14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zámek

Rájec

V Rájci nad Svitavou si zámek ve stylu Ludvíka XVI. nechal postavit

Antonín Karel ze Salm-Reiffercheidtu, držitel Řádu zlatého rouna a jeden

z nejvlivnějších šlechticů na dvoře Marie Terezie. Panství získal

v 18. století v době, kdy se zde po předchozím požáru žádná stavba nenacházela,

mohl si tak vybrat moderní plány francouzského architekta

Isidora Amanda Canavela. Ten navrhl rokokově klasicistní stavbu, charakteristickou

mansardovou střechou členěnou vikýři. Knížecí rodině Salmů

patřil zámek až do roku 1945. V interiérech najdete díky jejich sběratelské

činnosti obrazy západoevropských, holandských a vlámských mistrů.

Díky všestranným zájmům Salmů

se zámek v Rájci stal kulturním

centrem širokého okolí. Začalo

to již za Karla Josefa Salma, který

se zajímal o okultismus, démonologii

a alchymii. Založil také

první zednářskou lóži na Moravě,

nazvanou U vycházejícího slunce

v Orientě. Právě on začal budovat

zámeckou knihovnu s více než

šedesáti tisíci svazky v jedenácti

jazycích, která je jednou z největších

v České republice. V knihovně

jsou uloženy knihy o kabale,

interiér je ozdoben zednářskými

symboly a nechybějí ani kostlivci.

Za jeho synem Hugem Františkem,

zakladatelem blanenských

železáren, se zase na zámek sjížděli

politici, umělci a vědci, právě

tady se rozhodlo o vzniku prvního

moravského muzea.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!