06.05.2022 Views

Žabovřeský zpravodaj 05/22

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 05

KVĚTEN 2022

ROČNÍK 31 I MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

Je tady můj oblíbený májový čas. Všechno

krásně kvete, voní, rozvíjí se a všichni

nabýváme tolik potřebnou energii

z již hřejícího slunce. Ke květnu patří také

tradiční svátky – Svátek práce, svátek

zamilovaných, připomínky osvobození

i padlých za II. světové války a svátek

našich maminek, Den matek, který připadá

letos na Den vítězství. Zvláště nyní,

v době, bohužel poznamenané válečným

konfliktem, který je hodně, hodně blízko

našich hranic, je potřeba připomínat,

co vše je nutné činit pro to, aby se historie

válečných hrůz i osobních tragédií

již neopakovala.

Každý jeden z nás prožívá tragédii na

Ukrajině jinak, ale určitě skoro všichni

si uvědomujeme tu pravou hodnotu míru

a bezpečí. Štěstí těch „obyčejných“ dní,

kdy se ráno probudíme, děti jdou do

školy a my do práce, kdy si můžeme bez

obav zajít na procházku nebo za kulturou.

Kdy zkrátka ráno máme tu jistotu,

že se večer zase všichni společně,

a doma, sejdeme. Že zvuk přelétajícího

letadla nad našimi hlavami v nás vzbudí

spíše zvědavost než ten nejhorší strach

z toho, aby poblíž nás nevybuchla bomba.

Že můžeme vidět slunce a dýchat

voňavý květnový vzduch, a ne se tísnit v

krytu bez naděje a ve strachu, že každá

chvíle může být tou poslední.

Lidé si dokáží navzájem vytvořit zlo

i dobro. Ke květnu však vždycky patří

energie a naděje, protože tento měsíc

je především časem lásky. Právě teď

je ten nejlepší čas vyjádřit svou lásku

a úctu všem svým blízkým a s pokorou

si uvědomit, jak důležitá je rodina.

Druhou květnovou neděli slavíme Den

matek a 15. května si připomínáme

Mezinárodní den rodiny. Milé maminky,

dovolte mi Vám všem ze srdce poděkovat

za to, jak udržujete pohodu a bezpečí

domova. Za to, že vždycky dokážete

najít pro své děti hřejivá slova pochopení

a poskytnout náruč plnou lásky.

Když jsme u svátku rodiny, nesmí chybět

tatínkové – sice jejich den (Den otců)

oslavíme až v červnu, nicméně prozradím,

že pro celou rodinu chystáme jedno

krásné zábavní odpoledne, na které

bych Vás rád pozval – v pátek 10. června

od 14 hodin v areálu Sběrného střediska

Sochorova. A protože doma se vždycky

najdou při úklidu nějaké „poklady“

– nese celá akce název Ostrov pokladů.

A pro ty z Vás, kteří budete mít zájem,

se otevírá možnost „prvního žabovřeského

blešáku“. Dát věcem nový život,

udělat si malou radost, ale hlavně užít si

společné zábavy, to je Ostrov pokladů,

který pro nás chystá společnost SAKO

Brno, a.s. a SKC Rubín, p.o. SSO Sochorova

nebude z důvodu konání akce

v pátek 10. června přijímat odpad. Více

na www.zabovresky.cz v sekci Aktuality.

Užijte si všichni květnový čas, protože

být spolu je to nejcennější, co si můžeme

navzájem dát!

Filip Leder, I. místostarosta

2 6

OBĚD VÁM MŮŽE

DOVÉZT NEJEN

10

JAK SE MĚNÍ

ŽABINY

PEČOVATELSKÁ

SLUŽBA

NOVÉ ODBORNÉ

UČEBNY NA

ZŠ SIROTKOVA


ZE ŽABOVŘESK

JAK SE MĚNÍ ŽABINY

Jsem moc rád, že nastává čas, kdy se začnou

slovy klasika „dít věci“. Ne, že by se

neděly, ale přeci jen, zimní čas stavebním

či sazebním aktivitám moc nepřeje. A tak

se konečně do konce května dočkáme

nové podoby Makovského náměstí, které

získá novou tvář jak po stránce zeleně

a květeny, tak v oblasti mobiliáře. Hlavním

cílem realizace je dostat do území

více zeleně tak, aby se plocha náměstí

opticky oddělila od silnice s jejím rušným

provozem a zároveň, aby se náměstí více

uvolnilo pro možnost konání společensko-kulturních

akcí.

Na co se tedy můžeme těšit? V rámci

projektu se vysadí nové stromy – javory

babyky a jasany úzkolisté. Nově se osází

přes dvě stě metrů čtverečních květinových

záhonů s vysokými travinami. Dojde

k obnově trávníků. Čeho si však určitě

všimnete a kam se rádi posadíte, je nový

odpočinkový mobiliář, který akcentuje

umístění do stínu korun stromů, místo

stávajícího umístění na vyprahlé dlažbě

náměstí. V zeleném pásu mezi náměstím

a vozovkou bude deset paravánových

laviček se zvýšeným zadním opěradlem,

které vytvoří transparentní předěl pro

relaxační území náměstí. Kromě nich uživatelský

komfort doplní i standardní lavičky

situované k pohledu na růži Sylvy

Lacinové-Jílkové a trávníkovou plochu

osázenou květinami. Možnost odpočinku

nabídnou tři nově vybudovaná posedová

plata – relaxační plochy obepínající kmeny

stromů.

Náměstí se tak promění v kultivované

odpočinkové místo, které v případě konání

nějaké kulturní akce nabídne zvýšený

počet míst pro sezení. Zároveň vyměníme

nevzhledné odpadkové koše za

nové designové, neboť tento prostor si

to pro svou vysokou frekventovanost zaslouží.

Myslíme i na naše čtyřnohé kamarády,

proto koše doplníme o držáky na

sáčky pro psí exkrementy. Aby náměstí

bylo funkční, hezké a bezpečné, je monitorováno

kamerovým systémem v režimu

24/7 – tedy 24 hodin 7 dní v týdnu.

A ještě jedna drobnost k rekonstrukci

Makovského náměstí, zejména pro ty

z Vás, které právě napadlo, co se stane

se stávajícími lavičkami. Vězte, že je využijeme

na jiných místech naší městské

části.

Teď se pojďme podívat ještě na jinou

část, která potřebuje opravu, a také se jí

v nejbližším čase dočká. Jsou to exteriérové

schody na ulici Terasová. Myslím, že

těm, kteří toto místo znají, netřeba více

situaci popisovat. Vyžilý stav bude nahrazen

novým povrchem a dojde jak ke

zvýšení komfortu, tak bezpečnosti obecně.

Zub času se zakousl i do hřiště na Vychodilově.

Můžeme se zde těšit na vybudování

víceúčelového hřiště, které bude

opatřeno oplocením a polyuretanovým

povrchem s výbornými akustickými

vlastnostmi, což výrazně napomůže snížit

hladinu nepříjemných rezonančních

nárazových vln, například míče, do okolní

zástavby.

A do třetice všeho dobrého, úpravy se

dočká i školní zahrada mateřské školy

Žižkova. Její realizace je zasazena jak jinak

než do období letních prázdnin tak,

aby se úpravy co nejméně dotkly provozu

školky a děti již přišly do nové zahrady.

A v cílové rovince se nachází oprava ulice

Bochořákova. Stavební činnosti jsou dokončené,

povrch vozovky i uliční fronty

září novotou, výstavba nové opěrné zdi

dala vzniknout kultivovaným parkovacím

místům, a právě probíhající výsadba zeleně

je pomyslnou třešničkou na dortu

tohoto splněného slibu.

Přeci jen ještě jedna dobrá zpráva na

závěr – v letošním roce jsou připravené

finance na projekt revitalizace hřiště a

odpočinkové zóny Luční tak, abychom ji

mohli realizovat v příštím roce. Jakmile

budeme mít návrh toho, jak by prostor

mohl nově vypadat, uděláme pro zájemce

prezentaci s architekty tak, abychom

následně do projektu mohli zapracovat

připomínky veřejnosti.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

POZOR, NA ULICI SOCHOROVA BUDE DNE 3.5.2022 ZAHÁJENA REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VOZOVKY!

DBEJTE ZDE PROSÍM ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI. VÍCE INFORMACÍ NALEZETE ZDE:

https://1url.cz/@sochorovavnovem

SLEDUJTE

NÁS

FACEBOOK

RADNICE MČ BRNO

ŽABOVŘESKY

Vydává Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, IČ 09636251 • kontakt: Makovského nám. 3, tel.: 770 160 317, e-mail: zpravodaj@kdrubin.cz

Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o., Mgr. Lucie Wessely, tel. č.: 541 213 704, Zařazené příspěvky

se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků • Redakční komise: Zdeněk Maslo – předseda,

Bc. Igor Fučík, MBA – místopředseda, Mgr. Marek Šlapal, Libor Tupa, Denisa Janková, Mgr. Silvie Mrkvanová, Bc. Magdalena Koutská, Sabina Sklenářová,

Ing. Roman Křeček • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Mgr. Lucie Wessely – Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o. • ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28,

tel.: 549 523 511 • Zdarma • Vydáno 2. května 2022 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku

Distribuce do schránek 1. týden v měsíci • Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno

SKC Rubín, p.o. neodpovídá za obsah placené inzerce na stranách 7, 8, 15 a 16.

