31.01.2022 Views

Žabovřeský zpravodaj 02/22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 02

ÚNOR 2022

ROČNÍK 31 I MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

Únor bílý, pole sílí… Tak naplnění této

pranostiky se letos možná nedočkáme.

Čeho se ale dočkáme určitě, je svátek

sv. Valentýna. Ten totiž můžeme slavit

kdekoli i kdykoli – ve dne i v noci. A přestože

řadě z nás přijde tento svátek jako

jedna velká importovaná komerce, protože

náš lásky čas je přece 1. máj, vězte,

že svátek sv. Valentýna (14. února) se

v našich kalendářích zabydlel od počátku

devadesátých let minulého století, a to

už je poměrně dlouhá tradice. A proč si

nezpříjemnit únorový čas právě tím, že

svým blízkým více než jindy připomeneme,

že je máme rádi a že je nám s nimi

dobře a chceme s nimi trávit čas. Takové

okamžiky se přece mohou konat klidně

i několikrát ročně – únor i květen jsou

fajn.

Na letošní únor jsme měli naplánovanou

jednu další, ryze „žabiňáckou“ akci – a to

již 27. ročník plesu městské části Brno-

-Žabovřesky v dnes již krásně opraveném

Rubínu. Nicméně stejně jako všichni

ostatní, musíme i my reagovat na aktuální

epidemiologickou situaci, a tak jsme

termín plesu, který jsme si vloni naplánovali,

nezrušili, ale jen přesunuli – doufejme,

že na lepší termín, kdy nebudou

opatření tak přísná – na pátek 22. dubna.

Už nyní si ale můžete na ples zakoupit

lístky, protože to bude historicky první

ples v našem nově opraveném Rubínu,

takže to bude určitě stát za to –

lístky můžete zakoupit buď osobně

na pokladně KD Rubín, nebo on-line

na www.smsticket.cz. A kdybyste si

chtěli připomenout, co všechno se

v rámci opravy podařilo, můžete

mrknout na naše krátké video https://

1url.cz/@novyrubin. Jsem moc ráda, že

Rubín září novotou a jsem pyšná na to,

že se z klasického „kulturáku“ za posledních

pár let daří vybudovat moderní

společensko-kulturní centrum, které přesahuje

svým záběrem hranice naší městské

části. Zajímavostí může být, že úplně

poprvé v moderní historii města Brna,

se například konalo zasedání Kulturní

komise Rady města Brna právě v Rubínu,

kde jsem své kolegy velmi ráda přivítala

a kde jsme mimo jiné řešili i přípravu

kandidatury Brna na titul Evropské

hlavní město kultury 2028 – o tom ale

více na straně 5.

Přeji Vám všem příjemně prožitý únor.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

2

STAVÍME

5

BRNO

NOVÉ KOMUNITNÍ

EVROPSKÉ HLAVNÍ

9

CENTRUM

MĚSTO KULTURY

2028?

SENIOR TAXI

V ROCE 2022


ZE ŽABOVŘESK

STAVÍME NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM

Brzo budeme mít své Komunitní centrum.

Stavíme ho na místě nefunkční

a zchátralé výměníkové stanice na ulici

Plovdivská. Počítáme s tím, že do Komunitního

centra se mimo jiné kompletně

přesune Středisko volného času Lužánky

– pracoviště LATA, což umožní rozšíření

provozu a rozvoj aktivit Waldorfské

školy do dalšího celého křídla objektu,

kde dosud LATA provozuje svoji činnost.

Výstavba Komunitního centra je dovršením

naší dlouholeté snahy dát smysluplné

využití léta nefunkční výměníkové

stanici. Podařilo se nám ji po složitých

peripetiích bezplatně získat. Tím jsme

zabránili realizaci developerského projektu,

který nerespektoval specifický

genius loci tohoto místa. Můžeme se tak

těšit na zcela moderní objekt polyfunkčního

Komunitního centra na Plovdivské 7.

jsou ve výši 78 milionů korun. Na projekt

byly uvolněny z rozpočtu statutárního

města Brna. Stavebníkem je městská

část Brno-Žabovřesky, generálním

projektantem Ateliér 99, s.r.o.

Jak jsem již naznačil výše, budoucím

provozovatelem Komunitního centra

Plovdivská bude Centrum volného času

Lužánky – pracoviště LATA.

Líbilo se mi, že během slavnostního

ceremoniálu a poté i na sociálních sítích

Petr Hladík zdůraznil, že město vnímá

naše Komunitní centrum Plovdivská jako

velice potřebný projekt, který je v Brně

pro svoji obsahovou náplň vícegeneračního

provázání aktivit naprosto unikátní.

Vždyť Komunitní centrum nabídne

pestré portfolio činností, které využijí

všechny věkové i sociální skupiny. Pro

nejmladší děti miniškolku s celodenním

jeho výdej. Součástí Komunitního centra

bude také malá kavárnička provozovaná

organizací umožňující začleňování hendikepovaných

spoluobčanů do běžného

života.

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Ve čtvrtek 20. ledna jsme stavbu zahájili

slavnostním poklepáním základního kamene

za účasti I. náměstka primátorky

Petra Hladíka, radního města Brna Jaroslava

Suchého, zástupců zhotovitelských

firem a dalších pozvaných hostů. Náklady

na vybudování Komunitního centra

provozem, pro větší děti v dopoledních

hodinách herny a kreativní dílny, odpoledne

prostor pro mimoškolní činnost, pro

rodiče Family Point, pro dospělé večerní

kurzy. Pro seniory máme připravenou

poradnu a také stravování v jídelně, kam

jim sociální služba doveze jídlo a zajistí

Navrhované stavební úpravy reflektují

nadcházející potřeby jednotlivých

provozů. V prvním nadzemním podlaží

bude fungovat kavárna i seniorské centrum

provozované městskou částí Brno-

-Žabovřesky. Polovinu plochy patra

využije Centrum volného času pro miniškolku

s kapacitou 15 dětí. Do nástavby

druhého podlaží se umístí herny pro děti

a prostor pro kreativní aktivity, zejména

malířský ateliér a keramická dílna. Centrum

dostane nové povrchové úpravy

stěn a nové skladby podlah, zateplení,

včetně ploché střechy, která bude osazena

zelení. Miniškolka bude mít přímý

vstup do zahradní „herní zóny“.

Veškeré informace o průběhu stavby

i vizualizaci budoucího stavu Komunitního

centra můžete sledovat on-line

na našich webových stránkách

https://1url.cz/@KCPlovdivska.

Současný stav výměníkové stanice na Plovidvské

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

ÚNOR 2022


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

STAVÍME NOVÉ KOMUNITNÍ

CENTRUM 2

INFORMACE Z XX. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ

ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY 4

BRNO USILUJE O TITUL

EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO

KULTURY 2028 5

MOBILNÍ ROZHLAS 5

ULICE MARIE STEYSKALOVÉ –

PŘÍBĚH ÚCTYHODNÉ ŽENY 6

POZVÁNKA DO KLUBU

CHYTRÁ ŽABA 6

NAŠI SENIOŘI

SENIOR TAXI V ROCE 2022 9

CVIČENÍ PRO SENIORY 9

ČTVRTLETNÍK PRO SENIORY 9

ŽABOVŘESKÁ SENIORSKÁ

AKADEMIE – MÁME SKVĚLÉ

STUDENTY 12

Z NAŠICH ŠKOL 10

SPORT

ZIMNÍ PŘÍPRAVA V FC SVRATKA 12

VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE 13

LATA LUŽÁNKY 13

LIPKA 13

KULTURA

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA 14

SKC RUBÍN 14

KINO LUCERNA 14

ZASTUPITELSTVO

ČTVRTEK 17. ÚNORA

V 17 HODIN

KD RUBÍN • MAKOVSKÉHO NÁM. 3

XXI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MČ BRNO-ŽABOVŘESKY

HOVORY

SE STAROSTKOU

STŘEDA 16. ÚNORA

V 17:00 HODIN

RUBÍNEK • POZNAŇSKÁ 10

Těším se na setkání s Vámi

Lucie Pokorná, Vaše starostka

A pokud jste rezidenty, uživateli či rodiči

dětí navštěvující školy, školky a LATu

v těsné blízkosti Plovdivské 7, prosím

stáhněte si naši smart aplikaci Mobilní

rozhlas, ať Vás máme možnost kdykoli

upozornit na případné aktuální dění

v rámci stavby. Navíc jsme pro Vaše

podněty zřídili speciální e-mailovou

adresu – kcplovdivska@zabovresky.cz.

Filip Leder, I. místostarosta

MOBILNÍ ROZHLAS

Vizualizace budoucí podoby Komunitního centra na Plovdivské

Vydává Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, IČ 09636251 • kontakt: Makovského nám. 3, tel.: 770 160 317, e-mail: zpravodaj@kdrubin.cz

Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o., Mgr. Lucie Wessely, tel. č.: 541 213 704, Zařazené příspěvky

se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků • Redakční komise: Zdeněk Maslo – předseda,

Bc. Igor Fučík, MBA – místopředseda, Mgr. Marek Šlapal, Libor Tupa, Denisa Janková, Mgr. Silvie Mrkvanová, Bc. Magdalena Koutská, Sabina Sklenářová,

Ing. Roman Křeček • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Mgr. Lucie Wessely – Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o. • ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28,

tel.: 549 523 511 • Zdarma • Vydáno 28. ledna 2022 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku

Distribuce do schránek 1. týden v měsíci • Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno

SKC Rubín, p.o. neodpovídá za obsah placené inzerce na stranách 7, 8, 15 a 16.

