14.11.2019 Views

Tegi 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Glasilo Šolskega centra Novo mesto<br />

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija<br />

LETNIK <strong>2019</strong>


TEGI, glasilo SEŠTG<br />

junij <strong>2019</strong><br />

Urednice:<br />

mag. Magdalena Udovč, prof.<br />

Darja Marjanović, prof.<br />

Diana Strugar, prof.<br />

Oblikovanje in urejanje:<br />

Jure Smolič, R1b<br />

Pomočnika:<br />

Tit Žibert, R1b<br />

Nejc Žagar, R1b<br />

Tisk: Tiskarna Present<br />

Naklada:<br />

200 izvodov<br />

Izdaja:<br />

Šolski center Novo mesto, SEŠTG<br />

Naslovnica:<br />

Jure Smolič, R1b<br />

Dogodki.........................7<br />

Projekti.........................14<br />

Naši uspešni.................20<br />

Literatura......................32<br />

V tujem jeziku..............44


Za Dogodki uvod<br />

Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.<br />

(Benjamin Franklin)<br />

Najpreprostejša razlaga človeka kot razumskega bitja je ta, da je<br />

razum tisti, ki človeka loči od živali. Živali vodijo nagoni, človek pa<br />

je zmožen svoje nagone podrediti razumu. Človek je za Aristotela<br />

pravzaprav bitje logosa, in sicer v dvojnem pomenu te besede. Je<br />

namreč bitje razuma in besede. Razum odkriva resnico, beseda<br />

jo izreka. Vsak del človeka ima svojo nalogo, toda njegova sreča<br />

ne more biti v udejanjenju posamične naloge, temveč človeka kot<br />

celote.<br />

In kaj naj bi bila ta naloga? Po primerjavi človeka in drugih živih<br />

bitij Aristotel sklene, da je človekova naloga razumno duševno<br />

udejstvovanje.<br />

Kaj pa nam prinaša razum? Razum omogoča uvid, presojanje,<br />

sklepanje, prinaša tudi željo po vedeti in znati narediti.<br />

Razum nam torej jasno šepeta, da je za srečno in kvalitetno življenje potrebno znanje/<br />

poznavanje. Če so nam stvari jasne, smo mirni, brez strahu, se počutimo samozavestne.<br />

Znanje oz. vedenje nam omogoča razločevanje med dobrim in slabim, med uspešnim in<br />

pogubnim. Znanje nam da pogum za uresničevanje sanj, znanje nas osvobaja.<br />

Znanje je moč.<br />

Na nas je le, da to prednost pred primati uporabimo kar se da človeško.<br />

Mag. Magdalena Udovč, prof.<br />

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!<br />

S ponosom se oziram na minulo šolsko leto 2018/<strong>2019</strong>, ko ste<br />

se izkazali kot uspešni, inovativni in delavni na številnih področjih.<br />

Tu mislim tako na tekmovanja iz znanja ter športa, kot<br />

tudi na sodelovanje v različnih odmevnih projektih, kot sta npr.<br />

Scidrom in Multimedija, kar našo šolo dela uspešno in prepoznavno.<br />

Eden takšnih je tudi šolsko glasilo <strong>Tegi</strong>, ki neprekinjeno<br />

izhaja že več kot 20 let. Za vse našteto vam iskreno čestitam<br />

in se vam zahvaljujem za vložen trud.<br />

Na koncu lahko rečem, da sem ponosen tudi kot ravnatelj Srednje elektro šole in tehniške<br />

gimnazije. V tem šolskem letu začenjam že svoj 6. mandat in želim, da bi skupaj še naprej<br />

ustvarjali našo zgodbo o uspehu.<br />

Srečno!<br />

Boris Plut, univ. dipl. inž.,<br />

ravnatelj SEŠTG<br />

2


Dogodki Za uvod<br />

Dr. Matej Forjan, novi direktor Šolskega centra Novo mesto<br />

Konec šolskega leta 2018/<strong>2019</strong> ste prevzeli vajeti največje šole v Sloveniji. Kakšni<br />

so občutki?<br />

Kot ravnatelj Višje strokovne šole in zadnji dve leti kot namestnik direktorja sem bil ves<br />

čas del ožjega vodstva Šolskega centra Novo mesto, tako da sem imel kar jasno sliko<br />

o tem, kakšne zadolžitve in naloge me na mestu direktorja čakajo. Funkcijo direktorja<br />

jemljem kot veliko obvezo in odgovornost ne samo do zaposlenih in dijakov, študentov,<br />

staršev in drugih deležnikov šole, ampak do celotnega lokalnega in tudi širšega družbenega<br />

okolja.<br />

Kakšen direktor želite biti?<br />

Ob nastopu mandata sem na konferenci zaposlenih rekel, da želim, da bodo naše skupno<br />

delovanje na Šolskem centru v naslednjih letih opredelile sledeče besede: odgovornost,<br />

komunikacija in zaupanje. Torej kot direktor želim in pričakujem, da bo vsak zaposleni<br />

odgovorno opravljal svoje delo, da bomo med sabo znali odprto in profesionalno komunicirati<br />

ter da si bomo medsebojno zaupali, da se vsak trudi, kar se da najbolje opravljati<br />

svoje delo. Če to dosežemo, smo zmagali. Kar se tiče mene samega, sem že kot učitelj<br />

vedno bil mnenja, da karakter človeka potrjujejo njegova dejanja in ne besede. Zato sem<br />

tudi imel dogovor z dijaki, da lahko delajo vse, kar jaz delam – če telefoniram med uro,<br />

lahko tudi oni, če žvečim med uro, lahko tudi oni in podobno. Moj osnovni moto je, da<br />

nikoli od ljudi ne pričakujem tistega, česar sam ne delam in ne živim in do sebe sem vedno<br />

bistveno bolj zahteven kot do drugih. Odgovorno delo, osredotočenost, pozitiven<br />

pristop k vsaki stvari, empatija, dobri medčloveški odnosi in sposobnost reševanja<br />

težav so glavne lastnosti, na razvoju katerih tudi največ delam.<br />

3


Dogodki Za uvod<br />

Kakšna je po vašem mnenju prihodnost tehniških poklicev?<br />

Da odgovorim bolj jasno na to vprašanje, se bom vrnil v 16. in 17. stoletje, ko je živel Galileo<br />

Galilei. Galileja namreč imenujemo kar »oče sodobne znanosti«, saj je razvil fizikalno ali<br />

znanstveno metodo, katere osnovna ideja je iskanje majhnega števila osnovnih zakonov,<br />

ki določajo potek naravnih pojavov. To delamo z opazovanjem pojavov, postavljanjem<br />

hipotez in natančnim eksperimentiranjem, s katerim preverjamo postavljene hipoteze. Če<br />

se slednje potrdijo pri veliko različnih eksperimentih, govorimo o naravnih zakonih in na<br />

podlagi teh zakonov lahko napovemo rezultate prihodnjih eksperimentov. Ves tehnološki<br />

napredek, kateremu smo priča od Galilejevih časov naprej, je posledica razumevanja<br />

delovanja narave in aplikacije osnovnih naravnih zakonov – in slednje delajo inženirji s<br />

področja tehnike. Ravno zaradi tega so tehniški poklici med najbolj cenjenimi ter najbolj<br />

plačanimi in bodo to tudi v prihodnje. Pametne zgradbe, napredni gradbeni materiali,<br />

pametni multikomponentni materiali in premazi, internet stvari, avtonomna vozila, robotizacija,<br />

industrija 4.0, umetna inteligenca, fotonika so le ena od tehnoloških področij,<br />

kjer se skrivajo neslutene možnosti razvoja in napredka in brez ustrezno izobraženega<br />

kadra s področja tehnike ta razvoj ne bo možen.<br />

Midve sva sicer dijakinji tehniške gimnazije. Kaj pa mislite o našem programu? Po<br />

nudi dijakom dovolj za uspešen študij?<br />

Menim, da je v času, ko trgu dela primanjkuje visoko izobraženega kadra s področja tehnike<br />

ravno program tehniške gimnazije najbolj aktualen, kajti dijaki tukaj poleg osnovnega<br />

splošnega znanja pridobijo tudi zadosti podlage s strokovnih področij strojništva, gradbeništva,<br />

elektrotehnike ali računalništva, da se lahko učinkovito in hitro vključijo v katerikoli<br />

program s področja tehnike ali naravoslovja v terciarnem izobraževanju. Žal se v javnosti<br />

kot merilo za kvaliteto gimnazij v večini primerov uporabljajo izključno rezultati splošne<br />

mature ter število zlatih maturantov, kar je po mojem mnenju popolnoma zgrešeno. Dejstvo,<br />

da ima neka šola višje število točk na maturi in večje število zlatih maturantov samo<br />

4


Dogodki Za uvod<br />

pomeni, da imajo večje število dijakov, pri katerih je področje odličnosti širše. To pa ne<br />

pomeni, da kaka druga šola nima odličnih dijakov. Seveda jih ima, le da je to področje<br />

odličnosti v povprečju ožje. Pri nas je v glavnem odličnost omejena na področje matematike,<br />

naravoslovja in tehnike, ker so, vsaj po mojih izkušnjah, dijaki na teh predmetnih<br />

področjih preprosto pripravljeni vložiti več dela v učenje. Njihov fokus odličnosti je pač<br />

na teh predmetnih področjih in le redko kateri je pripravljen vložiti enako količino dela pri<br />

vseh predmetih. Analiza rezultatov splošne mature tehniške gimnazije v zadnjih letih pri<br />

matematiki, naravoslovju in tehniki pokaže, da so ti nad slovenskim povprečjem. Glede na<br />

dejstvo, da se največ dijakov naše tehniške gimnazije vpisuje na visoke šole in fakultete,<br />

kjer so to temeljni predmeti in so tam med najboljšimi študenti, je ravno v tem največja<br />

dodana vrednost tehniške gimnazije.<br />

Tudi vi ste bili pred nekaj leti profesor fizike na Srednji elektro šoli in tehniški<br />

gimnaziji. Kakšni so vaši spomini na šolo oz. poučevanje?<br />

Moj spomini na čas, katerega sem preživel kot učitelj na SEŠTG, so lepi. Šele na tej šoli<br />

sem se dokončno naučil, kakšen učitelj želim biti in kako to postati in ohranjati. Ko to pri<br />

sebi razčistiš in način in stil poučevanja prilagodiš svoji osebnosti, je to eden najlepših<br />

poklicev. Kajti nima vsak privilegija biti cele dneve v stiku z mladimi ljudmi in jim pomagati,<br />

da se učijo nove stvari, ter sodelovati pri oblikovanju njihovega pogleda na svet. Učitelj<br />

nikoli ne uči le predmeta, za katerega je usposobljen, ampak z dijaki deli tudi svoje osebne<br />

poglede na svet, svoja prepričanja, svoje ideje, svoje vrednote, način komuniciranja; in<br />

to je nekaj, kar pri dijakih v večini primerov pusti dosti globljo sled kot učna snov. Zato je<br />

vpliv učitelja na to, v kakšne osebnosti se bodo mladi razvili, izjemnega pomena in tudi<br />

velika odgovornost. Meni je bilo to vedno velik izziv in dostikrat srečujem bivše dijakinje<br />

in dijake, ki se najprej pohvalijo, da so bili na visokih šolah in fakultetah med najboljšimi v<br />

fiziki, hkrati pa me ne pozabijo spomniti na vse življenjske modrosti, katere sem jim povedal.<br />

Boljše potrditve, da si svoje delo učitelja dobro opravil, ne moreš dobiti.<br />

5


Dogodki Za uvod<br />

Imate morda za nas kakšen nasvet, npr. kako čim bolje preživeti srednješolska<br />

leta, obenem pa iz sebe graditi pošteno, zadovoljno osebo, konkurenčno na trgu<br />

dela?<br />

Rolling Stonesi v pesmi Wild Horses pojejo »Childhood living is easy to do«, za najstništvo<br />

pa ne bi ravno rekel, da je tako. Po eni strani je bilo to, vsaj pri meni, eno najlepših<br />

obdobij življenja, čas neštetih žurov, stalnega druženja s kolegi, iskanja svojih priložnosti<br />

pri puncah in še mnogih drugih prostočasnih aktivnosti, katerih ne bi zamenjal za noben<br />

denar. Hkrati pa je to tudi stresno obdobje, kajti od najstnikov se kljub dejstvu, da se možgani<br />

še razvijajo in da v tem obdobju še ne moremo govoriti o zrelih osebah, pričakuje<br />

sprejemanje zrelih odločitev. To je namreč čas, v katerem zakoličimo temelje, na katerih<br />

bo počivala naša nadaljnja poklicna kariera. V tem obdobju si gradimo sistem vrednot, po<br />

katerih bomo živeli, razvijamo socialne spretnosti, delovne navade in tako naprej. Mislim,<br />

da je ključnega pomena, da se zavedate, da je vsak lahko na nekem področju odličen in<br />

vsak pri sebi mora to področje najti in ga razvijati ter za njega trdo delati. Talent brez discipline<br />

in trdega dela je kot hobotnica na kotalkah. Veliko je gibanja, vendar nikoli ne veš,<br />

v katero smer jo bo zaneslo. Z disciplino in trdim delom ta pot pelje samo naprej. Hkrati<br />

pa seveda ne smete pozabiti na vse tiste stvari, o katerih sem prej govoril in katere delajo<br />

najstništvo tako lepo. Samo pravo razmerje med opravljanjem šolskih obveznosti in prostočasnimi<br />

aktivnostmi je potrebno najti. Katero pa je pravo razmerje, pa mora ugotoviti<br />

vsak sam.<br />

Najlepša hvala in uspešno delo!<br />

Sara Kek, Kaja Krevs, T2B<br />

6


Dogodki<br />

NATEČAJ SEŠTG <strong>2019</strong><br />

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija je tudi v šol. letu 2018/<strong>2019</strong> razpisala natečaj,<br />

tokrat s temo »Življenje je lepo«. Letošnja novost je bila, da natečaj ni bil le literarni, ampak<br />

tudi likovni in fotografski.<br />

Odziv je bil neverjeten, saj je svoje prispevke poslalo kar 130 tekmovalcev z različnih dolenjskih<br />

srednjih, pa tudi osnovnih šol.<br />

Že tradicionalno pa smo 6. natečaj zaključili s slovesno prireditvijo ob svetovnem dnevu<br />

knjige, 22. aprila, ko smo nagrajencem vseh kategorij podelili knjižne nagrade in priznanja.<br />

