Kultura i Dziedzictwo Kulturowe najważniejsze działania ...

malopolskie.pl
  • No tags were found...

Kultura i Dziedzictwo Kulturowe najważniejsze działania ...

KULTURAI DZIEDZICTWO KULTUROWENAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIASAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGORAPORT ZA ROK 2011OPRACOWANIE:D E P A R T A M E N T E D U K A C J I , K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G OW Y D Z I A Ł K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G OURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO1


SPIS TREŚCI1. Mecenat Małopolski - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych WojewództwaMałopolskiego w dziedzinie kultury2. Ochrona zabytków Małopolski – wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 23robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarzeWojewództwa Małopolskiego3. Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego 344. Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” 375. Małopolskie Dni Bł. Jana Pawła II – Zatrzymaj się! Masz we mnie przystań. 396. Cykl sporkań i wystaw pn. „2.0.11. Przemysły Kreatywne” 437. Konkurs „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” 468. Regionalny Fundusz Filmowy 479. Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. KazimierzaWyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki i krytyki literackiej i artystycznej 4910. Nagroda „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury 5011. Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięciaw dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski 5212. Promocja i informacja o Małopolskiej Kulturze – „Kulturalna Małopolska” 5313. Wystawa „La Defense a Cracovie” 5714. Promocja małopolskiej kultury podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 5815. XIX Europejskie Dni Dziedzictwa 6016. Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej 6117. Projekty kulturalne zrealizowane w ramach współpracy międzyregionalnej w 2011 r. 6318. Konserwator 2011 7719. Przedsięwzięcia inwestycyjne Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego – zakończonei kontynuowane 7920. Małopolska Biblioteka + 8621. Budowa tzw. Centrum Muzyki w Krakowie – etap 1 (przygotowawczy) 87522. Projekty przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych realizowane przy współudziale środkóweuropejskich8923. Podsumowanie realizacji budżetu w 2011 r. 9224. Kultura w regionie – współpraca z samorządami 9525. Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego – podsumowanie 2011 roku 972


W AR T O W I E D Z I E Ć...1. W 2011 roku zakończono realizację 3 przedsięwzięć inwestycyjnych. Całkowitawartość tych inwestycji wyniosła 36,3 mln zł, w tym z budżetuWojewództwa Małopolskiego 8,1 mln zł a wkład finansowy w ramachMRPO 2007-2013 wyniósł 28,2 mln zł.Zakończone inwestycje to:a. Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XXwieku w Willi „Oksza”;b. Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – budowaamfiteatru z zapleczem;c. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowiedla potrzeb Muzeum Armii Krajowej.2. Wartość inwestycji pozostających w realizacji wynosi 209,5 mln zł, w tymudział środków unijnych 158,3 mln zł oraz 51,2 mln zł. udział środków krajowych.Zadania w trakcie realizacji to:a. Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiegow Lusławicach;b. Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła IIw Wadowicachc. Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 w Krakowied. Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka DokumentacjiSztuki Tadeusza Kantora Cricotekae. Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej;f. Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowa Teatru im. StanisławaIgnacego Witkiewicza w Zakopanem.3. 82 przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne uzyskały wsparcie finansowez budżetu Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 2.100.000 złw ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych WojewództwaMałopolskiego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski”.4. Przekazano z budżetu Województwa Małopolskiego 3.550.000 zł na realizację108 zadań z zakresu prac konserwatorskich lub robót budowlanychw małopolskich zabytkach.5. Przyznano 4 nagrody w dziedzinie kultury:a. Nagroda Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitnedziałania na rzecz rozwoju i promocji kultury (ogólna wartość nagrody– 175.000 zł);b. Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta MiastaKrakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ese-3


istyki oraz krytyki literackiej i artystycznej (ogólna wartośc nagrody –20.000 zł);c. Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego zawybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architekturydrewnianej Małopolski (wartośc nagrody 15.000 zł);d. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” za najciekawszy scenariuszfilmu fabularnego i filmu dokumentalnego związanegoz Małopolską tematyką lub miejscem akcji (ogólna wartoś nagrody –105.000 zł).6. Zorganizowano projekty kulturalne upowszechniające kulturę i tradycjeregionu oraz wspierające środowiska artystyczne w Małopolsce, m.in.:a. Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego;b. Małopolskie Dni Bł. Jana Pawła II. Zatrzymaj się! Masz we mnie przystań;c. Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”;d. Cykl spotkań „2.0.11. Przemysły Kreatywne”;e. Regionalny Fundusz Filmowy.7. Zaproszono uczestników spotkań w ramach polskiej prezydencji w RadzieUnii Europejskiej do instytucji kultury, oferując prawie 14.000 bezpłatnychbiletów.8. Biblioteki w Starym Sączu oraz w Myślenicach otrzymały z budżetu WojewództwaMałopolskiego łącznie 500.000 zł na zadania inwestycyjne w ramachprogramu Małopolska Biblioteka +4


MECENAT MAŁOPOLSKIOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCHWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURYMecenat nad działalnością kulturalna polega nawspieraniu i promocji twórczości, edukacjii oświaty kulturalnej, a także działań i inicjatywkulturalnych. Mecenat to instrument pobudzanierozwoju kulturalnego, umożliwienie odbiorcomkultury kreowania i świadomego uczestniczeniaw kulturze poprzez odczytywanie na nowosymboli, rzeczy i obiektów, możliwości zastanowieniasię nad sensem i znaczeniem zjawiskistniejących we współczesnej kulturze. Kulturajest jednym z najważniejszych czynników wpływającychna rozwój społeczeństwa, przyczyniasię do budowanie kapitału intelektualnego społeczeństwa,dzięki któremu cywilizacja może sięrozwijać.Z złożenia mecenat nad działalnością kulturalnąma przyczynić się do:• wykreowania wartościowej oferty kulturalnej,• umożliwienia realizacji niepowtarzalnych,unikatowych projektów kulturalnychw skali regionu,• rozwoju kultury i wzrostu świadomościkulturowej odbiorców kultury,• budowania kompetencji kulturowychmieszkańców, które pozwolą na aktywne,świadome uczestnictwo w odbiorzezjawisk współczesnej kultury.Samorząd Województwa Małopolskiego dotujerealizację zadań publicznych w dziedzinie kulturywspierając dużą aktywność organizacji pozarządowychi podmiotów prowadzących działalnośćpożytku publicznego na terenie Małopolski.Za pomocą dostępnych instrumentów (wsparciemerytoryczne, organizacyjne i finansowe) samorządwojewództwa we współpracy z organizacjamipozarządowymi i podmiotami działającymiw sferze kultury realizuje cele wyrażone w StrategiiRozwoju Województwa Małopolskiego nalata 2007-2013. Przekazując środki finansowe nawsparcie realizacji zadań inwestuje w kulturę.Pomoc samorządu to jeden z wielu czynnikówskładających się na skomplikowany proces interakcjiw sferze kultury. Wspieranie z budżetuWojewództwa Małopolskiego zadań w dziedziniekultury to długofalowa, przemyślana strategiarozwoju kultury w regionie oraz długotrwałyproces budowy kompetencji kulturowych wśróduczestników kultury. Kompetencje kulturowe sąniezbędne do odbioru wytworów kultury zarównomaterialnej, jak i niematerialnej. Kompetencjekulturowe to pewien zbiór zasad, reguł niezbędnychdo odczytywania zjawisk kultury. Toumiejętność nabywana wraz z rozwojem jednostki,polegająca na otwartym, świadomym,kreatywnym uczestniczeniu w życiu społecznokulturalnym.Każda analiza rzeczywistości, symbolii zjawisk za pomocą nabytych kompetencjikulturowych przekazana dalej jest tworzeniemrzeczywistości kulturowej. Dzięki rozwojowikompetencji kulturowych jednostek możliwy jestdalszy rozwój społeczeństwa. Kultura i jej rozwójmuszą być postrzegane szeroko, jako proceswpływający na inne sfery życia społeczeństwa.Uchwały podjęte przez Zarząd WojewództwaMałopolskiego:Uchwała nr 131/11 z dnia 8 lutego 2011 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursuofert na realizację zadań publicznych WojewództwaMałopolskiego w dziedzinie kulturyw 2011 r. pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.Uchwała nr 297/11 z dnia 17 marca 2011 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowejdo oceny ofert o udzielenie dotacji na realizacjęzadań publicznych Województwa Małopolskiegow dziedzinie kultury w 2011 r.pn. ,,Mecenat Małopolski”.Uchwała nr 351/11 z dnia 29 marca 2011 r.w sprawie zmiany uchwały nr 131/11 z dnia8 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadań publicznychWojewództwa Małopolskiegow dziedzinie kultury w 2011 r. pn. „MecenatMałopolski” Zarząd Województwa Małopolskiegozmienił postanowienia uchwałyi regulaminu dotyczące zwiększenia kwotyprzyznanej na rozstrzygnięcie konkursuo 400.000 zł do kwoty 2.100.000 zł .5


Uchwała 373/11 z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursuofert na realizację zadań publicznychWojewództwa Małopolskiego w dziedziniekultury pn. „Mecenat Małopolski” w 2011roku.W 2011 roku Samorząd Województwa Małopolskiegow ramach otwartego konkursu ofert narealizację zadań publicznych Województwa Małopolskiegow dziedzinie kultury przeznaczyłkwotę 2.100.000 zł. W ramach konkursu uzyskaływsparcie 82 oferty o charakterze ponadlokalnymi regionalnym z 210 ofert, jakie zostały złożonew odpowiedzi na konkurs.Otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat Małopolski”realizowany jest na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt4,5 i 13, art. 5 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), UchwałyNr XLI/527/2006 Sejmiku Województwa Małopolskiegoz dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawieprzyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiegona lata 2007-2013”, UchwałyNr LI/828/10 Sejmiku Województwa Małopolskiegoz dnia 25 października 2010 r. w sprawieprzyjęcia „Programu współpracy z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego na rok2011”.W ramach konkursu dofinansowanie uzyskałyzadania, które wpisywały się merytoryczniew następujące kierunki wsparcia:„Twórczość profesjonalna” - wspieranie, promowaniei tworzenie warunków sprzyjającychrozwojowi talentów, uprawianiu i rozwojowiprofesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalnościkulturalnej w formach zorganizowanychprogramowo (festiwale, przeglądy, cykle artystyczne,interdyscyplinarne działania artystyczneitp.); a tym samym stwarzanie warunków do jaknajszerszego udziału mieszkańców Małopolskiw ofercie kulturalnej umożliwiającej obcowaniez dziełami autentycznej sztuki w różnych dziedzinach.Ponadto wsparcie projektów związanychz przybliżeniem i popularyzacją twórczości CzesławaMiłosza;„Regionalizm - wartości - tradycja” – (Tożsamośćoraz kreatywność) - wspieranie przedsięwzięćobejmujących ochronę wartości małopolskiego- regionalnego dziedzictwa kulturowegooraz aktywnych działań przyczyniających się doumocnienia tożsamości regionalnej, wydobywaniatożsamości z różnorodności oraz otwartościmieszkańców Małopolski, a także kształtowaniawizerunku regionu poprzez projekt o charakterzeinnowacyjnymi nowatorskim. Projekty promujące regionalnąofertę kulturalną podczas polskiej prezydencjiw Radzie Unii Europejskiej (projekty realizowanena terenie Małopolski i zagranicą) a także inicjatywysłużące wzrostowi kompetencji do obecnościw europejskim obiegu kultury;„Drogi sztuki nowoczesnej” – wsparcie projektówzwiązanych z prezentacją dzieł sztuki współczesnej(muzyka, malarstwo, rzeźba, plakat, instalacje,fotografia, dizajn i wzornictwo, architektura),budowanie społecznej świadomościznaczenia sztuki oraz rozwoju talentówi niezależnych inicjatyw artystycznych i twórczychw obszarze sztuki (m.in. warsztaty, zajęciadydaktyczne, plenery, wystawy i prezentacjemultimedialne);„Atrakcyjna przestrzeń” – (Przestrzeń dla piękna)– wspieranie działań budującychi projektujących nowe, aktywne relacjez odbiorcą (m. in. w dziedzinie muzyki, tańca,teatru, literatury, wystawiennictwa, filmu, nowychmediów, projektów interdyscyplinarnych,widowisk i edukacji artystycznej) w różnychprzestrzeniach dostępnych dla szerokiego kręguaktywnych uczestników;„Zapis - literatura, wydawnictwa, media” –„Rara” – (Zapis - dokumentacja zjawiskw kulturze) - wspieranie nowatorskich działańpromocyjnych, dokumentacyjnych zjawiskaz zakresu życia artystycznego, aktywnościw obszarze kultury oraz walorów dziedzictwakulturowego, wspieranie wartościowych, niekomercyjnychinicjatyw wydawniczych z wykorzystaniemróżnych nośników (także z wykorzystanieminnych technik zapisu niż druk) oraz dokumentacyjnychi systemów informatycznych poświęconychproblematyce kultury, sztuki i dziedzictwakulturowego a także wspieranie systemutworzenia monitoringu, badania i diagnozowaniażycia kulturalnego w Małopolsce);6


„Region wielu kultur” – (Kultury równoległe)-wsparcie dla projektów i inicjatyw związanychz utrzymywaniem walorów, przybliżaniemi popularyzacją kultury i tradycji mniejszości narodowychi grup etnicznych zamieszkującychMałopolskę;„Kultura przez pokolenia” - wsparcie projektówmających na celu poprawę jakości życia ludzistarszych poprzez działania animacyjne na rzeczmiędzypokoleniowej aktywizacji społecznościlokalnej, m.in. wspieranie inicjatyw służącychuświadamianiu wartości wynikających z doświadczeniażyciowego osób starszych, kreowaniupostaw tolerancji i wzmacnianiu wartościpłynących z różnorodności (projekty – warsztaty,wystawy, itp. – aktywizujące różne grupy wiekowe);wspieranie przedsięwzięć wykorzystującychpotencjał grupy wiekowej 50+ (zawodowy,woluntarystyczny, intelektualny);„Edukacja patriotyczna” – (Znaki czasu – etospatriotyczny) – podejmowanie inicjatyw związanychz upowszechnianiem tradycji walk o niepo-dległość i suwerenność RP oraz pamięcio ofiarach wojny i okresu powojennego, w tymtakże przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowymi edukacyjnym także poprzez niestandardoweinicjatywy edukacyjne i popularyzująceodkrywanie przeszłości, „utrwalanie pamięci narodowej”,wzmacnianie związku emocjonalnegoz regionem, budowanie poczucia odpowiedzialnościza przyszłość swoją i innych, podejmowaniudziałań na rzecz społeczności lokalnej, kreowaniupostaw obywatelskich przy wykorzystaniunowoczesnych form przekazu.Do oceny merytorycznej zostały dopuszczone134 oferty, 76 ofert z 210 złożonych w ramachkonkursu nie spełniło wymogów formalnych.Najwięcej ofert zostało złożonych przez stowarzyszenia,najmniej przez kościelne jednostki organizacyjne.Poniższy wykres przedstawia liczbęofert złożonych w ramach konkursu według podziałuna status prawny oferenta.Po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie w 2010 r. jednostkinależące do sektora finansów publicznych zostaływykluczone z katalogu podmiotów uprawnionychdo ubiegania się o wsparcie w ramachotwartych konkursów ofert. Największąaktywnością wykazały się podmioty prowadzącedziałalność pożytku publicznego mające siedzibęna terenie powiatu grodzkiego – miasta Kraków,podmioty mające siedzibę na terenie powiatów:brzeskiego, proszowickiego, suskiego nie złożyłyżadnej oferty w ramach otwartego konkursuofert pn. „Mecenat Małopolski” w 2011 r.7Wszystkie oferty oceniała niezależna KomisjaKonkursowa, powołana przez Zarząd WojewództwaMałopolskiego, w składzie:• Witold Latusek - Przewodniczący Komisji -Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,• Krzysztof Markiel – Zastępca PrzewodniczącegoKomisji - Dyrektor Departamentu Edukacji,Kultury i Dziedzictwa Narodowego,• Leszek Zegzda - Członek Komisji - PrzewodniczącyKomisji Kultury Sejmiku WojewództwaMałopolskiego,


• Jan Hamerski - Członek Komisji - WiceprzewodniczącyKomisji Kultury Sejmiku WojewództwaMałopolskiego,• Ewelina Rokita - Członek Komisji - KierownikZespołu Współpracy Regionalnejw Kancelarii Zarządu,• Kamil Bartosik - Członek Komisji - KierownikZespołu ds. Propozycji Kulturalnych, DepartamentuEdukacji, Kultury i DziedzictwaNarodowego,• Agnieszka Szostak - Członek Komisji - Przedstawicielpodmiotów Programu Współpracyz Organizacjami Pozarządowymi z bazyczłonków komisji konkursowych,• Dagmara Nowak - Trzepałka - Sekretarz Komisji(bez prawa głosu).W pracach komisji konkursowej uczestnicząz głosem doradczym:• Agnieszka Kawa - Dyrektor Mościckiego CentrumKultury w Tarnowie,• Antoni Malczak - Dyrektor MałopolskiegoCentrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu,• Antoni Bartosz - Dyrektor Muzeum Etnograficznegoim. Seweryna Udzieli w Krakowie.Poniższa tabela przedstawia liczbę ofert złożonych w ramach konkurs przez podmioty uprawnione doudziału w otwartym konkursie ofert w podziale na powiaty z uwzględnieniem ilości ofert złożonychw ramach konkursu (poprawnych formalnie i odrzuconych ze względów formalnych) oraz ilość ofertdofinansowanych wraz z podaniem kwoty przekazanej z budżetu Województwa Małopolskiego.ILOŚĆ OFERTKWOTA PRZEKAZANA Z BUDZETU WOJEWÓDZTWAMAŁOPOLSKIEGOPowiatIlość zgłoszonychofertpoprawnychformalnieIlość zgłoszonychofert odrzuconychz powodów formalnychIlośćzgłoszonychofert ŁĄCZNIEIlość ofert, które otrzymałyśrodki z budżetuWoj. MałopolskiegoKwota przekazana z budżetuWoj. Małopolskiegobocheński 2 1 3 2 47 000brzeski 0 0 0 0 0chrzanowski 0 1 1 0 0dąbrowski 0 1 1 0 0gorlicki 2 5 7 1 15 000krakowski 4 6 10 4 140 000limanowski 2 1 3 2 24 500miechowski 0 1 1 0 0myślenicki 1 2 3 0 0nowosądecki 4 6 10 2 25 000nowotarski 5 3 8 4 65 000olkuski 1 0 1 1 20 000oświęcimski 5 0 5 2 75 000proszowicki 0 0 0 0 0suski 0 0 0 0 0tarnowski 0 1 1 0 0tatrzański 8 4 12 4 113 000wadowicki 3 2 5 1 9 000wielicki 2 0 2 2 45 000Nowy Sącz 3 2 5 3 44 500Tarnów 10 6 16 9 149 500Kraków 75 32 107 41 1 254 500inne 7 2 9 4 73 000Razem 134 76 210 82 2 100 000Największe wsparcie finansowe uzyskały podmioty mające siedzibę na terenie powiatu: Kraków -41 zadań; Tarnów - 9 zadań; tatrzańskiego, nowotarskiego, krakowskiego – po 4 zadania. Wsparciafinansowego nie uzyskały organizacje pozarządowe i podmioty prowadzace działalność pożytkupublicznego w powiatach: brzeskim, proszowickim, suskim ponieważ nie złożyły ofertw odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Oferty organizacji pozarządowych z terenów powiatów:chrzanowskiego, dąbrowskiego, miechowskiego, tarnowskiego nie uzyskały wsparcia, ponieważzłożone oferty nie spełniały wymogów formalnych określonych w regulaminie konkursu i zostałyodrzucone.8


WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH I REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ Z BUDŻETUWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃPUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W 2011 R. PN. "MECENAT MAŁOPOLSKI"L.p. NAZWA ZADANIA OFERENTKwota przyznana z budżetuWojewództwaMałopolskiego1 Koncerty w Muzycznej Owczarni Stowarzyszenie Muzyczna Owczarnia 15 0002XI Dni wokalistyki operowej - Krynica 2011wraz z kursem wokalnym dla młodych artystów-śpiewaków w Krynicy -ZdrojuPolskie Stowarzyszenie PedagogówŚpiewu8 000345Platforma e-lerningowa pn." DRUGA STRONAMEDALU czyli WYPRAWA W GŁĄB MIASTA" *Edukacja Dzieci i Młodzieży w SpołecznychOgniskach Muzycznych4. Międzynarodowy Festiwal Filmów DziecięcychGALICJA 2011Tarnowska Fundacja Kultury 4 500Sądeckie Towarzystwo Muzyczne 10 000Fundacja Rozwoju Kina 20 0006 XV Jesienny Festiwal Teatralny Stowarzyszenie Animatorów Kultury 30 0007Wydawanie kwartalnika Dialog- Pheniben(przekształconego z miesięcznika Dialog-Pheniben) w wersji papierowej i elektronicznej8 Bukowiańska Majówka9Góralska kultura - skarb regionu Małopolski(cykl wydarzeń kulturalno-turystycznych)Stowarzyszenie Romów w Polsce 15 000Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju BukowinyTatrzańskiej Folkloru i SztukiLudowej DOM LUDOWY z siedzibą wBukowinie TatrzańskiejZwiązek Podhalan Zarząd Główny wLudźmierzu8 000,0030 00010Edukacja kulturalna i promocja kultury w 26sezonie artystycznym chóru "Puellae Orantes"Dziewczęcy Chór Katedralny "PuellaeOrantes"10 00011 21.Festiwal Kultury Żydowskiej w KrakowieStowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej100 00012III Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny KrólewskiegoMiasta Krakowa 2011Stowarzyszenie Artystyczne "PianoClassic"20 00013 XXXIV Dni Muzyki Karola SzymanowskiegoTowarzystwo Muzyczne im. KarolaSzymanowskiego30 0001415Life Festival Oświęcim 2011 - Festiwal Dla PokojuXVI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dziecii Młodzieży Niepełnosprawnej "Śpiewajz nami" Tarnów 2011Fundacja Peace Festival 60 000Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" naRzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych5 00016 Tryptyk Krakowski Stowarzyszenie NZS 1980 15 00017Podkowa-program ocalenia dokumentów kościelnychna wschodzieFundacja Badań Europejskich,,Sarmacja"60 00018,,Czwartek Jazzowy"- całoroczny cykl spotkańz jazzem tradycyjnym w BombayMusic TarnówTarnowskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego,,Leliwa"20 00019 51. Krakowski Festiwal Filmowy Krakowska Fundacja Filmowa 70 00020VI Międzynarodowy Plener Malarski - sympozjumkultur lokalnychFundacja Rozwoju Ziemi Górskich 10 0009


21 Koncert XVI Last Night of the Proms in Cracow Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe 10 00022 Mały Festiwal muzyki kameralnej Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe 10 00023 Statek Lalek do Buenos AiresFundacja dziesięciu Talentów Na RzeczTeatru Barakah20 00024Bogumiła Gizbert - Studnicka zaprasza na koncertStowarzyszenie Promujące MłodychArtystów20 00025XI Międzynarodowy Festiwal "Młodzi Artyściw KrakowieStowarzyszenie Promujące MłodychArtystów10 00026100 lat ZPAP Monografia ZPAP Okręgu KrakowskiegoZwiązek Polskich Artystów PlastykówOkręg Krakowski15 0002728XII Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowejw Bobowej"Zapis - literatura, wydawnictwa, media" -"Rara" - (Zapis - dokumentacja zjawisk w kulturze)Stowarzyszenie Twórczości Regionalnejw Bobowej15 000Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Sobolów 40 00029 Tarnowski Teatr Radiowy RDN Małopolska 20 00030 7 Spotkanie z Filmem GórskimStowarzyszenie Spotkanie z FilmemGórskim15 00031IV Festiwal Piosenki "Integracja malowanadźwiękiem"Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych"Kropla Dobroci"7 0003233Dwie międzynarodowe konferencje medioznawczez imprezami towarzyszącymiKoncert promujące laureatów CzwartegoOgólnopolskiego Konkursu WykonawstwaMuzyki Operetkowej i Musicalowej im. IwonyBorowickiejUniwersytet Jana Pawła II w Krakowie 17 000Fundacja Pomocy Artystom Polskim -CZARDASZ15 00034 Panopticum wyobraźni Stowarzyszenie Teatr Mumerus 15 00035 Balet - najpiękniejsze przedstawienia Krakowska Fundacja Kultury Baletowej 70 00036Wojewódzki Konkurs na najpiękniejszy bukiet"Cudowna Moc Bukietów"Instytut Dziedzictwa 15 00037 Miłosz. Zabawy ze słowem. Stowarzyszenie Willa Decjusza 10 00038 Letnia Szkoła Wyszehradzka - 10 edycja Stowarzyszenie Willa Decjusza 30 00039XVII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Starzyi Młodzi, czyli Jazz w Krakowie"Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne"Jazzowy Kraków"20 00040 27. Ogólnopolski Przegląd Kabaretów "PAKA"Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej"PAKA"25 00041 ARS CAMERALIS Krakowskiej Opery Kameralnej Fundacja Ars Cameralis 60 00042KULTURA BEZ WIEKU - kreowanie wśród młodegoi starszego pokolenia zainteresowaniasztuką ludową i dziedzictwem kulturowymPodtatrza *43 „Smak Europy”Małopolskie Towarzystwo DoradczeStowarzyszenie Konsultantów na RzeczRozwoju Lokalnego i PrzedsiębiorczościSpołecznejStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Nad Białą Przemszą”10 00020 00010


44 V SUMMER MUSIC FESTIVAL – WIELICZKA 2011POLSKIE TOWARZYSTWOSTRAUSSOWSKIE30 00045 V Małopolskie Spotkania Taneczne4647Opracowanie i publikacja monografii etnograficznejGórali Orawskich"Zaczynając od moich ulic"- wystawa inspirowanatwórczością Czesława MiłoszaKrynickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „MODERATO”Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze Centralny Ośrodek TurystykiGórskiej15 00010 000Fundacja Imago Mundi 30 00048„Muzyka Zaklęta w Drewnie” – Cykl koncertówmuzycznych na Szlaku Architektury DrewnianejMałopolska Organizacja Turystyczna 35 00049 4 Festiwal Muzyczny Barbakan Fundacja Barbakan 30 00050 Tarnów 1000 lat nowoczesności Towarzystwo Przyjaciół Mościc 20 00051 Festiwal Sztuki ArtFest 2011Międzynarodowe StowarzyszeniePasse-Portout20 00052 50+ Dyskurs Nowego Wieku Stowarzyszenie TEATR NOWY 50 00053 Książki z wyobraźnią Fundacja „Świat ma Sens” 20 00054 Twórcy małopolscy – talent, praca, osobowość Krakowska Fundacja Filmowa 30 0005556ROZSTAJE 2011 13. Festiwal Muzyki TradycyjnejCykl koncertów Tarnowskiej Orkiestry Kameralnejw 2011 rokuRozstaje: u zbiegu kultur i tradycji 100 000Tarnowska Orkiestra Kameralna 30 00057 BAJKOWE MELODIE Fundacja Bielecki Art. 30 00058 ,,Grechuta Festiwal 2011" Fundacja Bielecki Art 20 00059III Międzynarodowy Festiwal Muzyki KameralnejZubrzyca Górna 2011Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne 10 00060 Wieczory Czwartkowe Stowarzyszenie Viva L`Arte 10 00061 SŁYSZĘ - JESTEM WIDZEM Stowarzyszenie "Rotunda" 10 0006218 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima2011Stowarzyszenie Rotunda 35 00063 36.Krakowskie Reminiscencje Teatralne Stowarzyszenie Rotunda 40 00064656635 Międzynarodowy Konkurs Zespołów JazzowychJAZZ JUNIORSARBORES VITAE - Ostatnia taka puszcza, Kraków2011XI Festiwal Radości i Uśmiechu LAJKONIK2011*Stowarzyszenie "Rotunda" 20 000Fundacja Europejskie Centrum Ziemi 30 000Fundacja Teatru Ludowego w Krakowie 15 00067 Świat pod Łemkowską KyczerąŁemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"25 00011


68 Zbigniew Seifert in MemoriamStowarzyszenie Artystyczne Pro MusicaMundi30 00069 VI edycja Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie Towarzystwo Białoruskie w Krakowie 8 00070IV Międzynarodowe Warsztaty Gitarowew Lanckoronie 2011 - Pracownia MuzStowarzyszenie Terra Artis Lanckorona 9 00071"…Edukacja Patriotyczna"…- Katyń - Pamiętamy…...Stowarzyszenie Chór Chłopięcy BazylikiMatki Bożej Bolesnej w Limanowej4 50072 Benedyktyńskie Lato Muzyczne Opactwo Benedyktynów w Tyńcu 45 00073 Noce i dnie Ziemi Miechowskiej7475Orkiestra Akademii Beethovenowskiej - Sezonkoncertowy 2011 dla Województwa MałopolskiegoNiekomercyjna inicjatywa wydawnicza - "Bajkao bardzo małej dziewczynce"Fundacja Nomina Rosae Ogród KulturyDawnejStowarzyszenie imienia Ludwiga vanBeethovena4 500150 000Fundacja Inicjatyw Społecznych Plan C 4 50076 56. Krakowskie Zaduszki JazzoweStowarzyszenie Kulturalno-Społeczne"De Profundis" z siedzibą w Wieliczce15 00077Przegląd wartości i tradycji w ruchu strażackimna ziemi małopolskiejZwiązek Ochotniczych Straży PożarnychRzeczypospolitej Polskiej10 00078 Synaxis Baltica 2011* Fundacja Rozwoju Kina 20 00079Nowa Huta. Dlaczego nie?! - koncert ElektrycznychGitarStowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty 15 00080 Festiwal Twórczości Korowód Fundacja Piosenkarnia Anny Treter 10 00081III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej"Muzyka na Szczytach" - Moda na KulturęStowarzyszenie im. Mieczysława Karłowiczaw Zakopanem60 00082 4th Tarnów International Jazz Contest*beneficjent zrezygnował z dotacji.Tarnowskie Stowarzyszenie Artystyczne"ArtContest"20 0002 100 000REALIZACJA KONKURSU OFERT PN. „MECENAT MAŁOPOLSKI” W LATACH 2004-2011lataliczbazłożonychofertliczba dofinansowanychzadańoczekiwana kwotaz budżetuWojewództwaMałopolskiegokwota dotacjiprzekazanaz budżetuWojewództwaMałopolskiegoStopień realizacji potrzebprocent kwotyprzekazanejw stosunkudo oczekiwanejprocent wnioskówdofinansowanych wstosunkudo złożonych2004 387 138 10 402 055 820 000 7,88% 35,65%2005 465 105 14 253 316 1 199 200 8,41% 22,58%2006 614 97 14 884 929 1 100 000 7,39% 15,80%2007 774 188 24 025 141 3 001 000 12,49% 24,29%2008 706 216 28 384 266 3 950 000 13,92% 30,59%2009 1099 305 55 131 086 6 047 000 10,97% 27,75%2010* 844 260 36 657 504 3 950 000 10,77% 30,80%2011 210 82 12 584 178,42 2 100 000 16,69% 39,05%*zestawienie uwzględnia II edycje konkursu pn.”Mecenat Małopolski” oraz konkurs pn. „Chopin wśród Małopolan”.12


WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIEWSPIERANIA PROJEKTÓW KULTURALNYCH W 16WOJEWÓDZTWACH W LATACH 2007-2011Organizacje społeczeństwa obywatelskiego sąuznawane za najlepsze podłoże rozwoju współczesnejdemokracji. Stanowią one nie tylkowzmocnienie i urzeczywistnienie prawa obywatelido uczestnictwa w życiu publicznym, alerównież umożliwiają właściwe wypełnianie rólspołecznych oraz samorealizację we wszystkichsferach życia. Jedną z bardziej aktywnych sferżycia organizacji pozarządowych jest kulturai sztuka.Sektor organizacji pozarządowych jest młodąi ciągle kształtującą się sferą życia społecznegow Polsce, zarówno pod względem prawnym, instytucjonalnym,jak i infrastrukturalnym.W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstawały dokumenty,które regulują i opisują sposób jegofunkcjonowania – akty prawne, analizy, raporty.Prawna definicja organizacji pozarządowej pojawiłasię wraz z wejściem w życie ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie wraz z późniejszymi zmianamitej ustawy, w tym ostatnią, dosyć znaczącą nowelizacją.Wraz z nowym systemem pojawiła się istotnarola samorządu terytorialnego - wzmacnianiepartnerstwa sektora publicznego z sektorem pozarządowymi prywatnym, jako skutecznego narzędziarozwoju regionalnego i elementu budowaniaspołeczeństwa obywatelskiego. Zwiększenieefektywności środków publicznych możliwejest między innymi właśnie poprzez podniesieniestopnia partycypacji podmiotów sektora pozarządowegooraz sektora prywatnego w realizacjizadań z zakresu kultury.Warunkiem uczciwego i właściwego funkcjonowaniawspółpracy samorządu terytorialnegoz organizacjami pożytku publicznego jest zachowaniepodstawowych zasad społecznych takichjak: jawność, dostępność, konkurencyjność, subsydiarnośći rzetelność podejmowanych działań,zachowanie zasady efektywności oraz równościpodmiotów i stron.Prawidłowa i jasna definicja celów, zasad, formi wymiaru mecenatu kulturalnego samorząduterytorialnego – w formie np. konkursu ofert –pozwala na świadome kreowanie polityki kulturalnejregionu.Samorząd terytorialny poprzez realizowaniekonkursów ofert, stymuluje postawy obywatelskiew kierunku większej aktywności w kształtowaniuprzestrzeni kulturowej oraz kreowaniuoferty kulturalnej. To jeden z priorytetów politykikulturalnej każdego z województw.Konkursy ofert na realizację zadań w dziedziniekultury realizowane w każdym z szesnastu województw,mają na celu przede wszystkim:integrację środowisk na poziomie regionalnymi lokalnym,poprawę spójności wewnątrz regionalnejedukację kulturalną,kreowanie i inicjowanie współpracytwórców i operatorów kulturyz organizacjami pozarządowymi,umożliwienie rozwoju kultury i sztuki,prezentacji zjawisk twórczych oraz wydarzeńartystycznych o charakterze nowatorskimi eksperymentalnym, łączącychw sobie tradycje i innowację,realizowanie markowych regionalnychprojektów kulturalnych o randze ponadlokalnej.Trzeba pamiętać, że mieszkańcy, którzy aktywnieuczestniczą w kulturze, kreują ją, równocześniezwiększają konkurencyjność gospodarczą regionu,tworzą mocną tożsamość kulturową miejsca,społeczność świadomą jego tradycji, historii jaki potencjału dla współczesności pod warunkiem,że potrafią ten potencjał dostrzec i go we właściwysposób wykorzystać.Konkursy ofert jako forma wsparcia projektówrealizowanych przez podmioty pożytku publicznegorealizowane są we wszystkich województwach,ale na różną skalę. Poniższe dane przedstawiajązarówno aktywność sektora pozarządowegow poszczególnych regionach Polski jaki poziom przekazywanych przez samorząd województwaśrodków finansowych na ten cel.13


Poniższa tabela przedstawia wysokość dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kulturyw latach 2007 – 2011 w poszczególnych województwach Polski udzielonych w ramach otwartychkonkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie.KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z DZIEDZINY KULTURY - POLSKA 2007-2011WOJEWÓDZTWODOLNOŚLĄSKIEKUJAWSKO-POMORSKIELUBELSKIELUBUSKIEŁÓDZKIEMAŁOPOLSKIEMAZOWIECKIEOPOLSKIEPrzyznana Ilość ofert rozpatrzonycżonychIlość zło-Oczekiwana kwotaRok kwota dotacjidotacji z budżetuz budżetu pozytywnieofert2007 2 200 000 176 13 947 662 6012008 2 185 000 127 18 710 348 5872009 1 500 000 90 11 556 910 2962010 2 000 000 122 19 879 651 5462011 1 800 000 99 12 382 533 3382007 800 000 126 8 729 939 5962008 1 500 000 187 11 112 011 5222009 1 200 000 144 9 024 465 3992010 1 200 000 87 7 591 839 3562011 1 030 000 90 6 873 663 2932007 703 450 161 3 914 581,75 4092008 783 395 163 2 712 112 4482009 900 000 168 3 667 261 4242010 800 000 193 4 665 705 3282011 700 000 93 5 038 199,49 3032007 145 794 36 1 118 257,9 1002008 112 809 38 979 134,4 842009 129 000 33 1 536 621,60 942010 373 000 29 1 683 615,90 862011 327 000 28 1 529 894,50 832007 500 000 30 2 221 684,00 792008 1 000 000 27 3 433 810,40 702009 500 000 19 4 482 184,51 862010 1 550 000 54 10 040 522,11 2012011 2 074 000 44 8 848 058 1582007 3 001 000 188 24 025 141 7742008 3 950 000 216 28 384 266 7062009 6 047 000 305 55 131 086 1 0992010 3 950 000 260 36 657 503,52 8442011 2 100 000 82 12 584 178,42 2102007 3 300 000 430 17 344 243,76 7662008 4 600 000 547 26 136 617,37 10462009 2 000 000 338 10 988 285 773*2010 -- -- -- --2011 1 300 000 123 b.d. 3192007 445 000 78 2 822 000 2052008 561 000 107 3 443 000 2242009 341 473 92 3 042 000 1762010 486 000 75 500 000 1792011 200 000 41 1 625 837 9014


PODKARPACKIEPODLASKIEPOMORSKIEŚLĄSKIEŚWIĘTOKRZYSKIEWARMIŃSKO-MAZURSKIEWIELKOPOLSKIEZACHODNIOPOMORSKIE2007 245 000 61 769 730 1302008 350 000 63 1 576 539 1222009 760 000 69 2 787 567 1662010 1 075 000 116 3 076 659 1762011 740 000 68 3 419 388 1842007 1 023 802 140 3 360 778 2802008 1 163 099 153 4 987 045 3382009 1 709 706 246 10 533 711 5502010 1 909 875 272 8 969 585,21 6142011 1 209 000 174 7 257 938,31 4142007 1 200 000 81 6 911 757 2212008 1 300 000 101 7 859 243 2702009 1 500 000 94 7 195 177 2422010 1 300 000 107 9 910 165 2752011 1 300 000 96 9 990 099 2452007 4 128 087 440 10 949 047 8132008 4 200 000 392 12 352 404 8492009 3 400 000 343 14 698 114 8222010 3 000 000 275 15 950 485 4572011 2 340 200 315 7 029 162 3632007 163 000 100 1 063 760 1062008 220 000 94 1 064 800 1042009 500 000 104 1 596 102 1752010 460 000 102 1 593 215 1762011 451 000 94 2 495 411,10 1372007 300 000 58 1 212 801 972008 320 000 55 1 436 864 1162009 450 000 97 3 410 810 2182010 600 000 108 3 862 646 2252011 450 000 96 3 550 874 2032007 2 000 000 205 12 860 435 5962008 3 000 000 345 18 700 427 8272009 2 656 000 272 21 278 149 7682010 2 656 000 217 16 843 571 5772011 3 495 000 200 22 939 635 6202007 172 000 30 748 499 502008 431 000 44 2 080 835,34 872009 501 900 36 2 423 468 802010 795 000 46 5 499 061 1752011 400 000 26 2 331 147 882007 20 327 133 2 340 112 000 316,41 5 823ŁĄCZNIE2008 25 676 303 2 659 144 969 456,51 6 4002009 24 095 079 2 450 163 351 911,11 6 3682010 22 154 875 2 063 146 724 223,74 5 2152011 19 916 200 1 669 107 896 017,82 4 048Opracowanie: na podstawie danych przekazanych przez właściwe departamenty (wydziały) poszczególnych województw.* W związku z trudną sytuacją budżetową województwa mazowieckiego uchwała Nr 537/333/10 Zarządu Województwa Mazowieckiegoz dnia 23.03.2010 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztukii ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 r. nie została zrealizowana. Oznacza to, iż Samorząd Województwa Mazowieckiego nieudzielił wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w ramach otwartych konkursów ofert.15


Tylko nieliczne województwa w sposób wymiernyfinansowo wspierają różne podmioty, któreswoją aktywność formułują i definiują w postacispójnych projektów składanych w trybie konkursowym.Brak takiej polityki powoduje brak świadomejaktywności obywatelskiej i nie sprzyjakreowaniu ambitnych projektów.W roku 2011 wysokość dotacji na realizację zadańw dziedzinie kultury ogółem we wszystkichwojewództwach wyniosła 19 916 200 złotych i zewzględu na trudną sytuację gospodarczą w państwie,systematycznie obniżyła się w stosunku dolat ubiegłych.O kryzysie finansowym samorządów możeświadczyć fakt, że tylko w 3 województwachzwiększono środki na ten cel w porównaniu doroku 2010 (województwa: łódzkie, mazowieckiei wielkopolskie) – w pozostałych województwachnastąpiło obniżenie kwoty planowanej dotacjilub pozostała ona na tym samym poziomie.Poniżej przedstawiono graficzną prezentację poziomu dotacji na realizację zadań z dziedziny kulturyw poszczególnych województwach, w rozbiciu na poszczególne lata.wysokość dotacji ogółem w złDolnośląskie2 200 000Kujawsko-PomorskieWysokość dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury wposzczególnych województwach Polski w 2007 roku3 001 000800 000703450 500 000145 794LubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskieMazowieckie3 300 0001 200 0001 023 802445 000245 000OpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskie4 128 087ŚląskieŚwiętokrzyskie2 000 000300 000163 000 172 000Warmińsko-MazurskieWielkopolskieZachodniopomorskiewysokość dotacji ogółem w złDolnośląskieWysokość dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury wposzczególnych województwach Polski w 2008 roku2 185 000Kujawsko-Pomorskie1 500 000Lubelskie783 395112 809LubuskieŁódzkie4 600 0003 950 0001 000 000MałopolskieMazowieckie1 300 0001 163 099561 000350 000OpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskie4 200 000ŚląskieŚwiętokrzyskie3 000 000320 000220 000 431 000Warmińsko-MazurskieWielkopolskieZachodniopomorskie16


wysokość dotacji ogółem w złWysokość dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury wposzczególnych województwach Polski w 2009 roku1 500 0001 200 000900 000 500 000129 000DolnośląskieKujawsko-PomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskie6 047 000Mazowieckie2 000 000 1 709 7061 500 000760 000341 473OpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskie3 400 000ŚląskieŚwiętokrzyskie500 000450 000Warmińsko-MazurskieWielkopolskie2 656 000501 900Zachodniopomorskiewysokość dotacji ogółem w zł2 000 000Wysokość dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury wposzczególnych województwach Polski w 2010 roku1 200 000800 000373 0001 550 0003 950 0000486 0001 075 0001 909 875DolnośląskieKujawsko-PomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskieMazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskie1 300 000PomorskieŚląskie3 000 000Świętokrzyskie460 000600 000Warmińsko-MazurskieWielkopolskie2 656 000Zachodniopomorskie795 000Wysokość dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury wposzczególnych województwach Polski w 2011 rokuwysokość dotacji ogółem w zł1 800 0001 030 000700 000327 0002 100 0002 074 0001 300 000 1 300 0001 209 000740 000200 0002 340 200451 000450 0003 495 000400 000DolnośląskieKujawsko-PomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskieMazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskieŚwiętokrzyskieWarmińsko-MazurskieWielkopolskieZachodniopomorskie17


PRZYZNANA KWOTA DOTACJI Z BUDŻETÓW SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW 2007-2011WOJEWÓDZTWO 2007 2008 2009 2010 2011 ŁĄCZNIEDOLNOŚLĄSKIE 2 200 000 2 185 000 1 500 000 2 000 000 1 800 000 9 685 000KUJAWSKO-POMORSKIE 800 000 1 500 000 1 200 000 1 200 000 1 030 000 5 730 000LUBELSKIE 703 450 783 395 900 000 800 000 700 000 3 886 845LUBUSKIE 145 794 112 809 129 000 373 000 327 000 1 087 603ŁÓDZKIE 500 000 1 000 000 500 000 1 550 000 2 074 000 5 624 000MAŁOPOLSKIE 3 001 000 3 950 000 6 047 000 3 950 000 2 100 000 19 048 000MAZOWIECKIE 3 300 000 4 600 000 2 000 000 -- 1 300 000 11 200 000OPOLSKIE 445 000 561 000 341 473 486 000 200 000 2 033 473PODKARPACKIE 245 000 350 000 760 000 1 075 000 740 000 3 170 000PODLASKIE 1 023 802 1 163 099 1 709 706 1 909 875 1 209 000 7 015 482POMORSKIE 1 200 000 1 300 000 1 500 000 1 300 000 1 300 000 6 600 000ŚLĄSKIE 4 128 087 4 200 000 3 400 000 3 000 000 2 340 200 17 068 287ŚWIĘTOKRZYSKIE 163 000 220 000 500 000 460 000 451 000 1 794 000WARMIŃSKO-MAZURSKIE 300 000 320 000 450 000 600 000 450 000 2 120 000WIELKOPOLSKIE 2 000 000 3 000 000 2 656 000 2 656 000 3 495 000 13 807 000ZACHODNIOPOMORSKIE 172 000 431 000 501 900 795 000 400 000 2 299 900ŁĄCZNIE 20 327 133 25 676 303 24 095 079 22 154 875 19 916 200 112 169 590Kwota dotacji z budŜetów samorządów poszczególnychwojewództw w latach 2007-2011wysokość dotacji ogółem w zł19 048 00017 068 28713 807 00011 200 0009 685 0007 015 4825 730 0006 600 0005 624 0003 886 8453 170 0002 033 4731 087 6032 120 0002 299 9001 794 000DolnośląskieKujawsko-PomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskieMazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskieŚwiętokrzyskieWarmińsko-MazurskieWielkopolskieZachodniopomorskiePomimo faktu, iż Małopolska w 2011 roku po raz kolejny obniżyła poziom dofinansowywania projektóww formie konkursu ofert w porównaniu do lat wcześniejszych, w skali całej Polskiw przeciągu ostatnich 5 lat stoi na pierwszym miejscu w wysokości dotacji przekazanej łącznie dlasektora pozarządowego. Ponad 19 milionów złotych w skali całego kraju to dużo więcej niż budżet7 innych województw łącznie: lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego,warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Prawie 2 miliony złotych mniej na realizację projektóww zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe przekazało województwośląskie (ponad 17 milionów złotych), na dalszych miejscach znajdują się: Wielkopolska (ponad 13,8miliona złotych), Mazowsze (11,2 miliona złotych) i Dolny Śląsk (prawie 9,7 miliona złotych).W pozostałych województwach poziom dotacji jest niższy.18


ILOŚĆ OFERT ROZPATRZONYCH POZYTYWNIEWOJEWÓDZTWO 2007 2008 2009 2010 2011 ŁĄCZNIEDOLNOŚLĄSKIE 176 127 90 122 99 614KUJAWSKO-POMORSKIE 126 187 144 87 90 634LUBELSKIE 161 163 168 193 93 778LUBUSKIE 36 38 33 29 28 164ŁÓDZKIE 30 27 19 54 44 174MAŁOPOLSKIE 188 216 305 260 82 1 051MAZOWIECKIE 430 547 338 -- 123 1 438OPOLSKIE 78 107 92 75 41 393PODKARPACKIE 61 63 69 116 68 377PODLASKIE 140 153 246 272 174 985POMORSKIE 81 101 94 107 96 479ŚLĄSKIE 440 392 343 275 315 1 765ŚWIĘTOKRZYSKIE 100 94 104 102 94 494WARMIŃSKO-MAZURSKIE 58 55 97 108 96 414WIELKOPOLSKIE 205 345 272 217 200 1 239ZACHODNIOPOMORSKIE 30 44 36 46 26 182ŁĄCZNIE 2 340 2 659 2 450 2 063 1 669 11 181Ilość ofert rozpatrzonych pozytywnie w poszczególnychwojewództwach w latach 2007-20111 7651 438ilość ofert7781 0519851 239614634393377479494414164174182DolnośląskieKujawsko-PomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskieMazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskieŚwiętokrzyskieWarmińsko-MazurskieWielkopolskieZachodniopomorskieNajwięcej projektów kulturalnych w latach 2007-2011 zostało wspartych w Województwach: Śląskim(1 765), Mazowieckim (1 438), Wielkopolskim (1 239) oraz Małopolskim (1 051). W pozostałych Województwachliczba wspieranych przedsięwzięć nie przekroczyła 1 tysiąca.19


OCZEKIWANA KWOTA DOTACJI Z BUDŻETUWOJEWÓDZTWO 2007 2008 2009 2010 2011 ŁĄCZNIEDOLNOŚLĄSKIE 13 947 662 18 710 348 11 556 910 19 879 651,00 12 382 533,00 76 477 104,00KUJAWSKO-POMORSKIE 8 729 939 11 112 011 9 024 465 7 591 839,00 6 873 663,00 43 331 917,00LUBELSKIE 3 914 581,75 2 712 112 3 667 261 4 665 705,00 5 038 199,49 19 997 859,24LUBUSKIE 1 118 257,9 979 134,4 1 536 621,60 1 683 615,90 1 529 894,50 6 847 524,30ŁÓDZKIE 2 221 684,00 3 433 810,40 4 482 184,51 10 040 522,11 8 848 058,00 29 026 259,02MAŁOPOLSKIE 24 025 141 28 384 266 55 131 086 36 657 503,52 12 584 178,42 156 782 174,94MAZOWIECKIE 17 344 243,76 26 136 617,37 10 988 285 -- b.d. 54 469 146,13OPOLSKIE 2 822 000 3 443 000 3 042 000 500 000,00 1 625 837,00 11 432 837,00PODKARPACKIE 769 730 1 576 539 2 787 567 3 076 659,00 3 419 388,00 11 629 883,00PODLASKIE 3 360 778 4 987 045 10 533 711 8 969 585,21 7 257 938,31 35 109 057,52POMORSKIE 6 911 757 7 859 243 7 195 177 9 910 165,00 9 990 099,00 41 866 441,00ŚLĄSKIE 10 949 047 12 352 404 14 698 114 15 950 485,00 7 029 162,00 60 979 212,00ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 063 760 1 064 800 1 596 102 1 593 215,00 2 495 411,10 7 813 288,10WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 212 801 1 436 864 3 410 810 3 862 646,00 3 550 874,00 13 473 995,00WIELKOPOLSKIE 12 860 435 18 700 427 21 278 149 16 843 571,00 22 939 635,00 92 622 217,00ZACHODNIOPOMORSKIE 748 499 2 080 835,34 2 423 468 5 499 061,00 2 331 147,00 13 083 010,34ŁĄCZNIE 112 000 316,41 144 969 456,51 163 351 911,11 146 724 223,74 107 896 017,82 674 941 925,59oczekiwana kwota dotacji ogółem w zł76 477 104,00DolnośląskieKujawsko-PomorskieOczekiwana kwota dotacji z budŜetu samorządu poszczególnychwojewództw oraz w latach 2007-201143 331 917,0029 026 259,0219 997 859,246 847 524,30LubelskieLubuskieŁódzkie156 782 174,94Małopolskie54 469 146,13Mazowieckie60 979 212,0041 866 441,0035 109 057,5211 432 837,0011 629 883,00OpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskie92 622 217,0013 473 995,007 813 288,1013 083 010,34ŚwiętokrzyskieWarmińsko-MazurskieWielkopolskieZachodniopomorskieOczekiwania organizatorów kultury w stosunku do posiadanych przez samorządy województw środkówfinansowych na ten cel są niewspółmierne. W Małopolsce łącznie w ciągu ostatnich 5 lat oczekiwanakwota wsparcia projektów kulturalnych w ramach konkursów ofert pn. „Mecenat Małopolski”wyniosła ponad 156,7 miliona złotych. Kwota przekazana na projekty przez samorządw tym czasie zapewniła spełnienie średnio 12 % oczekiwań organizacji pożytku publicznego starającychsię o dotację z budżetu województwa.20


ILOŚĆ ZŁOŻONYCH OFERTWOJEWÓDZTWO 2007 2008 2009 2010 2011 ŁĄCZNIEDOLNOŚLĄSKIE 601 587 296 546 338 2 368KUJAWSKO-POMORSKIE 596 522 399 356 293 2 166LUBELSKIE 409 448 424 328 303 1 912LUBUSKIE 100 84 94 86 83 447ŁÓDZKIE 79 70 86 201 158 594MAŁOPOLSKIE 774 706 1 099 844 210 3 633MAZOWIECKIE 766 1046 773 -- 319 2 904OPOLSKIE 205 224 176 179 90 874PODKARPACKIE 130 122 166 176 184 778PODLASKIE 280 338 550 614 414 2 196POMORSKIE 221 270 242 275 245 1 253ŚLĄSKIE 813 849 822 457 363 3 304ŚWIĘTOKRZYSKIE 106 104 175 176 137 698WARMIŃSKO-MAZURSKIE 97 116 218 225 203 859WIELKOPOLSKIE 596 827 768 577 620 3 388ZACHODNIOPOMORSKIE 50 87 80 175 88 480ŁĄCZNIE 5 823 6 400 6 368 5 215 4 048 27 854Ilość ofert złoŜonych w poszczególnych województwachw latach 2007-20113 6332 9043 3043 388ilość ofert2 3682 1661 9122 1961 253447594874778698859480DolnośląskieKujawsko-PomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskieMazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskieŚwiętokrzyskieWarmińsko-MazurskieWielkopolskieZachodniopomorskiePowyższe dane statystyczne jedynie ogólnie pokazują na jak ogromną skalę realizowana jest współpracasamorządów województw z sektorem pozarządowym w zakresie kultury.W ostatnich pięciu latach na współpracę z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie kwotęponad 112 milionów złotych (średnio ponad 22 miliony złotych rocznie). Ze złożonych we wszystkichkonkursach łącznie 27 854 ofert, dotację na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury otrzymało11 181 zadań, czyli 40% ogólnej liczby projektów oczekujących na wsparcie finansowe, co wydajesię bardzo optymistyczną perspektywą na przyszłość.Opracowanie: na podstawie danych przekazanych przez właściwe departamenty (wydziały) poszczególnych województw.21


PRZYKŁADY PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W 2011 ROKUW RAMACH KONKURSU „MECENAT MAŁOPOLSKI”Wystawa „ARBORES VITAE - Ostatnia taka puszcza,Kraków 2011” realizowana przez FundacjęEuropejskie Centrum Ziemi uzyskała wsparcie finansowez budżetu Województwa Małopolskiegow kwocie 30.000 zł.Koszt całkowity zadania – 69.033 złZadanie pn. „V Summer Music Festival – Wieliczka2011” realizowane przez Polskie TowarzystwoStraussowskie dofinansowane z budżetu WojewództwaMałopolskiego w kwocie 30.000 zł.Koszt całkowity zadania – 111 000 zł.Wojewódzki Konkurs na najpiękniejszy bukiet "CudownaMoc Bukietów" projekt realizowany przezInstytut Dziedzictwa dofinansowany z budżetuWojewództwa Małopolskiego w kwocie 15.000 zł.Koszt całkowity zadania – 85 987 zł.Projekt pn. „Góralska kultura - skarb regionu Małopolski(cykl wydarzeń kulturalno - turystycznych)”realizowany przez Związek Podhalan ZarządGłówny w Ludźmierzu otrzymał wsparcie finansowez budżetu Województwa Małopolskiegow kwocie 30.000 zł.Koszt całkowity zadania – 70 270 zł.Zadanie pn. „VI Międzynarodowy Plener Malarski- Sympozjum Kultur Lokalnych" realizowane przezFundację Rozwoju Ziem Górskich, dofinansowaniez budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie10.000 zł.Koszt całkowity zadania – 23 440 zł.*Zamieszczone w raporcie zdjęcia pochodzą z archiwum beneficjentów konkursu „Mecenat Małopolski”.22


OCHRONA ZABYTKÓW MAŁOPOLSKISYSTEM WSPIERANIA PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH I ROBÓT BUDOWLANYCHPRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA OBSZARZEWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOCelem programu wspieraniafinansowego z budżetuWojewództwa Małopolskiegoprac konserwatorskich,restauratorskichlub robót budowlanychprzy zabytkach nieruchomychi ruchomychwpisanych do rejestruzabytków jest zahamowanie procesów degradacjizabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ichzachowania, jak również utrzymanie obiektówo niekwestionowanych wartościach artystycznychi historycznych.KIERUNKI WSPARCIA:1) Zabytek ruchomy prowadzenie prac konserwatorskichzabytkowego wyposażeniai wystroju zabytków nieruchomych posiadającychnajwyższą wartość historyczną, artystycznąlub naukową; podejmowanie prackonserwatorskich kolekcji stanowiącychzbiory zabytkowych przedmiotów i dziełzgromadzonych i uporządkowanych orazopracowanych i udostępnianych publicznie;2) Zabytek nieruchomy podejmowanie prackonserwatorskich lub restauratorskich przysubstancji zabytku nieruchomego wraz z jegootoczeniem oraz w historycznych układachurbanistycznych, ruralistycznych i w historycznychzespołach budowlanych;3) Dokumentowanie zasobów diagnozowanie,programowanie i dokumentowanie prac konserwatorskichi restauratorskich.PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIAOFERTY:Każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczemzabytku, jeżeli posiadanie to oparte jesto tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowaniawieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego,trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.Ogółem z budżetu Województwa Małopolskiegona wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskichi robót budowlanych prowadzonych przymałopolskich zabytkach w 2011 roku przekazano3 550 000 zł na realizację 108 zadań.Średnia wysokość dotacji wyniosła 32 870 zł.Uchwałą nr XXIII/349/08 z dnia 29 września2008 r. Sejmik Województwa Małopolskiegookreślił zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlaneprzy zabytkach wpisanych do rejestruzabytków, położonych na obszarze WojewództwaMałopolskiego.Na mocy swojej uchwały Sejmik WojewództwaMałopolskiego podjął decyzję w sprawie udzieleniadotacji: uchwała nr VII/111/11 z dnia28 marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacjina prace konserwatorskie, restauratorskie lubroboty budowlane przy zabytkach wpisanychdo rejestru zabytków położonych na obszarzeWojewództwa Małopolskiego. Udzielono dotacjina realizację zadań w łącznej kwocie3 550 000 zł.W pierwszej edycji konkursu, realizowanegowedług zasad wspierania prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanychprzy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkówpołożonych na obszarze WojewództwaMałopolskiego, złożono 151 wnioskówo wsparcie z budżetu Województwa na łącznąkwotę oczekiwanego dofinansowaniaw wysokości 15 972 709,52 zł.W dniu 14 marca 2011 r. złożony został dodatkowywniosek Klasztoru OO. Bernardynóww Alwerni, który ubiegał się o dotację w trybieinterwencyjnym, na prace wynikające z zagrożeniazabytku – wielkiego pożaru dachu, którymiał miejsce w nocy z 6 na 7 marca 2011 r.23


Skład Komisji oceny wniosków o dotacje z budżetuWojewództwa Małopolskiego przeznaczone naprace konserwatorskie, restauratorskie lub robotybudowlane przy zabytkach wpisanych do rejestruzabytków położonych na obszarze województwamałopolskiego (Uchwała nr VI/74/11 SWM z dnia28 lutego 2011 r.) :Witold Latusek – przedstawiciel SamorząduWojewództwa Małopolskiego, PrzewodniczącyKomisji;Leszek Zegzda – przedstawiciel SamorząduWojewództwa Małopolskiego, WiceprzewodniczącyKomisji;Małgorzata Radwan-Ballada – przedstawicielSamorządu Województwa Małopolskiego;Jarosław Szlachetka – przedstawiciel SamorząduWojewództwa Małopolskiego;Jan Hamerski – przedstawiciel SamorząduWojewództwa Małopolskiego;Marcin Kuta – przedstawiciel Samorządu WojewództwaMałopolskiego;Barbara Dziwisz – przedstawiciel SamorząduWojewództwa Małopolskiego;Rafał Stuglik – przedstawiciel Samorządu WojewództwaMałopolskiego;Stanisław Sorys – przedstawiciel SamorząduWojewództwa Małopolskiego;Grzegorz Gondek – przedstawiciel SamorząduWojewództwa Małopolskiego;Jan Janczykowski – przedstawiciel WojewódzkiegoUrzędu Ochrony Zabytkóww Krakowie;Grażyna Korpal – przedstawiciel AkademiiSztuk Pięknych w Krakowie;ks. Jan Kabziński – przedstawiciel ArchidiecezjiKrakowskiej;ks. Piotr Drewniak – przedstawiciel DiecezjiTarnowskiej;ks. Piotr Pupczyk – przedstawiciel DiecezjiPrzemysko-Nowosądeckiej;Joanna Daranowska-Łukaszewska – przedstawicielStowarzyszenia Historyków Sztukiw Krakowie;Krzysztof Markiel – przedstawiciel SamorząduWojewództwa Małopolskiego.WSPIERANIE PRAC KONSERWATORSKICH,RESTAURATORSKICH I ROBÓT BUDOWLANYCHW LATACH 1999 – 2011ROKLICZBA KWOTA DOTACJIPROJEKTÓW1999 32 757 0002000 22 675 0002001 29 755 4722002 56 1 015 3652003 44 608 0002004 27 450 0002005 68 1 100 0002006 7 1 000 0002007 101 4 864 4252008 167 6 900 0002009 184 10 757 5002010 117 5 000 0002011 108 3 550 00024


WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ CELOWĄ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIELUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA OBSZARZEWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2011 R.L.p. ZADANIE WNIOSKODAWCAKWOTADOTACJI1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.XIV-wieczne polichromie w kościele parafialnympw. Narodzenia NMP w Czchowie, ścianapółnocna – kontynuacjaTrybsz – kompleksowe prace konserwatorskieXVI-wiecznego drewnianego kościoła pw. św.Elżbiety Węgierskiej – etap IIPrace konserwatorskie przy XVI, XVII - wiecznychnawarstwieniach malarskich ściany północneji stropu nawy kościoła pw. św. AndrzejaApostoła w ŁukowicyKonserwacja dwóch renesansowo - barokowychołtarzy w kościele filialnym pw. św. Helenyw Nowym Sączu, etap IIStary Wiśnicz, konserwacja i restauracja zabytkowychpolichromii ścian i sklepienia orazsztukaterii w kościele pw. św. WojciechaBiskupa i Męczennika (I etap – prezbiterium)Prace konserwatorskie przy ściennych nawarstwieniachmalarskich oraz wyposażeniuwnętrza kościoła pw. Ducha Świętegow ChronowieWykonanie prac konserwatorskich przy barokowymołtarzu bocznym kościoła parafialnegopw. św. Wojciecha BM w KrzeczowieOłtarz boczny z początku XVII w. pw. św. Rodzinyw kościele parafialnym w GwoźdźcuKonserwacja XVII, XVIII-wiecznego lewegoołtarza bocznego św. Anny Samotrzeć w kościeleparafialnym św. Jakuba StarszegoApostoła w PodegrodziuDrewniany ołtarz główny z 2. połowy XVIII w.w kościele parafialnym pw. św. StanisławaBM w Skrzyszowie – kontynuacja prac: etapdrugiKonserwacja ołtarza bocznego z obrazem św.Anny Samotrzeć z kościoła pw. Matki BoskiejCzęstochowskiej w Mętkowie, gdzie w latach1948-49 posługę kapłańską pełnił Karol WojtyłaKonserwacja ołtarza głównego pw. św. Sebastianaw Strzelcach Wielkich – drugi etap,kontynuacja prac z 2010 r.Parafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia NMPw CzchowieParafia Rzymskokatolickapw. św. Elżbiety Węgierskiejw TrybszuParafia Rzymskokatolickapw. św. Andrzeja Apostoław ŁukowicyParafia Rzymskokatolickapw. św. Heleny w NowymSączuParafia Rzymskokatolickapw. św. Wojciecha BMw Starym WiśniczuParafia Rzymskokatolickapw. Ducha Świętegow ChronowieParafia Rzymskokatolickapw. św. Wojciecha BMw KrzeczowieParafia Rzymskokatolickapw. św. Katarzyny Męczennicyw GwoźdźcuParafia Rzymskokatolickapw. św. Jakuba Starszegow PodegrodziuParafia Rzymskokatolickapw. św. Stanisława BMw SkrzyszowieParafia Rzymskokatolickapw. Matki Boskiej Częstochowskiejw MętkowieParafia Rzymskokatolickapw. św. Sebastianaw Strzelcach Wielkich42 00040 00045 00015 00030 00050 00015 00015 00030 00030 00030 00020 00025


13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Kontynuacja konserwacji wyposażenia wnętrzakościoła parafialnego pw. św. MikołajaBiskupa w TymowejII etap konserwacji XVIII-wiecznego ołtarzagłównego z kościoła parafialnego pw. św.Mikołaja w TabaszowejKonserwacja witraży nawy głównej na elewacjizachodniej i prezbiterium oraz stolarkiokien kościoła pw. św. Marcina w Krzeszowicach– kontynuacja prac od 2008 r. dotowanychprzez Województwo MałopolskieDrewniany ołtarz główny z 1817 r. w kościeleparafialnym pw. Narodzenia Najświętszej MaryiPanny w Okulicach – II etapIV etap prac konserwatorskich przy zespole39 rzeźb kamiennych, usytuowanych na filarachogrodzenia placu przykościelnegow Szczurowej (rej. zab. A-257), gm. Szczurowa,pow. Brzesko, woj. małopolskieKonserwacja kamiennych nagrobków profesorówGimnazjum i Liceum Ogólnokształcącegoim. M. Wadowity w Wadowicach naCmentarzu Parafialnym w WadowicachPrace konserwatorskie polichromii sklepieniawschodniego przęsła nawy głównej kościołapw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy WielkiejKonserwacja ołtarza bocznego pw. św. Annyw kościele parafialnym pw. św. AntoniegoPadewskiego w Cikowicach, 32-700 BochniaKonserwacja techniczna i estetyczna ikonostasuz kościoła parafialnego pw. św. św. Kosmyi Damiana w Męcinie Wielkiej, etap 1(Rząd III) Apostołowie, Rząd IV – ProrocyKonserwacja grobu rodziny Żuk - Skarszewskichna cmentarzu w PrzyszowejKonserwacja polichromii prezbiterium kościołaparafialnego pw. św. Kazimierza wRadgoszczyOdkrycie i konserwacja techniczna malowidełściennych w nawie kościoła pw. św. Bartłomieja(1 poł. XV w.) w Zbyszycach – ścianapołudniowa (kontynuacja)Kontynuacja konserwacji ścian kościoła pw.św. Mikołaja i Marii Magdaleny w DziekanowicachKonserwacja ołtarza bocznego oraz renesansowegonagrobka Stanisława Trzecieskiegoz kościoła pw. Nawiedzenia NMP w LipnicyWielkiejParafia Rzymskokatolickapw. św. Mikołaja Biskupaw TymowejParafia Rzymskokatolickapw. św. Mikołaja w TabaszowejParafia Rzymskokatolickapw. św. Marcina w KrzeszowicachParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia NajświętszejMaryi Panny w OkulicachParafia Rzymskokatolickapw. św. Bartłomieja Apostoław SzczurowejStowarzyszenie AbsolwentówLiceum Ogólnokształcącegoim. Marcina Wadowityw WadowicachParafia Rzymskokatolickapw. św. Łukasza w LipnicyWielkiejParafia Rzymskokatolickapw. św. Antoniego Padewskiegow CikowicachParafia Rzymskokatolickapw. św. św. Kosmy i Damianaw Męcinie WielkiejMariola Żuk-Skarszewska,PrzyszowaParafia Rzymskokatolickapw. św. Kazimierza w RadgoszczyParafia Rzymskokatolickapw. św. Bartłomieja Apostoław ZbyszycachParafia Rzymskokatolickapw. Macierzyństwa NMPw DziekanowicachParafia Rzymskokatolickapw. Nawiedzenia NMPw Lipnicy Wielkiej15 00020 00020 00020 00040 00030 00030 00020 00020 00020 00030 00020 00050 00040 00026


27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.Konserwacja estetyczna malowideł ściennychz 1629 r. na gotyckim stropie i ścianie tęczy(XV w.) w prezbiterium drewnianego kościołapw. Nawiedzenia NMP w Iwkowej (kontynuacja)Konserwacja malowideł ściennych na ścianiepołudniowej nawy w kościele pw. św. MichałaArchanioła w Binarowej – sceny męczeństwaśw. Pawła i św. Jana Chrzciciela, przedstawienieśmierci jako kościotrupa w koronieoraz polichromia drzwi do kruchty południowejKonserwacja techniczna i estetyczna ołtarzagłównego z 1 poł. XVII w. z kościoła pw. MBSzkaplerznej w Moszczenicy koło Gorlic (IIetap)Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarzagłównego z I poł. XVII w. w kościele pw. św.Marcina Bpa w Zawadzie. KontynuacjaKonserwacja grupy rzeźbiarskiej "Ukrzyżowanie"oraz ścian przedsionka drewnianego kościołapw. św. Marii Magdaleny w KasinieWielkiejKonserwacja drewnianej ambony, przełomXVII i XVIII w. z kościoła parafialnego pw. św.Zygmunta w Żelichowie, II etap prac – koserwacjaestetycznaPrace konserwatorskie dotyczące antepediumi obrazów malowanych na deskach, będącychbramkami z ołtarza głównego w kościelepw. św. Jana Chrzciciela w Orawce, 34-480 Orawka, nr 65Konserwacja XVIII w. polichromii ściennejw kościele pw. Narodzenia NMP w Jodłowniku,woj. małopolskie (kontynuacja – zakończenie)Pełna konserwacja techniczna i estetycznaXVIII-wiecznej ambony z kościoła pw. MBPośredniczki Łask w Szlachtowej k/SzczawnicyKonserwacja ołtarza głównego (2 ćw. XVIII w.w kościele pw. św. Anny przy klasztorze OO.Franciszkanów-Reformatów w Bieczu –architektura z detalem snycerskim cokołu,drzwi bramek z obrazami Dawid i Mojżeszoraz intarsjowane antepedium (kontynuacjaprac)Konserwacja ikonostasu z cerkwi greckokatolickiejpw. Opieki NMP w BielanceParafia Rzymskokatolickapw. Podwyższenia KrzyżaŚwiętego w IwkowejParafia Rzymskokatolickapw. św. Michała Archanioław BinarowejParafia Rzymskokatolickapw. Matki Bożej Szkaplerznejw MoszczenicyParafia Rzymskokatolickapw. św. Marcina Bpa wZawadzieParafia Rzymskokatolickapw. św. Marii Magdalenyw Kasinie WielkiejParafia Rzymskokatolickapw. św. Zygmunta w ŻelichowieParafia Rzymskokatolickapw. św. Jana Chrzcicielaw OrawceParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia NMPw JodłownikuParafia Rzymskokatolickapw. MB Pośredniczki Łaskw Szlachtowej k/ SzczawnicyParafia Rzymskokatolickapw. św. Anny OO. Franciszkanóww BieczuParafia Greckokatolickapw. Opieki NMP w Bielance34 00030 00025 00040 00020 00015 00020 00020 00015 00030 00020 00027


38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.Konserwacja ołtarza bocznego św. Józefaz przywróceniem pierwotnego wystroju ikonograficznegow kościele parafialnym pw. MBNiepokalanej w MystkowieKonserwacja polichromii na ścianach prezbiteriumi nawy drewnianego kościoła parafialnegow GrabiuZakończenie konserwacji technicznej orazkonserwacja estetyczna ołtarza pw. MatkiBożej Różańcowej z kościoła pw. św. Mikołajaw Tylmanowej – II etapKonserwacja estetyczna XVIII-wiecznego ołtarzabocznego (lewego) Matki Boskiej z Dzieciątkiemz kościoła pw. św. Marcina Biskupaw MogilnieKonserwacja XVIII-wiecznego ołtarza bocznegośw. Józefa z kościoła parafialnego pw. św.Marcina Bpa w MogilnieKonserwacja elementów wystroju kościołaparafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoław Morawicy: ołtarz główny, ołtarze boczne,empora chórowa, chrzcielnica, ambona, ławykolatorskie. Etap IKonserwacja techniczna i estetyczna ikonostasuz cerkwi greckokatolickiej pw. św.Paraskewy w Uściu Gorlickim – kontynuacjaRenowacja ikonostasu z II połowy XVIII w.w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskewyw Nowicy – etap II, kontynuacja zadaniaElementy wyposażenia XV-wiecznego kościołapw. Narodzenia NMP w HarklowejKonserwacja ikonostasu z cerkwi greckokatolickiejśw. Archanioła Michała w Przysłupiu –kontynuacja zadaniaKonserwacja ruchomego wyposażenia z dawnejcerkwi w Szczawniku pw. św. DemetriuszaRenowacja barokowo-klasycystycznego ikonostasuz przełomu XVIII/XIX w. w cerkwigreckokatolickiej pw. Narodzenia NMPw Łosiu, etap II, kontynuacja zadaniaKonserwacja techniczna i estetyczna ikonostasuw kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętejw Maciejowej (d. cerkiew greckokatolicka)– kontynuacjaKonserwacja techniczna i estetyczna ambonyz kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMPw DomosławicachKontynuacja konserwacji polichromii ścianprezbiterium kościoła parafialnego pw. NarodzeniaNMP w Królowej GórnejParafia Rzymskokatolickapw. św. Filipa i JakubaMłodszego w MystkowieParafia Rzymskokatolickapw. Wniebowzięcia NMPw GrabiuParafia Rzymskokatolickapw. św. Mikołaja w TylmanowejParafia Rzymskokatolickapw. św. Marcina Biskupaw MogilnieParafia Rzymskokatolickapw. św. Marcina Bpaw MogilnieParafia Rzymskokatolickapw. św. Bartłomieja Apostoław MorawicyParafia Greckokatolickapw. św. Paraskewyw Uściu GorlickimParafia Greckokatolickapw. św. Paraskewy w NowicyParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia NMPw HarklowejParafia Greckokatolickapw. św. Michała Archanioław PrzysłupiuParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia NMPw ZłockiemParafia Greckokatolickapw. Narodzenia NMPw ŁosiuParafia Rzymskokatolickapw. NMP Wniebowziętejw MaciejowejParafia Rzymskokatolickapw. Nawiedzenia NMPw DomosławicachParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia NMPw Królowej Górnej20 00050 0009 00010 00020 00040 00035 00015 00040 00025 00025 00020 00015 00020 00030 00028


53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.Konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasuoraz ołtarza głównego (priestoł)z kościoła pw. św. Łukasza Ewangelisty(d. cerkiew greckokatolicka) w IzbachKonserwacja kamiennych figur Apostołów napostumentach wokół drewnianego kościołapw. Narodzenia NMP w RajbrocieKonserwacja techniczna i estetyczna malowidełściennych w prezbiterium: ściana południowai malowideł stropu w cerkwi prawosławnejpw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej(kontynuacja)Konserwacja malowideł ściennych w przedsionkukościoła MB Królowej, dawnej cerkwigreckokatolickiej pw. św. Parascewy w Kwiatoniu- kontynuacjaKonserwacja techniczna i estetyczna malowidełściennych w cerkwi greckokatolickiej pw.św. Dymitra w ŚnietnicyKonserwacja techniczna i estetyczna ikonostasuz kościoła pw. św. Dymitra w Bodakach,gmina Sękowa - etap I (rząd III Apostołowie,rząd IV Prorocy)Prace konserwatorskie (II etap) przy polichromiinawy w cerkwi pw. OpiekiNajświętszej Bogurodzicy w Zdyni z 1924 r.Prace konserwatorskie przy zabytkowymstropie kasetonowym oraz balkoniku z kościołaparafialnego w Szczepanowie - zakończenieetapu II - ostatni zakres konserwacji technicznejoraz konserwacja estetycznaKonserwacja malowideł na stropie nawy orazdesek stropowych od strony strychu w kościelepw. św. Michała Archanioła w Smerekowcu,woj. małopolskie (kontynuacja)Prace konserwatorskie w obrębie pomieszczeniawestiarni wraz z kompletem obrazówKapliczka kamienna z figurą MB Bolesnej –"Pieta" w PolanceKonserwacja wątków kamiennych i ceglanychelewacji kościoła pw. św. św. Wojciecha i Jerzegow ZatorzeRenowacja i osuszanie tynków wewnętrznychoraz malowanie w dolnych partiach ścian nawyw kościele parafialnym w LanckoronieKontynuacja remontu dachu w kościele parafialnympw. św. Jakuba w Pałecznicy – remontwieży wraz z pokryciem blachą miedzianąWykonanie i montaż stolarki okienneji drzwiowej w budynku Szpitala Ubogichw Bieczu powiat gorlicki – kontynuacjaParafia Rzymskokatolickapw. św. św. Kosmy i Damianaw BanicyParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia NMPw RajbrocieParafia Prawosławna pw.Opieki Matki Bożej w HańczowejParafia Rzymskokatolickapw. MB Nieustającej Pomocyw Uściu GorlickimParafia Greckokatolickapw. św. Dymitra w ŚnietnicyParafia Rzymskokatolickapw. NMP Wniebowziętejw MałastowieParafia Prawosławna pw.Opieki Najświętszej Bogurodzicyw ZdyniParafia Rzymskokatolickapw. św. Marii Magdalenyi św. Stanisława Biskupaw SzczepanowieParafia Rzymskokatolickapw. św. Michała Archanioław Smerekowcu30 00030 00030 00025 00030 00020 00040 00030 00040 000Klasztor Sióstr Norbertanekw Imbramowicach55 000Justyna Jaromin Myślenice 15 000Parafia Rzymskokatolickapw. św. św. Wojciechai Jerzego w ZatorzeParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia św. JanaChrzciciela w LanckoronieParafia Rzymskokatolickapw. św. Jakuba Apostoław PałecznicyFundacja na rzecz SzpitalaUbogich w Bieczu im. św.Jadwigi Królowej50 00020 00050 00025 00029


68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.Renowacja zabytkowego kościoła pomocniczegopw. św. Mikołaja w Siedliskach, gminaBobowa - etap IIIIzolacja przeciwwilgociowa fundamentów,drenaż opaskowy obejścia kościoła parafialnegow GosprzydowejRemont wnętrza kościoła w ChełmiePrace konserwatorskie elewacji północnejkościoła pw. św. Benedykta Opata w Imbramowicach–etap 3Remont dachu XVIII-wiecznego kościoła parafialnegopw. św. Jakuba Apostoła wRaciechowicachRemont systemu drenażowego wokół budynkudworu w ŚwidnikuOdbudowa zabytkowego kościoła drewnianegopw. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach– dach nawy głównej wraz podbiciem fundamentówPłaza, XVIII-wieczny pałac Starzeńskich: renowacjaelewacji (kontynuacja) dawnego PałacuStarzeńskich, obecnie Domu PomocySpołecznej w PłazieRenowacja XVIII-wiecznego kościoła pw.Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej,perełki na Szlaku Architektury DrewnianejRemont kamiennego ogrodzenia otaczającegozabytkowy drewniany, XVI-wieczny kościółpw. Narodzenia NMP w KrużlowejWymiana okien jednoramowych systemu euroline-I,z drewna sosnowego klejonego warstwowoRemont zabytkowego kościoła parafialnegopw. św. św. Piotra i Pawła w Otfinowie w zakresieizolacji poziomej ścian (iniekcja) – IIetapPrace zabezpieczające i konserwatorskiew zabytkowej willi "Słoneczna", Ojców, ZłotaGóra 8 a, gmina Skała (kontynuacja i zakończenie)Remont sufitów i szalowania wewnętrznegonawy i prezbiterium cerkwi prawosławnej pw.św. św. Kosmy i Damiana w BartnemDalszy remont fundamentów wraz z drenażemopaskowym oraz renowacja tynków wewnątrzkościoła pod wezwaniem św. MichałaArchanioła w Piotrkowicach - etap IIIParafia Rzymskokatolickapw. św. Apostołów Piotrai Pawła w SiedliskachParafia Rzymskokatolickapw. św. Urszuli z Towarzyszkamiw GosprzydowejParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia św. JanaChrzciciela w ChełmieParafia Rzymskokatolickapw. św. Benedykta Opataw ImbramowicachParafia Rzymskokatolickapw. św. Jakuba Apostoław RaciechowicachMaria i Krzysztof TwardowscyŚwidnikParafia Rzymskokatolickapw. św. Andrzeja Apostoław RożnowicachDom Pomocy Społecznejw PłazieParafia Rzymskokatolickapw. NMP Szkaplerznejw Dąbrowie TarnowskiejParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia NMPw KrużlowejKlasztor - ZgromadzenieSióstr Niepokalanego PoczęciaNMP w Nowym SączuParafia Rzymskokatolickapw. św. św. ApostołówPiotra i Pawła w OtfinowieAntoni Wawszczyk, KrakówParafia Prawosławna pw.św. św. Kosmy i Damianaw BartnemParafia Rzymskokatolickapw. św. Michała Archanioław Piotrkowicach30 00020 00050 00030 00050 00020 00050 00050 00030 00025 00020 00030 00030 00025 00030 00030


83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.Wymiana pokrycia na zabytkowym kościelepw. Niepokalanego Poczęcia NMP w KrzywejKonserwacja elewacji gotyckiego kościołaz 1340 r. pw. Narodzenia NMP w Łapczycy -etap II. Konserwacja elewacji nawy południowejoraz kaplicy. Wykonanie badań historycznychśredniowiecznego wyposażeniakościoła.Prewencja konserwatorska – okresowa impregnacjaposzycia ścian i dachów XVwiecznegodrewnianego kościoła pw. św.Michała Archanioła w Dębnie na PodhaluPrewencja konserwatorska - okresowa impregnacjaposzycia ścian i dachów XVIwiecznegodrewnianego kościoła pw. św.Katarzyny w Sromowcach Niżnych, woj.małopolskieWymiana stolarki okiennej – dwór w LaskowejModernizacja instalacji elektrycznej i odgromowejcerkwi zabytkowej w RozdzieluWymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zespoledworsko-folwarcznym w SiedlcuRemont głównej wieży zabytkowego kościoładrewnianego: kopuła, latarnia, makowiczkaw BanicyRoboty remontowo-konserwacyjne polegającena wymianie podłogi drewnianej z wykonaniemizolacji i ocieplenia (kontynuacja)oraz wymianie stolarki okiennej i drzwi w zabytkowejcerkwi pw. św. Łukasza w KunkowejRoboty remontowo-konserwacyjne polegającena wymianie podłogi drewnianej z wykonaniemizolacji i ocieplenia (kontynuacja)oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiw zabytkowej cerkwi pw. św. Łukaszaw LeszczynachRemont z częściową wymianą posadzki wewnętrzu kościoła – I etapMuszyna, ruiny zamku biskupów krakowskichz XIV w. badania archeologiczne – V etapZabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie –etap II (mur arkadowy)Częściowa odbudowa skrzydła wschodniegoruin zamku w Dobczycach z bramą i wjazdem.Etap IIIPrace archeologiczno-konserwatorskie twierdzyw RożnowiePrace archeologiczno-konserwatorskie naterenie ruin zamku w Rytrze31Parafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia św. JanaChrzciciela w GładyszowieParafia Rzymskokatolickapw. św. Anny w ŁapczycyParafia Rzymskokatolickapw. św. Michała Archanioław Dębnie na PodhaluParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia NMPw Sromowcach NiżnychPiotr Michałowski, LaskowaParafia Prawosławna NarodzeniaNMP w RozdzieluZgromadzenie Sióstr NajświętszejDuszy ChrystusaPana w KrakowieParafia Rzymskokatolickapw. św. św. Kosmy i Damianaw BanicyParafia Prawosławna pw.św. Łukasza w KunkowejParafia Prawosławna pw.św Łukasza w Leszczynach50 00040 00030 00025 00025 00010 00040 00070 00020 00020 000Parafia Rzymskokatolicka 30 000pw. Matki Bożej NieustającejPomocy w JurkowieMiasto i Gmina UzdrowiskowaMuszyna15 000Gmina Zakliczyn 30 000PTTK oddział w Dobczycach40 000Gmina Gródek nad Dunajcem20 000Gmina Rytro 20 000


99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.Prace konserwatorskie przy dwóch bocznychołtarzach w kościele pw. TrójcyPrzenajświętszej w Okocimiu – kontynuacjaWzmocnienie posadowienia XVI-wiecznegokościoła pw. Znalezienia Krzyża św. w ŁazanachKonserwacja techniczna i estetyczna elewacjikościoła pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie –etap I (ściana frontowa i dwie boczne kaplice)Renowacja murów kamiennych wewnątrzwieży barokowego kościoła w Lipinkachz 1780 roku wraz z ich konserwacją oraz renowacjastarych posadzek i schodów wrazz uzupełnieniem nowych posadzek – etap IIIRemont polegający na odtworzeniu posadzkiw zabytkowym kościele pw. Matki Bożej Pocieszeniaw WierzchosławicachRemont elewacji zabytkowej kaplicy nacmentarzu z okresu I wojny światowej nr 171Legionistów w ŁowczówkuRenowacja zabytkowej sali balowej – Auliw Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie– II etapI etap prac przy odbudowie spalonego dachuKlasztoru i Kościoła OO. Bernardynów w AlwerniPrace remontowo-konserwatorskie schodówzewnętrznych zabytkowego kościoła pw. św.Mikołaja w DłużcuRemont konserwatorski posadzki - w zabytkowymkościele pw. św. Bartłomieja w Łapanowie- zniszczonej przez powódźParafia Rzymskokatolickapw. Trójcy Przenajświętszejw OkocimiuParafia Rzymskokatolickapw. Znalezienia KrzyżaŚwiętego w ŁazanachParafia Rzymskokatolickapw. Narodzenia NMPw BorzęcinieParafia Rzymskokatolickapw. Wniebowzięcia NMPw Lipinkach20 00030 00015 00020 000Parafia Rzymskokatolicka 30 000pw. Matki Bożej Pocieszeniaw WierzchosławicachGmina Pleśna 20 000Starostwo Powiatowew TarnowieKlasztor OO. Bernardynóww AlwerniParafia Rzymskokatolickapw. św. Mikołaja w Dłużcu20 000500 00030 000Parafia Rzymskokatolicka 20 000pw. św. Bartłomieja Apostoław ŁapanowieOGÓŁEM 3 550 000W 2011 r. 3 Beneficjentów, którym Sejmik WM przyznał dotacje nie podpisało umowy i nie wykorzystałoprzyznanych środków (Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu, ParafiaRzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach, Gmina Gródek nad Dunajcem), 1 Beneficjentrozwiązał umowę (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna).32


Dotacje na ochronę zabytków przeznaczone z budżetów samorządów województw w 2011 r.WojewództwoKwota przyznana zbudżetuwojewództwaIlość przyznanychdotacji/realizowanych zadańOczekiwana kwotadotacji z budżetuIlość złożonychwnioskówLp.1 dolnośląskie 5 050 000,00 68 36 648 603 2342 kujawsko-pomorskie 8 285 529,00 95 45 128 981 1593 lubelskie 1 000 000,00 69 5 750 559 844 lubuskie 300 000,00 8 2 187 318 325 łódzkie 2 500 000,00 49 11 261 630 1216 małopolskie 3 550 000,00 108 15 972 710 1527 mazowieckie 5 000 000,00 94 17 114 417 1748 opolskie 455 000,00 31 5 800 000 1019 podkarpackie 5 200 000,00 159 30 113 714 34310 podlaskie 800 000,00 40 ponad 3 000 000 7211 pomorskie 1 000 000,00 14 5 752 362 4312 śląskie 1 000 000,00 12 6 908 000 6713 świętokrzyskie 600 000,00 34 1 448 901 4114 warmińsko-mazurskie 1 000 000,00 18 4 315 292 4115 wielkopolskie 1 339 000,00 78 11 140 722 15716 zachodniopomorskie 499 685,54 30 3 917 338 62Figura św. Jacka z grupy Ukrzyżowania z kościoła pw. św. Marii Magdalenyw Kasince Wielkiej – stan zachowania przed i widok po konserwacjiKwota dotacji z budżetu WM: 20 000 zł, całkowity koszt zadania: 24 558 zł.W dniu 13 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie z prawnymi opiekunami zabytków, którym przyznanodotacje z budżetu Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lubroboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Beneficjenci – z rąk MarszałkaWojewództwa – otrzymali symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dotacji z budżetu WojewództwaMałopolskiego.33


TWARZE MAŁOPOLSKI. XIII DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGOMałopolskieDni DziedzictwaKulturowego toniepowtarzalnaokazja do odwiedzeniawartościowych,częstounikatowych obiektów, także mało znanychzabytków oraz tych, które pozostając w rękachprywatnych nie są na co dzień dostępne. To równieżcykliczne wydarzenie realizowane przez MałopolskiInstytut Kultury, a zainicjowane przezSamorząd Województwa Małopolskiego, promującezabytki regionu – w ostatniej, trzynastej jużedycji, zyskały wzbogaconą formułę. Kluczowazmiana to połączenie prezentowanych obiektówdziedzictwa z sylwetkami ważnych dla nich postacilub wydarzeń, co zaowocowało hasłem Dni:„Twarze Małopolski”.Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni DziedzictwaKulturowego realizowany przez Małopolski InstytutKultury był współfinansowany w ramach MałopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnegona lata 2007–2013. W przygotowanie projektuangażowali się także lokalne samorządy, instytucjekultury, stowarzyszenia, media regionalne,jak również sami mieszkańcy.W celu umożliwienia gościom samodzielnego„odkrywania” obiektów, przygotowane zostałyspecjalne przewodniki tematyczne.XIII edycja MDDK odbyła się w dniach 14-15 maja2011 roku. Dwanaście wybranych zabytków zostałozaprezentowanych poprzez związanez nimi postaci – artystów, naukowców, możnowładców,przedstawicieli różnych stanówi grup narodowościowych – lub wydarzeniaz podziałem na 4 trasy:TRASA I: KRAKOWSKAKolegiata pw. św. Anny (ul. św. Anny 11),Józef Tischner;Kino „Kijów” (obecnie KIJÓW.CENTRUM)(al. Zygmunta Krasińskiego 34),Krakowski Festiwal Filmowy;Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka"Oddziału Krakowskiego PTTK(ul. Włodzimierza Tetmajera 28),Lucjan Rydel.TRASA II: OKOLICE OLKUSZAPoliptyk olkuski – Bazylika Kolegiacka pw. św.Andrzeja w Olkuszu (gmina Olkusz),Jan Wielki;Pustynia Błędowska (Klucze, gmina Klucze),Pan Twardowski;Rezerwat przyrody Dolina Racławki (gminaKrzeszowice),Stanisław Magaczewski.TRASA III: OKOLICE OŚWIĘCIMIAPałac w Ryczowie (gmina Spytkowice),gen. Zygmunt Piasecki;Muzeum Zamek w Oświęcimiu (gmina Oświęcim),Księżna Eufrozyna;Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach(gmina Kęty),Aleksander Kłosiński.TRASA IV: POŁUDNIOWAKościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu(gmina Stary Sącz),św. Kinga;Sanatorium „Patria” w Krynicy-Zdroju (gminaKrynica-Zdrój),Jan Kiepura;Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku(gmina Muszyna),Jan Peregryn.34


INSTALACJA ARTYSTYCZNA „POWIĄZANIA”Przedsięwzięciemiało charakterfestiwalowy, pozakoncertami, pokazami,odczytamioraz innymi,licznymi wydarzeniamitowarzyszącymizwiedzaniu widzowie mieli także okazjęobejrzeć cykl filmów dokumentalnych poświęconychzabytkom i postaciom oraz wystawę– instalację artystyczną pn. „Powiązania”,prezentowaną na Małym Rynku w Krakowie od 7do 15 maja 2011 r.Głównym elementem instalacji był przestrzennyukład sznurków przytwierdzonych do paneli, któretworzą charakterystyczną figurę, przypominającąswoim obrysem kształt województwa małopolskiego.Swobodnie zawieszone, falujące nawietrze sznurki (podstawowe tworzywo koroneki plecionek ludowych) zachęcają do zanurzeniasię w ich gąszcz, w którym kryją się interaktywneeksponaty, odkrywające nieoczywiste i fascynująceskarby Małopolski. Dla spragnionych dodatkowychinformacji i poszukujących komentarza/przewodnikapo ekspozycji przygotowanoodpowiednie materiały: ulotki i panel informacyjny– zlokalizowany w niewielkiej odległości odinstalacji. Scenariusz i projekt koncepcji merytorycznejwystawy – układ interaktywnych obiektów,eksponatów i paneli wystawowych – zostałopracowany przez zespół programu DynamikaEkspozycji działającego w ramach MałopolskiegoInstytutu Kultury oraz pracownię projektowąLATALAdesign, która przygotowała także projektinstalacji artystycznej.CYKL FILMÓW DOKUMENTALNYCH TWARZE MAŁOPOLSKIPo raz pierwszy w dotychczasowej historii MałopolskichDni Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowanyzostał cykl filmów dokumentalnych. Scenariuszkażdego odcinka jest oparty na wspomnieniachświadków, wypowiedziach ekspertów,materiałach archiwalnych. Wszystkie zdjęcia byłyrealizowane w autentycznych wnętrzach, plenerachi innych miejscach bezpośrednio związanychz poruszanymi tematami. Większość rekwizytów,które zostały wykorzystane w filmach, pochodzize zbiorów muzealnych lub też stanowi wierniewykonane kopie oryginałów. Cykl ma charakterpopularyzatorski – język filmu, a także narracja sąpoprowadzone w formie opowieści przystępnejdla szerokiej publiczności. Filmy byłyprezentowane w obiektach, o których opowiadają,podczas majowego weekendu z zabytkami(14–15 maja 2011). Natomiast od7 kwietnia w każdy kolejny czwartek o godz.17.55 można było je oglądać w TVP Kraków.WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE XII MAŁOPOLSKIMDNIOM DZIEDZICTWA KULTUROWEGONagroda Województwa Małopolskiegoim. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięciaw dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkamiarchitektury drewnianej Małopolskiw 2011 roku przyznana została Pani dr BarbarzeTondos jako wyraz uznania za działalnośćna rzecz ratowania zabytków architekturydrewnianej w Małopolsce, w szczególnościza podjęty trud pracy nad ich badaniem.Dokumentowaniem i inwentaryzacją .Ponadto w uznaniu dla osiągnięć zgłoszonychkandydatów przyznano trzy wyróżnienia.XI konkurs fotograficzny pt. „Skarby Małopolski– drewniana architektura uzdrowisk”- konkurs ma formułę otwartą, a organizowanyjest przez Muzeum Okręgowe w NowymSączu). Idea konkursu jest aktualna i inspirującadla twórców, sam konkurs jest natomiastprzedsięwzięciem bardzo ważnymdla promocji regionu oraz popularyzacji sztukifotograficznej. Laureat- kom pierwszej nagrodyzostała Pani Alicja Przybyszowskaz Nowego Sącza za 3 cykle: „Muszyna”,„Szczawnica”, „Krościenko”. Drugą nagrodąuhonorowano Panią Dorotę Czoch z NowegoSącza za cykl fotografii: „Kolor niebieski –Krynica Zdrój” oraz Pana Zbigniewa Podsiadłoz Sosnowca za fotografie „Muszyna”,„Wysowa”. Wyróżnie- nia otrzymali Pan JacekCholewczuk z Krakowa za cykl „Piwniczna”oraz Pani Renata Michalczyk z Chełmcaza cykl „Szczawnica”.Konkurs plastyczny pn. „Skarby Małopolski”- konkurs organizowany przez Małopolski InstytutKultury adresowany do uczniów i nauczycieligimnazjów oraz animatorów kultury.35


Nauczyciele zaproszeni byli do przedstawieniascenariusza warsztatów, uczniowie zaś do prezentacjiwłasnych wypowiedzi plastycznych.W ramach konkursu dla nauczycieli organizowanebyły sesje prezentujące nowe metodypracy z dziedzictwem kulturowym. Następnienauczyciele, już samodzielnie, przygotowywalii realizowali warsztaty dla uczniów, którzyz kolei w plastyczny sposób wyrażali zdobytew ich trakcie doświad czenia. Oceniane były:aktywne uczestnictwo,osobista perspektywai niekonwencjonalność. Zwieńczeniem konkursubyła wystawa nagrodzonych prac plastycznychoraz prezentacja nagrodzonych scenariuszyi prac w katalogu cyfrowym.Konkurs historyczny pn. „Wojna z narodem– 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennegow Polsce. Represje, opór, życie codzienne,skutki oraz reakcje międzynarodowe”(konkursy organizowane przez InstytutPamięci Narodowej Oddział w Krakowie skierowanyjest do dzieci i młodzieży z dwóchgrup wiekowych: uczniowie szkół gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych).MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W LATACH 1999 – 2011Edycja Termin Liczba obiektów LiczbapowiatówI MDDK 25-26.09.1999 25 22II MDDK 23-24.09.2000 23 17III MDDK 15-16.09.2001 14 11IV MDDK 14-15.09.2002 14 10V MDDK 31.05-1.06.2003 12 8VI MDDK 5-6.06.2004 13 8VII MDDK 4-5.06.2005 13 10VIII MDDK 20-21.05.2006 13 5IX MDDK 26-27.05.2007 12 5+1X MDDK 10-11.05.2008 11 (3 trasy) 5XI MDDK 16-17.05.2009 12 6Zobacz z bliska! XII MDDK 15-16.05.2010 12 (4 trasy) 6Twarze Małopolski. XIII MDDK 14-15.05.2011 12 (4 trasy) 618636


MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI „KSIĄŻKA I RÓŻA”W dniach 28 – 29kwietnia 2011 r. WojewództwoMałopolskiejuż po raz dziesiątyorganizowało MałopolskieDni Książki„Książka i Róża”. Pomysłakcji pochodziz Katalonii. W Hiszpanii od 1930 roku DzieńKsiążki jest oficjalnym świętem, a od 1964 jestobchodzony we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23kwietnia Międzynarodowym Dniem Książki i PrawAutorskich.Pierwsza edycja Małopolskich Dni Książki „Książkai Róża” odbyła się w 2002 r. Założenie, abyw trakcie trwania „Ksiązki i Róży”, księgarnie obniżyłyceny książek o 10%, a do każdej zakupionejksiążki dołączyły różę, okazał się bardzo dobrymsposobem promocji książki i czytelnictwa. Projektprzypomina, że książka może być pięknym podarunkiem.Co roku w Małopolskich Dniach Książki bierzeudział kilkadziesiąt księgarni z całej Małopolski.Organizowane są także imprezy towarzyszącezwiązane z promocją czytelnictwa, promocją autorów,nowości wydawniczych, wystawy. Ideąnadrzędną Małopolskich Dni Książki "Książkai Róża" jest rozwój czytelnictwa w regionie orazzachęcenie mieszkańców do odwiedzania księgarń.W roku 2011 w Małopolskich Dniach Książki„Książka i Róża” wzięło udział 61 księgarni z Krakowa,a także z Brzeska, Chrzanowa, DąbrowyTarnowskiej, Gorlic, Jordanowa, Kazimierzy Wielkiej,Kęt, Koszyc, Limanowej, Mszany Dolnej, Myślenic,Niepołomic, Nowego Sącza, Nowego Targu,Proszowic, Rabki Zdroju, Suchej Beskidzkiej,Świątnik Górnych, Tarnowa, Zaborza i Zakopanego,które zaproponowały od 10 do 20% zniżki nawszystkie książki zakupione w tych dniach.Promując ideę czytelnictwa, co roku MarszałekWojewództwa obdarowuje wybraną książkąi różą zaprzyjaźnione osoby. W roku 2011 była toksiążka „Jestem z wami. Kompendium twórczościi nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II” autorstwaOP Macieja Zięby.Znani krakowianie odpowiedzieli na pytanie jakaksiążka jest godna polecenia. Oto rekomendacje:Krzysztof Globisz„Polecam książkę Daniela Tameta Urodziłem siępewnego błękitnego dnia, jest wielką książkąo wielkim cierpieniu, albo radości chorych na zespółAspergera, wszystkich Sawantów którzy sąwśród nas. Wzruszające i mądre. Pokazuje światnam niedostępny, nam zwyczajnikom.”Zofia Gołubiew„Polecam książkę Antoniego Kroha Starorzeczabo jest ona znakomitym połączeniem osobistejhistorii autora z tłem, na które składa się: historiakraju, wielu rodzin i kilku słynnych osób. Napisanaz wielką erudycją i imponującą pamięcią,a także świetnym językiem i z wielkim poczuciemhumoru.Dla mnie osobiście – książka nostalgiczna, gdyżopisująca m.in. tę samą Polskę, w której mnie,jak i Autorowi, upływało dzieciństwo i młodość.”Adam Wsiołkowski„Polecam książkę: Praca zbiorowa pod red. JanuszaAntosa i Zofii Weiss-Nowina Konopki WojciechWeiss w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.Album, zaprojektowany przez samegoWładysława Plutę, prezentujący życie i twórczośćWojciecha Weissa, wybitnego malarza -ucznia,a następnie profesora i rektora krakowskiej AkademiiSztuk Pięknych, bogato ilustrowany jegodziełami.”Krzysztof Orzechowski„Nie będę oryginalny. Książką, która towarzyszymi przez całe życie - nie tylko jako lektura, alerównież w postaci najróżniejszych inspiracji artystycznych,w tym teatralnych, jest Mistrz i Małgorzata.Michaił Bułhakow opisuje w niej sowieckisystem komunistyczny, który dobrze pamiętamz dzieciństwa i dlatego konfrontacja tamtejrzeczywistości z jej odbiciem w groteskowoskrzywionym lustrze doskonałej literatury miałai ma dla mnie wielkie znaczenie. Autor dotyka teżw swojej powieści spraw transcendentnych (pytao Boga i Szatana), które będą ważne zawsze,a także wartości podstawowych, takich jak odwaga,odpowiedzialność, sumienie, uczciwość.”37


Dniom towarzyszyły liczne imprezy:„HERBATKA Z RÓŻĄ” –impreza towarzysząca obchodom święta książki,a także promocją czytelnictwa oraz wierszy małopolskichpoetów. Inicjatorem akcji była CaféSzafé. Polegała ona na dodawaniu w dniach 28 –29 kwietnia 2011 r. w wybranych kawiarniachw Krakowie do zakupionej kawy lub herbaty folderuz wydrukowanymi wierszami małopolskichautorów oraz róży. Proponowano: „Cień” WisławySzymborskiej, „Szpak” Ewy Lipskiej orazwiersz Magdaleny Bielskiej.MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI „KSIĄŻKA I RÓŻA”W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJW KRAKOWIE:Happening pod hasłem „KSIĄŻKA MOIMPRZYJACIELEM” - Happening inspirowany jesthistorią Małego Księcia i jego róży z książki Antoinede Saint-Exupery’ego. Czytelnicy literatury dladzieci poproszeni zostali o wybór tytułu książkiuznanej za „przyjaciela z dzieciństwa”. Ogółemoddano 196 głosów. Wśród najczęściej wskazywanychksiążek znalazły się m. in. książki A. Lindgren,M. Musierowicz i wielu innych. Wśróduczestników spotkań rozlosowano 10 nagródksiążkowych przekazane przez księgarnie biorąceudział w projekcie.Plebiscyt czytelników dorosłych – „Przeczytałem,polecam”. Dorośli czytelnicy bibliotekiw Wypożyczalni Głównej wskazywali swoje ulubioneksiążki w 5. kategoriach: Literatura faktu:reportaż, podróże; Literatura faktu: biografie;Literatura popularna: kryminał, sensacja; Literaturapopularna: fantastyka, horror; Literaturapopularna: powieść obyczajowa. W sumie oddano465 głosów. Książki rekomendowane przezczytelników to m. in. książki Agaty Christie, DirieWaris, Tolkiena J.R.R., Stephena Kinga, a takŜeRyszarda Kapuścińskiego, Beaty Pawlikowskiej,Fiodora Dostojewskiego czy Doroty Tyrakowskieji wielu innych. Do wybranych drogą losowaniaosób trafiło łącznie 18 nagród książkowych.Wieczór poezji Karola Wojtyły - zapraszała Fundacja„Dzieło Nowego Tysiąclecia”;spotkanie z Robertem Makłowiczem - dziennikarzem,pisarzem, publicystą, krytykiem kulinarnym,podróżnikiem 20 października 2010 r. ukazałasię najnowsza książka Roberta Makłowiczapt. Cafe Museum.spotkanie z Romą Ligocką – polską malarką, autorkąksiążek: Dziewczynka w czerwonym płaszczyku,Znajoma z lustra, Kobieta w podróży,Wszystko z miłości oraz Tylko ja sama. 12 listopada2010 r. ukazała się najnowsza książka Róża.Obrazy i słowa,spotkanie z Agatą Tuszyńską – pisarką, poetką,reportażystką. W 2010 roku ukazała sięw Wydawnictwie Literackim szeroko dyskutowanaksiążka Oskarżona Wera Gran. „Ławki do czytania”w bibliotece – strefy wolnej wymiany książek,miejsca, gdzie można poczytać, przekazaćinnym przeczytane książki, wymienić się książkami.Dyskusja zainspirowana książką "Małopolska.Znaki w przestrzeni"29 kwietnia 2011 r. w Gazeta Cafe, ul. Bracka 14w Krakowie odbyło się spotkanie i dyskusja zainspirowaneksiążką "Małopolska. Znaki w przestrzeni"Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaMałopolskiego to próba opisania i pokazaniaMałopolski i spojrzenia na nią przez pryzmatdziałań człowieka w przestrzeni, czyli międzyinnymi poprzez architekturę i sztukę. Pomysłodawcyi autorzy prowadzą czytelnika po różnychmiejscach regionu, zwracając jego uwagę nate aspekty i zmiany, które są zwykle rzadko spójniedoświadczane.Patronami medialnymi Małopolskich Dni KsiażkiKsiążka i Róża byli Dziennik Polski oraz RadioKraków.38


MAŁOPOLSKIE DNI BŁ. JANA PAWŁA IIW dniach 10 i 11 czerwca w czterech województwach– Małopolskim, Śląskim, Lubelskimi Podkarpackim można było odwiedzić miejscazwiązane z życiem i posługą Karola Wojtyły, wybitnegoczłowieka, wielkiego Polaka, Małopolanina.Samorząd Województwa Małopolskiego chcącupamiętnić postać Papieża, błogosławionego wroku 2011 Ojca Swiętego Jana Pawła II, zaprezentowałmiejsca, w których Karol Wojtyła żył,uczył się, pracował i odpoczywał. Od Czańca skądwywodzi się ród Wojtyłów przez Wadowice -ukochane miasto dzieciństwa, Niegowić - pierwsząparafię, Kraków - miejsce studiów, życia, posługibiskupiej i kardynalskiej, Lublin – miejscewykładów i spotkań ze studentami, Duklę – gdzieodwiedzał okolicę podczas górskich wędrówek,po Zakopane – stolicę Tatr, miejsca szczególnegodla Papieża, do którego wielokrotnie wracał.Zwiedzający, po wcześniejszym zapisaniu się, bylioprowadzani przez przewodników. W wybranychmiejscach dodatkowo odbyły się koncerty (Wadowice,Czaniec, Zakopane), w każdym miejscumożna było obejrzeć wystawy poświęcone Papieżowi.Wszystkie miejsca udostępnione byłynieodpłatnie a Województwo Małopolskie przygotowałospecjalne przewodniki po wybranychobiektach.Małopolskim Dniom Bł. Jana Pawła II towarzyszyłyspecjalne projekcje filmów dokumentalnych„Lolek” oraz „Przyniósł nam Światło Prawdziwe”poświęconych postaci bł. Jana Pawła II.Na wszystkie projekcje obowiązywał wstęp wolny.Przed większością projekcji odbywała siękwesta na rzecz budowy Centrum Jana Pawła II„Nie lękajcie się!” w Krakowie – Łagiewnikach.W akcji wzięły udział następujące kina:• Nowy Sącz – KINO SOKÓŁ• Bochnia – KINO REGIS• Brzesko – KINO PLANETA• Chrzanów – KINO SZTUKA• Dąbrowa Tarnowska – KINO SOKÓŁZATRZYMAJ SIĘ! MASZ WE MNIE PRZYSTAŃ.• Kraków – KINO MIKRO• Limanowa – KINO KLAPS• Oświęcim – NASZE KINO• Tarnów – KINO MILLENNIUM• Trzebinia – KINO SOKÓŁ• Tuchów – KINO PROMIEŃ• Wadowice – KINO CENTRUMSTATYSTYKA4 województwa8 miejscok. 3.400 uczestników− Kraków – Kanonicza – 470 osób− Kraków – Franciszkańska – 410 osób− Czaniec – 260 osób− Zakopane – 660 osób− Wadowice – 480 osób− Niegowić – 100 osób− Dukla – 700 osób− Lublin – 260 osób11 wystaw: 2 (Wadowice), 1 (Lublin),1 (Kraków - Franciszkańska), 3 (Kraków - Kanonicza),1 (Niegowić), 1 (Zakopane), 1 (Dukla),1 (Czaniec)4 koncerty: 1 (Wadowice). 2 (Zakopane), 1(Czaniec)36 projekcji filmowych w 12 kinachw Małopolsce4 projekcje w kościołach w Czańcui Niegowici20 przewodników: 1 (Kraków – Franciszkańska), 5 (Kraków - Kanonicza),1 (Wadowice), 1 (Niegowić), 2 (Czaniec),2 (Zakopane), 6 (Lublin), 2 (Dukla)9 różnych plakatów10.000 szt. folderów dystrybuowanych dook. 40 punktów informacji turystycznejw 4 województwach, ok. 20 szkół katolickich,rozdawanych podczas dni przy 8 obiektach300 szt. zaproszeń wysłanych do osób z Małopolski36 wolontariuszy - 2 (Kraków-Kanonicza),2 (Wadowice), 1 (Czaniec), 18 (Zakopane),6 (Lublin), 7 (Niegowić),39


UDOSTĘPNIONE MIEJSCAM A Ł O P O L S K AKRAKÓW - miejsce studiów, życia, posługibiskupiej i kardynalskiejKRAKÓW– Muzeum Archidiecezjalne KardynałaKarola Wojtyły w KrakowieZwiedzanie z przewodnikiem wystaw:- „Kanonicza Kardynała Karola Wojtyły”- „Dary Ojca Świętego Jana Pawła II”- Pokój Kardynała Karola WojtyłyKRAKÓW – Pałac Biskupów KrakowskichZwiedzanie z przewodnikiem:- prywatnej kaplicy biskupów krakowskich- biblioteki w sekretariacie- gabinetow kardynalskich- Sali Okna PapieskiegoNIEGOWIĆ – Parafia Wniebowzięcia NajświętszejMarii Panny – pierwsza parafia Karola WojtyłyZwiedzanie z przewodnikiem kościoła i jegootoczenia:- jedynego na świecie pomnika Karola Wojtyłyjako wikarego- repliki grobu z watykańskiej BazylikiZwiedzanie z przewodnikiem wystawy pamiątekzwiązanych z pierwszą posługą kapłańskąKarola Wojtyły oraz pobytem JanaPawła II w Niegowici – Izba RegionalnaProjekcja filmu dokumentalnego pt. „Lolek”oraz „Przyniósł nam światło prawdziwe” –Kościół Parafialny ołtarza Papieskiego wzniesionegona czas pielgrzymki Jana Pawła II doZakopanego w 1997 rWystawa pn. „Jan Paweł II wśród nas”WADOWICE – Parafia Ofiarowania NajświętszejMarii Panny w Wadowicach – ukochane miastodzieciństwaZwiedzanie z przewodnikiem:- Bazyliki Ofiarowania NMP- wystawy „Skarb mojego życia” – ReplikaDomu Rodzinnego Jana Pawła II – Dom Katolickiprzy Bazylice- Klasztoru Karmelitów BosychWystawa „Wadowice Karola Wojtyły” – MuzeumMiejskie w Wadowicach – zwiedzanieindywidualneKoncert „Zstąp Duchu Święty i odnów obliczeziemi” – grupa The Willows Revival Singers –muzyka gospel i negro spirituals – ogród przyMuzeum Miejskim w Wadowicach, ul. KościelnaZAKOPANE – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiejw Zakopanem – gdzie Karol Wojtyła wielokrotniewracałZwiedzanie z przewodnikiem:- świątyni – m.in. prezbiterium w kształciepapieskiej tiary- kaplicy wraz z figurą Matki Bożej FatimskiejKoncert góralskiego chóru młodzieżowo –dziecięcego „Turliki” śpiewającego OjcuŚwiętemu podczas ostatniej wizyty w Zakopanemi na Balicach – SanktuariumKoncert formacji The Willows Revival Singers– SanktuariumDomek pustelnika Na Puszczy św. Jana z Dukli– Trzciana – Góra Zaśpit – oddalona o ok.7 km od Dukli40


W O J E W Ó D Z T W O L U B E L S K I ELUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski JanaPawła II - miejsce wykładów i spotkań zestudentamiZwiedzanie z przewodnikiem KUL-u:- pomnik Jana Pawła II i Prymasa TysiącleciaStefana Wyszyńskiego dłuta prof. JerzegoJarnuszkiewicza- Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL prezentująceeksponaty związane z osobąks. prof. Karola Wojtyły/Ojca Świętego JanaPawła II- sala 208 w Gmachu Głównym KUL – miejsce,gdzie ks. prof. Karol Wojtyła wykładałetykę- Collegium Jana Pawła II – kompleks budynkówdedykowanych Wielkiemu ProfesorowiKULWystawa wielkoformatowych zdjęć JanaPawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskimw holu Gmachu GłównegoW O J E W Ó D Z T W O P O D K A R P A C K I EDUKLA – Sanktuarium św. Jana z Dukli OO. Bernardynów– gdzie Karol Wojtyła odwiedzałokolicę podczas górskich wędrówekZwiedzanie z przewodnikiem Sanktuariumśw. Jana z Dukli, w tym m.in.:- polichromie Tadeusza Popiela,- relikwiarz św. Jana z Dukli – trumienka zeszczątkami Świętego- Tron Papieski- pokój, w którym przebywał i nocował bł.Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymkiw Dukli 9/10 VI 1997 – pomieszczenia zaklauzuląPrezentacja filmu dokumentalnego pt. „Otojest dzień” podczas zwiedzania SanktuariumWystawa pt. „Droga do świętości” poświęconaJanowi Pawłowi II ze szczególnymuwzględnieniem pobytu w Krośnie i Dukliw 1997 roku – Muzeum Historyczne – Pałacw Dukli – zwiedzanie z przewodnikiemW O J E W Ó D Z T W O Ś L Ą S K I ECZANIEC – Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja– miejsce, skąd wywodzi się ród WojtyłówZwiedzanie z przewodnikiem- pomnik bł. Jana Pawła II,- Kościół św. Bartłomieja Apostoła (parafiarodzinna przodków papieża) z elementamipapieskimi,- budynek, w którym nocował Karol Wojtyła,kiedy kończył swoje piesze wędrówki po BeskidzieMałym (z zewnątrz),- cmentarz, na którym pochowani są przodkowieKarola Wojtyły,- wystawa pamiątek po Janie Pawle II zebranychod rodziny Wojtyłów mieszkającejw okolicach Czańca,Pokaz filmu dokumentalnego o Janie Pawle IIKoncert „Nadzieja zawieść nie może” – wykonawcy:Ewa Uryga – śpiew, Janusz Kohut –fortepian41


PROMOCJA PROJEKTUFOLDER opisujący miejsca prezentowane podczasMałopolskich Dni Bł. Jana Pawła II – 10.000sztukINTERNET - Zakładka o Małopolskich Dniach Bł.Jana Pawła II na Wrotach Małopolski (pełna informacjao wszystkich miejscach, program, zdjęciaobiektów, historie o obiektach)CYKL REPORTAŻY NA PORTALU RELIGIA.TVNa prośbę organizatorów projektu portal Religia.TVprzygotował cykl siedmiu reportaży dotyczącychposzczególnych obiektów biorącychudział w Małopolskich Dniach Bł. Jana Pawła II.Prezentowanych w tzw. „Tematach Dnia”. RównocześnieReligia.TV na swoich stronach promowałaMałopolskie Dni Bł. Jana Pawła polecającwydarzenie, jako godne szczególnej uwagi.Cz.1 Co widać z okna papieskiego?Cz.2 …jakby się ktoś pytał Franciszkańska 3Cz.3 W pierwszej parafii ks. WojtyłyCz.4 Tu wszystko się zaczęło…Cz.5 Przyjedź do Lublina i zobacz katedrę, zzaktórej wykładał prof. Karol WojtyłaCz.6 „Raduje się moje serce”Cz.7 Na Was zawsze można liczyć7 reklam w Gazecie Wyborczej – w 4 województwach- 4 reklamy modułowe w wydaniu Gazety – Kraków– reklama w zeszytach dotyczących bł. JanaPawła II- reklama modułowa w wydaniach na : Rzeszów,Katowice, LublinBanery reklamujące Małopolskie Dni Bł. JanaPawła II na portalach internetowych, m.in:- malopolskie .pl- katowice.gazeta.pl- rzeszow.gazeta.pl- lublin.gazeta.pl- katolik.pl- ateista.pl1 wkładka do Dziennika Polskiego – nakład98.261 szt. w dniu 3.06.2011folder plakat wkładka42


CYKL SPOTKAŃ I WYSTAW PN. „2.0.11. PRZEMYSŁY KREATYWNE”Podstawowym celem projektu była popularyzacjaproblematyki związanej z dizajnem. Spotkanieto było okazją do stworzenia przestrzeni umożliwiającejnawiązanie kontaktów pomiędzy projektantamia ewentualnymi zleceniodawcamii zaprezentowania potencjału twórców. Dążymydo podjęcia debaty na temat współczesnegowzornictwa oraz projektowania dla potrzeb nowychtechnologii – ich znaczenia, roli, stanui sposobów wspierania rozwoju, a także wymianydoświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy środowiskiemprojektantów, firm, które z nimi współpracują,przedstawicieli otoczenia biznesui administracji, instytucji związanych z przemysłamikreatywnymi, studentów wzornictwa i projektowaniagraficznego, studentów kierunkówzwiązanych z sektorem kultury, a także wszystkichzainteresowanych poruszaną tematyką.Zakres tematyczny został ujęty w sesje, któreprzedstawiły problematykę dizajnu w czterechaspektach. Tematyka sesji pierwszej, odbywającejsię pod hasłem „KREACJA A BIZNES” dotyczyłazagadnień związanych z rynkowym kontekstemdizajnu: powiązań pomiędzy wzornictwemi biznesem, sposobów budowania markii tworzenia podstaw jej sukcesu ekonomicznego.W ramach sesji II: „PROJEKTOWANIEA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA” została omówionaproblematyka związana z etyką w projektowaniu,kwestiami ochrony własności intelektualnej,rejestracji wzorów i znaków towarowych.Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła sesja podhasłem „NOWOCZESNE TECHNOLOGIEW PRZEMYŚLE KREATYWNYM”, poświęcona interaktywnymaplikacjom i przemysłom giervideo.Drugi dzień, odbywający się pod hasłem„WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIZAJNIE”, zdominowałyprezentacje zaproszonych projektantów.Głos mieli twórcy, którzy na przykładzie własnejdziałalności zaprezentowali jak wygląda procestworzenia nowego produktu, model współpracypomiędzy projektantem a konstruktorem; jakiesą najnowsze trendy w dizajnie, z czego wynikająi jak ewoluują. Oprócz prezentacji multimedialnych,goście konferencji mogli obejrzeć przedmiotyzaprojektowane przez prelegentóww specjalnie w tym celu zaaranżowanej przestrzeniekspozycyjnej.Dodatkowo przez cały czas trwania konferencjimożna było uzyskać poradę prawną związanąz problematyką własności intelektualnej orazobejrzeć wystawę prac dyplomowych studentówWydziału Wzornictwa Przemysłowego AkademiiSztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.Konferencja miała stworzyć okazję do bezpośrednichrozmów z projektantami, obejrzenia ichprac, poznania przykładów dobrych praktyk stosowanychw procesie tworzenia i powstawanianowego produktu.Dyrekcja Muzeum Inżynierii Miejskiej zaprosiłauczestników konferencji do zwiedzania z przewodnikiempoprzemysłowej zabudowy siedzibymuzeum – kompleksu hal zajezdni tramwajowychi garaży autobusowych, zrewaloryzowanychw ramach projektu „Kwartał św. Wawrzyńca –budowa centrum kulturowego na krakowskimKazimierzu” z uwzględnieniem ich funkcji kulturalnej.W ramach oprowadzania po wystawachszczególny nacisk położony został na wzornictwoprzemysłowe i formy udostępnianych obiektówhistorycznych – eksponatów sztuki użytkowej,prezentowanych na wystawach.43


TEMATYKA KONFERENCJISESJA I – KREACJA A BIZNESUsługi – nowy obszar dla wzornictwa - drIwona Palczewska – Dyrektor Pionu Badańi Rozwoju Instytutu Wzornictwa PrzemysłowegoŚwiadome zarządzanie wzornictwem w procesietworzenia nowych produktów - MichałDrożdż – Dyrektor Działu Badań i RozwojuProduktów ZELMER Market Sp. z o.o.Ekonomiczny wymiar dizajnu - dr ŁukaszMamica – Katedra Gospodarki i AdministracjiPublicznej Uniwersytetu Ekonomicznegow KrakowieSESJA II – PROJEKTOWANIE A WŁASNOŚĆINTELEKTUALNACo to jest własność intelektualna?Jak można legalnie korzystać z utworówchronionych prawem autorskim? -dr Krzysztof Felchner – Katedra Prawa Autorskiegow Instytucie Prawa Własności IntelektualnejUniwersytetu Jagiellońskiego (asystent),Kancelarie Adwokatów i RadcówPrawnychLachnerBazakLejkoJasińskaPirógPiasecki (współpracownik)Prawo z rejestracji wzoru przemysłowegojako najodpowiedniejsza forma ochronywzornictwa przemysłowegoZnak towarowy: czy tylko słowo? - dr KatrzynaJasińska Kancelarie Adwokatów i RadcówPrawnychLachnerBaziakLejkoJasińskaPirógPiasecki,Krakowska Akademia im. Andrzeja FryczaModrzewskiego w KrakowieSESJA III – NOWOCZESNE TECHNOLOGIEW PRZEMYŚLE KREATYWNYMEuropejska Akademia Gier w Krakowie - drhab. Paweł Węgrzyn – Kierownik ZakładuTechnologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego,Dyrektor Europejskiej Akademii GierWykorzystanie Bezdotykowych InterfejsówKomputerowych w projektowaniu nowoczesnychrozwiązań z zakresu elektronicznej rozrywki- Rafał Aleksandrowicz – Prezes SpółkiNeuro-Code Sp. z o.o.Zastosowanie najnowszych technologii przyprodukcji filmu i w developmencie gier - TomaszKowalczyk – Motion Capture Specialist,Alvernia StudiosJak tworzyć by sprzedawać? Reklama versuslokowanie produktu w grach i aplikacjachmobilnych - Anna Godek-Biniasz – Dyrektords. PR i marketingu iPlacement Sp. z o.o.Interaktywna symulacja w zagadnieniachprojektowych i inżynierskich - dr inż.. WitoldAlda – Katedra Informatyki Akademii Górniczo–Hutniczejw KrakowieSESJA IV – WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIZAJNIEKim jest współczesny dizajner? Kilka uwagz perspektywy historyka dizajnu - dr hab. AndrzejSzczerski – Instytut Historii Sztuki UniwersytetuJagiellońskiego oraz Wydział FormPrzemysłowych Akademii Sztuk Pięknychw KrakowieProjektanci i ich klienci – projektowanie odkuchni - Marek Liskiewicz, Stanisław Półtorak,Marek Suchowiak – TRIADA DESIGNModele współpracy producenta z projektantemna przykładzie wybranych projektówWojciech Drab, Jakub Zychowicz – grupa projektowa„odRzeczy”Dizajn dla miasta czyli zmiany wizerunkuprzestrzeni publicznej, oddziaływanie społeczneproduktu i projektowanie dla regionuna przykładzie m.in. ławki GROOVEi pawilonu Małopolska - Dagmara Latała, JacekPaździor – LATALAdesign studioFolklor wyzwolony – wykorzystanie motywów,kolorów i form ludowych we współczesnymwzornictwie przemysłowym - Piotr Jantos– FolkhomeEtnodizajn w praktyce, od produkcji do promocji- Monika Wilczyńska i Krzysztof SmagaProjektowanie odpowiedzialne (sustainabledesign) - Monika BielakWtórne wykorzystywanie odpadów cermicznych(na wybranych przykładach) Karina MarusińskaEkodizajn w architekturze wnętrz - dr hab.Tomasz Wójcik – Wydział Architektury-Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w KrakowiePrezentacja projektu zbieramyzakretki.plKatarzyna Góralczyk – Prezes Zarządu FundacjiNauka i KulturaMIEJSCE SPOTKAŃMuzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św.Wawrzyńca 15 – hala postojowa tramwaju elektrycznegooraz wozownia tramwaju konnego.44


