14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hrad

Krakovec

Krakovec je příkladem čisté a staletími nezměněné gotiky. Hrad, který začal

vznikat ve 14. století jako honosné sídlo téměř zámeckého typu, nebyl

v pozdější době nikdy významně přestavěn. V 17. století vyhořel a pak už jen

pomalu chátral do podoby idylické zříceniny. Každá z více než 70 místností

na hradě měla jiný půdorys a v mnohých se dochovaly různorodé části kleneb

a portálů. Nejpozoruhodnějším místem je presbytář kaple, který vybíhá

z vnější strany hradu nad údolí. Z novodobých vylepšení zaujme vstupní

most, který tu vznikl v roce 2005, svou podobou je ale čistě historický a k jeho

stavbě byly použity autentické středověké metody i nástroje.

Hrad Krakovec stal posledním

útočištěm mistra Jana Husa,

když byl prohlášen za kacíře

a vypuzen z Prahy. Právě tady

našel úkryt předtím, než vyrazil

na svou poslední cestu na kostnický

koncil. Husa na Krakovec

pozval tehdejší majitel hradu

Jindřich Lefl z Lažan, původně

králův oblíbenec, který se

ale přiklonil na stranu husitů.

Mistr Jan zde dokončil svůj latinský

spis o poslání církve De

ecclesia a připravil si také obhajovací

řeč pro koncil v Kostnici.

Poslední výzkumy historiků Husův

pobyt na Krakovci zpochybňují,

to ale nic nemění na dobrém

vztahu k tomuto náboženskému

mysliteli, kterého zpodobňuje

pod hradem umístěná socha od

Milana Váchy.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!