25.08.2022 Views

Žabovřeský zpravodaj 09/22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 09

ZÁŘÍ 2022

ROČNÍK 31 I MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Vážení spoluobčané,

čtyři roky volebního období uplynuly

velmi rychle a tímto přijměte i pozvání

ke komunálním volbám. Velkou část

omezilo covidové období, přesto se nám

povedlo zrealizovat hodně věcí. Při svém

nástupu do funkce starostky jsem si dala

za cíl otevřít radnici občanům v co největší

míře. A to se nám dle mého názoru

povedlo. Máme nové webové stránky,

facebookový profil, kde Vás pravidelně

informujeme o dění v Žabovřeskách

a důležitou informační aplikaci Munipolis

(dříve Mobilní rozhlas) a zavedla

jsem také tradici otevřených hodin pro

občany.

Dalším mým přáním bylo rozšířit nabídku

kulturních a společenských setkání, a to

se nám také povedlo. Díky velmi dobré

spolupráci s SKC Rubín a Latou jsme zavedli

tradici vítání prvňáčků na náměstí

Svornosti, adventní čas zahajujeme rozsvěcením

vánočního stromu na Makovského

náměstí a pořádáme adventní trh

spolu s vystoupením žáků našich škol

a školek. Podařilo se nám také zrekonstruovat

KD Rubín a rozšířit jeho kapacitu.

Do boje se suchem jsme se pustili intenzivnější

výsadbou zeleně a zvýšenou

péčí o ni, zejména v letních měsících.

Velká část rozpočtových peněz šla do

oprav a modernizací škol a školek.

Podařilo se nám toho opravdu mnoho

a mnoho je toho také připraveno k realizaci

a mnoho je toho v plánu.

Chtěla bych poděkovat všem svým

kolegům radním i všem zastupitelům

za 4 roky dobré spolupráce a za jejich

práci pro Žabovřesky, aby byly tím nejlepším

místem pro život.

Na úplný závěr bych Vás chtěla pozvat

na mimořádnou akci – podařilo se nám

domluvit prohlídku estakády na Tomkově

náměstí – další části budovaného

VMO, bude se konat 21. 9. a kdo bude mít

zájem, prosím napište mi na můj e-mail:

pokorna@zabovresky.cz.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

2 3

VIII. ROČNÍK

ORELSKÝCH

10

LETOŠNÍ

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

SVATOVÁCLAVSKÝCH

HODŮ

ROZHOVOR

S ŘEDITELEM

DS VYCHODILOVA


ZE ŽABOVŘESK

CO MÁME V ŽABOVŘESKÁCH NOVÉHO?

I toto léto se podařilo

realizovat spoustu

užitečných věcí. Stavební

práce, přestože

na nějaký čas dokáží

znepříjemnit život,

jednoho dne skončí

a zůstává tu opravený

povrch chodníků, silnic

nebo se nekulturní prostor promění

v naopak příjemný kout, kam člověk bez

obav zajde. Rád bych se alespoň krátce

zastavil u těch plánovaných a ukončených

stavebních aktivit, které jsme opět

do puntíku splnili.

Děravé a popraskané povrchy vozovek na

Sochorově, Zemkově, Poznaňské za Waldorfskou

školou a části Královopolské,

jsou již minulostí. Dnes už řidiči využívají

nově opravených asfaltových povrchů

a komfort jízdy je jistě znát. Do konce září

bude ještě realizována souvislá údržba

vozovky po celé ulici Plevova. Pokud jde

o nové chodníky a veřejná prostranství,

tak vězte, že i tady jsme odvedli hezký

kus práce. Nové chodníky jsou vybudované

v částech obytné zástavby na Vychodilově,

včetně komunikace parkoviště,

dále proběhla oprava chodníků na

adrese Jindřichova 7, 9, 11, na Plovdivské/

Záhřebské je vybudovaný chodník a nového

chodníku se dočkali i na Voroněžské

6 a Plovdivské 5 a 10. Mezi novinky,

které jistě již řada z Vás užívá, patří tolik

potřebné opravené schody na adrese Terasová.

Dalším projektem, na který jsem

se osobně velmi těšil, byla revitalizace

a oprava prostranství před vstupem do

ZŠ Jana Babáka, včetně nově vybudovaného

bezbariérového přístupu. Z nevzhledného

betonového popraskaného

plácku se stal reprezentativní vstup do

jedné z našich největších základních

škol. Věřím tomu, že právě tohle bylo pro

všechny hezké přivítání nového školního

roku! A když už jsme u školy, v MŠ Žižkova

proběhla během letních prázdnin

regenerace zahrady a pro děti bude jistě

největším lákadlem mlhoviště se stříkající

velrybou či barevný pryžový chodníček

na skákání panáka.

A konečně se vyloupla podoba nově

budovaného Komunitního centra na Plovdivské.

Budova je již ve své konečné

dvoupodlažní výšce, uvnitř objektu

je schodiště, veškerá infrastruktura už je

na svých místech a začala se osazovat

okna. Vybrány jsou i interiérové materiály

a protože věřím, že řada z Vás je

na tento zbrusu nový prostor zvědavá –

dohodnul jsem se stavbou komentovanou

prohlídku objektu, a to na pondělí

19. září od 15:30 hodin. Hlásit se můžete

na můj e-mail: leder@zabovresky.cz.

Věřím, že všechny stavební aktivity, které

jsou v tomto okamžiku dokončené, Vám

opět zpříjemní každodenní život v našich

milých Žabinách!

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

LETOŠNÍ VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

I toto září nás se začátkem

nového školního

roku čeká jedna velmi

milá akce – totiž přivítání

našich letošních

prvňáčků. Opět budeme

venku a opět budeme

na náměstí Svornosti.

Kdy? V úterý 20. září od 17 hodin.

Vítáni jsou nejen naši malí prvňáčci, ale

i jejich rodiče, příbuzní a kamarádi. Zase

nás, po slavnostním zahájení a poděkování

jejich novým třídním učitelkám, čeká

pohádková zábava a soutěže, o zábavu

tak bude skvěle postaráno. Tentokrát

si pro nás SVČ Lužánky – pracoviště

LATA připravilo skutečně pohádkovou

podívanou – náměstí se totiž bude

hemžit vílami, elfy, skřítky a trolly a bude

se plnit spousta zajímavých úkolů. Už se

na Vás všechny moc těšíme, jste srdečně

zváni.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

Vydává Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, IČ 09636251 • kontakt: Makovského nám. 3, tel.: 770 160 317, e-mail: zpravodaj@kdrubin.cz

Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o., Mgr. Lucie Wessely, tel. č.: 541 213 704, Zařazené příspěvky

se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků • Redakční komise: Zdeněk Maslo – předseda,

Bc. Igor Fučík, MBA – místopředseda, Mgr. Marek Šlapal, Libor Tupa, Denisa Janková, Mgr. Silvie Mrkvanová, Bc. Magdalena Koutská, Sabina Sklenářová,

Ing. Roman Křeček • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Mgr. Lucie Wessely – Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o. • ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28,

tel.: 549 523 511 • Zdarma • Vydáno 29. srpna 2022 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku

Distribuce do schránek 1. týden v měsíci • Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno

SKC Rubín, p.o. neodpovídá za obsah placené inzerce na stranách 7, 8, 15 a 16.

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

CO MÁME V ŽABOVŘESKÁCH

NOVÉHO? 2

LETOŠNÍ VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 2

VIII. ROČNÍK ORELSKÝCH

SVATOVÁCLAVSKÝCH HODŮ 3

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 4

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA 5

NOVÁ TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA

SOCHOROVA 6

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 6

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY

ZBOROVSKÁ 9

ROZHOVOR S ŘEDITELEM

DS VYCHODILOVA

PETREM NĚMCEM 10

SETKÁNÍ K DISKUZI O KONCEPCI

ZELENĚ V ŽABOVŘESKÁCH 10

VZPOMÍNKA NA ARCHITEKTA

BOHUSLAVA FUCHSE 11

100+2 ŽABOVŘESKÉHO FOTBALU 12

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

VYCHODILOVA 12

VELKÝ BASKETBALOVÝ ÚSPĚCH 12

DALŠÍ VYLEPŠENÍ

PRO NÁŠ VEŘEJNÝ PROSTOR 14

NAŠI SENIOŘI

BUDEME TADY PRO VÁS, KDYŽ NÁS

BUDETE POTŘEBOVAT 6

SENIOŘI NA PRVNÍM MÍSTĚ 9

VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE 13

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA 13

LATA ŽABOVŘESKY 13

PODZIMNÍ VÝSTAVA VÝPĚSTKŮ

ZE ZAHRAD A VINOHRADŮ 14

KULTURA

KULTURNÍ DŮM RUBÍN 14

KINO LUCERNA 14

XXIV. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTSKÉ ČÁSTI

BRNO-ŽABOVŘESKY

ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ

OD 17:00 HODIN

KD RUBÍN, MAKOVSKÉHO NÁM. 3

VIII. ROČNÍK

ORELSKÝCH

SVATOVÁCLAVSKÝCH

HODŮ JE ZA DVEŘMI

Myslím, že Orelské svatováclavské hody

v Žabovřeskách již mnozí z Vás znají

a pravidelně se jich účastní. Letos bych

Vás rád pozval jménem celé chasy i dětí

na neděli 18. září, kdy je pro širokou veřejnost

připraven bohatý program, kde

nebude chybět dobrá nálada, hudba

a tanec, ale také podívaná pro všechny,

kteří mají rádi folklór. A musím říct,

že naše žabovřeské kroje, na které jsme

právem pyšní, protože kolekce se každým

rokem rozrůstá, jsou skutečně

nádherné. A k dobré náladě i hodovým

zvykům patří jak liturgická část na Burianově

náměstí, tak i ta, která už je hlavně

o zábavě a dobré mysli – a to na Makovského

náměstí. I letos budeme stavět

máju, i letos budeme držet noční stráž,

aby opentlená mája zdobila hrdě VIII.

ročník hodů a opět jsme situovali celý

program i občerstvení s možností posezení

na Makovského náměstí.