EWALUACJA PROJEKTU 2.0.11. PRZEMYSŁYKREATYWNEDziałania promocyjne stanowią istotny modułrealizacyjny projektu. Spójna szata graficznaprzygotowanych materiałów pozwoliła na kampanięwizerunkową projektu. Niewielkie środkiprzeznaczone na działania reklamowe oraz ściśleokreślona grupa odbiorców zdecydowały o położeniunacisku na działania promocyjnoinformacyjnew Internecie i współpracę z patronamimedialnymi. Polegały one na publikacjachw branżowych serwisach (reklama graficzna zprzekierowaniem na stronę malopolska.pl/ konferencja2011,informacja o poruszanych zagadnieniach)oraz na portalach społecznościowych(profil: facebook.com/2.0.11.PRZEMYSŁYKREATYWNE polubiło 190 osób). W sumie informacjao konferencji ukazała się na 55 stronachinternetowych.Została przeprowadzona kampania mailingowa:wysłano zaproszenia do ok. 700 przedsiębiorców,ponad 70 projektantów mających swoje portfoliona stronie etnodizajn.pl, ok. 30 instytucji kulturyi wielu innych.Dodatkowo dwukrotnie można było usłyszeć natemat 2.0.11.PRZEMYSŁY KREATYWNE w rozgłośniradiowej Radiofonia w Wiadomościach:przed konferencją 19.10.2011 r. godz. 17:45 orazpo konferencji 10.11.2011 r. godz. 17:45. RównieżTV Małopolska wyemitowała 7.11.2011 materiałz konferencji, który w ciągu 10 dni obejrzałoponad 3 tys. osób.Wśród mediów tradycyjnych skorzystanoz reklamy w prasie. Realizując projekt „KulturalnaMałopolska” wydawnictwo Karnet w wydaniulistopadowym poświęciło całą stronę (s. 80) konferencji2.0.11.PRZEMYSŁY KREATYWNE orazumieściło informacje na swojej stronie internetowej.Teksty pojawiły się w języku polskim orazangielskim.Wśród materiałów dystrybuowanych przez organizatorabyło 100 szt. plakatów formatu B3i 10 szt. plakatów B1, które znalazły się m.in. nakrakowskich uczelniach wyższych i w instytucjachkultury. Wszystkie materiały informacyjne zostałyoznakowane logiem konferencji.Innowacyjną formą promocji było umieszczeniew paczkach Don’t Panic ok. 1000 szt. programówwraz z naklejką – rozdawanych w 21 klubach/kawiarniach,2 muzeach, 3 teatrach, 1 kinie,8 butikach/sklepach.Tak przeprowadzona kampania promocyjna przerosłaoczekiwania. Ze względu na ograniczonąliczbę miejsc (ok. 100) została wprowadzonawcześniejsza rejestracja uczestników, która miałatrwać od 14.10 do 3.11. W związku z bardzo dużymzainteresowaniem już 27.10 została uruchomialista rezerwowa. Zapisanych zostało 150osób, kolejne 60 zostało wpisane na listę rezerwową.Ostatecznie wzięło w niej udział ok. 160osób.Konferencja 2.0.11.PRZEMYSŁY KREATYWNEtrwała 2 dni i wzięło w niej udział 24 prelegentów,którzy zaprezentowali swoje tematyw 4 obszarach tematycznych: kreacja a biznes,projektowanie a własność intelektualna, nowoczesnetechnologie w przemyśle kreatywnymi współczesne trendy w dizajnie.Podczas trwania spotkań została przeprowadzonaankieta wśród uczestników.Ogólna ocena konferencji w ponad połowie przypadkówjest wysoka. Uczestnicy podkreślali bardzodobrą organizację i trafiony wybór miejsca,a także konieczność organizacji takich wydarzeńw Krakowie.Wybór miejsca oceniany był bardzo dobrze. Podobałsię pomysł z umieszczeniem szatniw tramwaju.Wystawy, prezentacje i pokazy zostały ocenionegłównie powyżej przeciętnej i zadowalająco.Prawie wszyscy uczestnicy uznali, że konferencjatrwała odpowiednio długo, a program był odpowiedniodobrany, choć osoby zainteresowaneposzczególnymi tematami najchętniej poszerzyłyby czas przeznaczony na wybrane przez nich panele.45


KONKURS „TRZY KORONY – MAŁOPOLSKA NAGRODA FILMOWA”Trzy Korony –Małopolska NagrodaFilmowa tokonkurs dla twórcówscenariuszyfilmowych, organizowanyprzez Województwo Małopolskie od2008 r., wspólnie z TVP Kraków, Krakowskim BiuremFestiwalowym i Polskim Instytutem SztukiFilmowej.Nagrody w Konkursie przyznawane są twórcomnajlepszych scenariuszy filmowych związanychz Małopolską tematyką lub miejscem akcji.Nagradzane są 4 scenariusze, w dwóch kategoriach:„scenariusz filmu fabularnego” i „scenariuszfilmu dokumentalnego”. Pula nagródw Konkursie wynosi 105 tys. złZgłaszane do konkursu scenariusze napływają doOśrodka TVP Kraków, gdzie są oceniane podwzględem zgodności z wymogami formalnymi,następnie kierowane są do członków Komisji Selekcyjnej,złożonej z przedstawicieli Organizatorów.Komisja Selekcyjna wybrane scenariuszekieruje do oceny Jury, w którego skład co rokuwchodzą twórcy filmowi i krytycy o uznanym dorobku.W 2011 r. byli to: Jerzy Stuhr – PrzewodniczącyJury, Grażyna Trela, Maciej Dejczer, KrzysztofGierat, Olaf Lubaszenko oraz Jerzy Ridan.Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagródmiało miejsce 3 grudnia 2011 r. podczasuroczystej gali, prowadzonej przez Mariana Dziędziela,którą uświetnił recital Jacka Wójcickiego.Laureaci IV edycji konkursu „Trzy Korony – MałopolskaNagroda Filmowa”:FILM FABULARNYI miejsce (40 tysięcy zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego): Przemysław Jurek zascenariusz pt. „Trzy tysiące kroków”II miejsce (30 tysięcy zł z budżetu PolskiegoInstytutu Sztuki Filmowej): Tomasz Klimalaza scenariusz pt. „Wiktor”III miejsce (15 tysięcy zł z budżetu KrakowskiegoBiura Festiwalowego): Witold Zimnalza scenariusz pt. „Nieokrutne historie”Wyróżnienie – Aleksandra Magdalena Czerneckaza scenariusz pt. „Ślepa plamka”FILM DOKUMENTALNYNagroda (20 tysięcy zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego) za scenariusz filmu dokumentalnegopt. „Giganci z Helikonu” – JanPolewkaWyróżnienie za scenariusz filmu dokumentalnegopt. „Kaja Danczowska” – Christine Jezior46


REGIONALNY FUNDUSZ FILMOWYIstniejący od 2009 rokuRegionalny Fundusz Filmowyjest rezultatem połączenia siłWojewództwa Małopolskiegoi Gminy Miejskiej Krakóww działaniach na rzeczintensyfikacji produkcji filmowejw Małopolsce.W 2011 r. z budżetu Województwa Małopolskiegoprzekazano na ten cel kwotę 500 000 zł.W ramach Regionalnego Funduszu Filmowegozostał ogłoszony III Konkurs na Wspieranie ProdukcjiFilmowej. Nagrodę w konkursie stanowiłodofinansowane najciekawszych produkcji filmowychzwiązanych z Małopolską poprzez tematykę,twórców, a przede wszystkim przez miejscerealizacji filmu.8 kwietnia 2011 r. został ogłoszony nabór wnioskówdo III Konkursu na Wspieranie ProdukcjiFilmowej. Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął22 kwietnia 2011 r. Do konkursu zgłoszono łącznie35 projektów, w tym: 14 filmów fabularnych,7 filmów animowanych, 13 filmów dokumentalnychoraz 1 serię fabularną. W wynikuformalnej oceny wniosków przeprowadzonejprzez pracowników Krakowskiego Biura Festiwalowego,do oceny merytorycznej dopuszczono25 wniosków. Oczekiwana łączna kwota zawartawe wnioskach spełniających wymagania formalnewyniosła 8 539 812 zł. W kolejnym etapieprojekty zostały przekazane do oceny ekspertówwchodzących w skład Rady Programowej Konkursu,tj. profesora Tadeusza Lubelskiego, MartyWęgiel oraz Piotra Mareckiego.Dnia 11 lipca 2011 roku odbyło się posiedzenieKomisji III Konkursu na Wspieranie ProdukcjiFilmowej.W skład Komisji Konkursowej weszli:Rafał Orlicki - Przewodniczący Komisji, ZastępcaDyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowegods. Produkcji Filmowych,Krzysztof Markiel - Dyrektor DepartamentuEdukacji, Kultury i DziedzictwaNarodowego Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaMałopolskiego,prof. Tadeusz Lubelski,Piotr Marecki - Reprezentanci Rady ProgramowejIII Konkursu47Dariusz Nosal - przedstawiciel Krakow FilmCommission.Komisja Konkursowa wyłoniła projekty, którychtwórcy zostali zaproszeni do negocjacji umówkoprodukcyjnych – w wyniku negocjacji ostateczniezadecydowano o dofinansowaniu następującychprodukcji:„Chwile nieulotne” (reż. Jacek Boruch,film fabularny, kwota dofinansowania:650 000,08 zł): opowieść o parze polskich studentów,poznających się podczas wakacjiw Hiszpanii, których spokój mąci splot nieoczekiwanychokoliczności, wystawiających ich uczuciena niechcianą próbę.„Obława” (reż. Marcin Krzyształowicz, film fabularny;kwota dofinansowania: 300 000 zł):w okresie II wojny światowej członek małegooddziału partyzanckiego, Kapral Wydra, ma wykonaćwyrok na konfidencie z pobliskiego miasta.Kiedy pojmuje go i przyprowadza do lasu,uruchamia sekwencję niespodziewanych wydarzeń,która zakończy się tragicznie.„Zabójca z lubieżności” (reż. Marcin Koszałka,film dokumentalny; kwota dofinansowania:100 000 zł): historia trzech seryjnych mordercówna tle seksualnym oraz profilera badającego ichmotywacje.„Lekarze” (reż. Tomasz Wolski, film dokumentalny;kwota dofinansowania: 86 100 zł): filmprzedstawia hermetyczny świat lekarzy pracującychna oddziale chirurgicznym krakowskiegoszpitala im. Jana Pawła II.„TOTO” (reż. Zbigniew Czapla – animacja; kwotadofinansowania: 29 999,70 zł): sceny z życiawrażliwego i naiwnego chłopca imieniem Toto,skrzywdzonego przez fałszywego „Mistrza”, wykorzystującegoswój autorytet do uzyskiwaniawładzy nad ludźmi.„W cieniu konia” (reż. David Ondricek, film fabularny;kwota dofinansowania: 86 100 zł): akcjafilmu rozgrywa się w roku 1953 w Pradze,w okresie narastających niepokojów społecznychi pogarszającej się sytuacji gospodarczej. KapitanHakl, prowadzi śledztwo w sprawie pozorniezwyczajnego włamania do sklepu jubilerskiego.Z biegiem czasu okazuje się, że sprawa kryminalnanabiera wymiaru politycznego.


PREMIERY 2011W 2011 roku odbyły się premiery dwóch filmów fabularnych oraz dwa pokazy specjalne filmówdokumentalnych dofinansowanych w ramach Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie.15 kwietnia w kinie Kijów.Centrumodbyła się premiera filmu JanuszMajewskiego pt. „Mała matura1947” z udziałem reżysera, ekipytechnicznej i obsady.30 maja w tym samym kinie miałmiejsce premierowy pokaz filmuJacka Bromskiego pt. „Uwikłanie”,również z udziałem twórców.30 listopada w Kinie pod Baranamiw ramach specjalnego pokazu połączonegoz debatą wyświetlonoanimowany dokument „Droga nadrugą stronę” w reżyserii Anci Damian.16 grudnia, również w Kiniepod Baranami pokazano filmdokumentalny TomaszaWolskiego pt. „Lekarze”.48


NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA KRAKOWAIM. KAZIMIERZA WYKI ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE ESEISTYKI ORAZ KRYTYKILITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJNagroda im. Kazimierza Wyki przyznawana jestw dziedzinie krytyki literackiej, eseistykii historii literatury. Bardzo wysoko oceniana zarównoprzez teoretyków literatury i sztuki, jaki samych twórców, należy obecnie do nielicznychw tym zakresie nagród w Polsce.Przez coroczne przyznawanie Nagrody im. KazimierzaWyki, ustanowionej w 1980 roku, środowiskoliterackie Krakowa pragnie uczcić i zachowaćw żywej pamięci jedną z najwybitniejszychosobowości, Kazimierza Wykę, profesora UniwersytetuJagiellońskiego, historyka literatury,krytyka i eseistę, znawcę sztuki, animatora życiakulturalnego, humanistę o niezwykłej intelektualnejenergii i wyobraźni artystycznej, łączącegorozległą wiedzę z prawdziwym talentem literackim.Nagroda im. Kazimierza Wyki nie tylko utrwalapostać wybitnego humanisty, znawcy literaturyi artysty słowa, ale przypomina również o wadzehumanistycznego powołania, w czasie niezbytmu sprzyjającym.Jury Nagrody w składzie:prof. Marta Wykaprof. Ryszard Nyczprof. Marian Stalaprof. Jerzy Jarzębskiprof. Władysław Stróżewskiprof. Adam MałkiewiczJan PieszczachowiczStanisław DziedzicKrzysztof MarkielKrzysztof Uniłowski (laureat 2010)na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2010 r. wybrałolaureata 2011.Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 19stycznia 2011 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowaim. Stanisława Wyspiańskiego.Nagrodęotrzymał prof.dr hab. MichałPaweł Markowski,urodzonyw 1962roku krytyk,publicystai tłumacz. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.Przekładał m. in. Derridę, Foucaulta, orty’ego,Pereka, Deleuze’a, Nancy’ego, Edmunda White’a.Jako wydawca opublikował 4 tomy PismRolanda Barthesa. Zredagował (i częściowo przełożył)tom esejów Marcela Prousta, Pamięć i styl(2000). Opracował pierwsze polskie wydanieFragmentów Friedricha Schlegla (2009). Jestczłonkiem redakcji amerykańskiego czasopisma„The Slavic Review”. Współredaguje „MagazynLiteracki Książki w Tygodniku”. Dyrektor ArtystycznyMiędzynarodowego Festiwalu Literaturyim. Josepha Conrada w Krakowie. Jest autoremi edytorem ponad 20 książek poświęconych filozofiiliteratury i kultury. Ostatnio opublikował:Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura(2004, przekład rumuński i szwedzki), Teorie literaturyXX wieku (2006, 2 tomy, z Anną Burzyńską,przekład serbski i węgierski), Polska literaturanowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy(2007), Nieobliczalne. Eseje (2007), Życie namiarę literatury. Eseje (2009) oraz Słońce, możliwość,radość. Eseje (2010). Laureat wielu nagród,między innymi Nagrody „Literatury naŚwiecie” w dziedzinie komparatystyki za rok1998, Nagrody Fundacji Kościelskich (2000), NagrodyPolskiej Akademii Nauk im. AleksandraBrücknera (2000), trzykrotnie Nagrody MinistraEdukacji Narodowej (1998, 2001, 2005). Dwukrotnie(2000, 2005) nominowany do nagrodyJana Długosza za najlepszą polską książkę humanistyczną.Od 2010 roku mieszka i wykłada literaturępolską w Chicago.49


NAGRODA „ARS QUAERENDI”ZA WYBITNE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI KULTURYSamorząd Województwa Małopolskiego w celuzachęcenia twórców do podejmowania ambitnychprzedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych,które w efekcie przyczynią się dourozmaicenia regionalnej oferty kulturalnej i pobudzeniażycia kulturalnego naszego regionu,podjął decyzję o ustanowieniu corocznej NagrodyWojewództwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” zawybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.Nagroda „Ars Quaerendi” pozwala na wskazaniei nagrodzenie tych przedstawicieli światakultury, sztuki i nauki, którzy przełamując różnicepokoleniowe umieją dzielić się swoim doświadczeniemz młodymi następcami a Ci, swoim młodzieńczymentuzjazmem dają inspirację Mistrzom.Nagroda przyznawana jest za wybitne działaniana rzecz rozwoju i promocji kulturyw dziedzinach:twórczość artystyczna i użytkowa (muzyka,film, fotografia, sztuki plastyczne i użytkowe,taniec, teatr, rzemiosło artystyczne),upowszechnianie kultury,architektura, urbanistyka.Corocznie przyznane zostaje do pięciu Nagródw kategorii Mistrz, pięć Nagród w kategoriiUczeń oraz do pięciu Nagród za Projekty realizowaneprzez Nagrodzonych w kategoriach:Mistrz i Uczeń.Nagroda w kategorii Mistrz - 6 000 złNagroda w kategorii Uczeń - 4 000 złNagroda za Projekt realizowany przez Nagrodzonychw kategoriach: Mistrz i Uczeń -25 000 zł za każdy ProjektW sumie roczna pula środków przeznaczonychna Nagrodę wynosi 175 000 zł.W 2011 roku odbyła się IV edycja Nagrody. Terminskładania wniosków upłynął 31 maja 2011 r.W dniu 22 czerwca 20101, odbyło się posiedzenieJury Nagrody. W Jury zasiadaliWitold Latusek – Członek Zarządu WojewództwaMałopolskiegoProf. Franciszek Ziejka - Przewodniczący SpołecznegoKomitetu Odnowy Zabytków Krako-50waProf. Łukasz Konieczko - Akademia SztukPięknych w KrakowieProf. Stanisław Krawczyński - Rektor AkademiiMuzycznej w KrakowieProf. Józef Gawlik - Politechnika KrakowskaProf. Jerzy Stuhr – Państwowa Wyższa SzkołaTeatralna w KrakowieZdzisław Trela - Prezes Małopolskiej IzbyRzemiosła i PrzedsiębiorczościLAUREACI NAGRODY 2011:Nagrody w kategorii „Mistrz” otrzymali:prof. Helena Łazarska – wybitna śpiewaczkai pedagog. Inicjatorka, twórczyni koncepcjii dyrektor artystyczny powstałych w 1985 r.Dni Sztuki Wokalnej oraz Konkursu SztukiWokalnej im. Ady Sari - obecnie MiędzynarodowegoFestiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnejim. Ady Sari w Nowym Sączu – jednegoz dwóch najbardziej liczących się międzynarodowychkonkursów wokalnych w Polsce.W kategorii MISTRZ uhonorowana za wybitnądziałalność pedagogiczną, kształtowaniei promowanie młodych utalentowanych wokalistów.prof. Mieczysław Szlezer – muzyk i pedagog,profesor zwyczajny Akademii Muzycznejw Krakowie, wykładowca w klasie skrzypieci kameralistyki smyczkowej. W kategoriiMISTRZ uhonorowany za wybitną działalnośćpedagogiczną i współpracę z młodymi muzykami.prof. Władysław Pluta – grafik i pedagog.Zajmuje się projektowaniem graficznymi grafiką artystyczną. W kategorii MISTRZuhonorowany za wybitną działalność pedagogicznąi współpracę z młodymi artystami.prof. Krzysztof Globisz – aktor teatralny i filmowy,pedagog, wybitny aktor Teatru Staregow Krakowie. W kategorii MISTRZ uhonorowanyza wybitną działalność artystycznąi kształtowanie młodych artystów.dr Elżbieta Wiącek - doktor nauk humanistycznychw dyscyplinie nauki o sztuce, adiunktw Zakładzie Socjologii i Semiotyki Kulturyw Instytucie Studiów Regionalnych na WydzialeStudiów Międzynarodowych i Politycz-


nych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kategoriiMISTRZ uhonorowana za współpracęz młodymi humanistami, w szczególności przylicznych pracach naukowo-redakcyjnych.Nagrody w kategorii „Uczeń” otrzymali:Zofia Kilanowicz – śpiewaczka, występującaw repertuarze operowym i estradowym nawielu scenach Polski, Europy i Ameryki. Śpiewałam.in. w operach w Brukseli, Liege, Paryżui Salzburgu. W kategorii UCZEŃ uhonorowanaza wybitne osiągnięcia i pracę pod kierunkiemprof. Heleny Łazarskiej.Marek Polański – muzyk, student pierwszegoroku studiów doktoranckich pod kierunkiemprof. Mieczysława Szletera, stypendysta: MinistraKultury i Dziedzictwa Narodowego(trzykrotnie), Prezesa Rady Ministrów, MiastaKrakowa, Małopolskiej Fundacji StypendialnejSapere Auso. W kategorii UCZEŃ uhonorowanyza wybitne osiągnięcia oraz pracę podkierunkiem prof. Mieczysława Szlezera.Marcin Klag – grafik, kurator merytorycznykonkursu plastycznego dla gimnazjalistówi konkursu na scenariusze warsztatowe dlanauczycieli „Skarby Małopolski”, którego celemjest zachęcanie nauczycieli do wykorzystywaniazasobów dziedzictwa kulturowego.Pomysłodawca międzynarodowego projektu„Aqueduct”, który zajmuje się dziedzictwemkulturowym w kontekście nabywania przezuczniów kluczowych kompetencji. W kategoriiUCZEŃ uhonorowany za szczególne osiągnięciaoraz pracę pod kierunkiem prof. WładysławaPluty.Pan Hiroaki Murakami – student III roku WydziałuAktorskiego PWST w Krakowie (klasamistrzowska prof. Krzysztofa Globisza). W kategoriiUCZEŃ uhonorowany za wybitny talentoraz osiągnięcia pod kierunkiem prof.Krzysztofa Globisza.Pan Tomasz Marcin Wrona - absolwent kulturoznawstwamiędzynarodowego UJ. StypendystaProgramu Erasmus na WydzialeSztuk Pięknych Uniwersytetu Castilla – LaMancha w Cuence (Hiszpania 2007/08).W kategorii UCZEŃ uhonorowany za szczególneosiągnięcia pod kierunkiem dr ElżbietyWiącek.Nagrody w kategorii „Projekt” otrzymały projekty:„Młodzi Śpiewacy Małopolski” – projekt prof.Heleny Łazarskiej i Zofii Kilanowicz –zakładapromowanie utalentowanych śpiewaków i ichartystyczny rozwój poprzez umożliwieniekontaktu młodym wokalistom pochodzącymz Małopolski z autorytetem wokalistyki, wybitnymmistrzem – pedagogiem o sławie europejskiej– prof. Heleną Łazarską.„Młody Polski Wirtuoz” – projekt prof. MieczysławaSzlezera i Marka Polańskiego – zakładazorganizowanie Konkursu skrzypcowegomającego na celu wyłonienie i odkryciemłodych talentów o wybitnych predyspozycjachwirtuozowskich.„Idee krakowskiej szkoły wzornictwa przemysłowego– atlas wizualny.” – projekt prof.Władysława Pluty i Marcina Klaga - Założeniempracy jest próba stworzenia obrazu krakowskiejszkoły wzornictwa przemysłowegow Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejkiw Krakowie, na Wydziale Form Przemysłowych.Przedstawienie dyplomowe na rok 2012 –„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza – projektKrzysztofa Globisza i Hiroaki Murakami.„Semiotyczna mapa Małopolski” – projekt drElżbiety Wiącek i mgr Tomasza-Marcina Wrony– zakłada przygotowanie, współautorstwo,redakcję i publikację tomu esejów naukowych.Uroczyste wręczenie Nagrody „Ars Quaerendi”odbyło się 29 września w Sali Fontany MuzeumHistorycznego Miasta Krakowa.51


NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. MARIANA KORNECKIEGOZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMIARCHITEKTURY DREWNIANEJ MAŁOPOLSKINagroda im. MarianaKorneckiego przyznawanajest za wybitneosiągnięcia w dziedzinieochrony i opieki nazabytkami architekturydrewnianej w województwie małopolskim. Nagrodata jest nagrodą finansową wynoszącą 15000 zł. W ramach nagrody dopuszcza się możliwośćprzyznania wyróżnień maksymalnie trzemkandydatom. Laureat zostaje uhonorowany nagrodąfinansową oraz okolicznościowym dyplomemi statuetką. Wyróżnieni w ramach nagrodymogą otrzymać okolicznościowe dyplomy i statuetki.Wyboru dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiegona podstawie rekomendacji KapitułyNagrody. Zasiadający w niej eksperci wyróżniająosoby dbające o zachowanie zabytkowych obiektówarchitektury drewnianej oraz adaptujące jedo nowych funkcji związanych z turystyką, kulturąi nauką. Doceniane są również działania konserwatorskie,badanie i dokumentowanie zabytkowychobiektów architektury drewnianej, ichpromocja oraz "ożywianie" poprzez m.in. urządzaniew ich przestrzeni koncertów, wystawi innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.W tym roku Kapituła Nagrody, która pracowałapod przewodnictwem prof. Franciszka Ziejki,przewodniczącego SKOZK, przyznała Nagrodę im.Mariana Korneckiego pani dr Barbarze Tondos,historykowi sztuki. Przyznanie nagrody było wyrazemuznania za ponadpięćdziesięcioletnią działalnośćna rzecz ratowania zabytków architekturydrewnianej w Małopolsce, w szczególnościza podjęty trud pracy nad ich badaniem, dokumentowaniemi inwentaryzacją.Ponadto w uznaniu dla osiągnięć zgłoszonychkandydatów przyznano trzy wyróżnienia.Ksiądz Wiesław Bodzioch został wyróżnionyza całokształt działalności związanej z rekonstrukcjądrewnianego kościoła pw. NarodzeniaNajświętszej Marii Panny w Libuszy, w tym zadziałania mające na celu zachowanie i zabezpieczeniejego substancji zabytkowej oraz doprowadzeniedo jego rekonstrukcji po pożarze.Parafia Prawosławna pw. Narodzenia św. JanaChrzciciela w Gładyszowie została wyróżniona zawieloletnią opiekę nad zabytkowymi cerkwiamiw Gładyszowie, Regietowie, Zdyni i Koniecznej,a pan Janusz Kasztelewicz wyróżnienie otrzymałza działalność w zakresie adaptacji zabytków architekturydrewnianej do nowych funkcji, związanychz turystyką, w Muzeum Pszczelarstwaw Stróżach.52


PLAKATY „KULTURALNA MAŁOPOLSKA” - EDYCJA 2011STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃMAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃWRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃAutorka projektów:EWA NATKANIECAbsolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowieoraz Politechnico Di Milano. Pracowała jako art director w agencjach reklamowych w Warszawie:Gruppa66 Ogilvy, Leo Burnett. Obecnie jako niezależny artysta zajmuje się projektowaniem,oprawą graficzną wydarzeń kulturalnych, fotografią i przede wszystkim projektowaniem plakatów.54


„KIERPCE, WIANKI, OBWARZANKI, CZYLIWĘDRÓWKI PO MAŁOPOLSCE”.Publikacja przygotowanaprzezsamorząd województwamałopolskiegopt.„Kierpce, wianki,obwarzanki, czyliwędrówki po Małopolsce” z myśląo najmłodszych. To przewodnik po atrakcjachkulturowych regionu. Autorzy Anna i Łukasz Dębscy,znani z licznych publikacji dla dzieci, prowadząmałego podróżnika przez pełną legend orazhistorii najnowszych krainę małopolski. Ważneinformacje i ciekawostki opowiedziane są z humorema całość zilustrowana pięknymi zdjęciamii obrazkami. Książka ta jest jednocześnie przewodnikiem,atlasem oraz mini podręcznikiem.Zaprasza dzieci do odkrywania malowniczychmiejsc, poznawania ich tajemnic, do odkrywaniasmaków i zapachów, a jednocześnie jest zaproszeniemdla rodziców, by wraz z dziećmi odkrywaćMałopolskę. Książka będzie dostępnaw księgarniach w styczniu 2012 r.Wielkość nakładu to 6000 egzemplarzy wydanychw ramach współpracy ze znanym i cenionymwydawcą jakim jest Wydawnictwo W.A.B.sp. z o.o. Z całego nakładu 1000 szt. książkiotrzymuje Województwo a 5000 egzemplarzywydawca wprowadzi do dystrybucji.AUTORZY WYDAWNICTWAŁukasz Dębski – autor kilkunastu książek dladzieci i jednej dla dorosłych; tłumaczony na językangielski, czeski, niemiecki i rosyjski; laureatogólnopolskiego konkursu na opowiadanie „Piszdo Pilcha”. Jego teksty drukowano m.in. w „Misiu”,„Guardianie” i „Polityce”.Na co dzień właściciel krakowskiej klubokawiarniCafe Szafe i dyrektor Stowarzyszenia PAKA.Wkrótce ukaże się jego cykl utworów wierszowanychMitologia na wesoło – Bogowie olimpijscy,Opowieści mitologiczne i 12 prac Heraklesa.Anna Kaszuba-Dębska – malarka, grafik, reżyserkafilmów animowanych. Ukończyła ASPw Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki,obroniła doktorat w Warszawie na ASP w PracowniProjektowania Książki u prof. Macieja Buszewicza.Ilustratorka przeszło 80 książek dladzieci i dorosłych. Otrzymała nominację do nagrodyIBBY Książka Roku 2000 za ilustracje doWiórków wiewiórki Łukasza Dębskiego, w 2008roku – nagrodę za promocję czytelnictwa w CafeSzafe, zaś w 2011 – Feniksa za najlepiej zilustrowanaksiążkę dla dzieci.Wydawnictwo W.A.B., założone w 1991 roku,największe sukcesy odnosi jako wydawca współczesnejprozy polskiej. W W.A.B. ukazują sięksiążki m.in. Dawida Bieńkowskiego, Jacka Dehnela,Krystyny Jandy, Krystyny Kofty, WojciechaKuczoka, Ireny Matuszkiewicz, Zygmunta Miłoszewskiego,Marii Nurowskiej, Janusza Rudnickiego,Mariusza Sieniewicza, Andrzeja Barta,Józefa Hena, Tomasza Piątka, Dmitrija Strelnikoffai wielu innych.W.A.B. wydaje także powieści dla dzieci i młodzieży,m.in. serię opowieści o sensacyjnychprzygodach Artemisa Fowla autorstwa Eoina Colferai wielotomowy cykl o Wampirku - AngeliSommer-Bodenburg. Popularnością cieszy się teżseria z kotem, która na festiwalu w 2009 rokuzostała wyróżniona Nagrodą Małego Kalibruza promowanie literatury kryminalnej wśróddzieci i młodzieży.55


RAPORT O STANIE KULTURY W WOJEWÓDZTWIEMAŁOPOLSKIMJak Małopolska kultura wygląda na kulturowejmapie kraju? Na ile efektywne są działania małopolskichinstytucji kultury? Jak te działaniawpisują się w oczekiwania związane ze współpracąz biznesem i budową kapitału społecznego?Próbę odpowiedzi na te i inne pytania o stanmałopolskiej kultury zawiera raport DIAGNOZASTANU KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIMI ANALIZA SWOT, opracowany przez Instytut BadańStrukturalnych. Raport stanowi pierwszyelement budowania kierunków rozwoju kulturyw regionie (regionalnej polityki kulturalnej)w perspektywie do 2020 roku. Dokument ten,definiując zasoby i wiązki celów, ma być wyrazempotrzeb i aspiracji aktorów małopolskiejsceny kulturalnej, stanowiąc z jednej strony rzeczywistenarzędzie wspierania decyzji w zakresiepolityki kulturalnej (poszerzenie możliwości wyborui narzędzie zmian); z drugiej – przyczynekdo społecznej dyskusji o stanie małopolskiej kultury- dyskusji opartej na analizie faktów, a niestereotypach, uprzedzeniach i przyzwyczajeniach.WYDAWNICTWA REALIZOWANE W RAMACHOTWARTEGO KURSU OFERT „MECENAT MAŁOPOLSKI”W ramach otwartego konkursu ofert na realizacjęzadań publicznych Województwa Małopolskiegow dziedzinie kultury w 2011 roku pn.„Mecenat Małopolski” powstały liczne, wartościowepublikacje służące promocji zjawisk kulturowychw regionie.56


WYSTAWA "LA DÉFENSE À CRACOVIE"Projekt "LaDéfense à Cracovie"zorganizowanyzostałprzez JoannęSzeferz Paryża, przydużym wsparciuWojewództwa Małopolskiego. Plenerowaekspozycja zdjęć prezentowana była na KrakowskichPlantach, na odcinku ul. św. Anny – ul. Gołębia,w dniach od 11 do 30 października 2011 r. Wystawęstanowiły 43 plansze o wymiarach 120 cmx 180 cm, zawierające prawie 100 zdjęć architekturywspółczesnej i dzieł sztuki największej dzielnicybiznesu w Europie – podparyskiej La Défense.Prezentacji plenerowej towarzyszyła konferencjana temat planowania przestrzennego,zorganizowana w dniu 20 października 2011 r.w Sali Złotej w Filharmonii Krakowskiej. W spotkaniuwzięli udział przedstawiciele urzędów odpowiedzialnychza planowanie przestrzenne,projekty nowych inwestycji i ochronę konserwatorskąoraz inwestorzy, przedstawiciele biznesu,architekci, konserwatorzy zabytków i studencikrakowskich uczelni.Honorowy patronat nad projektem w Krakowieobjęli: François Barry Delongchamps – AmbasadorFrancji w Polsce, Marek Sowa – MarszałekWojewództwa Małopolskiego i Jacek Majchrowski– Prezydent Miasta Krakowa. Patronat medialny:TVP Kraków, Gazeta Wyborcza, PolskieRadio Kraków.Celem projektu była promocja dobrego planowaniaprzestrzennego i urbanistycznego orazdobrych , współczesnych realizacji architektonicznych.57


PROMOCJA MAŁOPOLSKIEJ KULTURY PODCZASPOLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJProjekt „TICKET. POLISHPRESIDENCY 2011 –MAŁOPOLSKA –CULTURE”W dniu 1 lipca 2011 r.przewodnictwo w RadzieUnii Europejskiej objęłaPolska, która była gospodarzemkilku tysięcy spotkań,zarówno formalnychjak i nieformalnych. Część tych spotkańodbywała się w Małopolsce, w samym Krakowieodbyło się 70 spotkań i wzięło w nich udziałok. 15 tys. przedstawicieli rządów państw członkowskichoraz instytucji unijnych.Małopolska część polskiej prezydencji wypadłaznakomicie, zostały zrealizowane wszystkie zamierzenia.Bardzo dobrze wypadło najważniejszewydarzenie polskiej prezydencji czyli Forum JednolitegoRynku, gdzie została przyjęta „Deklaracjakrakowska” – dokument dotyczący reformrynku wewnętrznego Unii. W spotkaniu tymuczestniczyło setki osób i wszyscy byli pod wrażeniemzarówno organizacji, jak i klimatu Krakowa.Samorząd Województwa Małopolskiego zaprosiłuczestników spotkań odbywających sięw Małopolsce w ramach prezydencji Polskiw Radzie Unii Europejskiej na przedsięwzięciaartystyczne odbywające się w tym okresiew instytucjach kultury, dla których organizatoremjest Województwo Małopolskie. Specjalniena tę okazję został przygotowany projekt„TICKET. POLISH PRESIDENCY 2011 –MAŁOPOLSKA – CULTURE”.Folder spełniał rolę informacyjno – promocyjną.Zawierał kontakt do wszystkich instytucji kulturyWojewództwa Małopolskiego wrazz zaznaczonymi lokalizacjami na mapie Krakowai Małopolski, a także informację na temat najciekawszychwydarzeń odbywających sięw wybranych instytucjach. Każdy folder zawierałdwa kupony uprawniające do wejścia na dowolnewydarzenie wymienione w folderze. Wszystkieinformacje umieszczone były w j. angielskim.W ofercie znalazły się koncerty w Filharmoniiim. Karola Szymanowskiego w Krakowie, spektaklew Operze Krakowskiej, Teatrze im. JuliuszaSłowackiego czy Krakowskiego Teatru Scena STU.W projekcie wzięły również udział muzea: MuzeumEtnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie,Muzeum Archeologiczne w Krakowie,Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Tatrzańskieim. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,a także Instytut Dialogu Międzykulturowego im.Jana Pawła II i Ośrodek Dokumentacji Sztuki TadeuszaKantora CRICOTEKA, gdzie można byłoobejrzeć zarówno wystawy stałe, jak i czasowe.Pierwsza edycja folderu objęła wydarzeniaw miesiącu lipcu, natomiast kolejna obejmowałaokres od 1 września do 11 grudnia.Zasady:- Foldery zostały przekazane uczestnikomspotkań odbywających się w Małopolsce, wrazz całym pakietem promocyjnym(w papierowych torbach oznaczonych logiem„2011 KRAKÓWIN MAŁOPOLSKA IN EUROPE”zawierających m.in. wydawnictwo UNESCO,notatnik z płytą i koralem, ulotkę KrakowskiejInformacji Turystycznej, numer specjalnywydawnictwa Karnet, czy mapę Krakowa)przygotowanym przy współpracy GminyMiejskiej Kraków.- Każdy folder zawierał dwa kupony uprawniającedo wejścia na wydarzenia w nim wymienione.- Na niektóre wydarzenia niezbędna była wcześniejszarezerwacja mailowa (głównie do instytucjiartystycznych) – wszystkie informacje naten temat były umieszczone w folderze.- Osoba uczestnicząca w wybranym wydarzeniu(po ewentualnej wcześniejszej rezerwacji) musiałaudać się z całym folderem do kasy biletowej/wejściagdzie pracownik instytucji odrywałkupon uzupełniając go wymaganymi informacjami(m.in. nazwa wydarzenia, data,pieczęć instytucji).58


W miesiącu lipcu rozdano ponad 800 folderów,natomiast w drugiej edycji ponad 6 000 egzemplarzy(co dało prawie 14 000 kuponów, wymienianychna bilety wstępu).Uczestnicy spotkań mimo krótkich pobytóww Krakowie, z ściśle wypełnionymi grafikami znaleźliczas aby skorzystać z zaproponowanej oferty.Zostało wykorzystanych 298 biletów nałączną kwotę 13 037 zł. W podziale na instytucjeartystyczne i muzea, w pierwszych wykorzystanook. 55 % zarezerwowanych biletów, natomiastw muzeach ok. 2%.59


XIX EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWAW dniach 10-11 września2011 r. odbyła siędziewiętnasta edycjaEuropejskich Dni Dziedzictwa(EDD) - największegoi najważniejszegoświęta zabytkówkultury StaregoKontynentu. OgólnopolskimkoordynatoremEDD jest NarodowyInstytut Dziedzictwa,a wspólnym dlacałej Polski tematem obchodów tegorocznej edycjiDni było hasło „Kamienie milowe”.Tegoroczna edycja EDD w Krakowie była połączonaz 3 edycją imprezy „Zajrzyj do Huty”.W ramach projektu uruchomiona została specjalnalinia tramwajowa „O” obsługiwana przezzabytkowy tramwaj typu N (z 1949 r.) kursującyna trasie: Muzeum Inżynierii Miejskiej – NowaHuta – Muzeum Inżynierii Miejskiej. W tramwajumożna było zwiedzić wystawę pt. „Tramwaj typuN... jak Nowa Huta”, po której oprowadzał zwiedzającychpodróżnych kustosz Muzeum MiejskiejInżynierii w historycznym stroju motorniczego.W ramach EDD w dniu 17 września 2011 r. w kościeleśw. Bartłomieja Apostoła w Mogile, odbyłasię uroczystość wręczenia prestiżowej nagrodyUnii Europejskiej – „Europa Nostra”. Nagrodęotrzymał Szymon Modrzejewski, prezes StowarzyszeniaMagurycz, zajmującego się ratowaniemi konserwacją opuszczonych cmentarzy wyznaniowych(grekokatolickich, prawosławnych, żydowskich,ewangelickich), małej sakralnej architekturyprzydrożnej oraz sztuki cerkiewnej różnychwyznań na terenach południowowschodniejPolski. Wydarzenie uświetnił koncertmuzyki sakralnej, w wykonaniu Zespół PieśniKarpackiej „Widymo”, Chóru Diecezji Prawosławnejw Sanoku „Irmos” Związku Ukraińcóww Polsce, oddział w Sanoku.Projekt realizowany był we współpracy samorząduWojewództwa Małopolskiego, NarodowegoInstytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Krakowie,Muzeum Historycznego Miasta Krakowaoraz Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.60


MAŁOPOLSKA FUNDACJA MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJMałopolska FundacjaMuzeum Sztuki Współczesnejpowołana zostałajesienią 2004 rokuprzez Sejmik WojewództwaMałopolskiegow odpowiedzi nazainicjowany przez MinisterstwoKultury i Dziedzictwa NarodowegoProgram Kultury „Znaki czasu". Fundusz założycielskiwynosił 300 000 zł. Celem rządowego projektujest wypełnienie wieloletnich zaległościw gromadzeniu dzieł sztuki współczesnejw zbiorach publicznych i wspomaganie instytucjii organizacji reali-zujących program „Znaki czasu”.Celem Małopolskiej Fundacji Muzeum SztukiWspółczesnej jest tworzenie autonomicznej kolekcjisztuki oraz promocja i popularyzacja polskieji europejskiej sztuki współczesnej. Majątekfundacji stanowi kolekcja.Zbiory fundacji pozyskiwane są od 2005 r., licząobecnie 137 dzieł albo zespołów dzieł (stanowi tołącznie 405 obiektów wystawowych) wykazanychponiżej 48 autorów bądź zespołów autorskich.Wartość kolekcji w wielkościach zaksięgowanychwynosi 1 756 532, 12 zł.Biorąc pod uwagę niezależną ekspertyzę z 2006 r.i wartość nabytych później dzieł, należy przyjąćszacunkowo, że obecna wartość kolekcji zdecydowanieosiągnęła wielkość 3 000 000 zł w wartościachrynkowych.W 2011 roku kolekcja nie została powiększona.Fundacja w 2011 roku zorganizowała następującewystawy własnych dzieł z kolekcji (na salachekspozycyjnych o powierzchni 350-850 m2):„6. wystawa” w Galerii Sztuki Współczes-nejBWA w Katowicach, 26 listopada 2010 r. – 9stycznia 2011 r., na której pokazano niemalwszy-stkich artystów kolekcji – 280 obiektówi projekcji 41 twórców (wielu autorów pokazanopo raz pierwszy: M.Sosnowska, K. Józefowicz,Little War-saw, D. Lehocka, M.Szwed, D. Maljkovic). To był największy jakdo tej pory pokaz dzieł z MFMSW.„7. wystawa” w Galerii MCK „Sokół” w NowymSączu, 18 lutego – 27 marca 2011 r.,eksponowano 78 obiektów i projekcji 37 autorów;„8. wystawa” w Muzeum Regionalnymw Stalowej Woli, 27 maja – 29 czerwca 2011r., zaprezentowano najszerszy wybór prac rysunko-wychoraz prace kameralne. Po razpierwszy w kraju (wcześniej w Niemczech)rzeźba Moniki Sosnowskiej została zaprezentowanaplenerowo w ogrodzie muzeum.Łącznie eksponowano 92 prace i projekcje 30autorów.W 2011 r. Fundacja prezentowała prace ze swojejkolekcji na wystawach:2 dzieła z kolekcji na pokazie „The Powers ofFantasy” w Palais des Beaux-Art BOZARw Brukseli w Belgi, 24.06 -18.09.2011 r. Nanajważniejszej w ostatnich latach wystawiesztuki polskiej, prezentowanej w ramach PolskiejPrezydencji, pn. „The Powers of Fantasy”pokazywane są dwa dzieła z ko-lekcjifundacji: rzeźba „500 x 40 x 40” M. Bałki orazwideo „W miasto” A. Janczyszyn.wystawa rysunków Marty Ignerskiej w GaleriiSztuki Współczesnej BWA w Olkuszu,7 – 30 października 2011 r. Pokazano 20 rysunkówz kolekcji fundacji oraz 44 rysunkibędące własnością autorki (ilustracje do podręcznikado języka polskiego dla licealistówprzygotowane dla wydawnictwa Operon).Wystawie towarzyszył druk zaprojektowanyprzez autorkę wystawy.Praca M. Baki na wystawie „The Powers of Fantasy”w Palais des Beaux-Art BOZAR w Brukseli, 2011r.61


Dodatkową inicjatywą Małopolskiej Fundacji MuzeumSztuki Współczesnej był pokaz rzeźby „Ruina”Moniki Sosnowskiej na wystawie sztuki minimalistycznej„Nowy porządek” w Galerii ArtStations w Starym Browarze w Poznaniu, 29września 2011 – 30 stycznia 2012 r.Zarząd Województwa Małopolskiego działając,jako Zgromadzenie Fundatorów MałopolskiejFundacji Muzeum Sztuki Współczesnej dokonałzmian w składzie Rady Małopolskiej Fundacji MuzeumSztuki Współczesnej. Uchwałą ZgromadzenieFundatorów odwołuje na ich prośbę z funkcjiczłonków Rady Fundacji Panów Jana Berezę i AndrzejaSasułę - którzy reprezentowali SamorządWojewództwa Małopolskiego.Jednocześnie Zgromadzenie Fundatorów MałopolskiejFundacji Muzeum Sztuki Współczesnejdla uaktualnienia składu Rady w uzgodnieniuz Komisją Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiegopowołuje Pana Leszka Zegzdę – PrzewodniczącegoKomisji Kultury Sejmiku WojewództwaMałopolskiego oraz Pana KrzysztofaMarkiela – Dyrektora Departamentu Edukacji,Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Małopolskiego.W Radzie Fundacji pozostali Pan Janusz Sepioł,Prof.. Tomasz Gryglewicz oraz prof. JanPamuła.„Ruina” Moniki Sosnowskiej na wystawie „Nowyporządek” w Galerii Art Stations w Starym Browarzew Poznaniu, 2011/2012Rysunki Marty Ignerskiej na wystawie w BWAw Olkuszu, 2011 r.62


PROJEKTY KULTURALNE REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJW 2011 R.REALIZACJA WYSTAWY "WITKACY. PSYCHOHOLIZM"PODCZAS UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW DZIESIĘCIOLECIAWSPÓŁPRACY MAŁOPOLSKI I REGIONU RHONE ALPESW INSTYTUCIE LUMIERE, LYON (FRANCJA)Wystawa uświetniła obchody 10-lecia współpracyMałopolski i Regionu Rhone Alpes. W ramachprzedsięwzięcia zaprezentowano 20 zdjęć pochodzącychz wystawy "Witkacy.Psychoholizm". WystawaWitkacy. Psychoholizm została przygotowanaz okazji 70-lecia śmierci Stanisława IgnacegoWitkiewicza. Składają się na nią portrety i autoportretyartysty z lat 1910-1938. Scenariuszwystawy akcentuje te działania artysty, które dotyczągry z tożsamością i wizerunkiem. Witkacyuważnie analizował wszelkie przejawy ekspresjiludzkiej, rejestrując je za pomocą aparatu fotograficznego.Sam siebie nazywał „psychologicznymportrecistą“. Wernisaż ekspozycji miał miejscew Instytucie Lumiere w Lyonie w dniu 11kwietnia 2011 r. Projekt został zrealizowany wewspółpracy z Galerią Sztuki Współczesnej BunkierSztuki w Krakowie.WYSTĘP KWARTETU SMYCZKOWEGO W RAMACHORGANIZOWANYCH OBCHODÓW 10 - LECIA WSPÓŁPRACYMAŁOPOLSKI I REGIONU RHONE ALPESWystęp kwartetu smyczkowego w ramach organizowanychobchodów 10 - lecia współpracy Małopolskii Regionu Rhone Alpes (Francja) Koncertkwartetu uświetnił obchody 10-lecia współpracyMałopolski i Regionu Rhone Alpes. Odbył sięw dniu 11 kwietnia 2011 r. w Instytucie Lumierew Lyonie. Koncert zrealizowano zgodnie z następującymrepertuarem:Haydn - Kwartet smyczkowy op. 3 nr 5Enrique Mancini- "La vi llegar"Mariano Mores- "Cafetin de VuenosAires"Mariano Mores- "Cristal"Charlo- "Fueye"H.Varela und A.Nery- "EL 58"Mariano Mores- "La callesitaKwartet Smyczkowy Filharmoników Krakowskichpowstał w 2008 roku, a w jego skład wchodząmłodzi utalentowani artyści, członkowie OrkiestryFilharmonii Krakowskiej, których łączywspólna pasja do muzyki kameralnej. Zespółz wielkim powodzeniem występuje zarównow Polsce, jak i za granicą. Koncertowałw Niemczech podczas obchodów rocznicowychwspółpracy polsko-niemieckiej. W czerwcu 2009roku Kwartet Smyczkowy Filharmoników Krakowskichz sukcesem zainaugurował festiwalMASK w San Marino, prezentując polską muzykękameralną oraz prawykonując kompozycję MassimilianoMessieriego. Zespół współpracujez instytucjami miejskimi i wojewódzkimi - WydziałemKultury Miasta Krakowa, Urzędem MarszałkowskimWojewództwa Małopolskiego, MiędzynarodowymCentrum Kultury oraz MuzeumHistorycznym Miasta Krakowa. W repertuarzeKwartetu znajdują się dzieła literatury muzycznejod utworów klasycznych po współczesne.63


REALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓWAKTORSKICH PN. "PROJEKT SHAKESPEARE" WEWSPÓŁPRACY Z TEATREM ZEATROPENa początku lipca 2011 r., Grupa HappenerskaNowa Huta z Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta,spotkała się z francuskim Teatrem Zeotropez Villeurbane (koło Lyonu), aby kontynuować rozpoczętew kwietniu br. prace nad pierwszą częściąwspólnego spektaklu pn. „Projekt Shakespeare”.Realizowana sztuka jest inspirowana dramatamiSzekspira – ma być dziełem, które napisałbygdyby żył w naszych czasach. Warsztaty teatralneodbywały się w francuskiej dzielnicy Villeurbane,która jest niejako bliźniaczą dzielnicą Nowej Huty– boryka się również z licznymi problemami jejmieszkańców, którzy często należą do mniejszościpochodzących z Algierii, Tunezji i innych krajówafrykańskich.PREZENTACJA DWÓCH SPEKTAKLI TEATRALNYCH PN.„CYRKI I CEREMONIE” ORAZ „PARTAGE MINDI”W RAMACH FESTIWALU EUROPE & CIES W LYONIE.(REGION RHONE ALPES – FRANCJA)Już po raz trzeci Teatr Mumerus wziął udziałw festiwalu organizowanym przez sieć Europe etCies w Lyonie (Francja). Tym razem festiwal odbyłsię w dniach 19 - 29 maja 2011 pod hasłem "Printempsd'Europe" ("Wiosna w Europie"), a TeatrMumerus zaprezentował trzykrotnie "Cyrki i ceremonie"oraz „Partage Mindi”.Przedstawienia prezentowane były - w dniu 24kwietnia w Salle Rameau lyońskiego ratuszaw ramach Wieczoru Polskiego współorganizowanegoprzez Konsulat RP. Następne pokazy odbyłysię w dniach 27 i 28 maja w Teatrze Asphodelesw Lyonie. W festiwalu wzięło udział 20 teatrówz Francji, Finlandii, Serbii, Niemiec, Węgier, Polski,Czech i Włoch. Poza spektaklami odbyły się równieżliczne koncerty, wernisaże i seminaria.REALIZACJA IV SPOTKAŃ TEATRALNYCH INNOWICA2011Celem Spotkań Teatralnych Innowica jest propagowaniewielu dziedzin aktywności twórczeji prezentacja wartościowych wydarzeń teatralno-muzycznychna terenie Województwa Małopolskiegow regionie Beskidu Niskiego,a w szczególności popularyzacja kultury teatralnej,pobudzanie życia kulturalnego i rozwoju artystycznegolokalnej społeczności, włączenie jejw ambitne działania kulturalne; promocja sztukipoprzez spotkania z artystami z kraju i zagranicy(głównie z Obwodu Lwowskiego, Ukraina) W ramachIV Spotkań Teatralnych zaprezentowano: -koncert Mariany Sadovskiej & Borderland -koncert grupy Tatosh Banda -wystawę fotografiiPiotra Waisa w Domu Muzyków we wsi Nowica -wystawę malarstwa Waldemara Kuczmy i grafikMagdaleny Kuczmy w prawosławnej kaplicyNMP we wsi Nowica -spektakl teatru KobiecegoOśrodka Teatralnego pn. „Annuszka znowu rozlałaolej” na podstawie powieści „Mistrz i Małgorzata”M. BułhakowaWYSTAWA FOTOGRAFII ŁUKASZA TRZCIŃSKIEGOW dniu 13 września 2011 r. w galerii l'EspacePhotographique Contretype w Brukseli odbyłasię wystawa, pn. „Nowa Europa”. Ekspozycjapowstała dzięki wsparciu finansowemu WojewództwaMałopolskiego. Wystawa fotografiiŁukasza Trzcińskiego pn. „Nowa Europa” w l'EspacePhotographique Contretype podsumowujeostatnie 10 lat pracy autora w krajach EuropyŚrodkowo -Wschodniej, na projekt składają sięeseje fotograficzne z prawie 20 krajów regionu.Każdemu krajowi przyporządkowany zostałjeden cykl fotografii, dostosowując stylistykęobrazu do podejmowanych tematów. Projektjest swoistą metaforą nowych czasów, nowejrewolucji społecznej, która ma wydać na świat„Nową Europę”. Opowiada historię transformacjirozpisaną na państwa, na serie fotografii i dziesiątkipodróży. W rezultacie powstał obrazróżnorodny tak jak różnorodny jest obrazewoluującego regionu. Na potrzeby wystawyprzygotowana została kuratorska selekcja prac wprzestrzeni galerii zostało zaprezentowanych 50fotografii. Wybrane cykle w całości, jak i pojedynczefotografie ułożyły się w zaskakującąopowieść o regionie.Projekt Shakespeare .. INNOWICA Europe & Cies64


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA VIII WARSZTATYKRZEMIENIARSKIE SKAMSpecjalistyczna konferencja archeologicznapt. Retusz jak i dlaczego. Wieloperspektywicznośćelementu twardzowego, poświęcona problematycebadań nad obróbką krzemienia w czasachprahistorycznych. W konferencji wzięło udział 80archeologów z Polski, Chin, Chorwacji, Czech,Japonii, Ukrainy i Węgier. Wygłoszono 30 referatów.Konferencja odbyła się w sali Muzeum Archeologicznego.Muzeum Archeologiczne w Krakowie było głównymorganizatorem konferencji w dniach 17-19października 2011 r. Współorganizatorzy: InstytutArcheologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,Polska Akademia Umiejętności i StowarzyszeniemKrzemieniarskie SKAM w Warszawie.„ŁEMKOWSKO-POGÓRZAŃSKI JARMARKWIELKANOCNY”Impreza promująca kulturę Łemków i Pogórzanw nawiązaniu do ludowej tradycji Świąt Wielkanocnych.W ramach imprezy odbył się koncertpieśni pasyjnych i wielkanocnych w Cerkwi Grecko-Katolickiejpod wezwaniem Niepokalanej NajświętszejMarii Panny w Łosiu. Przed publicznościąwystąpiły chóry: „VOX AMICI” ze Słowacji,„Cantores Karwacjanum” z Gorlic oraz chór „Nadija”z Krynicy Zdroju.Na jarmarku zaprezentowano wyroby rękodziełaludowego – pisanki, palemki, ceramikę artystycznąwyroby z wikliny, wyroby z drewna, i inne oferowaneprzez wystawców do sprzedaży w czasietrwania jarmarku. W Jarmarku udział wzięli zarównopolscy jak i słowaccy artyści i twórcy.TERMIN: 3 kwietnia 2011MIEJSCE: Zagroda Maziarska w Łosiu„MIĘDZY PIKTORIALIZMEM A AWANGARDĄ” – WYSTAWAFORTUNATY OBRĄPALSKIEJ (WOJEWÓDZTWO KLUŻ –RUMUNIA)W Muzeum Sztuki w Klużu-Napoca (Rumunia)odbył się wernisaż wystawy fotografii Międzypiktorializmem a awangardą, prezentującej praceFortunaty Obrąpalskiej, jednej z najważniejszychpostaci polskiej fotografii pierwszej połowy XXwieku.Projekt realizowany jest w ramach programu kulturalnegopolskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej(lipiec-grudzień 2011). Organizatoramiwystawy są Województwo Małopolskie, MuzeumHistorii Fotografii im. Walerego Rzewuskiegow Krakowie, Muzeum Sztuki w Klużu-Napoca,Instytut Polski w Bukareszcie oraz Ambasada RPw Bukareszcie. Wystawa pochodząca ze zbiorówMuzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiegow Krakowie była prezentowana od 6 lipcado 8 sierpnia 2011 r. Wystawa, na której pokazanychzostało 97 prac, prezentuje wszystkie obszarydziałalności fotograficznej Obrąpalskiej,a także, dzięki odbitkom próbnym, przykłady jejmetody twórczej doskonalonej w czasie wielogodzinnychsesji w ciemni fotograficznej. W wernisażuuczestniczyli ambasador RP w BukareszcieMarek Szczygieł, członek Zarządu Witold Latusek,oraz dyrektor Muzeum Sztuki w Klużu-Napoca,Calin Stegerean.WYPOŻYCZENIA ZABYTKÓWMuzeum Archeologiczne w Krakowie wypożyczyłozespół przedmiotów srebrnych i złotych pochodzącychz wyposażenia grobu „księżniczki scytyjskiej”z Ryżanówki na Ukrainie. Celem wypożyczeniabyła prezentacja unikatowego zestawuzabytków na wystawie „Das sieberne Pferd – ArchäeologischeSchätze zwischen Schwarzen Meerund Kaukasus” w Pergamon Museum w Berlinie.Wypożyczenia dokonano w ramach umowy użyczeniapomiędzy Muzeum Archeologicznymw Krakowie a Staatliche Museen zu Berlin. Terminprezentacji zabytków: 24. XI 2010 – 17 III2011.JARMARK WIELKANOCNY WYSTAWA FOTOGRAFII F.OBRĄPALSKIEJ WARSZTATY KRZEMIENIARSKIE65


JUBILEUSZ 20-LECIA GORLICKO- BARDEJOWSKIEJWSPÓŁPRACY TURYSTYCZNEJJubileusz 20-lecia Gorlicko- Bardejowskiej współpracykulturalno- turystycznej 1991-2011, zorganizowanyprzez PTTK odział w Gorlicach i MuzeumDwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.Uroczystość zorganizowana przy współpracyze środowiskiem turystycznym w Bardejovie naSłowacji.TERMIN: 14 maja 2011MIEJSCE: Ośrodek Konferencyjno-WystawienniczyKasztel w SzymbarkuMIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY„ŚWIAT POD KYCZERĄ”Główny organizatorem był Łemkowski Zespół Pieśnii Tańca „Kyczera”. Muzeum uczestniczyłow projekcie jako współorganizator. Impreza promującakulturę Łemków i innych mniejszości etnicznychz Serbii, Słowacji, Rosji(Osetia), Tajwanu,Meksyku, Kolumbii, Indonezji, Iraku(Kurdowie),Ukrainy, CzechTERMIN: 16 lipiec 2011MIEJSCE: Cerkiew w BartnemBADANIA WYKOPALISKOWE NA STANOWISKU MAREAW EGIPCIE.(ARABSKA REPUBLIKA EGIPTU)Wykopaliska obejmowały antyczne miasto z okresubizantyjskiego, w tym ruiny bazyliki z VIII w.n.e. Badania były prowadzone w nawie głównejkościoła oraz w rejonie willi, gdzie znalezionoarchiwum ostraków (napisów na fragmentachnaczyń).Badania były prowadzone przez Muzeum Archeologicznew Krakowie we współpracy z CentrumArcheologii Śródziemnomorskiej im. Prof. K. MichałowskiegoUniwersytetu Warszawskiego. MisjaMarea działała w ramach umowy między rządemRzeczypospolitej Polskiej a rządem ArabskiejRepubliki Egiptu o współpracy w dziedzinie kulturyi edukacji podpisanej 28 września 2002 r.Termin badań: lipiec-sierpień 2011 r.I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM ARTYSTYCZNO –NAUKOWE AKADEMII I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCHSZKÓŁ WYŻSZYCH Z CYKLU „TRADYCJAI NOWOCZESNOŚĆ” POD HASŁEM: „KOMU POTRZEBNYJEST JESZCZE MISTRZ”Partnerzy i uczestnicy: Akademia im. Jana Długoszaw Częstochowie Wydział Wychowania Plastycznego– Instytut Plastyki, Akademia SztukPięknych In. Jana Matejki w Krakowie, NarodowaAkademia Sztuk Pięknych we Lwowie (Ukraina)Kean University – New Jersey – USA, School ofVisual Arts – New Your – USA, Państwowa WyższaSzkoła Zawodowa w Nowym Sączu.I Międzynarodowe Sympozjum Artystyczno –Naukowe zorganizowane zostało przez: WydziałSztuki – Uniwersytet Rzeszowski, StowarzyszenieFenomenologiczne im. Jana Patočoki, MuzeumMuzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów,oraz Koło Naukowo-Artystyczne UR "Razem".Pomysłodawcą i koordynatorem projektu byłdr hab. prof. UR Marek Olszyński. W programiezna-lazły się: Plener plastyczny (22-30.07.2011)oraz Dyskusja Panelowa pt.: ”Komu potrzebnyjest jeszcze mistrz?" której koordynatorem był:dr hab. prof. UR Artur MordkaCelem projektu była konfrontacja różnych środowiskakademickich i porównanie ich systemówdydaktycznych oraz analiza efektów kształceniaartystycznego w zakresie plastyki.TERMIN: 22-31 lipca 2011MIEJSCE: Ośrodek Konferencyjno WystawienniczyKasztel w SzymbarkuKARPACKI PEJZAŻ – MIĘDZYNARODOWA WYMIANAKULTURALNA POLSKA-UKRAINA-SŁOWACJA-WĘGRYWystawa plastyczna zrealizowana w ramachupowszechnianie i promocja twórczości artystycznejoraz edukacji kulturalnej społeczeństwa.W wystawie wzięło udział pięciu twórcówMAŁGORZATA TWARDZIK-WILK/Polska, JOZEFBLECKA/Ukraina, MIROSLAV BUCHER/ Słowacja,PETRO FELDESZI/Węgry, SIERGIEJGAŁAJ/Ukraina. Projekt zrealizowany w ramachwspółpracy międzynarodowej z Ukraińskim StowarzyszeniemArtystów Plastyków.GORLICKO-BARDEJOWSKA WSPÓŁPRACA WYKOPALISKA W EGIPCIE KARPACKI PEJZAŻ66


