26.07.2013 Views

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. mail: ku ...

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. mail: ku ...

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. mail: ku ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong><br />

<strong>Rektor</strong> <strong>Ralf</strong> <strong>Hemmingsen</strong><br />

<strong>Sendt</strong> <strong>pr</strong>. <strong>mail</strong>:<br />

<strong>ku</strong>@<strong>ku</strong>.dk<br />

rektor@adm.<strong>ku</strong>.dk<br />

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

studier<br />

Kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse<br />

nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved<br />

universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder § 28.<br />

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 7. november 2008 behandlet <strong>Københavns</strong><br />

<strong>Universitet</strong> anmodning om akkreditering og godkendelse af den ansøgte<br />

kandidatuddannelse i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier.<br />

På uddannelsen studerer du tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold i en globaliseret verden, og<br />

du erhverver dig viden om og evne til at anvende teorier og metoder til studiet af<br />

komplekse tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger. Desuden specialiserer du dig i en regions<br />

forhold, det være sig politik, <strong>ku</strong>ltur, samfund, religion eller lignende. Mulighederne<br />

for regional specialisering lægger sig hovedsageligt op af instituttets<br />

mangeårige erfaring i og arbejde med regioner som Mellemøsten, Asien, Østeuropa,<br />

Rusland og Arktis. Du lærer desuden at omsætte din viden i <strong>pr</strong>aksis i forbindelse<br />

med fx <strong>pr</strong>ojektorienterede forløb så som <strong>pr</strong>aktik, formidling eller virksomhedsforståelse.<br />

(Tekst til Uddannelsesguiden.dk)<br />

Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. § 9 i Lov nr. 294<br />

af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser<br />

(akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport,<br />

udarbejdet af Det Faglige Sekretariat.<br />

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for<br />

uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier<br />

for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr. 1030 af 22. august 2007 om<br />

kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved<br />

godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt<br />

Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser<br />

.<br />

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om akkreditering på baggrund af ovennævnte<br />

akkrediteringsrapport. Efter afgørelsen har Akkrediteringsrådet 26. november<br />

2008 indsendt indstilling til <strong>Universitet</strong>s- og Bygningsstyrelsen om nedenstående<br />

forhold.<br />

Akkrediteringsrådet<br />

26. januar 2009<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Studiestræde 5<br />

1455 København K<br />

Telefon 3392 6900<br />

Telefax 3392 6901<br />

E-post<br />

acedenmark@acedenmark.dk<br />

Netsted www.acedenmark.dk<br />

CVR-nr. 30603907<br />

Sagsbehandler<br />

Trine Jensen<br />

Telefon 3392 6909<br />

Telefax<br />

E-post trj@acedenmark.dk<br />

Sagsnr. 08-042446<br />

Dok nr. 814415<br />

Side 1/6


<strong>Universitet</strong>s- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om<br />

1. uddannelsens titel/betegnelse,<br />

2. uddannelsens normerede studietid,<br />

3. uddannelsens tils<strong>ku</strong>dsmæssige indplacering samt<br />

4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,<br />

jf. brev af 20. januar 2009 fra <strong>Universitet</strong>s- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark<br />

med kopi til <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong>.<br />

<strong>Universitet</strong>s- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte<br />

notat:<br />

Titel<br />

Dansk: Cand.mag. i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier<br />

Engelsk: Master of Arts (MA) in Cross-Cultural Studies<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS.<br />

Uddannelsens tils<strong>ku</strong>dsmæssige indplacering<br />

Kandidatuddannelsen indplaceres på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er<br />

6149.<br />

Evt. fastsættelse af maksimumrammer<br />

Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for komparative <strong>ku</strong>lturstudier og minoritetsstudier.<br />

Godkendelse<br />

På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og <strong>Universitet</strong>s- og<br />

Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter godkendes<br />

kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier jf. Akkrediteringslovens § 10,<br />

med opstart i september 2009.<br />

Akkrediteringen er gældende til og med 30.december 2013, jf. akkrediteringslovens<br />

§ 9, stk. 3.<br />

Efter det oplyste forudsætter o<strong>pr</strong>ettelsen af uddannelsen et minimumsoptag på 12<br />

studerende ved første udbud. UBST bemærker, at dette - af hensyn til de studerende<br />

retssikkerhed - skal frem gå meget klart af KU s hjemmeside,<br />

www.optagelse.dk samt www.ug.dk.<br />

Adgangskrav<br />

Studerende med en bacheloruddannelse fra et dansk universitet har adgang til den<br />

2-årige kandidatuddannelse i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier under følgende forudsætninger:<br />

A. Bacheloruddannelsen omfatter mindst 15 ECTS studier relateret til <strong>ku</strong>lturanalyse<br />

(<strong>ku</strong>lturteori, <strong>ku</strong>lturanalyse og metoder til <strong>ku</strong>lturanalyse (f.eks. kvalitative metoder))<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 2/6


Og<br />

B. Ansøger kan do<strong>ku</strong>mentere s<strong>pr</strong>ogforståelse i form af enten B-niveau, 30 ECTS<br />

<strong>pr</strong>opædeutik eller 15 ECTS studier på bachelorniveau i et s<strong>pr</strong>og, der ikke er svensk,<br />

norsk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.<br />

Studerende, der ikke kan leve op til krav B kan alternativt have 15 ECTS s<strong>pr</strong>ogforståelse<br />

(s<strong>pr</strong>og- og <strong>ku</strong>lturmødesituationer så som kodeskift, s<strong>pr</strong>ogvalg, s<strong>pr</strong>ogblanding,<br />

s<strong>pr</strong>oglige hierarkier, ét versus to- og flers<strong>pr</strong>ogethed, inter<strong>ku</strong>lturel<br />

kommunikation samt tolkning) på bachelorniveau.<br />

De adgangsgivende bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

studier er:<br />

- Bacheloruddannelsen i japansk<br />

- Bacheloruddannelsen i kinesisk<br />

- Bacheloruddannelsen i arabisk<br />

- Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab<br />

- Bacheloruddannelsen i russisk<br />

- Bacheloruddannelsen i indonesisk<br />

- Bacheloruddannelsen i thai<br />

- Bacheloruddannelsen i tibetologi<br />

- Bacheloruddannelsen i indianske s<strong>pr</strong>og og <strong>ku</strong>lturer<br />

- Bacheloruddannelsen i eskimologi<br />

- Bacheloruddannelsen i hebraisk<br />

- Bacheloruddannelsen i persisk<br />

- Bacheloruddannelsen i tyrkisk<br />

- Bacheloruddannelsen i balkanstudier<br />

- Bacheloruddannelsen i bulgarsk<br />

- Bacheloruddannelsen i grækenlandsstudier<br />

- Bacheloruddannelsen i polsk<br />

Forudsætning for godkendelsen<br />

Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder<br />

særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser<br />

ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

Uddannelsen er dansks<strong>pr</strong>oget og udbydes ikke på andre universiteter.<br />

Tekst til uddannelsesguiden.dk<br />

Afsnittet om adgangskrav i teksten til uddannelsesguiden.dk er ændret i overensstemmelse<br />

med de <strong>pr</strong>æciseringer, der er blevet foretaget som et resultat af dialogen<br />

med UBST efter indstillingsbrevet af 26. november 2008.<br />

Om uddannelsen<br />

På uddannelsen studerer du tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold i en globaliseret verden, og du<br />

erhverver dig viden om og evne til at anvende teorier og metoder til studiet af<br />

komplekse tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger. Desuden specialiserer du dig i en regions<br />

forhold, det være sig politik, <strong>ku</strong>ltur, samfund, religion eller lignende. Mulighederne<br />

for regional specialisering lægger sig hovedsageligt op af instituttets<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 3/6


mangeårige erfaring i og arbejde med regioner som Mellemøsten, Asien, Østeuropa,<br />

Rusland og Arktis. Du lærer desuden at omsætte din viden i <strong>pr</strong>aksis i forbindelse<br />

med fx <strong>pr</strong>ojektorienterede forløb så som <strong>pr</strong>aktik, formidling eller virksomhedsforståelse.<br />

Undervisningsformen<br />

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg<br />

og dis<strong>ku</strong>ssion, dialogseminarer hvor forskere dis<strong>ku</strong>terer et <strong>pr</strong>oblem fra forskellige<br />

vinkler, input fra erhvervslivet, <strong>pr</strong>ojektorienteret forløb og mere selvstændigt<br />

<strong>pr</strong>ojektarbejde ofte i grupper og med vejledning af forskere. Til eksamen<br />

vil der både være skriftlige og mundtlige <strong>pr</strong>øveformer.<br />

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specialet,<br />

der tager 1/2 år og giver titlen cand.mag.<br />

Uddannelsen foregår i København. Se højremenuen.<br />

Du kan læse om andre humanistiske uddannelser i oversigtsartiklen.<br />

Karriere<br />

Studiet giver dig jobmuligheder inden for både det offentlige og det <strong>pr</strong>ivate, hvor<br />

globalisering og tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold i stigende grad er en udfordring. Gennem<br />

uddannelsen vil du have erhvervet dig en række kvalifikationer og kompetencer,<br />

som gør dig i stand til at analysere tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemer og regionale forhold<br />

og derigennem rådgive virksomheder og institutioner om potentialer og mulige<br />

løsninger på barrierer.<br />

Du kan læse mere om jobfunktioner og arbejdsområder i artiklerne om fx Organisationer<br />

og foreninger og Rådgivningsvirksomhed. Du kan komme til at arbejde<br />

med forskning ved fx at søge en ph.d.-uddannelse, som tager 3 år.<br />

I 2005 var 75 <strong>pr</strong>ocent af de nyuddannede kandidater inden for humaniora i beskæftigelse<br />

eller i uddannelse på højere niveau. Se tallene fordelt på uddannelsesinstitutioner.<br />

Se forklaring på tallene. Se mere om fremtidsudsigter inden for det<br />

humanistiske og pædagogiske fagområde.<br />

Økonomi<br />

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.<br />

<strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong> (KU)<br />

På KU kan du studere Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier på et niveau:<br />

2-årig kandidatuddannelse<br />

Du har også mulighed for at tage enkelte <strong>ku</strong>rser eller et sammenhængende forløb<br />

på op til et halvt år på uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier, hvis du er indskrevet<br />

på et andet universitetsstudium på Humaniora. Du kan læse mere om studiestrukturen<br />

i artiklen om <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong> eller på uddannelsesstedets hjemmeside.<br />

Se uddannelsessteder i højremenuen.<br />

Adgangskrav<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 4/6


Studerende med en bacheloruddannelse fra et dansk universitet har adgang til den<br />

2-årige kandidatuddannelse i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier under følgende forudsætninger:<br />

A. Bacheloruddannelsen omfatter mindst 15 ECTS studier relateret til <strong>ku</strong>lturanalyse<br />

(<strong>ku</strong>lturteori, <strong>ku</strong>lturanalyse og metoder til <strong>ku</strong>lturanalyse (f.eks. kvalitative metoder))<br />

Og<br />

B. Ansøger kan do<strong>ku</strong>mentere s<strong>pr</strong>ogforståelse i form af enten B-niveau, 30 ECTS<br />

<strong>pr</strong>opædeutik eller 15 ECTS studier på bachelorniveau i et s<strong>pr</strong>og, der ikke er svensk,<br />

norsk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.<br />

Studerende, der ikke kan leve op til krav B kan alternativt have 15 ECTS s<strong>pr</strong>ogforståelse<br />

(s<strong>pr</strong>og- og <strong>ku</strong>lturmødesituationer så som kodeskift, s<strong>pr</strong>ogvalg, s<strong>pr</strong>ogblanding,<br />

s<strong>pr</strong>oglige hierarkier, ét versus to- og flers<strong>pr</strong>ogethed, inter<strong>ku</strong>lturel<br />

kommunikation samt tolkning) på bachelorniveau.<br />

Kurser i <strong>ku</strong>lturanalyse, <strong>pr</strong>opædeutik såvel som s<strong>pr</strong>ogforståelse udbydes på Institut<br />

for Tvær<strong>ku</strong>lturelle og Regionale Studier, men også på en række andre institutter<br />

og universiteter i Danmark.<br />

Optagelse<br />

Optagelse på kandidatuddannelsen sker direkte på <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong>s Humanistiske<br />

Fa<strong>ku</strong>ltet.<br />

Se vejledning, skema og frister på Humanioras studievejledning<br />

www.hum.<strong>ku</strong>.dk/vejledning<br />

Uddannelsen udbydes første gang 1. september 2009.<br />

Få mere at vide<br />

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedernes hjemmeside. Se under uddannelsessteder<br />

i højremenuen. På hjemmesiden for Institut for Tvær<strong>ku</strong>lturelle og Regionale<br />

Studier (www.tors.<strong>ku</strong>.dk) findes der yderligere information.<br />

<strong>Universitet</strong>et er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på e-<strong>mail</strong>:<br />

jef@acedenmark.dk eller telefon: 40 75 19 97, såfremt der er spørgsmål eller behov<br />

for yderligere information.<br />

Med venlig hilsen<br />

Søren Barlebo Rasmussen Jette Frederiksen<br />

Formand Direktør<br />

Akkrediteringsrådet ACE Denmark<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 5/6


Bilag:<br />

Kopi af akkrediteringsrapport<br />

Kopi af dette brev er sendt til:<br />

Undervisningsministeriet til orientering samt<br />

<strong>Universitet</strong>s- og Bygningsstyrelsen.<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 6/6


Akkrediteringsrapport – ny uddannelse<br />

Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det materiale, universitetet har indsendt i forbindelse<br />

med anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen.<br />

Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr. 1030 af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser<br />

(akkrediteringsbekendtgørelsen).<br />

Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. <strong>Universitet</strong>et indsendte deres høringssvar<br />

den 10. oktober 2008. <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong>s høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under<br />

de relevante kriterier.<br />

Efter indstilling fra Akkrediteringsrådet træffer Videnskabsministeren jf. § 10, stk. 2 i lov nr. 294 af 27.<br />

marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven), afgørelse<br />

om uddannelsens tils<strong>ku</strong>dsmæssige indplacering (takstindplacering), titel, specifikke adgangskrav<br />

for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid samt eventuel maksimumramme for tilgangen<br />

til uddannelsen. Det Faglige Sekretariats anbefalinger vedr. nævnte forhold ledsaget af de nødvendige<br />

oplysninger fremgår af afsnittet ”Oplysninger og anbefalinger vedr. uddannelsens legalitetsforhold”.<br />

