NEW HOLLAND CR

agriculture.newholland.com

NEW HOLLAND CR

30 31ROLNICTWO PRECYZYJNE (PRECISION FARMING)UK¸ADY PROWADZENIA NEW HOLLANDPRZYSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEBWSIADAJ I RUSZAJ DO PRACYFirma New Holland proponuje pe∏nà gam´ rozwiàzaƒ naprowadzajàcych dzia∏ajàcych w trybie r´cznym iwspomaganym elektronicznie. Teraz mo˝esz zamówiç bezpoÊrednio w fabryce model kombajnu CR zw∏asnym ca∏kowicie zintegrowanym systemem bezpoÊredniego automatycznego naprowadzaniaIntelliSteer, aby móc oszcz´dzaç pieniàdze ju˝ od pierwszego uruchomienia maszyny. Liczne opcjezaprojektowane z myÊlà o zwi´kszeniu skutecznoÊci i wydajnoÊci pracy obejmujà na przyk∏ad funkcj´SmartSteer do precyzyjnego prowadzenia kombajnu po kraw´dzi uprawy oraz wzd∏u˝ rz´du (dot.hederów do kukurydzy).CA¸KOWICIE ZINTEGROWANY SYSTEM NAPROWADZANIA INTELLISTEERWszystkie kombajny z serii CR mo˝na zamówiç z fabrycznie zamontowanym systememIntelliSteer, czyli ca∏kowicie zintegrowanym, automatycznym pakietem do naprowadzania maszynyfirmy New Holland. System IntelliSteer jest ca∏kowicie zgodny z najdok∏adniejszymi sygna∏amikorekcji toru jazdy RTK, dlatego zapewnia wykonywanie kolejnych przejazdów oraz przejÊçcorocznych z dok∏adnoÊcià w zakresie 1–2 cm. A wynik? Precyzja podczas zbiorów, dzi´kiktórej wszystkie ziarna trafià do zbiornika.INTELLIVIEW IV: DANE JAK NA D¸ONIStandardowy monitor IntelliView IV mo˝nau˝ywaç do regulacji dodatkowych systemówautomatycznego naprowadzania kombajnuIntelliSteer firmy New Holland. Monitorumo˝liwia wprowadzanie do systemu licznychtorów jazdy: od prostych przejazdów mi´dzydwoma punktami (A – B) a˝ po najbardziejskomplikowane przejazdy specjalne powytyczonych krzywych. Mo˝esz równie˝personalizowaç ustawienia, a nawetprzesy∏aç dane z kombajnu bezpoÊrednio dooprogramowania pakietu Precision Farming.ZINTEGROWANEUK¸ADY STEROWANIANowy system New Holland IntelliSteeru˝ywa wbudowanych sygna∏ówskompensowanej korekcji terenu T3,aby stale informowaç modu∏ NavigationController II o po∏o˝eniu kombajnu.Zintegrowany zawór sterujàcy zamieniasygna∏y z modu∏u Navigation Controller IIna przesuni´cia elementówhydraulicznych uk∏adu sterowania.ODBIORNIK NH 262Odbiornik NH 262 jest w pe∏nizgodny ze standardami systemówkorekcyjnych EGNOS, OmniSTARlub RTK. ,W przypadku zastosowaƒwykorzystujàcych RTK, pododbiornikiem znajduje si´ p∏askimodu∏ radiowy. Jego anten´umieszcza si´ na zbiorniku ziarna,aby wzmocniç odbiór sygna∏u iwspomóc dzia∏anie modu∏u.

More magazines by this user
Similar magazines