22.07.2013 Views

aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkredit

aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkredit

aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkredit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Aalborg Universitet<br />

Rektor Finn Kjærsdam<br />

Marianne Lucht<br />

Sendt pr. e-mail:<br />

<strong><strong>aau</strong>@<strong>aau</strong></strong>.<strong>dk</strong><br />

<strong>rektor@adm</strong>.<strong>aau</strong>.<strong>dk</strong><br />

<strong>ml@adm</strong>.<strong>aau</strong>.<strong>dk</strong><br />

<strong>Akkredit</strong>ering og go<strong>dk</strong>endelse af ny masteruddannelse i<br />

informationsforvaltning<br />

Masteruddannelsen i informationsforvaltning (herefter uddannelsen) go<strong>dk</strong>endes<br />

hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser<br />

ved universiteterne, herunder § 4.<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrådet har på rådsmøde den 5. marts 2010 behandlet Aalborg Universitets<br />

(herefter universitet) anmodning om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse af<br />

herefter uddannelsen.<br />

Masteruddannelsen i informationsforvaltning giver teoretiske og metodiske kompetencer<br />

i digital forvaltning og arkivering. Uddannelsen tilbyder en kvalificering af<br />

ansatte i statslige, kommunale og private arkiver, biblioteker og museer,<br />

i offentlig forvaltning, i private virksomheder og organisationer. Den tager udgangspunkt<br />

i de studerendes praktiske viden og færdigheder og tilbyder at kvalificere<br />

denne viden og disse færdigheder med teoretiske og metodiske kompetencer<br />

med hensyn til at tage stilling til arkivdannelse og bevarings-<br />

/kassationsproblematikker i en offentlig forvaltning eller privat virksomhed, herunder<br />

at vurdere muligheder og begrænsninger i digital forvaltning, at vurdere,<br />

hvilke konsekvenser administrative rutiner har for vidensdeling blandt ansatte i<br />

en organisation og for muligheder for at genfinde information på langt sigt, at foretage<br />

informationssøgning i forskellige typer af databaser på grundlag af viden<br />

om opbygning af databaser, at formidle og undersøge brugen af informationer, at<br />

vejlede og hjælpe professionelle og andre brugere af arkiver.<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. § 9 i Lov nr. 294<br />

af 27. marts 2007 om <strong>Akkredit</strong>eringsinstitutionen for videregående uddannelser<br />

(akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport,<br />

udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat.<br />

Det er <strong>Akkredit</strong>eringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for<br />

uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier<br />

for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr. 1030 af 22. august 2007 om<br />

kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved<br />

go<strong>dk</strong>endelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrådet<br />

23. marts 2010<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsinstitutionen<br />

Studiestræde 5<br />

1455 København K<br />

Telefon 3392 6900<br />

Telefax 3392 6901<br />

E-post<br />

acedenmark@acedenmark.<strong>dk</strong><br />

Netsted www.acedenmark.<strong>dk</strong><br />

CVR-nr. 30603907<br />

Sagsbehandler<br />

Malene Hyldekrog<br />

Telefon 3392 6908<br />

Telefax 3395 1300<br />

E-post mahy@acedenmark.<strong>dk</strong><br />

Sagsnr. 09-070701<br />

Dok nr. 1279458<br />

Side 1/4


Vejledning til ansøgning om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse af nye universitetsuddannelser<br />

, version gældende fra 1. september 2009.<br />

Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrådet har den 8. marts 2010 indsendt indstilling til Universitets- og<br />

Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. ACE Denmark sendte ved brev af<br />

12. marts 2010 en revideret indstilling.<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om<br />

1. uddannelsens titel/betegnelse,<br />

2. uddannelsens normerede studietid,<br />

3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt<br />

4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,<br />

jf. brev af 18. marts 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark<br />

med kopi til universitetet.<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte<br />

brev:<br />

Titel<br />

Dansk: Master i informationsforvaltning<br />

Engelsk: Master of Information Management<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS.<br />

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering<br />

Masteruddannelsen indplaceres på deltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 5921.<br />

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode:<br />

Danmarks Statistik: UDD 8977 AUDD 8977<br />

Evt. fastsættelse af maksimumrammer<br />

Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for historie og universitetet ønsker at anvende<br />

muligheden for at supplere.<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrådets go<strong>dk</strong>endelse<br />

På baggrund af <strong>Akkredit</strong>eringsrådets positive akkreditering og Universitets- og<br />

Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter go<strong>dk</strong>endes<br />

uddannelsen, jf. <strong>Akkredit</strong>eringslovens § 10, med opstart i februar 2011.<br />

<strong>Akkredit</strong>eringen er gældende til og med den 31. december 2015, jf. akkrediteringslovens<br />

§ 9, stk. 3.<br />

Efter det oplyste forudsætter oprettelsen af uddannelsen et minimumsoptag per<br />

optag på 18 studerende.<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsinstitutionen<br />

Side 2/4


Adgangskrav<br />

- Bacheloruddannelse i historie<br />

- Bacheloruddannelse i samfundsfag<br />

- Bacheloruddannelse i politik og administration<br />

- Bacheloruddannelse i forvaltning<br />

- Bacheloruddannelse i organisation<br />

- Bacheloruddannelse i etnografi/antropologi<br />

- Bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab<br />

- Bacheloruddannelse i humanistisk informatik<br />

- Professionsbacheloruddannelse i folkeskolelærer med historie som linjefag<br />

- Professionsbacheloruddannelse i offentlig forvaltning<br />

- Diplomuddannelse i offentlig forvaltning<br />

- Bibliotekar DB<br />

- Diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer<br />

- Diplomuddannelse i offentlig forvaltning<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen (herefter styrelsen) bemærker hertil, at det af<br />

hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal angives, såfremt der er andre<br />

uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses som adgangsgivende til uddannelsen.<br />

Det er endvidere oplyst, at der stilles krav om minimum to års relevant erhvervserfaring<br />

efter gennemført adgangsgivende eksamen.<br />

Styrelsen har ingen bemærkninger til kravet om to års relevant erhvervserfaring,<br />

idet dette krav ligger inden for rammerne af masterbekendtgørelsens § 9. Styrelsen<br />

bemærker dog, at det tydeligt skal angives, hvad der anses som relevant erhvervserfaring.<br />

Styrelsen bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes erhvervserfaring og relevante<br />

uddannelsesmæssige forudsætninger forventes at fremgå af uddannelsens<br />

studieordning, jf. masterbekendtgørelsens § 13.<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen udbydes i Ballerup.<br />

Forudsætning for go<strong>dk</strong>endelsen<br />

Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder<br />

særligt bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser<br />

ved universiteterne.<br />

Uddannelsen er dansksproget og udbydes ikke på andre universiteter.<br />

Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på e-mail:<br />

jef@acedenmark.<strong>dk</strong> eller telefon: 40 75 19 97, såfremt der er spørgsmål eller behov<br />

for yderligere information.<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsinstitutionen<br />

Side 3/4


Med venlig hilsen<br />

Søren Barlebo Rasmussen Jette Frederiksen<br />

Formand Direktør<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrådet ACE Denmark<br />

Bilag:<br />

Kopi af akkrediteringsrapport<br />

Kopi af dette brev er sendt til:<br />

Undervisningsministeriet<br />

Danmarks Statistik samt<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsinstitutionen<br />

Side 4/4


Masteruddannelse i informationsforvaltning<br />

Aalborg Universitet<br />

Ny uddannelse, efterår 2009


Ny uddannelse, efterår 2009<br />

Publikationen er udgivet elektronisk på<br />

www.acedenmark.<strong>dk</strong><br />

2


Indholdsfortegnelse<br />

Indledning .......................................................................................................................................................... 4<br />

Sagsbehandling .................................................................................................................................................. 5<br />

Indstilling........................................................................................................................................................... 6<br />

Resumé af kriterievurderingerne........................................................................................................................ 6<br />

Grundoplysninger .............................................................................................................................................. 7<br />

Universitetets beskrivelse af uddannelsen ......................................................................................................... 7<br />

Uddannelsens kompetenceprofil........................................................................................................................ 9<br />

Uddannelsens struktur...................................................................................................................................... 10<br />

Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet............................................................................ 11<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen............................................................................................................ 11<br />

Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation................................................................................. 15<br />

Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) ................................................................................. 16<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret........................................................................................... 16<br />

Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø............................................................... 19<br />

Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø ................................................ 20<br />

Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse)................................. 24<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur ................................................................................................................ 24<br />

Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer........................................ 26<br />

Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen ................................................................................ 29<br />

Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte).................................................... 32<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil..................................................................................................... 32<br />

Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen............................................................................................ 34<br />

Uddannelsens formål.................................................................................................................................... 34<br />

Hovedområde ............................................................................................................................................... 34<br />

Titel/betegnelse ............................................................................................................................................ 34<br />

Uddannelsens normerede studietid............................................................................................................... 34<br />

Takstindplacering......................................................................................................................................... 35<br />

Adgangskrav ................................................................................................................................................ 35<br />

Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen.......................................................................... 35<br />

Eventuel minimumsramme for tilgangen til uddannelsen............................................................................ 36<br />

Censorkorps.................................................................................................................................................. 36<br />

Sprog ............................................................................................................................................................ 36<br />

Legalitetskontrol .............................................................................................................................................. 36<br />

Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af?................................................................................... 36<br />

Andre forhold............................................................................................................................................... 36<br />

Særlige forhold ................................................................................................................................................ 36<br />

Parallelforløb og fællesuddannelser ............................................................................................................. 37<br />

3


Indledning<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrapporten danner grundlag for <strong>Akkredit</strong>eringsrådets afgørelse om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse<br />

af en uddannelse. <strong>Akkredit</strong>eringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget på<br />

baggrund af en ansøgning, udarbejdet af universitetet.<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten<br />

under de relevante kriterier.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr. 1030 af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen)<br />

samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse af nye universitetsuddannelser.<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrapporten består af fem dele:<br />

- ACE Denmarks indstilling til <strong>Akkredit</strong>eringsrådet<br />

- Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur<br />

- Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen<br />

- Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

- Legalitetskontrol<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af <strong>Akkredit</strong>eringsrådets<br />

indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige<br />

indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede<br />

studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold).<br />

4


Sagsbehandling<br />

Ansøgning modtaget<br />

1. september 2009.<br />

<strong>Akkredit</strong>eringsrapport sendt i høring på universitetet<br />

2. december 2009.<br />

Høringssvar modtaget<br />

16. december 2009.<br />

Sagsbehandling afsluttet<br />

5. februar 2010.<br />

Bemærkninger<br />

29. september 2009. Der er indhentet supplerende dokumentation ang. de studerendes forventede aktive deltagelse<br />

i undervisningen jf. kriterium 7.2, det løbende samarbejde i udviklingen af uddannelsen jf. kriterium<br />

