11.05.2016 Views

PSC Annual Report 2012

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Annual Report. 2012 Public service center Office of the Prime Minsiter Office of the Permanent Secretary the Prime Minister’s office

Annual Report 2012

www.1111.go.th

ตู้ ปณ. ๑๑๑๑

ทำเนียบรัฐบาล

จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑

ทำเนียบรัฐบาล

รายงานประจำปี

๒๕๕๕

เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ

สายด่วนของรัฐบาล

๑๑๑๑

บริการประทับใจ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

ศูนยรบเรองราวรองทุกขของรฐบ

ศนย์รับเรื่องราวร้องทกข์ของรัฐบาล

ศูนย์บริการประชาชน

รับใช้ประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


สารจาก …

นายสมพาศ นิลพันธ์

ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

รวมทั้งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน

จํานวนมากให้ได้รับความเดือดร้อน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ในฐานะ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ได้มีบทบาทสําคัญในการประสานการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งรายบุคคล องค์กรประชาชน และส่วนรวม โดยในหลายปีงบประมาณ

ที่ผ่านมาประชาชนที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์บริการประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีประชาชนรายย่อยยื่นเรื่องร้องทุกข์ จํานวน ๑๑๗,๑๖๒ ครั้ง

ซึ่งสามารถดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติได้ร้อยละ ๙๖.๘๕ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มมวลชน

ยื่นข้อเรียกร้องอีกจํานวน ๑๗๑ ครั้ง โดยศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ได้ประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่กลุ่มมวลชน และเพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนได้เข้าสู่

กระบวนการการพิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วน

ในการนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้ยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารองค์กร โดยมีเป้าหมายสําคัญเพื่อ “ประโยชน์สุขของประชาชน” และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

ขีดสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการให้บริการในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อตอบสนอง

ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงความสําคัญ และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้ง ขอขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วน

และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ที่มีส่วนสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของศูนย์บริการประชาชน สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ และประชาชน ในการได้รับทราบข้อมูล ผลการ

ดําเนินงานด้านการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

(นายสมพาศ นิลพันธ์)

ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี


สารจาก ...

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์

ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและการดําเนินคดีแก่ประชาชนที่มายื่นคําร้อง

หรือขอคําแนะนําจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กับประสานงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาและอํานวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรือชุมนุมร้องเรียน ตลอดจนตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ศูนย์บริการประชาชนได้ปฏิบัติภารกิจสําคัญนอกเหนือ

จากภารกิจหลัก โดยได้รับมอบหมายภารกิจการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้ดําเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับมาตรการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่นซึ่งได้มีการช่วยเหลือเยียวยา

ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓)

นอกจากนี้ ศูนย์บริการประชาชนยังได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก

ของรัฐบาล ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการรับเรื่องจากช่องทางไปรษณีย์ “ตู้รับเรื่องร้องเรียน

การทุจริต Stop Corruption” และประสานดําเนินการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้ง กระบวนงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ยังได้รับการคัดเลือกให้นํามา

จัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการ หน่วยงานละ ๑ ข้อเสนอ ในการนี้ ยังมีภารกิจที่สําคัญด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มมวลชน เป็นต้น ซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

ความสําเร็จในภารกิจทั้งหลายนี้ เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรศูนย์บริการประชาชน

ทุกระดับ รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ

ซึ่งต่างเป็นปัจจัยสําคัญ ในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

(นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์)

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน


สารบัญ

สารจากผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

สารจากผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป

- อํานาจหน้าที่ ๑

- วิสัยทัศน์ ๑

- พันธกิจ ๑

- โครงสร้างส่วนราชการ ๒

- อัตรากําลัง ๓

- บุคลากร ๔

- ช่องทางการให้บริการ ๑๒

- แผนที่ทําเนียบรัฐบาล และสถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ๑๓

- ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ ๑๔

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์บริการประชาชน

- ภารกิจด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ๑๘

- ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย ๒๖

- ภารกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒๙

- ภารกิจด้านคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ๓๐

- การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ๓๒

- การดําเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพการบริหารจัดการ ๓๔

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ๔๐ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์บริการประชาชนเป็นส่วนราชการระดับสํานัก เดิมสังกัดสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการปฏิรูป

ระบบราชการ ได้โอนกิจการบริหาร และอํานาจหน้าที่มาสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

อํานาจหน้าที่

ศูนย์บริการประชาชนมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้

๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคําร้องต่อ

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและการดําเนินคดีแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและขอคําแนะนําจาก

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

๓. ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอํานวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรือชุมนุมร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วน

๕. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๖. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล และเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขและตอบสนองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ

พันธกิจ

๑. พัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ในทุกช่องทางให้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

๒. พัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นศูนย์ประสานเร่งรัดติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน

๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๔. พัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบโครงสร้างส่วนราชการ

ศูนย์บริการประชาชน มีการแบ่งโครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็น ๓ ส่วน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

ส่วนบริการ

ประชาชน ๑

ส่วนบริการ

ประชาชน ๒

ส่วนประสานมวลชน

และประเมินผล

ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป

โดยที่โครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็นโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้โครงสร้างอย่างเป็นทางการไม่สามารถรองรับและตอบสนอง

การดําเนินภารกิจและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในศูนย์บริการประชาชนใหม่ประกอบด้วย ๖ ส่วน

และ ๑ ฝ่าย ดังนี้

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน

ส่วนดําเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๑

ส่วนดําเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๒

ส่วนดําเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๓

ส่วนประสาน

มวลชนและองค์กร

ประชาชน

ส่วนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

ส่วนแผนและ

ประเมินผล

ฝ่ายบริหาร

ทั่วไปอัตรากําลัง

ศูนย์บริการประชาชน มีอัตรากําลังทั้งสิ้น ๑๒๖ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๔๙ อัตรา พนักงานราชการ ๗๗ อัตรา

อัตรากําลังข้าราชการ

๑. ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง (ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน) ๑ อัตรา

๒. ตําแหน่งประเภทวิชาการ

๒.๑ ระดับเชี่ยวชาญ ๑ อัตรา

๒.๒ ระดับชํานาญการพิเศษ ๗ อัตรา

๒.๓ ระดับชํานาญการ ๒๔ อัตรา

๒.๔ ระดับปฏิบัติการ ๑๐ อัตรา

๓. ตําแหน่งประเภททั่วไป

๓.๑ ระดับชํานาญงาน ๕ อัตรา

๓.๒ ระดับปฏิบัติงาน ๑ อัตรา

อัตรากําลังพนักงานราชการ

รวม ๔๙ อัตรา

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔๔ อัตรา

- นิติกร ๑๘ อัตรา

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา

- เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ อัตรา

- เจ้าพนักงานธุรการ ๓ อัตรา

- เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๗ อัตรา

รวม ๗๗ อัตรา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)


ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน


นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล

นายทศพร สุวรรณาภิรมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑

รักษาการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน

นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์ นายอภัย เจริญมิตร นายพันศักดิ์ เจริญ

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒ ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๓ ผู้อํานวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

นางมาลินี ภาวิไล

ผู้อํานวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้อํานวยการส่วนแผนและประเมินผล

นางศรีสําอาง โกศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑


นายทศพร สุวรรณาภิรมย์

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ นางสาวสายชล กําเนิดบง นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ นายขจรศักดิ์ นาคชัง

นิติกรชํานาญการ นิติกรชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวิวัฒน์ วิธีเจริญ นางสาววราภรณ์ หินอ่อน นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นขจร นายเฉลิมพงษ์ ผิวดํา

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรสริน กองเกิดสุข นางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ นายวิรัช คําใส นางสาวมนัฐดา หนชัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิยะดา ปัททะทุม นางสาวยุวดี แก้วรัฐ นายยศพงษ์ งามรัตนไพบูลย์ นางสาวรัตนาภรณ์ เนตรทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นิติกร นิติกร

นางสาวศรสลัก อ่อนสําลี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวรัชนีกร แสนทวีสุข

พนักงานบันทึกข้อมูล


ส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒


นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณราช นายจตุพร เณรนุ่ม นางสาวสมใจ บุญทวีกุล

นิติกรชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวภาวนา ทองศรี นางสาวอุทัยวรรณ พวกไธสง นายรังสรรค์ ตั้งใจงาม นางสาวอรชิสา นิพากรเมธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรนุช ปลื้มโต๊ะสะอาด นายขจร ป้อมคํา นางสาวรัตติยา สุทธิสติพล นายมานพ หรั่งสีสุทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น นายนิติธร ชูปาน นางสาววาสนา ธนะกูลบริภัณฑ์ นางสาวปาริชาติ ทองพันชั่ง

นิติกร นิติกร นิติกร นิติกร

นางสาวปูรณี วิริยะนิธิกรณ์ นางสาวลดาทิพย์ พูลบางยุง นางวอรัญญา วันเต๊ะ

นิติกร พนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานบันทึกข้อมูล


ส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๓


นายอภัย เจริญมิตร

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๓

นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นายปิติพงศ์ เลิศพิสุทธิ์โสภณ นางสาวสุวีรยา ทองพิทักษ์ นางสาวจันทิมา เจริญสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นิติกรชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพงษ์พันธ์ มูลมงคล นางชนาวลัย นิยมผล นางสาวนงนุช สายัณห์ นายนิคม ขําเถื่อน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมชาย พันธุ์สกุล ว่าที่ ร้อยตรีธนายุทธ พินิจมนตรี นางสาวอัญญาภรณ์ อินทปัญญ์ นางสาวนุชรี มุ่งหมาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุธิดา บุตรสาธรรม นางสาวสุทธาสินี ประพุทธ์พิทยา นางสาววรรณพร โพธิถาวรนันท์ นายภิภพ กัณฑ์ฉาย

นิติกร นิติกร นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุกัญญา ไชยวารี

พนักงานบันทึกข้อมูล


ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน


นายพันศักดิ์ เจริญ

ผู้อํานวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน

นางสาววรวีวรรณ บุญศิริธรรมชัย นายสาธิต สุทธิเสริม นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย์ นายปิยะพงค์ ไทยเสรีกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นิติกรชํานาญการ นิติกรปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ

นายสารีหัน อิหม่ําเหม นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช นายกิติศักดิ์ บัวน้ําอ้อม นางสาวมลวรรณ หมายถิ่นกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาย ชื่นชม นายรังสรรค์ สดสายทอง นางสาวสุทัตตา สุทัศน์กุล นางสาวลมุล วรไวย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเทอดศักดิ์ บัวทอง นางสาวจีรนันท์ นาคพัด นางสาวสุทธิดา ปานสง่า นางสาวจุติพร มณีนิล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร

