12.07.2015 Views

Reportér 2005/1 - AŽD Praha, sro

Reportér 2005/1 - AŽD Praha, sro

Reportér 2005/1 - AŽD Praha, sro

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZDARMAreportér1/2005čtvrtletník společnostiAŽD Praha3 Otevřeli jsme školicístředisko v Indii6 Pendolino v Čechách vyjede10 Světová rarita v Hradci Králové


2 / REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 AKTUÁLNĚÚvodní slovo ❚❙Zdravíme – v roce 2005 poprvé – naše čtenáře.Kalendářní rok má za sebou necelé tři měsíce, ale díky loňské změněhospodářského roku v naší společnosti už můžeme vykázat pět měsícůintenzivní práce.Únorové sněhové přívaly nám poněkud zkomplikovaly plánovanou pokládkukabelů, ale věříme, že jarní počasí dovolí vzniklá manka vyrovnat.Řada staveb ovšem byla bez ohledu na počasí uvedena do provozu,např. vybudování a uvedení do provozu moderního zabezpečovacího zařízenína trati do Železné Rudy.Zahájili jsme práce na subdodávkách pro pilotní projekt rádiovéhomobilního telefonního systému GSM-R (výstavba musí být dokončenav prvním pololetí letošního roku) a jednáme o zajištění realizace pilotníhoprojektu systému ETCS.K významným akcím patřila naše účast na Mezinárodním strojírenskémveletrhu IETF v Dillí. Expozici českých firem navštívil při své pracovní cestědo Indie i ministr dopravy ing. Šimonovský. A nejen to – pan ministr spolus naším velvyslancem v Indii ing. Novotným a naším generálním ředitelem11. února slavnostně otevřel výcvikové středisko u firmy Hytronics v Hajdarábádu.Vybudovali jsme zde pro účely školení obsluh a pracovníků údržbyrepliku zařízení ESA 11 IR, odpovídající zařízení instalovanému ve staniciUppal, která bude aktivována jako první z naší zakázky. Výcvikovézařízení umožňuje i simulaci funkce a ověřování změn SW. V rámci cestynašeho pana ministra s podnikatelským doprovodem se uskutečnila i řadasetkání s indickými vládními orgány. Z nich nás především zajímala setkánís indickým ministrem železnic a s guvernérem státu Andhra Pradesh, kdese naše zakázka realizuje. O celé akci, kterou zmiňoval jak indický, takčeský tisk, přinášíme podrobnější zprávu doplněnou obrázky.I celkově se naše aktivity v zahraničí zintenzivňují – naši zaměstnanci„pendlují“ mezi Prahou a Bělehradem či mezi Prahou a Sofií. Jak v Srbsku,tak v Bulharsku jsme na sebe soustředili zájem a jednáme o dodávkáchjak pro státní železnice, tak pro energetický průmysl. Jak si mohliněkteří naši zaměstnanci všimnout, na stážích v našem závodě Technikajsou už i bulharští a srbští technici.Snaha získat zakázky v zahraničí je v současnosti nezbytností, protožeprací na koridorech je v současnosti před rozhodnutím o zahájení výstavbyna dalších koridorech jen pomálu, a tak zakázky v zahraničí a prácena vedlejších tratích mohou představovat naše hlavní aktivity.Mohli jste si povšimnout, že v poslední době se v tisku (a to jak odborném,tak denním) objevuje výrazně větší množství informací o AŽD.Během dvanácti let od naší privatizace se opravdu naše společnostetablovala jako významný a spolehlivý dodavatel i zaměstnavatel a našeaktivity – zajištění zabezpečovacího zařízení pro koridory, dodávky naSlovensko, pro metro, do Indie, spolupráce na zajištění provozuschopnostisouprav Pendolino – zaslouženě poutají pozornost.V květnu 2005 se bude v Praze konat výroční zasedání sdružení evropskéhoželezničního průmyslu UNIFE. Bude to příležitost, kterou jakočlenové této organizace chceme využít, abychom během doprovodnýchexkurzí ukázali našim hostům z celé Evropy některé výsledky naší práce– zařízení pro řízení jízdy vlaku (kterým jsou vybavovány jednotky řady 471)a zabezpečovací zařízení v pražském metru.Vaše redakční radaVystavovali jsme v Indii ❚❙Již podruhé jsme se zúčastniliMezinárodního strojírenskéhoveletrhu IETF v indickém Dillí. Naveletrh zavítal i ministr dopravyČeské republiky Milan Šimonovskýa podpořil tak aktivity českých firemv zahraničí.Na letošním IETF AŽD prezentovalapočítač náprav a dispečersképracoviště se simulací JOPze stanice Uppal, která by měla býtběhem nejbližší doby spuštěna dozkušebního provozu.Stánek AŽD navštívila delegaceministra dopravy ČR spolu s velvyslancemČR v Indii ing. Novotným.Generální ředitel AŽD ing. ZdeněkChrdle ministrovi osobně předvedlpočítač náprav a způsob jehovyužití na železničních tratích. Současnětaké představil aktivity AŽDv zahraničí.Novinky na webu AŽD ❚❙Pro odborníky i laiky jsme připravili demoverzi softwaru Graficko-technologickénadstavby (GTN). Demoverze je umístěna na našich webovýchstránkách u příslušného produktu a umožňuje vyzkoušet si řízenídopravy stejně jako ve skutečné železniční stanici.Na naše webové stránky jsme rovněž umístili novou sekci Zábava.V současnosti zde naleznete náš spořič obrazovky obsahující sérii poutavýchfotografií s železniční tematikou. V budoucnu bude sekce doplněnao další zajímavé a originální programy. Těšte se!


