23.06.2022 Views

Žabovřeský zpravodaj 07-08/22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 07/08

ČERVENEC/SRPEN 2022

ROČNÍK 31 I MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

Je před námi léto. Čas, na který se určitě

nejvíce těší děti. Pro řadu z nás je

léto dobou odpočinku a nabírání sil, pro

nás jako obec je to doba, kdy v plném

tempu „jedou“ všechny stavební aktivity.

A to jak venku, tak především v budovách

škol. Léto je tradičně ideálním obdobím

k tomu, aby se zvládly veškeré potřebné

opravy do zahájení nového školního

roku. Co tedy čeká školáky nového? Začnu

mateřskou školou Žižkova, kde se

děti dočkají generální kultivace školkové

zahrady, včetně nových herních prvků

a částečně i povrchů. Hřištěm, které

naopak úplně nově vzniká, je veřejné

polyfunkční hřiště na Vychodilově. Právě

zde se smysluplně proměňuje zašlý

betonový povrch bez vybavení na

oplocené multifunkční hřiště s polyuretanovým

povrchem, který má vynikající

vlastnosti jak po stránce sportovně-

-uživatelské, tak po stránce akustické.

Velice svižně také probíhá výstavba

našeho nového Komunitního centra Plovdivská.

Původní výměníková přízemní

budova má již své patro a na svém místě

je nová, 28 tun vážící, trafostanice.

Instalace jedné z technologicky nejsložitějších

částí stavby si vyžádala obrovský

stavební jeřáb a díky profesionalitě

realizujících firem vše klaplo na jedničku!

A když už jsme v území Plovdivské, je

jasné, že povrch vozovek i chodníků dostává

zabrat více, než kdykoliv předtím.

Proto už teď proběhla prezentace plánované

opravy společnosti BKOM, a.s.

s občany v Rubínku, neboť po dokončení

stavby Komunitního centra je na řadě

právě tato rekonstrukce. A jako vždy,

když se společně setkáme nad prezentací

připravovaných aktivit, které si důkladně

projdeme, padne řada podnětů, ale

i otázek, které se zodpoví buď na místě

kompetentními osobami, nebo se prověří.

Z takových setkání mám vždycky dobrý

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

3

BYTOVÝ FOND

9

OSTROV POKLADŮ

POD KŘÍDLY

A JEDNA

12

MĚSTSKÉ ČÁSTI

JEDNIČKA NAVÍC

JEDNA „OBYČEJNÁ“

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

NA NÁMĚSTÍ

SVORNOSTI


ZE ŽABOVŘESK

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

pocit nejen já, ale i občané, protože

právě tento model vede k tomu, že společně

nalezneme to nejlepší řešení pro

život v tom kterém místě. A když už jsem

u těch řešení, která pomáhají zlepšovat

život našim lidem – tak určitě nesmím

zapomenout na nově opravený chodník

na Plovdivské, po kterém místní volali,

i opravené venkovní schodiště na ulici

Terasová. Právě zde je terén mimořádně

svažitý, a proto jsme o několik schodnicových

stupňů rozšířili každé z pater

schodiště. A opravy probíhají i na vozovkách

ulice Zemkova a Sochorova. U ulice

Sochorova se navíc opravují i chodníky.

Stavba je realizována ve dvou etapách

tak, aby byla umožněna průjezdnost

území a omezení pro občany bylo co

nejmenší. Hotovo by mělo být v polovině

prázdnin. A co všechno oprava Sochorovy

obnáší? Byla odstraněna stará dlažba

a podkladní vrstvy chodníku s následnou

pokládkou nové betonové dlažby. U vozovky

se jedná o obrus cca 120 mm staré

vozovky a pokládku zbrusu nového asfaltobetonu.

Dojde i k výměně starých

obrub.

A to, že na Sochorce se dějí i nečekané

věci, se můžete dočíst na straně 9 –

Ostrov pokladů, který se pro všechny

zvídavé návštěvníky, velké i malé, odehrál

v našem sběrném středisku, jako

jedno fajn rodinné odpoledne. A když už

jsem zmínil společnost SAKO Brno, a.s.,

mám pro naše žabovřeské občany dobrou

zprávu. Kdo totiž budete mít zájem,

je možné SAKO od srpna, vždy v úterý

a čtvrtek, buď v 16 nebo v 17 hodin,

navštívit v rámci komentované prohlídky

provozu této městské společnosti.

Pokud máte chuť přijít na exkurzi, napište

mi na e-mail leder@zabovresky.cz, neboť

kapacita jednotlivých skupin je omezená

30 osobami. A ctíme jedno jednoduché,

ale spravedlivé pravidlo – kdo se dřív

nahlásí, ten jde!

Přeji Vám léto plné pohody, výletů a odpočinku!

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

PŘECHOD PRO CHODCE NA ULICI MUČEDNICKÁ

Kdo z nás by neznal dopravně velmi frekventované

území v blízkosti Kounicových

kolejí s přebíháním chodců na zastávku

na protilehlé straně. Toto místo ve mně

vždycky vyvolalo svíravý pocit ohrožení,

protože přece jen auto je mnohem pevnější

než člověk… A tak jsem strašně rád,

že se nám podařilo v poměrně rychlém

časovém sledu vyřešit skutečně efektivně

obslužnost celého území od křižovatky

u ZUŠ Veveří směrem k horní části

Žabovřesk. Uskutečnili jsme totální proměnu

vysloužilé a nevybavené zastávky

Tábor v moderní nástupní bezbariérový

ostrůvek s plnou vybaveností, dokázali

jsme vyřešit letitou bolest příkrého kopce

Březinovy směrem k městu tím, že již

více než rok zde funguje autobusová

zastávka č. 68. To, že zastávka nebyla

jen zbožným přáním, ale byla i službou,

která byla vážně potřeba, svědčí značná

vytíženost linky, která je důkazem,

že byla skutečně potřeba. A teď, je před

námi vybudování nového přechodu pro

chodce na ulici Mučednická v místě

autobusových zastávek, a to s osvětlením

a dělícím ostrůvkem. Tímto krokem

výrazně zvýšíme bezpečnost v území

a současně vyhovíme dlouhodobému

přání především místních obyvatel. Zase

jedna potřebná věc, která zvýší komfort

a bezpečnost v Žabinách.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Vydává Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, IČ 09636251 • kontakt: Makovského nám. 3, tel.: 770 160 317, e-mail: zpravodaj@kdrubin.cz

Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o., Mgr. Lucie Wessely, tel. č.: 541 213 704, Zařazené příspěvky

se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků • Redakční komise: Zdeněk Maslo – předseda,

Bc. Igor Fučík, MBA – místopředseda, Mgr. Marek Šlapal, Libor Tupa, Denisa Janková, Mgr. Silvie Mrkvanová, Bc. Magdalena Koutská, Sabina Sklenářová,

Ing. Roman Křeček • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Mgr. Lucie Wessely – Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o. • ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28,

tel.: 549 523 511 • Zdarma • Vydáno 27. června 2022 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku

Distribuce do schránek 1. týden v měsíci • Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno

SKC Rubín, p.o. neodpovídá za obsah placené inzerce na stranách 7, 8, 15 a 16.