นายวัชเรนทร์ คําเครื่อง นายธรรรมฤทธิ์ ศักดิ์ทอง นายพงษ์ศักดิ์ พ่วงทรัพย์

นิติกร นิติกร พนักงานบันทึกข้อมูล


ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน


นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

ผู้อํานวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายยศสันธ์ เรืองสรรงามสิริ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ นายภูวนัย จันสุกศรี นายอรรถพล พรประสิทธิ์รัตนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวนันท์นภัส แสงแจ่ม นางสาวดารณี สว่างศรี นางสาวภาฤดี ฉินวิวัฒน์ นายนิทัศน์ ชื่นชม

นิติกร นิติกร นิติกร นิติกร

นายยงยศ นงเกษม นางสาวกชณิกา เหลืองทอง นายกิตติพงษ์ ปลูกชาลี นายพรสุรักษ์ อารีราษฎร์

นิติกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปรมาภรณ์ เนียมกุลรักษ์ นางสาวกนกอร เกษคํา นางสาวญาณี อมรขจรเดช นางสาวพรพรรณ เบญจภัทรากุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานบันทึกข้อมูล


ส่วนแผนและประเมินผล

๑๐

นางมาลินี ภาวิไล

ผู้อํานวยการส่วนแผนและประเมินผล

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร นางกุลธิดา มาแจ้ง นางสาวทิพสุคนธ์ นีระพจน์ นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายสมเจตน์ ทับมา นางสาวทุติยาภรณ์ เจริญผล นายสิทธิชัย พัฒเย็น นางสาวกรกนก เล็กเจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพสธร เกริกฤทธิ์ นางสาวอาริยา เรืองสรรงามสิริ นางสาวผุสดี จีนใจตรง นางสาวอัจจิมา แซ่ว่อง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิไลรัตน์ สมเพราะ นางสาวสุชาดา เผือกเจริญ นายภูเบศ อัศนียวงศ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศศิณัฏฐ์ แรงเพ็ชร์ นางสาวพรปรียา สมเพราะ

พนักงานบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


๑๑

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางศรีสําอาง โกศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวิมลรัตน์ ศรีเพ็ญ นางวรรณรักษ์ ภู่รักษ์ นายสุภิญญา ตาดี นางสาวศรุดา นิยมพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีระวัฒน์ ทองพีรพันธุ์ นางประนอม กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ


ช่องทางการให้บริการ

๑๒

สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑

www.1111.go.th

ตู้ ปณ.๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล กทม. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑


สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน

๑๓


๑๔

ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๔ ช่องทาง

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องเรียนทางโทรศัพท์ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง / เรื่อง

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

ประชาชนร้องเรียนผ่าน

สายด่วนของรัฐบาล

๑๑๑๑

เจ้าหน้าที่รับสาย

สอบถามรายละเอียด

และบันทึกข้อมูล

ในระบบฯ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริง

- พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา

- พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

การดําเนินการ

เบื้องต้น

ประสานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

หรือรับทราบแล้วแต่กรณี

ทางโทรศัพท์ / โทรสาร/

Web Portal / e-mail และ

บันทึกการดําเนินการ

ในระบบฯ


๑๕

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน) และประสานส่งหน่วยงานทางโทรศัพท์ / โทรสาร /Web Portal / e-mail

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๑.๓๘ วันทําการ / เรื่อง

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

ผู้ร้องเดินทางมา

ร้องเรียนที่จุดบริการ

ประชาชน ๑๑๑๑

ทําเนียบรัฐบาล

เจ้าหน้าที่

ให้การต้อนรับ /

รับและอ่าน

คําร้อง

เจ้าหน้าที่เข้าสู่

ระบบฯ เพื่อบันทึก

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ในระบบฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน

พิจารณาเรื่องและ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ประสานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี

ทางโทรศัพท์ /โทรสาร / Web Portal/

e-mail และบันทึก

การดําเนินการในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องทราบการดําเนินการ

เบื้องต้น และบันทึกการดําเนินการ

ในระบบฯ

๑.๕ ชั่วโมง

๑.๕ ชั่วโมง

๑ วันทําการ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ เว็บไซต์ www.1111.go.th

๑๖

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียน

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๓.๐๙ วันทําการ / เรื่อง

ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเว็บไซต์/e-mail

ส่วน / ฝ่าย

- อ่านเรื่อง

- คัดแยกประเภทของเรื่อง

- มอบหมายงาน

เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบฯ

เพื่อรับงาน อ่าน /

บันทึกข้อมูล

เรื่องร้องเรียนและ

บันทึกข้อมูลในระบบฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน

พิจารณาเรื่องและ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผ่าน

หรือรับทราบแล้วแต่กรณี ผ่านทางโทรศัพท์ /

โทรสาร / Web Portal /e-mail และบันทึก

การดําเนินการในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องเรียนทราบ

การดําเนินการเบื้องต้นและบันทึก

การดําเนินการในระบบฯ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑

๑๗

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์กรณีปกติ

สรุป ๖ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๙ วันทําการ / ๑ เรื่อง

ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๕

ขั้นตอนที่ ๖

- ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนที่เป็น

หนังสือรับจาก ตู้ ปณ. ๑๑๑๑

นรม. รอง นรม. รมต.นร. อื่นๆ

- ฝบท.คัดแยกเรื่องเข้าส่วน/ ฝ่าย

ส่วน/ฝ่าย

- รับงานจาก ฝบท.

- คัดแยกประเภท

เรื่อง

- มอบหมายงาน

จนท. ตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน

จนท. บันทึก

ข้อมูล

เรื่องร้องเรียน

ในระบบฯ

- พิจารณาเรื่องร้องเรียน

- ทําหนังสือตอบผู้ร้อง

- เสนอผู้บังคับบัญชา

ลงนาม

กรณีที่เป็นหนังสือ

- ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทาง

โทรศัพท์ / โทรสาร / Web Portal / e-mail

และบันทึกการดําเนินการในระบบฯ

- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม

-บันทึกการดําเนินการในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องเรียน

ทราบ

การดําเนินการเบื้องต้นและ

บันทึกการดําเนินการในระบบฯ

๑ วันทําการ

๑ วันทําการ

- พิจารณาเรื่องร้องเรียน

- ทําหนังสือส่งเรื่องให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ทําหนังสือตอบผู้ร้อง

- เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม

- บันทึกการดําเนินการ ในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

การดําเนินการเบื้องต้น

ส่งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

๖ วันทําการการ

๑ วันทําการการ


สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์บริการประชาชนประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ภารกิจด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดําเนินการประสานมวลชนและ

องค์กรประชาชนที่มายื่นข้อเรียกร้อง ดังกรณีตัวอย่าง ดังนี้

เดือนมกราคม ๒๕๕๕

๑๘

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ กลุ่มชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี จํานวนประมาณ ๔๐ คน ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืด

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ กลุ่มคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์ จํานวน ๑๙ คน ขอให้พิจารณาการผ่อนผันจับกุม กลุ่มคนเลี้ยงช้าง

และขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มคนเลี้ยงช้าง

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑๔ คน

ขอให้มีการเร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการสร้างเขื่อนสิรินธร


เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๙

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จํานวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้เร่งรัดการจัด

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทของประเทศไทย จํานวน ๑๕ คน ขอให้แก้ไขปัญหาการจําหน่าย

สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

เดือนมีนาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและชมรมพัฒนาสับปะรดไทยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง

จังหวัดชลบุรี จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน ขอให้แก้ไขปัญหาราคาสับปะรดและมันสําปะหลังตกต่ํา และเสนอให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการแก้ไขปัญหา โดยมีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว


๒๐

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายคนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้อนุญาตให้

ตัวแทนเครือข่ายคนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เข้าพบและประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

ที่ทํากิน การฟื้นฟูวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง

เดือนเมษายน ๒๕๕๕

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (สภฟ.) จํานวนประมาณ ๒๐ คน ขอให้ปรับบัญชี

โครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างขั้นต่ํา

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มราษฎร

ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําพัฒนาชนบทห้วยก๊ากว๊าก จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวนประมาณ ๔๐๐ คน ขอให้

ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และอ่างเก็บน้ําพัฒนาชนบทห้วยก๊ากว๊าก

จังหวัดร้อยเอ็ด


เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๑

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จํานวนประมาณ ๗๐ คน ขอให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณาร่างประกาศตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๓ ฉบับ คือ

ร่างประกาศห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงงานอุตสาหกรรม ร่างประกาศห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในสถานที่รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ และร่างประกาศห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถยนต์ทุกประเภท

ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมทั้งท้ายรถกระบะ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กลุ่มสมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้จัดสรรเงินงบประมาณ

ให้แก่เกษตรกร ในการกู้ยืมเพื่อชําระหนี้และเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งพักชําระหนี้ให้กับเกษตรกร

และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จํานวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้พิจารณา

ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของขบวนการฯ โดยขอให้มีการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม


เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

๒๒

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี จํานวน ๑๓ คน ขอให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาในอัตราที่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ กลุ่มองค์กรแนวร่วมผู้ค้าสลากในราคาควบคุม จํานวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้พิจารณาจัดสรร

สลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มให้กับผู้พิการที่ประกอบอาชีพจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรสาครทบทวนกระบวนการพิจารณาดําเนินการทางปกครอง กรณีการจัดสรรเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ

ในกระทรวงสาธารณสุข


เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

๒๓

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายแก้ไขปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย : ไทยพลัดถิ่น เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคม

และการเมือง และเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จํานวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้ชะลอการพิจารณา

ร่างกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ... เข้าสู่

กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมรมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์นําเข้า จํานวนประมาณ ๑๕๐ คน ขอคัดค้าน

ร่างกฎกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถที่ใช้แล้ว พ.ศ. ...

