Views
3 months ago

Karnataka Manifesto 2018_Kannada

PÁ£ÀÆ£ÀÄ : LAW

PÁ£ÀÆ£ÀÄ : LAW gÁdåzÀ°è C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À vÀqÉUÉ PÀpt PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ eÁj ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è zÁRˉÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¤SÉ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä E-mÉPÁß®f §¼ÀPÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É ¸ËºÁzÀð¢AzÀ ªÀwð¸ÀĪÀAvÉ ¥ÉưøÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ²ÃWÀæ EvÀåxÀðPÉÌ vÀéjvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ZÁgÀuÉUÉ ¸ÀAeÉ PÉÆÃmïðUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É PÉÆÃlÄðUÀ¼À°è zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ¹éÃPÀj¸À®Ä PÀæªÀÄ. UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ°èAiÉÄà «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¸À®Ä ªÀåªÀ¸ÉÜ gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAZÁj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ªÁgÀzÀ ˉÉÆÃPï CzÁ®vï ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃmïðUÀ¼À°è «¼ÀA§ªÁUÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀéjvÀªÁV EvÀåxÀðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæzÀ JˉÁè PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è C£ÀĪÁ¢¹ D ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß JˉÁè UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À®Æè zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÉˉïUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸À°è¸ÀˉÁzÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À ¹ÜwUÀw K£ÁAiÀÄÄÛ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ gÁdåzÀ°è ¥Á£À¤µÉÃzsÀªÀ£ÀÄß ºÀAvÀ, ºÀAvÀªÁV eÁjUÉƽ¸ÀˉÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀÄrvÀzÀ C¨sÁå¸À«gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ZÀl©r¸ÀĪÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß JˉÁè fˉÁè PÉÃAzÀæUÀ¼À®Æè ¸Áܦ¹, GavÀ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ, ¹JA ¸ÉÃjzÀAvÉ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, ¸ÀaªÀgÀ «gÀÄzÀÝzÀ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À vÀ¤SÉUÉ ˉÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£À ¨ÉÆPÀ̸ÀzÀ ºÀt ¥ÉÆÃˉÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹ ¸ÀgÀPÁj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁ®«ÄwAiÀÄˉÉèà ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ 20

GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ : GOOD GOVERNANCE ¨sÀæµÁÖZÁgÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä «±ÉõÀ eÁUÀÈvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ E-¥sÉÊ°AUï ªÀåªÀ¸ÉÜ, E-©°èAUï,E-ªÀgÀ¢ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðj PÀZÉÃjUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹ gÁdåªÀ£ÀÄß ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ªÀÄÄPÀÛªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ C£ï ˉÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¸ÀĪÀ zÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉ¨ï eÁ®PÉÌ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀðªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, vÀ¼ÀªÀÄlÖ¢AzÀ ®AZÀ, ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ¤ªÀÄÆð®£ÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß. gÁdåzÀ ¥Àæw vÁ®ÆQ£À®Æè D£ïˉÉÊ£ï PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ, «ZÁgÀuÁ ¸Éˉï gÀa¹, CfðzÁgÀgÀ CºÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß CzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ EvÀåyð¥Àr¸À®Ä ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀ»¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ DqÀ½vÀPÁÌV JˉÁè ¸ÀPÁðj EˉÁSÉUÀ¼À®Æè ¹¹n« C¼ÀªÀrPÉ. ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV, zÀPÀëvɬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁj, ¹§âA¢UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤Ãr §ºÀĪÀiÁ£À PÉÆqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ. UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fˉÁè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è d£ÀvÉ-¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ¼À eÁUÀÈvÀ ¸À«Äw gÀa¹, ¨sÀæµÁÖZÁgÀ vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ JˉÁè EˉÁSÉUÀ¼À®Æè ¨sÀæµÁÖZÁgÀ «gÉÆâü PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß PÀlÄÖ¤mÁÖV ¥Á°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ DgÉÆÃUÀå : HEALTH ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ¥Àæw «¨sÁUÀzÀ®Æè ¸ÀĸÀfÓvÀ ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàµÁ°n D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ¥Àæw UÁæªÀÄzÀ®Æè GvÀÛªÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ-SÁ¸ÀV ¥Á®ÄzÁjPÉ gÁdåzÀ JˉÁè UÁæªÀÄUÀ¼À®Æè CvÁåzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ £ÉgÀ«£À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉÃªÉ §qÀvÀ£À gÉÃSÉAiÀÄ PɼÀªÀUÀðzÀªÀjUÉ ºÉˉïÛ PÁqïð «vÀgÀuÉ gÁdåzÀ ¥Àæw UÁæªÀÄPÀÆÌ ¸ÀAZÁj ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÉì ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉgÀªÁVgÀĪÀ ªÉÊzÀågÀ ºÀÄzÉÝ ¨sÀwðUÉ ºÉƸÀ £ÉêÀÄPÁw gÁdåzÀ°è DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉUÁV «±ÉõÀ §eÉmï 21

MANIFESTO
AAP Varansi Manifesto 2014
Perbandingan Manifesto by MPNPoll
KSBDB Brochure - Karnataka State Biofuel Development Board
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
no. name state event entry nikhil pise karnataka sub ... - BSAM.in
Closing Status of Lateral Entry Seat Matrix - CET - Karnataka State ...
2015 Wales General Election Manifesto CYM
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN KARNATAKA
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
B-VH-KSCST-002-H1-V1e Booklet - Karnataka GeoPortal
election manifesto 09 - MDMK