1.2. samt referater fra aftagerpanelets møder.<br />

5. oktober 2009. Der er indhentet supplerende dokumentation ang. det tilhørende forskningsmiljøs kvalitet jf.<br />

kriterium 5.1.<br />

16. november 2009. Kulturministeriets vurdering er indhentet af, hvorvidt der er tale om en uddannelse, der i<br />

sin ansøgermålgruppe, sit faglige indhold og sit erhvervssigte minder om uddannelser på Kulturministeriets<br />

område samt en vurdering af potentielt beslægtede på Kulturministeriets. Vedlagt som bilag.<br />

16. december 2009. Universitetets høringssvar er modtaget og på baggrund af dette, er vurderingen af kriterium<br />

7 og kriterium 8 ændret fra delvis tilfredsstillende til tilfredsstillende.<br />

15. januar 2010. Der er indhentet supplerende dokumentation på baggrund af høringssvaret af 16. december<br />

vedrørende samarbejde. På baggrund af dette er vurderingen i kriterium 3 ændret fra delvis tilfredsstillende<br />

til tilfredsstillende.<br />

5


Indstilling<br />

ACE Denmark indstiller masteruddannelsen i informationsforvaltning til<br />

Positiv akkreditering<br />

Afslag på akkreditering<br />

Begrundelse<br />

Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis, at leve op til kriterierne om:<br />

- Behov for uddannelsen (kriterium 1)<br />

- Dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2)<br />

- Uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3).<br />

- Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5)<br />

- Uddannelsesstruktur (kriterium 6)<br />

- Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7).<br />

- Løbende kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8).<br />

- Uddannelsens faglige profil (kriterium 9)<br />

Uddannelsen vurderes at leve op til følgende kriterier på delvist tilfredsstillende vis:<br />

- Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4). Det vurderes ikke tilstrækkeligt<br />

sandsynliggjort, at de studerende i udstrakt grad vil blive undervist af aktive forskere, og at universitetet<br />

har en strategi til at sikre forskningsbasering på de kurser, hvor undervisningen varetages af<br />

DVIP ere. Det vurderes sandsynliggjort, at en væsentlig andel af uddannelsens tilrettelæggere er aktive<br />

forskere og at de studerende i nogen grad kan have kontakt til et aktivt relevant forskningsmiljø.<br />

Resumé af kriterievurderingerne<br />

Tilfredsstillende<br />

Delvist tilfredsstillende<br />

Ikke tilfredsstillende<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

6


Grundoplysninger<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen ønskes udbudt på Aalborg Universitets campus i Ballerup.<br />

Sprog<br />

Uddannelsen ønskes udbudt på dansk.<br />

Hovedområde<br />

Det samfundsvidenskabelige hovedområde.<br />

Antal forventede studerende<br />

20-30 (optages hvert andet år).<br />

Uddannelsen ønskes udbudt første gang<br />

1. februar 2011.<br />

Universitetets beskrivelse af uddannelsen<br />

Masteruddannelsen i Informationsforvaltning er den første af sin art i Danmark og i Norden. Formålet med<br />

uddannelsen er, at kvalificere ansatte i offentlige og private arkiver, forvaltninger, virksomheder og organisationer<br />

til at udfylde nye jobfunktioner. Den sigter mod at opfylde behovet for akademisk kompetence på<br />

højeste internationale niveau som følge af offentlige og private forvaltningers digitalisering og dermed sammensmeltningen<br />

af administrative og historiske arkiver.<br />

Behovet for en uddannelse i Informationsforvaltning på universitetsniveau er opstået på grund af overgangen<br />

til digital forvaltning og e-arkivalier, der ændrer radikalt på hidtidige principper og procedurer i sagsbehandling<br />

og arkivdannelse. Masteruddannelsen i Informationsforvaltning giver, med afsæt i traditionel arkivteori<br />

og praksis, de studerende viden om, færdigheder i og kompetencer til at håndtere IT-bårne informationer og<br />

e-arkivalier på en fremtidssikker og bæredygtig måde.<br />

Informationssamfundets Elektroniske Sags- og DokumentHåndtering (ESDH), IT fagsystemer og hjemmesider<br />

ender alle som e-arkivalier. Det kræver nye normer for forvaltning af informationer. Nye forvaltningstraditioner<br />

og nye teknologiske værktøjer giver både nye problemer og nye muligheder. Traditionel praksis<br />

omkring bevaring, kassation er eksempelvis næsten blevet umuliggjort af den teknologiske udvikling, mens<br />

samme teknologiske udvikling giver helt nye muligheder for tilgængeliggørelse. Der skal derfor udvikles nye<br />

praksisser og metoder, med afsæt i teoretisk refleksion over traditionel praksis, for løbende at løse problemerne<br />

og udnytte mulighederne i den informationsteknologiske udvikling.<br />

Masteruddannelsen i Informationsforvaltning giver teoretiske og metodiske kompetencer i digital forvaltning<br />

og arkivering. Uddannelsen tilbyder en kvalificering af ansatte i statslige, kommunale og private arkiver,<br />

biblioteker og museer, i offentlig forvaltning, i private virksomheder og organisationer. Den tager udgangspunkt<br />

i de studerendes praktiske viden og færdigheder og tilbyder at kvalificere denne viden og disse færdigheder<br />

med teoretiske og metodiske kompetencer med hensyn til at tage stilling til arkivdannelse og bevarings-/kassationsproblematikker<br />

i en offentlig forvaltning eller privat virksomhed, herunder at vurdere muligheder<br />

og begrænsninger i digital forvaltning, at vurdere, hvilke konsekvenser administrative rutiner har for<br />

vidensdeling blandt ansatte i en organisation og for muligheder for at genfinde information på langt sigt, at<br />

foretage informationssøgning i forskellige typer af databaser på grundlag af viden om opbygning af databaser,<br />

at formidle og undersøge brugen af informationer, at vejlede og hjælpe professionelle og andre brugere<br />

af arkiver.<br />

Formålet med masteruddannelsen er, at give de studerende videnskabeligt funderede teoretiske og metodiske<br />

kompetencer på højeste internationale niveau inden for arkivdannelse, bevaring og kassation, registrering og<br />

7


tilgængeliggørelse, formidling og kommunikation af arkivalier og anden information med vægt på digital<br />

forvaltning. Det indebærer viden om informationers kontekst, arkivdannelse i forhold til en organisations<br />

arbejde, bevaring og kassation, overgangen fra administrativt til historisk arkiv, og hvordan samlingerne i<br />

administrative og historiske arkiver gøres tilgængelige og på langt sigt bevarer deres anvendelighed i forhold<br />

til forskellige typer brugere. (Ansøgning, s. 3)<br />

8


Uddannelsens kompetenceprofil<br />

Formålet med masteruddannelsen i Informationsforvaltning er, at kvalificere ansatte i offentlige og private<br />

arkiver, forvaltninger, virksomheder og organisationer til at udfylde nye jobfunktioner. Den sigter mod at<br />

opfylde behovet for akademisk kompetence på højeste internationale niveau som følge af offentlige og private<br />

forvaltningers digitalisering og dermed sammensmeltningen af administrative og historiske arkiver.<br />

Masteruddannelsen i Informationsforvaltning har derfor som mål:<br />

1. At udbygge de kundskaber, den studerende har erhvervet ved en anden højere uddannelse, samt i forbindelse<br />

med erhvervserfaring,<br />

2. At kvalificere den studerende til at videreudvikle sin nuværende erhvervspraksis og opkvalificere sine<br />

nuværende erhvervskompetencer,<br />

3. At sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende videregående elementer af teori og metode i<br />

relation til Informationsforvaltning i praksis,<br />

4. At kvalificere den studerende til at tænke og arbejde problemorienteret og tværfagligt,<br />

5. At kvalificere den studerende til selvstændigt at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse<br />

(ph.d.-uddannelse).<br />

Læringsmålene for masteruddannelsen i Informationsforvaltning er, at den studerende<br />

1. Får teoretisk og metodisk samt praksisbaseret viden om og forståelse for informationers eller arkivaliers<br />

livscyklus og for de udfordringer og muligheder, digital forvaltning giver,<br />

2. Får et fagligt fundament, baseret på international forskning på højeste niveau, med henblik på at kunne<br />

identificere videnskabelige problemstillinger inden for området og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller,<br />

3. Udvikler evne til at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til og med både<br />

fagfæller og ikke-specialister,<br />

4. Udvikler evne til selvstændigt at igangsætte og gennemføre et fagligt og tværfagligt samarbejde, nationalt<br />

og internationalt, med henblik på nye løsningsmodeller inden for Informationsforvaltning.<br />

Målene opnås gennem deltagelse i kursusaktiviteter, projektskrivning og tilknytning til praksisfelter. (Bilag<br />

2)<br />

9


Uddannelsens struktur<br />

Masteruddannelsen i informationsforvaltning består af:<br />

- Obligatoriske fag på 44 ECTS-point<br />

- Valgfrie fag på 4 ECTS-point<br />

- Masterprojekt på 12 ECTS-point.<br />

Semester/modul ECTS-vægt<br />

1. semester<br />

Modul 1 Arkivteori, d.v.s. teorier om arkivdannelse,<br />

bevaring og kassati- 15<br />

on, registrering og tilgængeliggørelse,<br />

formidling og kommunika-<br />

2. semester<br />

Modul 2a<br />

Modul 2b<br />

Modul 3<br />

3. semester<br />

Modul 4<br />

tion<br />

Databaser (valgfag)<br />

Digital forvaltning (valgfag)<br />

Bevaring og kassation<br />

Introduktion til Problem Based<br />

Learning (PBL)<br />

Registrering og tilgængeliggørelse<br />

} 4<br />

Modul 5<br />

4. semester<br />

Formidling og kommunikation 9<br />

Modul 6 Masterafhandling inklusive seminarer<br />

i PBL<br />

12<br />

(Skema baseret på oplysninger vedr. uddannelsens struktur, Ansøgning, s. 16)<br />

9<br />

2<br />

9<br />

10


Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Uddannelsens erhvervssigte<br />

Universitetet anfører, at uddannelsen tilbyder en kvalificering af ansatte i statslige, kommunale og private<br />

arkiver, biblioteker og museer, i offentlig forvaltning, i private virksomheder og organisationer. Den tager<br />

udgangspunkt i de studerendes praktiske viden og færdigheder, og tilbyder at kvalificere denne viden og<br />

disse færdigheder med teoretiske og metodiske kompetencer med hensyn til:<br />

- At tage stilling til arkivdannelse og bevarings/kassationsproblematikker i en offentlig forvaltning eller<br />

privat virksomhed, herunder at vurdere muligheder og begrænsninger i digital forvaltning<br />

- At vurdere, hvilke konsekvenser administrative rutiner har for vidensdeling blandt ansatte i en organisation<br />

og for muligheder for at genfinde information på langt sigt<br />

- At foretage informationssøgning i forskellige typer af databaser på grundlag af viden om opbygning<br />

af databaser<br />

- At formidle og undersøge brugen af informationer<br />

- At vejlede og hjælpe professionelle og andre brugere af arkiver. (Ansøgning, s. 3)<br />