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2022


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

PŘECHOD PRO CHODCE

NA ULICI MUČEDNICKÁ 2

BYTOVÝ FOND POD KŘÍDLY

MĚSTSKÉ ČÁSTI 3

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-

-ŽABOVŘESKY ZA ROK 2021 4

ÚPLNĚ NOVÉ! 5

VELETRH PRORODINNÝCH

A SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ 5

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 5

CHYTRÝ EXPERIMENT 6

SETKÁNÍ K DISKUZI O KONCEPCI

ZELENĚ V ŽABOVŘESKÁCH 6

ZASTÁVKA PODVESKÁ 6

OSTROV POKLADŮ

A JEDNA JEDNIČKA NAVÍC 9

LETNÍ VÝLETY 9

NOVÉ STROMY PRO ŽABINY 12

RODINNÉ ODPOLEDNE

PŘED RADNICÍ 14

Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIROTKOVA 10

OLYMPIÁDA ŽABOVŘESKÝCH

ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ANGLICKÝ DEN NA ZŠ SIROTKOVA

OPĚT SÁZÍME!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 11

SBOR ROSA ZPÍVAL RYTÍŘŮM

ZŠ A MŠ NÁM. SVORNOSTI 11

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

V PÁTÝCH TŘÍDÁCH

START-UP LIFE

BASKETBALOVÉ VÍTĚZSTVÍ

NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK

JEDNA „OBYČEJNÁ“

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 12

VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE 13

LATA ŽABOVŘESKY 13

NAŠI SENIOŘI

NOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

S CELODENNÍ PÉČÍ 14

KULTURA

KINO LUCERNA 14

BYTOVÝ FOND POD KŘÍDLY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vážení spoluobčané,

nájemníci obecních

bytů, je to již dva a půl

roku, co jsme se rozhodli

převzít správu

bytového fondu pod

křídla Úřadu městské

části Brno-Žabovřesky.

A ukázalo se, že

toto naše rozhodnutí bylo správné. Teď

máme blíže k Vám, našim nájemníkům

a občanům městské části. Vaše postřehy

a problémy se k nám dostávají napřímo

bez dalších prostředníků. Jsme schopni

okamžitě zareagovat na Vaše potřeby

a společně nalézáme možná řešení. Nad

Vašimi podněty se zamýšlíme a ve spolupráci

s Vámi se snažíme nalézt vhodné

a dostupné cesty k jejich naplnění. Ovšem

začátky nebyly vůbec jednoduché. Hned

v počátku vzniku správy bytových domů

pod hlavičkou Úřadu městské části

Brno-Žabovřesky jsme se museli vyrovnat

s nástupem pandemie covidu-19 a následně

s nouzovým stavem. I díky Vám

a Vaší chápavosti a vstřícnosti jsme

toto období zvládli a vytvořili samostatně

fungující referát. Během uplynulých

dvou a půl let jsme průběžně opravovali

bytový fond, řešili drobné i větší

nenadálé závady. Zrekonstruovali jsme

svislé a ležaté rozvody vody v domech

Pod Kaštany a Kounicova, opravili topný

kanál na ul. Kounicova-Šumavská. Odstraňujeme

zemní vlhkost a opravujeme

pláště domů, balkony a terasy, měníme

balkonové výplně a provádíme nátěry

konstrukcí. Průběžně se snažíme o výmalbu

společných prostor a výměnu

podlahových krytin. V pravidelných intervalech

zajišťujeme výměnu indikátorů

tepla a vodoměrů. Prioritou pro nás zůstává

komfort Vašeho bydlení, a především

uživatelská bezpečnost. Platné revize

jsou pro nás samozřejmostí a s tím

související drobné, ale i větší a závažnější

opravy elektroinstalací, plynovodů

a hromosvodů. Kromě běžné údržby

jsme investovali do obnovy bytů a bytových

domů. Velkou investicí byla kompletní

rekonstrukce bytového domu na

ul. Eliášova, oprava fasády na ul. Záhřebská,

zajištění statiky dvou domů na ulici

Vychodilova a Gabriely Preissové, nové

střechy panelových domů v ulici Mozolky.

V letošním roce nás čeká výměna výtahu

ve výškovém domě na ulici Voroněžská

a další výměny dosluhujících výtahů plánujeme

i v dalších letech. Průběžně jsme

investovali do obnovy bytových jader

v bytech, a to v rozsahu rekonstrukce

stoupaček, výměny zařizovacích předmětů

včetně kuchyňských linek. Letos

tak dokončíme rekonstrukce umakartových

bytových jader a již připravujeme

obnovu zděných. Nesmím také opomenout,

že rekonstruujeme a modernizujeme

starší uvolněné byty pro nové

nájemníky. Je toho opravdu mnoho, co

bychom ještě mohli podrobně zmínit.

A není divu, obecní bytový fond je

v naší městské části poměrně obsáhlý

jak do počtu domů, tak i bytových

a nebytových jednotek. I když náš úřad

přebíral bytový fond ne v právě dobré

kondici, nyní mohu konstatovat, že za

dva a půl roku, co je již v naší správě, se

udělala řada opravdu důležitých oprav

a další jsou v plánu. Odkaz na aktuální

Domovní řád najdete zde: https://1url.cz/

@Domovnirad. Věřím, že společnými

silami dojdeme jednou do bodu, kdy

náš bytový fond bude potřebovat již jen

udržovací péči a Vám se bude v naší

městské části bydlet zase o něco lépe.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

ČERVENEC/SRPEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŽABOVŘESKY ZA ROK 2021

Dne 16.06.2022 na svém XXIII. zasedání

schválilo Zastupitelstvo městské části

Brno-Žabovřesky závěrečný účet za rok

2021 a souhlasilo s celoročním hospodařením

za rok 2021 bez výhrad. Závěrečný

účet byl projednán Radou městské části

a finančním výborem dne 06.06.2022.

V roce 2021 byly nejvýznamnějšími akcemi

financovanými naší městskou částí

zateplení budovy ZŠ Jana Babáka (18,5

mil. Kč), zateplení budovy MŠ náměstí

Svornosti (8,9 mil. Kč), rekonstrukce KD

Rubín (15,6 mil. Kč) a rekonstrukce chodníků

(6,5 mil. Kč). V rámci správy obecních

bytů bylo proinvestováno 14,7 mil.

Kč na rekonstrukci bytových jader, 9,3

mil. Kč na rekonstrukci rozvodů v bytových

domech v ulici Pod Kaštany a téměř

5,4 mil. Kč na statické zabezpečení

2 bytových domů.

Úplné znění závěrečného účtu včetně

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

městské části Brno-Žabovřesky

je zveřejněno na našich internetových

stránkách na úřední desce ve složce Rozpočtové

informace.

