01.06.2022 Views

Žabovřeský zpravodaj 06/22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 06

ČERVEN 2022

ROČNÍK 31 I MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

Pokud jste milovníky nevšedních zážitků,

stejně jako já, určitě Vám nemusím představovat

jeden zajímavý festival, který

se jmenuje Open House. Letos v Brně

probíhá už pátým rokem a představuje

široké veřejnosti nejrůznější zajímavé

architektonické budovy metropole.

A my jsme se do něj letos poprvé zapojili

také. Návštěvníci měli možnost navštívit

objekt naší žabovřeské radnice, kde

jsem se jim stala na nedělní dopoledne

osobní průvodkyní. Druhým objektem,

který byl rozhodnutím Rady městské

části do projektu zařazen, byl Kulturní

dům Rubín. Zde se průvodkyní nestal

nikdo jiný než naše paní ředitelka SKC

Rubín. A tak návštěvníci viděli místa,

kam se běžně nedostanou, měli možnost

si popovídat s lidmi, kteří v nich tráví

spoustu času a mají s nimi velkou osobní

zkušenost. A musím říct, že při pohledu

z vyhlídkového balkonu radnice, který

většina z nás zná jako místo, odkud

dennodenně vlají vlajky, mnohé z Vás

napadla otázka: Bude letos street party

Minská Open? Bohužel ještě ani letos

nebylo možné s ohledem na rozsáhlost

výstavby VMO Žabovřeská zajistit

kladná stanoviska všech dotčených

orgánů, zejména pak v rovině dopravně-

-bezpečnostní. Pevně věřím, že příští

rok už naše street party Minská Open

bude a bude o to hezčí, o co víc jsme

si ji museli odepřít. Ale nebojte se,

o možnost si pořádně užít zábavy

nepřijdeme. Před radnicí na Vás čekají

dvě hezké rodinné akce, jedna 17. a druhá

22. června. Bližší informace o těchto akcích

včetně jejich programu, ale i o dalších,

které připravuje SKC Rubín, p.o.,

naleznete na našich webových stránkách,

FB či ve smart aplikaci Munipolis

(bývalý Mobilní rozhlas). A co by to bylo

za červnové číslo zpravodaje, kdybychom

nepopřáli všem dětem hodně spokojenosti,

štěstí a zdraví k jejich Dni dětí!

A nám všem přeji krásný a pohodový

červen a dětem skvělé vysvědčení!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

2

VÝJIMEČNÉ

KVĚTNOVÉ

9 13

MAKOVSKÉHO

DNY

NÁMĚSTÍ

OSTROV

POKLADŮ


ZE ŽABOVŘESK

POSÍLENÍ PARKOVACÍCH MÍST

KOUNICOVA – POD KAŠTANY

Parkování ve městě, potažmo v hustě

osídlené zástavbě, je věcí, kterou jistě

nemusím nijak zvlášť představovat

– zvláště pak těm z Vás, kteří s ní máte

každodenní zkušenost. Věřím, že touto

informací potěším především obyvatele,

kteří bydlí v blízkosti široké dopravní třídy

mezi ulicemi Kounicova a Pod Kaštany.

Brněnské zastupitelstvo při svém

posledním zasedání povolilo změnu dosavadního

způsobu podélného stání na

šikmé. Díky tomu se navýší kapacita parkovacích

stání z 22 na 34 stání, včetně

2 stání vyhrazených pro osoby přepravující

osoby pohybově postižené, která zde

dosud úplně absentovala. Rozhodnutí

Zastupitelstva města Brna nám umožní

vyřešit nejen problém s parkováním

v této části Žabovřesk, aniž by se narušila

dopravní prostupnost lokality, ale zachovat

také stromy, které vozovku lemují.

Nový chodník bude navržen tak, aby nenarušil

kořenový systém vzrostlých stromů.

V rámci jejich ochrany jsme navrhli

jiný systém konstrukce chodníku. Namísto

klasické konstrukce hutněné betonové

dlažby užijeme rošty o třetinové tloušťce

oproti betonu. Nový chodník tak může

bezpečně jít v těsné blízkosti stromů.

A když už jsem u stromů, musím zmínit

i další, připravenou navazující etapu – a to

revitalizaci zeleně Šumavská/Pod Kaštany.

V loňském roce se právě na ni podařilo

z pokladny města Brna získat 9,2

mil. korun. Díky projektové připravenosti

naší městské části jsme se dostali mezi

finální sedmičku vybraných projektů! Cílem

projektu je komplexně vyřešit prostor

zeleně, oddělující obytnou zástavbu

od uličního provozu v rušné dopravní

tepně. Mělo by dojít k odstranění těch

VÝJIMEČNÉ KVĚTNOVÉ DNY

Každá doba má své hrdiny a každá minulost

byla v jistém čase současností. Stejně

jako každý rok se vedení naší městské

části přišlo poklonit a uctít za městskou

část Brno-Žabovřesky památku všech

padlých ve II. světové válce, která pro

Evropu skončila 8. května 1945. Myslím,

že v kontextu válečného konfliktu na

Ukrajině, je právě dnes toto výročí umocněno

více, než kdy jindy. Všichni, kteří milujeme

své rodiny a své blízké, si přejeme

Evropu bez válek. Je nesmysl si myslet,

že současná situace na Ukrajině se nás

dotýká pouze ekonomicky. Pokud tak činíme,

dáváme cenovku nejen na hodnotu

svobody, ale i lidského života a takovou

Evropu já prostě nechci – nejen pro sebe,

ale ani pro své děti.

Druhou vzpomínkovou květnovou akcí,

která proběhla v sadech Národního

odboje (park před klubem Šelepka), byl

porostů, které jsou ve špatném zdravotním

stavu, čímž se zároveň zvýší přehlednost

a bezpečnost lokality. Nově jsou

navrženy organicky tvarované záhony,

které pokvetou celé vegetační období,

takže i v zimě svou strukturou a použitím

okrasných vyšších trav budou vytvářet

zajímavé pohledové dominanty. Stávající

stav zeleně nepůsobí výrazně estetickým

dojmem, a tak je dobře, že prostoru,

který v posledních letech výrazně

mění svou tvář, se po zásluze dostane

i vizuálně atraktivní parkové úpravy.

V případě, že byste se chtěli s plánovaným

už neuvěřitelný XVIII. ročník akce pod

širým nebem s romantickým názvem

NEBE PLNÉ HVĚZD a XVII. ročníkem

proběhly i PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI.

Díky panu dr. Vladimíru Koudelkovi

se tato výjimečná akce od roku 2005

s každoroční pravidelností opakuje. Pieta

všem padlým, oslava žijících významných

osobností kulturního a společenského

života se tu příjemně mísí s pohodovou

atmosférou i kulturními zážitky pro každého

návštěvníka tohoto parku. Místa,

kde v minulosti stával koncentrační tábor,

dnes připomíná už jen pomník, který

stojí nenápadně ve stínu kaštanu. Mír

a bezpečí není samozřejmostí, je potřeba

o ně pečovat, aby se život v nich rozvíjel

a kvetl, stejně jako ony kaštany, které

v parku právě tak krásně kvetou.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

projektem seznámit, klikněte na https://

1url.cz/@revitalizacezelene.

A když bych se podíval jen přes silnici,

za naši katastrální hranici – můžeme se

těšit na rekonstrukci náměstíčka před

obchodním střediskem Billa na Šumavské.

Zkrátka, až zmizí stávající stavební

ruch, spojený s řešením zastaralé

infrastruktury, čekají nás samé pozitivní

věci, které nepochybně přispějí ke zvýšení

komfortu v této části našich Žabin.

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o. foto: archiv SKC Rubín, p.o.

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

POSÍLENÍ PARKOVACÍCH MÍST

KOUNICOVA – POD KAŠTANY 2

VÝJIMEČNÉ KVĚTNOVÉ DNY 2

POJĎTE S NÁMI DO TUNELU! 3

INFORMACE Z XXII. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MČ BRNO-ŽABOVŘESKY 4

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 4

AKTUÁLNÍ STAVEBNÍ AKTIVITY,

KTERÉ MĚNÍ TVÁŘ ŽABOVŘESK 5

APLIKAČNÍ LABORATOŘ PRO

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE 6

JAK ZKROTIT ÚČTY

ZA STÁLE DRAŽŠÍ ENERGIE? 6

VESELÉ PRÁZDNINY TROCHU

JINAK – ANEB VEŘEJNÁ

KOLAUDACE MAKOVSKÉHO

NÁMĚSTÍ 9

CO V NAŠICH UČEBNICÍCH

NEBYLO… 12

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI

ČARODĚJNICEMI 12

OSTROV POKLADŮ 13

VZHŮRU NA PRÁZDNINY! 14

Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIROTKOVA 10

PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ

TANDEMOVÁ VÝUKA NA NAŠÍ ŠKOLE

TERÉNNÍ VÝUKA ZEMĚPISU 6. TŘÍD

ZŠ A MŠ NÁM. SVORNOSTI 11

PROHLÍDKA BRNA

S NEVŠEDNÍM VÝKLADEM

ŠKOLNÍ POHÁR DRAČÍCH LODÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 11

VENKOVNÍ UČEBNA NA ZŠ

FOLKLOR NA MORAVĚ

MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKA 11

ČARODĚJNICE V BERUŠCE

VOLNÝ ČAS

LATA ŽABOVŘESKY 12

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE 13

KULTURA

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA 12

PROGRAM KD RUBÍN 14

PREMIÉRY V KINĚ LUCERNA 14

XXIII. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTSKÉ ČÁSTI

BRNO-ŽABOVŘESKY

ČTVRTEK 16. ČERVNA

OD 17:00 HODIN

KD RUBÍN, MAKOVSKÉHO NÁM. 3

HOVORY

SE STAROSTKOU

STŘEDA 8. ČERVNA

OD 17:00 HODIN

RUBÍNEK • POZNAŇSKÁ 10

Těším se na setkání s Vámi

Lucie Pokorná, Vaše starostka

POJĎTE S NÁMI DO TUNELU!