ÚNOR 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

INFORMACE Z XX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY konaného 9. prosince 2021

UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů

Zastupitelstvo

• projednalo žádost Společenství vlastníků jednotek

domu Mozolky 2427/50, 616 00 Brno, se sídlem

Mozolky 2427/50, 616 00 Brno, IČ: 28349474

o vyjádření městské části Brno-Žabovřesky

k prodeji částí pozemku p.č. 2375/155, k.ú. Žabovřesky

a doporučilo Zastupitelstvu města Brna

prodej části cca 12 m 2 pozemku p.č. 2375/155,

k.ú. Žabovřesky, do podílového spoluvlastnictví

vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě

Mozolky 2427/50, Brno, z úrovně statutárního

města Brna, schválit.

• projednalo žádost Majetkového odboru MMB

o vyjádření městské části Brno-Žabovřesky

k využití předkupního práva ke stavbě garáže

bez č.p./č.e. postavené na pozemku v k.ú. Žabovřesky

a doporučilo ZMB nesouhlasit s využitím

předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e.

postavené na tomto pozemku v k.ú. Žabovřesky,

z úrovně SMB.

• projednalo žádost žadatelů o vyjádření MČBŽ

k prodeji pozemku v k.ú. Žabovřesky a doporučilo

ZMB prodej pozemku–zahrada v k.ú. Žabovřesky

žadatelům, z úrovně SMB, schválit.

• projednalo žádost žadatelů o vyjádření MČBŽ

k prodeji části pozemku p.č. 5180/1, k.ú. Žabovřesky

a doporučilo ZMB prodej části pozemku

– lesní pozemek o celkové výměře 329 436 m 2 ,

k.ú. Žabovřesky, žadatelům, z úrovně SMB

neschválit.

• projednalo žádost Majetkového odboru MMB

o vyjádření MČBŽ ke zcizení pozemku p.č.

5380/12, k.ú. Žabovřesky, formou směny

pozemku p.č. 2197/33, k.ú. Slatina, pozemku

p.č. 2197/40, k.ú. Slatina, pozemku p.č. 5380/12,

k.ú. Žabovřesky ve vlastnictví SMB za část pozemku

o výměře 27 m 2 , k.ú. Slatina, část pozemku

o výměře 3 m 2 v k.ú. Slatina a podíl o velikosti

id. 1/6 na pozemku v k.ú. Kníničky ve vlastnictví

fyz.osoby a trvalo na usnesení II. zasedání Zastupitelstva

MČBŽ, konaného dne 13. 12. 2018 a opětovně

žádalo o svěření pozemku p.č. 5380/12,

k.ú. Žabovřesky, do správy MČBŽ, do kategorie:

část III. – ostatní nemovitý majetek.

• projednalo žádost žadatelky o vyjádření MČBŽ

k prodeji pozemků – ost. plocha o výměře 93 m 2

a-ost. plocha o výměře 117 m 2 , oba v k.ú. Žabovřesky,

ve variantě „A“ a variantě „B“ a doporučilo

ZMB:

neschválit variantu „A“ - prodej pozemků – ost.

plocha o výměře 93 m 2 a – ost. plocha o výměře

117 m2, oba v k.ú. Žabovřesky, žadatelce, z úrovně

statutárního města Brna,

neschválit variantu „B“ - prodej pozemku – ost.

plocha o výměře 117 m 2 , v k.ú. Žabovřesky, žadatelce,

z úrovně statutárního města Brna.

• vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na

87. zasedání konaném dne 29. 11. 2021 schválila

nájemní smlouvu na pronájem bytu v domě na ul.

Pod Kaštany, Brno, vel. 2+1, s nájemkyní, bytem

Francouzská, Brno, dle článku 7 odst. (1) „Pravidel

pronájmu bytů v domech v majetku SMB“.

• vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na

81. zasedání konaném dne 6. 9. 2021 schválila

Smlouvu o nájmu bytu na ul. Voroněžská, Brno,

vel. 1+1, mezi SMB, MČBŽ a nájemci, trvale bytem

na ul. Gabriely Preissové, Brno. Smlouva

o nájmu bytu byla uzavřena na dobu určitou

do 22. 9. 2021, nezbytně nutnou pro rekonstrukci

bytového jádra bytu na ulici Gabriely Preissové,

Brno, ve vlastnictví SMB, jehož jsou dotyční

nájemci.

• vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na

83. zasedání konaném dne 4. 10. 2021 schválila

Smlouvu o nájmu bytu, na ul. Voroněžská, Brno,

vel. 1+1, mezi SMB, MČBŽ a nájemkyní, trvale

bytem na ul. Gabriely Preissové, Brno. Smlouva

o nájmu bytu byla uzavřena na dobu určitou, nezbytně

nutnou pro rekonstrukci bytového jádra

bytu na ulici Gabriely Preissové, Brno, ve vlastnictví

SMB, jehož je dotyčná nájemkyní.

• vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na

83. zasedání konaném dne 4. 10.2021 schválila

Smlouvu o nájmu bytu na ul. Pod Kaštany, Brno,

vel. 2+1, mezi SMB, MČBŽ a nájemci, trvale bytem

na ul. Gabriely Preissové, Brno. Smlouva o nájmu

bytu byla uzavřena na dobu určitou, nezbytně

nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu na

ulici Gabriely Preissové, Brno, ve vlastnictví SMB,

jehož jsou dotyční nájemci.

• vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na

83. zasedání konaném dne 4. 10. 2021 schválila

Smlouvu o nájmu bytu, na ul. Voroněžská, Brno,

vel. 1+0, mezi SMB, MČBŽ a nájemci, trvale bytem

Gabriely Preissové, Brno. Smlouva o nájmu

bytu byla uzavřena na dobu určitou, nezbytně

nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu, na

ulici Gabriely Preissové, Brno, ve vlastnictví SMB,

jehož jsou dotyční nájemci.

• vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na

83. zasedání konaném dne 04.10.2021 schválila

Smlouvu o nájmu bytu na ul. Pod Kaštany, Brno,

vel. 2+1, mezi SMB, MČBŽ a nájemci, trvale bytem

Gabriely Preissové, Brno. Smlouva o nájmu

bytu byla uzavřena na dobu určitou, nezbytně

nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu, na

ulici Gabriely Preissové, Brno, ve vlastnictví SMB,

jehož jsou dotyční nájemci.

• chválilo prominutí nájemného (bez služeb),

ve výši 50 %, za nebytový prostor sloužící podnikání

o celkové výměře 120,57 m2 v domě na

ul. Pod Kaštany, Brno, za období měsíců 8, 9, 10/

2021, tj. v celkové výši 33.279,- Kč, nájemci

tohoto prostoru společnosti Rodinný zubař, s.r.o.,

IČ: 014 09 964 – uzavřený Úplným zněním

smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání

ze dne 3. 11. 2015, ve zn. dod. č. 1, z důvodů

rekonstrukce ordinace, na základě žádosti nájemce

ze dne 23. 6. 2021 (č. j. MCBZAB 10227/21)

a jejího doplnění ze dne 9. 11. 2021 (č. j. MCBZAB

17578/21).

• schválilo podání žádosti dle čl. 76, odst. 52, Statutu

města Brna, o souhlas ZMB s použitím části

kladného výsledku hospodaření z VHČ – bytové

hospodářství ve výši 5.000.000,00 Kč na financování

„Víceúčelové hřiště Vychodilova“ a dofinancování

investičních akcí realizovaných městskou

částí Brno Žabovřesky v roce 2022.

• schválilo rozpočet MČBŽ na rok 2022 včetně

závazných ukazatelů, bytového hospodářství

a tvorby a použití peněžních fondů, pověřilo

Radu MČBŽ provádět rozpočtová opatření

v souvislosti s poskytnutými prostředky ze státního

rozpočtu, z rozpočtu krajů a města Brna,

pověřilo Radu MČBŽ provádět rozpočtová opatření,

která nejsou uskutečňována v souvislosti

s poskytnutými prostředky ze státního rozpočtu,

z rozpočtu krajů a města Brna, do souhrnné výše

1.000.000 Kč za kalendářní rok.

• schválilo úpravu rozpočtu č. 15/2021:

- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové

o částku 3.520.000 Kč:

+ 987.000 Kč – příjmy z vlastní činnosti

+ 274.000 Kč – ostatní nedaňové příjmy

+ 2.259.000 Kč – zapojení nedočerpaných finančních

prostředků z roku 2020

• schválilo předávací protokol k nově nabytému

majetku potřebnému k výkonu činností, pro

které byla Společensko-kulturní centrum Rubín,

příspěvková organizace zřízena – bezúplatný

převod od zřizovatele.

