وضعیت، گروه تئاتر، سیاست

exittheatre
  • No tags were found...

امین طباطبایی
کارشناسی ادبیات نمایشی، کارشناس ارشد کارگردانی نمایش

از مجموعه گفت و گوهای گروه تئاتر اگزیت

بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۹۸

قطبىببىی در تئاتر هستیم.‏ از طرفىففىی برخی گروهای مستقل ‏همھهممچون اسکو ‏بىیبىی ها بدون هیچ ‏جمحجممایت

مالىللىی از طرف حکومت ‏بهپبههلوی حضور داشتند که در مقاطعی به دلیل عدم ‏جمحجممایت از کار کردن

باز ماندند.‏ در عبنیبنن حال گروهی دیگر ‏همھهممچون گروه کارگاه ‏بمنبممایش ایران بصورت کاملاً‏ عیان و

واضح از بنیاد فرح ‏جمحجممایت میشدند.‏ در واقع شاخه ای از تئاتر را می بینیم که توسط حا کمیت

به ‏لحللححاظ اقتصادی ‏جمحجممایت میشد.‏

‏همھهممزمان با انقلاب ایران،‏ هبرنبرر و به طبع اون تئاتر به ‏مجممجحاق مبریبررود.‏ اصولاً‏ انقلاب ‏همھهممچبنیبنن تاثبریبرری را

بر هبرنبرر میگذارد.‏ چرا که در شرایط انقلاب،‏ هبرنبرر اصولاً‏ ضرورت ندارد.‏ چون تئاتر بزرگ در

صحنه است،‏ در میدان است در خیابان است.‏ در واقع هبرنبرر در شرایط انقلاب تبدیل میشود به

هبرنبرر شعاری.‏ هبرنبرر انقلاب هبرنبرری کم مایه است،‏ زیبابىیبىی شناسی انقلاب،‏ زیباشناسی کم مایه ای

است،‏ ‏همھهممون چبریبرزی که حا کمیت ما بعد از 40 سال ‏همھهممچنان در حال باز تولید آن است.‏ تئاتری

که ما امروز میخواهیم درباره ی آن حرف بزنیم تئاتری است که از دهه ی 70 به

بعد در ایران دوباره از نو شکل گرفت:‏

یعبىنبىی ‏همھهممبنیبنن ئئاتری که امروز به ما رسیده است،‏ یعبىنبىی تئاتری که ‏مجممجحصول یک انقطاعِ‏ تاربجیبجخی به

واسطه ی انقلاب،‏ یک خاموشی یا فطرت به واسطه ی جنگ و سرکوب های سیاسی دهه ی 60 و

یک شروع تازه به واسطه ی شکل جدیدی از گفتمان با دنیای جدید است.‏ یعبىنبىی تئاتری که در

واقع آلودگی اش با سرمایه آغاز شد.‏ ما درباره ی این تئاتر میخوابمیبمم حرف بزنیم.‏

تا اوایل دهه ی 70 هنوز بارقه های هبرنبرر انقلابىببىی و یا ‏بمتبمم جنگ در هبرنبرر ایران دیده میشود.‏ از آبجنبججا

که این ‏بجببجحث درباب هبرنبرر تئاتر است بیشبرتبرر روی سخن ما درباره ی تئاتر ایران است.‏ تا اوایل

دهه ی 70 هنوز ردپای سوژه های انقلابىببىی و ‏همھهممچنبنیبنن ‏بمتبمم جنگ ایران و عراق در تئاتر دیده

میشود.‏ هنوز تئاتر اقبال به سویه های رئالیسبىتبىی دارد.‏ ‏بهببههبرتبررین ‏بمنبممونه های آن را می توان در

‏بمنبممایشنامه های مرحوم ا کبرببرر رادی مشاهده کرد.‏ ‏همھهممچنبنیبنن نویسنده هابىیبىی ‏همھهممانند علبریبررضا نادری که

بیشبرتبرر ‏بمنبممایشنامه هابىیبىی با ‏مجممجحوریت جنگ مینوشتند.‏ سرکوب و هژموبىنبىی حکومت ‏مجممجحمدرضا شاه،‏

توده گرابىیبىی و انقلاب های خُرد و کوچک،‏ ‏بمنبممایشنامه های دهقابىنبىی و روستابىیبىی که معمولاً‏ اربابهببهها خون

رعیت را در شیشه کرده اند و یا شهادت طلبىببىی و زنده نگه داشبنتبنن سلحشوربهیبهها و جان فشانیهای

ایرانیان در جنگ ببنیبنن عراق،‏ در ‏بمنبممایشنامه های آن زمان تبدیل به حقیقبىتبىی معنوی و ابدی شده،‏

است.‏

در اینجا لازم است که بازگردبمیبمم به اقتصاد سیاسی جهان در 40 سال پیش:‏

3

More magazines by this user
Similar magazines