TERMIN: 26 sierpień – 21 wrzesień 2011MIEJSCE: Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”w GorlicachMIĘDZYNARODOWY MALARSKI PLENER POLONIJNY„WSCHÓD – ZACHÓD” GORLICE 2011UCZESTNICY: Krystyna Bałachowicz/Litwa, RuthMiemczyk/Anglia, Małgorzata Szuszkiewicz/Niemcy,Lech Ablażej/Litwa, EdwardGałustow/Białoruś, Zbigniew Grzyb/USA, ZbigniewAntoni Hübsch/Niemcy, Bogdan Pikulicki/Ukraina,Wiaczesław Szamszur/BiałoruśCelem pleneru było spotkanie profesjonalnychartystów polonijnych z krajów Ukrainy, Litwy, Białorusize swoimi kolegami - twórcami emigracyjnymiz państw zachodnich – Anglii, Stanów Zjednoczonych,Niemiec. Konfrontacja taka pozwoliłana wzajemne poznanie się, nawiązanie przyjaźnii kontaktów twórczych, także porównanie różnici uwarunkowań kulturowych uczestników. Artyścipodjęli próbę określenia zakresu poczucia wspólnotytradycji i tożsamości z kulturą polską.Uwieńczeniem pleneru była wystawa poplenerowaprezentowana w Dworze Karwacjanów.TERMIN: 13 wrzesień 2011 – 24 wrzesień 2011MIEJSCE: Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”w GorlicachXXI MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKAPT.: „I ZNOWU JESIEŃ NAS UNIESIE”Międzynarodowe spotkania literackie promującewspółczesną poezję. W ramach przedsięwzięciaw Kasztelu w Szymbarku odbył się uroczysty koncertotwarcia XXI Międzynarodowej GalicyjskiejJesieni Literackiej pt.: „I ZNOWU JESIEŃ NASUNIESIE”.W Galicyjskiej Jesieni Literackiej wzięli udział poeciz Polski, Australii, Wietnamu, Litwy, Ukrainy.TERMIN: 20 wrzesień 2011 r.MIEJSCE: Ośrodek Konferencyjno-WystawienniczyKasztel w SzymbarkuSPOTKANIE EKSPERTÓW DS. DZIEDZICTWAKULTUROWEGOSpotkanie w kasztelu było jednym z elementówdwudniowego wydarzenia organizowanegoprzez Międzynarodowe Centrum Kultury, któreodbyło się na Ziemi Gorlickiej. Eksperci opróczkasztelu odwiedzili Pałac Długoszów w Siarach,cerkiew grekokatolicką w Owczarach, kościółrzymskokatolicki w Sękowej, cmentarze z I wojnyświatowej wzniesione na Przełęczy Małastowskiej,Łużnej i w Gorlicach. Tematem spotkaniabyła ochrona zabytkowych cmentarzy wojennychz I-szej wojny światowej na ziemi gorlickiej orazmożliwości wpisania ich na listę światowegodziedzictwa UNESCO.Lista uczestników:• Republika Czeska: Ms. Bohumila Bzochovareprezentująca Departament Spraw Zagranicznych,Dr Jiri Vajcner – Dyrektor DepartamentuDziedzictwa.• Słowacja: Dr Katarina Kosova – DyrektorNarodowego Instytutu Dziedzictwa Słowacji,Mrs. Lucica Pincikova z Narodowego InstytutuDziedzictwa Słowacji, Mrs. MagdalenaVasaryova – była Ambasador Słowacjiw Polsce.• Węgry: Dr Gabor Soos – Kierownik DepartamentuWspółpracy Międzynarodowejz Narodowego Biura Dziedzictwa Kulturowego.• Polska: Janusz Sepioł – Senator RP, WitoldKochan – Burmistrz Gorlic, Prof. Dr hab. JacekPurchla – Dyrektor MiędzynarodowegoCentrum Kultury w Krakowie, Maciej Piwowarczyk– reżyser filmowy, Dr Michał Wiśniewski- Międzynarodowego CentrumKultury w Krakowie, sekretarz spotkania.TERMIN: 25 października 2011 rMIEJSCE: Ośrodek Konferencyjno WystawienniczyKasztel w SzymbarkuKARPACKI PEJZAŻ PLENER MALARSKI GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA67


MIĘDZYNARODOWA INSCENIZACJA „EUGENIUSZAONIEGINA” Z UDZIAŁEM OPERY KRAKOWSKIEJ9 kwietnia br. na scenie operowej Abao-Olbew Bilbao odbyła się premiera „Eugeniusza Oniegina”P. Czajkowskiego w inscenizacji MichałaZnanieckiego ze scenografią Luigi Scoglio i choreografiąDiany Theocharidis. W spektaklu wystąpiłZespół Baletu Opery Krakowskiej. Inscenizacjazostała pokazana w Bilbao czterokrotnie: 9, 12,15 i 18 kwietnia 2011.Inscenizacja „Eugeniusza Oniegina” Michała Znanieckiegozostała uznana za najlepszy spektakloperowy w Hiszpanii w sezonie 2010/2011. OperaBilbao konkurowała m.in. z Teatrem Real w Madrycie,Liceu w Barcelonie, operami w Walencjii Sewilli.Podczas premiery, która odbyła się w Operze Krakowskiej10 grudnia 2010 r. w partii tytułowejwystąpił Mariusz Kwiecień, a w pozostałych rolachusłyszeliśmy wybitnych polskich solistówmin. Ewę Biegas, Aleksandra Teligę, Irynę Zhytynskai Adama Zdunikowskiego.Spektakl jest koprodukcją Opery Krakowskiej, TeatruWielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,ABAO w Bilbao (Hiszpania) i Teatro ArgentynoLa Plata (Argentyna).GOŚCIE OPERY KRAKOWSKIEJ PODCZAS XV LETNIEGOFESTIWALUPodczas XV Letniego Festiwalu Opery KrakowskiejOpera Pokoleń-Opera bez granic wystąpiły dwazespoły zagraniczne. Theater Zwickau-Plauenz Niemiec zaprezentował 28 czerwca na scenieOpery Krakowskiej współczesną inscenizację „Balumaskowego” G. Verdiego . 30 czerwca CollegiumMusicum z Rygi przedstawiło spektakl „Acisi Galatea” G.F. Haendla. Po spektaklach odbyły sięspotkania przedstawicieli teatrów, podczas którychplanowano dalszą współpracę. TheaterZwickau-Plauen proponował podjęcie wspólnychdziałań artystycznych z możliwością dofinansowaniaprzez Polsko-Niemiecki Fundusz Współpracy.KRAKOWSKA „TOSCA” NA SŁOWACJI29 czerwca br. Opera Krakowska wystąpi gościnniew słowackim Zamku w Zwoleniu, na zaproszeniePaństwowej Opery w Bańskiej Bystrzycy.W zabytkowej przestrzeni zamkowego dziedzińcaZespół Opery zaprezentuje słowackiej publiczności„Toscę” Giacomo Pucciniego w reżyserii LacoAdamika, ze scenografią Barbary Kędzierskiej.Dyrygować będzie kierownik muzyczny spektaklu– Andrzej Straszyński. Wykonanie „Toski” odbędziesię w ramach XXXVIII Festiwalu na ZamkuZvolen – Słowacja.ARTYŚCI OPERY KRAKOWSKIEJ OTWIERAJĄ SEZONARTYSTYCZNY W BRATYSŁAWIEW dniu 10 września br. w Słowackim Teatrze Narodowymw Bratysławie miała miejsce uroczystagala upamiętniająca dwudziestolecie powstaniaGrupy Wyszehradzkiej. W części artystycznej odbyłsię koncert z udziałem artystów Opery Krakowskiej- solistów: Katarzyny Oleś-Blacha i TomaszaKuka oraz Tomasza Tokarczyka, dyrygenta.Katarzyna Oleś-Blacha zaśpiewała arię „Eradesso il figlio Mio” z opery „Lucrezia Borgia” GaetanoDonizettiego, a Tomasz Kuk „Arię z kurantem”z opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki.Na zakończenie występu artyści wykonaliduet „E il sol dell'anima” z opery „Rigoletto” GiuseppeVerdiego. Solistów oraz Orkiestrę SłowackiejOpery Narodowej poprowadził Tomasz Tokarczyk.Wśród wykonawców z pozostałych krajówGrupy Wyszehradzkiej wystąpili m.in.: zeSłowacji Ľubica Vargicová, Monika Fabianovái Peter Mikuláš, z Węgier Boldizsár László i BorbálaKeszei, z Czech Pavla Vykopalová i RichardNovák. Orkiestrą dyrygowali kolejno dyrygenci:Tomasz Tokarczyk, Jaroslav Kyzlink i RastislavŠtúr. Koncert, który zainaugurował 92. sezonw Słowackiej Operze Narodowej, był także jednymz wydarzeń uświetniających minioną węgierską(I połowa 2011 roku) i aktualną polskąprezydencję w Unii Europejskiej.CESARZ ATLANTYDY NAJLEPSZĄ INSCENIZACJĄFESTIWALU I KONKURSU OPEROWEGO W SZEGEDMiędzynarodowe jury Festiwalu i Konkursu Operowegow Szeged w składzie: Raymond DUFFAUT– przewodniczący jury, Andrea Rost, Esther Lehoczky,Henry Little, Luca Targetti, Walter Kobérauznało spektakl „Cesarz Atlantydy” ViktoraUllmanna w reżyserii Beaty Redo-Dobber, podkierownictwem muzycznym Tomasza Tokarczyka,za najlepszą spośród pięciu inscenizacji zaprezentowanychw dniach 6 - 14 październikaw Szeged. Zgodnie z werdyktem jury laureatemkonkursu na najlepszego solistę został WassylSlipak odtwarzający w „Cesarzu Atlantydy” rolęŚmierci (Der Tod). Ogłoszenie wyników nastąpiło15 października podczas uroczystej gali w Teatrzew Szeged.68


Nagrania nagrodzonego spektaklu oraz inne realizacjeprezentowane podczas konkursu są dostępnew całości na stronie http://liveweb.arte.tvjeszcze do końca marca 2012 roku. Festiwalw Szeged jest organizowany od czterech lat i coroku do udziału w nim jest zapraszanych pięć zespołówcałego świata. Dotychczas z teatrów polskichgościły na nim tylko Opera Bałtycka, aw tym roku Opera Krakowska, która o tytuł najlepszejinscenizacji festiwalu konkurowała z zespołamioperowymi z Szeged (Węgry), Bienne(Szwajcaria), Pilzna (Czechy) i Nowego Jorku (CentrumOpery Współczesnej).Główne role w spektaklu odgrywali soliści wybraniw dwóch turach konkursu międzynarodowego.Pierwsza tura konkursu odbywała się w Budapeszcie,Los Angeles, Nowym Jorku i Paryżu. Dodrugiej tury konkursu wybrano trzydziestu solistów,którzy prezentowali się w Szeged. Zwycięzcamiw zmaganiach o role w „Cesarzu Atlantydy”zostali Wassyl Slipak - bas z Ukrainy oraz SashaPetrovic - tenor z Serbii. Wraz z nimi w spektaklu"Der Kaiser von Atlantis" wystąpili KatarzynaOleś-Blacha, Anna Lubańska, Vasyl Grokholskyi,Witold Żołądkiewicz i Piotr Miciński. OrkiestręOpery Krakowskiej poprowadził Tomasz Tokarczyk.KONCERTY CHÓRU FILHARMONII KRAKOWSKIEJW ZAGRZEBIUW dn. 7 i 9.05.2011. Chór Filharmonii Krakowskiejzostał zaproszony przez organizatorów Festiwaluśw. Marka do wykonania dwóch koncertóww Zagrzebiu. Pierwszy z koncertów na chór a capellaodbył się 7 maja w Kościele św. Katarzynypod batutą Vladimira Kranjcevica (program: B.Papandopulo: Hrvatska Misa). Soliści: BeataKarczmiarz Kulka – sopran, Ewa Marciniec – alt,Józef Dwojak – tenor, Leszek Skrla – baryton.Drugi koncert odbył się 9 maja w Katedrze w Zagrzebiupod batutą Pawła Przytockiego. W programieznalazły się: Stabat Mater K. Szymanowskiego,Amen i Totus Tuus H.M. Góreckiego.Partie solistyczne wykonali: Anna Mikołajczyk-Niewiedział– sopran, Ewa Marciniec –alt, Leszek Skrla – baryton. Podczas drugiegokoncertu Chórowi Filharmonii Krakowskiejtowarzyszyła Orkiestra Festivalu św. Marka.Koncert odbył się w ramach współpracy z FestivalemŚw. Marka w Zagrzebiu.KONCERT GALOWY W TEATRZE DU CHATELET W PARYŻUKoncert Galowy z okazji Polskiej Prezydencjiw Radzie Unii Europejskiej 2011, który odbył się29 czerwca 2011 w Teatrze du Chatelet w Paryż.Artyści Chóru i Filhramonii Krakowskiej pod batutąPawła Przytockiego wykonali dzieła czołowychkompozytorów polskich; Harnasie K. Szymanowskiego(wersja koncertowa / solista: RafałBartmiński), Koncert na klawesyn i orkiestręsmyczkową H.M. Góreckiego (solistka: ElżbietaChojnacka), Krzesany W. Kilara. Podczas koncertuwystąpiła także kapela góralska z Zakopanegozwiązana z Janem Karpielem-Bułecką. Krakowscyartyści zostali zaproszeni do Francji przez AmbasadęRP w Paryżu. Koncert odbył się przy współpracyAmbasady RP oraz Instytutu Polskiegow Paryżu.KONCERT SYMFONICZNY ORKIESTRY FILHARMONIIKRAKOWSKIEJ W RAMACH FESTIVALU RITTERGUTBENNIGSENKoncert Symfoniczny Orkiestry Filharmonii Krakowskiejw ramach Festivalu Rittergut Bennigsen.Orkiestra Filharmonii Krakowskiej po razkolejny wzięła udział w Festivalu Rittergut Bennigsen.1 lipca 2011 w Bennigsen k. Hannoveruodbył się koncert Filharmoników Krakowskichpod batutą Pawła Przytockiego. Program koncertowyobejmował: Symfonię VIII F. Schuberta,Elegię na wiolonczelę solo z orkiestrą, Koncertwiolonczelowy e-moll A. Vidaldiego oraz II SymfonięJ. Brahmsa. Koncert odbył się w ramachwspółpracy z festiwalem Rittergut Bennigsen.69


GUSTAV MAHLER FESTIVAL 2011 – PROJEKTORGANIZOWANY W 100. ROCZNICĘ ŚMIERCIG. MAHLERASzczególne miejsce wśród międzynarodowychprojektów Filharmonii Krakowskiej zajmuje GustavMahler Festival 2011 – projekt organizowanyw 100. rocznicę śmierci G. Mahlera, jednegoz najwybitniejszych symfoników w historii muzyki.Festiwal był próbą syntetycznego ujęcia twórczościtego kompozytora poprzez prezentację największychjego dzieł. Oprócz Orkiestry i ChórówFilharmonii Krakowskiej w projekcie wzięły udziałtak renomowane zespoły, jak: Orkiestra FilharmoniiNarodowej w Budapeszcie, Orkiestra FilharmoniiWrocławskiej, Orkiestra FilharmoniiSłowackiej z Bratysławy, Orkiestra FilharmoniiSłoweńskiej z Lublany, Orkiestra Filharmoniiw Brnie, Wiener Virtuosen, Orkiestra FilharmoniiCzeskiej, Praski Chór Filharmoniczny, Chór DziecięcyMDR Leipzig czy Chór Filharmonii Słowackiejz Bratysławy. Podczas koncertów festiwalowychwykonane zostały wszystkie symfonie GustavaMahlera oraz inne dzieła takie jak m.in. Liederlines fahrenden Gesselen. Projekt powstał w ramachProgramu Regionalnego Narodowa StrategiaSpójności,Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego, Małopolskiego Regionalnego ProgramuOperacyjnego 8.1. (Promocja Małopolskina arenie międzynarodowej).MŁODA PUBLICZNOŚĆ W OPERZE – PRZYSTĄPIENIEMAŁOPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY „SOKÓŁ” DOORGANIZACJI PROJEKTU OPERA EUROPAGłównym jego celem jest popularyzowanie sztukioperowej (w szerszym rozumieniu – sztukiwokalnej) wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłychw Małopolsce. Efektem jego realizacji jest m.in.przystąpienie do organizacji OPERA EUROPA, doktórej należą renomowane instytucje kulturyw kilkudziesięciu krajach. To mające siedzibęw Brukseli stowarzyszenie wspiera działaniazwiązane z propagowaniem opery w wymiarzemiędzynarodowym.W ramach projektu, w dniu 7 maja 2011 r. zostałzorganizowany koncert laureatów XIV MiędzynarodowegoKonkursu Sztuki Wokalnej im. AdySari, z udziałem Orkiestry Opery Krakowskiej.W tym roku został też uruchomiony specjalnyportal internetowy popularyzujący sztukę operowąwśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.W listopadzie 2011 r. miała miejsce wizyta studyjnaw Narodowym Teatrze Morawskośląskim,w której udział wzięli pracownicy MCK SOKÓŁ.Celem wizyty było nawiązanie kontraktów, uzyskanieinformacji na temat korzyści, jakie dajefunkcjonowanie w sieci OPERA EUROPA orazuzgodnienie możliwości współpracy podczas organizacjiEUROPEAN OPERA DAYS w roku 2012.Partnerami w projekcie są: organizacja OPERAEUROPA z siedzibą w Brukseli (Belgia), Teatrw Koszycach (Słowacja), Teatr w Ostravie (Czechy),Opera Krakowska, Mościckie Centrum Kulturyw Tarnowie-Mościcach, Centrum PaderewskiegoTarnów-Kąśna Dolnai Centrum Kulturyw Krynicy-Zdroju.Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w NowymSączu realizuje projekt pn. „Młoda publicznośćw operze – przystąpienie Małopolskiego CentrumKultury SOKÓŁ do organizacji OPERA EUROPA”.Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środkówUnii Europejskiej, z Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego, w ramach MałopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnego na lata2007-13 oraz z budżetu województwa małopolskiego.70


XVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I XIV KONKURSSZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARIFestiwal zainaugurowało wykonanie oratorium„Pieśń o św. Ludmile” Antonina Dvořáka w wykonaniuOrkiestry Filharmonii w Brnie oraz ChóruFilharmonii w Pradze pod dyrekcją Petra Altrichteraz udziałem solistów: Kateriny Schmidovejsopran,Jany Wallingerovej-alt, Jaroslava Březinytenor,Josefa Zednika-tenor, Jozefa Benciego-bas.Prezentacje wspaniałego oratorium przez artystówze Słowacji i Czech miała miejsce w dniu 29kwietnia 2011 r. w Bazylice św. Małgorzatyw Nowym Sączu i była polskim prawykonaniemutworu.Oratorium „Święta Ludmiła” Antonina Dvořákapowstało do tekstu Jarosława Vrchlickiego, któryopracował kluczowe wydarzenia z zarania historiiCzech: zawładnięcie czeskiego pogaństwa przezchrześcijaństwo. Dvořák nawiązał w formie doswoich poprzedników – przede wszystkim Bethovenai Schuberta, w gatunku oratorium punktemwyjścia był dla niego Georg Friedrich Händel.W „Świętej Ludmile” pasaże dramatyczne wymieniająsię z lirycznymi, wspaniałe z intymnymi.Obok solowych głosów w całej kompozycji wyraźnierozbrzmiewa chór, który nadaje dziełu monumentalnywyraz. Oratorium charakteryzuje sięnadzwyczajnym bogactwem dźwięków, pięknemmelodycznym i porywającymi rytmami.„NASZE WIANO DLA EUROPY”Międzynarodowy projekt realizowany przez OddziałMałopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, InstytutEUROPA KARPAT, mający na celu prezentacjęspołecznej i kulturowej specyfiki państw GrupyWyszehradzkiej i pozostałych państw karpackich.Częścią projektu „Nasze wiano dla Europy” jestBiesiada Karpacka. Organizator, wraz z samorządowymipartnerami z południowej Małopolski,zaprasza z zaprzyjaźnionych regionów Słowacji,Czech, Węgier, Ukrainy i Rumunii zespoły regionalne,twórców ludowych i kucharzy. Impreza,podczas której przez kilka godzin na scenie prezentująsię tradycyjne grupy muzyczne, tanecznei śpiewacze z karpackich regionów, połączona jestz kiermaszami rękodzieła, sztuki ludowej, pokazamiginących zawodów itp. Odbywa się co rokuw innym miasteczku Małopolski (np. Nowy Sącz,Piwniczna, Stary Sącz, Biecz, Bobowa). Partneramisą co roku różne regiony i instytucje z państwkarpackich (m.in. Ośrodek Kultury z Sabinovana Słowacji, Administracja Stryjeńskiego Rejonuna Ukrainie, Region Cluj-Napoca w Rumunii itd.)„FRANK PIASECKI I INNI…”W dniu 30 maja 2011 r. w Nowym GmachuGłównym Muzeum Lotnictwa Polskiegow Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy"Frank Piasecki i inni...". Bohaterami ekspozycjisą wybitni inżynierowie, Polacy, którzyprzyczynili się do rozwoju techniki lotniczej. Chociażwiększość z nich kształciła się i rozpoczęłażycie zawodowe w niepodległej Polsce, po wybuchuII Wojny Światowej znaleźli się na Zachodzie,gdzie kontynuowali swoją pracę. Ich wybitneosiągnięcia w zakresie inżynierii lotniczej wartesą upamiętnienia polskiego wkładuw ogólnoświatową myśl techniczną. Projekt realizowanywe współpracy z spółką Boeing Internationaloraz Stowarzyszeniem Polonia Technicaz Filadelfii.POLSKO – SŁOWACKIE WYSTAWY ZORGANIZOWANEPRZEZ MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU.W pierwszym kwartale 2011 r. zrealizowanodwie polsko-słowackie wymiany wystaw: z MuzeumLubowelskim w Starej Lubowli i z SzaryskąGalerią w Preszowie, wsparte finansowo przezUrząd Miasta Nowego Sącza z puli współpracyz miastami partnerskimi. Partnerzy z MuzeumLubowelskiego zrealizowali w galerii „Dawna Synagoga”ekspozycję poświęconą klasztorom naSpiszu pn. „Dialogi… Od opactwa Escaladieuw Bigorre po Czerwony Klasztor na Spiszu”, przygotowanąwraz z muzealnikami francuskimiw zakresie ukazania historii pochodzenia zgromadzeńzakonnych cystersów, kamedułów i kartuzów.Podczas otwarcia wystawy 11.02.2011 r.odbyła się też prezentacja „Zeszytów Sądecko-Spiskich” – publikacji wydawanej przy udzialezespołów redakcyjnych w Nowym Sączu i StarejLubowli.W ramach wymiany wystaw w Starej Lubowlizostały zaprezentowane fotogramy autorstwaPiotra Droździka: „Zamki i warownie doliny Dunajca”(otwarcie 14.02.2011 r).71


HISTORYCZNY TRAKT SOLNY3 lutego 2011 r. odbyła się w Miasteczku Galicyjskimkonferencja będąca elementem wspólnegoprogramu polsko-słowackiego pn. „Historycznytrakt solny", realizowanego z udziałem partnerskimMuzeum Okręgowego w Nowym Sączu.Podczas konferencji dyrektorzy placówek muzealnychw Nowym Sączu i Starej Lubowli podsumowalisiedemnastoletni okres wzajemnejwspółpracy. Zgodnie podkreślili wagę wzajemnychrelacji, zarówno tych zawodowych, jaki - będących ich konsekwencją – prywatnych. Stanowiąone wkład w zbliżenie słowacko-polskiegopogranicza. Przypomniano liczne wspólne przedsięwzięciakulturalne – imprezy folklorystyczne,wystawy, spotkania autorskie, wydawnictwa,prezentacje rzemiosła i sztuki oraz publikacje naukowe.Nie bez znaczenia była i jest wymiana doświadczeńz zakresu ochrony i konserwacji zabytków.Temu zagadnieniu w kontekście słowackopolskiegoprogramu poświęcono roboczą częśćkonferencji. Iveta Zuskinová, dyrektor LiptowskiegoMuzeum w Rużomberku, przedstawiła realizacjęprojektu „Historyczny urząd solny z XVIIIw. w Liptowskim Hradku” a Nadežda Somorová,menedżer projektu, poinformowała o zasadachfinansowania i ogólnym znaczeniu projektu. TiborKováč, artysta konserwator, pracownik LiptowskiegoMuzeum i członek Izby Restauratorów naSłowacji mówił o konserwacji dekoracji malarskiejścian i sklepień w historycznym obiekcie urzędusolnego, który jest administrowany przez LiptowskieMuzeum w Rużomberku. Z rekonstrukcjąi sposobami ochrony stanowiska archeologicznego- archeoskansenu Havránok koło LiptovskejMary zapoznał zebranych Jiří Přibyl, administratorobiektów Liptowskiego Muzeum i kierownik działubudownictwa. O zamku w Starej Lubowlii tamtejszej ekspozycji architektury ludowej opowiadaliMonika Pavelčíková (dyrektor) i JozefBalužinský. Goście ze Słowacji wysłuchali WojciechaŚliwińskiego, który relacjonował przebieg budowyMiasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu.WYPOŻYCZENIE NA WYSTAWĘ "THE POWER OFFANTASY" W CENTRE FOR FINE ARTS BOZARW BRUKSELI (24 CZERWCA - 18 WRZEŚNIA 2011)Wystawa "The Power of Fantasy. Nowoczesnai współczesna sztuka z Polski", inaugurująca PrezydencjęPolski w Unii Europejskiej była prezentacjąprac najwybitniejszych polskich artystów,wybranych przez brytyjskiego – Davida Crowley'aoraz polskich kuratorów - Zofię Machnicką i AndrzejaSzczerskiego. Na wystawie znalazły sięrównież dzieła Tadeusza Kantora – wypożyczonaz Cricoteki Trąba Sądu Ostatecznego ze spektaklu„Gdzie są niegdysiejsze śniegi” oraz obrazyz serii „Wszystko wisi na włosku”. Wystawa objętabyła honorowym patronatem Króla Belgii AlbertaII oraz Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejBronisława Komorowskiego.WYPOŻYCZENIE NA WYSTAWĘ "OBOK. POLSKA -NIEMCY. 1000 LAT HISTORII W SZTUCE" W MARTIN-GROPIUS-BAU W BERLINIE (21 WRZEŚNIA 2011 -9 STYCZNIA 2012)Zorganizowana przez Martin-Gropius-Bau w Berlinieoraz Zamek Królewski w Warszawie ekspozycjaobrazuje historię ostatniego tysiąclecia sąsiedztwapolsko - niemieckiego. Jej kuratorkaAnda Rottenberg, do olbrzymiego wyboru prac(w 19 salach Martin-Gropius-Bau zaprezentowanookoło 700 obiektów historycznych orazwspółczesnych – w tym 250 dzieł malarstwa, 30rzeźb, 60 starodruków, 80 rękopisów i 60 grafikatakże ponad 60 dokumentów, 100 obiektówrzemiosła artystycznego, 150 fotografii, materiałyfilmowe oraz książki) zaliczyła również kilkaautorstwa Tadeusza Kantora, w tym, wypożyczoneze zbiorów Cricoteki obiekty i nagraniespektaklu Teatru Cricot 2 "Wielopole, Wielopole".Wystawa objęta honorowym patronatemPrezydenta Republika Federalnej Niemiec ChristianaWulffa oraz Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej Bronisława Komorowskiego.72


POLSKO-UKRAIŃSKI KRAKOWSKI SALON POEZJI ANNYDYMNEJ W KIJOWIE – PROJEKT REALIZOWANYW RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO MKIDNPOLSKA PREZYDENCJA 2011Kontynuując od 10 lat misję upowszechnianiai przybliżania piękna poetyckiego słowa poprzezmistrzowskie wykonania wspaniałych twórcówi wykonawców oraz aby promować objęcie przewodnictwaPolski w Radzie Unii Europejskiejw połowie 2011r., Teatr im. Juliusza Słowackiegozorganizował sesję wyjazdową na Ukrainę cykluAnny Dymnej - Krakowskiego Salonu Poezji.W dniu 14 października 2011 r. na scenie KijowskiegoAkademickiego Teatru Młodego został zaprezentowanyuroczysty dwujęzyczny spektaklpoetycko-muzyczny z udziałem znakomitych artystówz Polski i Ukrainy. Na program spotkaniazłożyły się wiersze pięciu najwybitniejszychwspółczesnych poetów polskich: Czesława Miłosza,Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej,Tadeusza Różewicza i ks. Jana Twardowskiegointerpretowane w oryginale przez wybitnych polskichaktorów: Annę Dymną, Katarzynę Zawiślak-Dolny, Radosława Krzyżowskiego oraz w przekładachna język ukraiński przez znakomitych aktorówz Kijowa: Polinę Łazową, Ihora Sławynskiegoi Marka Drobota . Czytaniom poezji towarzyszyłwystęp zespołu „Motion Trio”, znanychkrakowskich muzyków - wirtuozów akordeonuo międzynarodowej sławie. Wykonali oni we własnych,brawurowych aranżacjach utwory polskichkompozytorów, m.in: Fryderyka Chopina i WojciechaKilara.TEATR XXI WIEKU - EAST MEETS WEST – WEST MEETSEAST – CYKL MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJII WARSZTATÓW TEATRALNYCH REALIZOWANY W RAMACHMAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMUOPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013. DZIAŁANIE 8.2BUDOWANIE POZYCJI MAŁOPOLSKI W EUROPEJSKICHSIECIACH WSPÓŁPRACYMiędzynarodowy projekt współpracy pomiędzynajważniejszymi i najprężniej działającymi teatra-mi Europy Wschodniej i Zachodniej realizowanyz inicjatywy Teatru im. Juliusza Słowackiegow Krakowie. Ideą projektu jest poszukiwanieróżnych perspektyw spojrzenia na współczesnyteatr i jego społeczną rolę, stworzenie możliwościspotkania i współpracy pomiędzy artystami,teatrologami i technikami teatralnymi z różnychkrajów Europy. Projekt ma charakter kompleksowy– składa się z wielu możliwych form wymianydoświadczeń artystycznych (konferencje,wyjazdy studyjne, warsztaty i prezentacje) i innowacyjnyw skali kraju. Zakłada realizację działańzarówno na obszarze Małopolski jak i zagranicą.Został podzielony na trzy etapy: Tekstw Teatrze XXI wieku, Sztuka aktorska XXI wiekuoraz Przestrzeń sceniczna współczesnego teatru.W 2011 r. zrealizowana została jego pierwszaczęść, poświęcona przemianom form dramatycznychw odniesieniu do nowych koncepcjipolityczności teatru. W jej ramach odbyły siędwa trzydniowe warsztaty dramaturgiczne prowadzoneprzez wybitne osobowości europejskiegoteatru: 2-4 grudnia 2011 - Stefanie Carpz Niemiec oraz 6-8 grudnia 2011 – Nikołaj Koladaz Rosji. Natomiast w dniach 12-14 grudnia br.w foyer Teatru odbyła się międzynarodowa konferencjaTekst w teatrze XXI wieku pod hasłemTekst, zdarzenie i odpowiedzialność w najnowszymteatrze. Wzięli w niej udział przedstawicieledziewięciu wiodących teatrów europejskich: Volksbühne(Niemcy), Piccolo Teatro di Milano(Włochy), La Rose des Vents (Francja), SvandovoDivadlo Na Smichove (Republika Czeska), Teatr"Sovremiennik" (Rosja), Teatr im. E. Wachtangowa(Rosja), Lwowski Akademicki Teatr Voskresinnia(Ukraina), Kijowski Akademicki Teatr Młody(Ukraina) i Państwowy Teatr Młody Litwy (Litwa)oraz wybitni eksperci: Iwan Wyrypajew,Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski, a takżegoście specjalni (m.in. Jacek Kopciński - red. naczelnymiesięcznika "Teatr"). Moderatoramidyskusji byli znakomici teoretycy teatru i krytycy:Paweł Sztarbowski (Instytut Teatralny im.Z. Raszewskiego w Warszawie) i Marcin Kościelniak("Didaskalia").73


AUTOPORTRET. PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI”.WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAZ uwagi na związek tematyki 34. numeru „Autoportretu”pt. „Utopie” z hasłem przewodnim EuropejskiegoKongresu Kultury we Wrocławiu „Kulturadla zmiany społecznej” redakcja „Autoportretu”została, dzięki pośrednictwu ProfesoraWojciecha Burszty, zaproszona przez NarodowyInstytut Audiowizualny do wzbogacenia ofertymerytorycznej kongresu poprzez umieszczenienaszego wydawnictwa w materiałach dla uczestnikówEKK. Z tego względu przygotowana zostałapłyta CD z tłumaczeniami wszystkich artykułówna język angielski. Materiały te zostały bezpłatnieprzekazane organizatorom kongresu i rozdystrybuowanewśród jego uczestników. Fakt ten zostałpozytywnie oceniony przez członków Rady Programowej„Autoportretu” – Ewę Rewers i AdamaBudaka, a także dyrektora Muzeum ŚląskiegoLeszka Jodlińskiego.„Autoportret” pozyskał grant z MiędzynarodowegoFunduszu Wyszehradzkiego na wydanie numerupoświęconego tożsamości w przestrzeni poroku 1989 w wysokości 5000 euro (1/2012). Dlazrealizowania tego projektu pozyskano trzechpartnerów z krajów wyszehradzkich – redakcjęczasopisma „Zlatý řez” (Czechy), Węgierskie MuzeumArchitektury i Spolok architektov Slovenska.Nawiązano też współpracę z Hungarian ContemporaryArchitecture Centre (KEK), która być możezaowocuje polską edycją festiwalu filmowegoo miastach Europy Środkowej (wniosek składanyprzez KEK do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego).Redakcja współpracuje też regularnie z zagranicznymiautorami – w 2011 roku opublikowano 18artykułów w trzech wydanych w tym roku numerach:„Język i przestrzeń”, „Utopie”, „Zmysły/percepcja”.PROJEKT „BIBLIOTEKI W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY –STRATEGIE DLA PRZYSZŁOŚCI”. KONFERENCJA (14-15KWIETNIA 2011) I PUBLIKACJA (CZERWIEC 2011)Małopolski Instytut Kultury otrzymał dofinansowaniena przygotowanie podręcznika planowaniastrategicznego dla instytucji kultury oraz zorganizowaniew Krakowie konferencji podsumowującejprojekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy –strategie dla przyszłości” (14-15 kwietnia 2011).Podręcznik pt. „Strategie dla kultury. Kultura dlarozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury”został wydany w wersji polskiej, a takżeangielskiej w formie e-booka, dostępnej na stronieMIK.MIK wziął udział w projekcie, jako partner FundacjiRozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,realizującej projekt w ramach ogólnopolskiegoProgramu Rozwoju Bibliotek. Celem projektu„Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategiedla przyszłości” było przygotowanie długofalowychstrategii działania i rozwoju przez wojewódzkiebiblioteki w Polsce. Ważnym partneremtego projektu była Norweska Biblioteka Narodowa.Projekt został zrealizowany przy wsparciuudzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegięze środków Mechanizmu FinansowegoEuropejskiego Obszaru Gospodarczego orazNorweskiego Mechanizmu Finansowego w ramachFunduszu Wymiany Kulturalnej.NAGRODA EUROPA NOSTRA DLA SZYMONAMODRZEJEWSKIEGOJednym z efektów aktywności MIK na areniemiędzynarodowej było przyznanie Grand PrixEuropa Nostra 2011 w dziedzinie dziedzictwakulturowego Szymonowi Modrzejewskiemu, założycielowiStowarzyszenia „Magurycz”, od latdziałającemu na rzecz zachowania cmentarzyróżnych wyznań w Europie Środkowej. Uroczystośćwręczenia nagrody odbyła się 17 września2011 r., w ramach Europejskich Dni DziedzictwaKulturowego, w kościele św. Bartłomieja Apostoław Mogile. Wydarzenie uświetnił koncert muzykisakralnej. Organizatorami uroczystości byłMałopolski Instytut Kultury i Urząd MarszałkowskiWojewództwa Małopolskiego. Europa Nostrato prestiżowa nagroda przyznawana przez europejskąfederację stowarzyszeń za ochronę dziedzictwakulturowego i środowiska naturalnegoEuropy. Stowarzyszenie „Europa Nostra” jestrzecznikiem dziedzictwa kulturowego w Europie.Stanowi sieć na rzecz dialogu, nagradza największeosiągnięcia w dziedzinie dziedzictwa europejskiego,prowadzi kampanię przeciwko zagrożeniomdla historycznych budynków i miejsc orazdla krajobrazów i działa na rzecz zrównoważonejpolityki i wysokich standardów jakości w dziedziniedziedzictwa europejskiego.74


AQUEDUCT. NABYWANIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJIPRZEZ EDUKACJĘ NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.LISTOPAD 2009-PAŹDZIERNIK 2011„Aqueduct” to międzynarodowa inicjatywa, realizowanaw ramach programu Comenius, w obszarzeDziałania Wielostronne, służąca współpracyeuropejskich instytucji kulturalnych i pedagogiczno-edukacyjnych.Miała ona na celu zachęcanienauczycieli, aby. wykorzystali dziedzictwo kulturowedo rozwijania u uczniów kluczowych kompetencji(m.in.: społecznych i obywatelskich,związanych z inicjatywnością i przedsiębiorczością,jak również kompetencji z zakresu świadomościi ekspresji kulturowej). Instytucje współpracujące,z Belgii, Włoch, Holandii, Rumunii,Francji i Austrii, poddały analizie sektor edukacjiw swoich krajach, gromadziły tzw. dobre praktyki,organizowały warsztaty dla nauczycieli i animatorówkultury oraz projekty pilotażowe. Efektamitej współpracy są publikacja oraz strona internetowa,prezentujące zebrane w ramach „Aqueductu”doświadczeniaMIĘDZYNARODOWY PROJEKT SZKOLĄCY WOLONTARIUSZYTeatr Łaźnia Nowa zaprosił MIK do współpracyprzy realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenieprogramu szkoleń wolontariuszy z zakresu zarządzaniakulturą na podstawie wymiany doświadczeńczłonków sieci Trans Europe Halles”. Od listopadabieżącego roku odbywają się szkoleniadla wolontariuszy pracujących w małopolskichi zagranicznych instytucjach kultury, których merytorycznazawartość zostanie opracowana przezekspertów związanych z siecią Trans Europe Hallesi przedstawicieli instytucji współpracujących.Oprócz warsztatów zaplanowana jest równieżwymiana wolontariuszy, publikacja książki o wolontariacie,sympozjum dla pracowników ośrodkówkulturalnych i prezentacje projektów realizowanychprzez wybrane osoby uczestniczącew szkoleniach. Projekt realizowany w ramach MałopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnegona lata 2007-2013.DNI MAŁOPOLSKI W BRUKSELI. 18-21 WRZEŚNIA 2011Zaprezentowanie wizerunku Małopolski jakoregionu kreatywnego i dynamicznego, o dużymkapitale intelektualno-społecznym, którego cechąjest podejmowanie nowatorskich inicjatywkulturalnych, stało się głównym celem Dni Małopolskiw Brukseli 2011. Zaproponowana przezMIK koncepcja Dni Małopolski w Brukseli w 2011r. obejmowała wydarzenia artystyczne osnutewokół refleksji nad istotą korzeni, tożsamościnarodowej i identyfikacji z kulturą własnego regionu,zakładała realizację dwóch głównych wydarzeńkulturalnych. MIK odpowiadał za organizacjęwłaśnie tej części Dni Małopolski, tj. cykluartystycznych performance’ów w przestrzenipublicznej Brukseli oraz koncertu zespołu Zakopower– obecnie najbardziej znanej w Polscegrupy, która z powodzeniem łączy muzykę Podhalaz nowoczesnymi brzmieniami i rockową estetyką.Zaproszeni do udziału w Dniach Małopolskiw Brukseli 2011 artyści występując w roli ambasadorówMałopolski, zaprezentowali swojątwórczość pełną odwołań do miejsca pochodzenia:Krakowa i Małopolski. Dni Małopolskiw Brukseli zostały objęte Patronatem PolskiejPrezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011.DILETTANTE – TEATR W RUCHU. WYRAŹ TO BEZ SŁÓWW dniach 3-4 grudnia 2011 r. w ramach współpracypolsko-rumuńskiej, odbyły się warsztaty„Świadomość ciała i przestrzeni” organizowanew ramach programu „Dilettante – teatrw ruchu”, moduł Kurs mistrzowski. Kurs mistrzowskito cykl weekendowych spotkań warsztatowychprowadzonych przez wybranych praktykówteatru, a skierowanych do aktorów, plastyków,lalkarzy, tancerzy i pedagogów teatru.Do współpracy zaprosiliśmy rumuńskiego aktora,tancerza i choreografa – Ferenca Sinkó. Jest onabsolwentem Wydziału Teatru i Telewizji UniwersytetuBabes-Bolyai w Cluj-Napoca, aktoremWęgierskiego Państwowego Teatru w Cluj- Napocaoraz współzałożycielem i prezesem grupyartystów i tancerzy GroundFloor Group.75


Podczas zajęć uczestnicy rozwijali swoją świadomościciała i przestrzeni poprzez zastosowanietechnik ruchowych, technik uwalniania, kontaktimprowizacji oraz elementów tańca i choreografii.Współpraca z artystą zagranicznym pozwoliła szerzejspojrzeć na relacje pomiędzy aktoramii tancerzami na scenie oraz utwierdziła w przekonaniu,że komunikacja pozawerbalna jest jednymz najistotniejszych elementów gry aktorskieji współpracy w grupie. Spotkanie zaowocowałorównież otwarciem na długofalową współpracęzespołu Dilettante z GroundFloor Group w 2012 r.STREAMING TOWNS_URBAN MEDIA ART FOR SOCIALDEVELOPMENTMałopolski Instytut Kultury został zaproszony doprojektu, który ma być realizowany przez partnerstwo6 instytucji z Europy dla wzmocnieniedialogu artystycznego na rzecz zmiany społecznej.Działania będą polegały na zbudowaniu multidyscyplinarnegozespołu (sieci młodych i uznanychartystów, ekspertów i badaczy zajmujących sięantropologią/socjologią miasta), który przeprowadzi(dzięki stałej wymianie doświadczeń –w ramach spotkań partnerów oraz interaktywnegoportalu) działania artystyczne będące jednocześniepróbą interwencji społecznej oraz metodąinterdyscyplinarnych badań społecznych Małopolski Instytut Kultury będzie odpowiedzialny zazrealizowanie działań artystycznych w Krakowie(obok Perugii, Sofii, Kopenhagi, Kekawy i Ankary).Działania artystyczne będą efektem współpracymłodych, rozpoczynających karierę artystów zjuż uznanymi i doświadczonymi artystami orazbędą dotyczyły historycznej przestrzeni miastajako przestrzeni aktywności młodzieży. Projektchce zaproponować szczególną metodologiędziałań: punktem wyjścia do działań artystycznychdotyczących dziedzictwa kulturowego mabyć przestrzeń traktowana jako „współczesnarzeźba społeczna”, nie dokument dziejów,a raczej palimpsest współczesnych praktyk kulturalnych,społecznych i artystycznych (szczególniew grupie młodzieży). Wypracowane dzieła mająbyć zatem znakiem „demokratycznych procedur”re-definicji miasta przez jego mieszkańców.Projekt będzie realizowany w ramach wsparciafinansowego Programu Kultura 2007-2013.Liderem projektu jest Comune di Perugia(Samorząd Miasta Perugia).-76


KONSERWATOR 2011Nowe przestrzenie kultury przyczyniły się dopozytywnej zmiany jakościowej w krajobraziekulturowym województwa małopolskiego. Powstałanowoczesna infrastruktura oraz odnowionozabytkowe obiekty kultury. Bezpośrednimefektem oddania do użytku nowych obiektówjest wzrost liczby odbiorców oferty programowejinstytucji kultury, działających w nowych siedzibach(średnio o 40%) oraz utworzenie nowychmiejsc pracy.Instytucje kultury, przeżywając dynamiczny rozwójpod względem programowymi infrastrukturalnym, mają możliwość otrzymaniawzmocnienia kadrowego dzięki uczestnictwuw projekcie „KONSERWATOR – program aktywizacjizawodowej osób pozostającychbez zatrudnienia” realizowanego w ramach Poddziałania6.1.1. „Wsparcie osób pozostającychbez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Wsparcie z „KONSERWATORA” stwarza warunkikształtowania nowej, atrakcyjnej oferty programowej,promowania jej walorów oraz rozwijaniadziałalności kulturalnej – nie pozostaje także bezpozytywnego wpływu na sytuację na rynku pracyw województwie małopolskim. Osoby bezrobotneotrzymują szansę podniesienia swoich kwalifikacjioraz prawdopodobieństwo trwałego powrotuna rynek pracy.Nazwa „Konserwator” utrwaliła się za sprawąprogramu regionalnego z lat 2004-2008. Opracowanyprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowiewe współpracy z Departamentem Edukacji,Kultury i Dziedzictwa Narodowego UrzęduMarszałkowskiego i realizowany przez powiatoweurzędy pracy pozwolił ponad dwóm tysiącomosób bezrobotnych znaleźć czasowe zatrudnieniew formie robót publicznych i prac interwencyjnych.Kiedy okazało się, że nie ma możliwościfinansowania programów regionalnych z FunduszuPracy, pojawił się pomysł aby założenia i celetamtej inicjatywy wykorzystać w projekcie w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Organizatorzyform wsparciaLiczbainstytucjiLiczba miejsczatrudnieniasubsydiowanegoWśród 48 instytucji, które w 2011 roku stworzyłymiejsca pracy lub starze zawodowe, ważne miejscezajęły instytucje kultury Województwa Małopolskiego.Liczba miejscstaży zawodowychŁącznaliczbamiejscWojewódzkie 9 28 18 46instytucjekulturyŁącznie: 48 134 40 174Charakterystyka uczestników projektu:Liczba uczestników: 174 osoby;Płeć: 104 kobiety (60% uczestników),70 mężczyzn;Miejsce zamieszkania: 117 osób z terenówwiejskich (68% uczestników);Wiek: 21 osób powyżej 55 roku życia (12%uczestników), 27 osób poniżej 24 roku życia(15,6% uczestników);Status na rynku pracy: 149 osób bezrobotnych,w tym 92 osoby długotrwale bezrobotne;25 osób nieaktywnych zawodowo.Niepełnosprawność: 16 osóbWiększość klientów posiadała doświadczeniezawodowe. Historia ich zatrudnieniaczęsto była niezgodna z posiadanymi kwalifikacjamizawodowymi. Powodem była:- sytuacja na rynku pracy - brak odpowiednichofert pracy, ewentualnie niedostosowaniezawodowe aplikujących na oczekiwaniapracodawców;- sytuacja osobista – koniecznośćzapewnienia zabezpieczenia finansowego/bytowego (np. praca zagranicą poniżejposiadanych kwalifikacji zawodowych).77


Organizatorzy formwsparciaWOJEWÓDZKIE INSTYTUCJE KULTURYUtworzone stanowiska pracy/miejsca stażu zawodowegoLiczba miejsczatrudnieniasubsydiowanegoLiczbamiejsc stażyzawodowychŁącznaliczbamiejscMałopolskie CentrumKultury SOKÓŁMuzeum Etnograficznew KrakowieMuzeum LotnictwaPolskiegoMuzeum NadwiślańskiPark Etnograficzny iZamek LipowiecMuzeum Okręgowe wNowym SączuMuzeum Okręgowe wTarnowieMuzeum Orawski ParkEtnograficznyMuzeum Tatrzańskieim. Dra Tytusa Chałubińskiego• opiekun ekspozycji w Galerii SztukiWspółczesnej BWA Sokół• referent ds. promocji i marketingu• referent ds. organizacji imprez wDziale Sztuki Profesjonalnej• akustyk, oświetleniowiec, montażystadekoracji• opiekun ekspozycji muzealnych• młodszy renowator• opiekun ekspozycji• referent ds. księgowości• przewodnik po Skansenie• przewodnik po Skansenie i MiasteczkuGalicyjskim• kwalifikowany opiekun ekspozycji• sprzątaczka• referent ds. koordynacji projektów• referent ds. organizacji imprezedukacyjno - kulturalnych• rzemieślnik (Gmach Główny, MuzeumEtnograficzne, Dwórw Dołędze, Zamek w Dębnie)• asystent muzealny (Gmach Główny,Ratusz, Dwór w Dołędze)• kwalifikowany opiekun ekspozycji• dokumentalista• samodzielny referent ds. działalnościpodstawowej - Galeria SztukiXX wieku w willi Oksza0 9 92 0 26 1 72 0 211 0 115 5 101 0 11 0 1Wojewódzka BibliotekaPubliczna w Krakowie• pomocnik biblioteczny• rzemieślnik0 3 3Łącznie (9 instytucji form wsparcia): 28 18 46Łącznie z pozostałymi organizatoramiform wsparcia (48)134 40 17478


PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO –ZAKOŃCZONE I KONTYNUOWANEFUNDUSZE UE WSPIERAJĄ ROZWÓJ KULTURYW MAŁOPOLSCEWarto podkreślić znaczenie środków europejskichzasilających budżety wielu przedsięwzięći projektów kulturalnych. Fundusze europejskie(2007-2013) pomagają nam modernizować infrastrukturępolskiej kultury, wspomagają budowęinfrastruktury szkolnictwa artystycznego, wspierająprojekty w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,poprawy ładu przestrzennego jaki również miękkie projekty kulturalne wpływającena podniesienie dotychczasowej jakości proponowanejoferty kulturalnej.W Małopolsce głównym źródłem współfinansowaniaprojektów w obszarze kultury jest MałopolskiRegionalny Program Operacyjny na lata2007-2013.Nowopowstałe, rozbudowane czy też zmodernizowaneobiekty kulturalne stają się nową wizytówkądla działalności kulturalnej prowadzonejprzez instytucje kultury Województwa Małopolskiego,przy czym stają się one również jednymz atutów przewagi konkurencyjnej całego regionu.KONKURSY ARCHITEKTONICZNERealizacja 5 inwestycji została poprzedzonaprzeprowadzeniem konkursu architektoniczno –urbanistycznego. Dotyczyło to budowy następującychobiektów: Opera Krakowska, MuzeumLotnictwa Polskiego, Małopolski Ogród Sztuki,Muzeum Armii Krajowej oraz Muzeum TadeuszaKantora i siedziby Cricoteki. Przeprowadzonekonkursy były odzwierciedleniem nowego sposobumyślenia o tworzeniu infrastruktury dlakultury. Przeprowadzone konkursy oparte byłyna założeniach ideowych, programach funkcjonalnoprzestrzennych i założeniach biznes planów.Odpowiednio wypromowane spotkały sięz dużym zainteresowaniem środowisk architektów.Jasne reguły gry zostały określone w regulaminachkonkursów.Licznie nadesłane prace, udział znaczących zespołówprojektantów, profesjonalne jury umożliwiływybór najlepszych propozycji i start zamierzeńinwestycyjnych. Wielkie budowy stały sięfaktem otwierającym nowoczesne przestrzeniedla kultury – dla jej twórców, gospodarzy i publiczności.WIELKIE BUDOWY DLA KULTURYI. ZAKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEA. ROK 20081. Zakończenie budowy oraz oddanie do użytkunowoczesnego budynku Opery Krakowskiej:INWESTOR: Opera Krakowska w Krakowie –instytucja kultury Województwa Małopolskiego;KONKURS ARCHITEKTONICZNY: 2002 r.;PROJEKTANT: Atelier Loegler i Partnerzy Sp.z o.o. (gmach Opery)WYKONAWCA: Hochtief Polska Sp. z o.o.(budowa gmachu Opery)KOSZT INWETSYCJI: 104,1 mln zł, w tym47,3 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej(ZPORR 2002-2006; MRPO 2007-2013) oraz56,7 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiegoi innych źródeł krajowych;Budynek Opery Krakowskiej: łączna powierzchnianetto ok. 11 914 m², kubaturaok. 71 743 m³; sala widowiskowa na ponad700 miejsc; budynek administracyjny, zapleczetechniczne, widownia, scena;Obiekt w pełni wyposażony w zakresietechnologii teatru muzycznego wykonywanejw obszarze sceny głównej i widowni,sceny kameralnej oraz sal prób.B. ROK 2010W 2010 roku oddano do użytku publicznego6 obiektów stanowiących nową infrastrukturęinstytucji kultury Województwa Małopolskiego– całkowita wartość realizacji tych inwestycjiwyniosła 114,6 mln zł, w tym udział krajowywyniósł 37,1 mln zł oraz 77,5 mln zł wkład finansowyw ramach MRPO 2007-2013. Są tonastępujące obiekty:1. Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiegow KrakowieINWESTOR: Muzeum Lotnictwa Polskiego wKrakowie – instytucja kultury WojewództwaMałopolskiego;KONKURS ARCHITEKTONICZNY: kwiecień2005 r.;ODDANIE DO UŻYTKU: wrzesień 2010 r.;79


KOSZT INWESTYCJI: 45,9 mln zł, w tym 35,2mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO2007-2013) oraz 10,7 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródełkrajowych;PROJEKTANT: Pysall. Ruge Architekten orazBartłomiej Kisielewski;WYKONAWCA: Budostal – 2 Spółka Akcyjna;Obiekt łączny w sobie funkcje muzealne,edukacyjne, naukowe oraz rekreacyjne (otoczenieLotniczego parku Kulturowego);Wykorzystano nowe formy służące upowszechnianiudziedzictwa kulturowego: kinoedukacyjne, biblioteka naukowa z czytelnią,sala z urządzeniami edukacyjnymi.2. Miasteczko Galicyjskie w Nowym SączuINWESTOR: Muzeum Okręgowe w NowymSączu – instytucja kultury Województwa Małopolskiego;ODDANIE DO UŻYTKU: październik 2010r.;KOSZT INWESTYCJI: 21,4 mln zł, w tym 13,1mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (ZPORR2002-2006; MRPO 2007-2013) oraz 8,3 mlnzł z budżetu Województwa Małopolskiegoi innych źródeł krajowych;Rekonstrukcja zabudowy małomiasteczkowej,charakterystycznej dla tego obszaruw XIX w., stanowiącej część Sądeckiego ParkuEtnograficznego;Ekspozycja ma charakter „żywego organizmu”;aranżacja budynków i realizowanychw nich pokazów daje zwiedzającym możliwość„zabawy z historią” dopełniając tymsamym dominujące funkcje poznawczei edukacyjne.3. Małopolska Galeria Sztuki „Na BursztynowymSzlaku” w Nowym SączuINWESTOR: Małopolskie Centrum Kultury„Sokół” w Nowym Sączu – instytucja kulturyWojewództwa Małopolskiego;ODDANIE DO UŻYTKU: październik 2010r.;PROJEKTANT: KKM Kozień Architekci M. Kozień,M.Kozień-Woźniak, K. Kozień-Korneckaz Krakowa;WYKONAWCA: Konsorcjum firm: Lider: Firmausługowa EKO-REM-BUD z Łabowa, Partner:Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUDz Nowego Sącza;KOSZT INWESTYCJI: 12,9 mln zł, w tym 9,4mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO2007-2013) oraz 3,6 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródełkrajowych;Stworzono nowoczesne warunki przestrzennedo działalności o charakterze ekspozycyjnym,dydaktycznym, artystycznym i reprezentacyjnym;prezentacja różnorodnych zjawiskw kulturze współczesnej z wykorzystaniemmultimedialnych oraz interdyscyplinarnychform działania;Na powierzchni Galerii Sztuki (ok. 2 tys. m²)powstały: sala multimedialna, galeria sztuki –sale wystawowe, sale dydaktyczne, sala konferencyjna,pomieszczenia Klubu Sztuki, garderobydla artystów.4. Muzeum Okręgowe w Tarnowie (Ratusz) –etap I, Kamienica w Rynku – etap IIINWESTOR: Muzeum Okręgowe w Tarnowie– instytucja kultury Województwa Małopolskiego;ODDANIE DO UŻYTKU: listopad 2010 r. –otwarcie Ratusza; grudzień 2012 r. – oddanierozbudowanej Kamienicy w Rynku nr 3;KOSZT INWESTYCJI: 10,6 mln zł, w tym4 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO2007-2013) oraz 6,6 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródełkrajowych;Zakres projektu: ogółem projekt: prace rewaloryzacyjnei modernizacyjne Ratusza,Kamienicy, Spichlerza w celu przywróceniaich pierwotnej wartości i zwiększenia ichwartości użytkowej;Ratusz: zabezpieczenie murów przed pękaniemoraz podciąganiem wilgoci z gruntu;wprowadzenie systemu klimatyzacji i wentylacji,nowoczesne technologie ekspozycjiwprowadzające interaktywne formy udostępnianiazbiorów muzealnych, nowe powierzchniemagazynowe;Kamienica Rynek 3: rozbudowa, nadbudowa;stworzenie powierzchni magazynowej,biurowej, wystawienniczej.5. Renesansowy Dwór Obronny w SzymbarkuINWESTOR: Muzeum Dwory Karwacjanów iGładyszów w Gorlicach – instytucja kulturyWojewództwa Małopolskiego;ODDANIE DO UŻYTKU: listopad 2010 r.;KOSZT INWESTYCJI: 4,4 mln zł, w tym 2,6 mlnzł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO 2007-2013) oraz 1,8 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródeł krajowych;80


PROJEKTANT: „Inwesbud” S.C. Mateusz Paradowski,Joanna Paradowska Prusakz Nowego Sącza;WYKONAWCA: Małopolskie Biuro Przygotowaniai Realizacji Inwestycji KRAK INVESTSp. z o.o. z Krakowa;renesansowy kasztel w Szymbarku – perłapolskiej architektury epoki Odrodzenia;obiekt wraz z towarzyszącymi mu budynkamioficyny dworskiej i drewnianego dworkumieszczańskiego tworzy odnowiony oddziałMuzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów;ośrodek konferencyjno-wystawienniczy.6. Mościckie Centrum Kultury w TarnowieMościcachINWESTOR: Mościckie Centrum Kulturyw Tarnowie Mościcach – instytucja kulturyWojewództwa Małopolskiego;ODDANIE DO UŻYTKU: listopad 2010 r.;KOSZT INWESTYCJI: 19,3 mln zł, w tym 13,2mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO2007-2013) oraz 6,1 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródeł krajowych;PROJEKTANT: „Karpla” Konsulting Sp.z o.o.;WYKONAWCA: ABM Solid S.A.;Nowoczesne rozwiązania przestrzenneobiektu i jego multimedialne wyposażeniedały w efekcie: 600-osobową salę teatralno -koncertową ze sceną i zapleczem, foyer, salęmultimedialną, kameralną salę koncertową,przestrzeń wystawienniczą, sale baletowe,dydaktyczne, kinowe z projektorem cyfrowym;Zainstalowano specyficzne instalacje mechaniki,oświetlenia i nagłośnienia scen, systemyekspozycyjne, udogodnienia dla niepełnosprawnych,instalacje kontrolujące klimatyzacjęi wentylację;system zarządzania energią, sygnalizacjiwłamania i napadu, alarmowania pożarowegooraz telewizji dozorowej;Obiekt o kubaturze 26 tys. m³ i powierzchni8000 m², odzyskał nowoczesny wygląd dziękiprzebudowie elewacji, dachów, tarasów iotoczenia.C. ROK 2011W 2011 roku zakończono realizację 3 przedsięwzięćinwestycyjnych. Całkowita wartośćrealizacji tych inwestycji wynosi 36,3 mln zł,w tym udział finansowy Województwa Małopolskiego8,1 mln zł oraz 28,2 mln zł wkład finansowyw ramach MRPO 2007-2013.Są to następujące inwestycje:1. Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraztworzenie Galerii Sztuki XX wieku w Wilii„Oksza”INWESTOR: Muzeum Tatrzańskie im. DraTytusa Chałubińskiego w Zakopanem – instytucjakultury Województwa Małopolskiego;ODDANIE DO UŻYTKU: maj 2011r.;KOSZT INWESTYCJI: 5 mln zł, w tym 3,6 mlnzł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO2007-2013) oraz 1,4 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródełkrajowych;PROJEKTANT: Autorska Pracownia ArchitektonicznaZenona Remi „JAR” Zenona RemiSp. z o. o. z Zakopanego;WYKONAWCA: Małopolskie Biuro Przygotowaniai Realizacji Inwestycji KRAK INVESTSp. z o.o. z Krakowa;Zakres rzeczowy projektu: remont dachugmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego;remont konserwatorski XIX – wiecznej chałupyGąsieniców Sobczaków przy Drodze doRojów 6, połączony z adaptacją na MuzeumStylu Zakopiańskiego – Inspiracje; Zabezpieczeniesubstancji zabytkowej i dostosowaniedo potrzeb osób niepełnosprawnych budynku,w którym mieści się Galeria WładysławaHasiora; remont konserwatorski willi Oksza zadaptacją na Galerię Sztuki XX wieku;2. Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznegow Wygiełzowie – budowa amfiteatruz zapleczemINWESTOR: Muzeum Nadwiślański Park Etnograficznyw Wygiełzowie i Zamek Lipowiec– instytucja kultury Województwa Małopolskiego;ODDANIE DO UŻYTKU nowego amfiteatruz zapleczem: wrzesień 2011 r.;KOSZT INWESTYCJI: 2 mln zł – środki z budżetuWojewództwa Małopolskiego;81


3. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul.Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzebMuzeum Armii KrajowejINWESTOR: Muzeum Armii Krajowej im. Gen.Fieldorfa Nila w Krakowie – instytucja kulturyWojewództwa Małopolskiego oraz GminyMiejskiej Kraków;KONKURS ARCHITEKTONICZNY: grudzień2005 r.;ODDANIE DO UŻYTKU: wrzesień 2011 r. –oddanie budynku; zakończenie prac przy wystawiestałej: czerwiec 2012 r.; otwarcieobiektu: wrzesień 2012 r.;PROJEKTANT: AIR JURKOWSCY – ARCHITEKCIz Katowic;WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo BudownictwaPrzemysłowego Chemobudowa - KrakówS.A.;KOSZT INWESTYCJI: 29,3 mln zł, w tym 24,6mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO2007-2013) oraz 4,7 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i Gminy MiejskiejKraków;Zaplanowany koszt ekspozycji stałej ok. 4,5mln zł netto, co stanowi ok. 15,4% wartościkosztu całkowitego (umowa z 25.11.2011 r.zawarta z Konsorcjum: Deko-bau Sp. z o.o.,Centrum Techniki Antywłamaniowej);Modernizacja oraz dostosowanie do przyjęciafunkcji nowoczesnej przestrzeni ekspozycyjnejzabytkowego budynku dawnej TwierdzyKraków;Przestrzenie użytkowe: recepcyjna (kasa,szatnia, informacja kulturalna i turystyczna,sklep muzealny); muzealno-wystawienniczeoraz dydaktyczne (nowa wystawa stała, ekspozycjezmienne, sala do projekcji filmów);naukowa (biblioteka, archiwum z czytelniąi stanowiskami multimedialnymi, wielofunkcyjnasala wykładowo - konferencyjna);techniczno - konserwatorska (pracowniespecjalistyczne konserwacji i opracowywaniazbiorów, magazyn muzealiów, magazyn wyposażenia);biurowa;Powierzchnia zabudowy: 1 796,80 m²; powierzchniaużytkowa: 6 202,35 m²; kubaturaobiektu: 31 703,0 m³.II. INWESTYCJE POZOSTAJĄCE W TRAKCIE REALIZACJIOgółem wartość inwestycji pozostającychw realizacji wynosi 209,5 mln zł, w tym udziałśrodków unijnych 158,3 mln zł oraz 51,2 mln złudział środków krajowych.1. Budowa Europejskiego Centrum MuzykiKrzysztofa Pendereckiego w LusławicachINWESTOR: Europejskie Centrum MuzykiKrzysztofa Pendereckiego – instytucja kulturyMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Województwa Małopolskiego, StowarzyszeniaAkademia im. Krzysztofa Pendereckiego,Międzynarodowe Centrum Muzyki Baletui Sportu;ODDANIE DO UŻYTKU: grudzień 2012r.;KOSZT INWESTYCJI: 64,9 mln zł, w tym 50 mlnzł z Funduszy Unii Europejskiej (POIŚ 207-2013) oraz 14,9 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródeł krajowych(5 mln zł zadeklarowało Stowarzyszenie i podrugie 5 mln zł WM oraz MKiDN);WYKONAWACA: Skanska S.A.;obiekt o powierzchni 8 878,9 m² z salą koncertowąi zespołem dydaktycznymo powierzchni 6 726,9 m², zespół pobytowyo pow. 2 152 m²;Obiekt tworzyć będą następujące elementy:sala koncertowa z zespołem dydaktycznym;zespół pobytowy gwarantujący ćwiczenia indywidualne;miejsca postojowe, drogi dojazdowe;obiekty infrastruktury technicznej (trafostacja,kotłownia gazowa, podziemny zbiornikwody p.poż., czerpnie i wyrzutnia powietrza);mała infrastruktura (oświetlenie, nasadzenia)2. Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny OjcaŚwiętego Jana Pawła II w WadowicachINWESTOR: Muzeum Dom Rodzinny OjcaŚwiętego Jana Pawła II w Wadowicach – instytucjakultury Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego, Województwa Małopolskiego,Archidiecezji Krakowskiej, Gminy Wadowice;ODDANIE DO UŻYTKU: I kwartał 2013r.;KOSZT INWESTYCJI: 20 mln zł, w tym 10 mlnzł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO 2007-2013) oraz 10 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródeł krajowych;PROJEKTANT: Pracownię Kłaput Project; projektbudowlany: Biuro Projektów Lewicki Łatak;82


Obecna ekspozycja Muzeum powiększy sięz dawnych 200 m² do 1000 m² na czterechkondygnacjach, m.in. dzięki powiększeniui zaadaptowaniu piwnic oraz poddasza. Licznemultimedia, animacje i zaskakująco autentyczneelementy ekspozycji oddadzą żywycharakter spotkań Jana Pawła II z drugimczłowiekiem. Dzięki silnej interakcji ze zwiedzającymiMuzeum będzie żyło i zapraszałodo powrotów.3. Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki przyul. Rajskiej 12 w KrakowieINWESTOR: Teatr im. Juliusza Słowackiegow Krakowie – instytucja kultury WojewództwaMałopolskiego;KONKURS ARCHITEKTONICZNY: marzec2005r.;ODDANIE DO UŻYTKU: kwiecień 2012r.;KOSZT INWESTYCJI: 39,3 mln zł, w tym 31,8mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO2007-2013) oraz 7,5 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródeł krajowych;PROJEKTANT: Ingarden & Ewy Architekci Sp.z o.o.;WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo BudownictwaOgólnego SKOBUD Sp. z o.o.;Małopolski Ogród Sztuki – regionalny ośrodekwspółczesnych form teatralnychi parateatralnych o powierzchni użytkowej7 116 m²; kubaturze 29 396 m³;Rdzeń programowy:−−−działania teatralne: własne produkcje,impresariat, spektakle gościnne,teatr obcojęzyczny;arteteka – mediateka artystyczna,zbiory: sztuka (muzyka, teatr, film)z naciskiem na teatr w Małopolsce(partnerstwo z Wojewódzką BibliotekąPubliczną w Krakowie dotyczącewspółpracy przy wyposażeniu Artetekioraz organizacji działalnościw Artetece);wychowanie przez sztukę: warsztaty,spektakle, terapia i integracja społeczna.4. Budowa Muzeum Tadeusza Kantora orazsiedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki TadeuszaKantora CricotekaINWESTOR: Ośrodek Dokumentacji Sztuki TadeuszaKantora Cricoteka w Krakowie – instytucjakultury Województwa Małopolskiego;83KONKURS ARCHITEKTONICZNY: wrzesień2006 r.;ODDANIE DO UŻYTKU: grudzień 2012 r.;KOSZT INWESTYCJI: 42,2 mln zł, w tym 34,1mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO2007-2013) oraz 8,1 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródeł krajowych;PROJEKTANT: IQ2 Konsorcjum (Wizja Sp. z o.o., nsMoonStudio Sp. z o. o.);W efekcie rewitalizacji zabudowań ElektrowniPodgórskiej i budowy nowego obiektu przyul. Nadwiślańskiej w Krakowie powstaniewielofunkcyjna instytucja kultury, w składktórej wejdą:− Muzeum Tadeusza Kantora – stała ekspozycjatwórczości artysty,− Nowoczesne centrum wystawiennicze – salawystaw zmiennych,− Centrum teatralno-konferencyjne,− Nowoczesny ośrodek dokumentacji historiiteatru i sztuki wizualnej,− Czytelnia, biblioteka, księgarnia,− Administracja, magazyny zbiorów;Powierzchnia użytkowa obiektu 5 265 m²;kubatura: 26 521 m³.5. Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznegow Zubrzycy GórnejINWESTOR: Muzeum Orawski Park Etnograficznyw Zubrzycy Górnej – instytucja kulturyWojewództwa Małopolskiego;ODDANIE DO UŻYTKU: lipiec 2012 r.;KOSZT INWESTYCJI: 10,3 mln zł, w tym 7,3mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO2007-2013) oraz 3 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródeł krajowych;zakres projektu:− zrekonstruowane historyczne lub odbudowanezabytkowe zabudowania zagospodarowanena cele kulturalne - koncerty,wystawy (14 obiektów), m.in. kościółz Tokarni, zabudowania plebańskie,− budynek remizy z sygnalizacją alarmupożaru i włamania,− amfiteatr - stylizowany obiekt architekturyorawskiej (pow. użytkowa 280 m²),− kompleks rekreacyjno-zabawowy dladzieci (300 m²),


−−−−−−−−−−sanitariaty (1 zespół),zmodernizowane ścieżki dostępu doobiektów (powierzchnia ścieżek:1500 m²),drogi i mosty (powierzchnia: 7562 m²),zabezpieczone przed zagrożeniami zewnętrznymichałupy i zagrody na terenieskansenu (48 zabezpieczonych obiektów),18 chałup i zagród poddanych konserwacjii remontowi,7 zakupionych obiektów;zakładane parametry: wzrost powierzchniskansenu o 0,43 ha; wzrost liczby obiektówzabytkowych o 12; powierzchnia zabudowy„nowych” obiektów w skansenie - 1550 m².6. Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowaTeatru im. Stanisława Ignacego Witkiewiczaw ZakopanemINWESTOR: Teatr im. Stanisława IgnacegoWitkiewicza w Zakopanem – instytucja kulturyWojewództwa Małopolskiego;ODDANIE DO UŻYTKU: luty 2012 (Duża Scena);listopad 2012 – uroczyste otwarcie całegoobiektu wraz z otoczeniem;KOSZT INWESTYCJI: 32,8 mln zł, w tym 25,1mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (POIŚ2007-2013) oraz 7,7 mln zł z budżetu WojewództwaMałopolskiego i innych źródeł krajowych;zakładane parametry: powierzchnia przebudowanychobiektów 2 042 m², Mała Scena -100 miejsc, Duża Scena - 170 miejsc (obecnie140);Zakres projektu:Mała Scena: rozbudowa, remont, przebudowaMałej Sceny (w tym m.in. podjazd oraztoaleta dla osób niepełnosprawnych, garderoby,pomieszczenia techniczne zaplecza),Duża Scena: remont i przebudowa (dostosowaniedo potrzeb osób niepełnosprawnych,badania akustyczne,rozbudowa, przebudowa, remont foyer,oznaczenie dróg ewakuacyjnych,nowoczesne systemy ICT i wizualne,− zagospodarowanie przyziemia, poddasza,piwnic (w tym remont i przebudowa zapleczaadministracyjnego i wew. klatki schodowej,nowe pomieszczenia na poddaszu – salaprób i pomieszczenia gościnne),−rozbudowa, remont i przebudowa kotłownigazowej, remont instalacji gazowej,przyłącza,− zagospodarowanie terenu otoczeniai rozbudowa dróg dojazdowychi pieszych, roboty rozbiórkowe, parkingi,przebudowa systemu odprowadzaniawód opadowych, nowa stacja transformatora,mała architektura, zewnętrznepomieszczenia magazynowe.NAGRODY I WYRÓŻNIENIAZrealizowane przez instytucje kultury WojewództwaMałopolskiego inwestycje są zauważanei doceniane na różnych polach działalności. Przykładowo:• W organizowanym przez StowarzyszenieGmin i Powiatów Małopolski konkursie pn.Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2010 w Małopolsce– LIDER MAŁOPOLSKI wyróżniono3 inwestycje instytucji kultury WojewództwaMałopolskiego: Gmach Muzeum LotnictwaPolskiego w Krakowie wraz z Lotniczym ParkiemKulturowym; Miasteczko Galicyjskiew Nowym Sączu; Małopolską Galerię Sztuki„Na Bursztynowym Szlaku” w Nowym Sączu.• Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowiezostało laureatem nagrody im. Prof. JanuszaBogdanowskiego dla najciekawszej architektury2010 roku.• Budynek Muzeum Lotnictwa Polskiegow Krakowie został nominowany do najważniejszejeuropejskiej nagrody architektonicznejMies van der Rohe Award przyznawanejco dwa lata przez Komisję Europejską, ParlamentEuropejski oraz Fundację Miesa vander Rohe.• Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiegow Krakowie – laureat XX międzynarodowegokonkursu CEMEX Building Award na najlepszybudynek z betonu na świecie.• Opera Krakowska – w ramach XIII edycjiKonkursu Polski Cement w Architekturze zanowatorskie doświadczenie, poszerzającepaletę środków wyrazu architektonicznego,polegające na użyciu w dużej skali w tego typuwnętrzach barwionych powierzchni betonowych.84


EFEKTY INWESTOWANIA W KULTURĘInwestycje w kulturę skutkują nie tylko jakościowązmianą przestrzeni publicznej, ale są też impulsemdo zmiany programowej w instytucjachoraz przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia.Najważniejsze obszary oddziaływania nowychprzestrzeni kultury: pozytywna zmiana jakościowa w krajobraziekulturowym, wzrost frekwencji odwiedzających noweobiekty, nowa, bogatsza oferta programowa instytucjikultury.Muzeum Armii Krajowej w Krakowie Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie Europejskie Centrum Muzykipaździernik 2011 październik 2011 K. Pendereckiego w Lusławicachgrudzień 2011Mościckie Centrum Kultury Orawski Park Etnograficzny Muzeum Tadeusza Kantoraw Tarnowie – grudzień 2011 w Zubrzycy Górnej – grudzień 2011 w Krakowie – grudzień 201185


MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA +Konkurs MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ miał na celuudzielenie pomocy finansowej w formie dotacjicelowej gminom wiejskim, gmin miejskowiejskimlub małym gminom miejskim (do 15tys. mieszkańców) z terenu województwa małopolskiegona uzupełnienie wkładu własnego dlaprojektów realizowanych w ramach rządowegoProgramu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” przezgminne biblioteki publiczne, dla których gminy tepełnią funkcję organizatora.W ramach konkursu dofinansowaniem zostałyobjęte projekty związane z budową, remontem,rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotecznej,przyczyniające się do wzmocnieniapotencjału i roli gminnych bibliotek publicznychoraz ich przekształcenia w nowoczesne centradostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życiaspołecznego.Zgodnie z założeniami Programu WieloletniegoKULTURA+, Priorytetu „Biblioteka+ Infrastrukturabibliotek” procentowy udział dotacji z budżetupaństwa nie mógł przekroczyć 40% kosztów zadania.Minimalna kwota dofinansowania z budżetupaństwa dla nowej inwestycji wynosiła 200tys. zł natomiast maksymalna 1 mln zł. W przypadkurealizacji zadania związanego z remontem,rozbudową i przebudową istniejącego budynkubiblioteki minimalna kwota dofinansowaniaz budżetu państwa wyniosła 50 tys. zł a maksymalnakwota 500 tys. zł.Na wsparcie projektów realizowanych w ramachkonkursu MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ samorządWojewództwa Małopolskiego przeznaczyłw 2011 roku 500 tys. zł.Pomoc finansową w formie dotacji celowejw wysokości 400 tys. zł przeznaczono na realizacjęprojektu pn. Budowa Miejskiej BibliotekiPublicznej w Myślenicach, wykonywanego przezMiejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach, dlaktórej Gmina Myślenice pełni funkcję organizatora,a dotacja w wysokości 100 tys. zł udzielonazostała Gminie Stary Sącz na zadanie pn. Przebudowai modernizacja istniejącego budynkufilii biblioteki w Barcicach podnosząca standardobiektu, wykonywane przez Powiatowąi Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im.W. Bazielicha w Starym Sączu – Filia w Barcicach.Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w MyślenicachPrzebudowa i modernizacja istniejącego budynku filiibiblioteki w Barcicach podnosząca standard obiektu86


BUDOWA TZW.CENTRUM MUZYKI W KRAKOWIE - ETAP 1 (PRZYGOTOWAWCZY)GENEZAProjekt budowy tzw. krakowskiego Centrum Muzykinarodził się z potrzeby zapewnienia optymalnychwarunków pracy i perspektyw rozwojudla krakowskich instytucji muzycznych: Filharmoniiim. Karola Szymanowskiego oraz CapelliCracoviensis i Sinfonietty Cracovia, a także potrzebyrozbudowy bazy dydaktycznej AkademiiMuzycznej w Krakowie - uczelni artystycznej owieloletnich tradycjach i uznanej renomie.Samorząd Województwa Małopolskiego, wspieranyprzez partnerów w projekcie oraz środowiskokrakowskich architektów i urbanistów, poszukiwałrozwiązania organizacyjnego i urbanistyczno- architektonicznego pozwalającego nawykreowanie nowej jakości w przestrzeni miejskiej- przestrzeni życia publicznego ogniskującejfunkcje kulturowe i usługowe; przestrzeni, którawzmocni przewagi konkurencyjne Miastai Małopolski w wymiarze krajowym i europejskim.Tak powstała idea centrum muzycznego, którazakłada stworzenie kompleksu umożliwiającegojak najpełniejsze korzystanie z oferty instytucjimuzycznych oraz uczelni artystycznej, a jednocześniewskazuje na nowe obszary rozwojowestolicy Małopolski i potencjał jej artystów.WIZJA I JEJ REALIZACJATzw. Centrum Muzyki w Krakowie ma stanowićprzestrzeń o najwyższych walorach urbanistycznychoraz architektonicznych. Będzie to przestrzeńprestiżowa i jednocześnie funkcjonalna,przyjazna, sprzyjająca różnym aktywnościom.Planowana inwestycja zakłada bowiem nie tylkobudowę sal koncertowych i zaplecza technicznego,ale także stworzenie przestrzeni sprzyjającejrekreacji i wypoczynkowi.Samorząd Województwa Małopolskiego już drugirok angażuje swoje środki finansowe w praceprzygotowawcze dla tego ambitnego zamierzenia.Opracowane zostały wstępne analizy urbanistycznei funkcjonalne. Trwają przygotowania doprzeprowadzenia poważnego międzynarodowegokonkursu urbanistyczno – architektonicznego.5 października 2011 roku w Krakowie MarszałekWojewództwa Małopolskiego, Prezydenta MiastaKrakowa i Rektor Akademii Muzycznej w Krakowiepodpisali list intencyjny w sprawie współ-działania na rzecz utworzenia tzw. Centrum Muzykiw Krakowie, w którym sygnatariusze deklarująwolę opartej na wzajemnym partnerstwiewspółpracy na etapie przygotowania i realizacjiplanowanej inwestycji oraz na etapie eksploatacji.Powołany został Zespół Zadaniowy złożony zprzedstawicieli Województwa, Miasta, AkademiiMuzycznej, krakowskiej Filharmonii oraz CapelliCracoviensis i Sinfonietty Cracovia, który opracujem.in. formułę podmiotu inwestującego i modelzarządzania dla tzw. Centrum Muzyki orazzasady organizacyjnego i finansowego partnerstwamiędzy stronami.LOKALIZACJAPlanując lokalizację dla tej inwestycji SamorządWojewództwa Małopolskiego dokonał rekonesansuna terenie miasta, poszukując takiej, któratechnicznie umożliwi realizację obiektu filharmonicznegowraz z całym zapleczem, a takżestworzenie przestrzeni sprzyjającej rekreacjii wypoczynkowi, zapraszającej – dzięki terenomzielonym, restauracjom, kawiarniom, księgarniom,specjalistycznym sklepom muzycznym –do spędzania czasu wolnego nie tylko melomanów.Spośród kilkunastu analizowanych lokalizacji,w wyniku zarówno profesjonalnych analizjak i debaty publicznej, za najbardziej optymalnąuznano tereny położone u zbiegu ul. Wandyi Bulwaru Kurlandzkiego, bezpośrednio nad Wisłą,z której miasto chce uczynić swoją oś rozwojową,w sąsiedztwie ważnego węzła komunikacyjnego„Rondo Grzegórzeckie” oraz powstającychterenów mieszkaniowych i usług komercyjnych.To obszary poprzemysłowe, dzikiej zielenii substandardowej zabudowy wojskowej. Ulokowanietam tzw. Centrum Muzyki umożliwi sanacjęzdegradowanej przestrzeni i jej transformacjęw przestrzeń do życia, pracy, nauki i wypoczynku.Dla tych zamierzeń kluczową pozostaje kwestiadostępności do działek i ich własności.Obecnie prowadzone są negocjacje i uzgodnieniaw sprawie pozyskania nieruchomości dla przyszłejinwestycji oraz organizacji procesu inwestycyjnego.87


Nowe Centrum w Krakowie ma szansę stać sięsymbolem zmian w krajobrazie kulturowym Małopolski,regionu o europejskich aspiracjachi możliwościach rozwoju, który w XXI wieku potrafiłączyć tradycję z nowoczesnością, uznającznaczenie nowoczesnej infrastruktury kultury dlabudowania pozycji i prestiżu na płaszczyźnie krajoweji europejskiej. Może stać się także przykłademna niezwykle udaną rewitalizację obszarupoprzemysłowego, a zwłaszcza – co niezwykleważne już w XXI wieku – powojskowego. Realizacjatej inwestycji planowana jest przy współudzialeśrodków europejskich, w ramach programyeuropejskie w perspektywie 2014 - 2020.88


PROJEKTY PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH REALIZOWANEPRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2011 ROKUW 2011 roku instytucje kultury WojewództwaMałopolskiego realizowały przy wsparciu środkóweuropejskich w wysokości 9.410.263 zł12 projektów „miękkich” o łącznej wartości16.716.360 zł, w tym:I. 7 projektów w ramach 3 Osi PriorytetowejMRPO 2007-2013 Turystyka i przemysł kulturowy,Działanie 3.3. Instytucje kultury,Schemat B Organizacja imprez kulturalnycho charakterze regionalnym i ponadregionalnym:1. Via Galicia – Muzeum Okręgowe w NowymSączu – wartość projektu 1.186.728 zł, wartośćwsparcia ze środków UE – 593.311 zł,okres realizacji 2011-2012.Projekt obejmuje tematykę „galicyjską” w odniesieniudo Sądecczyzny widzianej przez pryzmatkoloru Galicji sprzed stu lat. W 2011 rokuzrealizowano cztery bloki tematyczne,z różnorodnymi formami przekazu: wystawy,filmy, pokazy, imprezy plenerowe, spotkaniai seminarium.2. Jesień średniowiecza - wiosna renesansu –cykl wydarzeń kulturalno-naukowych –Muzeum Okręgowe w Tarnowie – wartośćprojektu 577.788 zł, wartość wsparcia ześrodków UE – 257.500 zł, okres realizacji2010-2012.Myślą przewodnią przedsięwzięć realizowanychw ramach projektu jest prezentacja i promocjakultury materialnej i duchowej Małopolski, jakoregionu, którego znaczenie u schyłku średniowieczai początku renesansu było nie do przecenieniana tle ówczesnej Polski i Europy. W ramachprojektu zrealizowano wystawy, warsztatyrzemieślnicze, konferencję naukową, koncertyi warsztaty muzyki średniowiecznej i renesansowej,cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieżyoraz Europejskie Spotkania Rycerskie.3. Sztuka współczesna narodów dawnejmonarchii Austro - Węgierskiej – MałopolskieCentrum Kultury "Sokół" w NowymSączu – wartość projektu 2.125.714 zł,wartość wsparcia ze środków UE – 972.857zł, okres realizacji 2010-2012.Projekt służący popularyzacji sztuki współczesnejoraz kształtowaniu podstawowych kompetencjiodbioru produktów współczesnych sztukwizualnych. Projekt odwołuje się do kontekstumiejsca, tożsamości miasta oraz regionu. Koncepcjanawiązuje do wciąż silnie odczuwalnejw tej części Europy tradycji i spuścizny byłejmonarchii austro-węgierskiej. Projekt budujądwie przenikające się wzajemnie tradycje: sądeckaoraz ta o szerszym zasięgu nawiązująca dowiększej liczby narodów byłego Cesarstwa. W2011 roku zrealizowano prezentacje artystyczne,działania edukacyjne, debatę publiczną.4. Międzynarodowy Festiwal Teatrów TańcaSCENA OTWARTA w Tarnowie – MościckieCentrum Kultury w Tarnowie – wartość projektu962.506 zł, wartość wsparcia ze środkówUE – 401.350 zł, okres realizacji 2010-2011.Projekt prezentował i zarazem promował aktualnetrendy w sztuce współczesnej sceny baletoweji teatrów tańca współczesnego. Projektstworzył szansę zobaczenia zawodowych teatrówtańca, na co dzień niedostępnych dla publicznościMałopolski. W 2011 roku odbyły sięspektakle 12 zespołów gościnnych – polskich izagranicznych, zespołów tanecznychi baletowych oraz miały miejsce warsztaty tańcawspółczesnego (ok. 140 godzin), wystawyi wydawnictwa towarzyszące.89


5. Twarze Małopolski. XIII Dni DziedzictwaKulturowego – Małopolski Instytut Kultury –wartość projektu 1.046.647 zł, wartośćwsparcia ze środków UE – 481.609 zł, okresrealizacji 2010-2011.W ramach projektu zaprezentowano 12 zabytkowychobiektów/miejsc znajdujących sięw czterech rejonach Małopolski. Każdy z zabytkówzostał przedstawiony w kontekście wybranegotematu przewodniego (postać/twarz), którypojawił się w materiałach promocyjnych, anastępnie został rozwinięty w przewodnikachoraz programie. W ramach projektu zorganizowanodwanaście dużych wydarzeń artystycznych(koncerty, spektakle, wystawy), po jednymw każdym z zabytkowych obiektów.6. Gustav Mahler International Festival 2011– Filharmonia im. Karola Szymanowskiego wKrakowie – wartość projektu 2.304.089 zł,wartość wsparcia ze środków UE – 997.714zł, okres realizacji 2010-2011.Projekt zrealizowany w 100 rocznicę śmierci GustawaMahlera – jednego z najwybitniejszychsymfoników w historii muzyki. Festiwal stworzyłmożliwość syntetycznego ujęcia twórczościkompozytora poprzez prezentację jego najbardziejznaczących dzieł. W ramach projektu zorganizowanocykl 10 koncertów prezentującychwszystkie symfonie Mahlera.7. XV Letni Festiwal Opery KrakowskiejOPERA POKOLEŃ - OPERA BEZ GRANIC –Opera Krakowska w Krakowie – wartośćprojektu 2.110.960 zł, wartość wsparcia ześrodków UE – 933.500 zł, okres realizacji2010-2011.Projekt cykliczny, którego formuła w 2011 rokuzostała poszerzona o nowe wydarzenia. OPERAPOKOLEŃ – adresowana do najmłodszych widzówi ich opiekunów: rodziców, dziadków, nauczycieli,to cykl interaktywnych spotkań w formiewarsztatów upowszechniających sztukęoperową.OPERA BEZ GRANIC –cykl spektakli operowychzrealizowany został przy udziale zespołu OperyKrakowskiej i zespołów zagranicznych spoza obszarupaństw Grupy Wyszehradzkiej. Wystawionąw ramach projektu operetkę pt. „Baron cygański”J. Straussa mieszkańcy Tarnowa orazNowego Sącza mogli zobaczyć dzięki jej bezpośredniejtransmisji z gmachu Opery w Krakowie.Wystawione koncerty „Arie Oper Świata” jak coroku zgromadziły tłumy melomanów.→ jeden projekt w ramach 8 Osi PriorytetowejMRPO 2007-2013 Współpraca międzyregionalna,Działania 8.1 Promocja Małopolskina arenie międzynarodowej:8. Małopolska. Passage obligé – Muzeum Etnograficzneim. Seweryna Udzieliw Krakowie – wartość projektu 1.129.988 zł,wartość wsparcia ze środków UE – 770.923zł; okres realizacji 2009-2011.Małopolska. Passage obligé – to przedsięwzięcieo charakterze kulturowym promujące Małopolskęwśród odbiorców zagranicznych, zarównona terenie regionu, jak i poza granicami Polski.Na projekt składał się cykl prezentacji promocyjnycho charakterze eventów, adresowanychdo przebywających w Krakowie turystów zagranicznychoraz zagraniczna prezentacja promocyjnao charakterze wystawy (Marsylia).II.dwa projekty w ramach 8 Osi PriorytetowejMRPO 2007-2013 Współpraca międzyregionalna,Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolskiw europejskich sieciach współpracy:9. Młoda publiczność w operze - przystąpienieMałopolskiego Centrum Kultury Sokółdo organizacji Opera Europa – MałopolskieCentrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu –wartość projektu 790.797 zł, wartość wsparciaze środków UE – 663.548 zł, okres realizacji2010-2012.90


III.Przystąpienie do sieci EUROPA OPERA, w celunawiązania kontaktów, pozyskania wiedzy,umiejętności i doświadczeń oraz ich transferu nagrunt małopolskich instytucji kultury.10. PHOTO PROXIMA – Muzeum Etnograficzneim. Seweryna Udzieli w Krakowie – wartośćprojektu 1.270.045 zł, wartość wsparcia ześrodków UE – 980.829 zł, okres realizacji2010-2012.Projekt przewiduje stworzenie trwałej sieciwspółpracy na rzecz wypracowania rozwiązańw zakresie zarządzania zbiorami fotograficznymi,w tym szczególnie gałęzią fotografii etnograficznej,która zdaniem ekspertów jest przyszłościąw dziedzinie rozwoju badań etnograficznych.jeden projekt w ramach 3 Osi PriorytetowejMRPO 2007-2013 Turystyka i przemysł kulturowy,Działanie 3.2 Rozwój produktudziedzictwa kulturowego, Schemat A Dziedzictwokulturowe i rewaloryzacja układówprzestrzennych:11. UNIKATOWE. Pilna konserwacja zagrożonychobiektów z kolekcji MEK – MuzeumEtnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie– wartość projektu 1.124.743 zł, wartośćwsparcia ze środków UE – 583.882 zł,okres realizacji 2011-2013.Projekt zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich,w celu pełnego udostępnienia zwiedzającymwybranych obiektów z kolekcji MEKIV.(folusz z Jaworek wraz z wyposażeniem, obiektyzakresu sztuki, obrzędów, strojów, tkanin jedwabnychi kultury materialnej - ok. 250 eksponatów,obiekty papierowe np. dokumenty cechowez XVII w., zbiory fotograficznez renomowanych warsztatów fotograficznych,etnograficzne źródła rękopiśmienne z XIX w.).jeden projekt w ramach Programu WspółpracyTransgranicznej Rzeczpospolita Polska– Republika Słowacka 2007-2013:12. Karpacka Mapa Przygody – wspólna promocjaatrakcyjności turystycznej, przyrodniczeji kulturowej małopolskoproszowskiegopogranicza – MałopolskieCentrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu –wartość projektu 2.086.356 zł, wartośćwsparcia ze środków UE – 1.773.241 zł,okres realizacji 2009-2012.Realizacja projektu pn. „Karpacka Mapa Przygody”przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej,ogólnodostępnej oferty turystycznej, zarównodla mieszkańców obszaru transgranicznego, jak iturystów odwiedzających pogranicze polskosłowackie.Karpacka Mapa Przygody to wspólnysystem informacyjno-promocyjny powszechniedostępny jako portal internetowy w trzech wersjachjęzykowych (polskiej, słowackiej, angielskiej).Projekt zakłada przygotowanie kompleksowychpakietów produktowych tzw. „KarpackichPrzygód”, skierowanych do różnych grupdocelowych.91


PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU W 2011 ROKUWojewództwo Małopolskie jest organizatorem23 instytucji kultury, z czego:− 20 instytucji, dla których WojewództwoMałopolskie pełni funkcję organizatora,w tym: 4 współprowadzone z innymi jednostkamisamorządu terytorialnego oraz1 współprowadzona z Ministrem Kulturyi Dziedzictwa Narodowego, ArchidiecezjąKrakowską oraz Gminą Wadowice− Współprowadzenie z Gminą Miejską Kraków(organ rejestrowy) Muzeum Armii Krajowejim. Gen Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowieoraz z Powiatem Gorlickim Muzeum DworyKarwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (instytucjawpisana do rejestru WojewództwaMałopolskiego – oddana na podstawieumowy do prowadzenia przez Powiat Gorlicki)− Współprowadzenie z Ministrem Kulturyi Dziedzictwa Narodowego EuropejskiegoCentrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiegow Lusławicach (organ rejestrowy).1. Dotacja podstawowa na 1.01.2011 dla instytucjikultury Województwa Małopolskiego zostałazaplanowana na poziomie77.016.300 zł. w tym:z budżetu Województwa Małopolskiego -74.043.328 zł;z Fundacji Centrum im. Jana Pawła II „Nielękajcie się” – 200.000 zł (dla InstytutuDialogu Międzykulturowego im. JanaPawła II w Krakowie);z budżetów innych jednostek samorząduterytorialnego – 2.772.972 zł, w tym:• Gmina Miejska Kraków – 1.521.900 zł(na działalność bieżącą dla: KrakowskiTeatr Scena STU – 521.900 zł, InstytutDialogu Międzykulturowego im. JanaPawła II – 1.000.000 zł);• Gmina Chrzanów – 439.072 zł (na działalnośćbieżącą dla Muzeum NadwiślańskiPark Etnograficzny w Wygiełzowiei Zamek Lipowiec);• Gmina Raba Wyżna – 2.000 zł (na działalnośćbieżącą dla Muzeum OrawskiPark Etnograficzny w Zubrzycy Górnej);• Gmina Jabłonka – 10.000 zł (na działalnośćbieżącą dla Muzeum Orawski ParkEtnograficzny w Zubrzycy Górnej);− w ciągu roku budżetowego instytucje kulturyotrzymały zwiększenie dotacji podstawowejna realizację zadań statutowych w łącznejkwocie 5.749.769 zł pochodzących z następującychźródeł:• z budżetu Województwa Małopolskiego3.549.000 zł,• z budżetu Gminy Miejskiej Kraków -420.100 zł (na działalność bieżącą dla:Krakowski Teatr Scena STU - 270.100 zł,Instytut Dialogu Międzykulturowego im.Jana Pawła II w Krakowie – 150.000 zł);• z budżetu Gminy Jabłonka - 506 zł (nadziałalność bieżącą dla Muzeum OrawskiPark Etnograficzny w Zubrzycy Górnej);• z budżetu Gminy Lipnica Wielka - 11.113 zł(na działalność bieżącą dla Muzeum OrawskiPark Etnograficzny w Zubrzycy Górnej);• z budżetu państwa - 1.732.050 zł.• z innych jednostek samorządu terytorialnego- 37.000 zł.− budżet państwa przekazał dotację dla EuropejskiegoCentrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiegow Lusławicach w wysokości1.672.000 zł poprzez budżet Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego oraz wsparł finansowoMuzeum Okręgowe w Tarnowie poprzezProgram na rzecz społeczności romskiejw wys. 60.050 zł− otrzymane od innych jednostek samorząduterytorialnego dofinansowanie w wysokości37.000 zł przeznaczone było na dofinansowaniedziałalności:• Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,• Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”w Nowym SączuNa dzień 31.12.2011 roku dotacja podstawowadla instytucji kultury wyniosła łącznie82.766.069 zł.2 . Na realizację zakupów inwestycyjnych, instytucjekultury otrzymały w 2011 roku dotacjęz budżetu WM w łącznej wysokości 457.000 złoraz z Gminy Ropa 8.000 zł.92


L.pNFORMACJA NA TEMAT WYSOKOŚCI DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2011 ROKU DLA INSTYTUCJI KULTURY Z BUDŻETUWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORAZ INNYCH J.S.TNazwa instytucji plan 2011Zwiększeniaw trakcieroku 2011 zbudżetu WMWykonaniena 31.12.20111 7 91 Muzeum Archeologiczne w Krakowie 2 660 000 0 2 660 0002 Muzeum Etnograficzne w Krakowie 2 895 600 500 000 3 395 600Dotacja zbudżetu państwaorazinnych j.s.t3 Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2 980 815 200 000 3 180 815 60 0504 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 4 643 050 0 4 643 050 25 0005 Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 1 798 710 40 000 1 838 7106 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 1 866 750 0 1 866 75078Muzeum Orawski Park Etnograficzny w ZubrzycyGórnejMuzeum Nadwiślański Park Etnograficznyw Wygiełzowie i Zamek Lipowiec534 865 82 619 617 484958 255 130 000 1 088 25510 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 6 035 875 190 000 6 225 87511 Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 2 008 935 380 000 2 388 93512Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach1 639 875 170 000 1 809 87513 ODSTK Cricoteka w Krakowie 955 910 150 000 1 105 91014Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w NowymSączu4 067 075 402 000 4 469 075 12 00015 Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 7 261 300 28 000 7 289 30016 Opera Krakowska w Krakowie 17 973 400 50 000 18 023 40017 Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie 1 319 400 272 100 1 591 50018 Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem 1 745 785 165 000 1 910 7851920Filharmonia im. K.Szymanowskiego w KrakowieInstytut Dialogu Międzykulturowego im.JanaPawła II w Krakowie11 970 000 190 000 12 160 0002 200 000 500 000 2 700 00021 Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 461 700 290 000 751 7002223Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszóww GorlicachMuzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego JanaPawła II w Krakowie589 000 121 000 710 000450 000 120 000 570 000 1 672 000SUMA 77 016 300 3 980 719 80 997 019 1 769 05093


LataUdział wydatków Województwa Małopolskiego na kulturę w stosunku do wydatków ogółem w latach 2003-2010 orazplan 2011Budżet ogółem (zł) w tym na kulturę ogółem(zł)z tego: kultura - wydatkiinwestycyjneZ tego: dotacja podmiotowadla instytucjikultury% udziału kulturyw całościbudżet2003 382 772 822 57 549 113 10 029 566 41 238 766 15,12004 423 666 508 73 744 400 23 112 495 41 680 646 17,42005 534 257 051 70 598 500 14 924 643 46 926837 13,22006 628 366 032 95 800 463 36 396 535 50 225 682 14,22007 726 192 723 97 128 514 24 510 051 61 666 420 13,32008 923 339 421 140 378 560 53 418 032 72 642 182 15,22009 1 498 463 061 142 558 339 31 949652 84 014 282 9,52010 1 198 798 328 115 922 567 15 095 449 84 047 538 9,72011(plan)1 583 828 663 109 526 926 15 975 039 80 997 019 6,994


KULTURA W REGIONIE – WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMIGMINA OLKUSZ I GMINA MIECHÓWSamorząd Województwa Małopolskiego,uwzględniając zadania w zakresie upowszechnianiakultury, tworzenia warunków dla jej rozwojuoraz wzbogacenia oferty kulturalnej i artystycznej,kierując się troską o dalsze, samodzielnefunkcjonowanie byłych filii MałopolskiegoBiura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu,udzielił w 2011 roku pomocy finansowej GminieOlkusz na dofinansowanie działalności GaleriiSztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznychw Olkuszu w kwocie 174 500 zł oraz GminieMiechów na dofinansowanie działalności BiuraWystaw Artystycznych – Galeria „U Jaksy”w Miechowie w kwocie 170 tys. zł.Olkuska Galeria, która trwale wpisana jestw przestrzeń aktywności kulturalnej miasta, posiadawłasny profil działalności wystawienniczeji edukacji kulturalnej. W tym wymiarze kulturowymspełnia ważną funkcję dla mieszkańcówPowiatu Olkuskiego. W 2011 roku Galeria obchodziła10-lecie działalności. Z tej okazji odbyłosię wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych,koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, m.in. XIOlkuski Festiwal Zaduszki Jazzowe oraz InspiracjeJazzowe. Z powodzeniem kontynuowany był VIIMiędzynarodowy Plener Malarski „Srebrne Miasto”Olkusz 2011 oraz VII Ogólnopolski KonkursPoetycki im. Kazimierza Ratonia.Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria „U Jaksy”w Miechowie jest jedyną w Powiecie Miechowskimplacówką upowszechniającą sztukę, poprzezdziałalność wystawienniczą, edukacyjnąoraz współpracę z innymi podobnymi instytucjamiw kraju i za granicą. W 2011 roku Galeria„U Jaksy” obchodziła 25-lecie swojej działalności.Z okazji srebrnego jubileuszu zorganizowanychzostało kilkanaście wystaw w tym wystawa malarstwaAdama Wsiołkowskiego – Rektora AkademiiSztuk Pięknych w Krakowie oraz „BarwyMałopolski” dla Jana Pawła II, która została zaprezentowanawe Włoszech na terenie partnerskiegoregionu Związku Krain Górskich „MontiErnici” w Regionie Lazio. Ważnym cyklicznymwydarzeniem była organizacjaXII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego„Barwy Małopolski” 2011.GMINA MIASTA TARNÓWMając na uwadze zachowanie dziedzictwa narodowegodla przyszłych pokoleń, koniecznośćpodtrzymania tradycji rzemieślniczych oraz ginącychzawodów, Województwo Małopolskie przekazałodla Miasta Tarnowa pomoc finansowąw wysokości 50 000 zł na zapewnienie odpowiednichwarunków oraz programu dla tworzonejkolekcji powozów konnych, ich właściwejekspozycji i promocji na terenie Stadniny Koniw Tarnowie – Klikowej.Kolekcja zgromadzona w stadninie LudowegoKlubu Jeździeckiego w Tarnowie – Klikowej liczy43 zabytkowe powozy konne.POWIAT TATRZAŃSKIW ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiejoraz w związku z rokiem beatyfikacjiJana Pawła II samorząd Województwa Małopolskiegoudzielił Powiatowi Tatrzańskiemu pomocyfinansowej w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniemna dofinansowanie wystawieniaw rzymskim teatrze Teatro Capranica opery góralskiej„Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu”.Wydarzenie to było skierowane przede wszystkimdo przedstawicieli korpusu dyplomatycznegoakredytowanego przy Stolicy Apostolskiej,dostojników Sekretariatu Stanu oraz Kurii Rzymskiej,pracowników watykańskich dykasterii, rektoróworaz pracowników papieskich uczelnii instytutów naukowych, przedstawicieli różnychopiniotwórczych środowisk rzymskich i włoskiejPolonii. Opera góralska „Ojciec Święty Jan PawełII na Podhalu” jest nie tylko artystycznym hołdemgórali złożonym Janowi Pawłowi II, ale stanowiłaznakomitą możliwość promocji Podhalai Małopolski.95


INSTYTUCJE KULTURYWOJEWÓDZTWAMAŁOPOLSKIEGOPODSUMOWANIE ROKU 201197


1. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 992. Opera Krakowska w Krakowie 1033. Krakowski Teatr SCENA STU w Krakowie 1064. Teatr im. ST.I. Witkiewicza w Zakopanem 1085. Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie 1106. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 1127. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 1158. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 1179. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA 12210. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach 12511. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 12912. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 13113. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 13314. Muzeum Archeologiczne w Krakowie 13515. Muzeum Okręgowe w Tarnowie 13716. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 13917. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 14118. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 14219. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 14720. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 14921. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 15122. Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 15323. Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa Nila w Krakowie 15598


TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGOW KRAKOWIEPREMIERYPREMIERY NA DUŻEJ SCENIE• Czarnoksiężnik z Krainy Oz F. Bauma adapt.i reż. Jarosława Kiliana - premiera – 5 marca 2011• Ziemia Obiecana wg powieściI Wł. Reymontaw adapt. i reż. Wojciecha Kościelniaka (wersjamusicalowa) - premiera – 2 lipca 2011PREMIERY NA SCENIE MINIATURA• Himmelweg. Droga do Nieba Juana Mayorgiw reż. Katarzyny Kalwat - premiera – 6 maja 2011• Udręka Życia Hanocha Levina w reż. IwonyKempy – premiera 1 października 2011• Witkacy – Jedyne Wyjście wg. powieści S. I.Witkiewicza – adapt. i reż. Marcin Kuźmiński –premiera 11 listopada 2011• Przyjaciele na motywach „Powieściw dziewięciu listach” Fiodora Dostojewskiego wgpomysłu Tadeusza Zięby – premiera 17 grudnia2011 (spektakl prezentowany na SCENIEW BRAMIE)PONADTO:Po ponad dwuletnim okresie przerwyw październiku br. wznowiony został cieszący siędużą popularnością spektakl KORDIAN JuliuszaSłowackiego w reż. Janusza Wiśniewskiegow zmienionej obsadzie.INNA DZIAŁALNOŚĆARTYSTYCZNA DZIAŁALNOŚĆPOZAREPERTUAROWA• 12 Sezon Sceny przy PompieW ramach akcji „Lato w mieście” od 18 czerwcado 24 lipca ( soboty i niedziele o godz. 20.30) kontynuowanyjest cykl koncertów ogródkowychi recitali na Scenie Przy Pompie. Odbyło się8 koncertów – koncert piosenek ze spektakli Teatruim. Juliusza Słowackiego, recitale Joanny Słowińskiej,Jacka Wójcickiego, Alicji Majewskieji Włodzimierza Korcza, Grzegorza Turnaua, KrzysztofaPiaseckiego, Mirosława Czyżykiewicza orazkoncert zespołu „Skaldowie”.• Krakowski Salon PoezjiKontynuacja całorocznego projektu Anny Dymnej -Krakowski Salon Poezji, czyli coniedzielne spotkaniaz poezją w wykonaniu krakowskich aktorów igości specjalnych, którym towarzyszą występymuzyków. Odbyło się 37 spotkań: salony poświęconekonkretnym poetom oraz tematyczne – walentynkowy,wielkanocny, dla dzieci. A także specjalne:z okazji Jubileuszu 100lecia premiery „Wesela”,Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II, polskolitewskiz okazji Roku Miłosza i 20lecia WspółpracyPartnerskiej Wilna i Krakowa, a także w ramach IKrakowskiej Nocy Poezji z udziałem wybitnychpoetów oraz specjalne spotkanie bożonarodzeniowe– czytanie BETLEJEM POLSKIEGO LucjanaRydla. Wstęp na wszystkie imprezy był wolny.• V Krakowska Noc Teatrów – 18/19 czerwca2011 r.Program imprez został pomyślany w ten sposób,aby zaprezentować jak najszerszemu gronu widzówspecyfikę wszystkich scen i różnorodnośćpropozycji repertuarowych Teatru. Inauguracja12. sezonu Sceny przy Pompie – koncert Oto noc...piosenki ze spektakli z repertuaru Teatru im. JuliuszaSłowackiego w Krakowie w wykonaniu jegoartystów, specjalny pokaz spektaklu Czarnoksiężnikz krainy Oz z atrakcyjnymi niespodziankami dlamałych i dużych dzieci (Duża Scena), plenerowyNocny Salon Poezji - „Ornitologicznoentomologicznoorgiastyczny” (Scena przy Pompie),zwiedzanie budynku teatru (4 tury), kolorowailuminacja budynku Teatru. Wstęp był wolny.• OBYWATEL K. Artura Pałygi w reż. Piotra RatajczakaReżyserskie otwarte czytanie dramatu w ramachFESTIWALU BOSKA KOMEDIA – projekt współorganizowanyz Teatrem Łaźnia Nowa – premiera 10grudnia 2011 r.Otwarte czytanie dramatu autorstwa Artura Pałygi,dramaturga w twórczy i inteligentny sposóbodwołującego się do tradycji polskiej, a przy tymżywo komentującego współczesność, przygotowałPiotr Ratajczak absolwent krakowskiej PWST. Bohaterowiesztuki specjalnie napisanej przez Pałygęto zapomniani twórcy i działacze "Solidarności",ludzie „drugiego szeregu”, dla których Sierpień nieprzełożył się na życie ekonomiczno-rodzinne, niezrobili kariery w polityce. Przedstawienie wpisałosię w cykl pięciu projektów teatralnych realizowanychw całej Polsce pn. Pomniki polskie.99


• Polsko-ukraiński Krakowski Salon Poezji AnnyDymnej w KijowieProjekt realizowany w ramach Programu OperacyjnegoMKiDN POLSKA PREZYDENCJA 2011 –promesa.W dniu 14 października 2011 r. na scenie KijowskiegoAkademickiego Teatru Młodego został zaprezentowanyuroczysty dwujęzyczny spektaklpoetycko-muzyczny z udziałem znakomitych artystówz Polski i Ukrainy. Na program spotkania złożyłysię wiersze pięciu najwybitniejszych współczesnychpoetów polskich: Czesława Miłosza, ZbigniewaHerberta, Wisławy Szymborskiej, TadeuszaRóżewicza i ks. Jana Twardowskiego interpretowanew oryginale przez wybitnych polskich aktorów:Annę Dymną, Katarzynę Zawiślak-Dolny, RadosławaKrzyżowskiego oraz w przekładach najęzyk ukraiński przez znakomitych aktorów z Kijowa:Polinę Łazową, Ihora Sławynskiego i MarkaDrobota . Czytaniom poezji towarzyszył występzespołu „Morion Trio”, znanych krakowskich muzyków- wirtuozów akordeonu o międzynarodowejsławie. Wykonali oni we własnych, brawurowycharanżacjach utwory polskich kompozytorów, m.in:Fryderyka Chopina i Wojciecha Kilara.• TEATR XXI WIEKU. EAST MEETS WEST – WESTMEETS EAST - realizacja dwóch warsztatów imiędzynarodowej konferencji pn. Tekst wteatrze XXI wiekuProjekt finansowany z funduszy UE w ramach MałopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnegona lata 2007-2013. Działanie 8.2 Budowanie pozycjiMałopolski w europejskich sieciach współpracy.Projekt został podzielony na trzy etapy: Tekstw Teatrze XXI wieku, Sztuka aktorska XXI wiekuoraz Przestrzeń sceniczna współczesnego teatru.W 2011 r. zrealizowana została jego pierwszaczęść, poświęcona przemianom form dramatycznychw odniesieniu do nowych koncepcji politycznościteatru. W jej ramach odbyły się dwa trzydniowewarsztaty dramaturgiczne prowadzoneprzez wybitne osobowości europejskiego teatru:2-4 grudnia 2011 r.- Stefanie Carp z Niemiec oraz6-8 grudnia 2011 r.– Nikołaj Kolada z Rosji. Natomiastw dniach 12-14 grudnia br. w foyer Teatruodbyła się międzynarodowa konferencja Tekst wteatrze XXI wieku pod hasłem Tekst, zdarzenie iodpowiedzialność w najnowszym teatrze. Wzięli wniej udział przedstawiciele dziewięciu znakomitychteatrów europejskich: Volksbühne (Niemcy), PiccoloTeatro di Milano (Włochy), La Rose des Vents(Francja), Svandovo Divadlo Na Smichove (RepublikaCzeska), Teatr "Sovremiennik" (Rosja), Teatr100im. E. Wachtangowa (Rosja), Lwowski AkademickiTeatr Voskresinnia (Ukraina), Kijowski AkademickiTeatr Młody (Ukraina)i Państwowy Teatr Młody Litwy (Litwa) oraz wybitnieksperci: Iwan Wyrypajew, Małgorzata Sugierai Mateusz Borowski, a także goście specjalni(m.in. Jacek Kopciński - red. naczelny miesięcznika"Teatr"). Moderatorami dyskusji byli znakomiciteoretycy teatru i krytycy: Paweł Sztarbowski (InstytutTeatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie)i Marcin Kościelniak ("Didaskalia").WYSTĘPY GOŚCINNE I UDZIAŁ W FESTIWALACH:• „Intymność” – XLVI Przegląd Teatru MałychForm "Kontrapunkt 2011", Teatr Polskiw Szczecinie – kwiecień 2011 r.• „Himmelweg. Droga do nieba” – KoszalińskieKonfrontacje Młodych "m-Teatr 2011", BałtyckiTeatr Dramatyczny w Koszalinie – czerwiec2011 r.• „Bóg mordu” – 15. Ogólnopolski Festiwal KomediiTALIA’2011, Teatr im. Ludwika solskiegow Tarnowie – październik 2011 r.• Nagroda główna – GRAND PRIX oraz IndywidualnaNagroda aktorska dla Marty Konarskiejoraz II miejsce w festiwalowym PlebiscyciePubliczności• „Ojciec” – 4. Międzynarodowy Festiwal TeatralnyBOSKA KOMEDIA, Kraków – grudzień2011 r.• „Wyobraźcie sobie...” – Teatr Polskiw Warszawie – styczeń 2011 r.INNA DZIAŁALNOŚĆ:Teatr był pomysłodawcą lub współorganizatoremwielu projektów oraz ważnych i prestiżowychimprez, m.in.:• XI Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-MuzycznejOsób Niepełnosprawnych„Albertiana”• spotkania z Korpusem Dyplomatycznym• Młodzieżowych Prezentacji Teatralnych• Wiosennych Impresji Tanecznych• Jubileuszu 20-lecia MCK• Jubileuszu ICSMiE PAN• Święta Małopolski• Europejskiego Forum Turystyki• Studenckiego Festiwalu Piosenki (Gala Finałowa)• wręczenia Nagrody im. Długosza


• dwóch koncertów Michała Bajora• koncertu jubileuszowego zespołu „MontionTrio”• spektaklu „Brat naszego Boga” (ze StowarzyszeniemScena Moliere)• premierowego pokazu cyfrowej wersji „Wesela”w reż. Andrzeja Wajdy spektaklu poetyckomuzycznego”Miłosz – twarzą do Pacyfiku” wramach obchodów Roku Miłosza• Międzynarodowego Zjazdu Kardiologówa także gościł m.in.: opery "L'Olimpiade"i "Orlando Furioso" w ramach Festiwalu OperaRara, spektakl „Jesienin” w reż. Józefa Opalskiegoz Teatru Ateneum w Warszawie, „Dwie twarzeMiłosza” w wykonaniu Andrzeja Sewerynai sekstetu W. Nahornego, spektakl „Klub Polski”w reż. Pawła Miśkiewicza z Teatru Dramatycznegow Warszawie (w ramach Festiwalu BOSKAKOMEDIA) zorganizował:• konkurs na projekt plakatu do spektaklu„Ziemia obiecana” (wspólnie z AkademiąSztuk Pięknych w Krakowie)• plebiscyt publiczności na najlepszy spektaklTeatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowiew 2010 r.wydał – po raz czwarty – gazetę pt. NASZRECENZENT z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru(27 marca 2011 r.)DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM ARTYSTYCZNEGOI BIBLIOTEKI:Zasób Archiwum Artystycznego został powiększonyo 26 egzemplarzy książek i sztuk teatralnych,102 dokumenty elektroniczne (w tym nagraniaspektakli i Salonów Poezji oraz serwisy fotograficzne),ponadto fotografie, programy, afisze, plakaty,druki ulotne z bieżących przedstawień, wycinkiprasowe – głównie recenzjew wersji elektronicznej i papierowej oraz czasopismateatralne (kontynuacja, 5 tytułów) Dokonano320 udostępnień, w tym 81 w czytelni i 239 pozaczytelnię. W sumie udostępniono 2927 pojedynczychobiektów lub zespołów, w tym największeudostępnienia to: 2 tys. egzemplarzy sztuk teatralnychzespołowi badawczemu Katedry TeatruUniwersytetu Jagiellońskiego działającemu podkierunkiem prof. dr Jana Michalika, opracowującemuBibliografię Dramatu Polskiego, ponad 160obiektów (fotografie, programy) Staremu Teatrowiw ramach realizacji przez tę instytucję projektuCyfrowe Muzeum Starego Teatru, 164 egzemplarzeprogramów. Udostępniono m.in. materiały nawystawy: „Gabriela Zapolska. Zbuntowany talent”zorganizowaną przez Muzeum Literatury i MuzeumTeatralne w Warszawie i retrospektywnąwystawę Andrzeja Kreutza-Majewskiego (ASP wKrakowie). Udzielono kilkuset informacji o charakterzenaukowym z zakresu historii teatru krakowskiegoi macierzystego Teatru.Współpraca z: Katedrą Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego,Instytutem Teatralnym im.Z. Raszewskiego w Warszawie, Państwową WyższąSzkołą Teatralną w Krakowie, Akademią Teatralnąw Warszawie, Akademią Sztuk Pięknychw Krakowie, Muzeum Literatury w Warszawie,innymi teatrami i instytucjami kultury.Uruchomienie pierwszej w teatrach polskich BazyIkonografii Teatralnej.We współpracy z Katedrą Teatru Wydziału PolonistykiUniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteką Jagiellońskązakończono pierwszy etap stworzeniaCyfrowej Krakowskiej Bazy Ikonografii Teatralnej.Obejmuje 1 tys. fotografii ze zbiorów AAiB z lat1893-1939. Baza połączona została linkami z BaząIkonografii Teatralnej Biblioteki Jagiellońskiej.http://fotografie.slowacki.krakow.pl/Udział w unijnym programie digitalizacyjnym pn.Projekt Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe. Stworzenieplatformy digitalizacji zbiorów muzealnychw regionie Małopolski w ramach umowy partnerskiejz Liderem – Muzeum Narodowym w Krakowie.Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Małopolskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnego na lata 2007-2012. Wramach projektu do digitalizacji przeznaczono 15tys. afiszy teatralnych ze zbiorów AAiB.101INWESTYCJE I REMONTY:W latach 2004-2011r.(do roku 2012) Teatr prowadziinwestycję pod nazwą: „Budowa MałopolskiegoOgrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie”.W roku 2010 podpisana została umowa o dofinansowanieProjektu w ramach Osi Priorytowej 5.Krakowski Obszar Metropolitalny MałopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnego na lata2007-2013 - Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztukiw Krakowie.Aktualny koszt całkowity realizacji zadania zgodniez umową i aneksem: 45 574 292,87zł.Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2012r.Wykonawcą robót budowlanych jest, wybranyzgodnie z procedurami ustawy PZP,: PrzedsiębiorstwoBudownictwa Ogólnego SKOBUD Sp.


z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Kazimierza Tetmajera89B.Konstrukcja główna budynku jest ukończonaw 100%. Trwają roboty wykończeniowe oraz realizowanesą dostawy wraz z montażem wyposażeniasprzętu Technologii sceny i kinotechniki (etapII). Zakończenie budowy planowane jest do 15kwietnia 2012r.Wszczęto również stosowne procedury włączeniado projektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wKrakowie jako Partnera – w dniu 12 grudnia2011r. Teatr zawarł z WBP w Krakowie UmowęPartnerską.. Zadaniem WBP będzie prowadzenieprofesjonalnej Arteteki w obiekcie.- Teatr zakończył współpracę z partnerem prywatnymfirmą Rawelin FFC sp. z o.o.i wspólnicy sp.k. w zakresie realizacji przedsięwzięcia„Rewitalizacja Budynku przy ul. Radziwiłłowskiej3”. Teatr przygotowuje się do przeprowadzeniaponownego postępowania mającegowyłonić partnera prywatnego na podstawie przepisówustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z 19 grudnia 2008 r. z późn. zmianami.W ramach środków przyznanych Teatrowi z budżetuWojewództwa Małopolskiego na zadanieModernizacja infrastruktury technicznej - Teatrim. Juliusza Słowackiego w Krakowie wykonanonastępujące inwestycje:• Przygotowanie i wykonanie dokumentacjitechnicznej modernizacji urządzeń hydroforniz przebudową istniejących doświetleń piwnicznychw przyziemiu budynku przy pl. Św.Ducha 1 i 2.• Wymiana i modernizacja instalacji oświetleniaawaryjnego i ewakuacyjnego w budynkachTeatru pl. Św. Ducha 1 i 2 (I etap).• Modernizacja systemu dozorowego i antywłamaniowegow budynkach Teatru przypl. Św. Ducha 1, 2 i 4.• Awaryjne naprawy instalacji kanalizacji ogólnospławneji klimatyzacji znajdujących sięw Budynku Głównym Teatru przy pl. Św. Ducha1, obejmujące wykonanie rewizjiw kanałach wentylacyjnych klimatyzacji, czyszczeniekanałów klimatyzacji, czyszczeniei naprawa uszkodzonej kanalizacji ogólnospławnej• Wykonanie prac związanych z uzupełnieniemsystemu p.poż. – inwentaryzacja budynku docelów ppoż.• Wykonanie ekspertyzy technicznej ppoż. budynkówTeatru przy pl. Św. Ducha 1 i 2.• Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkuadministracji Teatru przy pl. Św. Ducha 4.• Wymiana lin konopnych oraz elementów zabezpieczającychklocki przeciwwagi urządzeńscenicznych.STATYSTYKAW 2011 roku Teatr zagrał ogółem 378 spektakli wtym:• na Dużej Scenie – 185 spektakli• na Scenie Miniatura – 154 spektakli (w tym8 koncertów na Scenie przy Pompie)• 37 spotkań Krakowskiego Salonu Poezji.Liczba widzów - ogółem 93.194 osoby z tego:• na Dużej Scenie – 74.524 osoby• na Scenie Miniatura – 10.887 osób• Krakowski Salon Poezji – 7.783 osoby.Frekwencja - ogółem 97,50 %, w tym:• na Dużej Scenie – 96,40 %• na Scenie Miniatura (+ Scena przy Pompie) –103,55 %.• Krakowski Salon Poezji – 100 %102


OPERA KRAKOWSKA W KRAKOWIEPREMIERY I WYDARZENIA SPECJALNEPREMIERY i NOWE POZYCJE REPERTUAROWE• Podróż zimowa, sceniczna adaptacja wierszyStanisława Barańczaka do muzyki Franza Schuberta,reżyseria Józef Opalski, kierownictwo muzyczne:Konrad Mastyło, scenografia i kostiumy: MarekBraun, ruch sceniczny: Jacek Tomasikpremiera 10 lutego 2011 r. – scena Opera Studio• Mały Lord, rodzinna opowieść muzyczna napodstawie powieści Frances Hodgson Burnett;Muzyka i libretto: Steven Markwick, inscenizacjai reżyseria: Janusz Szydłowski, kierownictwo muzyczne:Sebastian Perłowski, aranżacja: Seb Bernatowicz,scenografia i kostiumy: Anna Sekuła, choreografia:Violetta Suska, reżyseria światła: KatarzynaŁuszczyk, przygotowanie chóru: Marek Kluza,projekcje: Alicja i Grzegorz Bilińscyprapremiera 12 marca 2011 r. – Duża Scena• Traviata,Giuseppe Verdi; reżyseriai inscenizacja: Krzysztof Nazar, kierownictwomuzyczne: Tomasz Tokarczyk, scenografia: MarekBraun, kostiumy: Zofia de Ines, choreografia: ZofiaRudnicka, reżyseria światła: Mirosław Poznański,projekcje multimedialne: Wojciech Kapela,przygotowanie chóru: Zygmunt Magierapremiera 18 czerwca 2011 r. – Duża ScenaPremiera „Traviaty” odbyła się w ramach XV LetniegoFestiwalu OPERA POKOLEŃ-OPERA BEZGRANIC, finansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Małopolskiego Regionalnego ProgramuOperacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetuWojewództwa Małopolskiego Fundusze Europejskiedla Małopolski.• Halka Stanisław Moniuszko, librettoW. Wolskiego, reżyseria i scenografia: WaldemarZawodziński kierownictwo muzyczne: Łukasz Borowiczkostiumy: Magdalena Tesławska i PawełGrabarczyk choreografia: Janina Niesobska.premiera 16 i 18 grudnia 2011 r. – Duża Scenabeatyfikacji papieża Jana Pawła II– 30 kwietnia 2011 r.W sobotę, 30 kwietnia 2011 r. podczas uroczystejMszy Świętej w kościele św. Anny w Krakowie,Zespół Opery Krakowskiej wykonał „Mszę Koronacyjną”W. A. Mozarta w hołdzie papieżowi JanowiPawłowi II. Wystąpili: Katarzyna Oleś-Blacha,Agnieszka Cząstka, Adam Zdunikowski, BartoszUrbanowicz, Orkiestra i Chór oraz Chór DziecięcyOpery Krakowskiej pod kierownictwem muzycznymTomasza Tokarczyka. Patronat honorowy naduroczystością objęli Arcybiskup Krakowski StanisławKardynał Dziwisz, Marszałek WojewództwaMałopolskiego Marek Sowa oraz PrzewodniczącySejmiku Województwa Małopolskiego KazimierzBarczyk.• Koncert w Operze, Wieczór Sylwestrowy, 31grudnia 2011 r. – Duża ScenaXV LETNI FESTIWAL OPERY KRAKOWSKIEJ OPERAPOKOLEŃ – OPERA BEZ GRANIC(ze środków Unii Europejskiej w ramach MałopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnego nalata 2007-2013 oraz budżetu Województwa MałopolskiegoFundusze Europejskie dla Małopolski)Spektakle zrealizowane w ramach Festiwalu:• Kopciuszek, balet do muzyki GioacchinoRossiniego• Księga lasu, teatralno-muzyczna baśń domuzyki Jana Hnatowicza• Pan Marimba, opera dla dzieci MartyPtaszyńskiej• Traviata, Giuseppe Verdi, opera• Baron cygański, Johann Strauss, operetka;transmisja na żywo na Rynek Nowego Sączai Tarnowa• Bal maskowy, Giuseppe Verdi, gość OperyKrakowskiej - Theater Plauen-Zwickau• Acis i Galatea, Georg Friedrich Händel, operabarokowa; gość Opery Krakowskiej– Collegium Musicum RigaKONCERTY• Koncert Karnawałowy “Karnawałowapięciolinia”- 8 stycznia 2011 r.• Koncert Karnawałowy “Bal w Operzeu księcia Orlovsky’ego” – 22 stycznia 2011 r.• Koncert Karnawałowy “Dwa serca” – 12, 13lutego 2011 r.• Msza Koronacyjna W. A. Mozarta w wigilięINNE WYDARZENIA SPECJALNE / ZEWNĘTRZNEIMPREZY ARTYSTYCZNE• „Balet to my!” - pokazy pracy uczniów StudiaBaletowego Opery Krakowskiej– 23 i 24 maja 2011 r.103


