Personlighed, stress og depression - Region Sjælland

regionsjaelland.dk

Personlighed, stress og depression - Region Sjælland

Personlighed, stress og depression

Erik Simonsen

Forskningschef, overlæge

Professor, Ph.d. Dr. h. c.

Psykiatrisk Forskningsenhed Roskilde

Region Sjælland

Roskilde Universitet & Københavns Universitet


Aftenens emner

• Depression (symptomer)

• Stress

Personlighed

• Den komplekse interaktion

• Den integrerende behandling


Udgangspunkt

• Mennesker reagerer forskelligt på den

objektivt set samme begivenhed: tab af

arbejde, smertefuldt tab af nær pårørende

etc.

• Stress opstår i en transaktion mellem

personen og den ydre begivenhed


Relationen mellem sårbarhed og udfordrende

begivenheder


En integreret sårbarhed-stress-personlighedsmodel

Basale

Den biogene

disposition

Famile historie Personlighed Stressors

Familie”klima”

Social klasse

Udvikling

Neurale aktivitet

Social

begivenheder

Mediatorer

Sociale resourcer

ES (2005)

depression


Stemningsleje

Personen kan have ændret stemningsleje

selvom personen:

• benægter at føle sig nedtrykt

• angiver ikke at have nogen følelser

(følelsestomhed)

• angiver at føle sig angst

• angiver somatiske klager (ubehag, smerte,

m.m.)

• er irritabel, vred etc.


Diagnostiske kriterier for depressiv episode

A: Mindst 2 ugers varighed af nedenfor nævnte symptomer og udelukkkelse af

organisk ætiologi

B: Mindst 2 (alle 3 ved svær depression) af følgende depressive

kernesymptomer:

(1) nedtrykthed

(2) nedsat lyst eller interesse

(3) nedsat energi eller øget trætbarhed

C: Mindst 2 (4 ved moderat og 5 ved svær depression af følgende

ledsagesymptomer:

(1) nedsat selvtillid eller selvfølelse

(2) selvbebrejdelser eller skyldfølelse

(3) tanker om død eller selvmord

(4) tænke- eller koncentrationsbesvær

(5) agitation eller hæmning

(6) søvnforstyrrelser

(7) appetit- eller vægtændring


Hvilke er de største problemer i behandlingen?

• Få personen til at erkende depression som mulig diagnose

• Overbevise personen om diagnosen

• Overtale personen til behandling

• Behandle optimalt

• Fokus både på depression, stress og personlighed

• Få personen til at blive i behandling


Stress

(definition)

Når kravene overstiger ressourcerne


Stress

• Den psykologiske reaktion

• Den fysiologiske reaktion

• Den ydre belastning


Stress (fortsat)

Personen oplever, at resurser ikke er

tilstrækkelige til at imødekomme en

fremtidig begivenhed

Stress en parameter på at personen og

omgivelserne ikke er i balance


Stress (fortsat)

• Negative begivenheder tenderer til at fremkalde mere stress

end positive begivenheder

• Ukontrollable eller uforudsigelige begivenheder er mere

stressfremkaldende: følelse af at have kontrol er vigtig

• Uklare forhold f.eks. i arbejdsmiljøet mere stressfremkaldende

• At sætte begreber på og forudsige modvirker

• Tiden spiller en rolle - tilpasning eller stress har blivende

indflydelse efter begivenheden er indtrådt (følgerne)


Fysiske symptomer på stress

• hovedpine

• hjertebanken, hurtig puls

• mavesmerter

• appetitløshed

• vægttab

• indre uro

• nedsat potens

• hyppige infektioner

• forværring af anden sygdom (kroniske)


Psykiske symptomer på stress

• ulystfølelse

• træthed, søvnløshed

• irritabilitet, aggressivitet

• hukommelsesbesvær

• koncentrationsbesvær

• isolationstendens

• ubeslutsomhed

• angst

• nedsat humoristisk sans

depression


Kropslige reaktioner på stress

• puls og blodtryk øges

• blodplader klæber sammen

• blodsukkeret stiger

• fedtindhold i blodet stiger

• antistofdannelse falder

• hvide blodlegemer bliver sløve


Hvad er det der belaster os?

• Konflikter med overordnede

• Travlhed og overbelastning

• Ufrie, vanskelige arbejdsforhold

• Konflikter med æf., børn eller svigerforældre

• Økonomiske, boligmæssige,

• Sygdom hos en selv, nærtstående

• Kærestesorger

• Tilbageslag i karrieren


Stresshormonerne

konsekvenserne

• Adrenalin (aktiv angreb på truslen)

forhøjet blodtryk

øget fedtstoffer i blodet

øget koagulering

hjerteflimmer

• Cortisol (passive, modløse)

hæmmet immunsystem: kræft

• I øvrigt: astma, allergi, tyktarmskatar, leddegigt, epilepsi,

spændingshovedpine, myoser


Konsekvenser af stress

• tab af følelsesmæssige ressourcer, uengageret i

personrelationer, negative holdninger overfor andre

• nedsat præstationsevne

• øget brug af stimulanser

• øget sygefravær


• genetisk faktor

Kendlers tvillingestudier

årsagsfaktorer til depression

• nylig stressende begivenhed

• temperament

• interpersonelle problemer

• disponeret for at udvælge sig høj-risiko

omgivelser


En integreret sårbarhed-stress-personlighedsmodel

Basale

Den biogene

disposition

Famile historie Personlighed Stressors

Familie”klima”

Social klasse

Udvikling

Neurale aktivitet

Social

begivenheder

Mediatorer

Sociale resourcer

ES (2005)

sygdommen


Personlighed (definition)

Begrebet personlighed kommer af det græske ord persona,

som oprindelig betød det der var bag masken. Siden hen

gik over til at betyde selve masken, og i dag betyder det

nærmest en kombination af begge dele, dvs. bevidste og

ubevidste træk, som kendetegner personen som helhed.