AKTUÁLNĚ REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 / 3AŽD vstupuje do energetiky ❚❙Naše společnost AŽD Praha odkoupila více než 60 % akcií energetické společnostiSpálovský. Důvodem tohoto kroku je navázání spolupráce obou firem v oblasti výrobypro energetiku a využití rozsáhlého know-how firmy Spálovský.Toto strategické partnerstvíumožní především optimální využitívýrobních kapacit obou společností.„Odkoupením většinového podíluv akciové společnosti Spálovskýjsme získali možnost rozšířit výrobníprogram v oboru energetiky a elektrotechniky,“říká ing. Jiří Baťka,provozní ředitel AŽD Praha.Pro firmu Spálovský je spojeníse silným strategickým partnerempřínosem. Přístup k významnýmzakázkám a specializace výrobníchkapacit v rámci AŽD vytvořífirmě Spálovský spolehlivou podnikatelskouzákladnu. „Kvalita spojenás vysokou technickou úrovnía účelné zapojení a využití výrobníchkapacit jistě přinese efekt.Upevní tak postavení obou partnerův České republice a otevřenové cesty na zahraniční trhy,“říká ředitel společnosti AntonínSpálovský.Otevřeli jsme první české školicí střediskozabezpečovací techniky v Indii ❚❙11. února naše společnost slavnostně otevřela v indickém městě Hajdarábádu novéškolicí středisko určené pro výcvik obsluhy a údržby elektronického staničníhozabezpečovacího zařízení ESA 11 IR. AŽD Praha, jako jediná česká firma v tomtooboru, dodává zařízení Indickým železnicím pro zabezpečení provozu železničnídopravy.Elektronické zabezpečovacízařízení ESA 11 IR je v Indii prvnísvého druhu a představuje jedenz nejmodernějších systémů instalovanýchna indické železnici.Pro zajištění spolehlivého a bezpečnéhoprovoz zařízení ESA 11 IRbude AŽD školit pracovníky železnice.V novém tréninkovém centruje instalován simulátor provozu, nakterém se pracovníci železnice učíelektronický systém ovládat. „Díkytomuto středisku bude zajištěn dostatekkvalifikovaných pracovníků proobsluhu dalších deseti železničníchstanic, do kterých v současnosti instalujemeESA 11 IR,“ řekl generálníředitel AŽD ing. Zdeněk Chrdle.Zabezpečovací zařízení ESA11 IR je systém speciálně adaptovanýpro Indické železnice.Jeho vývoj a modifikace pro místnípodmínky trval dva roky. Základsoftwaru tvoří český systém ESA11 dodávaný firmou AŽD na českéželeznice. Systém je speciálněupraven podle místních návěstníchpředpisů a dalších požadavků Indickýchželeznic. Vznikl tak vysocesofistikovaný produkt odolný vůčiextrémním klimatickým vlivům a splňujícímístní technické požadavky.Slavnostního otevření školicíhocentra se zúčastnili ministr dopravyČR Milan Šimonovský, generálníkonzulka v Mumbaji Irena Krasnická,generální ředitel AŽD ZdeněkChrdle, vládní představiteléindického státu Andhra Pradesha vedení Indických železnic. AŽDse současně v této době zúčastnilai strojírenského veletrhu v Dillí, kdepředstavila své technologie dodávanéIndickým železnicím. Delegaceministra dopravy na veletrhu podpořilasvou návštěvou spolu s AŽDi všechny ostatní české firmy, kterézde prezentovaly český průmysl.Zajímavosti zesvěta železnicIzrael se rozhodl obnovit částhistorické Hedžaské železnice,která se nachází na jeho územía je více než 50 let mimo provoz.Je to úsek z Haify do Beit-Sheanu,dlouhý asi 60 km. Původníúzkorozchodnou trať vybudovalyněmecké firmy v letech 1900až 1908. Nyní bude tento úsekpřeveden na normální rozchod.V provozu jsou části Hedžaskédráhy v Jordánsku a v Sýrii, úsekv Saúdské Arábii je mimo provozjiž od první světové války.V Nice se konala konferencek projektu LOCOPROL (zúčastnilise jí i zástupci AŽD). Cílemprojektu je definovat systém probezpečné určování polohy vlaků(v kombinaci sběru dat z družicovéhonavigačního systémua vozidlového snímání polohy vlaku)a spojení tohoto systému sesystémem ETCS.Na nově otevřené VRT v JižníKoreji byl vytvořen nový korejskýrychlostní rekord 352,4 km/h. Použitývlak typu G7 je korejské výrobya jeho vozy byly vystavoványna loňském InnoTransu v Berlíně.Tendr chilských železnic namodernizaci 750 km tratě byl prodloužendo 8. března 2005. AŽDzvažovala účast v tomto tendru,ale jde o stavbu typu BOT, kterousi musí dodavatel po dobu 16 letprovozovat ve vlastní režii, což sepro nás nejevilo jako reálné.Siemens získal zakázku na vybudovánísystému GSM-R v Číněna trati o délce 470 km včetněvybudování zkušebního a výcvikovéhocentra v Pekingu. Je zřejmé,že systémy, původně řešené jakoevropské projekty pro interoperabilitu,nacházejí uplatnění nacelém světě (např. Indie vyhlásilatendry na GSM-R i ETCS).Siemens získal i zakázku u budapešťskéhodopravního podnikuna vybavení trasy 2 řídicím systémemna bázi rádiového spojenís vlakem. Řídicí centrum bude vybavenosystémem VICOS OC501,stanice elektronickým stavědlemSICAS a pro rádiové spojeníbude použit systém Airlink, kterýpro spojení používá řadu malýchantének místo obvyklejšího tzv.otevřeného vyzařujícího koaxiálníhokabelu.Ing. Zdeněk Procházkaodb. poradce generálního ředitele


4 / REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 LIDÉKonkurujeme kvalitou a spolehlivostí ❚❙Rozhovor s ing. Stanislavem Slavíčkem, náměstkem provozního ředitele pro řízení Výrobního závodu OlomoucIng. Stanislav SLAVÍČEKK AŽD Praha, Výrobnímu závoduOlomouc, nastoupil dne1. března 1997 do funkceasistenta ekonomického náměstkazávodu. Po seznámeníse s problematikou ekonomickéhoúseku a ekonomickéhořízení závodu byl od1. července 1997 ustanovendo funkce ekonomickéhonáměstka ředitele Výrobníhozávodu Olomouc.Od 1. ledna 2004 byl jmenovándo funkce náměstka provozníhoředitele pro řízení Výrobníhozávodu Olomouc.Ing. Slavíček je absolventemVysokého učení technickéhov Brně, Fakulty strojní, oboruhydraulické a pneumatickéstroje a zařízení.Je ženatý a má dvě děti.Výrobní závod Olomouctvoří spolu s ostatnímivýrobními závody v Brněa Praze produkční základnuAŽD. Můžete nám stručněpředstavit produkci svéhozávodu?Nosným programem Výrobníhozávodu Olomouc (VZO) je strojírenskávýroba zaměřená na výrobuvenkovních prvků zabezpečovacítechniky pro kolejovou dopravu.Jsou to zejména prvky výhybkovéhoprogramu – například elektromotoricképřestavníky, čelisťovézávěry, snímače polohy jazyka, výkolejky,kabelové závěry, venkovníprvky přejezdových zařízení a další.Významný podíl výkonů VZOtvoří výroba vodičových svazků doautomatických praček pro WhirlpoolSlovakia. Vzhledem k tomu, že jsmezaložili dceřinou společnost AŽDW Poprad, která se výrobou vodičovýchsvazků pro firmu Whirlpoolprimárně zabývá, má tato oblastprodukce ve VZO klesající tendenci.Momentálně je prioritní snahou najítdalšího odběratele a zajistit i do budoucnavytížení stávajících kapacit.Jedná se o možnosti zavedenívýroby prvků výhybkovéhoprogramu v Kazachstánu.Jaký očekáváte vývoj tohotoprojektu a jaké by byly jehopřínosy?Strategie AŽD Praha v Kazachstánuje určována vedenímspolečnosti. Úlohou VZO a jehozaměstnanců je posoudit výrobnía technologické možnosti vytipovanýchfirem v Kazachstánu promožnou spolupráci v oblasti výrobyvenkovních prvků zabezpečovacítechniky, elektromotorickýchpřestavníků, upevňovacích souprava čelisťových závěrů.Digitální měřicí centrum, které umožňuje kontrolu kvality výrobků s vysokoupřesností.Kazachstán představuje potenciálněvýznamný trh, na kterémbychom mohli uplatnit technologiia výrobky AŽD Praha.Nevýhodou kazašského trhu jejeho velká vzdálenost od Českérepubliky a také konkurence v podobělevnějších ruských zařízení.Negativa kazašského tržníhoprostředí by mohla být zčástieliminována výrobou některýchkomponentů přímo v Kazachstánu,což je možnost, kterou v současnostivedení společnosti intenzivnězvažuje.Věnuje se VZO pouze produkcipro AŽD, nebo spolupracujei s dalšími firmami?Jak již bylo řečeno, vedle výrobkůstandardní zabezpečovacítechniky pro AŽD hraje ve VZOvýznamnou roli také výroba vodičovýchsvazků pro Whirlpool. Mimotyto dvě základní oblasti výroby setaké rozvíjí výroba dílů pro firmuJohn Crane, a. s. (přední světovývýrobce mechanických ucpávek).Po zavedení třísměnného provozuna nových obráběcích centrechočekáváme významné zvýšenípodílu výroby pro externí odběratelev oblasti třískového obrábění(obrábění převodových skříní – firmaMoravochem, výroba dílů proobráběcí stroje – OSO Olomoucapod.).Jak pociťujete ve svéoblasti výroby konkurencimenších firem?Samozřejmě že konkurencemenších firem v oblasti strojírenskévýroby je poměrně značná.Automat KOMAX 333 PC – zařízení na výrobu vodičových svazků proWhirlpool.Nové soustružnicko-frézovací centrum od japonské firmy MAZAK.


