Skizofreni og psykose

regionsjaelland.dk

Skizofreni og psykose

Michael Schmidt Ledende overlæge, psykiatrien i Slagelse


Disposition Nogle myter om skizofreni Psykosebegrebet Symptomer på skizofreni Udredning og diagnostik Behandling Forløb Mere viden på nettet


Mange myter omkring skizofreni • Skizofrene lider af personlighedsspaltning • De er nok farlige • Måske kan det smitte • Der er tale om besættelse med dæmoner • Man bliver aldrig frisk igen • Skizofrene er indlagte det meste af tiden • ”Sindssygdom er en sund reaktion på et sygt samfund i vores fortravlede verden”


Fakta • Cirka 0,5 % af befolkningen lider af sygdommen skizofreni i Danmark (25.000) • Det er en alvorlig psykiske lidelse, som ofte debuterer i yngre voksenalder (18-30 år) og kan vare livet ud • Der er en forhøjet selvmordsrisiko på 3-10 % • Psykotiske symptomer indgår som regel i perioder i sygdommen


Fakta • Sygdomsbilledet varierer utroligt meget • De seneste 10-20 år væsentlige fremskridt i behandlingen • Nationalt opstillet mindstekrav til hvad udredning og behandling skal indeholde • Indlæggelse er i dag undtagelsen


Fakta • En, flere eller mange sygdomme • Moderne gen-tekniker og individualiserede behandlinger • Arvelighed • Skizofreni kan opstå spontant i en familie • Arv og miljø interagerer dynamisk


Hvor længe har der eksisteret skizofreni ? • Beskrevet igennem 3000 år, i det gamle testamente, og hos både grækere og romere. • I flere af Shakespeare’s stykker optræder mere eller mindre psykotiske personer , f.eks. King Lear, Othello, Lady Macbeth og Hamlet


Gal eller genial ? • 4 genier der sandsynligvis eller med sikkerhed var psykotiske, enten skizofrene eller manio depressive Sir Isaac Newton (1642 - 1727) Vincent van Gogh (1853 - 1890) John Forbes Nash (1928) Grigori Perelman (1966)


Psykosebegrebet • psykose, (af psyko- og -ose), sindssygdom, tilstand præget af vidtgående forstyrrelser i realitetsopfattelsen, dvs. hallucinationer, vrangforestillinger, udtalt depression eller manglende orientering i tid, sted eller egne forhold. Diagnosen baseres dog ikke kun på påvisning af disse symptomer, men på en helhedsanalyse af den syges oplevelser og fortolkning af sin livssituation og omverden. (Fra Den Store Danske Encyklopædi)


Psykose • En gennemgribende tilstand, der forandrer hele personligheden, således at den syge bliver en anden end før. Der er ofte forstyrret og usammenhængende adfærd med brud på virkeligheds opfattelsen og virkeligheds tilpasningen (Fra Klinisk Psykiatri, 3. udgave)


Psykose • En psykose er en mental tilstand, hvor realitetssansen (det, man oplever) og/ eller realitetstestningen (vurderingen af virkelighedspræget i oplevelsen ) er læderet (Fra Grundbog i Psykiatri, 1. udgave)


Psykose kan ses ved mange tilstande • Demens sygdomme • Organisk delirøs tilstand (f.eks. feber tilstand) • Misbrug (f.eks.amfetamin, ecstasy, LSD) • Skizofreni • Mani • Depression • Organiske tilstande i øvrigt


Systematisering af psykoserne 1893-96 Kraepelin: - affektive psykoser - dementia praecox


1911 Bleuler: Schizophrenia. Associationsforstyrrelser, autisme, affektforstyrrelser, ambivalens (4 x A) 1928 Jasper: Primær og sekundær vrangforestilling 1954 Schneider: 1. rangs symptomer 1992 Andreasen: Negative symptomer i fokus (igen), remissionsbegrebet udvikles


Hvordan stiller man diagnosen skizofreni ? • Skizofreni er først og fremmest et såkaldt klinisk syndrom • Man har gennem årene udviklet og opstillet en række vedtagne betingelser , for at kunne afgøre om sygdommen er til stede eller ej • Aktuelt bruger vi ICD-10 systemet, som lægger størst vægt på åbenlyse psykotiske symptomer, der skal have været tilstede i over en måned


Den diagnostiske udredning • Psykiatrisk interview , hvor patientens baggrund, tidligere sygdomme og nuværende symptomer gennemgås. • Kan udbygges med et struktureret interview, specielt designet til at fange den særlige psykopatologi ved skizofreni. – Eksempler er SCAN, PSE, SANS, SAPS, PANSS


Diagnostisk udredning • Grundig somatisk og neurologisk undersøgelse • Kognitiv udredning ved psykolog , ”testbatteri” som udreder opmærksomhed, hukommelse og eksekutive funktioner • CT eller MR scanning blev tidligere anbefalet, men nyere resultater giver ikke holdepunkt for dette mere