Více informací o letošním ročníku

naleznete buď na plakátu či na

https://1url.cz/@Orel-hody.

Těšíme se na Vás!

Josef Červenka, starosta Orel jednota

Brno-Žabovřesky

ZÁŘÍ 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA

MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Volby do zastupitelstev obcí 2022 se uskuteční

v pátek 23. 9. 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27001

ZŠ JANA BABÁKA, JANA BABÁKA 1

Pod Kaštany 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27002

ZŠ JANA BABÁKA, JANA BABÁKA 1

Kounicova 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89,

91, 93

Šumavská 30, 32, 34, 36, 38, 40

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27003

ZŠ JANA BABÁKA, JANA BABÁKA 1

Tábor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18b,

18a, 19, 20a, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28c, 28a, 28b, 29,

30c, 30d, 30b, 30a, 31, 32d, 32c, 32b, 32a, 33, 34c,

34a, 34b, 35

Veveří 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118a, 118, 120

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27004

ZŠ JANA BABÁKA, JANA BABÁKA 1

Kubánská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Zborovská 1, 1a, 2a, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27005

ZŠ JANA BABÁKA, JANA BABÁKA 1

Bezejmenná 10

Chládkova 22a, 22c, 22b, 23c, 23b, 23a, 24c, 24b,

24a, 25b, 25c, 25a, 26c, 26b, 26a, 27b, 27c, 27a,

28b, 28c, 28a, 29c, 29a, 29b

Klímova 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 27

Spojovací 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27006

ZŠ SIROTKOVA, SIROTKOVA 36

Chládkova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21

Klímova 1, 2a, 2, 3, 4, 6, 8, 10

Králova 1a

Minská 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38,

39, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56a, 56, 57,

58, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 74, 81, 82, 83, 84,

86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,

103, 104, 107, 109, 113

Šeránkova 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,

50, 52

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27007

ZŠ SIROTKOVA, SIROTKOVA 36

Eliášova 5, 7, 9, 11, 13, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Jelínkova 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 21b, 21a,

22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,

40, 42, 43, 44, 46, 48, 50

Kameníčkova 1, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17a, 17, 18b, 18a, 18, 19, 20, 20a, 21, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 31, 33

Králova 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 14, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 41

Mezníkova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 41

Sirotkova 1d, 1, 1c, 1b, 1a, 2b, 2, 2a, 3, 4, 4b, 4d, 4a,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 75, 79

Tolstého 1d, 1, 1c, 1b, 1a, 2b, 2, 2a, 3, 4d, 4b, 4a, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,

37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71,

73, 75, 77

Tolstého 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27008

ZŠ SIROTKOVA, SIROTKOVA 36

Hvězdárenská 1a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Lužická 2, 2a, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23

Matzenauerova 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Mučednická 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17a, 17, 18, 19, 20,

21, 24, 25a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40

Náhorní 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Tůmova 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,

44, 48, 50, 52, 54, 56, 58

Veveří 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131

Zábranského 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6, 7, 9, 10

Žižkova 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66,

68, 69, 71, 72, 74

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27009

ZŠ SIROTKOVA, SIROTKOVA 36

Březinova 2c, 2d, 3, 4a, 4b, 4, 5, 6a, 6, 7, 8a, 8, 9,

10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27,

28, 29a, 31, 34, 35, 36, 37a, 38, 39, 40, 41, 43, 44a,

44, 46, 46a, 48, 52

Eleonory Voračické 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7, 8, 9, 9a, 11,

12, 13, 14, 15, 16a, 16b, 16, 17, 19, 21, 22a, 22, 23, 25, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39a, 41, 43

Foustkova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Gogolova 3, 4, 5, 6, 7, 9

Krondlova 4, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Nárožní 1, 3, 4a, 4, 5, 6, 7, 8a, 9, 10a, 11, 12, 13, 14, 15,

17, 19, 21, 23a, 23, 25, 27

Šmídkova 1, 2, 3, 4, 5a, 5, 6, 7, 8, 10

Tichého 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 22, 24a, 24, 26, 28

Zeleného 1a, 3a, 3, 5b, 5a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,

18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 48, 50

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27010

ISŠA DUNAJEVSKÉHO, DUNAJEVSKÉHO 1

Bráfova 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Dunajevského 2a, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46

Fanderlíkova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 18, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 62, 70, 72, 74a, 78

Slezská 3, 4, 5, 7, 9, 11

Šmejkalova 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55,

57, 61, 61a, 63a, 63, 65b, 65a, 67, 68, 70, 72, 74, 76,

78, 80, 82, 84, 86

Zeleného 53b, 53a, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27011

ZŠ SIROTKOVA, SIROTKOVA 36

Bráfova 5, 7, 9, 11

Burianovo náměstí 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Čajkovského 1c, 2a, 3a, 3, 4a, 4, 5a, 6, 7, 8, 9a, 9, 10,

11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 44

Doležalova 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

Horova 3, 4, 6b, 6, 7, 8, 9a, 9, 10a, 13a, 13, 14, 15, 15a,

16, 17a

Marie Steyskalové 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 22,

24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54,

56, 60, 64, 66, 68, 70, 72

Puškinova 1d, 1, 1c, 1b, 2b, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 35

Šmejkalova 4, 5a, 5, 6, 7a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 36, 38, 40, 42a, 42, 44, 46a, 46, 48

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27012

ISŠA DUNAJEVSKÉHO, DUNAJEVSKÉHO 1

Bráfova 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 81,

83, 85, 89a, 91a, 91, 93, 95, 107, 111

Drnovická 3, 4, 6, 8

Elišky Machové 2, 3, 4a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Horákova 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24a

Jana Nečase 3a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Nohavicova 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21

Pernštejnská 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Petřvaldská 2, 4, 6, 10

Šmejkalova 71, 73, 75, 77, 81, 89, 90, 92, 93, 94, 95,

96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118,

120, 122a, 122, 124, 126, 128, 130a, 130, 132, 134, 136,

138, 140a, 140, 142, 144, 146, 148

Zeleného 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 81, 83

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27013

ZŠ NÁM. SVORNOSTI, NÁM. SVORNOSTI 7

Blatného 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

41, 46

Horova 31, 33, 34a, 37, 38, 38a, 39b, 39a, 41a, 41,

42, 43, 48, 49, 51a, 51, 52, 53a, 53, 54, 56, 57d, 57c,

57b, 57, 57a, 58, 59b, 59c, 59a, 61, 63, 64, 65, 66,

67, 69, 70, 73

Kallabova 2a, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Kovařovicova 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28a, 28, 34, 36

Mozolky 1, 1a, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Přívrat 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Topolky 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28,

30, 31, 32

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27014

ZŠ NÁM. SVORNOSTI, NÁM. SVORNOSTI 7

Žabovřesky č. e. 87, 205, 232

Haasova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11b, 11c, 11a, 11, 14,

15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,

29, 30, 31, 32, 35, 36, 37b, 37, 37a, 38, 39, 41, 42,

44a, 44, 48, 50, 54

Junácká 1, 3, 5, 7

Kovařovicova 56, 58, 60, 62, 64

Kozákova 3, 8, 12, 16

Maničky 1, 1a, 2b, 3, 4, 5b, 5c, 5a, 5, 6, 8, 9, 10, 12

Navrátilova 2, 3, 4, 6, 8b, 8c, 8a, 8, 10, 12, 14, 16, 18,

20, 22, 24

Postranní 1, 2a, 2, 3, 4, 5a, 5

Rosického náměstí 1, 2, 3

Sochorova 1, 2, 4, 7, 8a, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,

19, 20, 21, 22, 26, 28, 32, 42, 44, 46, 48

Stránského 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14a, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20a, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28a, 29, 31, 33, 37

Štursova 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Zemkova 1, 1a, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27015

ZŠ NÁM. SVORNOSTI, NÁM. SVORNOSTI 7

Colova 3, 5, 7a, 7, 9a, 9, 11, 13, 15, 17a, 17, 19, 21, 23, 25

Kroftova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 44a, 46, 48, 50, 52,

54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 82, 84, 86,

92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106

Sovova 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17

Vrázova 1, 4, 6, 8a, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a,

18, 19a, 19b, 19, 20, 21b, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 49, 51, 53a, 53, 55, 57, 59

Zeyerova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27016

ZŠ NÁM. SVORNOSTI, NÁM. SVORNOSTI 7

Žabovřesky č. e. 329, 337, 475

Bochořákova 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11d, 11c, 11, 11a, 12, 13d,

13e, 13c, 13a, 13, 13b, 14, 15, 16, 17, 19a, 19, 21, 23, 35

Ostrá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

30, 32, 34, 36, 38

Plevova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Příkrá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Strmá 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11b, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23,

25, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59,

61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77

Zákoutí 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,

31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 59

Závětří 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,

33, 37, 39, 41, 43, 45

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27017

ZŠ NÁM. SVORNOSTI, NÁM. SVORNOSTI 7

Vychodilova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12c, 12d, 12a,

12b, 13, 14, 16, 20

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27018

ZŠ NÁM. SVORNOSTI, NÁM. SVORNOSTI 7

Horská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,

60, 62, 64

Chlubnova 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15

Kainarova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15a, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47,

49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79,

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103,

105, 107, 109, 111, 113, 117, 119

Kvapilova 1, 2, 3, 4, 5, 6

Skalky 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 30, 32,

34, 36

Terasová 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62,

64, 66, 68, 70

U vodárny 1, 3, 5, 7, 9, 11, 23

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27019

ZŠ NÁM. SVORNOSTI, NÁM. SVORNOSTI 7

Fričova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Gabriely Preissové 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15

Královopolská 1, 1b, 1c, 1a, 3a, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 12, 13,

14a, 14, 15, 17, 18, 20a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41a, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 59a,

60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 80, 82

Luční 2

Navrátilova 1a

Sabinova 2, 4, 6

4 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022


ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27020

KD RUBÍNEK, POZNAŇSKÁ 10

Lipská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Plovdivská 1, 2, 3, 4, 5

Poznaňská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20,

22, 24

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27021

KD RUBÍNEK, POZNAŇSKÁ 10

Záhřebská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,

41, 43

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27022

ZŠ NÁM. SVORNOSTI, NÁM. SVORNOSTI 7

Luční 3c, 3b, 3a, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24a, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 38,

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66,

68, 72

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27023

ZŠ NÁM. SVORNOSTI, NÁM. SVORNOSTI 7

Foerstrova 1, 2a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 17

Makovského náměstí 2

INFORMACE Z XXIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY konaného 16. června 2022

Zastupitelstvo

• doporučilo Zastupitelstvu města Brna prodej

části cca 2 m 2 pozemku p.č. 1744/25, k.ú. Žabovřesky,

žadatelům z úrovně statutárního města

Brna, neschválit.