M. Udovč<br />

7


Dogodki<br />

Evropski dan jezikov in nastop Boštjana Gorenca-Pižame<br />

26. in 27. septembra 2018 smo že tradicionalno praznovali evropski dan jezikov. Profesorice<br />

tujih jezikov smo skupaj z dijaki pripravile prav posebne šolske jezikovne ure: dijaki,<br />

ki se sicer ne učijo nemščine, so se ta dan naučili nekaj fraz, ki jih bodo lahko uporabljali, ko<br />

bodo prišli v stik z nemško govorečimi; tisti pa, ki se ne učijo francosko, so prepevali v francoščini<br />

in se tudi naučili nekaj novih fraz in besed. Pri urah angleščine so dijaki pripravili<br />

kviz o poznavanju britanske kulture in ga predstavili sošolcem, ki so v skupinah tekmovali<br />

in izvedeli nekaj podrobnosti o kulturni dediščini dežele, katere jezik se učijo.<br />

Na hodniku pred knjižnico so se med odmori predstavili dijaki z glasbenimi točkami v različnih<br />

jezikih. Prav posebej nas je razveselil zborček T2A, ki je odpel pesem Sag mir, wo die<br />

Blumen - Where Have all the Flowers Gone – Kam so šle vse rožice v nemščini, angleščini in<br />

slovenščini.<br />

Jezikovno-glasbena dogajanja tega dne je krasila razstava pred knjižnico, kjer ste lahko<br />

v različnih »potnih listih« prebrali nekaj zanimivosti o različnih biserih kulturne dediščine<br />

dežel, kjer govorijo francosko, nemško in angleško. Za likovni del je poskrbela dijakinja Eva<br />

Ilovar iz T2C, ki je prostoročno poslikala vseh 18 potnih listov.<br />

8


Dogodki<br />

Kot popestritev praznovanja nas je 27. septembra obiskal Boštjan Gorenc- Pižama: prevajalec,<br />

pisatelj, igralec-komik in režiser. Z »neresnim predavanjem o resni literaturi«, z<br />

naslovom sLOLvenski klasiki v živo, nas je popeljal na pot od Brižinskih spomenikov do<br />

sodobne literature, vmes pa je dijake seznanil, kdo je s prvo posvetno pesniško zbirko<br />

za nekaj let prehitel Valentina Vodnika, kdo je bil prvi slovenski influenser in kje je navdih<br />

iskal Srečko Kosovel. Skratka, s humornim pogledom na književnost je dijakom pokazal<br />

zabavnejšo plat literarnega ustvarjanja.<br />

Marjana Pogačnik, prof.<br />

9


Dogodki<br />

Nadstandardna ekskurzija v Berlin<br />

Letošnje šolsko leto smo v okviru nadstandardne ekskurzije potovali v Berlin. Za tridnevni program<br />

z letalom se nas je odločilo kar 10% vseh vpisanih SEŠTG-jevcev. Zaradi lažje organizacije<br />

smo potovali v treh različnih terminih v zadnjem tednu pred jesenskimi počitnicami.<br />

Izpred Šolskega centra Novo mesto smo z<br />

avtobusom krenili v poznih večernih urah proti<br />

letališču v Benetkah. Večina nas je z letalom<br />

letela prvič, zato je bilo vznemirjenje še toliko<br />

večje. Ob jutranjem prihodu v Berlin smo<br />

odložili kovčke v mladinskem hotelu in pričeli z<br />

odkrivanjem, nam takrat še neznanega, velemesta.<br />

Najprej smo se s podzemno železnico<br />

odpravili do samega središča z legendarno ulico<br />

Kurfürstendamm, enega največjih bulvarjev v<br />

Evropi. Tudi Checkpoint Charlie nas je navdušil s<br />

svojo pestro zgodovino. To je znameniti prehod<br />

med obema stranema Berlina v<br />

času hladne vojne, danes pa služi predvsem<br />

turizmu. Tu smo obiskali muzej berlinskega zidu<br />

(Mauermuseum), ki nas je poučil o številnih uspešnih<br />

in neuspešnih pobegih iz Vzhoda na Zahod.<br />

Poleg prehoda smo si ogledali tudi ostanke<br />

Berlinskega zidu in več kot kilometer dolg odsek<br />

zidu, ki danes predstavlja East Side gallery, ki so<br />

ga na vzhodni strani poslikali umetniki iz celega<br />

sveta. Galerija je najdaljša umetnostna galerija<br />

na svetu, sestavljena iz več sto slik. Še isti dan<br />

smo obiskali Sony center, ki smo si ga najbolj<br />

zapomnili po njegovi inovativni arhitekturi.<br />

Naslednji dan smo obiskali tehniški muzej, ki je bil res obsežen, vendar poln novih in zanimivih<br />

informacij. Poleg muzejev smo videli tudi nemški parlament in številne cerkve. Ena od njih je<br />

Spominska cerkev, ki jo je v drugi svetovni vojni porušila bomba, razvaline starega stolpa pa so<br />

dopolnili z moderno arhitekturo, vendar cerkev še danes ni popolnoma prenovljena. Naša vodička<br />

nam je na železniški postaji Zoo predstavila zanimive zgodovinske zgodbe o mladih, ki so se na tej<br />

postaji pogosto zadrževali. Nato smo si ogledali še znamenita Bradenburška vrata, ki so simbol<br />

nekdanje prestolnice imperija. Sprehajali smo se po prestižni promenadi Unter den Linden (Pod<br />

lipami), ki je srce Berlina in osrednja os mesta. Dan smo zaključili z ogledom Alexanderplatza in se<br />

10


Dogodki<br />

nekateri od nas v večernih urah povzpeli na bližnji televizijski stolp in si čudovito mesto ogledali še<br />

od zgoraj. Marsikdo je šele takrat spoznal, koliko smo zares prehodili v teh dveh dneh. Nedvomno<br />

je Berlin ogromno, vendar prečudovito ter zgodovinsko in arhitekturno bogato mesto.<br />

Zadnji dan smo kovčke zložili v avtobus in se z njim odpravili do bližnjega Potsdama, ki slovi po<br />

številnih dvorcih pruskih kraljev, ki so radi bivali v slikoviti jezerski pokrajini zahodno od prestolnice.<br />

Najprej smo si ogledali Cecilienhof, kateri nam je vsem znan po Potsdamski konferenci, kjer<br />

so se srečali Churchill, Stalin in Truman in se dogovorili, kaj bodo storili s poraženo Nemčijo. Čudovito<br />

popoldne smo nadaljevali z ogledom palače Sanssouci. Okoli nje je ogromen park s številnimi<br />

manjšimi objekti, med njimi je najbolj slikovit Kitajski paviljon. Ob druženju, prepevanju in opazovanju<br />

čudovite okolice smo se sprehodili nazaj do avtobusa in krenili proti letališču.<br />

Nam, dijakom, se bo Berlin zagotovo vtisnil v spomin in ga bo večina od nas verjetno še kdaj<br />

obiskala. Spet se bomo podali med visoke stolpnice in bogate ulice zgodovinskega ter kulturnega<br />

mesta in prepričani smo, da bomo takrat videli še kaj več, kar smo prvič spregledali. Zahvaljujemo<br />

se še Turistični agenciji Orel iz Celja in profesorjem za tako poučno in zabavno ekskurzijo.<br />

Sara Vrtačič in Sara Rangus, T2c<br />

11


Dogodki<br />

Državno tekmovanje elektro in računalniških šol na SEŠTG<br />

V torek, 19. marca <strong>2019</strong>, smo gostili 27. državno tekmovanje elektrikarjev in elektrotehnikov<br />

ter 9. državno tekmovanje računalnikarjev in tehnikov računalništva. Na tekmovanju<br />

je sodelovalo vseh 18 šol iz Slovenije, kar pomeni, da smo imeli na tekmovanju 46 ekip<br />

v štirih tekmovalnih kategorijah: Elektrikar, Elektrotehnik, Računalnikar, Tehnik računalništva<br />

Vsako ekipo sta sestavljala dva dijaka. Našo šolo sta za področje elektrikar zastopala<br />

Martin Slak in Žan Hren ter osvojila prvo mesto. Prav tako sta bila najboljša v državi naša<br />

elektrotehnika Jože Papež in Matija Hruševar ter tehnika računalništva Luka Kovačič in<br />

Žiga Povhe. Le računalnikarja sta prepustila prvi mesti Zavodu za gluhe in naglušne ter<br />

Šiški in se zadovoljila s tretjim mestom. Bravo naši!<br />

Poleg tekmovalcev so bili na dogodku prisotni tudi njihovi mentorji, ravnatelji, predstavniki<br />

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Centra RS za poklicno izobraževanje,<br />

predstavniki gospodarstva in drugi gostje. Vsi so pohvalili organizacijo tekmovanja in<br />

tekmovalce.<br />

Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani: http://er<strong>2019</strong>.splet.arnes.si/<br />

Jože Papež in Matija Hruševar sta bila najboljša<br />

pri izdelavi regulacije temperature<br />

s STM krmilnikom.<br />

Luka Kovačič in Žiga Povhe sta pometla s<br />

konkurenco v IoT tehnologijah.<br />

Elektrikarji so vezali omarico. Martin Slak<br />

in Žan Hrastar sta bila najboljša.<br />

Franci Zorič in Blaž Kozlevčar sta v kategoriji<br />

računalnikarjev osvojila tretje mesto<br />

v državi.<br />

12<br />

Breda Tomc, univ. dipl.inž.


Dogodki<br />

13. dijaški koncert<br />

Letošnji koncert je bil v znamenju rocka, hip hopa, pa tudi punka in popa. Na njem je<br />

sodelovalo 57 nastopajočih glasbenikov in plesalcev.<br />

Nastopile so skupine Ice on fire, Jaja Bojz, Flamingosi, Bajta 23, pa duo Matic in Alen, Nikita<br />

z Alexom in Barbara. Nastopilo je 57 dijakov in dijakinj, med njimi tudi plesalci Plesnega<br />

studia Novo mesto in trebanjske mažorete. Program sta povezovali Suzana Gazvoda in<br />

Leja Udovč iz T3b.<br />

mentorji: Tina Cvijanovič (organizacija in izvedba, scenarij), Jernej Kastelic (foto krožek),<br />

Dejan Čurk (multimedija)<br />

13


Projekti<br />

UniBill – Absolutni zmagovalci mednarodne olimpijade Genius<br />

Olympiad v kategoriji Business<br />

Ekipa dijakov SEŠTG je z inovativno rešitvijo digitalnih računov aprila <strong>2019</strong> zmagala na<br />

državnem tekmovanju podjetniških idej mladih POPRI v Novi Gorici. Primorski tehnološki<br />

park jim je zato omogočil udeležbo na svetovnem tekmovanju Genius Olympiad, kjer je<br />

ekipa Unibill znova navdušila in premagala vso svetovno konkurenco.<br />

Olimpijada je potekala med 17. in 21. junijem <strong>2019</strong> v Oswegu, ZDA. Na tekmovanje je bilo<br />

prek predizborov prijavljenih 1.469 ekip iz 78 držav, sprejeli pa so jih 789.<br />

Naša ekipa je domov prinesla najvišje odličje, t.j. nagrado absolutnega tekmovalca v kategoriji<br />

business.<br />

Štiričlansko ekipo sestavljajo: Žiga Povhe, vodja in razvojnik, letos že študent FRI-ja ter<br />

dijaki R4B razreda Anže Kocjančič, razvojnik, Nikita Galuh Kapušin, spletna oblikovalka,<br />

in Jaka Kordiš, oblikovalec, pod mentorstvom Danijele Erenda in Romana Kapša. Idejo<br />

so razvili v okviru SciDroma, inkubatorja idej na področju elektronike in računalništva, ki<br />

deluje na šoli. SciDrom dijakom nudi nadgradnjo pouka; ukvarjajo se namreč z idejami, kot<br />

so očala za slepe, senzorji za pametna mesta, gradnja lastnega 3D-tiskalnika itd.<br />

14


Projekti<br />

UniBill je ekološko usmerjena rešitev digitalne dobe in alternativa papirnim računom.<br />

Nakupovalno izkušnjo dvigne na višjo raven in uporabniku omogoča celosten pregled nad<br />

njegovimi potrošniškimi navadami.<br />

Ko npr. v trgovini prejmemo račun za nakup izdelkov, le redko pomislimo, da za proizvodnjo<br />

papirja za račune stoji sekanje dreves, poraba vode, proizvajanje odpadkov in<br />

izpustov CO2, še manj pa, da lahko papirni računi predstavljajo potencialno nevarnost za<br />

zdravje, predvsem ranljivim skupinam ljudi, kot so nosečnice, otroci, bolni ter nenazadnje<br />

prodajalci. Papir za račune namreč vsebuje spojino BPA, ki je zdravju izjemno škodljiva in<br />

se skozi kožo prenaša v naš krvni obtok.<br />

Na drugi strani pomeni izdajanje papirnih računov za trgovce strošek, ki zajema ustrezne<br />

tiskalnike in njihovo vzdrževanje, nakup papirja za račune, nemalokrat gnečo zaradi težav<br />

z izdajo računa ipd.<br />

Kupcu zato UniBill ponuja aplikacijo za varno shranjevanje in dostop do računov v oblaku<br />

ter pregled nad nakupovalnimi navadami in stroški.<br />

15


Projekti<br />

Kaj so povedali:<br />

»Razvojni center Novo mesto nas je povabil, da sodelujemo na podjetniškem start-up<br />

vikendu,« pravi Danijela Erenda, mentorica in profesorica računalništva. »Ni pomembno le<br />

idejo razviti in najti rešitev, ampak jo je treba tudi predstaviti in razložiti.«<br />

