กห. 60

lmmagazine

กำลังปรับ Artwork


พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ

รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงกลำโหม

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร

รัฐมนตรีชวยวำกำรกระทรวงกลำโหม

พลเอก ชัยชำญ ชำงมงคล

ปลัดกระทรวงกลำโหม


พลเอก สุรพงษ สุวรรณอัตถ

ผูบัญชำกำรทหำรสูงสุด

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสำท

ผูบัญชำกำรทหำรบก

พลเรือเอก ณะ อำรีนิจ

ผูบัญชำกำรทหำรเรือ

พลอำกำศเอก จอม รุงสวำง

ผูบัญชำกำรทหำรอำกำศ


นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ

๑. ใหความสําคัญและความเรงดวนสูงสุดในการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

ดวยการมีระบบถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ปองกัน และปราบปรามการกระทําที่ลวงละเมิดพระบรม

เดชานุภาพโดยความรวมมือกับทุกภาคสวน เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจที่สําคัญ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค

ในทุกโอกาส ดวยการใชเครื่องมือทุกชนิดทั้งที่มีอยูในกระทรวงกลาโหม และจากภาคสวนอื่นของประเทศ ขยายผล

และเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริใหกวางขวางทั้งในระดับ

ประเทศและในระดับสากล รวมทั้งจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติอยางตอเนื่อง

๒. ดําเนินการปฏิรูป พัฒนาระบบบริหารจัดการ การปรับปรุงโครงสราง และการเสริมสรางความพรอมรบ

ของกระทรวงกลาโหม ตามรางยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ใหเห็นผล

อยางเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนงาน/โครงการ และกําหนดความตองการงบประมาณประจําปใหมีความ

สอดคลองกัน ทั้งนี้ เพื่อมุงสูเปาหมายการมีโครงสรางกองทัพที่กะทัดรัด มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่

หลากหลาย เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยในระยะปจจุบันใหความสําคัญกับการดําเนินการในเรื่องที่มีความเรงดวน ดังนี้

๒.๑ พิจารณาปรับลดกําลังทหารประจําการ ทดแทนดวยการบรรจุขาราชการพลเรือนกลาโหมที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การนํากําลังพลสํารองมาบรรจุเขารับราชการเปนการชั่วคราวตั้งแตยามปกติ รวมทั้ง

การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชดเชยจํานวนกําลังพลที่ลดลง เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่สูงขึ้น


นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

๒.๒ ใหความสําคัญกับการกําหนดมาตรการกระตุนการทํางานของกําลังพลที่ชัดเจน มีระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เชื่อถือไดและเปนธรรม รวมทั้งมีระบบตอบแทนผลงานตามขีดความสามารถ

ของกําลังพลอยางแทจริง ตลอดจนสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการสรางผลงานทางวิชาการ เพื ่อพัฒนาผลงาน

วิชาการของบุคลากรทางการศึกษา และการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหมีคุณภาพ

และมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น

๒.๓ พัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของผูใตบังคับบัญชาทุกระดับชั้น รวมทั้งครอบครัว โดยให

ความสําคัญในการเสริมสรางความรูสึกที่ดีในการทํางานรวมกัน สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการดูแล

สิทธิกําลังพล สถานที่ปฏิบัติงาน บานพักอาศัย สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน และสิทธิอื่นๆ ที่พึงไดรับ

๒.๔ พัฒนากิจการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและการวิจัยพัฒนา เพื่อมุงไปสูการผลิตใชใน

ราชการและเพื่อการพาณิชยใหเกิดผลเปนรูปธรรมภายในป ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ความมั่นคง และลดภาระงบประมาณในการนําเขาจากตางประเทศ ดวยการสงเสริมและแสวงหาความรวมมือ

กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางทหารเพื่อสนับสนุนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตาม Thailand 4.0 ของรัฐบาล

๒.๕ เสริมสรางขีดความสามารถการปฏิบัติการดานไซเบอรกระทรวงกลาโหมทั้งในดานโครงสราง

การจัดหนวยในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ การสรรหาและการพัฒนาความรูใหกับบุคลากรที่จะบรรจุในอัตรา

ของหนวยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานไซเบอร การพัฒนาหลักนิยม และหลักการสําหรับการปฏิบัติการ

ดานไซเบอรทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้งการสรางความตระหนักรูเกี ่ยวกับภัยคุกคามดานไซเบอรใหกับกําลังพล

โดยทั่วไป เพื่อใหเห็นความสําคัญและมีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยดานไซเบอร

๒.๖ ปรับปรุงการจัดกําลังและการวางกําลังตามแนวชายแดนใหเหมาะสมและสอดคลองกับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสถานการณดานความมั่นคงในแตละพื้นที่

โดยการบูรณาการทั้งในดานการจัดกําลัง การควบคุมบังคับบัญชา และการบังคับใชกฎหมายของทุกสวนราชการ

ที่เกี่ยวของ การจัดเตรียมกําลังและยกระดับการเตรียมพรอมของหนวยทหารใหมีความพรอมในการรองรับ

และแกไขปญหาดานความมั่นคงของชาติ รวมทั้งสนับสนุนการแกไขสถานการณการกอเหตุรายภายในประเทศ

ไดอยางรวดเร็วและทันเวลา ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอน และใหความ

ชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทันทวงทีในทุกพื้นที่ เพื่อลดการสูญเสียชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน

๒.๗ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายซึ่งมีความลาสมัยและเปนอุปสรรค รวมทั้งตรวจสอบและเรงรัด

ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับกฎหมายที่มีผลบังคับใชแลว

โดยเร็ว ศึกษาและใชประโยชนจากกฎหมายที่ออกมาใหม เพื่อใหเกื้อกูลตอการปฏิรูปกระทรวงกลาโหมทั้งในดาน

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การปรับปรุงโครงสราง ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อการ

เผชิญกับภัยคุกคามที่ไมใชทางทหาร และการแกไขปญหาที่สําคัญของชาติ


นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

๓. ใหทุกสวนราชการดําเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ และ

ดําเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญาในโครงการตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง โปรงใส

และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และไมใหเกิดความ

เสียหายตอภาครัฐ

๔. ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึงความคุมคาและประหยัด

เปนสําคัญ รวมทั ้งพิจารณาการบูรณาการแผนงานและโครงการที่สําคัญในสวนของกระทรวงกลาโหม และ

ในสวนที่จําเปนตองมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ รวมกับสวนราชการภายนอกกระทรวงกลาโหม เพื่อลดการ

ซํ้าซอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํางบประมาณของประเทศ

๕. เสริมสรางและรักษาความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงและความรวมมือ

ทางทหารกับประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ ประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตางๆ และองคการระหวางประเทศ

เพื่อการคุมครองและรักษาผลประโยชนแหงชาติ การแกไขปญหาและรับมือกับภัยคุกคามขามชาติรวมกันตลอดจน

ใหมีการจัดเตรียมความพรอมและเขารวมการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพภายใตกรอบสหประชาชาติในพื้นที่ตางๆ

เพื่อแสดงภาพลักษณที่ดีของไทยในสังคมโลกอยางตอเนื่อง

๖. สนับสนุนรัฐบาลในการดําเนินการที่สอดคลองกับวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ แผนงาน

๑๐ ป ประชาคมอาเซียน และการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยใหความสําคัญกับ

การเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางฝายทหารอาเซียนและประเทศคูเจรจา ดวยการรักษา

ความเปนประเทศที่มีบทบาทนําในการพัฒนาความรวมมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือดานความมั่นคงในกรอบ

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) การประชุมรัฐมนตรี

กลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus : ADMM

- Plus) การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (ASEAN

Regional Forum : ARF) เพื่อสรางสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง และกิจกรรมของคณะทํางานผูเชี่ยวชาญ

ดานการตอตานการกอการรายในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา

(ADMM - Plus EWG on CT) รวมทั้งการขยายความรวมมือกับหนวยงานฝายพลเรือนและองคการระหวางประเทศ

เพื่อเผชิญกับความทาทายดานความมั่นคงที่ไมใชภัยคุกคามทางทหารในภูมิภาค

๗. สนับสนุนการจัดตั้งและการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย รวมทั้งการพัฒนาและใช

ประโยชนพื้นที่ที่มีปญหารวมกันกับประเทศเพื่อนบาน บนพื้นฐานความมีเกียรติ ศักดิ์ศรีและผลประโยชนแหงชาติ

อยางตอเนื่อง เพื่อใหประเทศเพื่อนบานมีความรูสึกที่ดี มีความไวเนื้อเชื่อใจ และลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะนําไปสู

ความขัดแยงระหวางกัน

๘. สนับสนุนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศตามแผนที่

นําทาง (Roadmap) เพื่อนําไปสูการเลือกตั้งทั่วไป ในปลายป ๒๕๖๐ ตลอดจนสนับสนุนการบริหารราชการ

แผนดินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติตามนโยบาย “ประชารัฐ” ดวยการรวมกําลังทุกภาคสวน


นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ลดปญหาความ

เหลื่อมลํ้าทางดานเศรษฐกิจ และสรางความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้งสนับสนุนเพื่อให

เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตศักยภาพของกระทรวงกลาโหม

๙. สนับสนุนการขับเคลื่อนและดําเนินการตามนโยบายที่สําคัญและเรงดวนของรัฐบาล และยุทธศาสตร

ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ การจัดระเบียบสังคม

และควบคุมการกระทําผิดกฎหมายใหมีความยั่งยืนตอเนื่อง เชน การปราบปรามผูมีอิทธิพล การปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด การแกไขปญหารถตูโดยสารสาธารณะ รถรับ-สง นักเรียน รถจักรยานยนตรับจาง

การใหบริการของรถแท็กซี่ การจัดระเบียบชายหาด แหลงทองเที่ยวและทางเทา การควบคุมสถานบริการ

และสถานประกอบการที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล การแกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท และปญหา

กลุมวัยรุนขับขี่รถจักรยานยนตบนทองถนนในเวลากลางคืน เปนตน

๑๐. สนับสนุนการดูแลปญหาความเดือดรอน การใหบริการ และการสรางสภาวะแวดลอมที่ดีใหกับ

ประชาชนภายใตศักยภาพที่มีอยู เชน การชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ และสาธารณภัยตางๆ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไม การขุดเจาะนํ ้าบาดาล การสรางฝายชะลอนํ้าและแหลงกักเก็บนํ้า

เพื่อการอุปโภคและบริโภคในหวงฤดูแลง การขุดลอกคูคลองและเสนทางระบายนํ้า การสนับสนุนสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคม การอํานวยความสะดวกการเดินทางในหวงเทศกาลสําคัญ การให

บริการการขนสง บริการทางการแพทยและสุขอนามัย และการจัดโครงการสินคาราคาถูกและอาหารราคาพิเศษ

เพื่อลดคาครองชีพของขาราชการชั้นผูนอยและประชาชนทั่วไป เปนตน

๑๑. สนับสนุนสวนราชการที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเรื่องที่เปนวาระเรงดวนและการแกไขปญหา

การดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศตามนโยบายรัฐบาล เชน ปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย

ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ปญหา

องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ปญหา

การโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติในมหาสมุทรอินเดีย และการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนและลํานํ้าสาธารณะ

ปญหาขยะชุมชน และปญหาหมอกควัน อันเกิดจากการเผาปาและภัยแลง เปนตน

๑๒. สนับสนุนการจัดทําขอมูลบริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน

ในการเขาถึงขอมูล และการแจงเตือนขาวสารทางอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการในกระทรวงกลาโหมใหทันสมัย

พรอมทั้งประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจแกประชาชนอยางตอเนื่อง ตลอดจนใหความสําคัญ

กับการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

วิสัยทัศน

เปนองคกรที่มีกองทัพชั้นนํา มีบทบาทนําในดานความมั่นคงของรัฐ

และความมั่นคงของภูมิภาค

พันธกิจ

• พัฒนาบทบาทนําในการดําเนินงานรวมกันระหวางสวนราชการ เพื่อพิทักษ

รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

• รักษาเอกราชและอธิปไตย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกองทัพเพื่อมุงสู

การเปนกองทัพชั้นนําในภูมิภาค

• พัฒนาบทบาทนําในการดําเนินงานรวมกันระหวางสวนราชการเพื่อรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

• พัฒนาบทบาทนําในการสรางความรวมมือดานความมั่นคงในภูมิภาค

• พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการชวยเหลือประชาชน

การรักษาผลประโยชนแหงชาติ และการแกไขปญหาสําคัญของชาติ

คานิยมองคกร

ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข


ทั้งนี้ การดําเนินงานของกระทรวงกลาโหม ในปพุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดดําเนินตาม

แนวทางที่มีการกําหนดไวเปนประเด็นยุทธศาสตรรวม ๑๑ ประการ กลาวคือ

• ประเด็นยุทธศาสตรการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

• ประเด็นยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ

• ประเด็นยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมลํ้าของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการ

ของรัฐ

• ประเด็นยุทธศาสตรการศึกษาและเรียนรู ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

• ประเด็นยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของ

ประชาชน

• ประเด็นยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

• ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน

• ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม

• ประเด็นยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล

ระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน

• ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการ

ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

• ประเด็นยุทธศาสตรการปรับปรุงกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ซึ่งนโยบายตางๆ

มีเปาหมายเพื่อประเทศชาติและประชาชนเปนประโยชนสูงสุดนั้น ถือเปนหนาที่และความ

ภาคภูมิใจของกระทรวงกลาโหม และกําลังพลทุกนาย


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

คติพจนกระทรวงกลำโหม

BEST

B ravery

(ความกล้าหาญ)

E ndeavour

(ความอุตสาหะ)

S ynergy

(ความเปนปึกแผ่น)

T

ransparency

(ความโปร่งใส)

ซึ ่งสามารถกําหนดความหมายโดยรวมในภาษาไทยว่า

“กล้าหาญ มุ่งมั ่น ร่วมกันก้าวไกล โปร่งใสไร้คอร์รัปชัน”


๑๔

๒๔

สารบัญ

๔๔

๕๔

๖๘

๘๐

๙๒

๕๐

๖๒

๗๔

๘๖

ยุทธศาสตรที่ ๑

การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ๑๔

ยุทธศาสตรที่ ๒

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ ๒๔

ยุทธศาสตรที่ ๓

การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม

และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ ๔๔

ยุทธศาสตรที่ ๔

การศึกษาและเรียนรู

การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๕๐

ยุทธศาสตรที่ ๕

การยกระดับคุณภาพ

บริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ๕๔

ยุทธศาสตรที่ ๖

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ๖๒

ยุทธศาสตรที่ ๗

การสงเสริมบทบาท

และการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน ๖๘

ยุทธศาสตรที่ ๘

การพัฒนาและสงเสริม

การใชประโยชนจากวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ๗๔

ยุทธศาสตรที่ ๙

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสราง

สมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ๘๐

ยุทธศาสตรที่ ๑๐

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน

ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๘๖

ยุทธศาสตรที่ ๑๑

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๙๒

๑๑


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐


ผลการดําเนินงานของกระทรวงกลาโหม

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

บทนํา

จากแนวโนมสภาพแวดลอมดานความมั่นคงในอนาคต และความทาทายรูปแบบ

ใหม จะมีมิติทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กระทรวงกลาโหม ในฐานะเปนกลไก

ดานความมั่นคงของรัฐ ซึ่งจะตองปฏิบัติภารกิจรวมกับสวนราชการอื่นและประชาชนเพื่อ

แกไขปญหาความมั่นคงเชิงองครวม (Comprehensive Security) ตามนโยบายรัฐบาลและ

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณของโลกในปจจุบัน มีแนวโนมการสงเสริมความรวมมือ

ระหวางประเทศเพื่อใหเกิดสันติสุขในภูมิภาคและของโลกอยางยั่งยืน

กระทรวงกลาโหมไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตามนโยบายของ พลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติในดาน การ

ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ

การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ การศึกษาและ

เรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพบริการ

ดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน การพัฒนาและสงเสริมการใช

ประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม การรักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน

อยางยั่งยืน การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรม ซึ่งนโยบายตางๆ มีเปาหมายเพื่อประเทศชาติและประชาชนเปนประโยชนสูงสุด

นั้น ถือเปนหนาที่และความภาคภูมิใจของกระทรวงกลาโหมและกําลังพลทุกนาย


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐


๑ยุทธศาสตรที่

การปกปองและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

๑๖

กระทรวงกลาโหม

• จัดกําลังพลพรอมยุทโธปกรณบริการและชวยเหลือประชาชนที่

เขารวมรอรับขบวนเสด็จพระบรมศพ และรวมลงนามแสดงความอาลัย เมื่อวันที่๑๔

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และไดจัดกําลังพล

หมุนเวียนเขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมยํ่ายาม โดยไดบริการ

ขนสงประชาชนทั้งทางบกและทางนํ้า ตามจุดตางๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มายังทองสนามหลวง

• จัดกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี

และรวมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร ในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพ ปที่ ๘๙ พรอมกับสวนราชการ

ตางๆ ทั้งประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

• รวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่

๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองแดง ศาลาวาการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง

• จัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม

๒๕๖๐ ณ พื้นที่หนวยทหารทั่วประเทศ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ

ประกอบดวย พิธีตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๘๙ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต

การบริจาคโลหิต การฟงพระธรรมเทศนาและบรรยายธรรม การเจริญจิตภาวนา

และกิจกรรมอุปสมบทหมู

• จัดกิจกรรม “ใตรมพระบารมี สดุดีจอมทัพไทย” เผยแพรพระราช

ประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ บริเวณ

พื้นที่ลานดานหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด


• รวมพิธีมหามงคลบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญ

พระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พระลาน

พระราชวังดุสิต โดยมีประธานองคมนตรีเปนผูแทนพระองค

• จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อนอมเกลานอมกระหมอม

ถวายเปนพระราชกุศล และนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรง

มีตอพสกนิกรชาวไทยโดยมีกิจกรรมตางๆ ไดแก พิธีเจริญพระพุทธมนตถวาย

พระพรชัยมงคล พิธีตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๘๖ รูป นิทรรศการเผยแพร

พระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีลงนามถวายพระพรและถวาย

พระพรชัยมงคลหนาพระบรมฉายาลักษณและพิธีไถชีวิตโค-กระบือ เมื่อวันที่ ๑๑

สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาวาการกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการ

กองทัพบก หอประชุมกองทัพเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๑

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชวังสราญรมย

• ลงนามนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาวาการกลาโหม

• จัดกําลังพลเขารวมกิจกรรมทําความสะอาด เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณรอบศาลาวาการกลาโหม

• วางพวงมาลานอมรําลึกครบรอบ ๑๐๖ ป วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

• รวมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบวรราชเจาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เนื่องในวันคลายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย หนาวัดมหาธาตุ

• รวมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแหง

ฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนยฝนหลวงหัวหิน ทาอากาศยานหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

• รวมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวัน

สวรรคต เมื่อวันที

่ ่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย สวนลุมพินี เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด

พระผูทรงพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย

๑๗


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เนื่องในวันคลายวันสิ้นพระชนม

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กระทรวงมหาดไทย

• จัดพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพ เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และรวมถวายความอาลัย

ภายใตแนวคิด “ธ สถิตกลางดวงใจ ไทยนิรันดร” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ องคการสงเคราะหทหารผานศึก

• เขารวมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ พระบรมราชานุสาวรีย หนาอาคารรัฐสภา

• ถวายความปลอดภัยแด สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และทรง

จักรยานผานพื้นที่ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงงานผลิตกระสุนปนใหญ ศูนยอํานวยการ

สรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร อําเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี

๑๘


• เขารวมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย

วงเวียนใหญ

• ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาแสดงความอาลัยถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

• เขารวมพิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พระบวรราชานุสาวรีย โรงละครแหงชาติ

• เขารวมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช เนื่องในวันพอขุนรามคําแหง เมื่อวันที่ ๑๗

มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• เขารวมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกระทํายุทธหัตถี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ณ พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

• รวมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

• รวมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ สะพานพระพุทธยอดฟา

• รวมถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคลายวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พระบรม

ราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๙


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• ดําเนินการตามมาตรการตรวจสอบความเคลื่อนไหว

บัญชีผูเขารวมใชงานระบบเฝาระวังขอมูลในสังคมออนไลน ซึ่ง

เปนเครื่องมือในการดําเนินการปกปองสถาบันพระมหากษัตริย

ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริยตาม

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘

• รวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวัน

วิสาขบูชา ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเปน

พุทธบูชาและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

• จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญสาธารณประโยชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและ

พระบรมวงศานุวงศถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย

วรางกูร เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนยปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อําเภอปากชอง

จังหวัดนครราชสีมา

• จัดกิจกรรมประดิษฐดอกไมจันทน เพื่อใชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาวาการกลาโหม โดยมีวิทยากร

จากกรุงเทพมหานคร เปนผูฝกอบรม ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไดเชิญชวนใหกําลังพลเขารวมในกิจกรรมดังกลาว

โดยดอกไมจันทนที่ไดจะนําไปมอบใหกรุงเทพมหานครเพื่อแจกจายใหกับประชาชนที่มารวมในพระราชพิธีตอไป

• จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “แม ธ ทรงเปนผูให” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล

ที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองพินิตประชานาถ

ในศาลาวาการกลาโหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการที่เขารวมสัมมนาไดรับทราบพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริตางๆ และรวมกันแสดงความจงรักภักดีและนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคที่ทรงเปนแมแหงแผนดิน

ของปวงชนชาวไทย อันเปนการแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยในดานความกตัญูกตเวที

• จัดเตรียมพื้นที่และอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งกองอํานวยการหรือชุดปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหวงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ณ ศาลาวาการกลาโหม

• จัดกําลังพลของหนวยขึ้นตรงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรวมกับกองกิจการในพระองคกรุงเทพมหานคร และกองพล

ที่ ๑ รักษาพระองค รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมโครงการจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” โดยทําความสะอาดและทาสี

เขื่อนบริเวณริมคลองหลอดและคูเมืองเดิม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ริมคลองหลอดคูเมืองเดิมและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อเตรียม

การรองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหวงเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๐

• เฝาระวังขอมูลการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยผานเครือขายอินเทอรเน็ต

และสรุปขอมูลในหวงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ใหกับศูนยรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป

๒๐


กองบัญชาการกองทัพไทย

• พิธีเปดโครงการ “จิตอาสาประชารวมใจ กําจัดผักตบชวาทั่วไทย

ในวันสิ่งแวดลอมไทย” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดบางไผนารถ

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย เพื่อถวายเปนพระราช

กุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

• พิธีเปดการอบรมหลักสูตรผูนําพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุนที่ ๒ เมื่อ

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ หลักสูตรดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อฝกความเปน

ผูนําที่มีความรู ความเขาใจในการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม

• เขารวมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย ดร. สมเด็จ

พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ

๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย การลงนามถวายพระพร การจัด

กิจกรรมนําเสนอพระราชกรณียกิจดวยนิทรรศการมีชีวิตผานแบบจําลองเสมือนจริง

การจัดนิทรรศการภาพถายและภาพประกอบ กิจกรรมจัดแสดงดนตรีบําบัด

• จัดผูแทนเขารวมการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม

๒๕๖๐ เมื่อวันที ่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

• จัดกําลังพลและเครื่องจักรกลเพื่อเขาปฏิบัติงานในโครงการกอสราง

เสนทางริ้วขบวนอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สําหรับใช

เปนเสนทางในการชักลากพระมหาพิชัยราชรถ อัญเชิญพระบรมโกศในพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพื้นที่ทองสนามหลวง

• พิธีเปดงานนิทรรศการ นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมอบรางวัลการประกวด

ผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย และการประกวด

โครงการหมูบานตัวอยางตามรอยเทาพอ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร

๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผูแทนจากสวนราชการ กองบัญชาการ

กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เขารวมงานนิทรรศการฯ

• จัดกําลังพลรวมกับสวนราชการ ผูนําทองถิ่น

และประชาชนทั่วไป รวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําดวยใจ”

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บานนัดฆอมิส

หมู ๕ ตําบลนํ้าดํา อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒๑


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กองทัพบก

• ตรวจพบเว็บไซตเขาขายลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน ๔,๒๔๔ ยูอารแอล

• เผยแพรขอมูลเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน ๔๔,๖๒๒,๐๑๘ ครั้ง

• ชี้แจงขอเท็จจริงตอประเด็นขาวสารที่บิดเบือนและบอนทําลายสถาบันฯ จํานวน ๒,๓๙๖,๑๙๒ ครั้ง

กองทัพเรือ

• ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน ๒๐๑ ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ อาทิ

๑. การถวายความปลอดภัยแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงพยาบาลศิริราช

โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยและยกเลิกการจัดตั้งกองอํานวยการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒. ถวายความปลอดภัยทางนํ้าแด สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ประทับ

ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

๓. ถวายความปลอดภัยทางนํ้าแด สมเด็จพระราชาธิบดีเล็ตซีที่ ๓ และพระบรมวงศานุวงศแหงราชอาณาจักรเลโซโท

พรอมคณะฯ เสด็จ และพํานัก ณ จังหวัดภูเก็ต

๔. ถวายความปลอดภัยแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จฯ มาเปนประธานเปดงาน

“เดิน - วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา สืบสานพระราชปณิธานของพอ” ณ โรงพยาบาลศิริราช

๕. จัดกิจกรรมถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย แดพระเจาหลานเธอ พระองคเจา

พัชรกิติยาภา พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

๖. ถวายความปลอดภัยแด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในการเสด็จฯ ณ โรงแรม

แชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

• ตรวจพบเว็บไซตเขาขายลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน ๖,๔๙๘ ยูอารแอล และแจงใหศูนยรักษาความปลอดภัย

คอมพิวเตอรกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมดําเนินตามกฎหมาย รวมทั้งรายงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมทราบ

๒๒


กองทัพอากาศ

• จัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยถวายแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๗

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

• พิธีบําเพ็ญกุศลปณรสมวาร (๑๕ วัน) ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

• จัดยานพาหนะพรอมเจาหนาที่ เพื่อประกอบอาหารใหแกประชาชนที่เดินทางมารวมแสดงความอาลัยถวายแดพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง

• พิธีวางพวงมาลา “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อนุสาวรียวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อรําลึกถึงความกลาหาญเสียสละของเหลาวีรชนทหารอากาศ และชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ที่ตอสูปกปองอธิปไตยของชาติจากการยกพลขึ้นบกที่อาวมะนาวของกองทัพญี่ปุนสมัยสงครามมหาเอเชีย

• จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพอเพชร) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีพระครูวินัยธรสมนึก จิตฺตนนฺโท (หลวงพอสมนึก) เปนประธานฝายสงฆ และพระเกจิอาจารย

นั่งปรก ประจําที่ ๑๐ ทิศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสมโภชพระพุทธจตุรากาศยานประธาน และถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

• ดําเนินมาตรการปลูกฝงคานิยม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน พิทักษ

รักษาสถาบันพระมหากษัตริยอยางสมพระเกียรติ ดังนี้ ๑) ถวายการบินรับ-สงเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ และผูแทนพระองค

โดยอากาศยานพระราชพาหนะที่กองทัพอากาศจัดถวาย รวมทั้งเตรียมพรอมในการแปรพระราชฐาน ๒) ถวายความปลอดภัย

พระบรมวงศานุวงศที่เสด็จพระราชดําเนินในพื้นที่ทาอากาศยาน กองบัญชาการ

กองทัพอากาศและกองบินตางๆ ๓) จัดเจาหนาที่เตรียมความพรอมปฏิบัติหนาที่

ชุดเฝาตรวจทางอากาศที่วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

และ ๔) ตรวจสอบและกําหนดแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบการโพสตขอความ

ที่เกี่ยวของกับการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย

• จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘

กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรณนภากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๒๓


๒ยุทธศาสตรที่

การรักษาความมั่นคง

ของรัฐและการตางประเทศ


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กระทรวงกลาโหม

จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ

๑๐๐ ป เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเปนการสรางความภาคภูมิใจของ

คนในชาติ และเปนการนอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลที่ ๖ โดยในสวนของกระทรวงกลาโหมไดรวมจัดกิจกรรมโดยพรอมเพรียง

กันตามสถานที่ตางๆ ไดแก ๑) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ บริเวณดาน

หนาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒) กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ลาน

อเนกประสงค กองบัญชาการกองทัพไทย ๓) กองทัพบก ณ บริเวณเสาธงอาคาร

พิพิธภัณฑกองทัพบก ๔) กองทัพเรือ ณ ปอมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการ

กองทัพเรือ และ ๕) กองบัญชาการกองทัพอากาศ ณ บริเวณลานหนากองบัญชาการ

กองทัพอากาศ

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รับการเยี่ยมคํานับจากมิตรประเทศ และใหการตอนรับ

มิตรประเทศ ดังนี้

• นาย Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Patto

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส ประจําประเทศไทย ณ ศาลาวาการกลาโหม

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

• ใหการตอนรับ Dr. Mohamed Shainee รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ประมงและการเกษตร สาธารณรัฐมัลดีฟส และคณะ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ ศาลาวาการกลาโหม

๒๖


• ใหการตอนรับ พลโท จันสะหมอน จันยาลาด รัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาวาการกลาโหม

• ใหการตอนรับ พลเรือเอก Harry Binkley Herris, Jr. ผูบัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟก และคณะ

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ ศาลาวาการกลาโหม พรอมทั้งหารือเกี่ยวกับความสัมพันธทางทหารระหวางไทย-สหรัฐฯ และการ

เปนเจาภาพรวมในการฝกรวมผสม Cobra Gold 2017 ระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

• ใหการตอนรับนาย Kirill Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําประเทศไทย ในโอกาสเขารับตําแหนงใหม

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองสนามไชย ในศาลาวาการกลาโหม

• ใหการตอนรับ พันเอก ดาวไก เลิดลิวัน ผูชวยทูตทหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจําประเทศไทย

ในโอกาสเขารับตําแหนงใหม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาวาการกลาโหม

• รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อนุสาวรีย

ทหารอาสา เพื่อแสดงความระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑

• รวมพิธีมอบเหรียญทูตสันติภาพ (Ambassador for Peace Medal) ใหแกทหารผานศึกเกาหลี และมอบทุนการศึกษา

แกบุตรหลานทหารผานศึกเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช ฟรอน รีสอรท จังหวัดชุมพร

โดยมี พันเอก พารค ควง เรย ผูชวยทูตฝายทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย เปนประธานในพิธี

๒๗


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

เดินทางเขารวมการประชุมและเดินทางเยือนตางประเทศ ดังนี้

• เขารวมการประชุม Xiang Shan Forum ครั้งที่ ๗ ระหวางวันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งเปนการประชุมประจําปที่จัดขึ้นโดยสถาบันศึกษายุทธศาสตรระหวางประเทศและสถาบันวิทยาการทหารของสาธารณรัฐประชาชน

จีน โดยมีผูนําทางทหารและนักวิชาการเขารวมประชุมฯ จํานวน ๔๖ ประเทศ

• เขารวมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ

กรุงกัวลาลัมเปอร สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยทั้งสองฝายไดรับทราบความคืบหนาในการดําเนินงานที่ผานมาของกลไกความรวมมือระดับ

ตางๆ ที่รวมกันขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติทั้งคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC) และคณะกรรมการ

ระดับภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ในเรื่องตางๆ พรอมทั้งเห็นชอบรวมกันถึงความรวมมือตอมาตรการการแกไข

ปญหาอาชญากรรมและการใชความรุนแรงในพื้นที่ชายแดน เพื่อความสงบสุขของทั้งสองประเทศ

• เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขาเยี่ยมคํานับ นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่

๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ทําเนียบรัฐบาล

• เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อเขารวมการประชุมหารือดานการทหารระหวาง

กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมอินเดีย (Thailand - India Defence Dialogue) ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงคเพื่อหารือนโยบายดานความมั่นคงและทบทวนกิจกรรมความรวมมือทางทหาร ระหวางไทยกับอินเดีย

รวมทั้งแสวงหาความรวมมือทางทหารในอนาคต โดยมีรองปลัดกระทรวงกลาโหม และ นาย Ravikant ตําแหนง Additional

Secretary ซึ่งเทียบเทา รองปลัดกระทรวงกลาโหมอินเดีย เปนประธานรวม

• จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานงานดานขาวกรองดานความมั่นคงกับตางประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน

๒๕๖๐ ณ หองหลักเมือง ๒ ในศาลาวาการกลาโหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานดานความมั่นคงกับตางประเทศใหเกิดการ

บูรณาการขาวกรองอยางเปนระบบ

• จัดโครงการ “เครือขายสีขาวเพื่อความมั่นคง สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน

๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน ตอบโต และทําความเขาใจมิใหลวงละเมิดสถาบัน

พระมหากษัตริย รวมทั้งสรางความรักและความสามัคคีของคนในชาติผานกิจกรรมสาธารณประโยชน ตลอดจนสรางความรูและความ

เขาใจในงานดานความมั่นคง ซึ่งมีผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย สถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศนเคเบิ้ลทีวี

ประจําทองถิ่น สื่อมวลชนหนังสือพิมพสวนภูมิภาค รวมทั้งผูดําเนินงานประชาสัมพันธประจําจังหวัดของภาครัฐและภาคเอกชน

จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

• บูรณาการฐานขอมูลดานการขาว โดยการจัดตั้งฐานขอมูลกลางและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งปรับปรุง

ขีดความสามารถใหเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยผานระบบอินเทอรเน็ต

• เขารวมการประชุมสมัชชาสมาพันธทหารผานศึกอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ระหวางวันที่ ๖ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงบันดาร

เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม และไดจัดใหมีพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณใหกับประธานกิตติมศักดิ์ และผูทําคุณประโยชนแกสมาพันธฯ

สําหรับประเทศไทย

๒๘


• เขารวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผานศึกเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๑

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ คายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี เพื่อเปนการรําลึกถึงวีรกรรม

ความกลาหาญและความเสียสละของทหารไทยที่เขารวมรบในสงครามเกาหลี

โดยมี นายฮวาง เคียว อัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี เปนประธานในพิธี

• รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผานศึกอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๓

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

รับการเยี่ยมคํานับจากมิตรประเทศ และใหการตอนรับ

มิตรประเทศ ดังนี้

• นาย Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย

พรอมคณะ เขาเยี่ยมคํานับเพื่อแนะนําตัวในโอกาสที่ผูบัญชาการทหารสูงสุด

เขารับตําแหนงใหม และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธและความรวมมือทางทหาร

ระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองรับรอง ๖๒

กองบัญชาการกองทัพไทย

• ใหการตอนรับ พลเรือตรี Simon Ancona ผูชวยผูบัญชาการทหารสูงสุด

สหราชอาณาจักร ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๑๙

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายความรวมมือและการเตรียมการประชุมระดับยุทธศาสตร