<strong>Universitet</strong><br />

Ansøgt titel, dansk<br />

Ansøgt titel, engelsk<br />

Niveau<br />

Ansøgt hovedområde<br />

Uddannelsens formål<br />

<strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong><br />

Cand.mag. i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier<br />

Master’s Programme in Cross-Cultural Studies<br />

Kandidat<br />

Humaniora<br />

”Formålet med kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier er at give<br />

den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at <strong>ku</strong>nne arbejde<br />

med konkrete tvær<strong>ku</strong>lturelle situationer i en globaliseret verden. Gennem<br />

specialisering i en tvær<strong>ku</strong>lturel <strong>pr</strong>oblematik i en selvvalgt region eller på<br />

tværs af regioner i verden er det målet, at kandidaten opnår kompetence i<br />

at <strong>ku</strong>nne identificere potentialer, sammenhænge og brud i inter<strong>ku</strong>lturelle<br />

relationer og i at navigere i et potentielt konfliktfyldte rum på tværs af<br />

<strong>ku</strong>lturelle, sociale og religiøse grænser.<br />

Den studerende vil under studiet fordybe sig fagligt i det tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

fagområdes discipliner og metoder, og trænes i tværvidenskabeligt arbejde<br />

1


Rapport sendt i høring<br />

Sagsbehandling afsluttet<br />

Særlige bemærkninger<br />

og metode med det sigte at <strong>ku</strong>nne tage globaliseringens udfordringer op<br />

og gribe dens muligheder. På studiet opnås empirisk viden og teoretiske<br />

og metodiske færdigheder gennem læsning, undervisning, <strong>pr</strong>ojektorienterede<br />

forløb og mundtlige og skriftlige fremstillinger. Den studerende vil<br />

herigennem få mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer inden<br />

for det tvær<strong>ku</strong>lturelle felt i en selvvalgt region med henblik på specialiserede<br />

erhvervsfunktioner, herunder optagelse på en forskeruddannelse.”<br />

(Bilag 3: Udkast til studieordningen)<br />

6. oktober 2008<br />

23. oktober 2008<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation:<br />

2 <strong>mail</strong>s modtaget den 10. september 2008<br />

Mail modtaget den 18. september 2008<br />

Mail modtaget den 3. oktober 2008<br />

Høring:<br />

Akkrediteringsrapporten blev sendt i høring 6. oktober 2008<br />

ACE Denmark modtog <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong> 10. oktober 2008<br />

2


Uddannelsen indstilles til<br />

positiv akkreditering<br />

afslag på akkreditering<br />

Indstilling<br />

Begrundelse<br />

Samlet set vurderes kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier at leve op til akkrediteringskriterierne.<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Faglig vurdering af uddannelsen<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Begrundelse<br />

Ud fra arbejdsmarkedsanalysen (Bilag 1) vurderes universitetet at sandsynliggøre, at uddannelsens erhvervssigte<br />

retter sig mod offentlige og <strong>pr</strong>ivate virksomheder og organisationer med relationer til<br />

vækstområder som Asien, Mellemøsten, Østeuropa og Rusland – samt virksomheder, som benytter sig<br />

af arbejdskraft fra disse regioner i Danmark.<br />

Arbejdsmarkedsanalysen vurderes samtidig at sandsynliggøre, at især servicesektoren vil udgøre et vigtigt<br />

arbejdsmarked for dimittenderne - specielt inden for vidensbaseret service, industri samt handel,<br />

hotel og restaurationsbranchen. Diplomati, udviklingsbistand og humanitært arbejde nævnes ligeledes<br />

som relevante beskæftigelsesområder, men her vurderes det konkrete behov for uddannelsens dimittender<br />

i mindre grad at være sandsynliggjort.<br />

I forhold til dette erhvervssigte vurderes arbejdsmarkedsanalysen at sandsynliggøre, at det især er det<br />

forhold, at dimittenderne både har indsigt i en bestemt regions s<strong>pr</strong>og og <strong>ku</strong>ltur og samtidig opnår analytiske<br />

kompetencer i forhold til tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger, der gør dem attraktive at ansætte.<br />

ToRS’ undersøgelse af <strong>pr</strong>imært <strong>pr</strong>ivate og internationalt orienterede virksomheders behov for tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

kompetencer (24 respondenter) vurderes at sandsynliggøre, at dimittendernes kompetencer vil<br />

være anvendelige i forhold til at varetage en række funktioner, hvor det gælder om at løse tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

<strong>pr</strong>oblemstillinger, som opstår i forbindelse med de s<strong>pr</strong>oglige, politiske, sociale og <strong>ku</strong>lturelle forhold i<br />

en given region.<br />

På baggrund af arbejdsmarkedsanalysens bilag B, C, D, E og G vurderes det, at universitetet har sand-<br />

3


synliggjort, at aftagerpanelet og relevante aftagere samt andre interessenter har været involveret i udviklingen<br />

af uddannelsen. Det vurderes samtidig at være sandsynliggjort, at de potentielle aftageres<br />

anbefalinger er forsøgt imødekommet i udkastet til studieordningen (Bilag 3). De adspurgte aftagere<br />

vurderes at forholde sig overvejende positivt til uddannelsen, men udtalelserne vurderes <strong>ku</strong>n i nogen<br />

grad at sandsynliggøre et konkret behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet.<br />

I forhold til de eksisterende uddannelser på ToRS bemærkes det, at flere af de fagelementer, der forventes<br />

at blive udbudt på kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier, allerede udbydes som forsøg<br />

eller som del af eksisterende tilvalgsordninger på instituttet – bl.a. under Center for Komparative Kulturstudier.<br />

Det vurderes derfor <strong>ku</strong>n i nogen grad at være sandsynliggjort, at de studerende fra de regionale<br />

uddannelser på ToRS ikke allerede har mulighed for at opnå de samme tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer,<br />

som uddannelsen lægger op til. Dog vurderes det samtidig at være sandsynliggjort, at kandidatuddannelsen<br />

i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier vil give ToRS mulighed for at samle, uddybe og erhvervsrette de<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>ku</strong>rser yderligere, og at uddannelsen skal ses i sammenhæng med en generel styrkelse og<br />

sammentænkning af det tvær<strong>ku</strong>lturelle felt på de eksisterende uddannelser ved ToRS.<br />

På baggrund af universitetets høringssvar slettes følgende bemærkning:<br />

Det vurderes derfor <strong>ku</strong>n i nogen grad at være sandsynliggjort, at de studerende fra de regionale uddannelser på ToRS<br />

ikke allerede har mulighed for at opnå de samme tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer, som uddannelsen lægger op til.<br />

I stedet anvendes formuleringen:<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at det ikke allerede er muligt for de studerende at opnå tilsvarende<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer på ToRS, idet de tvær<strong>ku</strong>lturelle fagelementer, som vurderes at ligge til grund for udviklingen<br />

af flere af fagelementerne på kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier, <strong>ku</strong>n udbydes som tilvalgsfag.<br />

Den regionale specialisering, som bygger på s<strong>pr</strong>ogkrav og er rettet mod f.eks. Asien, Mellemøsten,<br />

Østeuropa og Rusland, vurderes at sandsynliggøre, at kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier adskiller<br />

sig fra eksisterende beslægtede uddannelser ved andre universiteter.<br />

Samlet set vurderes kriterium 1 at være opfyldt delvist tilfredsstillende, idet der lægges vægt på, at det<br />

konkrete behov på arbejdsmarkedet vurderes at være uklart, og idet det vurderes til en vis grad allerede<br />

at være muligt at opnå tilsvarende tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer gennem det eksisterende udbud af <strong>ku</strong>rser<br />

på ToRS.<br />

På baggrund af høringssvaret ændres den samlede vurdering af kriteriet til:<br />

Kriterium 1 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

Begrundelse<br />

I arbejdsmarkedsanalysen (Bilag 1) redegøres der med udgangspunkt i eksisterende statistik for beskæftigelsessituationen<br />

for de uddannelser, der vurderes at være beslægtede. Hvis man sammenligner med<br />

4


ledighedstallene for det humanistiske hovedområde i perioden 2002-05 vurderes redegørelsen <strong>ku</strong>n i<br />

nogen grad at sandsynliggøre, at der er et reelt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet.<br />

Andel af akademiske kandidater i beskæftigelse mv. 2002-2005<br />

Hum Samfundsvidenskab/<br />

antropologi/<br />

etnografi/<br />

etnologi/<br />

eskimologi<br />

Religionsvidenskab/religion<br />

Russisk/<br />

Østeuropastudier/<br />

slavisk<br />

Negot/engelsk/<br />

tysk/fransk/spansk<br />

/arabisk/polsk og<br />

international turisme<br />

2002 75 % 72 % 57 % 71 % 78 % 76 %<br />

2003 71 % 61 % 73 % 47 % 64 % 81 %<br />

2004 76 % 64 % 69 % 63 % 74 % 84 %<br />

2005 80 % 75 % 82 % 73 % 86 % 81 %<br />

(Jf. ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag:<br />

http://www.acedenmark.dk/index.php?id=66)<br />

Kulturformidling<br />

Det vurderes samtidig, at Humanistundersøgelsen (2007) sandsynliggør, at dimittender fra ”<strong>ku</strong>lturstudier”<br />

relativt set er den gruppe inden for humaniora, hvor flest finder ansættelse inden for konsulentvirksomhed<br />

i det <strong>pr</strong>ivate erhvervsliv.<br />

Kriterium 2 vurderes samlet set at være opfyldt delvist tilfredsstillende, idet beskæftigelsestallene for de<br />

beslægtede uddannelser <strong>ku</strong>n i nogen grad vurderes at sandsynliggøre behovet for en ny uddannelse<br />

med et tvær<strong>ku</strong>lturelt fo<strong>ku</strong>s.<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier vil<br />

give de studerende viden samt fagspecifikke og almene kvalifikationer og kompetencer baseret på aktuel<br />

forskning inden for det tvær<strong>ku</strong>lturelle fagområde.<br />

Det vurderes samtidig at være sandsynliggjort, at der i høj grad er fo<strong>ku</strong>s på de videnskabsteoretiske og<br />

metodiske elementer i uddannelsen, og at undervisningen vil basere sig på interaktionen mellem forskning<br />

og <strong>pr</strong>aksis.<br />

Samlet set vurderes kriterium 3 at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

5


tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Med udgangspunkt i CV’er og publikationslister for medlemmerne af Udvalget for Tvær<strong>ku</strong>lturelle studier<br />

vurderes det at være sandsynliggjort, at kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier tilrettelægges<br />

af aktive forskere, der forsker inden for uddannelsens fagområder med udgangspunkt i de forskellige<br />

faglige miljøer på ToRS. Det vurderes ligeledes at være sandsynliggjort, at de samme tilrettelæggere vil<br />

være de bærende kræfter i forhold til undervisningen på de konstituerende fagelementer på uddannelsen.<br />

Det vurderes samtidig at være sandsynliggjort, at fagkoordinatoren samt uddannelsens følgegruppe vil<br />

sikre forskningsbaseringen af de <strong>ku</strong>rser, hvor undervisningen helt eller delvist varetages af eksterne<br />

lektorer og eksterne samarbejdspartnere.<br />

Det bemærkes, at det forhold, at den regionale specialisering foregår på det regionale fag, betyder, at<br />

den studerende har mulighed for at komme tættere på det relevante forskningsmiljø.<br />

Samlet ses vurderes kriterium 4 at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier vil<br />

blive koblet til det eksisterende tvær<strong>ku</strong>lturelt orienterede forskningsmiljø på ToRS. På baggrund af<br />

relevante indikatorer for kvaliteten af dette forskningsmiljø (redegørelsen for forsknings<strong>pr</strong>ojekter, graden<br />

af eksternt finansieret forskning samt analysen af forskningspublikationer) vurderes det samtidig at<br />

være sandsynliggjort, at forskningsmiljøet er af høj kvalitet.<br />

Det vurderes ligeledes at være sandsynliggjort, at forskningsmiljøet bag uddannelsen deltager aktivt i<br />

internationale forsknings<strong>pr</strong>ojekter, -samarbejder og -netværk med relevans for uddannelsen.<br />

Kriterium 5 vurderes på denne baggrund at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 6 vurderes at være opfyldt<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur<br />

6


tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Med udgangspunkt i Bilag 3: Udkast til studieordningen vurderes det, at universitetet har sandsynliggjort,<br />

at uddannelsen er tilrettelagt som en helhed. Der vurderes at være faglig <strong>pr</strong>ogression i dybden<br />

inden for modulerne, der fo<strong>ku</strong>serer på tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse samtid med, at den studerende har mulighed<br />

for at specialisere sig yderligere i en bestemt region. Det forhold, at den studerende, som gennemfører<br />

en regional specialisering, stadig følger studieordningen for kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

studier, vurderes samtidig at sikre sammenhængen i bredden af uddannelsen. I den forbindelse<br />

bemærkes det, at de regionale fag på ToRS inden 1. september 2009 forpligtes til at udbyde 30 ECTS<br />

tilvalgsfag på kandidatniveau med indhold, niveau og eksamensform, som forventes at have en klar<br />

tilknytning til kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier.<br />

Idet der både er s<strong>pr</strong>oglige og <strong>ku</strong>lturanalytiske adgangskrav til uddannelsen vurderes det at være sandsynliggjort,<br />

at strukturen gør det muligt for de studerende at opnå det nødvendige faglige niveau inden<br />

for den normerede tid. Det bemærkes, at udviklingen af de studerendes s<strong>pr</strong>oglige kompetencer ikke<br />

indgår som et læringsmål for uddannelsen, idet der i højere grad fo<strong>ku</strong>seres på s<strong>pr</strong>ogforståelsen som et<br />

element i de tvær<strong>ku</strong>lturelle analyser. Samtidig bemærkes det, at det ikke er et krav, at der er sammenhæng<br />

mellem det adgangsgivende s<strong>pr</strong>og og den region, som den studerende skal specialisere sig i.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsen lægger op til en høj grad af samarbejde med <strong>pr</strong>aksisfeltet<br />

– især i kraft af de konstituerende <strong>pr</strong>aksisrelaterede valgfag i modul 6. Det vurderes samtidig at<br />

være sandsynliggjort, at uddannelsen vil <strong>ku</strong>nne drage fordel af ToRS allerede etablerede samarbejde<br />

med <strong>pr</strong>aksisfeltet.<br />

I forhold til de studerendes mulighed for at deltage i et internationalt studiemiljø, vurderes det, at universitetet<br />

har sandsynliggjort, at uddannelsen vil indgå i de eksisterende internationale aktiviteter, netværk<br />

og samarbejder på ToRS. Den strukturelle fleksibilitet omkring den regionale specialisering samt<br />

de <strong>pr</strong>aksisrelaterede forløb i modul 6 vurderes samtidig at sandsynliggøre, at de studerende vil have<br />

gode mulighed for at studere i udlandet i løbet af uddannelsen.<br />

Kriterium 6 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at undervisningsformerne er varierede og overordnet set understøtter<br />

uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Dog bemærkes det, at det i mindre grad er sandsynliggjort,<br />

hvordan uddannelsen vil sikre, at dette også er tilfældet i forhold til den regionale speciali-<br />