• schválilo prominutí nájemného za rok 2021 ve

výši 42 172,- Kč, týkající se pronájmu pozemků

p.č. 4872/66, 4872/64 a 4872/1, vše v k.ú. Žabovřesky,

nájemci FC Svratka Brno, z.s., Svratecká

198/11, 624 00 Brno, IČ: 22662278.

• doporučilo ZMB prodej pozemku o výměře 58 m 2

v k.ú. Žabovřesky žadatelce z úrovně statutárního

města Brna, neschválit.

• doporučilo ZMB schválit svěření pozemků p.č.

4840/93, 4841/36, 4841/37, 4846/1, 4849/3,

4872/6, 4872/35, vše v k.ú. Žabovřesky, do správy

MČBŽ, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý

majetek s doplňujícími podmínkami:

1) uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní

lhůtou nejdéle 6 měsíců bez udání důvodu ze

strany nájemce i pronajímatele,

2) omezení pro nájemce budovat na pozemcích

trvalou nebo dočasnou stavbu,

3) omezení pro nájemce zhodnocovat majetek

města.

• schválilo účetní závěrku MČBŽ sestavenou

k 31. 12. 2021, schválilo výsledek hospodaření

MČBŽ za rok 2021 a jeho rozdělení převedením

na účet Výsledek hospodaření předcházejících

účetních období.

• schválilo závěrečný účet MČBŽ za rok 2021, souhlasilo

s celoročním hospodařením za rok 2021

bez výhrad.

• schválilo úpravu rozpočtu č. 06/2022:

zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové

o částku 95 157 160 Kč:

+ 6 214 000 Kč – zapojení finančního vypořádání

za rok 2021

– 1 600 000 Kč – snížení ostatních příjmů (předpokládaná

výše příjmů z finančního vypořádání)

– 1 801 795 Kč – daň z příjmů právnických osob

za obec za rok 2021

– 1 149 000 Kč – úprava převodu z fondu hospodářské

činnosti (VHČ)

– 609 900 Kč – snížení ostatních příjmů (předpokládaná

výše transferů z MPSV ČR)

+ 94 103 855 Kč – zapojení nedočerpaných finančních

prostředků z roku 2021.

• schválilo převod finančních prostředků ve výši

558 083,13 Kč do rozpočtu SMB na financování

spoluúčasti na projektu „Úprava a dosadba

vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky“.

• zrušilo usnesení bod č. 14 z XVI. zasedání Zastupitelstva

MČBŽ konaného dne 11. 2. 2021, stanovilo

v souladu s ust. § 80 odst. 1 písm. d) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů výši příspěvku na stravování členům

Zastupitelstva MČBŽ u uvolněného člena zastupitelstva

ve výši 60,50 Kč z rozpočtu obce

a 22 Kč ze sociálního fondu, za pracovní den

s účinností od 1.7.2022, a to ode dne zvolení do

funkce.

• udělilo souhlas se spolufinancováním stavby „ZŠ

Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů“

v maximální výši do 2 milionů Kč z rozpočtu

MČBŽ roku, ve kterém bude akce realizována

a schválilo zařazení částky v maximální výši do

2 milionů Kč na akci „ZŠ Sirotkova – přístavba

učeben odborných předmětů“ do rozpočtu

MČBŽ roku, ve kterém bude akce realizována,

vzalo na vědomí, že Rada MČBŽ požádala Radu

města Brna o pověření funkcí investora u investiční

akce s názvem „ZŠ Sirotkova – přístavba

učeben odborných předmětů“ v souladu s článkem

17, odst. 1, písmenem g) Statutu města Brna.

• schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku

organizaci Domov pro seniory Vychodilova,

příspěvková organizace, Vychodilova 3077/20,

616 00 Brno, IČ 708 87 276 ve výši 20 000 Kč

na provozní náklady spojené s pořádáním

Vánočního koncertu v roce 2022, zejména na

úhradu hudební produkce a na nákup potravin

do dárkových vánočních balíčků pro 143 klientů

DS Vychodilova a DS Tábor.

• schválilo podání žádosti o souhlas ZMB prodeji

bytových jednotek vymezených podle § 1166

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů, v budově na ulici

Veveří postavené na pozemcích v Brně v k.ú.

Žabovřesky, dle § 39 odst.2 zákona č. 128/2000

Sb., zákona o obcích, za cenu nižší, než je cena

obvyklá v daném místě a čase, a to za cenu

z roku 2020:

- jednotky č. x – byt včetně spoluvlastnického

podílu na společných částech budovy a na pozemcích

vše v Brně v k.ú. Žabovřesky,

- jednotky č. x – byt včetně spoluvlastnického

podílu na společných částech budovy a na pozemcích

vše v Brně, k.ú. Žabovřesky,

- jednotky č. x – byt včetně spoluvlastnického

podílu na společných částech budovy a na pozemcích

vše v Brně v k.ú. Žabovřesky,

- jednotky č. x – byt včetně spoluvlastnického

podílu na společných částech budovy a na pozemcích

vše v Brně v k.ú. Žabovřesky,

- jednotky č. x – byt včetně spoluvlastnického

Mozolky 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27024

ZŠ JANA BABÁKA, JANA BABÁKA 1

Voroněžská 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18

VOLEBNÍ OKRSEK č. 27025

ZŠ NÁM. SVORNOSTI, NÁM. SVORNOSTI 7

Jindřichova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 21

Korejská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27

náměstí Svornosti 1, 2, 3, 4, 5, 7

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož

občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební komise.

Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů.

VZPOMÍNKA NA PETRA KALÁBKA

Dne 20. června 2022 nás navždy opustil

pan Petr Kalábek, jehož život byl pevně

spojen s Žabovřeskami, a to s podporou

občanů, především seniorského

věku. Byl pořadatelem mnoha aktivit

pro seniory, které jim umožňovaly

smysluplně trávit volný čas. Znali jsme

ho jako skvělého člověka, který stál

za mnoha společenskými akcemi jako

bylo například Zpívání pro zdraví v Rubínu,

či zajímavé zájezdy.

Práce s lidmi, ale především pro lidi

Petra velice naplňovala.

Vzpomeňte na něj s námi!

S úctou Pavel Tyralík,

II. místostarosta

podílu na společných částech budovy a na pozemcích

vše v Brně v k.ú. Žabovřesky.

• doporučilo ZMB schválit vyřazení bytových

jednotek vymezených podle § 1166 zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů, v budově na ulici Veveří

postavené na pozemcích - vše v Brně v k.ú.

Žabovřesky z prodeje:

- jednotku č. x – byt včetně spoluvlastnického

podílu na společných částech budovy a na pozemcích

vše v Brně v k.ú. Žabovřesky,

- jednotku č. x – byt včetně spoluvlastnického

podílu na společných částech budovy a na pozemcích

vše v Brně v k.ú. Žabovřesky,

a ponechat tyto bytové jednotky v majetku Statutárního

města Brna.

1) schválilo prodej jednotky vymezené podle

§ 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů, v budově -

část obce Žabovřesky, byt. dům, na pozemcích,

na ulici Veveří v Brně v k.ú. Žabovřesky, a to:

a) jednotky č. x - způsob využití byt, nacházející

se v budově (část obce Žabovřesky), byt. dům

stojící na pozemcích vše v katastrálním území

Žabovřesky, obec Brno,

b) spoluvlastnického podílu na společných částech

budovy (část obce Žabovřesky), byt.

dům stojící na pozemcích vše v katastrálním

území Žabovřesky, obec Brno,

c) a spoluvlastnického podílu na pozemcích vše

v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno,

stávajícímu nájemci, trvale bytem na ul. Veveří,

za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví bytové

jednotky,

2) schválilo Nabídku na koupi obecní vymezené

jednotky v bytovém domě na ul. Veveří, Brno

a Smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky,

která je přílohou tohoto materiálu,

3) pověřilo starostku podpisem této nabídky

a smlouvy.

• schválilo podání žádosti dle čl. 76, odst. 52, Statutu

města Brna, o souhlas ZMB s použitím části

kladného výsledku hospodaření z VHČ – bytové

hospodářství ve výši 5 000 000,00 Kč na financování

oprav havarijního stavu vnitřních sociálních

prostor a střechy objektu Základní školy

a Mateřské školy Brno, náměstí Svornosti 7,

příspěvkové organizace.

