26.04.2016 Views

PSC_Report_2014_full

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย


การด าเนินการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ”

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์บริการประชาชน และช่องทางการรับเรื่อง

ร้องทุกข์ รวมทั้ง เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย”

ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

การประชุมหารือการบูรณาการการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ร่วมกับส านักเลขานุการกองทัพบก ณ

กองบัญชาการกองทัพบก โดยมีรองเจ้ากรมยุทธการทหารบก (พ.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้ร่วมแถลงข่าวกับพันเอก วินธัย สุวารี

รองโฆษกกองทัพบก (ในนาม คสช.) ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล

เพื่อแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ และแนวทางในแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

พลตรี พลภัทร วรรณภักตร์ เลขานุการกองทัพบก พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมชมศูนย์บริการประชาชน

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร่วมกับ คสช.

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม ได้เชิญส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและ

ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน

“คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม” ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ในการนี้ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

เป็นผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเสวนาในโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗


สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์บริการประชาชน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ภารกิจด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน


ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ด าเนินการ

ประสานมวลชนและองค์กรประชาชนที่มายื่นข้อเรียกร้อง ดังกรณีตัวอย่าง ดังนี้

เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) จ านวนประมาณ ๑๗๐ คน ได้เดินทางมาชุมนุม

บริเวณถนนพิษณุโลก ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

และยกเลิกคุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (สภฟ.) จ านวนประมาณ ๕๐ คน

ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชด าเนินนอก ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จ ากัด

จ านวนประมาณ ๗๐ คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของราษฎร

ผู้ได้รับผลกระทบจากบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จ ากัด

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยอง จ านวนประมาณ ๑๐๐ คน ได้เดินทาง

มาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ ามันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเล บริเวณอ่าวพร้าว

ต าบลเกาะเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน สภาองค์การลูกจ้าง

สมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย และองค์การ

แรงงานแห่งประเทศไทย จ านวน ๑๕ คน ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาล

ให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและ

การคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) และสหพันธ์

พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) จ านวนประมาณ ๘๐๐ คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ

ถนนพิษณุโลก ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินของคนจนเมือง/ชนบท

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ กลุ่มราษฎร หมู่ที่ ๗ ต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

จ านวน ๑๓ คน ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน

และที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อคนตาบอดและคนพิการ จ ากัด จ านวนประมาณ ๔๐๐ คน

ได้เดินทางไปรวมตัวที่บริเวณวัดบึงทองหลาง ในพื้นที่ของสถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว

เพื่อรอพบและยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่กลุ่มฯเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน ๓๓ คน ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน

ท าเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มฯ อาทิ การประกันราคามันส าปะหลังในราคาที่เป็นธรรม

ส่งเสริมด้านวิชาการ สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี่ยต่ า และเปิดการค้าเสรีเพื่อให้ราคามันส าปะหลังเป็นไปตามกลไกตลาด

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กลุ่มสหภาพผู้ค้าสลาก จ านวนประมาณ ๖๐๐ คน ได้เดินทางไปรวมตัว

ที่บริเวณวัดบึงทองหลาง ในพื้นที่ของสถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว เพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี

ขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่กลุ่มฯเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กลุ่มครอบครัวนายวีระ สมความคิด จ านวน ๔ คน ได้เดินทางมา

บริเวณแยกพระบรมรูปทรงม้า ด้านตรงข้ามกองทัพภาคที่ ๑ เพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาล

พิจารณาช่วยเหลือ นายวีระ สมความคิด ให้ได้รับการปล่อยตัวจากราชอาณาจักรกัมพูชากลับประเทศไทยโดยเร็ว

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวฯ ดับเพลิงและกู้ภัย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด

(มหาชน) จ านวนประมาณ ๓๐ คน ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล

ขอความช่วยเหลือบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานประจ าของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เครือข่ายชุมชนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ านวนประมาณ ๔๐ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ท าการค้าในที่ดิน

ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก จ านวนประมาณ ๓๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอร่างกฎหมาย จ านวน ๓ ฉบับ

พร้อมทั้งขอให้ปฏิรูประบบบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มเกษตรกรคนจน จากจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย

จ านวนประมาณ ๓๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้กลุ่มฯ ได้เข้าท ากินในที่ท ากินเดิม

ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นพื้นที่ติดต่อระหว่าง ๓ จังหวัด

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎรในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จ านวน ๗ คน ได้เดินทาง

มาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ

จังหวัดล าปาง


๑๐

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จ ากัด จ านวนประมาณ ๖๐ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จ านวน ๕ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นและขอให้เร่งรัดการเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ค้าแผงลอยตลาดโบ๊เบ๊ จ านวนประมาณ ๗๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการยกเลิกแผงค้าบางจุด

ในบริเวณตลาดโบ๊เบ๊เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน


๑๑

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายบ านาญภาคประชาชน จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

ขอให้พิจารณาเร่งรัดให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร จ านวนประมาณ ๑๐๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร

ถูกปรับลดเงินเดือนและเรียกคืนเงินส่วนเกิน

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ชมรมผู้ปกครองนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวนประมาณ ๖๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

ขอความเป็นธรรมกรณีสัตวแพทยสภาไม่รับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์


๑๒

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานสาธารณสุข จ านวน ๑๒ คน ได้เดินทาง

มาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปฏิรูปการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ค้าแผงลอยตลาดโบ๊เบ๊ จ านวนประมาณ ๔๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

ติดตามเรื่องขอความช่วยเหลือกรณีกรุงเทพมหานครได้ประกาศนโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยตลาดโบ๊เบ๊

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน จังหวัดสงขลา

จ านวน ๒๒ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด า

ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับบริษัทเอกชน แต่บริษัทฯ ได้ยกเลิกโครงการก่อนก าหนด

เป็นเหตุให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด าได้รับความเดือดร้อนจากการถูกบังคับคดีและฟ้องล้มละลาย


๑๓

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จ านวนประมาณ ๓๐ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทแรงงาน

ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างรวม ๕ บริษัท และอื่นๆ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.)

จ านวน ๘ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง

ของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎรต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือในการขยายเขตบริการไฟฟ้า

เข้าสู่ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน และต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


๑๔

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๔๐ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการผ่อนผันให้จดทะเบียนเรือประมงที่ผิดกฎหมาย กรณีที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าแผนแม่บทการด าเนินการงานแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง

เพื่อเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายประชาชนต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

จ านวน ๑๔ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายกเลิกการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ทับที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สหพันธ์ไปรษณีย์อนุญาตแห่งประเทศไทย (ปณอ.) จ านวนประมาณ ๕๐ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาบรรจุผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาต ซึ่งเป็นผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาต

ตามพื้นที่ห่างไกลเป็นลูกจ้างประจ าหรือพนักงานของ บริษัท ไปรณีย์ไทย จ ากัด (ปณท.)


๑๕

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้เช่าที่ได้รับความเสียหายจากศูนย์การค้าบริเวณที่ดินเช่า

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จ านวนประมาณ ๕๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณา

ช่วยเหลือกลุ่มฯ กรณีศูนย์การค้าฯ ยังไม่เปิดอาคารให้กลุ่มฯ เข้าไปค้าขายตามสัญญา

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎรต าบลศรีกะอาง ต าบลเขาเพิ่ม และต าบลพรหมณี อ าเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก จ านวนประมาณ ๖๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือ

กรณีได้รับผลกระทบจากการประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ จ านวน ๑๕ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินท ากินของราษฎรผู้อพยพ

จากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ เนื่องจากทางราชการได้จัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรผู้อพยพทับซ้อน

เขตป่าสงวนแห่งชาติและทับซ้อนที่ดินที่มีผู้ครอบครองอยู่ก่อนแล้ว


๑๖

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎรต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จ านวนประมาณ ๓๐ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีกรมธนารักษ์ได้ด าเนินการปักหมุดหลักฐาน

ในบริเวณที่อยู่อาศัยของราษฎร ท าให้ได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากราษฎรได้ครอบครองท าประโยชน์

ในพื้นที่ดังกล่าว มาก่อนและได้รับเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จ านวน ๗ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนและตรวจสอบสัญญาสัมปทาน

โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สมาพันธ์ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการแห่งประเทศไทย จ านวน ๙ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาส

บรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการ


๑๗

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มประชาชนคัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา

บริเวณถนนราชวงศ์ - ถนนท่าดินแดง จ านวน ๒๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอคัดค้าน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ - ถนนท่าดินแดง

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีถูกสั่งงดจ่ายเงินบ านาญและเงินช่วยค่าครองชีพ

ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญฯ จ านวน ๑๖ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเนื่องจากถูกสั่งงดจ่าย

เงินบ านาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) พร้อมถูกเรียกเงินดังกล่าว ส่งคืนรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะผู้ปกครองเด็กพิการทางสมอง จ านวนประมาณ ๓๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอให้จัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการทางสมอง

เพื่อน าไปจ าหน่ายหารายได้ไว้เลี้ยงดูเด็กพิการดังกล่าว


๑๘

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรกษา จ านวนประมาณ ๓๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา

ท าให้ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมียม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบ

จากการประกอบกิจการเหมืองแร่สังกะสี ในพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท าให้ราษฎรในพื้นที่

ได้รับความเดือดร้อนเกิดอาการเจ็บป่วย และพืชผลทางการเกษตรเกิดการปนเปื้อนของสารแคดเมียม

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎรหมู่ที่ ๔ ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

จ านวน ๒๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อน

จากการถูกทางการแจ้งให้กลุ่มฯ ย้ายบ้านเรือนออกจากพื้นที่ โดยแจ้งว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์


๑๙

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน ต าบลเกาะส าโรง เขาน้อย บ้านใหม่ รางสาลี่ และหนองตายา

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาก่อสร้าง

คลองชลประทานในพื้นที่อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ค้าตลาดชาวไทยภูเขาดอยมูเซอ (เก่า) จังหวัดตาก จ านวน ๑๒ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดปรับปรุงศูนย์การค้าชาวไทยภูเขาดอยมูเซอ

(ตลาดดอยมูเซอเก่า) และด าเนินการจัดให้ผู้ค้าได้ท าการค้าที่แผงเดิม

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ...