7


sering, hvor den studerende følger undervisningen på en anden uddannelse men går til eksamen efter<br />

studieordningen for kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at udviklingen af undervisernes pædagogiske og didaktiske kompetencer<br />

vil blive <strong>pr</strong>ioriteret på uddannelsen. Med udgangspunkt i aktuelle behov forventes fa<strong>ku</strong>ltetets<br />

udviklingstilbud at blive benyttet, og det vurderes samtidig at være sandsynliggjort, at der vil være fo<strong>ku</strong>s<br />

på den løbende kollegiale supervision på uddannelsen.<br />

Endelig vurderes det at være sandsynliggjort, at infrastrukturen og faciliteterne på ToRS vil <strong>ku</strong>nne understøtte<br />

uddannelsens mål for læringsudbytte.<br />

Kriterium 7 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Begrundelse<br />

Det vurderes, at <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong>s overordnede system for kvalitetssikring er under opbygning,<br />

da der er endnu ikke udarbejdet strategier, politikker og <strong>pr</strong>ocedurer for kvalitetssikring. Det bemærkes<br />

dog, at man på fa<strong>ku</strong>ltetet har igangsat et kvalitetssikrings<strong>pr</strong>ojekt med fo<strong>ku</strong>s på <strong>ku</strong>rsusevalueringer, men<br />

det vurderes at være uklart, hvordan dette <strong>pr</strong>ojekt indgår i den fremadrettede kvalitetssikring af kandidatuddannelsen<br />

i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier.<br />

På institutniveau vurderes det at være sandsynliggjort, at uddannelsen vil indgå i studienævnets eksisterende<br />

kvalitetssikringsarbejde. Udvalget for Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier forventes ligeledes at indgå i kvalitetssikringen<br />

af uddannelsen, og det vurderes at være sandsynliggjort, at der løbende vil blive indsamlet<br />

kvantitative og kvalitative informationer internt såvel som eksternt, som et led i kvalitetssikringen af<br />

uddannelsen.<br />

Samlet set vurderes kriterium 8 at være opfyldt delvist tilfredsstillende, da det tillægges betydning, at<br />

KU’s overordnede kvalitetssikringssystem er under opbygning, og da der ikke vurderes at være sandsynliggjort<br />

en kobling mellem kvalitetssikringsarbejdet på ToRS og de <strong>pr</strong>ojekter, der er i gang på <strong>Københavns</strong><br />

<strong>Universitet</strong>.<br />

Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil<br />

8


Begrundelse<br />

Uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil vurderes at have hovedvægt inden for det humanistiske hovedområde og<br />

overordnet set at leve op til § 28 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser<br />

ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

På baggrund af skemaet i bilag 42 vurderes der ligeledes at være overensstemmelse mellem uddannelsens<br />

kompetence<strong>pr</strong>ofil og beskrivelsen af kandidatniveauet i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående<br />

uddannelser.<br />

Kriterium 9 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

9


Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Do<strong>ku</strong>mentation<br />

Uddannelsens erhvervssigte<br />

Hvilke relevante brancher eller typer af virksomheder/ organisationer forventes dimittenderne at finde<br />

ansættelse indenfor?<br />

”Både den offentlige og den <strong>pr</strong>ivate sektor i Danmark bliver i stigende grad mødested for mangfoldige<br />

<strong>ku</strong>lturelle strømninger. Inter<strong>ku</strong>lturelle forhold <strong>pr</strong>æger de fleste arbejdspladser med enten <strong>pr</strong>oduktions-<br />

eller handelsrelationer på tværs af <strong>ku</strong>lturelle skel og landegrænser. På arbejdspladsen skal medarbejdere<br />

i stigende grad samarbejde med arbejdskolleger af anden etnisk, <strong>ku</strong>lturel, religiøs eller s<strong>pr</strong>oglig herkomst.<br />

Erhvervslivet integreres tættere i det globale marked, og solide tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer bliver<br />

stadig vigtigere i alle led.<br />

Ovenstående kalder på en uddannelsesindsats i form af en kandidatuddannelse i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier<br />

baseret på nyeste international forskning inden for <strong>ku</strong>ltur, s<strong>pr</strong>og og religion, eksempelvis <strong>ku</strong>lturmøder,<br />

inter<strong>ku</strong>lturel kommunikation, minoritet-/majoritetsforhold, flers<strong>pr</strong>ogethed og religiøse konflikter. Det<br />

er et mål for uddannelsen, at den skal skabe et bedre vidensgrundlag for at styrke samfundsaktørers<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer og ruste det danske samfund – erhvervslivet, det offentlige og borgerne -<br />

til at begå sig i en global verden og udnytte globaliseringens muligheder offensivt. Uddannelsen skal<br />

desuden bidrage til at understøtte integrations<strong>pr</strong>ocesser i den offentlige og <strong>pr</strong>ivate sektor samt indsatsen<br />

inden for dansk diplomati, udviklingsbistand og humanitært arbejde.” (Ansøgning, s. 3)<br />

Sammenfatning<br />

I universitetets arbejdsmarkedsanalyse (bilag 1, punkt 1) redegøres for det generelle arbejdsmarked,<br />

som dimittenderne forventes at finde ansættelse inden for. Med udgangspunkt i eksisterende analyser<br />

og strategiforslag udarbejdet inden for de sidste 10 år af ministerier, ekspertgrupper, analyseinstitutter<br />

mm. sættes der fo<strong>ku</strong>s på vigtigheden af tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer i en globaliseret verden. Dimittenderne<br />

forventes at <strong>ku</strong>nne bidrage til at nedbryde de s<strong>pr</strong>oglige, <strong>ku</strong>lturelle og religiøse barrierer, som gør<br />

det svært for mange danske virksomheder – især de små- og mellemstore, som er den dominerende<br />

virksomhedstype i Danmark – at sikre et kon<strong>ku</strong>rrencedygtigt fodfæste i forhold til eksport, outsourcing<br />

og etablering af udenlandske afdelinger. Arbejdsmarkedsanalysen har et generelt globalt fo<strong>ku</strong>s,<br />

men fremhæver dimittendernes ”tvær<strong>ku</strong>lturelle forståelse og indsigt i regioner som Asien, Østeuropa,<br />

Rusland og Mellemøsten som en strategisk ressource for virksomhederne og for Danmark ” (Bilag 1, s.<br />

10).<br />

I Erhvervsfremme Styrelsens rapport Internationalisering af service – potentialer og barrierer fra 2001, fremhæves<br />

det, at især servicesektoren lider af et ”internationaliseringsefterslæb” (Bilag 1, s. 6). Serviceydelser<br />

lader sig ikke så nemt eksportere, og virksomhederne er derfor ofte afhængige af lokal tilstedeværelse.<br />

Virksomheder inden for transportservice, bygge- og anlægsservice, finansservice, vidensservice,<br />

kommunikationsservice, operationel service, en gros- og detailhandel, turisme og industri vurderes på<br />

den baggrund at udgøre et betragteligt arbejdsmarked for dimittenderne.<br />

10


Undersøgelsen Humanister i erhvervslivet. En undersøgelse om humanisters kompetencer – set med erhvervslivets øjne<br />

fra 2004 peger på ”…at de største muligheder og behov for humanistiske kandidater eksisterer inden<br />

for branchen videnbaseret service med i alt 2.300 virksomheder, som finder det relevant at ansætte humanister.<br />

Dernæst kommer Handel, hotel og restaurationsbranchen, hvor 2.200 virksomheder finder humanistiske<br />

kompetencer relevante. Industrien kommer ind på tredjepladsen med 1.600 virksomheder. Disse tre<br />

brancher oplever en høj grad af internationalisering, og vi vurderer derfor, at kandidater fra Tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

Studier har gode ansættelsesmuligheder.” (Bilag 1, Kriterium 1, Punkt 1, s. 14)<br />

Hvilke funktioner forventes dimittenderne at udføre og hvordan forventes deres kompetencer at <strong>ku</strong>nne<br />

anvendes?<br />

”Institut for Tvær<strong>ku</strong>lturelle og Regionale Studier ønsker med den nye uddannelse i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier<br />

at uddanne kandidater, som kan være værdiskabende for virksomheder, institutioner og organisationer<br />

ved at trække på det dynamiske samspil, der er mellem uddannelsens generelle fo<strong>ku</strong>s på tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

<strong>pr</strong>oblemstillinger og så regional indsigt i de vækstområder, som fremhæves af erhvervslivets<br />

organisationer og regeringen.<br />

ToRS har i en kvantitativ undersøgelse blandt 56 virksomheder i Danmark undersøgt betydningen af<br />

globalisering for virksomhederne og deres forståelse af behovet for tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer. Undersøgelsens<br />

24 besvarelser (Bilag G) viser, at over 90% af virksomhederne afsætter ressourcer til indkøb<br />

af ydelser, som er relateret til det tvær<strong>ku</strong>lturelle arbejdsområde (spørgsmål 5). Virksomhederne i<br />

besvarelsen dækker de fleste brancher, ligesom virksomhederne har aktiviteter i alle verdens regioner.<br />

Det er bemærkelsesværdigt, at en stor del (54%) af virksomhederne tilkendegiver, at indsigt i regionale<br />

politiske, <strong>ku</strong>lturelle og sociale forhold er vigtigt (spørgsmål 10). Endvidere viser besvarelserne, at behovet<br />

for tvær<strong>ku</strong>lturel rådgivning og <strong>pr</strong>oblemløsning er nødvendig (’meget vigtig’ og ’vigtig’) for de<br />

fleste virksomheder (spørgsmål 11, 12 og 13). Således skønner 50% af virksomhederne, at det er vigtigt<br />

at have medarbejdere, der er særligt specialiserede i at løse konflikter opstået pga. forskellige <strong>ku</strong>lturelle<br />

normer (spørgsmål 12) ligesom, at 75% af virksomhederne skønner, at det er vigtigt at have udvalgte<br />

medarbejdere til at indgå i <strong>pr</strong>ojekter med internationale samarbejdspartnere (spørgsmål13). Undersøgelsen<br />

indikerer, at der er et behov for at uddanne personer, der kan gå ind i sådanne funktioner som<br />

fast- eller <strong>pr</strong>ojektansatte.” (Bilag 1, Kriterium 1, Punkt 1, s. 13)<br />

Sammenfatning<br />

Med udgangspunkt i undersøgelsen Humanister i erhvervslivet. En undersøgelse om humanisters kompetencer –<br />

set med erhvervslivets øjne udarbejdet af konsulentvirksomheden NFO Genius i 2004 fremhæves yderligere<br />

følgende efterspurgte funktioner, der relateres dimittendernes kompetence<strong>pr</strong>ofil: ”Det drejer sig blandt<br />

andet om planlægning, rådgivning/vejledning, <strong>pr</strong>ojektstyring, analyseopgaver, do<strong>ku</strong>mentationsarbejde,<br />

s<strong>pr</strong>og, undervisning, <strong>pr</strong>oduktudvikling, virksomhedsudvikling, forskning, markedsføring, markedsanalyser,<br />

branding, international udviklingshjælp, lobby-arbejde, organisationsarbejde, forvaltning og sekretariatsledelse<br />

for blot at nævne nogle funktioner dimittenderne kan udføre.” (Bilag 1, Kriterium 1,<br />

Punkt 1, s. 14)<br />

Hvordan har relevante aftagere og aftagerpaneler været involveret i udviklingen af uddannelsen?<br />

”Udviklingen af uddannelsen såvel som vurderingen af behovet for uddannelsen er <strong>pr</strong>imært baseret på<br />

dialoger med aktører inden for følgende aftagere, faglige partnere og interessenter (Bilag 1): Aftagerpanel,<br />

erhvervslivet, censorformandskab, <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong>s Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR),<br />

Studienævn, forskere og studerende. Yderligere behovsundersøgelser er blevet foretaget i form af en<br />

11


større spørgeskema-undersøgelse blandt 56 virksomheder i Danmark om deres behov for kompetencer<br />

knyttet til deres internationale samarbejde og ekspansion. Endelig er vurderingen af behovet baseret<br />

på analyser, udmeldinger og anbefalinger fra regering, erhvervsliv, ekspertgrupper og analyseinstitutter.<br />

Behovsundersøgelserne har været en drivende kraft i udarbejdelsen af uddannelsen for at<br />

sikre relevante læringsmål.” (Ansøgning, s. 1)<br />

”I udarbejdelsen af uddannelsen har aftagere, forskere, studerede og fagpersoner været inddraget gennem<br />

afholdelse af workshops, stormøder, interviews og samtaler. Uddannelsens struktur, faglige <strong>pr</strong>ofil,<br />

målene for læringsudbytte, <strong>ku</strong>rsusindhold og pædagogik samt interaktion med <strong>pr</strong>aksisfeltet har været<br />

gennemgående dis<strong>ku</strong>ssionsspørgsmål. Svar fra disse interessenter forelægges Studienævnet, som har<br />

mulighed for at inddrage svaret i deres arbejde, ligesom svarene indgår i indstilling til Akademisk Råds<br />

behandling af studieordningen.<br />

Aftagerpanelet<br />

Aftagerpanelet for Tvær<strong>ku</strong>lturelle og Regionale Studier holdt sit første møde den 23. januar 2008. Panelets<br />

medlemmer vælges dels efter faglighed, dels efter kendskab til arbejdsmarkedets forventninger<br />

til fagenes kandidater… På panelets første møde blev den nye kandidatuddannelse <strong>pr</strong>æsenteret og dis<strong>ku</strong>teret,<br />

og på mødet den 22. maj 2008 var uddannelsen det vigtigste dagsordenpunkt (dagsorden og<br />

referat, Bilag B). Panelets udtalelser indgår som en vigtig del i studienævnets arbejde med at sikre udvikling<br />

og kvalitet i uddannelsen, samt i at skabe den rette kompetence<strong>pr</strong>ofil i forhold til andre uddannelser<br />

i Danmark.<br />

Erhvervslivet<br />

Erhvervslivet har været integreret på flere måder. For det første har re<strong>pr</strong>æsentanter for brancheorganisationer<br />

og virksomheder dis<strong>ku</strong>teret uddannelsen med re<strong>pr</strong>æsentanter fra ToRS under et møde i Damas<strong>ku</strong>s<br />

den 22-26. maj 2008 for Kultur<strong>ku</strong>rsers Advisory Board. Derefter har der været samtaler med<br />

udvalgte parter enkeltvis (Bilag C). Endvidere har ToRS gennemført en kvantitativ undersøgelse blandt<br />

56 virksomheder (med 24 besvarelser) angående betydningen af globaliseringen i virksomheden. Udvælgelsen<br />

af virksomheder til den kvantitative undersøgelse har været baseret på virksomhedens internationaliseringsgrad,<br />

branche samt størrelse. For at etablere en så nuanceret forståelse af behovet for<br />

tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse blandt flere brancher, aftagergrupper og virksomhedsstørrelser har vi gennemført<br />

møder og samtaler med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandende.<br />