»To pa ni vedno lahko,« pravi Nikita Galuh Kapušin, edino dekle v ekipi: »Preverjali smo<br />

tudi, kako je z zakonodajo in kako bi lahko prišli do dovoljenj trgovcev oziroma tistih, ki<br />

upravljajo aplikacije za račune.«<br />

»Za člane ekipe, ki so odšli čez lužo, pa je bila zanimiva tudi izkušnja, kaj je tam pomembno,«<br />

meni Roman Kapš, mentor ekipe in zdaj že upokojeni učitelj praktičnih predmetov s<br />

področja računalništva: »Pri nas je poudarek na podjetništvu, tam pa je na prvem mestu<br />

ekologija.«<br />

»Osemdnevno bivanje v Ameriki je bila odlična izkušnja,« pravi Anže Kocjančič, ki med<br />

največje izzive takih projektov uvršča jasno razlago o stvareh, ki so njim, računalničarjem,<br />

običajne.<br />

16<br />

16


Projekti<br />

Zanimivo pa je bilo tudi to, da je Olimpijada genijev odlična priložnost za ameriške univerze,<br />

da že zdaj snubijo dijake. Čeprav so nekateri že tam podpisovali pogodbe – predvsem<br />

iz Južne Amerike in Afrike –, naših to ni ganilo. »Vendar pa je gotovo,« pravita Anže in<br />

Nikita, »da bodo po zaključeni srednji šoli študirali doma.«<br />

Idejo o digitalnih računih, ki bi jih uporabljali v trgovinah, bodo s pomočjo mentorjev in<br />

šole poskušali uresničiti v realnosti. Več o rešitvi na: http://unibill.si<br />

Danijela Erenda, dipl. inž.<br />

17


Projekti<br />

SCIDROM<br />

SCiDROM je projekt Šolskega centra Novo mesto, s katerim omogočamo učencem in<br />

dijakom, da skupaj z mentorji krepijo lastno kreativnost in izumiteljski duh.<br />

Prvi SCiDROM-ovci so bili učenci osnovne šole Grm, ki so pod mentorstvom dr. Marko<br />

Pavlina izdelali pametno gnezdilnico. Gnezdilnica je bila opremljena s senzorji in kamero,<br />

preko katere smo lahko v živo spremljali siničko pri gnezdenju. Izdelek je bil uspešno<br />

predstavljen na državnem tekmovanju in v lokalnih medijih.<br />

Sčasoma so se osnovnošolcem pridružili še dijaki naše šole, ki so delali na svojih projektih.<br />

Eden izmed njih je recimo 3D tiskalnik. Izdelki dijakov postajajo prepoznani po celi državi<br />

in SCiDROM tako postaja blagovna znamka Šolskega centra. Med odmevnejše projekte<br />

sodijo očala za slepe, ki so jih izdelali trije dijaki tehniške gimnazije. S svojimi očali so bili<br />

absolutni prvaki na državnem tekmovanju Zveze za tehniško kulturo Slovenije. Predstavili<br />

jih bodo tudi v Abu Dhabiju.<br />

Podobno odmeven je bil projekt Unibill, s katerim so dijaki osvojili prvo mesto na Genius<br />

Olympiade v kategoriji Business v Ameriki.<br />

Med ostalimi projekti velja izpostaviti izdelavo Sončne in vetrne elektrarne in merilnikov<br />

pm delcev, s čimer v živo spremljamo koncentracijo trdih delcev v zraku. Da teče delo<br />

nemoteno, imamo od lanskega leta tudi svoje prostore.<br />

Poleg projektov organiziramo v sklopu SCiDROM-a tudi predavanja in delavnice. V lanskem<br />

šolskem letu nam je dr. Luka Mali s Fakultete za elektrotehniko predaval o IoT<br />

tehnologijah, organizirali smo delavnico 3D tiska in izvedli prvi Merilni dan. Vsako leto se<br />

udeležimo tudi kakšnega zanimivega sejma, ogledali smo si tudi jedrski reaktor na Inštitutu<br />

Jožef Štefan ter sodelovali na MiniMaker Fair-u v Ljubljani.<br />

Pri projektih sodelujemo z industrijo, fakultetami, občinami in drugimi šolami. Trenutno<br />

sodelujemo z Mestno občino Novo mesto in razvijamo sistem za zajem podatkov s tabel<br />

za merjenje hitrosti.<br />

18


Projekti<br />

Podobno kot do sedaj bomo tudi letos delali na tekočih projektih. Še naprej bomo razvijali<br />

senzorje PM delcev, med načrte za naprej pa sodijo še električno kolo, novi senzorji za<br />

vremenske postaje (sevanje, veter, dež, vlaga tal, kemijski), izdelava pametnega rastlinjaka,<br />

izdelava sledilnika letalskega prometa (raziskovalna naloga),izdelava sistema za<br />

iskanje vremenskih sond (raziskovalna naloga),prav tako želimo postaviti 1 do2 LoRa GW<br />

na Gorjancih / Trški gori.<br />

Ker si vsak projekt zasluži svojo predstavitev, imamo tudi spletno stran http://scidrom.<br />

sc-nm.si, kjer lahko dobite več informacij. K sodelovanju v SCiDROM-u vabimo vse zainteresirane<br />

dijake, predznanje ni pomembno, zagotovo najdemo mesto za vsakega.<br />

mag. Uroš Nosan<br />

19


Naši uspešni<br />

EVROPSKI PRVAK PETER HRIBAR, NAMIZNOTENISAČ<br />

V šol. letu 2018/<strong>2019</strong> je na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, program računalniški<br />

tehnik, maturiral Peter Hribar; skupaj s prav tako našim dijakom Darkom Jorgičem evropski<br />

prvak U21 v namiznem tenisu, sicer tudi Športnik leta 2018 Mestne občine Novo<br />

mesto. Ob napornem urniku si je vzel čas za nas in za <strong>Tegi</strong> odgovoril na nekaj vprašanj.<br />

Kje si sedaj in kaj počneš?<br />

Profesionalno se ukvarjam z namiznim tenisom. Trenutno živim v Nemčiji, ker tam igram<br />

ligo, tu so tudi najboljši pogoji za napredek.<br />

Kakšni so tvoji spomini na Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo?<br />

Zelo sem vesel, da sem letos dokončal srednjo šolo, kar pa zagotovo ne bi bilo možno<br />

brez podpore učiteljskega zbora ter vodstva SEŠTG. Izjemna podpora mi je bila namenjena<br />

tudi s strani svetovalne službe, kjer sem se oglasil praktično vsakič, ko sem obiskal<br />

šolo. Za to sem vsem neizmerno hvaležen.<br />

20


Naši uspešni<br />

Kako si se ob napornem urniku in tekmovanjih<br />

uspel pripraviti na maturo, ki si jo sicer zelo uspešno<br />

opravil?<br />

Uspelo mi je zaradi dobre organizacije in trdega<br />

dela. Bilo je zelo naporno, saj sem poleg priprave na<br />

maturo moral trenirati dvakrat na dan, vendar pa<br />

verjamem, da je vztrajnost ključ do uspeha.<br />

Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost?<br />

Načrti za prihodnost so visoki, namreč postal sem evropski prvak do 21let, zato mi je sedaj<br />

glavni cilj prebiti se v sam evropski vrh še pri članih.<br />

21


Naši uspešni<br />

Tvoje sporočilo/nasvet dijakom, ki se še šolajo:<br />

Šola zagotovo ni enostavna, kot vsakemu se tudi meni ni bilo prijetno učiti, vendar pa je<br />

zato občutek po končani maturi nepopisen.<br />

Peter, srečno na nadaljnji poti. Ponosni smo nate!<br />

22


Naši uspešni<br />

Iskr(ic)a zapušča naše hodnike<br />

Anže Iskra je dijak zaključnega letnika tehniške gimnazije, ki je sposoben in prisoten na<br />

mnogih področjih, saj je strasten glasbenik, skladatelj, fotograf in snemalec, svojo izobraževalno<br />

pot pa bo nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Je ambiciozen<br />

in zagnan, vedno željan naučiti se kaj novega, tako v glasbi kot v šolskih klopeh. Je eden<br />

tistih dijakov, za katere so profesorji veseli, da so del njihovega razreda, eden tistih, ki jih<br />

delajo ponosne. Kot član narodno-zabavnega ansambla Boršt razveseljuje ljudi na »špilih«,<br />

s srčnostjo, iskrenostjo in humorjem pa je vsakodnevno lepšal tudi naše skupne šolske<br />

dni.<br />

Iztekajo se tvoja srednješolska leta na Srednji elektro šoli in tehniški<br />

gimnaziji, smer tehniška gimnazija. Kako bi jih na kratko predstavil?<br />

Zanimiva, 1000 priložnosti za ustvarjanje na medijskih področjih,<br />

veliko vzpodbude za razvijanje talentov in izpopolnjevanje<br />

na različnih področjih. Moja srednješolska leta so<br />

bila poučna ter nadvse prijetna. Hvaležen sem šoli za vso<br />

podporo in razumevanje ob mojih izvenšolskih dejavnostih.<br />

Poleg tvojih udejstvovanj na šoli kot fotograf<br />

in snemalec si te bomo zapomnili zlasti po tvojih<br />

glasbenih uspehih. Ko si bil v 1. letniku, si skupaj<br />

z mladimi glasbeniki osnoval narodno-zabavni<br />

ansambel Boršt, ki je praktično čez noč požel največje<br />

glasbene nagrade na festivalih. Kdaj si prvič prijel v<br />

roke harmoniko in kdo te je k temu spodbudil ter kako se je<br />

kasneje oblikoval vaš ansambel?<br />

Oče me je pri sedmih letih vzpodbudil, da sem prvič potegnil<br />

meh. Za glasbo pa me je navdušil tudi moj nekdanji učitelj<br />

harmonike, ki me je »pripeljal« do harmonikarskih tekmovanj,<br />

zaradi katerih imam sedaj doma nekaj pokalov; tudi iz časov<br />

‘’solo’’ harmonikarja. Seveda pa je navdušenje za glasbo raslo iz<br />

dneva v dan, iz skladbe v skladbo. Narodno-zabavni ansambel<br />

se je najprej oblikoval le v sanjah ter v obliki želja. Potem se mi<br />

je nasmehnila sreča, saj sem ob pravi priložnosti spoznal prave<br />

ljudi, ki sedaj stojijo ob meni na glasbenih odrih. Začetki niso bili<br />

lahki, saj smo za vaje porabili veliko časa in denarja. Vlagali smo<br />

tudi v mentorje, brez katerih sedaj ne bi stali, kjer lahko.<br />

23


Naši uspešni<br />

24<br />

To, da si član glasbene zasedbe, se seveda odraža tudi v obveznostih. Kako si<br />

usklajeval vse vaje, snemanja in nastope s šolskimi obveznostmi?<br />

Dneve v tednu si razdelim tako, da vsaj dva popoldneva posvetim glasbi, večinoma pa še<br />

kakšno popoldne več. Veliko je neprespanih noči, saj prihajam po nastopih domov šele v<br />

zgodnjih jutranjih urah. Na žalost mojih staršev sem tak tip človeka, da čas raje posvetim<br />

glasbi kot pa obveznostim (v tem primeru šolanju), zato sem kakšno popoldne v studiu<br />

izkoristil tudi kot izgovor za to, da sem prestavil ustno oceno. Hvaležen sem, da so mi<br />

profesorji na tehniški gimnaziji skoraj vedno prizanesli, in mi marsikdaj tudi pogledali skozi<br />

prste. <br />

Narodno-zabavna glasba je v očeh veliko mladih ‘pleh muska’, ‘goveja muska’ …<br />

Kaj tebe pri tej glasbeni zvrsti pritegne oziroma kako si se navdušil zanjo?<br />

Pritegne me “kvalitetni” del domače glasbe. Pesmi, ki so ustvarjene z namenom,<br />

zaradi občutkov, čustev. Posledično tudi narejene tako, da se melodija ujema z<br />

besedilom, kar da glasbi pravi pomen. Konec koncev pa nas k stvarem, ki so nam<br />

všeč, ne pritegnejo dejanske ‘’stvari’’, ampak občutja, ki jih ob tem doživljamo, kar ima pri<br />

glasbi po mojem mnenju še večji pomen.<br />

Lansko poletje ste na treh največjih slovenskih festivalih narodno-zabavne glasbe<br />

prejeli po dve glavni nagradi. Kako si doživel te trenutke?<br />

Osebno o nastopih na festivalih predhodno nisem rad govoril, zato so bili odzivi naših<br />

poslušalcev in prijateljev precej posebni, saj verjetno takega uspeha niso pričakovali.<br />

Trenutek tik pred razglasitvijo, ko pride tehnični del ekipe festivalov ansamblu prišepnit,<br />

da naj pripravi inštrumente, saj bo skladbo zaigral še enkrat, je vedno pomenil zmago. Tak<br />

trenutek smo na srečo lani doživeli kar trikrat. Težko je opisati občutke, ko se ti v trenutku<br />

izpolnijo dolgoletne otroške sanje. Lahko pa poudarim dejstvo, da kljub dosežkom pri<br />

ansamblu nismo spremenili prijateljskega odnosa. Še vedno se imamo za isto<br />

ekipo kot takrat, ko smo prvič stopili pred občinstvo. Ne radi se imamo za karkoli<br />

več.