๒๐

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายประมงพื้นบ้านลุ่มน้ าแม่กลอง จ านวน ๑๒ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากรณีการใช้

เครื่องมือประมงโพงพางจับสัตว์น้ าบริเวณลุ่มน้ าแม่กลอง

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สมาพันธ์ชาวไร่มันส าปะหลังแห่งประเทศไทย จ านวน ๑๓ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร

โดยเสนอมาตรการเฉพาะหน้า ๔ ประการ และมาตรการระยะยาว ๓ ประการ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มอดีตชาวเขาอาสาสมัคร (ชข.ชด.) จ านวน ๑๐ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินท ากิน และอื่นๆ


๒๑

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มปฏิรูประบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการไทยจ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.)

จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดหารถโดยสารประจ าทางใหม่

ที่ใช้ก๊าชธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงและอื่นๆ

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารริมเขื่อนสิรินธร (ชายหาดพัทยาน้อย)

จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีถูกขับไล่

ให้ออกจากพื้นที่ประกอบการค้าริมเขื่อนสิรินธร


๒๒

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ใช้น้ าต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จ านวน ๑๑ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณวางท่อน้ าดิบ

จากอ่างเก็บน้ าคลองระโอก (เขื่อนเขาจุก) เพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎรบ้านหนองปลาซิว ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

จ านวน ๑๑ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีราษฎร ๓ หมู่บ้าน

ซึ่งเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ ในพื้นที่ต าบลศรีมงคล จ านวน ๑๑๒ ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้

ทั้งที่มีการปักเสาพาดสายไฟฟ้าผ่านบริเวณที่ดินดังกล่าวแล้ว

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้าท่าช้าง - ท่าเตียน จ านวนประมาณ ๓๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ

แผงค้าริมทางเท้าบริเวณท่าช้าง - ท่าเตียน


๒๓

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน ๗ คน ได้เดินทาง

มาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนฯ แผนกสามัญศึกษา กับขอให้บรรจุครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งพนักงานศาสนการด้านการศึกษาเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจ าน าข้าว ปี ๕๕/๕๖ จากจังหวัดพิจิตร

จ านวนประมาณ ๗๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนขึ้นได้ทุกคัน จ านวนประมาณ ๒๔ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการจัดซื้อจัดหารถโดยสาร

ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และอื่นๆ


๒๔

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎรหมู่ที่ ๔ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือให้กลุ่มราษฎรได้อยู่อาศัย

และท ากินในที่ดินราชพัสดุ ในพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราปาล์มน้ ามัน ๑๖ จังหวัด ภาคใต้

จ านวน ๑๓ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหายางพารามีราคาตกต่ า

และสนับสนุนสินค้าแปรรูปจากยางพาราเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศให้มากขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ชมรมครูจ้างสอน จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

ขอความช่วยเหลือให้ครูจ้างสอนจากงบประมาณสถานศึกษาให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น

และบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือครูผู้ช่วย


๒๕

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มคนหัวหินรักชาติและกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ชายหาดหัวหิน จ านวนประมาณ ๕๐ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดระเบียบร้านค้า

ชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สมาคมคุ้มครองการท ากินของคนไทย จ านวน ๑๐ คนได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการออกกฎหมายที่ท าให้กลุ่มนายทุนต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจ

โดยไม่คุ้มครองผู้ประกอบการค้าปลีก - ส่ง ที่เป็นคนไทย จึงขอให้พิจารณาสั่งระงับการก่อสร้างหรือขยายสาขา

ของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าให้สนับสนุนคนไทย

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มตัวแทนปลัดอาวุโสและครอบครัว จ านวนประมาณ ๕๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมให้แก่กลุ่มฯ จ านวน ๑๑๙ คน ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอ าเภอ

รุ่นที่ ๖๘ - ๗๐ กรณีถูกค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจาก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด


๒๖

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มสหกรณ์โคนมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี ๒๕๕๔ จ านวน ๑๕ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยค่าน้ านมโค

ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโรงงานแปรรูปนมเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา จ านวนประมาณ ๕๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์โดยผิดกฎหมาย

และปัญหาการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะ ทัวร์ 0 เหรียญ และทัวร์ KB ที่น าชาวจีนมาท่องเที่ยวในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ แล้วท าให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมัคคุเทศก์ไทย เป็นเหตุให้

เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ๔ ภาค จ านวนประมาณ ๔๐ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการที่มาจากกลุ่มฯ เข้าร่วมเป็นองค์คณะ

กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่ม


๒๗

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ค้าที่ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ ๑๐๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาในการเช่าแผงค้าตลาดอุดมสุขพัฒนา และอื่นๆ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ จ านวน ๘ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดหาปุ๋ยเคมีและปัญหายางพารามีราคาตกต่ า

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน

จ านวน ๙ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงผิวการจราจร

เส้นทางบ้านดอนมูล - บ้านสันดอนฮอม ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน


๒๘

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง รักสันติร่วมใจพัฒนา สุราษฎร์ธานี

และองค์กรเศรษฐกิจพอเพียงร่วมใจพัฒนาปากช่อง รวม ๒ กลุ่ม จ านวน ๑๘ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

ขอความช่วยเหลือขอให้จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเช่าท าการเกษตร

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สหพันธ์พนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จ านวน ๑๙ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเยียวยาให้แก่พนักงานจ้างท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบ

จากการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎรหมู่ที่ ๘ ๙ และ ๑๐ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินท ากิน

ในพื้นที่ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


๒๙

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตัวแทนกลุ่มผู้ค้าโครงการตลาดบกเวิ้งพระนคร จ านวน ๑๒ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มฯ กรณีกลุ่มผู้ค้าและผู้เช่า - เซ้ง พื้นที่ค้าขายในโครงการฯ

บริเวณถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง ไม่สามารถเข้าไปท าการค้าขายได้

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จ านวน ๓๕ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

ขอให้พิจารณา ดังนี้ ๑) ขอให้เร่งรัดด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตซึ่งเกิดจากการรับน้อง

ของสถาบันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ๒) ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์

แนวทางการรับน้องอย่างชัดเจนและปฏิบัติได้จริงทุกระดับ ๓) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการออกมาตรการ

ปกป้องเยาวชนไม่ให้เป็นนักดื่มหน้าใหม่ ๔) ขอให้กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณา

ก าหนดช่องทางรับแจ้งเหตุและกลไกในการระงับเหตุอันไม่พึงประสงค์ในกิจกรรมรับน้อง ๕) ขอให้พิจารณา

เร่งจัดกระบวนการปลูกฝังเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปลอดอบายมุขให้แก่นักเรียนนักศึกษา

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ สมาคมรวมพลังสร้างสรรค์ร่วมใจสร้างสุขพัฒนาชาติไทย จ านวน ๒๕ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความยินดีและให้ก าลังใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี


๓๐

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เครือข่ายการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหม่ ๕ ภาค จ านวน ๒๒ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในที่ดินตามแนวคลองลาดพร้าว

จ านวน ๑๐ ชุมชน และที่ดินบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ ชุมชน ได้เช่าที่ดิน

จากกรมธนารักษ์โดยตรง เพื่อป้องกันการเวนคืนที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จ านวน ๑๕ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างส านักงาน

จัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนปทุมวัน สังกัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จ านวน ๑๑ คน ได้เดินทางมาที่

ท าเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....


๓๑

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ สหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินท ากิน และปัญหาอื่นของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสุบิน หมู่ที่ ๒๒ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร

จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน ๑๔ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล เพื่อขอทราบผลการพิจารณากรณีที่กลุ่มฯ

ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร กรณีการปลูกสร้างที่พักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินท ากิน จ านวน ๑๐ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ราษฎร จ านวน ๑๓ ครัวเรือน

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


๓๒

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มราษฎร จ านวน ๑๓ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๖ ไปถึงบ้านดอนค า หมู่ที่ ๙ ต าบลค าไฮ

อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และจากบ้านดอนค า ไปถึงสะพานข้ามแม่น้ าชี

ที่เชื่อมต่อกับอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รวมระยะทาง ๖ กิโลเมตร

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) จ านวน ๖ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล

เพื่อติดตามเรื่องผลการพิจารณากรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ

โดยการย้ายสถานที่จอดรถตู้โดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไปจอดที่สถานีขนส่งจตุจักรสถานีขนส่งเอกมัยและสถานีขนส่งสายใต้


๓๓

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ประสานงานเครือข่ายสมาชิกกองทุนตั้งตัวได้ จ านวน ๙ คน ได้เดินทาง

มาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงกรณีการเบิกจ่ายเงิน

ของกองทุนตั้งตัวได้ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้เข้ารับการอบรมในโครงการกองทุนตั้งตัวได้ (ABI)

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ประสานงานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคอีสานจ านวน ๑๓ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากผู้แทนภาครัฐ และตัวแทน

ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และมีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดกรอบแผนงาน และขั้นตอนการช่วยเหลือ

อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นไปอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน ๔ คน

ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์


๓๔

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ค้าขายบริเวณฝั่งโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

จ านวน ๑๐ คน ได้เดินทางมาที่ท าเนียบรัฐบาล ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผัน

การจ าหน่ายสินค้าบริเวณฝั่งโรงพยาบาลศ ิริราช


ภารกิจด้านคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน

ศูนย์บริการประชาชนได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการในฐานะกรรมการ เลขานุการ

และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการต่างๆ โดยมีตัวอย่างคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.) การปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและ

ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

ความเป็นมา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ าและ

อุทกภัย (กบอ.) และรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า

และอุทกภัย (กบอ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

โดยมีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายกมล สุขสมบูรณ์) เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่

เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รวบรวม ประมวลผล และสรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสนอ กบอ. และแต่งตั้ง

คณะท างานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการแต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้

๑.๑ คณะท างานด้านบริหาร ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

๑.๒ คณะท างานด้านวิชาการ ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

ได้มีการจัดกิจกรรมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเตรียมด าเนินการตามแผนแม่บทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าหลายครั้ง

๓๕

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.) ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.)