Disse institutioner arbejder dagligt med og rådgiver virksomheder, som internationaliserer,<br />

og de har derfor et stort kendskab til konkrete behov og <strong>pr</strong>oblemer, ligesom de ser de store linjer i<br />

højere grad end de enkelte virksomheder. Uddannelsens <strong>pr</strong>ofil, læringsmål og de komplicerede internationaliserings<strong>pr</strong>ocesser<br />

på det globale marked er endvidere blevet dis<strong>ku</strong>teret med virksomheden Aalborg<br />

Portland. Den er specielt valgt, fordi det er en stor internationalt orienteret italiensk ejet virksomhed<br />

i Danmark. I alle tilfælde har re<strong>pr</strong>æsentanterne for organisationer og virksomheder været ledende<br />

medarbejdere.” (Bilag 1, Kriterium 1, Punkt 2, s. 16ff)<br />

Dansk Erhverv<br />

Dansk erhverv udtaler følgende i forbindelse med kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier: ”I<br />

Dansk Erhvervs undersøgelse ”Danmarks globale mulighedsrum” fra 2004 konkluderes, at betydningen<br />

af at medarbejdere og ledelse kan orientere sig globalt både i forhold til faglige specialer, <strong>ku</strong>lturelle<br />

forskelle generelt og forskellige forretnings<strong>ku</strong>lturer specifikt, er helt afgørende for virksomhedens mulig<br />

for at agere succesfuldt internationalt<br />

Dansk Erhverv er derfor meget positiv overfor planerne om at etablere en ny overbygningsuddannelse<br />

i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier. Det er efter Dansk Erhvervs mening vigtigt, at man tilstræber at kandidaterne i<br />

12


løbet af uddannelsen får en <strong>pr</strong>aktisk tilgang til <strong>ku</strong>lturbegrebet. Viden om fremmede <strong>ku</strong>lturer og evne til<br />

at manøvrere indenfor disse rammer, vil være særdeles efterspurgte kompetencer for danske virksomheder...<br />

Dansk Erhverv ser frem til at følge med i udviklingen af den nye uddannelse og til at se de nye kandidater<br />

i medlemsvirksomhederne” (Bilag 1: Arbejdsmarkedsanalysen, Bilag C, s. 2ff).<br />

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU)<br />

IFU udtaler følgende i forbindelse med kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier: ”Mange virksomheder<br />

oplever de tvær<strong>ku</strong>lturelle dimensioner stærkest, når der opstår <strong>pr</strong>oblemer af <strong>ku</strong>lturel karakter.<br />

Det er vigtigt, at få kandidater og virksomheder til at forstå, at de tvær<strong>ku</strong>lturelle kandidater også<br />

skal være <strong>pr</strong>oaktive og dermed være på forkant af virksomhedens udvikling. Dermed bliver de ikke<br />

<strong>ku</strong>n <strong>pr</strong>oblemløsere, men også aktive for virksomhedernes vækst og udvikling. Det er vigtigt at gøre<br />

virksomheder opmærksomme på både de kortsigtede og langsigtede muligheder i at ansætte en kandidat<br />

i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier” (Bilag 1: Arbejdsmarkedsanalysen, Bilag C, s. 7).<br />

Sammenfatning<br />

I forbindelse med udviklingen af uddannelsen har udvalget for Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier desuden foretaget<br />

høringer hos censorformandskabet (Bilag D), <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong>s Uddannelsesstrategiske<br />

Råd, studerende (Bilag E), forskere (Bilag F) samt Studienævnet (Bilag H) (Bilag 1, Kriterium 1, Punkt<br />

2).<br />

Hvorfor er der behov for den ansøgte uddannelse?<br />

”Uddannelsen knytter an til internationaliseringen, som er en integreret del af vidensamfundet og en<br />

forudsætning for dansk velfærd. Som det fremgår af Arbejdsmarkedsanalysen (Bilag 1) er en stigende<br />

del af det danske erhvervsliv engageret i global samhandel og har i stigende grad internationaliseret<br />

deres aktiviteter i form af fx handelsmæssig tilstedeværelse i udlandet, partnerskaber med udenlandske<br />

virksomheder og fysisk tilstedeværelse i udlandet. Politisk set spiller Danmark ligeledes en stigende<br />

rolle på den internationale scene og i internationale brændpunkter (katastrofehjælp, militær tilstedeværelse<br />

mv.). Samfundsrelevansen af og behovet for uddannelsen er evident.” (Ansøgning, s. 2)<br />

”Kort sagt kan det konkluderes, at regeringens og brancheforeningernes anbefalinger i rapporter og<br />

strategier samt forskellige ministeriers, ekspertgruppers og analyseinstitutters analyser entydigt peger<br />

på, at manglende <strong>ku</strong>lturforståelse i en globaliseret verden er en central barrierer for erhvervslivets og<br />

offentlige institutioners internationaliseringsaktiviteter. Der opfordres i flere af de centrale publikationer<br />

til at samfundet øger sin viden om disse forhold gennem uddannelse og forskning. Det Strategiske<br />

Forskningsråd uddelte et stort beløb til Kulturforståelse i 2008, hvor ToRS huser et af <strong>pr</strong>ojekterne<br />

(<strong>pr</strong>ojektet Alternative Spaces (Bilag 9)). Behovet for viden om tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold og regional indsigt<br />

er do<strong>ku</strong>menteret på baggrund af ovenstående analyse. Virksomheder har endvidere gennem samtaler<br />

og en kvantitativ undersøgelse klart tilkendegivet behovet for, at virksomheder har tilknyttet personer<br />

med tvær<strong>ku</strong>lturelle kvalifikationer og kompetencer. Tegningekrisen i 2005 do<strong>ku</strong>menterer med al<br />

tydelighed, at økonomisk globalisering og <strong>ku</strong>lturforståelse er uløseligt forbundet.” (Bilag 1, Kriterium<br />

1, Punkt 3, s. 18)<br />

Uddannelsens relation til beslægtede uddannelser<br />

Hvordan adskiller uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil og mål for læringsudbytte sig fra beslægtede uddannelsers<br />

faglige <strong>pr</strong>ofil og mål for læringsudbytte?<br />

13


”Ingen andre uddannelser i Danmark kombinerer en specialisering i forhold i de geografiske områder,<br />

som Institut for Tvær<strong>ku</strong>lturelle og Regionale Studier (ToRS) dækker, med en tvær<strong>ku</strong>lturel analytisk<br />

kompetence i et veletableret forskningsbaseret miljø, som huses af ToRS (Bilag 19). Uddannelsen har<br />

naturlige berøringsflader og dermed samarbejdsmuligheder med andre uddannelser, som rummer den<br />

<strong>ku</strong>lturanalytiske vinkel. For at give et så omfattende billede af beslægtede uddannelser som muligt har<br />

vi valgt at medtage selv uddannelser, som adskiller sig radikalt fra uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier<br />

(se den nærmere analyse i Bilag 1). Der er gode muligheder for samarbejde på tværs af fa<strong>ku</strong>lteter og<br />

universiteter, bl.a. i inter<strong>ku</strong>lturel kommunikation, forretningsforståelse og virksomhedsanalyse. Endvidere<br />

vil dele af uddannelsen <strong>ku</strong>nne tilbydes andre overbygninger således, at fx en geograf kan få en<br />

tvær<strong>ku</strong>lturel/regional kompetence bygget ind i sin uddannelse. Det overvejes at udvikle uddannelsen<br />

som Master-uddannelse om nogle år.” (Ansøgning, s. 2)<br />

Eksisterende kandidatuddannelser på ToRS<br />

”De fleste overbygningsfag på ToRS har en stærk vægtning af regionale studier (s<strong>pr</strong>og, religion, <strong>ku</strong>ltur<br />

og samfund), mens andre i højere grad vægter det tvær<strong>ku</strong>lturelle; det gælder fx inden for det religionsvidenskabelige<br />

og arkæologiske fagfelt. Ingen tilbyder dog kombinationen af det regionale og tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

med en klar <strong>pr</strong>ofil knyttet til erhvervslivets ekspliciterede behov. Dette uddannelsesalternativ<br />

har været efterspurgt af de studerende. Der vil ikke være tale om at nedlægge eksisterende fag på<br />

ToRS, da de alle skal bidrage til og udgøre det faglige miljø, som skal bære uddannelsen.” (Bilag 1, Kriterium<br />

1, Punkt 4, s. 18)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”Grundlæggende så er der tale om en ny uddannelse som 1) delvis baserer sig på eksisterende uddannelser<br />

og erfaringer (<strong>ku</strong>rser, der så skal tilpasses og justeres ifht tvær<strong>ku</strong>lturelle studier) og som 2) selvfølgelig<br />

også kræver at vi udvikler nye <strong>ku</strong>rser og samarbejder.”<br />

”På ToRS er der en række undervisningsudbud som undervisningen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier vil læne<br />

sig op ad. [Bl.a.] "En analyse bliver til" som var et pilot-undervisningsforløb målrettet på at udvikle et<br />

<strong>ku</strong>rsusforløb knyttet til modul 5. Kurset virker meget egnet og vi vil videreudvikle det så det passer til<br />

de forventninger og rammer som studieordningen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier opstiller.<br />

Ligeledes har vi afholdt <strong>ku</strong>rset "Kulturel Oversættelse", som er et overbygnings<strong>ku</strong>rsus udbudt af<br />

Asienstudier og Minoritetsstudier. Kurset skal udgøre fundamentet med enkelte justeringer således at<br />

det passer til kravene i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier i modul 1” (Mail 2 fra den 10. september 2008)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”Det tvær<strong>ku</strong>lturelle blev fra begyndelsen indtænkt som et samlende felt for instituttets forskellige Fag,<br />

og vi etablerede Center for Komparative Kulturstudier for netop at styrke dette fo<strong>ku</strong>s. Dette er lykkedes<br />

og endvidere er de forskellige Fag begyndt at udbyde fælles <strong>ku</strong>rser (fag) og begyndt at samtænke<br />

studieordninger (som det bl.a. er tilfældet med Asien-Fagenes nye 2008 kandidatstudieordning), for at<br />

styrke uddannelserne der, hvor det tvær<strong>ku</strong>lturelle felt er fælles. Styrkelsen af det tvær<strong>ku</strong>lturelle felt på<br />

ToRS sker således ikke <strong>ku</strong>n med forslaget til en kandidatuddannelse i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier, men på<br />

alle niveauer. Denne <strong>pr</strong>oces er ligeledes igangsat på baggrund af vores dialog med aftagerpanelet og<br />

erhvervslivet, som ønsker at få styrket kombinationen af det tvær<strong>ku</strong>lturelle udsyn og den regionale<br />

indsigt. En kombination som de enkelte Fag ikke alene i tilstrækkelig grad kan etablere og som de nuværende<br />

studieordninger ikke åbner op for på grund af de enkelte Fags Fagligheder og de hensyn, der<br />

må tages for at o<strong>pr</strong>etholde Fagenes integritet.<br />

14


På ToRS har vi derfor igennem i årrække udbudt <strong>ku</strong>rser (fag), som relaterer sig direkte til de tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

<strong>pr</strong>oblemstillinger. De tre <strong>ku</strong>rser du nævner ("Kulturel oversættelse", "Kultur- og samfundsteori<br />

for tvær<strong>ku</strong>lturelle studier" samt "En analyse bliver til") er blot tre ud af flere <strong>ku</strong>rser (fag). Disse <strong>ku</strong>rser<br />

(fag) er blevet udviklet, så de kan benyttes af flere forskellige studieordninger og således være knyttet til<br />

forskellige studieelementer (fagelementer). Med kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier får det<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle felt så at sige sin egen studieordning med egne krav formuleret i hvert enkelt studieelement<br />

(fagelement). Dette vil få betydning for, hvorledes <strong>ku</strong>rserne (fagene) til Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier<br />

opbygges. De eksisterende <strong>ku</strong>rser (fag) kan ikke direkte genbruges, men erfaringerne fra dem er meget<br />

værdifulde, når vi opbygger de nye <strong>ku</strong>rser målrettet til kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier.”<br />

(Mail modtaget 3. oktober 2008)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”Uddannelsen er udviklet for at imødekomme en efterspørgsel fra erhvervslivet og de studerende om<br />

en uddannelse med en <strong>pr</strong>ofil, som kombinerer det tvær<strong>ku</strong>lturelle med den regionale specialisering. Da<br />

uddannelsen adskiller sig fra de andre kandidatuddannelser, vil der således være tale om et yderligere<br />

uddannelsestilbud på ToRS. Samtidig kan det siges, at uddannelsen er et <strong>pr</strong>odukt af, at vi samler den<br />

ekspertise, der ligger på ToRS. … [K]andidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier [skal] overordnet ses<br />

som et tiltag, der samler de tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer på ToRS i en uddannelse, som er et supplement/yderligere<br />

tilbud til andre kandidatuddannelser.<br />

Kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier er ikke en øvelse i at samle eksisterende Fag eller <strong>ku</strong>rser<br />

(fag), men et initiativ som er målrettet på at uddanne kandidater med en unik spidskompetence, som er<br />

efterspurgt på arbejdsmarkedet.” (<strong>mail</strong> modtaget 3. oktober)<br />

”Kultur- og s<strong>pr</strong>ogmødestudier RUC:<br />

Studiet på RUC har følgende mål: ”Faget har til formål at udvikle den studerendes <strong>ku</strong>lturteoretiske<br />

forståelse og inter<strong>ku</strong>lturelle kompetence med særligt henblik på <strong>ku</strong>lturmøde<strong>pr</strong>oblematikken og dennes<br />

s<strong>pr</strong>oglige og andre symbolske dimensioner. Den studerende skal opnå indsigt og færdighed i at analysere<br />

<strong>ku</strong>lturel og s<strong>pr</strong>oglig kompleksitet med henblik på at <strong>ku</strong>nne gå konstruktivt og formidlende ind i<br />

situationer hvor <strong>ku</strong>lturelle identiteter, re<strong>pr</strong>æsentationer og fortolkninger interagerer, udveksles, blandes<br />

eller kommer i konflikt.” I forhold til Kandidatuddannelse i Kultur- og S<strong>pr</strong>ogmødestudier, som udbydes<br />

af Institut for Kultur og Identitet ved RUC, så har de to uddannelser en del til fælles og vil også<br />

komme til at dele censorkorps. Der vil være mulighed for fremtidig samarbejde omkring undervisning<br />

og forskning. Begge uddannelser satser på at opbygge inter<strong>ku</strong>lturelle kompetencer og studier af <strong>ku</strong>lturel<br />

kompleksitet. Men den foreslåede uddannelse i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier adskiller sig markant ved:<br />

− at have et s<strong>pr</strong>ogkrav indbygget i adgangskravet, og det afspejler blandt andet, at kandidaterne<br />

skal <strong>ku</strong>nne operationalisere deres kompetencer i en konkret tvær<strong>ku</strong>lturel kontekst, hvor en bevidsthed<br />

om s<strong>pr</strong>ogets betydning er central. Netop s<strong>pr</strong>ogkravet koblet med den regionale specialisering<br />

giver kandidater fra Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier en kompetence<strong>pr</strong>ofil, som adskiller dem<br />

fra RUC kandidater.<br />

− at have religiøse forhold og religionsvidenskabelige tilgange direkte integreret i uddannelsen.<br />