Naši uspešni<br />

Kakšni so tvoji cilji, kaj bi rad dosegel s svojo glasbo?<br />

Veliko ciljev smo z ansamblom že dosegli. Naslednji cilji so, da postanemo še bolj prepoznavni,<br />

da nenehno izboljšujemo kvaliteto ter da na leto posnamemo vsaj 10 skladb.<br />

Svoje nastope bi radi razširili tudi po Avstriji ter Nemčiji, kjer smo sicer tudi že nastopali.<br />

Zaključuješ poglavje srednje šole, vpisal si se na FE LJ. Česa se boš iz preteklih<br />

štirih let najbolj/najraje spominjal?<br />

Srednješolska leta so bila leta, ko sem doživel največ sprememb, največ uspehov ter<br />

padcev, spoznal veliko ljudi, doživel še več. Srednješolska leta mi prav zaradi vsega tega<br />

pomenijo tako veliko. Korak naprej, korak proti odraslosti, kot so profesorji večkrat<br />

poudarjali. Najbolj so mi v spominu ostale priprave na maturantski ples, ko smo hodili po<br />

dobitke za srečelov ter snemali razredni predstavitveni film. Konec koncev je maturantski<br />

ples nasploh eden najlepših spominov.<br />

Bi se ob ponovi izbiri srednje šole znova odločil za tehniško gimnazijo?<br />

Seveda, nedvomno! V štirih letih sem se res veliko naučil. Če ne gledamo zgolj na šolske<br />

predmete, sem svoje znanje razširil tudi na področju multimedije. Naša šola ima odlično<br />

multimedijsko ekipo, odlične mentorje ter vrhunsko opremo. Priporočil jo bom prav<br />

vsakomur. Ne samo zaradi neštetih priložnosti za razvoj na res kateremkoli področju,<br />

temveč tudi zaradi dobrega odnosa s profesorji ter zgleda, ki smo ga od njih prejeli. Šele<br />

zdaj na koncu zadnjega letnika vidim, koliko vrat nam je šola zares odprla.<br />

Anže Iskra je karizmatičen in ustvarjalen mladec, ki je za svojo nadarjenost na področju<br />

fotografije in glasbe prejel že precej pohval in nagrad, a ob vseh uspehih ostaja skromen.<br />

Glede na kvalitetno glasbo, ki jo piše in izvaja, lahko pričakujemo, da bomo v prihodnosti<br />

o »našem Anžetu« še veliko brali ter da nas bodo pesmi in melodije izpod njegovih prstov<br />

razveseljevale še dolga leta.<br />

Valentina Umek, T4b<br />

25


Naši uspešni<br />

Dejan Čurk, multimedijski krožek<br />

Eden od »zaščitnih znakov« Srednje elektro šole in tehniške gimnazije je že nekaj let krožek<br />

multimedije. Več o njem nam je povedal eden od mentorjev, poleg Tomaža Ferbežarja<br />

Dejan Čurk, sicer profesor strokovnih predmetov s področja računalništva na SEŠTG.<br />

Kako bi pojasnili, kaj je multimedija, nekomu, ki se še nikoli ni srečal z njo?<br />

Uporabiti vsa možna znanja, da na zanimiv način zabeležiš športni oz. kulturni dogodek ali<br />

ga pripelješ na ekrane občinstvu, ki ne more videti dogodka v živo. Obiščite nas v studiu<br />

ali na dogodku in se prepričajte sami.<br />

Od kod ideja za multimedijski krožek?<br />

Krožek se je začel z idejo dijakov, da bi posneli in prenašali športne dogodke v dvorani<br />

Leona Štuklja, saj so nastopali njihovi sošolci. Dijaki, ki jih je zanimalo računalništvo in<br />

multimedija, pa so hoteli sodelovati in pomagati. Ker platforme za objavljanje in prenašanje<br />

spletnih prenosov v Sloveniji še ni bilo, je Arnes na idejo Šolskega centra začel iskati<br />

rešitve, ki je s časom postala portal video.arnes.si.<br />

26


Naši uspešni<br />

Kako so izgledali začetki krožka?<br />

Kot sem omenil, se je začelo s športi v naši dvorani. Dijaki so se pripravljali pri pouk na prihajajoči<br />

prenos, pridobivali in testirali nova znanja in jih nato bolj ali manj uspešno uporabili<br />

na zaključnih turnirjih dijaških tekmovanj. Nato smo pričeli z vsakoletnim snemanjem<br />

novoletnega koncerta dijaške skupnosti ter s prenosi novomeškega teka. Vsako leto je<br />

raslo število sodelujočih dijakov, opreme in projektov.<br />

Kdo vam je pomagal?<br />

Največji preskok se je zgodil s prihodom dijakov, kot je recimo Anže Jenšterle, ki je vedno<br />

iskal nove tehnologije in načine, kako jih vključiti v delo multimedije. Zagnanost in vedoželjnost<br />

sodelujočih je tista, s čimer multimedija na ŠCNM raste in se razvija. Prav tako<br />

veliko pomaga podpora Arnesa in nacionalne televizije, ki spremlja in podpira naše delo.<br />

Kaj dijakom pomeni multimedijski krožek?<br />

Multimedija je zanimiva za naše dijake, saj vključuje različna znanja, ki jih dobijo pri pouku<br />

računalništva in elektrotehnike, kot so oblikovanje, programiranje, razvoj opreme, konfiguriranje<br />

omrežji, timsko delo. Vsa ta znanja lahko uporabijo na praktičen način in to jih<br />

zelo veseli in dodatno motivira. Vesel in motiviran dijak pa razveseli mentorje.<br />

27


Naši uspešni<br />

Na kateri projekt ste najbolj ponosni?<br />

Najbolj sem ponosen na Evropsko prvenstvo na divjih vodah Bovec <strong>2019</strong>, saj smo tam<br />

pokazali vse, kar vemo. Uporabili smo veliko kamer, imeli smo komentatorje, dodelane so<br />

bile profesionalne grafike, uporabljali smo počasne posnetke. Naše delo in trud sta bila<br />

poplačana s tem, da je celotno produkcijo prenašala RTV Slovenija na njihovem spletnem<br />

kanalu MMC ter da so uporabili naše posnetke pri povzemanju prvenstva v oddaji Šport<br />

na njihovem prvem kanalu.<br />

Kako dobivate ideje za projekte?<br />

Za prenose v dvorani Leona Štuklja sami pokažemo zanimanje in predlagamo prenos organizatorjem.<br />

Vsakoletni prenosi Novomeškega teka, ki so nastali s tesnim prijateljstvom<br />

z Atletskim klubom Krka, pa so vzbudili zanimanje tudi drugim organizacijam in klubom.<br />

Tako sedaj prihajajo ideje od »zunaj«. Naša naloga pa je pridobivati nova znanja in načine,<br />

kako izpeljati te ideje.<br />

28


Naši uspešni<br />

Od kod vam znanje?<br />

Želja po novih znanjih je tista, ki mentorje in dijake žene k rasti. Računalništvo in multimedija<br />

se vedno razvijajo in temu je potrebno slediti. Ko se bi mentorji že hoteli ustaliti,<br />

dijaki pridejo z novimi idejami, ki so jih videli na internetu. Tako medsebojno odlično sodelujemo<br />

in se dopolnjujemo. Osnove za sodelovanje dijaki sicer pridobijo pri pouku, ostala<br />

znanja z delom na projektih. Veliko prispevajo bivši dijaki, ki so zaposleni na področju multimedije<br />

in TV Slovenija. Vsak nov »multimedijec« hitreje osvoji potrebna znanja, saj jim<br />

ostali dijaki pomagajo in razlagajo načine rokovanja z opremo in kako delati na projektih.<br />

Kakšni so cilji za prihodnja leta?<br />

Verjamemo, da smo lahko še boljši na vseh področjih, s katerimi se ukvarjamo. Tako bomo<br />

kritično spremljali vse naše delo, ga analizirali in izboljševali. V prihodnjih letih hočemo<br />

končati izdelavo studia in pričeti s snemanjem oddaj. V načrtu so športne in tehnološke<br />

oddaje ter mesečne oddaje o dogajanju na Šolskem centru.<br />

Ema Lozar, R1B<br />

29


Naši uspešni<br />

Maturant ŽIGA POVHE, Scidromovec, nagrajenec projekta »Unibill«<br />

na mednarodni olimpijadi<br />

Kakšni so tvoji začetki pri Scidrom?<br />

V Scidrom sem se včlanil oktobra 2017. Dobivali smo se vsak ponedeljek po pouku. Že po<br />

prvih nekaj urah smo zastavili zanimive projekte, na katerih smo delali in raziskovali skozi<br />

celotno šolsko leto. Spoznavali smo nove tehnologije, raziskovali nam nova področja ter<br />

se skozi ves čas zabavali.<br />

Zakaj si se zanj odločil?<br />

Za Scidrom sem se odločil zgolj iz želje po novih znanjih ter zanimivih tehnološko usmerjenih<br />

projektih.<br />

Kako ste prišli do ideje » Unibill«? Kdo vam je bil pri tem v pomoč?<br />

V začetku šolskega leta 2018/19 so se pojavile prve želje po Startup tekmovanjih. Mentorica<br />

Danijela Erenda je pod okriljem SciDroma sestavila ekipo 5 članov: Anže Kocjančič,<br />

Nikita Galuh Kapušin, Jaka Kordiš ter jaz, kot mentor pa se nam je pridružil tudi Roman<br />

Kapš. Dobili smo idejo o pametnem sledilcu koles, jo raziskali, in se z njo predstavljali<br />

po raznih tekmovanjih. Ideja je bila žal v veliki meri neuspešna, saj komisija ni razumela<br />

nove tehnologije LoRaWAN, na kateri je temeljil naš produkt. Ko smo že skoraj dokončno<br />

obupali, sta nas mentorja ponovno spodbudila, češ da lahko s startup idejo pridemo na<br />

svetovno tekmovanje v New York. Z ekipo smo se usedli skupaj, z namenom, da najdemo<br />

novo startup idejo, nakar me je v žepu začel žuliti račun. Časa za prijavo na tekmovanje<br />

nam je zmanjkovalo, zato sem zaradi živčnosti račun vrgel v smeti, nato pa sem se zamislil:<br />

“Kaj ne, da papirnati računi predstavljajo ogromen problem po celem svetu, sploh z<br />

vidika ekologije!?” Z ekipo smo problem podrobno raziskali, oblikovali idejo o platformi,<br />

ki nudi pregled nad računi kar v mobilni aplikaciji, ter jo še isti večer predstavili mentorjema.<br />

Na regionalnem tekmovanju smo se uvrstili na drugo mesto, za zmago na državnem<br />

tekmovanju in na svetovni olimpijadi pa ni bila ključna samo ideja, temveč tudi delujoč<br />

produkt. Skozi ves čas sta nas usmerjala ter motivirala tako Danijela Erenda kot Roman<br />

Kapš. Razlog za takšen uspeh pa ni samo v ideji, temveč v celotni ekipi, ki idejo realizira, v<br />

njo verjame, se z njo ponosno predstavlja, ter v mentorjih, ki ekipo ves čas spodbujajo, jo<br />

motivirajo in usmerjajo.<br />

Kaj počneš v prostem času?<br />

Hm, prosti čas? Kaj je že to? Hecam se. Velik del svojega prostega časa namenim svojim<br />

projektom, UniBillu ter Multimediji. Preostal del pa ga namenim družini, punci ter prijateljem.<br />

30


Naši uspešni<br />

Kako usklajuješ te dejavnosti s šolskimi obveznostmi?<br />

Usklajevanje obšolskih dejavnosti s šolskimi obveznostmi mi je nekaj običajnega, saj sem<br />

bil član Multimedije praktično vsa 4 leta. Seveda se je v šoli kdaj pa kdaj tudi kaj zataknilo,<br />

a menim, da je ena izmed velikih prednosti naše šole ta, da če si npr. športnik ali pa se<br />

udeležuješ in sodeluješ pri obšolskih dejavnostih, so profesorji vedno odprti za pomoč in<br />

se da z njimi marsikaj zmeniti. No, včasih pa tudi prestaviti kakšno ustno spraševanje.<br />

Kakšni so načrti in ideje za prihodnost?<br />

Definitivno lov na nova znanja, projekte, izkušnje. V sklopu UniBilla imamo namen razširiti<br />

ekipo ter odpreti podjetje.<br />

Kakšni so tvoji spomini na srednješolska leta?<br />

Spominov je ogromno. Skozi celotno šolanje sem bil ves čas presenečen ravno nad tem,<br />

koliko ta šola ponuja svojim dijakom. Profesorji so bili vedno pripravljeni pomagati, svetovati…<br />

Predvsem pa sem presenečen nad tem, koliko se da iztisniti znanja in izkušenj iz<br />

obšolskih dejavnosti. Ko zdaj pogledam nazaj, menim da so bila vsa 4 leta izjemna.<br />

Tvoj nasvet za dijake …<br />

Vsem bodočim in sedanjim dijakom polagam na srce: sprejmite izzive ter izkoristite<br />

obšolske dejavnosti v največji meri, saj boste z njimi pridobili ogromno izkušenj, znanj ter<br />

poznanstev, ki jih lahko izkoristite kasneje v življenju.<br />

Nika Povhe, T2B<br />

31


Literatura<br />

Utrinki z literarnega natečaja<br />

“Življenje je lepo”<br />

Drago moje življenje!<br />

Pišem, ker sem hvaležna zate, za vsako sekundo, ki mi je podarjena, in za sonce, ki me<br />

obseva. In bolj kot se potapljam v te misli, bolj imam rada to moje, čudovito in edinstveno<br />

19-letno življenje.<br />

Kako lepo je živeti. Kako neverjetno je biti dovolj pogumen, da si upaš biti to, kar si. In<br />

da si ponosen na svojo prehojeno pot. Da si vesel prijateljev, ki so nam namenjeni le za<br />

del poti ali pa nas spremljajo od začetka do konca, da ceniš vesel nasmeh, topel objem in<br />

iskrice v očeh. Da si upaš poslušati otroka v sebi in se veseliš preprostih stvari. Poslušaš,<br />

objemaš, čutiš. Učim se živeti, počasi z gotovimi koraki stopam po poti proti cilju. Padam,<br />

vendar s pomočjo vstanem, učim se živeti. Zaupam. Drznem si čutiti, odpreti srce in spustiti<br />

vase vse lepote sveta, odstiram pot spominom, sejem rože in posedam ob sončnih<br />

poteh življenja. Če dežuje, odprem dežnik ali pa se zatečem v toplo zavetje ljubljenih.<br />

Skozi žalost in solze kmalu posijejo topli žarki sonca. Praviš, da je cvetlice treba zalivati s<br />

preprostimi molekulami H2O in vanje spustiti svojo krhkost, tako bodo spomladi zacvetele<br />

v čudovitih barvah mladosti. Prisluhnem žvrgolenju ptic in se prepustim melodiji časa.<br />