๓๖

การประชุมคณะท างานด้านบริหารภายใต้คณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

เพื่อสร้างอนาคตประเทศไทย” ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท

ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖


๓๗

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ากรณีโครงการ

เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ของประเทศไทย ณ โรงแรมโกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดตราด

ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ากรณีโครงการ

เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ของประเทศไทย ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖


๓๘

๒. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการสร้างกลไกรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการ

ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ๗ คณะ

เพื่อด าเนินการหรือสนับสนุนภารกิจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

มาตรการสร้างกลไกรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติข้อร้องเรียนเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน มีศูนย์บริการประชาชนเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


๓๙

๓. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ท ากินและพื้นที่

ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล

๔. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม


๔๐

๕. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง

๖. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เหมืองแร่ และโรงโม่หิน


๔๑

การด าเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย

ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact(

Point)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ศูนย์บริการประชาชนได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์

(Contact Point) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการบูรณาการการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการผู้ร่วมเป็นเครือข่ายในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์

(Contact Point) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้มีเวทีรับฟังปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานและเพื่ออบรมการใช้ระบบการจัดการเรื่องราว

ร้องทุกข์ให้กับผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ ศูนย์บริการประชาชนจึงได้ก าหนดให้จัด “โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)” ขึ้น เพื่อบูรณาการการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์

ร่วมกับส่วนราชการที่เป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) จ านวนทั้งสิ้น

๑๑๔ หน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด าเนินการในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดแวนเจอร์ปาร์ค อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากทั่วประเทศ รวมประมาณ ๑๔๗ คน

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แ

แอดแวนเจอร์ปาร์ค อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน

และมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ


กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรการประสานความร่วมมือและสานสร้างสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ

๔๒


๔๓

....

กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์


๔๔

การด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย

ด้านการประสานมวลชนและการข่าว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ศูนย์บริการประชาชนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการประสานมวลชน

ภายใต้ “โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว”

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อก าหนดรูปแบบการรายงานข่าวให้มีประสิทธิภาพและเปิดโอกาส

ให้ผู้ปฏิบัติได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและกลุ่มมวลชน ด าเนินการระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม

๒๕๕๗ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว รวมประมาณ ๑๐๐ คน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการประสานมวลชน ภายใต้

“โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว”

ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) เป็นผู้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ


๔๕

ศึกษาดูงานอาคารพิพิธภัณฑ์ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การบรรยายประสบการณ์งานด้านการข่าว โดย นาวาอากาศเอก พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕

การบรรยายเรื่อง การสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชน

และการรับเรื่องร้องเรียน น าโดย นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน


ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์งานด้านการข่าว “การชุมนุมเรียกร้องของประชาชน”

๔๖


การด าเนินโครงการ

โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔๗

ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บริการประชาชน ณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และจังหวัดราชบุรี

โดยวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการด าเนินงาน

ตามภารกิจของศูนย์บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและ

ภาคประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร สร้างความสัมพันธ์และ

ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาให้เห็นถึงความส าคัญและเป้าหมายการให้บริการด้าน

ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จ านวนรวมทั้งสิ้น ๘๓ คน

ภาพบรรยากาศการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ของศูนย์บริการประชาชน ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบนโยบาย


๔๘

กิจกรรมการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์

การบริจาคอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยผาก อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างเด็กนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนด้วย

การบรรยายเรื่อง “การปฏิรูป ศบช. สู่ความคาดหวังของประชาชนที่เป็นธรรม”

โดยผู้ตรวจราชการส านักนายกรับมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

การอภิปรายและระดมความคิดเห็น

เรื่อง “การปฏิรูปศูนย์บริการประชาชน สู่ความคาดหวังของประชาชนที่เป็นรูปธรรม”


๔๙

กิจกรรม KM

ของศูนย์บริการประชาชน

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - กันยายน ๒๕๕๗

ศูนย์บริการประชาชนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดท าองค์ความรู้ในหัวข้อ ดังนี้

๑. ความรู้เรื่องงบประมาณ

๒. แผนรองรับการปฏิบัติงานภายใต้สถานการ์ความไม่สงบทางการเมือง

๓. การร่างหนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. แนวทางการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ กรณีร้องทุกข์เป็นบัตรสนเท่ห์

๕. การให้ความช่วยเหลือด้านเยียวยาการเงินตามหลักมนุษยธรรมส าหรับผู้เสียหาย กลุ่มที่ ๑

๖. การใช้ระบบงานสารบรรณ

๗. เทคนิคการประสานงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรี

อย่างเป็นทางการนอกสถานที่

๘. การมีส่วนร่วมของประชาชน

๙. การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘


๕๐


สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๕๑


สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ

สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้

๑. สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตามช่องทางการร้องทุกข์

๑๑๑๑ (๔ ช่องทาง) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๑ ช่องทาง)

๕๒

สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑

เว็บไซต์ (www.1111.go.th)

ตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ล าดับ

ที่

ช่องทางการติดต่อ

จ านวนการติดต่อ

(ครั้ง)

ร้อยละ

๑ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ๑๒๒,๔๒๕ ๘๕.๖๘

๒ เว็บไซต์ (www.1111.go.th) ๘,๗๘๖ ๖.๑๕

๓ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร ๖,๐๔๑ ๔.๒๓

๔ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ๓,๓๙๕ ๒.๓๘

๕ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๒,๒๓๕ ๑.๕๖

รวมทั้งสิ้น ๑๔๒,๘๘๒ ๑๐๐.๐๐

จากตารางแสดงสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๔๒,๘๘๒ ครั้ง

โดยผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางเว็บไซต์ (www.1111.go.th) ช่องทาง

ตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร ช่องทางจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ตามล าดับ

/๒. สถิติเรื่อง ...


๕๓

๒. สถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น เรียงตามล าดับประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์/

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด

(จ านวนเรื่อง)

๕๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐


สังคมและ

สวัสดิการ

การเมือง

การปกครอง

ร้องทุกข์

การร้องเรียน

กล่าวโทษ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เศรษฐกิจ

กฎหมาย

เสนอความคิดเห็น

ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

(ประเภทเรื่อง)

ล าดับ

ที่

ประเภทเรื่อง

ร้องทุกข์

(จ านวนเรื่อง)

เสนอความคิดเห็น/

ให้ข้อมูล

(จ านวนเรื่อง)

๑ สังคมและสวัสดิการ ๔๕,๘๔๙ ๙,๒๑๓ ๕๕,๐๖๒

๒ การเมือง-การปกครอง ๓,๓๔๒ ๑๒,๔๑๗ ๑๕,๗๕๙

๓ การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๓,๔๖๙ ๔๓๐ ๑๓,๘๙๙

๔ เศรษฐกิจ ๘,๙๔๗ ๓,๒๔๑ ๑๒,๑๘๘

๕ กฎหมาย ๓,๑๗๙ ๑,๐๑๔ ๔,๑๙๓

๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓,๐๓๑ ๔๗๓ ๓,๕๐๔

รวมทั้งสิ้น ๗๗,๘๑๗ ๒๖,๗๘๘ ๑๐๔,๖๐๕

จากตารางแสดงสถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชาชน

ร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวม ๑๐๔,๖๐๕ เรื่อง จ าแนกเป็นการร้องทุกข์ จ านวน ๗๗,๘๑๗ เรื่อง และเสนอความ

คิดเห็น/ให้ข้อมูล จ านวน ๒๖,๗๘๘ เรื่อง

รวม

/๓. สถิติเรื่อง …


๓. สถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น จ าแนกตามประเภทเรื่อง เรียงตามล าดับประเภทเรื่องหลักที่มี

การร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด

ล าดับที่ ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง จ านวนเรื่อง ร้อยละ

๑ สังคมและสวัสดิการ สังคมเสื่อมโทรม ๑๙,๒๖๑ ๑๘.๔๑

(๑)

สาธารณูปโภค ๑๕,๑๕๕ ๑๔.๔๙

(๒)

การพนัน ๖,๕๙๑ ๖.๓๐

(๔)

จัดระเบียบสังคม ๓,๗๑๗ ๓.๕๕

สวัสดิการสงเคราะห์ ๒,๐๕๗ ๑.๙๗

ปัญหาที่ดิน ๒,๐๐๑ ๑.๙๑

ปัญหาแรงงาน ๑,๗๔๕ ๑.๖๗

สาธารณสุข ๑,๐๒๑ ๐.๙๘

การศึกษา ๙๘๙ ๐.๙๕

ปัญหาที่อยู่อาศัย ๖๘๙ ๐.๖๖

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๕๒๗ ๐.๕๐

สถานภาพของบุคคล ๔๑๓ ๐.๓๙

ประกันสังคม ๓๘๔ ๐.๓๗

สิทธิมนุษยชน ๓๔๘ ๐.๓๓

หลักประกันสุขภาพ ๑๓๒ ๐.๑๓

การกีฬา ๓๒ ๐.๐๓

รวม ๕๕,๐๖๒ ๕๒.๖๔

๒ การเมือง-การปกครอง การเมือง ๘,๗๖๕ ๘.๓๘

(๓)

นโยบายของรัฐบาล ๓,๔๙๕ ๓.๓๔

การใช้อ านาจของหน่วยงานของรัฐ ๒,๘๑๓ ๒.๖๙

ปัญหาความมั่นคง ๖๔๓ ๐.๖๑

สถาบันพระมหากษัตริย์ ๔๓ ๐.๐๔

รวม ๑๕,๗๕๙ ๑๕.๐๖

๓ การร้องเรียนกล่าวโทษ การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ๕,๗๑๗ ๕.๔๗

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๕)

การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔,๓๐๓ ๔.๑๑

ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓,๘๗๙ ๓.๗๑

รวม ๑๓,๘๙๙ ๑๓.๒๙

๔ เศรษฐกิจ ปัญหาหนี้สิน ๕,๓๐๖ ๕.๐๗

การเกษตร ๒,๐๑๐ ๑.๙๒

รายได้ ๑,๕๓๐ ๑.๔๖

การค้า ๑,๒๘๓ ๑.๒๓

การเงิน ๗๐๗ ๐.๖๘

การคลัง ๔๘๙ ๐.๔๗

การลงทุน ๓๘๘ ๐.๓๗

ราคาพลังงาน ๓๓๔ ๐.๓๒

อุตสาหกรรม ๑๔๑ ๐.๑๓

รวม ๑๒,๑๘๘ ๑๑.๖๕

/๕ กฎหมาย ...