• vzalo na vědomí rozhodnutí Rady MČBŽ o neuplatnění

připomínky k podstatně upravenému

návrhu nového územního plánu, ve kterém došlo

pro k.ú. Žabovřesky ke změně plochy s původním

označením Zy-4 U radnice, spočívající

v úpravě plochy komerční vybavenosti "W/v3"

a části plochy veřejné vybavenosti "V/v3" na plochu

smíšenou obytnou "C/v3" a plochu městské

zeleně "Z". Rozvojová lokalita Zy-4 byla úpravou

zrušena.

• schválilo návrh obecně závazné vyhlášky SMB

o stanovení obecního systému odpadového

hospodářství města Brna a doporučilo Zastupitelstvu

SMB návrh obecně závazné vyhlášky

SMB č. .../2021, o stanovení obecního systému

odpadového hospodářství města Brna schválit.

• projednalo návrh novely obecně závazné vyhlášky

SMB č. 30/2020, o místních poplatcích,

včetně příloh této vyhlášky, kterou se doplňuje

a stanovuje předmět místního poplatku za užívání

veřejného prostranství pro zařízení sloužící

pro poskytování služeb, kterým se pro účely

této vyhlášky rozumí mj. jízdní kola, koloběžky,

elektrokola, elektrokoloběžky a další obdobná

vozidla, které si lze bez asistence vypůjčit na jednom

stanovišti a vrátit na jiném stanovišti – tzv.

sdílené dopravní prostředky a navrhlo v příloze

návrhu novely obecně závazné vyhlášky SMB

č. 30/2020, o místních poplatcích, stanovit sazbu

místního poplatku za užívání veřejného prostranství

za umístění zařízení sloužících pro poskytování

služeb – sdílené dopravní prostředky –

v paušální částce za měsíc za umístění 1 dopravního

prostředku ve výši 50 Kč a doporučilo ZSMB

návrh novely obecně závazné vyhlášky SMB

č. 30/2020, o místních poplatcích, včetně příloh

této vyhlášky, kterou se doplňuje a stanovuje

předmět místního poplatku za užívání veřejného

prostranství pro zařízení sloužící pro poskytování

služeb, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí

mj. jízdní kola, koloběžky, elektrokola, elektrokoloběžky

a další obdobná vozidla, které si lze bez

asistence vypůjčit na jednom stanovišti a vrátit

na jiném stanovišti – tzv. sdílené dopravní prostředky,

schválit a v příloze návrhu novely obecně

závazné vyhlášky SMB č. 30/2020, o místních

poplatcích, stanovenou sazbu místního poplatku

za užívání veřejného prostranství za umístění

zařízení sloužících pro poskytování služeb – sdílené

dopravní prostředky – v paušální částce

za měsíc za umístění 1 dopravního prostředku

ve výši 50 Kč schválit.

• vzalo na vědomí termíny zasedání Zastupitelstva

MČBŽ na rok 2022: 17. února, 28. dubna,

16. června, 15. září vždy v 17:00 hodin

Zápisy z Rady i Zastupitelstva městské části

Brno-Žabovřesky se Vám snažíme zprostředkovat

vždy v co nejobsáhlejší podobě.

Případným zájemcům doporučujeme možnost

zhlédnutí zápisů na našich webových stránkách

www.zabovresky.cz v sekci „Volené orgány –

samospráva“.

SLEDUJTE

NÁS

RADNICE ŽABINY

RUBÍN ŽABINY

4 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2022


NAŠI SENIOŘI

BRNO USILUJE O TITUL

EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2028

Mám ráda kulturu, a myslím tím nejen

samotnou kulturu, mám ráda i tu příjemnou

přípravu na ni. Vybrat si, kam půjdeme,

uzpůsobit tomu svůj dress code

i náladu, to všechno patří k dokonalým

„výjimečnostem“ toho, zažít kulturu

a zažít Brno. Ten slogan – Žít/Zažít/Užít

Brno a spousta dalších krásných českých

variant ke slovu „žít“ je s námi dlouho

a možná už si někteří z nás ani nevzpomenou,

že jej před pár lety ukořistili

a vcelku volebně úspěšně zneužili lidé

z Žít Brno…

Nicméně, čas plyne, staré podivnosti

jsou pryč, stejně jako je pryč stesk po

promarněné šanci Brna, aby se právem

stalo městem evropské kultury. Ten titul

totiž není jen tak ledajaký – je to důkaz

toho, že vybrané město je místem, které

skutečně kvete, že je to místo se zajímavou

historií a lákavou současností. Titul

Evropské hlavní město kultury je vždy

na jeden rok propůjčován Evropskou

unií až dvěma evropským městům, která

tak mají po celý rok možnost představit

Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj.

Navíc díky finanční podpoře EU, která je

s titulem vždy spojena, je možné velmi

výrazně podpořit vybudování a posílení

leckde stále nedostatečné infrastruktury

města, které jej získá. A Brno na to zkrátka

má – a můžeme si počkat jakkoli dlouho

– teď to prostě vyhrajeme!

Děláme pro to jako Brno všechno. A protože

VŠECHNO se skládá z jednotlivostí,

jsem moc ráda, že jsme mohli i my, jako

Žabovřesky, pomoci – přímo, konkrétně

a kontaktně. Na Makovského náměstí

totiž byla po dva dny umístěna pocitová

mapa, kde měli lidé možnost vyznačit

barevnými kolečky např. místa, kde to

v Žabinách žije, místo, které mají rádi

nebo kde by chtěli, aby to více žilo. Jsem

moc ráda, že mimo aktivního přístupu

to totiž byly Žabovřesky, kde se podařilo

zajistit nejvíce dotazníkového šetření,

které je pro terénní výzkum klíčové. Je to

totiž vzkaz lidí z místa, kde žijí a kde jsou

doma. Informace o nás, že nám na našich

Žabinách záleží!

Od doby svého vzniku, v roce 1983, byl

prestižní titul Evropské hlavní město

kultury udělen více než 60 městům

po celé Evropě. V roce 2028 bude tímto

titulem oceněno jedno město ve Francii

a jedno město v Česku a Brno se o něj

utká s Českými Budějovicemi, Libercem

a Broumovem. Držme si palce.

Více informací najdete na webu https://

1url.cz/@brno2028

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

KOMUNIKACE

INSTITUCÍ

KRIZOVÁ

KOMUNIKACE

UDÁLOSTI A DĚNÍ

V OBCI

S aplikací Mobilní rozhlas

Vám již nikdy neutečou

žádné novinky a důležité

informace ze Žabovřesk.

Vaše starostka,

Lucie Pokorná

ZPĚTNÁ VAZBA

OBČANŮ

Registrace ZDARMA na: zabovresky.mobilnirozhlas.cz

ÚNOR 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


ZE ŽABOVŘESK

ULICE MARIE STEYSKALOVÉ –

PŘÍBĚH ÚCTYHODNÉ ŽENY

Už od dětství se rád procházím po Žabovřeskách.

Mám rád jejich proměny, jejich

vůně i lidi, se kterými se člověk vždycky

rád zastaví na kus řeči a vždycky mě

zajímala historie naší obce. Snad proto,

že člověk se má stále co učit a co si připomínat.

Takovou mojí milou „výzvou“

jsou jména ulic, po kterých chodíme

a možná si stěží uvědomujeme, jaký byl

osud lidí, po nichž jsou pojmenované.

Zdaleka neznám osudy názvů všech ulic

v Brně, ale v Žabinách si troufám tvrdit,

že to zvládnu. A tak, když jsem v prosinci

šel popřát dětem a zaměstnancům

Dětského domova Dagmar, udělal jsem

malou adventní pochůzku z Burianova

náměstí po ulici Marie Steyskalové a uvědomil

jsem si, že této ženě by stálo za to

vzdát v našem zpravodaji hold. Protože

24. ledna by oslavila své 160. narozeniny,

je to ideální okamžik představit si právě

tuto výjimečnou ženu.

Marie Alžběta Steyskalová (24. 1. 1862 –

12. 10. 1928). Byla čtvrtým z devíti dětí,

z nichž pouze šest se dožilo dospělosti.

Narodila se do rodiny, která měla vždy

blízko k vlastenectví a vzdělání. Její

otec, Vlastimil Stejskal, je považován za

národního buditele a významného reformátora

školství. Byl mimo jiné i ředitelem

brněnského Útulku pro zanedbanou

mládež. Od roku 1863 žila rodina, která

byla právě pro otcovo vlastenectví vykázána

z Brna, v Nosálovicích u Vyškova.