Poslušam. Slišim in želim stisko sočloveka omiliti. Rada bi, da te vidi v najlepši luči in se<br />

zaljubi vate. Da se ti pusti objeti in uvidi, da bo razgled na vrhu vreden napora.<br />

In nazadnje ljubim. Pravzaprav se še učim ljubiti. Oboževati majhne malenkosti ljubezeni<br />

in se naslanjati na njene rame. V preprost poljub skušam skriti neskončno hvaležnost za<br />

topel ogenj, ki greje in ne ugasne, in za zaupanje in odpuščanje. Močen stisk rok postane<br />

več; je ljubeč pogled in tiha obljuba, sem jaz in ti, dvojina. Je sreča in upanje. Samo<br />

ljubezen lahko obarva korake poti, jo zravna in naredi tako preprosto. Tako se ležanje na<br />

cvetočih travnikih z roko v roki z ljubeznijo ne zdi več osamljeno.<br />

In kako lepo je gledati sonce. Biti sonce in občudovati razgled, ki se razprostira pod mano.<br />

Osvajam vrh za vrhom, vračam se v doline in včasih obsedim na pečinah, a te ljubim,<br />

19-letno Življenje, vse tvoje skrite kotičke in sončne odtenke. Hvala ti.<br />

Pozdravljam te.<br />

Dekle<br />

Ana Žagar, T4B<br />

32


Literatura<br />

*<br />

*<br />

Življenje kot dar z nebes,<br />

dotika se pisanih dreves,<br />

sanjam v sončen dan,<br />

začnem ga ves nasmejan.<br />

Lepotam pomladi se predam,<br />

zaradi premika ura zaspan,<br />

a vse to izniči tegobe,<br />

ko vidim, da nič ne more iti narobe.<br />

Priložnosti na tisoče imam,<br />

da vsak dan nekaj novega spoznam,<br />

mislim, da je življenje res lepo,<br />

če se sami odločimo tako.<br />

Anja Cegnar, T1c<br />

*<br />

Je smisel življenja že od nekdaj neznan,<br />

smo tu ponesreči ali cilj nam je dan?<br />

To tare človeka, kje odgovor je skrit,<br />

išče svoj smisel, v sebi zakrit.<br />

Življenje je lepo, tu odgovor je skrit.<br />

Življenje ni lahko, je polno pregrad,<br />

a slabo mišljenje vodi le v propad.<br />

Misel naj lepa riše ti pot<br />

in smisel življenja boš videl povsod.<br />

Življenje je lepo, najdi si pot.<br />

Življenje je lepo, ko zvečer v ljubljenih rokah<br />

zaspiš,<br />

ko zjutraj se v objemu ljubezni zbudiš,<br />

ko v postelji zagledaš najlepši par oči,<br />

kako v tebe zaljubljeno strmi.<br />

Ko pred oltarjem čakaš, da reče ti da,<br />

ko v roke priteče ti sin<br />

in podaš mu pest domačih dobrin.<br />

Ko doma pričaka te šopek rož,<br />

ki kupil ti jih je predragi mož.<br />

Ko edina bolezen je ljubezen,<br />

kot bazen, ki nikoli ni prazen.<br />

Ko te za roko drži,<br />

in kaže, da te nikoli ne spusti,<br />

saj v njegovih mislih vedno si le ti.<br />

Tista, s katero si ustvaril je družino,<br />

s katero najraje gre v kino,<br />

katero neizmerno ljubi,<br />

ter se boji, da jo izgubi.<br />

Ko mladost je le še spomin,<br />

ko otroci so ti opomin,<br />

da življenje ima pomen,<br />

tudi če je skromno.<br />

Laura Kobe Stožinič, T3A<br />

Življenje je kot ura peščena,<br />

čas teče, le pazi, da ne brez pomena.<br />

Kajti življenje je lepo, če znaš ga živet,<br />

ni smisel življenja v bedi umret.<br />

Življenje je lepo, zdaj pojdi živet!<br />

Sara Kek, T2b<br />

33


Literatura<br />

*<br />

Kakšno je življenje? Je res lepo? Kaj to pomeni? Imamo toliko vsakdanjih skrbi, toliko<br />

opravkov, toliko žalostnih dni. Kaj je tu lepega? Ljudje smo naravnani tako, da negativne<br />

stvari opazimo najprej. Potem pa samo tarnamo, kako je vse težko, slabo in kako je življenje<br />

brez veze. Že zjutraj, ko pregledamo novice, tam najdemo ogromno slabih informacij.<br />

Kaj pa tisto, kar je lepega okoli nas? Zakaj pa tistega ne opazimo? Zakaj ne bi raje<br />

uživali v vsem lepem, kar nas obdaja?<br />

Velikokrat se zgodi, da slaba ocena, spor s prijateljem ali slab dan iz nas naredijo osebo,<br />

ki je kot magnet za slabe stvari. Vendar zakaj takrat ne pomislimo na nekaj pozitivnega?<br />

Slabe stvari nas potiskajo v žalost, v jezo. Ponavadi se je temu težko upreti. Ko si žalosten,<br />

ne iščeš nekaj pozitivnega, včasih si svet okoli sebe predstavljaš še slabšega, kakor<br />

je. Enostavno ne najdemo direktne poti iz žalosti v veselje, ampak je tu potreben tudi čas.<br />

Pravijo, da je čas najboljše zdravilo.<br />

Kaj pa veselje in tisti lepši pogled na življenje? Zakaj ne bi na svet gledali s pozitivne strani!<br />

Živimo v mirnem okolju, obdaja nas čudovita narava, imamo odprte možnosti v življenju.<br />

Pa saj ni potrebno veliko, da je življenje lepo. Lahko je to topla beseda staršev, prestavljen<br />

test v šoli ali pa nasmeh simpatije. Marsikdo meni, da mu bodo materialne dobrine<br />

prinesle srečo. Res je, da si z denarjem lahko privoščimo marsikaj. Pa imamo potem res<br />

tisti pravi občutek sreče? Sam menim, da je najlepša sreča tista, ki je v drobnih, manjših<br />

rečeh.<br />

Življenje je kratko, minljivo. Človek je eno izmed mnogih bitij na tem svetu. Posameznik je<br />

le delček ogromne človeške populacije. Lahko bi rekli, da smo v življenju še vedno precej<br />

svobodni. Večina nas je za svoje življenje odgovornih samih. Ali si želimo srečno, lepo<br />

življenje, je odvisno od nas. Nihče nam ne bo pred nos prinesel sreče in krasnega življenja,<br />

kvečjemu kakšno kritiko ali skrb.<br />

Kljub vsemu življenja brez slabih stvari ni. Vendar je te treba sprejeti kot izziv ali pa v njih<br />

najti kaj pozitivnega, včasih je že dovolj, da pustimo, da življenje samo uredi stvari, saj kot<br />

pravijo, življenje je lepo, če ga živiš, kot se samo ponuja.<br />

Morda zdaj vidimo, da je življenje res lepo. Čeprav smo vsak dan obkroženi s slabimi<br />

stvarmi, lahko najdemo še vedno ogromno dobrega, lepega. Že majhna pozornost, topla<br />

beseda je dovolj, da smo srečni. Ni vedno treba imeti veliko materialnega bogastva, kot<br />

to mislijo nekateri. Z denarjem se sreče pač ne da kupiti. Vendar pa je v življenju treba<br />

sprejeti tudi slabe stvari, ki se včasih kar same uredijo. Če na koncu potegnemo črto, vidimo,<br />

da je okoli nas veliko lepega, le poiskati moramo to. Naj slabe stvari čim manj vplivajo<br />

na nas in življenje bo res lepo.<br />

Simon Gosenca, T3A<br />

34


Literatura<br />

*<br />

*<br />

Žalost je tu, zima prihaja,<br />

veselja več ni, s poletjem odhaja.<br />

Veter hladen nosi šepet;<br />

vsa bitja prereže strah in trepet.<br />

Noč je ledena tiho prišla,<br />

s sabo prinesla je polno gorja.<br />

Mesec srhljivo oblije tih kraj,<br />

ki še nedavno tega bil pravi je raj.<br />

Nočno nebo se počasi mrači,<br />

v bližnji daljavi že grozno grmi.<br />

»Ta noč bo še strašna,« svarijo prav vsi,<br />

vsako bitje v bolečini čudež koprni.<br />

Snežna nevihta ponoči rjovi,<br />

v vsaki kotanji grozljivo bobni.<br />

Veter tuli, sneg pada, upanja ni,<br />

na daljnem obzorju pa se toplo dani.<br />

Zdaj pa jutro se vlažno rodi,<br />

nikjer niti sledu ni o strašni temi.<br />

Zlati sončni žarek človeka budi,<br />

ta pa naposled le ugotovi, da zime več ni.<br />

Pa sliši ta človek, da ptički žvrgole,<br />

ko odpre oči, vidi, da pomlad se rodi,<br />

vdihne čist, svež zrak ter ves srečen pove:<br />

»Ni kaj, življenje je lepo.«<br />

Žan Luka Jelenc, T3a<br />

kot spomladanska roža,<br />

ki jo dobiš od otroka ali moža.<br />

Krhko in nedolžno kot otrok,<br />

a prenese lahko bremen cel otok.<br />

Živi življenje kot najlepše sanje<br />

in ne zgubljaj čas za jokanje.<br />

Cilj si sam zastavi<br />

in naj te nihče pri tem ne ustavi.<br />

Življenje je lepo, to je res,<br />

zato uživaj v njem, kot da je najlepši ples.<br />

Ker mačka z devetimi življenji nisi,<br />

za njega, da se boriš, rojen ti si!<br />

Borka Pačavra, T3A<br />

*<br />

Ko zjutraj sonce vstane<br />

in nas lepa misel gane,<br />

da danes nov je dan,<br />

na obrazu nasmeh nam je dodan.<br />

Vsak dan čim več se smejmo,<br />

le na pozitivne strani poglejmo.<br />

Nobeno dejanje naj nas ne užali,<br />

tako si bomo lepo življenje skovali.<br />

Le dobre ljudi imejmo ob sebi,<br />

ki so ob nas ob vsaki potrebi.<br />

Ki nas dvignejo s tal<br />

kot z najlepšo pesmijo godal.<br />

Življenje naj bo s srečo odeto,<br />

v hladnih dneh z ljubeznijo pogreto.<br />

Bodimo hvaležni za vse, kar imamo,<br />

in ponosni na to, kako se v življenjeu igramo.<br />

Kaja Krevs, T2B<br />

35


Literatura<br />

*<br />

Razmislek pisati o temi, s katero se ne strinjam, mi je vzel kar nekaj časa. Nato pa sem nekega<br />

dne na internetu gledala dokumentarec o čudovitem, pametnem dekletu, ki je imelo<br />

ogromno volje do življenja, pa ji tudi to ni pomagalo, saj je umirala, in sicer je dokumentarec<br />

prikazal njenih zadnjih nekaj dni življenja, ki so bili zanjo nadvse lepi.<br />

Bila sem majhna, ko sem se s tem, da je življenje lepo, povsem strinjala. Bila sem polna<br />

veselja, razigrana in vedno nasmejana deklica, ki je vsak dan, ko je zaspala, komaj čakala,<br />

da se zbudi in užije vse lepote, ki nam jih življenje ponuja. To zavest sem želela prenesti<br />

tudi na druge, zato sem vsak dan, ko sem hodila iz šole, z nasmehom pozdravljala ljudi,<br />

in to samo zato, ker mi je mama vedno govorila, da nekomu, ki je osamljen, lahko z enim<br />

samim nasmehom polepšaš dan. A kmalu je nad mano prišla temačnost, spremenila sem<br />

se, in to popolnoma. Ko sem na cesti videla ljudi, jih nisem več pozdravila, tudi če sem jih<br />

poznala, sem glavo sklonila proti tlom in upala, da me ne bodo pozdravili, da mi ne bo<br />

treba odzdraviti. Globoko v sebi sem čutila, da to ni prav, a drugega nisem zmogla. Ko<br />

sem zaspala, sem upala, da se ne bom nikoli več zbudila, in ko sem se jokala, ko so me klicali<br />

prijatelji, da bi se družila z njimi, sem jim lagala, da mi druženja starši ne pustijo. Takrat<br />

o tem ne bi mogla pisati. Bila sem obupna, zdaj se tega sramujem. Ko mislim, da sem v<br />

redu, se ponovno razočaram, na primer tega sem se zavedala nekaj dni nazaj, ko sem se<br />

s starši skregala, ker mi niso pustili, da si kupim nov telefon in druge dobrine, ki v meni<br />

ustvarijo lažno srečo, ki hitro izgine; kasneje so želje vse večje in nam nikoli ni dovolj. Tega<br />

se zavedam, a vse v trenutku pozabim, ko me prevzame želja, da bi nekaj imela. Starši bi<br />

mi lahko nekaj kupili, pa mi ne, ker se jim to zdi nedopustno, saj so me vzgajali v dekle, ki<br />

naj bi ji veselje povzročilo druženje s prijatelji, izleti z njimi in drugi čudoviti spomini, ki jih<br />

hlastanje po materialnih dobrinah ne morejo nadomestiti. Po drugi strani pa starši na nas<br />

pritiskajo, da bomo imeli dobre ocene, izobrazbo in to točno z namenom, ker se zavedajo,<br />

da je denar pomemben. Želim se spremeniti, a v svetu, kjer vladajo vojne, lakota in druge<br />

katastrofe, je to težko, saj mladi nimamo dobrega zgleda, da bi našli razloge, da je življenje<br />

lepo. Mogoče nas starejši res ne razumejo, čemu smo taki in zakaj se spremenimo,<br />

tolažijo pa se s tem, da je za to kriva puberteta. Res je, da je krivo to, da smo kot mlajši neobremenjeni<br />

in se ne zavedamo grozljivih stvari, ki se dogajajo v svetu, z odraščanjem pa<br />

se tega začnemo zavedati in si tega preprosto ne znamo pojasniti. Nihče se vsakodnevno<br />

ne obremenjuje s tem, da po svetu vladajo vojne in lakota, moja družina pa se nadvse<br />