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2022


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

JAK SE MĚNÍ ŽABINY 2

LETOŠNÍ ŽABOVŘESKÝ PLES 3

VYBERTE NÁZEV NOVÉMU PARKU

PŘED ŠKOLOU JANA BABÁKA 4

JURKOVIČOVA VILA A JOSEF BOLF 4

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 4

SPLNĚNÝ SEN 5

PRVNÍ POLOPODZEMNÍ

KONTEJNERY V ŽABOVŘESKÁCH 5

SETKÁNÍ K ZAVÁDĚNÍ

LUČNÍCH POROSTŮ 5

80 LET A V BÁJEČNÉ FORMĚ! 6

OBĚD VÁM MŮŽE DOVÉZT NEJEN

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 6

JAK JSME UKLÍZELI ČESKO,

VLASTNĚ WILSOŇÁK 6

JAK NA ÚSPORNÉ BYDLENÍ? 12

SETKÁNÍ PRO UKRAJINU

V RUBÍNU 12

JARO BEZ DLUHŮ S DPMB 13

Z NAŠICH ŠKOL

NOVÝ BAZÉN PRO ŽABINY 9

GRATULACE 9

JAK CHUTNÁ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 9

JEDEN ÚŽASNÝ TATÍNEK 9

NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY

NA ZŠ SIROTKOVA 10

15. OLYMPIÁDA DĚTÍ

ŽABOVŘESKÝCH ŠKOL 11

VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO

MLÁDEŽE 13

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU MU 14

KULTURA

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA 14

PROGRAM KD RUBÍN 14

PREMIÉRY V KINĚ LUCERNA 14

SLEDUJTE

NÁS

HOVORY

SE STAROSTKOU

STŘEDA 11. KVĚTNA

OD 17:00 HODIN

RUBÍNEK • POZNAŇSKÁ 10

Těším se na setkání s Vámi

Lucie Pokorná, Vaše starostka

FACEBOOK

RADNICE

MČ BRNO

ŽABOVŘESKY

LETOŠNÍ ŽABOVŘESKÝ PLES

V pátek 22. dubna proběhl už 27. ročník

plesu naší městské části. A kde jinde než

v Rubínu! Ale pozor, letošní ročník byl

nad jiné vydařený! Návštěvníkům se totiž

otevřel Rubín skutečně dokořán. Poprvé

jsme si mohli užít výhled na parket

i krásně vyzdobený hlavní sál z výšky,

která do nedávna patřila jen projekčním

kabinám a technickému zázemí. K dispozici

byly oba bary, ochutnávali jsme

dobré moravské víno a měli možnost

zhlédnout např. vystoupení mistra světa

v barmanské show Martina Vogeltanze.

O hudební program se postarala letošní

hlavní plesová kapela THE PEOPLE band

a cimbálová muzika OLiNA letos vévodila

parketu, ve který jsme proměnili obřadní

síň. Ve foyer byl fotokoutek, který

byl skutečně v permanenci, neboť kdo

by zapomněl na takový suvenýr, jakým

je plesová fotka s rekvizitami. A málem

bych zapomněla na tombolu – ta byla

jako vždycky bohatá a plná překvapení.

Od těch malých výher v malé tombole,

až po tu hlavní, losovanou na podiu

o pravé půlnoci. Přiznám se, že to už

jsem měla skutečně protancované střevíčky.

A protože se zpívalo a tančilo do

brzkých ranních hodin, jsem moc ráda,

že jsme termín letošního plesu posunuli

z únorového covidového období právě

na duben, přestože to už dávno není klasická

plesová sezóna. A na úplný závěr si

hosté odnášeli svítící, héliem napuštěné

balonky, které po cestě domů pouštěli k

nebi. Klid, pohoda a dobrá nálada, to byl

letošní skvělý ples.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

KVĚTEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


ZE ŽABOVŘESK

VYBERTE NÁZEV NOVÉMU PARKU

PŘED ŠKOLOU JANA BABÁKA

Hádám, že už se to rozneslo – protože

dobré zprávy se šíří rychle. Díky únorovému

rozhodnutí Rady města Brna

byly uvolněny finanční prostředky ve výši

120 tisíc na zpracování studie revitalizace

parku u ZŠ Jana Babáka a vím,

že Kancelář architekta města Brna už na

studii intenzivně pracuje. Proto jsem se

se zástupci KAM sešel, abych se podíval,

jak si poradili se zadáním, které od naší

městské části měli.

Chceme totiž, aby park nabízel skutečně

funkční prostor s chytrou formou zavlažování

prostřednictvím retenčních nádrží

sbírajících vodu ze střech školy. V návrhu

musíme také zohlednit, že pracujeme

s místem, zasazeným poblíž exponované

dopravní infrastruktury a zároveň s lokalitou,

v jejíž těsné blízkosti je škola a poměrně

hustá občanská zástavba. Proto

je potřeba, aby byla plocha pojata coby

parková a relaxační s vhodným výběrem

venkovního mobiliáře. Myslíme i na požadavek

školského parlamentu ZŠ J. Babáka

– na monitorované budky pro ptáky.

Přesvědčil jsem se, že všechna naše přání

a podněty KAM skutečně pečlivě zapracovává.

Probíhá jak diskuse se školou,

žákovským parlamentem a rodiči, tak se

všemi dotčenými majiteli infrastruktury,

která parkem prochází. Tento moment

velmi oceňuji, neboť právě koordinace

s připravovanými či plánovanými aktivitami

dalších subjektů předejde tomu,

aby se opravený park nemusel v dohledné

době znovu rozkopávat třeba kvůli

sítím.

Předpoklad odevzdání studie je červen

tohoto roku. Jakmile budeme mít studii

k dispozici, zorganizujeme veřejné setkání

na ZŠ J. Babáka, v jehož rámci

bude studie představena.

A ještě jednu zajímavost si ze setkání

odnáším, totiž to, že svým charakterem

nejde o žádný „parčík“ či „zelenou

plochu“, nýbrž o tzv. „pocket park“

(z angličtiny: kapesní park), což je místo,

které nemá sice parametry velkého parku,

ale zase se nejedná jen o takový obyčejný

průchod zelení. A protože každé

hezké území by mělo mít své jméno, vyhlašuji

tímto ANKETU pro Vaše návrhy!!!

Své podněty na to, jak by se měl náš

nový „kapesní park“ jmenovat, prosím

posílejte na info@kdrubin.cz, nebo pište

na náš radniční Messenger. Hlasovat

můžete i prostřednictvím naší smart

aplikace Munipolis.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

JURKOVIČOVA VILA A JOSEF BOLF

Věřím, že po Žabinách chodíte stejně

rádi tak jako já. A tak bych se s Vámi

chtěla podělit o zážitek, který mě skutečně

oslovil. Všichni známe Jurkovičovu

vilu a určitě jste si všimli onoho

zvláštního abstraktního černobílého výjevu

ve štítové části domu. Při dubnové

vernisáži jsem měla možnost hovořit

s jeho autorem – Josefem Bolfem, který

je jedním ze současných nejvýznamnějších

výtvarníků české umělecké scény.

Musím se přiznat, že jsem moc ráda,

že celá jeho výstava v Jurkovičově vile

se odchýlila od jeho specifické umělecké

tvorby. Výstava je pojata poněkud jinak

než pohledem na velkoformátová plátna,

kterým dominují silně emocionální,

bolestná, melancholická či sentimentální

sdělení osamocených či trpících lidských

či napůl zvířecích postav. Naopak, interiér

vily je dokonale v souladu s „věcmi“

výtvarníka. S malbami na skle, kterým

právě světlo dodává život, nebo úžasná

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ PARKOVIŠŤ

BLOK č. 4 20. KVĚTNA 0–4 hodiny Šumavská × Veveří

ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍHO KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU

realizace s venkovsko-sedláckou realitou

v hlavním obytném prostoru vily. Jakoby

tady ty věci byly odjakživa, ne jako

výstava zvenčí. Doba, ve které se ocitáme,

je plná emocí všeho druhu a já ráda

zvedám hlavu vzhůru k oblakům a slunci

– a tak bych tímto chtěla poděkovala

panu Bolfovi za úžasnou náhradu již neexistující

mozaiky ve štítu právě tohoto

domu, kde vytvořil nenapodobitelným

způsobem malbu s námětem pohádky

Bača a drak. Právě tato abstrakce

nás vede do světa pohádek a fantazie,

kde nechybí moudro a naděje! Výstava

je veřejnosti přístupná do 26. 3. 2023.

Přijďte se podívat sami!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

16. KVĚTNA 8–11 hodin Horova, Jindřichova, Korejská, Přívrat

10–14 hodin Zborovská, Bráfova, Kroftova, Štursova

17. KVĚTNA 8–11 hodin Pod Kaštany, J. Babáka, Kounicova, Minská

10–14 hodin Veveří, Šumavská, Luční

18. KVĚTNA 8–11 hodin Královopolská, Rosického nám., Sochorova, Technická, Vychodilova

10–14 hodin Burianovo nám., Březinova, Mučednická, Tábor

v noci z 18. na 19. KVĚTNA – proběhne bez dopravního značení, Veslařská, Žabovřeská vč. VMO, Kníničská

v noci z 19. na 20. KVĚTNA – proběhne bez dopravního značení, Hradecká

Blokové čištění proběhne s dopravním značením. V případě provádění rekonstrukce inženýrských sítí nebo jiný stavebních prací neproběhne.

Miloš Adam, vedoucí Odboru veřejných služeb

4 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2022


SPLNĚNÝ SEN

Možná jste si toho nevšimli a možná jsem

to nikdy neříkal, ale mám rád dobré jídlo.

Vážně! A taky mám velmi rád dívat se na

lidi, jak si jen tak sedí, popíjí a konzumují

a všude kolem voní dobré jídlo. Přesně

– mám rád malé komorní trhy s dobrým

jídlem a mňamkami všeho druhu. Takže

se mi nemůžete divit, že se velmi těším

na jednu věc, která se chystá a doufám,

že se zapíše do seznamu našich tradičních

akcí. Totiž malé degustační trhy na

Buriaňáku. Tento kout Žabovřesk s jeho

úžasným historickým geniem loci, se

stínem kapličky a skvělým výběrem, to

všechno by se mělo úplně poprvé odehrát

ve čtvrtek 2. června 2022 od 14 hodin.