Zápisy z Rady i Zastupitelstva městské části

Brno-Žabovřesky se Vám snažíme zprostředkovat

vždy v co nejobsáhlejší podobě.

Případným zájemcům doporučujeme možnost

zhlédnutí zápisů na našich webových stránkách

www.zabovresky.cz.

ZÁŘÍ 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


ZE ŽABOVŘESK

NOVÁ TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA SOCHOROVA

A je to tady – od 1. září už můžeme nastoupit

či vystoupit na zastávce, kterou

v jízdním řádu najdeme jako Sochorova.

S novým školním rokem tak přibude

zastávka, kterou bezesporu uvítají především

rezidenti i pracovníci administrativních

budov, které v této části katastrálních

hranic Žabovřesk a Komína

vyrostly či vyrůstají. Donedávna bylo

toto území dopravně obsluhováno pouze

zastávkou v ústí ulice Sochorovy

a vzdálenost k další zastávce tramvaje

směrem do Komína byla 700 m, což

neodpovídá obvyklému standardu (cca

400 m), který v Brně máme. Když prosincové

Zastupitelstvo města Brna v roce

BUDEME TADY PRO VÁS, KDYŽ NÁS BUDETE POTŘEBOVAT

Říká se: „Můj dům,

můj hrad. Všude

dobře, doma nejlíp.“

A mnozí z nás podle

tohoto hesla chceme

prožít celý život.

Co ale dělat, když už

vlastní síly na samostatný

život doma

nestačí? Málokdo z nás pomyslí na odchod

do domova pro seniory jako na

první možnost. Rádi bychom zůstali

doma s pomocí někoho, kdo bude vědět,

jak a s čím nám pomoci, aby nám

doma bylo zase nejlépe. Tuto pomoc

vám může poskytnout terénní pečovatelská

služba. Tým pracovníků pečovatelské

služby má odborné znalosti

a praktické dovednosti. Každý den

v roce pomáhají uživatelům zvládnout

například ranní vstávání, večerní uléhání,

převlékání, hygienu nebo přípravu jídla,

a to v době od 7 do 20 hodin.

Jedním z příkladů, jak může pečovatelská

služba pomoci při řešení složité

situace je příběh pana Vladimíra. Pan

Vladimír žije ve svých dvaadevadesáti

letech v části rodinného dvojdomu. Je již

nějakou dobu vdovcem a má dva syny,

kteří jsou stále ještě v produktivním věku

a zaměstnáni. Přesto se synové snaží

s otcem trávit co možná nejvíce času.

Na podzim loňského roku pana Vladimíra

postihla cévní mozková příhoda,

ke které se přidaly další zdravotní problémy.

Po hospitalizaci v nemocnici

a pobytu v rehabilitačním zařízení se synové

rozhodli o tatínka starat v domácích

podmínkách. Přestože návrat domů

byl pro pana Vladimíra velmi motivující

a po zdravotní stránce se jeho stav den

ode dne zlepšoval, nemohl být přes den

úplně sám a potřeboval v některých

oblastech pomoc. Z tohoto důvodu se

synové pana Vladimíra rozhodli obrátit

na pečovatelskou službu.

Pečovatelka k panu Vladimírovi dochází

dvakrát denně. Ráno mu pomůže se vstáváním

z lůžka, oblečením, ranní hygienou

a nachystá mu snídani. V poledne ohřeje

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 2022

BLOK č. 1 12. ZÁŘÍ 2022

8–11 hodin Burianovo nám. za kaplí, Petřvaldská, Drnovická, Nohavicova,

J. Nečase, Pernštejnská, E. Machové

10–14 hodin Dunajevského, Slezská, Fanderlíkova vč. spojky Fanderlíkova-Bráfova

a včetně parkoviště za samoobsluhou,

Haasova, Luční před domy 66 a 68, Luční za domy 26–30

(vč. příjezdové komunikace)

BLOK č. 2 13. ZÁŘÍ 2022

8–11 hodin Vrázova, Zákoutí, Ostrá, Strmá, Vychodilova od konečné

MHD, Stránského (po parkoviště), Terasová

10–14 hodin Kovařovicova, Blatného, Kallabova, Junácká

BLOK č. 3 14. ZÁŘÍ 2022

8–11 hodin Foustkova, Krondlova, Tichého, Šmídkova, Gogolova

10–14 hodin Nárožní, Kameníčkova, Tolstého, Sirotkova

BLOK č. 4 15. ZÁŘÍ 2022

8–11 hodin Žižkova, Matzenauerova, Náhorní, Lužická, Hvězdárenská

10–14 hodin El. Voračické, Králova, Mezníkova, Sochorova, Mozolky

BLOK č. 5 16. ZÁŘÍ 2022

8–11 hodin Tůmova, Zábranského, Jelínkova, Zeleného

10–14 hodin Eliášova, Šeránkova

BLOK č. 6 19. ZÁŘÍ 2022

8–11 hodin M. Steyskalové, Horákova, Šmejkalova

10–14 hodin Bráfova mimo MHD, Čajkovského

2020 vyhovělo naší dlouhodobé žádosti

a byl schválen záměr vybudování obousměrné

tramvajové zastávky, byla před

námi, a hlavně Dopravním podnikem

města Brna, ještě celkem dlouhá cesta

přes všechny administrativní i stavební

náležitosti k realitě, kterou vidíme dnes.

Obousměrná tramvajová zastávka s nástupními

ostrůvky s plnou vybaveností,

přechodovým bezbariérovým pásem

přes koleje a vybudovaným veřejným

osvětlením, patří k dalšímu vylepšení tohoto

území a věřím, že bude všem sloužit

ke spokojenosti!

Filip Leder, I. místostarosta

dovezený oběd a připraví malou svačinu

na odpoledne. Později odpoledne za panem

Vladimírem obvykle přichází jeden

ze synů, který s ním stráví zbytek dne.

V době, kdy jeden ze synů ze zdravotních

důvodů nemohl za tatínkem docházet,

zastoupila ho ve večerních hodinách

pečovatelská služba.

Díky tomu, že se na péči podílí kromě

rodiny i sociální služba, rozšířilo se spektrum

sociálních kontaktů pana Vladimíra.

Pan Vladimír za pozitivní považuje také

to, že za ním z pečovatelské služby

dochází v rámci denních návštěv pokaždé

jiná pracovnice. Ke každé pracovnici si

musí přiřadit jméno a informace, což mu

pomáhá trénovat paměť.

Věříme, že rodina, která v náročné chvíli

dostala potřebnou podporu a pomoc

ze strany sociálních služeb, získala potřebný

klid a jistotu, že na problémy není

sama, a přesto není narušena její pospolitost.

Protože „… všude dobře, doma nejlíp…“

Pavel Tyralík, II. místostarosta

BLOK č. 7 20. ZÁŘÍ 2022

8–11 hodin Puškinova, Doležalova, Kubánská, Jindřichova mimo MHD,

Klímova

10–14 hodin Korejská mimo MHD, Lipská, Záhřebská mimo parkovišť,

Jana Babáka

BLOK č. 8 21. ZÁŘÍ 2022

8–11 hodin Chládkova vč. odstavných ploch, Spojovací, Bezejmenná,

Voroněžská (bez parkoviště mezi domy č. 9 a 16),

Zborovská mimo ZÁKOS

10–14 hodin vnitroblok Pod Kaštany (Kounicova – Šelepova – Tábor –

Šumavská – Pod Kaštany sudá i lichá)

BLOK č. 9 22. ZÁŘÍ 2022

8–11 hodin Skalky, Kainarova, Chlubnova, Gabriely Preissové, Topolky

10–14 hodin Foerstrova, Plovdivská, Poznaňská (včetně parkoviště

za KD Rubín), Kvapilova

BLOK č. 10 23. ZÁŘÍ 2022

8–11 hodin Zeyerova, Sovova, Závětří, Bochořákova, Vychodilova –

příjezdová komunikace k domům 12 a–d, Plevova, Horská,

Sabinova, Colova

10–14 hodin Zemkova, Kozákova, Maničky, Navrátilova, Postranní,

Vrázova (pouze úsek pod ul. Kroftovou), Fričova

Blokové čištění proběhne s dopravním značením. V případě provádění

rekonstrukce inženýrských sítí či jiných prací blokové čištění komunikace

neproběhne.

Miloš Adam, vedoucí Odboru veřejných služeb

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

6 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022


SERVIS

a OPRAVA

NOTEBOOKŮ

& POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA!

Vyzvednutí u Vás.

Rozumné ceny,

rychle a spolehlivě,

25 let praxe.

BEDNÁŘ

608 880 107

MALBY

21 Kč/m 2

TAPETOVÁNÍ

ZEDNICKÉ

ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ

PRÁCE

NÁTĚRY

DVEŘÍ • 450 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ

FASÁD • STŘECH

RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

INZERCE

Nová síla

pro Žabovřesky

Robert Šlachta

Leoš Němec


INZERCE

NOVÁ OPTIKA v OC PERLA

30% SLEVA

NA DĚTSKÉ OBRUBY

MĚŘENÍ ZRAKU

OČNÍM

SPECIALISTOU

BEZ ČEKÁNÍ

VAŠESTAROSTKA

Zadavatel: ČSSD;

zpracovatel: UniWIRE Solution, s.r.o.

LUCIE POKORNÁ

starostka Žabovřesk

nám. Svornosti 2573/6, Žabovřesky

tel.: 702 180 562 • www.nekudaoptik.cz

SPOLEČNĚ PRO ŽABOVŘESKY

SOKOLOVÉ a ČSSD

KANDIDÁTKA Č. 3

ZA TYRALÍKA

3x136_pan Nekuda_2.indd 1 5.8.2022 11:07:41

JE LÍP!

SENIORŮM OBZVLÁŠŤ

Zadavatel: ANO 2011,

zpracovatel: Protnei s.r.o.