LIDÉ REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 / 5Sídlo Výrobního závodu Olomouc.Vedení VZO, zleva: ing. Lešanský (pověřenec IMS), ing. Štěpánek (vedoucí TPV), p. Lorenc (vedoucíÚŘJ), p. Křížek (vedoucí výrobního úseku), ing. Kudělková (vedoucí ekonomického úseku).Projevuje se zejména u jednorázovýchzakázek, kde je hlavní důrazkladen na cenu.Naštěstí se v poslední doběobjevují zákazníci, kteří poptávajíopakovanou výrobu komponentů,kde samozřejmě zůstává velký tlakna cenu, ale neméně významnýmifaktory jsou i kvalita, spolehlivosta stabilní silný partner, nejlépes certifikátem jakosti dle ISO.Co v současné době patřík největším úspěchům VZO?Díky pochopení a vstřícnosti vedeníspolečnosti se daří postupná obnovastrojního parku a technologií u hlavníčinnosti VZO – třískového obrábění.Koncem roku 2004 bylo pořízenoobráběcí soustružnicko-frézovacícentrum MAZAK Integrexa v březnu 2005 bude instalovánofrézovací centrum MAZAK Variaxis.Jedná se o špičková zařízení světovéúrovně. Tyto investice zajistínejen zvýšení produktivity výrobyv oblasti standardních výrobků proAŽD, ale také nám výrazně rozšířímožnosti výroby a obrábění dílůpro externí partnery mimo drážníoblast – v souladu se strategiíAŽD Praha.Děkujeme za rozhovor.Sandra Gosmanová, DiS.ředitelství společnostiBlahopřání jubilantům ❚❙Vedení společnosti a odborové organizace OSŽ děkují všem spolupracovníkům, jejichž životní a pracovní jubileapřipadla na 1. čtvrtletí roku 2005, za vykonanou práci a přejí jim hodně štěstí, spokojenosti, rodinné pohodyv osobním životě a především pevné zdraví.ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:60 letŘeditelství společnosti:Ing. Jaroslav CaldrZávod Technika:Ing. Petr Kaláb,Hana TrnkováMontážní závod Kolín:Miroslav SuchýMontážní závod Olomouc:Josef HolátkoVýrobní závod Praha:Miroslav Liška, Otakar TitěraVýrobní závod Olomouc:Jiří KratochvílaZásobovací a odbytový závodOlomouc:František Kalousek55 letZávod Technika:Květoslava Bohatá, Zora JirkovskáDivize Teleinformatika:Ján JančíkMontážní závod Kolín:Milan Kubala, Jaroslav ŽídekMontážní závod Olomouc:Ladislav Bohatý, Marie Dědková,Miroslav Svozil, Jan ŠtenclVýrobní závod Praha:Jozef Drličiak, Jaroslava SkoupáVýrobní závod Brno:Jaroslav LevVýrobní závod Olomouc:Ladislav Halbík, Alena Johanidesová,Jiří StratilZásobovací a odbytový závodOlomouc:Alexander Toth,Milada Vymětalová50 letŘeditelství společnosti:Ing. Vladimír KetnerZávod Technika:Ing. Jiří Finger, Ing. Jan Kvíčala,Ing. Jiří Malý, Ing. Arnošt ŽupkaDivize Teleinformatika:Attila VavrikMontážní závod Kolín:Viktor Dobrecov, Josef KrupičkaMontážní závod Olomouc:Jiří Kašpařík, Vladimír Kočí,Vlastimil UhlířVýrobní závod Olomouc:Věra Habartová, StanislavKřemenek, Miroslav MedekZásobovací a odbytový závodOlomouc:Zdena MrtváPRACOVNÍ VÝROČÍ:40 a více než 40 letZávod Technika:Ing. Jiří MeixnerMontážní závod Olomouc:Josef Buranský35 letŘeditelství společnosti:Ing. Miroslav Kettner,Ing. Jindřich OčenášekMontážní závod Olomouc:Anton Kučera30 letZásobovací a odbytový závodOlomouc:Helena Vaňková,Jiří Zavadil25 letDivize Teleinformatika:Ján Gérik,Pavel StárekMontážní závod Kolín:Jaroslav SuchánekMontážní závod Olomouc:Jan Juřena,Václav KašparůVýrobní závod Olomouc:Zdeněk Plachý20 letZávod Technika:Ing. Pavel HorákDivize Teleinformatika:Ladislav DanciMontážní závod Olomouc:Marie Tognerová, Petr MalíkZásobovací a odbytový závodOlomouc:Milan PěnkavaDO STAROBNÍHO DŮCHODUODEŠLI, RESP. ODEJDOU:Ředitelství společnosti:Josef Bláha, Irena Hofmannová,Ing. Jan HoraMontážní závod Olomouc:Josef SpurnýVýrobní závod Praha:Jana BucharováVýrobní závod Olomouc:Oldřich TeichmannZásobovací a odbytový závodOlomouc:Jan AmbrosK poděkování a přání pevnéhozdraví a životní pohody sepřipojuje i redakční rada.