V době Mariina nejútlejšího dětství

zasáhla rodinu Prusko-rakouská válka

a následná epidemie cholery. Svého otce

tak malá Marie záhy ztratila, zemřel v jejích

6 letech. Tehdy zasáhla vdovu s malými

dětmi skutečná nouze. Přežívali díky

sounáležitosti příbuzných. Marie bydlela

u své tety ve Slavkově, ve 12 letech se

vyučila švadlenou a odjela za svou matkou

do Vídně. Zde pracovala zprvu jako

služebná, od roku 1876 jako vychovatelka

v německé rodině revírníka Fialy na

lichtensteinském panství nedaleko Slavkova,

kde učila jeho dcery. Stala se tak

„učitelkou“ již ve svých 14 letech! Ještě

před šestnáctými narozeninami nastoupila

na vídeňský Učitelský ústav U svaté

Anny. Zde 24. června 1882 odmaturovala

a vrátila se na Moravu, aby mohla začít

naplňovat svůj učitelský sen – a sen to

nebyl ledajaký. Chtěla přinést vzdělání

a víru v budoucnost tam, kde mnohdy

scházela. Marie Steyskalová učila převážně

na německých školách, ale zapojovala

se ve všech místech svého profesního

působení do českého společenského života.

Byla to právě ona, kdo stál u zrodu

vybudování památníku J. A. Komenského

a také otevření měšťanské dívčí školy

v Uherském Brodě.

V roce 1900, kvůli zdravotním problémům

v jejím dalším působišti, Valašském

Meziříčí, kdy začala trpět krčními, plicními

i hlasovými problémy, musela svou

pedagogickou dráhu ukončit, odešla do

penze a vrátila se do Brna, kde se začala

naplno věnovat sociální práci a realizovat

projekty, které na dlouho předčily

svou dobu. Nastoupila do pozice jednatelky

a následně starostky Ženské útulny

nedaleko Mendlova náměstí. Ta byla využívána

jako noclehárna a „poptávárna“ –

tedy něco jako dnešní pracovní agentura

pro služebné. Protože Marie měla z Vídně

svou osobní zkušenost, měla přesnou

představu, co její klientky potřebují. Pro

toto zařízení našla lepší místo a přesunula

jej do tehdy velmi prestižního území ulice

Veveří, na Gorkého 35, kde z původní

ženské útulny postupně buduje moderní

sociální ústav. Provoz rozšiřuje tak,

aby poskytoval zázemí i vzdělání nejen

dívkám, ženám, ale i dětem. Vedle

knihovny, čítárny, stravovny, penzionátu

a hřiště se v Moravské ústřední útulně

ženské (dnes domov mládeže a školní

jídelna) nacházela i „kolébárna“ - tedy

první jesle.

Pokud by se Vám zdálo, že je toto skutečně

pro jednu ženu široký záběr, vězte,

že toto není zdaleka všechno. Marie, která

byla díky svým životním zkušenostem

velmi empatická, se nespokojila jen

s pouhým zdokonalováním „své“ útulny,

ale aktivně řešila též zdravotní problémy

dětí, žijících ve městě zamořeném průmyslovými

zplodinami. Pro ně zřizovala

ozdravovny – v Luhačovicích, Veverské

Bítýšce, Doubravníku a také u moře

v chorvatské Crikvenici. Chtěla všem pomáhat

k lepšímu životu za využití všech

svých znalostí, ale jistě i nadšení a charismatu,

dokázala zajistit finanční prostředky

na tehdy věru nečekané projekty.

Přestože Marie Alžběta Steyskalová

zůstala svobodná a bezdětná, měla

úžasné krédo, které může mít jen člověk

s velkým srdcem, neboť je plné lásky

a víry – „Nepřijde nazmar, co dáte dětem.“

Ještě za svého života dosáhla řady ocenění,

z nichž nejvýznamnější byl v roce

1910 zlatý záslužný kříž. Právě osobní

zkušenost těžkého dětství a pochopení

pro tíživou ekonomickou situaci žen

z prostých poměrů, samoživitelek a opuštěných

dětí, ovlivnila její celoživotní

směřování. Musím říct, že pojmenovat

jejím jménem ulici na úpatí Wilsonova,

lesa končící právě pohledem na Dětský

domov Dagmar, byl skvělý výběr, přestože

Marie Steyskalová vlastně s Žabovřeskami

neměla moc společného.

Ulice, kterou od nepaměti považujeme

za „Stejskalku“, se do roku 1939 jmenovala

Hálkova, nacisté ji přejmenovali na

Beim Kinderheim (U dětského domova)

a teprve po osvobození hrdě nese jméno

po Marii Steyskalové.

Myslím, že dnes se můžeme celkem

snadno dovtípit proč. Marie Alžběta

Steyskalová totiž patřila k prototypům

silných, statečných a národně uvědomělých

žen, které se nezalekly životních

zkoušek, ať byly sebetěžší. A kdybyste

si chtěli osud této výjimečné ženy

ještě více přiblížit, doporučuji navštívit

https://1url.cz/@mariesteyskalova

Filip Leder, I. místostarosta

foto: Archiv města Brna

POZVÁNKA DO KLUBU CHYTRÁ ŽABA

Máte rádi hádanky, křížovky, sudoku nebo

jiné logické a vědomostní soutěže? Tak

právě TEĎ je tu úplně nová příležitost –

hádankářský a křížovkářský klub Chytrá

Žaba – pod vedením exprezidenta Světové

hádankářské federace Vítězslava Koudelky.

Pokud jste milovníky právě této

kratochvíle, přijďte ve čtvrtek 10. února,

kdy klub zahajuje svou činnost

do Rubínku, Poznaňská 10. Zveme

všechny příznivce křížovek, hádanek,

sudoku, logických problémů, kreslených

úloh i vědomostních soutěží. Věková

hranice členů klubu je vymezena (od 13

do 103), zájemci nad 103 roky musejí žádat

o výjimku =). Schůzky budou každý

druhý čtvrtek od 17 hodin! Jste srdečně

zváni! Hlaste se prosím na e-mailu:

wessely@kdrubin.cz

Pavel Tyralík, II. místostarosta

a Vítězslav Koudelka

6 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2022


HLEDÁME

SPRÁVCE/PROVOZNÍ

DO REKREAČNÍHO STŘEDISKA

SLOUP V MORAVSKÉM KRASU

JEDNOTLIVCE NEBO PÁR

V případě zájmu nabízíme možnost práce i pro

partnera/partnerku na pozici kuchaře/kuchařky,

pomocné síly v kuchyni nebo uklízečky.

POŽADUJEME

spolehlivost, zodpovědnost,

schopnost empatie, zručnost

NABÍZÍME

ubytování ve správcovském bytě,

příjemné a klidné prostředí, stravování

Rekreační středisko v provozu

od dubna do října.

Pracovní úvazek a jeho náplň

mimo sezónu předmětem dohody.

SLOUP •

INZERCE

V PŘÍPADĚ ZÁJMU,

PROSÍM, VOLEJTE

+420 770 144 892

www.rs-sloup.cz

PODLAHÁŘSTVÍ

PODLAHÁŘSTVÍ

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.

BEZ OBAV.

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.

Instalatérství

BEZ OBAV.

Kompletní podlahářské

Drobné opravy vody,

Kompletní práce včetně podlahářské materiálu

Křenová 19, Brno

Drobné topení opravy a odpadu. vody,

práce včetně materiálu tel.: Křenová 543 255 19, Brno 555

topení a odpadu.

broušení, tmelení, lak

tel.: 543 255 555

Rychle – Non stop

broušení, tmelení, lak

KUPTE SI MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBU AEG

www.chladservis.cz

Rychle

A ZÍSKEJTE KURZ VAŘENÍ ZDARMA

www.podlahyslezak.cz

tel. 608 – Non 045 stop

350 Kč/m 745

2 KUPTE SI MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBU AEG

www.chladservis.cz

A ZÍSKEJTE KURZ VAŘENÍ ZDARMA tel. 608 045 745

www.podlahyslezak.cz

Slezák • 724 738 924

Slezák • 724 738 924

RENOVACE PARKET

RENOVACE PARKET

KURZ VAŘENÍ

A KUCHAŘKA

ZDARMA

KURZ VAŘENÍ

A KUCHAŘKA

ZDARMA

350 Kč/m 2 Instalatérství

Blíží se konec platnosti technické kontroly vašeho vozidla?

Blíží se konec platnosti technické kontroly vašeho vozidla?

NAVŠTIVTE STK S TRADICÍ V KRÁLOVĚ POLI!

NAVŠTIVTE STK S TRADICÍ V KRÁLOVĚ POLI!

Poskytujeme profesionální služby již od roku 1992

Pravidelné Poskytujeme technické profesionální prohlídky osobních služby a dodávkových již roku automobilů, 1992

Pravidelné technické prohlídky motocyklů osobních a přívěsů a dodávkových automobilů,

Evidenční motocyklů kontroly a přívěsů vozidel

Dovozy, přestavby, Evidenční zástavby kontroly LPG vozidel a emisní normy

Měření Dovozy, emisí přestavby, benzínových, zástavby naftových LPG a emisní motorů, normy LPG

Měření emisí benzínových, naftových motorů, LPG

ONLINE REZERVACE

ONLINE REZERVACE

+420 541 212 116

+420 541 219 420

+420 541 212 116

+420 541 219 420

www.stkkralovopole.cz

www.stkkralovopole.cz

STK Královo pole s.r.o

Sladkovského 7, 612 00, Brno

STK Královo pole s.r.o

Sladkovského 7, 612 00, Brno

Pracovní doba

Po - Čt : 7:00 - 17:00 hod.