Protože je mezi námi ještě spousta těch,

kteří by se rádi podívali na probíhající

jedinečnou stavbu – výstavbu Velkého

městského okruhu v naší části Žabovřeská

– mám pro Vás nabídku na další dvě

plánované komentované prohlídky s helmami

a reflexními vestami do samotného

místa dění. Kdo z nás Žabiňáků by nechtěl

být u toho, aby na vlastní oči viděl,

jak se trvale ucpaná Žabovřeská proměňuje

v kultivované místo s možností relaxace

v blízkosti meandrovitě se vinoucí

řeky Svratky. A pokud jste už teď zvědaví,

jak to celé bude vypadat, klikněte na

https://1url.cz/@jaktobudevypadat.

Za námi je další z komentovaných prohlídek

průběhu stavby VMO Žabovřeská,

kterou pro nás zajišťuje společnost ŘSD

ČR, která o stavbě ví skutečně úplně

všechno. Tubus pro tramvajové těleso

je již vybavován přípravou pro položení

kolejí, je vybudováno technické zázemí

a kaplička je obestavěna lešením, které

umožní rekonstrukci zvoničky a jejího

vnějšího pláště. Stavba neúnavně pokračuje

vpřed, a my jsme tak opět na

vlastní oči viděli, jak se původní území

osady Kamenný Mlýn mění v místo, kam

co nevidět budeme všichni rádi chodit.

Naše nejstarší kaplička, vystavěná roku

1884 podle projektu architekta Aloise

Franze, má svěšenou zvonici společně

se střechou a celý historický objekt čeká

generální rekonstrukce. A historii dotvoří

i část, která se teprve nedávno vyloupla

z projekčních plánů do reality, a tou je

druhá lávka pro pěší, která propojí území

Wilsonova lesa s meandrovitým územím

Svratky a Žabovřeských luk.

Jestli máte i Vy zájem se stavbou společně

s námi zase projít, máme pro Vás termín

čtvrtek 9. června v 17:00 a v 18:00

hodin. Prohlídka není nijak fyzicky náročná

a zabere nám cca 45 minut. Účast

je s ohledem na omezenou kapacitu skupiny

limitovaná – e-mail: leder@zabovresky.cz

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Vydává Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, IČ 09636251 • kontakt: Makovského nám. 3, tel.: 770 160 317, e-mail: zpravodaj@kdrubin.cz

Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o., Mgr. Lucie Wessely, tel. č.: 541 213 704, Zařazené příspěvky

se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků • Redakční komise: Zdeněk Maslo – předseda,

Bc. Igor Fučík, MBA – místopředseda, Mgr. Marek Šlapal, Libor Tupa, Denisa Janková, Mgr. Silvie Mrkvanová, Bc. Magdalena Koutská, Sabina Sklenářová,

Ing. Roman Křeček • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Mgr. Lucie Wessely – Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o. • ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28,

tel.: 549 523 511 • Zdarma • Vydáno 30. května 2022 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku

Distribuce do schránek 1. týden v měsíci • Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno

SKC Rubín, p.o. neodpovídá za obsah placené inzerce na stranách 7, 8, 15 a 16.

ČERVEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

INFORMACE Z XXII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY konaného 28. dubna 2022

UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů

Zastupitelstvo

• schválilo postoupení pohledávky (na dluhu na

nájmu a zálohách na služby, dluhu na bezdůvodném

obohacení jakožto obvyklé nájemné

a úhrady na služby spojené s užíváním bytu,

na úrocích z prodlení vč. nákladů za vyklizení)

k bytu v domě na ul. Záhřebská, Brno, která ke

dni 4. 8. 2021 činila 220.477 Kč, na základě písemné

smlouvy o postoupení pohledávky dle

ust. § 1879 obč.zak. žadatelce, jako nové nájemkyni

bytu na ul. Záhřebská, Brno, vel. 2+1.

• neschválilo prominutí nájemného (bez služeb),

ve výši 50 %, za nebytový prostor sloužící podnikání

o celkové výměře 132,06 m 2 v domě na

ul. Kounicova Brno, za období měsíců 11, 12/2021

a 1/2022, tj. v celkové výši 89 384 Kč, nájemkyni

tohoto prostoru paní Janě Macháčkové, IČ:

758 09 133 – dle smlouvy o nájmu nebytových

prostor ze dne 18. 7. 2011, z důvodů poklesu tržeb

v důsledku sníženého odbytu zboží v souvislosti

s pandemií koronaviru COVID-19 na území ČR,

na základě žádosti nájemkyně ze dne 31. 1. 2022

(č. j. MCBZAB 02098/22) a její doplnění ze dne

14. 2. 2022.

• schválilo úpravu rozpočtu č. 04/2022:

zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o

částku 5.600.000 Kč:

+ 5.000.000 Kč – úprava převodu z fondu hospodářské

činnosti (VHČ)

+ 600.000 Kč – zapojení nedočerpaných finančních

prostředků z roku 2021

• schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku

Základní škole Brno, Sirotkova 36, příspěvkové

organizaci, IČ: 62156781 ve výši 600.000 Kč.

• doporučilo Zastupitelstvu města Brna schválit

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění

a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna

č. 20/2021, o místních poplatcích.

• stanovilo na příští volební období r. 2022–2026

25 členů Zastupitelstva městské části Brno–

-Žabovřesky.

• projednalo návrh obecně závazné vyhlášky

č._, kterou se mění a doplňuje obecně závazná

vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009,

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh

a ukončení veřejnosti přístupných sportovních

a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku,

ve znění obecně závazné vyhlášky SMB

č. 11/2011 a doporučilo Zastupitelstvu SMB návrh

obecně závazné vyhlášky č._, kterou se

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SMB

č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání,

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních

a kulturních podniků, k zajištění veřejného

pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky

SMB č. 11/2011, schválit.

• projednalo návrh obecně závazná vyhlášky č._,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška

SMB č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických

nápojů na veřejných prostranstvích

a doporučilo ZSMB návrh obecně závazné vyhlášky

č._, kterou se mění a doplňuje obecně

závazná vyhláška SMB č. 20/2020, o zákazu

požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích,

schválit.

• projednalo návrh obecně závazné vyhlášky

č._, kterou se mění a doplňuje obecně závazná

vyhláška SMB č. 29/2020, o regulaci používání

zábavní pyrotechniky a doporučilo ZSMB

návrh obecně závazné vyhlášky č._, kterou se

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SMB

č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky,

schválit.

• projednalo návrh obecně závazné vyhlášky SMB

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

města Brna a doporučilo ZSMB návrh

obecně závazné vyhlášky SMB o stanovení

obecního systému odpadového hospodářství

města Brna schválit.

• projednalo návrh obecně závazné vyhlášky SMB

č. .../2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná

vyhláška SMB č. 20/2001, kterou se vydává

Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

a doporučilo ZSMB návrh obecně závazné vyhlášky

SMB č. .../2022, kterou se mění a doplňuje

obecně závazná vyhláška SMB č. 20/2001, kterou

se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

vyhlášek schválit.

• schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku

Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci,

Kobližná 4, 602 00 Brno, IČ: 001 01 494

ve výši 30.000 Kč na provoz činnosti pobočky

KJM Brno-Žabovřesky, Mozolky 52 na rok 2022,

zejména na zajištění honorářů a materiálního

zabezpečení besed, přednášek a realizaci vernisáží,

výstav, na aktualizaci knihovního fondu

na základě konkrétních průběžných požadavků

čtenářů, a na drobné odměny pro účinkující

děti při knihovnických akcích pro děti.

• pověřilo Kontrolní výbor kontrolou dotací vyplacených

MČBŽ v roce 2021 včetně jejich vyúčtování

a uložilo Kontrolnímu výboru předložit

výsledky kontroly těchto dotací na zasedání

ZMČBČ.

• projednalo žádost o vyjádření MČBŽ k prodeji

části pozemku v k.ú. Žabovřesky a doporučilo

ZMB prodej části pozemku dle návrhu GP č. xxx

označeného jako xxx vše v k.ú. Žabovřesky, žadateli

z úrovně SMB, schválit.

• vzalo na vědomí výsledky kontroly výkonu

samostatné působnosti svěřené orgánům

MČBŽ provedené Majetkovým odborem Magistrátu

města Brna-Protokol o kontrole sp.zn.:

MO/MMB/0162668/2022.