obremenjuje, če dobim slabo oceno. To je primer, ki si ga ne znam pojasniti in v moji glavi<br />

in glavi veliko najstnikov je nešteto takih nelogičnih dejstev, ki si jih ne znamo razložiti;<br />

in temu zdaj rečemo puberteta. Sama zdaj poskušam odmisliti to, da se počutim, da me<br />

nihče ne razume. Kolikor se le da pokušam sama sebe prepričati, da je življenje lepo, saj<br />

mi je žal, da mimo mene teče tako hitro, sama pa samo nemočno opazujem in upam, da<br />

se bomo ljudje spremenili in skupaj začeli uživati v njem.<br />

36<br />

Neža Merhar , F3b


Literatura<br />

*<br />

Ko v jutro posijejo žarki,<br />

preženejo temo noči,<br />

zunaj vse se razjasni,<br />

premagajo žalost oči.<br />

V življenju veliko lepih je stvari<br />

kot jutranja rosa,<br />

ki v sončnih žarkih se blešči,<br />

kot šum potoka, ki naša srca vzbudi.<br />

Potreben je samo nasmeh,<br />

da dosežen bo želen uspeh.<br />

V življenju treba včasih je na slepo,<br />

da življenje bo lepo.<br />

Živa Lavrič, T1B<br />

*<br />

kot spomladanska roža,<br />

ki jo dobiš od otroka ali moža.<br />

Krhko in nedolžno kot otrok,<br />

a prenese lahko bremen cel otok.<br />

Živi življenje kot najlepše sanje<br />

in ne zgubljaj čas za jokanje.<br />

Cilj si sam zastavi<br />

in naj te nihče pri tem ne ustavi.<br />

Življenje je lepo, to je res,<br />

zato uživaj v njem, kot da je najlepši ples.<br />

Ker mačka z devetimi življenji nisi,<br />

za njega, da se boriš, rojen ti si!<br />

Borka Pačavra, T3A<br />

37


Literatura<br />

*<br />

Moje življenje je bilo najlepše v zgodnjem otroštvu. Zato sem se odločila pisati o spominih<br />

otroštva, ko je bilo življenje »lepo« oz. najlepše, saj kot majhni otroci nismo razumeli sveta<br />

kot odrasli, zato nismo bili toliko slabe volje.<br />

Torej, kot otrok sem živela na kmetiji, kjer sva lahko skupaj z mlajšo sestrico Tejo počele<br />

mnogo trapastih stvari, ki so se odraslim zdele nevarne ali škodljive. Živeli smo v sosednji<br />

hiši starih staršev, ki ni bila v zelo dobrem stanju, saj stoji že okoli 400 let. Zraven naše<br />

hiše je stal hlev. Okoli hleva je bila mreža za kokoši in na podstrešju je bila krama, stripi<br />

in mize, na katerih je stara mama sušila čebulo. Nekega dne sva s sestrico, takrat staro<br />

okoli 3 leta, odločili, da greva obiskat podstrešje kot ponavadi. Stari stripi v hrvaščini niso<br />

bili več zanimivi, zato sva se malo razgledali in odšli do odprtine v velikosti vrat na koncu<br />

podstrešja in pogledali čez njo. Gledali sva razgled in nato pogledali proti tlom in zagledali<br />

kokoši. Nato sva se domislili zabavno igro. Odločili sva se pobrati čebule in jih tarčati v<br />

kokoši spodaj. Vsakič ko sva kakšno zadele je glasno zakokodakala in mahala s perutmi<br />

po zraku, midve pa sva se glasno smejali. Seveda posledice so bile hude, ko je stara mama<br />

ugotovila, da so vse čebule pometane v kokošnjaku. A nama se je zdela le zabavna igra, ki<br />

se je še zdaj spomniva.<br />

Zato jaz mislim da je življenje najlepše v spominih z najbližjimi, in da otroci morajo imeti<br />

priložnost biti otroci brez velikega pritiska šole.<br />

*<br />

Iris Sledar Hudoklin, R1B<br />

Pred časom sem spoznal zanimivega človeka. Skozi pogovor z njim sem izvedel, da je<br />

bil pred časom profesionalni športnik, vendar je zaradi poškodbe svojo kariero končal<br />

predčasno. Razlog ni bila poškodba sama po sebi. Težava je bila v tem, da se po njej ni bil<br />

sposoben vrniti na svojo predhodno raven igranja in je rajši končal kariero.<br />

Kot športnik v življenju poznam mnogo vzponov in padcev. Ne morem se seveda primerjati<br />

s profesionalnimi športniki, saj sam to seveda nisem, vendar lahko trdim, da dobro<br />

poznam to perspektivo. Kljub temu, da sem med športnimi aktivnostmi previden, so<br />

telesne poškodbe neizbežne. V svojem življenju sem bil poškodovan velikokrat. Zaradi<br />

svoje drobne telesne konstrukcije sem bil med igranjem pogosto tarča trdih udarcev, ki so<br />

velikokrat terjali svoj davek. Iz tovrstnih izkušenj sem se naučil predvsem previdnosti, ki je<br />

potrebna za mojo nemoteno in varnejšo igro. Naučil pa sem se tudi, da se kljub poškodbi<br />

ali kateri koli drugi nevšečnosti se nikoli ne smeš predati. Če se odpoveš svojim zastavljenim<br />

ciljem zaradi ene nevšečnosti, je isto, kot da bi si izpraznil še ostale tri gume na avtu,<br />

ker ti je ena spustila. Človek mora po tovrstnih nevšečnostih vedno najti bistvo,<br />

po katerem se lahko iz tovrstne izkušnje utrdi in nadaljuje nemoteno s svojim<br />

življenjem. Navsezadnje je življenje lepo tistemu, ki ga živi do popolnosti.<br />

38<br />

Matic Blatnik, T3A


Literatura<br />

*<br />

Bila je noč, ko nisem mogel spati. Tisti dan sem poslušal Trkaja, ki je govoril o stvareh, ki<br />

so življenjsko pomembne; velikokrat do tistega srečanja se mi je zdelo, da sem edini, ki<br />

razmišlja na tak način, ko pa sem slišal njega, sem videl, da je vsaj še nekdo, ki misli kakor<br />

jaz. Takrat sem te stvari želel nekomu zaupati, a ker nisem imel nikogar, sem zaupal luni:<br />

»Hej, Trkaj,<br />

poslušat tebe je res prima,<br />

ti si ena duša - taka fina,<br />

k besede zmer prave najde,<br />

k iz depre te dvigne do medalje.<br />

In nikol si ne b mislu,<br />

d še nekje saj en tak k jst,<br />

k bo reku take stvari,<br />

k jih u moji glavi pounu mrgoli.<br />

In res je, poezija kar zgodi se,<br />

je tist del tebe, k ne more it prek sebe,<br />

in od znotrej te tišči,<br />

dokler na paper ne prleti<br />

in še pol, ku je zuni, te bodri,<br />

da napišeš še druge stvari,<br />

katere čutmo usi,<br />

in smo veseli,<br />

da u tem svetu nismo sami,<br />

ku vidmo,<br />

da še en je tak, ku smo mi,<br />

da trpi, se veseli,<br />

in z musko živi.<br />

Nikol sam ne morš čez use,<br />

zmer rabš sorodno dušo, k podpera te,<br />

ti daje novo upanje;<br />

in dejmo tu res vn iz sebe,<br />

usi smo ljudje, vsem nam je težku,<br />

zatu pa stopmo skup,<br />

in skupi nam bo bulš šlu.«<br />

In zdelo se mi je, da mi je luna pokimala in se strinjala z mano. Prav se mi je zdelo, da sem<br />

to nekomu zaupal. In videl sem, da je življenje res lepo. Nato sem zaspal.<br />

Gašper Pust, T2b<br />

39


Literatura<br />

*<br />

Življenje je zgodba. Na začetku življenja našo zgodbo začnejo pisati naši najbližji, kasneje<br />

pa si zgodbo življenja pišemo in oblikujemo sami. V življenju lahko postaneš karkoli želiš,<br />

pokazati moraš le voljo, interes ter za to nekaj narediti. Sliši se zelo preprosto, a ni. Življenje<br />

je težko. Polno je težkih preizkušenj, ki se včasih ne izidejo tako, kot si želimo, veliko<br />

je vzponov in padcev oziroma neuspehov. Po vsakem padcu nam je težko, a vedno se<br />

moramo pobrati, vztrajati ter se ponovno motivirati in s tem nadaljevati, saj bo na koncu<br />

ves trud poplačan. Poleg vseh teh neprijetnih in težkih preizkušenj pa je življenje polno<br />

lepih stvari.<br />

Za nekatere so to materialne stvari, ki jih lahko kupijo, za druge pa trenutki, ki jih preživijo<br />

z najbližjimi in prav ti se za zmeraj zapišejo v spomin. Zame je nekaj najlepšega, ko smo<br />

doma vsi zbrani skupaj, se družimo in pogovarjamo. Sliši se kot nič posebnega, vendar<br />

je, saj me prav to napolni s srečo in veseljem. Družina je nekaj najlepšega. Že ko sem se<br />

rodila, so me lepo sprejeli, vedno so mi pomagali ter me spodbujali in verjeli vame. Če ne<br />

bi imela njihove podpore, bi prevečkrat obupala in tako ne bi spoznala svojih talentov ter<br />

česa vse sem sposobna. Za vse to sem jim zelo hvaležna.<br />

Že od nekdaj zelo rada potujem. Obiskala sem že mnogo držav in ugotovila, da so tudi to<br />

najlepši trenutki življenja, ki jih nikoli ne bom pozabila. Potovanje me vedno napolni z energijo<br />

in veseljem. Gibanje po neznanem okolju, spoznavanje novih ljudi, kultur in njihovih<br />

znamenitosti je nekaj najbolj zanimivega in poučnega. Vse to je nekaj zelo lepega, a še<br />

lepše je, če ves ta čas preživiš skupaj s tistimi, ki jih imaš najraje. Takrat nastane ogromno<br />

lepih trenutkov in spominov, ki jih nihče noče pozabiti. Na potovanjih mi je zelo zanimivo<br />

opazovati druge, tako vidim, kakšen način življenja imajo ter v čem vse se razlikujemo.<br />

Spoznala sem, da veliko ljudi nima družine, doma, prijateljev, dovolj denarja za šolanje<br />

ali izvenšolske dejavnosti, katere ga veselijo, živijo v vojni ali pa nimajo dovolj hrane ter<br />

vode. Prav to pa me spominja na vse, kar imam jaz. Čeprav velikokrat govorim, kaj vse bi<br />

še rada imela, sem zelo hvaležna za čisto vse, kar imam, saj tako lepega življenja, kot ga<br />

imam jaz, marsikdo nima.<br />

Vem kako težko življenje preživljajo nekateri ljudje in prav zato jim rada pomagam. Velikokrat<br />

kot prostovoljka sodelujem pri organizacijah, kot so Rdeči križ ter Karitas. Pa naj<br />

bo le nekaj kosov oblačil, ki jih ne potrebujem več ali pa nekaj hrane, pa vem, da bom<br />

nekomu polepšala dan, in prav to me naredi srečno.<br />

Čeprav je življenje težko, polnih težkih preizkušenj in tveganj, je polno sreče, veselja in<br />

lepih trenutkov. Mislim, da ljudje premalo cenimo, kaj vse imamo, in prav zato bi rada še<br />

enkrat povedala, da sem presrečna in zelo hvaležna, da imam tako lepo življenje, kot ga<br />

imam.<br />

Tinkara Pavlin, T3a<br />

40


Literatura<br />

*<br />

Življenje je za marsikoga vse prej kot lepo.<br />

Bolj kot ga živimo, prej ugotovimo, kakšna hladna ječa je. Ni bitja, ki bi na življenje gledalo<br />

le z iskro v očeh. Pravzaprav je včasih eno samo trpljenje za boljši jutri. Lepo življenje<br />

za vsakega izmed nas pomeni nekaj drugega, nekaj novega. Četudi se izteka kot pesek,<br />

ki polzi skozi prste iz dlani, lepote v življenju pravzaprav ne poznamo, je ne okusimo ali<br />

občutimo, pač pa z njo le živimo. Morda nam življenje nikoli ne bo podarilo dokaza, da lepota<br />

res obstaja, lahko pa nam pomaga krojiti in širiti plod domišljije, da si ustvarimo svojo.<br />

Življenje je lahko hladno in pusto, a z mirnim srcem, polnim ljubezni in zvrhano glavo lepih<br />

misli lahko vsak najde svoj mir pod soncem. Ljudje imamo v življenju zastavljene cilje in<br />

pričakovanja, toda kako jih uresničiti? Pot do prave lepote in posledično lepega življenja je<br />

preplavljena s krinkami in ugankami, a ko jo zaživimo … To je prava lepota, znana tudi kot<br />

preprosta človeška duša. Ko končno pridemo do željenih ciljev, nam življenje ne nudi razkošja<br />

in zadovoljstva, pač pa odpira nova vprašanja in s tem nove izzive ter iskanja. Nikoli<br />

ne bomo res zadovoljni s potrebami, ki so nam na voljo – tako kot s samo lepoto ne.<br />

Lepota je namreč za vsakega vse prej kot večna.<br />

Je le okras, morda obraz, ki zbledi, ko sonce posije na jutranjo roso, na hladno spomladansko<br />

jutro. Večna je kot naš lastni obraz, ki ne odseva obraza samega – temveč je<br />

odsev naše notranjosti. Do lepote nikoli ne pridemo sami, poiščejo nam jo osebe, ki so<br />

nam kaj več kot prijatelji.<br />

V življenju vsak hrepeni po nečem. Morda po novem avtomobilu, boljših odnosih z vrstniki<br />

ali pa kosu kruha, da nahrani družino. Toda narava je sama poskrbela, da življenje ni pusto<br />

in prazno, ampak preprosto lepo.<br />

Morda lepote nikoli ne bomo spoznali, kaj šele razumeli, vendar je le usoda naš pravi prijatelj<br />

– če le verjamemo vanjo. Le ona nam lahko pokaže bistvo in z njim lepoto življenja.<br />

