02.02.2022 Views

Žabovřeský zpravodaj 01/22

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 01

LEDEN 2022

ROČNÍK 31 I MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Rád bych Vám srdečně popřál šťastný

a zdravý rok 2022. Dětem navíc spoustu

radosti a zážitků s kamarády, a to nejen

venku, ale i ve škole. V tento čas si dáváme

snad všichni osobní předsevzetí, aby

ten nadcházející rok byl zase o kousek

lepší než ten předchozí. Některá předsevzetí

máme určitě společná – abychom

zvládli normálně žít i v době covidové,

aby nebyly narušeny naše životní jistoty,

a abychom mohli mít radost z toho,

že se naše domovy i městská část rozvíjí.

A také – abychom mohli být spolu, radovat

se z úspěchů našich dětí, mohli v pohodě

zajít za kulturou či na pivo s přáteli,

nebo si vyrazit na výlet.

Již řadu let mám v naší městské části

na starost oblast investic, a tak mohu

s plnou odpovědností napsat, že vcházíme

do skutečně výjimečného období

– do roku, který bude pro Žabovřesky

v oblasti investic a vynaložených finančních

zdrojů, jedním z nejúspěšnějších

v novodobé historii obce. Někdy se

stává, že úsilí v oblasti přípravy a zajištění

financování vyjde vniveč, neboť se

nepotká s realizací. Nám se v Žabovřeskách

díky velmi dobré připravenosti

projektů v posledních třech letech daří

zcela mimořádně. Množství realizovaných

investic zvýšilo kvalitu občanské

vybavenosti, daří se opravovat zastaralá

infrastruktura, trvale se rozvíjí bytový

fond, naše školské objekty a KD Rubín

jsou technicky zdravé a zajištěné, zlepšujeme

kvalitu chodníků, vozovek, ale

i zeleně a občanské vybavenosti. Daří

se do Žabovřesk přivést a investovat

prostředky, které výrazně navyšují roční

rozpočet obce, který máme k dispozici.

Mohu s hrdostí prozradit, že v roce

2022 nás čeká opravdová pecka – v naší

městské části bude proinvestována

neuvěřitelná jedna miliarda korun. Více

se dočtete na str. 2.

A co mě osobně moc těší, je Váš zájem

o život v obci. Moc rád si s Vámi povídám

a diskutuji, a musím říct, že mě tyto

debaty vždy inspirují a obyvatelům obce

ve výsledku přinášejí zpříjemnění každodenního

života – tak třeba byly legalizovány

vyšlapané cestičky v zeleni na komfortní

chodníky, nebo byly vybudovány

či upraveny zastávky na ulici Březinova

a Tábor. Díky Vám, především!

S pokorou a úctou musím říct, že letos

mě jedna občanská iniciativa skutečně

nadchla. Byl to první žabovřeský úspěšný

projekt v celoměstském projektu participativního

rozpočtu Dáme na vás, který

se ze 70 celobrněnských projektů umístil

na 4. místě. Získal tak finanční podporu

bezmála 3 miliony korun. Projekt

s názvem EKOPark Žabovřeské louky,

trenéra mládežnického fotbalového klubu

FC Svratka Brno Martina Reichmana,

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

2

REKORDNÍ

4

PROHLÍDKY

INVESTIČNÍ

STAVBY VMO

11

AKTIVITY

ŽABOVŘESKÁ

V ŽABOVŘESKÁCH

SPOLUPRÁCE

S LATOU

V ROCE 2022


ZE ŽABOVŘESK

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

pak více přibližuje článek Marka

Havlíčka, předsedy fotbalového klubu

FC Svratka Brno na str. 12, nebo klikněte

na https://1url.cz/@ekoparkzabiny.

Právě tímto projektem se oblast Žabovřeských

luk promění v území s akcentem

na zvýšení biodiverzity, mikroklimatu

a schopnosti zadržovat vodu v krajině.

Současně nabídne funkci občanské

vybavenosti ve smyslu rekreačního

a sportovního vyžití nejen dospělých, ale

především dětí. Území, které prochází

obrovskou historickou proměnou – VMO

Žabovřeská – tento projekt zcela organicky

dotvoří. Myslím, že se všichni už nyní

těšíme na to, jak se tato dopravně přetížená

část Žabovřesk přerodí do podoby

dopravně kultivované a citlivě urbanizované

části metropole, s důrazem na zeleň

a relaxační ráz, kam se rádi vypravíme

s rodinou na procházku. A pokud jste

však už dnes zvědaví, jak to bude celé

nejpozději v roce 2024 vypadat, klikněte

na https://1url.cz/@zabovreskavmo.

Úspěšné vykročení do nového roku!

Filip Leder, I. místostarosta

REKORDNÍ INVESTIČNÍ AKTIVITY V ŽABOVŘESKÁCH

LETOS SE V ŽABINÁCH PROSTAVĚLO ZA 138 MIL. KČ, V ROCE 2022 TO BUDE DOKONCE ZA 348 MIL. KČ

V uplynulých letech

se naší městské části

daří získávat velké

množství finančních

prostředků pro veřejné

stavby. Proto jsme dokázali

splnit všechny

naplánované investiční

akce, a to bez toho, aniž

by byla naše městská část jakkoliv zadlužena.

Díky výborné připravenosti jsme

s městem úspěšně vyjednali finanční

podporu pro všechny námi plánované

investice. V uplynulém roce jsme mohli

proinvestovat více jak 74 milionů korun

mimo rozpočet obce a celkem realizovat

opravy za více než 137 milionů korun, což

je v novodobé historii Žabovřesk jeden

z nejlepších výsledků. Daří se nám tak

naši městskou část rozvíjet a v některých

ohledech i odstraňovat dlouhodobou zanedbanost.

Nejrozsáhlejší investiční akcí uplynulého

roku byla generální oprava KD Rubín za

bezmála 20 milionů korun. Naší velkou

prioritou jsou naše školy. Velmi se snažíme

o to, vytvořit našim učitelům a žákům,

pokud možno co nejlepší podmínky

pro jejich důležitou práci. V loňském

roce jsme pokročili v opravách těchto

budov a v práci na projektech pro další

období. Vyzdvihnu zejména další etapu

rozsáhlé opravy školského komplexu ZŠ

Jana Babáka, který se dočkal zateplení

a nové fasády. Zateplení a nové střechy

se dočkala i mateřská škola na nám.

Svornosti, která byla poslední z pěti našich

mateřských škol, která čekala na generální

rekonstrukci střechy a zateplení.

Ze slíbených a dříve odkládaných akcí –

a to konkrétně o dlouhých deset let – se

nám podařilo konečně prosadit rekonstrukci

komunikace na ulici Bochořákova

za více jak 12 milionů korun, prosadit zastávku

MHD na ulici Březinova a proměnit

zastaralou a občansky nevybavenou

zastávku Tábor na moderní bezbariérový

nástupní ostrůvek s přístřeškem a lavičkou.

Velkou posilou v rámci občanské vybavenosti

je v květnu otevřené nejmodernější

a největší sběrné středisko v Brně

na Sochorově ulici, které díky svému celotýdennímu

provozu nabízí občanům

možnost efektivně odevzdávat nepotřebné

věci.

Ve výčtu pozitivních změn nesmíme zapomenout

na již druhé velkokapacitní

podzemní kontejnery v Žabovřeskách,

tentokrát na rušné křižovatce ulic Šelepova

a Kounicova. A co by to bylo za

opravy bez kvalitních chodníků a komunikací

– a těch bylo v roce 2021 požehnaně,

z těch nejvýznamnějších vzpomenuulice

Kallabova a Navrátilova, souvislá

údržba vozovky a parkoviště – ul. Bezejmenná,

údržba vozovky na ul. Zeyerova,

Spojovací 2–16, souvislá údržba vozovky

na ul. Štursova a Fričova, Minská 13-15,

chodník před ZŠ J. Babáka a chodník

Kroftova–Colova, Vychodilova–G. Preissové,

Bochořákova–Plevova či před

domy Voroněžská, nám. Svornosti 1, 2

a pracuje se na rozšíření stávající komunikace

na ul. Bochořákova. Přibyly nám

dva nové psí výběhy na Stránského a Voroněžské

a posíleno o zastínění bylo osm

dětských hřišť (Voroněžská 2, Poznaňská

18, Bezejmenná, Fričova 7, Voroněžská 3,

Korejská 25, náměstí Svornosti a Vychodilova).

A abychom život v obci ještě

více zpříjemnili, rekonstruovali jsme

třeba parčík na Fanderlíkově a legalizovali

léty vyšlapané chodníčky (vyšlapaná

stezka u SSO Sochorova, chodníček

u Poznaňské 22 a Plovdivské 7 či chodníček

u Zborovské 37–39).

Řada investičních aktivit bude v Žabovřeskách

pokračovat také v roce 2022.

Výrazně tomu napomohlo, že v průběhu

uplynulého kalendářního roku zasedání

Zastupitelstva města Brna ocenilo dobrou

připravenost našich projektů a schválilo

nám poskytnutí prostředků na tyto

naše připravené akce. Sama městská

část na investice a opravy v roce 2022

ze svého rozpočtu uvolní dalších bezmála

50 milionů korun. Můžeme se tak

například soustředit na největší investiční

akci tohoto volebního období, kterou

je vybudování nového Komunitního

centra na Plovdivské, revitalizovat zeleň

na Makovského náměstí, na Šumavské

a Pod Kaštany. Podaří se zrekonstruovat

dožilou infrastrukturu na ulicích Tichého,

Šumavská a Pod Kaštany. Pokračovat

se bude s obnovou bytových jader

v domech městské části a nezapomene

se ani na školské objekty – nová kotelna

a rozvody ZTI čekají školku G. Preissové,

nové kotelny, radiátorů a úpravy vstupního

prostoru se dočká ZŠ Jana Babáka,

bude dokončena rekonstrukce atria

Waldorfské školy na Plovdivské a MŠ

Žižkova dostane novou zahradu. Posilou

pro veřejný prostor bude vybudování

23 parkovacích míst na ul. G. Preissové,

nová parkovací místa vzniknou i v rámci

stavby Komunitního centra.