Zápisy z Rady i Zastupitelstva městské části

Brno-Žabovřesky se Vám snažíme zprostředkovat

vždy v co nejobsáhlejší podobě.

Případným zájemcům doporučujeme možnost

zhlédnutí zápisů na našich webových stránkách

www.zabovresky.cz v sekci „Volené orgány –

samospráva“.

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MČ BRNO-ŽABOVŘESKY

1. BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ – 2022

BLOK č. 1 – 6. ČERVNA 2022

8:00–11:00 Burianovo nám. za kaplí,

Petřvaldská, Drnovická, Nohavicova,

J. Nečase, Pernštejnská, E. Machové

10:00–14:00 Dunajevského, Slezská,

Fanderlíkova vč. spojky Fanderlíkova-Bráfova

a včetně parkoviště za samoobsluhou,

Haasova, Luční před domy 66 a 68,

Luční za domy 26–30 (včetně příjezdové

komunikace)

BLOK č. 2 – 7. ČERVNA 2022

8:00–11:00 Vrázova, Zákoutí, Ostrá, Strmá,

Vychodilova od konečné MHD, Stránského

(po parkoviště), Terasová

10:00–14:00 Kovařovicova, Blatného,

Kallabova, Junácká

BLOK č. 3 – 8. ČERVNA 2022

8:00–11:00 Foustkova, Krondlova,

Tichého, Šmídkova, Gogolova

10:00–14:00 Nárožní, Kameníčkova,

Tolstého, Sirotkova

BLOK č. 4 – 9. ČERVNA 2022

8:00–11:00 Žižkova, Matzenauerova,

Náhorní, Lužická, Hvězdárenská

10:00–14:00 El. Voračické, Králova,

Mezníkova, Sochorova, Mozolky

BLOK č. 5 – 10. ČERVNA 2022

8:00–11:00 Tůmova, Zábranského,

Jelínkova, Zeleného

10:00–14:00 Eliášova, Šeránkova

BLOK č. 6 – 13. ČERVNA 2022

8:00–11:00 M. Steyskalové, Horákova,

Šmejkalova

10:00–14:00 Bráfova mimo MHD, Čajkovského

BLOK č. 7 – 14. ČERVNA 2022

8:00–11:00 Puškinova, Doležalova,

Kubánská, Jindřichova mimo MHD,

Klímova

10:00–14:00 Korejská mimo MHD, Lipská,

Záhřebská mimo parkovišť, Jana Babáka

BLOK č. 8 – 15. ČERVNA 2022

8:00–11:00 Chládkova vč. odstavných ploch,

Spojovací, Bezejmenná, Voroněžská

(bez parkoviště mezi domy č. 9 a 16),

Zborovská mimo ZÁKOS

10:00–14:00 vnitroblok Pod Kaštany

(Kounicova – Šelepova – Tábor –

Šumavská – Pod Kaštany sudá i lichá)

BLOK č. 9 – 16. ČERVNA 2022

8:00–11:00 Skalky, Kainarova, Chlubnova,

Gabriely Preissové, Topolky

10:00–14:00 Foerstrova, Plovdivská, Poznaňská

(vč. parkoviště za KD Rubín), Kvapilova

BLOK č. 10 – 17. ČERVNA 2022

8:00–11:00 Zeyerova, Sovova, Závětří, Bochořákova,

Vychodilova – příjezdová komunikace

k domům 12 a–d, Plevova, Horská, Sabinova,

Colova

10:00–14:00 Zemkova, Kozákova,

Maničky, Navrátilova, Postranní, Vrázova

(pouze úsek pod ul. Kroftovou), Fričova

Blokové čištění parkovišť proběhne s dopravním značením. V případě provádění rekonstrukce inženýrských sítí nebo jiný stavebních prací na parkovišti

blokové čištění neproběhne.

Miloš Adam, vedoucí Odboru veřejných služeb

4 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022


AKTUÁLNÍ STAVEBNÍ AKTIVITY,

KTERÉ MĚNÍ TVÁŘ ŽABOVŘESK

Věřím, že už jste si tak trochu zvykli na

to, že mám zkrátka Žabovřesky rád a pořád

se snažím o to, aby byly tím nejkrásnějším,

ale i tím nejpohodovějším místem

k životu. A k tomu patří i péče o to,

aby se opravovaly staré nefunkční věci

a nahrazovaly novými, kvalitními, které

vydrží při každodenní zátěži dlouhou

dobu. Třeba schody na ulici Terasová –

U vozovky se jedná o obrus cca 120 mm

staré vozovky a následnou pokládku

zbrusu nového asfaltobetonu a dojde

i k výměně starých obrub. A protože se

jedná o rozsáhlou stavební činnost, je

stavba rozdělena do několika etap tak,

aby omezení pro občany bylo co nejmenší.

Předpokládaný termín ukončení

je do 30. 7. 2022.

ZE ŽABOVŘESK

Přestože nyní místní obyvatelé zažívají

a jsou součástí čilého stavebního ruchu,

musím říct, že jsem velmi rád, že se nám

daří společně komunikovat při našich

společných pravidelných setkáních v

Rubínku, neboť se tak nachází skutečně

ten pravý modus vivendi mezi potřebami

obyvatel a stavbou.

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

bolest, která trápila místní již nějakou tu

řadu let. Máme je nové! Do konce června

bude hotová i souvislá údržba vozovky

na Zemkově, kde byla vyfrézovaná stará

obrusná vrstva tl. 50 mm a byla nahrazena

novou obrusnou vrstvou z asfaltobetonu.

Součásti akce je i sanace podkladní

vrstvy a lokální přesazení obrubníků.

A pojďme o kousek dál – chodníky a silnice

na Sochorově, které již potřebují nové

povrchy jako sůl, se od května po logických

částech právě realizují. U chodníku

se jedná o odstranění staré dlažby

a podkladních vrstev chodníku a následnou

pokládku nové betonové dlažby.

Neustále také monitorujeme výstavbu

Komunitního centra Plovdivská, jehož

součástí je i výstavba nových parkovacích

míst – a tady už také máme hotovo!

Je vybudováno 21 nových parkovacích

míst na ul. Záhřebská. Tuto realizaci sice

v jejím průběhu musela dodavatelská firma

na několik týdnů přerušit, neboť se

v průběhu výstavby zjistilo, že podloží

bylo méně únosné a méně nasákavé, než

se očekávalo, a tak bylo zapotřebí tento

technický problém vyřešit. Druhým

důvodem bylo, že jsme ještě na podnět

občanů prověřovali možnost navýšit kapacitu

parkování tak, že by se namísto

podélného parkování udělalo parkování

kolmé. Tato varianta, se bohužel s ohledem

na konstrukci tunelu, ukázala jako

nemožná. Nicméně i toto přerušení stavby

neohrozilo skvělý výsledek, na jehož

konci stojí 21 nových parkovacích stání.

Souběžně pracujeme na tom, aby parkovací

místa byla co nejdříve po dokončení

a zkolaudování zařazena do systému rezidentního

parkování. A ještě jedna novinka,

kterou jsme splnili přání místních

obyvatel – novou podobu nabývá totiž

i spojovací chodníček mezi bytovou zástavbou

a zadní částí KC Plovdivská.

A co nás čeká dál? Dvě úplně žhavé novinky,

pro které se nalezlo opět mimo

rozpočet městské části financování. O

co se jedná? Před námi je příprava a realizace

souvislé údržby chodníku na ulici

Foersterova v úseku od č.6 po č.14 a dále

od č.11 po č.17. Stavební úpravy budou

obsahovat odstranění stávajícího povrchu

chodníku včetně podkladních vrstev

a následně se komunikace opatří novou

betonovou dlažbou. A druhým zlepšením,

po kterém již dlouhou dobu volají

naši občané a které jistě zvýší bezpečnost

a komfort všech, kteří toto místo

využívají, je zřízení nového přechodu pro

chodce s dělícím ostrůvkem na ulici Mučednická

v místě autobusových zastávek

včetně osvětlení přechodu.

Už se těším, jak budou naše Žabiny zase

pro nás všechny o něco více komfortní.

Filip Leder, I. místostarosta

SLEDUJTE

NÁS

FACEBOOK

RADNICE MČ BRNO

ŽABOVŘESKY

ČERVEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


ZE ŽABOVŘESK

APLIKAČNÍ LABORATOŘ

PRO ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE

Musím říct, že někdy člověk navštíví

místa, kam by ho nenapadlo, že se někdy

vůbec podívá. A tohle se stalo mně.

Já, humanitně zaměřený člověk, dostanu

pozvání od Biofyzikálního ústavu na

otevírání Aplikační laboratoře pro zemědělské

biotechnologie. Biofyzikální ústav

Akademie věd České republiky (BFÚ) byl

založen v r. 1955 panem prof. Herčíkem

a ve své době patřil k nejmodernějším

zařízením svého druhu. Stal se významnou

součástí infrastruktury výzkumu

v Československu, později v České republice.

V současné době se vědci BFÚ

věnují základnímu výzkumu v různých

oborech biofyziky, biologie a chemie.