Widzowie mieli okazję podziwiać efekty naukiwszystkich wychowanków Studia Baletowego, klasprzedszkolnych, jak i szkolnych. Wśród występującychznaleźli się finaliści międzynarodowego konkursudla niepublicznych szkół baletowych DanceWorld Cup 2011 – uczniowie klasy VI i VII orazuczennica klasy D Agnieszka Jachym.• Dzień Dziecka w Operze Krakowskiej –1 czerwca 2011 r.Opera Krakowska zaprosiła widzów na rodzinnąopowieść muzyczną „Mały Lord”. Spektaklom towarzyszyłyatrakcje, przygotowane specjalnie dladzieci i młodzieży, a wśród nich m.in. występy artystycznetancerzy Studia Baletowego Opery Krakowskiej,występ muzyków, połączonyz prezentacją instrumentów i dyskusją o muzycezorganizowany przez Samorząd Studenckiz Akademii Muzycznej w Krakowie, urządzeniainteraktywne z Ogrodu Doświadczeń, wielkoformatowegry edukacyjne, animatorki malującedzieciom buźki, konkursy plastyczne,a także i rebusy, quizy i in.• Noc Teatrów, 18/19 czerwca 2011 r.W jednym z najpiękniejszych ogrodów Krakowa –Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiegoodbyła się „Lekcja śpiewania”, organizowanawe współpracy z Biblioteką Piosenki Polskiej,kabaretem „Loch Camelot” i Ogrodem BotanicznymUJ.O północy Opera zaprosiła widzów do gmachuteatru, gdzie zaprezentowany został spektaklprzygotowany przez Wojciecha Graniczewskiegopt. „MUSICODRAMA czyli Jubi & Debi”. Jest tospektakl jubileuszowy znanej z wielu wyjątkowychkreacji solistki Opery Krakowskiej Bożeny Zawiślak-Dolny.Na scenie artystce partnerowała córkaKatarzyna Zawiślak-Dolny – aktorka Teatru im.Juliusza Słowackiego w Krakowie. W gmachu Opery– na Antresoli, otwarta została wystawa „rekreacje”,poświęcona pozazawodowym pasjomludzi sceny. Osobne miejsce na wystawie znalazłyprace primadonny operetki krakowskiej, legendynaszej sceny Iwony Borowickiej. Przestrzeń wystawy,podobnie jak cały budynek Opery, byłaogólnodostępna od godz. 23.00. W tym samymczasie była możliwość zwiedzenia miejsc niedostępnychdla publiczności – kulis sceny oraz zapleczatechnicznego gmachu Opery Krakowskiej.• Operacja Opera. Pierwszy Polsko-NorweskiKabaret, 16 października 2011 r.Przedstawienie zrealizowane przez Norweską NarodowąOperę i Balet w Oslo oraz Teatr KTOw Krakowie w ramach międzynarodowego projektuartystycznego „Operacja Opera. Pierwszy Polsko-NorweskiKabaret”.Współorganizatorem spektakli była Opera Krakowska.Celem projektu jest dialog kulturalnymiędzy Polską i Norwegią poprzez współpracę artystówobydwu państw na polu sztuki performance,łączącej operę, teatr i kabaret.• Itamar Meets a Rabbit, Yoni Rechter,2 listopada 2011 r.W ramach 3. Festiwalu Conrada Krakowskie BiuroFestiwalowe zorganizowało w Operze Krakowskiejeuropejską premierę opery Itamar Meetsa Rabbit Yoni Rechtera. Światowa premiera operyodbyła się w Auditorium Mann w Tel Awiwiew 2009 i natychmiast okrzyknięta została przezmedia najwybitniejszym dziełem muzycznym dladzieci (magazyn „Time Out"). Również dla dorosłychjest to poruszająca metafora stosunkówizraelsko-palestyńskich.• Mikołajki, 6 grudnia 2011 r.We wtorek (6 grudnia) w Operze Krakowskiejz okazji dnia świętego Mikołaja odbyły się dwaspektakle dla dzieci pt. „Księga lasu”. Dla najmłodszychWidzów zorganizowano wiele atrakcji zudziałem Świętego Mikołaja i asystujących muAniołków.• Dzień Otwarty Opery Krakowskiej, 10 grudnia2011r. (10.00 do 18.00)Goście mieli niepowtarzalną okazję oglądać naDużej Scenie reżyserską próbę „Halki”. Na SaliKameralnej odbyło się spotkanie z MariuszemKwietniem oraz z realizatorami „Halki” – WaldemaremZawodzińskim (reżyser), Łukaszem Borowiczem(kierownik muzyczny) i Janiną Niesobską(choreografia). Podczas Próby Chóru DziecięcegoOpery Krakowskiej młodzi artyści pod kierownictwemMarka Kluzy pokazywali jak przygotowująsię do koncertu kolęd (3 stycznia 2012 r.) oraz doudziału w operze „Halka”. W Sali Kameralnej odbyłasię Otwarta Próba Studia Baletowego. Najstarszeklasy baletowe podczas lekcji pokazowejzademonstrowały m.in. technikę tańca barokowegoi tańce XV-XVI wieku. Olbrzymim zainteresowaniemcieszyło się zwiedzanie zaplecza OperyKrakowskiej. Zainteresowanie wzbudziły takżeOtwarte Lekcje Śpiewu. Operę odwiedziło około3,5 tysiąca osób. Tłumnie przyszli nie tylko Krakowianie,lecz przyjechali także turyści z całej Małopolski.Część gości przyjechało do Opery specjalnymtramwajem krążącym po ulicach miasta wgodz. 9.00 – 18.00.SPEKTAKLE REPERTUAROWE104


• spektakle operowe: Carmen, CesarzAtlnatydy, Dama pikowa, Don Giovanni,Eugeniusz Oniegin, Halka, Madama Butterfly,Rigoletto, Straszny dwór, Tosca, Traviata,Łucja z Lammermoor• operetki: Baron cygański, Zemsta nietoperza• balet: Historia żołnierza, Kopciuszek,Spojrzenia• spektakle: Podróż zimowa, Requiem• rodzinna opowieść muzyczna: Mały Lord• spektakle dla dzieci: Pan Marimba, Księgalasu• koncerty: Msza Koronacyjna• musicodrama: Jubi & DebiINNA DZIAŁALNOŚĆDZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA• Studio Baletowe – ok. 160 uczestnikóww wieku od 4 do 24 lat, na różnych poziomachzaawansowania.• Chór Dziecięcy Opery Krakowskiej – 40uczestników w wieku od 8 do 13 lat.Międzynarodowego Konkursu i FestiwaluOperowego w Szeged (Węgry) – spektaklOpery Krakowskiej został wybrany jako najlepszypodczas tegorocznej edycji Festiwalu -1 października 2011 r.STATYSTYKA ARTYSTYCZNAIlość koncertów i spektakli – 167, w tym:• 4 premiery, w tym jedna premiera zrealizowanaw ramach projektu XV Letni FestiwalOpery Krakowskiej OPERA POKOLEŃ – OPERABEZ GRANIC,• 150 spektakli i koncertów, w tym6 zrealizowanych w ramach projektu XV LetniFestiwal Opery Krakowskiej OPERA POKOLEŃ– OPERA BEZ GRANIC,• 4 przedsięwzięcia impresaryjne (wyjazdowe)• 9 przedsięwzięć w formie współorganizacjiIlość widzów – 95 505Oglądalność – 97,52%SPEKTAKLE WYJAZDOWE• spektakle "Eugeniusza Oniegina" z udziałemzespołu baletu Opery Krakowskiej Bilbao(Hiszpania) 9, 12, 15 i 18 kwietnia 2011 r.• udział Orkiestry Opery Krakowskiejw Festiwalu i Konkursie Wokalnym im. AdySari w Nowym Sączu 5-7 maja 2011 r.• "Rigoletto" w Mościckim Centrum Kulturyw Tarnowie Mościcach 17 maja 2011• "Tosca" w ramach festiwalu Zvoleńskichprzedstawień na Zamku – Zvolen (Słowacja)przedstawienie plenerowe 29 czerwca2011 r.• koncert upamiętniający dwudziestolecie powstaniaGrupy Wyszehradzkiej z udziałem artystówOpery Krakowskiej - solistów: KatarzynyOleś-Blacha i Tomasza Kuka oraz dyrygentaTomasza Tokarczyka, Słowacki TeatrNarodowy w Bratysławie - 10 września2011 r.,• „Requiem” Giuseppe Verdiego podczas XXIFestiwalu im. Adama Didura w Sanoku -1 października 2011 r.• 10.10.2011 - „Der Kaiser von Atlantis” („CesarzAtlantydy”) Victora Ullmanna podczas105


KRAKOWSKI TEATR SCENA STU W KRAKOWIESPEKTAKLE / KONCERTY:PREMIERY:• O psychiatrach, psychologach i innych psycholachRodrigo Munoz Avia, adaptacjai reżyseria – Artur „Baron” WięcekPo udanych pierwszych pokazach spektaklui odbiorze dzieła w końcu 2010 r. premieraprasowa odbyła się 16 stycznia2011 r.• Hamlet Williama Szekspira, w reżyserii KrzysztofaJasińskiegoTeatr wznowił „Hamleta” w nowej obsadzie,jedynie część obsady grała w poprzedniej odsłoniespektaklu. Pierwsze pokazy odbyły się wlistopadzie 2011 r., a oficjalna premiera prasowaplanowana jest na luty 2012 r.• Księżyc i magnolie Rona Hutchinsonaw reżyserii Agnieszki Lipiec-WróblewskiejPierwsze spektakle miały miejscew listopadzie 2011 r., a oficjalna premieraplanowana jest na styczeń 2012 r..GOŚCINNE WYSTĘPY:• „Wielkie kazanie księdza Bernarda”we Wrocławiu – 31.01.2011 r.• „Wariacje Tischnerowskie”, „Na końcu tęczy”i „Zemsta” w ramach Dni Teatru Stuw Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie – 2-4.11.2011 r.• „Na końcu tęczy” w Gliwicach – 1.05.2011 r.• ‘Król Lear” w ramach cyklu „Teatr Konesera”w Teatrze Małym w Tychów 12.06.2011 r.• „Wielkie kazanie księdza Bernarda” na 11.Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji„Dwa teatry” w Sopocie – 19.06.2011 r.• „Aj waj, czyli historie z cynamonem” do Sanoka– 16.09.2011 r.• „O psychiatrach psychologach i innych psycholach”(2 spektakle) oraz „Kogutw rosole” (2 spektakle) w Lubinie – 23i 24.10.2011 r.• „Wariacje tischnerowskie” na Festiwalu KulturyChrześcijańskiej w Łodzi – 11.11.2011 r.• „Król Lear” w Krośnie – 13.11.2011.• ” Biesów” (2spektakle) w Poznaniu połączonez sesją naukową „Dostojewskii Biesy” – 22 i 23.11 2011.INNA DZIAŁALNOŚĆ• Wigilia w Teatrze Stu - jak co roku w dniu 20grudnia odbyła się tradycyjna Wigiliaw Teatrze, z koncertem kolęd w wykonaniuaktorów związanych z teatrem.• 45 STU – LECIE20 lutego Teatr Stu obchodził 45. rocznicęswojego istnienia. Z tej okazji na 45. Stu-leciuzgromadzili się założyciele, współpracownicy iprzyjaciele Teatru, aby w swoim gronie świętowaćkolejną rocznicę. Z tej okazji wybitnyaktor Jerzy Trela z towarzyszeniem międzynarodowejsławy pianisty Michała Białka, zaprezentowałunikatowy program „Monologi klasyczne”,na który złożyły się najwybitniejszeteksty teatralnego kanonu.• Noc Teatrów - Piąta edycja Krakowskiej NocyTeatrów, która miała miejsce18/19 czerwca 2011 była dla Teatru niezwykleudanym wydarzeniem. Zaprezentowane zostałydwa spektakle „Król Lear” Williama Szekspira(o godz. 18.00 i 22.30). Pierwszy spektakltransmitowany był na ekranie multimedialnymna fasadzie budynku Teatrui mimo padającego deszczu i niesprzyjającejpogody zebrało się wielu widzów, którzyz braku wejściówek wybrali tę formę uczestnictwaw wydarzeniu.INWESTYCJE I REMONTY:Niezmiernie ważną i pilną potrzebą związanąz planami artystycznymi na sezon 2011/2012 byłopozyskanie nowych przestrzeni do magazynowaniadekoracji i środków inscenizacyjnychw Teatrze. Taką możliwość dało rozszerzenieumowy najmu oficyny kamienicy nr 18 przy al.Krasińskiego - zaplecze techniczne sceny - o powierzchniepiwnic tj. około 180 m 2 . W związkuz tym wykonane zostały: winda towarowa łączącapoziom sceny (parter) z piwnicą, adaptacja pomieszczeńpiwnicznych na cele magazynowe wrazz zabezpieczeniem kanalizacji przed cofaniem wódpowodziowych oraz instalacja elektryczna zasilanabezpośrednio z rozdzielni Teatru.W okresie wakacji dokonano także naprawi malowania pomieszczeń zniszczonych w wynikupodtopień podczas powodzi latem 2010 r..106


STATYSTYKATeatr zagrał łącznie 200 spektakli, w tym:− 181 spektakli repertuarowych w siedzibie, któreobejrzało 36 638 widzów, co dało frekwencjęna poziomie 106,5%;− 3 spektakle okolicznościowe (660 widzów);− 16 spektakli wyjazdowych krajowych miałowidownię w ilości 6 560 osób.Liczba widzów wyniosła 43 858 osób.107


TEATR IM. ST. I. WITKIEWICZAW ZAKOPANEMSPEKTAKLEPREMIERY• NA NIBY – NAPRAWDĘ Lope de Vegi, przekładMagdalena Pabisiak, scenariuszi reżyseria Andrzej Stanisław Dziuk. Prapremierapolska – 29 listopada 2011 r.Spektakl dofinansowany ze środków budżetuMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wramach Programu Wydarzenia Artystyczne –Priorytet Teatr i taniec.W ramach Sceny Propozycji Aktorskich (SPA),czyli realizacji propozycji składanych przezczłonków zespołu aktorskiego, którzy mająszansę na spełnienie swoich artystycznychzamierzeń – spektakli w ich autorskiej reżyserii,z udziałem pozostałych aktorów Teatru:• LALKI Michała Zdunika, reżyseria i adaptacjatekstu - Szymon Hieronim Budzyk. Prapremiera– 15 stycznia 2011 r.Spektakl brał udział w konkursie na WystawieniePolskiej Sztuki Współczesnej.• PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI Wiesława Dymnego,reżyseria - Krzysztof Wnuk.Premiera – 26 lutego 2011 r.• KRUK Alfonso Sastre, przekład Rubi Birden,reżyseria – Marek Wrona.Premiera – 23 lipca 2011 r.PONADTO:• W ramach Prezydencji Polski w Unii Europejskiej– Promocji Małopolski i Teatru Witkacego,Zespół Teatru przygotował spektakl BEZTCHU – OUT OF THE BREATH (Seans dadaistyczno-surrealistyczny)– inspiracja – twórczośćSt. I. Witkiewicza oraz poematy T. S.Eliota, scenariusz i reżyseria – Andrzej StanisławDziuk – który został zaprezentowanyw ostatnim dniu konferencji: EUROPEJSKIEFORUM NOWYCH IDEI w Sopocie (28-30.09.2011 r.), jako swoisty głos w dyskusji natemat kondycji współczesnej Europy.To plenerowe widowisko, w którym pojawiająsię „Dziwni Ludzie” – z minionej? – obecnej?Epoki, ludzie „Byli” „…a nawet Ci, którzy tuprzybyli, muszą być tacy, a nie inni – dziwniteż!”, Duchy – Zjawy – Cienie. To Dramat Historii– z nieuchronnością zmian (Konfliktów –Buntu…). Zasadniczy problem – naszym zdaniem)to nie tyle BRAK IDEI, ile problemJEDNOSTKI – IP (Indywiduum Poszczególnego)z jednej strony - a z drugiej – problem: MASY –Tłumu (skutki postępującej demokratyzacji,komercjalizacji, globalizacji) - Utraty Tchu…Ducha – czy też (jak kto woli) Mocy tworzeniaJednostka (IP) w swej odrębności, niepowtarzalności(przekonania, narodowość, statusspołeczny, religia, pochodzenie etc) - ta zdegradowanaJednostka zostaje (nolens volens)zderzonaz potrzebami i problemami zbuntowanej –mającej swoje „bytowe” (czyli także ekonomiczne,cywilizacyjne?) racje – MASY. Tenkonflikt (dziejowy – epokowy) budzi strach igrozę. Po jednej stronie - Elita - Korporacja –Establishment (Obrońcy niegdysiejszych„śniegów” tj. systemu wartości, praw), podrugiej: Bunt Młodych – Niepokornych –Głodnych – Biednych – Kolorowych… etc).„Ten zegar mechanizmu wybuchowego już tyka”.Czy stać nas – w tak zdiagnozowanej sytuacjina łatwe usprawiedliwienia - pocieszeniai „pozorne” (choć mocne propagandowe)poczynania. Czy wystarczy hasło „tolerancja”wobec Obcego? Czy zwyciężą DEMONY? Czypasywność, czekanie na tzw. „dalszy rozwójwypadków”) I „wszystko jeszcze będzie dobrze…będzie dobrze”, czy też świadomość, iżNIE MA CZASU• Manifestacja artystyczna – „Witkacy na Krupówkach"Latem, jesienią i zimą siedmiokrotniewydarzyła się: Manifestacja artystyczna– „Witkacy na Krupówkach".• 26 Urodziny Teatru im. Stanisława IgnacegoWitkiewicza w Zakopanem zorganizowanew 126 rocznicę Urodzin Patrona. Podczas 26Urodzin Teatru odbyły się m. in.: posadyz Ojcem Chrzestnym Teatru – profesorem JanuszemDeglerem; koncert Jarosława Śmietanyz Zespołem oraz Koncert Urodzinowy najpiękniejszychpiosenek z dorobku Teatru;premiera „PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI” WiesławaDymnego przygotowana w ramach Sceny PropozycjiAktorskich, a także niespodzianki artystyczne,przygotowane przez członków ZespołuTeatru.108


KONCERTY• 3 stycznia 2011 r. – Muzyka u Witkacego –„Kolędy” – Łucja Czarnecka z zespołem;• 20 stycznia 2011 r. – Podhalańskie StowarzyszenieŚpiewacze Turliki – KOLĘDY;• 25 lutego 2011 r. – Jarek Śmietana SuperBand & Z-Star Psychedelic-Music of Jimi Hendrix(w ramach 26 Urodzin Teatru)• 26 lutego 2011 r. – KONCERT PIOSENEKTEATRALNYCH (26 Urodziny Teatru)• 15 maja 2011 r. – RECITAL FORTEPIANOWY –Magdalena Chruścińska• 25 sierpnia 2011 r. – Zespół FRITTATA• 18 września 2011 r. – NIC DO UKRYCIAWYSTĘPY GOŚCINNE• Krótka historia potarganej sukienki– spektaklSceny Tańca Współczesnego z Krakowa –12 marca 2011 r.WYJAZDY TEATRU• CZŁAPÓWKI-ZAKOPANE wg Andrzeja Struga,scen. i reż. Andrzej Dziuk, Elbląg 15 kwietnia2011 r.• SYTUACJE na podstawie MEDEI Eurypidesa;reż. Bartłomiej Wyszomirski, Festiwal „Bliscynieznajomi” w Poznaniu 17 kwietnia 2011 r.• 9 POZIOMÓW FUNKCJONALNYCH WGWITKACEGO, reż. Andrzej Dziuk, Stadion Narodowyw Warszawie 12,13 maja 2011 r.• BAL W OPERZE Juliana Tuwima; reż. AndrzejDziuk – Festiwal Teatru Nie Złego w Legnicy 24września 2011 r.• NA PRZEŁĘCZY wg S. Witkiewicza i W. Eliasza i,Lubin 2-3 października 2011 r.• WITKACY-APPENDIX St. I. Witkiewicza, scen.i reż. – Andrzej Dziuk, Częstochowa8 października 2011 r.• RÓŻNORODNOŚĆ PRZEŻYĆ NIGDY NIEZASZKODZI scen. i reż. Andrzej Dziuk, Lwów 12października 2011 r.• LALKI (SPA) reż. Szymon Hieronim Budzyk, XVJesienny Festiwal Teatralny – Michał Zdunik,Nowy Sącz 13 października 2011 r.• SYTUACJE na podstawie MEDEI Eurypidesa,reż. Bartłomiej Wyszomirski, Polkowice13 listopada 2011 r.• PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI Wiesław Dymny reż.Krzysztof Wnuk XV Festiwal Kultury Chrześcijańskiejw Łodzi 15listopada 2011 r.109• CZŁAPÓWKI-ZAKOPANE wg Andrzeja Struga;scen. i reż. Andrzej Dziuk, Tychy 10 grudnia2011 r.INNA DZIAŁALNOŚĆ• 25 lutego 2011 r. – WIECZÓR NIESPODZIANEKprzygotowany przez aktorów Teatru –CHWILA, PROBLEM, MÓZG WARIATA NASCENIE (w ramach 26. Urodzin Teatru)• 26 lutego 2011 r. – "Stanisław Ignacy WitkiewiczListy do żony 1932-1935"– spotkanie zProf. Januszem Deglerem (w ramach 26 UrodzinTeatru);• 14 maja 2011 r. – Teatr Witkacego podczasZakopiańskiej Nocy Muzeów (warsztaty)• 30 maja 2011 r. – oprawa artystyczna wernisażuFRANK PIASECKI I INNI – Muzeum Lotnictwaw Krakowie• Pięć razy odbyły się warsztaty teatralne dlamłodzieży i osób zainteresowanych Teatremprowadzone przez aktorów Teatru Witkacego.WYSTAWY• ADAMOWE KOLĘDOWANIE – kapliczka AdamaDoleżuchowicza seniora – Scena AB styczeń-luty2011 r.• RZEŹBA – Edward Sutor – Scena AB 24 lutego– maj 2011 r.STATYSTYKA• Ilość spektakli – 164• Ilość widzów – 15.950• Frekwencja – 85%


FILHARMONIAIM. K. SZYMANOWSKIEGOW KRAKOWIEGUSTAV MAHLER FESTIVAL 2011:W maju i czerwcu 2011 r. odbył się Gustav MahlerFestival 2011 zorganizowany przez Filharmonię w100. rocznicę śmierci G. Mahlera, jednegoz najwybitniejszych symfoników w historii muzyki.Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Małopolskiego Regionalnego ProgramuOperacyjnego na lata 2007-2013. Festiwal byłpróbą syntetycznego ujęcia twórczości tego kompozytorapoprzez prezentację największych jegodzieł. Oprócz Orkiestry i Chórów Filharmonii Krakowskiejw projekcie wzięły udział renomowanezespoły z kraju i zagranicy Podczas koncertów festiwalowychwykonane zostały wszystkie symfonieGustava Mahlera oraz inne dzieła takie jak m.in.Lieder lines fahrenden GesselenŁ• 10.05.2011 r.– G. Mahelr – IV Symfonia G-durna sopran solo i orkiestrę /wersja kameralna/,A. Schönberg – Verklärte Nacht op. 4 wwykonaniu Wiener Virtuosen oraz IldikóRaimondi – sopran,• 27,28.05.2011 r. – G. Mahler - VI Symfoniaa-moll – Orkiestra Filharmonii Krakowskiej,Paweł Przytocki – dyrygent,• 3,4.06.2011 r. – G. Mahler - II Symfoniac-moll na głosy solowe, chór i orkiestrę –Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej, ChórFilharmonii Słowackiej z Bratysławy,Lior Shambadal – dyrygent, Joanna Kozłowska– sopran, Susan Platts – mezzosopran,• 9.06.2011 r. – G. Mahler - III Symfonia D-durna alt solo, chór żeński, chór chłopięcyi orkiestrę – Orkiestra Filharmonii Słoweńskiej(Lublana), Chór Żeńskii Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej, DanielleCallegari – dyrygent, Martina Gojčeta Silić - alt,• 10.06.2011 r. – G. Mahler – IX SymfoniaD-dur – Orkiestra Filharmonii Słowackiej(Bratysława), Alexander Rahbari – dyrygent,• 11.06.2011 r. – G. Mahler – I Symfonia D-durTitan /wersja z Blumine jako cz. 2/ - OrkiestraFilharmonii Narodowej w Budapeszcie, ZoltanKocsis – dyrygent ,• 12.06.2011 r. – G. Mahler - VII Symfoniae-moll Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej,Paweł Przytocki – dyrygent,• 13.06.2011 r. – G. Mahler - V Symfonia cismoll– Orkiestra Filharmonii Czeskiej (Praga),Jiří Bělohlávek – dyrygent ,• 17.06.2011 r. – G. Mahler - IV Symfonia G-durna sopran solo i orkiestrę, Lieder einesfahrenden Gesselen – Orkiestra Filharmonii wBrnie, Aleksandar Marković – dyrygent , AnnaPehlken – sopran, Vytautas Juozapaitis –baryton,• 18.06.2011 r. – G. Mahler - X Symfonia Fis-durOrkiestra Filharmonii Wrocławskiej,Jacek Kaspszyk – dyrygent,• 19.06.2011 r. – G. Mahler – VIII Symfonia Esdurna głosy solowe, chór chłopięcy, podwójnychór mieszany i orkiestrę – Orkiestra, chór ichór chłopięcy Filharmonii Krakowskiej, PraskiChór Filharmoniczny, Chór DziecięcyKinderchor MDR Lipsk, Paweł Przytocki –dyrygent, Barbara Kubiak – sopran, Urška ArličGololičič – sopran, Iwona Socha – sopran,Jadwiga Rappé – alt, Ewa Marciniec – alt,Roman Sadnik – tenor, Adam Krużel – baryton,Peter Mikuláš – bas,KONCERTY Z CYKLU WIELKIE WYDARZENIA:• Koncerty oratoryjne pod batutą NoamaSheriffa z okazji jego 70. rocznicy urodzin, podhonorowym patronatem Ambasadora Izraela(7,8 stycznia).• Koncerty symfoniczne pod batutą JoAnnFalletty, z udziałem Michaela Ludwiga –skrzypce (4,5 lutego).• Recital fortepianowy Ingolfa Wundera(1 marca).• Koncerty symfoniczne pod batutą KazimierzaKorda, z udziałem Ewy Pobłockiej – fortepian(11,12 marca).• Koncert chóralny z utworami K.Pendereckiego w programie, z udziałem ChóruFilharmonii Krakowskiej i Polskim ChóremKameralnym pod dyrekcją JanaŁukaszewskiego (16 maja).• Koncert kameralny z udziałem PiotraAnderszewskiego i Franka PeteraZimmermanna (14 kwietnia).• Inauguracja sezonu 2011-2012 (23,24września).• Koncert oratoryjny – G. Verdi Messa daRequiem (8 października)• Inauguracja cyklu Musica da camera, musicada chiesa w wykonaniu Magdaleny Kożeny,Andrei Marcona oraz zespołu Collegium 1704(15 października).110


• Suplement do Gustav Mahler Festival 2011 –koncert orkiestry Mahler Chamber Orchestra(9 listopada).KONCERTY NADZWYCZAJNE:W pierwszej połowie 2011 r. odbyły się dwa koncertynadzwyczajne:• z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, podhonorowym patronatem Jego EminencjiArcybiskupa Metropolity KrakowskiegoStanisława Kardynała Dziwisza – koncertoratoryjny – 29 kwietnia,• z okazji 20-lecia Konsulatu GeneralnegoRepubliki Federalnej Niemiec w Krakowie,w ramach Polsko-Niemieckiego FestiwaluDobrego Sąsiedztwa pod honorowympatronatem Konsula Generalnego RepublikiFederalnej Niemiec w Krakowie dr HeinzaPetersaoraz – koncert symfoniczny – 22 maja.NOWE CYKLE KONCERTOWE:W drugim półroczu 2011 roku zainaugurowanezostały nowe cykle:• Musica da camera, musica da chiesa –poświęcony muzyce dawnej (od XII do XVIIIwieku), który zastąpił doskonale znanekrakowskiej publiczności WieczoryWawelskie, rozszerzając ich formułę orazlokalizując niektóre koncerty w krakowskichkościołach lub Sali Koncertowej Filharmonii.• Smykowe granie czyli spotkania z muzyką,tańcem i śpiewem dla dzieci w wieku od0 do 3 lat oraz dla kobiet w ciąży,z wykorzystaniem metody prof. E.E. Gordona.Filharmonia kontynuowała misję edukacyjną,a w jej ramach odbyły się koncerty dla młodzieży zcyklu Musica ars amanda, specjalny koncert dlamłodzieży pt. Lato w Filharmonii, koncerty dladzieci oraz audycje umuzykalniające w szkołachWojewództwa Małopolskiego i Śląskiego, a takżew Filharmonii Krakowskiej.KONCERTY WYJAZDOWE:• Orkiestra (utwory J. Straussa) –Tarnów 15stycznia 2011 r.• Chóru wraz z orkiestrą FilharmoniiPodkarpackiej (S. Prokofiew – AleksanderNewski) – Rzeszów 4 marca 2011 r.• Orkiestra (K. Penderecki – De profundis, W.A.Mozart – Koncert fortepianowy B-dur KV 595,J. Brahms – II Symfonia D-dur op. 73) –Filharmonia Łódzka 26 marca 2011 r.• Orkiestra i Chóru Żeński (Richard Wagner –Parsifal II akt) – Filharmonia Wrocławskaj9 kwietnia 2011 r.• Chór z Narodową Orkiestrą SymfonicznąPolskiego Radia w Katowicach (K. Penderecki 7Bram Jerozolimy) – Nowy Sącz 5.05.2011• Chór (H.M. Górecki - Te Deum, Amen,K. Szymanowski – Stabat Mater,B. Papandopulo – Hrvatska misa) – Zagrzeb 7 i9 maja 2011 r.• Orkiestra (G. Mahler – VI Symfonia) – Czeladź29 maja 2011 r.• Orkiestra (J. Strauss – arie i duety /wybór/,Maurice Ravel – Tzigane, P. Czajkowski – Walc,Scherzo) w ramach Festiwalu Life Festival -Festiwal dla Pokoju Oświęcim 2010 11 czerwca2011 r.• Chór i Orkiestra w Théâtre du Châtelet (K.Szymanowski - Harnasie op. 55,H. M. Górecki - Koncert na klawesyni orkiestrę smyczkową op. 40, W. Kilar –Krzesany) – Nadzwyczajna gala koncertowapoprzedza objęcie przez Rzeczpospolitą PolskąPrezydencji w Radzie Unii Europejskiej – Paryż29 czerwca 2011 r.INWESTYCJE I REMONTY:• Zrealizowano remont i modernizację łazienkina parterze budynku, z częściowymdostosowaniem jej dla potrzeb osóbniepełnosprawnych;• Dokonano naprawy i konserwacji oświetleniaawaryjnego w Filharmonii;• Wykonano „Ekspertyzę stanu konstrukcjibudynku Filharmonii w poziomie piwnici posadowienia budynku ”;• Dokonano wymiany drzwi p/poż. na strychu (2komplety drzwi z atestem p/poż.).STATYSTYKA:Liczba koncertów – 168Liczba audycji - 350Liczba słuchaczy: 108 772 osób.111


WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNAW KRAKOWIEWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowiegromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, zapewniadostęp do informacji naukowej i społeczno-kulturalnejze szczególnym uwzględnienieminformacji regionalnej. Współpracując z licznymiinstytucjami i organizacjami prowadzi działalnośćkulturalno-oświatową – organizuje szkolenia,warsztaty, wystawy i konferencje ze szczególnymuwzględnieniem promocji czytelnictwa.ZBIORY – GROMADZENIE, OPRACOWANIE,UDOSTĘPNIANIEW 2011 r. zakupiono 6 150 jednostek inwentarzowych,w tym 4 340 książek i 1 810 zbiorów nieksiążkowych.W formie darów otrzymano natomiast5 759 dokumentów (5 609 książek i 150zbiorów nieksiążkowych) a baza katalogowa WBPw Krakowie powiększyła się o 22 428 jednostki. W2011 r. Biblioteka prenumerowała 253 tytuły gazetcodziennych, dzienników, czasopism naukowych,fachowych, zawodowych oraz gromadziła iudostępnia czasopisma lokalne z terenu Małopolski(ok. 200 tytułów pozyskiwanych bezpłatnie).W Bibliotece działalność rozpoczęło MałopolskieStudio Komiksu, gdzie czytelnicy mogą korzystać zponad 1400 albumów.Biblioteka gromadzi również zbiory cyfrowe dlapotrzeb Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. W 2011r. strona MBC zanotowała 440 000 odwiedzin,a do jej kolekcji dodano 6 500 publikacji osiągającłączną liczbę 63 000. Małopolska Biblioteka Cyfrowazakończyła prace nad digitalizacją i udostępnieniemarchiwalnych roczników tygodnika„Przekrój”. Znaczącym uzupełnieniem kolekcji byłatakże publikacja "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"– digitalizację tego dziennika z lat 1925-1938 (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie)WBP w Krakowie realizuje w ramach WieloletniegoProgramu Rządowego Kultura+ Priorytet"Digitalizacja".DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNAI BIBLIOGRAFICZNAW 2011 r. w WBP w Krakowie udzielono 76 000informacji. Na liczbę tą złożyły się bieżące informacjeudzielane bezpośrednio w agendach, informacjetelefoniczne, poprzez pocztę elektronicznąoraz przez nowy kanał informacji – komunikatorgagu-gadu. Kolejne zasoby Oddziału InformacjiNaukowej i Bibliograficznej zostały udostępnionew warunkach wolnego dostępu.Bibliografię Małopolski udostępnioną on-line nastronie http://bibliografia.rajska.info – obejrzało 5305 internautów. W 2011 roku na stronie internetowejopublikowano także zestawienia informacyjnei informacyjno-bibliograficzne „Roczniceprzypadające w 2012 roku”, „Krakowskie premieryteatralne. Sezon 2010/20011” oraz „Historia nagrodyliterackiej „Krakowska Książka Miesiąca”.Systematycznie wprowadzane były dane do bazbibliograficznych:• Bibliografia Małopolski: bieżąca bibliografiaregionalna, do której wyszukano, wyselekcjonowano,opracowano formalniei przedmiotowo oraz wprowadzono dane dla 5348 rekordów bibliograficznych, 7 135 rekordówwzorcowych hasła przedmiotowego, 1109 rekordów wzorcowych hasła formalnego.Ponadto (po konwersji oraz zmianachw stosowanym języku informacyjno wyszukiwawczym)zmodyfikowano łącznie 48 481 rekordówi usunięto 300 rekordów niepełnychlub nieadekwatnych. Baza liczy obecnie 42 315rekordów bibliograficznych, 31 136 rekordówhasełprzedmiotowychi 14 572 rekordów haseł formalnych (głównieosobowych),• Baza PRASA: w ramach współpracy z BibliotekąNarodową przy współtworzeniu narodowej BibliografiiZawartości Czasopism rozpisywanozawartości czasopism: „Źródło”, „Tygodnik Powszechny”i „Gazeta Kraków” (dod. regionalnydo „Gazety Wyborczej”). Łącznie opracowanoi wysłano do BN 2 132 rekordy,• Baza katalogowa WBP w Krakowie (OPA-Cwww): w trakcie retrospektywnego katalogowaniazbiorów wprowadzono 1 206 rekordówi zmodyfikowano 4 320 rekordów, uzupełniającdane o zasobie lub dodając słowakluczowe.DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWAWBP w Krakowie wykorzystuje posiadane zasoby:zbiory, personel, przestrzeń ekspozycyjną, lokalizacjęw centrum Krakowa a także dużą liczbę odwiedzającychoraz instytucji zainteresowanychwspółpracą, organizując liczne imprezy czytelnicze,kulturalne i edukacyjne.W rok 2011 WBP w Krakowie realizowała projekt112


Rok Miłosza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznejw Krakowie. Odbyły się spotkania „Miłosz wdrodze” – organizowane zarówno w WBP w Krakowiejak i bibliotekach publicznych woj. małopolskiego,konkurs poezji inspirowany twórczościąCzesława Miłosza "W Ogrodzie Świata", warsztatyplastyczne w Oddziale dla Dzieci WBP w Krakowie„Jak kamienie”, gra terenowa „Łowcy Poezji”,"Five o'clock z Miłoszem" czyli czytanie poezji wporze podwieczorku oraz "Miłoszowskie hejnały"czytane o godz.12.00 z okien Biblioteki. Na stronachMBC zaprezentowano multimedialną wystawę„Ścieżkami Czesława Miłosza po Krakowie”.Dodatkowo zorganizowano koncert poetyckomuzyczny„Piosenki nie tylko o końcu świata”.Ogółem w 2011 roku zorganizowanych zostało 58wystaw, które bardzo często były później wystawianew bibliotekach publicznych województwamałopolskiego (39 wypożyczeń).W ramach promocji czytelnictwa odbywały sięspotkania autorskie, konkursy, seminaria orazm.in.: Małopolskie Dni Książka i Róża, Dni Gruzji,Międzynarodowy Festiwal Literatury im. JosephaConrada, I Krakowski Festiwal Komiksu.W 2011 roku powstał także drugi Dyskusyjny KlubKsiążki przy WBP w Krakowie. Łącznie odbyło się19 spotkań, w których uczestniczyło 264 klubowiczów.WBP w Krakowie zaproponowała również swoimczytelnikom konkursy: Konkurs Fotograficzny Mojeulubione miejsce do czytania, konkurs Puszcza iczłowiek, konkurs na nazwę Oddziału dla Dzieci zokazji 10-lecia agendy.Do dzieci i młodzieży skierowane były m.in.: lekcjebiblioteczne, warsztaty czytelnicze, spotkania autorskie,IV Małopolski Konkurs Pięknego Czytania,plebiscyt „Książka moim przyjacielem” zorganizowanyw ramach Małopolskich Dni Książki „Książkai Róża”, Akcja „List do Świętego Mikołaja”. Łącznieodbyło się 157 spotkań, które zgromadziły 4 546uczestników.WBP w Krakowie przyłączyła się również do akcjiŻywa biblioteka: Nie oceniaj książki po okładce(współpraca z: Polistrefa. Fundacja na Rzecz Różnorodności.W 2011 r. praktyki studenckie odbyło 12 studentów(UAM Poznań, UJ, UP Kraków). Po raz kolejnybiblioteka brała udział w Światowym TygodniuPrzedsiębiorczości, koordynowanym w Małopolsceprzez UMWM. W ramach projektu w WBPw Krakowie odbyło się 30 wykładów, szkoleń,warsztatów i prezentacji w których wzięło udział990 osób.Do seniorów WBP w Krakowie kierowała zajęciaSzkoły @ktywnego Seniora - ramowego programuedukacji osób starszych, realizowanego we współpracyz Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Krakowie.DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO – METODYCZNANA RZECZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCHW WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIMW ramach działalności na rzecz bibliotek terenowychzorganizowano 14 badań audytowychw bibliotekach gminnych i powiatowych w zakresierealizacji zadań określonych w Ustawie o bibliotekach.W ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizowanebyły szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnychi informacyjnych (ICT) dla bibliotekarzy,uczestników I rundy PRB – 38 szkoleń, 359 uczestników.W Programie Biblioteka + odbyło się 14 dwudniowychszkoleń dla 360 bibliotekarzy m.in.:warsztaty komputerowe z zakresu podstaw technologiikomunikacyjno informacyjnych oraz warsztatyz zakresu umiejętności organizacyjnych i zarządczych.WBP w Krakowie zajmuje się również koordynacjądziałań Dyskusyjnych Klubów Książki w województwiemałopolskim.Łącznie w ramach programu DKK odbyło się 957imprez promujących czytelnictwo dla ponad12 293 uczestników.REALIZACJA PROJEKTÓW W 2011 ROKU• Dyskusyjne Kluby Książki, Program OperacyjnyMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Promocja czytelnictwa,• Program Biblioteka + (w tym: Program DotacyjnySzkolenia dla bibliotekarzy) wieloletniprogram Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Rozpoczął się w 2009 r.,• Program Rozwoju Bibliotek prowadzony przezFundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Finansowany z grantu przekazanego Polsko-AmerykańskiejFundacji Wolności przezFundację Billa i Melindy Gates. Termin realizacji2009 – 2013,• „TeachNET” w ramach Programu LLP Grundtvig(Projekty Partnerskie) Termin realizacji:10/2009 – 07/2011. Partnerzy: Niemcy, Finlandia,Francja, Polska (WBP),113


• „Heurit(AGE)” w ramach Programu LLP Grundtvig(Projekty Partnerskie) Termin realizacji:10/2009 – 07/2011. Partnerzy: Belgia, Czechy,Łotwa, Francja, Portugalia, Turcja, Wielka Brytania,Węgry, Polska ( Tow. Polsko-Niemieckiew Krakowie we współpracyz WBP),• Zakup nowości wydawniczych, Program OperacyjnyMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,• Rok Miłosza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznejw Krakowie, Program Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego Miłosz 2011 – Promesa,• Digitalizacja "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"za lata 1925 - 1938 ze zbiorów ArchiwumPaństwowego w Krakowie, Program MinistraKultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura+, priorytet Digitalizacja,• Biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Strategiedla przyszłości, projekt realizowany przez FundacjęRozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.• Otrzymano w formie darów – 5 759 jednostek,w tym: 5 609 książek, 150 egz. zbiorów nieksiążkowych• Opracowano – 22 428 pozycji• Liczba prenumerowanych tytułów – 253• Zarejestrowano – 81 000 nowych użytkowników• Odnotowano – 600 000 odwiedzin• Ogółem wypożyczono 1 045 000 wol, z czego;udostępnionych na miejscu – 500 000 wol,a na zewnątrz 545 000 wol.DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNAW 2011 r. rozpoczęto realizację zadania - „Dostosowaniedojść ewakuacyjnych w budynku WojewódzkiejBiblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 doaktualnie obowiązujących przepisów”. Zakończeniebudowy nastąpi w roku 2012.PUBLIKACJE• Małopolska w naszej pamięci i fotografii (wersjapolska i angielska),• Małopolska. Regiony – regionalizmy – małeojczyzny, tom XIII, Małopolski Związek RegionalnychTowarzystw Kultury/ Wojewódzka BibliotekaPubliczna w Krakowie,• «Notes Biblioteczny» 1953–2008: bibliografiazawartości, Wojewódzka Biblioteka Publicznaw Krakowie, e-book.STATYSTYKAZbiory – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie• Przybytki – 6 150 jednostek inwentarzowych ,w tym zakupiono – 4 340 książek, 810 – egz.zbiorów nieksiążkowych114


MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURYW KRAKOWIE• Prowadzenie serwisu: www.dnidziedzictwa.plBADANIA I ANALIZYAKTYWIZACJA I ROZWÓJ LOKALNYCHSPOŁECZNOŚCI, ORGANIZACJI, INSTYTUCJIKULTURY• Dynamika ekspozycji - edukacja muzealna(cykl szkoleń), współpraca merytorycznai koncepcyjna przy tworzeniu wystaw orazprowadzenie serwisu www.muzeoblog.org• Dilettante – teatr w ruchu - edukacja poprzezsztukę (cykl szkoleń zakończony festiwalemteatralnym Wózek Tespisa w Lanckoronie orazprowadzenie serwisu www.dilettante.pl)• Szlaki Małopolski - prowadzenie serwisuwww.szlakimalopolski.mik.krakow.pl• Małopolska Wielu Kultur - indywidualneszkolenia dla szkół• Skarby Małopolski: edukacja regionalna - kolejnaedycja konkursu, tym razem poświęconakluczowym kompetencjom w edukacji• Zadziałaj dla siebie - współpraca z domamikultury w zakresie planowania strategicznegoPROMOCJA KULTURY I DZIEDZICTWAWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO• Twarze Małopolski - edycja specjalna MałopolskichDni Dziedzictwa Kulturowego, jednegoz największych w kraju wydarzeń promującychzabytki, realizowana w ramach MałopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnego.Oprócz corocznej prezentacji 12 obiektów wramach 4 subregionalnych tras, przybliżającychodbiorcy dziedzictwo kulturowe Małopolski,w roku 2011 projekt objął także realizację12 filmów krótkometrażowych orazpromującą region i samo wydarzenie wystawęna Małym Rynku; projekt został zrealizowanywe współpracy z Departamentem Kultury iDziedzictwa Narodowego UMWM• Wirtualne Muzea Małopolski - realizacja projektuwe współpracy z Departamentem RozwojuGospodarczego UMWM i 35 małopolskimimuzeami na rzecz uruchomienia RegionalnejPracowni Digitalizacji• Dni Małopolski w Brukseli 2011 - realizacjaprojektu we współpracy z DepartamentemPromocji i Turystyki UMWM• Prowadzenie serwisu:www.kulturamalopolski.pl115Działania zmierzające do powołania MałopolskiegoObserwatorium Kultury.• Realizacja projektu badawczego „Partycypacyjnezarządzanie w lokalnych instytucjachkultury a profile uczestnictwa w kulturze”• Wytyczenie kierunków badawczych zgodnychze strategią rozwoju Województwa Małopolskiegoi potrzebami województwa• Prowadzenie serwisuwww.badaniawkulturze.mik.krakow.plWYDAWNICTWO• Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni. MIKwydał trzy numery kwartalnika – jedynego napolskim rynku czasopisma stworzonego z myśląo wszystkich zainteresowanych problematykąprzestrzeni, prezentującego wagę wpływuotoczenia na jakość życia; tematy: 1. języki przestrzeń, 2. utopie, 3. zmysły/percepcja• Podręcznik „Strategie dla kultury. Kultura dlarozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucjąkultury” opracowany przez MIK w ramachprojektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy– strategie dla przyszłości” koordynowanegoprzez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego• Podręcznik projektu Aqueduct, dotyczący kluczowychkompetencji w edukacji• Publikacja „Kultura lokalnie. Między uczestnictwemw kulturze a partycypacją w zarządzaniu”BIBLIOTEKA SZTUKISpecjalistyczny księgozbiór, udostępniany na wyjątkowychwarunkach i na bieżąco uzupełnianyo nowości wydawnicze. Jedyna w Polsce i niepowtarzalnana skalę europejską Czytelnia Liberatury• Realizacja kwerend w poszczególnych powiatachMałopolski, dotyczących identyfikacji publikacjilokalnych promujących dziedzictwo• Realizacja cyklu spotkań „O projektowaniu”• Realizacja projektu „Zbiornik kultury” na Zabłociu– otwartej platformy działań artystycznych(w ramach programu Laboratorium)WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA


• Realizacja projektu Aqueduct, poświęconegonabywaniu przez uczniów tzw. kluczowychkompetencji, realizowany we współpracyz Fundacją Muzeum Wojciecha Weissa• Realizacja projektu Opracowanie i wdrożenieprogramu szkoleń wolontariuszy z zakresuzarządzania kulturą na podstawie wymianydoświadczeń członków sieci Trans EuropeHalles we współpracy z teatrem Łaźnia Nowaw Krakowie• Udział w spotkaniach sieci ACCR (EuropeanNetwork of Cultural Centres – Historic Monuments– europejskiej sieci żywych zabytków)• Pilotaż współpracy z regionem partnerskimKluż (Rumunia) w ramach projektu „Dilttante– wyraź to bez słów• Organizacja uroczystości wręczenia nagrodyGrand Prix Europa Nostra 2011 w dziedziniedziedzictwa kulturowego Szymonowi Modrzejewskiemu,założycielowi Stowarzyszenia„Magurycz”• Ilość wejść na stronę internetową –143 000POZYSKIWANIE ŚRODKÓWDofinansowanie na działalność programową realizowanąw 2011 roku uzyskało 5 projektów MIK ołącznej wartości 219.700 PLN:• Dilettante: wyraź to bez słów! (MinisterstwoKultury i Dziedzictwa Narodowego, Program„Edukacja kulturalna”)• Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjachkultury a profile uczestnictwaw kulturze (Narodowe Centrum Kultury, Program„Obserwatorium kultury”)• Wydawanie kwartalnika "Autoportret. Pismoo dobrej przestrzeni" w wersji papieroweji elektronicznej w 2011 r. (Ministerstwo Kulturyi Dziedzictwa Narodowego, Program Wydarzeniaartystyczne, Priorytet 5 Czasopisma)• Rezydencja artystyczna Petra Novaka (VisegradArtist Residency Program)• Self-portrait. Quarterly on Good Space. Identitiesin space (International Visegrad Fund)W ramach działań fundraisingowych prowadzonychw 2011 r. złożono 7 nowych aplikacji.STATYSTYKA• Grupy stałe – 16• Uczestnicy form stałych – 75 350• Imprezy poza siedzibą – 3• Uczestnicy imprez – 654 300• Wydawnictwa – 6116


MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY „SOKÓŁ”W NOWYM SĄCZUKształtowanie kompetencji kulturowej poprzezpopularyzację sztuki profesjonalnejFESTIWALE:• X Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego(Nowy Sącz, 25.02. – 03.03),• VII Festiwal Wiosennych Recitali Artystów PiosenkiPAMIĘTAJCIE O OGRODACH (Nowy Sącz,21.03 – 27.03),• XVI Międzynarodowy Festiwal i XIII KonkursSztuki Wokalnej im. Ady Sari – SZTUKAWOKALNA EUROPY ŚRODKOWEJ (NowySącz,29.04 – 07.05),• X Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTEORGANICA (Nowy Sącz, lipiec – sierpień),• XVII Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEICANTUS (N. Sącz, 23.10 – 12.11.)WIECZORY MAŁOPOLSKIE• Wieczór 99. – 3.02; Brodway Street – MojaDroga, koncert musicalowy,• Wieczór 100. – 4.02. spektakl operowy „WeseleFigara „Wolfganga Amadeusza Mozarta wwykonaniu Warszawskiej Opery.KONCERTY I SPEKTAKLE OKOLICZNOŚCIOWE• 15 i 16.01 – XVIII Koncert Noworoczny w wykonaniuOrk. Reprezentacyjna Straży Graniczneji solistów – laureatów Konkursu ADY SARI,• 16.02.– recital fortepianowy w wykonaniu MiroslavaKultysheva, finalisty XVI MiędzynarodowegoKonkursu im. F. Chopina.• Realizacja projektu (MRPO) pt. „Młoda publicznośćw operze – przystąpienie MałopolskiegoCentrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączudo organizacji OPERA EUROPA”.Upowszechnianie kultury filmowej – działalnośćkin SOKÓŁ i KROKUS:482 tytuły na 6.050 seansach obejrzało178.347 widzów.Działalność wystawiennicza i edukacyjna117w zakresie sztuk wizualnychDziałalność wystawiennicza w Galerii BWASOKÓŁ, Nowy Sącz• 09.12.2010 – 06.02.2011; WŁADYSŁAWHASIOR – POWRÓT, rzeźba, assamblage, instalacja,• 18.02. – 27.03.2011; 7. Wystawa Kolekcji MałopolskiejFundacji Muzeum Sztuki Współczesnej,27 autorów; malarstwo, fotografia, rzeźba,rysunek, grafika, video-art, instalacja,• 08.04. – 15.05.2011; V Międzynarodowe BiennalePasteli Nowy Sącz 2010 – wystawa pokonkursowa,141 autorów; malarstwo,• 08.04. – 15.05.2011; Agata Rościecha, malarstwo,techniki mieszane,• 08.04. – 15.05.2011; Artyści z Tajlandii, 5 autorów;malarstwo,• 26.05. – 26.06.2011; PASJA ORNITOLOGA.TWORZENIE MITU, 14 autorów; fotografia,rzeźba, video-art, performance, rysunek, malarstwo,• 08.07. – 07.08.2011; RYTMIKA ĆWICZEŃ, 18autorów; fotografia, rzeźba, video-art, performance,rysunek, malarstwo, instalacja,• 12.08. – 31.08.2011; WRZECIONO CZASU, ElżbietaZając – Zbrożek; rzeźba, tkanina, instalacje,• 12.08. – 31.08.2011; MIĘDZYCZAS, Piotr Zbrożek;rzeźba, fotografia,• 09.09. – 09.10.2011; UTRACONE HISTORIE, 20autorów; fotografia, rzeźba, video-art, performance,rysunek, instalacja, malarstwo,• 14.10–06.11.2011; LEKTURA OBOWIĄZKOWA,45 autorów; książka artstyczna,• 14.10. – 13.11.2011; UTØYA, Teodor Durski;grafika, malarstwo, wideo, instalacje,• 10.11. – 11.12.2011; FAKE ART Michał Brzeziński;wideo, instalacje,• 18.11. – 18.12.2011; LOGIKA PRZESTRZENI RobertKonieczny, architektura.Działalność wystawiennicza w Klubie Sztukiw Galerii BWA SOKÓŁ, Nowy Sącz: FO-TODEBIUTY• 21.10. – 30.10.2011; Wojciech Sowa,• 04.11. – 13.11.2011; „Jeszcze bardziej niżprzedtem pokochałem ludzi starszych” KamilFilipowski,• 25.11. – 04.12.2011; ”Z szacunku do pasji”Piotr Gorzawski,


• 09.12. – 18.12.2011; „Impuls” Anna Gawlak-Polańska.Działalność wystawiennicza w Galerii SOKÓŁ przyul. Długosza 3, Nowy Sącz• 25.02 – 27.03.2011; TEATR. Ogólnopolska WystawaKarykatury i Rysunku Satyrycznego, rysunek,• 08.04. – 15.05.2011; Jan Matheus de Grauw(Holandia), malarstwo, fotografia, Nowy Sącz2010,• 25.05. – 26.06.2011; Wystawa prac uczniówKatolickiego Liceum Plastycznego w NowymSączu, 39 autorów; malarstwo, rzeźba, rysunek,projekty, grafika, fotografia,• 04.07. – 31.07.2011; ŚWIĘTO DZIECI GÓR, MichałPiotrowski; fotografia,• 05.08. – 28.08.2011; RATOWNICY BEZ GRANIC;fotografia,• 02.09. – 23.09.2011; TOTUS TUUS, Andrzej Winiarz;fotografia,• 06.10. – 26.10.2011; KORONKI, Tibor Kovacs,rzemiosło ludowe,• 04.11.– 31.12.2011; WIERNI IDEAŁOMSIĘGAMY JUTRA; fotografie, historycznei współczesne obiekty używane przez harcerstwoWystawa z okazji 100 – lecia HarcerstwaSądeckiego.Działalność wystawiennicza w Galerii JATKI BWAw Nowym Targu• 01.01 – 20.01.2011; Ewa i Andrzej Czarnota,malarstwo,• 28.01 – 07.02.2011; „Szepty o człowieku” –Anna Schumacher i Czesław Jałowiecki, malarstwo,rzeźba,• 11.03. – 22.04.2011; „W obronie piękna” –Stanisław Mazuś, malarstwo,• 29.04. – 28.05.2011; Elżbieta Nałęcz–Kęszycka,malarstwo, tkanina,• 02.06. – 02.07.2011; „Czas nie czeka” – MiladaKotorová (Kieżark – Słowacja), malarstwoi mobile,• 08.07. – 05.08.2011; „Dialogi – Wakeripen”Małgorzata Mirga–Tas, Marcin Tas; malarstwo,rzeźba,• 12.08. – 09.09.2011 – „Sztuka człowieka szczęśliwego”– Ludwik Gołąb; malarstwo, rzeźba iceramika,• 28.09. – 22.10.2011 – „Strzał w 20–stkęPREZENTACJE NOWOTARSKIE”, wystawa interdyscyplinarna.Ekspozycje zewnętrzne (poza własnymi galeriami)i w przestrzeni miejskiej:• 14.01. – 31.01.2011; „XIX Prezentacje Nowotarskie”,• 30.06. – 17.07.2011; V Międzynarodowe BiennalePasteli Nowy Sącz 2010 – Wystawa pokonkursowa,• 09.09. – 31.12.2011; KOŁO MIELE MŁYN – HubertCzerepok; neon artystyczny.• 16.09. – 02.10.2011; ZACZYNAJĄC OD MOICHULIC; 4 autorów, fotografia. Miejsce ekspozycji:płyta nowosądeckiego Rynku. Wystawa w ramachobchodów ROKU MIŁOSZA.DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO - OŚWIATOWA• w Galerii BWA SOKÓŁWarsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieżyi dorosłych.• w Galerii JATKI BWA w Nowym TarguWarsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆw Galerii BWA SOKÓŁ:• ART NIGHT – 25.06.Pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowanew Nowym Sączu z udziałem wszystkich sadeckichinstytucji kultury prezentujących różnorodnenurty sztuki współczesnej.• 25.11 11; Debata publiczna „Co nam zostałoz Austrii?” i projekcja filmu „Sądecczyzna nastyku kultur i religii”.• 01 – 08.12.11; Między Obrazem a Ekranem –cykl prezentujący różnorodne zjawiska szerokiegospektrum współczesnych sztuk wizualnych.118


Animacja i dziedzictwo kulturowe (kultywownie,pomnażanie, rozwój, promocja):Organizacja festiwali, konkursów, przeglądów –promocja osiągnięć amatorskiej twórczości artystycznej(w ujęciu chronologicznym):• XXIX Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych OLIPNICKĄ GWIAZDĘ (22 – 23 stycznia, LipnicaMurowana).• XIV Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcychi Młodzieżowych Grup KolędniczychPASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE, (29 – 30 stycznia,Podegrodzie).• XXII Regionalny Konkurs na Pisankę Ludowąi Plastykę Obrzędową związaną z OkresemWielkanocy, (11 – 16 kwietnia, Tarnów).• III Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajówi Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY,(29 – 30 kwietnia, Łużna).• XXXVI PRZEPATRZOWINY Teatrów RegionalnychMałopolski w Czarnym Dunajcu, (20 marca).• DRUZBACKA – XXIX Konkurs Muzyk, Instrumentalistów,Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych,(12,13,15 maja, Podegrodzie).• KRAKOWSKI WIANEK – XXIX Przegląd ZespołówRegionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczychim. Jędrzeja Cierniaka, (20 – 22 maja,Park w Szczurowej).• KRAKOWIACZEK – XXII Przegląd DziecięcychZespołów Folklor. Regionu Krakowskiego, (29maja, Amfiteatr letni w Łoniowej).• XXXV Karpacki Festiwal Dziecięcych ZespołówRegionalnych, (18 – 19 czerwca, Rabka – Zdrój).• XXVII Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich ZespołówTeatralnych, (3 lipca, Bukowina Tatrzańska).• Święto Dzieci Gór – XIX Międzynarodowy FestiwalDziecięcych Zespołów Regionalnych, (24– 31 lipca, Nowy Sącz).• III Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznegoi Kulinarnego KGW, (24 – 25 września, Marcinkowice).Inspirowanie aktywnych form uczestnictwaw kulturze:• XXVI Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych oWielką Nagrodę Zająca Poziomki, (25 marca,Żabno).• XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiegoo Puchar Dyrektora Małopolskiego CentrumKultury SOKÓŁ, (2 kwietnia w Nowym Sączu).• 56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (marzec).• XII Międzyszkolny Turniej Tańca TowarzyskiegoTUPTUŚ 2011 im. Janusza Głuca, 4 czerwca wNowym Sączu.• BAJDUREK – XXVI Małopolski Festiwal TeatrówDzieci i Młodzieży, finał w Nowym Sączu wdniach 8 – 9 czerwca poprzedzony został eliminacjamipowiatowymi w 13 miejscowościachMałopolski.• ECHO TROMBITY – XXXIV Małopolski FestiwalOrkiestr Dętych, finał w Nowym Sączuw dniach 17 – 19 czerwca.• MY, MAŁOPOLANIE. 8 października w NowymSączu koncert laureatów XXXIV MałopolskiegoFestiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY.Współorganizacja 54 imprez: folklorystycznych,tanecznych, muzycznych, teatralnych, żywegosłowa, literackich.Kształcenie i doskonalenie kadry kierowniczej,instruktorów i animatorów kultury• Konsultacje indywidualne i pomoc repertuarowainstruktorom, kierownikom grup artystycznych(głównie folklorystycznych, teatralnychi orkiestr dętych); udostępnianie materiałówrepertuarowych i metodycznych.• Spotkania seminaryjne przy okazji wszystkichkonkursów, przeglądów, festiwali.• Warsztaty i szkolenia• muzyczne:• INSTRUKTORSKI KURS KWALIFIKACYJNYDLA KAPELMISTRZÓW ORKIESTR DĘTYCHw Nowym Sączu,• XV Małopolskie Warsztaty Dla Kapelmistrzówi Tamburmajorów Orkiestr Dętychw Nowym Sączu, 11 – 13 marca.• Teatralne:• WARSZTATY TEATRALNE w Nowym Sączu iw Krakowie (dwie edycje),• OD SŁOWA DO TEATRU w Limanowej; 18 –20 marca, (dwie edycje).• Żywego słowa:• ZAUFAJCIE SŁOWU w Tarnowie (dwie edycje),• AKADEMIA SŁOWA w Nowym Sączu (dwieedycje),119