๕๔


๕๕

ล าดับ

ที่

ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง จ านวนเรื่อง ร้อยละ

๕ กฏหมาย การกระท าความผิดอาญา ๒,๑๐๓ ๒.๐๑

การบังคับตามกฎหมาย ๘๕๒ ๐.๘๒

การเสนอและตรากฎหมาย ๖๙๓ ๐.๖๖

การใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน ๕๔๕ ๐.๕๒

รวม ๔,๑๙๓ ๔.๐๑

๖ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ปัญหาในพื้นที่ป่า ๑,๓๔๐ ๑.๒๘

ปัญหาน้ าผิวดิน ๙๙๓ ๐.๙๕

ปัญหาของเสีย ๓๕๕ ๐.๓๔

สัตว์ป่าและพืชป่า ๒๐๑ ๐.๑๙

คุณภาพน้ า ๑๘๙ ๐.๑๘

คุณภาพอากาศและเสียง ๑๓๐ ๐.๑๒๕

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๓๐ ๐.๑๒๕

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๘๐ ๐.๐๘

ทรัพยากรธรณี ๖๕ ๐.๐๖

ปัญหาน้ าบาดาล ๒๑ ๐.๐๒

รวม ๓,๕๐๔ ๓.๓๕

รวมทั้งสิ้น ๑๐๔,๖๐๕ ๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : (๑) (๒) (๓) ... หมายถึง ล าดับที่ที่มีจ านวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๓ ล าดับแรก

จากตารางแสดงสถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชาชน

ร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ในประเภทเรื่องต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๐๔,๖๐๕ เรื่อง โดยร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น

ในประเภทเรื่องหลักด้านสังคมและสวัสดิการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเมือง – การปกครอง และด้านการ

ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามล าดับ

ส าหรับประเภทเรื่องรองที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ สังคมเสื่อมโทรม รองลงมา คือ

สาธารณูปโภค การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การพนัน และการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ตามล าดับ

ส่วนประเภทเรื่องย่อยที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนร าคาญ

รองลงมาคือ ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องกับขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การเมืองในประเด็นที่หลากหลาย แจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติด และปัญหาหนี้สินนอกระบบ

ตามล าดับ

/๔ สถิติเรื่อง ...


ล าดับ

ที่

๔. สถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการด าเนินการของหน่วยงาน (ไม่รวมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด) เรียงตามล าดับหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น

มากที่สุด

หน่วยงาน

รวม

จ านวน

(เรื่อง) ร้อยละ

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ด าเนินการจนได้

จ านวน จ านวน

ข้อยุติ

(เรื่อง) ร้อยละ (เรื่อง) ร้อยละ จ านวน

(เรื่อง) ร้อยละ

๕๖

รอผลการพิจารณา

จ านวน

(เรื่อง) ร้อยละ

๑ กระทรวง ๑๕,๘๗๖ ๓๘.๘๘ ๑๑,๙๕๓ ๗๕.๒๙ ๓,๙๒๓ ๒๔.๗๑ ๑,๑๙๙ ๓๐.๕๖ ๒,๗๒๔ ๖๙.๔๔

๑.๑ กระทรวงคมนาคม ๒,๒๐๘ ๕.๔๑ ๑,๙๕๒ ๘๘.๔๑ ๒๕๖ ๑๑.๕๙ ๖๖ ๒๕.๗๘ ๑๙๐ ๗๔.๒๒

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ๑,๘๐๓ ๔.๔๒ ๑,๒๒๔ ๖๗.๘๙ ๕๗๙ ๓๒.๑๑ ๑๓๗ ๒๓.๖๖ ๔๔๒ ๗๖.๓๔

๑.๓ กระทรวงเกษตรและ ๑,๗๕๒ ๔.๒๙ ๑,๓๕๘ ๗๗.๕๑ ๓๙๔ ๒๒.๔๙ ๑๒๖ ๓๑.๙๘ ๒๖๘ ๖๘.๐๒

สหกรณ์

๑.๔ กระทรวงศึกษาธิการ ๑,๔๑๐ ๓.๔๕ ๙๐๑ ๖๓.๙๐ ๕๐๙ ๓๖.๑๐ ๑๐๕ ๒๐.๖๓ ๔๐๔ ๗๙.๓๗

๑.๕ กระทรวงกลาโหม ๑,๓๐๓ ๓.๑๙ ๑,๑๖๖ ๘๙.๔๙ ๑๓๗ ๑๐.๕๑ ๒๗ ๑๙.๗๑ ๑๑๐ ๘๐.๒๙

๑.๖ กระทรวงสาธารณสุข ๑,๒๑๗ ๒.๙๘ ๑,๐๔๙ ๘๖.๒๐ ๑๖๘ ๑๓.๘๐ ๒๖ ๑๕.๔๘ ๑๔๒ ๘๔.๕๒

๑.๗ กระทรวงการคลัง ๑,๑๕๑ ๒.๘๒ ๗๕๔ ๖๕.๕๑ ๓๙๗ ๓๔.๔๙ ๑๖๘ ๔๒.๓๒ ๒๒๙ ๕๗.๖๘

๑.๘ กระทรวงแรงงาน ๑,๐๔๙ ๒.๕๗ ๗๒๔ ๖๙.๐๒ ๓๒๕ ๓๐.๙๘ ๑๘๑ ๕๕.๖๙ ๑๔๔ ๔๔.๓๑

๑.๙ กระทรวงการพัฒนาสังคม ๘๗๔ ๒.๑๔ ๕๖๑ ๖๔.๑๙ ๓๑๓ ๓๕.๘๑ ๑๔๘ ๔๗.๒๘ ๑๖๕ ๕๒.๗๒

และความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑๐ กระทรวงทรัพยากร ๗๙๐ ๑.๙๔ ๕๙๑ ๗๔.๘๑ ๑๙๙ ๒๕.๑๙ ๔๐ ๒๐.๑๐ ๑๕๙ ๗๙.๙๐

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑๑ กระทรวงพาณิชย์ ๗๓๐ ๑.๗๙ ๖๒๑ ๘๕.๐๗ ๑๐๙ ๑๔.๙๓ ๕๕ ๕๐.๔๖ ๕๔ ๔๙.๕๔

๑.๑๒ ส านักนายกรัฐมนตรี ๔๔๖ ๑.๐๙ ๒๙๓ ๖๕.๗๐ ๑๕๓ ๓๔.๓๐ ๒๕ ๑๖.๓๔ ๑๒๘ ๘๓.๖๖

๑.๑๓ กระทรวงยุติธรรม ๓๔๒ ๐.๘๔ ๑๗๓ ๕๐.๕๘ ๑๖๙ ๔๙.๔๒ ๒๘ ๑๖.๕๗ ๑๔๑ ๘๓.๔๓

๑.๑๔ กระทรวงพลังงาน ๒๖๓ ๐.๖๔ ๒๒๓ ๘๔.๗๙ ๔๐ ๑๕.๒๑ ๑๒ ๓๐.๐๐ ๒๘ ๗๐.๐๐

๑.๑๕ กระทรวงเทคโนโลยี ๑๓๑ ๐.๓๒ ๑๐๕ ๘๐.๑๕ ๒๖ ๑๙.๘๕ ๑๐ ๓๘.๔๖ ๑๖ ๖๑.๕๔

สารสนเทศและการสื่อสาร

๑.๑๖ กระทรวงอุตสาหกรรม ๑๓๐ ๐.๓๑๘ ๖๐ ๔๖.๑๕ ๗๐ ๕๓.๘๕ ๒๔ ๓๔.๒๙ ๔๖ ๖๕.๗๑

๑.๑๗ กระทรวงการต่างประเทศ ๑๒๐ ๐.๒๙ ๘๗ ๗๒.๕๐ ๓๓ ๒๗.๕๐ ๖ ๑๘.๑๘ ๒๗ ๘๑.๘๒

๑.๑๘ กระทรวงวัฒนธรรม ๗๘ ๐.๑๙ ๖๒ ๗๙.๔๙ ๑๖ ๒๐.๕๑ ๕ ๓๑.๒๕ ๑๑ ๖๘.๗๕

๑.๑๙ กระทรวงการท่องเที่ยว ๗๐ ๐.๑๗ ๔๒ ๖๐.๐๐ ๒๘ ๔๐.๐๐ ๑๐ ๓๕.๗๑ ๑๘ ๖๔.๒๙

และกีฬา

๑.๒๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ๙ ๐.๐๒๒ ๗ ๗๗.๗๘ ๒ ๒๒.๒๒ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐

และเทคโนโลยี

๒ หน่วยงานอื่น ๑๘,๑๗๕ ๔๔.๕๑ ๑๖,๕๑๐ ๙๐.๘๔ ๑,๖๖๕ ๙.๑๖ ๒๖๕ ๑๕.๙๒ ๑,๔๐๐ ๘๔.๐๘

๒.๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑๖,๒๒๖ ๓๙.๗๔ ๑๕,๐๓๘ ๙๒.๖๘ ๑,๑๘๘ ๗.๓๒ ๑๑๕ ๙.๖๘ ๑,๐๗๓ ๙๐.๓๒

๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ

๗๔๕ ๑.๘๒ ๖๗๒ ๙๐.๒๐ ๗๓ ๙.๘๐ ๓๖ ๔๙.๓๒ ๓๗ ๕๐.๖๘

๒.๓ ส านักงานพระพุทธศาสนา ๒๕๑ ๐.๖๑ ๑๘๒ ๗๒.๕๑ ๖๙ ๒๗.๔๙ ๒๑ ๓๐.๔๓ ๔๘ ๖๙.๕๗

แห่งชาติ

๒.๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๑๑ ๐.๕๒ ๑๕๖ ๗๓.๙๓ ๕๕ ๒๖.๐๗ ๓๐ ๕๔.๕๕ ๒๕ ๔๕.๔๕

/๒.๕ ส านัก ...