Življenje je lepo, če le verjamemo vanj.<br />

Ema Oberstar, T1A<br />

41


Literatura<br />

*<br />

Življenje je tako, kot si ga narediš.<br />

Važno je le, da pravi poti slediš.<br />

Paziti moraš na vsak korak,<br />

saj te včasih pripelje do velikih napak.<br />

Sam odločaš, v katero smer boš šel,<br />

čeprav pogosto ne veš, kam boš prišel.<br />

Vsaka smer prinese ti nove lepote,<br />

pomaga pozabiti na vse življenja grozote.<br />

Živi življene, kot si ga želiš,<br />

včasih je čas, da se malo znoriš.<br />

Ne oziraj se na tuje besede,<br />

vsakogar namen je, da te zavede.<br />

To življenje je le tvoje,<br />

v njem lahko delaš svoje zavoje.<br />

Le pazi, da se zabavaš,<br />

in ob tem preveč ne zatavaš.<br />

Kaja Krevs, T2B<br />

42


Literatura<br />

*<br />

Življenje se začne<br />

in konča<br />

prav tako kot mavrica,<br />

sladko in lepo,<br />

brez skrbi<br />

in s polno moči.<br />

Kmalu sam<br />

začneš se ozirati<br />

v neznani svet<br />

in tvoj namen,<br />

dobi pomen,<br />

zato bodi kot roža,<br />

ki podnevi cveti,<br />

ponoči pa mirno spi.<br />

Življenje so sanje,<br />

polne ljubezni,<br />

jeze in strasti,<br />

je kot nova beseda,<br />

novo okolje<br />

ali polno polje,<br />

vendar ni kot mama,<br />

ki je ena sama.<br />

Vsak dan si jo želim objeti,<br />

jo za vedno rad imeti<br />

ter skušam razumeti,<br />

zakaj mora<br />

vsak nekoč umreti.<br />

A ostaja družina,<br />

ki je kot nekakšna toplina<br />

in če hočeš z njo živeti<br />

moraš to pač razumeti.<br />

Vsak potrebuje<br />

kdaj smer,<br />

da ne zaide v zver,<br />

zato tvoje vprašanje<br />

te spremeni v znanje.<br />

Življenje<br />

ni nikoli trpljenje,<br />

je dobrota<br />

in ne sirota,<br />

a le, če vsaka misel<br />

najde svoj smisel.<br />

Mojca Horvat Trunkelj, T3a<br />

43


V tujem jeziku<br />

Life is beautiful<br />

*<br />

Mavis had always loved idyllic Amsterdam, surrounded by beautiful scenery and an unimaginable<br />

energy. It was a place where she felt happy and excited about things she dealt<br />

with daily and she thought it reflected her patient, gentle and inquisitive soul. The atmosphere<br />

around her awakened her love for photography and drawing, in both of which she<br />

began exceling after only few years of practice.<br />

Of course, she has never spent a day without thinking about her precious friends that<br />

also moved to the capital of the Netherlands, and they never forgot about her existence.<br />

That is why her closest friend, Adam, invited her to a rather strange party and she was<br />

instructed to bring her camera.<br />

As the sun slowly started to hide on this pleasant day, Mavis didn’t think much of dressing<br />

up for a good time with her friends. And when she arrived, her predictions were terribly<br />

wrong.<br />

Wherever her eyes looked she saw strangers, dressed in some of the fanciest clothing<br />

she had ever seen. It didn’t take long before someone gently held her hand and twirled<br />

her around in surprise and it was none other than Adam. “You came! I am so happy to see<br />

you. Did you bring your camera?” he asks immediately. With a very confused expression,<br />

Mavis nods her head. “Perfect! I need a favour. Would you mind taking pictures of this<br />

evening? It’s a very special event for me and Julia and I want it to be a captured memory<br />

we can look back at later.”<br />

“I would be more than glad to do that, Adam. But what is this party about? Is it anyone’s<br />

birthday?” Mavis said as she prepared for her task. “You’ll see soon, some of our friends<br />

are also coming tonight, at least they said they are.”<br />

Julia entered the room in her stunning cocktail dress – just as red as her lips, not too short<br />

and not too long with a sharp v-cut on the back. She was undoubtingly the centre of attention<br />

looking like a supermodel and Mavis didn’t lose any second of the perfect lightning<br />

and background which she captured along with the star of the evening.<br />

The blissful live music accompanying the event stopped when Adam decided to pause the<br />

event with a short speech. “I am deeply thankful to everyone who responded to my invitation<br />

to this crowded, but fun night. As I mentioned earlier, tonight is a special night for<br />

me and Julia. We wanted to share something with our dear friends and family and what<br />

other way to do this than with a party.”<br />

He took a deep breath and looked at Julia standing beside him and Mavis noticed a shiny<br />

ring on her finger. “We are getting married!” She suddenly said with excitement.<br />

Congratulations came flooding in while Mavis took some time to process what the engaged<br />

couple just said. What bothered her, was her love for Adam, a man she won’t be<br />

able to love more than a friend. She never knew he liked his now future wife, she<br />

never heard him talk about her and she never thought her time would be up so<br />

soon.<br />

44


V tujem jeziku<br />

Mavis was in shock the whole evening, even after congratulation the young couple, her<br />

perspective on life changing negatively. But she wasn’t going to ruin a happy relationship<br />

between two lovebirds. She wasn’t raised to destroy homes and she wasn’t in a reckless,<br />

hormonal state to act like a selfish child.<br />

The clear, night sky was a perfect background behind the moon which shone brightly.<br />

It was beautiful just like the stars, like the scenery the party took place in and it was as<br />

beautiful as the harmonies everyone enjoyed because of the talented musicians entertaining<br />

the guests.<br />

“Would you like a drink?” Mavis heard and Adam was standing right next to her with two<br />

glasses of champagne. “Yes, thank you. Where is Julia?” she asked quietly. “She is talking<br />

with her parents and I wanted to check up on you. Are you feeling okay? You look a bit<br />

pale.”<br />

“Oh, I’m fine. I was just thinking how fast everything is going. You’re getting married, I’m<br />

graduating soon, our friends are traveling around the world and some are even having<br />

their own children.”<br />

The two best friends talked endlessly. They reminisced about the old days, tried to predict<br />

the future and commented on current moments happening around them. Mavis felt<br />

much better after spending some time with her secret source of happiness. It calmed the<br />

negativity inside her, cleared her head and made her think clearly again.<br />

Life was still beautiful.<br />

A small misunderstanding between her and the universe was not going to make her dwell<br />

about letting Adam slip through her fingers so easily. The conversation between them<br />

helped her look at so many attributes that make every day beautiful. Adam’s life was now<br />

wonderful as he made one of his greatest wishes come true and Mavis’ life was just as<br />

pleasant, having many other things that give her joy.<br />

And so, when Adam asked her how her journey is at the very moment, she smiled and<br />

said, “Life is beautiful.”<br />

Nikita Galuh Kapušin, R3b<br />

45


V tujem jeziku<br />

*<br />

*<br />

Life is beautiful, it’s great,<br />

even though you have to wait.<br />

But waiting for good things,<br />

sometimes feels like you have wings.<br />

It feels like you can fly,<br />

but you also need to try,<br />

try to be better every day<br />

and try go the right way.<br />

Life is beautiful, it’s great.<br />

It feels like you’re on cloud nine, not eight.<br />

Like your over the moon<br />

and the world will be yours soon.<br />

But the world is already yours,<br />

you just need to open doors.<br />

Only you hold the key<br />

and the ability to be free.<br />

Life is beautiful, it’s great.<br />

You’re here to love, not to hate.<br />

You need to help others,<br />

so it feels like they are your sisters and brothers.<br />

And even if some times your life is sometimes<br />

a mess,<br />

please, don’t worry, it’s blessed.<br />

Iva Baša in Petra Lozar, T1c<br />

Life is beautiful…<br />

There is darkness,<br />

there is light.<br />

There is sunshine<br />

and there are stars.<br />

There are plains<br />

and there are rains,<br />

but most importantly,<br />

there are bays.<br />

Laugh of children<br />

and butterfly that finds way into your sight,<br />

love, music and deep art,<br />

sunsets put away all the bitterness in your<br />

heart.<br />

Leja Udovč, T3b<br />

*<br />

Life is beautiful when it’s natural,<br />

not skeptical or cynical.<br />

It takes a lot of work and dedication,<br />

therefore you have to keep your concentration.<br />

Sometimes you will be on cloud nine,<br />

but you will also get trapped into that tragic<br />

vine.<br />

It will get you furious when it gets bad and it<br />

makes you turn mad,<br />

but life is way too short for being sad.<br />

Make sure to keep moving on,<br />

every moment has its perk and its con,<br />

from bad moments you will move on,<br />

just keep working on them,<br />

on and on.<br />

Megalej Lukić, R1a<br />

46


V tujem jeziku<br />

*<br />

Life is beautiful even if sometimes we don’t feel like it at all. It’s true that life has many<br />

challenges that we have to face every day and we aren’t alone facing them at all. Most<br />

people in this planet go through problems every day and are still positive and optimistic.<br />

But what makes them feel like that despite all the hard challenges?<br />

I think that the will to achieve something gives them strength to go through all of the<br />

problems. This will also makes them stronger and gives them the ability of overcoming<br />

bigger problems in the future. Great example are famous athletes. We often hear their<br />

stories about their background and their life in the youth. Most of the athletes went<br />

through poverty, family problems or even bullying and racism. But being exposed to this<br />

everyday made them stronger and gave them the will to achieve something. On the other<br />

hand, people that didn’t have to go through all of that didn’t have the same success because<br />

when the problems or a bigger obstacle came in their everyday life they just gave<br />

up because they weren’t used to problems and just didn’t have the strength to continue.<br />

That’s why everyday problems are important so we can learn from them and gain mental<br />

strength.<br />

A great example are also scientists. They are working long hours and facing many unknown<br />

problems. And despite all of that they still don’t give up and continue their researches.<br />

We probably all heard about the scientists working on the cure against cancer.<br />

It’s a completely unknown field and a lot of them are still working on finding the cure<br />

nonetheless there is a chance that the one doesn’t even exist. And they aren’t paid nearly<br />

enough for what they are doing and through how much stress they have to go through.<br />

Because of their will to push through their limits and problems I am sure that one day in<br />

the close future they will find the cure.<br />

Life is also beautiful when we learn to see the happiness in the small details of our lives<br />

and not only in big success or piles of money. With all of that said I think that life if beautiful<br />

despite all of the everyday problems and struggles, because they make us stronger<br />

and make us realise what the real meaning of life is. We just have to be aware of it.<br />

Domen Filak, T4a<br />

47


V tujem jeziku<br />

*<br />

Life is amazing. And then it’s awful. And then it’s amazing again. And then, there are those<br />

moments where you just fall in love with being alive.<br />

I think life consists of small moments like this…<br />

…when you look at someone, while they are doing something small (like driving, laughing<br />

or eating) and just smile, because you love them so much<br />

…losing track of time because of how much fun you are having<br />

…listening to a certain song that brings back all the memories from good old times<br />

…driving out with a bunch of people who matter at 2am, while singing to your favorite<br />

songs and watching the glowing, flickering lights in buildings<br />

…when you drop your phone and it doesn’t shatter<br />

…curling up in your favorite sweater, with the book you can’t seem to put down, as it’s<br />

raining outside<br />

…coming home and sleeping in your own bed after travelling<br />

…laughing so hard when telling a story you can barely make it to the end<br />

…waking up before your alarm goes off, realizing you still have a few extra minutes and<br />

then going back to sleep<br />

…being able to breathe through your nose after having a cold<br />

…when you’ve finished a really good book and you just put it down and stare into space<br />

for a couple minutes, because you need to collect yourself and return back to reality<br />

…waking up early in the middle of winter to experience first snow<br />

…seeing your best friend while you have been apart for awhile<br />

…finding money you didn’t know you had in the most random places<br />

…the nostalgia that looking at old photos gives you<br />

...the exciting feeling you get when you see your food arriving at a restaurant<br />

…getting a good grade at school after putting a lot of work in it<br />

…that moment when you realize you are falling in love with someone<br />

…when you look back on your own life so far and realize how much you’ve grown<br />

…when you first meet someone and the two of you just click immediately<br />

…when you get a message from someone you really like and just smile for no reason<br />

…still having 90% of battery on your phone after a long day because you were busy living<br />

and enjoying your life<br />

…going on a spontaneous adventures and having the best time of your life<br />

…sitting on the beach and listening to the sound of the ocean while sun is shining on you<br />

…seeing your parents happy<br />

…getting your driving license and driving by yourself for the first time<br />

…when your alarm rings at 6am in the morning and you realize it’s a Sunday<br />

…watching the bright sun throwing up the shades of pink, blue and orange tones into<br />

the skies as it sets behind the horizon<br />

Life is a million pieces of puzzles that never quite fit together. There are so many<br />

other parts of life that are wonderful too, and maybe existing isn’t so bad after<br />

all – it’s so breathtakingly beautiful.<br />

48<br />

Janja Bohte, T4a


V tujem jeziku<br />

2018’s Christmas Short Story Competition welcomed ten authors. Marcel Heybal from<br />

R4A won third place, Matic Blatnik from T3A won second place, and Nikita Galuh Kapušin<br />

from R3B won the competition. The best three young authors received authentic<br />

British Christmas presents. We thank all the writers for their creative contributions. Special<br />

thanks to Matic Zupet from E4B for his poetry recitation, and Gašper Pust from T2B<br />

and Bor Zirkelbach T3A for their musical performances.<br />

The cage was finished. I hung it on the wall and admired the beautiful yellow canary I had<br />

put inside. Charlie, as I named him, was the last bird of his species I had left. My father<br />

killed all the birds we had at home for the most obnoxious reason. He did not enjoy being<br />

disobeyed, especially when it came to family matter. I refused to marry Carla Barnes, a<br />

woman of class and intelligence who came from a wealthy, well known family in London.<br />