Pro úplnost dodám, že mimo tyto získané

finanční zdroje do městské části v roce

2022 přichází díky velkým realizovaným

infrastrukturním projektům (zejména

výstavba VMO Žabovřeská) dalších 770

milionů korun. Celkově se můžeme těšit

na to, že krizi navzdory, rok 2022 bude

patřit, alespoň z hlediska investic, k těm

nejúspěšnějším v novodobé historii naší

městské části.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2022


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

REKORDNÍ INVESTIČNÍ

AKTIVITY V ŽABOVŘESKÁCH 2

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM 2021 3

PROHLÍDKY STAVBY

VMO ŽABOVŘESKÁ 4

REKONSTRUKCE KANALIZACE

ŠUMAVSKÁ, POD KAŠTANY 4

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI 5

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ

KONCERT V DS VYCHODILOVA 5

ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH

A LUČNÍ LOUKY V NOVÉM KABÁTĚ 6

KDYŽ DĚTI POSÍLAJÍ RADOST 6

SPOLUPRÁCE S LATOU 11

SBÍRKA VÝTVARNÝCH POTŘEB 13

NAŠI SENIOŘI

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MÁ ZA

SEBOU PRVNÍ ROK POD VEDENÍM

CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 9

SENIOŘI SE U NÁS BUDOU MÍT

FAJN I V ROCE 2022 9

Z NAŠICH ŠKOL 10

SPORT

FC SVRATKA BRNO A EKOPARK

ŽABOVŘESKÉ LOUKY 12

EUROCUPOVÉ PLAY-OFF

ŽABINÁM NESTAČÍ, CHTĚJÍ DÁL 12

GRATULACE

K MEZINÁRODNÍMU ÚSPĚCHU 12

VOLNÝ ČAS

SALESIÁNI ŽABOVŘESKY 13

LATA LUŽÁNKY 13

KULTURA

SKC RUBÍN 14

KINO LUCERNA 14

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA 14

HOVORY

SE STAROSTKOU

19. LEDNA OD 17:00 HODIN

V RUBÍNKU, POZNAŇSKÁ 10

Těším se na setkání s Vámi

Lucie Pokorná, Vaše starostka

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM 2021

Rozsvícení vánočního stromu 2021 na

Makovského náměstí – tak trochu jiné

než všechny předchozí. Závěr roku

2021 nebyl asi pro nikoho jednoduchý.

Jednotlivá opatření spojená s covidem

přicházela skutečně v řádech hodin

a zasáhla konání řady kulturně-společenských

akcí, které buď probíhaly v redukovaném

formátu nebo byly přesunuty

do příštího období. Protože gesce kultury

je mojí oblastí a Společensko-kulturní

centrum Rubín, p.o. je mojí srdcovou

záležitostí, vím, jak těžké období právě

tato oblast zažívá. Jsem skutečně moc

ráda, že my v Žabovřeskách dokážeme

v jakkoliv těžké době vytvářet projekty,

které potěší naše srdce a dají pocit sousedské

sounáležitosti. Celá republika

rušila vánoční trhy, a i my jsme byli postaveni

před důrazné doporučení regulovat

počty návštěvníků při našich akcích –

a to jak v interiéru, tak exteriéru. Při slavnostním

rozsvěcování našeho vánočního

stromu jsme v dopoledních hodinách realizovali

prostorové a zvukové zkoušky

s více jak 300 účinkujícími, postavili jsme

vánoční řemeslnou uličku s výrobky žáků

našich mateřských školek a základních

škol, nechyběla Ježíškova zvonička, kasička

ČČK a Ježíškova pošta. A protože

se snažíme vždy o nějaké to překvapení

– „přistála“ na terase před Rubínem „pravá“

čtyřmetrová Terralóna – tedy svítící

model zeměkoule. A tak jsme měli v Žabovřeskách

tu jedinečnou šanci si buď

v rekordním čase zeměkouli oběhnout,

či si ji jen tak loudavým krokem obejít.

Zaznamenaný rekord ve zdolání zeměkoule

byl 9 vteřin. Svítící Terralónu nám

zapůjčila Hvězdárna a planetárium Brno.

Ale zpět k odpoledni, na které jsme se

tak intenzivně připravovali – nejen organizátoři,

účinkující, ale také maminky,

tatínkové, babičky a dědečkové, kteří si

zkrátka nechtěli nechat ujít tu úžasnou

atmosféru vystoupení svých ratolestí

na pravém podiu a společné rozsvícení

vánočního stromu. Nicméně s plnou odpovědností

k naší společné bezpečnosti

a s ohledem na pandemickou situaci

jsme nakonec připravený program zrušili,

ponechali řemeslnou uličku s adventními

výrobky dětí ze všech našich mateřských

a základních škol, zrealizovali jsme

slavnostní rozsvícení vánočního stromu

a chybět nesmělo ani požehnání adventního

času. A aby práce, energie, a hlavně

kouzlo vystoupení našich nejmenších

nepřišlo vniveč, připravili jsme pro Vás

možnost shlédnutí jednotlivých vystoupení

prostřednictvím krátkých videí

na našich webových stránkách

https://1url.cz/@detiadvent. Jsem ráda,

že vždy dokážeme najít způsob, jak si

udělat navzájem radost a prožít ten kouzelný

vánoční čas – byť letos trochu více

on-line. Na závěr bych moc ráda poděkovala

všem, kteří se podíleli na přípravě

slavnostního odpoledne na Makovského

náměstí, přestože všechno nakonec bylo

trochu jinak.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Vydává Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, IČ 09636251 • kontakt: Makovského nám. 3, tel.: 770 160 317, e-mail: zpravodaj@kdrubin.cz

Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o., Mgr. Lucie Wessely, tel. č.: 541 213 704, Zařazené příspěvky

se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků • Redakční komise: Zdeněk Maslo – předseda,

Bc. Igor Fučík, MBA – místopředseda, Mgr. Marek Šlapal, Libor Tupa, Denisa Janková, Mgr. Silvie Mrkvanová, Bc. Magdalena Koutská, Sabina Sklenářová,

Ing. Roman Křeček • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Mgr. Lucie Wessely – Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o. • ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28,

tel.: 549 523 511 • Zdarma • Vydáno 28. prosince 2021 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku

Distribuce do schránek 1. týden v měsíci • Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno

LEDEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


ZE ŽABOVŘESK

PROHLÍDKY STAVBY VMO ŽABOVŘESKÁ

Když jsem téměř na

rok přesně zpátky

psala o konání prvního

Kontrolního dne na

zahájené II. etapě výstavby

Velkého městského

okruhu Žabovřeská,

byla před námi

jen spousta projektové

dokumentace, časové harmonogramy

a práce, jejíž koordinaci si běžný člověk

dokázal jen stěží představit. A přece –

týmy odborníků, profesionálů i dělníků

s pokročilou mechanizací mění vytrvale

den ode dne území, které bylo osídleno

od nepaměti. Skalní masiv Wilsonova

lesa byl proražen a plynule se pokračuje

i na dalších částech stavby. Skutečně

dnem i nocí se na stavbě pracuje a harmonogram

přes všechny technické složitosti

investor i stavební realizující firmy

plní. A tak jsem byla moc ráda, když se

mi podařilo dohodnout se se zástupcem

investora – Odborem dopravy Magistrátu

města Brna, že v rámci svých komunikačních

aktivit s občany dotčených území,

i zde realizuje návštěvu stavby pro

veřejnost, která je stejně zvědavá jako já.

Zkrátka něco jiného je si stavbou osobně

projít, i s těmi zablácenými botami

a kalhotami na závěr, než jen jezdit stále

okolo. A zájem o prohlídky je obrovský,

což mě velmi těší, a proto chystáme další

prohlídky i nyní v lednu. Zájemci, pište

mi do e-mailu pokorna@zabovresky.cz.

Děkuji tímto paní Ing. Radce Matuszkové,

která se nás ujala, provedla nás celou

stavbou a připravila si velmi zajímavý

výklad. A protože opakování je matka

moudrosti, dovolím si Vám, všem milým

Žabiňákům, připomenout, že pokud jste

skutečně hodně zvědaví a zvídaví, máme

na našich webových stránkách celou

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

ŠUMAVSKÁ, POD KAŠTANY

sekci věnovanou výstavbě této mimořádné

dopravní stavby na odkazu

https://1url.cz/@vmo. Můžete se dočíst

o historii území i nejstarší žabovřeské

kapličky z roku 1884, která dodnes

zůstává dobovou připomínkou v minu-

losti známé osady Kamenný Mlýn, či si

můžete připomenout očekávání první

detonace, kterou se začaly odstřely skalního

masivu, nebo si můžete prohlédnout,

patronku našeho žabovřeského

tunelu, sv. Barboru, která byla požehnána

přímo panem biskupem v petrovské

katedrále. A kdy už budeme moci stavbu

všichni používat? Jako první ukončená

bude průjezdnost tunelu pro tramvaj,

kdy tramvaje budou znovu území obsluhovat

od ledna příštího roku. Konec

stavby je pak naplánován na podzim

2024 – je to sice ještě stále spousta času

a práce, ale pevně věřím, že si na toto

nové území rádi počkáme, a ještě raději

zvykneme.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

V ulicích Šumavská a Pod Kaštany probíhají

práce na rekonstrukci kanalizační

stoky a vodovodního řadu. Kanalizace se

v ulici Šumavská nachází od roku 1936,

v ulici Pod Kaštany byla vybudována

v roce 1937. Stávající vodovodní řad

v ulici Pod Kaštany je z roku 1957. Vodovodní

řad v ulici Šumavská je mladšího

data a z toho důvodu na něm nebudou

v rámci této stavby probíhat žádné práce.

Vodovodní řad bude rekonstruován

v ulici Pod Kaštany a v prostoru křižovatky

s ulicí Šumavská. Cílem stavby je

zlepšení nevyhovujícího stavu nekapacitní

kanalizace a špatného technického

stavu vodovodu.