Det Nationale Indikator Projekt sætter ensartede standarder for udredning


Sundhedsstyrelsens referenceprogram • Detaljeret gennemgang af hvad der anbefales i udredningen og behandlingen • Kompletterer NIP • Findes på : sst.dk, kan frit downloades


Sundhedsstyrelsens anbefalinger • Antipsykotika er indiceret ved skizofreni • Antipsykotika reducerer psykotiske symptomer hos skizofrene patienter • Antipsykotisk behandling forebygger tilbagefald • Diagnostisk uafklarede patienter med psykotiske symptomer bør opserveres i 2 uger før behandling iværksættes. Dette forbedrer vurderingen af symptomerne og grundlaget for at stille korrekt diagnose


Sundhedsstyrelsens anbefalinger • Det anbefales at indføre opsøgende psykoseteam • Det anbefales at indføre opsøgende psykoseteam som er specialiserede til første episode patienter med skizofreni (OPUS) • Patienten bør tilbydes undervisning i sygdommens årsager, forløb og behandling, herunder særligt virkning og bivirkninger af medicin


Til forskellige sygdomsfaser, hører forskellige typiske symptomer • Tidlige symptomer, i præmorbid (0-15 år) til prodromalfasen (15-ca. 22-25 år) • Symptomer under den akutte psykotiske fase – Ofte dem vi primært forbinder med skizofreni • Symptomer efter den akutte fase, i ophelingsprocessen og eventuelle restsymptomer


100 % 0 % Forløbet af sygdommen, eksempel Premorbide fase Funktionsniveau Prodromale fase Akutte fase med heling og relapse Residuale / Stabile fase 15 Ca. 20-27 Ca.30-35 40 50 80 Alder (år)


De tidlige symptomer (præmorbide) • Opmærksomhedsforstyrrelser • Motoriske forstyrrelser (kluntethed,koordination) • Affekt og tilknytningsforstyrrelser • Forsinket udvikling (sprog, indlæring, motorik) • Nye færdigheder har svært ved at blive automatiserede • Isolationstendens og en tidlig fornemmelse af at være anderledes


I prodromalfasen kan ses • Udpræget social tilbagetrækning / isolation • Udtalt forringet funktion i daglige opgaver • Forringelse af personlig hygiejne • Følelsesudtryk som er sløvede eller ikke tilpasset situationen • Sprogforstyrrelser i form af vaghed, omstændelighed eller fattigdom i tale eller indhold


I prodromalfasen kan ses • Påfaldende underlige idéer eller magisk tænkning • Usædvanlige sanseoplevelser • Underlig adfærd • Mangel på initiativ • Mangel på interesse • Mangel på energi


1. rangs symptomer og bizarre vrangforestillinger i den akutte fase • 1. rangs symptomer er symptomer af psykotisk dybde, hvis bare ét af disse er tilstede Eller • Hvis patienten har vedvarende bizarre vrangforestillinger (= åbenlyst absurde, fuldstændigt umulige eller kulturelt uacceptable forestillinger) Vil diagnosen sandsynligvis være skizofreni


1. rangs symptomer • Tankepåvirkningsoplevelser • Tanke-fradrag, tanke-påføring, tankeudspredning, tankehørlighed • 3. persons hørelses hallucinationer • Kommenterende stemmer • Diskuterende stemmer • Styringsoplevelser • Påførte handlinger, påførte viljesimpulser, påførte følelser • Legemlige påvirkningsoplevelser • Vrangagtige sansningsoplevelser


• Hallucination: Sanselignende oplevelse af privat art • Ses for alle sanser – Hørelseshallucinationer – Taktile (følesansen) – Somatiske (kroppen) – Visuelle (synet) – Lugtesansen – Smagssansen Definitioner • Vrangforestilling: En urokkelig privat overbevisning, som ikke lader sig påvirke af nok så rationelle argumenter og klare modbeviser (i den givne kulturelle sammenhæng)


Formelle sproglige forstyrrelser • Inkohærens: Sproget opløses, ”ordsalat” • Neologismer : Opfinder nye ord • Konkret tænkning : Opfatter og anvender begreber helt bogstaveligt • Metonymier : Privat brug af gængse begreber • Pars pro toto : Begreber flyder sammen på basis af detaljeligheder • Manieret sprog : Kringlet, omstændeligt sprog


• Tankemylder • Tankeekko • Indre dialog Hørelseshallucinationer • Som om man kan høre tanker • Jeg hører faktisk mine tanker • Jeg hører stemmer inde i hovedet • Jeg hører stemmer udenfor hovedet Psykose-tærskel (Frit efter M. Nordentoft )