Pracovní doba

Pá : 7:00 - 14:00 hod.

Po - Čt 7:00 17:00 hod.

Pá : 7:00 - 14:00 hod.


INZERCE

SVĚŘTE NÁM VAŠI NEMOVITOST

MALBY

TAPETOVÁNÍ

21 Kč/m 2

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY DVEŘÍ

450 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD,

STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS

PŘI PRODEJI A PRONÁJMU REZIDENČNÍCH

A KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V BRNĚ A OKOLÍ

JIŽ 20 LET V ŽABOVŘESKÁCH S VÁMI

Blatného 23 I 616 00 Brno-Žabovřesky I tel. 775 965 777 I mail@athosreality.cz

Infolinka zdarma: 800 100 302 I www.athosreality.cz

INZERCE

VE ZPRAVODAJI

Pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky.

Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU!

inzerce@nase-zabovresky.cz

tel.: +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

REKREAČNÍ

STŘEDISKO

SLOUP • MORAVSKÝ KRAS

VHODNÉ PRO SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ,

ŠKOLNÍ VÝLETY, ADAPTAČNÍ KURZY

NEBO FIREMNÍ TEAMBUILDINGOVÉ AKCE.

REZERVUJTE SI JIŽ NYNÍ TERMÍNY

NA PRÁZDNINY 2022

• základní stupeň ubytování

s důrazem na pořádek a čistotu

• vlastní stravovací provoz,

k dispozici dvě prostorné jídelny

• široká nabídka sportovišť

hřiště s umělým povrchem,

volejbalový kurt,

hřiště na malou kopanou

• letní koupaliště a tenisové

kurty v těsném sousedství

UBYTOVÁNÍ

V PENZIONU

A LETNÍCH

CHATKÁCH

CELKOVÁ

KAPACITA

VÍCE NEŽ

200 OSOB

www.rs-sloup.cz

Rekreační středisko Sloup č.p. 140

679 13 Sloup v Moravském krasu

770 144 892 • e-mail: rezervace@rs-sloup.cz

Nabízíme atraktivní ceny ubytování i stravování,

to vše v krásné přírodě Moravského krasu,

pouze 40 minut jízdy od Brna. Vstup do jeskyní

cca 1 500 m od areálu. V provozu od května do září.


NAŠI SENIOŘI

SENIOR TAXI V ROCE 2022

Senior taxi je služba,

která u nás v Žabinách

patří k těm, které

senioři vnímají jako

samozřejmost a velmi

si ji chválí. Jsem moc

rád, že tomu tak je.

Hlavně proto, že v roce

2016 jsem velmi usiloval

o to, abychom tuto sociálně podpůrnou

službu měli také v naší městské

části. A povedlo se – bude to již sedm

let, co naši senioři 70+ mohou tuto službu

využívat. Myslím, že Senior taxi není

třeba nějak zvlášť představovat – to

hlavní je v názvu. Ale pro ty, kteří dosáhli

onoho věku, kdy tuto službu mohou využívat,

bude možná dobré oprášit pár

informací, které se nám na úřadě zdají

jako „jasná zpráva“, nicméně pro občany,

kteří se doposud s nabídkou této služby

neseznámili, budou jistě potřebné.

Služba je určena výhradně žabovřeským

občanům, kteří dovršili 70 let, což je

věková hranice, od které je možné tuto

službu využívat. Aby bylo možné zajistit

kontrolu i účtovanou cenu, je nezbytné,

aby si zájemci o tuto službu vyřídili

průkazku SENIOR TAXI ŽABOVŘESKY.

Tímto dokladem se totiž musíte při

nástupu do vozidla prokázat. Průkazku

si zařídíte na našem Odboru sociálním

Brno-Žabovřesky, Horova 28, a to každé

pondělí v době od 8:00 do 16:00 hodin

v přízemí, v kanceláři č. 06, informace

tel. +420 549 523 536. Pro každého

zájemce je na kalendářní rok vytvořen

„jízdní limit“, který obsahuje max. 40

obousměrných jízd. V jednom kalendářním

měsíci je to pak 5 obousměrných

jízd a pokud těchto pět nevyčerpáte,

lze je převézt do následujícího období,

ale pouze v jednom kalendářním roce.

Službu je třeba si objednat týden před

stanoveným termínem na dispečinku

taxi služby, a protože nyní jsme ve fázi

výběru nového poskytovatele Senior taxi

– prosím sledujte naše webové stránky,

nebo si zavolejte na výše uvedené číslo,

kde Vám naši kolegové z Odboru sociálního

poskytnou relevantní informace.

Cestu zpět objednáváte opět na dispečinku

taxi služby, a to až po skončení

vyšetření ve zdravotnickém zařízení (taxi

na Vás totiž po dobu vyšetření nečeká,

aby mohl řidič obsloužit dalšího žadatele).

Pokud je přepravovaná osoba s handicapem,

senior taxi zdarma přepravuje

jednu doprovázející osobu.

A na kolik Vás jedna jízda vyjde korun?

Za jednosměrnou jízdu zaplatíte stále

40,- Kč, tedy při cestě tam i zpět zaplatíte

80,- Kč. Provozní doba Senior

taxi je každý pracovní den od 6:00 do

15:00 hodin. A kam Vás Senior taxi v roce

2022 doveze? Místa, která jsou smluvně

pro přepravu na rok 2022 sjednána, jsou

tato:

Zdravotní střediska a ordinace

praktických nebo odborných lékařů

na území MČ Brno-Žabovřesky

Fakultní nemocnice Bohunice,

Jihlavská 20

Poliklinika Zahradníkova 494/2

Poliklinika Rudolfa Kropáče,

Rybkova 338/9

Zdravotní středisko Konstancie,

PPV Invest s.r.o., Dělnická 53

Klinika plastické a estetické chirurgie,

Berkova 34

Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3

Fakultní nemocnice Brno, Obilní trh 11

Fakultní nemocnice U svaté Anny Brno,

Pekařská 53

Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6

Psychiatrická nemocnice, Húskova 2

Poliklinika Viniční 35

Poliklinika Lazaretní, Lazaretní 7

Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3

Masarykův onkologický ústav Brno,

Žlutý kopec

Poliklinika Dobrovského 23

A kdybyste si přece jen nevěděli

s něčím rady, zavolejte si na náš

žabovřeský Odbor sociální, telefonní

číslo: +420 549 523 536, kde Vám rádi

se vším poradí, nebo se podívejte na

naše webové stránky.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

CVIČENÍ

PRO SENIORY

V ZŠ SIROTKOVA

VOLNÁ MÍSTA!

Přijďte si s námi zacvičit

do malé tělocvičny

v Základní škole Sirotkova!

Lekce pohodového cvičení

v příjemném kolektivu se konají

každou středu od 16 do 17 hodin.

Cena cvičení je 500 Kč

za 10 po sobě jdoucích lekcí.

Hlaste se prosím na

e-mailu wessely@kdrubin.cz

nebo volejte 770 160 317.

Budeme se na Vás těšit!

ČTVRTLETNÍK PRO

BRNĚNSKÉ SENIORY

V polovině ledna 2022 vyšel časopis

SENIOR ŽURNÁL, jehož vydavatelem je

Sociální nadační fond. Časopis je určen

seniorům města Brna a jejich rodinným

příslušníkům. Vychází každého čtvrt

roku a je poskytován zdarma. Najdete

jej v infocentrech jak Magistrátu města

Brna, tak úřadů městských částí, je distribuován

do domovů pro seniory a dalších

zařízení sociálních služeb i do organizací,

které se na seniory zaměřují. Můžete

jej najít ve vozech Dopravního podniku

města Brna. Lze si jej i stáhnout (viz QR

kód). Další číslo vyjde začátkem dubna

2022.

Časopis přináší seniorům i jejich rodinám

informace z oblasti sociálních služeb

a sociální péče vůbec, nabízí poučné

i zábavné články, ale také hry ve stylu

trénování paměti, luštění křížovek apod.

Sociální nadační fond, založený městem

Brnem, při jeho tvorbě spolupracuje

s městem a Odborem sociální péče

Magistrátu města Brna.

ÚNOR 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. SVORNOSTI 7

… TAKÉ NA WWW.ZSNSVOR.CZ

BUDUJEME „HRDOU ŠKOLU“

Na sklonku loňského roku jsme se zapojili

do projektů pořádaných organizací

Schools United, která nabízí mnoho zajímavých

příležitostí pro školy a jejich žáky.

Tato organizace vznikla po ročním studiu

jejich zakladatelů na střední škole v USA,

kde poznali, jaké to je, když jsou žáci

doopravdy hrdí na svou školu a cítí se

v ní dobře.

Tento pozitivní vztah ke škole nám na

českých školách často chybí, a proto se

rozhodli přinášet inspiraci ze zahraničních

škol k nám, abychom takto společně

podpořili české školství a sblížili lidi

na školách.