Michal Večeřa, vedoucí Odboru finančního

PŘÍJMY v tis. Kč

rozpočet skutečnost % plnění

Vlastní rozpočtové příjmy

daň z podnikání za obce 10 652 10 652 100,0 %

poplatek ze psů 560 627 112,0 %

poplatek z veřejného prostranství 1 900 620 32,6 %

poplatek z pobytu 33 33 101,5 %

správní poplatky 600 664 110,7 %

pronájem pozemků - pachtovné 1 210 1 155 95,5 %

přijaté pokuty 65 18 27,7 %

školství - nájmy školnické byty 131 130 99,4 %

KD Rubín a DSA Rubínek 2 629 2 833 107,8 %

pečovatelská služba 552 538 97,5 %

obecní úřad - nájmy, pokuty aj. 3 119 2 656 85,2 %

ostatní nedaňové příjmy (úroky aj.) 120 104 86,9 %

Přijaté transfery

státní správa 9 724 9 724 100,0 %

neinvestiční transfery MMB 77 354 77 274 99,9 %

investiční transfery MMB 117 778 117 767 100,0 %

transfery z všeobecné pokladní správy 795 795 100,0 %

úřad práce 380 380 100,0 %

sociálně-právní ochrana dětí 3 932 3 932 100,0 %

převody z fondu hospodářské činnosti –

rekonstrukce bytových domů, investice

36 353 34 126 93,9 %

PŘÍJMY celkem 267 887 264 028 98,6 %

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

rozpočet skutečnost % plnění

změna stavu na bankovních účtech 36 760 -66 680 -181,4 %

VÝDAJE v tis. Kč

rozpočet skutečnost % plnění

komunikace 23 510 20 591 87,6 %

z toho – opravy a udržování 550 502 91,3 %

– čištění komunikací 13 227 13 206 99,8 %

mateřské školy 15 465 13 066 84,5 %

základní školy 37 485 34 589 92,3 %

školní stravování 4 110 3 991 97,1 %

KD Rubín a DSA Rubínek 26 653 26 412 99,1 %

Kino Lucerna 50 0,0 %

místní noviny 184 184 100,0 %

sbor pro občanské obřady a slavnosti 436 213 48,9 %

z toho – dary 101 95 94,1 %

využití volného času dětí 1 746 917 52,5 %

bytové hospodářství – rekonstrukce obec. domů 33 040 30 814 93,3 %

sběr a svoz komunálních odpadů 5 148 5 148 100,0 %

údržba zeleně, hydrovrt 19 259 7 616 39,5 %

likvidace nelegálních skládek 150 39 26,0 %

pečovatelská služba 5 308 3 488 65,7 %

Senior centrum 30 6 20,0 %

požární ochrana 50 42 84,0 %

zastupitelské orgány 8 852 8 065 91,1 %

činnost místní správy 117 398 36 355 31,0 %

z toho – dary 620 582 93,9 %

sociální pohřby 30 8 25,4 %

sociálně-právní ochrana dětí 3 932 4 049 103,0 %

daň z příjmu za obce 136 136 100,0 %

platby peněžním ústavům – poplatky, úroky 200 55 27,5 %

pojištění obecního majetku 300 279 93,0 %

finanční vypořádání s MMB 380 380 100,0 %

volby do Parlamentu ČR 795 904 113,7 %

VÝDAJE celkem 304 646 197 348 64,8 %

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VHČ - SPRÁVY

BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021

VÝNOSY v tis. Kč

nájem byty 77 277

nájem nebytové prostory 6 449

ostatní příjmy – spoluvlastníci 22

nájemné – pozemky 244

úroky z prodlení, smluvní pokuty 633

úroky 7

ostatní výnosy 2 562

VÝNOSY celkem 87 194

NÁKLADY v tis. Kč

běžná údržba 12 107

velké opravy 13 624

opravy havárií 2 400

revize, porevizní opravy 2 381

ostatní služby pro domy 1 395

spotřeba energií 472

náklady na správu 8 166

pojištění domů 322

opravné položky k pohledávkám 107

příspěvek na opravy a údržbu společných částí domů 2 957

daň z příjmu právnických osob 8 049

odpisy dlouhodobého majetku 11 540

ostatní provozní náklady 131

NÁKLADY celkem 63 651

ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky

hledá v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva

obce a zastupitelstva městské části ve statutárním

městě Brně, které se budou konat

ve dnech 23. a 24. září 2022

ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ

V OKRSKOVÝCH

VOLEBNÍCH KOMISÍCH

Zájemci se mohou hlásit

na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

tel.: 549 523 560 nebo 549 523 521 a 522

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ celkem 23 544

4 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2022


ZE ŽABOVŘESK

ÚPLNĚ NOVÉ!

Veřejný prostor a jeho kultivovaná podoba

je věc, která mě dlouhodobě zajímá.

Rád se procházím po Žabinách a rád se

dívám kolem sebe. VŽDYCKY najdu něco,

co by stálo za opravu nebo zlepšení.

A protože tyto záležitosti jsou vždycky

o penězích a pokladna městské části je

vždy limitovaná svým ročním rozpočtem,

který neumožňuje realizovat vše tak, jak

bychom si přáli, jsem vždycky rád, když

se podaří nalézt finance z jiných zdrojů.

A toto je další skvělý příklad, že jsme

úspěšní. První polopodzemní kontejnery

zanedlouho nahradí skutečně mimořádně

exponované „hnízdo“ nádob na tříděný

odpad na ulici Zborovská. Na druhou

stranu je udržování pořádku záležitostí

i každého samotného jednotlivce, neboť

vyvážení odpadu je pravidelné a četné.

Díky naši připravenosti a finanční podpoře

města Brna se již začala stavebně

realizovat instalace polopodzemních

velkoobjemových kontejnerů, které

budeme již brzy moci využívat. Výhodou

této varianty je, že vhozová vpusť je širší

a objemově se ztrojnásobí objem pro

tříděný odpad. A už nyní mohu prozradit,

že nás ještě letos čekají jedny podzemní

kontejnery, a to v dalším občansky velmi

vytíženém místě v křížení ulic Zborovská

a nám. Svornosti.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

VELETRH PRORODINNÝCH A SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ

Letos se na Kraví hoře děje spousta

zajímavých věcí, které jsem zkrátka

nemohl nenavštívit. Prvně to byl Den

země a v červnu jsem navštívil Veletrh

prorodinných a seniorských organizací.

A jak jinak, prezentoval jsem skutečně

s pýchou tu velkou plejádu aktivit, kterou

pro naše seniory i širokou veřejnost

v Žabovřeskách organizujeme. A samo

sebou jsem rád zmínil projekt, kterému

se velmi intenzivně věnujeme – a to naplňování

cílů našeho Family Friendly Community.

Protože Žabovřesky jsou skutečně

přátelským místem k životu!

Se společností Sun Drive Communications

s.r.o. již řadu let spolupracujeme,

a to zejména ve formátu zavedení Senior

pasu. A kde jinde domluvit nějakou

další rozvojovou příjemnou věc než

v parku pod rozkvetlými stromy. A tak

vznikla myšlenka spolupráce pro letošní

podzim, kdy jsme se společně i s paní

ředitelkou SKC Rubín dohodli na tom,

že náš krásně opravený a plně vybavený

Kulturní dům Rubín se stane místem, kde

se v září a říjnu bude realizovat cvičení

pro seniory v rámci projektu Senior Pas.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Všechny nás trápí zvyšující se ceny energií

a ostatních médií, ale také nejistota

v tomto směru do budoucna. Proto si

myslím, že je důležité dostat k lidem maximum

konkrétních informací o všem,

co by jim mohlo v tomto směru pomoci.

Třeba se podívat blíže na otevřené

dotační tituly, které mohou být využity

při financování potřebných úprav. A protože

cesta osobního setkání a možnost

interakce při diskusi je tím nejlepším

formátem, dohodli jsme s I. náměstkem

primátorky Petrem Hladíkem, že za námi

přijede do Rubínu jeden z pracovníků

Státního fondu životního prostředí, aby

nám otevřené tituly, včetně metodiky, jak

na ně, přiblížil. A tak jsme se 7. června sešli

a věřím, že prezentace, ale především

následná diskuse, byla pro všechny užitečná.

A pokud jste se nestihli dostavit,

v Rubínu jsou stále k dispozici tištěné

materiály k jednotlivým dotačním titulům,

které byly představeny.

Filip Leder, I. místostarosta

ČERVENEC/SRPEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


ZE ŽABOVŘESK

CHYTRÝ EXPERIMENT

Využívání možností pro zadržování vody

v krajině je nejen moderním a chytrým

přístupem, ale především nutností. Reakce

na klimatickou změnu nás ovlivňuje

všechny, na druhou stranu ne vždy

je možné nová řešení realizovat v takovém

rozsahu, jak by bylo nutné. Mám na

mysli zejména hustě osídlená a dlouhodobě

výstavbou zatížená území měst.

Proto jsem velice rád, že si můžeme na

„vlastní“ kůži vyzkoušet jednu skutečně

žhavou novinku, která umí díky svému

složení proniknout až k vlásečnicovým

kořenům rostlin. Hovořím o Escube, přípravku

z přírodních hydroabsorbentů

– tedy smáčedel a zvláčňovadel, která

zlepšují management půdní vlhkosti.

Zadržují srážkovou vodu, snižují výpar

a snižují povrchový odtok. Navíc Escube

nahrazuje funkci několika samostatných

přípravků pro vitalitu rostlin i půdy. Zní

to celé trochu jako kouzelný lektvar, ale

budu moc rád, když společně s námi

budete sledovat, zda Escube funguje.

A kde jsme zkušební aplikaci postřiku na

trávu zvolili? Celkem logicky v opraveném

atriovém prostoru vnitrobloku. Pro

přehlednost se postřik aplikoval na polovinu

zelené plochy, druhá se nechává

v původním režimu, abychom si mohli

ověřit, jak tento přípravek funguje – viz

obrázek. Na dalších místech, tentokrát

postřikem na stromy, budou ošetřena

tato místa: Pod Kaštany, Bochořákova,

Klímova B, zbytek mladých

stromů (21 ks), Bochořákova u domova

seniorů, Vychodilova 16, Vychodilova

před záhonem, Rosického náměstí, Korejská,

Topolky 24, parčík Elišky Machové,

Voroněžská 14, Vychodilova k novým

výsadbám třešní pilovitých, javory na

Makovského náměstí u kontejnerového

stání, křižovatka Kvapilova/Královopolská

u zastávky Záhřebská.