Aplikační laboratoř pro zemědělské

biotechnologie vznikla v rámci programu

Potraviny pro budoucnost Strategie

AV21 a je součástí sítě laboratoří Akademie

věd České republiky. Jejím úkolem

je nacházet přesahy mezi základním

výzkumem, agrární sférou a biotechnologickými

firmami. A bylo to přesně

takové, jak jsem si představovala – čisté

laboratorní prostředí, všude přístroje,

jejichž jména, natož práci s nimi člověk

vůbec nezná, mikroskopy a chytří lidé,

kterým nechybí ani humor a milý lidský

úsměv. Chtěla bych tímto za možnost

návštěvy poděkovat paní ředitelce

doc. RNDr. Evě Bártové, Ph.D., DrSc., která

mi blíže nastínila možnost spolupráce

v rámci pedagogické činnosti pro naše

školáky se zájmem o fyziku a biologii.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

JAK ZKROTIT ÚČTY ZA STÁLE DRAŽŠÍ ENERGIE?

Nejen já už dlouho říkám,

že snaha o „zelenější“

život je většinou

i velmi ekonomická

a šetří naše peněženky.

A zvláště nyní je

dobré si zopakovat

pár dostupných možností,

jak snížit účty

za energie, a opravdu

docela dost. Ať už bydlíte v domku nebo

bytě. Pokusím se shrnout pár vybraných

tipů, především těch nejuniverzálnějších.

Nemusíte totiž instalovat ultrasložité,

moderní technologie nebo rekonstruovat

Vaše bydlení, jde to i mnohem jednodušeji

a efekt se dostaví, což sám mohu

potvrdit.

Možná víte, že největším otesánkem

v domácnostech je topení. Průměrná

rodina v něm protopí více než polovinu

všech výdajů na energii. A už snížením

průměrné teploty o 1 stupeň ušetříte

6 % financí. A ruku na srdce, jeden stupeň

dolů, to snad ani nepoznáte, ne?

A co dál? Bez váhání odstraňte nejrůznější

nábytek, záclony nebo ozdoby, které

„stíní“ radiátory a nepouští část tepla

do místností, ale odrážejí ho zpět ke zdi.

A docela pomáhá i to, když za radiátory

instalujete reflexní fólii. A v neposlední

řadě si zkontrolujte, zdali máte dobře

izolované trubky v místech, kde tolik

nepotřebujete, aby ohřívaly své okolí.

A o zateplení domů nebo dobrých oknech

zde ani psát nebudu, efekt dobře

známe všichni (a to i v létě).

Druhým žroutem v pořadí je ohřev vody.

Kdo má solární kolektor, ten má část

teplé vody zdarma. Ale ne všichni si to

mohou dovolit nebo to nejde z jiných důvodů.

Tak potom nezbývá než ušetřit na

spotřebě. K některým věcem nepotřebujete

příliš horkou vodu, stačí vlažná nebo

studená (úklid, máchání prádla apod.).

Kdo občas zvolí sprchu místo plné vany

horké vody, ten se bude také divit, kolik

ušetří. Ale jasně, já se také jednou za

čas hodně rád „naložím“. Když už horkou

vodu potřebujete a máte možnost regulace

teploty, nejlepší je 65 stupňů, podle

Pražské energetiky při ní dochází k nejmenším

tepelným ztrátám a usazuje se

nejméně vodního kamene v zařízeních.

Dobré je zamyslet se nad sprchovými

hlavicemi, dobrým výběrem lze uspořit

až polovinu vody, za jedno sprchování

tedy až několik desítek litrů a stejná

úspora může být v korunách. Stejně tak

můžeme další litry uspořit tzv. regulátorem

průtoku, ten se jednoduše namontuje

mezi hadici a hlavici. Úsporná hlavice

i regulátor průtoku se dají pořídit v dobré

kvalitě do 200 Kč. Tato investice se

vrátí téměř okamžitě. Stejné je to u tzv.

perlátorů, což jsou „násadky“ na vodovodní

baterie a například u ručního mytí

nádobí tak opět výrazně uspoříme litry

teplé vody.

Horká léta čím dál více lidí řeší pořízením

klimatizace. Když už, braňte úniku chladnějšího

vzduchu důsledným zavřením

oken a dveří, ale to asi všichni známe.

A taky pravidelně vyměňujte filtry, ať se

Vám doma nebo v kancelářích nekumulují

viry a bacily. Ale efektu můžete dosáhnout

i bez „klimy“, která není zdarma

– ani pořízení a už vůbec ne provoz. Kdo

může, ať vysadí kolem domu zeleň, hlavně

podél jižní strany, dost to pomůže.

A kdo tu možnost nemá, ať si pořídí žaluzie

a brání se v létě přímému slunci, které

z Vašeho bytu umí udělat saunu. Já ji

moc rád, ale ne doma. A nejlepší jsou žaluzie

venkovní, které drží teplo už rovnou

mimo byty a domy. A v horkých dnech

méně větrejte, venku je mnohdy tepleji

než doma.

A posledních pár doporučení. Jestli máte

možnost, užívejte při vaření indukční

desky, provoz vychází nejlevněji. Používejte

pokličky, ušetří desítky procent.

Nebo rovnou tlakové hrnce, ty stáhnou

spotřebu až o polovinu. V ledničce stačí

mít 7–8 stupňů, v mrazničce mínus 18.

A odmrazujte, to Vám ušetří třetinu spotřeby

mrazáků. Když kupujete nové spotřebiče,

koukejte na energetické štítky,

vyplatí se to. Pračky a myčky často stačí

užívat na nižší teploty, vyzkoušejte to.

A na závěr: zcela vypínejte televize, počítače,

monitory, různé audiopřehrávače

a vytahujte nabíječky ze zásuvek. Experti

spočetli, že až 6 % spotřeby za elektřinu

vyhodí domácnosti oknem pouhým

ponecháváním spotřebičů v tzv. pohotovostním

režimu. Některé přístroje na to

mají speciální vypínače nebo si můžete

pořídit vypínací „prodlužky“.

Suma sumárum, ušetřit se dají tisíce

ročně, pouhými drobnými změnami.

A ještě tím „uspoříte“ nějaké to kilo

zbytečných emisí skleníkových plynů.

Petr Machálek, III. místostarosta

6 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022


INZERCE

PODLAHÁŘSTVÍ

PODLAHÁŘSTVÍ

Instalatérství

Slezák • 724 738 924

Instalatérství

Slezák Kompletní • 724 podlahářské 738 924

Drobné opravy vody,

Kompletní práce včetně podlahářské materiálu

PRODEJNA SPOTŘEBIČŮ

Drobné topení opravy a odpadu. vody,

RENOVACE práce včetně materiálu PARKET

NÁHRADNÍ PRODEJNA DÍLY SPOTŘEBIČŮ

topení a odpadu.

RENOVACE broušení, tmelení, PARKET lak

SERVIS NÁHRADNÍ DÍLY

Rychle – Non stop

350 Kč/m 2 Křenová SERVIS 19, Brno; tel.: 543 235 156

Rychle

350 Kč/m tel. 608 – Non 045 stop 745

2

broušení, tmelení, lak

www.podlahyslezak.cz

www.podlahyslezak.cz

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz

www.chladservis.cz

tel. 608 045 745

AMATÉRSKÁ

BEACHVOLEJBALOVÁ

TOUR V MIXECH

Startovné: 500 Kč / tým

Začátek turnaje: 9:00 hodin

Termíny: 8.5., 22.5., 12.6. • Finále 26.6.

Pořadatel:

Bowling Brno

Ředitel turnaje:

Přemysl Kubala

Kategorie:

Smíšené týmy

Ceny: hodnotné věcné dary

Více informací na

www.bowlingbrno.cz

Hledáme skladníky

a šikovné montážníky

• Výroba krbových vložek

• Jednosměnný provoz po–pá

• Pohodový tým a přátelská atmosféra

• Zajímavá mzda a pravidelné navyšování

Jinačovice

tel.: 734 853 713

www.hoxter.cz


INZERCE

Dětský

textil

široký výběr

zboží

od českých výrobců

(Pidilidi, Wolf, Arex, Betty Mode, Dráče a další)

za skvělé ceny

U nás pořídíte svým ratolestem vše,

od ponožek až po čepici.

Oblečení ve velikostech 0 až 140.

Makovského nám. 2, budova MEDISPOL

(naproti vchodu do supermarketu Billa)

Otevřeno: po–pá 8–12 h / 12.30–18 h, so 8–12 h

MALBY

TAPETOVÁNÍ

21 Kč/m 2

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY DVEŘÍ

450 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD,

STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

SERVIS a OPRAVA

NOTEBOOKŮ

& POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA!

Vyzvednutí u Vás.

Rozumné ceny,

rychle a spolehlivě,

25 let praxe.

Bednář I 608 880 107

INZERCE

VE ZPRAVODAJI

Pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky.

Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU!

inzerce@nase-zabovresky.cz

tel.: +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

Výroba klíčů K+K

Příkop 4, Brno

VÝROBA

klíčů a autoklíčů s dálkovým ovládáním

PRODEJ

zámkových vložek

visacích zámků

dveřních kování

jma-klice.cz

SVĚŘTE NÁM VAŠI NEMOVITOST

KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS

PŘI PRODEJI A PRONÁJMU REZIDENČNÍCH

A KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V BRNĚ A OKOLÍ

JIŽ 20 LET V ŽABOVŘESKÁCH S VÁMI

Blatného 23 I 616 00 Brno-Žabovřesky I tel. 775 965 777 I mail@athosreality.cz

Infolinka zdarma: 800 100 302 I www.athosreality.cz


ZE ŽABOVŘESK

MAKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ

Určitě jste si už všichni všimli – nebo dokonce

vyzkoušeli, jak pěkně se podařila

proměnit atmosféra našeho Makovského

náměstí. Revitalizace území je dokončena

– teď už jen, aby se na osázených záhonech

objevily rostliny a bude to místo

jako malované. Myslím, že velice rychle

a rádi zapomeneme na to původní, v létě

vyprahlé náměstí. Kultivace Makovského

náměstí je realizací studie adaptačních

opatření na změny klimatu, kterou Žabovřesky

nechaly vypracovat ve spolupráci

s Odborem životního prostředí Magistrátu

města Brna. Musím zdůraznit, že cílem

této studie, kromě toho, že jsme chtěli

více zeleně, bylo zejména to, aby se plocha

náměstí opticky oddělila od silnice

s jejím rušným provozem a zároveň, aby

se náměstí více uzpůsobilo pro konání

společensko-kulturních akcí. I tuto naši

aktivitu finančně podpořilo Zastupitelstvo

města Brna a to částkou 1,6 milionu

korun. Realizace projektu pak byla svěřena

naší městské části. Určitě nikomu z Vás

neuniklo, že projekt byl rozdělen do dvou

logických a na sebe navazujících etap.

První obsahovala přípravu původních záhonů,

odstranění části keřových porostů

a položení nového chodníčku, který nahradil

vyšlapanou stezku v trávníku. Následovala

výroba odpočinkového mobiliáře

a designových odpadkových košů.

Aktuální umístění laviček a oddychových

ploten citlivě pracuje se stínem korun

stromů, což je vítaný kontrast oproti původnímu

umístění laviček na vyprahlé

dlažbě. Nově bylo vysázeno 210 m² květinových

záhonů s vysokými travinami,

obnovili jsme trávníkové plochy a vysadili

šest nových stromů - javory a jasany.

VESELÉ PRÁZDNINY TROCHU JINAK

ANEB VEŘEJNÁ KOLAUDACE MAKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ

Je dobrým zvykem, že velké věci, které

se podaří, se v kruhu rodinném vždycky

oslaví. A protože Žabovřesky mají úžasně

přátelské klima a rádi se tady bavíme,

tak pro nás Společensko-kulturní centrum

Rubín připravilo jednu moc hezkou

akci, kterou bych Vám chtěl představit

a společně s paní ředitelkou Petrou Kačírkovou

Vás na ni pozvat. Jak už jste

se dočetli v úvodníku, street party Minská

Open nás letos bohužel nečeká, ale

máme tady něco nového! A tedy i důvod

se společně pobavit. A to napříč všemi

věkovými kategoriemi a v čase, na který

jsme tady v Žabinách před létem zvyklí –

totiž poslední pátek před velkými prázdninami,

v pátek 24. června. Je za námi

čerstvě opravené a novým mobiliářem

vybavené Makovského náměstí a konec

úspěšné kulturní sezóny v Rubínu, a tak

nic nebrání tomu, udělat si trochu hezké

červnové odpoledne a večer, kde se

tak nějak na chvíli rozloučíme s běžným

pracovním tempem, protože na léto se

všichni rozeběhneme za zaslouženou dovolenou

a děti za velkými letními zážitky.

Od 16 hodin začne program, u kterého

počítáme s tím, že si ho pořádně užijí

jak velcí, tak malí. Bude pro nás připravené

podium, na kterém bude od 16 do

V zeleném pásu mezi náměstím a vozovkou

je zabudováno devět paravánových

laviček se zvýšeným zadním opěradlem,

o které se můžete pohodlně opřít a nastavit

tvář slunci (s trochou nadsázky

bychom mohli říct, že jsme si do Žabin

právě pořídili sluneční lázně), které současně

vytváří transparentní předěl mezi

komunikací a relaxační plochou náměstí.

Kromě nich uživatelský komfort doplňují

i standardní lavičky pohledově situované

na skulpturu (plastiku) růže od Sylvy

Lacinové-Jílkové. Možnost odpočinku

nabízí i tři nově vybudovaná posedová

plata – relaxační plochy obepínající

kmeny stromů. A jestli Vás napadá, kam

se poděly původní lavičky, tak vězte, že

ty už slouží na jiných místech naší městské

části.

Přeji Vám příjemné posezení na Makovského

náměstí!

21:30 hodin hrát k tanci a poslechu živá

hudba, na terase Rubínu budeme mít

skákací hrad pro děti, budeme si moci

vyluštit křížovku s tajenkou o ceny,

budeme se moci nechat inspirovat

a vyzkoušet si lehké letní pomazánky

s šéfkuchařem, ale i ochutnat nabídku

občerstvení. Na 19. hodinu je připravena

šermířská show a v 21:30 hod. ukončí

naše setkání ohňová show. A pokud se

Vám ještě nebude chtít domů, můžete

si zajít ve 22 hodin do Rubínu, kde bude

ve spolupráci s kinem Lucerna připravena

nějaká milá letní komedie – zkrátka

léto je před námi a je potřeba se na něj

naladit! A abychom byli styloví, tentokrát

nemusíte sedět – můžete se klidně

i natáhnout na karimatky, které zde pro

Vás budou připravené. Jen peřinku pod

hlavu si musíte vzít vlastní. Tak se přijďte

příjemně naladit, posedět si na nových

lavičkách či se natáhnout na plotny pod

korunami stromů, nebo si užít Rubín

zase trochu jinak. Vše je povoleno, protože

léto je právě před námi!

Filip Leder, I. místostarosta

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

ČERVEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIROTKOVA 36

… TAKÉ NA WWW.ZSSIROTKOVA.CZ

PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 5. května u nás proběhl

celoškolní projektový den. Žáci 5., 7., 8.

a 9. tříd přichystali stanoviště s přírodovědnou

tématikou pro spolužáky

z prvního stupně, a dostali tak možnost

vyzkoušet si, jak obtížné je nachystat si

zajímavé aktivity, zaujmout spolužáky

a naučit je něco nového.

Sedmáci s druháky strávili dopoledne ve

Wilsonově lese, osmáci s třeťáky na Kraví

hoře, deváťáci se čtvrťáky využili budovu

školy a páťáci s prvňáky se vydali

do Komína do areálu basebalového

klubu Hroši Brno.

Prvňáci pod vedením páťáků objevovali

tajemství koření, hráli pexeso se zvuky

z přírody, pronikli do základů první pomoci

nebo si zahráli krátké skeče ze života

lesa a také si nadšeně zasportovali.

Druháci tak mohli zažít setkání s kůrovcem,

dozvědět se něco o našich stromech

a využití dřeva z nich, vyzkoušet

si výrobu energie z obyčejného citronu,

poznat jedovaté rostliny naší přírody

nebo si hravou formou vyzkoušet třídění

odpadů.

Třeťáci si zahráli na detektivy a podle

otisků prstů usvědčili pachatele zločinu,

vyzkoušeli si v praxi základní první

pomoc, dozvěděli se něco o stavbě

a funkci srdce a také sestrojili větrníky

a seznámili se s alternativními zdroji

energie.

O aktivity čtvrťáků se starali deváťáci.

Připravili stanoviště zaměřené především

na neživou přírodu. Pod vedením

nejstarších žáků si čtvrťáci ve škole vyzkoušeli,

jak se zjišťuje tvrdost nerostů,

seznámili se s pojmem hustota materiálu,

zkusili si porovnat, zda a kolik vody

ušetří myčka na nádobí oproti ručnímu

mytí. Žáci si postavili sopku a nasimulovali

její výbuch, vyrobili si z ozdobných

kamínků náhrdelník s náušnicemi a po-

zorovali pod mikroskopem rozdíly mezi

jednotlivými nerosty a horninami. Jedno

ze stanovišť bylo zaměřeno na třídění

odpadů.

Celá akce byla organizačně velmi náročná,

jelikož se do ní zapojila celá škola.

Rozhodně však byla přínosem pro obě

věkové skupiny.

Za předmětovou komisi přírodopisu

Eva Rašovská

foto: archiv ZŠ Sirotkova

TANDEMOVÁ VÝUKA NA NAŠÍ ŠKOLE

V letošním školním roce jsme si v naší

škole mohli vyzkoušet tandemovou výuku.

Je to speciální vyučovací metoda,

kdy se ve třídě během výuky nachází dva

učitelé. kteří spolupracují při přípravě

hodiny, společně ji vedou a následně hodinu

rozebírají a hodnotí. Hlavní přínos

metody spočívá v intenzivnějším působení

na žáky a možnosti diferencovat

výuku podle potřeb žáků.