Universitetet fremhæver endvidere, at specielt på kommunalt niveau er behovet for de kompetencer,<br />

masteruddannelsen i Informationsforvaltning tilsigter, voldsomt stigende. Behovet er affødt af de kommunale<br />

enheder, der skal forvaltes, den kraftige digitalisering af sekretariatsfunktionerne, den stigende internationalisering<br />

og øgede krav til åbenhed over for borgere og presse. (Ansøgning, s. 3)<br />

Det vurderes sandsynliggjort, at uddannelsen har et klart erhvervssigte, særligt rettet mod institutioner og<br />

virksomheder, hvor der stilles nye krav til informationssøgning, journalisering, tilgængeliggørelse, bevaring<br />

og kassation på baggrund af overgangen til digital forvaltning og e-arkivalier.<br />

Inddragelse af aftagere i udviklingen af uddannelsen<br />

Universitetet redegør for, at masteruddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Historiestudiet ved AAU,<br />

Stadsarkiverne i Aalborg, Frederiksberg og København samt med konsulentbistand fra Statens Arkiver, og at<br />

samarbejdet har fungeret via møder i København i foråret 2009 og via mail. (Ansøgning, s.4)<br />

Der er således blevet afholdt møder d. 16. januar 2009, d. 29. april og 8. juni 2009, hvor masteruddannelsen i<br />

informationsforvaltning er på dagsordenen. (Supplerende dokumentation indhentet d. 29. september 2009<br />

vedr. det løbende samarbejde i udviklingen af uddannelsen)<br />

Universitetet anfører endvidere, at uddannelsen er blevet drøftet af Historiestudiets Aftagerpanel ved et møde<br />

d. 18. maj 2009. Aftagerpanelet består af:<br />

- Janne Lanng, adjunkt, Århus Statsgymnasium<br />

- Knud Holch Andersen, lektor, Thisted Gymnasium<br />

- Jens Topholm, stadsarkivar, Aalborg Stadsarkiv<br />

- Troels Rasmussen, Firmahistorisk Arkiv, VKR-Holding A/S<br />

- Lars Nørbach, direktør, Nordjyllands Historiske Museum<br />

- Inger Grund Petersen, turistchef, Sæby Kommune<br />

11


- Stig Magnussen, Magistrenes A-kasse<br />

- Torben Pedersen, konsulent, DI-organisation for erhvervslivet<br />

- Søren Steensen, kommunaldirektør, Brønderslev Kommune<br />

- Maibritt Rohde Christensen, Silkeborg Tekniske Skole<br />

- Formand: Anna-Birte Ravn, studieleder på Historiestudiet, Aalborg Universitet. (Bilag 3)<br />

Der er desuden gennemført en aftagerundersøgelse, hvor en række relevante aftagere er blevet bedt om at<br />

vurdere behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet samt en begrundet tilkendegivelse om hvor og<br />

hvordan de kan gøre brug af dimittendernes kompetencer (Ansøgning, s. 4). Ud over brevet (Bilag 4a), har<br />

de potentielle modtagere modtaget en pjece (Bilag 4b) der kort beskriver indholdet i uddannelsen.<br />

Brevet er sendt ultimo juni 2009 til følgende hovedgrupper af mulige aftagere:<br />

- Kommunearkiver<br />

- Arkivorganisationer<br />

- Kommunernes Landsforening og store kommuner<br />

- Private virksomheder<br />

- Danske Regioner<br />

- Biblioteker og museer<br />

- Statens arkiver<br />

- Ministerier.<br />

Det vurderes på den baggrund sandsynliggjort, at universitetet løbende har inddraget aftagere udvalgt på<br />

baggrund af deres relevans som aftagere af uddannelsens dimittender.<br />

Det er dog uklart, hvordan AAU bruger aftagernes udtalelser i udviklingen af uddannelsen. Således<br />

anfører Det Kongelige Bibliotek, bl.a. at vægten i uddannelsen bør være mere på bevaring og formidling<br />

og i mindre grad på kassation, der som udgangspunkt primært er relevant for den fysiske side af arkivinstitutioner<br />

(Bilag 4c).<br />

Behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

I aftagerundersøgelsen har universitetet bedt de potentielle aftagere om at vurdere behovet for uddannelsen<br />

på arbejdsmarkedet. Universitetet har modtaget i alt 36 svar.<br />

Undersøgelsen viser, at særligt kommuner, kommunearkiver, arkivorganisationer og biblioteker er positive<br />

over for uddannelsen. Således anfører Sammenslutningen af Lokalarkiver, at vi er enige i, at der er et<br />

stort behov for efteruddannelse inden for arkivsektoren og med hensyn til informationsforvaltning. (Bilag<br />

4c)<br />

Københavns Stadsarkiv anfører endvidere, at vi har stadigt tydeligere mærket vanskelighederne ved at<br />

rekruttere medarbejdere med relevant erhvervserfaring eller en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Desuden<br />

er området i så hastig forandring, at der løbende konstateres behov for efter- og videreuddannelse. Personer<br />

med en masteruddannelse i informationsforvaltning ville være oplagte kandidater til arkivarstillinger i<br />

Københavns Stadsarkiv. (Bilag 4c)<br />

Hos Haldor Topsøe A/S vurderes det, at der på sigt vil være behov for en-tre kandidater med disse kvalifikationer.<br />

(Bilag 4c)<br />

Endeligt anfører Kommunernes Landsforening, at ca. 2/3 af landets 98 kommuner endnu ikke har oprettet<br />

et kommunalt offentligt arkiv. Disse kommuner vil inden for en overskuelig fremtid skulle finde en løsning<br />

på arkivproblematikkerne især i forhold til de digitale arkivalier og arkiver fremadrettet. (Ansøgning,<br />

s. 5) Det påpeges endvidere, at Det er KL s generelle vurdering, at det kommunale arbejdsmarked vil<br />

få brug for kandidater med de kompetencer, som uddannelsen indeholder. (Ansøgning, s. 5)<br />

12


Det vurderes på den baggrund sandsynliggjort, at der er et nutidigt og fremtidigt behov for uddannelsens<br />

dimittender ud fra den gennemførte aftagerundersøgelse.<br />

Beslægtede uddannelser<br />

Universitetet anfører, at uddannelsen bygger på en tilsvarende specialisering i informationsforvaltning på<br />

kandidatuddannelsen i Historie, AAU, der kvalificerer til nye akademiske jobfunktioner som følge af<br />

offentlige og private forvaltningers digitalisering og den sammensmeltning af administrative og historiske<br />

arkiver, der er en følge heraf. Der findes ikke for nuværende tilsvarende eller konkurrerende uddannelsesudbud<br />

på universitetsniveau i Danmark. (Ansøgning, s. 8)<br />

Ifølge universitetet er uddannelsen desuden beslægtet med Danmarks Biblioteksskoles (DBs) undervisningsudbud<br />

[der] omfatter moduler, specielt inden for registrering og tilgængeliggørelse (informationsarkitektur),<br />

formidling og kommunikation (videnskultur), der har visse lighedspunkter med de tilsvarende moduler<br />

i masteruddannelsen i Informationsforvaltning. (Ansøgning, s. 8)<br />

Idet Danmarks Biblioteksskole er samarbejdspartner på uddannelsen, og uddannelserne ved Danmarks Biblioteksskole<br />

potentielt kan uddanne dimittender til samme arbejdsmarked og have samme ansøgermålgruppe,<br />

har ACE Denmark som et led i sagsbehandlingen bedt Kulturministeriet om at vurdere, hvorvidt der er tale<br />

om en uddannelse, der i sin ansøgermålgruppe, sit faglige indhold og sit erhvervssigte minder om uddannelser<br />

på Kulturministeriets område. Kulturministeriet er endvidere blevet bedt om at udpege potentielt beslægtede<br />

uddannelser samt begrunde valget af de potentielt beslægtede uddannelser. Til dette bemærker Kulturministeriet,<br />

at uddannelsen kun i begrænset omfang uddanner til det samme arbejdsmarked og ansøgergruppen<br />

er primært dimittender fra historiefaget, hvorfor Kulturministeriet ikke har yderligere bemærkninger, end<br />

de af Danmarks Biblioteksskole fremsatte. (Mail af 16. november 2009 fra Kulturministeriet).<br />

Universitetet anfører endvidere, at På AAU udbyder Humanistisk Informatik en kandidatuddannelse i Informationsarkitektur.<br />

Elementer fra kandidatuddannelsen i Informationsarkitektur vil kunne være relevante<br />

som valgfag i masteruddannelsen. (Ansøgning, s. 8)<br />

Uddannelsen er desuden beslægtet med en planlagt kandidatuddannelse i IT-ledelse: Denne uddannelse<br />

kombinerer viden om IT, IT-ledelse og informationssystemer med samfundsvidenskabelig viden opnået i en<br />

bacheloruddannelse. Kandidatuddannelsen i IT-ledelse sigter specielt mod ledelsesopgaver i ITvirksomheder<br />

og IT-intensive virksomheder. Et samarbejde om valgfag vil kunne være relevant, f.eks. om<br />

Ledelse af IT-udvikling. (Ansøgning, s. 8)<br />

Endeligt fremfører universitetet, at masteruddannelsen i informationsforvaltning er den første af sin art i<br />

Danmark, hvor der i udlandet bl.a. i Tyskland, Holland, England, Canada og USA, findes formaliserede uddannelser<br />

i informationsforvaltning på universitetsniveau, som masteruddannelsen kan trække på (Ansøgning,<br />

s. 8).<br />

På baggrund af aftagerundersøgelsen og den ovenstående dokumentation vurderes det sandsynliggjort, at<br />

masteruddannelsen i informationsforvaltning dækker et hidtidigt udækket behov.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Samlet set vurderes det, at kriterium 1 er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 2-5, 8-9<br />

13


Bilag 3: Aftagerpanelet<br />

Bilag 4: Aftagerundersøgelse<br />

Bilag 4a: Brev til potentielle aftagere<br />

Bilag 4b: Pjece om masteruddannelsen i Informationsforvaltning<br />

Bilag 4c: Svar fra potentielle aftagere<br />

29. september 2009 indhentet supplerende dokumentation ang. det løbende samarbejde i udviklingen af<br />

uddannelsen jf. kriterium 1.2.<br />

Mail af 16. november 2009 fra Kulturministeriet.<br />

14


Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Beskæftigelsen for nært beslægtede uddannelser<br />

Da der for nuværende ikke findes dokumentation for masteruddannelsers beskæftigelsesfrekvens i Universitets-<br />

og Bygningsstyrelsens databaser eller andre centrale kilder, kan kriterium 2 besvares som en del af kriterium<br />

1.2 omkring behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet.<br />

Her dokumenterede AAU, at der er et nutidigt og fremtidigt behov for uddannelsens dimittender ud fra den<br />

gennemførte aftagerundersøgelse. På baggrund af dokumentationen under kriterium 1.2. vurderes målepunktet<br />

derfor at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Arbejdsmarkedssituationen for nært beslægtede uddannelser<br />