První naší aktivitou bylo vytvoření školní

kolekce oblečení. Nejdříve měli žáci

možnost hlasovat, které logo školy bude

na celé kolekci, poté byl vytvořen e-shop,

ve kterém si žáci mohli vybrat z široké

nabídky kvalitního a designově moderního

školního oblečení a doplňků. V současné

době již je vše ve výrobě a každým

dnem žáci obdrží objednané zboží.

Další příjemnou akcí byl „Teplákový den“,

který se uskutečnil v pátek 14. ledna.

Už dnes se těšíme na další akce, jako jsou

třeba „Retro den“, „EKO týden“ nebo

„Den bláznivých ponožek“.

Inspirujeme netradičními nápady na aktivity,

kterými si můžete zpestřit školní rok

a ukázat svým žákům, že ve škole může

být i legrace a přátelská atmosféra.

Petr Pavlíček, zástupce ředitelky

LYŽAŘSKÝ KURZ V PECI POD SNĚŽKOU

Druhý lednový týden se čtyřicet žáků

naší školy spolu s pěti učiteli vydali na

lyžařský výcvikový kurz do Pece pod

Sněžkou. V Krkonoších nás uvítala krásně

zasněžená krajina a perfektně upravené

sjezdovky. Z chaty jsme pozorovali

Sněžku, která se před námi nejprve

schovávala v mracích, později předváděla

svou sněhovou krásu zalitou sluncem.

Děti byly rozděleny do pěti skupin, podle

svých lyžařských dovedností. Letos na

hory vyjela početná skupina začátečníků,

ale i na těch pokročilých bylo znát,

že se loni nesmělo lyžovat. Měli jsme ale

celých 6 dní lyžování na to, aby se děti

lyžovat naučily, nebo se zdokonalily. Myslím,

že se to podařilo na výbornou a děti

si krásně užily nejen lyžovačku, ale i pro-

gram na chatě, kdy jednotlivé skupinky

připravovaly pro své kamarády společenské

hry.

Bylo moc fajn vyrazit s dětmi po roční

pauze znovu na hory a už se moc těšíme

na další sportovní akce.

Za instruktory Andrea Firešová

foto: archiv ZŠ a MŠ nám. Svornosti

VELKÉ ROZHODNUTÍ

„Ať se zdá život jakkoliv těžký, vždy existuje

něco, co můžete udělat a uspět

v tom.“ S. Hawkins

Každým rokem se touto dobou rozhodují

žáci 9. tříd, kam povede jejich budoucí

cesta životem v příštích letech.

Abychom jim v jejich rozhodování pomohli,

učí se v předmětu volba povolání

lépe se poznat a porozumět sám sobě,

plánovat, co je důležité, rozhodovat se,

orientovat v profesních informacích,

seznamují se s možnostmi absolventů

ZŠ, kde pokračovat po ZŠ ve studiu

nebo v učení, jak se adaptovat na životní

změny, učí se i o rovnosti příležitostí na

trhu práce, čím se liší svět práce a dospělých

od života „bezstarostných“ žáků

a mnoho dalšího. K tomu by jim měly

pomoci i exkurze na SŠ, Festival vzdělávání

na BVV, který se vloni konal on-line,

Dny otevřených dveří a jiné akce.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci

navštívili naši deváťáci Střední průmyslovou

školu Purkyňova, kde si během

exkurze mohli „oťukat“, jak to vypadá jinde,

než na „základce“.

V přípravě na budoucí studium jim také

pomáhají návštěvy organizačních pracovníků

z různých brněnských středních

škol v našich společných hodinách volby

povolání, kdy se děti mohou zeptat

na cokoliv, co se týká učebního procesu

ve čtyřletých i tříletých oborech. A že

naše republika potřebuje nejen maturanty

a vysokoškoláky, ale i šikovné řemeslníky,

není třeba připomínat.

Uvědomujeme si, že s tím, kam si podat

přihlášku na SŠ, chtějí svým dětem

poradit rodiče, ale i učitelé, nejen jejich

kamarádi. Je to totiž první velké a odpovědné

životní rozhodnutí.

„Chceš-li být šťastný a úspěšný, musíš

dělat to, co tě opravdu baví“ W. Disney

Přejeme všem našim žákům, aby se o své

budoucnosti rozhodli dobře.

Valerie Slámová, kariérní poradce

MATEŘSKÁ ŠKOLA

GABRIELY PREISSOVÉ 8

… TAKÉ NA WWW.MSZABOVRESKY.CZ

KAM SE PLAZÍ PLAZI

V měsíci lednu se naši předškoláci

zúčastnili vzdělávacího programu ve

školském zařízení pro enviromentální

vzdělávání Rozmarýnek. Dozvěděli se

mnoho zajímavých informací, např. které

živočišné druhy patří mezi plazy a proč

žádné nepotkáme v zimě. Dokonce se

seznámili na dotek s těmi chovanými

v teráriích v Rozmarýnku. Formou

hravých aktivit se mimo jiné dozvěděli,

proč chameleoni a želvy v přírodě rychle

mizí.

Kateřina Palatková, učitelka MŠ

foto: archiv MŠ Gabriely Preissové

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

ÚNOR 2022


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 1

… TAKÉ NA WWW.ZSBABAK.CZ

INDIÁNSKÉ POHÁDKY

Na závěr kalendářního roku a začátkem

toho nového si děti z dramatického semináře

připravily pro své mladší kamarády

inscenaci indiánských pohádek, která

vznikla podle scénáře Vlastimila Pešky.

Nacvičování představení ztěžoval covid

a karanténní opatření, v jednu chvíli

byli dokonce v karanténě téměř všichni

účinkující, a tak se přípravy představení

na čtrnáct dní musely zastavit. Naštěstí

výpadek dohnali herci elánem a pílí.

Díky tomu se pohádku přece jen podařilo

uvést v premiéře ještě před Vánocemi.

A tak se diváci mohli seznámit s indiánským

bojovníkem Pípsilem, kterého zlá

sudba uspala na sedmdesát sedm let,

až ho ze spánku mokrým hadrem probudila

krásná indiánská dívka Enel. Také

mohli držet palce indiánským sourozencům

Ahajútovi a Šavenis, které zajali zlí

lidožrouti. Pohádka samozřejmě dobře

dopadla a dokázala pobavit nejen děti,

ale i paní učitelky. Herci z dramatického

semináře hráli s velkým nasazením

a za jejich výkon jim náleží poděkování

a pochvala.

Zina Hošková,

učitelka dramatiky

foto: archiv ZŠ Jana Babáka

POD HLADINOU

Byl jednou jeden kluk, který se chtěl

potápět. I jeho táta byl potápěč. Byl tu

ale problém. Ten kluk, David, se bál vody.

Raději tedy jezdil na koloběžce.

Jednoho dne ho napadl ten nešťastný

nápad – rozjet se tak rychle, že na koloběžce

přejede celý bazén. Chvíli váhal,

ale rychle se rozhodl a šel na věc. Nejdříve

si vzal koloběžku. Potom helmu.

Šel až na kraj zahrady. ,,Jdu na to! A-ale,

co když to nezvládnu?“ vířilo mu hlavou.

Rozhodl se. ,,Tak jo. To zvládnu. Na tři.“

,,Raz,“ nervózně sevřel řídítka. ,,Dva,“

nadechl se. ,,Tři!“ Rozjel se, vše se kolem

něj míchalo. Hleděl dopředu. Už jen tak

deset metrů. Pět. Dva. Zavřel oči. Poslední

odraz. ,,Jo! Tohle půjde!“ blesklo mu

hlavou v první vteřině.

Ale pak se to zvrtlo. Sotva metr a má

mokré kotníky. Pak kolena. Voda je mu

po pas. V panické hrůze si uvědomil,

že to nejde, že to je blbost. Chtěl křičet

o pomoc, ale hlas se mu zadrhl v hrdle.

Voda mu byla po ramena. Němý výkřik.

Strach. Smrtelná hrůza. Brada je mokrá.

Pálí ho oči. Chtěl ještě křičet, ale z pusy

se mu vydral pouze vír bublin. Vzdal to.

Nechal se odnášet vodou. Chtělo se mu

brečet. Hořké slzy se ztratily v oceánu

vody. Cítil chlad a strach. ,,Mami,…“

Cítil divný pocit v hlavě, který pokračoval

k zádům. ,,Topím se,“ myslel si. Otevřel

oči. Štípalo to, ale bylo mu to jedno. Viděl

dno. Připadalo mu jako z dálky. Potom

si to uvědomil. On není dole. Je nahoře.

Zády nahoru. Může se otočit!

Zdržel ten poslední zbytek vzduchu.

Zatnul břicho. Otočil hlavu. Na tváři ucítil

chladivý vzduch. Po tváři mu stékaly

pramínky vody, které se míchaly se slzami

štěstí. Pořádně se nadechl. Udělal pár

temp, jak to viděl u táty. Za chvíli se držel

okraje bazénu.

Byl tak rád, že zapomněl na strach a potopil

se pro koloběžku. Nejraději by ještě

jezdil nebo plaval, ale byla mu zima, tak

šel domů. Na tohle ale nikdy nezapomene!