4.září

14:00

DĚTSKÝ DEN

náměstí Svornosti

8.září

15:00

13.září

15:00 náměstí Svornosti 20.září

15:00

Burianovo náměstí

Makovského náměstí

Milí přátelé,

věřím, že my všichni chceme žít v lepších Žabovřeskách. Zajímá mě, co si myslíte o našich

aktivitách pro seniory a rodiče na mateřské dovolené, o zeleni a pořádku v obci, ale jsem

také zvědavý na Vaše jedinečné nápady. Těším se na vás a vaše názory, jak společně udělat

Žabiny lepší.

Váš Pavel Tyralík, kandidát na starostu

www.anobudelip.cz | www.chcemelepsicesko.cz |

pavel.tyralik


POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY ZBOROVSKÁ

Je za námi prvních pár týdnů, kdy se

jedno místo změnilo k nepoznání, zato

o poznání k lepšímu. Díky společnosti

SAKO Brno jsme se zbavili trvale přeplněného

místa na separovaný komunální

odpad a bylo zde vybudováno, včetně

exteriérové úpravy okolí, sběrné místo,

které má ve srovnání s předchozím řešením

pětinásobnou kapacitu pro papír

a plast a trojnásobně velký zásobník na

bílé i barevné sklo. Pro zvýšení uživatelského

komfortu byla do této lokality

zvolena varianta tzv. polopodzemních

kontejnerů. Jako první je instalovali

v Maloměřicích. Mají totiž větší otvory

než podzemní kontejnery. Vhazování

větších kusů, například krabic, či pytlů

s petkami je tak rychlejší a snadnější.

V Maloměřicích si lidé tento typ polopodzemních

kontejnerů chválí, takže

jsem zvědav, jestli si je budeme chválit

i v Žabinách.

V době uzávěrky zpravodaje byl sběr

všech tří komodit separovaného odpadu

do polopodzemních kontejnerů na Zborovské

v třítýdenní testovací fázi, o kterou

nás požádali sami občané Zborovské

a rádi jsme jim spolu se společností

SAKO Brno vyhověli. Jedná se totiž o to,

že v nedávné minulosti jsme monitorovali

stížnosti a vandalské chování vůči

DUO zvonu na sklo, který v poslední fázi

nechala společnost SAKO odvézt – sice

už sklo necinkalo, ale možnost třídění

tohoto materiálu pro všechny zmizela.

A tak se lahve začaly skládat na zem,

protože lidé zkrátka třídit chtějí.

SAKO Brno sleduje nejen hlučnost, ale

také vytíženost jednotlivých komodit.

Rádi bychom totiž ponechali obyvatelům

tohoto území možnost třídění všech

tří druhů separovaného odpadu, jako je

to v současné době standardem.

Po skončení monitorovacího období je

připraveno dovybavení zásobníku na

sklo protihlukovou úpravou, neboť jsme

přesvědčeni o tom, že je potřeba maximalizovat

komfort jak těch, kteří chtějí

třídit, tak těch, kteří v urbanizovaném

prostoru bydlí. Protihlukové opatření

bude nainstalováno uvnitř nádoby na

sklo a tato technologie bude výrobcem

v Brně použita úplně poprvé. Pokud by

i po tomto kroku přetrvávala snaha obyvatel

po odstranění možnosti separace

skla, nejbližší kontejner na sklo najdou na

ulici Korejská. Uvolněný kontejner by pak

mohl přijímat plast, neboť plastového

odpadu se aktuálně produkuje nejvíce.

A ještě jedna odpověď na otázku, která

některým vrtala hlavou. Proč to celé

ZE ŽABOVŘESK

trvalo tak dlouho, když už tam byly nádoby

umístěné? Zeptal jsem se pana ředitele

SAKO Brno Karla Jelínka. Vysvětlil

nám, že jde o standardní stavební postup.

Systém vyvážení těchto velkoobjemových

kontejnerů je totiž jiný než u barevných

plastových kontejnerů a je třeba

použít těžší speciální vozidlo s hydraulickou

rukou. Proto se místo budoucích

polopodzemních kontejnerů musí nejdříve

osadit nádobami, následně provést

terénní úpravy, včetně nutného zpevnění

komunikace pro nájezd vyvážecí techniky.

Teprve po dokončení těchto prací, se

kontejnery zpřístupní. Místo, které ještě

donedávna působilo skutečně nevábným

dojmem s velkým množstvím volně

se povalujícího či poletujícího nepořádku,

nyní vypadá čistě a uklizeně. A takové

prostředí si na Zborovské zasloužili!

Jsem rád, že v Žabovřeskách třídíme

a chováme se odpovědně. Díky!

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

SENIOŘI NA PRVNÍM MÍSTĚ

Občas si říkám, že některé věty zní jako

klišé – třeba zrovna „Senioři na prvním

místě.“ Já to ale myslím vážně. Sám jsem

již ve věku – ačkoli stále sám sebe do zrcadla

ubezpečuji, že to nejlepší mám teprve

před sebou – kdy mám přece jen už

nějaký ten pátek platný Senior pas. Mám

rád pohodu, předem připravený program

bez zbytečných adrenalinů a rád si

popovídám se zajímavými nebo milými

lidmi. A musím se přiznat, že jsem si stejně

jako Vy velmi oblíbil naše žabovřeské

celodenní výlety a aktivity, které pro nás

chystá Společensko-kulturní centrum

Rubín, p.o. A tak jsem si společně s Vámi

skvěle užil jak výlet do muzea Waldemara

Matušky s Waldou Plchem na zámku

v Polici, tak prohlídku renesančních Slavonic,

o prohlídce SAKO Brno a 17metrových

plamenech v kotli nemluvě.

Ale je před námi podzim, a to je čas,

kdy rozjíždíme další „školní rok“ aktivit

pro naše seniory – stačí si vybrat, neboť

první lekce nás čekají již na začátku října.

Pro přehlednost jsem si nechal připravit

tabulku nabízených aktivit, které se se

svou úžasnou pečlivostí ujala paní Mgr.

Lucie Wessely, kontakt: 608 852 069,

e-mail: wessely@kdrubin.cz.

A pokud byste byli zvědaví, co chystáme

za další celodenní výlet, tak Vám už nyní

prozradím, že pokud to covid nezhatí,

zajeli bychom se podívat na adventní

Olomouc, kterou nás provede paní ředitelka

SKC Rubín, paní doktorka Petra

Kačírková. Zkrátka, je tu sice teprve podzim,

ale advent je za dveřmi!

Těším se na setkání s Vámi, a to jak na

kurzech, tak v autobusu!

Pavel Tyralík, II. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

SEZNAM AKTIVIT PRO SENIORY pořádaných SKC Rubín, p.o. v roce 2022/23

Angličtina pro seniory - začátečníci 1x týdně čtvrtek 16:30–17:30 h ZŠ Sirotkova 400 Kč/pololetí

Angličtina pro seniory - mírně pokročilí 1x týdně čtvrtek 16:30–17:30 h ZŠ Sirotkova 600 Kč/pololetí

Cvičení pro seniory na ZŠ Sirotkova 1x týdně středa 16:00–17:00 h ZŠ Sirotkova 500 Kč/10 lekcí

Cvičení pro seniory v Rubínku 1x týdně čtvrtek 15:00–16:00 h Rubínek, Poznaňská 10 500 Kč/10 lekcí

Cvičení pro aktivní seniory v Rubínku 1x týdně čtvrtek 16:00–17:00 h Rubínek, Poznaňská 10 500 Kč/10 lekcí

Cvičení v bazénu pro seniory 1x týdně pondělí 16:00–17:00 h ZŠ a MŠ nám. Svornosti 500 Kč/10 lekcí

Cvičení pro seniory v Best Gym Horova 2x týdně dle domluvy Best Gym Horova zdarma

Seniorský Art klub 1x týdně úterý 14:00–16:00 h Pod Kaštany 17 zdarma

Senior klub 1x týdně čtvrtek 14:00–16:00 h. Rubínek, Poznaňská 10 zdarma

Klub hádanek a sudoku Chytrá žaba 1x za 14 dní čtvrtek 17:00–19:00 h Rubínek, Poznaňská 10 zdarma

Žabovřeská seniorská akademie 1x za 14 dní úterý 15:00–17:30 h Rubínek, Poznaňská 10 200 Kč/pololetí

Čtenářský klub 1x za 14 dní ještě upřesníme Rubínek, Poznaňská 10 zdarma

Kurz počítačů pro seniory 10 lekcí úterý 14:30–15:30 h pořádá ZŠ Sirotkova zdarma

V případě zájmu se hlaste, nejlépe do konce září, na e-mailu: wessely@kdrubin.cz nebo volejte tel. 608 852 069.

ZÁŘÍ 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


ZE ŽABOVŘESK

ROZHOVOR S ŘEDITELEM DS VYCHODILOVA

Jestli k něčemu skutečně přistupuji s tou

nejhlubší pokorou, pak je to lidské stáří.

Zejména pak ty okamžiky, kdy již člověk

ztrácí sílu soběstačnosti a rodina se nedokáže

v domácím prostředí o své blízké

postarat. Proto jsem vždycky strašně

rád, když navštívím náš Domov pro seniory

na Vychodilově, který dýchá pohodou,

nadějí a pochopením, stejně tak,

jako profesionální péčí o své klienty –

a troufám si říct, že právě díky rodinnému

přístupu všech navzájem, tady personálu

i lidí, kteří zde tráví podzim svého života,

je to místo, které mají rády obě strany.