Vedrørende arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser kan der for masteruddannelser<br />

relateres til kriterium 1.3 omkring de beslægtede uddannelser.<br />

Her redegjorde AAU for en række beslægtede uddannelser og for hvordan masteruddannelsen i informationsforvaltning,<br />

dækker et behov som eksisterende uddannelser ikke i tilstrækkelig grad kan dække. På baggrund<br />

af den tilfredsstillende opfyldelse af kriterium 1.3., vurderes det derfor at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Samlet set vurderes det, at kriterium 2 er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Dokumentation<br />

15


Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering)<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Forskningsmæssig dækning for uddannelsen<br />

Om den forskningsmæssige dækning for uddannelsen anfører universitetet, at Undervisningen på uddannelsen<br />

varetages af fastansatte VIP er fra følgende forskningsmiljøer:<br />

- Institut for Historie, Internationale Studier, AAU<br />

- Danmarks Biblioteksskole<br />

- Stadsarkiverne på Frederiksberg, i København og Aalborg<br />

- Statens Arkiver (Rigsarkivet). (Ansøgning, s. 9)<br />

Universitetet anfører desuden, at uddannelsen vil trække på international ekspertise. (Ansøgning, s. 10)<br />

Universitetet redegør skematisk for sammenhængen mellem de enkelte fagelementer og det bagvedliggende<br />

forskningsmiljø. Her fremgår det, at undervisningen hovedsagligt vil blive varetaget af undervisere fra stadsarkiverne,<br />

Statens Arkiver og Danmarks Biblioteksskole, hvor det vurderes at der forskes, og hvor der er et<br />

praksisarbejde inden for uddannelsens fagområder jf. kriterium 5.<br />

AAU har i høringsvaret af 16. december 2009, vedlagt underskrevne samarbejdsaftaler mellem AAU, Statens<br />

Arkiver og stadsarkiverne, og anfører i den supplerende dokumentation indhentet på baggrund af høringssvaret<br />

af 16. december vedrørende samarbejdet, at:<br />

Samarbejdet mellem AAU, arkiverne og Danmarks Biblioteksskole tilrettelægges konkret på den måde, at<br />

studienævnet for historie, AAU, v/koordinator Mogens Rüdiger i god tid (ca. 4 måneder) inden starten på<br />

hvert semester in<strong>dk</strong>alder den/de fagansvarlige for det pågældende semester m.h.p. udarbejdelse af detaljeret<br />

undervisningsplan for semesteret, herunder beslutning om tidspunkt for weekendseminarer og eksamener,<br />

om undervisere på fagelementerne/modulerne og om litteratur Et hovedformål med dette planlægningsmøde<br />

er at sikre, at der er sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer og de forskningsområder,<br />

som er knyttet til uddannelsen, eller m.a.o. både at underviserne har forskningskompetence inden for det<br />

pågældende fagelement, og at den litteratur, der tænkes anvendt, er forskningsbaseret. (Supplerende dokumentation<br />

indhentet d. 15. januar 2010).<br />

AAU anfører endvidere, at undervisningsplanen go<strong>dk</strong>endes i studienævnet, som har ansvaret for bl.a. uddannelsens<br />

forskningsbasering, og at det er koordinatorens opgave som den gennemgående person med ansvar<br />

for afviklingen af semestret løbende at holde kontakt med undervisere og netop sørge for, at de enkelte<br />

undervisningsmoduler koordineres til en sammenhængende helhed inden for semestret. (Supplerende dokumentation<br />

indhentet d. 15. januar 2010).<br />

AAU pointerer desuden, at det er ikke et mål, at AAU-ansatte forskere alene skal stå for undervisningen<br />

på masteruddannelsen i informationsforvaltning...[men] trække på et netværk af forskere, også uden for<br />

AAU, og på den måde udbyde en uddannelse i et samarbejde med centrale personer inden for praksisfeltet,<br />

som samtidig er de potentielle aftagere af kandidater. (Supplerende dokumentation indhentet d. 15. januar<br />

2010).<br />

16


Endeligt anfører universitetet, at det vil være muligt, i tilfælde af at et fagelement på et givent tidspunkt er<br />

vanskeligt at dække fyldestgørende, at trække på det internationale forskernetværk, der støtter op om uddannelsen<br />

jf. kriterium 5 (Supplerende dokumentation indhentet d. 15. januar 2010).<br />

Det vurderes at være klarlagt, hvilken rolle AAU spiller i koordineringen af det fælles forskningsmiljø og<br />

hvordan AAU vil sikre sammenhængen mellem uddannelsens fagelementer og de forskningsområder, som er<br />

knyttet til uddannelsen. AAU vil således gennem uddannelsens koordinator, have ansvar for afviklingen af<br />

semestret, holde løbende kontakt til underviserne og sørge for, at de enkelte undervisningsmoduler koordineres<br />

til en sammenhængende enhed. Det vurderes på den baggrund tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er<br />

sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer og de forskningsområder, som er knyttet til uddannelsen.<br />

Forskningsområdets samvirke med praksis<br />

Hovedparten af uddannelsens undervisere er enten tilknyttet arkiver eller Danmarks Biblioteksskole, hvor<br />

der ifølge universitetet både bedrives forskning og hvor der foregår en praksis som har relation til uddannelsens<br />

fagområder. Således vurderes det, at eksempelvis registrering og tilgængeliggørelse samt formidling og<br />

kommunikation indgår i undervisernes daglige arbejde på arkiverne, og at forskningsområdet derfor samvirker<br />

med praksis, hvor det er relevant.<br />

Kompetenceprofilen understøttes af fagelementernes læringsmål<br />

Universitetet anfører, at uddannelsens kompetenceprofil understøttes af fagelementernes læringsmål og dokumenterer<br />

dette ved en skematisk fremstilling (Ansøgning, s. 11f). Her sammenholder universitetet de enkelte<br />

modulers læringsmål med de overordnede mål for viden, færdigheder og kompetencer i uddannelsen. I<br />

det følgende gives tre eksempler på fagelementers læringsmål og sammenhængen til uddannelsens kompetenceprofil<br />

(i kursiv):<br />

Modul 1: Arkivteori (15 ECTS):<br />

- Giver teoretisk, metodisk og praksisbaseret viden om arkivaliers livscyklus<br />

- Giver viden om og forståelse for den digitale forvaltnings udfordringer og muligheder<br />

- Gør den studerende i stand til en kritisk stillingtagen til principper for arkivdannelse<br />

- Færdighed i at identificere videnskabelige problemstillinger.<br />

Modul 3: Bevaring og kassation inkl. PBL (9 + 2)<br />

- Viden om og stillingtagen til principper bag bevarings- og kassationsregler<br />

- Færdighed i at forholde sig til praksis med hensyn til konkrete bevarings- og kassationsbeslutninger<br />

for både konventionelle og e-arkivalier<br />

- Kompetence til på et videnskabeligt grundlag at opstille relevante analyse- og løsningsmodeller.<br />

Modul 6: Masterafhandling inkl. PBL (10 + 2 ECTS)<br />

- Uddybet viden og kritisk stillingtagen inden for afhandlingens emne<br />

- Færdighed i selvstændigt at anvende videregående elementer af teori og metode i relation til informationsforvaltning<br />

i praksis<br />

- Færdighed i at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og<br />

løsningsmodeller<br />

- Kompetence til at tænke og arbejde tværfagligt<br />

- Kompetence til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde, nationalt<br />

og international, med henblik på relevante løsningsmodeller inden for informationsforvaltning<br />

- Kompetence til selvstændigt at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde.<br />

Det vurderes på baggrund af ovenstående og fra u<strong>dk</strong>ast til studieordning sandsynliggjort, at uddannelsens<br />

kompetenceprofil understøttes af fagelementernes læringsmål.<br />

17


Forskningsbaseret viden og færdigheder<br />

Vedrørende den forskningsbaserede viden og færdigheder, anfører universitet:<br />

Arkivteori [modul 1] fokuserer på videnskabelige teorier inden for alle led i den arkivalske livscyklus:<br />

Arkivdannelse, bevaring og kassation, registrering og tilgængeliggørelse, formidling og kommunikation af<br />

arkivalier/information. Et væsentligt formål med dette modul er, at de studerende får en første erfaring med<br />

at identificere og vurdere teoretiske problemstillinger. I modul 3, 4 og 5, hvor undervisningen i høj grad er<br />

casebaseret, får de erfaring med at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger. Det problemorienterede<br />

projektarbejde eller Problem Based Learning (PBL), som afslutter modul 3 og 5 og er arbejdsformen for<br />

masterafhandlingen, giver de studerende færdigheder i at anvende videnskabelige metoder. (Ansøgningen,<br />

s. 12f)<br />

Det vurderes således, at de studerende opnår viden om fagområdets videnskabelige teorier og erfaring med at<br />

vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt færdigheder i at anvende videnskabelige metoder.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Samlet set vurderes det, at kriterium 3 er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 4, 9-13<br />

Bilag 1: Tilkendegivelse om undervisnings- og forskningssamarbejdet mellem Danmarks Biblioteksskole og<br />

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.<br />

Bilag 2: U<strong>dk</strong>ast til studieordning for masteruddannelsen i Informationsforvaltning<br />

Høringssvar af 16. december<br />

Supplerende dokumentation indhentet d. 15. januar 2010.<br />

18


Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Uddannelsens tilrettelæggere<br />

Tilrettelæggerne af uddannelsen består af tre VIP er fra Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold<br />

ved AAU, to VIP er fra Danmarks Biblioteksskole og tre ansatte på stadsarkiverne i Aalborg,<br />

Frederiksberg og København samt fra Statens Arkiver, hvoraf den ene vurderes at være aktivt forskende.<br />

(Ansøgning, s. 13f)<br />

Det vurderes således sandsynliggjort, at en væsentlig andel af de medarbejdere der har ansvaret for udviklingen<br />

og tilrettelæggelsen af uddannelsen, er aktive forskere.<br />

Uddannelsens VIP er<br />

Fordelingen af uddannelsens undervisere er som følger:<br />

VIP er: På modul 3 og modul 6 varetages undervisningen i Problem Based Learning af en VIP er fra AAU.<br />

Der er desuden tilknyttet én VIP er (ud af tre fagansvarlige) fra Danmarks Biblioteksskole på modul 4 og en<br />

VIP er ligeledes fra Danmarks Biblioteksskole på modul 5 (ud af to fagansvarlige).<br />

Eksterne undervisere som vurderes at være aktive forskende: På modul 4 og 5 varetages undervisningen af<br />

eksterne undervisere fra stadsarkiverne og Statens Arkiver, der vurderes at være aktive forskere.<br />

Eksterne undervisere som ikke vurderes at være aktivt forskende: På modul 1, 2a, 2b og 3 varetages undervisningen<br />

af eksterne undervisere, der ikke vurderes at være aktivt forskende. (Se skema vedr. uddannelsens<br />

struktur, s. 11)<br />

På modul 6 ved masterafhandlingen skal de studerende vælge en underviser som vejleder, og denne kan ligge<br />

inden for de tre ovennævnte kategorier. Der er i ansøgningen desuden anført en række øvrige undervisere i<br />

de enkelte fag fra de samme institutioner, men der er ikke vedlagt CV og publikationer for disse.<br />