• warsztaty Słowem zapisane… Miłoszw Nowym Sączu; luty – marzec.• warsztaty w zakresie kultury ludowej:• IV seminarium dla kół gospodyń wiejskich9 marca, w Brzeszczach dla północnozachodniejczęści woj. małopolskiego,• Małopolskie Warsztaty dla Akustyków,1 – 2 kwietnia,• Warsztaty taneczne – TANIECW REGIONIE LACHÓW SĄDECKICH (luty,marzec),• Ogólnopolskie Warsztaty Instruktorskieprzy Międzynarodowym FestiwaluDziecięcych Zespołów RegionalnychŚWIĘTO DZIECI GÓR, (24 – 31 lipca, NowySącz).• 31 Ogólnopolskie SeminariumFolklorystyczne przy 37 FestiwaluFolklorystycznym LIMANOWSKA SŁAZA, (3– 6 listopada, Limanowa),• warsztaty artystyczne – PLASTYKAOBRZĘDOWA ŚWIĄT BOŻEGONARODZENIA, (28 – 29 listopada i 2 – 3grudnia, Nowy Sącz),• V Seminarium dla KGW, 23 listopada,Nowy Wiśnicz.• Organizacja Studium Folklorystycznego wNowym Sączu, wrzesień.• Kształcenie i doskonalenie kadry pracownikówinstytucji kultury:• XXII Forum Księgowych Instytucji Kultury,(1/2 – 4 lutego w Zakopanem).• XXIII Forum Księgowych Instytucji Kultury,(4 – 7 października, Zakopane).• IX Konferencja DyrektorówSamorządowych Instytucji Kultury, (19 –21 października w Zakopanem).• Stałe projekty i formy edukacji dziecii młodzieży:• LABIRYNT HISTORII, 7 – 8 kwietnia VIedycja programu zatytułowanaMagnateria.• Klub Tańca Towarzyskiego AXIS w NowymSączu.• Sądecka Szkółka Chóralna SOKOLIKIw Nowym Sączu.Promocja dziedzictwa Małopolski w kontekściekulturowym Karpat – działalność InstytutuEuropa Karpat:• VII Dni Republiki Słowackiej w Nowym Sączu,12 – 13 maja,• Nasze wiano dla Europy – Biesiada Karpacka.Edycja IX. 26 czerwca, Nowy Sącz,• III Międzynarodowy Multimedialny FestiwalSztuki – Małopolska Karpaty OFFer.19 – 20 sierpnia, Nowy Sącz.• II Dni Ukraińskie w Nowym Sączu, 8 – 9 grudnia.Projekty i inwestycje zrealizowane w 2011 r.Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ rozpoczęło w2011 r. realizację dwóch nowych projektów unijnych:• „SZTUKA WSPÓŁCZESNA NARODÓWDAWNEJ MONARCHII AUSTROWĘGIERSKIEJ”. Całkowita wartość projektu –2 125 713,66 zł.,• „Młoda publiczność w Operze – przystąpienieMałopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁdo organizacji EUROPA OPERA”. Całkowitawartość projektu – 790 797,17 zł.Realizacja projektu Karpacka Mapa Przygodyz programu Transgranicznego RP – RepublikaSłowacka.Złożony został kolejny wniosek do MRPO na realizacjęEuropejskiego Festiwalu Pasteli.Rozpoczęty został remont Galerii Sztuki BWAJATKI w Nowym Targu.Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ intensyfikujedziałalność w dziedzinie ochrony i promocji niematerialnegodziedzictwa kulturowego Małopolskioraz kształcenia kadry instruktorskiej dla amatorskiegoruchu artystycznego:• Opracowany został program Małopolska SzkłaTradycji.• Opracowany został autorski program StudiumFolklorystycznego – Kursu Kwalifikacyjnego IIstopnia dla instruktorów zespołów regionalnych,skompletowana została kadra wykładowcówi od początku września rozpoczęły się zajęcia– 38 ośmiu słuchaczy z dziesięciu powiatówMałopolski.120


• Trwają zajęcia drugiego roku III edycji StudiumKapelmistrzowskiego – Kursu KwalifikacyjnegoII stopnia dla dyrygentów orkiestr dętych itamburmajorów.• Opracowany został autorski program i wydanazostała zgoda Narodowego Centrum Kultury naorganizację Studium Teatralnego – Kursu KwalifikacyjnegoII stopnia dla instruktorów zespołówteatralnych.STATYSTYKA• Ogółem, w roku 2011 MCK SOKÓŁ zorganizowałoi współorganizowało 6.418 wydarzeń,w których wzięło udział 369.887 osób,w tym:– w siedzibie MCK SOKÓŁ odbyły się 6.256wydarzenia, z których skorzystało 272.698osób, z czego – widownia kin 178.347 widzów(w kinie SOKÓŁ – 163.271, w kinieKROKUS – 15 076)na 6.050 seansach. W tym 12.113 osóbw ramach edukacji filmowej (MAF, DKF,MPE).– w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolskiinstytucja zorganizowała bądźwspółorganizowała 162 imprezy, w którychuczestniczyło 97.189 osób.• Z 35 form edukacyjnych organizowanychw ciągu roku skorzystało 41.748 osób.• Razem z oferty MCK SOKÓŁ skorzystałow roku 2011 – 411.635 osób.121


OŚRODEK DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZAKANTORA CRICOTEKAOrganizacja i produkcja wystaw oraz imprezWystawa stała – ostatni pokój Tadeusza Kantoraprzy ul. Siennej 7/5Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, mieszczącasię przy ul. Siennej 7/5, oddział Cricoteki, udostępnianajest publiczności od 1995 r. W tym mieszkaniu-pracowniartysta w latach 1987-1990 tworzyłostatnie dzieła swojego życia. Zachowały się meble,pisma, rysunki, przedmioty osobiste, pamiątkiz podróży. Po wybudowaniu nowej siedziby Cricoteki,której otwarcie planowane jest na rok 2012,Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora pozostaniejedynym oddziałem Cricoteki historycznie związanymz osobą twórcy.Wystawy czasowe w siedzibieOdsłona pierwsza poświęcona była spektaklowiUmarła klasa. W piwnicach Cricoteki prezentowanebyły obiekty sceniczne do spektaklu orazdrobne elementy scenografii. Ta część wystawywzbogacona była o ok. sto fotografii autorstwaWojciecha Sperla, Romano Martinisa, MaurizioBuscarino, Caroline Rose, Jacquie Bablet.W Archiwum udostępniona została wszechstronnadokumentacja: programy – od premierowego,wydanego w Krakowie 15 listopada 1975 poostatni z września 1992, z Pragi; plakaty (40 egz.);publikacje książkowe; czasopisma; recenzje (650egz.); fotografie (500 fot.) i inne materiały. Ekspozycjaobejmowała oryginały wybranych archiwaliów.Wystawa została otwarta podczas Nocy Muzeóww Krakowie 2011,kiedy to zaprezentowano projekcjeczterech rejestracji najsłynniejszego dziełateatralnego Tadeusza Kantora, dokonanych naprzestrzeni kilkunastu lat prezentacji Umarłej klasyna całym świecie.„Przedmioty sztuki Tadeusza Kantora”, 8 grudnia2010 – 13 maja 2011, Archiwum Cricoteki,ul. Kanonicza 5Wystawa prezentowała oryginalne obiekty teatralneze spektakli Umarła klasa (1975) Wielopole,Wielopole (1980) i Niech sczezną artyści (1985),z kolekcji Cricoteki.„Dziś są moje urodziny. Rysunki Tadeusza Kantora”,8 grudnia 2010 – 15 maja 2012, Galeria – PracowniaTadeusza Kantora, ul. Sienna 7/5. Na wystawiezaprezentowano wybór 27 rysunków do spektaklu,zdeponowanych w zbiorach Cricoteki, którepowstały w Pracowni artysty przy ul. Siennej wlatach 1989-90. Rysunki te, wykonanew większości flamastrem, pastelami, często pokrytekorektorem lub z elementami kolażu, przedstawiająszkice postaci obiektów do spektaklu orazprojekty konkretnych scen, także tych, które niezostały ostatecznie zrealizowane. Na rysunkachtych często umieszczał artysta notatki, odnoszącesię nie tylko do powstającego dzieła teatralnego,ale także malowanych przez niego równolegle obrazów.„Umarła klasa” – prezentacja zbiorów Cricoteki,20 maja – 1 grudnia 2011, Archiwum Cricoteki, ul.Kanonicza 5Wystawa rozpoczęła cykl pokazów mających nacelu tematyczną prezentację kolekcji Ośrodka DokumentacjiSztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.122„Wielopole, Wielopole. Ostatnia Wieczerza” –prezentacja zbiorów Cricoteki, 8 grudnia 2011- 15kwietnia 2012, Archiwum Cricoteki, ul. Kanonicza5Wystawa jest drugą odsłoną w cyklu pokazów mającychna celu tematyczną prezentację kolekcjiOśrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza KantoraCricoteka. Poświęcona została spektaklowi „Wielopole,Wielopole”, którego premiera miała miejscewe Florencji, 23 VI 1980 roku, w budynkudawnego klasztoru przy via Santa Maria 25. Byłato kolejna wielka realizacja Teatru Śmierci poprzełomowej „Umarłej klasie” (1975). Powrót dopokoju dzieciństwa spędzonego przez artystęw galicyjskim miasteczku, rozgrywające się w nimlosy członków jego rodziny przemieszanez wydarzeniami biblijnymi tworzyły fascynującestudium mechanizmów pamięci a zarazem dojmujący,uniwersalny obraz indywidualnej egzystencjidoświadczanej przez historię. Nie posiadający własnejsceny, Teatr Cricot 2 do VI 1989 roku zaprezentował„Wielopole, Wielopole” ponad 200 razyna całym świecie. Dokumentacja spektaklu obejmujesetki międzynarodowych recenzji i zdjęć wybitnychfotografików, wiele publikacjii opracowań naukowych w kontekście historii teatruXX wieku.Wystawie towarzyszy program projekcji zapisówspektaklu zrealizowanych we Florencji,w Mediolanie, Walencji i Barcelonie a także pokazyfilmów dokumentalnych.


Wystawy czasowe w kraju poza siedzibamiWielopole Skrzyńskie, Gminny Ośrodek Kulturyi WypoczynkuWystawa "Tadeusz Kantor. Dziś są moje urodziny.Organa władzy" w Gminnym Ośrodku Kulturyi Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zostałaotwarta w 96. rocznicę urodzin artysty. Na ekspozycjiprezentowane są obiekty scenicznez ostatniego spektaklu Teatru Cricot 2 "Dziś są mojeurodziny" oraz fotografie autorstwa RomanoMartinisa, Caroline Rose i Jacquie Bablet.Wystawy za granicą (w tym wypożyczenia)Bruksela, Palais des Beaux-Arts - BOZARWypożyczenie obiektu "Trąba Sądu Ostatecznego"na prestiżową prezentację sztuki polskiej"The Power of Fantasy. Modern and ContemporaryPolish Art" w Palais des Beaux-Arts - BOZARw Brukseli (przygotowywaną we współpracyz Muzeum Narodowym w Krakowie w ramach PolskiejPrezydencji w Radzie Unii Europejskiej)w terminie 24 czerwca - 18 września 2011. Wystawainaugurująca Prezydencję Polski w Unii Europejskiejbyła prezentacją prac najwybitniejszychpolskich artystów, wybranych przez brytyjskiego –Davida Crowley'a oraz polskich kuratorów - ZofięMachnicką i Andrzeja Szczerskiego. Na wystawieznalazły się również dzieła Tadeusza Kantora –wypożyczona z Cricoteki Trąba Sądu Ostatecznegoze spektaklu „Gdzie są niegdysiejsze śniegi” orazobrazy z serii „Wszystko wisi na włosku”.Tallin, Kumu kunstimuuseumWystawa "Tadeusz Kantor. Polski awangardysta ireformator teatru" (8 września - 18 grudnia 2011)w najważniejszym estońskim muzeum zajmującymsię sztuką współczesną, KUMU Art Museum, którefunkcjonuje jako oddział Muzeum Sztuki Estonii,zrealizowana została przez Cricotekę we współpracyz Ambasadą Polskąw Tallinie w ramach programu Instytutu AdamaMickiewicza "JA, KULTURA! Promocja kultury polskiejza granicą". Prezentowała okres 15 lat twórczościartysty (lata 1960-1975) a złożyły się na niąobrazy i rysunki ze zbiorów muzeóww Polsce (m.in. Muzeum Narodowego we Wrocławiui Muzeum Częstochowskiego), obrazyT. Kantora z kolekcji prywatnych oraz obiektyo dużych rozmiarach i dokumentacja fotograficznaz Cricoteki. Wystawie towarzyszył katalogw języku estońskim oraz angielskim oraz programedukacyjny. Zaproszono dwoje prelegentów123z Polski (dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi - JarosławaSuchana oraz dr Annę R. Burzyńskąz teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), odbyłysię także projekcje filmowe filmów o twórczościTadeusza Kantora w liczącym 245 miejsc audytorium.Projekt ten stanowił element programu PolskiejPrezydencji w Radzie Unii Europejskiej (koordynowanyna terenie Estonii przez tamtejszą AmbasadęRP), wpisał się także program EuropejskiejStolicy Kultury Tallinn 2011.Berlin, Galeria Martin-Gropius-BauWypożyczenie na wystawę "Obok. Polska -Niemcy. 1000 lat historii w sztuce" w Martin-Gropius-Bau w Berlinie (21 września 2011 -9 stycznia 2012).Zorganizowana przez Martin-Gropius-Bauw Berlinie oraz Zamek Królewski w Warszawieekspozycja obrazuje historię ostatniego tysiącleciasąsiedztwa polsko - niemieckiego. Jej kuratorkaAnda Rottenberg, do olbrzymiego wyboru praczaliczyła również kilka autorstwa Tadeusza Kantora,w tym, wypożyczone ze zbiorów Cricotekiobiekty i nagranie spektaklu Teatru Cricot 2 "Wielopole,Wielopole". Wystawa objęta honorowympatronatem Prezydenta Republika FederalnejNiemiec Christiana Wulffa oraz Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej Bronisława Komorowskiego.Imprezy poza siedzibą„Źródła pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna”14-18.09.2011, RzeszówNa organizowany w ramach Europejskich DniDziedzictwa przez Wydział Kultury, Sportui Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa w kilku miejscachprogram (spektakle, wystawy, sesje) poświęconytrzem wybitnym twórcom XX wieku(związanym w sposób szczególny takżez Podkarpaciem) złożyła się również sesja poświęconaTadeuszowi Kantorowi, w której udział wziąłBogdan Renczyński, aktor Teatru Cricot 2i pracownik Cricoteki.Działalność wydawnicza:„Umarła klasa. Seans Tadeusza Kantora. 1975-1979”, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik,stron : 144.


STATYSTYKA• Wystawy ogółem - 9w tym: w siedzibach: 5 (w tym 1 stała),w kraju: 1, za granicą: 3• Uczestnicy imprez w siedzibach Cricotekiogółem – 6.100 osób, w tym uczestnicy:- indywidualni – 5130 osób- projekcji filmowych – 4800 osób- grup zorganizowanych – 520 osób- lekcji muzealnych – 450 osób• Strony internetowe Cricoteki odwiedziło: ok.40 000 osób124


MOŚCICKIE CENTRUM KULTURYW TARNOWIE MOŚCICACHPROMOCJA I UPOWSZECHNIANIEZA HORYZONT DOMU – projekt ma charakter cykliczny/ całoroczny. Zrealizowanych zostało6 imprez, na które składały się: wystawy fotografii,projekcje filmów, promocje książeki spotkania ze znanymi podróżnikami. "Za horyzontdomu" to pokaz kultur świata, ukazywanieuroków niezwykłych miejsc, odmiennych środowisk,religii, zwyczajów i mieszkańców. "Dwa bieguny" - wystawa, film, spotkaniez Jaśkiem Melą i promocja książki "Albania - piękna nieznajoma" - wystawai spotkanie z Barbarą i Andrzejem Pasławskimi, "Aborygeni Australii" - wystawa i spotkaniez Robertem Andrzejem Dulem, "Pamir rowerem" - wystawa, film i spotkaniez Grzegorzem Szyszkowskim, "Gruzja - wyprawa po złote runo" - wystawai spotkanie z Pawłem Krysą "Afryka Nowaka" - wystawa, spotkaniez Norbertem Skrzyńskiem i Piotrm Tomząi promocja książkiWYSTAWY- 5 różnorodnych ekspozycji:• All that jazz – wystawa fotogramów RyszardaHorowitza. Kolekcja czarno-białych fotografiiwykonanych w końcu lat 50-tych, w warszawskichklubach jazzowych czołówce polskichmuzyków jazzowych oraz dekadę później nasłynnym festiwalu jazzowymw Newport.• Traktat o obrazie – Zbigniew Rybczyński. Wystawapodsumowująca dorobek artystycznyZbigniewa Rybczyńskiego, filmowca, wynalazcy,laureata Oskara za film „Tango”, autorawielu realizacji telewizyjnych i filmowych wykorzystującychpionierską technologię HighDefinition TV. Prezentowane materiały to realizacjewideo, najbardziej znane filmy oraz teledyskirealizowane dla czołówki muzycznegoświata lat 90-tych odtwarzane na ekranach 10monitorów oraz wyświetlane z projektorówmultimedialnych.• Mościckie Ogrody – wystawa fotografii realizowanaprzy współpracy z TowarzystwemPrzyjaciół Mościc. Była zwieńczeniem konkursuna najpiękniejszy ogród.• Art Color Ballet - Wystawa fotogramów pokazującychdziałania artystyczne z pograniczateatru, tańca, body-paintingu. Zapis kreacjiplastycznej Agnieszki Glińskiej, twórczynii szefa zespołu Art Color Ballet.• Rysowanie myśli - Event łączący działania plastycznei muzyczne studentów Wydziału SztukiUniwersytetu Rzeszowskiego, przygotowanypod opieką artystyczną Jadwigi Sawickiej.TEATRMAŁOPOLSKIE WIECZORY TEATRALNE - Cyklicznyprojekt prezentujący 8 najciekawszych spektaklizawodowych scen teatralnych w Polsce.• "Klan wdów" Teatru Scena Prezentacjew Warszawie,• monodram „Ucho, gardło, nóż” Teatru Poloniaw Warszawie z udziałem Krystyny Jandy,• spektakl kostiumowy „Diabeł w purpurze”Antoine’a Raulta z udziałem Ignacego Gogolewskiego,• monodram "To nie jest kraj dla starych ludzi"w wykonaniu Rafała Rutkowskiego, nominowanegoza tę rolę do Feliksów Warszawskich,• "Wszyscyśmy z jednego szynela" Grupy RafałaKmity z Krakowa.• spektakl profilaktyczny dla młodzieży „Bicibiją” Teatru Ludowego w Krakowie,• widowisko „EntoFolk”,• spektakl „Skarpetki, opus 124” Teatru Współczesnegow Warszawie z Piotrem Fronczewskimi Wojciechem Pszoniakiem.TEATR MŁODYCH WIDZÓW - Projekt cykliczny,9 spotkań teatralnych dla dziecięcej publiczności,realizowany we współpracy z zawodowymi scenamiteatralnymi: Teatr Maska z Rzeszowa, TeatrRabka z Rabki, Teatr Zagłębia Dzieciz Będzina, Śląski Teatr Wielkie Koło i Teatr Banialukaz Bielska-Białej. Projekt uzupełniły widowiskamuzyczno-teatralne z udziałem Orkiestry AkademiiBeethovenowskiej pod batutą Sebastiana Perłowskiegooraz widowisko baletowez udziałem tancerzy Ogniska Baletowego.125


MUZYKASCENA MUZYKI KLASYCZNEJ - Projekt cykliczny 7koncertów. Prezentuje zawodowe składy symfoniczne,kameralne, solistów a także duże wykonaniaorkiestrowe i operowe.• Koncert Noworoczny z udziałem sopranistkiIwony Sochy i Orkiestry Filharmonii im. KarolaSzymanowskiego w Krakowie pod dyrekcjąPawła Przytockiego,• Koncert Karnawałowo-Walentynkowy z udziałemOrkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiejpod dyrekcją Jerzego Koska orazwirtuoza skrzypiec Vadima Brodskiego- Oratorium Theodora z udziałem CAPELLACRACOVIENSIS i Chóru Kameralnego CAPELLICRACOVIENSIS,• „Skrzypek na dachu” z udziałem artystów TeatruMuzycznego z Łodzi. W roli głównej polskibaryton Zbigniew Macias,• opera "Rigoletto" Giuseppe Verdiego w wykonaniuArtystów Opery Krakowskiej.• inauguracja Orkiestry Symfonicznej CentrumSztuki Mościce pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego,z udziałem wirtuoza gitary klasycznejWaldemara Gromolaka. Orkiestra skupiagrono najlepszych polskich muzyków - solistów,kameralistów i filharmoników.Koncert – Symfonia Wszechświata – to odrębnyprojekt, który połączył naukę, muzykę i multimedia.W koncercie wziął udział Prof. Michał Helleroraz Orkiestra Symfoniczna Centrum Sztuki Mościcewykonując Symfonię Nr 41 C-Dur JowiszowąW.A. MozartaFESTIWALEFESTIWAL PASCHALNY MUSICA POETICA - pierwszyw Tarnowie i jeden z nielicznych w Polsce, któregoidea i atmosferą wpisuje się w charakterWielkiego Tygodnia. Na program złożyło się 5 koncertów,w których wystąpili m.in. CAPELLACRACOVIENSIS, zespół Fretwork pochodzący zWielkiej Brytanii, sopranistka Joanna Kowalska,grupa Alta Cappella specjalizująca się w muzycedawnych epok wykonywanej na dętych instrumentachhistorycznych. W repertuarze znalazły sięm.in.: Pasja wg św. Mateusza Jana SebastianaBACHA, Lamentacje Josepha-Hectora Fiocco orazStabat Mater i koncert na 2 trąbki Antonio Vivaldiego.IV. FESTIWAL MUZYCZNE TARASY - cykl letnichkoncertów kameralnych odbywających się na tarasiewidokowym Centrum. Tematem przewodnimIV edycji było flamenco. 4 koncertyz udziałem artystów flamenco z Polski w tym: gitarzystówMichała Czachowskiego i Arturo Muszyńskiego,tancerek Marty Robles, Anny Patkiewicz iAnny Iberszer oraz śpiewaczki flamenco: MagdyNavarrete. Koncerty uświetnili zagraniczni artyści:Rubina de la Ana i Carmen Fernandezz Hiszpanii oraz pochodzący z Barcelony jedenz najciekawszych współczesnych artystów flamencoDomingo Patricio z zespołem.MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW TAŃCA- SCENA OTWARTA - Projekt dedykowanych tańcowiwspółczesnemu i baletowi. Obejmował:− półroczne warsztaty teatralne, prowadzoneprzez profesjonalnych choreografów, którezostały zakończone produkcją dwóch spektaklitańca współczesnego: Klipsy i Głębia,− 12 spektakli teatralnych scen zawodowychz Polski i zagranicy,− 15 projekcji filmowych dot. sztuki tańca,- spotkania z artystami,- lekcje mistrzowskie dla profesjonalnych tancerzyi choreografów,- pierwsze na rynku wydawnictwo poświęconesztuce tańca: „Sztuka do odkrycia. Szkice o polskimtańcu” autorstwa Anny Królicy- programy edukacyjne TVSZTUKA 2.0 - cykl spotkań z twórcami poświęconykreacji w czasach mediów cyfrowych. Cykl ma nacelu wprowadzenie odbiorcy w świat nowych mediów,zapoznanie z ich współczesnymi tendencjamii estetyką. Spotkanie ze Zbigniewem Rybczyńskim, laureatemOskara za film „Tango”. Dyskusji towarzyszyłdokument filmowy poświęcony gościowipt “Zbig” oraz książka zawierającą dokumentacjęjego dorobku. Przegląd kina japońskiego – pod patronatemMuzeum Techniki Japońskiej Manggha, pokazanezostały, różnorodne estetycznie, hity kinapostmodernistycznego oraz ambitne filmyegzystencjalne sprzed lat. Rock & Boro – interdyscyplinarne zdarzeniemuzyczne. Tematem przedsięwzięcia stały sięfotografie dziennikarza muzycznegoi prezentera radiowego Krzysztof Borowca,który od lat dokumentuje koncerty rockowew tym także wielu legendarnych muzyków126


europejskiej i amerykańskiej sceny rockowej.Wystawie towarzyszyły kameralne recitaletarnowskich muzyków rockowych: m.in. Totentanz,Ziyo, Dzika Kiszka.Z MIŁOSZEM W CAFFE GRECO - projekt związany zRokiem Czesława Miłosza.• wykład dr Magdaleny Sukiennik zatytułowany„Poetycki testament Miłosza” oraz spotkaniez Andrzejem Franaszkiem, literaturoznawcą,krytykiem literacki i autorem książki "Miłosz.Biografia",• koncert zespołu Czesław Śpiewa promującynajnowsza płytę „Czesław Śpiewa Miłosza",której główną ideą jest pokazanie wierszy noblistyw prosty sposób, przeciwny patosowiwieszcza,• wystawa fotografii Wojciecha Prażmowskiego"Miłosz. Tutejszy" będąca fotograficznym zapisempodróży, jakie Miłosz odbywał ze stolicyLitwy do Suwałk i nie tylko,• wystawa fotograficzna „Zaczynając od moichulic” dedykowana Czesławowi Miłoszowi. Przywspółpracy z Fundacją Imago MundiSPIS TREŚCI POUFNYCH - cykl otwartych spotkańautorskich, których głównym i równorzędnym bohateremsą: twórca i wybrana książka jego autorstwa.Spotkania uzupełniały wystawy, koncerty iprojekcje filmowe. Pierwsze na polskim rynku obszerne kompendiumwiedzy na temat jazzu „Historia jazzuw Polsce” autorstwa Krystiana Brodackiego.Spotkaniu z autorem towarzyszył koncert „Komeda”pianistki Leny Ledoff oraz wystawazdjęć Marka Karewicza. Twórczość Jacques Brela, koncert „Brel jeszczeraz” w wykonaniu Jana Zbiegel. Książka „Kino Andrzeja Dudzińskiego”, w którejartysta proponuje zabawę w kino. Jej przedmiotemsą plakaty do fikcyjnych filmów. Spotkaniez autorem uzupełniła wystawa plakatówA. Dudzińskiego.MULTIMEDIALNY PROGRAM EDUKACYJNY – celemprogramu jest prezentacja wybranych filmów,charakteryzujących się wysokimi walorami artystycznymii humanistycznymi, popularyzującychpolską sztukę filmową i akcentujących zagadnieniażycia społecznego człowieka. Zrealizowane zostały"Prowincjonalia 2011" przegląd filmów dokumentalnych,oraz "2 Dni Papieskie" - filmy poświęconeJanowi Pawłowi II.FESTIWAL FILMÓW DZIECIĘCYCH „Galicja 2011” -po raz czwarty pokazanych zostało kilkadziesiątniedystrybuowanych w Polsce pozycji filmowychdla dzieci i młodzieży. Te wyjątkowe animowanefilmy, zostały wybrane specjalnie ze względu naich walory graficzne, niebanalne i mądre historie,a także nagrody przyznane na międzynarodowychfestiwalach. Projekcje połączone były ze specjalniearanżowanym planem filmowym, realizowanymprzez Grupę „LOCOMOTOR”.KINO MILLENNIUM – wyświetlonych zostało 110premier kinowych. Łącznie kino na 1710 seansachodwiedziło 55 247 widzów. Kontynuowany w 2011roku Cykl Millennium STUDIO / CLASSIC zaprezentowałłącznie 40 projekcji filmów ambitnych, wartościowych,spoza nurtu tzw. kina komercyjnego.W ramach cyklu „Goście Łukasza Maciejewskiego”z publicznością spotkali się: Izabele Kuna – promocjaksiążki „Klara”, Marian Dziędziel – film „Domzły” i Adam Woronowicz – film „Ki”. W ramach"Metropolitan Opera w Millennium 2011" kinoprezentowało 2 opery: "Carmen" oraz "HrabiaOry".Instytucja jest także producentem filmu „Jan HetmanTarnowski” – zrealizowanego w trakcie rokuhonorowego dedykowanego Hetmanowi Tarnowskiemu.ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚWIERCZKOWIACY”I „MALI ŚWIERCZKOWIACY”Zespół liczy 135 osób. ZPiT Świerczkowiacyi ZPiT Mali Świerczkowiacy uczestniczyły w koncertachedukacyjnych organizowanych w MCKz okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Świat Wielkanocnych.Brały udział w trzydniowym zgrupowaniupodczas, którego przygotowano programyna festiwale. W dniach 11-12.06.2011 r. w Łowiczuodbyły się Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne,którego laureatem został ZPIT Świerczkowiacyotrzymując nagrodę główną „ŁOWICKIPASIAK 2011 r.” oraz nagrodę pieniężną. Kolejnąnagrodę Zespół zdobył podczas 48 Tygodnia KulturyBeskidzkiej w Wiśle. Reprezentował także Polskępodczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloryw Salgotarian na Węgrzech, dając 6 koncertów.Dodatkowo Zespół wraz z grupami dziecięcymiwykonał 5 koncertów.127


WSPÓŁORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆIMPRESARYJNYCHWspółpraca Centrum z artystami w celu organizacjiimprez, na zlecenie podmiotów zewnętrznych.Imprezy odbywały się dzięki partnerstwu instytucjii przy założeniu, że Centrum odpowiada za merytorycznycharakter. Zorganizowanych zostało 8wydarzeń; koncerty noworoczne, charytatywneoraz firmowe. Dwa przedsięwzięcia „KabaretowaNoc Listopadowa” oraz koncert Gaby Kulki – zarejestrowanezostały przez Telewizje Polską.STATYSTYKA• Ilość imprez różnych – 72• Ilość imprez festiwalowych – 3• Ilość tytułów kinowych – 110• Ilość tytułów w cyklach filmowych – 40• Grupy stałe 5 (uczestnicy 135)• Uczestnicy imprez – 147 600128


INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGOIM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIEREALIZOWANE PROJEKTY• Santo Subito!2 kwietnia z okazji 6. rocznicy śmierci Jana Pawła IIw Bazylice Mariackiej w Krakowie, odbył się koncert„Santo Subito!” w wykonaniu Zespołu Pieśni iTańca „Śląsk” będący muzyczną ilustracją życiapapieża Polaka, a także najważniejszych wydarzeńhistorii Polski. Muzyczna opowieść od Gaude MaterPolonia po radosne Sanctus i Alleluja stała sięhołdem dla wybitnego Rodaka.W koncercie wzięło udział ok. 2000 osób.• Do Ciebie wołam Człowieku. Krakowskie lataks. Karola Wojtyły27 kwietnia w siedzibie Instytutu otwarto wystawęprezentującą najważniejsze etapy życia KarolaWojtyły jako księdza, biskupa i Metropolity Krakowskiego.Wystawie towarzyszy katalog „Do Ciebiewołam Człowieku”, przedstawiający wybranefotografie opatrzone wypowiedziami Ojca Świętegodotyczącymi tego okresu.• Tryptyk Rzymski28 kwietnia w kościele św. św. Piotra i Pawław Krakowie miała miejsce wyjątkowa interpretacjapoezji Jana Pawła II „Tryptyk Rzymski”, w wykonaniuAndrzeja Seweryna z towarzyszeniemmuzyków z Krakowskiej Opery Kameralnej. Koncertzgromadził pół tysiąca krakowian.• Błogosławiony Jan Paweł II. Droga do Świętości30 kwietnia na krakowskich Plantach zaprezentowanokilkadziesiąt plansz z fotografiami AdamaBujaka przedstawiającymi przełomowe momentyposługi wielkiego Polaka. Były to m.in. zdjęcia z latmłodości, posługi biskupiej, pontyfikatu oraz uroczystościbeatyfikacyjnych Jana Pawła II. Wystawęmożna było oglądać do 31 października.• Wracam do Was. Błogosławiony Jan Paweł II1 maja o godz. 20.00 na krakowskim Rynku Głównymprzed licznie zgromadzoną publicznością zaśpiewalinajwięksi polscy artyści, tacy jak Bracia,IRA, Kayah, Kasia Kowalska, Andrzej Lampert, BeataRybotycka, Ryszard Rynkowski, Elżbieta Towarnicka,Zbigniew Wodecki, Zakopower. AktorzyDaniel Olbrychski i Lesław Żurek przypomnielifragmenty najpiękniejszych papieskich tekstów, adzięki krótkim materiałom filmowym widzowiemogli zobaczyć najbardziej wzruszające momentyposługi Jana Pawła II.• Mój Kraków. Miasto mojego życiaW maju zrealizowano film Krzysztofa Glondysa,prezentujący miejsca bliskie Janowi Pawłowi II, poktórych przewodnikami są m.in. kard. StanisławDziwisz, Halina Kwiatkowska i ks. Adam Boniecki.• Papamobilem ku świętości - pojazdy JanaPawła II28 kwietnia w Muzeum Inżynierii Miejskiejw Krakowie w Krakowie odbył się wernisaż wystawyprzygotowanej w oparciu o fotogramyz różnych czasów pokazujących Jana Pawła IIw „samochodowym kontekście” jego pontyfikatu.• Tajemnica zamachu na życie Jana Pawła II12 maja w auli Wyższego Seminarium Duchownegow Krakowie w 30. rocznicę zamachu na OjcaŚwiętego odbyła się konferencja pt. „Tajemnicezamachu na bł. Jana Pawła II” z udziałem ks. kard.Dziwisza oraz dr Andrzeja Grajewskiego i prof. drhab. Gabriela Turowskiego.• Małopolska– miejsca serdeczne Jana Pawła IIFilm K. Glondysa zrealizowany przez Instytutw ramach Małopolskich Dni bł. Jana Pawła II,przedstawiający ukochane miejsca Papieża, któreukształtowały jego wrażliwość duchowąi estetyczną. Premiera odbyła się 10 czerwcaw krakowskim Kinie ARS.• Jakby się kto pytał: Franciszkańska 36 maja na dziedzińcu kurii otwarto wystawęprzedstawia historię budynku przy Franciszkańskiej3 w Krakowie - domu metropolity krakowskiegoks. kard. Wojtyły, a także pięciu kolejnychjego gospodarzy. Fotografie pochodzą m.in.z Archiwum kurii.• Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia11 czerwca przy współorganizacji Instytutu odbyłosię uroczyste wprowadzenie relikwii Papieża Polakado Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w krakowskichŁagiewnikach. Uroczystość połączonoz obchodami Małopolskiego Święta Młodych Wolontariuszyoraz pielgrzymką młodzieży Archidiecezjikrakowskiej do Centrum Jana Pawła II.• Oratorium Ojciec2 kwietnia w 6. rocznicę odejścia Jana Pawła II doDomu Ojca w kościele św. M. Kolbegow Mistrzejowicach odbyła się prezentacja Oratorium„Ojciec”. Wystąpiła Orkiestra Akademii Beethovenowskiejpod dyrekcją P. Sułkowskiegooraz Chór Octava Ensemble.• Śpiewamy dla PolskiW sierpniu i wrześniu odbył się cykl koncertów„Śpiewamy dla Polski” Chóru Hürth/Koloniai Orkiestry Kameralnej Filharmonii Rhein-Erft. Trzycharytatywne koncerty zorganizowano129


w Krakowie i Oświęcimiu, jeden z nich na rzeczCentrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” miałmiejsce w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie.• 16 X - koncert pod Oknem Papieskim16 października przy ul. Franciszkańskiej 3 upamiętniono33. rocznicę wyboru Karola Wojtyły naStolicę Piotrową. Teksty Papieża o kulturze, człowiekui jego obecności we współczesnym świecieprzypomniała grupa "Poetica" z towarzyszeniemorkiestry dętej z Zielonek. Na zakończenie koncertuwszyscy zgromadzeni wspólnie zaśpiewali „Barkę”.• Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II24 października w ramach obchodów liturgicznegowspomnienia błogosławionego Jana Pawła II wNowohuckim Centrum Kultury odbył się koncert"Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II". Przed saląpełną małych widzów wystąpił dziecięcy zespół„Promyczki Dobra”, który swoim programemprzybliżył małym odbiorcom postać Jana Pawła II.• Wykłady otwarte „Jan Paweł II. Posługa myślenia”27 października w siedzibie Instytutu zainaugurowanocykl wykładów „Jan Paweł II. Posługa myślenia”organizowanych we współpracyz Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie. Dokońca roku wygłoszono 3 wykłady.• Dni Jana Pawła II w Krakowie8 listopada w Wyższym Seminarium Duchownymw Krakowie podczas „Dni Jana Pawła II” odbyło sięsympozjum „Znaczenie beatyfikacji Jana Pawła II”z udziałem m.in. ks. dra Sławomira Odera, postulatoraprocesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II orazks.bpa dra hab. Grzegorza Rysia.• Akademia Rodzinna z Janem Pawłem II - inauguracja6 listopada przy Sanktuarium bł. Jana Pawła IIw Krakowie zainaugurowano działalność „AkademiiRodzinnej z Janem Pawłem II”. Przedsięwzięciema na celu integrację i wzmocnienie więzi rodzinnychpoprzez wspólne spędzanie wolnego czasu,angażując w ciekawe i praktyczne zajęcia zarównonajmłodszych, jak i ich rodziców. Od listopada dogrudnia 2011 roku odbyło się 9 spotkań.W roku 2011 Instytut opublikował następującepozycje:• „The Space of The Word” - anglojęzyczną wersjęksiążki "Przestrzeń słowa” stanowiącą kompendiumwiedzy na temat twórczości literackiejKarola Wojtyły - Jana Pawła II• „Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów” -niepublikowany dotąd zbiór rekolekcji wygłoszonychprzez biskupa Wojtyłę w kościele Św.Krzyża w Krakowie w 1962 r.• „Joannes Paulus II. Błogosławiony” - album zezdjęciami wybitnego fotografa Grzegorza Gałązkiprzedstawiającymi Ojca Świętego w najbardziejprzełomowych momentach pontyfikatu.• „Dziedzictwo świętości Jana Pawła II w relacjachświadków” - książka o Ojcu Świętym zawierającazbiór świadectw jego przyjaciółi najbliższych współpracowników, m.in. ArturoMariego, J. Navarro-Vallsa, G. Svidercoschi’egoi kard. Dziwisza.• „Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media” poruszającaproblematykę ewangelizacji poprzez mediai kształtowania nowej kultury medialnej zapoczątkowanejprzez Jana Pawła II• „Jan Paweł II. Posługa myślenia” - dziewiątytom z serii „Studia nad myślą Jana Pawła II”STATYSTYKA• Wystawy - 6, które odwiedziło 100.000 osób• Koncerty – 17 (udział wzięło ok. 30.000 osób)• Wydawnictwa - 7• Konferencje - 3 (uczestniczyło w nich 1.500osób)• Seminaria - 7 i 8 wykładów otwartych (ilośćuczestników - 2.000)• Filmy – 20DZIAŁALNOŚC WYDAWNICZA130


EUROPEJSKIE CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFAPENDERECKIEGO W LUSŁAWICACHW okresie od stycznia do grudnia 2011 roku Centrumzrealizowało następujące przedsięwzięcia:• Organizacja koncertu symfonicznego wewspółpracy z Filharmonią Pomorską im. IgnacegoJana Paderewskiego w Bydgoszczy z udziałemKompozytorów uczestniczących w Programie„Młodzi Kompozytorzy w hołdzie FryderykowiChopinowi”. Kompozycja Sławomira Zamuszkobyła pracą habilitacyjną, a pozostałeprawykonaniami. Dyrygował Hiszpan FabianPanisello (także kompozytor), który wcześniejpracował z młodymi kompozytorami nawarsztatach zorganizowanych przez Centrumw Krakowie. Szeroko promowały toprzedsięwzięcie Media – TVP Oddziałw Bydgoszczy oraz Polskie Radio „PiK”. (luty 2011)• We współpracy z Filharmonią Śląskąi Akademią Muzyczną w Katowicachzorganizowany został Koncert Muzyki NaszychCzasów, na którym zaprezentowanoprawykonania utworów uczestników Programu -Krištofa Mařatki (był również dyrygentem)i Michała Gumieli. Wykonane kompozycje MichałaGumieli znalazły się na nagranej płycie CD, którejpromocja odbyła się podczas koncertu. Pokoncercie zorganizowana została dyskusjaz udziałem publiczności i redaktorów PolskiegoRadia Katowice i TVP na temat „Muzyka NaszychCzasów – własnością młodego pokolenia”. Celemprowadzonej rozmowy młodych twórcówz przedstawicielami świata kultury i młodymisłuchaczami było odnalezienie więzi pokoleniowejtwórców i słuchaczy, a także pozyskania młodychodbiorców do przeniesienia powstałej terazMuzyki w drugą połowę XXI wieku. (marzec 2011)• Współorganizacja koncertu symfonicznegoz Filharmonią Świętokrzyską im. Oskara Kolbergaw Kielcach, w ramach XIX Świętokrzyskich DniMuzyki, podczas którego miało miejsceprawykonanie utworu Dariusza Przybylskiego,uczestnika Programu promocyjnego opieki nadmłodymi kompozytorami. (marzec 2011)• Zakończenie realizacji kolejnych nagrań, płytautorskich Michała Moca i Krištofa Mařatki,uczestników Programu z udziałem firmyfonograficznej DUX. Promocja płyt odbyła siępodczas Festiwalu „Musica Nova” we Wrocławiuoraz w Paryżu. (kwiecień-czerwiec)• „Płyta Trzynastki” z kolekcji wydanej przezCentrum znalazła się – dzięki dystrybucji MSZ - wewszystkich Ośrodkach Kultury Polskiej pozagranicami Kraju.• Wydanie płyty CD zarejestrowanej podczaskoncertu „Szaleństwo Muzykowania”, na którymNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radiawykonała z udziałem licealistów z Katowic 3utwory specjalnie napisane przez młodychkompozytorów. Płyta ta ukazała się w magazynieTwoja Muza wraz z opisem przedsięwzięcia,którego pomysłodawcami były NOSPRi Centrum.• Przygotowanie filmu dokumentalnego„Preludium op. 13” z 4-letniej działalnościProgramu. Wykonał go Narodowy InstytutAudiowizualny przy współpracy z Centrum.Kolaudacja odbyła się w kwietniu 2011 r. Filmzostał wyemitowany na antenie TVP Kulturaw październiku.• W ramach międzynarodowego FestiwaluMuzycznego Sopot Classic w dniach 4-7 sierpnia2011 r. odbył się przygotowany przez Centrumkoncert prezentujący twórczość uczestnikówprogramu „Młodzi Kompozytorzy w hołdzieFryderykowi Chopinowi”. Przygotowane zostałorównież spotkanie z publicznością pn. „Rozmowao kontrapunkcie – Muzyka Naszych Czasówwłasnością młodego pokolenia”. Zaprezentowanyzostał także film „Preludium op.13”.• Tradycyjnie, podczas MiędzynarodowegoFestiwalu Muzycznego „Sacrum non Profanum” wTrzęsaczu koncert przygotowany przez Centrumprezentował nowe kompozycje uczestnikówProgramu – Michała Dobrzyńskiegoi Marcina Gumieli poświęcone pamięci ich MistrzaMarka Jasińskiego. Prawykonania „Kyrie” i „StabatMater” dokonał Chór Schola CantorumPosnaniensis pod dyrekcją Jadwigi Gałęzkiej-Trytt(chór wprowadził kompozycje do stałegorepertuaru). Po koncercie odbyło się spotkaniepubliczności z artystami.• We wrześniu 2011 r. podczasMiędzynarodowego Festiwalu MuzykiWspółczesnej „Warszawska Jesień”zaprezentowana została kompozycja MichałaMoca otwierająca nowy rozdział tego Festiwaluadresowany do młodego pokolenia.• W dniu 8 września 2011 r., tj. w dniu otwarciaEuropejskiego Kongresu Kultury, promowana byłapłyta autorska wrocławianina i uczestnikaProgramu „Młodzi Kompozytorzy” - MichałaMoca. Jej wydanie sfinansował Urząd MiastaWrocławia. Jest to kolejna - 10 płytaprzygotowana przez Centrum i wydana przez131


firmę fonograficzną DUX w serii Młodzi PolscyKompozytorzy w ramach Programu realizowanegoprzez Centrum. Płyta została wykorzystana wmateriałach reklamowych Wrocławia podczasKongresu.• Organizacja „Koncertu Przyszłości” w dniu1 października 2011 r. na terenie budowyEuropejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach.Realizacja koncertu w ramach MiędzynarodowegoDnia Muzyki stała się istotnym wydarzeniempromocyjnym budowy Centrum. WystąpiłaOrkiestra Sinfonia Iuventus pod dyrekcjąKrzysztofa Pendereckiego oraz młodzi artyści –soliści i kompozytorzy. Narodowy InstytutAudiowizualny zrealizował reportaż o koncercie,który został wyemitowany na antenie TVP Kultura.• Realizacja kursu mistrzowskiej interpretacjiw listopadzie z udziałem znakomitegowiolonczelisty – Arto Norasa. Kurs zostałprzygotowany we współpracy z Willą Decjusza wKrakowie. Uczestnikami kursu byli utalentowaniartyści młodego pokolenia. Spotkanie z Mistrzemzakończyło się koncertem kameralnym w WilliDecjusza w dniu 16 listopada 2011 r., w którymwystąpili wszyscy artyści biorący udziałw kursie.• Realizacja płyty uczestnika programu opiekinad młodymi kompozytorami, MichałaDobrzyńskiego we współpracy z FilharmoniąSzczecińską. Płyta zostanie wydana przez firmęfonograficzną DUX.• W grudniu 2011 r. odbyło się posiedzenie RadyProgramowej Centrum, podczas któregoomówione zostały programy merytoryczne orazzagadnienia związane z realizacją inwestycji.INWESTYCJE I REMONTYBudowa Centrum w LusławicachUmowa z Generalnym Wykonawcą budowy i wyposażeniaCentrum Skanska S.A została podpisanaw dniu 3 sierpnia 2011 r. Teren budowy zostałprzekazany wykonawcy w dniu 10 sierpnia 2011r.STATYSTYKA• Koncerty - 9• Koncerty (współorganizacja) - 1• Wydawnictwa (płyty) - 2• Ilość uczestników - 4 800132


MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. SEWERYNAUDZIELI W KRAKOWIEJubileusz stuleciaW roku 2011 przypadała setna rocznica od chwilipowstania Muzeum Etnograficznego w Krakowie.Program Jubileuszu realizowany był pod hasłem„Sto i pół”. Owo „pół” zaznaczało nieustający proces.Jubileusz był zatem pracą nad współczesnością,w której historia pomagała zrozumieć czasdzisiejszy, a jednocześnie zdefiniować powinnościna przyszłość.Na rok swego Stulecia Muzeum zaproponowałoróżne formy pracy z gośćmi. Pośród tych formwymienić należy: cykl comiesięcznych wieczorów „Druga stronarzeczy” – dla tych, którzy są ciekawi muzealnychmagazynów, chcą poznać obiekty „odpodszewki”, zobaczyć plecy obrazu, usłyszećutracone dźwięki, odkrywać tajemnicei znaczenia ukryte w rzeczach, posłuchać ciekawychhistorii oraz dopowiedzieć własną; dwie wystawy podejmujące refleksję nad zawartościąkolekcji; jedna, „Studium Obiektu –Rzeczy pierwsze” (19.04.2011–19.06.2011),ukazywała pierwociny zbiorów. Druga, „StudiumObiektu – Rzeczy nowe” (1.12.2011 –12.01.2012), przedstawiała ostatnie nabytki wystawę wędrowną „Przejścia i powroty.W stulecie Muzeum Etnograficznegow Krakowie”. Ukazuje sposób, w jaki możeoddziaływać historyczna kolekcja etnograficznawe współczesnym człowieku. Pokaz pilotażowyodbył się w Marsylii (10.02.2011–4.04.2011, a następnie w Krakowie (7.10.2011– 25.03.2012). Kolejnym etapem będzie Berlin wystawę „Więzi” – pierwsza w historii Muzeumprezentacja odwołująca się do sztukiwspółczesnej (18.11.2011–30.03.2012). Jestdiagnozą relacji międzyludzkich, jakie zaszły wostatnim dwudziestoleciu wystawę „Od-nowa” – nowe miejsce na wystawiestałej, od którego rozpoczęliśmy jejprzebudowępublikację „Sto i pół. Opowieści z MuzeumEtnograficznego” prezentująca życie Muzeumdo roku 2011. Poruszające historie ludzi, zjawiski przedmiotów, które zostały spisane takżez myślą o osobach, które dopiero dzięki tejpublikacji będą mały okazję zajrzeć pod muzealnąpodszewkę. Wciągająca lektura i dlasympatyków MEK, i dla tych, którzyo Muzeum wiedzą jeszcze niewielepublikację „Dzieło-działka” przedstawiającawyniki prowadzonych przez Muzeum trzyletnichbadań nad zjawiskiem ogródków działkowychWirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych(www.drzeworyty.eu) – pierwszy tego typuportal w Polscefilm animowany pt. „Moje muzeum. Muzeumo mnie” (www.etnomuzeum.eu); nowy sposóbna ukazanie wagi etnograficznego spojrzeniana świat.Muzeum podjęło również działania inwestycyjnezwiązane z: odnowieniem w całości elewacji zabytkowegoratusza, siedziby Muzeum (placWolnica 1); wymianą instalacji elektrycznych i wodnych wbudynku przy ul. Krakowskiej 46; rozpoczęciem zakrojonej na szeroką skalękonserwacji najbardziej zagrożonych obiektówz kolekcji MEK (projekt pn. „Unikatowe”).Wymienione przedsięwzięcia – programowe, konserwatorskiei inwestycyjne – wsparło znaczącoWojewództwo Małopolskie oraz Fundusze Europejskie(MRPO 8.1 i 3.2A). Osobny wkład wniósłNarodowy Fundusz Odnowy Zabytków. Cegiełkędołożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Prócz wydarzeń Jubileuszu „Sto i pół”, w roku2011 wymienić należy następujące przedsięwzięcia:"Polski etnodizjan w Paryżu" – wystawa zorganizowanaw przestrzeni spacerowej nabrzeżaSekwany przy Quai d’Orsay, wpisana wprogram Polskiego Przewodnictwaw Unii Europejskiej (1-10.10.2011). Prezentowałainteraktywne mega-zabawki miejskie dladzieci oraz dorosłych, powstałe we współpracypolskich projektantów i tradycyjnych rzemieślników.Przetworzyli oni tradycyjne motywyzdobnicze oraz wytwory rzemieślniczecharakterystyczne dla Małopolski. Prace testanowią wyraz szacunku dla dawnych technikmalowania, wycinania, wyplatania czy rzeźbieniaw drewnie. Wystawę odwiedziło 4000Paryżantrzy znaczące wystawy w siedzibie MEK:„W kierunku autentyczności. Artyści z kręguart brut” (we współpracy z Wydziałem Sztuki133


Akademii Pedagogicznej, 21.05.201130.10.2011); „Zmysły Afryki. Fotografiez badań antropologicznych w Ghanie” (wewspółpracy z Anną Niedźwiedź, 28.04.2011 –08.05.2011); „Tuareski blues” (we współpracyz Afrykańskim Kołem Naukowym UJ,12.05.2011–12.06.2011) projekt „WESELA 21”. Drugi rok kompleksowychbadań nad zjawiskiem współczesnegowesela projekt szkoleniowy „PHOTO PROXIMA”. Jegocelem jest doskonalenie metod archiwizacjizbiór fotograficznych, ich udostępniania,wzbogacania oraz interpretowania fotografiidawnej i współczesnej. Partnerami w projekciesą: Departament Kultury i Dziedzictwa NarodowegoUrzędu Marszałkowskiego WojewództwaMałopolskiego, Fundacja Fratelli Alinariwe Florencji oraz Institut Mémoires del’édition contemporaine w Abbaye d’Ardenne(Normandia). Odbyły się dwie sesje szkoleniowew Krakowie, pięć wzajemnych pobytówstudyjnych, uruchomiony został projekt badawczy„Pamiątka rodzinna”, opracowanopodstawy pod eksperymentalną publikację ozbiorach partnerów. Projekt współfinansowanyze środków MRPO (działanie 8.2).INWESTYCJE I REMONTYodnowieniem w całości elewacji zabytkowegoratusza, siedziby Muzeum (plac Wolnica 1);wymianą instalacji elektrycznych i wodnych wbudynku przy ul. Krakowskiej 46;STATYSTYKA• Jubileusz Stulecia – comiesięczne wieczory„Druga strona rzeczy”,• Wystawy stałe - 1• Wystawy czasowe - 15• Publikacja „Sto i pół. Opowieści z MuzeumEtnograficznego”• Uczestnicy – 55 411134


MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIEWYSTAWY STAŁEW Muzeum eksponowanych jest 7 wystaw stałych:• Bogowie starożytnego Egiptu• Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski,• Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera,• Dzieje najstarsze i stare Gmachu MuzeumArcheologicznego w Krakowie,• Ogród ceramiki (wystawa plenerowaw ogrodach),• Garncarstwo prahistoryczne (w OddzialeMAK w Nowej Hucie – Lamus w Branicach),• Dzieje Rynku Głównego w Krakowiei kościoła św. Wojciecha (podziemia kościołaśw. Wojciecha).WYSTAWY CZASOWEW 2011 r. Muzeum zaprezentowało 9 wystaw czasowych:• Wielki Kraków,• Indywidualności polskie. Wystawa fotografiiKrzysztofa Gierałtowskiego,• Na wozie Maragaty,• Archeologiczna Autostrada – wykopaliskaprzy wielkich inwestycjach drogowych podKrakowem• Wyszli z niewoli• Miejsca sekretne na gdańskich podwórkach• Skarb z Głogowa• Najstarsze narzędzia krzemienne• Czas i rzeka. Dolina Liwca u schyłku starożytności.Muzeum brało udział w dwóch wielkich wydarzeniachmuzealnych Krakowskiej Nocy Muzeów(20/21 maja) i Dniu Otwartych Drzwi MuzeówKrakowskich (20 listopada) oraz w innych imprezachcyklicznych: Szlak Renesansu w Małopolsce2011, Zajrzyj do Huty 3, Dni Otwarte Dla OsóbNiepełnosprawnych oraz w imprezie jednorazowejDzień dla Seniora.135Tradycyjnie odbyła się kolejna, dziewiąta edycjaKrakowskiego Pikniku Archeologicznegow Branicach pt. W czasach Chrystusa – imprezyprzygotowywanej przez Oddział Muzeumw Nowej Hucie (29 maja), który poświęcony byłżyciu na terenie Małopolski na przełomie er. Zaprezentowałysię grupy rekonstruktorskie odtwarzająceczasy dominacji w Europie CesarstwaRzymskiego (m.in. Celtica i Legion XIV). Własnyprogram edukacyjny przedstawili pracownicy Muzeum(m.in. pokaz konserwacji metali i rekonstrukcjinaczyń, wykonywanie kopii, wykopaliska,prahistoryczne prace polowe, działanie piecaz okresu rzymskiego).Od stycznia do maja trwał zorganizowany przezMuzeum konkurs plastyczny dla dzieci „Mój rówieśnikz przeszłości”, którego rozstrzygnięciepołączone było z otwarciem wystawy nadesłanychprac.Pracownicy merytoryczni realizowali 31 tematówszczegółowych w ramach 5 wieloletnich programówbadawczych muzeum:• Zbiory Muzeum Archeologicznego w Krakowie– opracowanie kolekcji i materiałówze zbiorów własnych,• Muzealnictwo i konserwatorstwo archeologiczne,• Pradzieje i średniowiecze Małopolski,• Studia nad osadnictwem przedlokacyjnymi polokacyjnym na terenie krakowskiego zespołumiejskiego i przemianami osadniczymi wczasach nowożytnych,• Studia nad osadnictwem pradziejowym wybranychregionów (w tym monografie stanowisk,kolekcji, zabytków).Kontynuowano, we współpracy z Centrum ArcheologiiŚródziemnomorskiej UW badania wykopaliskowew Marei w Egipcie. We współpracyz Instytutem Archeologii UJ prowadzono badaniawykopaliskowe w Jaskini Ciemnej, w Ojcowie. Pracewykopaliskowe odbywały się też w Smardzowicach,gm. Skała w rejonie Puchaczych Skał oraz wKrakowie przy ulicy Kanoniczej 1 i ulicy Senackiej3.Muzealne zespoły redaktorskie doprowadziły dokońca druk roczników: Materiały Archeologiczne t. 38 Materiały Archeologiczne Nowej Huty t. 25.W dniach 17–19 października zorganizowanow Muzeum międzynarodową konferencję VIIIWarsztaty Krzemieniarskie SKAM „Retusz jaki dlaczego? Wieloperspektywiczność elementutwardzowego”. Współorganizatorami konferencjibyli: Instytut Archeologii UJ, Polska Akademia


Umiejętności i Stowarzyszenie KrzemieniarskieSKAM. W konferencji wzięło udział 80 archeologówz Polski, Chin, Węgier, Ukrainy, Chorwacji,Czech i Japonii. Wygłoszono 30 referatów.INWESTYCJE I REMONTYW ramach środków finansowych uzyskanych zeSKOZK zakończono remont więźby i wymianę pokryciadachu oraz kontynuowano prace związaneze wzmocnieniem posadowienia budynku.Zespół pracowników muzealnych opracował dokumentStrategia rozwoju Muzeum Archeologicznegow Krakowie na lata 2011-2014.STATYSTYKA• Liczba uczestników różnych form udostępnianiamuzeum i zbiorów wyniosła ok. 110 000osób.• Do zbiorów archeologicznych włączono 319muzealiów pochodzących z badań archeologicznychwłasnych i przekazanych przez wykonawcówz zewnątrz.• Stan zbiorów archeologicznych na koniec 2011r. wynosi 521 716 muzealiów.• Zakonserwowano i zrekonstruowano 2.689zabytków w tym 289 ze zbiorów własnychi 2.400 na zlecenia zewnętrzne.• Ponadto wykonano 547 kopii zabytków,w tym 46 na zamówienie Ministerstwa Kulturyi Dziedzictwa Narodowego dla Lwowskiej GaleriiSztuki.136


MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIEWYSTAWY CZASOWEWYSTAWY STAŁEMuzeum posiada 8 wystaw stałych: Ratusz w Tarnowie – nowa ekspozycja stałaotwarta 15 maja 2011 r. zatytułowana „W kontuszui przy szabli”. Eksponowane są tu najcenniejszezbiory z kolekcji XX Sanguszków, ilustrująceepokę zwaną sarmacką. Składają się na nią porcelana,począwszy od miśnieńskiej aż po wyroby firmwiedeńskich i berlińskich, a także kolekcja sreberoraz XVII-wieczne szkła z hut polskich i europejskich.Obrazy tworzą galerię prezentującą portretpolski z XVII – XVIII w. Uzupełnieniem wystawyjest Archeologia Tarnowa – ekspozycja archeologicznaw nowych przestrzeniach Ratusza. Muzeum Etnograficzne w Tarnowie – dworekpodmiejski z XVIII/XIX w. – Cyganie – historia –kultura, w sezonie letnim część plenerowa nadziedzińcu – tabor cygański. Zamek w Dębnie – budowla gotycka z XV w. –wnętrza zamkowe z zachowaniem cech różnychepok od gotyku po rokoko. Dwór w Dołędze – z XIX w. – muzeum wnętrz,z wystrojem nawiązującym do wydarzeń historycznych,głównie do Powstania Styczniowego. Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka”w Nowym Wiśniczu – dworek drewnianyz XIX w. – muzeum biograficzne Jana Matejki. Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach– zagroda, którą zbudował i w którejmieszkał W. Witos – ekspozycja biograficzna poświęconatrzykrotnemu premierowi Polski, Sztandaryludowe – wystawa sztandarówz różnych okresów działania ruchu ludowego. Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu – od końcaXIX w. w regionie zanotowano zwyczaj zdobieniadomów malowanymi kwiatami. Wnętrza zdobionokwiatami z bibułki i wiszącymi pająkami ze słomy.Ekspozycja mieści się w zagrodzie najbardziej znanejpośród tutejszych malarek. Izba Pamięci Światowego Związku ŻołnierzyArmii Krajowej, Okręg Tarnów – budynekw kompleksie dawnych koszarów WP. – ekspozycjapoświęcona wojnie obronnej z września 1939r., Polskiemu Państwu Podziemnemu, AK, walkomPolaków na Zachodzie i WP na Wschodziei w regionie tarnowskim.W 2011 r. Muzeum zorganizowało 32 wystawyczasowe, m. in.: Hetmańskie gniazdo – wystawa plenerowa,planszowa, Tarnów Rynek Serwis ptaszkowy – porcelana miśnieńska -Zamek w Dębnie – kontynuacja z 2010 roku W wojennej potrzebie – Zamek w Dębniew ramach projektu: Jesień średniowiecza wiosnarenesansu – cykl zdarzeń kulturalno - naukowych Początki skautingu polskiego – w stulecieskautingu w Tarnowie Uroda świata – motyle – wystawa makrofotografiiFilipa Kobieli z Bochni Przeszłość przyszłości – wystawa malarstwaBarbary Machota-Wójtowicz Miedzioryty Wojciecha Jakubowskiego – wystawaekslibrisów Małopolskie nastroje – wystawa malarstwaTeresy Szafrańskiej Praca – zawody świata – wystawa ze zbiorówkolekcjonera Wilfrieda de Meyer Dzieci z Jarovic – rysunki dzieci z romskiej osadyna Słowacji Józef Kolarcik–Finticky – fotografie Romówz lat 20. i 30.XX w. z Okresnego Muzeumw Preszowie Siedemdziesiąt Siedem spojrzeń na Tarnów –wystawa malarstwa Adama Jańca Amolenge Aka – wystawa fotograficzna A.Warchoł z Republiki Środkowoafrykańskiej Galeria Piwnica, z cyklu Artyści Tarnowscyw Galerii Muzealnej (Michał Poręba, MarekSak, Bogna Toczek-Łjewska, StanisławWestwalewicz, Marek Chodkowski, MarekBłachowicz, Jacek i Jadwiga Janiccy,Stanisława Kumorek, Jacek Wróbel, StanisławPotępa) Kobieta romska – Muzeum Łazienki w Warszawie Jan Głuszak – „Dagarama” powrót do przyszłości– Muzeum Architektury we Wrocławiu Przy cygańskim ognisku – Zespół Szkół im.Unitów podlaskich w Wohyniu Julian Grabowski – malarstwo, TarnowskieWodociągi Tarnów – Miasto Generała Bema – (wersjawęgierska) – Budapeszt, prezentowana takżew 6 miastach: Nagykároly (Carei, Rumunia),Szatmárnémeti (Satu Mare), Szamoskrassó(Rumunia), Nyíregyháza, Csopak, Csorna(Wegry)137