Personlighed er ikke helt det samme som karakter, der

oprindelig havde at gøre med det normbestemte og

tillærte. Temperament har at gøre med noget konstitutionelt


Personlighed =

temperament + karakter

(medfødt + tilegnet)


Personlighedens udvikling

• Arvelige faktorer

• Miljøpåvirkninger forbundet med

opvækst i en bestemt familie

• Miljøpåvirkninger der er specifikke for det

enkelte individ


Arv-miljø og personlighedsudvikling


Arvelighed

basale personlighedstræk (i %)

G

Følelseslabil 45

Ængstelig 44

Følelseskold 56

Kognitiv fordrejning 49

Tvangspræget 37

Adfærdsproblemer 56

Identitetsproblemer 53

Usikker tilknytning 48

Intimitetsproblemer 48

G = Genetisk påvirkning

G

Narcissisme 53

Oppositonel 46

Afvisende 35

Begrænset affekt 50

Selvskadende 36

Social undvigende 53

Stimulussøgende 40

Underdanig 45

Mistænksom 45


Personlighedstræk

disponerer til stress

• Neuroticisme

• Attribueringsstil (skylden på de andre eller mig selv)

• Pessimisme vs. optimisme

• Åbenhed og udtryk om følelsesmæssige reaktioner

• Extern locus of control

• Ringe selvagtelse, følelse af manglende

kompetance, tillært hjælpeløshed


Neuroticisme:

emotionel instabilitet, fysiologisk

hyperreaktivitet, lavere tærskel for

negative følelser som angst, depression,

irritabilitet, osv.


Neuroticisme

• Skaber negative reaktioner hos andre

• Udvælger sig situationer der skaber konflikter

• Lavere tærskel for ubehag

Mere kortisol i blodet end lav neuroticisme


Optimister buffer stress

• Optimister tænker at de bestemmer

forløbet af deres liv

• De er i stand til at gøre ting, der vil ændre

en dårlig ting til en god ting

• Risiko-bias: undervuderer risici


Optimisme

• Immunsystemet fungerer bedre, f.eks. ved AIDS

• Beskytter mod depression

• Beskytter gennem positiv kognitiv bearbejdning

• Optimister har flere sociale kontakter

• Optimister handler mere ”korrekt” ved

belastninger (f.eks. sove, motion…)


Kognitiv vurdering af begivenheder

• Begivenheden er en mulig trussel mod

personens mål

• Personen vurderer om han har resurser til at

tage imod udfordringen

• Personen tænker det som udfordring


Locus of control

• Extern: Jeg har ingen indflydelse på det

der sker med mig

• Intern: Jeg har indflydelse på det der sker

med mig


ICD-10 Personlighedsforstyrrelser

• Skizoid

• Ængstelig undvigende

• Dependent

• Histrionisk

• Dyssocial (psykopat)

• Tvangspræget

• Emotionel ustabil (impulsiv/borderline)

• Paranoid

• (Depressive (”dystyme”) personlighed)


Den depressive personlighed

• tungsind, formørkethed

• modløshed

• pessimisme

• let ved at bekymre sig

• lav selvfølelse

• selvkritisk

• tilbøjelig til at føle skyld

• negativistisk, fordømmende i forh. til andre


Den dependente personlighed

Psykiske kendetegn:

• tilskynder andre til at tage ansvar for væsentlige

områder af sit liv

• eftergivende overfor andres ønsker

• underordner egne behov til andres

• uvillig til at stille krav til personer, som personen er

afhængig af

• føler sig hjælpeløs når alene,

• frygt for ikke at kunne stå på egene ben

• overdreven frygt for at blive forladt


Psykiske kendetegn:

Den tvangsprægede

personlighed

• Udviser ubeslutsomhed, tvivl og overdreven forsigtighed

• Perfektionistisk, overdrevent optaget af detaljer og regler

• Overdrevent samvittighedsfuld

• Unødigt optaget af præstation frem for lyst og forhold til andre

• Pedantisk, konventionel, vanskelig ved at udtrykke varme

• Stiv, stædig, insisterer på andre underkaster sig samme

• Overdrevent behov for at planlægge i detaljer


Den ængstelige (evasive) personlighed

• Psykiske kendetegn:

• vedvarende følelse af anspændthed og ængstelighed

• usikker og mindreværdsfølende

• overfølsom for afvisning og kritik

• tilbageholdenhed pga. behov for ukritisk accept

• overdriver farer og risici

• begrænset livsudfoldelse pga. behov for vished og

sikkerhed

More magazines by this user
Similar magazines