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้พิจารณา

ช่วยเหลือเพิ่มค่าครองชีพและความมั่นคงในอาชีพให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

๒๔

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําเสียและสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ตําบล

หนองแหนและตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนประมาณ ๖๐ คน ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนจากน้ําเสียและสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย (คอท.) จํานวนประมาณ ๘๐ คน ได้ยื่นแถลงข่าว

เรื่อง “กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาดจริงหรือ”

เดือนกันยายน ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เครือข่ายเกษตรกรสวนยางพารา มะพร้าว ปาล์มน้ํามัน จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน

ขอให้แก้ไขปัญหายางพารา มะพร้าว และปาล์มน้ํามันมีราคาตกต่ํา


๒๕

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ กลุ่มราษฎรตําบลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ได้ติดตาม

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตําบลบางไทร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอื่นๆ

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ จํานวนประมาณ ๕๐ คน ขอคัดค้านการนําเข้าเนื้อสัตว์ปีก (เนื้อและ

เนื้อสุก) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ชมรมผู้ใช้แรงงาน การไฟฟ้านครหลวง จํานวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้พิจารณาทบทวนการปรับ

เพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft)


ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย

การดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

การดําเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)

ความเป็นมา นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ

ค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานกรรมการ

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นเลขานุการ และผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ปคอป. มีอํานาจหน้าที่พิจารณาข้อเสนอแนะของ คอป. ให้มีการดําเนินการเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว

และเสนอแนะมาตรการ กลไกและวิธีการส่งเสริมให้การเยียวยาและฟื้นฟู อย่างเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามหลักนิติธรรม

และความเสมอภาค เพื่อนําไปสู่ความปรองดองและความสมานฉันท์

กรอบการดําเนินการ ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ

๑. การดําเนินงานเกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือความขัดแย้ง

ทางการเมือง

๒. การดําเนินการเกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาทางอาญาและการใช้หลักนิติธรรม/หลักยุติธรรมที่เหมาะสม

๓. การดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการ ด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น

๔. การรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์

ผลการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. ปคอป. ได้ประสานขอความร่วมมือกับสํานักงานอัยการสูงสุด ให้ตรวจสอบการแจ้งข้อหาและการดําเนินคดีกับผู้ถูก

กล่าวหาและจําเลย และให้ผู้ต้องหาและจําเลยสามารถต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง

และครอบครัว

๒. ได้มีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ -

๒๕๕๓) โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐาน เอกสารก่อนจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว

๓. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ได้อนุมัติกรณีประธาน ปคอป. ขออนุมัติในหลักการต่อ

นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดําเนินโครงการจัดเวทีเสวนา หาทางออกประเทศไทย

ในการนี้ ปคอป. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายคณะ เพื่อให้การดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด

๒๖


การประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ

และค้นหาความจริงเพื่อการปองดองแห่งชาติ (ปคอป.)

๒๗

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น

การประชุมคณะอนุกรรมการกํากับทิศทางการดําเนินการจัดเวทีประชาเสวนา

๒. นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง

การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากตู้ไปรษณีย์ “ตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต Stop Corruption”

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในงานประกาศแนวทางการดําเนินการในระยะต่อไปของ

รัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน

ได้เข้าร่วมดําเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการรับเรื่องจากตู้ไปรษณีย์ “ตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต Stop Corruption”

เพื่อดําเนินการต่อไป


๒๘

๓. การจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการหน่วยงานละ ๑ ข้อเสนอ โดยมอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ และได้ลงนามในคําสั่งสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการ และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ร่วมเป็นกรรมการ โดยในส่วนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้มีมติคัดเลือก กระบวนงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์

ของศูนย์บริการประชาชน ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้นํากระบวนงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ มาจัดทํา

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย

๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้

๑. การอบรมหลักสูตรกฎหมายและระเบียบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ประกอบด้วย ๗ หลักสูตร

๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑.๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑.๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๑.๖ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๑.๗ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าไม้และที่ดิน

๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ เทคนิคการปฏิบัติงาน

๓. การปรับปรุง “คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์”

๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

๕. สร้างกลไกทางการบริหารเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ทางระบบการจัดการ

เรื่องราวร้องทุกข์


ภารกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ จังหวัดนครพนม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น เครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ในพื้นที่ ๓

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม รวมจํานวน ๒๔๐ คน

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด

สุพรรณบุรี จังหวัดอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เครือข่ายชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีและธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี

รวมจํานวน ๒๐๐ คน


ภารกิจด้านคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

ศูนย์บริการประชาชนได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในฐานะกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการต่างๆ

ที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้น โดยมีตัวอย่างคณะกรรมการ ดังนี้

๓๐

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน ๔ ภาค

การแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและข้าราชการ


การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากิน

๓๑

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

๓๒

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบาลได้จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จํานวน ๖ ครั้ง เพื่อขับเคลื่อน

นโยบาย และลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อนําปัญหาต่างๆ มากําหนดเป็นนโยบาย

ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชน

ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานกลุ่มเครือข่าย

องค์กรประชาชน และประชาชนทั่วไป ที่มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน

ได้ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ทั้งจากกลุ่มเครือข่ายองค์กรประชาชน และประชาชนทั่วไป

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ จังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดกาญจนบุรี


ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชลบุรี

๓๓

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี


การดําเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพ

การบริหารจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. พ ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๕ ศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพ

การบริหารจัดการ ณ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

การปาฐกถาพิเศษ “มุมมองผู้บริหารกับการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพการบริหารจัดการ

หน่วยงาน สปน.”

๓๔


ศึกษาดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธ

รินธร จังหวัดเพชรบุรี

๓๕


๓๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นของบุคลากร ศบช. เรื่อง การกําหนดแนวทาง

การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพ

ดสมรรถนะและศักยภาพการบริหารจัด การบริหารจัดการ


๓๗

การประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นของบุคลากร ศบช. เรื่อง การกําหนดแนวทางการ

พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพการบริหารจัดการ

การ


ศบช. เปิดบ้าน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. พ ๒๕๕๕ ได้มีส่วนราชการต่างๆ ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องราว

มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องราว

ร้องทุกข์ ณ ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

จเรทหารอากาศ

๓๘


กระทรวงสาธารณสุข

๓๙


สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชาชนได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑

๔ ช่องทาง ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เว็บไซต์ www.1111.go.th และจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ จํานวนรวม

๑๑๗,๑๖๒ ครั้ง รวมจํานวนเรื่อง ๗๙,๗๒๒ เรื่อง ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ดําเนินการชี้แจงให้คําปรึกษา แนะนํา และ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ โดยดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติได้ร้อยละ ๙๖.๔๔

ทั้งนี้ สรุปสถิติการร้องทุกข์ได้ ดังนี้

สถิติการใช้บริการจําแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ (๔ ช่องทาง)

๔๐

สถิติการใช้บริการจําแนกตามประเภทเรื่อง


สถิติการใช้บริการจําแนกตามประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์มากที่สุด ๑๐ ลําดับแรก

๔๑

ลําดับ

ที่

ประเภทเรื่อง จํานวนเรื่อง

๑ สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ๕,๖๐๘

๒ ไฟฟ้า ๕,๑๙๖

๓ เหตุเดือดร้อนรําคาญ ๕,๑๒๕

๔ กล่าวโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๓,๗๓๖

๕ วิกฤตน้ํา (อุทกภัย+ภัยแล้ง) ๓,๖๙๖

๖ กล่าวโทษหรือร้องเรียนข้าราชการตํารวจ ๒,๘๖๐

๗ ยาเสพติด ๒,๘๐๓

๘ ถนน ๒,๕๗๘

๙ การบริการขนส่งทางบก ๒,๔๒๕

๑๐ กล่าวโทษหรือร้องเรียนข้าราชการพลเรือน ๑,๙๔๘


จํานวนเรื่องร้องทุกข์จําแนกตามประเภทเรื่อง เรียงตามลําดับประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์มากที่สุด

๔๒

ลําดับ ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง จํานวน (เรื่อง) ร้อยละ

ที่

๑ สังคมและสวัสดิการ สาธารณูปโภค ๑๔,๔๗๓ ๑๘.๑๕

(๑)

สังคมเสื่อมโทรม ๘,๘๑๒ ๑๑.๐๕

(๓)

สวัสดิการสงเคราะห์ ๗,๗๖๙ ๙.๗๕

การพนัน ๒,๒๙๖ ๒.๘๘

ปัญหาแรงงาน ๑,๒๒๕ ๑.๕๔

สาธารณสุข ๑,๐๒๕ ๑.๒๙

จัดระเบียบสังคม ๑,๐๐๗ ๑.๒๖

ปัญหาที่ดิน ๙๕๒ ๑.๑๙

การศึกษา ๘๑๘ ๑.๐๓

ปัญหาที่อยู่อาศัย ๕๓๐ ๐.๖๖

สถานภาพของบุคคล ๔๔๘ ๐.๕๖

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๓๑๙ ๐.๔๐

ประกันสังคม ๒๔๗ ๐.๓๑

สิทธิมนุษยชน ๒๒๔ ๐.๒๘

หลักประกันสุขภาพ ๑๖๖ ๐.๒๑

การกีฬา ๓๖ ๐.๐๕

รวม ๔๐,๓๔๗ ๕๐.๖๑

๒ การเมือง - การปกครอง กล่าวโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๑,๐๕๔ ๑๓.๘๖

(๒)

นโยบายของรัฐบาล ๗,๒๘๓ ๙.๑๔

การใช้อํานาจของหน่วยงานของรัฐ ๒,๒๔๓ ๒.๘๑

การเมือง ๗๔๑ ๐.๙๓

ปัญหาความมั่นคง ๒๗๙ ๐.๓๕

สถาบันพระมหากษัตริย์ ๘๔ ๐.๑๑

รวม ๒๐,๘๙๙ ๒๖.๒๒

๓ เศรษฐกิจ การเกษตร ๑,๙๑๐ ๒.๔๐

ปัญหาหนี้สิน ๑,๒๙๔ ๑.๖๒

รายได้ ๑,๐๖๖ ๑.๓๔

การค้า ๙๘๗ ๑.๒๔

การเงิน ๕๗๘ ๐.๗๒

การลงทุน ๓๓๘ ๐.๔๒

การคลัง ๓๒๕ ๐.๔๑

ราคาพลังงาน ๒๕๔ ๐.๓๒

อุตสาหกรรม ๑๒๐ ๐.๑๕

รวม ๖,๘๗๒ ๘.๖๒


๔๓

ลําดับ ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง จํานวน (เรื่อง) ร้อยละ

ที่

๔ ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาน้ําผิวดิน ๔,๐๕๑ ๕.๐๘

และสิ่งแวดล้อม ปัญหาของเสีย ๖๕๗ ๐.๘๒

ปัญหาในพื้นที่ป่า ๓๙๔ ๐.๔๙

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๑๓๗ ๐.๑๗

คุณภาพอากาศและเสียง ๑๑๗ ๐.๑๕

สัตว์ป่าและพืชป่า ๑๑๑ ๐.๑๔

ทรัพยากรธรณี ๙๒ ๐.๑๒

คุณภาพน้ํา ๘๐ ๐.๑๐

ปัญหาน้ําบาดาล ๓๘ ๐.๐๕

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๑๔ ๐.๐๒

รวม ๕,๖๙๑ ๗.๑๔

๕ กฎหมาย การเสนอและตรากฎหมาย ๒,๙๔๕ ๓.๖๙

การกระทําความผิดอาญา ๑,๑๒๕ ๑.๔๑

การบังคับตามกฎหมาย ๖๖๒ ๐.๘๓

การใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน ๓๙๖ ๐.๕๐

รวม ๕,๑๒๘ ๖.๔๓

รวมทั้งสิ้น ๗๙,๗๒๒ ๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : (๑) (๒) (๓) หมายถึง ลําดับที่ที่มีจํานวนเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด ๓ ลําดับแรก