Barbora Vykoukalová, 6. A

FRANTA,

CO SE RÁD POTÁPĚL

Franta byl sedmiletý kuk, co se hrozně

rád potápěl. Líbilo se mu, že jsou všude

ryby, korály a spousta dalších věcí.

Franta uměl dříve plavat, než chodit

a plaval rychleji, než běhal.

Jednou, když se Franta potápěl, zavolali

na něj rodiče: ,,Franto, vylez, jdeme

domů!“ Ale Franta nechtěl vylézt

z vody. Když pro něj tatínek skočil, aby ho

vytáhl, Franta mu uplaval.

Tak v moři zůstal celou noc a celý den,

až mu z toho narostla ploutev. Po dvou

týdnech v moři měl Franta dost neustálého

okusování řas a pití slané vody.

Chtěl domů, jenže už měl místo rukou

i nohou ploutve, taky se pořád zmenšoval

a byl celý oranžový.

Když začal volat o pomoc, přišla maminka,

ale byla z něj už malá rybka. Maminka

si ho tedy vzala domů do akvárka.

Tatínka napadlo, že když byl tak dlouho

ve vodě a proměnil se v rybu, tak teď

když bude zase na souši, promění se

v člověka.

A ono to fungovalo! Za pár dnů mu

dorosty ruce a nohy, začal se zvětšovat

a byl zase úplně normální!

Kryštof Kubala, 6. A

ÚNOR 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


ZE ŽABOVŘESK

ŽABOVŘESKÁ SENIORSKÁ AKADEMIE –

MÁME SKVĚLÉ STUDENTY

Když jsme připravovali další z našich

aktivizačních projektů pro seniory, vlastně

jsem si nedokázal představit, s jakou

energií a zájmem bude naše Žabovřeská

seniorská akademie probíhat. Naši

první studenti jsou jedním slovem skvělí.

Přednášky, které jsme se snažili programově

připravit s co možná nejzajímavějšími

tématy, která následně mohou naši

frekventanti využít i v praxi, jsou vždy

uzavřeny podpisem přednášejícího do

indexu Žabovřeské seniorské akademie.

A právě velký zájem a nadšení našich

posluchačů nás přivedlo k myšlence,

nezůstat pouze u I. semestru, ale udělat

si pro radost ještě sice trošku časově

kratší, ale přece jen – II. jarní semestr. Ten

jako ve škole naváže prakticky okamžitě

na ukončené přednášky toho prvního,

takže od 15. března do konce dubna jste

všichni srdečně zváni! Účastnit by se měli

přednostně samo sebou posluchači prvního

semestru, ovšem pokud budete mít

někdo další zájem, jste vítaní také. Hlaste

se prosím na e-mailu wessely@kdrubin.cz

nebo na telefonním čísle 770 160 317.

Trocha zábavy a poučení, ale hlavně fajn

společně strávený čas – to je naše Žabovřeská

seniorská akademie v Rubínku.

A na závěr – „imatrikulace“ v talárech

ve velkém Rubínu – na to se těším asi

nejvíce! A musím říct, že když to tak pozoruji

– tak být senior v Žabinách je fajn,

protože člověk je přece tak starý, na kolik

se sám cítí!

Pavel Tyralík, II. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

ZIMNÍ PŘÍPRAVA V FC SVRATKA

Leden se tradičně nesl v duchu návratu

k tréninkům a započetí zimní přípravy.

Všechny naše kategorie se v jejím rámci

připravují na jarní část soutěží a za tím

účelem hrají množství přátelských utkání

a účastní se množství turnajů. Běžné

tréninky si také zpestřují parkourem,

gymnastikou, bruslením/hokejem a dalšími

doplňkovými sporty pro všeobecný

rozvoj. O to motivovaněji k tomu všichni

přistupují, jelikož byl klubu udělen statut

Sportovní středisko mládeže krajského

fotbalového svazu (SpSM KFS), který výraznou

měrou pomůže k dalšímu zkvalitnění

práce s mladými a talentovanými

fotbalisty a k celkovému rozvoji klubu.

Rádi mezi našimi žluto-černými barvami

uvítáme nové spoluhráče a trenérské

posily. Aktuální informace a dění v klubu

můžete sledovat na oficiálním Facebook

profilu, Instagramu a webu.

foto: FC Svratka Brno

Marek Havlíček, předseda

fotbalového klubu FC Svratka Brno

SLEDUJTE

NÁS

RADNICE ŽABINY

RUBÍN ŽABINY

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2022


VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

TÁBORY UŽ KVASÍ

Venku mrzne, až praští, ale tím se nenechte

mýlit. Léto tu bude co by dup,

takže je nejvyšší čas začít plánovat nejen

dovolené, ale také každoroční ozdobu

prázdnin – letní tábory. I v tomto roce

jich pro vás chystáme více než dvacet,

pro kluky i holky prakticky všeho věku

a máme i několik táborů pro rodiny. Letošní

rekordní počet táborů navíc zdobí

jejich lákavá témata. Tu se vydáme do

Bradavic, jinde ožijí Stínadla, za rohem

potkáme děvčátko MOMO, nebo usměvavou

Gerdu – hlavně nešlápnout kocourovi

na ocas! Maximálně, když půjdeme

bez bot směrem na Boskemp. Jak vidíte,

je zase z čeho vybírat, tak hurá na naše

webovky, ať nepropásnete kýžené termíny.

MOŽNÁ NENÍ NEMOŽNÁ

Skromnost zdobí každého člověka, ale

falešná skromnost budí spíše rozpaky.

Letní tábory děláme už dlouhé roky

a bylo by nedoceněním všech našich

vedoucích a animátorů, kdybychom otevřeně

neřekli, že je děláme dobře a děti

se k nám rády vracejí. Proč se nám to tak

daří? Těžko říct. Možná jsme dobrá parta

lidí, kteří dokáží namíchat ten správný

personální koktejl, možná jsme nadaní

v oboru alchymie celotáborových her,

možná se s námi děti cítí dobře, protože

je bereme jako partnery, možná vytváříme

tu správnou atmošku, bo se máme

rádi, či možná umíme dobře pracovat

s hloubkou a přesahy. A nebo je to možná

úplně jinak a já tu jen tak plácám.

Je jenom jedna možná cesta, jak to zjistit

– vyrazit s námi na tábor.

Za Salesiánské středisko mládeže

David Němeček

foto: archiv Salesiánského střediska mládeže

LATA

ŽABOVŘESKY

Plovdivská 8, 616 00 Brno

e-mail: lata@luzanky.cz

tel.: 549 216 949, 602 751 385

lata.luzanky.cz

LATA CHYSTÁ NEZAPOMENUTELNÉ LÉTO

Přestože je doba nejistá a léto daleko,

Lata se chystá na pět letních pobytových

a čtrnáct příměstských táborů. Stálá nabídka

pobytových táborů pro školáky

a rodiny s malými dětmi bude letos

obohacena o sportovní tábor pro děti

ve věku od 7 do 10 let.

Školáci se vyřádí v pohybových a míčových

hrách, atletických disciplínách,

plavání a gymnastice, v krásné přírodě

Moravského krasu.

V široké nabídce příměstských táborů si

určitě vybere každý. Máte-li dítě ve věku

6 až 16 let, které má zájem o turistiku,

tvoření, keramiku, řemesla, koně, historii

nebo sport, už teď mu rezervujte místo.

Tradicí se stal i příměstský tábor pro děti

od 3 do 7 let inspirovaný pohádkami.

Letos s Kozlíkem popletou budou děti

sportovat, tvořit, půjdou na výlet za zvířaty,

naučí se nové hry a prožijí spoustu

legrace s novými kamarády.

Pro ucelenou nabídku nejen letní činnosti,

ale i oblíbených venkovních

tras pro rodiče s dětmi navštivte web:

www.lata.luzanky.cz

Jak vybrat tábor na míru se můžete

dočíst na live.luzanky.cz/tabory

Olga Fojtíková, SVČ Lužánky,

pracoviště Lata

foto: archiv SVČ Lužánky, pracoviště Lata

LIPKA

ZAŽIJTE TÁBOROVÉ DOBRODRUŽSTVÍ S LIPKOU

Vůně pryskyřice, praskání táboráku,

čvachtání v potoce, smích a zpěv. Taky

už se nemůžete dočkat letní pohody?

Máme dobrou zprávu, přihlašování na

jarní i letní tábory už je v plném proudu!

Díky finanční podpoře jsou navíc některé

úplně zdarma.

S Lipkou stráví děti maximum času v přírodě,

a to nejen na pobytových táborech,

ale i na těch příměstských. I letos je

z čeho vybírat – ve svém živlu budou malí

výletníci, přírodovědci a dobrodruzi, své

si najdou podnikavé duše, kuchtíci nebo

milovníci zvířat divokých i terarijních.

Nechybí ani tábory okořeněné špetkou

angličtiny a němčiny. Kreativci se v Lipce

vyřádí s foťákem v ruce, u keramické

pece nebo v truhlářské dílně.