Kanalizace je rekonstruována v profilu

DN 300 délky 12,7 m, v profilu DN 400

délky 192,80 m a v profilu DN 600/900

délky 245,2 m. Vodovodní řady budou

provedeny v profilu DN 100 délky 93,0 m,

v profilu DN 150 délky 120,0 m a v profilu

DN 200 délky 42,0 m. Součástí je rovněž

provedení rekonstrukce kanalizačních

a vodovodních přípojek. Vodovodní

přípojky budou rekonstruovány pouze

v ulici Pod Kaštany. V místě podchodu

pod tělesem tramvajové trati v křižovatce

s ulicí Kounicova je kanalizace rekonstruována

pomocí bezvýkopové technologie,

protlakem ocelové chráničky.

V současné době je ulice Šumavská jednosměrná

do ulice Kounicova, od měsíce

února dojde ke změně dopravního značení

v této ulici, a to z důvodu realizace

prací na kanalizaci v křižovatce s ulicí

Kounicova. Do ulice Šumavská se tak

bude moci najíždět pouze do prostoru

vnitrobloku administrativních budov,

a to s následným výjezdem zpět do křižovatky

s ulicí Pod Kaštany. Toto dopravní

značení zůstane následně v platnosti

až do dokončení prací na kanalizaci a vodovodu,

tzn. do začátku měsíce června

2022. Následně budou v ulici Šumavská

probíhat práce na rekonstrukci parkovacích

míst, které budou zajišťovat Brněnské

komunikace a.s.

Dopravní značení v ulici Pod Kaštany

bude po celou dobu stavby totožné se

současným stavem. Stejně jako v ulici

Šumavská se předpokládá dokončení

prací na kanalizaci a vodovodu na přelomu

května a června 2022. Ulice Pod

Kaštany tak bude plně otevřena od měsíce

června 2022.

Jaromír Peška

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

4 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2022


ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY NA ROK 2022

Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky na svém

XX. zasedání dne 9. prosince 2021 schválilo rozpočet městské

části Brno-Žabovřesky na rok 2022. Rozpočet byl projednán

Radou městské části a finančním výborem dne 29. 11. 2021.

Jako součást rozpočtu bylo schváleno vedlejší hospodaření

městské části s bytovým fondem.

V rozpočtu jsou zahrnuty:

• rekonstrukce rozvodů kanalizace a ZTI MŠ G. Preissové –

7 mil. Kč

• rekonstrukce kotelny a prostranství před budovou ZŠ

J. Babáka – 6 mil. Kč

• rekonstrukce účelových komunikací – 9,9 mil. Kč

• investice v rámci bytového hospodářství – 30,2 mil. Kč

• navýšení provozního příspěvku zřizovaným příspěvkovým

organizacím

Michal Večeřa, vedoucí Odboru finančního

PŘÍJMY

v tis. Kč

Vlastní rozpočtové příjmy 15 671

z toho: - poplatek ze psů 560

- správní poplatky 600

- poplatek z veřejného prostranství 1 900

Daň z podnikání za obce 10 000

Dotace ze státního rozpočtu (státní správa) 9 790

Dotace z rozpočtu města Brna 101 723

- neúčelová 75 644

- účelové 4 273

- investiční dotace 21 806

Převody z fondů hospodářské činnosti 33 683

PŘÍJMY celkem 170 867

Financování

zapojení zůstatku ZBÚ (vlastní zdroje) 700

splátky dlouhodobých půjček 0

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ celkem 171 567

Finanční plán VHČ – bytové hospodářství pro rok 2022

Počet spravovaných nájemních jednotek stav k 30. 9. 2021

Bytů 1475

Nebytových prostor 89

VÝNOSY r. 2022

výnosy z nájmu bytů

77 000 000 Kč

výnosy z nájmu nebytových prostor

6 500 000 Kč

nedoplatky

-3 200 000 Kč

VÝNOSY celkem

80 300 000 Kč

NÁKLADY: r. 2022

běžná údržba

13 260 000 Kč

velká údržba

39 000 000 Kč

havarijní rezerva

2 500 000 Kč

revize, porevizní opravy

1 000 000 Kč

mzdové náklady na správu

8 000 000 Kč

pojištění domů a kotelen

500 000 Kč

odpisy

11 500 000 Kč

hydroforní a bojlerové stanice

800 000 Kč

odměna správci za správu spol. prostor – SVJ 240 000 Kč

příspěvek na opravy a údržbu

společných částí domu – SVJ

3 500 000 Kč

NÁKLADY celkem

80 300 000 Kč

VÝDAJE

v tis. Kč

Místní komunikace 22 590

Vzdělávání a školské služby 40 883

Kultura a sdělovací prostředky 13 895

Využití volného času dětí (dětská hřiště) 1 530

Bytové hospodářství 30 180

Sběr a svoz komunálních odpadů 737

Údržba zeleně, hydrovrt 7 764

Likvidace nelegálních skládek 150

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4 161

Pečovatelská služba 300

Senior taxi 600

Senior centrum 30

Požární ochrana 50

Pohřebnictví 30

Zastupitelské orgány 8 752

Činnost místní správy 39 215

z toho: - dotace 650

- investice 1 500

Daň z příjmů za obce 200

Platby peněžním ústavům 200

Pojištění obecního majetku 300

VÝDAJE celkem 171 560

Zápisy z Rady i Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky se Vám snažíme zprostředkovat vždy v co nejobsáhlejší podobě.

Případným zájemcům doporučujeme možnost zhlédnutí zápisů na našich webových stránkách www.zabovresky.cz v sekci

„Volené orgány – samospráva“.

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

V DS VYCHODILOVA

V našem domově se po roční přestávce

opět uskutečnil tradiční vánoční koncert,

na kterém tentokrát vystoupila harfistka

Katarína Ševčíková. Repertoár byl složen

ze známých vánočních melodií i skladeb

světových autorů. Společně jsme si potom

také zazpívali známé české koledy.

Celým odpolednem se nesla příjemná

vánoční atmosféra podtržená sněhovou

nadílkou za okny. Obdobné vánoční posezení

se uskutečnilo i v budově DS Tábor,

kde bylo na programu vánoční vystoupení

Jiřího Helána. Při příležitosti

těchto předvánočních setkání obdrželi

obyvatelé obou domovů dárkové balíčky

financované stejně jako účinkující z dotace

MČ Žabovřesky, které bychom rádi

poděkovali za příkladnou spolupráci.

Všechny obyvatele tato vánoční tradice

velmi potěšila a na krásný zážitek rádi

vzpomínají.

Petr Němec, ředitel DS Vychodilova

VÝBOR ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

SENIOŘI ČR

V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH

PŘEJE

DO NOVÉHO ROKU

VŠEM SENIORŮM

V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

PEVNÉ ZDRAVÍ!

Budeme se těšit

na setkání s Vámi

při některé z akcí

v roce 2022.

Petr Kalábek, předseda

LEDEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


ZE ŽABOVŘESK

ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH A LUČNÍ LOUKY

V NOVÉM KABÁTĚ

Chtěl bych tento článek

začít velkým poděkováním.

Za celou

řadu milých zpětných

vazeb, které dostáváme

na postupnou

změnu v péči

o naše travnaté plochy.

A současně za trpělivost.

Jdeme totiž jen málo prošlapanou

cestou a v rámci Brna jsme v mnohém

unikátní. A počasí nám to v minulém

roce navíc příliš neusnadnilo. Pršelo totiž

více než v minulých letech, což je samozřejmě

samo o sobě dobře. Jen tak mimochodem,

i minulý rok byl spíše mírně

srážkově podprůměrný, z dlouhodobého

hlediska a statistik. Ale oproti minulým

létům, kdy nás trápilo velké sucho, to

byla přece jenom určitá změna. A tak

tráva a vše ostatní rostlo výrazně rychleji.

A náš systém, kdy je přibližně třetina

ploch udržována méně intenzivně

a postupně na nich chceme vytvořit

luční louky a zbytek je sekán naopak

intenzivněji, metodou mulčování (tedy

s ponecháním travní hmoty na místě,

což má na příznivý vliv na kvalitu půdy

i její vlhkost), prošel zatěžkávací zkouškou.

Tráva často přerůstala a na několika

místech jsme tak museli přejít k výhrabu.

Což je časově i finančně náročnější

a tím jsme se dostávali do skluzu na jiných

místech, kde tráva opět přerostla.

Jinými slovy jsme se na nějaký čas ocitli

v onom přízračném začarovaném kruhu.

Mnoho z Vás na to upozorňovalo a věřte,

že jsme to průběžně intenzivně řešili.

Ale firma, která nám údržbu provádí,

má z logiky věci omezené množství pracovních

sil a techniky, a i přes veškerou

snahu se údržbu nedařilo stíhat zcela optimálně.

Víme to. V posledních týdnech

jsme proto důsledně promýšleli takové

schéma, které bude na podobné situace

více připraveno. Je však fér si přiznat, že

počasí poručit neumíme, a právě na něm

je do určité míry údržba závislá. Nicméně

věřím, že to bude letos v dobrém

slova smyslu poznat. Plochy udržované

intenzivněji jsme připraveni sekat častěji

a v podstatě neustále budou v terénu

týmy pracovníků i techniky.

A zpět k lučním loukám. Jak jsem uváděl

již dříve, proměna je a bude vidět postupně.

Nejdříve jsme plochy ponechali

svému vývoji a vyhodnocovali. Samozřejmě

s tím, že okolo chodníků se sekalo,

především kvůli venčení psů. Bylo

nám jasné, že v první fázi nebylo možné

označit za luční louky všechny plochy, na

některých místech rostlo „kde co“. Proto

se postupně dostáváme do fáze výsevu

lučních květin a travin. Něco málo jsme

na několika místech vyseli na zkoušku

již na podzim a větší výsev bude probíhat

na jaře. Věřím, že část z toho bude

k vidění už letos a v plné kráse v příštích

letech, jestli v naší snaze společně

vytrváme. Těšit se tak můžeme na chrpy,

kopretiny, zvonky, mák a mnoho dalších

budoucích drobných ozdob mnoha

míst v Žabovřeskách. Věřím, že podobně

jako jste naši snahu ocenili Vy v rok

starém průzkumu, tak ji ocení i motýli

a další drobný hmyz, který se snad bude

v hojnějším množství na našich loukách

objevovat.

Milé spoluobčanky a spoluobčané, většina

změn a snah přináší výsledky postupně.