Znají se navzájem, znají své životní příběhy

a mají společné zážitky – a všemu

tomu dává směr i spoustu vlastní životní

energie pan ředitel PhDr. Petr Němec. Při

letošní letní slavnosti jsem nemohl uvěřit,

když jen tak mezi řečí pan ředitel zmínil,

že letos načal třetí desítku let svého

ředitelování. Myslím, že čas tady zkrátka

plyne jinak. A tak jsem si s panem ředitelem

jednoho letního odpoledne domluvil

schůzku u jezírka, na které ještě přijde řeč.

Pane řediteli, je to vůbec možné? Více

jak dvacet let? Jak to tady tehdy vypadalo?

Objekt na tomto místě byl od svého

počátku projektován a určen k jinému

účelu, nicméně město Brno se rozhodlo

podle projektu arch. Tihelky objekt použít

pro sociální účely a ve druhé pol. roku

1993 bylo zkolaudováno. Na začátku roku

1994 byl objekt otevřen jako domovpenzion

pro důchodce a začali se zde

ubytovávat první klienti. A dokonce čtyři

z nich, dvě ženy a dva pánové, jsou tu

se mnou dodnes. Dohromady jsme tady

společně prožili více jak sto let. Tehdy

zvolená koncepce umožňovala zachování

vysoké míry soukromí plně soběstačných

obyvatel, v moderních, pohodlně

vybavených bytech. Nicméně v průběhu

let nastoupila jiná potřeba – potřeba

akceptovat a umět zajistit péči klientům,

jejichž zdravotní stav již nebyl v „kolonce“

soběstační.

Co se tedy pak dělo?

Museli jsme se samo sebou přizpůsobit

novým potřebám, což byla velká

změna. Naštěstí v roce 2007 vstoupil

v účinnost nový zákon o sociálních službách,

který původní typ péče nezahrnoval

do systému sociálních služeb, a tak

zřizovatel rozhodl o transformaci domova

na nový typ sociální služby – Domova

pro seniory – který je určený pro klienty

se sníženou soběstačností či zcela nesoběstačné,

což je od té doby vlastně

hlavní kritérium pro přijetí do naší péče.

Pak následovalo tříleté období přeorientace

typu služby, která je náročnější

jak z hlediska provozního, finančního tak

personálního. Od té doby nabízíme svým

obyvatelům širší spektrum nabídky služeb

než dříve a v režimu 24/7 je k dispozici

pečovatelský a zdravotnický personál.

V porovnání s tehdejším provozem

do roku 2007 byl personál v přímé péči

jen v omezeném počtu a ve službě jen

během dne a k dispozici byla jen jedna

zdravotní sestra.

Pane řediteli, jakou kapacitu má domov

dnes?

V současné době má domov kapacitu

81 lůžek v 73 jednolůžkových a 4 dvoulůžkových

pokojích, používaných pro

manželské páry. Pod naši organizaci

patří také budova na ulici Tábor, která

má kapacitu 62 lůžek.

Jak vypadá struktura klientů dnes?

Dnes má převážná část obyvatel domova

sníženou míru soběstačnosti, řada z nich

je omezena v pohyblivosti a někteří jsou

upoutáni na lůžko trvale či trpí nějakou

formou demence. Těmto potřebám se

samozřejmě upravil v průběhu let i chod

domova. Musím říct, že skutečně na vysoce

profesionální úrovni přistupujeme

ke každému našemu obyvateli dle jeho

individuálních požadavků a potřeb. Našim

cílem je – a musím říct, že se to daří

především tím, že mám skvělý kolektiv

spolupracovníků – aby se zde lidé cítili co

nejvíce jako doma. Ten pravý domov sice

nikdo nikdy nenahradí, ale pochopení

a kvalitní péče dokáže pomoci našim

obyvatelům prožít život až do konce

v důstojném a přívětivém prostředí

a navíc, i u nás dokáže být „vzrůšo“.

Vzrůšo?

Přesně tak. Žabovřesky jsou úžasné –

řekli byste, že v naší zahradě, vládne skutečně

rajský klid a bezpečí. ALE!? Pane

řediteli, tak nás nenapínejte, co se stalo?

Povím Vás skutečný příběh, který byste

si ale nevymysleli ani v nejbujnějším snu.

V noci z 15. na 16. března tohoto roku přišel

v zhruba půl jedné v noci pan Novák,

obyvatel našeho domova upozornit, že je

ze zahrady slyšet nějaké nezvyklé funění

a šplouchání. Vyslovil obavu, zda v jezírku

neuvízla další klientka domova, paní

Svobodová. Ta totiž již v blízkosti jezírka

nedávno jeden pád absolvovala. Přivolaný

personál však zjistil, že do jezírka

spadlo velké divoké prase a nemůže se

samo dostat ven. Bylo tedy rozhodnuto,

že je třeba zavolat na pomoc odchytovou

službu Městské policie. Příslušník

odchytové služby přijel sice obratem, ale

vyzbrojen náčiním na odchyt koček nám

byl slovy klasika „k ničemu“. Prase je prase,

žádná kočka. Z tohoto důvodu jsme

probudili telefonátem předsedu místního

mysliveckého sdružení, který taktéž

rychlostí blesku přijel. Nicméně zjistil,

že se nejedná o divoké prase, ale téměř

o stokilovou březí bachyni, jejíž záchrana

v živé formě je nereálná, tedy ji třemi

ranami zastřelil. To vyvolalo mezi klienty

další vlnu neklidu, neboť se mnozí

lekli, zda nevypukl ozbrojený konflikt či

palbu nezahájil náš klient Říha. Situaci

se naštěstí v těchto již jitřních hodinách

podařilo uklidnit. Bachyně, která ve své

velikosti, ale především váze, klesla ke

dnu mezi chované koi kapry, však nešla

vytáhnout. Byli tedy povoláni hasiči, kteří

z jezírka odčerpali vodu a po žebříku se

jim podařilo bachyni vytáhnout. Nám pak

zůstal poničený plot a jezírko s naprosto

zdemolovanou technologií čištění jezírka.

A jak už to bývá, všechno jsme zvládli

a my tady dnes sedíme u tohoto jezírka,

kde plavou poklidně koi kapři a rostou

kapradiny a jen ti největší fajnšmekři znají

tento příběh.

Filip Leder, I. místostarosta

a Petr Němec, ředitel Domova

pro seniory Vychodilova

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

SETKÁNÍ K DISKUZI O KONCEPCI ZELENĚ V ŽABOVŘESKÁCH

Srdečně Vás zveme

dne 19. září 2022

v 17 hodin na diskuzi

o koncepci údržby

zeleně v městské části

Brno-Žabovřesky.

Konat se bude formou

krátké prezentace a debaty

v Rubínku na adrese Poznaňská 10,

Brno-Žabovřesky. Přítomni budou

zástupci radnice i externí odborník

Ing. Vilém Jurek.

Při setkání se bude možné podrobněji

seznámit nejen se všemi funkcemi a přínosy

lučních trávníků, s jejich současnou

i plánovanou skladbou, ale s koncepcí

péče o zeleň celkově. A samozřejmě

bude dostatečný prostor na dotazy,

podněty a připomínky.

Petr Machálek, III. místostarosta

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022


ZE ŽABOVŘESK

VZPOMÍNKA NA ARCHITEKTA BOHUSLAVA FUCHSE

24. 3. 1895 VŠECHOVICE - 18. 9. 1972 BRNO

Dne 18. září 2022 si připomínáme padesáté

výročí úmrtí evropsky proslulého

architekta, autora nejméně 150 realizací,

z nichž mnohé se staly ikonami stavební

kultury meziválečného období a pomohly

vytvořit funkcionalistický obraz města

Brna.

Bohuslav Fuchs prožil 43 let svého života

právě v naší městské části Brno-Žabovřesky

ve své autorské dvojvile z let

1928-1929 na nároží ulic Hvězdárenská

a Tůmova. Do roku 1959 architekt žil

s rodinou a tvořil ve své (památkově

chráněné) vile Hvězdárenská 2. Poté,

když z politických důvodů byl nucen vilu

prodat, přestěhoval se do druhé, menší

a skromnější části dvojvily s adresou

Tůmova 1, kde žil a pracoval 13 let až do

své smrti v září 1972. Poté užívala dům

jeho rodina a následně příbuzní autorovy

manželky, kteří jej prodali nynějším

vlastníkům. Ti vilu Tůmova 1 hodlají zcela

přestavět podle svého podnikatelského

záměru na bytový dům.

Ačkoliv i menší část Fuchsovy dvojvily

Tůmova 1 plně vyhovuje podmínce k zapsání

do seznamu kulturních památek ve

smyslu památkového zákona – a tou je

úzký vztah významné osobnosti k nemovitosti,

paradoxně památkou dosud není.

Nynějším vlastníkům brání v radikální

přestavbě části dvojvily Tůmova 1 správní

žaloba vlastníka sousední památkově

chráněné Fuchsovy vily Hvězdárenská 2

a současně i žaloba Statutárního města

Brna, Městské části Brno-Žabovřesky.

Případem se aktuálně zabývá Nejvyšší

správní soud v Brně.

Dílo tak významného architekta, jakým

byl Bohuslav Fuchs, by nemělo být ani

padesát let po jeho smrti obětováno privátní

podnikatelské přestavbě. Ve veřejném

zájmu je naopak žádoucí uchování

integrity celé Fuchsovy autorské funkcionalistické

dvojvily, která tvoří jeden

architektonický a hmotový celek, jako

upomínka na život významného umělce

– architekta a urbanisty. Morální odkaz

architekta Bohuslava Fuchse a jeho

dílo zejména pro město Brno, kterému

pomohl vtisknout svébytnou identitu,

si to zasluhují a vedení Městské části

Brno-Žabovřesky si to plně uvědomuje.