Her father was a doctor, the best you could find. Dr. Barnes was also a very popular man,<br />

having to attend many parties of noblemen. Some even called him an angel. Once, he rescued<br />

a litter of kittens from a burning building and suddenly everyone in town called him<br />

an animal lover. However, what the public did not know about was his drinking habit. My<br />

father, Harry Donaldson Senior, never missed his chance to have a drink with the famous<br />

Dr. Barnes. Those chances were very common as they stayed out late every night, both<br />

drunk at three in the morning.<br />

Carla and I never spoke. We met as mere teenagers many years ago and we never spoke a<br />

word to each other in our whole lives. My dear father and Dr. Barnes loved playing matchmakers<br />

in their drunken state and their children were always the ones who they would<br />

play with, eventually resulting in a serious engagement between Carla and I, a man who<br />

loved birds and nothing else. I know not one soul that would accept an arranged marriage<br />

with someone they barely know. My father was furious when I declared my love for<br />

another woman, who did not really exist, but nobody had to know about that particular<br />

detail.<br />

Ornithology brought peace to me. I would spend my days reading books about birds,<br />

finding them all around the world, travelling to distant places just to see the wonders<br />

nature offers. Thankful for the wealth of my family, I was able to afford big, beautiful<br />

bird cages and admire the precious animals at home and soon I learned to make my own<br />

beautiful homes for these creatures.<br />

I only left my room for one hour. Upon arriving back, it was messy and blood stained<br />

everything I put my eyes on. All the birds I ever had were dead, except Charlie, whom I<br />

succeeded to save from my father’s tight grip. I could smell the alcohol in his breath: he<br />

must’ve had a lot to drink before he destroyed my source of happiness. Without anything<br />

to say, he stormed out and I was left to clean up the mess he made. Sadness overcame<br />

me when I had to pick up dead birds from the floor and look at the broken cages that<br />

represented my poor heart in that very moment. Carla visited me that night and we were<br />

forced into speaking alone. She believed I loved her and would marry her right away, at<br />

least that was what her family had told her. She did not care about my tattered clothes I<br />

49


V tujem jeziku<br />

unintentionally wore at her visit or about the blood stains on my hands.<br />

But I could care less about our public status and family expectations. I once again refused<br />

the proposition of our marriage and she ran off, never to be seen around my house again.<br />

My father disowned me, although he did not say anything, he acted as if I was nothing<br />

but a peasant living in his enormous house. I was like a bird, stuck in cage that was built<br />

out of high expectations I could not live up to, including the idea to wed into a wealthy<br />

family.<br />

Because of that moment in my life, I ran off and started a new life far away from<br />

London where I finally felt free. Charlie was let out of his cage just like I was released<br />

from the hands of high class society and goals I did not wish to reach.<br />

Nikita Galuh Kapušin, R3b<br />

I was born twice: first as a baby girl; on a remarkably smogless Detroit day of January<br />

1960; and then again, as a teenage boy, in an emergency room near Petoskey; Michigan,<br />

in August of 1974. You may be astonished by my statement and questions like »How is<br />

that possible? « or »Are you sure about that? « should be running around in your head, but<br />

first, let me explain.<br />

My name is Sonia and a few years back I was living in Detroit. My everyday life consisted<br />

of many different struggles. As you can imagine Detroit wasn’t a good place for a young<br />

girl like me to live because of the on-going criminal activities, poverty and an everyday<br />

fight for survival. My dad left me and my mom when I was about 4 years old so my mother<br />

had to work double shifts and side jobs in order for us to survive. But that wasn’t the<br />

biggest problem.<br />

When I was born the doctors diagnosed me with a rare heart hindrance. It wasn’t curable<br />

back then so the doctors gave me around 20 years to live. No type of medicine would<br />

help me so I had to face the hard reality that I was going to die very young.<br />

On a hot day in August, me and my mom were driving to Petoskey, Michigan, to visit my<br />

aunt. The road was overheated and severely damaged so the driving conditions were<br />

very challenging. As we were approaching our destination a car, which was coming<br />

towards us unpredictably swayed to our side of the road. We had an accident. The passengers<br />

of the other car were dead on impact, a 14 year old boy and his father, 42. The<br />

doctors at the emergency room said that I experienced a minor heart attack, which damaged<br />

my heart severely. I was going to die soon. But to my luck they found me a heart<br />

transplant- the unlucky boy. The operation was successful and I was re-born with a new<br />

heart, a boy’s heart.<br />

In a moment, which could have meant the end of my life, I found a new meaning and a<br />

will to live. Today I am both sad because of the accident and happy because I received a<br />

second chance. So therefore, I will be forever grateful to the poor boy that died and gave<br />

me a chance to live a long and happy life.<br />

Matic Blatnik, T3a<br />

50


V tujem jeziku<br />

The cage was finished late at night when one of the Karlberg brothers tied up the last<br />

rope around the pillar that supported the cage. It was made out of wood and it was as<br />

big as a Skara giant which could reach the size of two and a half meters in height. Skara<br />

giants are a race of garagantuan humanoids living in the Skara forest and are usually<br />

found in the caves around there. Their interactions with humans are known as “not really<br />

friendly” as they usually attack them on sight. Some farmers offer cows and other livestock<br />

as a sacrifice to the giants in order to avoid attacks. They paint cows with traditional<br />

markings so that the Skara giants recognize them as a peace offering. However, giants<br />

usually attack them, ignoring the peace offering and farmers often end up dead.<br />

Karlberg’s brothers, who are two young hunters driven by revenge and faith in their father,<br />

who also was a hunter but got killed by one of the most dangerous creatures known<br />

as the Nightdog, weren’t after Skara giants this time.<br />

They were after something which the locals of the Skara village (also known as Skaras)<br />

described as dark, fear and bloodthirsty. Farmers begun to notice that few of their livestock<br />

have gone missing over the nights and were never found. Some farmers who were<br />

late outside doing their job or whatever, have also gone missing and never came back nor<br />

have been found.<br />

Some Skaras said it was the Wolfmols who are four legged animals, similar to wolfs but<br />

with four eyes with good vision at night. Their lair is dug underground, and it looks like a<br />

big tunnel dug by a giant mole. They usually hunt at night and they drag their prey in their<br />

lair where they eat it...but the Wolfmols couldn’t be the case here as they would find traces<br />

of them. That’s why most Skaras believed there’s something else hiding in the forest.<br />

There were rumours spreading that farmers saw girl figure walking alone through the<br />

clearing in the morning. They often felt bad energy around them as they watched her<br />

from the distance. She was wearing dark clothes and has long dark hair. Other than that<br />

she was walking all alone there’s not much about her to judge.<br />

Karlberg’s brothers put the cage on the carriage and prepared themselves for a night ride<br />

to a nearby village because they heard the news that a man has recently disappeared and<br />

has not come home yet. So, they though it was a good idea to investigate. As they were<br />

driving in the dark one of them held a torch, so they could watch the road when suddenly<br />

they saw something in the distance. While getting closer they saw a person laying<br />

down on his back and a girl kneeling next to him. It looked like the girl was crying so they<br />

stopped and one of them got down from the carriage to check what was going on. While<br />

he was walking towards the girl horses begun to act weird and the other got a bad feeling<br />

about this. The brother who was getting closer to the scene noticed that there was<br />

blood around and that the girl wasn’t crying. Suddenly the girl turned around. Her skin<br />

was dark gray as if she was dead. Her dark black hair was showing under the hood. Her<br />

eyes were dark and there was blood all around her mouth. He quickly reached for the<br />

sword as she jumped at him as the loud scream of his brother echoed in the distance.<br />

Marcel Heybal, R4a<br />

51


V tujem jeziku<br />

Das Leben ist schön<br />

Wer sagt, dass das Leben schön ist?<br />

Diese Wörter habe ich seit langem vermisst.<br />

Jeder meint, es ist wie eine Achterbahn fährt,<br />

man geht mehrmals durch den Start.<br />

Der Anfang ist immer schwer,<br />

der Weg ist unbekannt und leer,<br />

aber mit jedem Schritt,<br />

kommt jemand Neues mit.<br />

Freunde kommen und gehen,<br />

manche bleiben für immer,<br />

manche sind hier, um uns eine Lektion zu geben,<br />

am Ende ist es an dir, sei der Gewinner.<br />

Die Fahrt dauert und man kann das Ende nicht sehen,<br />

wenn man fällt, muss man schnell aufstehen,<br />

weil das Leben wartet nicht auf dich,<br />

es kümmert sich nur um sich.<br />

Aber kuck, siehst du das auch?<br />

Neben den Eisenbahnstrecken,<br />

Weht lila Rauch,<br />

und schau, da bluten Blumen an den Ecken.<br />

Unter einem großen Regenbogen ging die Fahrt weiter,<br />

die Tage sind jetzt heiter,<br />

die Nächte sind jetzt heller,<br />

irgendwie geht alles schneller.<br />

Auf einmal sind alle glücklich,<br />

nur noch nach Freude und Liebe süchtig,<br />

keiner ist mehr bedruckt,<br />

jetzt sind wir alle entzückt.<br />

Und wenn du genügend tapfer bist,<br />

wenn du auf alle schlechten Dinge vergisst,<br />

dann schau langsam nach vorne,<br />

siehst du, wie das Leben schön ist?<br />

52<br />

Laura Butaja, ZN 2.c


V tujem jeziku<br />

*<br />

In deinem Leben hast du viele Pläne, viele Ziele,<br />

du triffst Menschen, viele Menschen,<br />

Lügner, Betrüger und Heuchler, aber<br />

du triffst auch freundliche, loyale und gute Menschen.<br />

Du wartest nicht auf den Knien,<br />

sondern stehst auf und glaubst an dich,<br />

ignoriere die Gedanken der anderen,<br />

du musst viele interessante Wege gehen.<br />

Du kannst den Himmel berühren,<br />

wenn du selbstbewusst bist,<br />

du kannst glücklich sein,<br />

auch wenn du reich oder arm bist,<br />

Geld ist nur Papier, Materielles ist vergänglich.<br />

Dijon Shala, T2b<br />

*<br />

Vielmals denke ich über das Leben nach.<br />

Vielmals ist nicht alles, wie ich es wünsche.<br />

Und vielmals muss ich sagen, dass es schön ist.<br />

Schön ist es wegen der Natur, schön ist er wegen der Familie,<br />

schön ist es wegen meiner Freunde,<br />

schön ist es wegen der Schönheit von Erinnerungen.<br />

Wunderbar ist die Welt, in die ich selbst trete,<br />

wunderbar ist das Lächeln, da ich von jemand bekomme.<br />

Wunderbar sind Händedruck und Freudigkeit, die in mir geboren sind.<br />

Glücklich ist die Mutter, glücklich ist der Vater,<br />

glücklich sind Brüder, glücklich sind alle,<br />

glücklich bin ich, wie man sehen kann.<br />

Gašper Pust, T2b<br />

53


V tujem jeziku<br />

La vie est belle...<br />

*<br />

Personne ne sait pas exactement, comment la vie a commencé parce qu’elle est très precieuse<br />

et unique.<br />

Quoi que tu penses de la vie…<br />

La vie est belle… même après que les choses se defont… independamment de la façon<br />

dont les choses retombent ensemble.<br />

Pour chacun de nous, c’est une grande bénéndiction que notre vie a été donne à nous. Ne<br />

manquez pas cette chance, parce que nous avons seulement une vie et si nous la vivons<br />

juste, une fois suffit.<br />

Qu’est-ce qui rend la vie belle? Vous devez trouver la réponse vous même. Regardez<br />

autour de vous et faites ce qui vous rend heureux. De petits moments comptent- comme<br />

sourire avec des amis, passer du temps avec sa famille, faire votre travail…<br />

Soyez heureux.<br />

*<br />

Klara Pezdirec, T3a<br />

J’ai identifié un homme il y a un peu de temps. Il etait un sportif professionnel mais il a<br />

fini son carriére sportif à cause d’une blessure. Je suis un sportif et je connais beaucoup<br />

de montées et chutes. Je suis prudent pendant les activities sportives mais les blessure<br />

sont inévitables. Au cours de ma vie je subissais beaucoup de blessures. Parce que j’ai un<br />

petit corps constructif je suis une cible pour les fautes brut. Pour cette raison j’ai appris<br />

comment m’éviter ces fautes. J’ai appris aussi qu’il ne faut jamais se rendre malgré une<br />

blessure.<br />

La personne doit toujours chercher une essence selon lequel il peut profiter de ce genre<br />

d’experience et changer pour meilleur.<br />

*<br />

Matic Blatnik, T3a<br />

Les gens parfois croit que notre vie est difficile. Nous avons raison. La vie est pleine de<br />

problemes et de tristesse. Parfois nous pensons qu’il n’y a pas de solution. C’est faux!<br />

Nous devons reflechir positivement. La vie autrement ne serait pas intéressante. Nous<br />

devons serrer les dents et continuer. Rien n’est donné à nous, nous devons travailler bien<br />

et meriter le succès. Quand nous faisons comme ça, nous prenons conscience<br />

comment une vie est belle.<br />

54<br />

Žan Luka Jelenc, T3a


V tujem jeziku<br />

*<br />

Le vie est belle parce que tu vas à l’école,<br />

tu as des amis,<br />

tu sors la soirée,<br />

tu es heureux.<br />

Le vie est belle parce que tu as une famille,<br />

tu as une maison,<br />

et le plus important,<br />

nous vivons en paix.<br />

Jernej Avsec, T3a<br />

*<br />

La vie est belle, quand vous vous réveillez calmement,<br />

quand vous sortez sous le soleil radieux,<br />

quand le vent souffle par vos cheveux,<br />

ou quand quelqu’un dit seulement bonjour.<br />

Quand la fleur fleurit au printemps,<br />

quand les étoiles brillent<br />

et tout se sent comme un rêve.<br />

Ça pourrait être tous les jours,<br />

ou pas de jour du tout,<br />

c’est à nous de décider,<br />

comment on va passer nos vies.<br />

Appréciant les petites choses<br />

apporte la beauté à chaque chemin que nous choisissons,<br />

alors chérissons même les plus petites choses<br />

parce que la vie est belle.<br />

Lea Badovinac, T3a<br />

55


56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!