Však znáte ono staré „kdo nic nedělá,

nic nezkazí“. Proto děkuji za Vaši trpělivost

a pochopení. Péče o naše životní

prostředí je jednou z našich priorit. Jsem

přesvědčený, že je to tak správně. V letošním

roce plánuji udělat speciální setkání

k problematice údržby travnatých

ploch, a navíc komentovanou prohlídku

vybraných lokalit, které jsme do systému

lučních luk převedli. Plánuji se ještě

intenzivněji věnovat monitoringu péče

o zeleň i na těch plochách, které se mají

sekat častěji a budu rád i za Vaši zpětnou

vazbu. O všem Vás budu informovat.

Přeji Vám do právě začínajícího roku

vše dobré a především hodně zdraví.

S pozdravem „komu se nelení, tomu se zelení“,

Váš

Petr Machálek, III. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

KDYŽ DĚTI POSÍLAJÍ RADOST

Předvánoční čas je kouzelný – je to sice

vždycky „obyčejný“ kalendářní konec

listopadu a prosinec do 24. večer, kdy

se zastaví čas a přiletí Ježíšek, ale tahle

doba je vždy úžasná, pokud máte kolem

sebe děti. Jsem ve věku, kdy mám to potěšení

radovat se a těšit se na Vánoce se

svými dvěma vnučkami, ale také dělat

tu perfektní věc – vánoční výzdobu. Ale

osud nedopřeje každému člověku, aby

mohl trávit svůj čas stáří se svými blízkými,

a tak jsem ze srdce rád, že naše děti

ze školek a škol posílají radost ze svých

adventních výrobků potřebným. Tradičně

musím poděkovat paní ředitelce Evě

Kučerové a dětem z MŠ Žižkova, protože

právě tato mateřská školka, vždy v tomto

čase, zasílá svá vánoční přání a keramické

výrobky do Chráněného bydlení,

domu sv. Luisy v Rajhradě, ale také do

našeho Domova pro seniory na adrese

Tábor. Dětská přání a výrobky vždycky

přinesou obdarovanému velikou radost,

ať už se jedná o keramiku, obrázek či výtvor

z modelíny. A letos přispěli k vánoční

atmosféře i žáci ze ZŠ Sirotkova, kteří

své adventní výrobky prostřednictvím

pana ředitele Dana Jedličky osobně doručili

pod vánoční strom do Domova pro

seniory na ulici Vychodilova.

Všem ředitelům, pedagogům a dětem

moc děkuji, že umíte poslat radost tam,

kde je jí třeba.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

DS Vychodilova

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

6 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2022


SVĚŘTE NÁM VAŠI NEMOVITOST

MALBY

TAPETOVÁNÍ

14 Kč/m 2

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY DVEŘÍ

350 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD,

STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS

PŘI PRODEJI A PRONÁJMU REZIDENČNÍCH

A KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V BRNĚ A OKOLÍ

JIŽ 20 LET V ŽABOVŘESKÁCH S VÁMI

Blatného 23 I 616 00 Brno-Žabovřesky I tel. 775 965 777 I mail@athosreality.cz

Infolinka zdarma: 800 100 302 I www.athosreality.cz

REKONSTRUKCE

bytových jader, koupelen a topení

Poradenství, návrh, realizace na klíč

+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

Křenová 19, Brno

tel.: 543 255 555

www.chladservis.cz

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.

BEZ OBAV.

KURZ VAŘENÍ

A KUCHAŘKA

ZDARMA

KUPTE SI MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBU AEG

A ZÍSKEJTE KURZ VAŘENÍ ZDARMA

Blíží se konec platnosti technické kontroly

na Vašem vozidle?

Navštivte STK s tradicí v Králově Poli!

Poskytujeme Vám služby nepřetržitě od roku 1992

Zajímá Vás jakou cenu má Vaše nemovitost?

Sladkovského 7, BRNO

(pod Kociánkou, vedle Královopolské)

Vypracuji Vám zdarma tržní odhad ceny vhodný pro

- prodej nemovitosti

- dědické řízení, majetkové vyrovnání

Při prodeji nemovitosti Vám garantuji

- lidský přístup

- profesionální přípravu nemovitosti k prodeji

- videoprohlídku zdarma

Tel. 777 729 415, e-mail: ivana.filousova@century21.cz

PODLAHÁŘSTVÍ Instalatérství

Slezák • 724 738 924

Kompletní podlahářské Drobné opravy vody,

práce včetně materiálu

topení a odpadu.

RENOVACE PARKET

broušení, tmelení, lak

350 Kč/m 2

www.podlahyslezak.cz

Rychle – Non stop

tel. 608 045 745

Pracovní doba:

po–čt 7.00–17.00 hod.

pá 7.00–14.00 hod.

Prohlídky lze objednat i telefonicky:


.cz

BALTSKÉ MOŘE, autokarem z Brna

4* hotel Wellness Medical Spa Unitral Mielno

Termín: 07.08. – 14.08.2022, cena 13 950,- Kč

3* rekreační komplex Morski Park, Miedzywodzie

Termín: 24.07. – 31.07.2022, cena 11 950,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ceně je vždy: Ubytování (do 250m od pláže), polopenze (formou

bufetu), doprava,– 2x výlet autobusem, průvodce CK. 4* hotel -

volný vstup do Wellness areálu včetně saun a 2 vnitřních

bazénů, 3* rekreační komlex - volný vstup do venk. bazénu.

DNEYE PRO TECHNOLOGIE ®

VYSOCE PRECIZNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

PRO DOKONALÉ VIDĚNÍ

CK A-Z TOUR, tel: 558 986 800-2, www.ckaztour.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PŘEJEME

MNOHO ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2022

IVO BOROVEC

předseda MS Žabovřesky

IGOR FUČÍK

místopředseda MS Žabovřesky

www.optika-richter.cz

BĚHOUNSKÁ 3 I 602 00 BRNO

T 542 210 999, 775 368 230

BÍLÝ DŮM I ŽEROTÍNOVO NÁM. 6 I 602 00 BRNO

T 533 302 248, 774 033 636

REKREAČNÍ

STŘEDISKO

SLOUP • MORAVSKÝ KRAS

VHODNÉ PRO SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ,

ŠKOLNÍ VÝLETY, ADAPTAČNÍ KURZY

NEBO FIREMNÍ TEAMBUILDINGOVÉ AKCE.

REZERVUJTE SI JIŽ NYNÍ TERMÍNY

NA PRÁZDNINY 2022

• základní stupeň ubytování

s důrazem na pořádek a čistotu

• vlastní stravovací provoz,

k dispozici dvě prostorné jídelny

• široká nabídka sportovišť

hřiště s umělým povrchem,

volejbalový kurt,

hřiště na malou kopanou

• letní koupaliště a tenisové

kurty v těsném sousedství

UBYTOVÁNÍ

V PENZIONU

A LETNÍCH

CHATKÁCH

CELKOVÁ

KAPACITA

VÍCE NEŽ

200 OSOB

www.rs-sloup.cz

Rekreační středisko Sloup č.p. 140

679 13 Sloup v Moravském krasu

770 144 892 • e-mail: rezervace@rs-sloup.cz

Nabízíme atraktivní ceny ubytování i stravování,

to vše v krásné přírodě Moravského krasu,

pouze 40 minut jízdy od Brna. Vstup do jeskyní

cca 1 500 m od areálu. V provozu od května do září.


NAŠI SENIOŘI

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK

POD VEDENÍM CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Jak jsme Vás již v minulosti

informovali,

od ledna 2021 poskytuje

v naší městské

části pečovatelskou

službu Centrum sociálních

služeb. Centrum

sociálních služeb nově

zastřešuje všech šest

městských pečovatelských služeb, které

byly dříve poskytovány městskými částmi

Židenice, Brno střed, Královo Pole,

Žabovřesky, Brno sever a Bystrc. Hlavním

důvodem ke sloučení jednotlivých

středisek bylo sjednocení podmínek při

poskytování sociálních služeb.

Během loňského roku Centrum sociálních

služeb prošlo obdobím změn a muselo

v rámci provozu pečovatelské služby

hledat nová řešení. Jsem však velmi

rád, že jednou z oblastí, ve které došlo

k určitým změnám, bylo odměňování

pracovníků pečovatelských služeb.

V rámci příspěvkové organizace byli pracovníci

v přímé péči převedeni do tabulky

č. 2 dle nařízení vlády 341/2017 Sb. a tím

došlo k navýšení tarifní mzdy zaměstnanců,

kteří pracují s uživateli Střediska

pečovatelské služby.

Další pozitivní změnou je, že Denní stacionáře

jednotlivých středisek poskytují

služby všem obyvatelům města Brna

bez ohledu na to, ve které městské části

bydlí. Z tohoto důvodu se může žadatel

obrátit na kterýkoli Denní stacionář

Pečovatelské služby.

Rovněž nelze opomenout skutečnost,

že nově má Odlehčovací služba působnost

nejen na území města Brna, nýbrž

na území celého Jihomoravského kraje.

Věřím, že pro občany města sloučení pečovatelských

služeb přináší jednodušší

a pružnější komunikaci při sjednávání

služeb s přehledem volných kapacit. Na

webových stránkách www.css.brno.cz

najdete kontakty nejen na jednotlivá

střediska pečovatelských služeb, ale

podle seznamu jednotlivých ulic, kde

bude služba poskytována, si můžete vyhledat

kontakt na sociálního pracovníka,

který se Vám bude při sjednávání sociální

služby věnovat.

Centrum sociálních služeb pracuje na

tom, aby byly jednotlivé služby nastaveny

tak, aby splňovaly vysoké nároky na

moderní pojetí sociálních služeb a odpovídaly

potřebám uživatelů. Proto se

v průběhu roku 2021 stálo před úkolem

vytvořit koncepci terénní služby, která

zajistí, aby se dostalo dostatečné podpory

všem, kteří ji nyní potřebují nebo

ji budou potřebovat v budoucnu. Bylo

nutné přehodnotit, které úkony bude

poskytovat pečovatelská služba, a které

mohou stejně kvalitně poskytnout komerční

subjekty. Z tohoto důvodu se CSS

rozhodlo od 1. července 2021 ukončit

poskytování pedikúry, která do té doby

byla součástí poskytovaných služeb.