Uvidíme, zda je v zásadě jednoduchá,

ale chytrá věcička – postřik z přírodních

hydroabsorbentů – účinnou možností,

jak co možná nejefektivněji udržet v zeleni

vláhu prostřednictvím zadržení dešťové

vody přímo u kořenů rostlin. Tak

nám dejte vědět, když budete mít nějaká

svá osobní zjištění, jestli je rozdíl vidět

– bude teplo a letní vedra budou tou

správnou zatěžkávací zkouškou.

Zároveň jsme se s touto firmou dohodli

na tom, že budeme experimentálně testovat

na části námi letos rekonstruovaných

chodníků jejich nový připravovaný

produkt, a to samochladicí, určený na

zpevněné plochy. Firma nám zdarma

dodá materiál a my vyzkoušíme, jak to

bude fungovat.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

SETKÁNÍ K DISKUZI O KONCEPCI

ZELENĚ V ŽABOVŘESKÁCH

Srdečně Vás zveme

dne 19. září v 17:00 hodin

na diskuzi o koncepci

údržby zeleně

v městské části Brno-

-Žabovřesky. Konat se

bude formou krátké

prezentace a debaty

v Rubínku na adrese

Poznaňská 10, Brno-

-Žabovřesky. Přítomni budou zástupci

radnice i externí odborník Ing. Vilém Jurek.

Při setkání se bude možné podrobněji

seznámit nejen se všemi funkcemi a přínosy

lučních trávníků, s jejich současnou

i plánovanou skladbou, ale i s koncepcí

péče o zeleň celkově. A samozřejmě

bude dostatečný prostor na dotazy,

podněty a připomínky.

Petr Machálek, III. místostarosta

ZASTÁVKA PODVESKÁ

V prosinci roku 2020

bylo vyhověno naší

dlouhodobé žádosti

a byl schválen záměr

vybudování obousměrné

tramvajové

zastávky na ulici Podveská.

Ti z Vás, kteří

toto území katastrálních

hranic Žabovřesk s Komínem znáte,

víte, že v současné době je dopravní

obslužnost Rosického náměstí zajištěna

tramvajemi se zastávkami v ústí ul. Sochorovy.

Vzdálenost k další zastávce

tramvaje směrem do Komína je ale 700

m, což neodpovídá obvyklému standardu

(cca 400 m) a nově vznikající zástavba

v okolí ul. Podveské tak nemá zajištěnou

běžnou dopravní obslužnost. Proto

jsme byli rádi, že se díky naší dlouhodobé

intervenci v této potřebné záležitosti,

daly věci do pohybu.

V době uzávěrky letního čísla zpravodaje

je nástupní ostrůvek o rozměrech

cca 48 x 3,2 m na straně ulice Podveská

před dokončením. Tato vložená tramvajová

zastávka respektuje dopravní vazby

vyvolané novou zástavbou v okolí, zkracuje

docházkové vzdálenosti a respektuje

principy bezbariérovosti. Tramvajová trať

v tomto úseku je provedena kolejemi na

pražcích, povrch mezi kolejemi je tvořenzásypovým

kamenivem. Dle investičního

záměru budou v obou směrech vybudovány

nástupní ostrůvky o rozměrech cca

48 x 3,2 m. Stavebně je zastávka řešena

jako chodníková komunikace s betonovými

obrubníky. Výška nástupní hrany je

0,2 m a zastávky budou napojeny na ulici

Podveskou novým chodníkem šířky 3 m

ze zámkové dlažby a podobným způsobem

na ulici Sochorovu propojením

se stávající komunikací. Na ostrůvcích

budou umístěny přístřešky proti dešti.

Přes koleje bude v místě napojení zřízen

zpevněný bezbariérový přechod o šířce

3 metry. Dále bude vybudováno veřejné

osvětlení s předpokládaným napojením

z ulice Podveské. Odvodnění je řešeno

formou odvedení vody do okolního terénu,

což koresponduje s naší trvalou

snahou o chytré využívání dešťové vody

k závlaze okolní zeleně. Odhadovaná

cena investice je bezmála 6 milionů korun.

Moc děkujeme Dopravnímu podniku

města Brna, že se této věci ujal a stavbu

realizuje.

Filip Leder, I. místostarosta

6 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2022


SERVIS a OPRAVA

NOTEBOOKŮ

& POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA!

Vyzvednutí u Vás.

Rozumné ceny,

rychle a spolehlivě,

25 let praxe.

Bednář I 608 880 107

Dětský

Zboží od českých výrobců

textil

za skvělé ceny

Makovského nám. 2, budova MEDISPOL

(naproti vchodu do supermarketu Billa)

Otevřeno: po–pá 8–12 h / 12.30–18 h, so 8–12 h

INZERCE

REKONSTRUKCE

bytových jader, koupelen a topení

Poradenství, návrh, realizace na klíč

+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

INZERCE

VE ZPRAVODAJI

Pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky.

Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU!

inzerce@nase-zabovresky.cz

tel.: +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

Výroba klíčů K+K

Příkop 4, Brno

VÝROBA

klíčů a autoklíčů s dálkovým ovládáním

PRODEJ

zámkových vložek

visacích zámků

dveřních kování

jma-klice.cz

OČI BY

JEDLY

Běhounská ul.

Brno

MALBY

TAPETOVÁNÍ

21 Kč/m 2

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY DVEŘÍ

450 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD,

STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

Pátek 9. září

od 17:30 h


INZERCE

Přeji

Vám

krásné

léto.

SVĚŘTE NÁM VAŠI NEMOVITOST

zadavatel: ANO 2011, zpracovatel: Protnei s.r.o.

Ing. Pavel TYRALÍK

kandidát na starostu

Brno - Žabovřesky

KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS PŘI PRODEJI

A PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ V BRNĚ A OKOLÍ

JIŽ 20 LET V ŽABOVŘESKÁCH S VÁMI

Blatného 23 I 616 00 Brno-Žabovřesky

tel. 775 965 777 I mail@athosreality.cz

Infolinka: 800 100 302 • www.athosreality.cz

Instalatérství

Drobné opravy vody,

topení a odpadu.

Rychle – Non stop

tel. 608 045 745

PODLAHÁŘSTVÍ

Slezák

Slezák •

724

724

738

738

924

924

Kompletní podlahářské

Kompletní podlahářské

práce včetně materiálu

práce včetně materiálu

RENOVACE

RENOVACE

PARKET

PARKET

broušení, tmelení, lak

broušení, tmelení, lak

350 Kč/m

350 Kč/m 2

2

www.podlahyslezak.cz

www.podlahyslezak.cz

www.pohrby.cz

www.pohrby.cz

Zajímá Vás jakou cenu má Vaše nemovitost?

Zajímá Vás jakou cenu má Vaše nemovitost?

Vypracuji Vám zdarma tržní odhad ceny vhodný pro

Vypracuji Vám zdarma tržní odhad ceny vhodný pro

prodej nemovitosti

- prodej nemovitosti

dědické řízení, majetkové vyrovnání

- dědické řízení, majetkové vyrovnání

Při prodeji nemovitosti Vám garantuji

Při prodeji nemovitosti Vám garantuji

lidský přístup

- lidský přístup

profesionální přípravu nemovitosti prodeji

- profesionální přípravu nemovitosti k prodeji

videoprohlídku zdarma

- videoprohlídku zdarma

Tel. 777 729 415, e-mail: ivana.filousova@century21.cz

Tel. 777 729 415, e-mail: ivana.filousova@century21.cz


OSTROV POKLADŮ A JEDNA JEDNIČKA NAVÍC

Jako „starý“ Žabiňák jsem vždycky moc

rád, když se u nás dějí věci, které jsou

chytré a důmyslné. A za jednu takovou

z nich považuji krásné odpoledne na

SSO Sochorova, s pohádkovým názvem

Ostrov pokladů. Určitě nikdo z nás nepochybuje

o tom, že co jedni považují

za nepotřebné harampádí, jiní vnímají

jako učiněný poklad. A tak městská akciová

společnost SAKO Brno uspořádala

ve svém nejmodernějším a největším

sběrném středisku Sochorova akci pro

širokou veřejnost a děti. Odpolednem se

vystřídaly desítky návštěvníků, kteří byli

nejen zvídají, ale hlavně šikovní, a věděli,

že věci, které běžně vyhodíme, mohou

sloužit i dál. Já osobně jsem byl moc rád

nejen za ukázky chytrého řešení svozu

odpadu, ale i za „dětský bleší koutek“,

kde si každý z našich malých návštěvníků

vybral něco, co si odnesl domů, ale

především za interaktivní stanoviště. Zde

si totiž „zařádily“ nejen děti, ale i dospělí.