Vyberte dětem tábor šitý na míru na

www.lipka.cz/tabory. Na některé tábory

můžou vyrazit i rodiče nebo prarodiče

společně s dětmi. Pokud by se tábor musel

kvůli epidemické situaci zrušit, vrátíme

vám celou částku. Věříme, že k tomu

ale nedojde a tábory si děti užijí stejně

jako v minulém roce!

JARNÍ TÁBORY

Ještě nemáte program na jarní prázdniny?

Vyšlete děti na jarní dobrodružství

od 7. do 11. března 2022. Připravili jsme

dva příměstské a jeden pobytový tábor.

Kdo ví, třeba nás překvapí i sníh!

Na pobytovém táboře Před naší, za naší

se účastníci ve věku 9–15 let dozví víc

o změně klimatu. „Znáte pohádku o Mrazíkovi,

krásné Nastěnce, hloupé Marfuši,

kouzelném dědečku Hříbečkovi a o chvástavém

Ivánkovi a jeho zmoudření? Ale

co se stane s Mrazíkem, když přijde klimatická

změna?“ nastiňuje téma lektor

Jaroslav Slepička.

Ve svitu polární záře se vydají děti ve

věku 7–12 let na výpravu po stezkách

sobů do kraje obývaného Inuity, původními

obyvateli mrazivého severu,

seznámí se s jejich kulturou, s živočichy

polárních pustin a prožijí týden v kraji,

kde slunce nezapadá.

Živelné prázdniny čekají na zvídavce

od 7 do 11 let. Poznáme moc čtyř živlů

a osvobodíme bohyni jara z podsvětí.

Čeká nás hodně tvoření a her, poznávání

přírody, netradiční vaření venku na ohni

či výprava ke koním.

Zuzana Slámová, Lipka

ÚNOR 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


KULTURA

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

POBOČKA BRNO-ŽABOVŘESKY

POZDRAV ZE ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE

V únoru mohou naši čtenáři i veřejnost

navštívit výstavu, která měla být zahájena

již začátkem roku, z technických

důvodů ale došlo ke zpoždění její instalace.

Kromě již zmíněných japonských

novoročenek uvidíme řadu dalších

pozoruhodných předmětů vyrobených

ze dřeva i jiných materiálů. Náleží k nim

například ukázky bohatě zdobené

dřevěné lakované skříňky nebo misky

se znázorněním hory Fuji. Tyto předměty

byly vyrobeny pomocí techniky uruši

spočívající v povrchové úpravě prováděné

lakem ze šťávy rostliny škumpy

lakodárné. Nanáší se speciálním štětcem

v několika vrstvách, což je velmi náročná

a zdlouhavá práce, která pochopitelně

zvyšuje hodnotu výrobků. Technika uruši

má svůj původ právě v zemích východní

a jihovýchodní Asie, vrcholné mistrovství

se projevilo především v Japonsku, kde

byla také nalezena nejstarší památka

tohoto druhu – červeně lakovaný hřeben.

K ručně vyrobeným předmětům patří

také panenky kokeshi. Každá z nich je

originál s dekorem vyjadřujícím různé

lidské vlastnosti. V Japonsku se svým

výrazem a barevným pojetím odlišují oblast

po oblasti a pro originalitu designu

se staly vyhledávaným sběratelským artiklem.

Původně vznikaly jako hračky pro

právě narozené děti a bývaly doplněny

jménem obdarovaného. K typickým rysům

patří tělo ve tvaru válečku, větší

Mozolky 52

Brno-Žabovřesky

tel.: 549 259 853

www.kjm.cz

mírně protáhlá hlava a jemné ručně malované

rysy. Popularitu získaly na prahu

60. let 19. století, kdy do oblasti začali ve

velkém přijíždět turisté. Místní řemeslníci

se chopili příležitosti a vedle dalších tradičních

předmětů lidové tvorby (misky,

hůlky apod.), začali nabízet jako suvenýr

i tyto panenky. Dnes již patří k typickému

sběratelskému artiklu a mnozí Japonci

věří, že jim přináší štěstí a ochranu od

všeho zlého. Výstava bude otevřena do

konce měsíce února, a to v kombinaci

s prodloužením výstavy Michaely Cahové

pod názvem Převážně akvarel.

Iveta Kubová, vedoucí pobočky KJM

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM

RUBÍN

DIVADLA A AKCE

4. ÚNORA 19:00 hodin

KAKTUSOVÝ KVĚT – komedie Divadelní společnosti Háta

Hrají: L. Vaculík, A. Gondíková, O. Želenská a další

6. ÚNORA 15:00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL S DIVADLEM KORÁB

20. ÚNORA 17:00 hodin

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO • koncert s přípitkem

27. ÚNORA 19:00 hodin

MLČETI ZLATO • francouzská komedie

hrají: J. Čenský, D. Morávková a další

PŘEDPLATNÉ 2022

při zakoupení vstupenky na 3 a více představení – sleva 20 %

Makovského nám. 3, Brno-Žabovřesky

www.kdrubin.cz

Facebook Rubín Žabiny

PŘEDNÁŠKY

7. ÚNORA 16:30 hodin • KD Rubín

NA KONCI SVĚTA – NOVÝ ZÉLAND II. ČÁST

přednáška VKPB

9. ÚNORA 18:00 hodin • DSA Rubínek

DUŠAN PROCHÁZKA – STŘEDOMOŘSKÁ PLAVBA III

14. ÚNORA 16:30 hodin • KD Rubín

GRUZIE

přednáška VKPB • Lumír Sochorec

21. ÚNORA 16:30 hodin • KD Rubín

ČLENSKÁ SCHŮZE VKPB

28. ÚNORA 16:30 hodin • KD Rubín

UZBEKISTÁN

přednáška VKPB • Jaormír Kolejka

Z důvodu možných vládních protiepidemických opatření prosíme o ověření konání programu na www.kdrubin.cz

KINO LUCERNA

Facebook: kino Lucerna Brno

Instagram: @kinolucerna

Činnost kina

je podporována

MČ Brno-Žabovřesky

PREMIÉRY V ÚNORU

1.–2. ÚNORA

ULIČKA PŘÍZRAKŮ – akční, dobrodružný – titulky

3.–4. ÚNORA

MOONFALL – sci-fi, akční – titulky

5.–6. ÚNORA

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST – komedie

8.–10. ÚNORA

NADĚJE – romantický, drama – titulky

10. ÚNORA

UNCHARTED – thriller – titulky

11. a 13. ÚNORA

SMRT NA NILU – krimi, drama, mysteriózní – titulky

12.–13. ÚNORA

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 – pohádka

12. ÚNORA

VEM SI MĚ – komedie

17. ÚNORA

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM – komedie

26. a 27. ÚNORA

HAFTAŇAN A TŘI MUŠKETÝŘI – animovaný – dabing

26. a 27. ÚNORA

PES – komedie – titulky

Z důvodu možných vládních protiepidemických opatření prosíme o ověření konání programu na WWW.KINOLUCERNA.INFO

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2022


Moderní sportovní centrum

Moderní sportovní centrum

• 20 bowlingových drah

20 bowlingových drah

• Restaurace

Restaurace

• Adventure golf – 2x 18 jamek

Adventure golf 2x18 jamek

• 4 beachvolejbalové kurty

beachvolejbalové kurty

• Bowlingový obchod

Bowlingový obchod

• Venkovní šachy

Venkovní šachy

• Dětské hřiště

• XXL parkoviště

Bowling Brno je je velkoryse navržené

společensko–sportovní

společensko–sportovní bowlingové

bowlingové

centrum. jeho interiéru se nachází

centrum. V jeho interiéru se nachází

20 nejmodernějších bowlingových drah,

20 bowlingových drah, specializovaný

specializovaný obchod, restaurace

obchod, pro 400

restaurace osob a konferenční

až pro 400 sál

osob

pro a konferenční 80 osob. sál pro 80 osob.

Velmi

Velmi nám

nám záleželo

záleželo na

na moderním

moderním

a kreativním interiéru vnitřních prostor.

Nepřehlédnutelná je naše bowlingová LED obrazovka, LED

mořské obrazovka, akvárium mořské či akvárium kavárnička. či kavárnička.

Venkovní součástí centra je prostorná

multifunkční letní terasa s venkovními šachy.

Velmi oblíbená jsou i dvě 18jamková hřiště

Adventure golfu, která jsou spolu se čtyřmi

beachvojelbalovými kurty citlivě zasazena

do

zeleně do zeleně chráněného chráněného území území Bílá Bílá hora. hora.

Líšeňská 4515/80, Brno I T 530 351 500 I www.bowlingbrno.cz


BYTY

PRO

RODINY

BYTOVÝ DŮM VIKTORIE, DUNAJEVSKÉHO, BRNO-ŽABOVŘESKY

JIŽ BRZY K PRODEJI 4 NOVÉ BYTY!

parkovací stání

Kvalitní standardy

Realizace 2022

NAJDĚTE SVÉ BYDLENÍ NA BRPGROUP.CZ

ŠMEJKALOVA 86, BRNO | INFO@BRPGROUP.CZ | +420 731 169 999

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!