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชาชนร้องทุกข์ในประเภทเรื่องต่างๆ

รวมทั้งสิ้น ๗๙,๗๒๒ เรื่อง โดยร้องทุกข์ในประเภทเรื่องหลักด้านสังคมและสวัสดิการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเมือง -

การปกครอง และด้านเศรษฐกิจ ตามลําดับ

สําหรับประเภทเรื่องรองที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ สาธารณูปโภค รองลงมา คือ กล่าวโทษหรือร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสังคมเสื่อมโทรม ตามลําดับ

ส่วนประเภทเรื่องย่อยที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ เรื่อง ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดตั้งปรับปรุง

ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า รองลงมา คือ การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่และอํานวยความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ

และการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากเสียง/กลิ่นเหม็น ตามลําดับ


๔๔

จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการของหน่วยงาน (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด)

เรียงตามลําดับหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ลําดับ

หน่วยงาน

ดําเนินการจนได้

ที่

จํานวน

ร้อยละ

รอผลการพิจารณา

(เรื่อง) จํานวน จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

จํานวน จํานวน

ร้อยละ ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๑ กระทรวง ๑๙,๖๙๖ ๕๙.๐๙ ๑๕,๕๗๗ ๗๙.๐๙ ๔,๑๑๙ ๒๐.๙๑ ๓,๐๔๓ ๗๓.๘๘ ๑,๐๗๖ ๒๖.๑๒

๑.๑ กระทรวงยุติธรรม ๒,๕๔๕ ๗.๖๓ ๒,๔๒๓ ๙๕.๒๑ ๑๒๐ ๔.๗๒ ๘๘ ๗๓.๓๓ ๓๒ ๒๖.๖๗

๑.๒ สํานักนายกรัฐมนตรี ๒,๓๒๓ ๖.๙๗ ๒,๑๓๑ ๙๑.๗๓ ๑๙๒ ๘.๒๗ ๑๒๖ ๖๕.๖๓ ๖๖ ๓๔.๓๘

๑.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑,๙๐๓ ๕.๗๑ ๑,๓๓๖ ๗๐.๒๐ ๕๖๗ ๒๙.๘๐ ๔๘๐ ๘๔.๖๖ ๘๗ ๑๕.๓๔

๑.๔ กระทรวงอุตสาหกรรม ๑,๖๒๙ ๔.๘๙ ๑,๕๗๑ ๙๖.๔๔ ๕๘ ๓.๕๖ ๔๕ ๗๗.๕๙ ๑๓ ๒๒.๔๑

๑.๕ กระทรวงมหาดไทย ๑,๕๗๑ ๔.๗๑ ๑,๐๕๓ ๖๗.๐๓ ๕๑๘ ๓๒.๙๗ ๔๓๒ ๘๓.๔๐ ๘๖ ๑๖.๖๐

๑.๖ กระทรวงการคลัง ๑,๕๕๖ ๔.๖๗ ๑,๐๗๓ ๖๘.๙๖ ๔๘๓ ๓๑.๐๔ ๓๖๖ ๗๕.๗๘ ๑๑๗ ๒๔.๒๒

๑.๗ กระทรวงคมนาคม ๑,๓๕๑ ๔.๐๕ ๑,๐๙๖ ๘๑.๑๓ ๒๕๕ ๑๘.๘๗ ๑๘๔ ๗๒.๑๖ ๗๑ ๒๗.๘๔

๑.๘ กระทรวงสาธารณสุข ๑,๒๙๓ ๓.๘๘ ๑,๐๔๖ ๘๐.๙๐ ๒๔๗ ๑๙.๑๐ ๑๔๖ ๕๙.๑๑ ๑๐๑ ๔๐.๘๙

๑.๙ กระทรวงศึกษาธิการ ๑,๑๐๘ ๓.๓๒ ๗๐๕ ๖๓.๖๓ ๔๐๓ ๓๖.๓๗ ๒๗๖ ๖๘.๔๙ ๑๒๗ ๓๑.๕๑

๑.๑๐ กระทรวงพาณิชย์ ๙๕๙ ๒.๘๘ ๘๓๓ ๘๖.๘๖ ๑๒๖ ๑๓.๑๔ ๘๗ ๖๙.๐๕ ๓๙ ๓๐.๙๕

๑.๑๑ กระทรวงแรงงาน ๘๐๘ ๒.๔๒ ๔๙๗ ๖๑.๕๑ ๓๑๑ ๓๘.๔๙ ๒๓๓ ๗๔.๙๒ ๗๘ ๒๕.๐๘

๑.๑๒ กระทรวงการพัฒนาสังคม ๗๙๑ ๒.๓๗ ๓๗๙ ๔๗.๙๑ ๔๑๒ ๕๒.๐๙ ๒๖๑ ๖๓.๓๕ ๑๕๑ ๓๖.๖๕

และความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑๓ กระทรวงพลังงาน ๗๘๐ ๒.๓๔ ๗๒๓ ๙๒.๖๙ ๕๗ ๗.๓๑ ๓๖ ๖๓.๑๖ ๒๑ ๓๖.๘๔

๑.๑๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ๔๑๔ ๑.๒๔ ๒๓๒ ๕๖.๐๔ ๑๘๒ ๔๓.๙๖ ๑๔๘ ๘๑.๓๒ ๓๔ ๑๘.๖๘

และสิ่งแวดล้อม

๑.๑๕ กระทรวงกลาโหม ๒๔๓ ๐.๗๓ ๑๕๗ ๖๔.๖๑ ๘๖ ๓๕.๓๙ ๖๙ ๘๐.๒๓ ๑๗ ๑๙.๗๗

๑.๑๖ กระทรวงเทคโนโลยี ๑๔๒ ๐.๔๓ ๑๑๘ ๘๓.๑๐ ๒๔ ๑๖.๙๐ ๑๖ ๖๖.๖๗ ๘ ๓๓.๓๓

สารสนเทศและการสื่อสาร

๑.๑๗ กระทรวงการต่างประเทศ ๑๒๑ ๐.๓๖ ๗๖ ๖๒.๘๑ ๔๕ ๓๗.๑๙ ๒๘ ๖๒.๒๒ ๑๗ ๓๗.๗๘

๑.๑๘ กระทรวงวัฒนธรรม ๙๐ ๐.๒๗ ๗๕ ๘๓.๓๓ ๑๕ ๑๖.๖๗ ๑๐ ๖๖.๖๗ ๕ ๓๓.๓๓

๑.๑๙ กระทรวงการท่องเที่ยว ๕๒ ๐.๑๖ ๓๗ ๗๑.๑๕ ๑๕ ๒๘.๘๕ ๙ ๖๐.๐๐ ๖ ๔๐.๐๐

และกีฬา

๑.๒๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

๑๗ ๐.๐๕ ๑๔ ๘๒.๓๕ ๓ ๑๗.๖๕ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐


รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

จํานวน ร้อยละ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ลําดับ

(เรื่อง)

หน่วยงาน

ดําเนินการจนได้

ที่

รอผลการพิจารณา

จํานวน จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง) จํานวน จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๒ หน่วยงานอื่น ๘,๑๗๔ ๒๔.๕๒ ๖,๙๔๖ ๘๔.๙๘ ๑,๒๒๘ ๑๕.๐๒ ๘๖๘ ๗๐.๖๘ ๓๖๐ ๒๙.๓๒

๒.๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๗,๐๐๒ ๒๑.๐๑ ๖,๑๕๙ ๘๗.๙๖ ๘๔๓ ๑๒.๐๔ ๖๑๑ ๗๒.๔๘ ๒๓๒ ๒๗.๕๒

๒.๒ สํานักงานคณะกรรมการ ๒๕๕ ๐.๗๗ ๒๒๑ ๘๖.๖๗ ๓๔ ๑๓.๓๓ ๒๑ ๖๑.๗๖ ๑๓ ๓๘.๒๔

กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ

๒.๓ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๕๐ ๐.๗๕ ๑๗๔ ๖๙.๖๐ ๗๖ ๓๐.๔๐ ๕๓ ๖๙.๗๔ ๒๓ ๓๐.๒๖

๒.๔ สํานักงานเลขาธิการสภา ๑๕๘ ๐.๔๗ ๑๕๕ ๙๘.๑๐ ๓ ๑.๙๐ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐

ผู้แทนราษฎร

๒.๕ สํานักงานพระพุทธศาสนา ๑๔๙ ๐.๔๕ ๘๖ ๕๗.๗๒ ๖๓ ๔๒.๒๘ ๓๖ ๕๗.๑๔ ๒๗ ๔๒.๘๖

แห่งชาติ

๒.๖ สภาทนายความ ๕๔ ๐.๑๖๒ ๕ ๙.๒๖ ๔๙ ๙๐.๗๔ ๓๗ ๗๕.๕๑ ๑๒ ๒๔.๔๙

๒.๗ สํานักงานคณะกรรมการ ๔๕ ๐.๑๓ ๑๔ ๓๑.๑๑ ๓๑ ๖๘.๘๙ ๑๖ ๕๑.๖๑ ๑๕ ๔๘.๓๙

กํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย

๒.๘ สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน ๓๘ ๐.๑๒ ๑๙ ๕๐.๐๐ ๑๙ ๕๐.๐๐ ๑๗ ๘๙.๔๗ ๒ ๑๐.๕๓

และชุมชนเมืองแห่งชาติ

๒.๙ สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและ ๓๕ ๐.๑๑ ๔ ๑๑.๔๓ ๓๑ ๘๘.๕๗ ๒๒ ๗๐.๙๗ ๙ ๒๙.๐๓

พัฒนาเกษตรกร

๒.๑๐ สํานักงานคณะกรรมการ ๒๙ ๐.๐๙ ๑๔ ๔๘.๒๘ ๑๕ ๕๑.๗๒ ๔ ๒๖.๖๗ ๑๑ ๗๓.๓๓

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด

๒.๑๑ สํานักงานอัยการสูงสุด ๒๒ ๐.๐๗ ๔ ๑๘.๑๘ ๑๘ ๘๑.๘๒ ๑๔ ๗๗.๗๘ ๔ ๒๒.๒๒

๒.๑๒ สํานักงานคณะกรรมการ ๒๑ ๐.๐๖ ๑๘ ๘๕.๗๑ ๓ ๑๔.๒๙ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

การเลือกตั้ง

๒.๑๓ สํานักงานป้องกันและ ๑๑ ๐.๐๓ ๑๐ ๙๐.๙๑ ๑ ๙.๐๙ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ปราบปรามการฟอกเงิน

๒.๑๔ สํานักงานคณะกรรมการ ๑๑ ๐.๐๓ ๘ ๗๒.๗๓ ๓ ๒๗.๒๗ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

๒.๑๕ สํานักงานคณะกรรมการ ๙ ๐.๐๓ ๙ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๑๖ สํานักพระราชวัง ๘ ๐.๐๒๕ ๕ ๖๒.๕๐ ๓ ๓๗.๕๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