A kdo za tímto nápadem stojí? Už tak

nějak správně tušíte, že naše SKC Rubín

bude dobrým partnerem všech skvělých

prodejců, kteří nabídnou své zboží. Chtěli

bychom tímto započít tradici každého

prvního čtvrtku v měsíci, kdy si budeme

moci užít všech těch chutí a vůní bez

výčitek. A právě kavárna a bistro Bez

výčitek – tedy lépe řečeno jeho majitelky

– byly těmi, kdo s nápadem open space

komorního trhu přišly. A protože to jsou

moc milé dámy, pozval jsem je na kávu,

aby mi o sladkostech a delikatesách,

po kterých se nepřibere, něco popovídaly.

A protože jsme si povídali celkem dlouho,

celý rozhovor si můžete přečíst na našich

webových stránkách https://1url.cz/

@coseneveslo.

A teď ta nejdůležitější otázka – říkáte,

že se chcete věnovat zdravějšímu LOW

CARB stravování, co nás u Vás tedy

čeká?

Kromě teplých snídaní na sladko i na

slano (v současné době moderní tzv.

brunch, snídaně a oběd v jednom), naši

hosté mohou očekávat i chlebíčky, kanapky

a především sladké pečivo a zákusky

bez cukru, ke kávě i s sebou, dorty

na objednávku. Na pití potom nabídneme

domácí limonády, shaky, dobrou

kávu, kvalitní víno.

ZE ŽABOVŘESK

Naše nabídka uspokojí svou chutí i ty

hosty, kteří obsah cukru řešit nemusí, nepotřebují

či nechtějí. U nás si pochutná

každý. Chceme nabízet veškeré spektrum

chutí, od sladké přes slanou, kyselou

i pikantní.

Jakou plánujete otevírací dobu?

Po dlouhé covidové izolaci bychom rádi

podpořili komunitní setkávání přátel

i rodin. I pracovní vztahy se lépe navazují

v příjemném prostředí provoněném čerstvým

pečivem a dobrou kávou než ve

formálním prostředí kanceláře.

Otevírací doba bude od rána do podvečerních

hodin. Víkend je samozřejmostí.

A teď – je to vůbec možné, sladkosti bez

cukru?

Bez cukru, neznamená bez chuti, nechceme

jít cestou náhražek, ale kvalitních

potravin, které samy o sobě mají plnou

a výraznou chuť. Co nejvíce čerstvé,

svěží, regionální a sezónní. Budeme nabízet

nejen čerstvé potraviny k okamžité

konzumaci, ale i doplňkový sortiment

odpovídající Low Carb, jako jsou čokolády,

marmelády, sirupy a další chuťovky,

samozřejmě bez cukru, ale plné chuti.

Povídal jsem si s Kateřinou Fantovou

a Danielou Komárkovou.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

PRVNÍ POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V ŽABOVŘESKÁCH

Téma separace odpadů už není třeba

nějak zvlášť objasňovat. Prostě vypijeme

nápoj a láhev je třeba vyhodit. Vybalíme

boty z krabice a krabici je třeba vyhodit

a tak dále a tak dále. Čím více nás žije na

jednom místě, tím zodpovědněji je třeba

udržovat pořádek. Ta pohledově nejexponovanější

místa v Žabovřeskách postupně

řešíme podzemními velkoobjemovými

kontejnery. Jsou na Burianově náměstí

a na rohu Šelepovy a Kounicovy ulice.

Další velké zásobníky separovaného odpadu

se aktuálně připravují v lokalitě

Zborovská/Chládkova.

Tentokrát nepůjde o podzemní, ale o polopodzemní

kontejnery – v Brně teprve

druhé tohoto typu. Polopodzemní kontejnery

zachovávají všechny přednosti

podzemních zásobníků. Jsou velkokapacitní

(nahradí 3 až 6 klasických kontejnerů),

jsou estetické navenek a minimalistické

na povrchu. Od podzemních

se liší v jedné podstatné, a pro spěchající

či nedbalé třídiče, přitom velmi důležité

maličkosti. Díky tomu, že jsou v zemi jen

zhruba polovinou svého objemu, mohou

mít vhozový otvor širší, než tomu je

u štíhlých šachet podzemních kontejnerů.

Jistě, nejsou možná tak vysoce

elegantní jako podzemní varianta, zato

jsou však velmi účelné, a přitom stále

nesrovnatelně estetičtější než plastové

kontejnerové hnízdo na tříděný odpad.

Pro Vaši představu k článku přidávám

fotografii těch maloměřických kontejnerů,

které fungují ke spokojenosti místních

od Vánoc.

Vybudování kontejnerů a jejich následnou

správu má na starost akciová společnost

SAKO Brno. Pro všechny z nás,

kteří se chováme vůči životnímu prostředí

odpovědně, jistě netřeba nijak

zvlášť zdůrazňovat, že kontejnery této

generace mají nejen trojnásobnou kapacitu

úložného prostoru pod povrchem,

ale nesou s sebou ještě jeden důležitý

„zlepšovák“. Když totiž jen trochu více

zafouká, nelétají papíry či igelitové pytlíky

po okolí. A na závěr ještě jedna dobrá

zpráva. Zároveň intenzivně pracujeme

na přípravě dalších podzemních a polopodzemních

kontejnerových stání, která

budeme postupně budovat, jak se nám

na ně podaří sehnat prostředky, tak abychom

byli připraveni.

Kdybyste přece jen někde narazili na

nepořádek, vězte, že to nebude tím, že

by nějak selhávala četnost svozu, je to

zkrátka jen výsledek sobeckého jednání

jednotlivce, který ucpal vhozovou šachtu

podzemního kontejneru, nebo byl prostě

moc pohodlný na to, aby přinesené

papírové krabice roztrhal tak, aby se

vešly do vhozové šachty a PET lahve

sešlapal. Ale i na toto máme naštěstí

v Brně a v Žabovřeskách dvě šikovné

aplikace, které dokáží lokalizovat vyfocené

a poslané místo – Brňáci pro Brno

a náš Munipolis. Pokud byste se chtěli

podívat, jaké jsou termíny svozových

dnů třeba na Vaší ulici, má SAKO Brno

na svých stránkách veškeré informace

týkající se svozu černých popelnic na

www.sako.cz/harmonogram-svozu/cz/

i nádob na tříděný odpad www.sako.cz/

sberna-strediska-a-kontejnery/cz/.

Tak ať se nám všem dobře třídí!

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ K ZAVÁDĚNÍ LUČNÍCH POROSTŮ

DNE 15. ČERVNA 2022 V 16 HODIN.

V případě zájmu pište na e-mail: lucniplochy@zabovresky.cz nebo volejte 549 523 567.

Petr Machálek, III. místostarosta

KVĚTEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


ZE ŽABOVŘESK

80 LET A V BÁJEČNÉ FORMĚ!

V úterý 12. dubna oslavil své 80. narozeniny

náš významný žabovřeský občan –

pan prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

A tak jsme se s mým kolegou, radním

Josefem Červenkou, vypravili osobně

mu k jeho životnímu jubileu poblahopřát.

Přivítal nás ve svém profesorském kabinetu

s nádherným výhledem, ve 13. patře

na Fakultě strojního inženýrství VUT –

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky.

Právě tomuto muži vděčí brněnská

VUT a její Fakulta strojního inženýrství

za řadu vychovaných a vzdělaných

studentů, ze kterých se rekrutovali jak

významní specialisté v oboru, tak budoucí

pedagogové. Zcela jedinečnou pozornost

si zaslouží celoživotní práce pana

prof. Kolíbala v oblasti výrobních strojů

a robotů. Pokud byste se chtěli s jeho

prací více seznámit, má pan profesor

skvěle zpracované stránky, které Vás

s životním příběhem tohoto výjimečného

muže skutečně důkladně seznámí –

www.kolibal.cz.

Vyjma své vědecké činnosti byl Zdeněk

Kolíbal 20 let žabovřeským zastupitelem,

zastupitelem města Brna a mj. je

stále předsedou naší Komise dopravy.

Především však je úžasným člověkem,

se kterým se rádi setkáváme a jehož

moudrému a poutavému vyprávění rádi

nasloucháme. Jeho optimistický přístup

k životu a elán, se kterým nás přivítal, je

důkazem toho, že věk je zkrátka relativní.

Když už jsme byli v té gratulační náladě,

popřáli jsme panu profesorovi a jeho

ženě Aničce k jejich společnému výročí.

Koncem dubna oslavili 55 let společného

manželského života – a to už je smaragdová

svatba!

Pane profesore, přejeme vše dobré!

Filip Leder, I. místostarosta

a Josef Červenka, radní

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

OBĚD VÁM MŮŽE DOVÉZT NEJEN PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Jak jsme Vás již informovali, od 1. 1. 2021

převzalo Centrum sociálních služeb

sociální služby provozované do té doby

pod jednotlivými městskými částmi

(tj. Židenice, Žabovřesky, Brno-střed,

Brno-sever, Královo Pole a Bystrc). Jednalo

se o pečovatelské služby, denní stacionář,

centra denních služeb a odlehčovací

služby. Všechny tyto služby byly poskytovány

občanům města Brna, většinou

seniorům.

Jedním z hlavních úkolů, které si po převzetí

těchto služeb Centrum sociálních

služeb předsevzalo, byla především jednodušší

a efektivnější komunikace pro

občany města při sjednávání služeb.

Tento účel sjednocení služeb plní a po

roce fungování lze pozorovat mnoho

úspor na poli administrativy i komunikace

s dalšími orgány. Zvyšuje se efektivita při

poskytování sociálních služeb.

I v letošním roce Centrum sociálních

služeb v tomto trendu pokračuje a snaží

se svým klientům nabízet co nejlepší

a nejužitečnější služby na míru šité jejich

potřebám. V terénní pečovatelské službě

dochází postupně k rozšiřování nabídky

základních i fakultativních služeb – například

nyní mohou pečovatelky častěji

doprovázet občany Brna na jejich nákupy

či na úřady, trávit s nimi více času

i v domácnosti při různých činnostech

JAK JSME UKLÍZELI ČESKO, VLASTNĚ WILSOŇÁK

Wilsonův les je v okolí našeho domova,

a tak byl výběr lokality pro úklid vcelku

jednoduchý. Ráno bylo dost chladné,

a tak se pracovní rukavice docela hodily,

nemrzly nám prsty. První úlovky do

černých pytlů, které nám dodala firma

SAKO prostřednictvím pana místostarosty

Filipa Ledera, jsme našli hned

u plotu domova. Lahve skleněné i plastové,

papíry, obaly od sladkostí i chipsů.

To vše se dá v lese najít za pár chvil. Velcí

(podání a příprava jídla, doprovod v domácnosti

apod.), mohou je také odvézt

automobilem například k lékaři, tam je

doprovodit do ordinace a opět doprovodit

zpět domů apod.

Nicméně, aby tato šíře a kvalita mohla

býti zachována, v letošním roce v rámci

vyšší efektivity budou muset být některé

služby nahrazeny službami běžně veřejně

dostupnými, zejména se to týká poskytnutí

stravy a dovozu obědů. Vedení

města i celého kraje má po dlouholetých

zkušenostech s poskytováním sociálních

služeb za to, že především v samotném

městě Brně se přípravou a dovážením

obědů zabývá mnoho společností a je

tudíž nadbytné, aby tuto službu zajišťovaly

pečovatelské služby, které na výkon

své práce potřebují pracovníky, kteří mají

odpovídající vzdělání a jisté schopnosti

k péči. Tím, že by se část dovážky obědů

předala jiným organizacím, dojde

k uvolnění prostoru pro výkon jiné, více

na individuální a specifickou péči o potřebné

osoby zaměřené činnosti. Ti, co

kromě obědů čerpají i další úkony, nebudou

změnami v poskytování stravy zasaženi

vůbec.

Tímto krokem však rozhodně nedojde

k odsunutí příjemců dovážené stravy

na okraj zájmu pracovníků Pečovatelské

služby. V průběhu března a dubna 2022

kluci našli v lese sedačky z auta, největší

úlovek naší uklízecí akce. Zajímavým

úlovkem byl truhlík na květiny a hodně

potrhaná vlajka naší republiky. Společně

jsme prošli větší část parku a snažili se

najít co nejvíce věcí, které patří do koše.

Větší děti pracovaly zcela samostatně

a občas nám pomocí telefonu hlásily

pozici, kde se nachází a co už našly. My

mladší jsme chodili s tetami a ty někdy

viděly odpadky dříve než my. Přes téměř

každého uživatele, který odebírá obědy

a neodebírá další úkony péče, navštíví

v předem domluvenou dobu sociální

pracovník daného okrsku, nabídne mu

nejprve další úkony péče, jejichž podstatu

mu vysvětlí, a popřípadě kvalitní

a dobře dostupné dovážkové služby,

které mají přibližně stejné ceny a většinou

širší nabídku jídel. Klienty pečovatelské

služby nenecháme na holičkách

a pro příjemce obědů dovážených do

domácností máme nachystanou variantu,

kdy budou moci dostávat nadále jídlo

z téže jídelny. Zároveň dostanou i nabídku

rozvážkových firem. Sociální pracovníci

Pečovatelské služby jim také pomohou

v případě zájmu tyto firmy obvolat

či domluvit dle konkrétních potřeb.

Věříme, že tento postup, ač se může zdát

zpočátku bolestivý, povede k větší spokojenosti

stávajících klientů Pečovatelské

služby.

Na závěr připojím jeden z kontaktů

na možnost dovážení oběda: e-mail:

sjstravenky@seznam.cz, tel.: 725 875 123

a ještě pozvánku na zajímavou akci:

Dne 7. 6. 2022 se uskuteční na Kraví

hoře Veletrh prorodinných a seniorských

organizací, tak se přijďte podívat,

jaké všechny možné služby jsou pro seniory

a rodiny v Brně nabízeny!

Pavel Tyralík, II. místostarosta

mrazivé teploty to bylo docela příjemné

dopoledne. Bylo nás sice méně než loni,

ale zvládli jsme uklidit velkou část lesa.

Někteří dokonce našli trička z loňského

roku, které si vlastnoručně vyráběli

a s velkou chutí si je oblékli. Doma nás

potom čekaly skvělé špízy a výborná

horká polévka, která nás zahřála, a na

závěr sladká odměna v podobě oříškové

čokolády.

Ivana Skalová, vychovatelka DD Dagmar

6 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2022


INZERCE

Zajímá Vás jakou cenu má Vaše nemovitost?

Vypracuji Vám zdarma tržní odhad ceny vhodný pro

- prodej nemovitosti

- dědické řízení, majetkové vyrovnání

Při prodeji nemovitosti Vám garantuji

- lidský přístup

- profesionální přípravu nemovitosti k prodeji

- videoprohlídku zdarma

Tel. 777 729 415, e-mail: ivana.filousova@century21.cz

Instalatérství

Drobné opravy vody,

topení a odpadu.

350 Kč/m 2

PODLAHÁŘSTVÍ

Slezák • 724 738 924

Kompletní podlahářské

práce včetně materiálu

RENOVACE PARKET

broušení, tmelení, lak

www.podlahyslezak.cz

Rychle – Non stop

tel. 608 045 745

Blíží se konec platnosti technické kontroly vašeho vozidla?

Blíží se konec platnosti technické kontroly vašeho vozidla?

NAVŠTIVTE STK S TRADICÍ V KRÁLOVĚ POLI!

NAVŠTIVTE STK S TRADICÍ V KRÁLOVĚ POLI!

Poskytujeme profesionální služby již od roku 1992

Pravidelné Poskytujeme technické profesionální prohlídky osobních služby a dodávkových již roku automobilů, 1992

Pravidelné technické prohlídky motocyklů osobních a přívěsů a dodávkových automobilů,

Evidenční motocyklů kontroly a přívěsů vozidel

Dovozy, přestavby, Evidenční zástavby kontroly LPG vozidel a emisní normy

Měření Dovozy, emisí přestavby, benzínových, zástavby naftových LPG a emisní motorů, normy LPG

Měření emisí benzínových, naftových motorů, LPG

ONLINE REZERVACE

ONLINE REZERVACE

+420 541 212 116

+420 541 219 420

+420 541 212 116

+420 541 219 420

www.stkkralovopole.cz

www.stkkralovopole.cz

www.pohrby.cz

STK Královo pole s.r.o

Sladkovského 7, 612 00, Brno

STK Královo pole s.r.o

Sladkovského 7, 612 00, Brno

Pracovní doba

Po - Čt : 7:00 - 17:00 hod.

Pracovní doba

Pá : 7:00 - 14:00 hod.

Po - Čt 7:00 17:00 hod.

Pá : 7:00 - 14:00 hod.


INZERCE

Výroba klíčů K+K

Příkop 4, Brno

VÝROBA

klíčů a autoklíčů s dálkovým ovládáním

PRODEJ

zámkových vložek

visacích zámků

dveřních kování

jma-klice.cz

MALBY

TAPETOVÁNÍ

21 Kč/m 2

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY DVEŘÍ

450 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD,

STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

REKONSTRUKCE

bytových jader, koupelen a topení

Poradenství, návrh, realizace na klíč

+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

PŘIJMEME NA VÝPOMOC

PRODAVAČKU

do prodejny dětského

textilu a papírnictví

V ŽABOVŘESKÁCH

PRACOVNÍ DOBA DLE DOHODY

SERVIS a OPRAVA

NOTEBOOKŮ

& POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA!

Vyzvednutí u Vás.

Rozumné ceny,

rychle a spolehlivě,

25 let praxe.

Další informace 604 487 684 Bednář I 608 880 107

INZERCE

VE ZPRAVODAJI

Pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky.

Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU!

inzerce@nase-zabovresky.cz

tel.: +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

NOVÁ OPTIKA v OC PERLA

SPECIÁLNÍ SKLA

PRO ŘIDIČE

sleva 30 %

VYŠETŘENÍ ZRAKU BEZ ČEKÁNÍ

Rezervační formulář online na

www.nekudaoptik.cz, tel.: 702 180 562

nám. Svornosti 2573/6, Žabovřesky


NOVÝ BAZÉN PRO ŽABINY

Nebudu daleko od pravdy, když řeknu,

že většina Žabiňáků je ráda, že žije právě

v Žabinách. Vždyť jsme jednou z mála

městských částí, která skutečně intenzivně

a kontinuálně zlepšuje životní komfort

svých obyvatel. Možná je to i tím,

že k sobě pořád máme zkrátka blízko.

Dokážeme si povídat, dokážeme si říct,

co se nám líbí nebo co by naopak stálo

za to, aby se změnilo. Výsledkem je místo,

ve kterém se nám hezky žije.

Příběhů s dobrým koncem tak máme

v Žabovřeskách naštěstí hodně. Tohle

je další z nich. Před časem jsem dostal

od našich občanů podnět k tomu, aby

se obnovil nefunkční bazén, který se

nachází ve Waldorfské základní škole.

Nejlépe tak, aby sloužil nejen škole, ale

i veřejnosti. Mnozí z Vás si vzpomenou

na dobu, kdy fungoval. I já jsem chodil

do tohoto bazénu do plavání. Protože

oprava havarijního stavu v objektu, který

spravuje městem zřizovaná škola, je

věc, která překračuje naši městskou část,

obrátil jsem se na město. S potěšením

mohu oznámit, že Rada města Brna dala

rekonstrukci tohoto plaveckého bazénu

zelenou a začne ji připravovat!

Co všechno bude předmětem rekonstrukce?

Bazén dostane novou vanu

a novou technologii, dojde k obnově bazénových

ploch, novou dispozici získají

šatny a sociální zázemí. Výraznou novinkou

bude vstup do bazénu zvenčí, který

bude řešen tak, aby byl využitelný pro

veřejnost. Projektová příprava investice

začne v květnu, celkové náklady dosáhnou

35 milionů korun a v průběhu roku

2026 budeme (staro)nový bazén napouštět

vodou. Rekonstruovaný bazén

Z NAŠICH ŠKOL

přispěje k rozšíření možností plavecké

výuky dětí a žáků a pro veřejnost bude

znamenat vítanou možnost si jít zaplavat

v odpoledních a večerních hodinách.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

GRATULACE

Za naši městskou část chci VELMI pogratulovat

paní učitelce Michaele Kulískové

z naší základní školy na nám. Svornosti.

Pro své výjimečné pedagogické schopnosti

i přístup k žákům totiž získala ocenění

v kategorii – Významná pedagogická

osobnost roku. Toto prestižní ocenění

uděluje každoročně město Brno ve spolupráci

s Odborem školství a já jsem při

slavnostním ceremoniálu byla nesmírně

pyšná na to, že naše děti učí ti nejlepší!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

JAK CHUTNÁ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Myslím, že téma reptajících ratolestí nad

kvalitou školních obědů jsme si čas od

času vyslechli všichni. Tak jsem byla velmi

ráda, že paní ředitelka školní jídelny na

ZŠ Jana Babáka přišla s nápadem ochutnávky

jídel školní kuchyně pro rodiče

a veřejnost. V dubnu akce proběhla a já

se jí osobně účastnila, abych měla skutečně

ten nejdůvěrnější pohled – tedy

na tváře dětí a rodičů při konzumaci

nabízených jídel. Protože nic Vás nepřesvědčí

v jídle více, než že Vám prostě

chutná. Ochutnávka probíhala mezi

16. a 18. hodinou a rodiče chodili během

celého odpoledne. Byla možnost ochutnat

tři jídla: rajskou s mletým masem

(kuličky), brokolicovou placku s bramborovou

kaší a buchtičky s krémem.

A k tomu i rybí polévku! Já neodolala

rybí polévce a buchtičkám s krémem.

Atmosféra byla příjemná a všichni, které

jsem měla možnost vidět, si na jídle

pochutnali. Mluvila jsem s mnoha rodiči

i dětmi, většina jich byla s jídlem moc

spokojená. A pokud měl někdo připomínky,

paní ředitelka si vše pečlivě zapisovala,

probírala jak s rodiči, tak s dětmi

a společně hledali možnosti, jak stravování

vylepšit.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

JEDEN ÚŽASNÝ TATÍNEK

Možná byste tomu nevěřili, ale v Žabovřeskách

se dějí skutečně výjimečné

věci. A já měl tu čest, doprovodit našeho

nejstaršího „sloužícího“ tatínka do školky,

které byl věrný už celých dvacet dva

let a tento rekord drží stále. Je to vážně

neuvěřitelné prvenství, které Dušan Procházka

má. Mnozí z Vás jej znáte, coby

zkušeného cestovatele a skvělého fotografa,

navíc i jako člověka se svérázným

humorem a láskou k publiku. Takže bylo

jasno – musel jsem vyrazit na návštěvu

do MŠ Fanderlíkova, kam Dušan Procházka

– fotograf a cestovatel – zavítal

spolu s malými dárky pro děti. Dušan je

totiž nepřetržitě od roku 2005 držitelem

titulu a certifikátu „Zasloužilý otec“ této

školky. Tehdy totiž navštěvoval školku

po 22 letech i jeho druhý syn. Po krátké

besedě a prohlídce školky spolu s paní

ředitelkou Mgr. Jarmilou Klímovou věnoval

dětem kreslící potřeby a požádal

o obrázky dětí. Ty nejhezčí budou spolu

s jeho foto obrazy vystaveny např. v rámci

prázdninové výstavy na žabovřeské

radnici. Dušan Procházka byl, je a bude

mou velkou inspirací, jak si člověk dokáže

užívat života! Takže Dušane, je super,

že Žabovřesky mají tatínka, jako jsi Ty!

Pavel Tyralík, II. místostarosta

KVĚTEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


Z NAŠICH ŠKOL

NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY NA ZŠ SIROTKOVA

Jednu z největších škol v Brně, Základní

školu Sirotkova, není třeba nijak

zvlášť představovat. Mluví za ni výsledky,

úspěšné akce, výhry v soutěžích, ale

hlavně množství spokojených a vzdělaných

žáků. A protože mít vytvořený prostor

pro rozvoj je velkou devízou každé

školy, je dobře, že již realizované odborné

jazykové třídy, sportovní hala a nově

vybudované učebny slouží svému účelu.

Společně s vedením školy se můžeme

pochlubit, že právě naše Sirotkova k nim

získá i nové odborné učebny chemie, přírodopisu,

fyziky a robotiky.

Absence vybavených kmenových učeben

je vždycky problém, neboť skladování

potřebných pomůcek a materiálů je

komplikované, pokud se musejí učitelé

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIROTKOVA 36

… TAKÉ NA WWW.ZSSIROTKOVA.CZ

V běžném školním roce organizujeme

pro žáky 7. tříd vždy dva týdenní lyžařské

kurzy a v březnu potom výběrový

zdokonalovací kurz v Rakousku, který je

určen pro žáky 7.–9. tříd.

Při sedmáckém výcviku lyžujeme ve skiareálu

Kraličák v malebném údolí Stříbrnic

a Hynčic pod Sušinou. Hned po

skončení vánočních prázdnin vyrazily za

sněhem třídy 7. A a 7. C. Kromě tří žáků

se ho účastnili všichni žáci těchto tříd.

Po sedmi dnech měly tento kurz vystřídat

zbývající dvě sedmé třídy. Bohužel

z důvodu nařízení karantény těsně před

odjezdem nemohla odjet třída 7. B.

Pro ni uspořádáme náhradní kurz v příštím

roce.

Na konci ledna jsme na Kraličáku zorganizovali

první náhradní termín pro žáky

8. B a 8. D, kteří kvůli covidové situaci

nemohli na kurz v loňském školním roce.

Tohoto kurzu se zúčastnili až na dva

žáky všichni, celkem tedy 40 dětí. Na začátku

března jsme jeli do Jeseníků znovu,

tentokrát se třídami 8. A a 8. C. Kurzu

se opět až na dva žáky účastnili všichni.

i žáci stěhovat. Naopak funkčně vybavené

a specializované učebny vytvoří to

správné „vědátorské“ klima, jak pro zajištění

praktické, tak experimentální výuky.

Součástí výstavby nových učeben bude

přístavba nové části školní budovy. Dojde

ke zbourání stávající kotelny a k vybudování

nové, propojí se též patra školní

budovy. V I. NP bude učebna chemie

a kabinet se skladem chemikálií, ve II. NP

učebna přírodopisu s kabinetem a ve

III. NP učebna a kabinet robotiky. Součástí

stavby bude vytvoření odborné učebny

fyziky ve stávající budově školy. Veřejné

prezentace v Klubu rodičů se zúčastnil

i I. náměstek primátorky Petr Hladík.

Celkové odhadované náklady na stavbu

a vybavení nejmodernějšími pomůckami

LYŽAŘSKÉ KURZY ŽÁKŮ ZŠ SIROTKOVA V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE

Naštěstí jsme škola, ve které pracuje celkem

devět tělocvikářů, takže jsme se na

kurzech vystřídali a neměli jsme potíže

s personálním obsazením instruktorů.

jsou ve výši 35 milionů korun a celou dobu

stavbu připravujeme tak, aby stavba

byla financovaná z IROP EU.

Filip Leder, I. místostarosta

Jsme moc rádi, že žáci na lyžařské kurzy

s námi jezdí. Naučí se řezaný oblouk buď

na lyžích nebo na snowboardu, zdokonalí

se v lyžařských dovednostech, získají

jistotu. Během dne děti lyžují od 9 do 12

hodin, pak jdou na oběd a po krátkém

odpočinku lyžují od 14 do 16 hodin. Večer

mají vždy nějaké společné aktivity, zábavný

program nebo rozbor jejich lyžařských

výkonů, které přes den natáčíme.

Na konci března jsme se 46 žáky odjeli

na zdokonalovací lyžařský kurz do rakouského

střediska Tauplitz. O tento výběrový

kurz, na který mohou jet žáci 7.–9.

tříd, je obrovský zájem. Máme ubytování

přímo na svahu s možností odpočinku

po obědě na pokojích. Tento kurz je

organizován na pět lyžařských dnů.

Letos jsme poprvé nabídli dětem možnost

vzít si s sebou i skialpy.

Jsme moc rádi, že všechny kurzy proběhly

bez problémů a že naši žáci mají

o lyžařské aktivity, které škola nabízí,

velký zájem. Těšíme se na další dobrodružství

v horách!

Dan Jedlička, ředitel školy

foto: archiv ZŠ Sirotkova foto: archiv ZŠ Sirotkova

NOC S ANDERSENEM

Po dvouleté odmlce, kterou přinesla

pandemická situace, se i u nás na škole

opět konala dnes již tradiční Noc s Andersenem,

tedy přespání ve škole, doprovázené

bohatým programem plným

dobrodružství.

Stejně jako každý předchozí ročník, i tento

se nesl v duchu specifického tématu.

Tím letošním se staly Rychlé Šípy a jejich

Záhada hlavolamu, a to díky 115. výročí

od narození jejich tvůrců – spisovatele

Jaroslava Foglara a ilustrátora Jana Fischera.

Na žáky druhých tříd tak po vzoru

hochů, vedených Mirkem Dušínem, čekal

nespočet šifer, v čele se záhadou

zamknutých klíčů. Kromě spousty jiných

logických hádanek a pohybových aktivit

si děti vyzkoušely také tvorbu vlastního

časopisu TamTam.

S příchodem noci přišel také vrchol

večera, a to v podobě cesty do Stínadel,

při které si každý z 62 účastníků našel

vlastního ježka v kleci. Valné většině dětí

se navíc podařilo dostat legendární hlavolam

z klícky ven.

Letošní druháci si tak kromě obdivu

samotného Jana Tleskače zaslouží pochvalu

i od nás. Snad se jim nocování

líbilo stejně tak, jako nám, a doufáme, že

i za rok opět společně zhasneme školu.

Za ŠD Kateřina Zástěrová, vychovatelka

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2022


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. SVORNOSTI 7

… TAKÉ NA WWW.ZSNSVOR.CZ

JAK JSME (NE)SPALI V DRUŽINĚ, ANEB JEDEN VELKÝ ZÁVOD, JEDNA VELKÁ JÍZDA!

Začátek jara jsme v družině oslavili trochu

netradičně a to tak, že jsme si družinu

prodloužili až do sobotního rána.

V pátek odpoledne jsme vyrazili do Vida!

science centra. Na science show to bylo

nesmírně napínavé, interaktivní formou

jsme soutěžili ve družstvech, dalo by se

říct, že to byl téměř adrenalinový zážitek.

Všechna stanoviště jsme ani nestihli

absolvovat, ale nákup suvenýrů jsme naštěstí

stihli.

Po návratu do školy jsme si ještě pěkně

zařádili na hřišti. Po takovém akčním odpoledni

do nás ta pizza přímo skočila,

k tomu slaďoučký mošt ze Sadů, nebo

teplý čajík z jídelny. Už to vypadalo, že

některým ani nezbyly síly rozestlat si

spacák a vyčistit zuby, nicméně bez toho

by to prostě nešlo, a tak šup, jde se chystat

na spaní. Ti otrlejší vytáhli deskovky

a oblíbené hračky, ale většina se účastnila

štafetového závodu na WC, protože

jak nám bylo řečeno, skoro všichni musí

hodně pít a mají prakticky neustále žízeň.

Závod byl velmi vyrovnaný, jednou vítězily

holky a jednou zase kluci, vesměs se

jednalo o dvojice, někdy také vícečlenná

družstva.

Kolem deváté hodiny se někteří závodníci

úplně vyčerpali a začali se vyptávat,

kdy už bude večerka. U večerky se do

závodu zapojili i pedagogové. Kdyby si

snad někdo myslel, že se prostě popřeje

dobrou noc a jde se spát, tak to by se

velice pletl. Teprve teď začíná ta pravá

a nefalšovaná zábava, ten skutečný adrenalin!

Ošetřili jsme menší zranění, pořešili

bolavé bříško, štípající oko, našli ztraceného

plyšáka a vytrhli kývající se zub.

V tuto chvíli se dostáváme do semifinále

štafetového závodu, kde už závodili jen

ti nejlepší. Teď už to začalo snad vypadat,

že se půjde opravdu spát. Ale i mistr

tesař se někdy utne, a tak to bylo i v tomto

případě. Jak to už tak bývá, ti nejstarší

nám pookřáli a začala polštářová, nebo

spíše spacáková bitva.

Soutěžící pedagogický dozor tak začal

střídavě vybíhat schody a postupně aplikovat

všechny své pedagogicko-psychologicko-výchovné

trumfy. Dalo by se říct,

že závodnice z řad pedagogů nijak netriumfovaly,

ba spíše naopak, byl to jeden

velký propadák. Soupeř kolem půlnoci

vyčerpáním usnul a pedagogové tuto

skutečnost považovali za velké vítězství.

Ne na dlouho jsme se však mohly těšit,

protože mládí je nevyčerpatelné a zdánlivé

ztráty sil se rychle vrací. Kolem páté

hodiny ranní jsme byly opět vyzvané

na souboj. Tady už musíme ale přiznat, že

tým pedagogů byl v značném oslabení

a zdaleka nemohl konkurovat soupeři.

Po tak náročném utkání jsme doplnili

síly v podobě vydatné snídaně. Děkujeme

všem maminkám, tetám i babičkám

za vynikající buchty, koblížky a ovoce,

myslím, že si všichni pochutnali. Ta méně

zábavná část nastala ve chvíli, kdy se

bylo potřeba sbalit a uklidit družinu. Tímto

se omlouváme všem rodičům, že jsme

děti nevrátili tak pečlivě sbalené, jak jste

nám je dodali, nicméně, tady už by se

zcela jistě jednalo o další závod a na ten

nám už bohužel nezbyl čas ani síly.

Zuzana Blahová,

jedna z méně úspěšných závodnic

MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

V letošním roce se naše škola zapojila

do projektu Mezinárodní cena vévody

z Edinburghu – DofE. Jedná se o neformální

a zcela dobrovolné vzdělávání mladých

lidí ve věku 14–24 let. S projektem

byli seznámeni naši sedmáci a osmáci, ze

kterých se vytvořila skupinka asi dvaceti

dětí odhodlaných se do projektu zapojit.

Projektem je provedou čtyři proškolení

učitelé naší školy.

O co vlastně v DofE jde? Mladý člověk

si sám zvolí svůj cíl ve třech oblastech –

pohyb, dovednost a dobrovolnictví. Pro

mnohé je těžkým úkolem už potřeba

zvolit si reálný cíl, který je někam posune

a který budou schopni splnit. Ve dvou

oblastech pak na dosažení cíle pracují

3 měsíce a v oblasti, kterou si vyberou

jako hlavní, dokonce 6 měsíců. Třešničkou

na dortu bude expedice. Na ni Dofáci

vyrazí dle vlastního plánu se stanem,

spacákem a úkolem nést si vše potřebné

a uvařit si alespoň jedno teplé jídlo denně.

Pokud naši Dofáci zvládnou všechny náročné

úkoly, čeká je závěrečná slavnostní

ceremonie. Během ní budou odměněni

odznakem a mezinárodně uznávaným

certifikátem. My jsme ale teprve na začátku.

A jaké cíle si děti zvolily? V oblasti

pohybu je to většinou zlepšení se v běhu,

ale také cíl nachodit za 6 měsíců 1000

km. V oblasti dovedností by žáci rádi splnili

několik cílů z vaření či pečení chleba,

četby, rukodělných prací. Já osobně se

velmi těším na trénink dovednosti moderování

chlapců z 8. B vysíláním zpráviček

ve školním rozhlase. Díky plnění cílů

z dobrovolnictví už máme v současné

chvíli nasbíráno několik pytlů odpadků

z lesa na Palackého vrchu. Velmi užitečná

určitě bude také pomoc dívek z 8. B

ukrajinským dětem v rámci školní družiny.

Držíme pěsti všem našim žákům, kteří

přijali tuto výzvu, ať se jim podaří jejich

cíle splnit a těšíme se na expedice.

Za vedoucí DofE ze ZŠ a MŠ

náměstí Svornosti, Andrea Firešová

15. OLYMPIÁDA DĚTÍ ŽABOVŘESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

O ŽABOVŘESKÝ POHÁR

ÚTERÝ 7. 6. 2022 OD 9:00 HODIN

Atletika – sportovní areál – hlavní stadion VUT v Brně Pod Palackého vrchem

Disciplíny: běh na 60m, vytrvalostní závod, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, štafety škol na 4x60m

11.50 hodin – slavnostní vyhlášení

ČTVRTEK 9. 6. 2022 OD 8:15 HODIN

Plavání - bazén ZŠ nám. Svornosti

Disciplíny: 50m kraul, 50m prsa, 50m znak a štafeta 4x50 kraul

Fotbal (chlapci), vybíjená (dívky) - hřiště ZŠ nám. Svornosti

12.30 hodin – slavnostní vyhlášení celé olympiády

ZNÁMĚSTÍ SVORNOSTI

BRNO

Pořadatel: Městská část Brno-Žabovřesky, ZŠ Sirotkova, SKC Rubín, p.o. • Ředitel závodu: Dan Jedlička

Soutěžící: družstva žákyň a žáků ZŠ Sirotkova, ZŠ Jana Babáka a ZŠ nám. Svornosti

soutěží se vždy ve dvou kategoriích – 4.–5. ročník, 6.–9. ročník, zvlášť děvčata a chlapci

Akce se uskuteční za podpory Městské části Brno – Žabovřesky

KVĚTEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


ZE ŽABOVŘESK

JAK NA ÚSPORNÉ BYDLENÍ?

Nebudu zřejmě daleko od pravdy, když

řeknu, že současná situace každého

z nás víceméně nutí k zamyšlení nad udržitelným

stavem účtů za energie. Proto

jsme ve spolupráci se Státním fondem

pro životní prostředí připravili seminář

k dotačním programům pro majitele

domů, s názvem velmi příhodným - Jak

na úsporné bydlení.

Uskuteční se v úterý 7. června od 17

hodin v KD Rubín a koná se pod záštitou

I. náměstka primátorky Petra Hladíka.

Potrvá přibližně 2 hodiny a je primárně

určen pro majitele rodinných a bytových

domů. Během semináře představíme

aktuální dotační programy. A které to

konkrétně jsou?

Rekonstrukce rodinných/bytových domů

• dotace na zateplení obvodových stěn,

střechy, stropů a podlah u stávajících

rodinných domů

• dotace na výměnu oken a dveří

Výstavba rodinných domů

• dotace na výstavbu nebo nákup

nového rodinného domu s velmi

nízkou energetickou náročností

Fotovoltaika, dešťovka a zelené střechy

• dotace na solární termické a fotovoltaické

systémy, tepelná čerpadla, rekuperaci,

využívání tepla z odpadní vody

• dotace na zelené střechy, využívání

dešťové a přečištěné odpadní vody

v domácnosti a na zahradě

Výměna starých neekologických kotlů

• dotace na výměnu nevyhovujících

zdrojů tepla, jejichž provoz bude zakázán

• kdo může žádat v programu Nová

zelená úsporám a kdo v kotlíkových

dotacích – vysvětlení rozdílů mezi

oběma programy

S ohledem na kapacitu sálu není třeba se

dopředu registrovat, stačí přijít. Seminář

je pro návštěvníky zdarma a já se již nyní

těším na zajímavé informace a na viděnou

s Vámi!

Filip Leder, I. místostarosta

Jak na

úsporné bydlení

aneb dotace pro majitele rodinných

a bytových domů z programu

Nová zelená úsporám

a kotlíkových dotací

Vlastníte rodinný či bytový dům a uvažujete

o rekonstrukci? Chcete stavět nebo byste si jen

rádi snížili vysoké účty za energie a vodu pořízením

nádrže na dešťovku, instalací fotovoltaiky

nebo výměnou starého kotle za nový úspornější?

Představíme vám programNová zelená úsporám

i kotlíkové dotace, které vám v době rostoucích

výdajů za bydlení dokáží ušetřit i stovky tisíc korun.

SETKÁNÍ PRO UKRAJINU V RUBÍNU

Jsem pyšná na to, jaké Žabovřesky

jsou. Jak se dokážeme semknout

a pomáhat v nejrůznějších situacích

a v nejrůznější době. Ještě si pamatuji,

jak jsme se spolupodíleli na charitativních

projektech v rámci covidu,

jak jsme pomáhali v rámci všech materiálních

sbírek pro rodiče samoživitele

a vždycky jsme informačně u toho, dát

Vám vědět, co je třeba, abychom mohli

pomoci tam, kde je to důležité. A Rubín?

Tak to je skutečně tepající srdce Žabovřesk.

Chci všem, kteří se na programu,

výstavách i dobročinném jarmarku podíleli,

velice poděkovat. Děkuji všem námi

zřizovaným školkám a školám i ZUŠ Veveří,

dále děkuji folklórnímu souboru

Žabiňáček, dobrovolníkům i seniorům

a děkuji i partnerům akce. Diecézní

charita Brno je přesně tím partnerem,

u kterého si můžeme být jistí, že vybrané

finanční prostředky – z dobrovolného

vstupného a výtěžku jarmarku – použije

tam, kam patří. Polovina výtěžku poputuje

přímo na Ukrajinu, druhá polovina

bude využita v rámci pomoci zde již žijícím

ukrajinským rodinám. Záštitu nad

akcí kromě mě převzal i I. náměstek primátorky

Petr Hladík. Tato charitativní

akce byla první, kterou jsme v tomto formátu

i rozsahu kdy v Žabovřeskách zažili

a jsme jedinou městskou částí, která měla

tak bohatý program i skvělou návštěvnickou

odezvu. Dopoledne se zkoušelo

a odpoledne až do večera běžel program.

Kultura má totiž jednu úžasnou

výhodu – hudba, tanec a výtvarný projev

přece nepotřebují slova – hovoří

k nám prostřednictvím emocí a prožitků.

A tohle byl pro řadu ukrajinských

návštěvníků, kteří zde také byli, zážitek

skutečně obrovský. Ještě jednou všem

velký dík.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2022


SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

VOLNÝ ČAS

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

7. KVĚTNA

DEN PRO RODINU (14:30 – 18:30 h)

21. KVĚTNA

DEN FARNOSTI (10:30 – 16:30 h)

PRO DĚTI VŠEHO VĚKU

V našem středisku je živo nejen ve všední

dny. Na první květnovou sobotu pro vás

chystáme odpoledne plné zábavy a zajímavých

aktivit, při kterých se vyřádí děti

všeho věku. Během Dne pro rodinu se

můžete těšit na různé hry a soutěže, písničky,

pohádku nejen pro nejmenší a také

na závěrečnou společnou hostinu okořeněnou

táborákem. Pokud se rozhodnete

strávit ЗАНЯТТЯ

příjemné odpoledne v našem areálu,

ДЛЯ nebojte МАМ se І ДІТЕЙ s sebou vzít všelijaká odrážedla,

koloběžky a jiná vozítka. Bude

dobré ІГОВА přibalit КІМНАТА i něco ДЛЯ МАМ k zakousnutí І ДІТЕЙ na

Вільна гра, художня та музична діяльність,

казки для дітей. Також варіант для мам чи

бабусь проводити час у лінгвістично тісній групі.

AKTIVITY

Щосереди з 9:00 до 11:00

за адресою Foerstrova 2, Брно – Жабовржеський

PRO DĚTI A RODIČE

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ НАЙМОЛОДШИХ

Від однієї до двох годин для дітей до 6 років

HERNA та їхніх батьків, PRO UKRAJINSKÉ бабусь і дідусівMÁMY A DĚTI

Volná ЗАНЯТТЯ hra, výtvarné ДЛЯ a ШКОЛЯРІВ

hudební aktivity, pohádka

ЗАНЯТТЯ AKTIVITY

pro

Від

děti.

однієї

Také

до

možnost

двох годин

pro

занять

maminky nebo

babičky та гуртки strávit для čas дітей v jazykově 6–18 років blízké skupině.

ДЛЯ PRO DĚTI МАМ A І RODIČE ДІТЕЙ

ВІДКРИТИЙ každou středu КЛУБ 9 ДЛЯ - 11 МОЛОДІ h

na Foerstrova 2, Brno - Žabovřesky

Пообідній клуб з безкоштовною програмою

ІГОВА HERNA КІМНАТА PRO UKRAJINSKÉ ДЛЯ МАМ MÁMY І ДІТЕЙ

для молоді 6 – 26 років

A DĚTI

Volná Вільна

AKTIVITY hra, гра, výtvarné художня

PRO NEJMENŠÍ

a та hudební музична aktivity, діяльність, pohádka

pro казки děti. для Také дітей. možnost Також pro варіант maminky для nebo мам чи

Jedno až dvouhodinové aktivity

babičky бабусь

Повна

проводити strávit čas v час jazykově у лінгвістично blízké skupině. тісній групі.

pro děti пропозиція do 6 let a jejich rodiče за a brno.sdb.cz

prarodiče

AKTIVITY

Щосереди každou PRO středu з

ŠKOLÁKY

9:00 9 - до 11 h 11:00

Приходьте

na за адресою за

Foerstrova Foerstrova 2

2, Brno - Žabovřesky

2, | Брно Телефонуйте – Жабовржеський

за номером

+420 Jedno 608 733 až dvouhodinové 492 або пишіть aktivity на proukrajinu@brno.sdb.cz

a kroužky pro děti ve věku 6 - 18 let

ЗАНЯТТЯ

OTEVŘENÝ

AKTIVITY PRO ДЛЯ

KLUB

NEJMENŠÍ НАЙМОЛОДШИХ

PRO MLADÉ

Odpolední

Jedno Від однієї až dvouhodinové до двох годин

klub s volným

aktivity для дітей до 6 років

programem

pro

pro та їхніх

mladé

děti do батьків,

ve

6 let

věku

a бабусь jejich

6 - 26

rodiče і дідусів

let

a prarodiče

AKTIVITY ЗАНЯТТЯ PRO ДЛЯ ŠKOLÁKY ШКОЛЯРІВ

Jedno Від однієї až dvouhodinové до двох годин aktivity занять

Kompletní a та kroužky гуртки pro для nabídka děti дітей ve 6–18 věku років 6 na - 18 brno.sdb.cz

let

OTEVŘENÝ ВІДКРИТИЙ KLUB КЛУБ PRO ДЛЯ MLADÉ МОЛОДІ

Přijďte na Foerstrova 2 | Volejte +420 608 733 492

nebo Odpolední Пообідній pište na klub клуб proukrajinu@brno.sdb.cz

s з volným безкоштовною programem програмою

pro для mladé молоді ve 6 věku – 26 років 6 - 26 let

Kompletní Повна пропозиція nabídka за na brno.sdb.cz

Приходьте Přijďte na за Foerstrova 2 | 2 Volejte | Телефонуйте +420 608 за 733 номером 492

+420 nebo 608 pište 733 4 na 92 proukrajinu@brno.sdb.cz

або пишіть на proukrajinu@brno.sdb.cz

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU,

MČ Brno-Žabovřesky

a ZO Českých seniorů pořádá

ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

27. KVĚTNA V 17:30 HODIN

V KD RUBÍN

KONCERT COUNTRY KAPELY

STETSON Z VELKÉHO MEZIŘIČÍ

POD VEDENÍM PANA ABESKY

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT

ZNÁMÉ PÍSNIČKY!

Vstupné dobrovolné

závěrečnou hostinu, případně špekáček

na oheň. Celá ta paráda vypukne už 7. 5.

ve 14:30 na tradiční adrese Foerstrova 2,

Brno-Žabovřesky. Podrobné info najdete

také na našich webových stránkách.

Orel jednota Brno

Žabovřesky

zve děti od 5 let

do folklórního

souboru

ZÁBAVA NAPŘÍČ GENERACEMI

Třetí sobotu v měsíci nás potom čeká

akce, která nabídne trochu více duchovního

přesahu. Na Den farnosti opět nebude

o zábavu nouze, současně se akce

ponese ve znamení vděčnosti. Startujeme

už 10:30 mší v atriu a za doprovodu

věhlasného hudebního tělesa Salsa plus

se prokoušeme obědem až k odpolednímu

programu. Během něj dojde jak na

různé až pouťové atrakce, tak na tradiční

sportovní aktivity. Chybět ale nebude ani

koutek klidu nebo stanoviště pro kreativnější

návštěvníky. Farní odpoledne vyvrcholí

mezigenerační hrou a závěrečným

slůvkem a požehnáním. Další informace

se dozvíte na našich webových stránkách

a jiných kanálech. Těšíme se na

vaše úsměvy, které tak náramně sedí k

těm našim.

Za Salesiánské středisko mládeže

David Němeček

JARO BEZ DLUHŮ S DPMB

Dopravní podnik města navazuje na akci Milostivé léto a spouští vlastní počin –

Jaro bez dluhů s DPMB. Cílem je oslovit dlužníky, kteří nesplňovali podmínky

pro využití Milostivého léta. Týká se 30tisíc lidí, kteří dopravci na pokutách nezaplatili

200 miliónů korun. Díky nové akci mohou dlužníci uhradit jen 825 Kč za jednu

pokutu, zbývající část jim dopravní podnik odpustí.

„Nejen v Brně, ale i napříč republikou neměla akce Milostivé léto takovou odezvu,

jakou jsme očekávali. Dopravní podnik města Brna proto připravil její pokračování

zaměřené na dlužníky, na které se nevztahovalo Milostivé léto. Jedná se o daleko

větší skupinu lidí, u kterých nebylo zahájeno soudní, exekuční ani insolvenční řízení.

Dopravnímu podniku dluží v souhrnu 200 miliónů korun. Akce Jaro bez dluhů jim pomůže

zbavit se závazků a rizika, že by v budoucnu jejich dluhy rostly a byly vymáhány

exekučně,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

DPMB eviduje 150 tisíc pohledávek za jízdu bez platného jízdního dokladu, na které

se akce Milostivé léto nevztahovala. „Jedná se o nesplacené pokuty osob, které mají

bydliště na úřední adrese, které v době vzniku pohledávky nedovršily 18 let a osoby,

u kterých jsou vzhledem k množství soudně a exekučně vymáhaných pohledávek další

dluhy vymáhány mimosoudně,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města

Brna Miloš Havránek.

Pokud do 20. června 2022 zájemci uhradí sníženou přirážku k jízdnému a jízdné,

zbývající část mu dopravce odpustí. Namísto 1525 Kč tak lidé mají možnost zaplatit

825 Kč. Do akce Jaro bez dluhů s DPMB budou zahrnuty pohledávky, které jsou

• vymáhány mimosoudně, a u kterých:

• nebylo zahájeno soudní řízení

• nebylo rozhodnuto soudem

• nebylo zahájeno exekuční řízení

• u kterých neprobíhá insolvenční řízení.

Dlužník, který bude chtít využít akce Jaro bez dluhů s DPMB musí svůj záměr oznámit

písemně nebo emailem DPMB, a. s. (pokuty@dpmb.cz) nebo přímo smluvní advokátní

kanceláři (dpmb@advokati.pro).

Zároveň musí nejpozději do 20. 6. 2022 uhradit sníženou sazbu přirážky k jízdnému

+ jízdné. Za datum úhrady je považován den, kdy je daná částka připsána na účet.

Podrobné informace získáte na telefonním čísle 543 174 541, nebo na pracovišti Tarifního

kontaktního centra na Novobranské 18, 2. patro, po–pá 7–17 hodin.

Přijímáme

další

zájemce

Žabiňáček

Kdy: ve středu 17–18 h

Kde: malá tělocvična

ZŠ Sirotkova

Věk: od 5 let

Cena: 500 Kč/pololetí

Kontakt:

Vlaďka Balejová • 607 087 107

Marie Červenková • 774 090 573

www.orel-zabovresky.cz

foto: archiv Salesiánského střediska mládeže

KVĚTEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


KULTURA

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

POBOČKA BRNO-ŽABOVŘESKY

TAMARA NEČASOVÁ DOUBKOVÁ – TRÁVY A JINÉ POVÍDKY

V měsíci květnu se v knihovně představí

brněnská autorka, která se podle vlastních

slov považuje za celoživotního začátečníka.

V letech 1988-1993 studovala

na pedagogické fakultě v Brně. Kresbě

se věnovala u Jana Bružeňáka a rok

malby si zvolila u akademického malíře

Petra Veselého. Ačkoli studia nedokončila,

zájem o výtvarné umění u ní přetrval

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM

RUBÍN

PROGRAM KVĚTEN

7. KVĚTNA 16:00 hodin

BEN & MATEO – AŽ KE HVĚZDÁM TOUR

19. KVĚTNA 19:00 hodin

NEZMAŘI – přesunutý koncert z 31. března

Během koncertu zazní písně od počátku skupiny

až po současnost.

27. KVĚTNA 17:30 hodin

ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ – koncert country kapely STETSON

i v následujících letech. Tak jako mnoho

dalších vystavujících i ona dále pokračovala

na Výtvarné škole Aleše Chalupy

v Brně. Zde se pokusila především

o kresbu, figurální kresbu, nicméně časem

dospěla k návratu k malbě. Ta ji

vždy přitahovala nejvíce, a tak v současné

době již třetím rokem navštěvuje

kurz čínské tušové malby pod vedením

Makovského nám. 3, Brno-Žabovřesky

www.kdrubin.cz

Facebook Rubín Žabiny

PŘEDNÁŠKY VKPB vždy v 16:30 hodin

2. KVĚTNA KUVAJT Mgr. Aleš Spurný

9. KVĚTNA BARCELONA, PYRENEJE

prof. RNDr. Jan Franců CSc.

16. KVĚTNA ZÁŽITKY Z MISE V AFGÁNISTÁNU

Ing. Roman Kopřiva

23. KVĚTNA DOBRUDŽA RNDr. Jaromír Kolejka

30. KVĚTNA INDIE IV. část PhDr. Taťána Slavíková

Mozolky 52

Brno-Žabovřesky

tel.: 549 259 853

www.kjm.cz

PhDr. Jany Malé. Tato cesta ji zcela uchvátila

a věnuje se jí s nebývalým nadšením.

Rychlé malování podle vzoru je tím, co

jejímu stylu dlouhodobě vyhovuje. Kresbu

i malbu považuje za neoddělitelnou

součást svého života, potřebu i radost.

Výstava bude otevřena v obvyklých prostorách

pobočky KJM Mozolky 52 od 2.

května do konce téhož měsíce.

Iveta Kubová, vedoucí pobočky KJM

KINO LUCERNA

PREMIÉRY V KVĚTNU

3.–5. KVĚTNA 18:00 hodin

HELMUT NEWTON: NESTOUDNÁ KRÁSA

dokumentární, životopisný – titulky

6.–7. KVĚTNA 17:45 hodin

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU

ŠÍLENSTVÍ – sci-fi, dobrodružný

Facebook: kino Lucerna Brno

Instagram: @kinolucerna

10. KVĚTNA 18:15 hodin

AŽ ZAŘVE LEV – dokument, historický

14. KVĚTNA 13:30 hodin

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

animovaný - komedie - dabing

17. KVĚTNA 20:30 hodin

FILM ROKU – komedie,drama – titulky

Činnost kina

je podporována

MČ Brno-Žabovřesky

21. KVĚTNA 18:15 hodin

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?

komedie

26. KVĚTNA 17:45 hodin

TOP GUN: MAVERICK – akční – dabing

26. KVĚTNA 20:30 hodin

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU MU –

UDRŽUJTE AKTIVNÍ MYSL V KAŽDÉM VĚKU!

Jak lépe využít volný čas než opět zasednout

do školních lavic? Masarykova

univerzita nabízí studijní programy pro

seniory v rámci Univerzity třetího věku.

Základem nabídky U3V MU jsou dlouhodobé

kurzy a pro akademický rok

2022/2023 je připravena pestrá nabídka,

ze které si vybere každý. Přihlásit se můžete

do tříletého Všeobecně zaměřeného

kurzu, který je určen všem, kdo mají

zájem o všeobecný přehled, jelikož je

připravován ve spolupráci se všemi deseti

fakultami MU. Obdivovatele umění

jistě nadchne tříletý kurz Umělecká díla a

podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení,

který je pořádán ve spolupráci

se Seminářem dějin umění FF MU a bude

se zabývat uměleckými díly, která vznikla

od raného novověku až po současnost.

Oba tříleté kurzy jsou zakončeny slavnostní

promocí, na níž účastníci obdrží

osvědčení o absolvování kurzu. Dále je

možné se přihlásit do jednoletých kurzů,

kterými jsou Kulturní dědictví a památkové

péče na Moravě, jenž je pořádán

ve spolupráci s Národním památkovým

ústavem, a také kurz Univerzita třetího

věku a Moravské zemské muzeum.

Výuka na Univerzitě třetího věku MU

probíhá zpravidla jednou za 14 dní, a to

v období od října do května. Jednotlivé

přednášky trvají 90 minut. Vzdělávání je

bezplatné, každoročně se hradí pouze

zápisné, které pro tento akademický rok

činí 800 Kč.

Přihlášky ke studiu přijímáme od 2. května

do 30. června 2022, a to elektronicky

nebo osobně v kanceláři U3V MU

(Komenského nám. 2, Brno). Další informace

a podrobnosti o nabízených kurzech

naleznete na www.u3v.muni.cz.

Kolektiv U3V MU

veletrh

PARK KRAVÍ HORA BRNO

organizací

Propagace služeb

prorodinných a seniorských

organizací

zábavný program pro

všechny generace

7. 6. 2022

a

10.00 — 18.00

výtvarná dílna

malování na obličej

IQ zóna

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2022


SVĚŘTE NÁM VAŠI NEMOVITOST

KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS

PŘI PRODEJI A PRONÁJMU REZIDENČNÍCH

A KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V BRNĚ A OKOLÍ

JIŽ 20 LET V ŽABOVŘESKÁCH S VÁMI

Blatného 23 I 616 00 Brno-Žabovřesky I tel. 775 965 777 I mail@athosreality.cz

Infolinka zdarma: 800 100 302 I www.athosreality.cz


V Žabinách stavěli

už naši otcové.

a my pokračujeme,

tady jsme doma.

Naším cílem je stavět. Jsme developerská a projekční

firma, která chce vrátit Žabinám původní

nebo dát nový vzhled.

Pokud řešíte prodej Vaší nemovitosti , obraťte se

na nás jako na developera, a získejte nejvyšší

možnou tržní cenu. Chcete-li rekonstruovat,

připravit projekt nebo si nevíte rady se vzhledem

Vašeho nového domova, rádi se s Vámi potkáme.

Zastavte se u nás na Šmejkalce nebo se podívejte

na projekty, které jsme dokončili a které nás čekají

na našem webu brpgroup.cz.

Chcete prodat, stavět nebo realizovat projekt?

stavte se k nám nebo na brpgroup.cz

Šmejkalova 86, Brno | info@brpgroup.cz | +420 731 169 999

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!