Szlak pamięci (Cesta Pameti) – wystawaw Muzeum Romskiej Kultury w Brnie, Czechy.Muzeum zorganizowało też szereg imprez,w tym: Galicjaner Sztetl. Dni Pamięci ŻydówGalicyjskich; Świętojańska Noc Muzealna, Zamekw Dębnie; XLVIII Konkurs Malowana Chata;Europejskie Spotkania Rycerskie na Zamkuw Dębnie; Cygańska Wiosna – Noc Muzeów –Muzeum Etnograficzne; Konkurs Matejkowski –Nowy Wiśnicz; Konkurs Widokówka z MuzeumWincentego Witosa – Muzeum W. Witosaw Wierzchosławicach; Kiermasz i konkurs napisankę i plastykę obrzędową związanąz Wielkanocą organizowany wspólniez Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ; XIIMiędzynarodowy Tabor Pamięci Romów;Międzynarodowe Targi Sztuki w Krakowie – DzieńTarnowa w Krakowie; Konkurs prac plastycznych –plener Dębno; Dzień dziecka – Zamek w Dębnie;Romskie Dzieci w Muzeum – program edukacyjny– Muzeum Etnograficzne; Dziecięcy UniwersytetMuzealny – Ratusz; AMOLENGE AKA, Afrykańskamajówka dla dzieci – Muzeum Etnograficzne;Odsłonięcie pomnika pomordowanych Romów wBorzęcinie; Śmiecidełka – program ekologiczny –Muzeum Etnograficzne; MiędzynarodowąMajówkę Muzeów w Budapeszcie.INWESTYCJE I REMONTYW ramach zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacjai modernizacja siedziby Muzeum Okręgowegow Tarnowie” zakończono remont Ratuszaw Tarnowie, gdzie zorganizowano i otwarto 15maja 2011 r. wystawę stałą „W kontuszu i przyszabli”, wykonany również został projekt wykonawczydla zadania „Nadbudowa, przebudowa,rozbudowa, rewaloryzacja oraz zmiana sposobuużytkowania budynku przy Rynek 3 w Tarnowiez przeznaczeniem na cele administracyjno-biuroweMuzeum Okręgowego”.STATYSTYKA• Liczba uczestników - 102 807 osób.• W Muzeum zakupiono 39 eksponaty,w darze otrzymano 617 eksponatów,w tym nowy fragment PanoramySiedmiogrodzkiej oraz kolekcję 40 monet zNarodowego Banku Polskiego.• Wystawy stałe – 8• Wystawy czasowe – 32• Wydawnictwa – 5PUBLIKACJEWśród wydanych w 2011 r. publikacji znadują się: Rocznik Tarnowski tom 16 Studia Romologica t. 4 Adam Bartosz, Amen Roma, wyd. II. Natalia Gancarz, Romano abecadło Izolda Kwiek, Gorzka miłość, poezje Stanisław Stankiewicz, Romano drom, poezje Praca zbiorowa pod red. WiktoraSzymborskiego i Janusza Kozioła Kulturareligijna i społeczna Małopolski od XIII do XVIwieku., Publikacja wydana w ramach projektu„Jesień średniowiecza-wiosna renesansu-cyklwydarzeń kulturalno-naukowych” Frank Roosendaal, Moving people. People whomove me … Ludzie w ruchu. Ludzie, którzymnie poruszają.138


MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGOW KRAKOWIEWYSTAWY STAŁEW 2011 r. Muzeum prezentowało wystawy stałe: Swego nie znacie – wystawa statków powietrznychz okresu pionierskiego lotnictwaoraz najciekawsze konstrukcje prototypowe zlat późniejszych. Ekspozycja samolotów z lat 1909 do 1920 –wystawa samolotów wojskowych i cywilnychreprezentujących samoloty z okresu bezpośredniopoprzedzającego I wojną światową dopoczątku lat dwudziestych XX w. Historyczny hangar 2 Pułku Lotniczego – wystawasamolotów wojskowych i cywilnychprzedstawiająca okres od początku lat dwudziestychXX wieku do okresu bezpośredniopo II wojnie światowej. Silnikownia – kolekcja silników lotniczych odokresu pionierskiego po dzień dzisiejszy. Ekspozycjęwzbogacają licznie zgromadzone elementyzespołów napędowych rakiet V-1, V-2 ilulka Al.-7. Aleja Migów – ekspozycja prezentuje samolotytypu MiG i Lim, które produkowane były ipóźniej także użytkowane na obszarze Polski. Ekspozycja plenerowa – wystawa wielkogabarytowychcywilnych i wojskowych statkówpowietrznych.Między Wschodem i Zachodem – wystawastatków powietrznych Sojuszu PółnocnoatlantyckiegoNATO-1949-2009.Wojska Powietrzno-Desnatowe – wystawazorganizowana z 6 Brygadą Powietrznodesantowąobrazująca specyfikę działań spadochronowychw Polsce i na misjach.Agrolotnictwo – ekspozycja plenerow przedstawiającadzieje lotnictwa gospodarczego,będącego polską specjalnością.Ekspozycja w Gmachu Głównym – statki powietrzneznajdujące się w Gmachu GłównymMLP pokazują rozwój techniki lotniczej naprzestrzeni dziejów, od konstrukcji pionierskichpo współczesne samoloty odrzutowe.WYSTAWY CZASOWELotnictwo w plakacie – kolekcja prac KrzysztofaDydo i zbiorów Biblioteki głównej AkademiiSztuk Pięknych w KrakowieSamoloty w karykaturze – wystawa prac AndrzejaOlejniczakaJana Paweł II. In memoriam – wystawa poświęconapapieżowi PolakowiFrank Piasecki i inni… – wystawa poświęconapolskim inżynierom lotniczym działającym zagranicąSpotterzy – lotnictwo w obiektywie PawłaKleszczaAeromania – zbiór autorskich prac Piotra Łopalewskiego,absolwenta Akademii Sztuk Pięknychw Krakowie oraz wieloletniego pracownikaMLP.Odloty Hesji – wystawa poświęcona fotografiilotniczej autorstwa Sławomira KrajniewskiegoSzybciej, dalej, wyżej – wystawa sylwetek graficznychsamolotów rekordowychWyskokowe fotele – wystawa obrazująca rozwóji typy foteli katapultowych.Muzeum pozyskało kolejne modele statków powietrznychoraz szereg elementów techniki lotniczeji lotniczego uzbrojenia. Najważniejsze z nichto: Samolot amatorski KR-2 i J-5 Marco, Samolotmyśliwski F-104 Starfighter, Fotel katapultowyMartin-Baker, Hełm pilota Duńskich Sił Powietrznych,Mundur wyjściowy pilota Duńskich Sił Powietrznych,Mundur ppłk pil. Marii Dudek, Kordzikppłk pil. Marii Dudek, Zestaw pamiątek po płk pil.Aleksandrze Milart, Zestaw pamiątek (16 sztukodznaki, naszywki, baretki) po kpt. pil. TadeuszuMusze, Jednoczęściowy kombinezon pilota z lat70-tych, Archeologia lotnicza (silniki, łopata śmigławraz z działkiem i piastą samolotu myśliwskiegoBell P-39 Airacobra), Kosz z palnikiem z balonu„Kościuszko”, Samolot Mewa, Samolot Zlin- przekazanyprzez Grupę „Żelazny 6”, Wojskowy motocyklRoyal Enfield – eksponat do remontu.139


INNE WYDARZENIASpotkania przy samolocie – cykl spotkań dlaszerokiej publiczności prowadzone przez JanaHoffmana, długoletniego pracownika MLP. Wcałym cyklu spotkań udział wzięło około 600zwiedzającychWykłady dla studentów – prowadzone były woparciu o wystawy MLP. Tematy zajęć to: Napędylotnicze, Uzbrojenia lotnicze, Automatykalotnicza, Wyposażenie statków powietrznychProgram edukacyjny „Muzeobus” (realizowanywe współpracy z koncernem lotniczymBoeing). Program ten został wzbogaconyo warsztaty plastyczne, przeznaczone dladzieci w wieku przedszkolnymSpektakle teatralne „Mały Książe” zorganizowanew 2011 roku przy współpracy z FundacjąHothausKonkurs „Prądnik Czerwony – w 100-leciepowstanie Wielkiego Krakowa i 100-lecie lotnictwaw Krakowie”Święto Dzielnicy XIVKongres AgrolotnikówKongres SpadochroniarzyOlimpiadę dla dzieci autystycznychMalowanie na pasie startowym Logo PrezydencjiPolski w UE III Krakowski Festiwal Modelarski Konferencję naukową zorganizowaną na UniwersyteciePedagogicznym im. KENw Krakowie pn. „Wielki jubileusz wielkiego lotu” Śląskie Manewry Bytom – 3-5 czerwca 2011Prezentacje dynamiczne Jak-18 na Piknikuw Płocku i Łososinie.SZKOLENIA KADRYPracownicy MLP wzięli udział w szeregu szkoleńorganizowanych w ramach „Akademii ZarządzaniaMuzeum”. Przedsięwzięcie realizowane jest przezMuzeum Pałac w Wilanowie pod patronatem MinistraKultury i Dziedzictwa Narodowego.Ponadto pracownicy MLP prowadzą systematycznebadania naukowe m. in. w zakresie historii PolskichDywizjonów Bombowych w PAF – 1939-1947.INWESTYCJE I REMONTYW 2011 roku rozpoczęto prace remontowe samolotuAn-2 5707 polegające na odnowieniu wnętrzakadłuba, zdjęciu lakieru z kadłuba, wykonaniu naprawi konserwacji mechanizmów. Złożono skrzydłasamolotu F-105 Thunderchief oraz samolotVampire. Przeprowadzono także renowacje samolotuKruk (przepłótnienie, malowanie całości), 2samolotów Lim 6, samolotu F-104. Montaż samolotuAn-2 pozyskanego do zbiorów MLP. Wykonywanoprzeglądy okresowe przy samolocie Jak-18.STATYSTYKA• Wystawy stałe – 11• Wystawy czasowe - 7• Kwerendy i informacje – 420 000• Uczestnicy ogółem – 65 000PUBLIKACJEWśród wydanych w 2011 r. publikacji znajdują się:Katalog do wystawy „Frank Piasecki i inni …”, „Latającekredki” – kolorowanka lotnicza dla dzieci,Książka K. Mroczkowski, A. Olejko, Nocnych lotówświadectwa.140


MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGOJANA PAWŁA II W WADOWICACHMuzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana PawłaII w Wadowicach utworzone zostało 12 kwietnia2010 r. na mocy umowy pomiędzy ArchidiecezjąKrakowską, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Samorządem Województwa Małopolskiegoi Burmistrzem Wadowic. Sygnatariusze tegodokumentu zobowiązali się, za pośrednictwemnowoutworzonej jednostki, do realizacji projektuprzebudowy Domu Rodzinnego Jana Pawła II wWadowicach. Organizacja jednostki oraz rozpoczęciedziałalności wystawienniczej w zmodernizowanymobiekcie to priorytet dla instytucji nanajbliższe lata.STATYSTYKA• Wystawy czasowe ( w tym wystawaw Watykanie) – 2• Liczba uczestników – 2 240 000Na czas remontu (2010-2013) działalność wystawienniczaprzeniesiona została do obiektu zastępczego(sąsiedni budynek Domu Katolickiego),gdzie Muzeum prezentuje wystawę zamienną pn.„Skarb mojego życia”. Wystawę zwiedziło 260 tys.osób, w tym ok. 42 tys. osób z zagranicy.W dniu 28 kwietnia 2011 r. w Watykanie zostałaotwarta wystawa z okazji Beatyfikacji Sługi BożegoJana Pawła II. Wystawa została zrealizowana zdotacji przekazanych przez Ministerstwo Kultury iDziedzictwa Narodowego oraz Województwo Małopolskie.Zgodnie z informacjami otrzymanymi zWatykanu, wystawę odwiedziło ponad 2 500 000osób.W grudniu 2011 r. pozyskano od L'OsservatoreRomano prawa do 500 fotografii Ojca Świętego,które zostaną wykorzystane przy realizacji nowejekspozycji.Muzeum otrzymało dofinansowanie projektu pn.Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca ŚwiętegoJana Pawła II w Wadowicach w ramach MałopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnegona lata 2007-2013 w wysokości 10 366 250 zł.Umowa w sprawie przyznania dotacji unijnej podpisanazostała w dniu 18 maja 2011 r.141


MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZUWYSTAWY STAŁEW 2011 roku udostępniono łacznie 35 wystaw stałych,w tym nowe aranżacje ekspozycji: Dawnasztuka Sądecczyzny (Dom Gotycki), ArcheologiaPodegrodzia i okolic Nowego Sącza (Muzeum LachówSądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskichw Podegrodziu).WYSTAWY CZASOWEW siedzibie muzeumW swojej siedzibie Muzeum udostępniło zwiedzającym48 wystaw czasowych. Wśród nich znalazłysię m.in.: wystawa Malarstwo Maxa Kurtha zorganizowanaw ramach międzynarodowej wymianywystaw z Szariszskiej Galerii w Preszowie na Słowacji(Dom Gotycki), a także DIALOGI... Od opactwaEscaladieu w Bigorre po Czerwony Klasztor naSpiszu zorganizowana w ramach międzynarodowejwymiany wystaw z Muzeum Lubowniańskiego wStarej Lubowli na Słowacji, Fotografia dzikiej przyrodyzorganizowana we współpracy z Agencją „Zegart”,Wspomnienie o sądeckich artystach - z okazji100-lecia ZPAP (Galeria Dawna Synagoga); Krynicaczasów Kiepury zorganizowana w porozumieniuz Biblioteką Publiczną Gminy Krynicy-Zdroju wramach XIII MDDK (Muzeum Nikifora); Oddziałpartyzancki „Wiarusy” 1945-1949 zorganizowanawe współpracy z IPN w Krakowie (Muzeum Pienińskie);Nowy Sącz - spojrzenie w przeszłość wystawafotograficzno-dokumentalna, zrealizowana wewspółpracy z Rafałem Bobrowskim i Anną Totoń(Miasteczko Galicyjskie).Poza siedzibą muzeumW ramach międzynarodowej wymiany wystawMuzeum zorganizowało 2 ekspozycje czasowe.Wystawę Malarstwo Bolesława Barbackiego zaprezentowanow Szariszskiej Galerii w Preszowie –Słowacja, natomiast wystawę Zamki i warowniedoliny Dunajca udostępniono w Muzeum Lubowniańskiew Starej Lubowli — Słowacja142INNA DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNAW ramach projektu „Via Galicia” współfinansowanegoz MRPO zorganizowano m.in.: trzy spotkaniaz cyklu Moja Łemkowszczyzna w MuzeumNikifora w Krynicy-Zdroju; wystawę wraz z wydawnictwemDzień powszedni w małym miasteczkuw Domu Gotyckim; imprezę plenerową Na targui z wizytą w miasteczku w Miasteczku Galicyjskim;wystawę wycinanki żydowskiej Po tej stroniejest duch życia w Galerii Dawna Synagoga; wystawęplenerową Mieszkańcy Galicji; imprezę plenerowąMozaika sądecka w Sądeckim Parku Etnograficznymi Miasteczku Galicyjskim, wystawęwraz z wydawnictwem Nikifor i jego akwareloworysunkowyświat w Galerii Dawna Synagoga; wystawęwraz z wydawnictwem Maciej Bogusz Stęczyński- zapomniany obieżyświat w Galerii „DawnaSynagoga”.Projekt „W warsztacie i zagrodzie - ginące zawodyw Skansenie”, współfinansowany ze środkówMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmowałm.in.:cykl pięciu 30-godzinnych warsztatów rzemiosłai rękodzieła ludowegoŻywy skansen (pokazy i warsztaty odbywające sięna terenie ekspozycji SPE i MG od maja do października:tkactwo, koronka klockowa, garncarstwo,wikliniarstwo, stolarstwo, kowalstwo, plastykaobrzędowa, przędzenie na wrzecionie i kołowrotku,tradycyjny wypiek chleba, krawiectwo,wyrób rękawic na desce, haft ludowy, dawna fotografia,zegarmistrzostwo, strażactwo). Ponadtoprzez cały sezon w Miasteczku Galicyjskim odbywałysię pokazy snycerstwa w ramach wolontariatu.Lekcje muzealne - bezpłatne zajęcia realizowaneprzez pracowników merytorycznych Działu Etnografiii przybliżające dzieciom i młodzieży szkolnejtradycjną kulturę ludową SądecczyznyImpreza edukacyjna W zagrodzie i warsztacie -ginące zawody w skansenie• Imprezy w Sądeckim Parku Etnograficznym(zasadnicze) - Za sześć noc Wielkanoc - niedzielapalmowa w SPE; Koncert na rozpoczęciesezonu; Dzień dziecka w skansenie; Plener malarskidla dzieci i młodzieży; Odpustowy świat -święto i zabawa (na śś. Piotra i Pawła); Mozaikasądecka (w ramach projektu „Via Galicia”);Plener Perły Sądecczyzny• Imprezy w Miasteczku Galicyjskim (zasadnicze)- Prasa sądecka - od zarania do dziś (1891- 2011). W 120 rocznicę wydania w NowymSączu pierwszego czasopisma; rozstrzygnięciekonkursu wiedzy historycznej Ziemia sądecka -od przeszłości do współczesności - XI edycja;Biesiada Karpacka; Zlot samochodów retro Jadłoze Spiszu - prezentacja tradycyjnej kuchnisłowackiej z cyklu Kociołek Galicyjski; Austeria,Jarmark Bożonarodzeniowy, Narty w SPE i MG(impreza rekreacyjna).• Inne imprezy plenerowe - Jarmark św. Małgorzatynawiązujący do dawnych odpustówi handlu na pograniczu polsko-słowackimz kontynuacja cyklu Sądecko spiskie pogranicze....


KONKURSYPlastyczne: Tradycyjna palma wielkanocna; Mojaprzygoda w muzeum; Latawce, Szopki Bożonarodzeniowe;fotograficzne: Perły Sądecczyzny(współpr. z II LO); Skarby Małopolski 2011 - Architekturauzdrowisk, Wojewódzki Konkurs Recytatorskiw ramach programu Wspólne partnerstwodla Edukacji Kulturalnej 2011 (współpracaz Pałacem Młodzieży); XI Edycja PowiatowegoKonkursu Wiedzy Historycznej - Ziemia sądecka -od przeszłości do współczesności (współpr. z PolskimTowarzystwem Historycznym).KONCERTY, WYSTĘPY TEATRALNE, WIECZORYAUTORSKIE, PROMOCJE WYDAWNICTWPromocja albumu Piotr Kwit; Promocja albumuSądecki Park Etnograficzny, panorama kultur;2 koncerty z cyklu Historia i muzyka w ramachspotkań Wieczory w Muzeum w: Domu Gotyckim- utwory F. Chopina w wyk. prof. Wojciecha Świtały,w Sądeckim Parku Etnograficznym - w wyk.Capella Cracoviensis oraz zespołu kameralnegoFretwork; cykl koncertów Wieczory w Galerii MariiRitter, w tym spotkanie z poezją Karoliny Kusek;Promocja książki E. Andrzejewskiej Obok innyczas. O mieście i Jakubie; 2 koncerty na otwarciesezonu - organowy w SPE i kameralny w MG orazwystęp Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Lachy;Studio Piosenki - wokaliści oraz Zespół TańcaNowoczesnego i Towarzyskiego z Pałacu Młodzieżyw Nowym Sączu, Regionalna Grupa z Michalczowej,Teatr Każdej Sztuki;9 koncertów recitalowych dyplomantów z PaństwowejSzkoły Muzycznej I i II st. w Nowym Sączuw Domu Gotyckim (maj-czerwiec); ZespółM.I.T., Regionalny Zespół Pieśni i Tańca DolinaDunajca, Chór Immaculata z Parafii M.B.N.w Nowym Sączu, Krakowski Teatr Uliczny Scenakalejdoskop (3.07.); Regionalny Zespół Pieśnii Tańca Niskowioki 1 koncert w ramach festiwaluWakacje z muzyką w Miasteczku Galicyjskim;3 koncerty w ramach Wakacji z muzyką w DomuGotyckim (sierpień); Organizacja 2 promocji publikacji:Zeszytów Sądecko Spiskich t. 5 w NowymSączu i Starej Lubowli oraz koncerty i występyw ramach projektu „Via Galicia”KONFERENCJE, SEMINARIA, SYMPOZJAHistoricka solna cesta - Sympozjum konserwatorskiew Miasteczku Galicyjskim, udział muzealnikównowosądeckich oraz muzealników słowackichze Starej Lubowli, Liptowskiego Mikulasza iRużomberku (EWT-Program Współpracy TransgranicznejRzeczpospolita Polska - Republika Słowacka2007-2013,; w ramach projektu pn. Małopolskidzień uczenia się przez całe życie sympozjumUczenie się łączy pokolenia (we współpracy zMałopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli -ODN w Nowym Sączu); Prasa sądecka od wczorajdo dziś, II forum prasy sądeckiej Rola prasy lokalnej,bibliotek i muzeóww umacnianiu małych ojczyzn na Sądecczyżnie -jak usprawnić to partnerstwoProgram edukacvino-artvstvczny Współpracapartnerska dla edukacji kulturalnej - 2011 rok -Miasteczko Galicyjskie, w tym: zajęcia edukacyjne,artystyczne, warsztaty i pokazy.PLENERY• fotograficzne: we współpracy z II LOw Nowym Sączu w SPE Perły Sądecczyzny - Debiuty(czerwiec); we współpracyz fotografikami Anną Wańtuch i Michałem Piotrowskim;we współpracy z kierunkiem EdukacjaArtystyczna w Instytucie PedagogicznymPWSZ w Nowym Sączu; w ramach konkursuSkarby Małopolski• malarskie: dla uczestników MiędzynarodowegoKonkursu Plastycznego dla Dzieci i MłodzieżyMoja przygoda w Muzeum - edycja 2011/2012we współpracy z Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączuw SPE, MG; we współpracyz kierunkiem Edukacja Artystyczna w InstytuciePedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu;w ramach konkursu Skarby Małopolski; wewspółpracy ze Stowarzyszeniem KrynickichTwórców z Galerii Pod Kasztanem.INNE DZIAŁANIA EDUKACYJNERealizacja projektu KLIMATY GALICYJSKIE - specjalne,nieodpłatne zwiedzanie pracownii gabinetów Miasteczka Galicyjskiego organizowanewg kryterium uznanego przez dyrektoraszkoły dla 60-osobowych grup uczniów szkół NowegoSącza i powiatu nowosądeckiego; Przygotowaniei wdrożenie pakietu edukacyjnego dlaświetlic środowiskowych; Współpraca przy realizacjiprojektu Kolej na majówkę - w ramach porozumieniaze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w143


Nowym Sączu; Udział w ogólnopolskim projekcieCała Polska czyta dzieciom — czytanie bajek i legendsądeckich dzieciom z Miejskiego Przedszkolanr 20 w Nowym Sączu, Miejskiego Przedszkola nr10 w Nowym Sączu; Prezentacja w Zespole Szkółw Librantowej pamiątek po Józefie Bieńku (m. in.21 medali, odznaczeń oraz legitymacja ze zbiorówwłasnych)POZYSKIWANIE ZBIORÓW MUZEALNYCHZbiory muzealne (muzealia i materiały pomocnicze)powiększyły się o 533 pozycji inwentarzowych.W tym: zakupiono 45 obiektów do inwentarzamuzealiów; przyjęto w darze 7 obiektów doinwentarza muzealiów; zakupiono 361 obiektówdo inwentarza materiałów pomocniczych; przyjętow darze 127 obiektów. W ramach reinwentaryzacjiwpisano 2 obiekty do materiałów pomocniczych.Zbiory Muzeum Pienińskiego im. J. Szalayaw Szczawnicy wzrosły o 3 zakupione obiekty i8 darowanych obiektów, które zarejestrowano winwentarzu muzealiów. Priorytetem zakupów byłyobiekty do uzupełnienia wyposażenia ekspozycjihistorycznych wnętrz w Miasteczku Galicyjskim.Ponadto nabyto eksponaty, które wzbogaciłyposiadane kolekcje: judaików, ikonografii NowegoSącza i regionu XIX - XX w, sztuki sądeckiejXX w., współczesnych pasteli polskich i współczesnegomalarstwa nieprofesjonalnego.INWENTARYZACJA. KONSERWACJA I BADANIAINWENTARYZACJA EKSPONATÓWPrzeprowadzono i rozliczono kontrolę zbiorów: a/w Dziale Konserwacji Architektury i InwestycjiMuzeum Okręgowego w Nowym Sączu (inwentaryzacjazdawczo-odbiorcza); b/ w Dziale Sztuki;ostatnia kontrola w 2007 r. Użyczano fotografiezbiorów dla celów wydawniczych na podstawiestosownych umów. Przeprowadzono szkoleniepracowników merytorycznych na temat prowadzeniadokumentacji wypożyczeń i nabytków dozbiorów Muzeum. Prowadzono na bieżąco dokumentacjedot. wypożyczeń eksponatów (korespondencja,umowy użyczenia, protokoły zdawczo- odbiorcze, wpisy w księdze ruchu muzealiów).Obiekty darowane i zakupione do zbiorówprzyjęto na podstawie stosownych umówi zarejestrowano w ewidencji zbiorów. Prowadzonoewidencję zbiorów metodą tradycyjną(kart) i elektroniczną (Musnet). Wypożyczonoi przedłużono wypożyczenie ze zbiorów własnych144113 obiektów w celu: wystawienniczym, dekoracjii edukacyjno - oświatowym do innych instytucji imuzeów zarówno krajowych jak i zagranicznych.Wypożyczono od innych instytucji, muzeów iosób prywatnych 2135 obiektów na wystawy organizowanew siedzibie Muzeum oraz jego terenowychoddziałach i filiach.KONSERWACJAW Muzeum prowadzono konserwację estetycznozachowawczą107 obiektów na wystawy organizowanew oddziałach oraz użyczanych do innychinstytucji kultury, a także konserwację obiektówprzeznaczonych na ekspozycje stałe w oddziałachmuzealnych. Przeprowadzono pełną konserwację2 sakralnych obrazów olejnych z działu sztuki, 1portretu autorstwa Vlastimila Hofmanna z MuzeumPienińskiego im. J.Szalaya w Szczawnicy,szafy ołtarzowej na ekspozycję dawnej sztuki w„Domu Gotyckim oraz kredensu i zegara stojącegodo Miasteczka Galicyjskiego Dokonywano bieżącychprzeglądówi nadzorów konserwatorskich, pomagano przyaranżacji i montażu wystaw stałych i czasowych.BADANIA, KONSULTACJE I KEWRENDYW DZIALE SZTUKIMały ohel na cmentarzu żydowskim w NowymSączu; Techniki, datowanie i wycena grafiki LeonaWyczółkowskiego oraz obrazu Teodora Axentowicza;Obraz z chorągwi w kościele parafialnym wDąbrówce Polskiej przypisywany BolesławowiBarbackiemu; Współcześni artyści środowiskawarszawskiego; Wycena 5 pamiątek po św. Kindzedla zakonu ss. klarysek w Starym Sączu; Penetracjeterenowe w celu zakupów eksponatów dowyposażenia pracowni krawieckiej i mieszkaniakrawca żydowskiego oraz zakładu fryzjerskiego wMG w krakowskich i tarnowskich antykwariatach;Materiały dotyczące historii fryzjerstwa w archiwach,cechach oraz muzeach; Kwerendy w zbiorachmuzeum nowosądeckiego dla własnych i zewnętrznychpotrzeb: dot. prac Bolesława Barbackiego,Edmunda Cieczkiewicza, Bronisławy Rychter-Janowskiej, Wojciecha Gersona, portretówgen. Andrzeja Galicy, ikon z wyobrażeniem św.Paraskewy, judaików (2 kwerendy), historii higieny,wyposażenia klasy szkolnej i saloniku mieszczańskiegoz okresu od 2 poł. XIX w. do 1939 r.,sreber gdańskich, widoków miast i zamków Sądecczyzny,eksponatów z późnogotycką lub renesansowąsnycerką wyobrażenia postaci czytającej,


elementów stroju kobiecego XVIII i XIX w., ikonografiiks. Piotra Skargi; kwerendy zewnętrzne i wewłasnych zbiorach do wystawi imprez w ramach projektu „Via Galicia” oraz doinnych wystaw wykorzystujących zbiory własne;w dziale etnografii: dokumentacja stanu wiejskiegorzemiosła na Sądecczyźnie (wyjazdy terenowedo wybranych miejscowości powiatów nowosądeckiego,gorlickiego, limanowskiego orazna Ziemie Zachodnie w celu stwierdzenia, czy zachowałysię tam rzemiosła wykonywane przezŁemków wysiedlonych z terenu Sądecczyzny —28 wyjazdów do 26 miejscowości, 25 wywiadów,1280 fotografii, 5 filmów); kwerendy zewnętrznei we własnych zbiorach do wystawi imprez w ramach projektu „Via Galicia” oraz doinnych wystaw wykorzystujących zbiory własne;w dziale historycznym: opracowanie księgi 154 zArchiwum Państwowego w Krakowie w ramachpracy podyplomowej - kierunek archiwistykabibliotekarstwona Uniwersytecie Papieskim im.Jana Pawła II, pn. „Nowy Sącz oraz podmiejskieprzysiółki w XVII wieku w świetle księgi 154, ztzw. Akt Depozytaliów włączonych do zespołuAkt miasta Nowego Sącza”; pozyskiwanie materiałówarchitektoniczno - historycznych rozwojuprzestrzennego oraz urbanistycznego miasta NowegoSącza na przestrzeni wieków w celu wykonaniamakiety historycznej miasta Nowego Sączaz 1 poł. XIX w. (70 budynków mieszkalnych i gospodarczychmiasta Nowego Sącza oraz dwa budynkimonumentalne: zabudowania dawnegoklasztoru pijarów i pofranciszkańskie zabudowaniawraz z kaplicą Przemienienia Pańskiego) - materiałyźródłowe w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie- kwiecień 2011 r. (skany planów i negatywów);Archiwum Państwowym w Krakowie -Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego,wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych;przeprowadzenie kwerendy i udostępnienieskanów fotografii (katastr z 1846 r. i zdjęcielotniczez 1931 r.) dotyczących cmentarza żydowskiegoprzy ulicy Rybackiej w Nowym Sączu - MuzeumHistorii Żydów - czerwiec 2011 r.; kwerendy działowei udostępnianie materiałów: fotografie, dokumentyi źródła dotyczące: rodziny BronisławyLosch oraz miasta Nowego Sącza w XIX w. i pocz.XX w. dla Andrew Zalewskiegow związku z przygotowywanym przez niego wydawnictwem- wykonanie skanów pocztówekmiasta Nowego Sącza i fotografii B. Losch wrazz jednorazową zgodą do publikacji; nadania dyplomuhonorowego obywatela miasta Nowego145Sącza Bronisławowi Barbackiemu dla prof. MartyMizanty - skierowanie do Archiwum Państwowegow Krakowie, gdzie znajduje się wspomnianydokument; dot. Tadeusza Kurzei, który zaginął wczasie wojny dla Zofii Skarbek Kurzei - skierowaniedo Archiwum Państwowego w Krakowie oddziałw Nowym Sączu; materiały archeologicznedotyczące epoki kamieniaz środkowej części dorzecza Dunajca dla WojciechaKurpika; kwerendy zewnętrzne i we własnychzbiorach do wystaw i imprez w ramach projektu”Via Galicia” oraz do innych wystaw wykorzystującychzbiory własne.PUBLIKACJEZrealizowane w ramach projektu Via GaliciaWydawnictwa towarzyszące wystawom: Dzieńpowszedni w małym miasteczku - nakład. 1000egz., Nikifor i jego akwarelowo-rysunkowy świat -nakład: 1000 egz., Maciej Bogusz Stęczyński - zapomnianyobieżyświat - nakład: 1000 egz., plakaty- 696 egz. (10 wzorów), zaproszenia do wystawi imprez - 2 350 egz. (6 wzorów), ulotki do wystawi imprez - 2000 egz. (2 wzory).Pozostałe wydawnictwa: wielkości inne niżw korekcie planu:Wydawnictwo książkowe: Formy oręża na przestrzeniwieków ze zbiorów Muzeum Okręgowegow Nowym Sączu oraz Muzeum Przyklasztornegooo. cystersów w Szczyrzycu - nakład 100 egz., ZeszytySądecko-Spiskie 2009, t.6 nakład: 1000 egz.(publikacja realizowana we współpracy z Muzeumw Starej Lubowli); broszura edukacyjna - nakład1000 egz., foldery informacyjne — 12 346 egz.(12 wzorów), bilety - nakład: 110 000 egz. (wzorów.10), plakaty - nakład 1115 egz. (17 wzorów),zaproszenia do wystaw i imprez - nakład 3150egz. (11 wzorów), ulotki do wystaw i imprez - nakład10 000 egz., (4 wzory), pocztówki - nakład600 szt. (3 wzory), kartki okolicznościowe - nakład1000 egz. (2 wzory), wizytówki - nakład 11 000egz. (23 wzory), torby eko - nakład 2 000 egz.INWESTYCJE I REMONTY• Prowadzenie prac inwestycyjnych w związkuz adaptacją budynku dawnej strażnicyw Szlachtowej na potrzeby siedziby MuzeumPienińskiego im. J. Szalaya.


• wykonanie przyłącza Teletechnicznego doMiasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu;• likwidacja uszkodzeń po zimie, zabiegów pielęgnacyjnychi innych wieloaspektowych operacjiestetyzujących w Sądeckim Parku Etnograficznym,prace wymagały różnorodnychzakupów materiałowych, wykonawstwo realizowaneprzy pomocy własnej brygady konserwatorskiej,• bieżące remonty, naprawy i usuwanie awariiw zasobach majątkowych,• zlecono i nadzorowano prace związanez naprawą gzymsów od strony zachodniejobiektu „Synagoga”, będącego OddziałemMuzeum.W zakresie zakupów doposażeniowych zrealizowanowyposażenie punktów kasowych w zestawykomputerowe i urządzenia fiskalne.STATYSTYKAWystawy stałe - 35Wystawy czasowe - 48Lekcje muzealne: 165Warsztaty: 173 warsztatów,Liczba uczestników - 160 000146


MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA. TYTUSACHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEMWYSTAWY STAŁE• Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego – ekspozycje:przyrodnicza, etnograficzna i historycznafilie Muzeum:• Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza– willa „Koliba” w Zakopanem – prezentacjastylowych wnętrz urządzonych zgodniez ich pierwotnymi funkcjami oraz ekspozycjakarykatur Kazimierza Sichulskiego z lat1914-1917, która jest swoistym ostatnimakordem Młodej Polski, również tej „tatrzańskiej”,symbolizowanej przez styl zakopiański ijego twórcę Stanisława Witkiewicza.• Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracjeim. Marii i Bronisława Dembowskich w Zakopanem(filia od 1 lipca 2009 r.) - zabytkowachałupa góralska, która razem z wnętrzamijest wzorem ideowym stylu zakopiańskiego.Dydaktycznie związana z Muzeum Stylu Zakopiańskiegow willi „Koliba” oraz od 2011 roku zwystawą sztuki w willi Oksza./rezultat zadania inwestycyjnego pod nazwą„Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraztworzenie Galerii Sztuki XX wieku w willi„Oksza”. Działanie 3.2 MRPO/• Galeria Sztuki Polskiej XX wieku w willi„Oksza” w Zakopanem (nowa filia od 14 maja2011 r.) wystawa czasowa „Zakopane – pępekświata. Sztuka pod Giewontem w latach 1880- 1939” prezentująca dorobek zakopiańskiegośrodowiskaartystycznego,a także sztukę wielu artystów spoza Zakopanego,dla których Tatry i góralszczyzna byłyźródłem inspiracji.• Galeria Władysława Hasiora w Zakopanem -autorska galeria prac Władysława Hasiora, zaaranżowanaprzez samego artystę, prezentującaprace (sztandary, kompozycje przestrzenne,rzeźby) ze wszystkich okresów jego twórczości.• Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem- mieszkanie pisarza, w którym znajdujesię między innymi zbiór dzieł sztuki obejmującyobrazy i rzeźby znanych polskich artystów,zabytkowe sprzęty, projekty ilustracji do książekMakuszyńskiego, jak również liczne dzieładawnej sztuki użytkowej. Ekspozycja Muzeumobejmuje także księgozbiór oraz archiwum pisarza.• Muzeum Powstania Chochołowskiegow Chochołowie - wnętrze chałupy góralskiej zzabudowaniami gospodarczymi oraz pamiątkii dokumenty dotyczące Powstania Chochołowskiego.• Zespół Dworski w Łopusznej – ekspozycjeobejmują:1. Wnętrza dworu - wystawa historyczna poświęconakolejnym właścicielom dworu, orazzaaranżowane pomieszczenia salonu, jadalni,sypialni i kuchni dworskiej.2. Zabytkowa chałupa Klamerusów obrazującawygląd i wyposażenie domostwa górali nowotarskichz okresu międzywojennego.• Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze – gospodarstwospiskie z okresu międzywojennego• Zagroda Sołtysów w Jurgowie – ubogie gospodarstwospiskie z drugiej połowy XIX wWYSTAWY CZASOWEW siedzibie muzeumMuzeum zorganizowało 12 wystaw czasowych zezbiorów własnych, innych instytucji i osób prywatnych:• Zakopane – pępek świata. Sztuka pod Giewontemw latach 1880 - 1939 /wystawa sfinansowanaze środków Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego oraz WojewództwaMałopolskiego/.• Kobierce wschodnie z kolekcji W. i J. Kulczyckich.• Rząsa - Hasior. Razem oglądaliśmy te drzewa.• Obrazy na szkle Jana Jachimiaka.• Poezja przydrożna. Fotografie WładysławaHasiora.• Władysław Trebunia "Tutka".• Owady Tatr i Podtatrza.• Tatry Franciszka Wójcika.• Ikona - zwierciadło nieba.• Witkacy. Psychoholizm.• Instrumenty muzyczne w zbiorach MuzeumTatrzańskiego.• Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości./projekt dofinansowany ze środkówMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/147


Poza siedzibą muzeumWystawy z udziałem zbiorów MT:• Pasterstwo w Tatrach – współpraca z TatrzańskimParkiem Narodowym• Na wysokiej polanie – realizator Muzeum Narodowew Krakowie• Gabriela Zapolska. Zbuntowany talent – realizatorMuzeum Literatury w Warszawie• Jacek i Rafał Malczewscy – realizator Muzeumim.J. Malczewskiego w Radomiu• Polska biżuteria ludowa – realizator MuzeumZamek Gorków w Szamotułach• Maciek Bogusz Stęczyński – realizator MuzeumOkręgowe w Nowym Sączu• Metafora i przestrzeń. J. i R. Malczewscy –realizator Muzeum Regionalne w StalowejWoliSTATYSTYKAWystawy stałe – 9Wystawy czasowe – 12Kwerendy i informacje – 386 000Uczestnicy ogółem – 137 502INNA DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA• Przeprowadzono 88 lekcji muzealnych• Międzynarodowy Dzień Muzeów – Noc Muzeów• Wieczory czwartkowe w Muzeum Tatrzańskim• Europejskie Dni Dziedzictwa• Muzeum Tatrzańskie w Dworcu Tatrzańskim(1 raz w miesiącu )• Sesja naukowa: Antropologia, pamięć, historia.Wokół projektu „Zakopiańczycy – w poszukiwaniutożsamości” /współpraca: MuzeumTatrzańskie, Instytut Etnologiii Antropologii Kulturowej UJ, „Konteksty. PolskaSztuka Ludowa”, Instytut Sztuki PAN.• Udostępniane zbiorów: kwerendy i informacje• Wypożyczenia obiektów na zewnątrz – 684obiektyPOZYSKIWANIE ZBIORÓW MUZEALNYCHMuzeum wzbogaciło się o 56 pozycji inwentarzowych,z czego: zbiorów etnograficznych38 pozycji inwentarzowych; zbiorów sztuki10 pozycji inwentarzowych i zbiorów przyrodniczych- 8 pozycji inwentarzowych.148


MUZEUM – ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNYW ZUBRZYCY GÓRNEJWYSTAWY STAŁEW 2011 roku udostępniono 28 ekspozycji stałych:• Układ przestrzenny Dworu Moniaków wraz zzabudowaniami dworskimi• Chłopskie zakłady przemysłowe: olejarnia,folusz, tartak, kuźnia• Mała architektura: studnie, lamus, pasieka,dzwonnica• Wystawa poświęcona poetce Annie Przemyskiej• Zagrody chłopskie z XIX wieku średniozamożnego,biednego i bogatego chłopa orawskiego• Zagroda typu samotniczego• Sektor pasterski• Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej przeniesionyz Tokarni.WYSTAWY CZASOWE W SIEDZIBIE MUZEUM• Wystawa obrazów Andrzeja Dziubka• Książka pod dachami Orawy – wystawa cykliczna• Madonny – wystawa oleodruków• „Lniane cuda” z cyklu dorobek wsi orawskich• Tym, którzy kochali Orawę• Według Jana od biedronki - wystawa organizowanaz Babiogórskim Parkiem Narodowym• Ruch oporu na Orawie w okresie II wojnyświatowej• Sen KarolaINNA DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA• Prowadzenie zajęć edukacyjnych z regionalizmu:Od ziarna do chleba, Jak to ze lnem było,Malowanie na szkle, Ozdoby z bibuły, Orawskiezabawki szmaciane• Wieczór kolęd – impreza poświęcona wspólnemukolędowaniu• Ozdoby chałup orawskich – konkurs związanyz tradycyjnym dekorowaniem chałup na terenieOrawy w okresie świąt Wielkanocnych• Akademia Zarządzania Muzeum – działaniapilotażowe na rok 2011. Instytucją realizującąjest w roku 2011 Muzeum Pałac w Wilanowie.W ramach programu pracownicy Muzeum –Orawski Park Etnograficzny odbyli szkoleniaPRINCE 2 (3 osoby), ECHOCAST (2 osoby),szkolenie z CAF (1 osoba) oraz miesięczny stażw Muzeum Etnograficznym im. SewerynaUdzieli w Krakowie (1 osoba)• Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenieplatformy digitalizacji zbiorów muzealnychw regionie Małopolski. Termin realizacji projektu:01.04.2011 – 31.03.2014. Projektwspółfinansowany przez Unię Europejską ześrodków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach Małopolskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnego na lata2007 – 2013• Świat baśni i legend babiogórskich – imprezaskierowana do dzieci i młodzieży ze szkółorawskich; organizowana wraz ze szkołami• II Orawski Rajd Motocyklowy – w muzealnymkościółku odbyła się msza święta dla uczestnikówrajdu i zaproszonych gości, a następniena dziedzińcu Muzeum odbyła się prezentacjapojazdów oraz spotkanie integracyjne uczestnikówspotkania• Święto Borówki – impreza etnograficzno –folklorystyczna, podczas której odbywają siępokazy wielu zajęć gospodarskich, technik wyroburozmaitych przedmiotów, prezentowanyjest sprzęt dzisiaj nie używany; świętu towarzyszakonkursy wiedzy o skansenie i regionie,konkursy sprawnościowe oraz występy zespołówz regionu podbabiogórza• Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnejw muzealnym kościółku. 6.08. inauguracjakoncertu – Concerto Barocco; 7.08. WieczórWiedeński; 14.08. Koncert specjalny – DzieciDzieciom, 15.08. Arcydzieła Kameralistyki;21.08. Kwintesencja – Koncert finałowy• Uroczystość św. Huberta w Muzeum, organizowanawspólnie z Kołem Łowieckim „Ryś”z Jabłonki. Konkurs „Nasza szkoła chroni ptaki”– konkurs organizowany wraz z Kołem Łowiecki„Ryś” z Jabłonki, skierowany do dzieci imłodzieży. Wystawa pokonkursowa zorganizowanazostała w Muzeum• Orawskie Zaduszki – wieczór wspomnień tych,którzy odeszli. Spotkaniu towarzyszył muzykaorawska, duet smyczkowy – Ilona Nieciąg iKrzysztof Leksycki oraz organy – Jakub Misiniec.Spotkaniu towarzyszyła również prezentacjamultimedialna, zawierająca zdjęcia, datyżycia, publikacje, sentencje wspominanychosób. W roku 2011 wspominani byli: MarekNawara, ks. Ferdynand Machay młodszy, MarianKornecki, Andrzej Pilch, ks. Julian Łysek,Joanna Wilczkowa, Stefania Kasperczyk orazJózef Pieróg149


• Wieczór pieśni patriotycznych – impreza historyczno– edukacyjna; uczestnicy wspólnieśpiewali pieśni patriotyczne, przeżywając przytym idee patriotyzmu i niepodległości• Konkurs bożonarodzeniowy – figurki z szopkibetlejemskiej. Konkurs zorganizowany wrazz Orawską Biblioteką Publiczną z Jabłonki. Wystawapokonkursowa odbyła się w Muzeum.POZYSKIWANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH• Biblioteka: w roku 2011 do muzealnej bibliotekipozyskano 45 pozycji jako dary oraz2 pozycje zakupiono• Eksponaty: w 2011 roku pozyskano 42 eksponaty.INWENTARYZACJA, KONSERWACJA I BADANIAMuzeum – Orawski Park Etnograficzny w ZubrzycyGórnej w 2011 roku prowadziło badania na następującetematy:• Orawskie cegielnie – kontynuacja• Piwnice stokowe – kontynuacja• Rody OrawskieW trakcie przygotowywania wystaw zostały przeprowadzonekwerendy. Dotyczyły one:• wystawy obrazów A. Dziubka – kwerendaobejmowała wizytę u artysty, omówienie planuwystawy, tematykę oraz zapoznanie się zpostępami w pracy artysty• wystawy Ruch oporu na Orawie – kwerendaobejmowała wyjazd do szkół na terenie Orawyoraz do osób prywatnych, które posiadały informacjedotyczące okresu wojny i okupacji wregionie• wystawy Tym, którzy kochali Orawę – penetracjaźródeł archiwalnych ze zbiorów bibliotekimuzealnejKwerendy odbywały się również w celu penetracjiterenu i pozyskania potrzebnych i cennych eksponatów.Kwerendy dotyczyły ponadto bibliotek parafialnych,stanowiąc kontynuację badań w tym zakresiez poprzednich lat. W 2011 roku kwerenda odbyłasię w bibliotece parafialnej w Lipnicy Wielkiej.INWESTYCJE I REMONTY• Odbudowano zabytkowy zespół plebański –odbudowano plebanię z Podwilka, budynekgospodarczy zespołu plebańskiego z Podwilka,budynek gospodarczy zespołu plebańskiego zOrawki• zrealizowano kompleks rekreacyjno - zabawowegodla dzieci, wybudowano ogólno dostępnezaplecze higieniczno - sanitarne dlaobsługi publiczności imprez oraz projektówkulturalnych i turystycznych realizowanychprzez Muzeum - Orawski Park Etnograficzny• zmodernizowano infrastrukturę drogową -wykonano zabezpieczenie skansenu poprzezmodernizację ścieżek dostępu do obiektów,dróg i budowę mostów pożarowych oraz instalacjęautomatycznego systemu wykrywaniai sygnalizacji pożaru, uporządkowano otoczeniehistorycznej zabudowy w skansenie orazjej dostępność poprzez modernizację dróg ialejek komunikacyjnych, budowę dwóch mostównad ciekami wodnymi (Czarny Potok,Przykopa) oraz korektę niwelety terenu i zieleni• Odbudowano zagrody chłopskie - w ramachinwestycji pozyskano i przeniesiono na terenskansenu 5 nowych obiektów – cztery budynkigospodarcze oraz jeden mieszkalno – gospodarczy• Przeprowadzono remonty zabytkowych obiektów– w ramach prac remontowo – konserwatorskichzostała poprawiona kondycja 18obiektów znajdujących się na terenie Muzeum.STATYSTYKA• Wystawy czasowe – 9• Wystawy stałe - 28• Wystawy stałe odwiedziło 16 264 zwiedzających.• W zajęciach i lekcjach muzealnych uczestniczyło7 135 osób.• Uczestnicy ogółem – 31 200150


MUZEUM – NADWIŚLAŃSKI PARKETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEKLIPOWIECWYSTAWY STAŁEEkspozycja wnętrz łącznie 20, w tym:1. Dwie ekspozycje we wnętrzu dworskim:• „Z fotograficznego archiwum rodziny Bzowskich”.• „Mieszkanie zamożnej rodziny ziemiaństwaod poł. XIX w do 1945 r.”.2. Ekspozycje tematyczne we wnętrzach obiektówMuzeum (6 ekspozycji):• „Święcone w domu wójta z Podolsza”• „W szkole naszych dziadków”• „Izba dymna w młynie z Sadka”• „Sklep towarów mieszanych w domu z Alwerni”• „Od ziarna do chleba”• „Dawne sprzęty gospodarstwa domowego”3. Ekspozycja wnętrz mieszkalnych, gospodarczych,sakralnych (10 ekspozycji)4. Ekspozycje na zamku Lipowiec (2 ekspozycje):• wystawa planszowa „Historia zamku Lipowiec”• wystawa wnętrz „Zamek biskupów krakowskich”Ekspozycja architektury 25 obiektów drewnianychoraz małej architektury (kapliczki i krzyże, studnie,ule, sygnaturka, suszarnia owoców).WYSTAWY CZASOWEW siedzibie muzeum• „Szopki babiogórskie”• „Sztuka Rumunii”• „Ludowe świętowanie”• „W stronę światła. Dzieje oświetlenia”• „Historia czasem się toczy”• „Święta nie z tej ziemi”Poza siedzibą muzeumSzopki krakowskie ze zbiorów Muzeum NPEw Wygiełzowie – wystawa czasowa w MuzeumPodkarpackim w Krośnie – grudzień 2011INNA DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA• Przeprowadzono lekcje muzealne o charakterzewarsztatowym (12 tematów)• Na terenie Muzeum zorganizowano:• XVII Przegląd Zespołów Obrzędowych„Po krakowsku” – prezentowano dawneobrzędy i zwyczaje ludowe• XVII Konkurs Potraw Regionalnych „Przychłopskim stole” – konkurs połączonoz degustacją prezentowanych potraw• „Tajemnice Zamkowej Wieży” imprezana Zamku Lipowiec, której główną atrakcjąbyło przeprowadzenie uentingu dlazwiedzających• Tradycyjny Odpust „Pod czerwoną jarzębiną”– w kościele z Ryczowa odprawionouroczystą mszę świętą,w plenerach skansenu odbyła się prezentacjadawnych rzemiosł, zaprezentowanorównież dawny zwyczaj sąsiedzkiej pomocyzwanej „Tłoka”• XXI Międzynarodowy Festiwal MuzykiKameralnej i Organowej – koncerty odbywałysię w niedziele od połowy sierpniado końca września• Uroczyste otwarcie amfiteatru – wystąpiłZespół Pieśni i Tańca Śląsk• Powiatowe Święto Miodu – zaprezentowałysię koła pszczelarskiez regionu Małopolski Zachodniej• VII Zlot Wiedźm i Czarownic na ZamkuLipowiec, impreza współorganizowanaz gmina Babice• Turniej Rycerski i łuczniczy na Zamku Lipowiec,podczas imprezy zaprezentowałysię grupy rekonstrukcyjne zajmującesię odtwarzaniem scen bitewnych rycerstwa,a także życia codziennegow średniowieczuPOZYSKIWANIE ZBIORÓW MUZEALNYCHW wyniku darów pozyskano 298 nowych eksponatówna uzupełnienie wyposażenia XIX wiecznychwnętrz dworskich oraz na wyposażenie zagródchłopskich151


INWENTARYZACJA, KONSERWACJA I BADANIA• Wykonano konserwację ołtarza bocznegow kościele z Ryczowa• Zakupiono wyposażenie magazynowew postaci regałów• Zakupiono materiały konserwatorskie• Przeprowadzono badania terenowe wewsiach podkrakowskichPUBLIKACJE• katalog wystawy czasowej „Szopki babiogórskie”• katalog wystawy czasowej „Ludowe świętowanie”• katalog wystawy czasowej „Historia czasemsię toczy”• katalog wystawy czasowej „Sztuka Rumunii”• katalog wystawy czasowej „Święta nie z tejziemi”• katalog wystawy czasowej „W stronę światła”INWESTYCJE I REMONTY• Zakończono II etap budowy amfiteatruna terenie skansenu• Dokonano wymiany strzechy słomianejna jednym obiekcie Muzeum• Wykonano remont drewnianych schodówprzy domu z AlwerniSTATYSTYKAOgółem frekwencja wynosiła – 68 278 osób,w tym:• wejścia bezpłatne ogółem – 9 426 osób• uczestnicy lekcji muzealnych – 8 509 osób• bilety indywidualne – 35 035 osób• bilety zbiorowe – 15 308 osóbFrekwencja w poszczególnych obiektach:• na zamku – 29 559 osób• w skansenie – 38 719 osób152


MUZEUM – DWORY KARWACJANÓWI GŁADYSZÓW W GORLICACHWYSTAWY STAŁE• Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. RomanaReinfussa w Szymbarku – do zwiedzania udostępnianoekspozycję skansenowską ilustrującązwykłe zajęcia domowe i gospodarskie Pogórzanoraz działalność wiejskich warsztatówrzemieślniczych• Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” – prezentowanoekspozycję stałą zachowanych XVIwiecznychreliktów architektonicznych DworuKarwacjanów /zachowane wątki XVIi XVII-wiecznych murów oraz kamieniarkiokiennej/, a także wystawę grafik i fotografiidokumentalnych (historii dworu i jego remontuw latach 1984-1992)• Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy„Kasztel w Szymbarku” – ekspozycja W kręgukultury dworkowej• Zagroda maziarska w Łosiu - ekspozycja stałapoświęcona „maziarstwu” - łemkowskiemu ludowemuprzemysłowi destylacji ropy naftoweji handlu jej produktami.• Cerkwiew w Bartnem prezentuje zachodni typłemkowskiego budownictwa sakralnego. Wewnętrzu zachowany jest XVIII- wieczny barokowyikonostas (w nawie rzeźbiony i polichromowanyboczny ołtarz, pochodzącyz 1797 roku)WYSTAWY CZASOWEW siedzibie muzeumW roku 2011 zrealizowanych zostało w oddziałachMuzeum we własnych salach ekspozycyjnych 39wystaw i ekspozycji zmiennych, na które złożyłysię 32 wystawy współczesnej plastyki,3 wystawy muzealne i 4 wystawy o charakterzemiędzynarodowym.Poza siedzibą muzeumWystawa pokonkursowa z XI edycji MiędzynarodowegoKonkursu Grafiki Komputerowej zorganizowanaw Domu Polsko – Słowackim w Bardejowie– SłowacjaINNA DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA• praca oświatowa tzw. „lekcje w Muzeum”oraz warsztaty edukacyjne (m.in. „Od ziarenkado płócienka”, „Tradycyjne ozdoby choinkowe”,„Warsztaty szermiercze”, „Wielkanocnewarsztaty malowania pisanek”)• cykliczne, cotygodniowe „Spotkania z filozofią”Klubu Miłośników Filozofii „COGITO”• cykl koncertów muzyki poważnej, wieczorówpoezji i spotkań z artystami (m.in. Koncertz okazji 260tej rocznicy urodzin Dymitra Bortniańskiego,Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe,koncerty kolęd, recitale fortepianowe)• Ogólnopolskie Mistrzowskie Kursy KwartetówSmyczkowych• IV edycja „Gorlickiej Jesieni Muzycznej”/wspólnie z samorządami lokalnymi/• pomoc na rzecz ludzi chorych i ubogich poprzezorganizację aukcji, wystaw i udostępnianiepomieszczeń na przeprowadzanie przedsięwzięćcharytatywnych• imprezy plenerowe (Pogórzańsko-ŁemkowskiJarmark Wielkanocny, Piknik Rodzinny w Kasztelu,Wesele Pogórzańskiew Skansenie, Spotkania na Węgierskim Szlaku)• plenery, warsztaty artystyczne (MiędzynarodowyMalarski Plener Polonijny „Wschód-Zachód” Gorlice 2011, plenery malarskie dlastudentów szkół artystycznych)• wykłady, prelekcje, promocje albumów (m.in.promocje albumów „Odwaga i nadzieja”,„Łemkowskie cerkwie”, wykład prof. JerzegoVetulaniego; prelekcja „Kultura Chinw dobie przemian”)• panele dyskusyjne, konferencje naukowe(„Kicz jako tekst kultury”, „Kultura jest jedna”,„Komu potrzebny jest jeszcze mistrz?”)• działalność chóru Cantores KarwacjanumPOZYSKIWANIE ZBIORÓW MUZEALNYCHW roku 2011 pozyskano do zbiorów Muzeum 97eksponatów o charakterze etnograficznym.INWENTARYZACJA, KONSERWACJA I BADANIAProwadzono bieżącą konserwację eksponatóworaz obiektów Skansenu Wsi Pogórzańskiejw Szymbarku oraz Zagrody maziarskiej w Łosiu.• 9 katalogów /Adam Hoffmann/malarstwo;Roman Raczek/malarstwo; Krzysztof Żarnowski/malarstwo;Karpacki Pejzaż; Pomiędzy153


czernią a bielą Alina Zachariasz-Kuciakowska;Jerzy Lis-malarstwo; Stanisław Tabiszmalarstwo;Adam Wsiołkowski-malarstwo;Promotor, doktorzy i doktoranci/(z pracamiprof. S.Bajka)PUBLIKACJE• materiały pokonferencyjne /Kultura jest jedna(publikacja własna Muzeum)• 4 publikacje: Gorlice- wiek rozwoju (publikacjawłasna Muzeum), Na Pogórzańskiej Wsi (publikacjawłasna Muzeum), Słownik Gwary Pogórzańskiej(publikacja własna Muzeum), Panegiryki,inskrypcje i epitafia przez KrzysztofaGomołę w Kasztelu szymbarskim spisane (publikacjawłasna Muzeum)INWESTYCJE I REMONTYZakończono I etap prac remontowych przy rekonstrukcjii adaptacji spichlerza z Rożnowic na terenieSkansenu Wsi Pogórzańskiej w SzymbarkuSTATYSTYKA• Wystawy stałe - 5• Wysatwy czasowe - 39• Liczba zwiedzajacych ok. 61 500 osób154


MUZEUM ARMII KRAJOWEJ IM. GEN. EMILAFIELDORFA „NILA” W KRAKOWIEWYSTAWA STAŁAPolskie Państwo Podziemne i jego siła zbrojnaArmia Krajowa (w Zagórzu gm. Niepołomice), byłaczynna od sierpnia 2011 r. w związkuz ponownym uruchomieniem siedziby MuzeumAK.WYSTAWY CZASOWEw siedzibie muzeum:W odnowionej siedzibie Muzeum przygotowanodwie ekspozycje czasowe:• Z londyńskich zborów Polskiego PaństwaPodziemnego, która stanowi wybórdokumentów i fotografii ze zbiorów StudiumPolski Podziemnej w Londynie.• In the air on the air w ramach, którejprzybliżono widzowi działania lotnicze naterenie małopolski w czasie II wojnyswiatowej, a także zaprezentowano pamiątki zmiejsc zrzutów i katastrof lotniczychsamolotów alianckich niosących pomoc dlaArmii Krajowej. Wystawie towarzyszyły I DniSojuszników, które stanowić będą noweprzedsięwzięcie w ofercie Muzeum AK.Poza siedzibą museum:• Do Niepodległej… – wystawa objazdowa• Nowogródczyzna – dziedzictwo i walkaw jego obronie w Zespole Szkół Społecznychnr 1 w Krakowie, w Muzeum Ziemi Koszyckiej• Polskie Państwo Podziemne przeciwko broniV w Sowiogórskim Muzeum Technikiw Dzierżoniowie, w Muzeum Ziemi Lubuskiejw Zielonej Górze• Bogu i Ojczyźnie – Rostworowscy w galeriiWojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,w Muzeum Tradycji Niepodległościowychw Łodzi, w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy• Początki Polskiej Radiofonii w siedzibie RadiaKraków• Śladami Jana Pawła II w siedzibie RadiaKraków• Zbrodnia katyńska w Muzeum ZiemiKoszyckiej• Ekspozycja reprezentatywnego wyboru(17 szt.) z kolekcji broni palnej StanisławaWcisły w Muzeum Militariów (Arsenał) –Muzeum Miejskie Wrocławia• Frantic VII, zlokalizowana w Pawilonie Balonuwidokowego w Krakowie.INNA DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA• Uroczyste Spotkanie Kombatantów w 58.rocznicę śmierci Patrona Muzeum – Gen.Emila Fieldorfa „Nila” oraz z okazji rocznicyzakończenia II wojny światowej w Europiew Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.• 26 września 2011 r. w wigilię Dnia PolskiegoPaństwa Podziemnego odbyło się uroczysteotwarcie Muzeum Armii Krajowej im. Gen.Emila Fieldorfa "Nila".POZYSKIWANIE ZBIORÓW MUZEALNYCHPozyskano 94 muzealiów, 205 archiwaliów. Bibliotekawzbogaciła się o 370 tomówINWENTARYZAJA, KONSERWACJA I BADANIAZinwentaryzowano 382 obiektów, założono 702kart elektronicznych, zdigitalizowano 154 obiekty.PUBLIKACJE• Materiały na Uroczyste SpotkaniaKombatantów (3)• ok. 15 akcydensów i druków ulotnychINWESTYCJE I REMONTYW ramach inwestycji Rewaloryzacja i adaptacjabudynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dlapotrzeb Muzeum AK, zakończono roboty architektoniczno-budowlane.Przeprowadzono prace związanez próbami, badaniami, rozruchami budynkusiedziby Muzeum AK, który następnie odebranooraz uzyskano zezwolenie na jego użytkowanie.Obecnie po zakończeniu postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowaniei wykonanie ekspozycji stałej Muzeum AKtrwają prace związane z jej powstaniem.STATYSTYKA• 10 wystaw czasowych• Ilość zwiedzających wystawy czasowe ok.155


90 000 osób.• Udzielono około 1100 informacji i wykonano61 kwerend.• Stronę internetową Muzeum odwiedziło ok.20 097 osób,Fot. Wojciech Dziedzic156

More magazines by this user
Similar magazines