๒.๑๗ สํานักราชเลขาธิการ ๗ ๐.๐๒ ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๑๘ ศาลปกครอง ๗ ๐.๐๒ ๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๑๙ สํานักงานศาลยุติธรรม ๗ ๐.๐๒ ๔ ๕๗.๑๔ ๓ ๔๒.๘๖ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

๒.๒๐ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน

ในประเทศ

๖ ๐.๐๒ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๑๐๐.๐๐ ๖ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๔๕


ลําดับ

ที่

หน่วยงาน

๒.๒๑ สํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

จํานวน ร้อยละ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

(เรื่อง)

ดําเนินการจนได้

จํานวน

ข้อยุติ

รอผลการพิจารณา

(เรื่อง)

ร้อยละ

จํานวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จํานวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จํานวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

๕ ๐.๐๑ ๒ ๔๐.๐๐ ๓ ๖๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๒ แพทยสภา ๕ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๔๐.๐๐ ๓ ๖๐.๐๐

๒.๒๓ สํานักงานคณะกรรมการ ๕ ๐.๐๑ ๒ ๔๐.๐๐ ๓ ๖๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์

๒.๒๔ สํานักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน

๕ ๐.๐๑ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๕ สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย

๔ ๐.๐๑ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๖ สํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน

๔ ๐.๐๑ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๗ สํานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์

๓ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๘ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓ ๐.๐๑ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๙ สํานักงานคณะกรรมการ ๓ ๐.๐๑ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

๒.๓๐ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม

สํานักงานคณะกรรมการ

กิจกรรมโทรคมนาคม

แห่งชาติ

๒.๓๑ สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ

๒.๓๒ สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

๒ ๐.๐๑ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๓ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

(องค์การมหาชน)

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๔ ทันตแพทยสภา ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๒.๓๕ พรรคประชาธิปัตย์ ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๖ ราชบัณฑิตยสถาน ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๗ สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๘ คณะกรรมการกิจการ ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์แห่งชาติ

๒.๓๙ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๔๐ สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๒.๔๑ ศาลรัฐธรรมนูญ ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๔๖


ลําดับ

ที่

หน่วยงาน

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

จํานวน ร้อยละ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

(เรื่อง)

ดําเนินการจนได้

รอผลการพิจารณา

จํานวน จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง) จํานวน จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๕,๔๖๔ ๑๖.๓๙ ๓,๔๘๙ ๖๓.๘๕ ๑,๙๗๕ ๓๖.๑๕ ๑,๕๑๐ ๗๖.๔๖ ๔๖๕ ๒๓.๕๔

๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในกํากับกระทรวง

๓.๑ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑,๖๗๑ ๕.๐๑ ๑,๑๗๔ ๗๐.๒๖ ๔๙๗ ๒๙.๗๔ ๓๘๔ ๗๗.๒๖ ๑๑๓ ๒๒.๗๔

ในกํากับกระทรวงมหาดไทย

๓.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๗๑๙ ๒.๑๖ ๔๖๒ ๖๔.๒๖ ๒๕๗ ๓๕.๗๔ ๑๙๕ ๗๕.๘๘ ๖๒ ๒๔.๑๒

๓.๑.๒ การประปาส่วนภูมิภาค ๔๐๐ ๑.๒๐ ๒๘๙ ๗๒.๒๕ ๑๑๑ ๒๗.๗๕ ๘๘ ๗๙.๒๘ ๒๓ ๒๐.๗๒

๓.๑.๓ การไฟฟ้านครหลวง ๓๘๕ ๑.๑๕ ๓๐๖ ๗๙.๔๘ ๗๙ ๒๐.๕๒ ๖๔ ๘๑.๐๑ ๑๕ ๑๘.๙๙

๓.๑.๔ การประปานครหลวง ๑๖๗ ๐.๕๐ ๑๑๗ ๗๐.๐๖ ๕๐ ๒๙.๙๔ ๓๗ ๗๔.๐๐ ๑๓ ๒๖.๐๐

๓.๒ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑,๕๔๕ ๔.๖๓ ๖๐๕ ๓๙.๑๖ ๙๔๐ ๖๐.๘๔ ๗๔๕ ๗๙.๒๖ ๑๙๕ ๒๐.๗๔

ในกํากับกระทรวงการคลัง

๓.๒.๑ ธนาคารออมสิน ๔๐๒ ๑.๒๑ ๑๔๕ ๓๖.๐๗ ๒๕๗ ๖๓.๙๓ ๒๐๑ ๗๘.๒๑ ๕๖ ๒๑.๗๙

๓.๒.๒ ธนาคารเพื่อการเกษตร ๓๓๐ ๐.๙๙ ๑๔๖ ๔๔.๒๔ ๑๘๔ ๕๕.๗๖ ๑๖๔ ๘๙.๑๓ ๒๐ ๑๐.๘๗

และสหกรณ์การเกษตร

๓.๒.๓ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๒๔๑ ๐.๗๒ ๑๕๒ ๖๓.๐๗ ๘๙ ๓๖.๙๓ ๗๖ ๘๕.๓๙ ๑๓ ๑๔.๖๑

๓.๒.๔ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๑๖๒ ๐.๔๙ ๕๗ ๓๕.๑๙ ๑๐๕ ๖๔.๘๑ ๙๓ ๘๘.๕๗ ๑๒ ๑๑.๔๓

๓.๒.๕ ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการ ๑๕๓ ๐.๔๖ ๖ ๓.๙๒ ๑๔๗ ๙๖.๐๘ ๗๓ ๔๙.๖๖ ๗๔ ๕๐.๓๔

แก้ไขปัญหาหนี้สิน

ภาคประชาชน

๓.๒.๖ ธนาคาร กรุงไทย จํากัด ๙๑ ๐.๒๗ ๓๓ ๓๖.๒๖ ๕๘ ๖๓.๗๔ ๕๒ ๘๙.๖๖ ๖ ๑๐.๓๔

(มหาชน)

๓.๒.๗ กองทุนเงินให้กู้ยืม ๗๐ ๐.๒๑ ๓๒ ๔๕.๗๑ ๓๘ ๕๔.๒๙ ๓๓ ๘๖.๘๔ ๕ ๑๓.๑๖

เพื่อการศึกษา

๓.๒.๘ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ๕๔ ๐.๑๖ ๑๑ ๒๐.๓๗ ๔๓ ๗๙.๖๓ ๓๗ ๘๖.๐๕ ๖ ๑๓.๙๕

ขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย

๓.๒.๙ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ๒๘ ๐.๐๘ ๑๖ ๕๗.๑๔ ๑๒ ๔๒.๘๖ ๑๐ ๘๓.๓๓ ๒ ๑๖.๖๗

๓.๒.๑๐ กองทุนบําเหน็จบํานาญ ๕ ๐.๐๑ ๓ ๖๐.๐๐ ๒ ๔๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ข้าราชการ

๓.๒.๑๑ โรงงานยาสูบ ๔ ๐.๐๑ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๒.๑๒ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด

๓.๒.๑๓ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สินทรัพย์ จํากัด

๓.๒.๑๔ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สุขุมวิท จํากัด

๓.๒.๑๕ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๔๗


ลําดับ

ที่

หน่วยงาน

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

จํานวน ร้อยละ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

(เรื่อง)

ดําเนินการจนได้

รอผลการพิจารณา

จํานวน จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง) จํานวน จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๑,๑๒๒ ๓.๓๗ ๙๙๘ ๘๘.๙๕ ๑๒๔ ๑๑.๐๕ ๘๗ ๗๐.๑๖ ๓๗ ๒๙.๘๔

๓.๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในกํากับกระทรวงคมนาคม

๓.๓.๑ องค์การขนส่งมวลชน ๗๑๑ ๒.๑๓ ๖๕๗ ๙๒.๔๑ ๕๔ ๗.๕๙ ๔๗ ๘๗.๐๔ ๗ ๑๒.๙๖

กรุงเทพ

๓.๓.๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย ๑๕๗ ๐.๔๗ ๑๒๔ ๗๘.๙๘ ๓๓ ๒๑.๐๒ ๑๘ ๕๔.๕๕ ๑๕ ๔๕.๔๕

๓.๓.๓ บริษัท ขนส่ง จํากัด ๑๒๔ ๐.๓๗ ๑๑๒ ๙๐.๓๒ ๑๒ ๙.๖๘ ๗ ๕๘.๓๓ ๕ ๔๑.๖๗

๓.๓.๔ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๖๑ ๐.๑๘ ๕๖ ๙๑.๘๐ ๕ ๘.๒๐ ๒ ๔๐.๐๐ ๓ ๖๐.๐๐

๓.๓.๕ บริษัท ท่าอากาศยานไทย ๒๗ ๐.๐๘ ๑๙ ๗๐.๓๗ ๘ ๒๙.๖๓ ๕ ๖๒.๕๐ ๓ ๓๗.๕๐

จํากัด (มหาชน)

๓.๓.๖ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ๒๕ ๐.๐๗ ๒๑ ๘๔.๐๐ ๔ ๑๖.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐

แห่งประเทศไทย

๓.๓.๗ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ๑๔ ๐.๐๔ ๗ ๕๐.๐๐ ๗ ๕๐.๐๐ ๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗

๓.๓.๘ บริษัท การบินไทย จํากัด ๒ ๐.๐๑ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

(มหาชน)

๓.๓.๙ บริษัท ระบบขนส่งมวลชน ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

๓.๔ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๖๖๓ ๑.๙๙ ๔๖๔ ๖๙.๙๘ ๑๙๙ ๓๐.๐๒ ๑๗๙ ๘๙.๙๕ ๒๐ ๑๐.๐๕

ในกํากับกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

๓.๔.๑ บริษัท ทีโอที จํากัด ๔๓๑ ๑.๒๙ ๒๗๗ ๖๔.๒๗ ๑๕๔ ๓๕.๗๓ ๑๔๑ ๙๑.๕๖ ๑๓ ๘.๔๔

(มหาชน)

๓.๔.๒ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ๒๑๙ ๐.๖๖ ๑๗๘ ๘๑.๒๘ ๔๑ ๑๘.๗๒ ๓๕ ๘๕.๓๗ ๖ ๑๔.๖๓

๓.๔.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม ๑๓ ๐.๐๔ ๙ ๖๙.๒๓ ๔ ๓๐.๗๗ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐

จํากัด (มหาชน)

๓.๕ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในกํากับกระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

๑๖๕ ๐.๔๙ ๘๖ ๕๒.๑๒ ๗๙ ๔๗.๘๘ ๓๗ ๔๖.๘๔ ๔๒ ๕๓.๑๖

๓.๕.๑ การเคหะแห่งชาติ ๑๖๓ ๐.๔๘ ๘๖ ๕๒.๗๖ ๗๗ ๔๗.๒๔ ๓๕ ๔๕.๔๕ ๔๒ ๕๔.๕๕

๓.๕.๒ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

(องค์การมหาชน)

