14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zámek

Červené Poříčí

Na zámku v Červeném Poříčí nedaleko Klatov vás rozhodně nečeká klasická

prohlídka s načančanými pokoji připomínajícími svým vybavením dávnou

slávu sídla či příběh posledních šlechtických majitelů. Červené Poříčí se ukazuje

tak, jak to v něm dnes opravdu vypadá, tedy ve stavu před rekonstrukcí.

Přitom jde o jeden z mála příkladů saské renesance na českém území. Nový

zámek, jehož červená střecha zářila do širokého okolí, dal dokonce jméno

celé obci. Zámek kdysi stával v okrasné zahradě, z níž se dodnes zachoval

areál obehnaný zdí s věžovitou branou.

Zámek v Červeném Poříčí

vypráví příběh, který ve dvacátém

století zažila nejedna česká

památka. O století dříve se ocitl

v rukách habsburské císařské

rodiny a spolu s celým panstvím

se stal součástí korunních

statků. Po vzniku Československa

přešel zámek do státního

majetku pod Ústřední ředitelství

státních lesů. Po druhé světové

válce se stal sídlem lesního

závodu, pro jehož zaměstnance

byl v 60. letech upraven na byty.

V této době byly interiéry zámku

nejvíc poničeny, velké místnosti

přepaženy a vestavěny celé

byty i s vytápěním či koupelnami.

Stopy těchto zásahů najdete

ještě dnes, mnohde jsou na

stropě viditelné pozůstatky příček

a stěny pokrývá válečková

výmalba, jakou si pamatujete

třeba od babičky.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!