De studerende vil således blive undervist af tre VIP er, tre eksterne undervisere som vurderes at være aktivt<br />

forskende og seks eksterne undervisere som ikke vurderes at være aktivt forskende. AAU anfører dog, at<br />

Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold planlægger et nyt satsningsområde inden for<br />

informationsforvaltning. Universitetet vil således i 2009, opslå en ph.d.-stilling, der efterfølges af en adjunktstilling.<br />

I 2010 vil instituttet desuden opslå en post.doc.-stilling og en samfinansieret ph.d.-stilling. Universitetet<br />

vil endvidere etablere et nationalt forskningsnetværk på tværs af AAU, Danmarks Biblioteksskole og<br />

arkiverne, som ph.d.-stipendiater og post.doc. sammen med lektor Marianne Rostgaard og lektor Mogens<br />

Rüdiger får ansvaret for at opstarte og vedligeholde. (Ansøgning, s. 14)<br />

Det bemærkes således positivt, at AAU har en konkret plan for at styrke forskningsmiljøet bag uddannelsen<br />

på længere sigt, men det vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt til at sandsynliggøre, at de studerende i<br />

udstrakt grad vil blive undervist af aktive forskere. Universitetet anfører i høringssvar af 16. december 2010,<br />

at Alle underviserne er aktive forskere og/eller udviklere inden for informationsforvaltning , men har ikke<br />

vedlagt anden dokumentation som kan supplere publikationslisterne vedlagt i ansøgningen, og de oplyste<br />

forhold ændrer derfor ikke vurderingen.<br />

19


Om den tætte kontakt til et aktivt forskningsmiljø, anfører universitetet i høringssvaret af 16. december 2009<br />

at der er tale om et virtuelt miljø (et netværk). Forskningen foregår i dag på forskellige institutioner, og<br />

man kan ikke forestille sig, at forskningen vil samles på én institution. Det er derfor en strukturel betingelse,<br />

at miljøet vil være at finde på flere forskellige institutioner, og at forskningsmiljøet bag vil udgøres af et<br />

netværk med nogle tyngdepunkter og et organisatorisk/forskningsmæssigt center (AAU). (Høringssvar af<br />

16. december 2009). På den baggrund vurderes det sandsynliggjort, at de studerende i nogen grad kan have<br />

kontakt til et aktivt relevant forskningsmiljø.<br />

Forskningsbasering af DVIP ernes undervisning<br />

Universitetet anfører, at alle uddannelsens fagansvarlige er aktive forskere og forholder sig således ikke til,<br />

hvordan de vil sikre forskningsbaseringen af DVIP ernes undervisning. Det vurderes dog ikke, at alle fagansvarlige<br />

og undervisere kan karakteriseres som enten VIP er eller aktive forskere på baggrund af de vedlagte<br />

CV er og publikationslister. I høringsvaret af 16. december 2009 er der som nævnt ikke vedlagt anden<br />

dokumentation som kan supplere publikationslisterne vedlagt i ansøgningen. I den supplerende dokumentation<br />

af 15. januar 2010 redegør AAU for koordinators og studienævnets rolle ift. at sikre forskningsbaseringen<br />

på uddannelsen som består af en række planlægningsmøder samt studienævnets go<strong>dk</strong>endelse af undervisningsplaner<br />

(jf. kriterium 3, s. 6f). Det vurderes dog ikke, at koordinator og studienævn har mulighed for at<br />

sikre forskningsbasering inden for de fag hvor DVIP er underviser, idet de ikke forsker inden for informationsforvaltning.<br />

Det vurderes således ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at universitetet har en strategi til at<br />

sikre forskningsbasering på de kurser, hvor undervisningen ikke varetages af aktive forskere.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Samlet set vurderes det, at kriterium 4 er opfyldt på delvist tilfredsstillende vis. Det vurderes ikke tilstrækkeligt<br />

sandsynliggjort, at de studerende i udstrakt grad vil blive undervist af aktive forskere, og at universitetet<br />

kan sikre forskningsbasering på de kurser, hvor undervisningen varetages af DVIP ere. Det vurderes sandsynliggjort,<br />

at en væsentlig andel af uddannelsens tilrettelæggere er aktive forskere og at de studerende i<br />

nogen grad kan have kontakt til et aktivt relevant forskningsmiljø.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 10-14, 16<br />

Bilag 2: U<strong>dk</strong>ast til studieordning for masteruddannelsen i Informationsforvaltning<br />

Bilag 5: CV og publikationsliste for uddannelsens udviklere og de fagansvarlige på uddannelsen.<br />

Høringssvar af 16. december 2009<br />

20


Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Forskningsmiljøets kvalitet<br />

Universitetet anfører, at forskningsmiljøet i informationsforvaltning er begrænset, men masteruddannelsen<br />

i Informationsforvaltning trækker på alle relevante forskningsmiljøer i Danmark, både på AAU, Danmarks<br />

Biblioteksskole og arkiverne. Desuden opbygges et nyt forskningsmiljø i Informationsforvaltning ved<br />

Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, AAU. Uddannelsen vil desuden dels inddrage<br />

udenlandsk forskning på højeste internationale niveau i form af litteratur, gæsteforelæsere og muligheder<br />

for studieophold i udlandet, dels bidrage konstruktivt til udviklingen af nuværende og fremtidige danske<br />

forskningsstadier. (Ansøgning, s. 14)<br />

Der er tilknyttet 22 aktive forskere ved Danmarks Biblioteksskole under forskningsprogrammet Informationsinteraktion<br />

og Informationsarkitektur, hvor der forskes i krydsfeltet mellem brugere, information og informationssystemer.<br />

(Ansøgning, s. 13)<br />

For forskningsmiljøet på stadsarkiverne anfører universitetet:<br />

Forskning indgår som en væsentlig arbejdsopgave på de tre stadsarkiver. Samlet beskæftiger 13 medarbejdere<br />

sig med denne virksomhed fordelt på 5 i Aalborg, 4 på Frederiksberg og 4 i København. Af disse har<br />

3 medarbejdere opnået en doktorgrad en dr.phil. og en ph.d. i København og en ph.d. på Frederiksberg.<br />

Stadsarkivernes forskning omfatter primært de enkelte byers samfunds- og kulturhistorie, men en række<br />

medarbejdere har både før og sideløbende med ansættelsen ved arkiverne ydet bidrag til forskningen i Informationsforvaltning.<br />

Ved stadsarkiverne i Aalborg og København har medarbejdere publiceret om bevaringsstrategi,<br />

registrering og formidling af arkivalier, og en medarbejder på Frederiksberg Stadsarkiv har publiceret<br />

om statsinstitutionernes arkivbestand og tilvækst, arkivbeskrivelser af statslige arkivfonde, bevaring og<br />

kassation af arkivalier, samt arkivhistorie. (Ansøgning, s. 13)<br />

Ved Statens Arkiver er der tilknyttet 27 forskere, og universitetet anfører, at Forskning er ligeledes en væsentlig<br />

del af virksomheden i Statens Arkiver. En lang række arkivarer og seniorforskere har udgivet centrale<br />

publikationer om elektroniske registre, strategier i forhold til elektronisk arkivering m.v. (Ansøgning, s. 13)<br />

Universitetet planlægger desuden følgende strategi for at udvikle forskningsområdet: Såfremt masteruddannelsen<br />

i Informationsforvaltning go<strong>dk</strong>endes, opslås i 2009 en ph.d.-stilling, der efterfølges af en adjunktstilling.<br />

I 2010 opslår instituttet desuden en post.doc.-stilling og så vidt muligt en samfinansieret ph.d.-stilling<br />

Hvis masteruddannelsen oprettes, og de nævnte stillinger opslås og besættes, etableres et nationalt forskningsnetværk<br />

på tværs af AAU, Danmarks Biblioteksskole og arkiverne, som ph.d.-stipendiater og post.doc.<br />

sammen med lektor Marianne Rostgaard og lektor Mogens Rüdiger får ansvaret for at opstarte og vedligeholde.<br />

(Ansøgning, s. 14)<br />

Universitetet anfører endvidere, at Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold (IHIS)<br />

gennem flere år har udbudt moduler/specialiseringer i informationsforvaltning som en del af kandidatuddannelsen<br />

i Historie. Dermed er der opbygget et miljø på uddannelsessiden. Miljøet har kontakt til alle de væsentligste<br />

miljøer i Danmark og en række internationale miljøer inden for feltet, både på uddannelses- og<br />

forskningssiden. (Supplerende dokumentation indhentet d. 5. oktober 2009 ang. det tilhørende forskningsmiljøs<br />

kvalitet)<br />

21


Universitetet anfører derudover, at AAU har et udmærket samarbejde med Biblioteksskolen, og AAU på de<br />

samfundsvidenskabelige og humanistiske fakulteter har flere forsknings- og undervisningsmiljøer, hvor informationsforvaltning<br />

vil kunne indgå, vil der være en række synergieffekter ved at etablere masteruddannelsen<br />

i informationsforvaltning på AAU... (Supplerende dokumentation indhentet d. 5. oktober 2009 ang. det<br />

tilhørende forskningsmiljøs kvalitet)<br />

Det vurderes således tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er en kobling mellem det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

hos AAU s samarbejdspartnere og uddannelsen. Desuden vurderes det tilstrækkeligt sandsynliggjort,<br />

at universitetet har en ansættelsesstrategi og handleplaner for at opbygge et nyt forskningsmiljø i informationsforvaltning<br />

ved AAU.<br />

Forskningsmiljøets internationale samarbejde<br />

Vedrørende forskningsmiljøets internationale samarbejde anfører universitetet:<br />

I forbindelse med udvikling af kandidatspecialiseringen i Informationsforvaltning arrangeredes et internationalt<br />

symposium om The Digital Revolution and the Future of Archives and Archivist Deltagerne i<br />

symposiet, ikke mindst de udenlandske, var til stor inspiration for præciseringen af indholdet i uddannelsen.<br />

(Ansøgning, s. 14f)<br />

Universitetet anfører, at de har henvendt sig til en række potentielle samarbejdspartnere ved udenlandske<br />

universiteter og arkiver. Brevet blev sendt pr. mail d. 15. juli 2009 til 13 institutioner (universiteter/arkivskoler<br />

og arkiver) i udlandet, hvoraf 12 institutioner har svaret. Tilbagemeldinger er alle positive og<br />

institutionerne svarer, at de gerne indgår i samarbejde om den danske masteruddannelse i informationsforvaltning.<br />

(Ansøgning, s. 15)<br />

Universitetet anfører desuden, at de har henvendt sig til rigsarkiverne/nationalarkiverne i Norge, Finland og<br />