− at uddannelsen i højere grad satser på specialisering i en konkret tvær<strong>ku</strong>lturel <strong>pr</strong>oblematik forankret<br />

i en region eller mellem regioner frem for RUC’s vægtning af mere generalist-forankrede<br />

kompetencer indenfor det inter<strong>ku</strong>lturelle felt.<br />

− at forsknings- og undervisningsmiljøet er anderledes end på RUC. ToRS byder på et bredt miljø,<br />

hvor det regionale og tvær<strong>ku</strong>lturelle har været i spil i mange årtier, hvilket afspejles i veletablerede<br />

undervisnings- og forskningsmiljøer, baseret på afdelinger (fx Afdeling for Religionshistorie,<br />

Afdeling for Østeuropastudier, Carsten Niebuhr Afdelingen, Asienafdelingen og Afde-<br />

15


ling for Eskimologi og Arktiske Studier), med tilhørende biblioteker, internationale samarbejdsrelationer<br />

etc. Dette sikrer den tvær<strong>ku</strong>lturelle og regionale faglighed en forankring og kontinuitet,<br />

ikke blot hvad angår viden, men også hvad angår samarbejde, udvekslingsaftaler og<br />

<strong>pr</strong>ofil.<br />

Antropologi ved <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong> og Århus <strong>Universitet</strong>:<br />

For antropologien udgør feltarbejdet (længerevarende ophold i samfund hvor deltager-observation er<br />

den foretrukne metode) den metodiske kernekompetence. På kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

Studier fo<strong>ku</strong>seres der derimod også på en række andre humanistiske og samfundsvidenskabelige metodiske<br />

tilgange til forståelsen af det tvær<strong>ku</strong>lturelle rum og de regionale forhold; feltarbejde er blot en af<br />

dem. Endvidere vil uddannelsens fo<strong>ku</strong>s på specifikke geografiske områder og tilgange til tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

studier adskille det fra antropologiens satsning på nogle generelle felter så som fx sundhedsantropologi.<br />

Endelig adskiller uddannelsen sig fra antropologi ved, at s<strong>pr</strong>ogforståelse er et adgangskrav for optagelse<br />

på Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier. Det vurderes at tvær<strong>ku</strong>lturel analyse, kommunikation og samarbejde<br />

forudsætter en s<strong>pr</strong>oglig kompetence og forståelse på et vist niveau.<br />

Anvendt <strong>ku</strong>lturanalyse/ Master in Applied Cultural Analysis ved Saxo:<br />

Studiet har følgende mål: ”Formålet med kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis er at udbygge<br />

den studerendes <strong>ku</strong>lturanalytiske viden og færdigheder med særligt henblik på anvendeliggørelse<br />

af <strong>ku</strong>lturanalytiske indsigter og arbejdsformer i bredere samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge.<br />

Gennem uddannelsen styrker den studerende teoretiske såvel som metodiske aspekter af<br />

sine <strong>ku</strong>lturanalytiske kompetencer og udvikler en avanceret forståelse af forskellige virksomheds- og<br />

organisationskontekster, og de krav de stiller til <strong>ku</strong>lturanalyse, <strong>pr</strong>ojektledelse, kommunikation m.m. I<br />

kraft af bl.a. <strong>pr</strong>aktik, <strong>pr</strong>ojekt og speciale får den studerende mulighed for at udvikle og målrette sine<br />

kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder til at blive optaget på en<br />

forskeruddannelse.”<br />

I forhold til Kandidatuddannelse i Anvendt Kulturanalyse, som udbydes af europæisk etnologi, KU og<br />

de europæiske etnologer i Lund, så har de to uddannelser til fælles, at de begge satser på at opøve <strong>ku</strong>lturanalytiske<br />

kompetencer, men den foreslåede uddannelse i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier adskiller sig markant<br />

på følgende punkter:<br />

− ved i højere grad at sigte på at uddanne kandidater, som har verden som deres arbejdsplads<br />

frem for <strong>ku</strong>n Danmark/Vesteuropa.<br />

− ved i højere grad at satse på bibringe kandidaten en konkret viden om verden og de tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

<strong>pr</strong>oblematikker, som udspilles her, frem for først og fremmest at satse på generelle <strong>ku</strong>lturanalytiske<br />

og videnskabsteoretiske kompetencer.<br />

− ved i højere grad at integrere religiøse forhold og religionsvidenskabelige tilgange.<br />

− ved at lægge vægt på kandidatens s<strong>pr</strong>ogkompetencer eller s<strong>pr</strong>ogforståelser i forhold til de regioner,<br />

hvor der studeres tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblematikker.<br />

− ved at være forankret i et langt større forskningsmiljø med en for Danmark enestående bredde<br />

i den tvær<strong>ku</strong>lturelle videnskabelige ekspertise på internationalt niveau: 8 <strong>pr</strong>ofessorer, 3 adjungerede<br />

<strong>pr</strong>ofessorer, 31 lektorer, 11 adjunkter, 5 post docs, 5 videnskabelige assistenter, 28 ph.d.studenter<br />

og 48 andre medarbejdere, som kan varetage forskningsbaseret undervisning på den<br />

foreslåede uddannelse, alle med regional specialisering og med ekspertise inden for <strong>ku</strong>ltur, samfund,<br />

religion eller s<strong>pr</strong>og, jfr. ToRS’ hjemmeside over ansatte per juli 2008.<br />

− ved at uddannelsens bagvedliggende forskningsmiljøer ikke begrænser sig til at være aktive i fire<br />

hovedsageligt nordiske folkloristiske internationale samarbejder, men ved at have en langt<br />

større international og tværdisciplinær forankring med en række internationale forskningssam-<br />

16


arbejder.<br />

Globale studier ved RUC:<br />

Globaliserings<strong>pr</strong>ocesserne griber radikalt ind i de regionale <strong>pr</strong>ocesser og den mellemmenneskelige interaktion,<br />

hvorfor globalisering er en integreret del af kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier.<br />

Ved RUC's uddannelse i Globale Studier er overordnede globaliseringsstudier imidlertid det <strong>pr</strong>imære<br />

fo<strong>ku</strong>s, hvorimod globaliserings<strong>pr</strong>ocesser i kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier forankres i<br />

mere konkrete regioner, specifikke relationer og <strong>pr</strong>oblemfelter med relevans for erhvervsliv, offentlige<br />

institutioner og forskning.<br />

Kultur, kommunikation og globalisering ved Aalborg <strong>Universitet</strong>:<br />

Den omtalte uddannelses få elementer i inter<strong>ku</strong>lturel kommunikation er tæt knyttet til s<strong>pr</strong>ogene engelsk,<br />

spansk, fransk eller tysk og de inter<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemer, der er relateret til disse s<strong>pr</strong>ogområder.<br />

Uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier relaterer sig til helt andre regioner og således andre tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

<strong>pr</strong>oblemfelter, selvom der kan være delvis overlap inden for generelle teoridannelser.<br />

Cand.merc.int. på Copenhagen Business School (CBS):<br />

CBS udbyder overbygningsuddannelser indenfor ledelse og management med særligt fo<strong>ku</strong>s på <strong>ku</strong>lturens<br />

betydning for ledelse, management og udvikling. Specielt to uddannelser forekommer beslægtede<br />

med ToRS’ nye forslag, nemlig ”Leadership and Management Studies” og ”Business and Development<br />

Studies”. Begge giver mulighed for at tage to regionalt orienterede <strong>ku</strong>rser (”Governance and institutions”<br />

og ”Organizing and managing”, i alt 15 ECTS), og der undervises på det studerende fremmeds<strong>pr</strong>og<br />

(kinesisk, japansk, fransk, tysk eller spansk). Desuden skal studerende tage 7,5 ECTS s<strong>pr</strong>og på<br />

overbygningen. Adgangskravet er en BA, der indeholder det pågældende s<strong>pr</strong>og.<br />

CBS har som udgangspunkt for disse aktiviteter et specialiseret fo<strong>ku</strong>s på forretningsverdenen og dens<br />

erkendte behov, det vil sige ledelse, management, business og udvikling. De to uddannelser, der umiddelbart<br />

forekommer beslægtede med ToRS’ forslag, er tydeligt fo<strong>ku</strong>serede på ledelse og udvikling. Uddannelsen<br />

i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier på ToRS tager udgangspunkt i <strong>ku</strong>ltur- og s<strong>pr</strong>ogforståelse for derigennem<br />

at <strong>ku</strong>nne analysere forretnings- og virksomheds<strong>ku</strong>ltur. De beslægtede uddannelser på CBS<br />

tager derimod udgangspunkt i business og ser så på, hvilken rolle <strong>ku</strong>lturen spiller indenfor det bestemte<br />

felt. Der er med andre ord ToRS tilgangen tale om en disciplinært langt bredere tilgang med mulighed<br />

for bredere fo<strong>ku</strong>sområder emnemæssigt – også geografisk, da ToRS kan inkludere betydeligt flere<br />

s<strong>pr</strong>og. Herunder kommer ligeledes, at der på ToRS rent faktisk er mulighed for at tage uddannelsen på<br />

dansk. Endelig opnås der gennem BA uddannelsen på ToRS et noget mere solidt s<strong>pr</strong>ogligt grundlag,<br />

hvorfor adgangen til det studerende samfund via dets egen kommunikation må forventes at være langt<br />

lettere.<br />

Uddannelserne er således væsensforskellige i deres udgangspunkt og i deres redskaber, og de resulterende<br />

kandidater vil have deres tyngdepunkt i hhv. business studies og <strong>ku</strong>lturstudier, men naturligvis<br />

vil individer selv tone deres kompetencer, hvilket kan skabe andre forskelle og evt. ligheder. Uddannelserne<br />

på CBS og på ToRS forventes i øvrigt at <strong>ku</strong>nne supplere hinanden.” (Bilag 1, Kriterium 1, Punkt<br />

4, s. 19ff)<br />

Høringssvar fra den 10. oktober 2008<br />

<strong>Universitet</strong>et bemærker: ”Institut for Tvær<strong>ku</strong>lturelle og Regionale Studier (ToRS) har siden regeringens<br />

globaliseringsstrategi Fremgang fornyelse og tryghed – Strategi for Danmark i den globale<br />

økonomi i 2006 målrettet arbejdet på at udvikle en kandidatuddannelse i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier for<br />

specifikt at imødekomme det behov for kompetencer inden for s<strong>pr</strong>og- og <strong>ku</strong>lturforståelse, som stra-<br />

17


tegien peger på (ss. 106-107 i Globaliseringsstrategien) og som en række centrale aktører i Erhvervslivet,<br />

Brancheorganisationerne og i forskellige ministerier har peget på som nødvendige for, at<br />

Danmark kan agere erhvervsmæssigt og politisk i en globaliseret verden (redegjort for i ansøgningen).<br />

Da ToRS’ spidskompetencer netop ligger inden for dette felt, modtager vi dagligt forespørgsler desangående<br />

og har yderligere etableret en indtægtsdækket virksomhed (Kultur<strong>ku</strong>rser), der sælger <strong>ku</strong>ltur<strong>ku</strong>rser<br />

til erhvervslivet, da behovet for tvær<strong>ku</strong>lturelle og regionale analyser er stærkt stigende.<br />

Ligeledes har vi udviklet en del <strong>ku</strong>rser på både bachelor- og kandidatniveau, hvor det tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

er integreret, og hvor politiske, økonomiske og samfundsmæssige forhold i regioner som Asien,<br />

Mellemøsten, Østeuropa, Rusland og Arktis er i fo<strong>ku</strong>s.<br />

Vi har imidlertid ikke en decideret kandidatuddannelse, som giver dimittender en målrettet <strong>pr</strong>ofil,<br />

hvor det tvær<strong>ku</strong>lturelle kombineres med regional indsigt og gives en erhvervsrettet vinkling.<br />

Vi mener derfor, det er uheldigt, at vores ansøgning er formuleret således, at det giver ACE Denmark<br />

anledning til at konkludere følgende: ”Det vurderes derfor <strong>ku</strong>n i nogen grad at være sandsynliggjort,<br />

at de studerende fra de regionale uddannelser på ToRS ikke allerede har mulighed for at<br />

opnå de samme tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer, som uddannelsen lægger op til” (s. 18).<br />

Kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier er en nyskabelse på mange måder, og det er ikke på<br />

nogen måde muligt for de studerende på ToRS at forfølge en uddannelse af lignende karakter eller<br />

skaffe sig de kompetencer, som er uddannelsens særkende. ACE Denmarks fortolkning kan være<br />

uds<strong>pr</strong>inget af, at det er muligt for studerende på ToRS at følge <strong>ku</strong>rser, hvor det tvær<strong>ku</strong>lturelle er<br />

integreret (denne mulighed afhænger af studieordning og er <strong>ku</strong>n muligt i begrænset omfang), og fra<br />

1. september 2008 kan tage 30 ECTS kandidattilvalg i <strong>ku</strong>rser med et direkte tvær<strong>ku</strong>lturelt indhold.<br />

Dette uddannelsesudbud er imidlertid ikke det samme som, at de har mulighed for at opnå de samme<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer, som den ansøgte uddannelse lægger op til.<br />

Kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier har 45 ETCS fagelementer med direkte tvær<strong>ku</strong>lturelt<br />

indhold, 15 ECTS <strong>pr</strong>ojekt- og virksomhedsforståelse, hvor det tvær<strong>ku</strong>lturelle skal være centralt og<br />

endeligt et speciale på 30 ECTS, hvor det kernefaglige er knyttet til det tvær<strong>ku</strong>lturelle. Endvidere vil<br />

den regionale specialisering på 30 ECTS s<strong>ku</strong>lle forholde sig til tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold/udfordringer i<br />

regionen som formuleret i studieordningen.<br />

Kort sagt: Uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier er en ny, sammenhængende og erhvervsrettet uddannelse,<br />

hvor det tvær<strong>ku</strong>lturelle er i fo<strong>ku</strong>s i sammenlagt 120 ECTS point. Det er således vigtigt for<br />

universitetet at understege, at studerende på ToRS’ eksisterende uddannelser ikke kan opnå samme<br />

kompetencer blot ved at følge 30 ECTS kandidattilvalg i <strong>ku</strong>rser med tvær<strong>ku</strong>lturelt indhold.”<br />

Hvordan forventes uddannelsen at imødekomme en konkret efterspørgsel, der ikke imødekommes af<br />

beslægtede uddannelser?<br />

”Uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier imødekommer en konkret efterspørgsel på <strong>ku</strong>ltur- og s<strong>pr</strong>ogforståelse<br />

i de regioner, hvor danske virksomheder i stigende grad etablerer sig, og hvor danske organisationer<br />

og dansk diplomati engagerer sig. Regionerne er vækstcentre og globale brændpunkter som Asien,<br />