6 / REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 ÚSPĚCHYDíky vývojářům AŽD Pendolino v Čechách vyjede ❚❙Po dlouhých peripetiích se zdá, že Pendolino přece jen na naši železnici vyjede. AŽD Praha ve spoluprácis firmou ELCOM totiž předložila výrobci Pendolina ALSTOMU řešení v podobě návrhu vývoje a aplikace aktivníchfiltrů. V únoru pak byla podepsána smlouva na dodání těchto aktivních filtrů pro všech sedm jednotek Pendolina,které budou v České republice jezdit. Předpokládá se, že první Pendolino vyjede na zkušební okruh ve Velimiv červenci tohoto roku. Zakázka, kterou tím firma získala, se pohybuje v řádech milionů korun.Vloudila se chybička…V průběhu procesu nasazování jednotekPendolina na české tratě se řešilacelá řada problémů, např. brzdovésystémy a jejich schvalovací proces,ovlivňování zabezpečovacích systémůna trati rušivými proudy, které generujíměniče motorů souprav, a další.Výrobce Pendolina (dříve FIATFerroviaria, nyní ALSTOM Ferroviaria,který převzal odpovědnost zadodávku původně u jiného konsorciaobjednaných vlakových souprav 680)dostal od ČD zadání i s přesnými parametrycitlivosti kolejových obvodů.Když však Pendolino do Čech přijelo,zjistilo se, že v odebíraném prouduasynchronních motorů vznikají z principufunkce měničů rušivé kmitočty,což způsobuje, že kolejové obvodyna střídavé trakci se mohou nahodilechovat, jako by vlak na trati vůbecnebyl.Znamená to, že nebyly plně dodrženyzadávací podmínky soutěže nadodání vlakových jednotek.V této situaci nabídla AŽD Praha vespolupráci s firmou ELCOM řešeníproblému dodatečnou instalací tzv.aktivních filtrů, jejichž úkolem je eliminacerušivých proudů.Situace v ciziněJinde v Evropě je situace jiná.Někde se nepoužívají kolejovéobvody, ale „počítače náprav“.Toto řešení je sice vůči rušivémuvlivu imunní, ale zato nepoznástav, jestliže by uprostřed úsekuněkdo kus koleje vyřízl.Jinak je ovšem známo a v posledníchletech publikováno, žev Anglii měli s Pendolinem obdobnýproblém (na trati Londýn–Glasgow)a že např. v Dánsku řešili stejnýproblém pro jiný typ lokomotivy,než je Pendolino.ŘešeníNa hledání řešení, jak odstranitrušivé proudy, se pracovalořadu měsíců. S použitím filtrůto zkoušela i firma ALSTOM.Koncem roku 2004 proběhlyprvní zkoušky, které potvrdilysprávnost řešení s kompenzacírušivých kmitočtů, nabídnutéhospolečností AŽD Praha a firmouELCOM.Poté se již jen čekalo na podpissmlouvy s ALSTOMEM, abymohl být vývoj celého systémudokončen.


ÚSPĚCHY REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 / 7Máme Zlatý certifikát! ❚❙Od certifikačního orgánu IQ Net jsme na konci prosince 2004 získali tzv. Zlatý certifikát,prokazující shodu systému managementu jakosti, environmentálního systému managementua managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky norem ISO 9001, ISO14001 a specifikace OHSAS 18001. Certifikát osobně předal zástupce CQS Lubomír Krůtavedení společnosti.Pro zákazníky AŽD Praha jeudělený certifikát integrovanéhosystému řízení důkazem, žedodržování principů moderníhořízení zaměřeného na kvalitu, environmenta zajištění bezpečnostia ochrany zdraví při práci není vespolečnosti AŽD jen pouhým prohlášením,ale jejich osvojení byloprověřeno nezávislým certifikačnímorgánem CQS. Pro ing. JanaKádu, vedoucího odboru řízení jakosti,je získání Zlatého certifikátudobrým vysvědčením pro společnostAŽD o schopnosti plnit náročnépožadavky a uspokojit potřebya očekávání zákazníků a všech zainteresovanýchstran. „Integrovanýsystém managementu je účinnýmpomocníkem jak ,správné věci dělatsprávně‘. Odchylky od tohotopostupu jsou ve svém důsledkuztrátou,“ říká ing. Káda.V AŽD Praha byl integrovanýsystém managementu zaváděnpostupně v jednotlivých krocích.Systém managementu jakosti bylzaveden v roce 1997 a již dvakrátúspěšně recertifikován, naposledyv roce 2003. V roce 2004 bylana ředitelství společnosti úspěšněukončena společná implementaceenvironmentálního managementua managementu bezpečnostia ochrany zdraví při práci. Vhodnost,účinnost a efektivnost integrovanéhosystému managementuzahrnujícího oblast jakosti, environmentui bezpečnosti a ochranyzdraví při práci byla potvrzena kladnýmvýsledkem auditu certifikačníhoorgánu v listopadu 2004.Ing. Jan Káda, vedoucí odboru řízení jakosti.Získat zakázku je proces ❚❙Většinu zakázek získává našefirma na základě veřejnýchobchodních soutěží. Veřejnéobchodní soutěže se řídí podlezákona č. 40/2004 Sb. a zadávacíchpodmínek zadavatelesoutěže. Nabídka, kterou předkládáme,není svazeček dokladů, aleobjemný svazek dokladů a technickéhořešení, ve většině případůje to dokonce několik objemnýchsvazků. Počet dokladů se nelišíu nabídky za několik milionů nebostovek milionů. Tyto doklady jsoupotřebné do všech soutěží. Dokladyje třeba soustředit pečlivě,protože sebemenší nedostatek(chybějící, případně nesprávněvyplněný doklad, neočíslovanélisty, chyba názvu apod.) může býtdůvodem vyloučení ze soutěže.Nabídku zpracovává obchodníúsek, ale je zde samozřejmědůležitá součinnost se závodemTechnika. Pohled projektantůa inženýrů na nabídku je nezbytný.Velmi často jsou termíny odvyhlášení soutěže do předánínabídky vzhledem k objemu pracívelmi krátké. S velkým napětímse pak zúčastňujemeotevírání obálek u zadavatele.Pokud je naše nabídkavítězná, získali jsme pronaši firmu zakázku a tími práci pro naše zaměstnance.Situace na trhu práceje dnes velmi dramatická.Přispěl k tomu i vstup našírepubliky do EU a přejímáníevropských zákonů, kteréjsou nejen velmi přísné, aleněkdy až byrokratické.Abychom získávali nanašem i zahraničním trhuzakázky, je věcí všech našichzaměstnanců. Čím budenaše zařízení dokonalejší,technicky předčí konkurencia i cenově se vyrovná všeobecnénabídce, tím větší jepředpoklad úspěchu. K tomuvšemu pochopitelně přispívávysoká kvalita práce. Nadobrém jménu AŽD Praha semusejí podílet všichni.Ing. Josef Schrötterobchodní manažer