Do své třídy 1. B jsem si přizvala kolegyni,

zkušenou elementaristku paní

Mgr. Libuši Hollósyovou. Učily jsme spolu

několik hodin matematiku. Věnovaly

jsme se hlavně geometrii. Na začátku

hodiny byly děti seznámeny s tématem

a cíli hodiny. Pak se rozdělily do dvou

skupin. Každá skupina pracovala na jiné

aktivitě. V půlce hodiny se děti ve skupinách

vyměnily. V závěru každé hodiny

probíhalo hodnocení. Děti postupně

pracovaly s geobordy. Základní rovinné

útvary tvořily z různobarevných dřívek.

Prostorovou představivost si rozvíjely

při stavbách z krychlí. Tělesa stavěly ze

stavebnice Magformers. Své nově nabyté

vědomosti si ověřovaly v pracovních

listech.

Tandemovou výuku žáci hodnotili jako

velice zajímavou a zábavnou. Aktivně se

zapojovali do různorodých činností. Při

práci ve skupině se snažili odborně diskutovat.

Učili se obhajovat svoje názory,

pozorně naslouchat druhým a spolupracovat.

S kolegyní jsme si uvědomily, že tandemová

výuka opravdu zvyšuje kvalitu

výchovně-vzdělávacího procesu. Díky

přítomnosti dvou pedagogů měly hodiny

větší efektivitu, dynamiku a pestrost.

Pokud nastal problém, jedna z nás dál

vedla činnost, druhá operativně problém

řešila. Měly jsme více času věnovat se

jednotlivcům, sledovat ve třídě více faktorů.

Nespornou přidanou hodnotou je také

vzájemná výměna zkušeností a sdílení

dobré praxe mezi oběma pedagogy.

Vedení naší školy podporuje tuto metodu.

V letošním školním roce v tandemech

učí celkem dvanáct dvojic učitelů.

I když tento typ výuky byl náročnější na

přípravu, plánování i organizaci hodin,

s dětmi jsme se shodly, že pokud bude

možnost, budeme v tandemech rády pokračovat.

Lenka Řezáčová, třídní učitelka 1.B

TERÉNNÍ VÝUKA ZEMĚPISU 6. TŘÍD

Aby nám výuka zeměpisu ve školním

prostředí nezevšedněla, pořádáme každý

rok pro žáky 6. ročníku terénní výuku.

Tentokrát jsme využili možnosti ubytování

v CVČ Horizont v malebném kraji

soutoku Oslavy a Jihlavy – v Ivančicích.

Hlavním úkolem terénní výuky je naučit

žáky pracovat s turistickou mapou, mapovými

aplikacemi v online prostředí

či vyhledat zajímavá místa pomocí GPS

navigací. Při celodenním turistickém

výšlapu se žáci orientovali v terénu pomocí

aplikace mapy.cz, plánovali výlet

pro svoji třídu v okolí Ivančic, poznávali

stromy, měřili pH vody v řece, sledovali

změnu krajiny následkem těžby či

využití prostředí k rekreačním účelům.

Následující den pomocí GPS navigací

žáci prošli centrum Ivančic a sbírali

informace o historických či kulturních

památkách města.

Společné posezení u táboráku s opékáním

špekáčků či malá „bojovka“ na závěr

byly už jen pomyslnými třešničkami

na povedeném dortu. Jsme rádi, že jsme

mohli společně strávit pět květnových

dnů v přírodě a žákům tím přiblížit environmentální

výuku v praxi.

Za tým zeměpisářů

Lukáš Ulč a Iveta Ondráková

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. SVORNOSTI 7

… TAKÉ NA WWW.ZSNSVOR.CZ

PROHLÍDKA BRNA

S NEVŠEDNÍM VÝKLADEM

Ve štatlu u haitry jsme měli sraz s podivným

týpkem, který nás provedl Brniskem.

Courali jsme po štatlu a poslouchali jeho

storky. Pazourou jsme museli ukazovat,

kde je Špilas, kudy na rolu. Ukázal nám,

co je v Oltecu novodur, co je old. Valili

jsme augle na to, co ten rakváč mele.

Vanilky jsme měli ušópané a glocna nás

brněla z těch jeho storek.

Nakonec jsme ještě prosvištěli džuznu

pod Zelňákem a valili jsme do boudy na

chalku.

Druhý den v boudě jsme ve slohu vařili

storky v brněnským hantecu. Úča na to

hodila čučku a hlásí, že jsme jedničky!

Kindoši z 5. B

ŠKOLNÍ POHÁR DRAČÍCH LODÍ

V pátek 13. 5. vyrazili žáci 8.B na závody

dračích lodí. Jelo se na menších dračích

lodích, kde kromě kormidelníka a bubeníka

pádluje 10 lidí. Třída se tedy rozdělila

do dvou týmů, které si vybraly názvy

Frollové a Čupakabry.

V týdnu před závodem jsme se účastnili

tréninku, kde zkušení kormidelníci dětem

vysvětlili, jak se správně pádluje, a

co je pro rychlost dračí lodě nejdůležitější.

Trénovali jsme na řece Svratce mezi

Pisárkami a Jundrovem, ve stejném prostoru

pak probíhal i samotný závod.

Závod začal rozjížďkami na 100 metrů.

Úspěšnější byli Frollové, kteří obsadili 4.

místo. Čupakabry před startem musely

vyřešit problém chybějícího účastníka

posádky. Naštěstí jim pomohla Kamča,

bubenice z posádky Frollů, která se chopila

pádla a Čupakabry tak mohly nastoupit

v plné sestavě. V závodě na 100

metrů obsadily 6. místo.

Po obědové přestávce následoval závod

na 1 km. Tak tady jsme už museli zatnout

zuby. Vydržet pořádně pádlovat až do

cíle stálo všechny hodně sil, ale po projetí

cílem byly tváře všech vyčerpané,

mokré, ale hlavně usměvavé.

Byla to skvělá akce a moc děkujeme pořadatelům

Dragonclub Brno za skvělou

organizaci.

Andrea Firešová,

bubenice týmu Čupakabry

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 1

… TAKÉ NA WWW.ZSBABAK.CZ

VENKOVNÍ UČEBNA NA ZŠ JANA BABÁKA

Naše škola se už podruhé zapojila

do projektu města Brna Participativní

rozpočet do škol (PARO). Smyslem projektu

je zapojit žáky do kultivace a zpříjemnění

atmosféry školy, tím, že navrhují

projekty, které by k tomu přispěly, z nichž

některé z nich jsou realizovány. Všichni

žáci od 5. do 9. ročníků pracují v týmech

a vymýšlí, co jich ve škole chybí, či co by

chtěli za předem stanovenou finanční

částku prožít, například v podobě výletu.

Takto navržené projekty prochází několika

koly hlasování – ve třídách, následně

v žákovském parlamentu, dále musí projít

schválením ředitele školy, a nakonec

se mohou dostat do celoškolního online

hlasování. Ve školním roce 2021/22 se

na 1. místě umístil návrh žáků 7. ročníků

o realizaci venkovní učebny. Od května

už žáci se svými vyučujícími mohou

aktivně využívat 4 stoly s lavicemi, nacházející

se na školním hřišti. O realizaci

projektu a instalování stolů se zasloužili

učitelé 2. stupně.

Tereza Dvořáková

foto: archiv ZŠ Jana Babáka

FOLKLOR NA MORAVĚ

Ve 4. třídách na ZŠ Jana Babáka se ve

konala velká folklorní slavnost. Prošli

jsme si Horňácko, Uherskohradišťsko

a Valašsko a na závěr bylo vystoupení

„s muzikú“.

Zaujaly mě kroje, které byly opravdu

krásně vyšívané a plné krajek. Ráno jsme

naše paní učitelky málem ani nepoznali,

byly oblečené v různých lidových krojích!

Lidé dřív prali jen na valše, míchali

pouze vařečkou a kroje pro své dcery

a syny vyšívali třeba celý život. Mám

z nich obrovský respekt. Dnes si takový

život ani nedokážeme představit, chodit

v krojích do práce nebo i doma nám

přijde směšné, ale jim to fungovalo.

Z Valašska si pamatuju, že byli docela

chudí a měli valašku/sekerku. Používali

ji jako hůl a aby se lépe zabodávala,

dole měla hrot. Byli to muzikanti a měli

legrační nástroje/fanfrnochy (džbánky

s provázkem, za který taháte a ono to

mečí), gajdy a píšťalky. Mohli jsme si také

takový vyrobit.

Z Uherskobrodska jsme si odnesli moudro

– „Hlúpost je též dar Boží, ale málo

platný!“ a zkoušeli jsme porozumět jejich

řeči. Na videu a fotkách jsme si prohlédli,

jak vypadá slovácká krajina, a zatancovali

jsme si řemeslnický tanec. Mohli

jsme „okoštovat“/ochutnat i sladkosti,

které děti jedly – žádné bonbony, ale

sušené ovoce.

Na závěr pro nás paní učitelky a kamarádi

muzikanti nachystali vystoupení v krojích,

hráli na basu, cimbál a staré dlabané

„husle“ a my jsme s nimi zpívali písničky,

které jsme se předtím naučili.

Dnes jsme se 4 hodiny učili jinak a moc

nás to bavilo.