๓.๖ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑๓๔ ๐.๔๐ ๘๒ ๖๑.๑๙ ๕๒ ๓๘.๘๑ ๒๔ ๔๖.๑๕ ๒๘ ๕๓.๘๕

ในกํากับกระทรวงสาธารณสุข

๓.๖.๑ สํานักงานหลักประกัน ๑๓๑ ๐.๓๙ ๗๙ ๖๐.๓๑ ๕๒ ๓๙.๖๙ ๒๔ ๔๖.๑๕ ๒๘ ๕๓.๘๕

สุขภาพแห่งชาติ

๓.๖.๒ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

๓ ๐.๐๑ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๔๘


๔๙

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

จํานวน ร้อยละ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ลําดับ

(เรื่อง)

หน่วยงาน

ดําเนินการจนได้

ที่

รอผลการพิจารณา

จํานวน จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง) จํานวน จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๓.๗ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๗๘ ๐.๒๓ ๕๑ ๖๕.๓๘ ๒๗ ๓๔.๖๒ ๙ ๓๓.๓๓ ๑๘ ๖๖.๖๗

ในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๗.๑ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ๕๙ ๐.๑๘ ๔๒ ๗๑.๑๙ ๑๗ ๒๘.๘๑ ๔ ๒๓.๕๓ ๑๓ ๗๖.๔๗

๓.๗.๒ สํานักงานคณะกรรมการ ๗ ๐.๐๒ ๔ ๕๗.๑๔ ๓ ๔๒.๘๖ ๑ ๓๓.๓๓ ๒ ๖๖.๖๗

ส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

๓.๗.๓ สํานักงานรับรองมาตรฐาน ๓ ๐.๐๑ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

๓.๗.๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ ๐.๐๑ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๓.๗.๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๗.๖ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๗.๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๓.๗.๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

นครสวรรค์

๓.๗.๙ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๗.๑๐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๗.๑๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๘ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๒๘ ๐.๐๘ ๑๐ ๓๕.๗๑ ๑๘ ๖๔.๒๙ ๑๖ ๘๘.๘๙ ๒ ๑๑.๑๑

ในกํากับกระทรวงกลาโหม

๓.๘.๑ องค์การสงเคราะห์ทหาร ๒๘ ๐.๐๘ ๑๐ ๓๕.๗๑ ๑๘ ๖๔.๒๙ ๑๖ ๘๘.๘๙ ๒ ๑๑.๑๑

ผ่านศึก ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

๓.๙ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๒๑ ๐.๐๖ ๖ ๒๘.๕๗ ๑๕ ๗๑.๔๓ ๘ ๕๓.๓๓ ๗ ๔๖.๖๗

ในกํากับกระทรวงพลังงาน

๓.๙.๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ๑๐ ๐.๐๓ ๓ ๓๐.๐๐ ๗ ๗๐.๐๐ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

แห่งประเทศไทย

๓.๙.๒ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ๘ ๐.๐๒ ๓ ๓๗.๕๐ ๕ ๖๒.๕๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐

๓.๙.๓ สํานักงานคณะกรรมการ ๓ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐

กํากับกิจการพลังงาน

๓.๑๐ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑๖ ๐.๐๕ ๘ ๕๐.๐๐ ๘ ๕๐.๐๐ ๖ ๗๕.๐๐ ๒ ๒๕.๐๐

ในกํากับกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา

๓.๑๐.๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย ๑๑ ๐.๐๓ ๗ ๖๓.๖๔ ๔ ๓๖.๓๖ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐

๓.๑๐.๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๕ ๐.๐๑ ๑ ๒๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐


๕๐

ลําดับ

ที่

หน่วยงาน

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

จํานวน ร้อยละ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

(เรื่อง)

ดําเนินการจนได้

รอผลการพิจารณา

จํานวน จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง) จํานวน จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๑๐ ๐.๐๓ ๓ ๓๐.๐๐ ๗ ๗๐.๐๐ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑๑ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในกํากับกระทรวงอุตสาหกรรม

๓.๑๑.๑ การนิคมอุตสาหกรรม ๘ ๐.๐๒ ๑ ๑๒.๕๐ ๗ ๘๗.๕๐ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

แห่งประเทศไทย

๓.๑๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการ ๒ ๐.๐๑ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ส่งเสริมการลงทุน

๓.๑๒ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๗ ๐.๐๒ ๑ ๑๔.๒๙ ๖ ๘๕.๗๑ ๕ ๘๓.๓๓ ๑ ๑๖.๖๗

ในกํากับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

๓.๑๒.๑ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์ ๔ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

การทําสวนยาง

๓.๑๒.๒ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

๓.๑๒.๓ องค์การสวนยาง ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ในกํากับกระทรวงพาณิชย์

๓.๑๓.๑ องค์การคลังสินค้า ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑๔ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ในกํากับสํานักนายกรัฐมนตรี

๓.๑๔.๑ บริษัท อสมท จํากัด ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

(มหาชน)

๓.๑๕ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ในกํากับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๓.๑๕.๑ องค์การสวนสัตว์ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ในพระบรมราชูปถัมภ์

รวมทั้งสิ้น ๓๓,๓๓๔ ๑๐๐.๐๐ ๒๖,๐๑๒ ๗๘.๐๓ ๗,๓๒๒ ๒๑.๙๗ ๕,๔๒๑ ๗๔.๐๔ ๑,๙๐๑ ๒๕.๙๖

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์ข้างต้นพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานต่างๆ ได้รับการประสานงาน

เรื่องร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น ๓๓,๓๓๔ เรื่อง โดยเรียงตามลําดับจากหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ได้แก่ สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ รองลงมา คือ กระทรวงยุติธรรม สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

ตามลําดับ

สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์เรียงตามลําดับจากหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด

ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองลงมา คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และ

การประปาส่วนภูมิภาค ตามลําดับ


ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด ๕ ลําดับแรก

(แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์มาก)

๕๑

ลําดับ

ที่

กระทรวง/หน่วยงาน ประเด็นเรื่อง

๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยาเสพติด และบ่อนการพนัน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- การแจ้งเบาะแสการลักลอบจําหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา ใบกระท่อม และยาอี

- การแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน/เล่นการพนันประเภท พนันทายผลฟุตบอล ไพ่ ไฮโล หวยจับยี่กี หวยปิงปอง

ตู้ม้า และตู้สล๊อต

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากเสียง/กลิ่นเหม็นจากบ้านเรือน ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงงาน

และกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถ การวางจําหน่ายสินค้ากีดขวางทางเท้า และการจราจร

กล่าวโทษหรือร้องเรียนข้าราชการตํารวจ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก

ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตํารวจ การตั้งด่านตรวจ และการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ

๒ กระทรวงยุติธรรม การเสนอและตรากฎหมาย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

๓ สํานักนายกรัฐมนตรี การเสนอและตรากฎหมาย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและ

ขยายเวลาการเข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พืชผลและราคาสินค้า โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรประเภท มันสําปะหลัง ยางพารา สับปะรด มังคุด มะพร้าว ลําไย

หอมหัวแดง และข้าวโพด

- แสดงความคิดเห็นและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนําเข้าและลดภาษีนําเข้าเส้นไหม

วิกฤตน้ํา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอความช่วยเหลือในการจัดทําฝนเทียมให้แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี

- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์โครงการรับจํานําข้าวเปลือก โดยเห็นควรลดหย่อนหลักเกณฑ์

ให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่การเกษตร หากแต่มีการชําระภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้

- ขอให้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

๕ กระทรวงอุตสาหกรรม ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็น กรณีได้รับผลกระทบหากยกเลิก

การใช้แร่ใยหินไครโซไทล์


๕๒

ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด ๕ ลําดับแรก

(แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์มาก)

ลําดับ

ที่

รัฐวิสาหกิจ ประเด็นเรื่อง

๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า และติดตั้งระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

- ขอให้ปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้า ซ่อมแซมเสา/สายไฟฟ้า และแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

- ขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสูงเกินจริง

๒ องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ

๓ บริษัท ทีโอที จํากัด

(มหาชน)

๔ ธนาคารออมสิน

๕ การประปาส่วนภูมิภาค

กล่าวโทษหรือร้องเรียนพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก

ในการให้บริการของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การบริการขนส่งทางบก โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เพิ่มจํานวนและขยายเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทาง

- ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารของรถโดยสารประจําทาง

กล่าวโทษหรือร้องเรียนพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก

ในการให้บริการของพนักงานเก็บเงิน/พนักงานขับรถโดยสาร

โทรศัพท์ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องกรณี ดังนี้

- ชมเชยการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หมายเลขสายด่วน ๑๑๑๑

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ และแก้ไขปัญหาสัญญาณโทรศัพท์

- ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ ๑๑๓๓ ๑๑๗๗ และ ๑๑๐๐

- ขอให้ตรวจสอบการคิดอัตราค่าเช่าสัญญาณรักษาคู่สายและค่าบํารุงรักษา

อินเตอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ปรับปรุงแก้ไข และติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

หนี้สินนอกระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอความช่วยเหลือนําหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารออมสิน

- ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินค้างชําระ และขยายเวลาผ่อนผันชําระหนี้

- ขอความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ํา

การขออนุมัติสินเชื่อ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอความอนุเคราะห์อนุมัติสินเชื่อ เพื่อนําไปเป็นทุนประกอบอาชีพ

และชําระหนี้นอกระบบ

น้ําประปา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ําประปาไม่ไหล ไหลอ่อน และคุณภาพน้ําประปา

- ขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าน้ําประปาสูงเกินจริง

กล่าวโทษหรือร้องเรียนพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก

ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่


จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัด

โดยเรียงตามลําดับจาก อปท. และจังหวัดที ่ได้รับการประสานงานเรื ่องร้องทุกข์มากที่สุด

๕๓

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ลําดับที่ อปท./จังหวัด จํานวน ร้อยละ

ดําเนินการจนได้ข้อยุติ รอผลการพิจารณา

(เรื่อง)

จํานวน จํานวน

ร้อยละ ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง) จํานวน

จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๑ กรุงเทพมหานคร ๕,๑๒๑ ๒๕.๘๑ ๓,๐๙๔ ๖๐.๔๒ ๒,๐๒๗ ๓๙.๕๘ ๑,๖๖๔ ๘๒.๐๙ ๓๖๓ ๑๗.๙๑

๒ จังหวัดปทุมธานี ๑,๗๓๖ ๘.๗๕ ๙๖๖ ๕๕.๖๕ ๗๗๐ ๔๔.๓๕ ๖๗๖ ๘๗.๗๙ ๙๔ ๑๒.๒๑

๓ จังหวัดนนทบุรี ๑,๕๔๗ ๗.๘๐ ๗๙๒ ๕๑.๒๐ ๗๕๕ ๔๘.๘๐ ๖๖๓ ๘๗.๘๑ ๙๒ ๑๒.๑๙

๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙๘๒ ๔.๙๕ ๕๕๕ ๕๖.๕๒ ๔๒๗ ๔๓.๔๘ ๓๙๑ ๙๑.๕๗ ๓๖ ๘.๔๓