ในอนาคต

• นายอู วิน หมอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ประจําประเทศไทย พรอมคณะ เยี่ยมคํานับเพื่อแนะนําตัว

ในโอกาสเขารับตําแหนงใหม เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยความรวมมือทางทหาร

กันอยางตอเนื่อง ทั้งการฝก การศึกษา การตอตานการกอการราย ความรวมมือดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการ

บรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงกิจกรรมที ่ดําเนินการรวมกัน ไดแก โครงการผืนปาอาเซียนในพื้นที่ชายแดนไทย–เมียนมา โครงการหมูบาน

เขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดนและการสงเสริมการเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

• นายหลี บุนคํ้า เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจําประเทศไทย และ พลอากาศเอก Yoshiyuki

Sugiyama เสนาธิการกองกําลังปองกันตนเองทางอากาศญี่ปุน พรอมคณะ ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ

หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย และไดยืนยันถึงความสัมพันธและมิตรภาพที่ดีระหวางกัน โดยทั้งสองประเทศไดมีความ

รวมมือทางทหารกันอยางใกลชิด ทั้งการศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน การรักษาความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน รวมถึงการ

สงกําลังเขารวมการฝกรวมของคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานการแพทยทหาร กับคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานการใหความชวยเหลือ

ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (ADMM - Plus Military Medicine - Humanitarian Assistance and Disaster Relief

Joint Exercise 2016: AM - HEx 2016)

• พลเอก ดร.ตัน สรีดาโตะ สรี ฮาจี ซูลกิฟลี บินโมฮัมหมัดซิน ผูบัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือน

ประเทศไทยอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื ่ออําลาเนื่องจาก

เกษียณอายุราชการ

๒๙


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• พลตรี ฟาม ลาม ฮง เจากรมวิทยาศาสตรทหาร กระทรวงกลาโหมเวียดนาม และคณะ นายทหารจากหนวยระดับยุทธวิธี

ของกองทัพเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย

ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารจากหนวยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม และการประชุม Senior Staff Talk

การหารือดานการฝกศึกษา ความรวมมือระหวางเหลาทัพ การฝกอบรมสําหรับปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและความรวมมือในกรอบ

ของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Minister’s Meeting - Plus:

ADMM - Plus)

• รองผูบัญชาการทหารสูงสุดสหราชอาณาจักร ใหการเขาเยี่ยมคํานับเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปน

ทางการ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง ๖ กองบัญชาการกองทัพไทย และเยี่ยมชมการสาธิตของศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการกอการรายสากล

• พลเอก โอเลก แอล ซาลยูคอฟ ผูบัญชาการทหารบกสหพันธรัฐรัสเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อหารือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรวมมือดานตางๆ พรอมทั้งเฉลิมฉลองความสัมพันธระหวางกองทัพของทั้งสองประเทศที่มีมา

อยางยาวนาน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย

• นายโซเฮล คาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และคณะ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง

๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อหารือขอราชการ และความรวมมือที่เปนประโยชนดานการฝก ดานการศึกษา ดานการแลกเปลี่ยน

ดานการรักษาสันติภาพ และดานการตอตานการกอการราย

• ยัง ดิมูเลียกัน เปอฮิน ดาตู เปเกอรมา จายา พลตรี ดาโตะ ปาดูกา เซอรี โมฮัม ทาไวห บิน อับดุลละฮ ผูบัญชาการทหาร

สูงสุด เนการาบรูไนดารุสซาลาม และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน

๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางกองทัพไทยกับกองทัพบรูไนและหารือขอราชการ รวมทั้ง

ไดยืนยันถึงความสัมพันธและมิตรภาพที่ดีระหวางทั้งสองกองทัพที่มีพัฒนาการของความรวมมืออยางตอเนื่อง ทั้งในระดับทวิภาคี

พหุภาคี และพัฒนาใหกาวหนาตอไปในทุกมิติ

• พลเรือโท Ronald Joseph S Mercado AFP ผูบัญชาการทหารเรือ กองทัพฟลิปปนส และคณะ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน

๒๕๖๐ ณ หองรับรองกองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ เพื่อแนะนําตัวในโอกาส

เขารับตําแหนงใหม

• พลเอก Tan Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor ผูบัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย และคณะ

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองรับรองกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อหารือขอราชการ และแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนงใหม

• พลอากาศเอก Terrence J. O’Shaughnessy ผูบัญชาการทหารอากาศสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟก และคณะ

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย

๓๐


• พลตรี สุวอน เลืองบุนมี รองรัฐมนตรีกระทรวงปองกันประเทศและหัวหนากรมใหญเสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว

และคณะ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

• รับเยี่ยมคํานับกําลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาเขารับการฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ดานการเกษตรและปศุสัตวตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการ

กองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรหลักการทรงงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงเปนการสงเสริมความรวมมือดานความมั่นคงเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับมิตรประเทศ

• ใหการตอนรับ พลโท มินหนอง ผูบัญชาการสํานักปฏิบัติการพิเศษที่ ๔/ประธานคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค

เมียนมา–ไทย และคณะ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีการหารือแนวทางการ

สรางความรวมมือและสงเสริมการพัฒนาความสัมพันธในทุกระดับอันจะกอใหเกิดความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนการแกไข

ปญหาที่มีผลกระทบตอความสัมพันธและความมั่นคงที่มีอยูตลอดจนการพัฒนาสงเสริมในเรื่องของการประสานประโยชนรวมกัน

ในพื้นที่ตามแนวชายแดนดวยมาตรการที่ถูกตองและเหมาะสมบนพื้นฐานของความสัมพันธที่ดีตอกัน

• ใหการตอนรับ พลตรี Jeffrey A. Kruse (เจฟฟ เอ ครุซ) เจากรมขาวทหารกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟก และ

คณะ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย ไดหารือเพื่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น

อันจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาใหแนนแฟน

ยิ่งขึ้นตอไป

• ใหการตอนรับ พลเรือโท Ray Griggs, (เรย กริ๊กส) รองผูบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพออสเตรเลีย และคณะ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย

• ใหการตอนรับ พลโท เพอรรี่ ลิมเช็งโหยว ผูบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพสิงคโปร หารือและแลกเปลี่ยนขาวสารดานความ

มั่นคงดานการฝกศึกษา และความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ รวมถึงความรวมมือในการลาดตระเวนรวมทางทะเล

และทางอากาศในชองแคบมะละการะหวางกองทัพไทย สิงคโปร และมิตรประเทศในอาเซียน ซึ่งทําใหเกิดความมั่นคงและชวย

สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ทั้งนี้ พลโท เพอรรี่ฯ ไดเขารวมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นประถมาภรณ

มงกุฎไทย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาวาการกลาโหม โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานในพิธี

• ใหการตอนรับ พลโท Dato’Abdul Halim bin Hj Jalal เสนาธิการทหารมาเลเซีย และคณะ เมื่อวันที่ ๒๒

กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย ในการเขารวมการประชุมประสานงานฝายเสนาธิการระดับ

อาวุโส ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๗ (The 7 th Thailand-Malaysia Senior Staff Talks) ระหวาง ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

๓๑


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ กรุงเทพมหานคร และหารือขอราชการเกี่ยว

กับความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

อาทิ ดานการขาวดานยุทธการ ดานการฝกรวม

และผสม ดานการศึกษา ดานการแลกเปลี่ยน

การเยือนซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนา

ความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคง

ระหวางประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซียให

แนนแฟนยิ่งขึ้นตอไป

เดินทางเขารวมการประชุมและ

เดินทางเยือนตางประเทศ ดังนี้

• การประชุมคณะกรรมการชายแดน

ทั่วไปไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๓ โดยมี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เปนประธานรวมในการประชุม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สโมสร

กองทัพมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร สหพันธรัฐมาเลเซีย

• เดินทางเยือนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเพื่อเขารวมการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๔

(The 4 th High Level Committee: 4 th HLC) และแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนงใหม เมื่อวันที ่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมพารค รอยัล โฮเต็ล กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี

และความรวมมือที่แนนแฟนระหวางกองทัพทั้งสองประเทศในการรักษาความสงบเรียบรอย และความเปนอยูของประชาชน

ที่อาศัยอยูในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ

• เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปรอยางเปนทางการ ระหวาง ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อแนะนําตัวเนื่องในโอกาส

เขารับตําแหนงใหมและกระชับความสัมพันธทางทหารระหวางกองทัพทั้งสองประเทศ

• เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้ไดเขาเยี่ยม

คํานับรัฐมนตรีกระทรวงปองกันประเทศ และหัวหนากรมใหญเสนาธิการ กองทัพ

ประชาชนลาว รวมทั้งไดหารือเกี่ยวกับความรวมมือดานความมั่นคง และแนวทาง

การขยายกลไกความรวมมือในระดับกองทัพ

• เดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการ Langkawi International Maritime and

Aerospace 2017 (LIMA’17) ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เกาะ

ลังกาวี สหพันธรัฐมาเลเซีย รวมทั้ง ไดหารือเกี่ยวกับความรวมมือดานยุทโธปกรณ

และเทคโนโลยีการปองกันประเทศ

๓๒


• เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยางเปนทางการ และเยี่ยมชมกองพลรบพิเศษที่ ๓๐๘ ระหวางวันที่ ๔ - ๕

เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อแนะนําตัวในฐานะผูบัญชาการทหารสูงสุดของไทย และเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม และประธานเสนาธิการทหาร เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธของทั้งสองประเทศ

• เดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สโมสรนายทหารมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร

ประเทศมาเลเซีย โดยเปนประธานรวมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC) ไทย-มาเลเซีย

ครั้งที่ ๓๔ กับ พลเอก Tan Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor ผูบัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย การประชุม

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือความมั่งคั่งและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดน และสงเสริมกิจการที่เปนประโยชน

รวมกันในพื้นที่ชายแดนซึ่งกําหนดใหมีการประชุมรวมกันปละไมเกิน ๒ ครั้ง โดยสลับกันเปนเจาภาพ

• เขารวมการประชุมผูบัญชาการทหารสูงสุดของสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๕ - ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถกแถลงประเด็นความทาทายในการปฏิบัติการ

รักษาสันติภาพ โอกาสนี้ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ยังไดรวมพบปะหารือเพื่อกระชับความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ผูบังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ณ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กรุงวอชิงตันดีซี และผูบังคับบัญชาระดับสูงของ

กองทัพสหรัฐฯ ณ กองกําลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟก มลรัฐฮาวาย อีกดวย

ดําเนินการดานความรวมมือกับตางประเทศ ดังนี้

• รวมเปนประธานในพิธีเปดการฝกรวม/ผสม Cobra Gold 2017 ระหวางวันที่ ๑๔ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หนา

กองบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน คายกรมหลวงชุมพร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ

อํานวยการยุทธรวม/ผสม และการประยุกตใชกําลังรบในสถานการณวิกฤติตางๆ รวมทั้ง เปนการฝกใชระเบียบปฏิบัติประจํา

กองกําลังนานาชาติ โดยมีประเทศเขารวมการฝกฯ จํานวน ๒๙ ประเทศ ยอดกําลังพลกวา ๘,๓๐๐ นาย

๓๓


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• จัดการฝกปฏิบัติการรวมหนวยทําลายวัตถุระเบิด (EOD) และหนวยคนหาอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (WMD) ระหวาง

วันที่ ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สถานีรถไฟฟาหวยขวางและสถานีรถไฟฟาศูนยวัฒนธรรม ของบริษัททางดวนและรถไฟฟา

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภายใตสถานการณการแกไขปญหาการตอตานอาวุธทําลายลางสูง โดยมีผูเขารวมการฝกจํานวน ๒๐

หนวยงาน

• พิธีปดการอบรมหลักสูตรการทูตฝายทหารแบบรวมการ รุนที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองนเรศวร

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีนายทหารชั้นผูใหญ และผูชวยทูตทหารตางประเทศประจําประเทศไทย เขารวมพิธีฯ

• เดินทางตรวจเยี่ยมการฝกทดสอบแผนเผชิญเหตุ ประจําป ๒๕๖๐ ภายใตกรอบการฝกบริหารวิกฤตการณระดับชาติ (C-MEX 17)

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อทดสอบแผนแนวทางการปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวของตลอดจนบูรณาการและประสานการทํางานระหวางหนวยงาน

• จัดการฝกรวม/ผสม ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (The 3 rd JOINT AND COMBINED

EXERCISE THAILAND-MALAYSIA 2017: 3 rd JCEX THAMAL 2017) ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ณ มหาวิทยาลัยยูทาราห รัฐเคดาห สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝกการบรรเทาสาธารณภัยและเสริมสรางความ

รวมมือระหวางกองทัพของทั้งสองประเทศในการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน กรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ ซึ่งการฝกครั้งนี้

เปนครั้งแรกที่มีการสงกําลังพลของกองทัพไทยเขารวมการฝกนอกราชอาณาจักรไทยมากที่สุด

• การฝกรวม/ผสมหนวยปฏิบัติการพิเศษไทย-สหรัฐฯ โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล และหนวยปฏิบัติการ

พิเศษของเหลาทัพรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดกําลังพลเขารวมรหัส Balance Torch 17-7 ระหวางวันที่ ๙ กรกฎาคม

ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ สระบุรี ชลบุรี ลพบุรี และชัยนาท โดยการฝกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และพัฒนาขีดความสามารถของชุดปฏิบัติการพิเศษของทั้ง ๒ ประเทศ รวมทั้งเสริมสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยปฏิบัติการพิเศษไทย-สหรัฐฯ โดยมีรูปแบบการฝก ไดแก การปฏิบัติการในเมือง และการแขงขัน

ทางทหารนานาชาติ จํานวน ๒๘ ประเภทกีฬา ซึ่งในสวนของประเทศไทยไดจัดกําลังพลเขารวมการแขงขันพลซุมยิง ณ สาธารณรัฐ

คาซัคสถาน

๓๔


ดําเนินการดานตางๆ ดังนี้

• จัดการฝกรวมกองทัพไทยประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ในหวงเดือน

พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาขีดความ

สามารถดานการปฏิบัติการรวมของกองทัพไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ

โดยเปนการบูรณาการการฝกตามวงรอบประจําปของเหลาทัพ การระดม

สรรพกําลังและการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

โดยมีกําลังพลเขารับการฝกกวา ๕,๐๐๐ นาย

• การประชุมผูบัญชาการเหลาทัพ ครั้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ชั้น ๔ กองบัญชาการ

กองทัพไทย โดยมีผูบัญชาการเหลาทัพและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เขารวม

การประชุม ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติของกองทัพในการขอนอมเกลานอมกระหมอม

แสดงความอาลัยถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร เพื่อใหทุกเหลาทัพและสํานักงานตํารวจแหงชาติ สนับสนุน

รัฐบาลในทุกพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอยางสมพระเกียรติและ

สุดความสามารถ

• เดินทางตรวจเยี่ยมกองกําลังผาเมือง และฐานปฏิบัติการดอยกิวฮุง

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบสถานการณ และเปนขวัญกําลังใจ

แกกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ปองกันชายแดน รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาขีดความ

สามารถในการลาดตระเวน และตรวจการณทางอากาศของกองกําลังปองกัน

ชายแดน และสนับสนุนโครงการวิจัยของกระทรวงกลาโหม

• การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ เพื่อสรางความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพิจารณาปรับปรุงรางเอกสารการรวบรวมความเห็นรวมให

สมบูรณ ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นจากพรรคการเมืองภาคสวนตางๆ และ

ประชาชน จากการจัดเวทีการรับฟงความคิดเห็นกลุมยอย ทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย ไดจัดชุดรับฟงความคิดเห็นฯ

เขารวมบันทึกขอมูลและนํามาปรับปรุงจัดทําเปนเอกสารการรวบรวมความเห็น

รวมฉบับสมบูรณ กอนเสนอใหคณะอนุกรรมการจัดทําขอเสนอกระบวนการ

เพื่อสรางความสามัคคีปรองดองตอไป

๓๕


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• ดําเนินการดานบรรเทาสาธารณภัยและการชวยเหลือประชาชนของหนวยทหารพัฒนา ในหวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ไดแก ๑) หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖ สํานักงานพัฒนาภาค ๕ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว

เขาตรวจสอบและชวยเหลือผูประสบอุทกภัย พรอมทั้งอพยพประชาชนและขนยายสิ่งของออกจากพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ เมื่อวันที่

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตําบลตบหู อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๒) หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ สํานักงานพัฒนา ภาค ๒

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเขาชวยเหลือผูประสบอุทกภัย โดยลําเลียงคน สัตวและสิ่งของ

ออกจากพื้นที่ประสบภัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในเขตอําเภอพรรณนานิคม และอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๓) ศูนยบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานพัฒนาภาค ๒ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (สวนหนา) จังหวัดสกลนคร ทําการแจกจาย

เรือไฟเบอรกลาสพรอมไมพาย จํานวน ๕๐ ลํา และเสื้อชูชีพ จํานวน ๒๐๐ ชุด ใหกับผูนําชุมชน และผูนําศาสนา เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม

๒๕๖๐ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔) หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ สํานักงานพัฒนาภาค ๒ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนําอาหารและเครื่องดื่มแจกจายแกผูประสบภัย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่

บานดอนเสาธง ตําบลโฮงฮาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ ๕) หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๖ สํานักงานพัฒนาภาค ๑

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกําลังพลเขาฟนฟูทําความสะอาดภายในอุโบสถ และถนนภายในบริเวณวัดศรีสะอาด เมื่อวันที่ ๓๑