Rusland, Østeuropa, Mellemøsten og Arktis. Uddannelsen er unik i Danmark.” (Bilag 1, Kriterium<br />

18


1, Punkt 5, s. 22)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Ud fra arbejdsmarkedsanalysen (Bilag 1) vurderes universitetet at sandsynliggøre, at uddannelsens erhvervssigte<br />

retter sig mod offentlige og <strong>pr</strong>ivate virksomheder og organisationer med relationer til<br />

vækstområder som Asien, Mellemøsten, Østeuropa og Rusland – samt virksomheder, som benytter sig<br />

af arbejdskraft fra disse regioner i Danmark.<br />

Arbejdsmarkedsanalysen vurderes samtidig at sandsynliggøre, at især servicesektoren vil udgøre et vigtigt<br />

arbejdsmarked for dimittenderne - specielt inden for vidensbaseret service, industri samt handel,<br />

hotel og restaurationsbranchen. Diplomati, udviklingsbistand og humanitært arbejde nævnes ligeledes<br />

som relevante beskæftigelsesområder, men her vurderes det konkrete behov for uddannelsens dimittender<br />

i mindre grad at være sandsynliggjort.<br />

I forhold til dette erhvervssigte vurderes arbejdsmarkedsanalysen at sandsynliggøre, at det især er det<br />

forhold, at dimittenderne både har indsigt i en bestemt regions s<strong>pr</strong>og og <strong>ku</strong>ltur og samtidig opnår analytiske<br />

kompetencer i forhold til tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger, der gør dem attraktive at ansætte.<br />

ToRS’ undersøgelse af <strong>pr</strong>imært <strong>pr</strong>ivate og internationalt orienterede virksomheders behov for tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

kompetencer (24 respondenter) vurderes at sandsynliggøre, at dimittendernes kompetencer vil<br />

være anvendelige i forhold til at varetage en række funktioner, hvor det gælder om at løse tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

<strong>pr</strong>oblemstillinger, som opstår i forbindelse med de s<strong>pr</strong>oglige, politiske, sociale og <strong>ku</strong>lturelle forhold i<br />

en given region.<br />

På baggrund af arbejdsmarkedsanalysens bilag B, C, D, E og G vurderes det, at universitetet har sandsynliggjort,<br />

at aftagerpanelet og relevante aftagere samt andre interessenter har været involveret i udviklingen<br />

af uddannelsen. Det vurderes samtidig at være sandsynliggjort, at de potentielle aftageres<br />

anbefalinger er forsøgt imødekommet i udkastet til studieordningen (Bilag 3). De adspurgte aftagere<br />

vurderes at forholde sig overvejende positivt til uddannelsen, men udtalelserne vurderes <strong>ku</strong>n i nogen<br />

grad at sandsynliggøre et konkret behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet.<br />

I forhold til de eksisterende uddannelser på ToRS bemærkes det, at flere af de fagelementer, der forventes<br />

at blive udbudt på kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier, allerede udbydes som forsøg<br />

eller som del af eksisterende tilvalgsordninger på instituttet – bl.a. under Center for Komparative Kulturstudier.<br />

Det vurderes derfor <strong>ku</strong>n i nogen grad at være sandsynliggjort, at de studerende fra de regionale<br />

uddannelser på ToRS ikke allerede har mulighed for at opnå de samme tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer,<br />

som uddannelsen lægger op til. Dog vurderes det samtidig at være sandsynliggjort, at kandidatuddannelsen<br />

i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier vil give ToRS mulighed for at samle, uddybe og erhvervsrette de<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>ku</strong>rser yderligere, og at uddannelsen skal ses i sammenhæng med en generel styrkelse og<br />

sammentænkning af det tvær<strong>ku</strong>lturelle felt på de eksisterende uddannelser ved ToRS.<br />

På baggrund af universitetets høringssvar slettes følgende bemærkning:<br />

Det vurderes derfor <strong>ku</strong>n i nogen grad at være sandsynliggjort, at de studerende fra de regionale uddannelser på ToRS<br />

ikke allerede har mulighed for at opnå de samme tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer, som uddannelsen lægger op til.<br />

I stedet anvendes formuleringen:<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at det ikke allerede er muligt for de studerende at opnå tilsvarende<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer på ToRS, idet de tvær<strong>ku</strong>lturelle fagelementer, som vurderes at ligge til grund for udviklingen<br />

19


af flere af fagelementerne på kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier, <strong>ku</strong>n udbydes som tilvalgsfag.<br />

Den regionale specialisering, som bygger på s<strong>pr</strong>ogkrav og er rettet mod f.eks. Asien, Mellemøsten,<br />

Østeuropa og Rusland, vurderes at sandsynliggøre, at kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier adskiller<br />

sig fra eksisterende beslægtede uddannelser ved andre universiteter.<br />

Samlet set vurderes kriterium 1 at være opfyldt delvist tilfredsstillende, idet der lægges vægt på, at det<br />

konkrete behov på arbejdsmarkedet vurderes at være uklart, og idet det vurderes til en vis grad allerede<br />

at være muligt at opnå tilsvarende tvær<strong>ku</strong>lturelle kompetencer gennem det eksisterende udbud af <strong>ku</strong>rser<br />

på ToRS.<br />

På baggrund af høringssvaret ændres den samlede vurdering af kriteriet til:<br />

Kriterium 1 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

Do<strong>ku</strong>mentation<br />

Hvordan er arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser?<br />

”I Arbejdsmarkedsanalysen (Bilag 1) fremgår det af statistikker og analyser udarbejdet af Akademikernes<br />

Centralorganisaiton, Dansk Industri, Danmarks Statistik, Magisternes Arbejdsløshedskasse, <strong>Universitet</strong>s-<br />

og Bygningsstyrelsens statistik samt i en landsdækkende undersøgelse gennemført af danske<br />

universiteter, at arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra de tilnæmelsesvis beslægtede uddannelser<br />

er udmærket. Den seneste undersøgelse fra Humaniora (juli 2008) (se Bilag I i Arbejdsmarkedsanalysen<br />

Bilag 1) viser, at en stor del af humanistiske dimittender får arbejde i det <strong>pr</strong>ivate erhvervsliv, hvilket<br />

bekræftes af erhvervslivets organisationer.” (Ansøgning, s. 2)<br />

Humanisters veje fra uddannelse til job – Humanistundersøgelsen 2007<br />

”Undersøgelsen viser også beskæftigelsen for dimittender fra ”<strong>ku</strong>lturstudier”, som er en af de undersøgelseskategorier,<br />

som ligger tæt op ad uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier. I undersøgelsen står der, at<br />

næsten ”…en tredjedel arbejder inden for den <strong>pr</strong>ivate sektor. Ingen anden humanistisk gruppe har så<br />

stor en andel inden for konsulentvirksomhed - 30 % af dimittenderne fra <strong>ku</strong>lturstudier er beskæftiget i<br />

denne branche. Derudover er der stor s<strong>pr</strong>edning. I det offentlige arbejder 17 % med kommunikationsfunktioner<br />

og 16 % i administrations-/forvaltningsfunktioner. Næsten halvdelen arbejder med undervisning<br />

og forskning” (s. 12). For dimittender fra øvrige ”s<strong>pr</strong>ogfag” fremhæver undersøgelsen, at 53 %<br />

aftages af det <strong>pr</strong>ivate arbejdsmarked (s. 16).<br />

I en generel bemærkning om humanisters arbejdsmarked vurderer undersøgelsen (s. 13), at ”udbuddet<br />

af arbejdskraft spiller generelt en stor rolle for beskæftigelsesmønstrene på det humanistiske arbejdsmarked.<br />

Den stigende kandidat<strong>pr</strong>oduktion inden for fag, der ligger uden for den traditionelle gymnasiefagrække,<br />

har bidraget til en stigende humanistisk beskæftigelse i den <strong>pr</strong>ivate sektor. Dette gælder<br />

især for kandidater fra fag på medie-, informations- og kommunikationsområdet samt fra <strong>ku</strong>lturstudier<br />

m.v…”” (Bilag 1, Kriterium 2, Punkt 1, s. 23f).<br />

20


Akademikernes Centralorganisation (AC)<br />

”Statistikken fra maj 2008 (http://www.ac.dk/files/pdf/Ledighed-maj-2008.pdf) viser, at der er 4,1%<br />

fuldtidsledige medlemmer med en humanistisk kandidatuddannelse. For cand.merc’s (alle fag) vedkommende<br />

er det 1,6% og for antropologi, <strong>ku</strong>ltursociologi og samfundsfag 3,3%. Statistikken giver<br />

ikke mulighed for at differentiere mellem forskellige fag (fx cand.merc.int fra andre cand.merc uddannelser).”<br />

(Bilag 1, Kriterium 2, Punkt 1, s. 24)<br />

Sammenfatning<br />

Andel af akademiske kandidater i beskæftigelse mv. 2002-2005<br />

Hum SamfundsviReligionsviden- Russisk/ Negot/engelsk/ Kulturformidling<br />

denskab/skab/religion Østeuropastudier/ tysk/fransk/spansk<br />

antropologi/<br />

slavisk<br />

/arabisk/polsk og<br />

etnografi/<br />

international turis-<br />

etnologi/<br />

eskimologi<br />

me<br />

2002 75 % 71 % 57 % 71 % 78 % 76 %<br />

2003 71 % 61 % 73 % 48 % 60 % 81 %<br />

2004 76 % 64 % 70 % 63 % 74 % 84 %<br />

2005 80 % 74 % 82 % 72 % 84 % 81 %<br />

(Bilag 1, Kriterium 2, Punkt 1, s. 25-29; <strong>Universitet</strong>s- og Bygningsstyrelsens nøgletal samt ACE Denmarks<br />

notat om sammenligningsgrundlag: http://www.acedenmark.dk/index.php?id=66)<br />

Dansk Industris statistik<br />

”Dansk Industri (2008a) <strong>pr</strong>æsenterer i dets rapport Uddannelsesvalg til job eller ledighed? ledigheden for en<br />

række fag. Det er interessant at bemærke, at antropologi har en relativ stor ledighed, og at kommunikation<br />

på Humaniora ligger rigtig godt. Uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier har en meget kommunikations-orienteret<br />

faglighed, så vi vurderer dette som en positiv tendens. Antropologis store, men dog<br />

faldende ledighed (MA oplyser, at der fra jan 2007 til jan 2008 er sket et fald fra 163 til 92 antropologikandidater<br />

på dagpenge) kan skyldes flere forhold, herunder at studiet bliver mere niche<strong>pr</strong>æget, hvor<br />

fo<strong>ku</strong>s fx er på sundhedsantropologi, børne- og ungdomsforskning mv., samt at kandidaterne mangler<br />

s<strong>pr</strong>oglige kompetencer inden for de regioner, de arbejder. Endvidere kan det bemærkes, at<br />

Cand.Merc.Int har en lav arbejdsløshed.” (Bilag 1, Kriterium 2, Punkt 1, s. 30)<br />

Ledighedstal for Kultur- og s<strong>pr</strong>ogmødestudier ved RUC<br />

”RUC offentliggør i en <strong>pr</strong>essemeddelelse den 31. maj 2006, at 84% af uddannelsens kandidater er<br />

kommet i arbejde inden for det første halve år efter endt uddannelse selv om faget er nyt og ukendt<br />

hos arbejdsgivere. Pressemeddelelsen er interessant, idet den understreger, at det er kandidaternes inter<strong>ku</strong>lturelle<br />

kompetencer, der er en medvirkende faktor i den gode beskæftigelse: ”Siden år 2000 har<br />

Roskilde <strong>Universitet</strong>scenter uddannet kandidater i Kultur- og S<strong>pr</strong>ogmødestudier til det danske og internationale<br />

arbejdsmarked… Kandidaterne finder således ansættelse inden for et bredt udsnit af arbejdsmarkedet,<br />

men det er især i stillinger som kommunikations- og marketingsmedarbejdere i <strong>pr</strong>ivate<br />

virksomheder, som konsulenter og sagsbehandlere i kommunernes uddannelses-, familie- og arbejdsmarkeds-forvaltninger<br />

samt som undervisere, forskere og uddannelseskonsulenter, at man finder kandidaterne<br />

fra Kultur- og S<strong>pr</strong>ogmødestudier”. I en spørgeskemaundersøgelse udført i 2005 fremgår<br />

beskæftigelsesgraden af nedenstående skema. Undersøgelsen indikerer, at især kandidater med kombinationen<br />

kommunikation med <strong>ku</strong>ltur- og s<strong>pr</strong>ogmødestudier finder arbejde. (Bilag 1, Kriterium 2,<br />

Punkt 1, s. 33)<br />

Beskæftigelse for kandidater fra Kultur og s<strong>pr</strong>ogmødestudier, RUC<br />

2005 Antal Procent<br />

Beskæftiget, fuldtidsansat 28 49,1<br />

21


Beskæftiget, deltidsansat 7 12,3<br />

Beskæftiget, freelance 1 1,8<br />

Andet 6 10,5<br />

Ledig 15 26,3<br />

Total 57 100,0<br />

(Bilag 1, Kriterium 2, Punkt 1, s. 33)<br />

Hvordan understøtter ovenstående behovet for den ansøgte uddannelse?<br />

”På baggrund af ovenstående statistikker og analyser kan der ikke tegnes et entydigt billede af arbejdsmarkedsmulighederne<br />

for dimittender i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier, da ingen uddannelser tilnærmelsesvis<br />

ligner denne. Undersøgelserne viser dog klart, at humanister fra fag med fo<strong>ku</strong>s på <strong>ku</strong>lturanalyse, kommunikation<br />

og globalisering finder ansættelse inden for en bred vifte af brancher, hvilket stemmer<br />

overens med intensiveringen af internationaliseringsaktiviteterne af flere og flere brancher. I takt med<br />

internationaliseringen og den øgede inter<strong>ku</strong>lturelle kommunikation oplever virksomheder i stigende<br />

grad andre <strong>ku</strong>lturelle forhold og omgangsformer som barrierer for vækst. Sigtet med uddannelsen i<br />

Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier er netop at give dimittenderne spidskompetencer, der gør dem egnede til at<br />

navigere på tværs af sådanne barrierer og bidrage til værdiskabelse i den offentlige og <strong>pr</strong>ivate sektor.”<br />

(Bilag 1, Kriterium 2, Punkt 2, s. 34)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

I arbejdsmarkedsanalysen (Bilag 1) redegøres der med udgangspunkt i eksisterende statistik for beskæftigelsessituationen<br />

for de uddannelser, der vurderes at være beslægtede. Hvis man sammenligner med<br />

ledighedstallene for det humanistiske hovedområde i perioden 2002-05 vurderes redegørelsen <strong>ku</strong>n i<br />

nogen grad at sandsynliggøre, at der er et reelt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet.<br />