๕ จังหวัดนครสวรรค์ ๕๖๒ ๒.๘๓ ๓๙๘ ๗๐.๘๒ ๑๖๔ ๒๙.๑๘ ๑๓๙ ๘๔.๗๖ ๒๕ ๑๕.๒๔

๖ จังหวัดสมุทรปราการ ๔๐๘ ๒.๐๖ ๓๓๕ ๘๒.๑๑ ๗๓ ๑๗.๘๙ ๖๔ ๘๗.๖๗ ๙ ๑๒.๓๓

๗ จังหวัดนครปฐม ๓๙๓ ๑.๙๘ ๑๙๑ ๔๘.๖๐ ๒๐๒ ๕๑.๔๐ ๑๘๗ ๙๒.๕๗ ๑๕ ๗.๔๓

๘ จังหวัดสงขลา ๓๖๙ ๑.๘๖ ๓๐๔ ๘๒.๓๘ ๖๕ ๑๗.๖๒ ๖๓ ๙๖.๙๒ ๒ ๓.๐๘

๙ จังหวัดนครราชสีมา ๓๖๘ ๑.๘๕ ๒๔๓ ๖๖.๐๓ ๑๒๕ ๓๓.๙๗ ๑๑๐ ๘๘.๐๐ ๑๕ ๑๒.๐๐

๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ ๓๒๗ ๑.๖๕ ๑๙๖ ๕๙.๙๔ ๑๓๑ ๔๐.๐๖ ๑๑๒ ๘๕.๕๐ ๑๙ ๑๔.๕๐

๑๑ จังหวัดชลบุรี ๓๑๑ ๑.๕๗ ๒๔๕ ๗๘.๗๘ ๖๖ ๒๑.๒๒ ๖๓ ๙๕.๔๕ ๓ ๔.๕๕

๑๒ จังหวัดขอนแก่น ๒๗๓ ๑.๓๘ ๑๓๖ ๔๙.๘๒ ๑๓๗ ๕๐.๑๘ ๑๓๑ ๙๕.๖๒ ๖ ๔.๓๘

๑๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๖๗ ๑.๓๕ ๑๕๐ ๕๖.๑๘ ๑๑๗ ๔๓.๘๒ ๘๓ ๗๐.๙๔ ๓๔ ๒๙.๐๖

๑๔ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๖๐ ๑.๓๑ ๑๑๒ ๔๓.๐๘ ๑๔๘ ๕๖.๙๒ ๑๓๗ ๙๒.๕๗ ๑๑ ๗.๔๓

๑๕ จังหวัดลพบุรี ๒๕๑ ๑.๒๖ ๑๑๑ ๔๔.๒๒ ๑๔๐ ๕๕.๗๘ ๑๓๗ ๙๗.๘๖ ๓ ๒.๑๔

๑๖ จังหวัดสุรินทร์ ๒๔๕ ๑.๒๓ ๑๑๐ ๔๔.๙๐ ๑๓๕ ๕๕.๑๐ ๑๒๑ ๘๙.๖๓ ๑๔ ๑๐.๓๗

๑๗ จังหวัดพิจิตร ๒๓๔ ๑.๑๘ ๑๖๐ ๖๘.๓๘ ๗๔ ๓๑.๖๒ ๖๙ ๙๓.๒๔ ๕ ๖.๗๖

๑๘ จังหวัดพิษณุโลก ๒๒๘ ๑.๑๕ ๑๕๗ ๖๘.๘๖ ๗๑ ๓๑.๑๔ ๖๑ ๘๕.๙๒ ๑๐ ๑๔.๐๘

๑๙ จังหวัดอุบลราชธานี ๒๒๒ ๑.๑๒ ๑๓๒ ๕๙.๔๖ ๙๐ ๔๐.๕๔ ๗๘ ๘๖.๖๗ ๑๒ ๑๓.๓๓

๒๐ จังหวัดสมุทรสาคร ๒๐๓ ๑.๐๒ ๑๕๒ ๗๔.๘๘ ๕๑ ๒๕.๑๒ ๔๕ ๘๘.๒๔ ๖ ๑๑.๗๖

๒๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๙๙ ๑.๐๐ ๑๓๗ ๖๘.๘๔ ๖๒ ๓๑.๑๖ ๕๘ ๙๓.๕๕ ๔ ๖.๔๕

๒๒ จังหวัดสระบุรี ๑๙๖ ๐.๙๙ ๑๔๑ ๗๑.๙๔ ๕๕ ๒๘.๐๖ ๕๑ ๙๒.๗๓ ๔ ๗.๒๗

๒๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๘๕ ๐.๙๓ ๑๓๐ ๗๐.๒๗ ๕๕ ๒๙.๗๓ ๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒๔ จังหวัดอุดรธานี ๑๘๑ ๐.๙๑ ๑๐๔ ๕๗.๔๖ ๗๗ ๔๒.๕๔ ๖๗ ๘๗.๐๑ ๑๐ ๑๒.๙๙

๒๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๘๐ ๐.๙๑ ๑๐๐ ๕๕.๕๖ ๘๐ ๔๔.๔๔ ๗๕ ๙๓.๗๕ ๕ ๖.๒๕

๒๖ จังหวัดศรีสะเกษ ๑๗๖ ๐.๘๙ ๑๐๙ ๖๑.๙๓ ๖๗ ๓๘.๐๗ ๕๙ ๘๘.๐๖ ๘ ๑๑.๙๔

๒๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๗๓ ๐.๘๗ ๑๑๕ ๖๖.๔๗ ๕๘ ๓๓.๕๓ ๕๓ ๙๑.๓๘ ๕ ๘.๖๒

๒๘ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๗๒ ๐.๘๗ ๙๘ ๕๖.๙๘ ๗๔ ๔๓.๐๒ ๖๙ ๙๓.๒๔ ๕ ๖.๗๖

๒๙ จังหวัดกาญจนบุรี ๑๖๕ ๐.๘๓ ๑๐๑ ๖๑.๒๑ ๖๔ ๓๘.๗๙ ๖๓ ๙๘.๔๔ ๑ ๑.๕๖

๓๐ จังหวัดเชียงราย ๑๔๐ ๐.๗๐ ๙๗ ๖๙.๒๙ ๔๓ ๓๐.๗๑ ๔๑ ๙๕.๓๕ ๒ ๔.๖๕

๓๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๙ ๐.๗๐ ๑๐๖ ๗๖.๒๖ ๓๓ ๒๓.๗๔ ๓๒ ๙๖.๙๗ ๑ ๓.๐๓

๓๒ จังหวัดชัยภูมิ ๑๓๙ ๐.๗๐ ๙๔ ๖๗.๖๓ ๔๕ ๓๒.๓๗ ๔๐ ๘๘.๘๙ ๕ ๑๑.๑๑

๓๓ จังหวัดสุโขทัย ๑๓๘ ๐.๗๐ ๑๐๕ ๗๖.๐๙ ๓๓ ๒๓.๙๑ ๓๒ ๙๖.๙๗ ๑ ๓.๐๓

๓๔ จังหวัดมหาสารคาม ๑๓๓ ๐.๖๗ ๖๐ ๔๕.๑๑ ๗๓ ๕๔.๘๙ ๖๒ ๘๔.๙๓ ๑๑ ๑๕.๐๗

๓๕ จังหวัดปราจีนบุรี ๑๓๓ ๐.๖๗ ๙๔ ๗๐.๖๘ ๓๙ ๒๙.๓๒ ๓๗ ๙๔.๘๗ ๒ ๕.๑๓

๓๖ จังหวัดชัยนาท ๑๓๑ ๐.๖๖ ๕๗ ๔๓.๕๑ ๗๔ ๕๖.๔๙ ๖๐ ๘๑.๐๘ ๑๔ ๑๘.๙๒

๓๗ จังหวัดลําปาง ๑๓๐ ๐.๖๕ ๘๙ ๖๘.๔๖ ๔๑ ๓๑.๕๔ ๓๘ ๙๒.๖๘ ๓ ๗.๓๒

๓๘ จังหวัดกําแพงเพชร ๑๒๘ ๐.๖๔ ๙๖ ๗๕.๐๐ ๓๒ ๒๕.๐๐ ๒๙ ๙๐.๖๓ ๓ ๙.๓๘

๓๙ จังหวัดราชบุรี ๑๒๖ ๐.๖๓ ๘๘ ๖๙.๘๔ ๓๘ ๓๐.๑๖ ๓๕ ๙๒.๑๑ ๓ ๗.๘๙

๔๐ จังหวัดสิงห์บุรี ๑๒๔ ๐.๖๒ ๖๕ ๕๒.๔๒ ๕๙ ๔๗.๕๘ ๕๖ ๙๔.๙๒ ๓ ๕.๐๘

๔๑ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๒๑ ๐.๖๑ ๗๒ ๕๙.๕๐ ๔๙ ๔๐.๕๐ ๔๕ ๙๑.๘๔ ๔ ๘.๑๖


รวม

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ลําดับ

อปท./จังหวัด

ที่

จํานวน ร้อยละ

ดําเนินการจนได้ข้อยุติ รอผลการพิจารณา

(เรื่อง)

จํานวน

จํานวน

ร้อยละ ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

จํานวน

จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๔๒ จังหวัดสกลนคร ๑๒๑ ๐.๖๑ ๗๙ ๖๕.๒๙ ๔๒ ๓๔.๗๑ ๓๖ ๘๕.๗๑ ๖ ๑๔.๒๙

๔๓ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๑๖ ๐.๕๘ ๘๒ ๗๐.๖๙ ๓๔ ๒๙.๓๑ ๓๓ ๙๗.๐๖ ๑ ๒.๙๔

๔๔ จังหวัดอ่างทอง ๑๑๐ ๐.๕๕ ๖๖ ๖๐.๐๐ ๔๔ ๔๐.๐๐ ๔๒ ๙๕.๔๕ ๒ ๔.๕๕

๔๕ จังหวัดระยอง ๙๗ ๐.๔๙ ๖๒ ๖๓.๙๒ ๓๕ ๓๖.๐๘ ๓๔ ๙๗.๑๔ ๑ ๒.๘๖

๔๖ จังหวัดภูเก็ต ๙๕ ๐.๔๘ ๗๓ ๗๖.๘๔ ๒๒ ๒๓.๑๖ ๒๑ ๙๕.๔๕ ๑ ๔.๕๕

๔๗ จังหวัดกระบี่ ๙๒ ๐.๔๖ ๕๙ ๖๔.๑๓ ๓๓ ๓๕.๘๗ ๓๑ ๙๓.๙๔ ๒ ๖.๐๖

๔๘ จังหวัดอุทัยธานี ๘๘ ๐.๔๔ ๖๑ ๖๙.๓๒ ๒๗ ๓๐.๖๘ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๔๙ จังหวัดนครพนม ๘๓ ๐.๔๒ ๕๙ ๗๑.๐๘ ๒๔ ๒๘.๙๒ ๒๒ ๙๑.๖๗ ๒ ๘.๓๓