8 / REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 PRODUKTYDAST představila na Eurotrafficu nový monitorovací systém ❚❙Divize automatizace silniční techniky AŽD se prezentovala ve dnech 9.–12. března na mezinárodní odbornévýstavě dopravního inženýrství a dopravně technických zařízení Eurotraffic v pražském veletržním areáluv Letňanech. Naše brněnská divize zde představila nový informační monitorovací systém DOCENT.DOCENT (DOhledové CEN-Trum dopravních technologií) jesystém pro monitorování provozua funkčnosti instalovaných technologiíprostřednictvím aktuálníchinformací a dat o stavu provozu.Z hlediska funkce je určen správcůma uživatelům řídicích zařízení,systémů a jejich prvků v oblastiřízení dopravy, správy a ochranyobjektů, budov a zařízení.Jak DOCENT funguje?Pro názornost prezentujmesystém DOCENT například natechnologii řadičů SSZ z produkcenaší firmy (je nutné zdůraznit, žesystém není určen jen pro technologiiSSZ).Základním prvkem je technologieSSZ na křižovatce, kterouv našem případě reprezentujeřadič typu MR 24. Uživatelemvydefinované informace (data)odešle z řadiče zařízení G-COMpřes GPRS spojení na operátoramobilní bezdrátové sítě.Data jsou okamžitě přesoperátora odeslána přessoukromou VPN (VirtualPrivate Network) a Firewall(chráněný přístup)na server DOCENT, kdejsou ukládána do prostředíDOCENT na bázi MSSQL. Uživatel systémuse přes libovolný počítačv kanceláři, doma či v kavárněnapojuje přes globálnísíť internet na serverDOCENT. Po spojeníse serverem je uživatelvyzván k zadání jménaa hesla, čili povolenéhopřístupu k aplikaci a k datůmdle nastavených práv.To znamená, že jednotlivíuživatelé budou mítpřístupné různé úrovněaplikace a dat podle jejichoprávnění. Oprávnění nastavujesprávce systémuDOCENT (administrátor).Aplikace rovněž umožňujeposlání SMS zprávy napříslušný mobilní telefonservisního technika nebojiného zvoleného uživatele.Pomocí modulu G-COM jemožné do systému připojit na 8binárních vstupů libovolné externízařízení (námrazová čidla, jiné měřicízařízení).Aplikace DOCENT dále umožňujepřenos obrazu bezdrátovýchkamer, kterých je možno napojitna jeden modul G-COM až 10kusů. Tato aplikace tedy zajišťujeobrazové pokrytí širokého okolítechnologie až do vzdálenosti 300metrů.DOCENT je z uživatelskéhohlediska jednoduchým systémem.Svou podstatou přenosu a zabezpečenídat je však systémemsložitým, ale o to bezpečnějším.Veškerá datová komunikace jeprováděna 128bitovým šifrováním,které se používá při bankovníchoperacích. Samotný server DO-CENT je umístěn na páteřní síti internetu.Systém DOCENT má svéhoosobního administrátora, kterýje v pohotovosti 24 hodin denně.Bezpečnost systému DOCENTbyla koncipována dle doporučeníNBÚ. Na stejném bezpečnostnímzákladě pracují i bankovní ústavy.Využití DOCENTADo systému jsou v současnosti implementoványostatní systémy z produkceAŽD Praha, například systémmonitorování průjezdu na červenoupřes železniční přejezd – RedRail,nebo systém monitorování průjezduna červenou přes světelně řízenoukřižovatkou – RedCon. Jako příkladpoužití systému na bázi dohledovéhocentra využívá tento systém i statníspolečnost Čepro pro dohledy,organizování a zásobování stoveksvých čerpacích stanic pohonnýmihmotami včetně dohledu Čepra nadstátními hmotnými rezervami.Výhody systémuDOCENTPoužitím systému DOCENT získáklient nezávislost na těžkopádnýchsystémech dopravních ústředena zbaví se starostí s údržbousystémů na bázi GSM-SMS.Systém DOCENT je otevřenýjakékoliv technologii, sdílí veškerádata kdekoliv na světě.Zákazník si může velice jednoduchýmzpůsobem vytvořit vlastníinformační strategii, případněstatistiku, na které se mu zobrazujívšechny podrobnosti o stavu technologiívčetně rychlosti servisníhozásahu, počtu a typu závad, případněobrazu přímo z místa technologie,a to vše třeba jen z mobilníhotelefonu. Samozřejmě senemusí jednat pouze o světelnousignalizaci, ale například i o parkovacísystémy, naváděcí městskésystémy, EZS EPS budov atd.Systém DOCENT je schopenplnit požadavky zákazníka přimaximálním zabezpečení data systému samotného.Ing. Karel Smékalreferent pro obchodní činnostDAST Brno