Island og til universiteter i Sverige. Her fremgår det, at rigsarkiverne i Norge, Finland og Island er interesserede<br />

i samarbejde, f.eks. i form af gæsteforelæsninger eller studieophold for studerende fra masteruddannelsen<br />

i informationsforvaltning. (Ansøgning, s. 15)<br />

Universitetet anfører endvidere, at Det norske rigsarkiv indgår i samarbejde med Universitetet i Oslo om en<br />

bacheloruddannelse i Records and Archives Management. Også det islandske nationalarkiv har kontrakt med<br />

Islands Universitet om uddannelse. Finlands Riksarkiv er ikke involveret i højere uddannelse, men i svaret<br />

betones, at arkivet driver forskning inden for dokumenthåndtering og arkivvirksomhed. Fra Sverige svarer<br />

medarbejdere med ansvar for undervisning inden for området på Stockholms Universitet, Karlstad Universitet<br />

og Mittsvenska Universitetet, at de gerne indgår i samarbejde om den danske master i Informationsforvaltning.<br />

Det samme svarer en medarbejder fra Oslo University College. (Ansøgning, s. 15)<br />

Universitetet anfører endeligt, at disse kontakter udgør en solid international base, som masteruddannelsen<br />

i Informationsforvaltning og det forskningsmiljø, som er planlagt omkring uddannelsen, kan trække på<br />

m.h.t. forskningssamarbejde, gæsteforelæsere på uddannelsen og studieophold i udlandet for forskere og<br />

studerende. (Ansøgning, s. 15)<br />

Universitetet har således modtaget en række positive tilkendegivelser fra udenlandske universiteter og arkiver<br />

og det fremgår desuden af de vedlagte CV er, at tilrettelæggerne fra AAU begge deltager aktivt i internationalt<br />

samarbejde bl.a. ved gæsteforelæsninger ved udenlandske universiteter (Bilag 5). Det vurderes på den<br />

baggrund sandsynliggjort, at universitetet deltager aktivt i og har konkrete handleplaner for forskningsmiljøets<br />

fremtidige deltagelse i et internationalt samarbejde.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Samlet vurderes det, at kriterium 5 er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

22


Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 13-15, 22<br />

Bilag 5: CV og publikationsliste for uddannelsens udviklere og de fagansvarlige på uddannelsen.<br />

Supplerende dokumentation indhentet d. 5. oktober 2009 ang. det tilhørende forskningsmiljøs kvalitet<br />

23


Kriteriesøjle III:<br />

Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse)<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur<br />

Kriterium 6 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Struktur, faglig progression og kompetenceprofil<br />

Vedrørende uddannelsens struktur, faglige progression og kompetenceprofil anfører universitetet:<br />

Masteruddannelsen i Informationsforvaltning tilrettelægges som en deltidsuddannelse med 6 moduler over<br />

2 år. Uddannelsen er normeret til 1 årsværk, svarende til 60 ECTS. 60 ECTS udgør en heltidsstuderendes<br />

arbejdsindsats i 1 år.<br />

Uddannelsen er opbygget som den arkivalske livscyklus således, at de studerende arbejder med alle led i den<br />

komplicerede proces, der skal sikre, at arkivalier/information bevares i en form, så de kan udnyttes af forskellige<br />

brugere. På de første 2 moduler oparbejder de studerende en generel viden om Informationsforvaltning,<br />

mens de følgende moduler muliggør for det første konkret empirisk arbejde med udgangspunkt i praksiserfaring<br />

og for det andet fordybelse og specialisering i de for uddannelsen centrale teorier, metoder og<br />

substantielle fagområder. (Ansøgning, s. 16)<br />

Universitetet anfører endvidere, at Uddannelsen er bygget op på en måde, der sikrer sammenhæng på tværs<br />

ved at lade de enkelte elementer i livscyklen være overskrift på modulerne. Samtidig sikres sammenhæng på<br />

langs. Denne måde at strukturere uddannelsen på er blevet afprøvet, med succes, på kandidatuddannelsen i<br />

Historie, AAU. (Ansøgning, s. 17)<br />

Universitetet anfører på den baggrund, at Uddannelsens struktur understøtter således samlet uddannelsens<br />

kompetenceprofil på den måde, at de studerende i modul 1 og 2 (a eller b) tilegner sig den grundlæggende<br />

teoretiske viden, som uddybes i modul 3-5, samtidig med at den gøres færdighedsorienteret i en konfrontation<br />

med praksis. Uddannelsen kompetencer tilegnes især gennem projektarbejde og den afsluttende masterafhandling.<br />

(Ansøgning, s.17)<br />

På baggrund af ovenstående vurderes det, at uddannelsens struktur understøtter uddannelsens kompetenceprofil<br />

og at fagelementernes læringsmål leder frem til uddannelsens samlede kompetencemål. Det vurderes<br />

desuden, at der er sammenhæng på langs og på tværs i uddannelsen.<br />

Udannelsens to første semestre består af hver 15 ECTS. Dertil kommer 18 ECTS på tredje semester samt 12<br />

ECTS i det fjerde semester ved masterafhandlingen. På baggrund af fagbeskrivelserne (Bilag 2) vurderes det<br />

sandsynliggjort, at den studerende kan nå uddannelsens kompetencemål inden for den normerede studietid på<br />

60 ECTS, dvs. 1 års fuldtidsstudier, over de 2 år som masteruddannelsen er tilrettelagt over.<br />

Fagligt niveau og adgangskrav<br />

Uddannelsens adgangskrav er:<br />

- En relevant akademisk bacheloruddannelse<br />

- Eller en relevant professionsbacheloruddannelse<br />

- Eller en relevant mellemlang videregående uddannelse<br />

- Eller en relevant diplomuddannelse gennemført som er regulært forløb.<br />

24


Desuden skal ansøgere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.<br />

Det vil ifølge universitetet typisk være jobfunktioner inden for private eller offentlige arkiver, biblioteker,<br />

museer (ABM-området) eller private eller offentlige virksomheder, organisationer eller institutioner<br />

med arkivfunktion. (Ansøgning, s.18)<br />

Universitetet oplister følgende relevante bacheloruddannelser: Historie, Samfundsfag, Politik og administration,<br />

Forvaltning, Organisation, Etnografi/antropologi, Biblioteks- og Informationsvidenskab, Humanistisk<br />

Informatik. (Bilag 2)<br />

Universitetet anfører endvidere, at ansøgere, der ikke opfylder betingelserne som nævnt ovenfor, kan af<br />

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet blive optaget på dispensation. En dispensation forudsætter, at fakultetet<br />

ud fra en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har forudsætninger, der kan sidestilles med de ovenfor<br />

nævnte betingelser. (Bilag 2)<br />

Endeligt anfører universitetet, at uddannelsens to første semestre vil tage hensyn til de studerendes potentielt<br />

forskellige adgangsgivende uddannelser og erhvervserfaring, gennem den brede introduktion på 1. semester,<br />

valgfagene og introduktionen til PBL på 2. semester. Denne viden vil uddybes i modul 3-5 og gøres færdighedsorienteret<br />

i den afsluttende masterafhandling. (Ansøgning, s. 17f).<br />

Det vurderes på den baggrund sandsynliggjort, at uddannelsens struktur og indhold sikrer en sammenhæng,<br />

mellem de studerendes viden, færdigheder og kompetencer fra de adgangsgivende uddannelser og deres erhvervserfaring.<br />

Inddragelse af praksis<br />

Universitetet anfører, at inddragelse af praksis i undervisningen vil omfatte empiriske cases, analyser af<br />

praksis, opgaveløsning i praksis m.v. Desuden varetages, ifølge universitetet, en stor del af forskningen inden<br />

for de genstandsfelter uddannelsen omfatter, på arkiverne, og de forskellige møder og konferencer, som afholdes<br />

af arkiver og arkivforeninger. Disse udgør samtidig de vigtigste faglige fora. Endelig anfører universitetet,<br />

at praksis i kommunearkiver (§ 7-arkiver), kommuner, private virksomheder m.v. forventes at indgå i<br />

de problemorienterede projektarbejder, de studerende gennemfører i løbet af uddannelsen. (Ansøgning, s. 18)<br />

Det vurderes på den baggrund sandsynliggjort, at uddannelsen inddrager relevant praksis i undervisningen.<br />

Internationalt studiemiljø<br />

For masteruddannelser gælder det, at institutionen alene i forbindelse med uddannelser, som har en særlig<br />

international profil, skal redegøre for, hvordan uddannelsen vil tilgodese de studerendes mulighed, for at<br />

deltage i et internationalt studiemiljø jf. Vejledningens målepunkt 6.4.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Samlet set vurderes det, at kriterium 6 er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 16-18<br />

Bilag 2: U<strong>dk</strong>ast til studieordning for masteruddannelsen i Informationsforvaltning<br />

25


Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer<br />

Kriterium 7 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Pædagogiske og didaktiske metoder<br />

Af de vedlagte fagbeskrivelser (Bilag 2) fremgår de enkelte fagelementers undervisningsformer:<br />

Undervisningsform Fagelementer<br />

Seminar, forelæsning og diskussion Modul 1: Arkivteori<br />

Casebaseret undervisning Modul 3: Bevaring og kassation<br />

Modul 4: Registrering og tilgængeliggørelse<br />

Modul 5: Formidling og kommunikation<br />

Seminar og løsning af øvelsesopgaver Modul 2: Valgfag<br />

Projekt Modul 6: Masterafhandling<br />

(Skema baseret på oplysninger vedr. undervisningsformer, bilag 2)<br />

Vedr. organiseringen af undervisningsformerne anfører universitetet:<br />

I undervisningen anvendes en flerhed af pædagogiske og didaktiske metoder med seminarer og problemorienteret<br />

projektarbejde, bl.a. i masterafhandlingen, som hovedhjørnesten. Som det fremgår af studieordningen<br />

er målene, at de studerende lærer både at anvende videnskabelige teorier og metoder og at kombinere teori<br />

og praksis, herunder reflektere over egen erhvervserfaring i forhold til den forskningsbaserede viden, der<br />

præsenteres på uddannelsen. (Ansøgning, s. 19)<br />

Universitetet anfører endvidere, at Forelæsninger vil forekomme, men da der er tale om relativt små hold<br />

(20-30 studerende), vil undervisningen i væsentlig grad bygge på den dialog, der opnås gennem seminarformen.<br />

Dialogen er vigtig for at fremme de studerendes evne til at sammenligne og relatere teorier og begreber<br />

til hinanden (Ansøgning, s. 19)<br />

Endelig anfører universitet, at Problemorienteret projektarbejde giver god mulighed for at relatere teoretisk<br />

og forskningsbaseret viden til egne erhvervserfaringer og Informationsforvaltnings særlige forskningsfelt.<br />

(Ansøgning, s. 19) I høringssvaret af 16. december 2009, anfører AAU, at de vil understøtte de eksterne<br />

underviseres pædagogiske og didaktiske kompetenceudvikling ved at arrangere kurser/workshops, der<br />

kan bidrage til den ønskede kompetenceudvikling, og ved at tilbyde eksterne undervisere AAU s universitetspædagogiske<br />

grun<strong>dk</strong>ursus eller enkeltmoduler heraf, specielt kursus i problemorienteret projektarbejde.<br />