Bohužel ani sociálním službám se v loňském

roce nevyhnula tíživá potřeba reagovat

na ekonomickou situaci trhu.

Proto vzhledem k současné situaci, kdy

celospolečensky dochází ke zvyšování

cen nejen v oblasti energií, pohonných

hmot a základních potravin, bylo nutné

navýšit cenu za poskytované služby.

Od 1.dubna 2021 došlo k navýšení ceny

péče o 10,- Kč na současných 120 Kč/h

a ceny oběda o 2,- Kč na 64 Kč/oběd.

Bohužel ani toto zdražení nepokrylo

nárůst cen, proto CSS muselo reagovat

a přikročit k navýšení ceny péče od

1. ledna 2022 na 130,- Kč/h a 70 Kč/oběd.

V loňském roce jsem se za Městskou

část Brno-Žabovřesky několikrát zúčastnil

jednání Poradního orgánu Centra

sociálních služeb a tlumočil jsem nejen

stanoviska vedení městské části, ale především

potřeby našich občanů. Snažím

se společně s vedením Centra sociálních

služeb hledat vhodná východiska pro

působení sociálních služeb nejen v naší

městské části, ale v celém našem městě.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

SENIOŘI SE U NÁS BUDOU MÍT FAJN I V ROCE 2022

O tom, že se v naší městské části věnujeme

seniorům skutečně mimořádně, není

pochyb. Musím ale přiznat, že řada aktivit

vzniká i díky Vám. Díky tomu, že si

společně povídáme, že společně trávíme

čas, je možné vytvořit téměř domáckou

sousedskou atmosféru, kterou nám mohou

v jiných městských částech jen závidět.

Důkazem toho, že skutečně rádi

trávíme nevšední chvíle společně, byl

i náš poslední adventní výlet, s názvem

Brno, jak ho neznáme. Díky zkušenostem

ředitelky SKC Rubín, Petry Kačírkové

a její kolegyně Lucie Wessely, jsme zažili

další úžasný výlet, tentokrát sice „jen po

Brně“, ale takovém, které jen tak nevidíme.

V letohrádku Mitrovských na nás čekala

výstava Betlémů i výklad o historii

tohoto skvostného letohrádku ve stylu

Ludvíka XIV., a pak nás čekala prohlídka

švédského opevnění hradu Špilberku,

které bylo díky dotacím EU zpřístupněno

veřejnosti vskutku adrenalinovou trasou

– i co se týče překonaného převýšení.

Všichni jsme to zvládli na jedničku, a pak

nás čekalo zasloužené a úžasně dobré

občerstvení s výhledem na slavnostně

nasvícený hrad Špilberk a vánoční Brno.

Dobrou zprávou je, že v našich aktivitách

podpory aktivního trávení volného

času seniorů budeme pokračovat i v roce

2022.

Je před námi zase možnost využít cvičení

pro seniory na ZŠ Sirotkova (středa

16–17 hod.) i ZŠ nám. Svornosti (čtvrtek

15:20–17:30 hod.), je možné zajít si malovat

(Art klub), naučit se s počítačem

(PC pro seniory na ZŠ Sirotkova), cvičit

v bazénu (pondělí 16–17 hod.) či se učit

cizí jazyky, navštěvovat kurzy tvůrčího

psaní, nebo si jen tak přijít popovídat do

našeho milého Senior Klubíku, zajet si

s námi na výlet a úplně nově pro všechny

milovníky křížovek a sudoku, nabídneme

od února zahájení fungování hádankářského

a křížovkářského klubu Chytrá

Žaba. A klub povede skutečná legenda

– muž, který byl u zrodu Světové

hádankářské federace, čtyři roky byl jejím

prezidentem a stal se členem týmu,

který vyhrál mistrovství světa v logických

hádankách, pan Vítězslav Koudelka

se svými spolupracovníky. Pokud patříte

mezi příznivce křížovek, hádanek, sudoku,

logických problémů, kreslených úloh

i vědomostních soutěží, nenechte si tuto

výjimečnou příležitost nechat ujít a pojďte

se pobavit, ale i poučit. Zahájení klubu

Chytrá Žaba je ve čtvrtek 10. února od

17:00 hod. a scházet se budeme v pravidelných

14 denních intervalech, v salonku

DSA Rubínek, Poznaňská 10.

Zájemci z řad žabovřeských seniorů se

o všechny výše zmíněné aktivity mohou

hlásit od začátku ledna u kolegyně

Mgr. Lucie Wessely, e-mail:wessely@

kdrubin.cz, tel.: 770 160 317.

A protože život našich seniorů není jen

o aktivním a atraktivním trávení volného

času, připravili jsme pro Vás na konec

ledna setkání s ucelenou nabídkou

aktivit pro seniory, kde se můžete dozvědět

jak o připravovaných aktivitách,

tak o sociálních projektech, které jsou

velmi užitečné a dají se seniory využít.

Plánovaný termín setkání je ve čtvrtek

27. ledna, od 17:00 hod. ve velkém sále

DSA Rubínek, Poznaňská 10.

Přeji Vám hodně zdraví a pohody v roce

2022 a těším se na společně strávené

chvíle!

Pavel Tyralík, II. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

LEDEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIROTKOVA 36

… TAKÉ NA WWW.ZSSIROTKOVA.CZ

KULTURNĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VALENCIE 2021

Naše škola je velmi pyšná, že se i přes

překážky a obtíže spojené s cestováním

za hranice naší republiky v letošním říjnu

podařilo zrealizovat kulturně-poznávací

zájezd do Španělska, konkrétně do autonomní

oblasti Valencie.

Program naší cesty byl velmi bohatý.

Naše první větší zastávka proběhla na

Azurovém pobřeží jižní Francie v malebném

přístavním městečku Port Grimaud,

odkud jsme lodí dopluli do známého

letoviska Saint Tropez. Zde jsme strávili

příjemné odpoledne s českou průvodkyní,

která nám ukázala veškerá zajímavá

zákoutí tohoto malého městečka včetně

četnické stanice proslavené filmem

„Četník ze Saint Tropez“.

Nočním přejezdem jsme se přesunuli

do naší cílové destinace – Oropesy del

Mar. Bydleli jsme v příjemném rodinném

hotelu, který byl k dispozici pouze nám,

bonusem byla i jeho poloha – nacházel

se cca 200 m od krásné písčité pláže.

V době našeho pobytu se v celém Španělsku

konaly velké slavnosti spojené

s oslavami Dne španělské státnosti (Día

de la Hispanidad), tudíž jsme měli možnost

vidět Španěly při jejich typických bujarých

oslavách jako např. průvody městem,

vypouštění býčků, ohňostroje atd.

V městečku Oropesa del Mar jsme navštívili

historickou část města se zříceninou

hradu, čtvrť Marina D´Or s plánovanou

výstavbou největšího rekreačního

centra Evropy. Podnikli jsme také procházku

po naučné ekostezce o délce

6 km spojující letovisko Oropesa del Mar

se sousedním městečkem Benicasim, při

které jsme měli možnost spatřit krásnou

faunu a flóru typickou pro tuto oblast.

Krásným romantickým zážitkem byl výlet

na lodičkách na jezeře Albúfera, kde

ještě doposud stojí starodávné domky

rybářů. Zážitek byl umocněn nádherným

počasím při západu slunce.

Žákům se velmi líbil výlet do Oceanária,

které se nachází ve Valencii a je součástí

Města věd a umění. Byl to neuvěřitelný

zážitek. Ve Valencii jsme kromě základních

historických památek jako např. Věž

sv. Michala, Býčí arény, Muzea Fallero

atd., navštívili mezinárodní jazykovou

školu, kde jsme strávili velmi příjemné

odpoledne a podíleli se na přípravě tradičního

španělského pokrmu – paelly,

který jsme samozřejmě i ochutnali.

Nezapomenutelným zážitkem byl výlet

do středověkého opevněného města

Peňíscola a Morella, prohlédli jsme si

město a hrad včetně filmových lokací

z filmu O Cidovi a ze seriálu Hra o trůny.

Při zpáteční cestě jsme nemohli minout

městečko Figueres, které proslavil španělský

malíř Salvador Dalí.

Zájezd se velmi povedl, žáci měli možnost

vidět spoustu zajímavých míst,

ochutnat úžasnou španělskou gastronomii,

využít svých znalostí španělštiny

a nasát genius loci.

Erika Pšejová, vyučující španělštiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 1

… TAKÉ NA WWW.ZSBABAK.CZ

DĚTI DĚTEM – ADVENTNÍ SBÍRKA PRO DOMOV SV. MARKÉTY

Advent v roce 2021 nebyl pro naše žáky

jen čekáním na Vánoce, ale i obdobím,

kdy si mohli uvědomit, že v našem městě

žijí rodiny, které se ocitly v tíživé situaci.

Domov sv. Markéty v Brně je jedním

z azylových míst, kde rodiny v nouzi

mohou najít podporu, bydlení a bezpečí.

Naše základní škola uspořádala sbírku

pro děti, které v tomto domově žijí.

V adventní době mohli žáci nosit drobné

dárečky – např. psací a kreslicí potřeby,

stolní hry, cukroví, vitamíny – do připravených

dárkových krabic k vánočnímu

stromečku ve vestibulu školy. Před vánočními

svátky jsme tyto dárky předali

v Domově sv. Markéty.

O Vánocích jsme se tedy mohli kromě

vlastních dárků radovat i z obdarování

dětí, které ztratily svůj původní domov.

Hana Šatná, výchovná poradkyně

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA ZŠ JANA BABÁKA

I přes mnohá opatření a omezení kvůli

šíření nemoci covid-19 ve školní družině

při ZŠ Jana Babáka nezahálíme. Kromě

pravidelné činnosti v jednotlivých odděleních

se od začátku školního roku uskutečnilo

hned několik akcí.

V září jsme přivítali nové prvňáčky herním

odpolednem se spoustou zajímavých

úkolů a na závěr si každý žák první

třídy odnesl jako odměnu kornoutek

plný dobrot.