Věcí, která byla v rámci odpoledne výjimečná

a stojí za zmínku, protože přetrvala

toto milé rodinné odpoledne, je

environmentální instalace ve tvaru jedničky,

která je umístěná před vjezdem do

SSO Sochorova. A autor, Vojtěch Toman,

byl společně se mnou na akci přítomen.

A tak není divu, že jsem si zkrátka s tímto

nadšeným mladíkem popovídal nejen

o samotné instalaci, ale i o jeho dalších

nápadech. Jsem totiž zastáncem toho,

že veřejný prostor by se měl oživovat

věcmi, které zkrátka lidi přinutí k tomu,

se na chvíli zastavit a užasnout. A je

pravda, že v Žabinách, ať jsou jakkoli milým

prostorem pro život, takových míst

prozatím moc nemáme.

Vojto, ty jsi tuhle velkou instalaci vyráběl

sám? Byl to tvůj koncept?

Instalace jedničky ve veřejném prostoru

je autorským konceptem studentů NEW-

TON University, konkrétně mě a mého

spolužáka Honzy Pavelky. S konstrukcí

nám pomáhal Honza Filko.

SSO Sochorova je prvním místem, kde

se jednička objevila?

Ne. Jednička už premiéru zažila před

dvěma lety na náměstí Svobody při akci

Den země, kde prošla první zatěžkávací

zkouškou. Dnes dostala „nový kabátek“

modré a je součástí předprostoru největšího

a nejmodernějšího sběrného střediska

odpadu v Brně na Sochorově ulici.

A myslím, že v zeleni a volném prostoru

vyzní mnohem lépe, než na dlažbě „Svoboďáku“.

S konceptem využití „vyhozených a nepotřebných

materiálů“ se setkáváme

v moderním umění více jak 60 let.

Jakou hlavní myšlenku projekt má?

Na co reaguje?

Projekt vznikl vlastně z jednoho prostého

důvodu – upozornit a ukázat, jak veřejnost

nadměrně plýtvá jednorázovými

obaly. Jednička proto, protože zkrátka

ZE ŽABOVŘESK

jeden den se vyprodukuje ohromné

množství odpadu a záleží na každém

z nás, zda se pokusí právě tuto věc omezit.

Třeba tím, že si nekoupí balenou vodu,

ale do své lahve si vodu natočí. Tohle je

o každém jednom z nás.

Věcí, která mě osobně velmi zaujala,

byla skutečnost, jak taková instalace

vznikala a kdo ji financoval?

Celou realizaci „jedničky“ jsem financoval

z vlastního projektu nerezových

kelímků s názvem OneCup, které jsou

alternativou k jednorázovým obalům.

Poté bylo dohodnuto s akciovou společností

SAKO Brno, že bude jako materiál

svezen odpad z jedné městské

části v objemu, který se jeden konkrétní

den v místě vyprodukoval. Tedy jedna

městská část, jeden běžný den a jeden

neuvěřitelný objem odpadu. Ten jsme

vytřídili, umyli a co bylo vhodné, jsme použili

na realizaci vnějšího pláště jedničky.

A protože umění má být živé, pokud máte

v Žabinách chuť, i Vy můžete na jedničku

něco recyklovatelného připevnit.

A abyste měli možnost se podívat, jak se

taková jednička staví, klikněte na https:

/1url.cz/@brnenskajednicka nebo si

stáhněte QR kód, který uvidíte, když si

jedničku obejdete.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

LETNÍ VÝLETY

Je za námi několik milých výletů a před

námi další. Je léto, takže je potřeba

zarezervovat si diáře, abychom v tom letním

poklidu na něco nezapomněli. A co

pro nás Společensko-kulturní centrum

Rubín připravilo? 27. července plánujeme

společný výlet seniorů na zámek

Police u Vranovské přehrady a návštěvu

řezbářského ateliéru Jiřího Netíka.

Bude to jako vždy celodenní výlet za

hranice všedních dnů a tentokrát bude

naším milým hostem Walda Plch, velký

to kamarád Waldemara Matušky a ambasador

jeho muzea na zámečku v Polici.

Odjezd autobusu bude v 8:30 hod. od

radnice ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova

28. Následovat bude návštěva muzea

W. Matušky s neopakovatelným výkladem

a vzpomínkami Waldemara Plcha.

Pak půjdeme na oběd a čeká nás odjezd

do Slavonic. Zde se setkáme s významným

českým sochařem Jiřím Netíkem,

který nás provede svým ateliérem. Předpokládaný

návrat do Brna je cca v 17:30

hodin.

Na srpen máme připravenou další

zajímavou věc, tentokrát v úterý 23. 8.

2022, kdy pojedeme na komentovanou

prohlídku SAKO Brno, a.s. Autobus jako

obvykle vypravíme od radnice, tentokrát

v čase 15:15 hod. S sebou je potřeba

pevnou obuv, protože budeme zdolávat

různé výškové úrovně provozu, kde je

po trase celkem hodně schodů. Komentovaná

prohlídka začíná na Jedovnické

v 16:00 hod. a trvá cca 70 minut.

V případě zájmu se neváhejte prosím

obrátit na naši kolegyni Lucii Wessely,

e-mail: wessely@kdrubin.cz, nebo volejte:

608 852 069. Jako vždy platí spravedlivé

pravidlo, kdo dřív přijde, ten jede!

Přeji Vám fajn léto a těším se s Vámi na

viděnou – výletům ZDAR!

Pavel Tyralík, II. místostarosta

ČERVENEC/SRPEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIROTKOVA 36

… TAKÉ NA WWW.ZSSIROTKOVA.CZ

OLYMPIÁDA ŽABOVŘESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Konec školního roku je v Žabovřeskách

tradičně spjat se sportovním měřením

sil dětí ze žabovřeských základních škol.

Žáci tří žabovřeských základních škol se

utkali ve dvoudenním sportovním klání

v atletice, plavání, vybíjené a ve fotbale.

Akce byla financovaná zřizovatelem

všech tří škol – MČ Brno-Žabovřesky

a organizovala ji ZŠ Sirotkova.

V úterý 7. června proběhla atletická část

olympiády, kdy na atletickém stadionu

Pod Palackého vrchem soutěžili žáci ve

sprintu, skoku do dálky, hodu kriketovým

míčkem, vytrvalostním běhu a ve štafetě.

Děti byly rozděleny do kategorií na I. a II.

stupeň, zvlášť soupeřili chlapci a dívky.

Ve sprintech, vytrvalostních bězích

i štafetách si žáci vyzkoušeli, jaké je to

běžet s elektronickou časomírou. V některých

případech dokonce rozhodovala

cílová kamera.

Na závěr se rozdalo 20 sad medailí

pro ty nejúspěšnější z 219 startujících

dětí. V celkovém součtu všech výsledků

v atletice byla v kategorii I. stupně

na prvním místě ZŠ J. Babáka, druhá

ZŠ Sirotkova a třetí ZŠ nám. Svornosti,

v kategorii žáků II. stupně zvítězili žáci

ZŠ Sirotkova, druhé skončily děti ze

ZŠ J. Babáka a třetí byly děti ze ZŠ nám.

Svornosti.