ZAHRANIČÍ REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 / 9AŽD se zúčastnila podnikatelské miseministra dopravy do Bulharska ❚❙Generální ředitel AŽD Praha se ve dnech 6.–8. březnazúčastnil podnikatelské mise ministra dopravy ČR MilanaŠimonovského do Bulharska. Účelem této mise bylapodpora aktivit českých firem podnikajících v oblastiželezniční infrastruktury v Bulharsku. Akce se uskutečnilana základě pozvání bulharského ministra dopravy a spojůNikolaje Vasileva.Obchodní mise se zúčastnilivedle oficiální vládní delegace i viceprezidentSvazu průmyslu a dopravyJaroslav Hanák a generálníředitelé firem AŽD Praha, ŽS Brno,KPM C, Pars Nova a dalších. Programzačal pondělním jednáním nabulharském ministerstvu dopravya spojů za účasti všech členů českémise. V souvislosti s plánovanourekonstrukcí bulharské železničníinfrastruktury byla představenaspolečnost AŽD Praha se svoubulharskou dceřinou společnostíBalkan SAST, která se zabývá produkcímoderních zabezpečovacíchtechnologií pro železniční dopravu.Na společném jednání zastupovalbulharskou stranu ministrdopravy se svými náměstky a dalšívýznamní představitelé bulharskéhoželezničního průmyslu. Účelemsetkání bylo vzájemné předáníinformací o plánovaných projektechv oblasti železniční dopravyv Bulharsku. Česká delegace sepodělila o své zkušenosti s EU.Český ministr dopravy představil významnéčeské společnosti podnikajícív železniční dopravě a doporučilje bulharskému ministrudopravy ke spolupráci.Balkan SAST operuje na bulharském trhu prvním rokem a navazuje natradici, kterou měla v minulosti česká AŽD v Bulharsku. Společnost dokončujepřípravy na výstavbu výrobně montážního závodu, jejíž realizacezačne v průběhu jarních měsíců na nově zakoupeném pozemku v Sofii.V současné době funguje v provizorních podmínkách výroba prototypůněkterých prvků zabezpečovacího zařízení, kterými jsou napříkladpřestavníky nebo snímače polohy. V průběhu roku se plánuje instalaceprototypů dvou systémů zabezpečovacího zařízení do místních stanic.Železnice v Bulharsku ❚❙Jak pravděpodobně víte, AŽD se aktivizuje v Bulharsku.Není proto na škodu uvést některá fakta o bulharskýchželeznicích.Stejně jako v Česku i v Bulharskudošlo k rozdělení správželeznic – provoz zajišťuje státníspolečnost BDŽ-EAD s asi18 tisíci zaměstnanci, infrastrukturu(4318 km tratí) spravuje NRICs 16 tisíci zaměstnanci.S výjimkou asi 250 km úzkorozchodnýchtratí má bulharská železničnísíť evropský rozchod 1435mm. Dvoukolejných je 966 kma 65 % sítě má elektrickou trakci.Správce infrastruktury dostáváročně od státu asi 10 mil. EUR namodernizaci, což je pochopitelněmálo. Protože ovšem Bulharskemprochází hned 5 panevropskýchkoridorů, mohou bulharské železnicespoléhat i na podporu z evropskýchfondů.Jedním z prvních modernizačníchzáměrů bylo zavedení ETCSLevel 1 od firmy Alcatel na tratiPlovdiv–Burgas.Těch modernizačních projektůna těchto koridorech je několik.Do modernizace IV. evropskéhokoridoru je zahrnuta výstavbadalšího mostu přes Dunaj, pokterém se spojí tratě, kterédnes končí v bulharském Vidinua rumunské Calafatě. Mosto délce 1750 m bude dovolovatjízdu vlaků rychlostí 160 km/h.Náklady na tento traťový úsek byměly dosáhnout 230 mil. EUR,zatím již bylo prostavěno 60 mil.EUR. Financování je vícezdrojové,z programu ISPA a z úvěrůod EIB a dalších francouzskýcha německých bank.Již řadu let se pracuje na modernizacidalší významné tratě meziSofií a Plovdivem. Modernizace mábýt ukončena v r. 2008 s náklady390 mil. EUR. Tato trať pokračujedo Svilengradu na tureckýchhranicích jako součást koridorůIV a IX. Trať je obdobně jako v ČRobnovována na rychlost 160 km/h,ale do budoucna se počítá s nasazenímvlaků typu Pendolino a tedyi s vyšší jízdní rychlostí. Tato stavbaje značně náročná, protože zahrnujepřestavbu 7 nových staničníchbudov a vybudování 48 velkýchmostů. Celkové náklady na tentoúsek jsou plánovány ve výši 340mil. EUR (opět 150 mil. EUR jez bankovních úvěrů, 135 mil. EURz fondu ISPA a zbytek ze státníhorozpočtu).Spojení Jadranu (přístav Dürres)s Varnou na Černém moři zajišťujekoridor VIII. Prochází Albánií, Makedoniía Bulharskem. V Bulharskupředstavuje tato trať obnovu tratě zeSofie přes Pleven a Šumen do Varny.Asi 45 % stavby je již hotovo, aledochází ke zpožďování termínů výstavby.Na druhou stranu od Sofie jenutno na tomto koridoru vybudovatpropojení z bulharského Gjuševa domakedonského Kumanova a elektrifikovatúsek od Sofie přes Kjustendilna bulharské hranice. Stavba začalav r. 2002 a hotov je například tunelo délce 2 km, kterým trať procházípřes hranici do Makedonie.Do koridoru X spadá obnovatratě mezi jugoslávskými hranicemi(od Dimitrovgradu) přes Dragomando Sofie.Investuje se i do vozového parku– v lednu 2005 převzaly BDŽprvní dvouvozové diesel-elektrickéjednotky Desiro z celkem 25 kusůobjednaných u firmy Siemens.Jsou určeny pro regionální tratě.Pro hlavní tratě se počítá sezakoupením dalších 25 tří- nebočtyřvozových souprav.Bulharské železnice se stejnějako ostatní východoevropské železnicepotýkají s velkým poklesemobjemu přepravy. V r. 1998 přepravilyželeznice 64 mil. cestujících,ale v r. 2002 jen 28 miliónů.Hlavním konkurentem je autobusovápřeprava. Znatelný je i poklesnákladní dopravy – z 24 mil. tunv r. 1998 na 17,5 mil. tun v r. 2004.Proto hodlá ministerstvo dopravyinvestovat do železnic každoročně(až do r. 2012) nejméně 400 mil.EUR.Ing. Zdeněk Procházkaodb. poradce generálního ředitele