Petr Hubáček,

autorizovaný architekt ČKA

foto: archiv Petra Hubáčka

BOHUSLAV FUCHS V ŽABOVŘESKÁCH

Letos v září si připomínáme 50 let

od úmrtí geniálního architekta, urbanisty

a teoretika evropského významu. Člověka,

který patří k ikonám funkcionalistického

Brna a který si v našich Žabovřeskách

postavil svou vlastní vilu – nemám

na mysli nikoho menšího než samotného

Bohuslava Fuchse. Bohuslav Fuchs realizoval

více než 150 staveb, z nichž

některé vešly právem do dějin moderní

architektury – příkladem uvedu Zemanovu

kavárnu na Kolišti, Masnou burzu,

hotel Avion, pavilon města Brna, lázně

Zábrdovice nebo termální koupaliště

v Trenčianských Teplicích. A protože

text, který mapuje tvorbu tohoto velikána

nám zpracoval již pan architekt

Hubáček, kterému tímto upřímně děkuji,

já zaměřím pohled trochu jinam.

Totiž k mé návštěvě muže, kterého si nesmírně

vážím a kterému Bohuslav Fuchs

s důvěrou svěřil svůj kompletní pracovní

archiv. Hovořím o panu PhDr. Iloši Crhonkovi,

který v letech 1962 založil a 31 let

vedl pracoviště architektury a stavebního

vývoje v Muzeu města Brna a s Bohuslavem

Fuchsem se osobně znal. A tak

jsem oslovila současného pana ředitele

Muzea města Brna Mgr. Zbyňka Šolce

a požádala ho u příležitosti tohoto vzpomínkového

jubilea o možnost nahlédnut

do depozitáře oddělení dějin architektury

a možnost prohlédnout si dokumentaci

k jeho žabovřeské vile na ulici Tůmova.

Spolu s vedoucím oddělení, Mgr. Jindřichem

Chatrným, jsme studovali originální

projektovou dokumentaci zmiňované

vily, jejíž zachování městská část velmi

podporuje a doposud vítězí v soudních

sporech ohledně její budoucnosti. Snad

Vám onu jedinečnou atmosféru v depozitáři

hradu Špilberk alespoň trošku

fotografie přiblíží. A samo sebou jsme

si povídali třeba i o tom, jakou nenahraditelnou

hodnotu mají sbírky oddělení

dějin architektury Muzea města Brna pro

přípravu rekonstrukcí staveb moderní architektury,

z nichž mnohé jsou dnes chráněnými

památkami. Nelze si je představit

bez původní plánové dokumentace,

fotografií či technických zpráv. Nezbytnost

těchto podkladů se právě v Brně

prokázala mj. při obnově hotelu Avion

od Bohuslava Fuchse. Autentickou dokumentaci

této stavby budete mít možnost

zhlédnout na Špilberku na konci roku

v rámci probíhající výstavy 60 / Sólo pro

stále mladou dámu, uspořádané k výročí

60 let oddělení dějin architektury Muzea

města Brna. Tímto Vás také zvu, neboť

Bohuslav Fuchs je autorem, na kterého

musí být Brno i naše Žabovřesky právem

pyšné!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv Lucie Pokorné

ZÁŘÍ 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


ZE ŽABOVŘESK

100+2 ŽABOVŘESKÉHO FOTBALU

Kdo by neznal fotbal? Který malý kluk

by neměl sen střílet góly jako Maradona

či Messi nebo Ronaldo? A v Žabinách,

věřte nebo ne, se fotbal hraje vážně od

nepaměti. Málokterý fotbalový klub v republice

může říct, že na jeho hřišti hrají

malí i velcí fotbalisti už více jak neuvěřitelných

100 LET. V době, kdy náš fotbal

v Žabinách, pod původním názvem

Meteor hrál, slavil pravých sto let – přišel

covid. V roce 2020 to měla to být oslava

sportu, sportovců, trenérů i fanoušků,

která se měla stát součástí pátého ročníku

naší Street party Minská Open.

Bohužel. O rok později – v roce 2021 jsme

chtěli tento koncept uskutečnit znovu,

ale byla tu výstavba II. etapy VMO Žabovřeská,

která nám neumožnila dopravně

uzavřít Minskou. Ale díky tomu, že fotbalisti

jsou vážně vytrvalí a ví, že pokud

mají cíl, zkrátka jej dotáhnou do konce

- nejlépe vítězného, vznikl na jaře tohoto

roku nápad. S novou fotbalovou sezónou

na nic dál nečekat a prostě to udělat –

oslavit 100 + 2 let fotbalu v Žabinách.

A tak se letos, v pátek 16. září uskuteční

jedny odkládané sté narozeniny. A to přímo

na fotbalovém hřišti, které se na jedno

odpoledne, podvečer až do setmění

(přesněji do 22. hodiny) promění v jedno

neopakovatelné místo společného setkání.

Setkání hráčů, těch současných, ale

i hvězd časů předešlých, rodičů mládežnických

hráčů a sympatizantů a můžeme

se těšit ve spojení s našim SKC Rubín na

příjemný kulturní program, ale i na fotbalové

trenažéry se skutečnými fotbalisty

či přátelská utkání profesionálů vs. laiků.

A jako na každé správné oslavě nebude

chybět ani občerstvení. A o to se postarají

naši místní podnikatelé z Minské.

Přijďte si společně s námi užít fotbalový

areál, jak ho neznáte!

Filip Leder , I. místostarosta

a Pavel Crhan,

sportovní manager FC Svratka, z.s.

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VYCHODILOVA

Přes léto skutečně pod rukama stavebníků

i stavební techniky vyrostlo krásné,

moderní a polyfunkční hřiště pro míčové

hry, v těsné blízkosti nově vystavěné

opěrné zdi Bochořákova. Starý betonový

plácek, který by jen málokdo hádal,

že patří ke sportu, se proměnil na hřiště,

o velikosti 17,3 x 10 m, kde si můžeme

zahrát fotbal, minivolejbal, mininohejbal

nebo i obyčejnou vybíjenou – zkrátka si

zadovádět s míčem tak, jak to v neoploceném

prostoru nejde. Velkou výhodou

tohoto hřiště totiž je, že za brankami víceúčelového

hřiště je čtyři metry vysoké

oplocení, po bocích hřiště dvoumetrové

a povrch hřiště pokrývá polyuretanový

povrch. Ten jsme zvolili především proto,

že akusticky tlumí nárazy míčů, což je

v hustě osídleném území velmi důležité.

První návštěvníky hřiště přivítalo v úterý

30. srpna a o hráče nebyla nouze. Stejně

jako o dobrou náladu, která ke společně

stráveným chvílím patří. Takže, míč do

rukou a zkuste si dát koš nebo branku –

velcí nebo malí!

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

VELKÝ BASKETBALOVÝ ÚSPĚCH

Holky ze Žabin, svěřenkyně trenéra Petra

Křivánka v kategorii U15, vybojovaly na

International Children's Games Coventry

2022 zlato v basketbalu 3x3! Kamila

Trusková, Ema Rozsívalová, Julie Drholcová

a Barbora Šubová, pod vedením

asistentky trenéra Ivy Andreskové, se na

54. mezinárodních dětských hrách v britském

Coventry probojovaly až do finále

bez jediné prohry. V základní skupině

odehrály 5 zápasů, ve čtvrtfinále porazily

Karlovy Vary, v semifinále Šoproň a ve

finále v prodloužení porazily australský

tým North Sydney. O titul bojovalo celkem

17 týmů z celého světa.

Mezinárodní dětské hry jsou velkou

sportovní událostí, které se účastní přes

1 500 mladých sportovců z celého světa.

Soupeří se v sedmi disciplínách – lezení,

stolní tenis, plavání, atletika, tenis,

fotbal a basketbal. Jejich smyslem není

jen sportovní zápolení, ale i boření kulturních

bariér při vzájemném setkávání

a doprovodném programu.

Pro holky je to letos další velký úspěch

v řadě. Pod vedením Petra Křivánka se

v kategorii U15 staly mistryněmi republiky

a získaly zlato na Olympiádě dětí a mládeže,

která se konala před prázdninami

v Olomouci.

Za BK Žabiny Brno Luisa Divišová

foto: archiv BK Žabiny

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022


SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

VOLNÝ ČAS

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

7. ZÁŘÍ OTVÍRÁK – 15 h

8. ZÁŘÍ START OTEVŘENÉHO

KLUBU ORC – 14 h

12. ZÁŘÍ ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ

OTVÍRÁK JE NA SPADNUTÍ

Plachta na baráku, web, sociální sítě,

konečně i letní zpravodaj. Už jste na to

určitě narazili. První středa letošního

září bude celá o Otvíráku. Tábory máme

zdárně za sebou, a tak přišel čas s plnou

parádou otevřít náš areál malým i velkým

dětem. Během druhého ročníku této příznačně

nazvané akce se můžete těšit na

rozličné aktivity, zajímavá stanoviště, ale

hlavně kopec zábavy a společných zážitků.

Ukážeme vám letitá zákoutí i nějakou

tu novinku. K celé té parádě tradičně přidáme

nějaké to občerstvení. Naši náruč

tentokrát otevřeme hned první zářijovou

středu v 15:00 hodin. Více informací

nacházíte už nyní všude kolem.

MOŘE JEN TAK NEVYSCHNE

Kroužků máme moře a ty ceny? Ach můj

Bože! Nabídka kroužků na nadcházející

školní rok odstartovala rovnou ve dvou

vlnách, ale rozhodně neházejte flintu

do žita – volná místa ještě máme. Zvláště

u sportovních kroužků a keramik z druhé

vlny neprohloupíte, ale volná místa najdete

taky u spousty našich stálic. Stačí

se mrknout na naše stránky a vybrat si

dle libosti – www.brno.sdb.cz/stredisko/

aktivity.

ROZJEDEM TO ZASE V TEMPU

Sotva odzvoní Otvíráku rozjedem to

plnou parou vpřed. Hned ve čtvrtek

8. září startuje náš Otevřený klub ORC,

kde najdou nespočet vyžití mladí všeho

věku. Pokud náš ORC ještě neznáš,

neváhej a přijď se podívat – buď na

Otvíráku, nebo kterékoliv všední odpoledne

od 14:00. První návštěva je plně

nezávazná, a ještě plněji zábavná.

V pondělí 12. září pak vypukne ten každoroční

humbuk – startují naše kroužky,

včetně aktivit Klubu maminek. Těšíme se

na vaše úsměvy, které tak náramně sedí

k těm našim.

Za Salesiánské středisko mládeže

David Němeček

foto: archiv Salesiánského střediska mládeže

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

POBOČKA BRNO-ŽABOVŘESKY

ZÁŘIJOVÁ SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ

Sérii programů k dvoustému výročí narození

zakladatele genetiky Gregora Johanna

Mendela ukončí přednáška emeritní

profesorky RNDr. Jiřiny Relichové, CSc.,

která celou svoji profesní dráhu věnovala

výuce a výzkumu v oblasti genetiky

na Přírodovědecké fakultě Masarykovy

univerzity. Přednáška pod názvem „Mendel

známý i neznámý“ naváže na výstavu,

která během prázdninového období přiblížila

veřejnosti osobnost, prostředí působení

i rozsáhlé dílo cílevědomého vědce,

augustiniánského opata i všestranně

založeného muže spjatého s historií města

VEČER ŠPANĚLSKÉ A LATINSKOAMERICKÉ HUDBY

S létem se rozloučíme španělskými

a latinskoamerickými rytmy v podání kytaristy

Ondřeje Pavlíčka. Absolvent konzervatoře

a bakalářského studia JAMU,

vítěz čtyř soutěží (Treviso, Dolný Kubín,

Vidnava, Brněnský Guitartalent a dalších)

vystupoval již během studia v rádiu Vltava,

v pořadu Dobré ráno, na koncertě pro

Lívii Klausovou či s kytarovým kvartetem

ve Stuttgartu. Zúčastnil se mistrovských

kurzů u předních světových kytaristů

(S. Tennant, A. Desiderio, E. Fernandez,

M. Dylla, S. Goss, R. Boucher, D. Kavanagh,

H. Kappel, T. Offermann aj.) Dnes vystupuje

nejen sólově, ale i v duu s flétnistkou

Marií Mikhailovou. V současné době

působí na ZUŠ Jaroslava Kvapila a SZUŠ

Radmily Chmelové v Brně. Hraje na mistrovský

nástroj předního holandského

kytaráře Jeroena Hillhorst. Do svého repertoáru

zařazuje díla klasická i vlastní

úpravy hudby filmové, skladby autorů

Mozolky 52

Brno-Žabovřesky

tel.: 549 259 853

www.kjm.cz

Brna. Bude zaměřena na méně známé

okolnosti Mendelova života, jeho pokusy,

znovuobjevení principů dědičnosti i péči

o jeho odkaz u nás. Přednáška zahrnující

prezentaci i prostor pro diskusi se bude

konat ve čtvrtek 15. září v 18.00 v čítárně

pobočky KJM Mozolky 52.

jako Dowland, Bach, Weiss, Lobos, Tarrega,

Myers, Pipó, Zimmer, Morricone,

Legnani, Albeniz, Granados a další. Věnuje

se též aranžování skladeb klasické

i filmové hudby. Koncert se bude konat

ve čtvrtek 22. září v 18.00 a zazní díla

skladatelů: Torroba, Lauro, Tarrega, Granados,

Lobos, Merlin, Morricone i vlastní

díla interpreta.

Iveta Kubová, vedoucí pobočky KJM

LATA

ŽABOVŘESKY

S NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM DO NOVÉHO KROUŽKU?

V týdnu od 26. září zahájí na Latě činnost

62 kroužků, z toho 11 novinek s celkovým

počtem 180 volných míst. A tak chcete-li

k nám docházet tančit, tvořit, zapojovat

elektrické obvody, programovat nebo

třeba oprášit angličtinu, zatímco jste na

mateřské dovolené s miminkem, máte

ještě šanci přihlásit se.

Než začnou kroužky, stihneme ještě přivítat

prvňáčky žabovřeských škol a zahájit

výstavu Žabovřesky tajuplné. Díla

žáků základních škol, která vznikla loni

na výukovém programu o naší městské

části, ozvláštní po celý rok prostranství

Plovdivská 8, 616 00 Brno

e-mail: lata@luzanky.cz

tel.: 602 751 385

lata.luzanky.cz

u MŠ a ZŠ na náměstí Svornosti. Zveme

Vás tedy 20. září od 17 hodin na prostranství

před OC Perla spolu se zástupci škol

a představiteli ÚMČ Brno Žabovřesky na

tuto tradiční akci.

Za Latu Olga Fojtíková

ZÁŘÍ 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


ZE ŽABOVŘESK

DALŠÍ VYLEPŠENÍ PRO NÁŠ VEŘEJNÝ PROSTOR

Před časem začala městská společnost

SAKO Brno spolupracovat s předním

českým designérem Martinem Tvarůžkem

na design manuálu pro metropolitní

město Brno s cílem vyřešit vizuální podobu

sice funkčních, nicméně ne v prostoru

úplně vzhledných nádob na tříděný

odpad. K projektu se postupem času

přidala i Kancelář architekta města Brna,

která do celého projektu vnesla ještě

pohled urbanistů. Manuál je již hotový

a jde o produkt SAKO Brno, které si vybralo

pro první realizaci v Brně právě naši

městskou část Žabovřesky – a to hned

dvě místa – Rosického náměstí a Klímovu.

Po zavedení této pilotní instalace,

při přímém zatížení v terénu, poskytne

tento manuál akciová společnost SAKO

Brno městským částem. Tento manuál

nabízí na výběr z několika variant s různými

řešeními konstrukce a výplní. K dispozici

bude také katalog těchto variant.

Takže v září budeme mít úplnou novinku

v exteriérové vybavenosti obce, a pokud

se nám tato funkční designová ohrazení

sběrných hnízd budou líbit, bude možné

jejich počet v průběhu let navýšit.

Filip Leder, I. místostarosta

foto a vizualizace: archiv SAKO Brno

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM

RUBÍN

www.kdrubin.cz • Facebook Rubín Žabiny

PROGRAM

23. ZÁŘÍ 19:00 hodin

ZLATÁ COUNTRY OPERA

ANEB 75. NAROZENINY WALDY PLCHA

2. ŘÍJNA 17:00 hodin

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO

PŘEDNÁŠKY VKPB

vždy v 16:30 hodin v KD RUBÍN

19. ZÁŘÍ ZAKARPATSKÁ RUS • Ing. Antonín Moravec

26. ZÁŘÍ PÁSMO VZPOMÍNEK VKPB

KE 155. VÝROČÍ NAROZENÍ PETRA BEZRUČE

MVDr. Šárka Hejlová CSc. + hosté

3. ŘÍJNA MADAGASKAR I. • Mgr. Aleš Spurný

Milí Žabiňáci,

přijďte podpořit naše zahrádkáře ze ZO Českého zahrádkářského

svazu Brno Bráfova na Podzimní výstavu výpěstků ze

zahrad a vinohradů! Bude se opět soutěžit a Vaše přítomnost

potěší!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

KINO LUCERNA

Facebook: kino Lucerna Brno • Instagram: @kinolucerna

PREMIÉRY V ZÁŘÍ

8. ZÁŘÍ JAN ŽIŽKA: ZROD VOJEVŮDCE – historický ČR

15. ZÁŘÍ VSTUPENKA DO RÁJE

romantická komedie • titulky / USA

22. ZÁŘÍ BANGER – drama ČR

22. ZÁŘÍ INDIÁN – komedie ČR

29. ZÁŘÍ BUKO – komedie/drama ČR

29. ZÁŘÍ KDE ZPÍVAJÍ RACI – drama • titulky / USA

ÚSPĚŠNÉ LETNÍ REPRÍZY

CESTA DO TVOJZEMÍ

PRINCEZNA REBELKA

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ STŘÍDAVKA

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA

PREZIDENTKA

TOP GUN: MAVERICK

ARVÉD

Kompletní program a další informace na:

www.kinolucerna.info

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022


VÝKUP NEMOVITOSTÍ

ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU

Víte, že…

DO NEMOVITOSTI,

KTEROU OD VÁS VYKOUPÍ,

VDECHNOU NOVÝ ŽIVOT,

DOKÁŽOU VÁM TAK NABÍDNOUT

NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU

MÁTE NEMOVITOST A CHCETE JI PRODAT?

STAVTE SE K NÁM NEBO NA BRPGROUP.CZ

ŠMEJKALOVA 86, BRNO | INFO@BRPGROUP.CZ | +420 731 169 999


BRNO-ŽABOVŘESKY

NEJLEPŠÍ

ADRESA

IGOR FUČÍK, LÍDR KANDIDÁTKY

TO ZVLÁDNEME!

10

V ŽABOVŘESKÁCH

V O LTE ČÍSLO

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS, TOP 09

INFORMACE O SETKÁNÍCH, VOLEBNÍ PROGRAM, PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ

ODS BRNO-ŽABOVŘESKY

ODPOVĚDNĚ

V Žabinách č.

1

Zveme Vás i děti na odpolední setkání (15-18h)

• čtvrtek 8.9. - nám. Svornosti - u OC Perla

• středa 14.9. - Makovského nám. - u KD Rubín

• čtvrtek 22.9. - nám. Svornosti - u OC Perla

Více informací na www.nase-zabiny.cz

Přijďte si pro

malý dárek - týdenní

stolní kalendář na rok

2022/2023 - ŽABINY

v proměnách času.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!