14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zámek

Jezeří

Jezeří bývalo svého času honosným šlechtickým sídlem v krásné zalesněné

krajině. O jeho barokní podobu se zasloužili Lobkowiczové, k největším

stavebním úpravám došlo od roku 1802, z této doby se dodnes zachovaly

podoby interiérů. Ve dvacátém století ale začaly uhelné doly rychle ukusovat

okolní krajinu a zámek nebyl daleko svého zániku. Od devadesátých let

se sem pomalu vrací život, opravit stovky místností ale není jednoduché a na

Jezeří tak spíš než vyzdobené pokoje známé z jiných zámků můžete čekat

nezaměnitelnou atmosféru místa, které se svému zániku nakonec snad ubrání.

Jelikož Lobkowiczové byli známi

silným vztahem k hudbě, stal se

za jejich působení zámek Jezeří

významným místem hudebního

života. Díky výborným vztahům

Františka Maxmiliána k Ludwigovi

van Beethovenovi byla

roudnickému knížeti dedikovaná

řada Beethovenových opusů

jako V. Osudová či VI. Pastorální.

Na Jezeří zazněla v roce

1804 v premiéře na soukromé

oslavě narozenin pruského prince

Ludvíka Ferdinanda Beethovenova

III symfonie Eroica,

kterou skladatel navíc nastudoval

se zdejší Lobkovickou

kapelou. František Maxmilián

Lobkowitz byl sám vynikající hudebník,

zároveň byl ředitelem

divadel ve Vídni, zasloužil se

o založení pražské konzervatoře

a byl také členem Společnosti

vlasteneckých přátel umění.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!