(Høringssvar af 16. december 2009)<br />

Det vurderes i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at uddannelsens pædagogiske og didaktiske metoder understøtter<br />

de studerendes opnåelse af uddannelsens kompetenceprofil. Undervisningsformen inddrager desuden<br />

øvelser på modul 2, hvilket vurderes hensigtsmæssigt i relation til uddannelsens fokus på e-arkivalier.<br />

Prøveformer<br />

Følgende prøveformer forventes iflg. universitetet at indgå i masteruddannelsen i informationsforvaltning:<br />

- Bundne skriftlige prøver<br />

- Mundtlig evaluering med udgangspunkt i et projekt<br />

26


- Aktiv deltagelse samt løsning af øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen.<br />

(Bilag 2)<br />

Universitetet anfører, at de bundne, skriftlige prøvers hovedformål er, at afprøve de studerendes viden og<br />

forståelse, samt evne til at forholde sig kritisk til den videnskabelige litteratur og identificere videnskabelige<br />

problemstillinger. (Ansøgning, s. 19)<br />

Om de mundtlige evalueringer med udgangspunkt i et projekt anfører universitetet, at Denne prøveform<br />

viser både om de studerende kan igangsætte og gennemføre et problemorienteret fagligt og tværfagligt samarbejde,<br />

om de kan anvende relevante analyse- og løsningsmodeller, om de kan formidle viden og resultater,<br />

og om de altså i sidste ende har kompetencer til selvstændigt at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde.<br />

(Ansøgning, s. 19)<br />

Endelig benyttes prøveformen aktiv deltagelse og øvelsesopgaver til at teste de studerende færdigheder i<br />

modul 2a og 2b. Her kræves det, at de studerende deltager i mindst 80 % af undervisningen og løser alle de<br />

stillede øvelsesopgaver tilfredsstillende. (Supplerende dokumentation indhentet d. 29. september 2009 ang.<br />

de studerendes forventede deltagelse i undervisningen)<br />

Det vurderes således sandsynliggjort, at der er en hensigtsmæssig variation i de valgte prøveformer, og at de<br />

understøtter og udprøver de kompetencer, som er centrale i uddannelsens kompetenceprofil.<br />

Undervisernes pædagogiske kompetencer<br />

Universitetet anfører, at den overordnede strategi for udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer<br />

har som målsætning:<br />

- At alle undervisere løbende deltager i pædagogisk opkvalificering, og<br />

- At der udvikles en kultur og et miljø på universitetets uddannelser, hvor uddannelse og undervisning<br />

diskuteres, og arbejdet med at udvikle uddannelser og undervisning professionaliseres.<br />

(Ansøgning, s. 20)<br />

Universitetet har desuden oprettet Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) der bl.a. har som opgave at varetage<br />

en pædagogisk opkvalificering af undervisere. Derudover udbyder PUC også adjunktpædagogikum, som alle<br />

der ansættes på AAU som adjunkt og som post.doc gennemgår. (Bilag 7) Endeligt tilbyder PUC grun<strong>dk</strong>ursus<br />

for universitetsundervisere, til alle nye undervisere på AAU, dvs. eksterne lektorer og andre ikke-fastansatte<br />

undervisere, og lektorer og professorer der kommer fra andre institutioner.<br />

Universitetet anfører i høringssvaret af 16. december, at de vil understøtte de eksterne underviseres pædagogiske<br />

og didaktiske kompetenceudvikling ved at arrangere kurser/workshops, og ved at tilbyde eksterne undervisere<br />

AAU s universitetspædagogiske grun<strong>dk</strong>ursus herunder kurser i problemorienteret projektarbejde<br />

(Høringssvar af 16. december 2009). På den baggrund vurderes det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at universitetet<br />

har strategier til at sikre, at undervisernes pædagogiske og didaktiske kompetencer matcher de pædagogiske<br />

og didaktiske udfordringer som kendetegner uddannelsen herunder, særligt det problemorienterede<br />

projektarbejde.<br />

Fysiske forhold<br />

Undervisningen på masteruddannelsen i informationsforvaltning vil ifølge universitetet, ... hovedsageligt<br />

blive afholdt fredag eftermiddag og aften samt lørdag. Den vil foregå på AAU s campus i København, der<br />

ligger på Lautrupvang 2B i Ballerup. Her er etableret et godt og frugtbart studiemiljø med rum for de studerendes<br />

arbejder i grupper, moderne undervisningslokaler, et sekretariat med særligt ansvar for uddannelsen<br />

og alle de nødvendige IT-faciliteter (trådløst net, konferencesystemer etc.). (Ansøgning, s.20)<br />

27


Det vurderes på baggrund af det forventede optag af studerende (20-30 hvert andet år) samt afholdelse af<br />

undervisning fredag eftermiddag og aften samt lørdag, at uddannelsen med dens dimensionering, arbejdsforhold,<br />

fysiske forhold samt infrastruktur, kan gennemføres i en form, der understøtter uddannelsens kompetenceprofil.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Samlet set vurderes det, at kriterium 7 er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 19-20<br />

Bilag 2: U<strong>dk</strong>ast til studieordning for masteruddannelsen i Informationsforvaltning.<br />

Bilag 7: Strategi for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetence ved Aalborg Universitet.<br />

29. september 2009 - indhentet supplerende dokumentation ang. de studerendes forventede deltagelse i undervisningen.<br />

Høringssvar af 16. december 2009<br />

28


Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Kriterium 8 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Institutionens kvalitetssikringssystem<br />

Universitetet henviser i ansøgningen til AAU s kvalitetssikringssystem på www.kvalitetssikring.<strong>aau</strong>.<strong>dk</strong>. Her<br />

anføres det, at formålet med kvalitetssikring og kvalitetsstyring ved Aalborg Universitet er at:<br />

- Sikre størst mulig effektivitet og kvalitet i forhold til gennemførelse af universitetets kerneopgaver:<br />

undervisning, forskning, formidling (styring), samtidig med at der opnås autonomi i de udførende<br />

led, der levner plads til udvikling<br />

- Sikre størst mulig effektivitet og kvalitet i forhold til det omgivende samfund (accountability)<br />

- Sikre at universitetet lever op til internationale standarder for god kvalitet inden for dets kerneopgaver.<br />

(www.kvalitetssikring.<strong>aau</strong>.<strong>dk</strong>)<br />

Universitetet beskriver følgende elementer, som indgår i kvalitetssikringssystemet:<br />

- Uddannelsesevalueringer<br />

- Undervisningsevalueringer<br />

- Kandidat- og aftagerundersøgelser<br />

- Undervisningsmiljøvurderinger<br />

- Aftagerråd for masteruddannelsen i informationsforvaltning. (Ansøgning, s. 20f)<br />

Universitetet anfører endvidere, at ansvarsfordelingen vedr. kvalitetssikring af undervisning og uddannelse<br />

følger Universitetslovens regler om fordeling af ansvar og kompetencer:<br />

- Dekanerne har det overordnede ansvar for at sikre kvalitet af uddannelser og undervisning og for at<br />

kvalitetsudvikle hovedområdets uddannelser<br />

- Opfølgning på både uddannelses- og undervisningsevalueringer sker i samarbejde med relevante institutleder(e).<br />

Institut- og studieledere har tilsammen ansvaret for at sikre, at der er sammenhæng<br />

mellem instituttets forskning og undervisning<br />

- Studienævn og studieledere varetager den daglige ledelse af uddannelserne og har ansvaret for at<br />

kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning og for at følge op på uddannelses- og<br />

undervisningsevalueringer. (Ansøgning, s. 20)<br />

Endelig fremføres det, at kvalitetssikringssystemets formål er at sikre effektivitet og kvalitet i uddannelserne,<br />

at universitetet lever op til internationale standarder og at AAU vægter problembaseret læring (PBL) som et<br />

centralt pædagogisk princip.<br />

På den baggrund vurderes det sandsynliggjort, at universitetet har et overordnet kvalitetssikringssystem, som<br />

kan anvendes på uddannelsen. Kvalitetssikringssystemet har en række indholdselementer, som er med til at<br />

understøtte monitorering, analyse og opfølgning på informationer om AAU s uddannelsers kvalitet og relevans.<br />

Endelig er der en klar ansvarsfordeling og faste procedurer for varetagelse af kvalitetssikringssystemets<br />

enkelte dele.<br />

29


Af universitetets høringssvar af 16. december 2009 fremgår det, at Masteruddannelsen i informationsforvaltning<br />

forventes at indgå i AAU s eksisterende kvalitetssikringssystem i form af regelmæssige undervisnings<br />

og uddannelsesevalueringer, samt kandidat og aftagerundersøgelser.<br />

Universitetet redegør herefter hvordan der hvert semester på uddannelsens vil blive gennemført spørgeskemaundersøgelse,<br />

evalueringssamtaler mellem undervisere/fagansvarlige og alle studerende på de enkelte<br />

moduler omhandlende opnået læringsudbytte og undervisnings- og arbejdsformer. Resultatet af undersøgelsen<br />

sendes derefter til den fagansvarlige og andre undervisere på modulet, og den fagansvarlige laver en<br />

kort sammenfatning og kommentar til studielederen, som på baggrund af spørgeskemaundersøgelsens resultater<br />

og sammenfatning/kommentar fra den fagansvarlige vurderer, om der er forhold, der giver anledning til<br />

videre foranstaltninger. Hvis der er forhold af principiel og generel karakter fx kritik, der går igen i de studerendes<br />

svar, eller forslag fra undervisere/fagansvarlige om ændring af undervisningen, tager studielederen<br />

spørgsmålet op til behandling i studienævnet. Studienævnet beslutter, om der skal ske ændringer. (Høringssvar<br />

af 16. december 2009, s. 4)<br />

Der vil desuden foretages en undersøgelse af de studerende oplevelse af sammenhæng og udbytte af uddannelse<br />

og derudover foretages en kandidat- og aftagerundersøgelse med henblik på at belyse de studerendes<br />

udbytte i form af ændringer i jobfunktioner og anvendelse af deres nye kompetencer samt aftageres vurdering<br />

af hvilke faglige udviklingspotentialer de nye kompetencer har tilført arbejdspladsen. Resultatet af undersøgelsen<br />

drøftes derefter i masteruddannelsens aftagerråd med henblik på eventuelle justeringer. (Høringssvar<br />

af 16. december 2009)<br />

På denne baggrund vurderes det, at universitetet har en strategi for, hvordan uddannelsen forventes at indgå i<br />

det eksisterende kvalitetssikringssystem.<br />

Studenterevalueringer<br />

Det vurderes, at institutionen har et system til at indhente studenterevalueringer til brug for sikring af undervisningen<br />

og en strategi til at følge op på studenterevalueringerne.<br />

Om studenterevalueringer anfører universitetet således, at Undervisningsevalueringens formål er, at kvalitetsforbedre<br />

undervisning og herigennem også uddannelserne som helhed Det centrale i en undervisningsevaluering<br />

er at evaluere, hvorvidt undervisningen fagligt, pædagogisk-didaktisk og gennem den praktiske<br />

tilrettelæggelse af undervisningen bidrager til at opfylde de læringsmål, som er beskrevet i studieordningen.<br />