๕๐ จังหวัดชุมพร ๘๓ ๐.๔๒ ๖๘ ๘๑.๙๓ ๑๕ ๑๘.๐๗ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕๑ จังหวัดสระแก้ว ๘๐ ๐.๔๐ ๔๕ ๕๖.๒๕ ๓๕ ๔๓.๗๕ ๓๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕๒ จังหวัดนครนายก ๗๙ ๐.๔๐ ๕๔ ๖๘.๓๕ ๒๕ ๓๑.๖๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕๓ จังหวัดเพชรบุรี ๗๔ ๐.๓๗ ๔๕ ๖๐.๘๑ ๒๙ ๓๙.๑๙ ๒๘ ๙๖.๕๕ ๑ ๓.๔๕

๕๔ จังหวัดจันทบุรี ๗๓ ๐.๓๗ ๔๖ ๖๓.๐๑ ๒๗ ๓๖.๙๙ ๒๕ ๙๒.๕๙ ๒ ๗.๔๑

๕๕ จังหวัดเลย ๗๓ ๐.๓๗ ๔๓ ๕๘.๙๐ ๓๐ ๔๑.๑๐ ๒๙ ๙๖.๖๗ ๑ ๓.๓๓

๕๖ จังหวัดตรัง ๗๒ ๐.๓๖ ๕๕ ๗๖.๓๙ ๑๗ ๒๓.๖๑ ๑๕ ๘๘.๒๔ ๒ ๑๑.๗๖

๕๗ จังหวัดพัทลุง ๗๑ ๐.๓๖ ๓๙ ๕๔.๙๓ ๓๒ ๔๕.๐๗ ๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕๘ จังหวัดพังงา ๖๗ ๐.๓๔ ๔๒ ๖๒.๖๙ ๒๕ ๓๗.๓๑ ๒๒ ๘๘.๐๐ ๓ ๑๒.๐๐

๕๙ จังหวัดยโสธร ๖๗ ๐.๓๔ ๔๐ ๕๙.๗๐ ๒๗ ๔๐.๓๐ ๒๖ ๙๖.๓๐ ๑ ๓.๗๐

๖๐ จังหวัดตาก ๖๕ ๐.๓๓ ๓๕ ๕๓.๘๕ ๓๐ ๔๖.๑๕ ๒๖ ๘๖.๖๗ ๔ ๑๓.๓๓

๖๑ จังหวัดมุกดาหาร ๖๔ ๐.๓๒ ๓๐ ๔๖.๘๘ ๓๔ ๕๓.๑๓ ๓๓ ๙๗.๐๖ ๑ ๒.๙๔

๖๒ จังหวัดหนองบัวลําภู ๖๓ ๐.๓๒ ๔๗ ๗๔.๖๐ ๑๖ ๒๕.๔๐ ๑๕ ๙๓.๗๕ ๑ ๖.๒๕

๖๓ จังหวัดนราธิวาส ๕๘ ๐.๒๙ ๓๗ ๖๓.๗๙ ๒๑ ๓๖.๒๑ ๑๙ ๙๐.๔๘ ๒ ๙.๕๒

๖๔ จังหวัดอํานาจเจริญ ๕๗ ๐.๒๙ ๔๒ ๗๓.๖๘ ๑๕ ๒๖.๓๒ ๑๔ ๙๓.๓๓ ๑ ๖.๖๗

๖๕ จังหวัดพะเยา ๕๗ ๐.๒๙ ๓๐ ๕๒.๖๓ ๒๗ ๔๗.๓๗ ๒๖ ๙๖.๓๐ ๑ ๓.๗๐

๖๖ จังหวัดแพร่ ๕๒ ๐.๒๖ ๓๑ ๕๙.๖๒ ๒๑ ๔๐.๓๘ ๒๐ ๙๕.๒๔ ๑ ๔.๗๖

๖๗ จังหวัดลําพูน ๕๒ ๐.๒๖ ๒๔ ๔๖.๑๕ ๒๘ ๕๓.๘๕ ๒๖ ๙๒.๘๖ ๒ ๗.๑๔

๖๘ จังหวัดน่าน ๕๐ ๐.๒๕ ๒๘ ๕๖.๐๐ ๒๒ ๔๔.๐๐ ๒๑ ๙๕.๔๕ ๑ ๔.๕๕

๖๙ จังหวัดหนองคาย ๔๐ ๐.๒๐ ๑๓ ๓๒.๕๐ ๒๗ ๖๗.๕๐ ๒๖ ๙๖.๓๐ ๑ ๓.๗๐

๗๐ จังหวัดสตูล ๓๙ ๐.๒๐ ๒๓ ๕๘.๙๗ ๑๖ ๔๑.๐๓ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๗๑ จังหวัดสมุทรสงคราม ๓๗ ๐.๑๙ ๓๐ ๘๑.๐๘ ๗ ๑๘.๙๒ ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙

๗๒ จังหวัดยะลา ๓๖ ๐.๑๘ ๒๐ ๕๕.๕๖ ๑๖ ๔๔.๔๔ ๑๔ ๘๗.๕๐ ๒ ๑๒.๕๐

๗๓ จังหวัดระนอง ๓๑ ๐.๑๖ ๑๗ ๕๔.๘๔ ๑๔ ๔๕.๑๖ ๑๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๗๔ จังหวัดปัตตานี ๓๐ ๐.๑๕ ๑๖ ๕๓.๓๓ ๑๔ ๔๖.๖๗ ๑๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๗๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๘ ๐.๑๔ ๙ ๓๒.๑๔ ๑๙ ๖๗.๘๖ ๑๖ ๘๔.๒๑ ๓ ๑๕.๗๙

๗๖ จังหวัดตราด ๒๓ ๐.๑๒ ๑๔ ๖๐.๘๗ ๙ ๓๙.๑๓ ๗ ๗๗.๗๘ ๒ ๒๒.๒๒

๗๗ จังหวัดบึงกาฬ ๕ ๐.๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๘๔๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๒,๐๖๑ ๖๐.๗๘ ๗,๗๘๓ ๓๙.๒๒ ๖,๘๖๗ ๘๘.๒๓ ๙๑๖ ๑๑.๗๗

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์ข้างต้นพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

และจังหวัดต่างๆ ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น ๑๙,๘๔๔ เรื่อง โดยเรียงตามลําดับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และจังหวัดที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครสวรรค์ ตามลําดับ

๕๔


ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด

๕ ลําดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์มาก)

๕๕

ลําดับ

ที่

อปท./จังหวัด ประเด็นเรื่อง

๑ กรุงเทพมหานคร

๒ ปทุมธานี

๓ นนทบุรี

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี

- ขอให้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กรณีซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วน

จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

- ขอให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๕,๐๐๐ บาท กรณีรายชื่อตกหล่น

- ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลายื่นหลักฐานการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และกรณีเงินซ่อมแซม

ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วน

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเสียง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง และควันไฟจากสถานประกอบการ สิ่งปลูกสร้าง โรงงาน

สถานบันเทิง ร้านค้า บ้านเรือน รถบรรทุกดิน สุนัขกับแมวจรจัด และการเผาขยะ

- ขอให้แก้ไขปัญหาการวางจําหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร

- ขอความช่วยเหลือในการกําจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ํา เพื่อแก้ไขและป้องกันน้ําท่วม

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟกับป้ายสัญลักษณ์จราจร ไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง

บาทวิถี การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน และสะพานลอยคนเดินข้าม

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กรณีเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วน จ่ายตามจริง

แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

- ขอให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๕,๐๐๐ บาท กรณีรายชื่อตกหล่น

- ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาการยื่นหลักฐานการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และกรณีเงินซ่อมแซม

ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วน

- ขอความอนุเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ยา และเรือ

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนน สะพานข้ามคลอง สะพานกลับรถ สะพานลอย

คนเดินข้าม และบาทวิถี

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเสียง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง และควันไฟจากสถานประกอบการ โรงงาน ร้านค้า

บ้านเรือน รถบรรทุกดิน สุนัขจรจัด อู่ซ่อมรถยนต์ และการเผาขยะ

- ขอให้แก้ไขปัญหาการวางวัสดุก่อสร้าง การวางจําหน่ายสินค้าบนบาทวิถี การจอดรถ และจัดเก็บขยะมูลฝอย

กับกระสอบทรายกีดขวางการจราจร

- ขอความช่วยเหลือในการกําจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ํา และซ่อมแซมท่อ/ฝาท่อ/ประตูระบายน้ํา

เพื่อแก้ไขและป้องกันน้ําท่วม

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กรณีเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วน จ่ายตามจริง

แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

- ขอให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๕,๐๐๐ บาท กรณีรายชื่อตกหล่น

- ขอให้ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และกรณีเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและ

ทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วน

- ขอความอนุเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ยา กระสอบทราย และเรือ

- ขอให้เร่งระบายน้ําท่วมขัง ขุดลอกท่อระบายน้ํา คูคลอง กําจัดวัชพืช เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม และน้ําเน่าเสีย

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเสียง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง และควันไฟจากสถานประกอบการ โรงงาน ร้านค้า

บ้านเรือน รถบรรทุกดิน สุนัขจรจัด และการเผาขยะ

- ขอให้แก้ไขปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณา การวางจําหน่ายสินค้าบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร

ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งพิจารณาเงินสนับสนุนโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล


๕๖

ลําดับ

ที่

๔ พระนครศรีอยุธยา

๕ นครสวรรค์

อปท./จังหวัด ประเด็นเรื่อง

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กรณีเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วน จ่ายตามจริง

แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

- ขอให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๕,๐๐๐ บาท กรณีรายชื่อตกหล่น

- ขอให้ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และกรณีเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและ

ทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วน

- ขอความอนุเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ยา กระสอบทราย และเรือ

ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี และนาปรัง

- ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่แจกคูปอง และสถานที่รับคูปองส่วนลด โครงการ

สินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพานข้ามแม่น้ํา และก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม

- ขอให้เร่งรื้อถอนคันดินกั้นน้ําที่กีดขวางการจราจรออกจากทางสัญจร

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วน จ่ายตามจริง

แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

- ขอให้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย กรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งพิจารณาดําเนินการจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี และนาปรัง

- ขอให้ตรวจสอบการดําเนินการของลานรับจํานํามันสําปะหลัง

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนน และสะพานข้ามแม่น้ํา

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!