وضعیت، گروه تئاتر، سیاست

exittheatre
  • No tags were found...

امین طباطبایی
کارشناسی ادبیات نمایشی، کارشناس ارشد کارگردانی نمایش

از مجموعه گفت و گوهای گروه تئاتر اگزیت

بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۹۸

اثر هبرنبرری ‏همھهممواره از درون یک وضعیت تاربجیبجخی با ما سخن میگوید،‏ بنابراین هر اثر هبرنبرری ‏بمتبممامی

ابهببههامات و ‏مجممجحدودیت های ‏بهنبههفته در وضعیت تاربجیبجخی را در بر دارد.‏ در این ‏بجببجحث سعی میکنیم

که رابطه ای متناظر میان وضعیت،‏ تئاتر و سیاست برقرار کنیم.‏

برای شروع باید به این سئوال پاسخ بدهیم که وضعیت چیست؟ یا کاملبرتبرر؛ ما در

چه وضعیبىتبىی هستیم؟ ا گر بپذیر ‏بمیبمم که اثر هبرنبرری ‏همھهممواره سوژه ی وضعیت تاربجیبجخی

است،‏ پس اول باید به این سئوال جواب بدهیم که نسبت میان وضعیت و اثر هبرنبرری

چیست؟

اغلب از هر کارگردان یا نویسنده ی ‏بمنبممایشنامه سئوال میشود که چرا این ‏بمنبممایش را خلق کردید

‏بىببىی درنگ پاسخ خواهند داد که:‏ این اثر به واسطه ی شرایط اضطرار و روزِ‏ جامعه و یا بدلیل

وضعیبىتبىی که در آن هستیم خلق شده است.‏ حبىتبىی گاهاً‏ در مصاحبه ها با این هبرنبررمندان،‏ ‏همھهممیشه

پرسشگر این چنبنیبنن شروع میکند:‏ اثر ‏سمشسمما در چه نسببىتبىی با وضعیتِ‏ روز ِ جامعه و یا امروز

ایران قرار دارد؟

گو ‏بىیبىی این پیشفرض هر اثر هبرنبرری است؛ این که هر اثر هبرنبرری در تناظر با وضعیت خلق میشود.‏

بنظر مبریبررسد به روز بودن اثر هبرنبرری با وضعیت روز جامعه یک ارزش یا یک مزیت در اثر هبرنبرری

به حساب می آید.‏ که البته بنظر من هم چنبنیبنن است،‏ اما آبجنبجچه این دسته از کارگردانان و

نویسندگان و یا آن دسته از مصاحبه گران ‏بمنبممی دانند این است که وضعیت در نسببىتبىی تاربجیبجخی

تعریفی میشود،‏ وضعیت یک کل ِ توپر ِ مرکز گرا نیست،‏ وضعیت یک نقطه نیست،‏ وضعیت

الان و یا امروز نیست،‏ وضعیت یک حرکت تاربجیبجخی است،‏ وضعیت چبریبرزی مربوط به روز نیست

بلکه ‏همھهممچون قطار تارتحیتحخ کشیدگی دارد،‏ وضعیت ‏همھهممچون یک باند است که طول دارد.‏

وضعیت ماتریالیسبىتبىی است و باید ماتریالیسبىتبىی باشد ا گر ‏بجببجخواهد که اساساً‏ توانابىیبىی زایش یا توان

خلقِ‏ اثر هبرنبرری را داشته باشد.‏

لذا در این ‏بجببجحث هرجا که از وضعیت نامبرببررده میشود منظور وضعیبىتبىی تاربجیبجخی و ماتریالیسبىتبىی است.‏

برای نشان دادن وضعیت امروز باید به ابتدا به سراغ مدل شکل گبریبرری جامعه ی امروزی

ایران برو ‏بمیبمم.‏ یا به این سئوال جواب بدبمیبمم که ایران در چه وضعیت تاربجیبجخی ایستاده

است؟

جامعه ی ایرابىنبىی در حدود 40 سال پیش یک انقلاب و رخداد ‏بمتبممام عیار را پشت سر گذاشته

است.‏ کمی بعد از آن درگبریبرر یک جنگ میشود.‏ تا قبل از انقلاب ایران،‏ شاهد یک حضور دو

2

More magazines by this user
Similar magazines