๕๗

รวม

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ล าดับ

ด าเนินการจนได้ รอผลการพิจารณา

หน่วยงาน จ านวน

ที่

จ านวน จ านวน

ข้อยุติ

(เรื่อง) ร้อยละ

(เรื่อง) ร้อยละ (เรื่อง) ร้อยละ จ านวน จ านวน

(เรื่อง) ร้อยละ (เรื่อง) ร้อยละ

๒.๕ ส านักงานเลขาธิการ ๑๙๔ ๐.๔๘ ๑๙๓ ๙๙.๔๘ ๑ ๐.๕๒ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สภาผู้แทนราษฎร

๒.๖ ส านักงานคณะกรรมการ ๑๐๐ ๐.๒๔ ๙๑ ๙๑.๐๐ ๙ ๙.๐๐ ๒ ๒๒.๒๒ ๗ ๗๗.๗๘

การเลือกตั้ง

๒.๗ สภาทนายความ ในพระบรม ๗๖ ๐.๑๙ ๑๔ ๑๘.๔๒ ๖๒ ๘๑.๕๘ ๑๐ ๑๖.๑๓ ๕๒ ๘๓.๘๗

ราชูปถัมภ์

๒.๘ กองอ านวยการรักษา ๕๑ ๐.๑๒ ๒๗ ๕๒.๙๔ ๒๔ ๔๗.๐๖ ๗ ๒๙.๑๗ ๑๗ ๗๐.๘๓

ความมั่นคงภายใน

๒.๙ ส านักงานอัยการสูงสุด ๓๙ ๐.๐๙๖ ๙ ๒๓.๐๘ ๓๐ ๗๖.๙๒ ๔ ๑๓.๓๓ ๒๖ ๘๖.๖๗

๒.๑๐ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ ๓๘ ๐.๐๙๓ ๙ ๒๓.๖๘ ๒๙ ๗๖.๓๒ ๘ ๒๗.๕๙ ๒๑ ๗๒.๔๑

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย

๒.๑๑ ส านักงานคณะกรรมการ ๓๗ ๐.๐๙ ๒๖ ๗๐.๒๗ ๑๑ ๒๙.๗๓ ๑ ๙.๐๙ ๑๐ ๙๐.๙๑

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

๒.๑๒ ส านักงานคณะกรรมการ ๒๙ ๐.๐๗๑ ๑๗ ๕๘.๖๒ ๑๒ ๔๑.๓๘ ๑ ๘.๓๓ ๑๑ ๙๑.๖๗

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด

๒.๑๓ ส านักงานกองทุนฟื้นฟู ๒๗ ๐.๐๖๖ ๔ ๑๔.๘๑ ๒๓ ๘๕.๑๙ ๗ ๓๐.๔๓ ๑๖ ๖๙.๕๗

และพัฒนาเกษตรกร

๒.๑๔ ศูนย์อ านวยการบริหาร ๒๖ ๐.๐๖๔ ๑ ๓.๘๕ ๒๕ ๙๖.๑๕ ๑๑ ๔๔.๐๐ ๑๔ ๕๖.๐๐

จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.๑๕ ส านักงานศาลยุติธรรม ๒๑ ๐.๐๕๑ ๑๖ ๗๖.๑๙ ๕ ๒๓.๘๑ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๑๐๐.๐๐

๒.๑๖ ส านักงานคณะกรรมการ ๑๗ ๐.๐๔ ๑๐ ๕๘.๘๒ ๗ ๔๑.๑๘ ๓ ๔๒.๘๖ ๔ ๕๗.๑๔

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

๒.๑๗ ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน ๑๖ ๐.๐๓๙ ๕ ๓๑.๒๕ ๑๑ ๖๘.๗๕ ๒ ๑๘.๑๘ ๙ ๘๑.๘๒

และชุมชนเมืองแห่งชาติ

๒.๑๘ ส านักเลขาธิการวุฒิสภา ๑๓ ๐.๐๓๒ ๑๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๑๙ ส านักงานป้องกันและ ๑๐ ๐.๐๒๔ ๔ ๔๐.๐๐ ๖ ๖๐.๐๐ ๑ ๑๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓

ปราบปรามการฟอกเงิน

๒.๒๐ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ ๘ ๐.๐๒ ๔ ๕๐.๐๐ ๔ ๕๐.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐

หลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์

๒.๒๑ ส านักงานคณะกรรมการ ๗ ๐.๐๑๗ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒๘.๕๗ ๕ ๗๑.๔๓

ก ากับกิจการพลังงาน

๒.๒๒ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๗ ๐.๐๑๗ ๔ ๕๗.๑๔ ๓ ๔๒.๘๖ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐

๒.๒๓ ส านักงานทรัพย์สิน ๗ ๐.๐๑๗ ๓ ๔๒.๘๖ ๔ ๕๗.๑๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐

ส่วนพระมหากษัตริย์

๒.๒๔ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ ๒ ๐.๐๐๕ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

เพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

๒.๒๕ ส านักงานบริหารและพัฒนา

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

๒ ๐.๐๐๕ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

/๒.๒๖ ส านัก ...


๕๘

รวม

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ล าดับ

ด าเนินการจนได้ รอผลการพิจารณา

หน่วยงาน จ านวน

ที่

จ านวน จ านวน

ข้อยุติ

(เรื่อง) ร้อยละ

(เรื่อง) ร้อยละ (เรื่อง) ร้อยละ จ านวน จ านวน

(เรื่อง) ร้อยละ (เรื่อง) ร้อยละ

๒.๒๖ ส านักงานคณะกรรมการ ๒ ๐.๐๐๕ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๒๗ ส านักพระราชวัง ๒ ๐.๐๐๕ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๘ ส านักงานกองทุนสนับสนุน ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

การสร้างเสริมสุขภาพ

๒.๒๙ ส านักงานรับรองมาตรฐาน ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

และประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)

๒.๓๐ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรม ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ราชูปถัมภ์

๒.๓๑ แพทยสภา ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๒ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๒.๓๓ ศาลปกครอง ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๔ ส านักงานคณะกรรมการ ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

วิจัยแห่งชาติ

๒.๓๕ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

ราชูปถัมภ์

๒.๓๖ สภากาชาดไทย ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๗ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

สาธารณะแห่งประเทศไทย

๒.๓๘ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๖,๗๗๙ ๑๖.๖๑ ๔,๘๘๘ ๗๒.๑๑ ๑,๘๙๑ ๒๗.๘๙ ๑,๐๕๙ ๕๖.๐๐ ๘๓๒ ๔๔.๐๐

ในก ากับกระทรวง

๓.๑ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๓,๔๑๙ ๘.๓๗๓ ๒,๒๒๔ ๖๕.๐๕ ๑,๑๙๕ ๓๔.๙๕ ๖๘๐ ๕๖.๙๐ ๕๑๕ ๔๓.๑๐

ในก ากับกระทรวงการคลัง

๓.๑.๑ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๑,๑๑๗ ๒.๗๔ ๙๙๙ ๘๙.๔๔ ๑๑๘ ๑๐.๕๖ ๔๔ ๓๗.๒๙ ๗๔ ๖๒.๗๑

๓.๑.๒ ธนาคารออมสิน ๘๔๖ ๒.๐๗ ๔๘๓ ๕๗.๐๙ ๓๖๓ ๔๒.๙๑ ๑๗๕ ๔๘.๒๑ ๑๘๘ ๕๑.๗๙

๓.๑.๓ ธนาคารเพื่อการเกษตร ๘๑๐ ๑.๙๘ ๔๐๕ ๕๐.๐๐ ๔๐๕ ๕๐.๐๐ ๓๐๘ ๗๖.๐๕ ๙๗ ๒๓.๙๕

และสหกรณ์การเกษตร

๓.๑.๔ ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด ๒๔๐ ๐.๕๙ ๑๔๔ ๖๐.๐๐ ๙๖ ๔๐.๐๐ ๘๐ ๘๓.๓๓ ๑๖ ๑๖.๖๗

(มหาชน)

๓.๑.๕ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการ ๑๔๙ ๐.๓๖ ๓๑ ๒๐.๘๑ ๑๑๘ ๗๙.๑๙ ๓๖ ๓๐.๕๑ ๘๒ ๖๙.๔๙

แก้ไขปัญหาหนี้สิน

ภาคประชาชน

๓.๑.๖ กองทุนเงินให้กู้ยืม

๘๒ ๐.๒๐ ๕๒ ๖๓.๔๑ ๓๐ ๓๖.๕๙ ๑ ๓.๓๓ ๒๙ ๙๖.๖๗

เพื่อการศึกษา

๓.๑.๗ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ ๖๘ ๐.๑๗ ๖๓ ๙๒.๖๕ ๕ ๗.๓๕ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐

ข้าราชการ

๓.๑.๘ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๕๕ ๐.๑๓๕ ๑๙ ๓๔.๕๕ ๓๖ ๖๕.๔๕ ๒๒ ๖๑.๑๑ ๑๔ ๓๘.๘๙

๓.๑.๙ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ๓๘ ๐.๐๙๓ ๑๘ ๔๗.๓๗ ๒๐ ๕๒.๖๓ ๗ ๓๕.๐๐ ๑๓ ๖๕.๐๐

ขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย

๓.๑.๑๐ โรงงานไพ่ ๕ ๐.๐๑๒ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

/๓.๑.๑๑ ...