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ หลังนํ้าลดระดับลงสูสภาวะปกติ

• ตรวจเยี่ยมการฝกหนวยบรรเทาสาธารณภัย ระดับหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยฝก

บรรเทาสาธารณภัย หนวยบัญชาการทหารพัฒนา อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการควบคุม

บังคับบัญชาและการอํานวยการของศูนยบรรเทาสาธารณภัยสวนหนา ระดับหนวยบัญชาการทหารพัฒนา และสํานักงานพัฒนาภาค

รวมทั้งทดสอบการปฏิบัติของหนวยบรรเทาสาธารณภัย และชุดคนหาและกูภัย ใหเปนไปตามรางระเบียบปฏิบัติประจําและคูมือการ

ปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น ตลอดจนทดสอบการเตรียมความพรอมในการจัดการฝกในระดับอาเซียน

• จัดการแขงขันกองทหารเกียรติยศระดับกองทัพไทย ระหวางวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศของกองทัพไทยเปนรูปแบบเดียวกันทั้งกองทัพไทย เปนไปตาม

พระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยผลการแขงขันกองทัพบกไดรับรางวัลชนะเลิศ

และจะเปนหนวยปฏิบัติหนาที่การรับ-สงเสด็จ สําหรับงานวันราชวัลลภ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรมทหารราบที่ ๑

มหาดเล็กรักษาพระองค

๓๖


กองทัพบก

• ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีผลการจับกุม จํานวน

๕,๘๓๗ ครั้ง จับผูกระทําผิดได จํานวน ๖,๖๖๗ คน ตาย ๕๘ คน ยึดของกลาง

ไดแก ยาบา จํานวน ๑๙๒,๒๗๐,๖๕๕ เม็ด ฝน ๑,๒๘๘.๗๒ กิโลกรัม

กัญชา ๔๒,๑๑๕.๗๒ กิโลกรัม ไอซ ๘,๑๗๑.๕๕ กิโลกรัม และพืชกระทอม

๓๘,๕๕๐.๓๐ กิโลกรัม

• ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยและปญหาผูหลบหนี

เขาเมืองโดยสกัดกั้นผูหลบหนีเขาเมืองมีผลการจับกุม จํานวน ๔๓,๒๙๑ ครั้ง

มีผูกระทําความผิด จํานวน ๒๗๙,๑๓๒ คน แยกเปนชาวกัมพูชา ๒๐๑,๒๐๓ คน

ชาวเมียนมา ๗๑,๗๐๗ คน และชาวลาว ๓,๙๙๑ คน เวียดนาม ๑๑ คน เกาหลีเหนือ

๘ คน

กองทัพเรือ

• จับกุมเรือประมงเวียดนามที่ลักลอบเขามาทําการประมงในนานนํ้าไทย

จํานวน ๑๐๘ ครั้ง โดยจับกุมเรือประมงเวียดนาม จํานวน ๔๘๔ ลํา ผูกระทําผิด

เปนลูกเรือชาวเวียดนาม จํานวน ๑,๘๕๗ คน สําหรับการปองกันการรุกลํ้าเขตแดน

ตามแนวชายแดนทางทะเลและทางบกในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติไมพบการลวงลํ้าอธิปไตยตามแนวชายแดน

• จัดชุดประสานงานประจําพื้นที่กองทัพเรือ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยมี

ผลการปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก การจับกุมผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

มีผลการจับกุม ไดแก ยาบา ๒๒,๑๗๑,๕๕๔ เม็ด

กัญชา ๗,๒๔๒.๘๗ กิโลกรัม

กระทอม ๒,๓๑๘ กิโลกรัม

ไอซ ๒๗๕,๒๖๕.๓๐ กิโลกรัม

ไมพะยูง ๔๑๒ ทอน ฝนดิบ

๓,๒๗๒.๑๐ กิโลกรัม ยาอี ๑๙ เม็ด

และดําเนินการจับกุมผูหลบหนี

เขาเมือง จํานวน ๑๑ คน

๓๗


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• จัดการฝกกองทัพเรือประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ในหวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามนโยบายรัฐบาล

ดานการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพ และระบบการปองกัน

ประเทศใหมีความพรอม ประกอบกับนโยบายและกรอบแนวทางของกระทรวงกลาโหมในการเตรียมกําลังและการใชกําลัง

ของกองทัพ โดยยึดมั่นในหลักการใชการปฏิบัติการในลักษณะการรบรวมเปนหลักรวมถึงการสนับสนุนการรักษาผลประโยชน

แหงชาติและการชวยเหลือประชาชนโดยเฉพาะจากปญหาสาธารณภัยโดยมีขั้นตอนการฝก ๓ ขั้น ไดแก ๑) ขั้นการอบรมกอน

การฝก ๒) ขั้นการฝกปญหาที่บังคับการ และ ๓) ขั้นการฝกภาคสนาม/ภาคทะเล

กองทัพอากาศ

รับการเยี่ยมคํานับจากมิตรประเทศ และใหการตอนรับมิตรประเทศ ดังนี้

• รวมรับเสด็จ สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห

มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (H.M. SultanHaji Hassanal Bolkiah

Mu’lzzaddin Waddaulah) สมเด็จพระราชาธิบดีและนายก

รัฐมนตรีแหงบรูไนดารุสซาลาม พรอมดวยสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ

เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหวาง

วันที่ ๕ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ทาอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖

ดอนเมือง เพื่อเขารวมการประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือเอเชีย

(Asia Cooperation Dialogue - ACD Summit) ครั้งที่ ๒ ระหวาง

วันที่ ๘ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

• ใหการตอนรับ นายแดน คารเมล ผูชวยทูตทหารอิสราเอล

ประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองรับรองพิเศษ ๑

กองบัญชาการกองทัพอากาศในโอกาสเขาเยี่ยมคํานับเพื่อแนะนําตัว

ในโอกาสเขารับตําแหนงใหม และอวยพรเนื่องในเทศกาลปใหม

๓๘


• ใหการตอนรับ พลอากาศเอก ดาโตะ ซรีฮัจญีอัฟเฟนดิบิน

รองผูบัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย ในโอกาสเขารับตําแหนงใหม เมื่อวันที่ ๒๔

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองรับรองพิเศษ ๑

• ใหการตอนรับ นาวาอากาศเอก อัลเบิรต เอช ฟตส (Colonel Albert

H. Fitts) ผูชวยทูตทหารสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ในโอกาสแนะนํา

ตัวเพื่อเขารับตําแหนงใหม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองรับรองพิเศษ ๑

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

• เฝารับ-สงเสด็จ สมเด็จพระจักรพรรดิ

อะกิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินี มิชิโกะ แหง

ญี่ปุน เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเปนการสวนพระองค

ระหวาง ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ทาอากาศยาน

ทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อแสดง

ความอาลัยตอการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

• รับเยี่ยมคํานับจากพลอากาศจัตวา เนียว

ฮอง เกียท (Brigadier General Neo Hong Keat)

เสนาธิการทหารอากาศสิงคโปร เพื่อหารือขอราชการ

ในโอกาสเดินทางมารวมประชุมการจัดทําบันทึกความ

เขาใจระหวางคณะทํางานรวมไทย-สิงคโปร ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองรับรองพิเศษ ๑

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

• พลอากาศจัตวา โมฮัมหมัด มาบูบูล ฮาค

ผูชวยทูตทหารบังกลาเทศ ประจํากรุงเทพมหานครถิ่นพํานัก ณ เมืองยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน

๒๕๖๐ ณ หองรับรองพิเศษ ๒ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่ออําลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหนาที่

๓๙


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• นายอเล็กซานเดอร มิเคเยฟ ผูอํานวยการใหญรัฐวิสาหกิจ Rosoboron

export ของสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองรับรองพิเศษ

๒ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือระหวางไทยและ

รัสเซียในดานการทหาร และเทคนิคทางทหารรวมถึงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ

จากสหพันธรัฐรัสเซีย

• รับการเยี่ยมคํานับจาก พลตรี ดาโตะ ปาหลาวัน รีดวน บิน ฮัจญีบา

ฮารุดดิน (Major General Dato’ Pahlawan Redzuan bin Hj Baharuddin)

ผูชวยทูตฝายทหารมาเลเซียประจํากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสครบวาระ

การปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย

• ใหการตอนรับ พลอากาศโท เล ฮุย หวิ่ง (Lieutenant General

Le Huy Vinh) ผูบัญชาการทหารอากาศและปองกันภัยทางอากาศเวียดนาม

ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของกองทัพ

อากาศ ในระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการกองทัพ

อากาศ เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศ

เวียดนาม

• ใหการตอนรับ นายคริสเตียนเรเรน บารเกตโต เอกอัครราชทูตวิสามัญ

ผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐชิลี ประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อแนะนําตัวในโอกาส

เขารับตําแหนงใหม

เดินทางเขารวมประชุมและเดินทางเยือนตางประเทศ ดังนี้

• เดินทางเยือนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ

๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ในโอกาสแนะนําตัวและเสริมสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางกองทัพอากาศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

โดยมี พลเอกอาวุโส Min Aung Hlaing ผูบัญชาการทหารสูงสุด และ

พลอากาศเอก Khin Aung Myint ผูบัญชาการทหารอากาศ ใหการตอนรับ

๔๐


• เดินทางไปรวมพิธีเปดนิทรรศการการบิน Le Bourget Air Show

(ปารีส แอรโชว ครั้งที่ ๕๒) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ทาอากาศยาน

เลอบูรเชต กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีประธานาธิบดีฝรั่งเศส เปนประธาน

ในพิธีเปดนิทรรศการฯ

• เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปรอยางเปนทางการ ในฐานะแขก

ของกองทัพอากาศสิงคโปร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐ

สิงคโปร เพื่อเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางกองทัพอากาศกับ

กองทัพอากาศสิงคโปร ในการนี้ ไดเขาเยี่ยมคํานับ Major General Mervyn Tan

ผูบัญชาการทหารอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร

ดําเนินการดานความรวมมือกับตางประเทศ ดังนี้

• จัดการประชุมชี้แจงคณะผูชวยทูตทหารตางประเทศประจํา

ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมฝายเสนาธิการ

ทหารอากาศ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง

ความสัมพันธที่ดีตอกันรวมทั้งชี้แจงถึงระบบการติดตอประสานงานกับกองทัพ

อากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และขอเสนอแนะในการติดตอ

ประสานงานระหวางกัน

• เปนประธานรวมกับ Senior Colonel Liao Xiangwu รองผูอํานวยการ

สํานักงานกิจการทั่วไป กรมเสนาธิการ กองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน

และผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ กองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในพิธีปดการประชุมคณะทํางานรวมกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางกองทัพ

อากาศทั้งสองประเทศ

ดําเนินการดานตางๆ ดังนี้

• เปดการประชุมสัมมนาสายงานอากาศโยธิน ครั้งที่ ๑/๖๐ เมื่อวันที่

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน

๔๑


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• ใหการตอนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางไปเขารวมการประชุม

คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร สหพันธรัฐมาเลเซีย

• รับการเยี่ยมคํานับจากพันเอก คริสโตเฟอร แอนโทนี่ ลัคแฮม (Colonel Christopher Antony Luckham) ผูชวยทูต

ฝายทหาร สหราชอาณาจักร ประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพ

อากาศ เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย

• ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินขับไลแบบที่ ๑๘ ข/ค และการประชุม Program Management

Review ครั้งที่ ๗ (PMR 7) ระหวางวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

• ใหการตอนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อหารือถึงการขยายความรวมมือทางทหารระหวางสองประเทศใหมากขึ้น ระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ทาอากาศยาน

ทหาร ๒ กองบิน ๖

• รวมเปนประธานในพิธีเปดการฝกผสม COPE TIGER 2017 เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ฐานทัพอากาศ Paya Lebar

สาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งถือเปนการฝกผสมทางอากาศที่มีการสนธิกําลังทางอากาศใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยนํา

กําลังทางอากาศจาก ๓ ประเทศ ไดแก ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร และสหรัฐอเมริกาเขารวมการฝก

• เปนประธานในพิธีเปด การสัมมนาผูชวยทูตฝายทหารอากาศ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ณ หองประชุมกองทัพอากาศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติหนาที่ ขอขัดของ และขอเสนอแนะ

ระหวางผูชวยทูตฝายทหารอากาศประจําประเทศตางๆ

มีหัวขอการสัมมนา ไดแก ๑) การใหคําปรึกษา

ของเอกอัครราชทูต อัครราชทูต หรืออุปทูต

เกี่ยวกับกิจการทางทหาร ๒) การเปน

ผูสังเกตการณ และประสานงาน

ดานกิจการทหารอากาศกับเจาหนาที่

ทางทหาร ๓) การควบคุม ดูแล

และชวยเหลือแกกําลังพลของ

กองทัพอากาศที่ไปศึกษาหรือดูกิจการ

ณ ประเทศที่ตนประจําอยู ใหเปน

ไปตามนโยบายของกองทัพอากาศ

๔๒


หรือที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ๔) การสงเสริมความสัมพันธระหวาง

กองทัพอากาศกับกองทัพอากาศของประเทศที่ตนประจําอยู ๕) การ

เชื่อมความสัมพันธกับผูชวยทูตฝายทหารของประเทศอื่นๆ ที่ประจําอยู

ณ ประเทศนั้น และ ๖) การเปนผูแทนของกองทัพอากาศหรือกระทรวง

กลาโหมในการจัดซื้อยุทโธปกรณและสิ่งของตามความตองการของ

กองทัพหรือกระทรวงกลาโหม เมื่อไดรับมอบหมาย เปนตน

• เปนประธานรวมในพิธีปดการฝกปฏิบัติการทางอากาศผสม

Elang Thainesia XVIII เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ฐานทัพ

อากาศ Roesmin Nurjadin เมือง Pekanbaru สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดยมี พลอากาศโท Hadiyan Sumintaatmadja รองเสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย (เทียบเทารองผูบัญชาการ

ทหารอากาศ) เปนประธานรวมฝายอินโดนีเซีย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณในการ

ปฏิบัติการทางอากาศใหสามารถปฏิบัติการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงแลกเปลี่ยน

ความรูในการวางแผนและการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศผสม

• จัดการประชุมคณะทํางานระดับฝายอํานวยการระหวางกองทัพอากาศและกองทัพอากาศอินเดีย ระหวาง

วันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมี

รองเสนาธิการทหารอากาศ และผูชวยเสนาธิการทหารอากาศอินเดีย เปนประธานรวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือ

ความรวมมือทางทหาร และแลกเปลี่ยนเจาหนาที่คณะทํางานของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ยังเปนการพัฒนา

ความสัมพันธระหวางกองทัพอากาศและกองทัพอากาศอินเดียใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น

๔๓


๓ยุทธศาสตรที่

การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม

และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• จัดตั้งเต็นทบริการทางการแพทยรวมกับสภากาชาดไทย และกรม

สุขภาพจิต ซึ่งเปนสวนหนึ่งของศูนยปฏิบัติการรวมการแพทยและสาธารณสุข

ในหวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่หนาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนที่มารวมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กองบัญชาการกองทัพไทย

• รวมในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการสงเสริมการมีงานทําใหกับ

ทหารกองประจําการ ระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองพินิตประชานาถ ในศาลาวาการกลาโหม โดยมี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานในพิธี

• สนับสนุนการแกไขปญหาราคาขาวเปลือกตกตํ ่าตามนโยบายรัฐบาล

ไดแก การจัดกําลังพลออกชวยเกี่ยวขาวรวมกับชาวนา การจัดยานพาหนะ

ขนสงใหแกเกษตรกรเพื่อนําขาวเปลือกมาสีที่โรงสีขาวชุมชน การพัฒนาขีดความ

สามารถของโรงสีขาวชุมชนและการเปดใหบริการสีขาวเปลือกโดยไมคิดคาใชจาย

รวมถึงไดสงเสริมการนําผลิตภัณฑที่เหลือจากการสีขาวไปใชประโยชนอยางคุมคา

การจําหนายและชวยหาตลาดรับซื้อ โดยไมผานพอคาคนกลาง เพื่อใหขายขาวได

ในราคายุติธรรม

• จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

ในหวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑ มกราคม

๒๕๖๐ จํานวน ๓๘ จุด ในพื้นที่ ๓๔ จังหวัดทั่วประเทศ และรณรงคเพื่อลด

อุบัติเหตุการจราจรโดยใชเครือขายและสื่อของกองทัพรณรงคใหประชาชนทั่วไป

ขับขี่ยานพาหนะดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งจัดชุดตรวจ

สภาพยานพาหนะใหกําลังพลของหนวยและประชาชนทั่วไป

• ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย

สวนหนา และรับฟงการบรรยายสรุปสถานการณอุทกภัยและการชวยเหลือประชาชน

ประกอบดวย การทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การเพิ่มประสิทธิภาพการ

๔๖


ระบายนํ้า การซอมแซมบาน

เรือน การสรางบานทดแทน

และการซอมแซมถนน เมื่อวันที่

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หนวย

พัฒนาการเคลื่อนที่ อําเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎรธานี พรอมทั้ง

ไดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ

หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖

สํานักงานพัฒนาภาค ๔ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

• อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหวางวันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ ทองสนามหลวง ประกอบดวย

การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มใหกับประชาชน การจัดรถสุขาเคลื่อนที่ การจัดกําลังพลใหบริการประชาชน และการประชาสัมพันธ

ในเครือขายกองทัพ

• ดําเนินการสนับสนุนการแกไขปญหาภัยแลงตามนโยบายรัฐบาล เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภค และเพียงพอตอภาค