Ve čtvrtek 9. 6. pokračovala Žabovřeská

olympiáda plaveckými závody žáků

II. stupně v bazénu na ZŠ nám. Svornosti.

Děti se utkaly v plavání na 50 metrů kraul,

prsa i znak a nakonec také ve štafetě.

V celkovém součtu bodů za plavání zvítězili

žáci ZŠ nám. Svornosti, druzí skončili

žáci ze ZŠ Sirotkova a třetí žáci ze

ZŠ J. Babáka. Nejlepší plavkyně má ZŠ

Sirotkova, následovaná ZŠ nám. Svorností

a ZŠ J. Babáka. Ve stejnou dobu

zápolili žáci I. stupně všech tří škol ve

vybíjené a ve fotbale. Zápasy se konaly

na hřišti při ZŠ nám. Svornosti. Ve vybíjené

děvčat I. stupně skončily školy

v pořadí 1. ZŠ Sirotkova, 2. ZŠ J. Babáka

a 3. ZŠ nám. Svornosti. Ve fotbalovém

turnaji žáků I. stupně zvítězili žáci

ZŠ Sirotkova, druzí byli žáci ZŠ J. Babáka

a třetí skončili žáci ZŠ nám. Svornosti.

Mladší spolužáky pak vystřídaly děti

z II. stupně. Ve vybíjené děvčat II. stupně

bylo pořadí škol: 1. ZŠ Sirotkova, 2. ZŠ

nám. Svornosti a 3. ZŠ J. Babáka. Starší

chlapci sehráli v kopané výborné zápasy

a zajistili svým školám následující pořadí:

1. ZŠ Sirotkova, 2. ZŠ J. Babáka (zde

o pořadí rozhodovaly až penalty)

a 3. místo patřilo ZŠ nám. Svornosti.

Celkem se olympiády zúčastnilo 392

žáků a rozdalo se 89 zlatých, stejný počet

stříbrných a bronzových medailí,

které sportovcům předali paní starostka

Lucie Pokorná a místostarostové Filip

Leder a Pavel Tyralík.

Na závěr bylo vyhlášeno celkové pořadí

škol v Žabovřeské olympiádě pro tento

rok: 1. ZŠ Sirotkova, 2. ZŠ J. Babáka

a 3. ZŠ nám. Svornosti.

Bylo skvělé zase po dlouhé době vidět

takové množství dětí v pohybu. Jsme

moc rádi, že veškerá zápolení proběhla

v duchu fair play a již teď se těšíme na

další ročník tradičního zápolení žabovřeských

žáků.

Za organizační výbor Dan Jedlička

foto: archiv ZŠ Sirotkova

ANGLICKÝ DEN NA ZŠ SIROTKOVA

Ve čtvrtek 25. května 2022 probíhala

výuka pro žáky 6. tříd tak trochu jinak.

Neučilo se podle „klasického“ rozvrhu,

ale v rámci projektového dne anglického

jazyka si mohli naši žáci ověřit své

znalosti cizího jazyka v praxi, při zvládání

situací, se kterými se mohou setkat

v běžném životě. Cílem projektu bylo posílit

jazykové kompetence našich žáků,

posílit jejich sebedůvěru při komunikaci

v angličtině a zároveň zdůraznit, jak

důležité a užitečné je dobře a správně

"SPEAK ENGLISH", kdy na slovní zásobě

a výslovnosti opravdu záleží.

A tak si šesťáci, rozděleni do skupinek

po čtyřech, mohli vyzkoušet, jaké to je

si anglicky domluvit ubytování v hotelu,

objednat jídlo v restauraci, orientovat se

na cestách, odbavit se na letišti, koupit

si lístek do kina, zakoupit si oblečení,

případně navštívit policejní stanici či nemocnici.

Všechna stanoviště chystali žáci devátých

tříd pod dohledem svých angličtinářů.

Celým dnem pak deváťáci provázeli

své mladší spolužáky, byli jim svou

krásnou angličtinou nejen velkou inspirací,

ale zároveň si sami vyzkoušeli princip

vzájemného učení, když se na jeden den

stali těmi, kteří vedou, naslouchají a případně

i opravují...

Supervizi nad průběhem jednotlivých

stanovišť měli naši vyučující angličtiny.

Komunikaci zpestřovali i naši dva rodilí

mluvčí. V rámci výborné spolupráce jsme

měli „půjčeného“ také rodilého mluvčího

z Gymnázia na Slovanském náměstí.

Všem, kteří se podíleli na tomto úžasném

projektu, patří náš dík.

Michal Kříž, vedoucí PK Aj

OPĚT SÁZÍME!

Po dvouleté covidové pauze jsme opět

sázeli stromy. Děti z 1. B se aktivně účastnily

výsadby stromů na stráni u náměstí

Svornosti. Pod odborným vedením pana

Kůry a jeho spolupracovníků pomáhaly

vysadit dva platany.

Děti nabyly praktické vědomosti

o správném postupu při sázení stromů.

Na vlastní kůži se přesvědčily, že tato

činnost není nijak snadná. A snad i díky

této zkušenosti si budou zeleně kolem

nás více vážit a chránit ji.

Děkujeme panu místostarostovi Pavlu

Tyralíkovi za mnoholetou spolupráci

a těšíme se na další výsadbu zeleně

v naší krásné městské části.

Lenka Řezáčová,

třídní učitelka 1. B

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2022


ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 1

… TAKÉ NA WWW.ZSBABAK.CZ

SBOR ROSA ZPÍVAL RYTÍŘŮM

Rytířské jednání, dvornost, čest. To jsou

pojmy, které bychom v dějepisném testu

zařadili do období středověku. Přesto

by neměly zmizet z evropských hodnot

a kulturních tradic. Že dnes už žádného

opravdového rytíře nepotkáte?

To jste asi nebyli ve Velkých Pavlovicích,

kde se v sobotu 21. května sešel Evropský

řád rytířů vína, jehož kořeny sahají

až do roku 1333. A dětský sbor ROSA

byl pozván, aby tuto akci podpořil svým

Z NAŠICH ŠKOL

zpěvem. V připraveném hudebním programu

zazněly písně populární, muzikálové

i lidové. Vysokou kvalitu hudebního

projevu ocenili všichni rytíři bouřlivým

potleskem a společným zpěvem.

Sbor ROSA se s rytíři – tentokrát v muzikálovém

pojetí – setkal ještě 21. června

v KD Rubín při představení NOC NA

KARLŠTEJNĚ.

Hana Šatná, učitelka českého jazyka

a hudební výchovy

foto: archiv ZŠ Jana Babáka

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. SVORNOSTI 7

… TAKÉ NA WWW.ZSNSVOR.CZ

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU V PÁTÝCH TŘÍDÁCH

V pátém ročníku pracovali žáci naší školy

na projektu Kraje ČR. V rámci hodin vlastivědy

si připravili jednotlivci nebo malé

skupinky povídání o přírodních zajímavostech

nebo památkách v jednotlivých

krajích České republiky.

O témata nebyla nouze, protože v každém

kraji naší vlasti najdeme nepřeberné

množství hradů, zámků, architektonicky

zajímavých staveb, o přírodních pokladech

ani nemluvě.

Zmínit se žáci nezapomněli o památkách

chráněných organizací UNESCO, chráněných

krajinných oblastech, národních

parcích a biosférických rezervacích.

Někdo svůj výklad doplnil prezentací na

notebooku nebo tabletu, jiní si vytiskli

obrázky, ze kterých vytvořili informační

tabule.

Celé dopoledne přicházeli zvědaví návštěvníci,

mladší spolužáci, aby si vybrali,

kam by chtěli jet na prázdniny.

Letos akci obohatili také naši ukrajinští

kamarádi. Vyprávěli o oblastech, odkud

pocházejí. Připravili si svou prezentaci

v českém jazyce.

Společně s nimi doufáme, že ukrajinské

památky dosud stojí, že přežijí válku.

Až toto nesmyslné ničení jejich země

skončí, budou zase lidé navštěvovat

Ukrajinu, cestovat a obdivovat její přírodu

i architekturu.