V říjnu se školní hřiště na pár dnů proměnilo

v improvizovanou galerii. Družinové

děti pomocí kříd přenesly na beton svou

vlastní představu tématu „Můj dům, můj

hrad”. Do prvního deště tak bylo možné

prohlédnout si všemožné zámky, hrady

či domy na stromě.

V listopadu jsme naopak zkusili něco nového

– Kvízování. Děti si potrápily svoje

hlavičky nad různými hádankami, šiframi

a hlavolamy. Kromě toho se na stánku

ZŠ Jana Babáka při příležitosti Žabovřeských

Vánoc našlo i místo pro výrobky,

které děti vyráběly ve školní družině.

Nyní se už všichni pilně připravujeme na

Vánoce. Vánoční dílničky letos kvůli opatřením

pořádá každé oddělení zvlášť. Tvoříme

vánoční přáníčka, ozdoby a dárečky

pro své blízké. A všichni společně se těšíme

na vánoční svátky a nový rok 2022.

Zuzana Wagnerová,

vedoucí vychovatelka

ÚSMĚV DO SCHRÁNKY…

V rámci vyučování českého jazyka na

základní škole Jana Babáka jsme se rozhodli

podpořit žáky v rozvoji psaného

projevu prostřednictvím projektu Úsměv

do schránky. Cílem tohoto projektu je

poskytnout laskavá slova klientům v domovech

pro seniory pomocí pohlednic.

Nechali jsme se inspirovat prosincovou

sněhovou nadílkou a společně s žáky

šestých ročníků jsme během adventního

období rozeslali pohlednice s ilustracemi

Josefa Lady. Žáci si tímto způsobem

připomněli slohový útvar a doufáme,

že díky vánočním pozdravům vykouzlili

úsměv i těm, kteří zůstávají často opomíjeni.

Gabriela Jůzová,

učitelka Čj a Aj

foto: archiv ZŠ Jana Babáka

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2022


VOLNÝ ČAS

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. SVORNOSTI 7

… TAKÉ NA WWW.ZSNSVOR.CZ

VÁNOČNÍ KAPŘÍK

Po roční covidové pauze jsme se v letošním

školním roce mohli vrátit k tradiční

plavecké soutěži pro děti z prvních až

pátých tříd – „O vánočního kapříka“.

Všechny děti změřily své plavecké dovednosti

v disciplínách kraul a znak. Na

slavnostním vyhlášení před odchodem

na vánoční prázdniny na vítěze v jednotlivých

ročnících čekaly sladké odměny,

každý účastník obdržel diplom.

Silva Gőghová, vyučující plavání

HYBRIDNÍ VÝUKA

S covidem a situací kolem něj bojujeme

ve škole statečně. Nechceme, aby

se našim žákům pokazil a úplně proměnil

další školní rok. Přináší nám to často

perné chvilky a jsme moc rádi, že se se

vším zatím dokážeme vyrovnat. Na naše

pedagogy to klade velké nároky. Mnozí

na prvním stupni už si vyzkoušeli tzv.

hybridní výuku. Znamená to, že dětem,

které jsou doma v karanténě, „vysíláme“

probíhající vyučování a tyto děti do výuky

aktivně zapojujeme. Nechceme, aby

děti doma byly úplně izolované a aby na

zvládnutí učiva zůstaly samy. Ve třídě tak

paralelně paní učitelky pracují současně

s přítomnými dětmi a zároveň s těmi, které

být ve třídě nemohou. Pro pedagoga je

to zátěž velká, pro děti a rodiny našich

žáků je to ale naprosto výjimečný bonus.

Není to naší povinností, nikdo nám to

nenařídil, přesto to rádi uděláme. Hybridní

výuku zatím realizujeme hlavně na

1. stupni, její realizace je tam snadnější

než na 2. stupni, kdy se ve třídách za den

vystřídá mnoho vyučujících.

Rodiče jistě velmi ocení, že nemusí

všechno učivo s dětmi dohánět sami.

Líbí se nám i to, že jsou děti ve třídě ve

vzájemném kontaktu. Vysílání nevypínáme

ani o přestávce, dáváme tak možnost

dětem v karanténě sledovat dění ve třídě,

mohou si popovídat (byť na dálku)

se svými spolužáky. Doma se pak necítí

tak samy. A o to nám jde především.

Sociální izolace jsme si užili všichni dost.

Martina Zažímalová,

zástupkyně ředitelky

SPOLUPRÁCE S LATOU V ROCE 2022

SVČ Lužánky-pracoviště LATA jistě netřeba

nikomu v Žabinách představovat.

Je to oblíbené středisko volného času,

jehož pestrou nabídku aktivit řada z nás

se svými dětmi využila. V závěru kalendářního

roku jsme se společně s ředitelkou

Společensko-kulturního centra

Rubín, Petrou Kačírkovou, vypravily na

Plovdivskou, abychom společně s vedoucí

pracoviště LATA, Štěpánkou Kerdovou,

daly rámec aktivitám, které pro nás

v Žabovřeskách bude LATA v roce 2022

připravovat. Nejdříve jsme si se zájmem

prohlédly tehdy úplně nové koláže k připravované

adventní procházce o Lidušce,

panu spisovateli a vánočním stromu

https://1url.cz/@adventniprochazka,

která v délce 1,5 km vede od Dětského

domova Dagmar, kolem kapličky na Burianově

náměstí, tunelem pod dálnicí a po

Mozolkách na Makovského náměstí. Takže

pokud jste to ještě nestihli, máte do

17. ledna čas si tuto zajímavou trasu

projít. Navíc prostřednictvím QR kódu

je možno poslat finanční dar přímo

DD Dagmar, neboť skutečná kasička ČČK

na Makovského náměstí byla vykradena

a část adventního času tak u vánočního

stromu a Ježíškovy zvoničky chyběla.

Myslím, že tímto krokem se krásně propojila

tradice s novými technologickými

možnostmi, jak pomáhat potřebným.

A teď už k tomu, na co se můžeme

v roce 2022 společně těšit:

Dubnové Žabovřeské čarodějnice budou

v roce 2022 již sedmým ročníkem uliční

slavnosti s dílnami, stanovišti a soutěžemi

pro rodiny s dětmi, inspirované tradicí

pálení čarodějnic. Na závěr akce budeme

společně opékat čarodějné dobroty

na opravdovém ohni. Letošní rok nás

čeká příběh o statečném létajícím ševci.

Aktivity jsou určeny pro děti od 2 let –

a jak už to bývá, úkoly si užijí celé rodiny

včetně miminek, babiček i dědečků. V letošním

roce je v plánu program obohatit

o pojízdnou kovárnu, kde si děti budou

moci vykovat ševcovský hřebík.

V květnu se můžeme těšit na návštěvu

Jurkovičovy vily a na projekt Tajemství

pavučiny. Akce určená pro rodiny

s dětmi v Jurkovičově vile a zahradě inspirovaná

historií vily. Příběhem a vilou

rodiny provede nejstarší obyvatel tohoto

krásného domu Genius Loci zvaný Locík.

Připraveny budou výtvarné dílny, trasa

s dobrodružnými úkoly a prohlídka vily.

Program je cca na hodinu a půl a v průběhu

dne je naplánováno 6 vstupů.

V září se na náměstí Svornosti setkáme

při open air akci Vítání prvňáčků

a vernisáži výstavy Žabovřesky tajuplné

a v říjnu nás čeká již osmý ročník drakiády

na Palackého vrchu s názvem Draci

nad Žabinami.

V listopadu si nesmíme nechat ve Wilsonově

lese ujít neuvěřitelný osmnáctý

ročník podvečerního putování pro rodiny

s dětmi s názvem Světýlka v Žabovřeskách.

Akce navazuje na tradici Martinských

průvodů se světly a zpestřením

celé trasy jsou úkoly navrhované pro děti

od 2 do 12 let, letos na motivy pohádky

Zvířátka a Petrovští. A pak už je tady

zase advent, a protože se nám všem

vždycky moc líbí nějaké ty procházky

mezi pohádkami a cukrovím, LATA pro

nás připraví akci Vánoční putování ulicemi

Žabovřesk, která bude zakončená

na Makovského náměstí u zvoničky a vánočního

stromu.

Těším se na setkávání s Vámi všemi!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

LEDEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


SPORT

FC SVRATKA BRNO A EKOPARK ŽABOVŘESKÉ LOUKY

Mládežnický fotbalový klub FC Svratka

Brno se prostřednictvím svého trenéra

mládeže Martina Reichmana aktivně

zapojil do projektu města Brna Dáme

na vás, v rámci kterého mohou občané

města rozhodovat o části rozpočtu. Cílem

projektu EKOPark Žabovřeské louky

je propojení ochrany přírody, rekreace a

možnosti sportování. Už od začátku tohoto

projektu byla ve spolupráci s městkou

částí Brno-Žabovřesky konzultována

podoba tohoto projektu a možnosti jeho

realizace v souladu s podmínkami aktuálního

územního plánu. Poděkování patří

zejména panu místostarostovi Mgr. Filipovi

Lederovi, paní starostce Mgr. Lucii

Pokorné, zainteresovaným zastupitelům,

členům komisí a zaměstnancům úřadu

městské části. A jak projekt EKOPark

Žabovřeské louky dopadl? V konkurenci

téměř 70 projektů se EKOPark umístil na

4. místě a patří tak mezi 13 podpořených

projektů v hlasování z roku 2021. Výsledek

hlasování v Dáme na vás z 30. 11. 2021

udělal radost všem členům fotbalového

klubu FC Svratka Brno, protože umožní

v areálu Žabovřeských luk vytvořit další

travnaté fotbalové hřiště, které odlehčí

přetíženému areálu tradičního hřiště na

ulici Fanderlíkově. Množstvím talentovaných

mládežnických hráčů a výsledky

se klub FC Svratka Brno řadí už několik

let mezi elitní kluby v Brně. Díky systematické

práci vedení klubu se podařilo

na začátku prosince 2021 získat statut

GRATULACE K MEZINÁRODNÍMU ÚSPĚCHU

Ve španělské Huelvě se v týdnu od 28. 11.

do 4. 12. 2021 konalo mistrovství světa

seniorů v badmintonu. Tohoto šampionátu

se zúčastnil občan MČ Žabovřesky,

Leoš Sedlák, který během turnaje zvítězil

nad úřadujícím mistrem světa a jako první

„Sportovní středisko mládeže krajského

fotbalového svazu“. I v tomto případě

je nutné zmínit nezbytnou součinnost

s vedením městské části a jednotlivými

odbory úřadu. Pro udělení licence je

nezbytná také spolupráce se základními

školami, aktuálně je tato spolupráce podepsána

se ZŠ Sirotkova.