๕๙

ล าดับ

ที่

หน่วยงาน

รวม

จ านวน

(เรื่อง) ร้อยละ

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ด าเนินการจนได้

จ านวน จ านวน

ข้อยุติ

(เรื่อง) ร้อยละ (เรื่อง) ร้อยละ จ านวน

(เรื่อง) ร้อยละ

รอผลการพิจารณา

จ านวน

(เรื่อง) ร้อยละ

๓.๑.๑๑ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ๔ ๐.๐๑ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

๓.๑.๑๒ โรงงานยาสูบ ๔ ๐.๐๑ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑.๑๓ องค์การสุรา ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๒ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑,๒๖๙ ๓.๑๑ ๑,๑๖๖ ๙๑.๘๘ ๑๐๓ ๘.๑๒ ๒๘ ๒๗.๑๘ ๗๕ ๗๒.๘๒

ในก ากับกระทรวงคมนาคม

๓.๒.๑ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ๗๕๒ ๑.๘๔ ๗๓๗ ๙๘.๐๑ ๑๕ ๑.๙๙ ๘ ๕๓.๓๓ ๗ ๔๖.๖๗

๓.๒.๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย ๒๕๔ ๐.๖๒ ๒๑๐ ๘๒.๖๘ ๔๔ ๑๗.๓๒ ๓ ๖.๘๒ ๔๑ ๙๓.๑๘

๓.๒.๓ บริษัท ขนส่ง จ ากัด ๙๔ ๐.๒๓ ๘๓ ๘๘.๓๐ ๑๑ ๑๑.๗๐ ๗ ๖๓.๖๔ ๔ ๓๖.๓๖

๓.๒.๔ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๖๐ ๐.๑๕ ๕๓ ๘๘.๓๓ ๗ ๑๑.๖๗ ๓ ๔๒.๘๖ ๔ ๕๗.๑๔

๓.๒.๕ บริษัท ท่าอากาศยานไทย ๕๕ ๐.๑๔ ๔๔ ๘๐.๐๐ ๑๑ ๒๐.๐๐ ๓ ๒๗.๒๗ ๘ ๗๒.๗๓

จ ากัด (มหาชน)

๓.๒.๖ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ๔๒ ๐.๑๐ ๓๔ ๘๐.๙๕ ๘ ๑๙.๐๕ ๓ ๓๗.๕๐ ๕ ๖๒.๕๐

แห่งประเทศไทย

๓.๒.๗ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ๑๑ ๐.๐๒๗ ๔ ๓๖.๓๖ ๗ ๖๓.๖๔ ๑ ๑๔.๒๙ ๖ ๘๕.๗๑

๓.๒.๘ บริษัท การบินไทย จ ากัด ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

(มหาชน)

๓.๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑,๑๕๖ ๒.๘๓ ๘๗๔ ๗๕.๖๑ ๒๘๒ ๒๔.๓๙ ๑๕๘ ๕๖.๐๓ ๑๒๔ ๔๓.๙๗

ในก ากับกระทรวงมหาดไทย

๓.๓.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๕๔๙ ๑.๓๔ ๓๗๗ ๖๘.๖๗ ๑๗๒ ๓๑.๓๓ ๗๒ ๔๑.๘๖ ๑๐๐ ๕๘.๑๔

๓.๓.๒ การประปาส่วนภูมิภาค ๒๖๒ ๐.๖๔ ๒๐๔ ๗๗.๘๖ ๕๘ ๒๒.๑๔ ๔๔ ๗๕.๘๖ ๑๔ ๒๔.๑๔

๓.๓.๓ การไฟฟ้านครหลวง ๒๔๓ ๐.๖๐ ๒๐๒ ๘๓.๑๓ ๔๑ ๑๖.๘๗ ๓๖ ๘๗.๘๐ ๕ ๑๒.๒๐

๓.๓.๔ การประปานครหลวง ๑๐๒ ๐.๒๕ ๙๑ ๘๙.๒๒ ๑๑ ๑๐.๗๘ ๖ ๕๔.๕๕ ๕ ๔๕.๔๕

๕๒๙ ๑.๓๐ ๓๘๕ ๗๒.๗๘ ๑๔๔ ๒๗.๒๒ ๑๒๗ ๘๘.๑๙ ๑๗ ๑๑.๘๑

๓.๔ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในก ากับกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

๓.๔.๑ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ๒๘๔ ๐.๗๐ ๑๗๗ ๖๒.๓๒ ๑๐๗ ๓๗.๖๘ ๑๐๑ ๙๔.๓๙ ๖ ๕.๖๑

๓.๔.๒ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ๒๓๐ ๐.๕๖ ๑๙๙ ๘๖.๕๒ ๓๑ ๑๓.๔๘ ๒๔ ๗๗.๔๒ ๗ ๒๒.๕๘

๓.๔.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม ๑๕ ๐.๐๔ ๙ ๖๐.๐๐ ๖ ๔๐.๐๐ ๒ ๓๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗

จ ากัด (มหาชน)

๓.๕ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑๔๕ ๐.๓๕๒ ๗๖ ๕๒.๔๑ ๖๙ ๔๗.๕๙ ๓๐ ๔๓.๔๘ ๓๙ ๕๖.๕๒

ในก ากับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓.๕.๑ การเคหะแห่งชาติ ๑๓๖ ๐.๓๓ ๗๕ ๕๕.๑๕ ๖๑ ๔๔.๘๕ ๒๖ ๔๒.๖๒ ๓๕ ๕๗.๓๘

๓.๕.๒ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ๙ ๐.๐๒๒ ๑ ๑๑.๑๑ ๘ ๘๘.๘๙ ๔ ๕๐.๐๐ ๔ ๕๐.๐๐

(องค์การมหาชน)

๓.๖ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑๐๘ ๐.๒๖๕ ๗๙ ๗๓.๑๕ ๒๙ ๒๖.๘๕ ๑๖ ๕๕.๑๗ ๑๓ ๔๔.๘๓

ในก ากับกระทรวง

สาธารณสุข

๓.๖.๑ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ ๑๐๗ ๐.๒๖๒ ๗๘ ๗๒.๙๐ ๒๙ ๒๗.๑๐ ๑๖ ๕๕.๑๗ ๑๓ ๔๔.๘๓

แห่งชาติ

๓.๖.๒ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

/๓.๗ รัฐวิสาหกิจ …


๖๐

ล าดับ

ที่

หน่วยงาน

๓.๗ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในก ากับกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา

รวม

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ด าเนินการจนได้ รอผลการพิจารณา

จ านวน

จ านวน จ านวน

ข้อยุติ

(เรื่อง) ร้อยละ

(เรื่อง) ร้อยละ (เรื่อง) ร้อยละ จ านวน จ านวน

(เรื่อง) ร้อยละ (เรื่อง) ร้อยละ

๓๓ ๐.๐๘๑ ๒๗ ๘๑.๘๒ ๖ ๑๘.๑๘ ๑ ๑๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓

๓.๗.๑ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๒๒ ๐.๐๕๔ ๒๑ ๙๕.๔๕ ๑ ๔.๕๕ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๗.๒ การกีฬาแห่งประเทศไทย ๑๑ ๐.๐๒๗ ๖ ๕๔.๕๕ ๕ ๔๕.๔๕ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๑๐๐.๐๐

๓.๘ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๓๑ ๐.๐๗๖ ๑๖ ๕๑.๖๑ ๑๕ ๔๘.๓๙ ๗ ๔๖.๖๗ ๘ ๕๓.๓๓

ในก ากับกระทรวงพลังงาน

๓.๘.๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ๒๑ ๐.๐๕๑ ๙ ๔๒.๘๖ ๑๒ ๕๗.๑๔ ๕ ๔๑.๖๗ ๗ ๕๘.๓๓

แห่งประเทศไทย

๓.๘.๒ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ๑๐ ๐.๐๒๕ ๗ ๗๐.๐๐ ๓ ๓๐.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

๓.๙ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๒๗ ๐.๐๗ ๑๒ ๔๔.๔๔ ๑๕ ๕๕.๕๖ ๓ ๒๐.๐๐ ๑๒ ๘๐.๐๐

ในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๙.๑ ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

๑๕ ๐.๐๔ ๔ ๒๖.๖๗ ๑๑ ๗๓.๓๓ ๓ ๒๗.๒๗ ๘ ๗๒.๗๓

๓.๙.๒ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑๒ ๐.๐๓ ๘ ๖๖.๖๗ ๔ ๓๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐

๓.๑๐ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๒๓ ๐.๐๕๖ ๑๔ ๖๐.๘๗ ๙ ๓๙.๑๓ ๒ ๒๒.๒๒ ๗ ๗๗.๗๘

ในก ากับกระทรวงกลาโหม

๓.๑๐.๑ องค์การสงเคราะห์ทหาร ๒๓ ๐.๐๕๖ ๑๔ ๖๐.๘๗ ๙ ๓๙.๑๓ ๒ ๒๒.๒๒ ๗ ๗๗.๗๘

ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓.๑๑ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในก ากับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

๒๑ ๐.๐๕๒ ๙ ๔๒.๘๖ ๑๒ ๕๗.๑๔ ๒ ๑๖.๖๗ ๑๐ ๘๓.๓๓

๓.๑๑.๑ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์ ๑๐ ๐.๐๒๕ ๔ ๔๐.๐๐ ๖ ๖๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๑๐๐.๐๐

การท าสวนยาง

๓.๑๑.๒ องค์การสวนยาง ๕ ๐.๐๑๒ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑๑.๓ องค์การสะพานปลา ๒ ๐.๐๐๕ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

๓.๑๑.๔ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๒ ๐.๐๐๕ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐

๓.๑๑.๕ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ๒ ๐.๐๐๕ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

๓.๑๒ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในก ากับกระทรวง

อุตสาหกรรม

๓.๑๒.๑ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

๓.๑๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน

๓.๑๒.๓ การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

๓.๑๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในก ากับกระทรวงพาณิชย์

๘ ๐.๐๒๐ ๕ ๖๒.๕๐ ๓ ๓๗.๕๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

๕ ๐.๐๑๒ ๓ ๖๐.๐๐ ๒ ๔๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒ ๐.๐๐๕ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๗ ๐.๐๑๗ ๑ ๑๔.๒๙ ๖ ๘๕.๗๑ ๒ ๓๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗

๓.๑๓.๑ องค์การคลังสินค้า ๗ ๐.๐๑๗ ๑ ๑๔.๒๙ ๖ ๘๕.๗๑ ๒ ๓๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗

/๓.๑๔ รัฐวิสาหกิจ …


๖๑

รวม

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ล าดับ

ด าเนินการจนได้ รอผลการพิจารณา

หน่วยงาน จ านวน

ที่

จ านวน จ านวน

ข้อยุติ

(เรื่อง) ร้อยละ

(เรื่อง) ร้อยละ (เรื่อง) ร้อยละ จ านวน จ านวน

(เรื่อง) ร้อยละ (เรื่อง) ร้อยละ

๓.๑๔ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๒ ๐.๐๐๕ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐

ในก ากับส านักนายกรัฐมนตรี

๓.๑๔.๑ บริษัท อสมท จ ากัด ๒ ๐.๐๐๕ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐

(มหาชน)

๓.๑๕ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ในก ากับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๓.๑๕.๑ องค์การสวนสัตว์

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ในพระบรมราชูปถัมภ์

รวมทั้งสิ้น ๔๐,๘๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๓๓,๓๕๑ ๘๑.๖๘ ๗,๔๗๙ ๑๘.๓๒ ๒,๕๒๓ ๓๓.๗๓ ๔,๙๕๖ ๖๖.๒๗

จากตารางแสดงสถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานต่างๆ

ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๔๐,๘๓๐ เรื่อง โดยเรียงตามล าดับจากหน่วยงาน

ที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รองลงมา คือ กระทรวงคมนาคม

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ

ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ส านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามล าดับ

๕. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ล าดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก)

ล าดับ

ที่

กระทรวง/หน่วยงาน ประเด็นเรื่อง

๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หนี้สินนอกระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่า

ที่กฎหมายก าหนด และมีพฤติกรรมการทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่

เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากเสียง จากสถานบันเทิง ร้านอาหาร สถานประกอบการ บ้านเรือน และวัยรุ่นมั่วสุม

รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังรบกวน

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก รถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะกีดขวางการจราจร

- ขอให้จัดสรรเจ้าหน้าที่ต ารวจลงตรวจพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัย

- ขอให้แก้ไขปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนบาทวิถี

ยาเสพติด และบ่อนการพนัน โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่าย และเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์

กัญชา ใบกระท่อม กับแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อน และเล่นการพนันประเภทไพ่ ไฮโล พนันฟุตบอล ตู้ม้า โต๊ะสนุกเกอร์

ตู้สล็อต ตู้มวย หวยจับยี่กี

/๒ กระทรวง ..


๖๒

ล าดับ

ที่

กระทรวง/หน่วยงาน ประเด็นเรื่อง

๒ กระทรวงคมนาคม การบริการรถสาธารณะ และการบริการขนส่งทางบก โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของคนขับรถแท็กซี่ พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง พนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจ าทาง

พนักงานขับรถตู้ และพนักงานจ าหน่ายตั๋วโดยสาร เป็นต้น

- ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาของรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่ และรถตู้โดยสารปรับอากาศ

ร่วมบริการ

- ขอให้จัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถแท็กซี่ รถตู้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ

- ขอให้เพิ่มรอบการเดินรถ และเพิ่มจ านวนรถตู้/รถโดยสารประจ าทาง

ถนน โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ ถนนคอนกรีต สะพานกลับรถ สะพานข้ามคลอง บาทวิถี

ตีเส้นแบ่งช่องการจราจรและติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร เป็นต้น

๓ กระทรวงมหาดไทย การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับลดวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน เป็นระยะเวลา ๔ ปี จากเดิมที่มีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงอายุ ๖๐ ปี และ

ควรก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

- ขอให้ปรับปรุงระบบต าแหน่งของลูกจ้างประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบเดียวกับลูกจ้างประจ าของหน่วยงาน

ราชการอื่น ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด

- ขอให้ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนของลูกจ้างประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การปฏิรูประบบราชการ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปฏิรูประบบราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

พืชผล โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า ประเภทยางพาราแผ่น น้ ายางพาราสด ล าไย ข้าว ข้าวโพด (ส าหรับ

เลี้ยงสัตว์) มันส าปะหลัง และอ้อย

วิกฤตน้ า โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้จัดท าฝนเทียมในพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ

- ขอให้ขุดลอกคลองชลประทาน เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งจ่ายเงินชดเชยตามนโยบายโครงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗

- ขอให้เร่งอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ า

- ขอให้เร่งออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

๕ กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

- ขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของสถานศึกษา

การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอความช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

- ขอความช่วยเหลือในการโอนย้ายกลับภูมิล าเนา

- ขอให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดของข้าราชการครู

ค่าตอบแทน โดยส่วนใหญ่ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครู

และข้าราชการครู

/๖. ประเด็น ..


๖๓

๖. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ล าดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก)

ล าดับ

ที่

รัฐวิสาหกิจ ประเด็นเรื่อง

๑ ส านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาล และสวัสดิการสงเคราะห์ผู้พิการ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

- ขอให้จัดสรรโควตาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลส าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ

๒ ธนาคารออมสิน หนี้สินนอกระบบ และหนี้สินในระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอความช่วยเหลือน าหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารออมสิน

- ขอความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า

- ขอให้ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่กับธนาคารออมสิน

การขออนุมัติสินเชื่อ และทุนประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่ ขอสินเชื่อเพื่อน าไปเป็นทุนประกอบอาชีพ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

และช าระหนี้สินนอกระบบ

๓ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

๔ องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ

ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งจ่ายเงินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗

- ขอให้เร่งจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา ปี ๒๕๕๖

- ขอให้พิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร (บัตรเครดิตชาวนา)

หนี้สินนอกระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอความช่วยเหลือน าหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- ขอความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า

การบริการขนส่งทางบก และการบริการรถสาธารณะ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานขับรถตู้โดยสาร

- ขอให้ปรับปรุงตารางการเดินรถ เพิ่มจ านวนรถ และขยายเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง

- ขอให้ปรับปรุงและตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจ าทางให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่ ขอให้โครงการรถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชนด าเนินการต่อไป

เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า

- ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

- ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง และสายไฟฟ้าที่ช ารุด

ร้องเรียนการให้บริการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

ในพื้นที่ต่างๆ

โทรศัพท์ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆ และขอให้ปรับปรุงระบบการ

ให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์หมายเลข ๑๑๒๙

/๗. สถิติเรื่อง ..


ล าดับ

ที่

๗. สถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

และจังหวัด โดยเรียงตามล าดับจาก อปท. และจังหวัดที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความ

คิดเห็นมากที่สุด

อปท./จังหวัด

จ านวน

(เรื่อง)

รวม

ร้อยละ

จ านวน

(เรื่อง)

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ร้อยละ รวม ร้อยละ

ด าเนินการ

จนได้ข้อยุติ

จ านวน

ร้อยละ

(เรื่อง)

๖๔

รอผลการพิจารณา

จ านวน

(เรื่อง)

๑ กรุงเทพมหานคร 2,919 15.57 2,500 85.65 419 14.35 237 56.56 182 43.44

๒ จังหวัดสมุทรปราการ 839 4.48 718 85.58 121 14.42 34 28.10 87 71.90

๓ จังหวัดนนทบุรี 707 3.77 604 85.43 103 14.57 37 35.92 66 64.08

๔ จังหวัดปทุมธานี 687 3.6๗ 557 81.08 130 18.92 14 10.77 116 89.23

๕ จังหวัดนครราชสีมา 611 3.26 433 70.87 178 29.13 14 7.87 164 92.13

๖ จังหวัดชลบุรี 610 3.25 479 78.52 131 21.48 38 29.01 93 70.99

๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 502 2.68 399 79.48 103 20.52 12 11.65 91 88.35

๘ จังหวัดนครปฐม 415 2.21 331 79.76 84 20.24 21 25.00 63 75.00

๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช 409 2.18 289 70.66 120 29.34 12 10.00 108 90.00

๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 378 2.02 282 74.60 96 25.40 18 18.75 78 81.25

๑๑ จังหวัดขอนแก่น 373 1.99 264 70.78 109 29.22 8 7.34 101 92.66

๑๒ จังหวัดนครสวรรค์ 368 1.96 267 72.55 101 27.45 21 20.79 80 79.21

๑๓ จังหวัดเชียงใหม่ 359 1.9๒ 266 74.09 93 25.91 5 5.38 88 94.62

๑๔ จังหวัดอุบลราชธานี 355 1.89 240 67.61 115 32.39 24 20.87 91 79.13

๑๕ จังหวัดสงขลา 329 1.7๖ 255 77.51 74 22.49 11 14.86 63 85.14

๑๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา 300 1.60 232 77.33 68 22.67 30 44.12 38 55.88

๑๗ จังหวัดภูเก็ต 281 1.50 219 77.94 62 22.06 11 17.74 51 82.26

๑๘ จังหวัดสมุทรสาคร 280 1.49 220 78.57 60 21.43 21 35.00 39 65.00

๑๙ จังหวัดอุดรธานี 279 1.49 204 73.12 75 26.88 9 12.00 66 88.00

๒๐ จังหวัดราชบุรี 277 1.48 222 80.14 55 19.86 5 9.09 50 90.91

๒๑ จังหวัดสุรินทร์ 275 1.47 189 68.73 86 31.27 21 24.42 65 75.58

๒๒ จังหวัดกาญจนบุรี 266 1.42 194 72.93 72 27.07 17 23.61 55 76.39

๒๓ จังหวัดบุรีรัมย์ 262 1.40 179 68.32 83 31.68 3 3.61 80 96.39

๒๔ จังหวัดสระบุรี 262 1.40 189 72.14 73 27.86 22 30.14 51 69.86

๒๕ จังหวัดระยอง 242 1.29 166 68.60 76 31.40 15 19.74 61 80.26

ร้อยละ

/ ๒๖ จังหวัด ...