10 / REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 KALEIDOSKOPSvětová rarita v Hradci Králové ❚❙Záchraně technických památek se vždy věnovalia věnují skupiny nadšenců. Nejinak tomu bylo i přizřízení Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovacítechniky…První expoziceve Vidnavě…Stálá muzejní expozice sdělovacía zabezpečovací techniky bylapoprvé zřízena v historické výpravníbudově železniční stanice městečkaVidnava, které leží v jednom z nejzazšíchcípů severní Moravy. Muzejníexpozice ve Vidnavě byla slavnostněotevřena v předvečer 150. výročípříjezdu prvního vlaku z Vídně doBrna 2. 11. 1988 a veřejnosti bylazpřístupněna 17. 5. 1989. Podařilose zde soustředit ojedinělé exponátyz oblasti sdělovací a zabezpečovacítechniky. Pro pracovníky AŽD chcipřipomenout, že prostory ve Vidnavěuvolnil Montážní závod Olomouc,který zde měl sklady pro případválky.Já jsem v této lokalitě pracovalu Sdělovací a zabezpečovací distanceOlomouc ve funkci vrchníhonávěstního mistra, takže jsem Vidnavuvelmi dobře znal. Když jsemnastoupil do Prahy na Federálníministerstvo dopravy a v Ústředníodborné skupině SZT ČSVTS padlnávrh, že by bylo dobré vybudovatMuzeum sdělovací a zabezpečovacítechniky, okamžitě se mi vybavilaprávě Vidnava.Nástěnný telefonní přístroj vzor 1909(pro dva okruhy).Foto z knihy Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací technikyZřízení skutečného muzea všakpředpokládalo po všech stránkáchvhodné prostory. Muzejní expoziceve Vidnavě nepochybně obohatilajesenický kraj a vyplnila nejednoodpoledne lázeňským hostům z nedalekéhoJeseníku a Lipové-lázní,ale časem byly stále více pociťoványnevýhody odlehlosti lokality: špatnádostupnost pro návštěvníky, malémožnosti využití expozice pro studijníúčely, naučné akce atd.…a dnešní v HradciKrálovéNové prostory byly nakonecnalezeny v objektu firmy SignalMont s. r. o. v Hradci Králové, kdebyla Muzejní expozice sdělovacía zabezpečovací techniky otevřena22. 6. 2001. Muzejní expozice jev majetku ČD, a. s – TÚDC, bližšíinformace naleznete na internetovýchstránkách www.os.cd.cz/muzeum/meszt. V expozici můžete zhlédnoutvenkovní zařízení sdělovací zabezpečovacítechniky a ve vnitřní části pakobjevíte bohatou sbírku od návěstníhokoše až k zařízením TEST, odzvonkových návěstí až po telefonníústředny aj. Jeden sál je zařízen vestylu dopravní kanceláře z 20. letminulého století.Většina exponátů je funkčnía návštěvníci si mohou jejich funkcivlastnoručně vyzkoušet. Zásluhuna tom má zejména Ctibor Pokornýz Brna, který je zároveň průvodcemexpozice a jeho výklad je ojedinělý.Dále pak ing. Jaroslav Grim, ing. IvoLaníček, ing. Petr Varadinov,ing. Václav Stolín (také průvodce),ing. Karel Beneš a další. Jezdí semexkurze z celé republiky, značnoučást návštěvníků tvoří studenti zeškol všech druhů. Ze zahraničípřijíždějí Slováci, Němci, Poláci,Maďaři, Angličané, Francouzi, Švýcařiaj.Pátá muzejní sezonazahájenaPři příležitosti zahájení 5. sezonymuzejní expozice se zde sešlipředstavitelé Českých drah, státníorganizace Správa železničnídopravní cesty i spolupracujícíchFoto z knihy Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky.Foto archiv týdeníku Železničář – Ctibor Pokorný.Pohled na areál firmy s muzejní expozicí.Generální ředitel Českých drah, a. s., ing. Petr Kousal, generální ředitel SŽDC, s. o.,ing. Jan Komárek a generální ředitel AŽD Praha, s. r. o., ing. Zdeněk Chrdle.firem, které v čele s AŽD Prahavybudování expozice v Hradci Královépodpořily a podporují.Generální ředitel Českých drah,a. s., ing. Petr Kousal, generálníředitel SŽDC, s. o., ing. JanKomárek a generální ředitel AŽDPraha, s. r. o., ing. Zdeněk Chrdlepřijali pozvání ing. Jaroslava Grima,ředitele Technické ústředny dopravnícesty Českých drah, kteráje správcem a provozovatelemexpozice, aby se seznámili s jejísoučasnou podobou, aktuálnímiaktivitami a záměry včetně možnostíspolupráce při dalším rozvojiexpozice.Ředitel TÚDC je mimo jiné informovalo hlavním počinu letošníhoroku, rozšíření muzejní expoziceo detašovanou expozici v Děčíně,kde se podařilo obnovit pozoruhodnoutechnickou a stavební památku– stavědlo 15 Sever, kterépo přestavbě železničního uzluDěčín hl. n. přestalo sloužit svémuúčelu. Otevření expozice se předpokládáv květnu 2005.V kontrastu k historické techniceměli přítomní možnost jako prvnízhlédnout nový měřicí vůz TÚDCpro diagnostiku ERTMS (evropskýřídicí systém vlakové dopravy). Měřicívůz bude zajišťovat diagnostikustávajících analogových rádiových sítí(náhrada starého měřicího vozu), alei nového digitálního systému GSM-R(digitální mobilní rádiový systém určenýpro železnici), jehož realizaceprobíhá v rámci pilotního projektuSŽDC na trase Děčín-státní hranice–Praha–Kolína bude ukončenav polovině letošního roku.Všichni přítomní ocenili přínosmuzejní expozice pro přiblíženítohoto významného oboru železničnídopravy odborné i laickéveřejnosti.Ing. Josef Schrötterčlen muzejní rady


SPORT REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 / 11Sportovní rok Ivany Martincové ❚❙Ivanu Martincovou, skladnici Výrobního závoduBrno, znají (nejenom) spolupracovníci díky jejímukoníčku, běhu na dlouhé tratě, v němž dosahujepozoruhodných výsledků a příkladně tak reprezentujecelou naši společnost AŽD, která běžkyni sponzoruje.Požádali jsme paní Ivanu o krátké shrnutí uplynuléhosportovního roku.Mám-li shrnout loňský sportovnírok, napsala bych: průměrný.Očekávala jsem lepší výsledky, alebohužel přišla zranění a nepřílišdobrá psychická pohoda vzala zasvé. V dubnu jsem absolvovalamezinárodní maraton v Bonnu, kdejsem doběhla na 3. místě časem2:49, následoval Český běžeckýpohár, v Domažlicích proběhlomistrovství republiky v půlmaratonu,kde jsem získala bronz.V květnu se konal další důležitýzávod, Pražský maraton, a zároveňmistrovství republiky, kde jsem siza dost špatných podmínek (vítr,zima, déšť) doběhla pro stříbroLednové porážení ❚❙Letošní ročník byl oprotiloňskému velmi silněobsazen – přihlásilo secelkem 9 čtyřčlennýchdružstev, tj. 36 závodníků(30 mužů a 6 žen). Vzhledemk tomu musel být upraveni program turnaje tak, abyv čase 2:50. V červnu jsem sezúčastnila mistrovství republiky vevelmi zajímavém štafetovém závoděAdrenalin Cup, který se konal v Krkonošíchve Špindlerově Mlýně.První disciplínou byl běh do vrchu,při němž jsem musela zdolat 19 kmvelmi náročného terénu (předávalajsem štafetu na druhém místě zaloňskou mistryní republiky v půlmaratonu),dále následoval paragliding(seskok na určený cíl), jízdana horském kole a kajak. Našeštafeta nakonec skončila čtvrtá. Naletošní rok se připravujeme dalekointenzivněji. S děvčaty chystámespolečné soustředění v AlpáchZačátek roku 2005 se v rámci olomouckých jednotekAŽD opět nesl ve sportovním duchu. Číslovka nakonci letopočtu znamenala i pořadí tradičního turnajev porážení kuželek. Již popáté vyrazili v sobotu22. ledna do souboje jednotlivci i týmy na osmidrázeHKK v Olomouci.na 8 drahách mohlo plynuleodehrát všech 9 družstev.Pokud jde o výsledky, dlužnopodotknout, že žádná velkápřekvapení se nekonala, snadjen to, že soutěž jednotlivcův kategorii žen zcela ovládlyzávodnice ZOZ.a doufáme, že tato příprava přinesevýsledky a nám se tak podařídosáhnout stupně vítězů. Podzimnísezona: první závod – Žebráckápětadvacítka, který patří do Českéhopoháru (4. místo). Koncem záříjsem odcestovala do německéhoOttendorfu na maratonský běh(2. místo). 3. října Košický maraton(6. místo) v dost silné zahraničníkonkurenci. Poslední maraton24. října v Praze ve Stromovce(1. místo).Letošní rok začíná 20. březnaČeským pohárem v Nasavrkách,27. března následuje 3. Golčův Jeníkov(Běh Jarmily Kratochvílové).První maraton absolvuji 10. dubnav Bonnu, pak přijde mistrovstvírepubliky v Domažlicích v půlmaratonua MČR v maratonu v Praze(22. května). Podzimní sezonazačne opět Českým pohárema z těch nejznámějších závodů měčeká běh Praha–Běchovice. V záříDRUŽSTVA:1. VZO I – 793 bodů2. MZO I – 756 bodů3. MZO III – 742 bodůJEDNOTLIVCI – MUŽI:1. Antonín PolákMZO I – 231 bodů2. Ludvík KapcziMZO I – 220 bodů (lepší dorážka)3. Vlastimil JílekVZO I – 220 bodůJEDNOTLIVCI – ŽENY:1. Renata PustofkováZOZ I – 176 bodů2. Jarmila HuříkováZOZ I – 174 bodů3. Alena ZavřelováZOZ II – 173 bodůopět do německého Ottendorfu,pak Košický maraton a spoustamenších neplánovaných závodů.Závěrem bych chtěla poděkovatfirmě AŽD za sponzorství, které mávelký vliv na tréninkovou přípravu.Ivana MartincováCennou trofej útěchy si suverénníma pohodovým výkonem na poslednímmístě startovní listiny zajistil, ubránila udržel Jiří Kroupa z družstva MZO II.Samozřejmě nechybělo ani slavnostnívyhlášení výsledků a vítězů,předání věcných cen a hodnotnýspolečenský program, který vytvořilodpovídající protiváhu dosaženýmsportovním výsledkům.Závěr? Zřejmě nic nebránípomyšlení na další ročník turnajev roce 2006. A proto: Hodu zdar!Stanislav Novotnývedoucí turnaje – VZOAŽD CUP ❚❙5. března proběhl ve sportovnímcentru HALKO Nová Vesjiž tradiční 5. ročník tenisovéhoturnaje AŽD CUP ve čtyřhrách.Zúčastnilo se ho rekordních 15dvojic sestavených z pracovníkůAŽD a obchodních partnerů našíspolečnosti. Turnaj proběhl podzáštitou ředitele Montážníhozávodu Kolín pana JaroslavaBuchty. Vítězství si po tuhýchbojích nakonec odnesla dvojiceing. Pačes a ing. Houška.Vladimír Patočka Vítězové turnaje ing. Houška a ing. Pačes. Ing. Frolda, ing. Bouberle, ing. Kmoch a pan Patočka.


12 / REPORTÉR AŽD PRAHA / JARO 2005 PRO VÁSKŘÍŽOVKA ❚❙AUTOR JIŘÍZVOLÁNEKJMÉNOKRESLENÉHONÁMOŘNÍKAOPUCHLÁBIOGRAFYLAWN-TEN-NIS CLUB(ZKRATKA)ZNAČKA KVA-LITNÍ HLADKÉMOUKYZAČÁTEKTAJENKYREPORTÉRAŽDOSOBNÍKOUZLOVĚTNÁSPOJKAŘÍMSKY 51SNÍŽENÍZLATÉHOOBSAHUMĚNYPOMOC PŘINĚČEMNEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ JE,KDYŽ ČLOVĚK VÍ,…Po vyluštění křížovky si přečtetedokončení v tajence.Ceny pro tři vylosovanéúspěšné luštitele jsou:1. cena – spisovkaa psací souprava2. cena – deštník3. cena – přenosné rádio.Tajenku zasílejte do10. 5. 2005 spolu sesvým jménem a tel. kontaktemna e-mailovou adresu:reporter@azd.cz,nebo písemně na adresu:VÍKOVYDAVATELÚŘEDNÍZNAČKADRAHÝCHKOVŮELIŠKA(DOMÁCKY)NÁZEVZNAČKYDRASLÍKUREPORTÉRAŽDJMÉNO MO-DERÁTORKYČEJKOVÉEPIDEMICKÁNEMOCKONĚ (SLO-VENSKY)VÝSMĚCHUŽITKOVÁROSTLINASTARŠÍ KUSNÁBYTKUOTÁZKA6. PÁDUPODEZDÍVKAHNĚDÁ ZEMNÍBARVIVACHAPLINOVAMANŽELKAČESKÝ LITE-RÁRNÍ KRITIK(F. X.)JEDLE (BOTANICKY)NOVOZÉLANDSKÝPAPOUŠEKREVOLVERAMERICKÝ ZPĚ-VÁK (FRANK)STAROŘÍMSKÝPOZDRAVCIZÍ MUŽSKÉJMÉNOLILIANA(ANGLICKY)DRUH ŽALMUHLUBOKÝHLASUSAZENINAŘÍMSKÁŠESTKAJASNÝMETEORAŽD Praha, s. r. o.ReportérŽirovnická 2/3146106 17 Praha 10heslo: KŘÍŽOVKA.Tajenka křížovky z minulého číslabyla dokončení citátu:NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ LIDÉ JSOUNADŠENCI BEZ SCHOPNOSTÍ.Vylosovaným výhercům gratulujeme!1. cena – čajová soupravapro 2 osoby: Michal Vyroubal,2. cena – nářadí na kolo: PavelBratršovský, 3. cena – rádio:Jaroslav Svoboda.DRAVÝ PTÁKPOKOLENÍREPORTÉRAŽDDRUH DALE-KOHLEDUNA LECKTERÉMÍSTOKONECTAJENKYSPZ BRATI-SLAVYOBYVATELASIEDUŠEVNÍOTŘESKARTAGINEC ŘÍMSKY 1200JMÉNO HEREČKYJANOUŠKOVÉSOUPEŘBOLIVIJSKÁFLÉTNAČAJOVÝALKALOIDCELNÍ KÓDESTONSKANĚMECKÁ ZKRATKALIDOVÉ ARMÁDYZNAČKAASTATUSLABIKAPOPĚVKUPOMŮCKA: ABIES, ANATA, OONA, PSALM, SALVEPro zdraví zaměstnanců AŽD Praha vytvořil ing. Schrötter obrázek pro třetí oko, který je navíc bioenergeticky aktivovaný. Kromě toho, že v něm objevíte„skrytý výjev“, můžete z něj i načerpat energii. Stačí, když na něj přiložíte ruku. Ing. Josef Schrötter se více než 18 let zabývá psychotronikoua publikuje v řadě odborných časopisů.Reportér AŽD PrahaVYDÁVÁ:AŽD Praha, s. r. o.Žirovnická 2/3146106 17 Praha 10Tel.: 267 287 288, 267 287 754E-mail:gosmanova.sandra@azd.czsovak.miloslav@azd.czreporter@azd.czREDAKČNÍ RADA:PŘEDSEDKYNĚ:Sandra Gosmanová, DiS.TAJEMNÍK: Ing. Miloslav SovákČLENOVÉ A SPOLUPRACOVNÍCIREDAKCE: Ing. Jan Káda,Ing. Zdeněk Procházka,Ing. Pavel Rund, Blanka Prešinská,Josef WeisgerberGRAFICKÁ ÚPRAVAA REDAKCE:Comunica, a. s.Mezi Vodami 1952/9143 00 Praha 4-ModřanyREDAKCE: Mgr. Eva Anna ŠtědráDESIGN: Daniel SodomaRegistrováno Ministerstvem kulturypod číslem MK ČR 12411 ze dne27. června 2001.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!