Jako krajinný ekolog a zároveň předseda

fotbalového klubu velmi oceňuji, že

obyvatelé města Brna mají aktivní zájem

o rekultivaci prostoru Žabovřeských luk.

1 913 hlasujících občanů města Brna, kteří

udělili celkem 2 890 kladných hlasů projektu

EKOPark Žabovřeské louky jsou

pro nás inspirací a zároveň závazkem

pro citlivou obnovu lokality Žabovřeských

luk. Spolu s navrhovatelem projektu

Martinem Reichmanem si velmi ceníme

Čech v historii českého badmintonu

získal medaili. Leoš Sedlák se umístil na

úžasném třetím místě.

MČ Brno-Žabovřesky děkuje za skvělou

reprezentaci a gratulujeme k nádhernému

umístění na stupních vítězů!

všech odevzdaných hlasů a děkujeme

všem občanům naší městské části za

podporu projektu. Poděkování za propagaci

EKOParku Žabovřeské louky patří:

1. místostarostovi Mgr. Filipovi Lederovi

za propagaci projektu na stránkách Žabovřeského

zpravodaje a prostřednictvím

institucí městské části, rodákovi

z Žabovřesk a majiteli HC Kometa Brno

Liborovi Zábranskému za propagaci

na utkáních Komety Brno a klubových

stránkách, vedení basketbalového klubu

Žabiny Brno za propagaci na utkáních

v hale Rosnička, za podporu a propagaci

na facebooku od paní starostky Mgr. Lucie

Pokorné, fotbalisty Petra Švancary,

hudebníka Jaroslava Kronka, fotbalistů

z FC Dosta Bystrc – Kníničky, futsalistů

Žabinští vlci a dalším.

V nejbližších týdnech nás čekají upřesňující

jednání k podobě realizace projektu

EKOPark Žabovřeské louky se zástupci

města Brna, konzultace s odbory naší

městské části, navazovat bude výběrové

řízení na projektovou dokumentaci

a dodavatele stavby. Těšíme se na realizaci

EKOParku a osobní setkání v lokalitě

Žabovřeské louky jak při sportu, tak i při

rekreaci či odpočinku. Věříme, že se toto

místo stane novou atraktivní lokalitou

naší městské části, která bude využívána

občany Žabovřesk, ale i dalších městských

částí v okolí.

Marek Havlíček, předseda

fotbalového klubu FC Svratka Brno

EUROCUPOVÉ PLAY-OFF ŽABINÁM NESTAČÍ, CHTĚJÍ DÁL

Pouze s jedním týmem si basketbalistky

Žabin v druhé nejvyšší evropské soutěži

nedokázaly poradit. Základní skupinu

uzavřely z druhé příčky a při své premiérové

sezoně Eurocupu tak postoupily

do další fáze soutěže. Venkovní i domácí

utkání stihnou odehrát ještě před Vánoci.

Hlavní trenér Viktor Pruša věří, že samotnou

účastí v play-off neřekli poslední

slovo.

Žabiny ve své premiérové sezoně Eurocupu

ukázaly, že se v evropském špičkovém

prostředí zdaleka neztratí. S bilancí

čtyř výher a dvou porážek se umístily na

druhém místě skupiny K a probojovaly

se do play-off. „Nechtěli jsme sami sebe

dostávat zbytečně pod tlak velkými prohlášeními.

Cílem bylo jít zápas od zápasu

s tím, že předvedeme svoje maximum

a uvidíme, na co to ve finále postačí.

Někde v koutku duše jsme samozřejmě

měli ambice na postup ze skupiny.

Myslím si, že důležité bylo, že jsme zůstali

pokorní,“ svěřil se hlavní trenér Viktor

Pruša.

Podle něj je účast v top 32 týmech této

elitní evropské soutěže odměna za dosavadní

systematickou práci všech lidí

v klubu. „Postoupit z takto vyrovnané

a těžké skupiny hned v naší premiéře

je odrazem určité kvality. Skutečnost,

že se to podařilo s týmem, jehož jádro

tvoří české hráčky, které pouze nesedí

na lavičce, ale na úspěchu se podílí přímo

na hřišti, je ještě o to cennější,“ upozornil

na seskupení týmu.

Že se trenér může spolehnout na každou

hráčku, svědčí i bodová vyrovnanost

jeho svěřenkyň. V Eurocupu si průměr

dvouciferného skóre drží trojice Záplatová,

Stoupalová a Holmes. V domácí

lize si hranici desíti bodů na utkání zapisuje

sedm hráček. „Nejsme tým jednotlivců.

Každá hráčka ví, čím z pohledu

svých silných stránek může pomoci

týmu a proč je jeho součástí. Dohromady

to právě tvoří celek, kde každý může být

nebezpečný a táhnout tým někdy jindy,“

prozradil Pruša sílu družstva.

Za historický úspěch v soutěži je šestatřicetiletý

kouč na svůj tým velmi pyšný.

„Holky mají můj velký respekt a stejný

si zaslouží od okolí. Škoda domácí prohry

v úvodním zápase skupiny s Braine,

kde jsme trochu zaplatili nováčkovskou

daň. A možná i venkovní se stejným soupeřem,

kde ale opět ukázal, o jak silný

a zkušený tým se jedná. Nakonec to ale

byla jediná naše zaváhání,“ připomněl.

Belgický Castors Braine je jediným přemožitelem

žabovřeských basketbalistek.

Proto jejich postup do další fáze Eurocupu

nebyla žádná náhoda.

V play-off Brňanky narazily na maďarského

pravidelného účastníka Eurocupu

DVTK. První duel odehrály 15. prosince

v Miškolci, domácí odvetu 22. prosince.

Za BK Žabiny Barbora Peštálová

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2022


SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

VOLNÝ ČAS

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

OSLAVA DONA BOSKA

Sotva odzvonilo Vánocům a vykročili

jsme do nového roku, už nás čeká další

sláva. Poslední lednový den si totiž připomínáme

druhé narození zakladatele

salesiánského řádu Dona Boska. Z tohoto

světa odešel, aby nás mohl z onoho

věčného vytrvale podporovat. Když bychom

se totiž vydali na historický exkurz,

akci po akci, zpátky až k té první akci ze

všech, došli bychom k italskému knězi

s velkým citem pro mladou duši, který

kdysi nabídl útočiště chlapcům z ulice.

My už jsme o ranec akcí a let dále, ale na

svého zakladatele rádi vzpomínáme.

TÝDEN S OTCEM

A UČITELEM MLÁDEŽE

Předloni jsme založili pěknou tradici, kdy

si Dona Boska s odkazem na jeho život

a lidské kvality připomínáme rovnou celý

týden. Nejinak tomu bude i letos. Návštěvníci

Otevřeného klubu ORC se tak

v týdnu od 24. do 28. ledna mohou těšit

na Roztančené pondělí, protože dobrý

život je povedený tanec. V úterý uteče

Prison Break, protože když tě Don Bosco

zapomene ve vězení, tak si holt musíš

poradit sám. Středa nadhodí Akrobatický

nášup, protože kdo udrží tři míčky

ve vzduchu, ten se ve světě neztratí. Konečně

čtvrtek vyrobí Rukodělné hrátky,

protože dokázat vlastníma rukama něco

vytvořit je k nezaplacení. Celý seriál pak

vyvrcholí v pátek odpoledne tečkou

sladkou jak se patří. Bližší informace

najdete v průběhu ledna na našich

webových stránkách i sociálních sítích.

SALESIÁNI KOULÍ

Než rozpoutáme zmíněný týden oslav,

čeká nás malá zastávka u stolu. Ve středu

12. ledna vypukne ve tři odpoledne

v ORCu kulečníkový turnaj. Nahánění

koulí po stole je určeno všem starším 10

let a na ty nejlepší čekají zajímavé drobné

odměny. I v nadcházejícím roce se

těšíme na Vaše úsměvy, které tak náramně

sedí k těm našim.

Za Salesiánské středisko mládeže

David Němeček

foto: archiv Salesiánského střediska mládeže

Plovdivská 8, 616 00 Brno

e-mail: lata@luzanky.cz

tel.: 549 216 949, 602 751 385

lata.luzanky.cz

CO VE DRUHÉM POLOLETÍ?

Samozřejmě kroužky, čtenářské dílny, výpravy, kurzy předporodní

přípravy… a zápis na druhé pololetí! Pokud ještě do žádného

kroužku nechodíte, od 20. ledna máte šanci. Volná místa

najdete na webu – www.lata.luzanky.cz/Kroužky

SBÍRKA VÝTVARNÝCH POTŘEB

PRO DĚTI VE MĚSTĚ BRNĚ

Stejně jako minule, i letos je možné podpořit sbírku pro potřebné

– tentokrát ne pyžamka, ale výtvarné potřeby pro děti – prostřednictvím

doručení potřeb nejen do sběrných míst Magistrát

města Brna, Klokánek či Chovánek, ale také do našeho KD Rubín

na Makovského náměstí. Sbírka bude probíhat od 3. ledna

do 31. ledna 2022. Do Rubínu je možné výtvarné potřeby nosit

vždy SBÍRKA

ve všední den od 8 do 18 hodin. Pevně věřím, že se zapojíme

stejně aktivně jako při jiných sbírkách pro potřebné – všem,

kteří se rozhodnout pomáhat děkujeme!

Filip Leder, I. místostarosta

VÝTVARNÝCH

POTŘEB

SBÍRKA

Jedná se o:

• prstové barvy

• vlnkovaný papír (lepenka)

• tempery

• tvrdé výkresy

VÝTVARNÝCH

• barvy na sklo

• skicáky

• vodové barvy

• barevné papíry

• štětce

• barevné kreslicí papíry

• tenké a tlusté trojhranné velikosti A3, A4

pastelky

• ozdobné děrovačky

• chlupaté drátky

• lepidla

POTŘEB

• nalepovací očka

• plastelíny nebo modelíny

Přijímány budou pouze nové výtvarné potřeby!!!