Andel af akademiske kandidater i beskæftigelse mv. 2002-2005<br />

Hum Samfundsvidenskab/<br />

antropologi/<br />

etnografi/<br />

etnologi/<br />

eskimologi<br />

Religionsvidenskab/religion<br />

Russisk/<br />

Østeuropastudier/<br />

slavisk<br />

Negot/engelsk/<br />

tysk/fransk/spansk<br />

/arabisk/polsk og<br />

international turisme<br />

2002 75 % 72 % 57 % 71 % 78 % 76 %<br />

2003 71 % 61 % 73 % 47 % 64 % 81 %<br />

2004 76 % 64 % 69 % 63 % 74 % 84 %<br />

2005 80 % 75 % 82 % 73 % 86 % 81 %<br />

(Jf. ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag:<br />

http://www.acedenmark.dk/index.php?id=66)<br />

Kulturformidling<br />

Det bemærkes, at dimittendernes beskæftigelsessituation til en vis grad vurderes at afhænge af hvilken<br />

region, de eventuelt specialiserer sig i.<br />

Det vurderes samtidig, at Humanistundersøgelsen (2007) sandsynliggør, at dimittender fra ”<strong>ku</strong>lturstudier”<br />

relativt set er den gruppe inden for humaniora, hvor flest finder ansættelse inden for konsulentvirksomhed<br />

i det <strong>pr</strong>ivate erhvervsliv.<br />

Kriterium 2 vurderes samlet set at være opfyldt delvist tilfredsstillende, idet beskæftigelsestallene for de<br />

beslægtede uddannelser <strong>ku</strong>n i nogen grad vurderes at sandsynliggøre behovet for en ny uddannelse<br />

22


med et tvær<strong>ku</strong>lturelt fo<strong>ku</strong>s.<br />

23


Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering)<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret<br />

Do<strong>ku</strong>mentation<br />

Hvordan påtænker uddannelsen at sikre, at de studerendes viden, færdigheder og kompetencer er baseret<br />

på forskning inden for uddannelsens fagområder?<br />

”Alle <strong>ku</strong>rser lægger stor vægt på udviklingen af de studerendes kompetencer til kritisk at <strong>ku</strong>nne vurdere,<br />

dis<strong>ku</strong>tere og gennemføre analyser og fremkomme med fagligt funderede anbefalinger. Fo<strong>ku</strong>s på det<br />

aktivt videns<strong>pr</strong>oducerende gør, at der ikke er tale om, at de studerende <strong>ku</strong>n eksponeres for tendenser<br />

inden for den nyeste forsknings<strong>pr</strong>aksis, men i lige så høj grad må forholde sig til dem.<br />

Dette forhold sikres blandt andet ved, at aktuelle <strong>pr</strong>oblemkomplekser inden for de relevante felter<br />

dis<strong>ku</strong>teres åbent med de studerende; blandt andet vil undervisningsforløbet indeholde dialogseminarer,<br />

hvor flere af instituttets forskere og udefrakommende dis<strong>ku</strong>terer de uenigheder, der er i teori-, metode,<br />

fortolknings- og anvendelses<strong>pr</strong>aksisser. Studienævnet har afholdt <strong>ku</strong>rsusforløb knyttet til alle moduler i<br />

uddannelsen, og erfaringen viser, at kompleksiteten af det tvær<strong>ku</strong>lturelle felt nødvendiggør, at der skal<br />

integreres flere forskningstraditioner inden for humaniora og samfundsvidenskab. Derfor underviser<br />

flere forskellige forskere fra ToRS på <strong>ku</strong>rserne og er ofte til stede samtidigt for at dis<strong>ku</strong>tere de forskellige<br />

tilgange til feltet. Denne undervisningsmetode vil <strong>pr</strong>imært blive anvendt i modul 1, modul 3 og<br />

modul 5…<br />

For det andet er de aktive forskere ansvarlige for <strong>pr</strong>ioritering af publikationer, materiale og nyhedsmedier<br />

til bibliotekerne, hvilket betyder, at de studerende vil have adgang til biblioteker som forskningsbaserede<br />

videncentre. I uddannelsen skal den studerende foretage selvstændige analyser blandt andet<br />

baseret på kildestudier. Dermed får bibliotekerne en central betydning for den videns<strong>pr</strong>oduktion, de<br />

studerende under vejledning af ToRS’ forskere skal aktivere i de unikke bibliotekssamlinger, der er<br />

tilgængelige. Dette samarbejde mellem forskere og studerende i 4 konkrete <strong>pr</strong>ojekter sikrer endvidere,<br />

at de studerendes viden, færdigheder og kompetencer udvikles på baggrund af den nyeste forskning<br />

inden for uddannelsens fagområder.” (Ansøgning, s. 3)<br />

”Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studiers kerneområde er studiet af s<strong>pr</strong>og, <strong>ku</strong>ltur, samfund og religion i et komparativt<br />

og globalt perspektiv. Uddannelsen baseres på nyeste international forskning inden for disse felter,<br />

eksempelvis <strong>ku</strong>lturmøder, inter<strong>ku</strong>lturel kommunikation, minoritet-/majoritetsforhold, flers<strong>pr</strong>ogethed<br />

og religiøse konflikter.” (Ansøgning, s. 5)<br />

Angivelse af de studerendes forventede erhvervelse af:<br />

- Fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer.<br />

- Viden om videnskabelig teori.<br />

- Erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige metoder.<br />

Kompetence<strong>pr</strong>ofil<br />

”En kandidat i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier har erhvervet en række kompetencer gennem et uddannelsesforløb,<br />

som er foregået i et forsknings- og studiemiljø, der arbejder med tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger i<br />

24


en stor del af verden. Kandidaten er i stand til selvstændigt at formulere en afgrænset og velbegrundet<br />

empirisk eller teoretisk <strong>pr</strong>oblemstilling, der omhandler sociale, <strong>ku</strong>lturelle, religiøse og s<strong>pr</strong>oglige forhold,<br />

og gennem systematiske studier at frembringe et omfattende og dækkende undersøgelsesmateriale<br />

med relevans for <strong>pr</strong>oblemstillingen.. Endvidere er den studerende i stand til at forholde sig kritisk<br />

analyserende til anvendte teorier og metoder samt at formidle undersøgelsen på en klar, begrundet og<br />

<strong>pr</strong>æcis måde. I dette arbejde trækker den studerende på <strong>ku</strong>lturanalytiske såvel som på almene humanistiske<br />

kompetencer. Kandidaten har endelig kompetencer i s<strong>pr</strong>ogforståelse, som gør den studerende i<br />

stand til at forholde sig kritisk til relationen mellem s<strong>pr</strong>og og <strong>ku</strong>ltur.<br />

Efter endt uddannelse skal en kandidat i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier på højt fagligt niveau have:<br />

a) viden om<br />

− videnskabelige tilgange til tvær<strong>ku</strong>lturel analyse og teoridannelse<br />

− aktuelle forskningsteoretiske <strong>pr</strong>oblemstillinger og dis<strong>ku</strong>ssioner<br />

− kompleksiteten af interaktionen i det tvær<strong>ku</strong>lturelle rum, herunder magtforhold<br />

− betydningen af s<strong>pr</strong>oglige såvel som ikke-s<strong>pr</strong>oglige forhold og kompetencer i tvær<strong>ku</strong>lturel interaktion<br />

og kommunikation<br />

− <strong>pr</strong>ojektledelse og formidling<br />

− <strong>ku</strong>lturelle, sociale, religiøse, politiske og økonomiske forhold i udvalgte regioner<br />

− <strong>pr</strong>ocesser i en globaliseret verden<br />

− metoder til undersøgelse af tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger, så som tekstanalyser, kvantitative<br />

undersøgelser, kvalitative interviews, feltarbejde mv.<br />

b) færdigheder i at<br />

− forstå tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger i en interaktion mellem aktører og i institutioner, hvor<br />

de <strong>ku</strong>lturelle aspekter er specielt i spil: fx religiøse, politiske, handelsmæssige og interpersonelle<br />

relationer, hvor parterne agerer på baggrund af forskellige <strong>ku</strong>lturelle referencerammer og værdisæt<br />

− kritisk reflektere over et komplekst og omfattende stof omhandlende tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold<br />

− identificere og analysere betydningsbærende strukturer - fx religion, forretningsforståelse, identitet,<br />

køn og magt - indenfor og på tværs af <strong>ku</strong>lturelle og sociale grupper;<br />

− perspektivere de tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger til globale og regionale <strong>pr</strong>ocesser<br />

− udvælge og arbejde målrettet med relevante og hensigtsmæssige metoder til en given undersøgelse<br />

af et tvær<strong>ku</strong>lturelt <strong>pr</strong>oblemfelt<br />

− tænke kritisk og reflektere over sammenhængen mellem teori, empiri og metode samt forskerens<br />

egen positionering i forhold til studier, der går på tværs af sociale, religiøse og <strong>ku</strong>lturelle<br />

grænser<br />

c) kompetencer i at<br />

− generere viden om eksisterende og potentiel tvær<strong>ku</strong>lturel interaktion<br />

− formidle tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse og analyse til en given interessentgruppe, herunder at komme<br />

med fagligt funderede <strong>pr</strong>oaktive forslag samt anbefalinger, løsningsforslag og dis<strong>ku</strong>ssionsoplæg,<br />

som kan fremme dialog og forståelse<br />

− navigere på en fortrolig måde i det potentielt konfliktfyldte tvær<strong>ku</strong>lturelle rum, herunder at have<br />

blik for de tvær<strong>ku</strong>lturelle forståelsesbarrierer<br />

− arbejde (herunder initiere, lede og afslutte) selvstændigt og målrettet med <strong>pr</strong>ojekter med definerede<br />

deadlines<br />

25


− <strong>ku</strong>nne fortolke, evaluere og forandre sine egne kriterier for iagttagelse, kommunikation og<br />

handling, herunder læring og faglig udvikling” (Bilag 3: Udkast til studieordningen)<br />

Viden om videnskabelig teori og metode<br />

”Videnskabsteoretisk opnår kandidaten færdigheder i at arbejde med det gensidige forhold mellem det<br />

generelle og det specifikke, når der arbejdes på tværs af <strong>ku</strong>ltur, s<strong>pr</strong>og, samfund eller religion. Der erhverves<br />

færdigheder i at anvende generelle analytiske begreber i forståelsen af specifikke, empiriske<br />

fænomener, og indsigt i hvordan konkrete studier kan ligge til grund for almene teorier. Der opnås<br />

således ikke alene videregående kompetence i at gøre teoretiske betragtninger relevante og meningsfulde<br />

i konkrete kontekster på tværs af <strong>ku</strong>lturelle, s<strong>pr</strong>oglige og religiøse grænser, men også i at bruge empirien<br />

til at give nye vinkler til de teoretiske dis<strong>ku</strong>ssioner.<br />

Sideløbende med og som en integreret del af udviklingen af de studerendes kompetencer inden for det<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle felt opnår den studerende nogle generelle akademiske, humanistiske kompetencer, som<br />

bl.a. inkluderer analytisk kompetence, historisk kompetence, <strong>ku</strong>lturel kompetence, formidlingskompetence,<br />

navigationskompetence og innovationskompetence … Uddannelsen giver således almene,<br />

fagspecifikke såvel som mere erhvervsrettede kompetencer.” (Ansøgning, s. 4f)<br />

”Vi henviser til de faglige læringsmål, som er beskrevet i studieordningen (Bilag 3). Kort skitseret er<br />

uddannelsens 120 ECTS struktureret således, at den studerende opnår viden om videnskabelig teori<br />

knyttet til studiet af tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold (herunder <strong>ku</strong>lturel oversættelse) i 30 ECTS (modul 1 og 3).<br />

Til denne teoretiske del knytter sig ligeledes undervisning i videnskabsteoretiske perspektiver. De to<br />

teoretiske moduler adskiller sig fra hinanden ved at modul 1 er en indføring i kompleksiteten af det<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle felt, mens modul 3 er en mere systematisk indføring i de nyeste teorier og tilgange set i<br />

relation til videnskabsteoretiske overvejelser. Endvidere opnår den studerende en regional indsigt<br />

igennem en specialisering i modul 2 og modul 4. I disse to moduler vil den studerende s<strong>ku</strong>lle skabe sig<br />

erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige metoder. Netop ved at kombinere et teoretisk og et<br />

regionalt fo<strong>ku</strong>seret modul sideløbende i hvert semester får den studerende de optimale muligheder for<br />

at skabe en dialektisk og inspirerende relation mellem videnskabelig viden og erfaring på den ene side<br />

og anvendelsen af metoder og teorier på den anden side.” (Ansøgning, s. 5)<br />

Interaktion mellem forskning og <strong>pr</strong>aksis<br />

Hvis det vurderes at være relevant: Hvordan vil undervisningen og de studerendes forventede viden, færdigheder<br />

og kompetencer basere sig på interaktion mellem forskning og <strong>pr</strong>aksis?<br />

”De fleste forskere ved ToRS har en mangeårig erfaring i forskning i <strong>pr</strong>aksisfeltet, som forfølges gennem<br />

længerevarende ophold i regioner uden for Danmark og i miljøer i Danmark, hvor netop det<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle er specielt i spil. Forskningsteorier og metoder vil derfor altid blive relateret til konkrete<br />

<strong>pr</strong>oblemstillinger i en <strong>pr</strong>aksissituation, hvilket vil ans<strong>ku</strong>eliggøre både styrker og svagheder ved selv de<br />

nyeste forskningstilgange. I modul 2 og 4, hvor den regionale specialisering finder sted, foretages tilrettelæggelsen<br />

og gennemførelsen af undervisningen af forskere tilknyttet de forskellige regionaltorienterede<br />

fag (se Bilag 6 og 7). Uddannelsen vil, i det omfang det er muligt, inddrage erhvervsfolk i<br />

forskellige undervisningsforløb for at sikre, at undervisningen også er <strong>pr</strong>aksisrelateret.” (Ansøgning, s.<br />

3)<br />

”Undervisningen vil i vid udstrækning være baseret på, at instituttets egne forskere er aktivt engageret i<br />

<strong>pr</strong>ojekter, der relaterer forskning og <strong>pr</strong>aksis. Praksis forstås her som de samfundsmæssige, <strong>ku</strong>lturelle og<br />

s<strong>pr</strong>oglige <strong>pr</strong>ocesser, der finder sted i verden i dag. En stor del af ToRS’ forskere har de aktuelle for-<br />

26


hold i verden enten som direkte forskningsfelt eller som resonnansbund for deres forsknings<strong>pr</strong>ioriteringer.<br />

Studiet af religiøse og politiske bevægelser i verdens brændpunkter samt de <strong>ku</strong>lturelle agendaer,<br />

som kontinuerligt rykker ved regionale såvel som globale forhold og relationer, er om noget i fo<strong>ku</strong>s for<br />

forskerne på ToRS. Da både medier og virksomheder i stigende grad trækker på disse eksperticer har<br />

