14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hrad

Litice

Hrad Litice nepřehlédnete, stojí totiž na výrazné skále, kterou obtéká

meandr Divoké Orlice. Založený byl koncem 13. století rodem Půticů, časem

se dostal do majetku králů. Za držení Jiřího z Poděbrad se pak kolem roku 1468

dočkal veliké přestavby, která z něj vytvořila jednu z nejpřednějších pevností

v Čechách. Jako panské sídlo sloužil do půlky 16. století, od té doby chátral.

Při opravě na začátku 20. století získala dnešní podobu vyhlídková věž, z níž

je vidět do údolí Orlice i žulové lomy pod hradem a za dobré viditelnosti až

na Kralický Sněžník. V kamenném paláci je expozice věnovaná historii hradu,

na rozlehlém nádvoří zbytky dalších budov.

S českým králem Jiřím z Poděbrad

a Kunštátu je spojena nejen

největší sláva Litic, ale také mnoho

domněnek a pověstí. Přestože

je znám jako Jiří z Poděbrad,

někteří badatelé jsou toho názoru,

že se narodil právě na Liticích.

To sice není prokázáno, jisté ale

je, že v době narození budoucího

českého krále právě na tomto

východočeském hradě pobýval

jeho otec Viktorín z Kunštátu.

Vzhledem k tomu, jak veliké byly

úpravy opevnění hradu, domnívají

se také někteří historici, že

Jiří z Poděbrad chtěl na Liticích

ukrýt korunovační klenoty. Hrad,

posílený výstavbou nových hradeb,

bran a mohutné věže, se prý

měl stát královou nedobytnou

pokladnicí, jakýmsi Karlštejnem

Jiřího z Poděbrad.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!