เกษตรกรรม ประกอบดวย การกอสรางปรับปรุงระบบประปา การติดตั้งระบบผลิตนํ้าดื่ม การขุดเจาะและพัฒนาบอนํ้าตื้น บอนํ้า

บาดาล การขุดลอกแหลงนํ้า การกอสรางฝายเก็บกักนํ้า การขุดสระนํ้าในไรนา และการแจกจายนํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค

• อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต ไดแก ๑) จัดตั้งจุดบริการชวยเหลือประชาชน จํานวน ๔๐ จุด

พรอมทั้งรวมรณรงคลดอุบัติเหตุ ๒) เตรียมความพรอมในการปองกันการกอการรายภายในประเทศ โดยจัดชุดปฏิบัติการสํารวจ

พื้นที่เสี่ยง และประเมินสถานการณรวมกับผูแทนหนวยปฏิบัติการพิเศษของเหลาทัพ และตํารวจ รวมทั้งดําเนินการซักซอมแผนการ

ปฏิบัติ เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับประชาชน และ ๓) ดําเนินการสนับสนุนการแกไขปญหาภัยแลง ไดแก การกอสรางปรับปรุง

ระบบประปา การติดตั้งระบบผลิตนํ้าดื่ม การกอสรางถังเก็บนํ้า การขุดเจาะและพัฒนาบอนํ้าตื้น บอนํ้าบาดาล การขุดลอกแหลงนํ้า

การกอสรางฝายเก็บกักนํ้า การขุดสระนํ้าในไรนา และการแจกจายนํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค

• จัดกําลังพล พรอมยุทโธปกรณในการขนยายสิ่งของ และชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัย เมื่อวันที่

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บานยานซื่อ ตําบลยานซื่อ อําเภอควนโดนและบานการูบี ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

กองทัพบก

• ดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไดแก การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ

พัฒนาเพื่อความมั่นคง และโครงการพัฒนาสนับสนุนสวนราชการอื่นๆ อาทิ การขุดลอกคูคลอง เสนทางระบายนํ้า และแหลงกักเก็บนํ้า

ตามแผนการบริหารจัดการนํ้าของรัฐบาล

กองทัพเรือ

• ดําเนินการแกไขปญหาที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมุงเนนการดําเนินการกับ

กลุมนายทุนผูแสวงหาผลประโยชน เพื่อใหประชาชนไดรับความเปนธรรมอยางถูกตองตามกฎหมายตามสิทธิในการเขาถึงบริการ

ขั้นพื้นฐานของรัฐ

• สนับสนุนการเยี่ยมชมและเขาศึกษาดูงานของคณะขาราชการจากหนวยงานตางๆ รวมถึงประชาชน

ทั่วไป และเผยแพรประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของหนวยในกองทัพเรือผานทางสื่อตางๆ เชน นิตยสาร

ของหนวยงานในกองทัพเรือ และเว็บไซตตางๆ ของกองทัพเรือ

๔๗


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• จัดตั้งคณะทํางานศูนย

บริการกําลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

รับผิดชอบอํานวยการ ประสานงาน

ในการพัฒนาและปรับปรุงศูนย

บริการฯ ใหสามารถตอบสนอง

ผูรับบริการ ทั้งกําลังพลประจําการ

นอกประจําการ และประชาชนทั่วไป

อยางมีประสิทธิภาพ

• ดําเนินการชวยเหลือ

ผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใตของ

ประเทศไทยในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยใหการรักษาพยาบาล และมอบถุงยังชีพแกผูประสบภัยในพื้นที่ดังกลาว ตามลําดับความ

รุนแรง โดยมุงเนนพื้นที่ที่การใหความชวยเหลือตามเสนทางปกติไมสามารถเขาถึงไดเปนหลัก เชน พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

อําเภอชะอวด อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

• เผยแพรประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของหนวยในกองทัพเรือผานทางสื่อตางๆ เชน นิตยสารของหนวยงานและเว็บไซต

ตางๆ ของกองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

• ดํารงความพรอมในการปฏิบัติงานชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ โดยสนับสนุนการ

ปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกําหนดแนวทางและรูปแบบการบูรณาการกับทุกภาคสวนอยางเปนระบบ

• ปฏิบัติงานชวยเหลือเกษตรกรในการลดตนทุนการผลิต โดยการ

สนับสนุนกําลังพลชวยเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งสนับสนุนโรงสีขาวพรอม

อุปกรณเพื่อบริการประชาชนเปนการลดคาใชจายในการจางแรงงานตาม

ความเหมาะสมของแตละพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนโรงสีขาวพรอมอุปกรณ

เพื่อบริการประชาชน

• ใหการตอนรับนายกรัฐมนตรีและผูบัญชาการเหลาทัพ เดินทางไป

ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๗

ตําบลมะสวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อพบปะผูประสบอุทกภัย

รวมทั้งมอบเงินเยียวยาและถุงยังชีพแกผูประสบอุทกภัย

• เปนประธานในพิธีปลอยขบวนรถชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยจัดรถบรรทุกสิ่งของที่ไดรับบริจาคจากภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อชวยเหลือประชาชน

ในพื้นที่ตางๆ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี และกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

• เปนประธานในพิธีสงหนวยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๐ เพื่อแกไขปญหาภัยแลงใหกับพื้นที่ตางๆ

โดยมี รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร คณะทํางานฝนหลวงและควบคุมไฟปา สํานักงานชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นักบิน และเจาหนาที่หนวยบินฝนหลวงกองทัพอากาศ เขารวมในพิธี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม

๒๕๖๐ ณ ทาอากาศยานทหาร ๒ ดอนเมือง

• เปดการฝกอบรมวิชาชีพประจําป รุนที่ ๑/๖๐ จํานวน ๑๐ หลักสูตร ไดแก ๑) หลักสูตรโหราศาสตรไทยพื้นฐาน

๒) หลักสูตรไพยิปซี ๓) หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน ๔) หลักสูตรตัดผมชายชั้นสูง ๕) หลักสูตรดัดผม - เสริมสวยขั้นพื้นฐาน

๖) หลักสูตรดัดผม – เสริมสวยชั้นสูง ๗) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นพื้นฐาน ๘) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง ๙) หลักสูตรนวด

๔๘


เพื่อสุขภาพ (นวดสปา - อโรมา) และ

๑๐) หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ (นวด

ตัว) ใหแกขาราชการลูกจาง พนักงาน

ราชการ และครอบครัวกองทัพอากาศ

ณ แผนกสงเสริมอาชีพ กองอาชีวะ

สงเคราะหกรมสวัสดิการทหารอากาศ

• จัดกิจกรรม “โครงการ

ธนาคารอาคารสงเคราะหสราง/ซอม

ที่อยูอาศัยใหแกผูดอยโอกาสและผูยากไร” โดยกองบิน ๔๖ รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห เทศบาลนครพิษณุโลก และกองพล

ทหารราบที่ ๔ มอบบาน จํานวน ๑๐ หลัง ใหแกพี่นองประชาชน เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก

• นําขาราชการและทหารกองประจําการกองบิน ๒๓ รวมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม สรางกําลังใจใหแกผูพิการทางสายตา

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนําผูพิการทางสายตาออกวิ่งและ

เดินในเสนทางรอบสวนสาธารณะหนองประจักษศิลปาคม ระยะทาง ๒ กิโลเมตร และแนะนําจุดสําคัญในบริเวณที่ผานใหแกผูพิการ

ทางสายตา

• นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการทหารกองประจําการ และชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๔ รวมกับหนวยงาน

ตางๆ ออกหนวยมิตรประชาชวยเหลือพี่นองประชาชนและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาฝา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดเขาฝา

ตําบลชองแค อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดยมีกิจกรรมประกอบดวย การใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การใหบริการตัดผม

ชาย – หญิง การแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุการฝกบินเครื่องบินจําลอง การแสดงดนตรี การมอบอุปกรณการเรียน–กีฬา ทุนการศึกษา

และรถจักรยานแกนักเรียนที่ขาดแคลน

• ตรวจเยี่ยมหนวยมิตรประชา กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวังมะเดื่อ ตําบลอาวนอย อําเภอ

เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีกิจกรรมประกอบดวย พิธีวางพานพุมและแสดงความอาลัยถวายแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การมอบอุปกรณการเรียนและทุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวังมะเดื่อ รวมทั้งการใหบริการ

ทางการแพทยแกประชาชนในพื้นที่

• โครงการจัดหานํ้าอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม

๒๕๖๐ ณ ตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ซึ่งโครงการดังกลาว เปนความรวมมือ

ระหวางศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อ

สงมอบถังบรรจุนํ้าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พรอมติดตั้งเครื่องกรองนํ้าและสิ่งปลูกสราง สําหรับ

ผลิตนํ้าดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ มอบใหนักเรียนโรงเรียนบานโนนเชือกและพี่นองประชาชน

ชุมชนบานขาม

• นําขาราชการออกหนวยชวยเหลือประชาชน เพื่อปรับปรุงหองนํ้าและสนาม

เด็กเลนของโรงเรียนในพื้นที่ รวมทั้งไดมอบยาเวชภัณฑ อุปกรณกีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน

แกคณะครูและนักเรียน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบานเนินพยอม อําเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

• นํากําลังพล และเจาหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชนในการขนยายสิ่งของและสัตวเลี้ยง

ไปพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งซอมแซมผนังกั้นนํ้าที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณนํ้าปาไหลหลาก

ในพื้นที่ เนื่องจากพายุดีเปรสชั่น “ทกซูรี” ที่พัดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่

๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณโรงเรียนบานทายาง ตําบลเนินกุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

๔๙ยุทธศาสตรที่

การศึกษาและเรียนรู

การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กระทรวงกลาโหม

• จัดอบรมศีลธรรมใหแกกําลังพล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขัดเกลาจิตใจ

ปลูกจิตสํานึก และคุณธรรมอันดีใหแกกําลังพล โดยนําหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหเปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริตมาใชเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม

• จัดพิธีสมโภช “พระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ” ศิลปะสุโขทัย

ปางมารวิชัย ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนที่สักการบูชาของกําลังพล

และครอบครัวรวมถึงประชาชนทั่วไป

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• จัดอบรมศีลธรรมใหแกกําลังพลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดยไดสอดแทรกหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

ใหเปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต

• จัดพิธีบําเพ็ญกุศลปณรสมวาร (๑๕ วัน) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ พระอุโบสถวัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร

• จัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร

• จัดกิจกรรม พัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดราชประดิษฐ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๕๒


• จัดกิจกรรม สวดมนตขามปวิถีไทยตอนรับปใหมวิถีพุทธ ๒๕๖๐ และ

กราบไหวขอพร ๙ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ มหามงคล เพื่อความเปนสิริมงคลในวัน

ขึ้นปใหม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพิชยญาติการาม

• พิธีเททองหลอและพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธไตรเสนากลาโหม

พิทักษ” เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วัดปริวาสราชสงคราม

กองทัพเรือ

• จัดอบรมศีลธรรมใหแกกําลังพล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขัดเกลาจิตใจ

ปลูกจิตสํานึก และคุณธรรมอันดีใหแกกําลังพลโดยนําหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต มาใช

เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม

• จัดกิจกรรมทําความสะอาดและพัฒนาสถานที่สําคัญทางศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรมในพื้นที่ใกลเคียงอยางตอเนื่อง

• สนับสนุนหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพเรือ โดยการบริจาค

เงินทุนเพื่อใชในการศึกษาและการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

กองทัพอากาศ

• จัดพิธีถวายผาพระกฐิน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม

๒๕๕๙ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร โดยนํารายไดจาก

การบริจาคไปบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุของวัดที่ชํารุดทรุดโทรม

• จัดการปฏิบัติธรรมสวดมนตและเจริญจิตภาวนา ณ พุทธสถาน

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

• จัดโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท ในกิจกรรมธรรมะเดลิเวอรี่

โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในหัวขอ “ธรรมะกับการสรางความปรองดอง

สมานฉันท” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ทาอากาศยานทหาร

กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

• จัดพิธีอุปสมบทหมูกองทัพอากาศ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓

มิถุนายน ๒๕๖๐ และพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พัทธสีมา

วัดลาดสนุน จังหวัดปทุมธานี

๕๓ยุทธศาสตรที่

การยกระดับคุณภาพ

บริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กระทรวงกลาโหม

• จัดกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพที ่ดีใหแก

ขาราชการ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยเริ่มกิจกรรมเมื่อวันที่ ๓๐

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• จัดการประชุมหารือรวมกับคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนา

ริมฝงแมนํ้าเจาพระยา ดานการประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ หองศูนยปฏิบัติการกระทรวงกลาโหม ชั้น ๓ ในศาลาวาการกลาโหม

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางในการทําความเขาใจกับประชาชนทั่วไป

และกลุมผูคัดคานที่ไมเห็นดวย ซึ่งปจจุบันไดสงมอบรายละเอียดรูปแบบโครงการฯ

ดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๗ หนวยงาน เพื่อพิจารณาและ

ใหความเห็นชอบ ไดแก ๑) กรมเจาทา ๒) คณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร

๓) กรมทางหลวงชนบท ๔) กรมศิลปากร ๕) การรถไฟแหงประเทศไทย ๖) การรถไฟฟา

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย และ ๗) การทางพิเศษแหงประเทศไทย

• ดําเนินการประชาสัมพันธ ในโครงการรณรงคสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

ปอดบวมและโรคไขหวัดใหญในผูสูงอายุ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดทําเอกสาร

แผนพับและฉีดวัคซีนปองกันใหกับขาราชการบํานาญและครอบครัวขาราชการ

• จัดการอบรมการปองกันตานภัยยาเสพติดใหกับขาราชการ

ลูกจาง พนักงานราชการ และพนักงานกรมการพลังงานทหาร ศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน

๒๕๖๐ ณ วัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหความรูความเขาใจถึงโทษและ

พิษภัยของยาเสพติดในสังคมปจจุบัน

๕๖


• จัดการฝกอบรมใหความรูในการปองกันและแกไขปญหาเอดสใหแก

บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ หองพินิตประชานาถ ในศาลาวาการกลาโหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขา

รับการฝกอบรมสามารถถายทอดความรูแกผูอื

่น รวมทั้งสามารถนําไปประยุกต

ใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

มีภารกิจในการชวยเหลือประชาชนในหลายดาน ซึ่งอาจมีการปะทะหรือการ

สัมผัสกับเลือดหรือสารคัดเลือดที่อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการติดเชื้อได

• จัดกิจกรรม ภายใตชื่อ “สานสัมพันธจากใจ ทหารไทยกับประชาชน”

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณชุมชนโดยรอบศาลาวาการกลาโหมและ

พื้นที่ใกลเคียง โดยมีกิจกรรมที่สําคัญไดแก การบริการทางการแพทย การบริการ

ตัดผม การเขารวมกิจกรรมเตนแอโรบิคหรือกีฬาชนิดอื่นๆ และการทําความ

สะอาดวัดและบริเวณรอบชุมชน

กองบัญชาการกองทัพไทย

• จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแจกจายนํ้าดื่มและถุงยังชีพ

ใหแกผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต

กองทัพเรือ

• ดําเนินการยกระดับการบริการของโรงพยาบาลของกองทัพเรือ

เพื่อใหกําลังพลและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกลเคียงสามารถ

รับบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพ ไดแก ๑) จัดชองทางบริการพิเศษ (Fast

Track) สําหรับผูสูงอายุ ตั้งแต ๗๐ ปขึ้นไป ในการตรวจรักษาโรคและรับยา

๒) ใหบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ คายจุฬาภรณ จังหวัดนราธิวาส ใหแก

ขาราชการที่ไปปฏิบัติหนาที่และประชาชนทั่วไป ๓) จัดกิจกรรมวิ ่งเพื่อสุขภาพ

ประจําเดือนในพื ้นที่รับผิดชอบตางๆ ของกองทัพเรือ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ดานสุขภาพของกําลังพล และ ๔) จัดตั้งศูนยอาภากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนน

การปฏิบัติดานสาธารณสุข และดูแลสุขภาพของกําลังพลและครอบครัว รวมทั้ง

ประชาชนทั่วไปใหไดรับบริการอยางรวดเร็วทั่วถึงตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕๗


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• จัดตั้งศูนยบริการทางการแพทยและความปลอดภัยทางนํ้า (Royal

Thai Navy Medical Service and Riverine Safety Center) บริเวณทานิเวศน

วรดิฐ เพื่อทําหนาที่ในการดูแลความปลอดภัยทางนํ้าในบริเวณพื้นที่โดยรอบ

ตลอดจนใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน และการบริการฉุกเฉินทางการ

แพทยแกประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยดําเนินการมาอยาง

ตอเนื่อง ทั้งนี้ มีหนวยงานภายนอกเขามารวมปฏิบัติงานกับกองทัพเรือ

ประกอบดวย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ศูนยเอราวัณ เครือขายโรงพยาบาลกลาง หนวยแพทยของสวนราชการและ

เอกชนอื่นๆ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

• จัดกิจกรรมออกหนวยแพทยตามรอยหมอพร เพื่อเทิดพระเกียรติ

เนื่องในวันอาภากร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พระอนุสาวรียฯ

หนากองบัญชาการกองทัพเรือ โดยจัดชุดแพทยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาล

สมเด็จพระปนเกลารวมกับโรงพยาบาลศิริราช ออกตรวจรักษาใหกับประชาชน

ในพื้นที่เขตบางกอกนอย โดยมีหนวยงานจากภาคสวนตางๆ ในกองทัพเรือ องคกร

ภาครัฐ ภาคเอกชน และราชสกุลอาภากร เขารวมกิจกรรม

• จัดชุดแพทยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยระดับสูงในภาวะ

ภัยพิบัติของโรงพยาบาลทหารเรือ เพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญกับ

สาธารณภัยตามนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ

๕๘


กองทัพอากาศ

• จัดงานกีฬากองทัพอากาศ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเปนการ

เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกนักกีฬา และผูฝกสอนนักกีฬากองทัพอากาศ

ที่มีความสามารถและประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬาทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ

• จัดการบรรยายพิเศษ ๓ หัวขอ ไดแก ๑) การบริจาคและปลูกถาย

อวัยวะ ๒) การอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา เปนอาจารยใหญ ครูผูไรเสียง ผูสอน

วิชาแพทย และ ๓) ความรูเกี่ยวกับศูนยดวงตา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ หองนภัศวิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

• ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ ออกชวยเหลือประชาชนและฟนฟู

สาธารณประโยชนที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน

๒๕๕๙ ณ วัดยางศรีเจริญ ตําบลหาดอาษา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

• จัดรถดับเพลิงพรอมเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน

เพื่อสกัดเหตุเพลิงไหมบานพักพนักงานโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาบางเลน

ซึ่งถูกเพลิงไหมและไดจัดทหารกองประจําการชวยกางเต็นท ที่พักชั่วคราว

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนแกผูประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน

๒๕๕๙ ณ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาบางเลน สํานักชลประทาน จังหวัด

นครปฐม

• มอบผาหมกันหนาวและปลอยขบวนรถชวยเหลือผูประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ประกอบดวย

ผาหมกันหนาว จํานวน ๕,๐๐๐ ผืน และเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

เพื่อใหกองทัพอากาศนําไปแจกจายชวยเหลือพี่นองประชาชนในพื้นที่ประสบ

ภัยหนาว

๕๙


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

• จัดเจาหนาที่พรอมทหารกองประจําการและอุปกรณ รวมกับจังหวัด

อุดรธานี ดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ อางเก็บนํ้าเขื่อนหวยหลวง ตําบลนํ้าพน อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

• จัดกิจกรรมอาชาบําบัดสําหรับเด็กพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม

๒๕๕๙ ณ แปลงสาธิตการเกษตร หนวยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อพัฒนาเด็ก

พิเศษใหมีทักษะในการเขาสังคม พัฒนาดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา

• จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ

และนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รวมกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดหาและ

สงเสริมผูใหโลหิตแหงสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

• เปดการแขงขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๘ ประจําป

๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสามัคคีและสงเสริมใหขาราชการ ใสใจดูแล

สุขภาพ

๖๐


• กองทัพอากาศรวมกับ ๖ หนวยงาน ไดแก ๑) สํานักงานเขตดอนเมือง

๒) สํานักงานเขตสายไหม ๓) สํานักงานเขตบางเขน ๔) หนวยบัญชาการทหาร

พัฒนา ๕) กองบัญชาการกองทัพไทย และ ๖) ตลาดยิ่งเจริญ จัดกิจกรรม

“Green@Heart พันธมิตรเครือขาย หัวใจสีเขียว” เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

ณ ตลาดยิ่งเจริญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาและดําเนินการดาน

สิ่งแวดลอมในชุมชนใหเปนสิ่งแวดลอมที่ดี สวยงาม และสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิต

ทั้งทางกายและใจของประชาชน

• พิธีมอบรางวัลหนวยงานสนับสนุนงานดานอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ (ยาและเวชภัณฑ) ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนการยกยองเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณตอหนวยงานสังกัดกระทรวง

กลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ใหการสนับสนุนงานดานอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศประเภทยาและเวชภัณฑ ซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

กรมแพทยทหารอากาศ ไดรับรางวัลในระดับดีเยี่ยม ประเภทโรงพยาบาลขนาด

จํานวน ๑๕๑ - ๗๐๐ เตียง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองสุรศักดิ์มนตรี

ในศาลาวาการกลาโหม

• จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกกองทัพอากาศ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ “รณรงค

สิทธิผูไมสูบบุหรี่” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกานตรัตน

กองทัพอากาศ

• การเปดอาคารศูนยมะเร็งเพื่อใชเปนอาคารสําหรับใหการรักษา

พยาบาลแกผูปวยมะเร็ง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนยมะเร็ง

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ โดยมุงเนนใหมีความ

ทันสมัย ครบวงจรและไดมาตรฐานระดับสากล เพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และพัฒนาวิทยาการดานการแพทยในดานการรักษาโรคมะเร็ง

• โครงการจัดหานํ้าอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนบานหนองกก ตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา และรวมกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ไดแก ๑) การพบปะผูนําชุมชนเพื่อรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ๒) การมอบถังบรรจุนํ้าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๒ ถัง

พรอมกับติดตั้งเครื่องกรองนํ้าและสิ่งปลูกสราง เพื่อผลิตนํ้าดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพใหแกพี่นองประชาชนในชุมชน และ ๓) การติดตั้ง

แผงโซลาเซลลสําหรับผลิตกระแสไฟฟา และประปาหมูบานเพื่อลดคาใชจาย

• จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธและจัดบริการทางการแพทย ประกอบดวย การสรางรั้ว และปรับปรุงสนามเด็กเลน

การเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณการเรียนและกีฬาใหแกชุมชนและนักเรียนโรงเรียนบานอางเก็บนํ้าหวยยาง เมื่อวันที่

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบานอางเก็บนํ้าหวยยาง อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๖๑


๖ยุทธศาสตรที่

การเพิ่มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กระทรวงกลาโหม

ไดจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐานราคาถูกกวาทองตลาด เพื่อชวยเหลือและแบงเบาภาระคาครองชีพใหกับกําลังพล

และประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ จํานวน ๔ โครงการ ไดแก

๑) จัดจําหนายสินคาราคาถูกภายใตชื่อ “โครงการธงนํ้าเงิน” เพื่อลดคาใชจายและสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจ ณ สํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการทหารพัฒนา ๒) จัดโครงการ “อาหารจานดวนราคาพิเศษ” โดยจัดจําหนาย

อาหารปรุงสด ณ บริเวณหนาคายทหารหรือชุมชนรอบคาย เพื่อเปนทางเลือกใหกับประชาชนไดซื้ออาหารในราคาพิเศษ และถูกกวา

ทองตลาด ๓) จัดจําหนายสินคาราคาถูกใหกับประชาชนในพื้นที่ ณ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพื่อลดคาใชจายและสนองตอบนโยบาย

รัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ ๔) โครงการจําหนายสินคาราคาถูก โดยเปดใหผูสนใจใชพื้นที่ในกองบินและโรงเรียน

การบินจําหนายสินคาราคาถูก โดยไมเสียคาเชาสถานที่ ในวันเสารและวันอาทิตย ตลอดป พ.ศ.๒๕๖๐

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

จัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐานราคาถูก เชน อาหารสด ขาวสาร นํ้ามันพืช นํ้าตาล รวมทั้งสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน

ใหกับขาราชการ เปนประจําทุกวันพฤหัสบดี ณ บริเวณ

ชั้นลาง หนาหองอาหารสวัสดิการ ในศาลาวาการกลาโหม

เพื่อเปนการชวยเหลือและแบงเบาภาระคาครองชีพใหกับ

กําลังพลและประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงใหสามารถซื้อสินคา

ในราคาถูกกวาทองตลาด และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

ในปจจุบัน

• จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง วิสัยทัศน Thailand 4.0

ใหกับกําลังพล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ กรมการพลังงานทหาร ศูนยอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหาร บรรยายโดยที่ปรึกษาดานนโยบายและ

แผนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรับรูในเรื่อง

วิสัยทัศนในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0

๖๔


แกกําลังพลใหสามารถนํามาประยุกตใชกับการวางแผนหรือการปฏิบัติงาน

ของหนวย และตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองบัญชาการกองทัพไทย

• จัดจําหนายสินคาราคาถูกภายใตชื่อ “โครงการธงนํ้าเงิน” เพื่อลดคา

ใชจายและสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

• ประชุมกองอํานวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศ

เพื่อนบาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื ่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

ณ หองประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบการ

ดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในป พ.ศ.

๒๕๖๐ โดยมุงเนนการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการสนับสนุนโครงการพระราชดําริ

ตามแนวชายแดน การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการปลูกปาอาเซียน

โครงการหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดน ความรวมมือดานการให

ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งการดําเนินการ

เพื่อสรางบรรยากาศแหงความสงบสุขตามแนวชายแดน

กองทัพบก

จัดโครงการ “อาหารจานดวนราคาพิเศษ” โดยจัดจําหนายอาหารปรุงสด

ในหวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหนาคายทหารหรือชุมชนรอบคาย

เพื่อเปนทางเลือกใหกับประชาชนไดซื้ออาหารในราคาพิเศษและถูกกวาทองตลาด

๖๕


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กองทัพเรือ

• จัดจําหนายสินคาราคาถูกใหกับประชาชนในพื้นที่ ณ กรมสรรพาวุธ

ทหารเรือ เพื่อเปนการลดคาใชจายและสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการเพิ่ม

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

• ดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา

เชิงพาณิชยเรียบรอยแลว และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) อยูระหวางรวบรวมขอมูลฯ ดังกลาว เสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อขออนุมัติตอไป

• จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ การทาอากาศยานอูตะเภา โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน

ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อนุมัติแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการ

พัฒนาพื้นที่ฯ รวมทั้งการกําหนดภารกิจและการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ในการนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะ

กรรมการฯ ไดกรุณาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ และรับฟงการบรรยายสรุปโครงการฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับกองทัพเรือ ตลอดจนไดกรุณา

รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาพื้นที่ฯ ซึ่งมีสวนที่เกี่ยวของกับกองทัพเรือ

จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก ๑) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาศูนยขนสงสินคาทางอากาศและโลจิสติกสระยะที่ ๑

ระหวางกองทัพเรือกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ๒) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาศูนยซอมบํารุง

อากาศยาน ระยะที่ ๑ ระหวางกองทัพเรือกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ ๓) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ดานการพัฒนาศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการบินและอวกาศ ระหวางกองทัพเรือ

กับสถาบันการบินพลเรือน

• ดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา

เชิงพาณิชยตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

โดยไดกําหนดแผนในโครงการพัฒนาสนามบิน อูตะเภา ประกอบดวย ๑) การ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับแนวทางการใชสนามบิน

อูตะเภาเชิงพาณิชยในรูปแบบ Joint Civil Military Use Airport ๒) พัฒนา

ศูนยซอมอากาศยาน ๓) ศูนยขนสงสินคาทางอากาศ ๔) ศูนยฝกอบรมบุคลากร

ดานการบิน และ ๕) ศูนยวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหาร Defense - Related Industry Research Center และโครงการพัฒนา

ทาเรือพาณิชยสัตหีบ ประกอบดวย ๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานดานความมั่นคง ๒) อุตสาหกรรมแทนขุดเจาะ

๖๖


และงานโครงสรางเหล็กขนาดใหญ ๓) การสนับสนุนการขนถายสินคาทั่วไป ๔) รองรับทาเรือทองเที่ยวขนาดใหญ (Cruise) และ

๕) เรือขนสงผูโดยสารและสินคา (Ferry)

กองทัพอากาศ

• จัดจําหนายสินคาราคาถูก เพื่อลดคาครองชีพตามนโยบายรัฐบาลโดยเปดใหผูสนใจใชพื้นที่กองบิน และโรงเรียนการบิน

จําหนายสินคาราคาถูกทุกวันเสารและวันอาทิตย ตลอดป พ.ศ.๒๕๕๙

• จัดงาน “ทัพฟา ชวยชาวนา” ระหวาง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ บริเวณสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)

เพื่อใหเกษตรกรนําขาวมาจําหนายผูบริโภค

โดยตรงในราคาพิเศษซึ่งมีกลุมเกษตรกรจาก

จังหวัดรอยเอ็ด ยโสธร บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ

เพชรบุรี และอางทอง มากกวา ๕๐ ราย

โดยขาวที่นํามาจําหนาย ไดแก ขาวหอมมะลิ

๑๐๐ เปอรเซ็นต ขาวหอมมะลิ T1 ขาวเกษตร

อินทรีย (ออรแกนิค) และขาวไรซเบอรี่ เปนตน

• ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรลดตนทุน

การผลิตการปลูกขาว ไดแก ๑) สนับสนุนกําลังพล

เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อลดคาใชจายในการจาง

แรงงาน ๒) สนับสนุนโรงสีขาวพรอมอุปกรณเพื่อบริการประชาชน ๓) รับซื้อขาวจากเกษตรกรโดยตรงไมผานพอคาคนกลาง และ

๔) สนับสนุนพื้นที่หนวยสําหรับจําหนายขาวสาร โดยการจัดรถขนสงขาวโดยไมคิดคาบริการ ๕) สนับสนุนสถานที่ในการจําหนายขาว

ไดแก รานคาของหนวยงานในกองทัพอากาศ และตลาดชุมชน เปนตน

• ตรวจสอบความพรอมเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบมาตรฐาน

ความปลอดภัยทางดานการบินของ Universal Security Audit Programme

(USAP) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามกอลฟ

กานตรัตน และชองทางเขาออกกองบินตํารวจกองทัพอากาศ ไดรวมมือกับ

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จัดทํา MOU เพื่อใหการ

ดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวเชื่อมตอพื้นที่

การบิน ณ สนามบินดอนเมือง เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถอํานวย

ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแกอากาศยานตางๆ ที่ปฏิบัติการบิน

อยูในพื้นที่ของสนามบินที่ใชรวมกัน รวมทั้งไดดําเนินการสรางรั้วในพื้นที่ในสวนของกองทัพอากาศเพื่อแบงพื้นที่สํานักงาน

ของหนวยตางๆ ที่อยูบริเวณสนามบินทั้งหนวยในกองทัพอากาศและนอกกองทัพอากาศ ไดแก หนวยของกองทัพบก สํานักงานตํารวจ

แหงชาติและบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ออกจากพื้นที่เขตปฏิบัติการบิน

๖๗


๗ยุทธศาสตรที่

การสงเสริมบทบาท

และการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กระทรวงกลาโหม

• จัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนกระทรวงกลาโหมขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองยุทธนาธิการ ในศาลาวาการกลาโหม ซึ่งการประชุม

ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยตางๆ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหนวยงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน ๘๐ นาย รับทราบผลการปฏิบัติงานในกรอบอาเซียน

ของกระทรวงกลาโหม ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และไดรวมกัน

พิจารณารางเอกสารสําคัญสําหรับเปนกรอบในการปฏิบัติและดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน - ญี่ปุน อยางไมเปนทางการ ระหวางวันที่

๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค เพื่อติดตามความ

คืบหนาของความรวมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และพัฒนาความสัมพันธกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุน

ซึ่งมีผูเขารวมประชุมฯ ประกอบดวยรัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุนและรองเลขาธิการอาเซียน

• ใหการตอนรับคณะผูชวยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียนประจําประเทศไทย จํานวน ๙ ประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม

๒๕๕๙ ณ หองสนามไชย ในศาลาวาการกลาโหม เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียนของกระทรวงกลาโหม ในป ๒๕๖๐ โดยกระทรวงกลาโหมไดจัดการประชุมเพื ่อเตรียมการดําเนินกิจกรรมดานความมั่นคง

อาเซียน ประจําป ๒๕๖๐ ระหวางกระทรวงกลาโหม-กระทรวงกลาโหมอาเซียน ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะเปนโอกาสที่กระทรวงกลาโหม

และผูชวยทูตทหาร ประเทศสมาชิกอาเซียนประจําประเทศไทย ไดรวมหารือและ

กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานความมั่นคงในกรอบอาเซียน

รวมกันและนําผลการประชุมฯ ไปเปนแนวทางในการประสานการปฏิบัติและ

ดําเนินงานในหวงป ๒๕๖๐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการในภาพรวม

ของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ตลอดจนเปนการสรางความ

คุนเคยและพัฒนาความสัมพันธรวมกับผูชวยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียน

อีกทางหนึ่ง

• เขารวมการประชุมคณะทํางานเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน และ

เจาหนาที ่อาวุโสกลาโหมประเทศคูเจรจาระหวางวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ถึง ๓

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมการดาน

สารัตถะและธุรการสําหรับการประชุมเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนและการประชุมเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมประเทศคูเจรจา

• เดินทางเขารวมการประชุมเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting : ADSOM)

และการประชุมเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’

Meeting - Plus : ADSOM - Plus) ระหวางวันที่ ๔ - ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟลิปปนส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รับทราบความคืบหนาและรวมพิจารณาแนวทางความรวมมือดานความมั่นคง ภายใตกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

(ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา

๗๐


(ASEAN Defence Ministers’ Meeting -

Plus : ADMM - Plus) รวมทั้งเตรียมการ

ดานสารัตถะและธุรการสําหรับการประชุม

ADMM และ ADMM - Plus ที่กําหนดจัดขึ้น

ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา

สาธารณรัฐฟลิปปนส ซึ่งภายหลังการประชุม

ไดมีการเขาพบเพื่อหารือทวิภาคีกับผูแทน

กระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ จํานวน ๔

ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาชนจีน และเครือรัฐ

ออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาความสัมพันธและ

รวมกําหนดกรอบความรวมมือดานความ

มั่นคงในอนาคต

• เดินทางไปเขารวมการประชุมดานความมั่นคง ASEAN - EU ในฐานะประเทศผูประสานความสัมพันธ ASEAN - EU

ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยเขาหารือรวมกับเจาหนาที่ระดับสูงดาน

ความมั่นคงจากกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงกลาโหมของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับการเสริมสรางความรวมมือดานความ

มั่นคงระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรป ทั้งนี้ สหภาพยุโรปไดมีความสนใจที่จะมีบทบาทในความรวมมือในกรอบ ADMM - Plus

หลายดาน อาทิ ความมั่นคงทางทะเล และการตอตานการกอการราย

• จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานความมั่นคงไซเบอรโดยรวมกับ

กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร

The Ninth กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสานตอขอเสนอของนายกรัฐมนตรี ในการผลักดันความรวมมือดานความ

มั่นคงทางไซเบอรรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศภายนอกภูมิภาคที่สําคัญ อาทิ สหภาพยุโรป นิวซีแลนด เครือรัฐ

ออสเตรเลีย และญี่ปุนในฐานะที่ไทยเปนชาติผูประสานงานระหวาง ASEAN - EU ในวงรอบป พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ โดยที่ประชุม

ไดมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณดานความมั่นคงทางไซเบอรระหวางผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน องคกร

วาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป และสํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ

ตลอดจนหนวยงานเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงทางการเงิน

• จัดฝกอบรมภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (English Camp และ Walk Rally) เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ ศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดระยอง เพื่อใหกําลังพล มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษา

อังกฤษ

• เดินทางไปเขารวมประชุม Japan - ASEAN Defense Vice - Ministerial Forum

ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยคุกคามดานความมั่นคง

ในภูมิภาค และพัฒนาความสัมพันธระหวางเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมของประเทศ

สมาชิกอาเซียนและญี่ปุน รวมทั้ง รวมหารือเกี่ยวกับความรวมมือของอาเซียน

ภายใตกรอบ “Vientiane Vision : Japan’s Defense Cooperation Initiative

with ASEAN” ตลอดจนแนวทางที่จะนําความรวมมือทางทหารระหวางกระทรวง

กลาโหมอาเซียนและกระทรวงกลาโหมญี่ปุน มาสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมตอไป

• เดินทางเยือนกระทรวงกลาโหมสิงคโปร ระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๕

กันยายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียนในลักษณะทวิภาคี

ซึ่งทําใหไดรับทราบถึงการเตรียมความพรอมของกระทรวงกลาโหมสิงคโปรในการเปนประธานอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๖๑

และแนวความคิดริเริ่มดานความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั ้งเปนการเสริมสรางความสัมพันธกับกระทรวงกลาโหมสิงคโปร อันจะ

นําไปสูการประสานงานรวมกันในอนาคต

๗๑


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กองบัญชาการกองทัพไทย

• เดินทางเขารวมการประชุมผูบัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนอยางไมเปน

ทางการ ครั้งที่ ๑๔ ระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา

สาธารณรัฐฟลิปปนส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน

ไดแลกเปลี่ยนขอมูลดานความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อนําไปสูความรวมมือกันอยาง

ใกลชิดและพรอมเผชิญกับความทาทายที่อาจเกิดขึ้นรวมกัน ซึ่งการประชุมฯ

จัดขึ้นเปนประจําทุกปโดยกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียนจะผลัดกันเปนเจาภาพ

ซึ่งในครั้งนี้กองทัพฟลิปปนสเปนเจาภาพในหัวขอ “Partners for Change and

Collaborative Engagement”

• การประชุมประสานงานฝายเสนาธิการระดับอาวุโสไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๖

ระหวางวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือทั้งในระดับทวิภาคี

และพหุภาคี อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนการประชุมแลกเปลี่ยนขาวกรอง รวมถึงการประชุมประสานงานฝายเสนาธิการระดับอาวุโส

ไทย - เวียดนาม ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องและมีพัฒนาการขึ้นเปนลําดับ

กองทัพเรือ

• จัดกิจกรรม “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป

การกอตั้งอาเซียน” เปนกิจกรรมระดับประเทศ การจัดกิจกรรมดังกลาวมีความ

สมเกียรติและยิ่งใหญระดับโลก รวมทั้ง เปนโอกาสในการเสริมสรางภาพลักษณ

ที่ดีและกระตุ นเศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและการบริการที่จะสรางรายไดใหกับ

ประเทศ นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมการแขงขันการบิน AIR RACE 1 แบบ Pre Event

ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยรวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

การกีฬาแหงประเทศไทย และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการแขงขัน AIR RACE 1 World Cup

ในป ๒๕๖๐ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมฯ โดยประเทศไทยเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดการแขงขัน

กีฬาสําคัญระดับโลก รวมทั้ง ไดมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม ไดแก ๑) การจัดนิทรรศการการบินกลางอากาศและการบินโชว

ผาดแผลง ๒) การขายขาวจากกลุมเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ๓) การจําหนายสินคาทางการเกษตรและสินคาพื้นเมืองของภาค

ตะวันออก ๔) การออกรานจําหนายสุดยอดอาหารอรอย สินคาธงฟา ๕) การแสดง Fancy Drill ของกองทัพเรือ และ ๖) การแขงขัน

ชกมวย “Thai Fight”

• จัดการประชุม Navy to Navy Staff Talks ระหวางกองทัพเรือและกองทัพเรือสิงคโปร ระหวางวันที่ ๖ - ๙ กุมภาพันธ

๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งเปนการประชุมความรวมมือระดับนโยบายของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ และเปนการยกระดับการ

ประชุมคณะทํางานรวมกองทัพเรือและกองทัพเรือสิงคโปร ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยมีผูรวมการประชุมฯ ประกอบดวย คณะผูแทน

กองทัพเรือ และคณะผูแทนกองทัพเรือสิงคโปร การประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูแทนกองทัพเรือทั้งสองฝายไดรวมหารือ

ในเรื่อง ความมั่นคงทางทะเล ความรวมมือดานการศึกษาอบรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนขาวสาร

การแลกเปลี่ยนการเยือนของกําลังพล การแลกเปลี่ยนการเยือนเมืองทาของเรือรบการเตรียมการในการลาดตระเวนรวมฯ และ

ความรวมมือดานอุทกศาสตร

๗๒


• ลาดตระเวนชองแคบมะละกากับประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐ

อินโดนีเซียและสิงคโปร

- แลกเปลี่ยนขาวสารดานความมั่นคงทางทะเลผานทางศูนย IFC (Information

Fusion Center) และ ReCAAP (The Regional Cooperation Agreement on

Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia)

กองทัพอากาศ

• เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๙

มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี

• เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม

๒๕๖๐ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี

• เดินทางเยือนประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ

๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส ในโอกาสแนะนําตัวและรวมกิจกรรมเสริมสราง

ความสัมพันธอันดีในการติดตอประสานงานระหวางกองทัพอากาศไทยกับ

สาธารณรัฐฟลิปปนส

• จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลประโยชนแหงชาติ

ทางอากาศในบริบทประชาคมอาเซียนระหวางวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีการบรรยาย จํานวน ๒ หัวขอ ไดแก

๑) บทเรียนของกองทัพอากาศที่ไดรับจากการแกปญหาดานการบินพลเรือน

และการเสวนาวิชาการ และ ๒) บทบาทของกองทัพอากาศในการพิทักษ

ผลประโยชนแหงชาติทางอากาศ ในบริบทประชาคมอาเซียน

• เขารวมการประชุมผูบัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๔

ระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส

โดยกองทัพอากาศฟลิปปนสเปนเจาภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางผูบัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ในหัวขอ “ASEAN

Air Forces: Partnering for Change, Jointly Engaging for Greater Peace

and Security” ในโอกาสนี้ ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดบรรยายสรุปในหัวขอ

“แนวทางกองทัพอากาศไทยในการสนับสนุนการรักษาสันติภาพและความมั่นคง

ในภูมิภาค” และเชิญชวนใหกองทัพอากาศอาเซียนรวมมือกันเพื่อขับเคลื่อน

โดยนํามาตรฐานคูมือการปฏิบัติการชวยเหลือมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ

ไปฝกทดสอบและปฏิบัติใชจริง เพื่อใหเกิดความรวมมืออยางเปนรูปธรรม

• เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปรอยางเปนทางการ ในฐานะแขก

ของกองทัพอากาศสิงคโปร และเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง

กองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสิงคโปร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

• เขารวมประชุมคณะทํางานรวมระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพ

อากาศสิงคโปร ครั้งที่ ๑๙ ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางการทํางานรวมระหวาง

กองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสิงคโปร

๗๓ยุทธศาสตรที่

การพัฒนาและสงเสริม

การใชประโยชนจากวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการทหารกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน

๒๕๕๙ ณ หองประชุม ชั้น ๖ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

ซึ่งมีมติที่สําคัญ ๓ เรื่อง ไดแก ๑) ใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.

๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ โดยนําเสนอรางยุทธศาสตรฯ ใหกองบัญชาการกองทัพไทย

และเหลาทัพ พิจารณาใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรกอนนําเขาสูการ

พิจารณาของสภากลาโหมตอไป ๒) ใหความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ

เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม ประจํา

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๒๕ โครงการ ประกอบดวย โครงการตอเนื่อง

จํานวน ๑๓ โครงการ และโครงการเริ่มใหม จํานวน ๑๒ โครงการ และ ๓) เห็นชอบ

การเสนอคําขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยและ

พัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผลการประชุมดังกลาวจะไดนําไปสูการ

ปฏิบัติของหนวยงานวิจัยที่เกี่ยวของของกระทรวงกลาโหม

ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ใหไดผลงานวิจัยและพัฒนา

ที่ตอบสนองความตองการของหนวยผูใชในกระทรวง

กลาโหมตอไป

• จัดสัมมนาเรื่อง “การวิจัยพลังงานสูการใชงานจริง

ที่ยั่งยืน” ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ณ ศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียมและพลังงานทหาร

๗๖


จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการของกรมการพลังงานทหาร

ไดรับทราบขอมูลทางวิชาการความกาวหนาทางการวิจัยดานพลังงานทดแทน

และเห็นความสําคัญของการวิจัยพลังงานทางเลือก รวมทั้งตระหนักถึงประโยชน

ของการใชพลังงานที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด

• เขารวมจัดนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยี

ที่ยั่งยืนแหงเอเชีย ๒๕๖๐” ระหวางวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยนําระบบผลิต

ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๒๐๐ วัตต สําหรับระบบการ

สื่อสารไรสายในการปฏิบัติการในภาคสนาม เขารวมแสดงในนิทรรศการฯ

• จัดการอบรมเรื่อง พลังงานหมุนเวียน ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน

๒๕๖๐ ณ ศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัด

ระยอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการไดรับความรู และขอมูลทางวิชาการ

ความกาวหนาทางดานพลังงานหมุนเวียนในการรักษาสิ่งแวดลอม และเปนการ

ลดมลพิษในการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ

อีกทั้งเปนการลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ รวมไปถึงการเปลี่ยนรูป

พลังงานหมุนเวียนใหเปนพลังงานไฟฟา และความรูเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน

ประเภทตางๆ

• จัดพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหมประจําป

พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองพินิตประชานาถ ในศาลา

วาการกลาโหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงจูงใจในการคิดคนสรางผลงาน

วิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ของขาราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงกลาโหม

และเปนโอกาสในการนําเสนอ เผยแพรผลงานนวัตกรรมสูสาธารณชน สราง

ความเชื่อมโยงกับเครือขายหนวยงานวิจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง

กลาโหม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหมให

มุงสูการพึ่งพาตนเอง และอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

๗๗


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กองบัญชาการกองทัพไทย

• จัดหาระบบทําแผนที่อัตโนมัติ พรอมจัดทําขอมูลตนแบบในรูปแบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ ณ หองทําแผนที่อัตโนมัติ

ชั้น ๓ อาคารรณรัฐวิภาคกิจ ซึ่งปจจุบันกําลังอยูในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือและโปรแกรม

กองทัพเรือ

• จัดการประชุมมอบนโยบายใหกับหนวยขึ้นตรงกรมขาวทหารเรือและผูชวยทูตฝายทหารเรือไทย/ตางประเทศ โดยใช

ระบบประชุมทางไกลผานเครือขาย (VedioTeleconference : VTC) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมกรมขาวทหารเรือ

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

• ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณที่มีความจําเปนและตรงตามความตองการ โดยมีโครงการที่สําคัญ

จํานวน ๓ โครงการ ประกอบดวย ๑) โครงการที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงและอยูระหวางดําเนินโครงการ ไดแก เรือดํานํ้าขนาดเล็ก

เรือปฏิบัติการผิวนํ้าไรคนขับ จรวดหลายลํากลองนําวิถีแบบติดตามเปาหมายสําหรับภารกิจตอสูอากาศยานและรักษาฝง ยานเกราะ

ลอยางสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของนาวิกโยธิน อากาศยานไรนักบินปกนิ่งขึ้นลงทางดิ่ง ระบบควบคุมบังคับบัญชา

แบบพกพาและระบบสื่อสารอัจฉริยะ ๒) โครงการที่อยูในแผนการเขาสูสายการผลิต ไดแก เครื่องบินทะเลขนาด ๒ ที่นั่ง และ

ทุนระเบิดทอดประจําที่ปราบเรือดํานํ้าแบบลองหน และ ๓) โครงการที่เขาสูสายการผลิตและสงมอบใหหนวยใชงานแลว ไดแก

อากาศยานไรคนขับแบบนารายณเสื้อเกราะกันกระสุนลอยนํ้าได โตะพล็อตอิเล็กทรอนิกสและหมวกทหารราบติดตั้งกลองถายทอด

สัญญาณ

กองทัพอากาศ

• สงเสริมการนําผลงานวิจัยและพัฒนามาขยายผลโดยผลิตยุทโธปกรณใชงานในราชการ และเผยแพรผลงานวิจัยและพัฒนา

ไดแก ๑) การจัดทําบัญชีนวัตกรรมไทยดานความมั่นคงโดยความรวมมือกับกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม และสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) และ ๒) การพิจารณา

นําผลงานที่ผานการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณของกองทัพอากาศ

เชน กระสุนสารเคมีซิลเวอรไอโอไดด (Silver Iodide) พลุสารเคมี

ดูดความชื้น (Hygroscopic Flare) อากาศยานไรคนขับขนาดเล็ก

(TE agle Eyes II) โปรแกรมเขารหัสขอมูลที่มีความปลอดภัยสูงสําหรับ

กองทัพอากาศและระบบเครื่องชวยฝกบินจําลอง (Simulator)

• พัฒนาการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณของกองทัพอากาศ

โดยนําหลักการและมาตรฐานสากลมาประกอบการจัดทํา

• ยกระดับการวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ

การริเริ่มโจทยของงานวิจัยใหตรงกับความตองการ ของกองทัพอากาศ

• จัดงาน “วันวิจัยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยา

ธิราช ๖๐” เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ซึ่งมีการมอบรางวัล

กลุมเอกสารวิจัยดีเดนของแตละสาขาวิชา การนําเสนอเอกสารวิจัยดีเดนและนิทรรศการผลงานวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศ

๗๘


• ติดตามความกาวหนาในการปรับปรุง “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

พระชนมพรรษา” ระหวางวันที่ ๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถานีรายงาน

ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

• รับมอบใบประกาศจากกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม ใหแก

โครงการพัฒนาการสรางอากาศยานตนแบบ (บ.ทอ.๖) ในฐานะเปนตัวชี้วัด

“ความสําเร็จของผลงานประดิษฐคิดคนที่นําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค”

ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองพิธีกรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกลาโหม อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

• จัดใหมีการบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป กับการกาวสู

Thailand 4.0 และการจัดทํา Roadmap เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอง

บรรยายกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

• จัดการอบรมการสรางความตระหนักรูดานความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองบรรยายกองประวัติศาสตร

และพิพิธภัณฑทหาร พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ มีวัตถุประสงค

เพื่อเผยแพรนโยบายและแนวปฏิบัติใหกับบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวของ

ไดมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

• รวมแถลงขาวการแขงขัน “CanSat Thailand 2017” เมื่อวันที่ ๕

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองนภัศวิน อาคารสโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาทีมชนะเลิศ

เพื่อเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวมการแขงขัน CanSat ในระดับนานาชาติ

• การประชุมวิชาการดานการเฝาระวังทางอวกาศ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรก

ในประเทศไทย (1 st Thailand Conference on Space Situational Awareness)

โดยศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร (LESA : Learning model

on Earth Science and Astronomy) ภายใตการสนับสนุนของกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองนภัศวิน อาคารสโมสรนักเรียนนายเรือ

อากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

แลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ประสบการณ รวมทั้งการเสริมสรางความรวมมือและ

เครือขายดานการเฝาระวังทางอวกาศในระดับประเทศและนานาชาติ

• เดินทางไปตรวจติดตามความกาวหนาโครงการระบบผลิตไฟฟา

พลังงานกาซชีวภาพจากระบบหมักยอยขยะอินทรียแบบแหง ซึ่งเปนโครงการ

ตนแบบของกองทัพอากาศและตรวจติดตามความคืบหนาการดําเนินงานโครงการ

ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) เมื่อวันที่ ๑๕

สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

๗๙


๙ยุทธศาสตรที่

การรักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวาง

การอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กองทัพบก

• ปฏิบัติการปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและปาไม โดยมี

ผลการจับกุม จํานวน ๒,๑๐๕ ครั้ง จับผูกระทําผิดได ๕๘๙ คน ยึดไดของกลาง ไดแก

ไมพะยูงแปรรูป จํานวน ๔,๓๘๗ แผน (ปริมาตร ๓๑.๓๑๘ ลูกบาศกเมตร)