๖๕

ล าดับ

ที่

อปท./จังหวัด

จ านวน

(เรื่อง)

รวม

ร้อยละ

จ านวน

(เรื่อง)

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ร้อยละ รวม ร้อยละ

ด าเนินการ

จนได้ข้อยุติ

จ านวน

ร้อยละ

(เรื่อง)

รอผลการพิจารณา

๒๖ จังหวัดเชียงราย 232 1.24 170 73.28 62 26.72 8 12.90 54 87.10

๒๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 231 1.23 178 77.06 53 22.94 14 26.42 39 73.58

๒๘ จังหวัดพิษณุโลก 229 1.22 157 68.56 72 31.44 12 16.67 60 83.33

๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 227 1.21 165 72.69 62 27.31 7 11.29 55 88.71

๓๐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 206 1.10 150 72.82 56 27.18 1 1.79 55 98.21

๓๑ จังหวัดสุพรรณบุรี 202 1.08 89 44.06 113 55.94 47 41.59 66 58.41

๓๒ จังหวัดร้อยเอ็ด 193 1.03 122 63.21 71 36.79 18 25.35 53 74.65

๓๓ จังหวัดกระบี่ 190 1.01 138 72.63 52 27.37 13 25.00 39 75.00

๓๔ จังหวัดปราจีนบุรี 190 1.01 142 74.74 48 25.26 0 0.00 48 100.00

๓๕ จังหวัดชัยภูมิ 186 0.99 129 69.35 57 30.65 13 22.81 44 77.19

๓๖ จังหวัดชุมพร 179 0.9๖ 135 75.42 44 24.58 9 20.45 35 79.55

๓๗ จังหวัดตรัง 154 0.82 113 73.38 41 26.62 11 26.83 30 73.17

๓๘ จังหวัดกาฬสินธุ์ 154 0.82 116 75.32 38 24.68 8 21.05 30 78.95

๓๙ จังหวัดพิจิตร 150 0.80 116 77.33 34 22.67 8 23.53 26 76.47

๔๐ จังหวัดลพบุรี 147 0.78 68 46.26 79 53.74 18 22.78 61 77.22

๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร 147 0.78 115 78.23 32 21.77 6 18.75 26 81.25

๔๒ จังหวัดจันทบุรี 142 0.76 97 68.31 45 31.69 6 13.33 39 86.67

๔๓ จังหวัดสุโขทัย 141 0.75 114 80.85 27 19.15 1 3.70 26 96.30

๔๔ จังหวัดล าปาง 141 0.75 100 70.92 41 29.08 5 12.20 36 87.80

๔๕ จังหวัดเพชรบุรี 140 0.75 114 81.43 26 18.57 3 11.54 23 88.46

๔๖ จังหวัดมหาสารคาม 136 0.73 99 72.79 37 27.21 7 18.92 30 81.08

๔๗ จังหวัดนครนายก 130 0.69 93 71.54 37 28.46 18 48.65 19 51.35

๔๘ จังหวัดพังงา 125 0.67 84 67.20 41 32.80 5 12.20 36 87.80

๔๙ จังหวัดสกลนคร 122 0.65 79 64.75 43 35.25 3 6.98 40 93.02

๕๐ จังหวัดอุตรดิตถ์ 114 0.61 90 78.95 24 21.05 9 37.50 15 62.50

๕๑ จังหวัดอุทัยธานี 107 0.57 81 75.70 26 24.30 5 19.23 21 80.77

๕๒ จังหวัดพัทลุง 106 0.57 75 70.75 31 29.25 19 61.29 12 38.71

จ านวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

/๕๓ จังหวัด ...


๖๖

ล าดับ

ที่

อปท./จังหวัด

จ านวน

(เรื่อง)

รวม

ร้อยละ

จ านวน

(เรื่อง)

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ร้อยละ รวม ร้อยละ

ด าเนินการ

จนได้ข้อยุติ

จ านวน

ร้อยละ

(เรื่อง)

รอผลการพิจารณา

๕๓ จังหวัดสระแก้ว 106 0.57 62 58.49 44 41.51 9 20.45 35 79.55

๕๔ จังหวัดชัยนาท 102 0.54 65 63.73 37 36.27 19 51.35 18 48.65

๕๕ จังหวัดนครพนม 98 0.52 66 67.35 32 32.65 1 3.13 31 96.88

๕๖ จังหวัดพะเยา 92 0.49 71 77.17 21 22.83 4 19.05 17 80.95

๕๗ จังหวัดเลย 92 0.49 62 67.39 30 32.61 3 10.00 27 90.00

๕๘ จังหวัดสิงห์บุรี 90 0.48 73 81.11 17 18.89 6 35.29 11 64.71

๕๙ จังหวัดสมุทรสงคราม 88 0.47 72 81.82 16 18.18 1 6.25 15 93.75

๖๐ จังหวัดอ่างทอง 82 0.44 54 65.85 28 34.15 15 53.57 13 46.43

๖๑ จังหวัดหนองคาย 82 0.44 59 71.95 23 28.05 2 8.70 21 91.30

๖๒ จังหวัดนราธิวาส 81 0.43 51 62.96 30 37.04 5 16.67 25 83.33

๖๓ จังหวัดอ านาจเจริญ 79 0.42 54 68.35 25 31.65 10 40.00 15 60.00

๖๔ จังหวัดตาก 77 0.41 49 63.64 28 36.36 2 7.14 26 92.86

๖๕ จังหวัดน่าน 75 0.40 50 66.67 25 33.33 3 12.00 22 88.00

๖๖ จังหวัดยโสธร 73 0.39 48 65.75 25 34.25 10 40.00 15 60.00

๖๗ จังหวัดยะลา 68 0.36 45 66.18 23 33.82 17 73.91 6 26.09

๖๘ จังหวัดมุกดาหาร 67 0.36 53 79.10 14 20.90 4 28.57 10 71.43

๖๙ จังหวัดปัตตานี 62 0.33 36 58.06 26 41.94 18 69.23 8 30.77

๗๐ จังหวัดล าพูน 54 0.29 37 68.52 17 31.48 0 0.00 17 100.00

๗๑ จังหวัดแพร่ 53 0.28 35 66.04 18 33.96 4 22.22 14 77.78

๗๒ จังหวัดระนอง 51 0.27 39 76.47 12 23.53 2 16.67 10 83.33

๗๓ จังหวัดตราด 47 0.25 30 63.83 17 36.17 2 11.76 15 88.24

๗๔ จังหวัดสตูล 43 0.23 30 69.77 13 30.23 3 23.08 10 76.92

๗๕ จังหวัดหนองบัวล าภู 36 0.19 23 63.89 13 36.11 3 23.08 10 76.92

๗๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 29 0.15 20 68.97 9 31.03 1 11.11 8 88.89

๗๗ จังหวัดบึงกาฬ 14 0.07 0 0.00 14 100.00 1 7.14 13 92.86

จ านวน

(เรื่อง)

รวมทั้งสิ้น 18,747 100.00 14,211 75.80 4,536 24.20 1,079 23.79 3,457 76.21

ร้อยละ

/จากตาราง ...


ล าดับ

ที่

จากตารางแสดงสถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและจังหวัดต่างๆ ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๑๘,๗๔๗ เรื่อง โดยเรียง

ตามล าดับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครราชสีมา ตามล าดับ

๘. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการ

ประสานงานมากที่สุด ๕ ล าดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก)

อปท./จังหวัด ประเด็นเรื่อง

๑ กรุงเทพมหานคร เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล น้ าเน่าเสีย

สถานประกอบการ สถานบันเทิง การก่อสร้างอาคาร/ถนน บ้านเรือน ร้านอาหาร การเลี้ยงสัตว์ สุนัขจรจัด รถบรรทุกดิน

และการเผาหญ้า/ขยะ

- ขอให้แก้ไขปัญหาการวางจ าหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ปิดฝา ท่อระบายน้ า และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง และป้ายรถโดยสารประจ าทาง

- ขอให้พ่นยาก าจัดยุงลาย

- ขอให้ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน สะพานลอยคนข้าม สะพานข้ามคลอง

ทางม้าลาย จุดกลับรถ และบาทวิถี

หาบเร่แผงลอย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้จัดระเบียบแผงลอยที่จ าหน่ายสินค้ากีดขวางการสัญจรบนบาทวิถี

และถนน

๒ จังหวัดสมุทรปราการ เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล น้ าเน่าเสีย

การก่อสร้างอาคาร สุนัขจรจัด และรถบรรทุกดิน

ขอให้แก้ไขปัญหาการวางสิ่งของ/จ าหน่ายสินค้าบนบาทวิถี/ถนน และการจอดรถกีดขวางการจราจร

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์

และกัญชา

บ่อนการพนัน โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนันประเภทไฮโล ไพ่ ตู้ม้า และตู้สล็อต

๓ จังหวัดนนทบุรี เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ

การก่อสร้างอาคาร รถบรรทุกดิน และสุนัขจรจัด

- ขอให้ก าจัดวัชพืช/ผักตบชวา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน จุดกลับรถ สะพานข้ามคลอง สะพานลอยคนข้าม บาทวิถี ขยายช่องทาง

การจราจร และสัญญาณไฟจราจร

- ขอให้ขุดลอก/ซ่อมแซม/ปิดฝาท่อระบายน้ า

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า และยาไอซ์

๔ จังหวัดปทุมธานี เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากน้ าเน่าเสีย สถานประกอบการ

การก่อสร้างอาคาร/ถนน รถบรรทุกดิน สุนัขจรจัด และการเผาขยะ

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสินค้า/วางสิ่งของรุกล้ าบาทวิถี

- ขอให้ก าจัดวัชพืช/ผักตบชวา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และการจอดรถกีดขวางการจราจร

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า และยาไอซ์

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน สะพานข้ามคลอง สะพานลอยคนข้าม

และสัญญาณไฟจราจร

๖๗

/๕ จังหวัด ...


๖๘

ล าดับ

ที่

อปท./จังหวัด ประเด็นเรื่อง

๕ จังหวัดนครราชสีมา เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง

กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล น้ าเน่าเสีย การก่อสร้างอาคาร ลานมันส าปะหลัง และโรงสีข้าว

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน และสะพาน

บ่อนการพนัน โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนันประเภทไฮโล และไพ่

------------------------------------------------------------------

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!