Sestaveno ze slohových prací

dětí ze 4. tříd

MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKA, PLOVDIVSKÁ 6

… TAKÉ NA WWW.MS-BERUSKA.COM

ČARODĚJNICE V BERUŠCE

Poslední dubnový týden se naše školka

proměnila ve školu čarodějnickou, takže

program na odpoledne 28. 4. 2022 byl

jasný! Po delší odmlce se nám podařilo

společně uskutečnit tradiční lidový

zvyk „Pálení čarodějnic“. Za doprovodu

Brněnských písničkových tetin jsme si

užili odpoledne plné zábavy, veselých

soutěží, krásných písní a nechybělo ani

slavnostní zapálení čarodějného ohně

a posezení při opékání špekáčků. Počasí

nám přálo a podle dětských úsměvů lze

usoudit, že všichni byli spokojeni. Rády

bychom tedy poděkovaly rodičům i dětem

za příjemně strávené odpoledne.

Byla to milá oslava příchodu jara a už teď

se těšíme na příští rok!

kolektiv MŠ Beruška

foto: archiv MŠ Beruška

ČERVEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


ZE ŽABOVŘESK

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

POBOČKA BRNO-ŽABOVŘESKY

CÍLEVĚDOMÝ A TRPĚLIVÝ VĚDEC – GREGOR JOHANN MENDEL

Během prázdninového období bude

v knihovně otevřena výstava připomínající

dvousté výročí narození opata, vědce,

učitele a všestranně založeného člověka

- Gregora Johanna Mendela. I když

si vybavíme mnohá místa, pomníky, pamětní

desky či instituce pojmenované po

tomto významném muži, přece se jeho

životní osudy mnohým z nás vzdalují

s přibývajícím časem. Výstava si klade

za cíl vrátit se nejen k převratným myšlenkám,

které vedly k formulaci základních

principů dědičnosti a staly se

základem genetiky. Provází nás Mendelovým

životem, popisuje dětství prožité

v rolnické rodině Hynčicích ve Slezsku

i první školní a studijní léta. Ta ukazovala

na zájem o přírodní jevy, nadání a touhu

po dalším vzdělávání. Život v Augustiniánském

opatství se stal skutečným

milníkem a zajištění materiálních potřeb

umožnilo další seberealizaci. V následujících

letech již můžeme pozorovat

Mendela v roli opata, úspěšného učitele

i cílevědomého a trpělivého vědce. Vedle

vědecké činnosti ale najdeme i řadu

CO V NAŠICH UČEBNICÍCH NEBYLO…

Svět se vyvíjí nejen pro nás starší nepochopitelným

tempem. Často máme

pocit, že mu už nemůžeme rozumět.

Škola nás nestačila připravit, ba ani nemohla,

na změny, které přináší s sebou

civilizace. Obklopuje nás umění, jež

nám ani jako umění nepřipadá a přitom

prý reaguje na naši současnost. Knihy –

divadlo – film – televize nám však stále

přinášejí podněty k zamyšlení a poznávání.

A je na nás, jak si s nimi poradíme.

Proto nabízíme seniorům naší městské

části od října tohoto roku pravidelná

setkávání ve Čtenářském klubu, kde budeme

mít možnost popovídat si o tom,

o čem jsme četli, co nás zajímá, co jsme

viděli zajímavého, kde překročíme hranici

našeho školního vědění informacemi

o současné literatuře i umění, o tématech,

která jsou aktuální, ale pro nás

mnohdy příliš vzdálená.

Mozolky 52

Brno-Žabovřesky

tel.: 549 259 853

www.kjm.cz

dalších aktivit a seznámíme se tak s rolí

nadšeného včelaře, zemědělce či meteorologa.

Působení v roli opata a tedy

uznávané církevní osobnosti přinášelo

i členství v mnoha spolcích, společnostech

a s tím i společenské pocty a pozice.

Ty ale nebyly zdaleka úměrné skutečnému

významu rozsáhlé vědecké práce,

která se setkala s pochopením a doceněním

až mnoho let po jeho smrti.

Iveta Kubová, vedoucí pobočky KJM

Pokud byste měli zájem setkávat se po

prázdninách v neformálním prostředí

u kávy či čaje a kam bychom mohli kromě

povídání o literárních tématech zvát

i zajímavé osobnosti z oblasti kultury,

přihlaste se do konce června do Čtenářského

klubu u paní Lucie Wessely,

tel. 608 852 069 nebo e-mail: wessely@

kdrubin.cz.

Na setkání s Vámi se těší

Ilja Doležalová

LATA

ŽABOVŘESKY

LÉTO S LATOU

Ještě jste dětem nenaplánovali prázdniny? Nic není ztraceno,

máme volná místa na příměstských táborech pro děti 7–12 let.

Na první týden prázdnin jsme pro děti připravili sérii čtyř výletů

po méně známých místech Brna. Nebude to ale jen tak, kam se

vypravíme, zjistíme až po rozluštění šifer a nápověd. Na tyto

výlety TAJEMNÝ ZAPRÁŠENÝ KUFR 1–4: 1., 4., 7. a 8. 7.

(6–12 let) je možné přihlásit se jednotlivě. Scházet se budeme

na Žerotínově náměstí.

VÝTVARNÝ TÁBOR 11.–15. 7. (8–10 let) je pro tvořivé, kteří rádi

zkouší různé techniky tvorby, vycházky do plenéru i galerie.

HERBÁŘ PANÍ HILDEGARDY 25.–29. 7. (8–12 let) nadchne

milovníky přírody, květin a vyrábění bylinkové kosmetiky

a pochutin a na poslední tři prázdninové dny je připraveno

dobrodružství KNIHY DŽUNGLÍ 29.–31. 8. (7–12 let).

Pro více informací k jednotlivým táborům, ale i nabídku kroužků

na školní rok 2022/23 navštivte www.lata.luzanky.cz

Olga Fojtíková

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI

ČARODĚJNICEMI

Letos jsme si společně s Latou mohli užít čarodějnice, zase

trochu jinak. Tentokrát na náměstí Svornosti za OC Perla.

Mám vždycky ráda, když se běžný prostor promění v něco

neobyčejného – klidně na pár hodin. A to se přesně stalo!

Malí, velcí, všichni jsme se mohli na chvíli při plnění úkolů přenést

do pohádkové říše z pohádky O létajícím ševci. Počasí

nám přálo a tak nebyla o zábavu nouze!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

V průběhu června

je možné přihlásit se

k docházce ve šk. roce

2022/23.

Kontaktujte nás

elektronicky

maceska.lata@luzanky.cz

tel. 602 751 385

Plovdivská 8, 61600 Brno

Plovdivská 8, 616 00 Brno

e-mail: lata@luzanky.cz

tel.: 549 216 949, 602 751 385

lata.luzanky.cz

PŘEDZÁPIS!

foto: archiv SVČ Lužánky, pracoviště Lata

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ maceska.luzanky.cz

ČERVEN 2022


VOLNÝ ČAS

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

10. ČERVNA

DEN PRO RODINU (14:30 – 18:30 h)

30. ČERVNA

DEN FARNOSTI (10:30 – 16:30 h)

10.–16. ČERVENCE

DEN FARNOSTI (10:30 – 16:30 h)

23.–27. ČERVENCE

DEN FARNOSTI (10:30 – 16:30 h)

FESTIVAL OD DĚTÍ

NEJEN PRO DĚTI

Nabídka našich aktivit je dlouhodobě

pestrá, stejně jako skladba našich účastníků.

Že jste to ani nevěděli? Tak my vám

to ukážeme s plnou parádou. V pátek

10. 6. vypukne v našem areálu Best Fest

– ten nejlepší festival v podání samotných

dětí, na který letos v Brně narazíte.

A pokud by snad nebyl nejlepší, tak bude

aspoň náš :). Workshopy a dílny vedené

našimi účastníky, taky Family zóna pro

nejmenší nebo výstava keramických děl

našich mistrů nižšího i pokročilejšího

věku. Od pěti hodin navíc rozjedeme

Stage, kde se předvedou parkouristi,

tanečníci, zpěváci i žongléři. Ještě vám

nespadla brada? Tak to čtete asi moc

rychle ;). Na všechnu tu parádu bude

potřeba se pořádně posilnit, takže se

můžete těšit taky na občerstvení grilované,

nealkoholicky točené či mrazivě

osvěžující. Závěrem snad pro ty, kteří

se k nám půjdou potěšit poprvé –

začínáme 10. 6. ve tři odpoledne u nás

na Foerstrově 2.

TRADIČNÍ ZÁVĚREČNÁ

Letitá tradice nám velí, a my v tomto případě

rádi poslechneme, otevřít poslední

školní den zelenou zadní branku a přivítat

vás tentokrát ze dvou stran. Studenti

všeho věku k nám zavítají jistě rádi už

v dopoledních hodinách, kdy rozdáváme

pamlsky, ony mrazivé třešničky na

dortu za končícím školním rokem. Koho

na mrazivé dobrůtky neužije, ten se

chuťově potěší zvláště odpoledne, kdy

u nás vzplane táborák a po okolí se

rozvoní klobásky a jiné dobroty. To vše

samozřejmě s možností posezení, popovídání,

či různých nejen pohybových

aktivit pro všechny příchozí. Tak už se na

to pomalu nalaďte a sledujte naše webové

stránky a sociální sítě, kde se brzy dozvíte

víc.