(Bilag 8)<br />

Alle uddannelser på AAU gennemfører ifølge universitetet, halvårlige undervisningsevalueringer der omfatter<br />

de studerendes vurderinger af opnået læringsudbytte og af undervisnings- og arbejdsformerne. Universitetet<br />

anfører endvidere, at der siden foråret 2007 er gennemført semesterevalueringer med udgangspunkt i<br />

et elektronisk evalueringsskema, fælles for alle uddannelser på AAU. Historiestudiet har suppleret den elektroniske<br />

semesterevaluering med evaluering af de enkelte undervisningsforløb/moduler. (Ansøgning, s. 21)<br />

Universitetet tilstræber desuden, at evalueringerne er systematiske og sammenlignelige, så det er muligt at<br />

kvantificere svar og sammenligne evalueringer fra tidligere år samt kurser inden for samme uddannelse. Det<br />

er i den forbindelse et mål for universitetet at opnå en svarprocent på 75-80 %. (Bilag 8)<br />

Endelig gennemføres der, ud over den skriftlige evaluering, evalueringssamtaler på de enkelte undervisningsforløb.<br />

Det er studielederen og studienævnet der på baggrund af evalueringerne tager stilling til, hvordan<br />

undervisningen og dens tilrettelæggelse kan justeres eller forbedres, og studielederen sikrer, at resultater<br />

af undervisningsevalueringerne systematisk inddrages i planlægningen af det efterfølgende semester. (Bilag<br />

8)<br />

30


AAU planlægger at etablere et aftagerråd for masteruddannelsen i informationsforvaltning med relevante<br />

institutioner, organisationer og virksomheder. Aftagerrådet skal inddrages i en løbende dialog om udviklingen<br />

af uddannelsen, og en central opgave for rådet bliver ifølge universitet, at drøfte, hvordan uddannelsen<br />

til stadighed kan være på forkant med udviklingen, således at dimittendernes kompetencer inden for området<br />

altid vil være baseret på den sidste nye viden og praksiserfaring. (Ansøgning, s. 21)<br />

Det bemærkes desuden positivt, at universitetet påtænker at udvide de eksisterende kandidat- og aftagerundersøgelser<br />

med en undersøgelse af de masterstuderendes udbytte af deres uddannelse. Undersøgelsen vil<br />

omfatte de studerendes udbytte i form af ændringer i jobfunktioner og anvendelse af deres nye kompetencer,<br />

og drøftes med uddannelsens aftagerråd. (Ansøgning, s. 21)<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Samlet set vurderes det, at kriterium 8 er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 20-21 (s. 20: Link til hjemmesiden www.kvalitetssikring.<strong>aau</strong>.<strong>dk</strong>).<br />

Bilag 8: Kvalitetssikring og evaluering<br />

Høringssvar af 16. december 2009<br />

31


Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte)<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil<br />

Kriterium 9 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Titel<br />

Det fremgår af ansøgningen, at uddannelsen ønskes go<strong>dk</strong>endt i henhold til Bekendtgørelsen om masteruddannelser<br />

ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) nr. 1187 af 7. december 2009.<br />

Der ansøges om følgende titel:<br />

Dansk: Master i informationsforvaltning<br />

Engelsk: Master of Information Management<br />

På baggrund af dokumentationen ovenfor og fra kriterium 6 vurderes det sandsynliggjort, at uddannelsens<br />

kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel/ navn (betegnelse) som det fremgår af § 5 i masterbekendtgørelsen.<br />

Niveau<br />

Universitetet har i ansøgningen stillet kvalifikationsrammens typebeskrivelser op imod uddannelsens kompetencemål:<br />

(Ansøgning, s.22)<br />

32


Det vurderes, på baggrund af universitetets sammenligning, sandsynliggjort at uddannelsens kompetenceprofil<br />

lever op til typebeskrivelsen for en masteruddannelse. Det vurderes endvidere sandsynliggjort, at de enkelte<br />

fagelementers læringsmål understøtter uddannelsens kompetenceprofil, således at det er muligt for de<br />

studerende at nå det niveau, der er beskrevet i kvalifikationsrammens typebeskrivelse.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Samlet set vurderes det, at kriterium 9 er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 18, 22<br />

Bilag 2: U<strong>dk</strong>ast til studieordning for masteruddannelsen i Informationsforvaltning.<br />

33


Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

Uddannelsens formål<br />

Formålet med masteruddannelsen i Informationsforvaltning er at kvalificere ansatte i offentlige og private<br />

arkiver, forvaltninger, virksomheder og organisationer til at udfylde nye jobfunktioner. Den sigter mod at<br />

opfylde behovet for akademisk kompetence på højeste internationale niveau som følge af offentlige og private<br />

forvaltningers digitalisering og dermed sammensmeltningen af administrative og historiske arkiver.<br />

Uddannelsens målgruppe har minimum 2 års erhvervserfaring inden for offentlig eller privat forvaltning, en<br />

relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, en relevant videregående uddannelse eller en diplomuddannelse<br />

gennemført som et reguleret forløb. Den typiske deltager på masteruddannelsen i informationsforvaltning<br />

forventes at være i arbejde inden for området sideløbende med uddannelsen.<br />

Uddannelsen udbydes på Aalborg Universitets campus i København (Ballerup). (Ansøgning, s. 23)<br />

Hovedområde<br />

Samfundsvidenskab.<br />

Universitetets begrundelse:<br />

Historie på Aalborg Universitet hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og masteruddannelsens<br />

kernefaglighed kombinerer traditionelle historikerkompetencer inden for arkivering med kompetencer inden<br />

for digital forvaltning. (Ansøgning, s. 23)<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Titel/betegnelse<br />

Universitetets indstilling:<br />

Master i informationsforvaltning.<br />

Master of Information Management.<br />

Universitetets begrundelse:<br />

Begrebet Informationsforvaltning eller Information Management henviser til, at uddannelsen fokuserer<br />

på akademiske kompetencer i krydsfeltet mellem administrative og historiske arkiver. Der er således ikke<br />

kun tale om Arkivkundskab i traditionel forstand, men også om kompetencer til at rådgive forskellige typer<br />

af forvaltninger, bl.a. om digitaliseringens muligheder for at fremme arbejdsprocesser og aktiv vidensdeling<br />

mellem medarbejderne. (Ansøgning, s. 23)<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Det vurderes, at titelvalget er i overensstemmelse med § 5 i Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne<br />

(masterbekendtgørelsen) nr. 1187 af 7. december 2009.<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Universitetets indstilling:<br />

Masteruddannelsen i informationsforvaltning tilrettelægges som en deltidsuddannelse over 2 år. Uddannelsen<br />

er normeret til 1 årsværk svarende til 60 ECTS.<br />

34


ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Takstindplacering<br />

Universitetets indstilling:<br />

Takst 1.<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Adgangskrav<br />

Hvilke uddannelser anses som relevante adgangsgivende uddannelser?<br />

Adgang til masteruddannelsen i Informationsforvaltning kræver en relevant akademisk bacheloruddannelse,<br />

eller en relevant professionsbacheloruddannelse, eller en relevant mellemlang videregående uddannelse, eller<br />

en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb og mindst 2 års relevant erhvervserfaring<br />

efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Eksempler på relevante uddannelser nævnes nedenfor:<br />

- Bacheloruddannelse i historie<br />

- Bacheloruddannelse i samfundsfag<br />

- Bacheloruddannelse i politik og administration<br />

- Bacheloruddannelse i forvaltning<br />

- Bacheloruddannelse i organisation<br />

- Bacheloruddannelse i etnografi/antropologi<br />

- Bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab<br />

- Bacheloruddannelse i humanistisk informatik<br />

- Professionsbacheloruddannelse i folkeskolelærer med historie som linjefag<br />

- Professionsbacheloruddannelse i offentlig forvaltning<br />

- Diplomuddannelse i offentlig forvaltning<br />

- Bibliotekar DB<br />

- Diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer<br />

Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne som nævnt ovenfor, kan af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet<br />

blive optaget på dispensation. En dispensation forudsætter, at fakultetet ud fra en konkret vurdering skønner,<br />

at ansøgeren har forudsætninger, der kan sidestilles med de ovenfor nævnte betingelser. Det er muligt at læse<br />

uddannelsen eller dele heraf som enkeltfag. Ansøgere til hele masteruddannelsen vil blive prioriteret forud<br />

for ansøgere til enkeltfag. (Ansøgning, s.24)<br />

Hvilke krav stilles til ansøgers erhvervserfaring for, at den anses som relevant (minimum 2 år).<br />

Relevant erhvervserfaring vil typisk være jobfunktioner inden for private eller offentlige arkiver, biblioteker,<br />

museer (ABM-området) eller private eller offentlige virksomheder, organisationer eller institutioner med<br />

arkivfunktion. (Ansøgning, s.24)<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen<br />

Hvornår ønskes uddannelsen udbudt første gang?<br />

1. februar 2011.<br />

Er der adgangsbegrænsning for uddannelsen?<br />

Nej.<br />

35


Maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen:<br />

Ingen krav. Universitetet bemærker dog, at Uddannelsen forventes at optage studerende hvert andet år og<br />

opererer med årgange på 20-30 studerende. (Ansøgning, s. 2)<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Eventuel minimumsramme for tilgangen til uddannelsen<br />

18.<br />

Censorkorps<br />

Censorkorpset for Historie omfatter en del ansatte på arkiver, i offentlige og private forvaltninger og kan<br />

således fungere som censorkorps for masteruddannelsen i Informationsforvaltning. Dog ønskes korpset suppleret<br />

med flere repræsentanter for ABM-området, jf. kriterium 1 om aftager- og interessekreds for uddannelsen.<br />

(Ansøgning, s.24)<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sprog<br />

Dansk.<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Legalitetskontrol<br />

Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af?<br />

Masteruddannelsen i Informationsforvaltning ønskes go<strong>dk</strong>endt som en masteruddannelse under Bekendtgørelse<br />

om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) nr. 1187 af 7. december 2009.<br />

Desuden vil den være omfattet af Bekendtgørelse 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser<br />

(Eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer, Bekendtgørelse 52 af 28. januar 2009 (Adgangsbekendtgørelsen)<br />

og Bekendtgørelse 818 af 1. juli 2007 (Karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.<br />

(Ansøgning, s.23)<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Andre forhold<br />

Finder universitetet at der er andre forhold, der er relevante i forhold til legalitet?<br />

Nej.<br />

Særlige forhold<br />

36


Parallelforløb og fællesuddannelser<br />

Er uddannelsen tilrettelagt som et parallelforløb eller en fællesuddannelse?<br />

Nej.<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!