Jedná se o:

Sbírka probíhá

od 3. ledna do 31. ledna 2022

• prstové barvy

• vlnkovaný papír (lepenka)

• tempery

• tvrdé výkresy

• barvy na sklo

• skicáky

• vodové barvy

• barevné papíry

• štětce

• barevné kreslicí papíry

• tenké a tlusté trojhranné velikosti A3, A4

pastelky

• ozdobné děrovačky

• chlupaté drátky

• lepidla

• nalepovací očka

• plastelíny nebo modelíny

Přijímány budou pouze nové výtvarné potřeby!!!

Neodkládejte ani plánování léta! Je sice ještě daleko, ale leden

je měsíc, kdy zveřejňujeme nabídku příměstských a pobytových

táborů pro všechny věkové kategorie a 15. ledna spouštíme

přihlašování. Věříme, že si z nabídky vyberete a prožijete

s námi fajn léto. My už se těšíme!

LEDEN 2022

Za Latu Olga Fojtíková

Sběrná místa:

Magistrát Sbírka města probíhá

Brna Chovánek Klokánek

Odbor zdraví Vrátnice Vrátnice

Dominikánské náměstí 3 Vejrostova 1361/8 Michalova 4/2586

od 3. ledna do 31. ledna 2022

602 00 Brno 635 00 Brno-Bystrc 628 00 Brno-Líšeň

Otevírací doba: Otevírací doba: Otevírací doba:

Po, St 8.00–17.00 hod. Po–Pá 8.00–16.00 hod. Po–Pá 8.00–18.00 hod.

Út 8.00–14.00 hod.

Čt 8.00–14.00 hod.

Pá 8.00–13.00 hod.

https://1url.cz/@sbirkaprodeti

Sbírku Sběrná pořádá místa: statutární město Brno ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými

organizacemi,

Magistrát města

které

Brna

pomáhají dětem ve městě

Chovánek

Brně.

Klokánek

Záštitu Odbor zdraví nad sbírkou převzal 1. náměstek primátorky Vrátnice města Brna Mgr. Petr Hladík. Vrátnice

Dominikánské náměstí 3 Vejrostova 1361/8 Michalova 4/2586

602 00 Brno 635 00 Brno-Bystrc 628 00 Brno-Líšeň

Otevírací doba: Otevírací doba: Otevírací doba:

Po, St 8.00–17.00 hod. Po–Pá 8.00–16.00 hod. Po–Pá 8.00–18.00 hod.

Út 8.00–14.00 hod.

Čt 8.00–14.00 hod.

Pá 8.00–13.00 hod.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


KULTURA

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM

RUBÍN

DIVADLA A AKCE

16. LEDNA 15:30 hodin

WIKIHO SNĚHOHRÁTKY – veselá zimní show pro děti

19. LEDNA 19:00 hodin

CAVEWOMAN – divadelní představení

21. LEDNA 19:00 hodin

BOSS BABIŠ • divadelní dramatizace knihy novináře J. Kmenty

25. LEDNA 19:00 hodin

CAVEMAN – divadelní představení

26. LEDNA 19:00 hodin

SCREAMERS – NESTŮJ A POJĎ! – travesti show

28. LEDNA 19:00 hodin

RETRO JE SUPER! koncert THE PEOPLE a PAPAKULT,

afterparty a písničky na přání

4. ÚNORA 19:00 hodin

KAKTUSOVÝ KVĚT – komedie

Divadelní společnosti Háta

6. ÚNORA 15:00 hodin

KARNEVAL PRO DĚTI

Makovského nám. 3, Brno-Žabovřesky

www.kdrubin.cz

Facebook Rubín Žabiny

PŘEDNÁŠKY

10. LEDNA 16:30 hodin • KD Rubín

JAK DĚVČE Z HANÉ SE STALO KAPITÁNKOU NA LODI

přednáška VKPB • Eva Žondrová

12. LEDNA 18:00 hodin • DSA Rubínek

DUŠAN PROCHÁZKA – STŘEDOMOŘSKÁ PLAVBA I

17. LEDNA 16:30 hodin • KD Rubín

V KRAJI DONSKÝCH KOZÁKŮ

přednáška VKPB • RNDr. Jaromír Kolejka

24. LEDNA 16:30 hodin • KD Rubín

NA KONCI SVĚTA – NOVÝ ZÉLAND I. ČÁST

přednáška VKPB • Ing. Miroslav Čapek

26. LEDNA 18:00 hodin • DSA Rubínek

DUŠAN PROCHÁZKA – STŘEDOMOŘSKÁ PLAVBA II

31. LEDNA 16:30 hodin • KD Rubín

KUBA • přednáška VKPB • Lumír Sochorec

7. ÚNORA 16:30 hodin • KD Rubín

NA KONCI SVĚTA – NOVÝ ZÉLAND II. ČÁST

přednáška VKPB • Ing. Miroslav Čapek

Z důvodu možných vládních protiepidemických opatření prosíme o ověření konání programu na www.kdrubin.cz

KINO LUCERNA

Facebook: kino Lucerna Brno

Instagram: @kinolucerna

Činnost kina

je podporována

MČ Brno-Žabovřesky

V lednu budeme promítat například filmy

Tři přání pro Popelku • Zpívej 2 • Šťastný Nový rok 2: Dobro došli • The Matrix Resurrections • Země medu • Krotitelé duchů 2:

Odkaz • Zátopek • Klan Gucci • Prvok, Šampón, Tečka a Karel • West Side Story • Myši patří do nebe • Deep Water • Spencer •

Morbius • Tři tygři: Jackpot • Srdce na dlani a mnoho dalších

Z důvodu možných vládních protiepidemických opatření prosíme o ověření konání programu na WWW.KINOLUCERNA.INFO

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

POBOČKA BRNO-ŽABOVŘESKY

PŘEVÁŽNĚ AKVAREL

Následující rok 2022 zahájí knihovna

hned dvěma novými výstavami. Rozsáhlejší

z nich představí nejnovější tvorbu

brněnské autorky Michaely Cahové, která

u nás vystavovala již na jaře v roce 2019.

Absolventka Střední průmyslové školy

stavební pracovala řadu let jako technik

pro Brněnské vodárny a kanalizace, malování

nicméně zůstalo jejím nejmilejším

koníčkem, kterému se věnuje prakticky

celý život. V minulosti získala základy

odborné průpravy, a to již v letech 1960

– 1968 na Základní výtvarné škole Jaroslava

Kvapila u akademického malíře Petra

Skácela a akademické malířky Květy

Jadrníčkové. V letech 2005–2010 na tyto

základy navázala ve známé Výtvarné

škole Aleše Chalupy v Brně a věnovala se

především kresbě tužkou, uhlem i malbě.

Zatímco v začátcích svého výtvarného

zájmu dávala přednost akvarelu, později

se pokusila rovněž o olejomalbu. Poslední

dva roky zasažené epidemií využila

podobně jako další autoři k rozšíření

škály námětů a mimo jiné se vrátila

i k akvarelům s přírodními motivy.

JAPONSKÉ NOVOROČENKY

Výstavu Michaely Cahové doplní malá

kolekce japonských novoročních přání

ze soukromé sbírky paní Ing. Libuše

Sedláčkové. Vznikla v roce 1962, kdy se

její babičce Juliáně Slavíčkové, navzdory

jazykové bariéře, podařilo navázat přátelství

s panem Takeo Asai. K nezvyklé

Mozolky 52

Brno-Žabovřesky

tel.: 549 259 853

www.kjm.cz

situaci došlo na brněnských veletrzích

u příležitosti expozice japonské textilní

společnosti. Od této doby se datuje pravidelná

výměna přání k novému roku.

Součástí přání byly někdy v obálkách

navíc i drobné upomínkové předměty –

kalendáře, šátečky, vějíře nebo dřevěné

tyčinky. Dnes již tato tradice nepokračuje,

ustala v roce 2018. Těší nás, že se

v novém roce budeme moci i my, společně

s našimi čtenáři, potěšit pohledem

na pozoruhodné artefakty, pocházející

ze vzdálené Země vycházejícího slunce.

Obě výstavy budou přístupné od

3. ledna 2022 v obvyklých prostorách

pobočky KJM Mozolky 52.

Iveta Kubová

SLEDUJTE

NÁS

RADNICE ŽABINY

RUBÍN ŽABINY

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2022


Moderní sportovní centrum

Moderní sportovní centrum

• 20 bowlingových drah

20 bowlingových drah

• Restaurace

Restaurace

• Adventure golf – 2x 18 jamek

Adventure golf 2x18 jamek

• 4 beachvolejbalové kurty

beachvolejbalové kurty

• Bowlingový obchod

Bowlingový obchod

• Venkovní šachy

Venkovní šachy

• Dětské hřiště

• XXL parkoviště

Bowling Brno je je velkoryse navržené

společensko–sportovní

společensko–sportovní bowlingové

bowlingové

centrum. jeho interiéru se nachází

centrum. V jeho interiéru se nachází

20 nejmodernějších bowlingových drah,

20 bowlingových drah, specializovaný

specializovaný obchod, restaurace

obchod, pro 400

restaurace osob a konferenční

až pro 400 sál

osob

pro a konferenční 80 osob. sál pro 80 osob.

Velmi

Velmi nám

nám záleželo

záleželo na

na moderním

moderním

a kreativním interiéru vnitřních prostor.

Nepřehlédnutelná je naše bowlingová LED obrazovka, LED

mořské obrazovka, akvárium mořské či akvárium kavárnička. či kavárnička.

Venkovní součástí centra je prostorná

multifunkční letní terasa s venkovními šachy.

Velmi oblíbená jsou i dvě 18jamková hřiště

Adventure golfu, která jsou spolu se čtyřmi

beachvojelbalovými kurty citlivě zasazena

do

zeleně do zeleně chráněného chráněného území území Bílá Bílá hora. hora.

Líšeňská 4515/80, Brno I T 530 351 500 I www.bowlingbrno.cz


S NÁMI BUDETE

V ROCE 2022

BYDLET!

BRPGROUP.CZ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!