Views
7 months ago

Karnataka Manifesto 2018_Kannada

gÁdå ¥Àæw

gÁdå ¥Àæw vÁ®ÆQ£À®Æè ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀÄĪÀPÀgÀ£ÀÄß ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£ÉAiÀÄvÀÛ DPÀð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£À PÉëÃvÀæzÀ DzÁAiÀÄ ºÉZÀѼÀPÉÌ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É PÉÆý ªÀÄvÀÄÛ PÀÄjUÀ¼À ¸ÁPÁtÂPÉUÉ «±ÉõÀ ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ : HORTICULTURE ¸ÀtÚ d«ÄãÀÄUÀ¼À°è vÉÆÃlUÁjPÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÁgÀ¹ ªÉÄÃˉÉ vÉÆÃlUÁjPÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ vÀgÀPÁjUÀ½UÉ ¸ÀPÁðgÀªÉà ¨ÉA§® ¨ÉˉÉ ¤ÃqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀˉÁUÀĪÀÅzÀÄ fˉÁè ªÀÄlÖzÀ°è ²xÀ°ÃPÀgÀt WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ PÀæªÀÄ vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ°è «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw, ¨É¼ÉUÁgÀjUÉ vÁAwæPÀ ¸À®ºÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ §rØgÀ»vÀ ¸Á®, vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ®Ä GvÉÛÃd£À. «ÄãÀÄUÁjPÉ : FISHERY «ÄãÀÄUÁjPÉ gÀ¦üÛUÁV ¸ÀÆPÀÛ ªÁvÁªÀgÀt §rØgÀ»vÀ ¸Á® ¤Ãr DzsÀĤPÀ ¦üAUï ¨ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ «ÄãÀÄUÁjPÉ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¸Àé-¸ÀºÁAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥À£É «ÄãÀÄUÁgÀgÀ ¸ÀAPÀµÀÖ ¥ÀjºÀj¸À®Ä ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ gÁdåzÀ £Á®ÄÌ PÀAzÁAiÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À®Æè «ÄãÀÄUÁjPÉ PÁˉÉÃdÄ ¸ÁÜ¥À£É-«ÄãÀÄUÁgÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀæªÉñÀPÉÌ DzÀåvÉ ¨ÉÆÃlÄ, §ˉÉ, PÁlgÀªÀiï, ¸ÀZïð ˉÉÊmï Rjâ¸À®Ä ¸À©ìrzÀgÀzÀ°è è ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «ÄãÀÄUÁgÀjUÉ ¸Á® ¸Ë®¨sÀå. ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ : CO‐OPERATIVE SOCIETIES JˉÁè ¸ÀPÁðj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ˉÁ¨sÀ, CºÀð §qÀªÀjUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. PÀÈ GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiÁgÁl ¥ÉÆæÃvÁ컸À®Ä ¸ÀºÀPÁj ¸ÉÆÖøïð ¸ÁÜ¥À£É ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉʪÀÄUÀÎ, UÀȺÀ PÉÊUÁjPÉÆÃvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiÁgÁlPÉ Ì¸ÀÆPÀÛ £ÉgÀªÀÅ 14

CgÀtå : FOREST ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtåPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ. D¸ÀPÀÛjUÉ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ mÉgÀ¸ï CxÀªÁ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¨sÁUÀ £ÉqÀ®Ä GvÉÛÃd£À ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå ¤ªÀiÁðtPÉÌ §AdgÀÄ ¨sÀÆ«Ä §¼ÀPÉ. CgÀtå ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ gÀPÀëuÉUÉ PÀlÄÖ¤mÁÖzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁj «¨sÁVÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀ£Àåfë C¨sÀAiÀiÁgÀtå ¤ªÀiÁðt ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët¢AzÀ G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀªÀgÉUÉ ¥Àj¸ÀgÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ GAmÁUÀzÀAvÉ CgÀtå GvÀà£ÀßUÀ¼À §¼ÀPÉ, ªÀiÁgÁlzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄjUÉ DzÀåvÉ ¸ÁjUÉ : TRANSPORT gÁdå ºÉzÁÝjUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç ºÉzÁÝjAiÉÆqÀ£É ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¹, gÁeÁåzÀåAvÀ ¸ÀAZÁgÀ zÀlÖuÉ vÀVθÀĪÀÅzÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÁjUÉ §¼À¸À®Ä GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ±ÁˉÁ ºÀAvÀzÀˉÉèà ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÁjUÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ ªÀÄPÀ̼À°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ZÀÄgÀÄPÀÄUÉƽ¹, JˉÁè §ÈºÀvï £ÀUÀgÀUÀ¼À°è §¸ï PÁjqÁgï ¤ªÀiÁðt gÁdåzÀ JˉÁè ªÀÄÄRå £ÀUÀgÀUÀ½UÀÆ ªÉÄmÉÆæà gÉ樀 ¸Ë®¨sÀå «¸ÀÛgÀuÉ. gÁeÁåzÀåAvÀ gÉÊˉÉé ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄÄRå £ÀUÀgÀUÀ¼À°è «ªÀiÁ£À ¤ˉÁÝtUÀ¼À ¤ªÀiÁðt gÁeÁåzÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. §¸ï ¤ˉÁÝtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄîÝeÉðUÉÃj¹, ±ËZÁ®AiÀÄ, ¸ÁߣÀUÀȺÀ ¤«Äð¹ ªÀÄ»¼Á ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ §mÉÖ §zÀˉÁ¬Ä¸À®Ä ¥Àæw §¸ï ¤ˉÁÝtzÀ®Æè CUÀvÀå ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ zÉÆqÀØ §¸ï vÀ®Ä¥ÀˉÁUÀzÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ «Ä¤ §¸ï ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÀxÀzÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß £Á®ÄÌ ¥ÀxÀªÁV ªÉÄîÝeÉðUÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAZÁgÀ zÀlÖuÉ vÀVθÀ®Ä ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¤ªÀiÁðt 15

MANIFESTO
KSBDB Brochure - Karnataka State Biofuel Development Board
no. name state event entry nikhil pise karnataka sub ... - BSAM.in
Perbandingan Manifesto by MPNPoll
AAP Varansi Manifesto 2014
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN KARNATAKA
2015 Wales General Election Manifesto CYM
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
B-VH-KSCST-002-H1-V1e Booklet - Karnataka GeoPortal
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
Closing Status of Lateral Entry Seat Matrix - CET - Karnataka State ...