POJEĎ JEŠTĚ NA TÁBOR

Tábory se kvapem blíží, možná máte ten

svůj jistý, ale možná vám bouchnul, nebo

byste rádi přibrali ještě jeden. Máme

pro vás dvě želízka v ohni. Mediální

tábor plný zážitků vypukne v týdnu

10.–16. 7. přímo v našem areálu (i tak je

tábor pobytový). Medi 20:22 je určen

mladým nadšencům do médií ve věku

13–17 let. Že jste na to moc mladí? Není

problém. Pojeďte se podívat, jak to dopadne

se strážcem Harmonie na pobytový

tábor do Moravského krasu. Uskuteční

se v týdnu 23.–29. 7. a je pro děti

od 9 do 12 let. Nejen tyto tábory můžete

přihlašovat na adrese brno.sdb.cz/

stredisko/aktivity/tabory-a-pobytovky

Za Salesiánské středisko mládeže

David Němeček

OSTROV POKLADŮ

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Nové sběrné středisko na Sochorově

jistě nemusím představovat – všichni

jsme si na něj rádi a rychle zvykli, protože

mít možnost kultivovaně odstranit

přebytečný domácí binec, je zkrátka

fajn. A protože na „Sochorku“ byla po

loňském Dni země deponována i jedna

environmentální instalace – totiž velká

jednička, jejímž stavebním materiálem

se staly recyklovatelné předměty (plastové

lahve, konzervy a či plechovky),

vznikl v SAKO Brno projekt s milým

názvem „Ostrov pokladů“. Každé sběrné

středisko je tak nějak ostrovem pokladů,

protože doma se vždycky nějaký ten poklad

při úklidu najde, anebo nějaká stará

nepotřebná věc pro jednoho, může být

pravým pokladem pro druhého.

Zkrátka, v pátek 10. června od 14 do 19

hodin na Vás dospělé i děti čeká bezva

zábavná rodinná akce s názvem Ostrov

pokladů.

Budeme si, velcí i malí, moci zahrát nejrůznější

hry s tématikou spojenou s recyklací

odpadů i jejich možného využití,

udělat závody v neotřelém povozu

– jedné z herních popelnic SAKO, či si

jen tak sednout a něco hezkého si poslechnout,

když naše děti budou plnit

úkoly. Zkrátka, přátelské odpoledne,

kde si odpočinou i tatínkové, kteří zanedlouho

oslaví svůj svátek – Den otců!

A pro ty z Vás, kteří budete mít zájem

se něčeho nepotřebného „zbavit“ se

otevírá možnost „prvního žabovřeského

blešáku“, který navazuje na projekt

SAKO Brno s názvem ReUse. Více o akci

naleznete na www.zabovresky.cz v sekci

Aktuality. A pokud budete mít chuť také

něco přidat na naši první environmentální

instalaci, budou na místě i autoři

objektu, kteří Vám ukáží, jak na to.

POZOR – v pátek 10. června nebude

středisko veřejnosti otevřené ve svém

běžném režimu, tedy odpad je možné

vozit ve čtvrtek a od soboty dále.

Přeji Vám příjemnou zábavu, a i trochu

poučení, protože něco takového jsme

v Žabinách ještě neměli! Tak vezměte

děti a přijďte!

Filip Leder, I. místostarosta

ČERVEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


KULTURA

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM

RUBÍN

www.kdrubin.cz • Facebook Rubín Žabiny

ČERVNOVÉ VENKOVNÍ AKCE

10. ČERVNA 14:00–19:00 hodin

OSTROV POKLADŮ – zábavná rodinná akce ve SSO Sochorova

17. ČERVNA 15:30–18:30 hodin

DĚTSKÉ ODPOLEDNE PŘED RADNICÍ

22. ČERVNA 17:00–19:00 hodin

DUŠAN PROCHÁZKA – vernisáž výstavy fotoobrazů

VZHŮRU NA PRÁZDNINY + zahradní párty před radnicí

24. ČERVNA od 16:00 hodin

VESELÉ PRÁZDNINY – ANEB VEŘEJNÁ KOLAUDACE

MAKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ

Rodinné odpoledne s programem pro malé i velké –

živá hudba, skákací hrad, hádanky, ochutnávky, kino.

PŘEDNÁŠKY VKPB vždy v 16:30 hodin

6. ČERVNA KUBA – PERLA KARIBIKU

RNDr. Jaromír Kolejka

13. ČERVNA OSTROVY ATLANTIKU:

MADEIRA A KANÁRSKÉ OSTROVY

manželé Cicvárkovi

KINO LUCERNA

Facebook: kino Lucerna Brno • Instagram: @kinolucerna

PREMIÉRY V ČERVNU

2. 6. • 18:30 h PÁNSKÝ KLUB – komedie ČR

4. 6. • 14:00 + 16:15 h ZAKLETÁ JESKYNĚ – pohádka ČR

10. 6. • 17:30 h JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

– dobrodružný USA, sci-fi, dabing

12. 6. • 20:30 h MÁRA JDE DO NEBE – dokument ČR

16. 6. • 18:30 h KDYBY RADŠI HOŘELO – komedie ČR

18. 6. • 13:45 h RAKEŤÁK – animovaný USA – dabing

18. 6. • 18:15 h ANDÍLCI ZA ŠKOLOU – muzikál ČR

23. 6. • 17:45 h PREZIDENTKA

– romantická komedie ČR

23. 6. • 20:00 h ELVIS

– životopisný, hudební USA – titulky

26. 6. • 16:30 h MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ

– animovaná komedie USA, dabing

26. 6. • 20:30 h PÁRTY HÁRDER – komedie ČR

Kompletní program a další informace na:

www.kinolucerna.info

VZHŮRU NA PRÁZDNINY!

Musím se přiznat k jedné věci. Jestli mi něco dělá skutečnou

radost, tak je to spolupráce a kontakt s lidmi. Lépe řečeno s našimi

„Žabiňáky“, kteří se stejně jako já snaží dělat z Žabovřesk

to nejpříjemnější místo k životu. A mezi takové „srdcové hráče“

patří i cestovatel, spisovatel a fotograf Dušan Procházka.

Už jsme si vlastně zvykli na jeho pravidelné cestovatelské přednášky,

kam řada z nás tak ráda chodí nejen pro inspiraci, ale

i pro dobrou atmosféru a zkušenosti z cest. A tak jsem byl moc

rád, když jsme společně s Dušanem Procházkou a ředitelkou

našeho SKC Rubín Petrou Kačírkovou vymysleli jeden hezký

projekt, který bych Vám rád představil a pozval Vás na něj.

Od 15. června do 30. září na nás všechny na žabovřeské radnici

totiž čeká skutečně rozsáhlá výstava velkoplošných fotoobrazů

prázdninových a dovolenkových destinací. Jak autor sám přibližuje,

jejím cílem je připomenutí blízkých prázdninových cílů

a potěšení pro ty, kteří se chtějí inspirovat, zavzpomínat nebo

třeba nemohou cestovat. Pro školáky by pak mohla být inspirací

k poznávání, vzdělávání, studiu kultur, jazyků a historie.

V rámci výstavy bude vyhlášena fotosoutěž žabovřeských škol

a anketa o nejoblíbenější dovolenkovou destinaci. Vyhlášení

těch nejlepších fotografií proběhne ve druhé polovině září na

radnici a vítězné práce budou oceněny a zveřejněny ve Zpravodaji.

Veškeré informace a kritéria budou vyhlášeny v rámci

vernisáže při otevření výstavy na malé zahradní párty, která

se bude konat venku, v přilehlém parku u radnice 22. 6. 2022

od 17 do 19 hod. A právě sem jste všichni srdečně zváni, protože

mimo jedinečné možnosti komentované prohlídky přímo

s autorem nás čeká příjemný kulturní program. A pro děti,

abychom si my dospělí mohli dát něco dobrého, budou

nachystány soutěže a zábava na přilehlém trávníku.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

Orel jednota Brno Žabovřesky

zve děti od 5 let

folklórního souboru

Žabiňáček

Přijímáme

další

zájemce

Kdy: ve středu 17–18 h

Kde: malá tělocvična ZŠ Sirotkova

Věk: od 5 let

Cena: 500 Kč/pololetí

Kontakt:

Vlaďka Balejová • tel. 607 087 107

Marie Červenková • tel. 774 090 573

www.orel-zabovresky.cz

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022


JE PRO VÁS NÁROČNÁ ÚDRŽBA

NEMOVITOSTI, VE KTERÉ ŽIJETE?

VÝKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST

ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU

VÝMĚNA ZA NOVÉ BYDLENÍ

VE STEJNÉ ČTVRTI

POHODLNĚJŠÍ A PŘÍSTUPNĚJŠÍ

BYDLENÍ PODLE VAŠICH POTŘEB

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

CHCETE PRODAT NEBO REKONSTRUOVAT NEMOVITOST?

STAVTE SE K NÁM NEBO NA BRPGROUP.CZ

ŠMEJKALOVA 86, BRNO | INFO@BRPGROUP.CZ | +420 731 169 999


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!