Grader af forfølgelses-forestillinger • Socialt ubehag ved samvær med fremmede • Jeg tror andre kigger skævt til mig • De går og bagtaler mig bag min ryg • Der er et komplot i gang / en sammensværgelse • Jeg bliver overvåget døgnet rundt • De har indopereret en sender i mig • Jeg bliver nok forgiftet / myrdet Psykose-tærskel • Jeg må handle : Flygte fra fjenderne, fjerne overvågningsudstyret, uskadeliggøre fjenderne (Frit efter M. Nordentoft )


Negative symptomer i den akutte fase • Træghed • Sløvhed • Affektaffladning • Passivitet • Sprogfattigdom • Kontakt forringelse • Manglende fremdrift eller interesser • Tom eller formålsløs adfærd • Indsynken i sig selv • Social tilbagetrækning eller ensomhedssøgen


Negative symptomer er ikke nok i sig selv • Kombineret med eller ≥ 2 af følgende – Sproglige tankeforstyrrelser, – Særpræget (kataton) adfærd – Vedvarende hallucinatoriske oplevelser med vrangforestillinger uden et følelsesmæssigt indhold – Varighed > 1 måned – Desuden: Udelukke primær affektiv sindslidelse og organisk ætiologi • Kan diagnosen skizofreni stilles


Kort om rationalet for medicinsk behandling af skizofreni Dopamin systemet som grundmodel for de fleste medicinske behandlinger


Positivesymptomer For Negative symptomer Prolaktin EPS og akatasi Bag


Varighed af medicinsk behandling Debuterende skizofreni/kortvarig anamnese: • Udtrapning kan påbegyndes tidligst 1 år efter symptomfrihed Debuterende skizofreni/længerevarende symptomer/prodomalsymptomer: • Langsom seponering påbegyndes tidligst efter 2 års symptomfrihed Skizofreni med flere tilbagefald og indlæggelser: • Livslang behandling i laveste effektive dosis


Fortsætte med medicin ? • Risikoen for tilbagefald er meget stor ved for tidligt ophør med antipsykotisk medicin • Den bedste medicin er den patienten tager - Ikke den lægen udskriver og tror patienten tager • Viden om egen sygdom essentiel • Brugerindflydelse, plan, ”accept i fredstid” • Huske øvrige (tværfaglige) behandlingstiltag


Andre sideløbende behandlingstiltag • Miljøterapi • Psykoedukation • Social færdighedstræning • Kognitiv adfærdsterapi, mestringsstrategier • Pårørende samarbejde • Eventuelt individuel psykoterapi /stabil behandler kontakt


Prognosen 5 år efter psykosen • 20 % klarer sig selv i egen bolig, går på arbejde, har ikke symptomer • 35 % har ikke psykotiske symptomer, men kan have problemer enten med negative symptomer, lavt socialt funktionsniveau, eller kan ikke klare et arbejde • 30 % har psykosesymptomer, men bor i egen bolig og er sjældent indlagte • 15 % har vedvarende behov for indlæggelse eller ophold på døgninstitution Kilde : M. Nordentoft


Faktorer som påvirker sygdommen • Kvinde eller mand ? • Single status ? • Misbrug ? Hash er en rigtig dårlig idé • Langt og snigende forløb op til psykose ? • Alder ved debut ? • Præmorbidt funktionsniveau (uddannelse, socialt, arbejde, netværk ) • Boligforhold, økonomi • Viden


Remission ved skizofreni • ”En forbedring i en grad så alle tilbageværende symptomer er under den tærskelværdi der typisk berettiger til diagnosen skizofreni” • PANSS skalaen : 8 vigtige symptomer ligger på 3 (svag) eller lavere i mindst 6 måneder


Resumé • Skizofreni er en sygdom i hjernen som har eksisteret i tusinder af år. • Måske er der tale om flere sygdomme • Arvelige faktorer er væsentlige, interagerer med miljøet • Ca. 0,5 % af os lider af sygdommen • Personer med skizofreni er sjældent farlige • Psykotiske symptomer sædvanligvis kun i perioder af sygdommen, de såkaldte negative symptomer kan være det mest besværlige at leve med for patienten


Resumé • 20 % kommer sig helt, kun 15 % er på institution eller langvarigt indlagt • Der er en forhøjet selvmordsrisiko (3-10 %) • Antipsykotisk medicin er som regel nødvendig i lang tid , men kan ikke stå alene • Udviklingen går hurtigt i de kommende år, håb om individualiseret medicinsk behandling • Øget viden bedrer forløbet for den enkelte og befordrer medindflydelse på egen behandling


Nettet er en godt sted at søge viden • 14 mio. hits på Google for ”Schizophrenia” • 91.600 hits for ”skizofreni” • Psykiatri-regionh.dk • Netpsykiater.dk • Psykiatrifonden.dk • Netdoktor.dk • Psyknet.dk • Sind.dk

More magazines by this user
Similar magazines