ไมพะยูง จํานวน ๙๙,๕๙๑ ทอน (ปริมาตร ๘๗๗.๔๙ ลูกบาศกเมตร) ไมประดูแปรรูป

จํานวน ๔,๙๐๖ แผน (ปริมาตร ๑๔๗.๓๙๙ ลูกบาศกเมตร) ไมประดู จํานวน ๗๒๓

ทอน (ปริมาตร ๒๓๐.๐๔๐ ลูกบาศกเมตร) และไมยางแปรรูป จํานวน ๑,๕๙๗ แผน

(ปริมาตร ๕๒.๗๔๐ ลูกบาศกเมตร) ไมแปรรูป จํานวน ๓,๙๐๗ แผน (ปริมาตร

๓๒๓.๗๓๐ ลูกบาศกเมตร) ไมกระยาเลยแปรรูป จํานวน ๓๐๕ แผน (ปริมาตร

๔๘.๘๒๐ ลูกบาศกเมตร) ไมกระยาเลย ๙ ทอน (ปริมาตร ๐.๔๓ ลูกบาศกเมตร) ไมแดงแปรรูป ๑,๖๕๘ แผน (ปริมาตร ๒๗.๗๖๐

ลูกบาศกเมตร) ไมดําดง ๕๑ ทอน (ปริมาตร ๑.๑๖ ลูกบาศกเมตร) ไมสัก ๑,๖๖๒ ทอน (ปริมาตร ๗๖.๒๘ ลูกบาศกเมตร)

ไมสักแปรรูป ๒,๖๒๑ แผน (ปริมาตร ๗๙.๓๗๐ ลูกบาศกเมตร) ไมแดง ๑๐ ทอน (ปริมาตร ๐.๒๔ ลูกบาศกเมตร) ไมแดงแปรรูป

๔,๐๒๐ แผน (ปริมาตร ๕๔.๖๖๐ ลูกบาศกเมตร) ไมอื่นๆ ๒,๒๓๒ แผน (ปริมาตร ๖๘.๔๙๐ ลูกบาศกเมตร)

• ดําเนินการตามโครงการ “ฟนฟูปาตนนํ้า

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ” โดยทําการฟนฟูและพัฒนาปาตนนํ้าใหอุดมสมบูรณ

รวมทั้งอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศปาตนนํ้าใหสอดคลองกับ

ความสมดุลธรรมชาติ ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการปลูกปาไปแลว

จํานวน ๓๑,๙๗๐ ไร

• ดําเนินการปลูกปาในพื้นที่รอยตอระหวางประเทศ

รวมกับประเทศเพื่อนบาน ในโครงการผืนปาอาเซียน เพื่อใหเกิด

เปนผืนปาที่อุดมสมบูรณเชื่อมโยงทั่วถึงตลอดแนวชายแดนและ

สรางความสัมพันธระหวางภาคสวนตางๆ ปจจุบันไดปลูกปาไป

แลวจํานวนทั้งสิ้น ๗๔๘ ไร

๘๒


กองทัพเรือ

• ดําเนินการตามแผนงานรองรับขอเสนอแนะของผูแทนจากสหภาพ

ยุโรป (European Union : EU) และองคกรพัฒนาเอกชน (Environmental

Justice Foundation : EJF) ซึ่งมีแผนงานรองรับขอเสนอแนะของผูแทน EU

รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๔๔ แผนงาน ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๑๓๐ แผนงาน

อยูระหวางการดําเนินการตามแผนงาน จํานวน ๑๔ แผนงาน กําหนดแลวเสร็จ

ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จํานวน ๖ แผนงาน (จัดทําฐานขอมูลและโปรแกรม)

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๕ แผนงาน (งานเกี่ยวกับกฎหมาย) และ

งานตอเนื่องถึงสิ้นป พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๓ แผนงาน (งานที่ตองดําเนินการ

ตอเนื่อง) โดยในภาพรวมมีความคืบหนาเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

• ดําเนินการตรวจเรือประมงในนานนํ้า ระหวางวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ รวม ๑๕๙ ลํา พบการกระทําความผิด จํานวน ๔ ลํา และ

ดําเนินการตรวจเรือประมงนอกนานนํ้าและเรือขนถายสัตวนํ้า รวม ๔ ลํา พบการ

กระทําความผิด จํานวน ๒ ลํา รวมทั้ง มีการจับกุมการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับ

เรือประมงนอกและในนานนํ้า สถานแปรรูปสัตวนํ้า การคามนุษยในภาคประมง

ระบบติดตามเรือ การไมแจงจุดจอดเรือ รวม ๓,๒๘๒ คดี มีการดําเนินการ

ถึงที่สุด จํานวน ๑,๔๔๗ คดี

• ปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและปาไม โดยตรวจยึด

ของกลาง ไดแก ไมพะยูง ๕,๔๘๗ ทอน ไมประดู ๑๐,๙๘๙ ทอน ไมชิงชัน

๖๓ ทอน ไมสัก ๓๖๕ ทอน

• ดําเนินการตามแผนงานการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย

ขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated

Fishing : IUU Fishing) เพื่อรองรับขอเสนอแนะของผูแทนจากสหภาพยุโรป

(European Union : EU) และองคกรพัฒนาเอกชน (Environmental Justice

Foundation : EJF) รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๘๒ แผนงาน และมีความกาวหนาจนถึง

๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน ๑๔๗ แผนงาน อยูระหวาง

๘๓


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ดําเนินการจํานวน ๓๕ แผนงาน ซึ่งมีความกาวหนาเปนไปตามที่กําหนด ทั้งนี ้

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ/ประธานอนุกรรมการแกไขปญหา

การทําประมงผิดกฎหมาย ไดเชิญผูแทนหนวยที ่เกี่ยวของ เขารวมประชุมเพื่อ

ติดตามและเรงรัดงานเปนประจําทุกสัปดาห

กองทัพอากาศ

• จัดการประชุมคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

อนุกรรมการและเจาหนาที่ทํางานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ หองประชุมสํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ เพื่อชี้แจงนโยบายผูบัญชาการ

ทหารอากาศดานพลังงานทดแทน และแผนการดําเนินการใหเปนไปตาม

ยุทธศาสตรพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๘ รวมทั้งการ

ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานในการผลิตและอนุรักษพลังงานที่เปน

วงรอบอยางชัดเจน

• ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไป

ตรวจเยี่ยมการจัดการสิ่งแวดลอมของกองบิน ๔ และกองบิน ๔๖ เมื่อวันที ่ ๑

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค และกองบิน ๔๖ จังหวัด

พิษณุโลก ประกอบดวย ๑) ดานการจัดการขยะ ๒) ดานการจัดการแหลงนํ้า

๓) ดานการจัดการพื้นที่สีเขียว และ ๔) ดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม

• คณะกรรมการสิ่งแวดลอมกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม

กิจการและศึกษาดูงานโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ

๒๕๖๐ ณ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษพาณิชย จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อนําวิทยาการและเทคโนโลยีดานการจัดการขยะมาประยุกตใชในการจัดการ

สิ่งแวดลอมของกองทัพอากาศ

๘๔


• จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็น “รางยุทธศาสตร

สิ่งแวดลอมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙” ระหวางวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม

๒๕๖๐ ณ โรงแรมไอยราแกรนดพาเลซ จังหวัดพิษณุโลก โดยรางแผน

ยุทธศาสตรฯ ดังกลาวประกอบดวยแผนงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสภาพ

แวดลอมของกองทัพอากาศไปสูการเปน “GREEN AIR FORCE” ในอนาคต

ตลอดจนใหกองทัพอากาศมีสวนรวมกับองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐภาคเอกชน

และประชาชน ตามแนวความคิด “ประชารัฐ” เพื่อรวมกันพัฒนารักษาสิ่งแวดลอม

ของประเทศไทยใหมีคุณภาพที่ดี

• จัดทําโครงการจัดการลดและคัดแยกขยะ จัดหาพื้นที่สําหรับเก็บขยะ

รีไซเคิลและถังแยกขยะ

• จัดทําแผนงานโครงการจัดการแหลงนํ้า การเตรียมการบําบัดนํ้าเสีย

ที่จุดปลอยใหไดมาตรฐานและไมเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม

• เปดการสัมมนา “การใชงานและการบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาดวย

เซลลแสงอาทิตย” โดยวัตถุประสงคของการสัมมนาเพื่อใหบุคลากรของหนวย

ตางๆ ในหนวยงานที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ไดรับทราบ

ความรูพื ้นฐานเกี่ยวกับการใชงานและบํารุงรักษาเซลลแสงอาทิตย ซึ่งมีสวน

ประกอบยอยในระบบ ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตยแบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแส

ไฟฟา (ระบบ Grid backup, Grid connect และ Stand Alone) เมื่อวันที่ ๓

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองเรียน ๑ แผนกวิทยาการ กองวิทยาการกรมชางโยธา

ทหารอากาศ

• เยี่ยมชมการดําเนินงานดานพลังงานทดแทนของวิทยาลัยพัฒนา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขต

แมริม และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระหวางวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาดูงานดาน

พลังงานทดแทน และสรางความรวมมือดานการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนรวมถึง

การอนุรักษพลังงานทดแทนระหวางกองทัพอากาศกับหนวยงานดานสถาบัน

การศึกษา โดยมี ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย และรองศาสตราจารยประเสริฐ ฤกษเกรียงไกร

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ใหการตอนรับ พรอมทั้งสรุปผลการดําเนินงานดานพลังงานทดแทนของกองทัพ

อากาศ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจการดานพลังงาน

ทดแทนของกองทัพอากาศใหมีความกาวหนาและสรางความยั่งยืนตอไป

๘๕


๑๐การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน

ยุทธศาสตรที่

ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• จัดการฝกอบรมการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแกกําลังพลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อรณรงคใหกําลังพล

และเจาหนาที่มีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งประพฤติมิชอบในภาครัฐ

• เขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอง

ประชุม ชั้น ๙ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อพิจารณาการเพิ่มองคประกอบของคณะกรรมการอํานวยการ

ตอตานการทุจริตแหงชาติและการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

• การสัมมนาเสริมสรางเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองพินิต

ประชานาถ โดยมีผูเขารวมสัมมนาจากหนวยขึ้นตรงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพ จํานวน ๑๕๐ นาย โดยมีการ

ดําเนินการ ไดแก ๑) การบรรยายพิเศษ

เรื่อง “การเฝาระวังการทุจริตของหนวย

งานภาครัฐ” มุงเนนในประเด็นการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชน

สวนรวมและกฎหมายที ่ควรรูสําหรับ

หนวยงานภาครัฐ ปลูกฝงใหทุกคนมี

หลักคิดในการแยกประโยชนสวนตน

และประโยชนสวนรวมออกจากกันได

ไมนําประโยชนสวนรวมมาเปนประโยชน

สวนตน และ ๒) จัดแบงกลุมสัมมนาโดย

กําหนดหัวขอในการสัมมนา ๒ หัวขอคือ

“ในการปฏิบัติหนาที่ของทาน ทานเคย

พบเห็นการกระทําเกี่ยวกับการทับซอน

ระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชน

๘๘


สวนรวมหรือไม อยางไร” และ “ทานมีแนวทางในการปฏิบัติตนและแนวทางในการแกไขการแยกประโยชนสวนตนออกจากประโยชน

สวนรวมอยางไร”

• การประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชันกลาโหม เมื่อวันที่

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ชั้น ๒๘ จังหวัดนนทบุรี

เพื่อรวมพิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนปแหงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการตอตานการรับสินบน

ทุกรูปแบบ และพิจารณาแนวทางความกาวหนาในสายอาชีพของผูปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

• จัดการสัมมนา “การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน” เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองหลักเมือง ๒

ในศาลาวาการกลาโหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาผลการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๙


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

กองทัพเรือ

• หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต

เพื่อใหการปฏิบัติราชการในหนวยตางๆ เปนไปดวยความโปรงใส และไมทุจริตคอรรัปชัน ไดแก ๑) กําหนด

มาตรการเชิงรุกในการปองกันและแกปญหาการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ๒) จัดตั้งคณะกรรมการ/

ผูรับผิดชอบภายในหนวยงานเพื่อกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกปญหาการทุจริต ๓) ตรวจสอบเรื่องรองเรียนรองทุกขที่เขามายังศูนยประสานราชการ

ใสสะอาดของกองทัพเรือ และ

๔) ดําเนินการจัดทํานโยบาย

การกํากับดูแลองคการที่ดี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

- ๒๕๖๒ โดยมีนโยบายหลัก

จํานวน ๔ ดาน ประกอบดวย

๑) นโยบายดานรัฐ สังคม

และสิ่งแวดลอม ๒) นโยบาย

ดานองคการ ๓) นโยบายดาน

ปฏิบัติงาน และ ๔) นโยบาย

ดานผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย

๙๐


กองทัพอากาศ

• การสัมมนามอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพของกําลังพลกองทัพอากาศ แบบบูรณาการภายใตชื่องาน “กองทัพอากาศ

รวมพลัง สรางสรรคความดี มีผลงานคุณภาพ สืบสานปณิธานพอหลวง” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองบรรยายกองทัพ

อากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

• พิเศษในหัวขอ “ขอคิดจากประสบการณการปฏิบัติงานและแนวทางในการรับราชการ” ในการฝกอบรมการเตรียมตัวเปน

นายทหารสัญญาบัตร ใหแกนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปที่ ๕ รุนที่ ๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองนภัศวิน โรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนนายเรืออากาศไดรับความรู ความเขาใจประสบการณ

และแนวทางตางๆ เพื่อนําไปปรับใชในการปฏิบัติราชการตอไปในอนาคต

• บันทึกเทปโทรทัศนการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานกองทัพอากาศของผูบัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๕

มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

• เปดโครงการอบรมใหความรูการปองกันและปราบปรามการทุจริตแกกําลังพลกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เพื่อสงเสริมใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ มีคุณธรรม จริยธรรม เรื่องความซื่อสัตย

สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน

• ประชุมสัมมนาปลุกจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตและสรางจิตสาธารณะใหแกกําลังพลของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ) จัดโดยกรมกําลังพลทหารอากาศ และไดมอบรางวัล “บุคคลผูไดรับ

การยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต ประจําป ๒๕๕๙” ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกบุคคลผูประพฤติตน

ดวยความซื่อสัตยสุจริตใหปรากฏเปนแบบอยางตอสังคม

• ปดโครงการ ปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ

เปดโครงการ ทําสัญญาพิธีสาบานตนกําลังพล

กองบิน ๕๖ ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้ง

การบรรยายเพื่อสงเสริมการเรียนรูตานทาน

ยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

๙๑


๑๑

ยุทธศาสตรที่

การปรับปรุงกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม


ผลการดําเนินงานของ

กระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ

ขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยสงใหสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการตอไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะห

ทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสงใหสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการ และตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ เพื ่อ

สงเรื่องคืนใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป ซึ่งสภานิติบัญญัติ

แหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่ ๑ เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน

๒๕๕๙ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว

ซึ่งองคการสงเคราะหทหารผานศึกและกรมพระธรรมนูญไดจัดการประชุม

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เมื่อวันที่

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งรางพระราชบัญญัติดังกลาว กรมพระธรรมนูญ

และหนวยบัญชาการรักษาดินแดนไดจัดเจาหนาที่ไปชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ปจจุบันอยูระหวางรอการเขาบรรจุในวาระการประชุมของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติตอไป

๙๔


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราช

บัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งรางพระราชบัญญัติ

ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดนัด

ตรวจราง เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีผูแทน

จากสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรวมชี้แจง

ตอคณะกรรมการกฤษฎีกาและนัดตรวจรางตอ

ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และจะสงเรื่องคืนให

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้ สํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก

ลง ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรียบรอยแลว

• จัดสงรางพระราชกฤษฎีการะเบียบขาราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภากลาโหมแลว

ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณานํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปแลวเมื่อ ๒๖ มิถุนายน

๒๕๖๐

• สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/๑๒๖๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สงรางพระราชบัญญัติ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ พ.ศ. .... คืนใหกระทรวงกลาโหมเพื่อนําไปพิจารณารวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกอนเสนอรางพระราชบัญญัติฯ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง

ดําเนินการในเรื่องดังกลาว

• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกา

การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดแจงยืนยันราง

พระราชบัญญัติและรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลวเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

• คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการสํานักงาน

รัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว

อยูระหวางนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม เพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป

กองทัพเรือ

ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและทันสมัยของกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันอยูระหวางพิจารณา

แกกฎหมายที่สมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก ๑) พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทํา

ความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ ๒) พระราชบัญญัติปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๕ และ ๓)

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐

กองทัพอากาศ

• เดินทางไปปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานสุราษฎรธานี

เพื่อตรวจสอบและแนะนําการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสนามบินใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

ตามที่ ICAO ระหวางวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมทาอากาศยานสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

๙๕


๙๖


ขอขอบคุณ

• สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

• กองบัญชาการกองทัพไทย

• กองทัพบก

• กองทัพเรือ

• กองทัพอากาศ

จัดทำโดย

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

www1.mod.go.th/opsd/sopsd/index_1.htm

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๒๖๒

ออกแบบและพิมพ์ที่ หจก. อรุณการพิมพ์

๔๕๗/๖-๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓-๔ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๒๑๘๗-๘

E-mail : info@aroonkarnpim.co.th


กระทรวงกลาโหม

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

http://opsd.mod.go.th

More magazines by this user
Similar magazines