ToRS opbygget et forsknings- og undervisningsmiljø, hvor nye og relevante spørgsmål til stadighed<br />

spilles ind, og hvor der forventes et <strong>pr</strong>aksisrelateret og forskningsbaseret svar. ToRS arbejder løbende<br />

med at videregive strategisk viden til samfundet angående <strong>pr</strong>aksisrelaterede forhold, det være sig regionale<br />

analyser eller rådgivning (se fx Bilag 4 og Bilag 26) samt levering af specialundervisning på højt<br />

niveau (se Bilag 8). Senest har ToRS indgået en aftale med DTU om undervisning i forholdende i Kina.”<br />

(Ansøgning, s. 6f)<br />

Hvis ikke det vurderes at være relevant: Hvorfor?<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier vil<br />

give de studerende viden samt fagspecifikke og almene kvalifikationer og kompetencer baseret på aktuel<br />

forskning inden for det tvær<strong>ku</strong>lturelle fagområde.<br />

Det vurderes samtidig at være sandsynliggjort, at der i høj grad er fo<strong>ku</strong>s på de videnskabsteoretiske og<br />

metodiske elementer i uddannelsen, og at undervisningen vil basere sig på interaktionen mellem forskning<br />

og <strong>pr</strong>aksis.<br />

Samlet set vurderes kriterium 3 at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø<br />

Do<strong>ku</strong>mentation<br />

Hvor stor en andel af uddannelsens tilrettelæggere og undervisere er fastansat videnskabeligt personale<br />

(VIP), der forsker inden for uddannelsens centrale fagområder?<br />

”Kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier er underlagt Studienævnet for Tvær<strong>ku</strong>lturelle og Regionale<br />

Studier, som tilrettelægger uddannelserne på ToRS. Studienævnet har nedsat en arbejds- og følgegruppe<br />

(se deres CV’er i Bilag 5), som skal rådgive Nævnet om uddannelsens udvikling og gennemførelse<br />

samt sikre kernefagligheden. Endvidere skal udvalget koordinere undervisningen og stå for dele<br />

af den. Dette udvalg består af 2 <strong>pr</strong>ofessorer og 6 lektorer fra følgende områder (alfabetisk) og dækker<br />

således i store træk hele ToRS (regionalt såvel som teoretisk):<br />

− Asienstudier (<strong>pr</strong>ofessor Yoichi Nagashima)<br />

− Carsten Niebuhr (Mellemøsten mv.) (lektor Claus V. Petersen)<br />

− Eskimologi og Arktiske Studier (lektor Frank Sejersen)<br />

27


− Komparative Kulturstudier (<strong>pr</strong>ofessor Esther Fihl)<br />

− Minoritetsstudier (lektor Kirsten Thisted)<br />

− Religionssociologi (lektor Peter Andersen og lektor Tove Tybjerg)<br />

− Østeuropastudier (lektor Hans Bagger)<br />

Uddannelsen har, som redegjort for i studieordningen (Bilag 3), to centrale dele: en tvær<strong>ku</strong>lturel del og<br />

en regional del. For hovedparten af forskere på ToRS er regional indsigt og tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse<br />

gensidigt afhængige – diversiteten mellem VIP består snarere i forskellige vægtninger af de to (se Bilag<br />

19). Instituttet vælger dog at ans<strong>ku</strong>eliggøre de to dele ved at opdele fagmiljøerne i henholdsvis de<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle (religionsvidenskab, komparative <strong>ku</strong>lturstudier, minoritetsstudier og arkæologi) og de<br />

regionale (resten). Se den fuldstændige liste over fag i Bilag 6 og beskrivelserne i Bilag 19.<br />

ToRS har følgende antal VIP inden for nedenstående kategorier: Professorer (8), Adjungerede Professorer<br />

(3), Lektorer (31), Adjunkter (4), Post Doc (7) og Videnskabelige assistenter (4). Der er således<br />

tale om 57 VIP, som forsker og underviser inden for uddannelsens centrale dele. Af hensyn til forståelsen<br />

tillader vi os at gruppere forskerne for at ans<strong>ku</strong>eliggøre, hvorledes undervisningen vil blive varetaget.<br />

Den tvær<strong>ku</strong>lturelle del (modul 1 og 3) varetages af <strong>pr</strong>ofessor Nagashima, <strong>pr</strong>ofessor Fihl, lektor Thisted,<br />

lektor Andersen og lektor Tybjerg. Endvidere vil lektor Denise Gimpel fra Kinastudier blive integreret<br />

i modul 1, da hendes forskningsfelt ligeledes er tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger specifikt.<br />

Den tvær<strong>ku</strong>lturelle del (modul 5) varetages af <strong>pr</strong>ofessor Fihl, lektor Petersen og lektor Sejersen, men<br />

det forventes, at der inddrages interne såvel som eksterne undervisere til at indgå i forelæsningsrækker<br />

såvel som i dialogseminar.<br />

Den <strong>pr</strong>ojektorienterede del (modul 6) varetages af lektor Thisted, <strong>pr</strong>ofessor Fihl, lektor Bagger og lektor<br />

Andersen i samarbejde med instituttets erhvervsvejleder og <strong>pr</strong>aktikkoordinator. Der vil ligeledes<br />

blive trukket på en række interne kræfter vedrørende inter<strong>ku</strong>lturel kommunikation. Med hensyn til<br />

institutionsanalyser vil instituttet indgå et samarbejde med eksterne folk og udbuddet vil ligeledes blive<br />

koordineret med Det Humanistiske Fa<strong>ku</strong>ltets andre udbud.<br />

Den regionale del (modul 2 og 4) varetages af de regionale fags forskere for at sikre up to date forskningsbaseret<br />

undervisning og vejledning.<br />

Specialet (modul 7) varetages af de lektorer, som har det valgte felt som forskningsområde. I visse<br />

tilfælde kan Studienævnet vælge at knytte to vejledere til et speciale for dermed at styrke fagligheden.”<br />

(Ansøgning, s. 7f)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”Vi forventer, at det er medlemmerne i Udvalget for Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier, der skal varetage og koordinere<br />

undervisningen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier, foruden at de selvfølgelig også skal undervise i hele og<br />

dele af moduler. Tillad os at påpege nogle enkelte forhold i denne forbindelse. For det første forventes<br />

det, at erhvervslivet integreres specielt i modul 5 for at sikre at dis<strong>ku</strong>ssionen af de tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger<br />

forankres i virksomhedernes oplevede <strong>pr</strong>oblemer. For det andet så vil forskere fra instituttets<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>ojekter (fx Alternative Spaces, Islam og Medier, Det Moderne Grønland, Field<br />

Studies) blive inddraget med henblik på at integrere den nyeste teori og tematikker inden for feltet<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle studier. For det tredje forventes det, at forskere på ToRS med stor ekspertise inden for<br />

det tvær<strong>ku</strong>lturelle felt og med stor erfaring fra ophold i udlandet inddrages i såvel <strong>ku</strong>rsusudvikling som<br />

28


i selve <strong>ku</strong>rsusgennemførelsen. Det fleste af ToRS’ forskere arbejder med tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger<br />

i form af studier af <strong>ku</strong>lturmøder, ak<strong>ku</strong>lturations<strong>pr</strong>ocesser samt s<strong>pr</strong>oglige og kommunikative oversættelses<strong>pr</strong>oblematikker<br />

i en tvær<strong>ku</strong>lturel kontekst. Forskningen udgives i regionalt fo<strong>ku</strong>serede såvel<br />

som teoretiske publikationer. Da ToRS har nogle af Danmarks førende forskere inden for koblingen af<br />

regionale og tvær<strong>ku</strong>lturelle studier anvendes forskerne ofte af de danske medier, og vi har derfor en<br />

lang erfaring i formidling til offentligheden, hvilket vil have en positiv betydning for undervisningens<br />

behandling af aktuelle emner.<br />

Inddragelse af forskere uden for Udvalget sikrer et stort fagligt dialog-rum ikke <strong>ku</strong>n i udviklingen af<br />

<strong>ku</strong>rser, men også i evalueringen af <strong>ku</strong>rser og uddannelsen. Forskere på ToRS kan ligeledes bidrage i<br />

selve undervisningen og bidrage til en ajourført og videnskabelig baseret tilrettelæggelse og gennemførsel<br />

af undervisningen. Disse potentialer for kvalificeret undervisning i regionale og tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold<br />

inden for samme institut har været én af bevæggrundene til, at ToRS har taget initiativ til uddannelsen<br />

og har mødt stor velvilje fra erhvervslivet.” (<strong>mail</strong> fra 18. september 2008)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”Undervisningen inden for den regionale specialisering udføres af de regionale fags videnskabelige<br />

personale som er ret omfattende (se venligst vedlagt Bilag i, som er en liste over videnskabeligt personale<br />

på ToRS (<strong>pr</strong>ofessorer, lektorer, adjunkter, post doc og videnskabelige assistenter som angivet på<br />

instituttets hjemmeside den 17. september 2008 og ajourført med ledelsen samme dag). Det videnskabelige<br />

personale på ToRS er underkastet universitetets krav om forskning og undervisning på højt niveau.<br />

ToRS’ videnskabelige personale dækker således centrale dele af verdens regioner.” (<strong>mail</strong> fra 18.<br />

september 2008)<br />

Hvordan forventer institutionen at sikre en nødvendig forskningsbasering på de <strong>ku</strong>rser, hvor undervisningen<br />

ikke varetages af fastansat videnskabeligt personale (VIP)?<br />

”ToRS anvender eksterne lektorer i dele af instituttets undervisning. Dette gøres af flere årsager. For<br />

det første har ToRS ansat en række modersmålstalende s<strong>pr</strong>ogundervisere, som sikrer kvaliteten af de<br />

studerendes s<strong>pr</strong>ogindlæring. For det andet ønsker fagene at sikre, at aktuelle <strong>pr</strong>oblemstillinger (teoretiske<br />

såvel som regionale) berøres i undervisningen. ToRS ansætter eksterne lektorer til i samarbejde<br />

med lektorerne at varetage hele forløb eller delforløb, hvor de eksterne lektorers spidskompetencer<br />

udnyttes.<br />

I det tilfælde eksterne lektorer anvendes i uddannelsen sker det under faglig supervision af fagenes<br />

koordinatorer og efter Studienævnets kvalitetssikringsmekanismer (se kriterium 8, punkt 1). Det er den<br />

faglige koordinators ansvar at tilrettelægge, lede og sikre det faglige forskningsbaserede niveau i læseplaner<br />

og undervisningen. Som do<strong>ku</strong>mentation vedlægges en liste over fagenes koordinatorer (Bilag 7).<br />

I det tilfælde der ikke anvendes fastansat videnskabeligt personale på uddannelsens tvær<strong>ku</strong>lturelle dele,<br />

vil følgegruppen sikre, at den nødvendige forskningsbasering af forløbet og indholdet finder sted.”<br />

(Ansøgning, s. 8)<br />

Hvis der er tale om et nyt satsningsområde<br />

Hvilken strategi og hvilke konkrete handlingsplaner, tegner satsningen?<br />

Fremgår ikke af ansøgningen.<br />

Hvordan forventes dette at understøtte den ansøgte uddannelse?<br />

29


Fremgår ikke af ansøgningen.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Med udgangspunkt i CV’er og publikationslister for medlemmerne af Udvalget for Tvær<strong>ku</strong>lturelle studier<br />

vurderes det at være sandsynliggjort, at kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier tilrettelægges<br />

af aktive forskere, der forsker inden for uddannelsens fagområder med udgangspunkt i de forskellige<br />

faglige miljøer på ToRS. Det vurderes ligeledes at være sandsynliggjort, at de samme tilrettelæggere vil<br />

være de bærende kræfter i forhold til undervisningen på de konstituerende fagelementer på uddannelsen.<br />

Det vurderes samtidig at være sandsynliggjort, at fagkoordinatoren samt uddannelsens følgegruppe vil<br />

sikre forskningsbaseringen af de <strong>ku</strong>rser, hvor undervisningen helt eller delvist varetages af eksterne<br />

lektorer og eksterne samarbejdspartnere.<br />

Det bemærkes, at det forhold, at den regionale specialisering foregår på det regionale fag, betyder, at<br />

den studerende har mulighed for at komme tættere på det relevante forskningsmiljø.<br />

Samlet ses vurderes kriterium 4 at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

Do<strong>ku</strong>mentation<br />

Hvori består kvaliteten af forskningsmiljøet bag uddannelsen?<br />

”Forskningsmiljøet ved ToRS udgøres af omkring 57 videnskabelige medarbejdere (VIP) fordelt inden<br />

for en række forskellige stillinger (se kriterium 4, punkt 1 og Bilag 2). Alle VIP beskæftiger sig med<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle og regionale <strong>pr</strong>oblemstillinger. Som det fremgår af instituttets kontrakt med Det Humanistiske<br />

Fa<strong>ku</strong>ltet 2007 (Bilag 41), forfølger ToRS en række ambitiøse mål inden for forskning.” (Ansøgning,<br />

s. 8)<br />

”Kulturforståelse og globalisering” er et af de 21 strategiske forskningsområder, som vurderes at have<br />

stor samfundsrelevans for Danmark. Dette fremgår af publikationen Forsk 2015 – Et <strong>pr</strong>ioriteringsgrundlag<br />

for strategisk forskning udarbejdet af en uafhængig arbejdsgruppe nedsat af Det Strategiske Forskningsråd.<br />

ToRS har i 2008 modtaget 7,8 mio. fra Det Strategiske Forskningsråd til <strong>pr</strong>ojektet ”Alternative<br />

spaces”, og ToRS fungerer allerede som et videnscenter for danske og internationale virksomheder,<br />

institutioner og organisationer. (Bilag 1, Kriterium 1, Punkt 1)<br />

Grundforskning<br />

”Grundforskning udgør et væsentligt fundament for instituttets forskningsaktiviteter, men der udføres<br />

samtidig ad hoc samfundsrelateret forskning, som forsøger at belyse og løse aktuelle <strong>pr</strong>oblemstillinger i<br />

samfundet… Instituttet har været og er involveret i en række store forsknings<strong>pr</strong>ojekter og netværk af<br />

internationalt format og udsyn (se Bilag 5 og Bilag 20). For at eksemplificere nævnes herunder nogle<br />

30


få:<br />

− Alternative Spaces (Bilag 9)<br />

− Islam og medier (Islamism and Anti-Islamism in the New Islamic Sphere) (Bilag 10)<br />

− Stjerneforskningscenter om Identiteter i Oldtiden (Bilag 38)<br />

− Mellem konservativ reaktion og religiøs innovation. Religiøse intellektuelle i Central og Sydøsteuropa<br />

om fællesskab, autenticitet og o<strong>pr</strong>indelse (se Bilag 11)<br />

− Det urbane Grønland (se http://urbangl.tors.<strong>ku</strong>.dk/)<br />

− Field studies (Bilag 21)<br />

− Tranquebar <strong>pr</strong>ojektet (Bilag 22)<br />

− