نقد و بررسی نمایش «بیگانه در خانه» به نویسندگی و کارگردانی سیدمحمد مساوات

exittheatre

گذار از تئاتر و باز پیوستن به آن


به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: چهارستاره- درخشان


حال و هوای کلاسیک گونه ی اثرش را تامبنیبنن کند و در این امر نبریبرز موفق ظاهر می شود.‏ این

ارجاعات در شکل گبریبرری دایره هابىیبىی که عرض شد کارکرد دقیق و حساب شده ای دارد.‏ ‏ممممممکن

است ‏لحللححن صحبت کردن شخصیت مرد برابمیبممان عجیب بوده باشد.‏ او تلاش دارد تا به شیوه ی

مردان کلاسیک در فیلم ها صحبت کند اما شخصیت زن از این ادا و اطوار به دور است.‏ یعبىنبىی

اغراق در مرد بیش از زن است تا تفاوت ببنیبنن آن ها بیشبرتبرر آشکار شود.‏

در این جا مساله هویت و تغیبریبرر ماهیت آن در هر شخصیت به بار نشسته و به فرم می رسد.‏ اتفافىقفىی

که در ‏«این یک پیپ نیست»‏ کاملا اخته و عقیم بافىقفىی می ماند.‏ ریتم اثر بسیار درست و

حساب شده است و به هیچ وجه خسته کننده ‏بمنبممی شود.‏ از شیطنت های مساوات که بگذر ‏بمیبمم،‏ ایفای

نقش نویدمجممجحمدزاده در نقش پبریبررزن برای برخی مساله شده.‏ امید که این ‏جمججمماعت متوجه این خدعه

کارگردان بشوند که به عمق مساله ببرپبرردازند و نه پوسته ی ظاهری آن.‏

١٢ دی ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines