31.10.2022 Views

Žabovřeský zpravodaj 11/22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 11

LISTOPAD 2022

ROČNÍK 31 I MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Vážení a milí spoluobčané,

dnešní listopadové číslo našeho Žabovřeského

zpravodaje je už číslem, kdy je

známa nová podoba vedení radnice na

následující čtyři roky. Komunální volby

v naší městské části ukázaly, že Vám dění

v naší obci není lhostejné. A já Vám jménem

svým i svých kolegů velice děkuji za

to, že jste nám dali svoji důvěru a příležitost

i nadále pracovat pro rozvoj našich

krásných Žabovřesk. V zastupitelstvu

tak máme celkem 7 politických subjektů.

Máme 3 místostarosty, 2 výbory

zastupitelstva a 9 komisí Rady městské

části – podrobné rozložení najdete na

stranách 8 a 9.

Občanská odpovědnost je pro fungování

demokracie jedním z klíčových prvků,

pro které jsme my nebo naši rodiče před

33 lety zvonili klíči. A je to téměř k neuvěření,

ale 17. listopad bude mít letos

oněch Kristových 33 let, za kterých naše

republika ušla pořádný kus cesty. Cesty

v demokracii, která dává jednotlivci

svobodu a prostor k tomu se realizovat,

ale současně vyžaduje dodržování pravidel

a zákonů. A je to podle mého soudu

i systém založený na rovnosti a důvěře.

Důvěře v to, že všichni máme stejná

práva a jediný, kdo má právo soudu, je

v naší zemi justice a ne média. Pokud

věci mají svůj řád, vše funguje tak, jak

má. A k listopadovému pořádku patří

Dušičky, Světýlka nad Žabinami, a také

nástup adventního období. Chci Vás

pozvat na naše tradiční předvánoční

setkání s rozsvícením vánočního stromu

na Makovského náměstí ve čtvrtek

24. listopadu – podrobný program naleznete

na straně 3 nebo klikněte na

www.zabovresky.cz.

Na závěr mám pro Vás ještě jednu pozvánku.

Pokud budete mít zájem, a ještě

jste se s námi nebyli podívat na prohlídce

výstavby VMO Žabovřeská a neprošli

si budovaný tramvajový tunel, tak

se můžete přihlásit na e-mailu: leder@

zabovresky.cz. Termín je 15. listopadu

a půjdeme ve dvou skupinách, které jsou

limitovány počtem 40 osob. Tedy jako

vždy platí, kdo se dřív přihlásí, ten jde.

První čas prohlídky je v 16 hod. a druhý

v 17 hod.

Přeji všem krásné listopadové dny

a těším se s Vámi na viděnou u letošního

rozsvíceného vánočního stromu!

Filip Leder, starosta

3

ROZSVÍCENÍ

8

ZASTUPITELSTVO

VÁNOČNÍHO STROMU MĚSTSKÉ ČÁSTI

9

A ADVENTNÍ

BRNO-ŽABOVŘESKY

KONCERT V RUBÍNU

VÝBORY A KOMISE

RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

BRNO-ŽABOVŘESKY


ZE ŽABOVŘESK

REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKTIVITY V ŽABOVŘESKÁCH

REVITALIZACE ZELENĚ ŠUMAVSKÁ

Po rozsáhlé opravě kanalizace

a vodovodu se

lokalita Šumavská-Pod

Kaštany posunula do

další etapy, pro všechny

obyvatele určitě

příjemnější, neboť se

začíná kultivovat zeleň.

Za sebe musím říct, že

se moc rád dívám, jak se toto prostředí

mění a projekt, který máme na našich

webových stránkách k nahlédnutí už více

než rok, se stává realitou.

Díky naší připravenosti jsme se s projektem

revitalizace zeleně dostali v loňském

roce mezi finální sedmičku vybraných

projektů, na které byly uvolněny

finanční zdroje z pokladny města Brna.

S objemem 9,2 mil. Kč se tak revitalizace

řeší skutečně komplexně. Nemocné stromy

ustoupily nové výsadbě, stávajícím

dřevinám se dostalo ozdravných řezů

a nově bude vysazeno 17 kusů listnatých

stromů. Záměrem tohoto revitalizačního

projektu je i veškeré stávající dřeviny,

které jsou ve vyhovující zdravotní

kondici, plně využít v rámci kompozice

nového návrhu. Pro zvýšení přehlednosti

a bezpečnosti celého prostoru byly odstraněny

původní keřové porosty. Je potěšitelné

vidět, že cit pro detail nechyběl

u takových drobností, jako jsou tvary květinových

záhonů, které se vinou celým

prostorem. Vnější prostor vnitrobloku

NA NÁVŠTĚVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY GABRIELY PREISSOVÉ

Mateřská školka Gabriely Preissové patří

se svými pěti třídami a 125 dětmi k největším

v naší městské části a s rokem

výstavby 1974 i k jedněm z nejdéle sloužících.

A protože se v městské části kontinuálně

věnujeme opravám a kultivaci našich

objektů, byla letos v létě v této mateřské

škole realizována jedna z největších

oprav, a sice generální rekonstrukce

zdravotně-technické instalace, tedy

laicky řečeno došlo k opravě topného

systému, rozvodů a radiátorů, rekonstrukci

toalet a umýváren. Dost možná,

že zvenku to není moc vidět, nicméně

uživatelský komfort jak dětí, tak pedagogických

i nepedagogických pracovníků

se zlepšil výrazně.

V rámci letní stavební aktivity školka

pořídila i nové koberce do herních částí

prostorů. Jednotlivé třídy působí skutečně

útulným dojmem, neboť došlo

k barevnému sladění prostoru i v rámci

barevné výmalby místností. A to, že se

citlivě pracovalo i s výběrem barev sanitárního

zázemí školky, je na první pohled

zřejmé. Smolíčci, Budulínci, Rákosníčci,

Cipísci a Kulihrášci, tak se totiž jednotlivé

třídy jmenují, mají každá své barevné

provedení.

S paní ředitelkou Mgr. Hanou Lashinovou

jsem si prošel školku skutečně důkladně,

a tak nemohla chybět návštěva zahrady.

je pojat s akcentem na uliční provoz

rušné dopravní tepny, těsně související

s hustou obytnou zástavbou. Proto je

významná část konceptu řešení zeleně

věnována pohledovým dominantám organicky

tvarovaných záhonů, s takovým

výběrem rostlin, aby kvetly celé vegetační

období a vytvářely zajímavé pohledové

varianty celoročně, zimu nevyjímaje.

Použity jsou trvalkové výsadby s vyšším

stupněm autoregulace a extenzivní

údržbou. Tato květena se vizuálně hodí

do prostoru, který je v kontaktu s okolní

krajinou a je vhodná pro slunné a vysychavé

stanoviště.

A znalce upozorňuji, že v zahradě této

naší mateřské školky máme opravdový

skvost. Je zde totem jednoho z legendárních

brněnských umělců – Aloise Mikulky.

A protože tato zahradní skulptura

by si již zasloužila odbornou restauraci,

vzal jsem si za své, že se společně s ředitelkou

SKC Rubín pokusíme školce

v této záležitosti pomoci. Žabovřesky sice

disponují řadou soch, které spadají do

období sorely, ale autorů postmoderny

Pro nás důležitou věcí je i to, že celý projekt

bude po dobu následujících pěti let

spravovat firma, která výsadbu realizuje.

Tedy veškeré nově vysazené rostliny

a dřeviny budou v odborné péči, protože

jak všichni dobře víme, jedna věc je rostlinky

vysadit a druhá je se o ně pečlivě

starat. Budu moc rád, když si stáhnete

naši mobilní aplikaci Munipolis, a kdyby

se cokoli dělo, dáte nám vědět. To, že celou

aktivitu sledujete, vím jednak z osobních

setkání s Vámi, ale také díky Vašim

reakcím na sociálních sítích.

Moc děkuji všem, kteří mi zasílali a zasílají

dokumentační fotografie z výsadby!

zde moc nemáme. A přitom pan Alois

Mikulka je umělec, který dokáže navodit

svými díly pohodu i radost.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem,

kteří se v závěru prázdnin zasadili o to,

že po úspěšné realizaci stavebních prací,

které mimochodem proběhly v extrémně

rychlém čase, se podařilo vše uklidit

a připravit pro nerušený začátek školního

roku.

Filip Leder, starosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o. foto: archiv SKC Rubín, p.o.

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2022


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

REVITALIZACE ZELENĚ ŠUMAVSKÁ 2

NA NÁVŠTĚVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

GABRIELY PREISSOVÉ 2

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

A ADVENTNÍ KONCERT V RUBÍNU 3

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO

ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 3

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI ANEB

SVĚTÝLKA NAD ŽABINAMI 4

ZAJÍMAVÉ NOVINKY

PRO VOLNÝ ČAS 4

MLADÍ CESTOVATELÉ 5

ZAHRADNÍKEM S VYKŘIČNÍKEM 5

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ OD LISTÍ 5

VÝSLEDKY VOLEB A SLOŽENÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI 8

SLOŽENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ RADY 9

EKOPARK ŽABOVŘESKÉ LOUKY –

SAVEPOINT 12

NAVÁŽÍ ŽABINY NA LOŇSKÝ

EUROCUP? 12

AMADEUS POMÁHÁ RŮST

MLADÝM PIANISTŮM 12

NAŠI SENIOŘI

ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ 4

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY NABÍZÍ

VOLNÉ KAPACITY 5

ZE ŽABOVŘESK

VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE 13

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA 13

KULTURA

LEGENDÁRNÍ KAMELOT

SE VRACÍ DO RUBÍNU 13

KULTURNÍ DŮM RUBÍN 14

KINO LUCERNA 14

KLUB HÁDANEK

A SUDOKU CHYTRÁ ŽABA 14

VÁNOČNÍ UMĚLECKÁ VÝSTAVA

VARIACE BAREV A TVARŮ 14

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

A ADVENTNÍ KONCERT V RUBÍNU

Letošní rozsvícení vánočního stromu

na Makovského náměstí proběhne

ve čtvrtek 24. listopadu. Stejně jako

v minulých letech se snažíme tento

slavnostní adventní čas zpříjemnit

nějakou novinkou – ať je to zimní kino,

svítící maketa zeměkoule tzv. Terallona,

či letos úplně poprvé charitativní

adventní koncert s názvem Jako

v nebi, tak i na zemi, jehož výtěžek

bude věnován na rekonstrukci totemu

Aloise Mikulky v MŠ G. Preissové.

A věc, na kterou se jistě těšíme všichni,

je kulturně-společenské odpoledne,

kde se o jedinečný adventní program

postarají žáci a děti všech našich žabovřeských

školek a škol. Program začne

jako obvykle od 15:30 hodin prodejem

vánočních výrobků v adventní uličce.

Od 16 hodin pak budou účinkovat se

svými vánočními pásmy naši nejmladší

– tedy děti z mateřských škol, v 17:00

hodin společně slavnostně rozsvítíme

náš letošní vánoční strom městské

části a bude následovat program vystoupení

žáků našich základních škol.

Chybět nebude svařák, teplý jablečný

punč, Ježíškova zvonička s Ježíškovou

poštou a ve foyer KD Rubín budou

probíhat od 15 do 17 hodin adventní

dílničky. A od 19 hodin již zmíněný

adventní charitativní koncert Jako

v nebi, tak i na zemi. V rámci koncertu

vystoupí smyčcový rock LSQ, cimbálová

muzika Dúbravěnka, s poezií

v hudbě Dáša Ubrová s triem a s poezií

v životě Zdeněk Junák. Ať už přinesl

letošní rok cokoli, advent je vždy časem

klidu, míru, rodinných a sousedských

setkání. Jste všichni srdečně

zváni!

Filip Leder, Igor Fučík,

Pavel Tyralík a Pavel Crhan

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

V pátek, 28. října, jsme oslavili 104 let

od vzniku Československého státu. Jako

každoročně k uctění tohoto státního

svátku položilo vedení městské části

Brno-Žabovřesky pietní kytici na místa,

která připomínají v Žabovřeskách tuto

významnou událost. Na ZŠ Sirotkova,

u domu Pečovatelské služby na ulici

Horova a na Burianově náměstí. Historii

a statečnost je třeba si připomínat s pokorou

a úctou a vzpomenout památky

těch, kteří obětovali to nejcennější, svůj

život.

Petra Kačírková,

ředitelka SKC Rubín, p.o.

zleva Igor Fučík, I. místostarosta

a Filip Leder, starosta

zleva Filip Leder, starosta;

Igor Fučík, I. místostarosta; Ivo Borovec, radní;

Pavel Tyralík, II. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Vydává Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, IČ 09636251 • kontakt: Makovského nám. 3, tel.: 770 160 317, e-mail: zpravodaj@kdrubin.cz

Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o., Mgr. Lucie Wessely, tel. č.: 541 213 704, Zařazené příspěvky

se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Mgr. Lucie Wessely –

Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o. • ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, tel.: 549 523 511 • Zdarma • Vydáno 31. října 2022 • Schváleno MK ČR E 12125

www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku Distribuce do schránek 1. týden v měsíci • Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz,

tel. 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno • SKC Rubín, p.o. neodpovídá za obsah placené inzerce na stranách 6, 7, 15 a 16.

LISTOPAD 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


ZE ŽABOVŘESK

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

ANEB LETOŠNÍ SVĚTÝLKA NAD ŽABINAMI

ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

Zpívání pro zdraví patří v Žabovřeskách

k jedné z oblíbených aktivit, která

se bezmála dvacet let těší zájmu široké

veřejnosti. A protože nedávno zemřel

pan Petr Kalábek, který se zasadil o to,

aby Zpívání pro zdraví bylo v našem KD

Rubín – chtěla bych mu in memoriam říct

a Vás ubezpečit o tom, že na tuto tradici

hodláme navázat. Proto jsme se dohodly

na pokračování této milé akce s Nadací

zdraví pro Moravu a předsedkyní správní

rady nadace MUDr. Danuší Spohrovou,

která projekt před neuvěřitelnými dvaceti

lety vymyslela a uvedla v život. Tehdy

ještě Zpívání pro zdraví nebylo v Rubínu,

ale bylo, a je jasné, že tato myšlenka byla

skutečně životaschopná a přinesla řadu

krásných vzpomínek a milých zážitků.

Pojďme si tedy s paní doktorkou zavzpomínat

a popovídat si o tom, že dobrá nálada

a dobrá mysl je jednou z nejdůležitějších

věcí, které nám dokáží zpříjemnit

nejen běžný život, ale jsou i nenahraditelnou

součástí života lidí, kteří jsou v již

pokročilejším věku či prodělali nějakou

vážnou nemoc.

Paní doktorko, jaká je cílová skupina

Zpívání pro zdraví? Jsou to především

senioři?

Víte, špatná nálada a deprese jsou věcmi,

kterým se člověk tu a tam v životě nevyhne.

A když se k tomu přidají ještě nějaké

závažné zdravotní problémy, člověku

najednou není do smíchu. To můžete být

starší ročník či mladý člověk, vždy platí,

že zdravá psychická stránka je velkým pomocníkem

při zvládání jakýchkoli těžkostí.

Říká se, že kultura spojuje. A Vy jste,

mohu-li být konkrétnější, přišla před

dvaceti lety se skutečně krásným spojením.

Jak vůbec Zpívání pro zdraví přišlo

na svět?

ZAJÍMAVÉ NOVINKY PRO VOLNÝ ČAS

Každý z nás, kdo má děti, nebo v mém

případě už i vnoučata, mi dá jistě za

pravdu, že každý věk má něco do sebe

a v každém čase vývoje našeho „špuntíka“

potřebujeme něco jiného. Proto jsem

moc rád, že se nám do portfolia nabídek

pro aktivní trávení volného času

v Žabovřeskách podařilo zařadit i jednu

zbrusu novou aktivitu. Pod vedením

Jany Reichel je totiž otevřen prostor pro

kreativitu, a to jak dětí, tak dospělých.

V prostoru Klubovny spolkových aktivit

na Eliášově 39 totiž budou probíhat

kurzy pro tvořivé děti, kurzy kreslení,

večerní figurativní kreslení, a na adrese

Pod Kaštany 17 budete mít příležitost

Kdo by si na začátku listopadu nechal

ujít lampionový průvod? Natož ten náš,

speciálně kouzelně žabovřeský, s názvem

Světýlka nad Žabinami. I letos jej

pro městskou část organizovalo SVČ

Lužánky-pracoviště LATA. A protože

každoročně si LATA pohraje s tématem

kouzelného Wilsonova lesa, který tvoří

jedinečnou tajuplnou kulisu tradičního

putování s lampiony, bylo letošní inspirací

téma pohádky Zvířátka a loupežníci.

Součástí akce je především pro děti

několik tematických stanovišť, na kterých

řeší nějaké úkoly, které vedou

na závěr k zasloužené odměně. I my

jsme s rodinou vyrazili. A musím říct,

že to bylo moc fajn. Podzimní zádumčivé

podvečerní počasí dalo vyniknout

lampionům, a to nejen těm koupeným,

ale i těm ručně vyráběným. A nadšené

štěbetání dětí se neslo korunami opadávajících

stromů, protože každý si chtěl

odnést to své zasloužené zvířátko za odměnu.

A na všechny se dostalo.

Přeji hezké podzimní dny,

Igor Fučík, I. místostarosta

Jsem profesí lékařka a mám osobní dlouholeté

zkušenosti i s onkologickými pacienty,

a ačkoli se to možná nezdá, věřím,

že právě dobrá mysl, dobrá nálada

a pohoda jsou skutečně nejdůležitější.

A protože jsem rodačka z Uherského

Hradiště a jsem celoživotní optimistka,

nechala jsem se inspirovat jednou nádhernou,

dnes již tradiční akcí, Podzimní

hradišťské slavnosti vína a otevření památek,

samo sebou s otevřenými vinnými

sklípky. A celé Hradiště zpívá a baví se.

Tak jsem si před těmi dvaceti lety řekla,

pojďme přivézt folklór a dobrou náladu

i do Brna – no a bylo to. V prosinci 2002

se konalo první Zpívání pro zdraví v Bílém

domě ve spolupráci s redaktorkou Českého

rozhlasu, paní Marcelou Vandrovou.

Cílem bylo zazpívat si, poslechnout si

známé písničky nebo se i něco nového

dozvědět či se nějakou písničku naučit.

A tento koncept držíme stále. Stále měníme

a upravujeme repertoár, stále se snažíme

nalézt pro diváky poutavé interprety,

ale hlavním cílem je, přivést je na jiné

myšlenky a ukázat svět z té lepší stránky.

A protože příští rok v březnu 2023 to

bude dvacet let, kdy se poprvé v Brně

začala skloňovat akce Zpívání pro zdraví,

plánujeme společně s Nadací zdraví pro

Moravu a paní MUDr. Spohrovou v Rubínu

skutečně velké narozeninové Zpívání pro

zdraví, a to na čtvrtek 9. března 2023.

Ale to je ještě trochu daleko, teď je před

námi adventní setkání Zpívání pro zdraví,

na které jste srdečně zváni. Uvidíme se

ve čtvrtek 15. prosince od 17 hod., podvečer

se bude konat pod taktovkou Michala

Miltáka, a bude to oslava nadcházejících

Vánoc.

Paní doktorko, děkuji Vám za rozhovor

a těším se na další dlouholetou spolupráci!

Petra Kačírková, ředitelka SKC Rubín, p.o.

získat potřebné dovednosti v základech

šití na šicím stroji. A pokud máte rádi

keramiku, mohu jen doporučit náš nový

kurz na ZŠ Sirotkova! Pro více informací

klikněte na www.zabovresky.cz.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

4 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2022


MLADÍ CESTOVATELÉ

Musím říct, že spolupracovat s Dušanem

Procházkou, naším žabovřeským patriotem

a velkým cestovatelem, je radost.

O to větší, že Dušan vždy všechno

pojímá jak vysoce profesionálně, tak

srdíčkem. Jeho předprázdninová vernisáž

výstavy Obrazy z cest, které naplnily

exotikou skutečně všechna patra naší

radnice, se setkala s mimořádným úspěchem.

Při vernisáži si přišli na své jak

milovníci cestovatelských historek a fotografií,

tak rodiny s dětmi, neboť na naši

vernisáž připlula i pirátská nafukovací

loď. A Dušana napadlo udělat fotosoutěž

pro žáky našich základních škol. Vyhlásili

jsme 3 kategorie a ve všech třech kategoriích

jsme vybrali výherce. Zúčastnily

se všechny tři naše základní školy –

ZŠ Sirotkova, ZŠ J. Babáka a ZŠ nám.

Svornosti. Výběrová komise ve složení

Dušan Procházka, paní ředitelka SKC Rubín

Petra Kačírková a já, vybrala jednotlivé

vítěze kategorií. A jak to celé dopadlo?

Kategorie Moje město/moje čtvrť

1. místo Martin Němec, 2. místo Arthur

Němec, 3. místo Matyáš Turčáni

Kategorie Moje prázdninová cesta

1. místo Jan Procházka, 2. místo Adam

Mazánek, 3. místo Tereza Malurková

Kategorie Moji nejlepší přátelé

1. místo Adela Ryglová, 2. místo Dominika

Holoubková, 3. místo Karolína Machová

A abychom celé soutěži dodali ten

správný význam, pozvali jsme si výherce

do naší společenské jednací místnosti na

radnici a tam je ocenili nejen diplomem,

ale i věcnými cenami. A protože i já jsem

zapáleným cestovatelem a rád si fotím

místa a lidi, které nechci zapomenout,

moc celému projektu fandím, a proto se

už teď těším na další ročník!

Pavel Tyralík, II. místostarosta

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY NABÍZÍ VOLNÉ KAPACITY

Odlehčovací pobytové služby jsou druhem

sociální služby, které poskytují

pomoc lidem dlouhodobě pečujícím

o osoby v nepříznivém zdravotním stavu

a které ztratily částečně svoji soběstačnost.

Centrum sociálních služeb p.o.

má kapacitu 45 lůžek, a to na Pečovatelské

službě Brno-Bystrc, Vondrákova

9, Pečovatelské službě Brno-Žabovřesky,

Horova 77 a na Pečovatelské službě

Brno-Židenice, Jamborova 61. Do služby

přijímáme osoby od 27 let věku se zdravotním

postižením, chronickým postižením

nebo seniory s trvalým pobytem

v Jihomoravském kraji.

V rámci aktivizací je pro naše uživatele

připravován pestrý program, při kterém

si trénují nácvik sociálních dovedností

a upevňují společenské vazby mezi svými

vrstevníky (návštěvy dětí z mateřských

ZAHRADNÍKEM S VYKŘIČNÍKEM

Pamatujete na článek „Zahradníkem

s otazníkem“ v prosincovém čísle loňského

roku? Byl o jednom mladém muži,

který s námi žije v Žabovřeskách a je doslova

jedničkou ve svém oboru.

Šimon Beneš je studentem Střední zahradnické

školy v Rajhradě a když jsme

spolu loni dělali rozhovor, zrovna vyhrál

soutěž Kopidlenský kvítek. Soutěžilo

se ve čtyřech disciplínách a když bylo

sečteno, byl Šimon vítěz.

Letos má Šimon před sebou maturitu

a za sebou už má opět účast v Kopidlenském

kvítku. A víte, jak to letos dopadlo?

Šimon už je zase jednička!! Je mistrem

ČR pro rok 2022 v zahradnickém oboru!

Soutěž má za úkol prověřit všestrannost

každého účastníka a letos jich bylo

celkem 30. Mezi soutěžní disciplíny patří

například výsadba rostlin, poznávání

rostlinného materiálu, řízkování, aranžování,

vazačské překvapení i roubování.

Soutěží jednotlivci i družstva.

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MČ BRNO - ŽABOVŘESKY

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ OD LISTÍ

ZE ŽABOVŘESK

a základních škol daných městských

částí, oslavy v rámci ročních období –

Vánoce, Velikonoce, pálení čarodějnic,

začátek léta, oslavy narozenin, canisterapie,

vystoupení hudebního dua).

Bližší informace o možné rezervaci

pobytu Vám poskytne paní Marie Provazníková

na tel. čísle 778 429 658 nebo

na emailu: provaznikova@cssbrno.cz.

Skládám Šimonovi poklonu, protože je

vždy jednodušší vyhrát než vítězství

znovu obhájit, protože je úžasné, jak

zodpovědně si vybral své zaměření, protože

je ochoten věnovat čas a píli tomu,

aby vynikal, a protože je pořád skromný

a pokorný. Přeji mu, aby obstál u maturity

a je mi jasné, že mu nebude stačit nic

jiného, než být mezi nejlepšími (nejspíš

si to přejí i v Kopidlnu…aby taky to zlato

už získal konečně i někdo jiný). Doufám,

že se v průběhu let ještě potkáme a že si

Šimon Beneš udrží svoji „šťastnou hvězdu“.

Ještě jednou velká gratulace.

Denisa Janková,

radní a předsedkyně Komise pro školství

14. LISTOPADU 2022

18. LISTOPADU 2022

8–11 hodin Fanderlíkova, Drnovická, Ostrá

8–11 hodin Bráfova, Voroněžská (parkoviště mezi domy č.9 a 16),

10–14 hodin Voroněžská (bez parkoviště mezi domy č.9 a 16), Spojovací

15. LISTOPADU 2022

10–14 hodin Horákova, Eliášova , Záhřebská (parkoviště u domu

č. 17, 19), Klímova

8–11 hodin Maničky, Mozolky (mezi ul. Luční a Přívrat), Foerstrova, 21. LISTOPADU 2022

Lipská, parkoviště u domu Luční 32

10–14 hodin Bezejmenná (včetně parkoviště), vnitroblok Pod Kaštany

8–11 hodin J. Nečase, Foustkova, Krondlova (od domu Krondlova 5

do konce)

(Kounicova-Tábor-Šumavská-Pod Kaštany sudá i lichá

a Šelepova)

10–14 hodin Záhřebská, Plovdivská

22. LISTOPADU 2022

16. LISTOPADU 2022

8–11 hodin Šmejkalova, Tichého (od domu Tichého 8), Korejská

8–11 hodin Fričova, Kvapilova, Poznaňská, Jindřichova mimo MHD

(včetně parkoviště za domy Jindřichova 6 a 8), Kubánská

(mimo MHD)

10–14 hodin Záhřebská (parkoviště u domu č. 8, 12), M. Stejskalové,

10–14 hodin Nohavicova, Petřvaldská, Šmídkova, Zeleného

(od domu Zeleného 23 po ulici Marie Steyskalové

Zemkova, Sabinova, Kainarova (od domu Kainarova 1

po Sabinovou)

a od ulice Šmejkalové po ulici Bráfovou)

Blokové čištění proběhne s dopravním značením. V případě provádění rekonstrukce inženýrských sítí nebo jiný stavebních prací neproběhne.

Miloš Adam, vedoucí Odboru veřejných služeb

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

foto: archiv Šimona Beneše

LISTOPAD 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


INZERCE

PODLAHÁŘSTVÍ Instalatérství

Slezák • 724 738 924

Kompletní podlahářské Drobné opravy vody,

práce včetně materiálu

topení a odpadu.

RENOVACE PARKET

broušení, tmelení, lak

395 Kč/m 2

www.podlahyslezak.cz

Rychle – Non stop

tel. 608 045 745

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU

VYSTAVENO REPASOVANÉ SPOTŘEBIČE

300+ spotřebičů za akční ceny

www.chladservis.cz

KOMFORTNÍ DOPRAVA

včetně výnosu

Křenová 19, Brno

www.pohrby.cz

SVĚŘTE NÁM VAŠI NEMOVITOST

KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS

PŘI PRODEJI A PRONÁJMU REZIDENČNÍCH

A KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V BRNĚ A OKOLÍ

JIŽ 20 LET V ŽABOVŘESKÁCH S VÁMI

Blatného 23 I 616 00 Brno-Žabovřesky I tel. 775 965 777 I mail@athosreality.cz

Infolinka zdarma: 800 100 302 I www.athosreality.cz


SERVIS a OPRAVA

NOTEBOOKŮ

& POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA!

Vyzvednutí u Vás.

Rozumné ceny,

rychle a spolehlivě,

25 let praxe.

Bednář I 608 880 107

MALBY

TAPETOVÁNÍ

21 Kč/m 2

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY DVEŘÍ

450 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD,

STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

Dětský

Zboží od českých výrobců

INZERCE

textil

za skvělé ceny

Makovského nám. 2, budova MEDISPOL

(naproti vchodu do supermarketu Billa)

Otevřeno: po–pá 8–12 h / 12.30–18 h, so 8–12 h

Nové a volné lekce! Cvičení jógy podle B.K.S. Iyengara

Cvičení je vhodné při zdravotních potížích

a zároveň také i pro zdatné sportovce.

Relaxujte, regenerujte, posilujte a dostaňte své tělo

do psychofyzické rovnováhy. Doporučený věk od 18 do 108 let.

YOGA CENTRUM BRNO | FANDERLÍKOVA 74 | INFO A REZERVACE 541 212 164, 736 473 773

www.iyoga.cz

www.iyoga.cz

REKONSTRUKCE

bytových jader,

koupelen

a topení

+420 513 034 551

Poradenství, návrh,

realizace na klíč

www.tzbcentrum.cz

+420 704 458 187 info@tzbcentrum.cz

CHRÁNĚNÁ MONTÁŽNÍ DÍLNA

HLEDÁ ŽENY A MUŽE S OZP

JEDNODUCHÁ RUČNÍ

MONTÁŽNÍ PRÁCE

INZERCE

VE ZPRAVODAJI

Pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky.

Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU!

inzerce@nase-zabovresky.cz

tel.: +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

Úvazek dle dohody 4–6 hodin denně.

Pouze ranní směna.

Práce v malém kolektivu české firmy.

Místo výkonu práce:

Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)

telefon: 775 330 122

e-mail: info@meta-pyro.cz


ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

VÝSLEDKY VOLEB PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022–2026

starosta městské části

Mgr. FILIP LEDER KDU-ČSL

e-mail: leder@zabovresky.cz

tel.: 549 523 520, mobil: 603 803 333

Narozen v Brně, ženatý, 2 děti.

V minulém volebním období působil

ve funkci I. místostarosty

MČ Brno-Žabovřesky. Současně byl

členem Zastupitelstva statutárního

města Brna, kterým je i po komunálních

volbách pro období 2022–2026.

V tomto volebním období bude

vykonávat působnost pro oblast

odboru finančního, oblast dopravy

a životního prostředí.

I. místostarosta městské části

Bc. IGOR FUČÍK, MBA. ODS

e-mail: fucik@zabovresky.cz

tel.: 549 523 520

Narozen v Brně, ženatý, 2 děti.

V minulém volebním období působil

v Zastupitelstvu městské části

Brno-Žabovřesky, byl členem

Kontrolního výboru.

V tomto volebním období bude

vykonávat působnost pro oblast

odboru finančního, oblast dopravy

a životního prostředí.

II. místostarosta městské části

Ing. PAVEL TYRALÍK ANO

e-mail: tyralik@zabovresky.cz

tel.: 549 523 520

Narozen v Brně, 2 dcery a 2 vnučky.

V minulém volebním období působil

jako II. místostarosta MČ Brno-

-Žabovřesky, je garantem projektu

FamilyFriendlyCommunity

a ambasadorem aktivizačních

programů pro seniory.

V tomto volebním období bude

vykonávat působnost pro oblast

majetku a investic, oblast odboru

sociálního a oblast školství.

ČLENOVÉ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

IVO BOROVEC, MBA. ODS

Narozen v Brně, ženatý, 1 dítě.

V minulém volebním období působil jako předseda

Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky.

V tomto volebním období bude vykonávat působnost

pro oblast kultury, volnočasových aktivit, oblast bytů

a správu bytového fondu.

e-mail: borovec@zabovresky.cz, tel.: 549 523 520

Ing. DENISA JANKOVÁ KDU-ČSL

e-mail: jankova@zabovresky.cz, tel.: 549 523 520

LIBOR TUPA ANO

e-mail: tupa@zabovresky.cz, tel.: 549 523 520

ZASTUPITELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI

1. Mgr. Jan Bobrovský • ODS

2. Ivo Borovec, MBA • ODS

3. Pavel Crhan • STAN

4. Josef Červenka • KDU-ČSL

5. Ing. Jiří Domský • Trikolora

6. Bc. Igor Fučík, MBA • ODS

7. Ing. Milan Gašo • ODS

8. Ing. Jan Grmela • Piráti

9. Mgr. Marek Havlíček, Ph.D. • Hnutí pro Žabiny

10. Mgr. Vladimír Hemerka • ANO

11. Ing. Jan Hlava • TOP 09

12. Ing. arch. David Hoffmann • ANO

13. Ing. Denisa Janková • KDU-ČSL

14. Mgr. Michal Jedlička • KDU-ČSL

15. Petr Kvarda • ANO

16. Mgr. Filip Leder • KDU-ČSL

17. Ing. Zbyšek Martoch • Piráti

18. Zdeněk Maslo • KDU-ČSL

19. Mgr. Silvie Mrkvanová • Piráti

20. Mgr. Lucie Pokorná • nezávislá kandidátka, ČSSD

21. Mgr. Marek Šlapal • ČSSD

22. Ing. Dana Šlezingerová • ODS

23. Libor Tupa • ANO

24. Ing. Pavel Tyralík • ANO

25. Ing. Jindřich Zuziak • Hnutí pro Žabiny

počet mandátů

III. místostarosta městské části

PAVEL CRHAN STAN

Narozen v Brně, 3 děti.

Dlouhodobě se věnuje oblasti

sportu a mládeže.

Jeho klíčovou oblastí tak bude

rozvoj sportu v městské části

Brno-Žabovřesky a oblast

územního rozvoje.

Lidovci a Starostové

SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09

ANO 2011

Česká pirátská strana

Hnutí pro Žabiny

Vaše starostka a ČSSD

SPD, Trikolora, Moravané a NK

Zelená pro Žabovřesky

6 21,32 %

6

19,89 %

5

17,61 %

3

9,77 %

2

9,44 %

2

8,65 %

1

5,91 %

0

4,38 %

e-mail: crhan@zabovresky.cz

tel.: 549 523 520

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

RESTART PRO BRNO 0

0

1,71 %

1,32 %

8 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2022


VÝBORY A KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

VÝBORY ZASTUPITELSTVA (členové výborů jsou uvedeni bez titulů)

FINANČNÍ VÝBOR

předseda Jan Hlava TOP 09

místopředseda Jan Grmela Piráti

členové Marek Šlapal ČSSD

Vladimír Hemerka ANO

Igor Fučík

ODS

David Hoffman ANO

Zdeněk Maslo KDU-ČSL

Jindřich Zuziak Hnutí pro Žabiny

Milan Gašo

ODS

tajemník výboru Michal Večeřa

KONTROLNÍ VÝBOR

předseda Lucie Pokorná bez PP/ČSSD

místopředseda Silvie Mrkvanová Piráti

členové Denisa Janková KDU-ČSL

Vladimír Hemerka ANO

Jiří Domský Trikolora

Marek Havlíček Hnutí pro Žabiny

Michal Jedlička KDU-ČSL

Ivo Borovec ODS

David Hoffman ANO

tajemník výboru Jitka Jirmanová

KOMISE RADY (členové komisí jsou uvedeni bez titulů)

MAJETKOVÁ A BYTOVÁ KOMISE

KULTURNÍ KOMISE

předseda Michal Jedlička KDU-ČSL

předseda Vladimíra Balejová KDU-ČSL

místopředseda Marek Šlapal ČSSD

místopředseda Lucie Pokorná bez PP/ČSSD

členové Pavel Tyralík ANO

členové Libor Červínek TOP 09

Zdeněk Dosoudil ANO

Ivo Borovec ODS

Petr Kvarda ANO

Vladimír Paneš Hnutí pro Žabiny

Jiří Domský Trikolora

Hynek Polášek Piráti

Věra Schwarzová Hnutí pro Žabiny

Dana Šlezingerová ODS

Jan Leder

ODS

Jan Grmela

Piráti

tajemník komise Miloš Vorba

tajemník komise Petra Kačírková

REDAKČNÍ KOMISE

předseda Zdeněk Maslo KDU-ČSL

místopředseda Libor Tupa ANO

členové Roman Křeček ODS

Jana Macháčková TOP 09

Silvie Mrkvanová Piráti

Petr Kvarda ANO

Denisa Janková KDU-ČSL

tajemník komise Petra Kačírková

KOMISE PRO SPORT

předseda Pavel Crhan STAN

místopředseda Jan Bobrovský ODS

členové Lukáš Zachoval ODS

Marek Havlíček Hnutí pro Žabiny

Vladimír Hemerka ANO

Petr Kvarda ANO

Jan Peřan

Piráti

tajemník komise Miroslava Smékalová

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ

předseda Denisa Janková KDU-ČSL

místopředseda Marek Šlapal ČSSD

členové Zdeněk Maslo KDU-ČSL

Dan Jedlička bez PP

Alena Brabencová ODS

Petr Hlaváček STAN

Silvie Mrkvanová Piráti

tajemník komise Kristýna Trávníčková

KOMISE PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST

předseda Libor Tupa ANO

místopředseda Vít Cvrček Hnutí pro Žabiny

členové Jiří Stejskal ODS

Zdeněk Kolíbal KDU-ČSL

David Hoffman ANO

Jiří Domský Trikolora

Jan Grmela

Piráti

tajemník komise Miloš Adam

STAVEBNÍ KOMISE

předseda David Hoffman ANO

místopředseda Roman Křeček ODS

členové Roman Holý ANO

Jan Sapák

bez PP

Josef Roudnický ODS

Jan Peřan

Piráti

Jindřich Zuziak Hnutí pro Žabiny

tajemník komise Hana Meitnerová

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RODINU

předseda Dana Šlezingerová ODS

místopředseda Michal Jedlička KDU-ČSL

členové Jiří Semmler TOP 09

Leoš Němec Přísaha

Hynek Polášek Piráti

Petra Kaiserová ANO

Ingrid Bodo Trikolora

tajemník komise Miloš Adam

Více informací a kontakty na zastupitele najdete také na webových stránkách www.zabovresky.cz.

LISTOPAD 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIROTKOVA 36

… TAKÉ NA WWW.ZSSIROTKOVA.CZ

DRUŽINOVÉ ŠAŠKOVÁNÍ

Tak už nám to zase začalo. A co vlastně?

Přece září – měsíc, který je velmi náročný

nejen pro děti, které čeká návrat či úplná

premiéra usedání do školních lavic, ale

i pro rodiče, kteří se snaží vše spojené

se školní docházkou logisticky skloubit,

zorganizovat a zajistit. Proto se naše

školní družina rozhodla letošní bláznivý

začátek školního roku dětem i rodičům

trochu zpříjemnit. Není přece nic lepšího,

než si během středečního odpoledne

odpočinout společným šaškováním!

A co všechno jste u nás vlastně mohli

zažít? Zachraňovat soba uvízlého v ledové

pustině, podojit krávu, pomalovat

obličej vlastního dítěte, přejít nebezpečnou

lávku, vyzkoušet si chůzi na

chůdách. Jako památku si rodiče mohli

ve svém mobilu odnést rodinný portrét

z našeho originálního fotokoutku, pro

každé dítko byl připraven heliový balónek.

Doufáme, že se nám podařilo rodiče

trošku odreagovat a umožnit jim strávit

pohodové a zábavné chvilky se svými

ratolestmi. Těšíme se na viděnou v příštích

měsících při dalších společných

aktivitách.

Kateřina Zástěrová, vychovatelka ŠD

ZŠ SIROTKOVA

HLEDÁ

PRACOVNICE

DO VÝDEJNY

OBĚDŮ

NA PRACOVNÍ POMĚR

(ÚVAZEK 0,56)

NA KRÁTKODOBÉ

ZÁSTUPY

Informace v kanceláři školy

Tel. 541 211 944

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 1

… TAKÉ NA WWW.ZSBABAK.CZ

VÝUKA JAZYKŮ V ORLICKÝCH HORÁCH

Ve dnech 2. až 7. 10. 2022 se žáci sedmého

ročníku Základní školy Brno, Jana

Babáka 1 zúčastnili již tradičního jazykového

soustředění v Deštném v Orlických

horách. Společně jsme putovali do světa

fantazie a kouzel, v jehož duchu se nesl

celý týden. Sedmáci měli možnost si

během dopoledních hodin vyzkoušet

projektovou výuku v rámci anglického

a německého jazyka, během které například

vytvářeli vlastní kouzelnické světy,

pracovali s literaturou nebo nacvičovali

živé obrazy. Odpolední hodiny strávili

hraním týmových her, výlety po krásném

okolí chaty Jedlová. Dokonce jsme

navštívili i nedalekou keramickou dílnu,

ZELENÉ HRÁŠKY PO CELÉM BRNĚ - I NA ZŠ JANA BABÁKA!!!!

Letošní výročí – 200 let od narození

zakladatele genetiky – G. J. Mendela je

v Brně znatelné na každém kroku. Brno

žije tímto géniem. Šaliny pomalované

hráškem, výstavy a akce v ulicích, setkání

nositelů Nobelovy ceny, odborné konference

a spousta dalšího.

Taková významná událost nás nemohla

minout! I ZŠ Brno, Jana Babáka 1 se

připojila a žila Mendelem.

Žáci 2. stupně měli začátkem října dvoudenní

projektovou výuku na téma Velikán

genetiky – Gregor Johann Mendel.

Maketa GJM v životní velikosti vítala žáky

při vstupu do školy. Žáci se seznamovali

s životem GJM, pracovali v expertních

týmech, studovali detailně dílčí problematiku

spojenou s Mendelem a poté výsledky

své práce prezentovali ostatním.

Pro odlehčení malovali před školou Mendela,

hrášky, květy, včely, opatství, tornáda

a další symboly. Pročítali komiksy od

autorky Lucie Seifertové, v okolí hradu

Špilberku hráli hru S Mendelem za pokladem.

Práci završili v Mendelově muzeu

na Mendelově náměstí prohlídkou Mendelova

pomníku, meteorologické stanice,

včelína a pohledem na Augustiniánské

opatství a baziliku Nanebevzetí

Panny Marie. Někteří byli tak šikovní,

že se poté vypravili za mladšími dětmi

do školní družiny předat získané informace

a drobné dárkové předměty

s G. J. Mendelem (např. pexesa, omalovánky,

vystřihovánky, masky hrášku

a butony).

Příprava tematicky zaměřeného výukového

dne dá hodně práce. Ale určitě se

vyplatí. Dobře to dokumentují postřehy

z níž jsme si odnesli vlastnoručně namalovaný

hrníček. Díky příjemnému počasí

jsme měli šanci užít si babí léto, děti se

v pořádku vrátily domů. Z pobytu si zaručeně

odvezly zajímavé zážitky

a zkušenosti, posílily kamarádství a vztahy

s učiteli.

Gabriela Jůzová,

učitelka anglického jazyka

získané z drobných hlášek mezi žáky:

Např.: „Mendel byl borec!“, „… A to neměl

ani zkoušky z přírodopisu!“, „Taky mívám

trému a bojím se písemek. Možná budu

mít Nobelovku.“ „Aha, tak proto bývá

u nápisu Mendelova univerzita ten zelený

hrášek.“, „Stejně genetiku nikdy

nepochopím.“ „Už vím, proč všude byly

ty zelené hrášky.“

Tým učitelů ZŠ Jana Babáka

S poděkováním Mendelově univerzitě v Brně za darované

komiksy, firmě Muzea servis, s. r. o., která

realizovala výstavu o GJM na Světové výstavě EXPO

v Dubaji a firmě Sun Drive Communications s. r. o.

za dárkové předměty.

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2022


Z NAŠICH ŠKOL

ZŠ JANA BABÁKA VE FINÁLE ATLETICKÉHO TROJBOJE

Dne 21. 9. 2022 se uskutečnilo republikové

finále atletického trojboje (běh na

50 m, hod kriketem, skok do dálky).

Cestovali jsme až do dalekého Turnova.

Cesta se nám vyplatila, jelikož naše

škola obsadila 20. místo v konkurenci

z celé ČR. Nečekanou společností byla

návštěva desetibojaře A. S. Helceleta

a atletky E. Martínkové, kteří se snažili

všechny soutěžící pozitivně motivovat.

To se povedlo a skvělý výkon v hodu kriketem

zaznamenal Jakub Sedlák a stal se

pro letošní rok mistrem České republiky.

Žáci, kteří v loňském roce vybojovali postup:

Denisa Číková, Natálie Horniaková,

Martin Pilát a Adam Tomek.

Nynější reprezentanti: Adam Číka, Sára

Dudová, Stela Chvátalová a Jakub

Sedlák.

Všem žákům, kteří v loňském roce vybojovali

postup i těm, kteří se se ctí tohoto

nelehkého úkolu zhostili, gratulujeme

a děkujeme za výbornou reprezentaci

naší školy.

Radim Schöller, učitel Tv

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. SVORNOSTI 7

… TAKÉ NA WWW.ZSNSVOR.CZ

EXPEDICE DofE

Ve dnech 28.–29. září 2022 proběhla

naše první ostrá expedice v rámci programu

Ceny vévody z Edinburghu

(DofE). Jako cíl si skupinka našich žáků

z 8. a 9. ročníku zvolila Vysočinu a úkolem

expedice bylo vytvoření fotodokumentace

skalních útvarů na Vysočině.

Žáci si sami naplánovali trasu i způsob

dopravy na Vysočinu. Hned při prvním

přestupu v Tišnově si vyzkoušeli to,

že nastoupit do správného vlaku nemusí

být vždy jednoduché. S malým zpožděním,

ale v pořádku dorazili do Nového

Města na Moravě a pak dále na Blatiny

u Sněžného.

I když v Brně na nádraží svítilo sluníčko,

na Blatinách je přivítalo deštivé

počasí. Takže nastal čas položit si otázky:

Mám správně sbalený batoh? Nebudu

mít mokrý spacák nebo věci na spaní?

Po chvilce, kdy si účastnící oblékali pláštěnky

nejen na sebe, ale i na své batohy,

vykročili k prvnímu cíli. Tímto cílem byly

Dráteničky, dále skupina pokračovala

k Malinské skále, Lisovské skále a s vedoucí

se sešli na Devíti skalách. Protože

už bylo později odpoledne, rozhodli

se přenocovat právě zde. Sundali z ramen

těžké batohy, začali stavět stany

a následně vařit jídlo. Noc zvládli bez

problémů a po teplé snídani a balení

stanů pokračovali (tentokrát za slunečného

počasí) směrem k Bílé skále

a Čtyřem palicím. Na autobus nasedli

v Křižánkách a později v Novém Městě

na vlak.

Musím pogratulovat všem členům expedice.

Neměli to jednoduché. Přesto

věřím, že si svou expedici pěkně užili.

Andrea Firešová

foto: archiv ZŠ a MŠ nám. Svornosti

PĚŠKY DO ŠKOLY NA SVORNOST

Hned na začátku školního roku se naše

škola přidala k zajímavému projektu.

Výzva Pěšky do školy proběhla v rámci

Evropského týdne mobility od 16. do 22.

září.

Co bylo cílem této akce? Když ráno před

osmou hodinou procházíte kolem jakékoliv

základní školy ve městě, musí vás

nutně napadnout hned několik důvodů,

proč by bylo krásné, kdyby děti chodily

do školy pěšky.

Kromě úvahy o lepším životním prostředí

bez aut, zdraví prospěšné ranní procházce,

vás jistě napadne i otázka bezpečí

malých i velkých školáků motajících se

mezi přijíždějícími a odjíždějícími auty.

Co ale můžeme udělat pro zlepšení?

Týden si děti vyzkoušely, jaké to je, projít

se ráno do školy pěšky, popovídat si

cestou s kamarády, provětrat si hlavu

a tím se lépe připravit na náročný den ve

škole. Vzdát se pohodlné cesty autem od

domu až ke škole a jet alespoň městskou

hromadnou dopravou. A třeba vystoupit

o zastávku dříve a udělat pár kroků

navíc.

Mnozí si své kroky měřili na chytrých

mobilech a hodinkách a společně pak

se spolužáky odhadovali, kam až by po

sečtení všech společných kroků došli.

Na prvním stupni se přímo nabízely společné

vycházky po čtvrti, vybírání nejvhodnější

trasy z místa bydliště do školy

a vyhodnocování nebezpečných dopravních

situací přímo v terénu. Jak správně

přejdeš v místě, kde není přechod?

Co dělat, když je na chodníku překážka,

kterou musíš obejít po silnici? Je vhodné

krátit si cestu přes parkoviště?

Téma prospěšnosti a smyslu pěší cesty

do školy se prolíná každým školním

předmětem. V každé hodině byla příležitost

si o tom popovídat. Nebo se vyjádřit

beze slov - výtvarně.

Ti, kteří bydlí daleko, se bránili, že nemají

jinou možnost než ráno jet autem. To

je jistě pravda, ale zamyslet se nad tím,

zvážit, jestli by nešlo alespoň zastavit

kousek dál od školy, zbytek dojít, když

ne každý den, tak alespoň občas, může

každý.

Za jediný týden nenaučíme děti chodit

do školy pěšky. Musíme se výchově ke

zdravému životnímu stylu a dopravní

výchově věnovat po celý školní rok.

Starší děti, které budou dobře ovládat

pravidla bezpečného pohybu po komunikacích,

mohou chodit do školy samy.

Pomohou tím sobě, dopravní situaci,

životnímu prostředí i svým uspěchaným

rodičům.

Určitě se příští rok zapojíme znovu!

Kristina Steinhauserová

LISTOPAD 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


ZE ŽABOVŘESK

EKOPARK ŽABOVŘESKÉ LOUKY – SAVEPOINT

V roce 2021 v rámci Participativního rozpočtu

města Brna Dáme na vás získal

podporu projekt EkoPark Žabovřeské

louky s ekologickými prvky a sportovištěm.

Aktuálně je v procesu dokončení

detailní projektové dokumentace, která

nově více respektuje původní stromovou

vegetaci v dané lokalitě. Následovat

bude výběrové řízení na dodavatele

stavby. Aby bylo v této lokalitě zajištěno

bezpečí a zázemí pro návštěvníky areálu

EkoParku a přilehlých sportovišť, je

pro rok 2022 v Dáme na vás připraven

navazující projekt „Žabovřeské louky:

NAVÁŽÍ ŽABINY NA LOŇSKÝ EUROCUP?

ČEKÁ NÁS NEJTĚŽŠÍ SKUPINA, AVIZUJE HLAVNÍ KOUČ

SavePoint“. Od 1. listopadu opět probíhá

hlasování, pokud budete chtít projekt

podpořit, tak navštivte stránky Dáme na

vás https://paro.damenavas.cz/projekt/

?id=1949.

Marek Havlíček, FC Svratka Brno

Basketbalistkám Žabin Brno se loňská

premiéra ve druhé nejprestižnější evropské

lize vydařila více než skvěle.

Po postupu mezi TOP16 týmů je vyřadil

až pozdější vítěz soutěže. Los letošního

ročníku, jenž započal poslední týden

v říjnu, však dle slov hlavního trenéra

Viktora Pruši pro brněnský celek shovívavý

příliš nebyl. I tak se Žabiny netají

ambicemi na postup ze skupiny a znovu

zviditelnění se v Evropě.

Francouzští lídři i španělský účastník

play-off. Žabiny letos v Eurocupu narazí

na samé špičkové týmy. A podle hlavního

trenéra brněnského celku má jejich

skupina blíže úrovni té Euroligové. „Naši

soupeři pocházejí ze dvou nejkvalitnějších

evropských lig. Kombinace Lyonu

a BLMA připomíná spíše Euroligu. Když

přidáme účastníka play-off španělské

ligy ze San Sebastianu, troufnu si říct,

že při pohledu na průřez ostatními skupinami

obou konferencí, je to basketbalově

nejnáročnější skupina,“ řekl Viktor Pruša.

Stejně tak ale věří, že posilněné Žabiny

představují pro soupeře velkou konkurenci.

Cílem klubu je postoupit znovu do vyřazovacích

duelů a předvést co nejlepší

basketbal. „Rádi bychom došli v Eurocupu

co nejdále a navázali tak na úspěšný

minulý ročník. Samozřejmě, že to letos

bude těžší, protože nás čeká opravdu náročná

skupina. My jsme oproti loňsku ale

také posílili a tak si myslím, že šance na

postup reálná je,“ okomentoval generální

manažer klubu Radek Šír.

Poměření sil se zahraničními soupeři takové

kvality Pruša kvituje. „Maximální

kvalita je přesně to, co pro naše hráčky

v ECW hledáme. Zároveň skupinu považuji

za velmi divácky atraktivní. Tato konfrontace

bude pro nás velkou výzvou,“

přislibuje o vzájemných duelech.

Sezonu Žabiny odstartovaly domácím

zápasem s francouzským BLMA koncem

října. V listopadu se chystají vyjet do San

Sebastianu a Lyonu. Na další domácí zápasy

se diváci mohou těšit v prosinci,

kdy stejní soupeři zavítají na Rosničku.

Rozpis domácích zápasu Eurocupu:

středa 26. října

17:00 vs. BLMA (Francie)

čtvrtek 8. prosince

17:00 vs. IDK Euskotren (Španělsko)

středa 14. prosince

17:00 vs. LDLC Asvel Feminin (Francie)

Za BK Žabiny Barbora Peštálová

AMADEUS POMÁHÁ RŮST MLADÝM PIANISTŮM

Je málo klavírních soutěží, které se specializují

na hru jednoho stylového období.

Repertoár z období klasicismu vyniká

svou průzračností a mladí klavíristé se na

něm naučí řadě zvukových i technických

dovedností. Tyto dovednosti při navázání

na určitý obsah přirozeně rozvíjejí

fantazii, drobnou prstovou techniku, hudební

pulzaci, a vedou k detailnějšímu

prozkoumání stylové interpretace.

Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus

velmi přispívá k rozvíjení mladých pianistů,

a zároveň svou náladovou rozmanitostí

potěší i posluchače, který má možnost

pomocí klavírní hudby prožít pocity

lehkosti, hravosti, bezstarostnosti, jindy

zamyšlení, a občas i smutku nebo rozzlobení.

Řadu skladeb, které uslyšíme v nižších

kategoriích, Mozart napsal v dětství,

a možná i proto ho mají děti tak rády –

je pro ně jedním z nich.

Účast na Amadeovi je sama o sobě pro

děti velkou výzvou a zároveň odměnou –

mají možnost si zahrát svou oblíbenou

hudbu v krásném koncertním sále

Besedního domu na nádherný klavír.

Podobnou možnost dostal před 255 lety

i Wolfgang Amadeus Mozart, když se

svým otcem a sestrou Nannerl navštívil

během vánočních svátků moravskou metropoli.

Letošní 29. ročník soutěže proběhne

24.–26. listopadu, tradičně v koncertním

sále Besedního domu. Od loňského roku

se soutěž rozšířila o další věkové kategorie

do patnácti let. O hodnocení soutěžících

klavíristů se postará pětičlenná

odborná porota v obsazení: Jan Jiraský

(předseda poroty, ČR), Hana Berger

(SRN), Daniel Buranovský (SK), Bernadeta

Stańczyk (Polsko) a Peter Toperczer

ml. (ČR).

Soutěž je možné bezplatně sledovat

po celou dobu průběhu. V sobotu

26. listopadu se od 15 hod. uskuteční

slavnostní koncert laureátů soutěže, spojený

se slavnostním předáním diplomů

a cen. Soutěž organizuje ZUŠ Brno, Veveří

za finanční podpory Jihomoravského

kraje, statutárního města Brna, Asociace

krajů České republiky, městských částí

Brno-Žabovřesky, Brno-střed a Brno-Žebětín.

Pro soutěžící je připravena řada

krásných cen. Největším oceněním pro

mladé umělce je vřelé publikum a vlídná

porota, která se umí na soutěžící usmívat

stejně, jako Mozartova hudba. Přijďte

i Vy mezi nás a nechte se okouzlit

hudbou, která dokáže při odpovídající

interpretaci posluchače roztančit, uklidnit

nebo navodit pozitivní náladu.

Více informací na www.amadeusbrno.cz.

foto: archiv ZUŠ Veveří

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2022


SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

VOLNÝ ČAS

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

8. 11. Martinská Slavnost – od 16:30 h

10. 11. Rozmlouvání s Kateřinou

Tučkovou – 19 h

26. 11. Tvoření adventních věnců – 14 h

27. 11. Adventní jarmark – 7:30 h

BUDE TU ZAS JAKO NA KONI

Svatý Martin už se prohání na koni

nějaký ten pátek, paměť mu ale slouží

pořád dobře. Nikdy nezapomene dorazit

na lampiónový průvod kolem našeho

areálu a rozdělit se s námi o své světlo

nad loučí a radost v očích. Proto se i letos

můžete v úterý 8. 11. těšit na divadelní

kousek o Martinově životě, doprovodné

zpěvy našich mladých nadějí a samozřejmě

již zmíněný průvod. Na trase vás navíc

čeká několik sličných novinek, které

zatím nebudeme prozrazovat :). Akce

tradičně vyvrcholí nejen Martinským

kouskem v podobě sdíleného rohlíčku,

ale také šermířským kláním, u kterého se

bude tajit dech. Martin věděl, že je radost

se rozdělit, pojďme to zkusit taky. Více

informací na našich webových stránkách

a sociálních sítích.

ADVENTNÍ JARMARK

Nejen tradicí živ je člověk, a tak jsme

letos nachystali jednu zbrusu novou akci.

První adventní neděli vypukne v podloubí

a ve vstupní hale našeho areálu první

ročník Adventního jarmarku. Už od půl

osmé ráno zde můžete pořídit zajímavé

a chutné výrobky nebo krásné dárky,

Adventní

J A R M A R K

7 : 3 0

v n e d ě l

2 7 . 1 1

-

1 1

i

. 2 0 2 2

: 3 0

které někdo vytvořil možná přímo ve vašem

sousedství. Nebo taky ne, rozhodně

jsou ale připravené s láskou. Výtěžek použijeme

na rekonstrukci přilehlých prostor

kostela a sálu pod kostelem, aby se

vám v něm ještě lépe tančilo, povídalo,

poslouchalo nebo hrálo. Více informací

na stránkách brno.sdb.cz/farnost.

DORAZÍ ŽÍTKOVSKÁ BOHYNĚ

Brněnská spisovatelka Kateřina Tučková,

která se proslavila romány Vyhnání Gerty

Schnirch a Žítkovské bohyně, dorazí ve

čtvrtek 10. 11. na Žabovřeská rozmlouvání.

Tradiční povídání nad knihou s naším literárním

expertem Zdeňkem Jančaříkem

bude zaměřeno na její nejnovější román

Bílá voda, který pojednává o osudu řeholnic

v dobách tuhé totality. Ale jak

známe moderátora, dozvíme se určitě

i mnohé další zajímavosti. Neváhejte

tedy využít tuto jedinečnou příležitost

a dorazit ve čtvrtek 10. 11. na sedmou večerní

do našeho kostela.

Za Salesiánské středisko mládeže

David Němeček

foto: archiv Salesiánského střediska mládeže

P Ř I J Ď T E !

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

více informací

POBOČKA BRNO-ŽABOVŘESKY

Již celé století slouží městská veřejná

knihovna svým čtenářům v centru města

i v mnoha pobočkách jednotlivých

městských částí. Výročí si tentokrát připomeneme

Dnem otevřených dveří,

a to v neděli 20. listopadu v odpoledních

hodinách. Pro naše čtenáře i veřejnost

bude k dispozici nejen prohlídka knihovny,

ale také řada aktivit pro děti s rodiči.

Od 15 hodin se bude konat „Listopadové

odpoledne s knihami“. Malé i velké

čtenáře přivítá spisovatelka Lucie Hlavinková,

která v rámci autorského čtení

N A K U P T E D Á R K Y N A V Á N O C E !

P O D P O Ř T E D O B R É D Í L O S A L E S I Á N Ů !

F O E R S T R O V A 2

100. VÝROČÍ OTEVŘENÍ KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA

vybere některé ze svých příběhů. Lucie

Hlavinková, která vystudovala na Filozofické

fakultě Masarykovy univerzity obor

historie – religionistika, se věnuje učení

a psaní již řadu let. Její knihy z řady

Sesterstvo nebo Projekt pes patří v naší

knihovně k nejoblíbenějším. Sesterstvo

a nejoblíbenější barva na světě získala

Literární cenu Albatrosu v kategorii Text

pro starší děti za rok 2020.

Čtenáři mohou také využít příležitosti

k prohlídce prodloužené výstavy „Děkuji,

bylo to krásné, děkuji… autorky Sylvie

Mozolky 52

Brno-Žabovřesky

tel.: 549 259 853

www.kjm.cz

Vašinové, jejíž úspěšná vernisáž proběhla

v říjnu. Výstava inspirovaná hudebními

skladbami první poloviny 20. století vyvolala

velký zájem. Portréty žen, příklady

dobové módy a životního stylu nám

přibližují právě to období, do kterého

spadá i otevření naší knihovny. Jsou tedy

současně i doplněním chystaných aktivit

a příjemným návratem do časů dávno

minulých…

Iveta Kubová, vedoucí pobočky KJM

LEGENDÁRNÍ KAMELOT SE VRACÍ DO RUBÍNU

Malé příjemné překvapení během

adventního času potěší určitě každého

z nás. Proto jsme v našem SKC Rubín

připravili krásný vánoční dárek – koncert

legendární folkové kapely Kamelot. Speciálním

vánočním hostem koncertu bude

Ilona Csáková a Roman Horký slibuje

to nejlepší z jejich nového CD Spasitel.

Po skončení koncertu nás čeká autogramiáda

a fotokoutek s legendami folku,

které se do Rubínu vracejí po bezmála

30 letech. Pokud byste si chtěli s Romanem

Horkým a dalšími členy kapely

popovídat, tak v nové divácké galerii

můžete využít příjemného posezení

u sklenky dobrého moravského vína

a zavzpomínat na ty nejlepší „historky

z natáčení“, nebo přesněji řečeno,

na historky z koncertů a života kapely.

A Roman Horký určitě prozradí, proč

nese nové CD kapely Kamelot název

Spasitel. Koncert proběhne 21. prosince

od 19 hodin v KD Rubín a vstupenky

je možné koupit jak na pokladně

KD Rubín, tak on-line na adrese

www.smsticket.cz.

Těším se s Vámi na viděnou,

Ivo Borovec, člen rady městské části

Brno-Žabovřesky

LISTOPAD 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


ZE ŽABOVŘESK

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM

RUBÍN

www.kdrubin.cz • Facebook Rubín Žabiny

PROGRAM

8. LISTOPADU 19:00 hodin

ŠEST V TOM – divadelní komedie

9. LISTOPADU 19:00 hodin

ANASTAZIA – léčivé divadlo Gabriely Filippi

10. LISTOPADU 18:00 hodin • RUBÍNEK

Dušan Procházka – na skok na Britské ostrovy

15. LISTOPADU 19:00 hodin

KLÍČE NA NEDĚLI – divadelní komedie

20. LISTOPADU 17:00 hodin

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO – koncert s přípitkem

22. LISTOPADU 19:00 hodin

MILUJI TĚ, ALE… – hudební komedie

24. LISTOPADU 18:00 hodin • RUBÍNEK

Dušan Procházka – Na skok do blízké exotiky

25. LISTOPADU 19:00 hodin

LÁSKA A PÁREČKY – hra Francie roku 2004

24. LISTOPADU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

NA MAKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ

Tip na

předvánoční

dárek

NOVĚ V PŘEDPRODEJI

V KD RUBÍN A V SÍTI SMSTICKET

VSTUPENKY NA KŘEST CD

SKUPINY KAMELOT

21. PROSINCE 2022 V 19 HODIN

KINO LUCERNA

Facebook: kino Lucerna Brno • Instagram: @kinolucerna

PREMIÉRY V LISTOPADU

10. LISTOPADU BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE

dobrodružný • dabing / USA

10. LISTOPADU MICHAEL KOCÁB – ROCKER VERSUS POLITIK

dokument / ČR

17. LISTOPADU GRAND PRIX – komedie / ČR

17. LISTOPADU PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2

pohádka / ČR

24. LISTOPADU FABELMANOVI

životopisné drama • titulky / USA

24. LISTOPADU VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

komedie / ČR

ÚSPĚŠNÉ REPRÍZY FILMŮ

WEBSTEROVI VE FILMU

SPOLU

IL BOEMO

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

PRINC MAMÁNEK

Kompletní program a další informace na:

www.kinolucerna.info

KLUB HÁDANEK

A SUDOKU CHYTRÁ ŽABA

Srdečně Vás zveme do našeho hádankářského klubu!

Koná se 1x za 14 dní ve čtvrtek

vždy v 17 hodin v Rubínku na Poznaňské 10.

Začínáme 3. listopadu!

Přijďte si zaluštit! Vítáme všechny věkové kategorie!

VSTUP ZDARMA!

ROZSVÍCENÍ

VÁNOČNÍHO

STROMU

čtvrtek 24. listopadu v 17 hodin

PROGRAM OD 15 HODIN

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT

V KD RUBÍN OD 19 HODIN

MAKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ A KD RUBÍN

PŘEDNÁŠKY VKPB

vždy v pondělí od 16:30 hodin v KD RUBÍN

7. LISTOPADU

TREK KOLEM ANNAPUREN • Ing. Zuzana Druckmüllerová

14. LISTOPADU

POSLEDNÍ DIVOČINA AFRIKY – BOTSWANA

II. část • Ing. Miroslav Čapek, CSc.

21. LISTOPADU

SKOTSKO • Ing. Jaromír Novák

28. LISTOPADU

PERU I. ČÁST • Andrej Lúč

5. PROSINCE

GRUZIE • Lumír Sochorec

VÁNOČNÍ UMĚLECKÁ VÝSTAVA

VARIACE BAREV A TVARŮ

VÝSTAVA KERAMIKY, SKLENĚNÝCH OBJEKTŮ,

DŘEVĚNÝCH SOCH, SKLENĚNÝCH, PORCELÁNOVÝCH

A MINERÁLNÍCH ŠPERKŮ.

Výstava představí i zajímavé obrazy, fotografie

a energii dodávající mandaly.

Svoje díla Vám představí členové skupiny výtvarníků

ART FOR YOU.

Výstava se uskuteční v nové galerii v KD RUBÍN

od 29. listopadu do 3. prosince 2022

a bude otevřena od 13 do 17 hodin.

Zahájení výstavy vernisáží v úterý 29. listopadu v 17 hod.

Vstupné dobrovolné

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2022


Audi Service

Zážitky

čekají.

Naše sezonní

nabídka Vás

připraví i vybaví.

Zážitky na Vás čekají, tak si užijte zimní sezonu

s perfektně připraveným vozem v našem

autorizovaném servisu Audi. Máme pro Vás odborně

vyškolený tým, precizně zpracované originální díly,

dokonale funkční příslušenství, kompletní služby

Audi Pneuservisu se širokou nabídkou zimních

pneumatik s PneuGarancí. Využijte naše servisní

služby, pořiďte si naši novou zákaznickou kartu

MyCard a vyrazte bez obav za novými zážitky.

ROS, a.s.

Poříčí 3, 639 00 Brno, www.rosauto.cz


rekonstrukce

bytových jednotek

protože víme, že není standard jako standard, pracujeme

jen s těmi nejlepšími materiály a produkty, které jsme

ozkoušeli na desítkách projektů.

výška dveří

210 - 230 cm

dřevěné

podlahy

sanita

willeroy a Boch

kamenné

parapety

kvalitní

omítky a obklady

doba rekonstrukce

max. 3 měsíce

Chcete stavět nebo rekonstruovat?

stavte se k nám nebo na brpgroup.cz

Šmejkalova 86, Brno | info@brpgroup.cz | +420 731 169 999

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!