Třeba se na tuto cestu vypraví i někdo

z nás. A ukrajinské děti, i české, už ví,

že v naší České republice je spousta míst,

která rozhodně stojí za návštěvu.

Šťastnou prázdninovou cestu

přejí páťáci ze Svornosti

foto: archiv ZŠ a MŠ nám. Svornosti

START-UP LIFE

Dají se přenést prvky neformálního

vzdělávání i do formální instituce?

Samozřejmě dají! Vyzkoušeli si to naši letošní

deváťáci prostřednictvím simulační

role-play hry "Start-up Life", díky které

se 18. května přenesli do městečka

Shokitora, které očekávalo jedinečnou

událost, a to soutěž o podporu business

plánu! Jenže žáci ve svých týmech měli

k dispozici jen 500 dolarů a zbývaly

4 týdny na to, aby dokázali vydělat co

nejvíce kapitálu... Vydělat peníze mohli

buď prací – manuální či hlavou – či

investicemi v bance nebo na burze.

V průběhu hry žáci prakticky zjišťovali

rozdíl mezi rizikovou prací na šedém

trhu a prací legální a zdaněnou. Mohli

reagovat na zprávy o vývoji společností

nákupem či prodejem akcií. Učili se

umění spolupráce v týmech. A to vše

za bilingvního užití anglického a českého

jazyka. Aktivita byla hodnocena

jako úspěšná jak vyučujícími, tak i žáky.

Vítězný tým dokonce dokázal svůj počáteční

kapitál zšestinásobit!

Hra byla výsledkem mezipředmětové

spolupráce učitelů anglického jazyka,

matematiky a občanské výchovy 9. ročníku,

kdy došlo k systematické přípravě

žáků v otázkách spojených s finanční gramotností.

Autory aktivity jsou Avtandil

Vardiashvili a Pavel Vassilijev, adaptaci

provedl Filip Gábor z BeInternational z.s.,

jenž nám pomohl i s adaptací pro větší

skupinu hráčů a organizací na místě.

Velmi nás těší, že žáci našeho 9. ročníku

se aktivity zúčastnili s velkým nadšením

a odhodláním.

Petra Çinar

BASKETBALOVÉ VÍTĚZSTVÍ

Po covidové pauze jsme v letošním

školním roce opět organizovali a také

se aktivně zúčastnili soutěže v basketbalu

starších žáků. Po vítězství v okresním

kole se podařilo dosáhnout na nejvyšší

příčku také v krajském finále, kde

jsme v kvalitním utkání porazili družstvo

Blanska.

Děkujeme všem hráčům za vzornou

reprezentaci školy a odcházejícím

deváťákům přejeme hodně sportovních

úspěchů na střední škole.

Silvie Göghová

NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK

Jako každý rok, tak i letos, jsme s naší

školní družinou navštívili nemocnici zvířátek.

Tato akce, kterou pořádá Vyšší

odborná škola zdravotnická Brno, patří

mezi naše nejoblíbenější. Děti si v roli

rodičů svých „zraněných“ plyšových

zvířátek vyzkoušely, jak probíhá proces

ošetření v nemocnici. Od centrálního příjmu

a čekárny přes ambulance, rentgen,

operační sál až k vyzvednutí léků v lékárně.

Od studentů odborné školy v roli

lékařů si poslechly, co je pro jejich zvířátka

nebezpečné a jak je mají chránit před

dalším zraněním nebo úrazem. Dětem

se akce velmi líbila, příští rok Nemocnici

zvířátek opět rádi navštívíme.

Lucie Dostálová, vychovatelka ŠD

ČERVENEC/SRPEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


ZE ŽABOVŘESK

NOVÉ STROMY PRO ŽABINY

Jako každoročně i letos jsme nezapomněli

s dětmi jedné ze škol, které fungují

v Žabovřeskách, vysadit strom. Letos to

bylo s dětmi z Waldorfské školy a nechyběl

ani kouzelný skřítek, aby se vše povedlo.

A co víc, děti ke kořenům nového

stromu přidaly i krabičku se svými přáními.

Společně s Filipem Lederem jsme se

stali kmotry tohoto stromu a jako správní

dospěláci jsme při výsadbě přiložili

i ruku k dílu. Ale popravdě, děti to vzaly

mnohem důkladněji než my – dokonce

vyzkoušely hloubku jámy, do které se

následně zasadil strom, a poté ho pomáhaly

zasypat hlínou. Úplně perfektní pak

bylo, když se hlína zalila vodou a vzniklo

úžasné bláto! Zbytek si jistě dokážete

představit... Strom již pevně stojí a my

mu všichni přejeme dlouhý a kvalitní

život!

Pavel Tyralík, II. místotarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

JEDNA „OBYČEJNÁ“ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

Školní jídelna Brno

nám. Svornosti 7

Školní kuchyně na nám. Svornosti patří

k těm, které se snaží pro své strávníky

vytvářet ty nejlepší podmínky. Našimi

strávníky jsou především děti. A právě

pro ně se snažíme vařit nejen kvalitní

a pestrou stravu, odpovídající jejich vývojovým

potřebám, ale pravidelně s dětmi

mluvíme a vysvětlujeme jim, proč je

vlastně výběr jídla a jeho pestrost tolik

důležitá. Na druhou stranu, ruku na srdce,

kdo by odolal při narozeninách či

svátcích trochu nezahřešit a neochutnat

třeba čokoládovou fontánu… A tak jsme

dětem připravili na Den dětí, 1. 6. 2022,

menu, které nám pomáhal připravovat

kuchař od Bonduelle. Ten společně se

mnou dětem servíroval i čokoládovou

fontánu – NIKDO neodolal.

Nicméně naším hlavním cílem, kterého

se držíme, je zdravý a pestrý jídelníček,

který podporuje zdraví a růst dětí. Musím

říct, že jsem velmi ráda, že se nám

mimořádně daří jít naproti všem formám

propagace zdravého a vyváženého životního

stylu. V pátek 3. 6. 2022 jsme

byli společně s paní kuchařkou Marcelou

Sedláčkovou vařit v celorepublikově

vysílaném pořadu Sama doma. Touto

reálnou ukázkou se prezentovala kniha

„Kuchařka pro Mendela“, kterou vydalo

Moravské zemské muzeum u příležitosti

200. výročí narození J. G. Mendela

a my jsme byli poctěni tím, že jsme zkrátka

vařili podle Gregora Johanna Mendela –

a světe div se, celá redakce poté mlaskala,

jak to bylo dobré. Společně s námi

vařila i paní primátorka města Brna, paní

Markéta Vaňková. Paní primátorka si vybrala

recept „Zeleninové vdolečky“ a my

zase „Kuře meránské s hráškovou rýží“

a „Salát z černého kořene“. Kdo by

se chtěl podívat, jak se nám společné

vaření dařilo, může si najít na stránkách

www.ceskatelevize.cz pořad Sama doma,

kde je možné si v archivu jednotlivých

dílů pustit ten náš, a to ze 3. června. Tak

zkuste vařit s námi!

A abychom i my ve školní jídelně dětem

nabídli nějakou tu „kuriozitu“ z kuchařky

G. J. Mendela, trochu jsem jeho historické

recepty poupravila a oba zařadila i do

našeho jídelního lístku. Samo sebou jsem

se zaměřila na recepty s hráškem, na kterém

dělal pan opat Mendel své genetické

pokusy. Zkrátka, naše školní jídelna nabízí

nejen „normální“ školní stravování, ale

chceme, aby se všem žilo zdravě a lépe!

Na tom, co jíme, skutečně záleží!

Přeji Vám krásné a pohodové léto!

Marta Mandincová,

ředitelka ŠJ nám. Svornosti

foto: archiv ŠJ nám. Svornosti

SLEDUJTE

NÁS

RADNICE ŽABINY

RUBÍN ŽABINY

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2022


SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

VOLNÝ ČAS

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

29. SRPNA

DRUHÁ VLNA NABÍDKY KROUŽKŮ

7. ZÁŘÍ

OTVÍRÁK – 14 h

8. ZÁŘÍ

START OTEVŘENÉHO KLUBU ORC – 14 h

12. ZÁŘÍ

ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ

OTVÍRÁK VOL. 2

Loni jsme nahradili tradici Dnů otevřených

dveří akcí příznačně nazvanou

Otvírák. Také v letošním roce vás provedeme

prostřednictvím různých aktivit

a stanovišť naším areálem, ukážeme

vám letitá zákoutí i nějakou tu novinku.

Ke spoustě zábavy a zajímavých zážitků

přidáme tradičně nějaké to občerstvení.

Naši náruč tentokrát otevřeme hned první

zářijovou středu ve 14:00. Více informací

najdete v příštím zpravodaji, nebo

na konci prázdnin na našich internetových

kanálech.

LATA

ŽABOVŘESKY

ZÁPIS DO KROUŽKŮ

Kroužků máme moře a ty ceny? Ach můj

Bože! Nabídka kroužků na nadcházející

školní rok odstartovala a mnohdy jste už

své favority našli a zapsali. Možná ovšem

marně hledáte Stolní tenis, Hokejbal,

Keramiku pro dospělé nebo Keramiku

Asistence+. Nezoufejte, kroužky nerušíme.

Jenom dochází v našem týmu bohatém

na zkušenosti i příjemné zážitky

k několika obměnám. Proto jsme se rozhodli

připravit v letošním roce i druhou

vlnu nabídky, ve které nejspíš najdete

uvedené kroužky, případně některé další

aktivity. Pokud jste si tedy nevybrali

v první vlně, můžete se těšit na příchod

druhé. Druhá vlna nabídky kroužků dorazí

k vašim břehům v pondělí 29. 8. 2022.

TÁBORY LAST MINUTE

Tábory se kvapem blíží, horečně chystáme,

už se i balíme, ale některé tábory

začnou až později v červenci, nebo

dokonce v srpnu. Ještě pořád na nich

najdete pár volných míst, takže pokud

vám něco na poslední chvíli bouchlo,

nebo jste se teprve teď rozhoupali, neváhejte

a přihlašujte se na brno.sdb.cz/

stredisko/aktivity/tabory-a-pobytovky.

Užívejte léta a těšíme se na další vaše

úsměvy, které tak náramně sedí k těm

našim.

Za Salesiánské středisko mládeže

David Němeček

Plovdivská 8, 616 00 Brno

e-mail: lata@luzanky.cz

tel.: 602 751 385

lata.luzanky.cz

VOLNÁ MÍSTA:

Plovdivská 8, Brno - Žabovřesky

lata@luzanky.cz, tel. 602 751 385

Orel jednota Brno Žabovřesky

zve děti od 5 let

folklórního souboru

Žabiňáček

Přijímáme

další

zájemce

Kdy: ve středu 17–18 h

www.lata.luzanky.cz

Kde: malá tělocvična ZŠ Sirotkova

Věk: od 5 let

Cena: 500 Kč/pololetí

Kontakt:

Vlaďka Balejová • tel. 607 087 107

Marie Červenková • tel. 774 090 573

www.orel-zabovresky.cz

ČERVENEC/SRPEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


KULTURA

RODINNÉ ODPOLEDNE PŘED RADNICÍ

Letos je to poslední rok, kdy jsme byli

v Žabinách bez naší oblíbené předprázdninové

akce street party Minská

Open – Veselé prázdniny. Myslím,

že netřeba připomínat, že důvodem

je výstavba VMO Žabovřeská. A proto

jsme v červnu, prostřednictvím našeho

Společensko-kulturního centra Rubín,

pro naše žabovřeské občany a děti připravili

řadu open-air akcí. Do uzávěrky

letního čísla jsme stihli příjemnou a milou

akci pro rodiny s dětmi, která se odehrála

před radnicí naší městské části. Zvolili

jsme pohádkové téma Mimoňů, milých

skřítků, které znají snad úplně všichni.

Skákací hrad je věcí, které neodolá snad

žádné dítě a fotce s „pravým“ Mimoněm

snad také nikdo z nás dospělých neodolal.

V pátek 17. června nám přálo počasí

a my jsme společně s rádiem Signál

a Luďkem SAVANOU Urbánkem strávili

fajn rodinné odpoledne, které jsme si

všichni perfektně užili. Jsem vážně moc

ráda, že si dokážeme v Žabinách vytvořit

společná přátelská setkání, najít si čas

spolu popovídat a posedět ve stínu rozkvetlých

stromů a dětem nabídnout legraci

a zábavu. Žabovřesky jsou skvělým

místem k životu!

Přeji Vám klidné léto a dětem super

prázdniny!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

NOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA S CELODENNÍ PÉČÍ

Nově vznikající odlehčovací služba bude

otevřena 1. 7. 2022 v prostorách Domova

pro seniory Kociánka.

Jejím posláním je odlehčit pečujícím

o své blízké a umožnit jim tak odpočinek

nebo čas k zajištění nezbytných záležitostí

jako je lékařský zákrok, služební

cesta, nemoc apod. Služba je poskytována

s 24hodinovou ošetřovatelskou péčí

s kapacitou 24 klientů. Je určena i lidem

upoutaným na lůžko s potřebou nejvyšší

míry dopomoci.

Cílovou skupinou jsou tedy osoby starší

60 let, které mají sníženou soběstačnost

z důvodu věku, chronického onemocnění

nebo zdravotního postižení, o které je

pečováno v jejich přirozeném sociálním

prostředí. Pro bližší informace, představení

služby i případnou prohlídku prostoru

kontaktujte sociální pracovnici

Mgr. Ladu Kunešovou, tel.: 724 947 300,

e-mail: kunesova@koc.brno.cz. Žádost

o poskytování odlehčovací služby naleznete

taktéž na webu www.koc.brnods.cz.

Těšíme se na Vás!

Tým odlehčovací služby DS Kociánka, p.o.

KINO LUCERNA

Facebook: kino Lucerna Brno

Instagram: @kinolucerna

Činnost kina

je podporována

MČ Brno-Žabovřesky

PRÁZDNINOVÉ PREMIÉRY

7. ČERVENCE ŘEKNI TO PSEM – komedie, romantický / ČR

THOR: LÁSKA JAKO HROM

dobrodružný, fantasy • dabing / USA

14. ČERVENCE HÁDKOVI – komedie ČR

21. ČERVENCE VELKÁ PREMIÉRA – komedie ČR

28. ČERVENCE DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

animovaný, komedie, rodinný • dabing / USA

4. SRPNA STŘÍDAVKA – komedie ČR

11. SRPNA CESTA DO TVOJZEMÍ – animovaný, rodinný ČR

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA

18. SRPNA PRINCEZNA REBELKA

animovaný, komedie • dabing / Fr.

25. SRPNA ARVÉD – drama, mysteriózní

ÚSPĚŠNÉ REPRÍZY

RADĚJI KDYBY HOŘELO – komedie ČR

ELVIS - hudební, životopisný – USA • titulky

PREZIDENTKA – romantická komedie ČR

TOP GUN: MAVERICK – akční, drama • titulky

3.–10. ČERVENCE

DOVOLENÁ NEHRAJEME

Kompletní program a další informace na:

www.kinolucerna.info

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2022


SPOLEČNĚ

TO V ŽABOVŘESKÁCH

ZVLÁDNEME

Markéta Vaňková, primátorka města Brna

Igor Fučík, lídr kandidátky v Brně-Žabovřeskách

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS, TOP 09

a

FILIP LEDER

kandidát na starostu

v Brně - Žabovřeskách


VÝKUP NEMOVITOSTÍ

ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU

Víte, že…

PŘI VÝKUPU VAŠÍ NEMOVITOSTI

NABÍZÍME TAKÉ VÝMĚNU

ZA NOVÉ BYDLENÍ VE STEJNÉ

LOKALITĚ A DOPLACENÍ

ROZDÍLU CEN.

MÁTE NEMOVITOST A CHCETE JI PRODAT?

STAVTE SE K NÁM NEBO NA BRPGROUP.CZ

ŠMEJKALOVA 86, BRNO | INFO@BRPGROUP.CZ | +420 731 169 999

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!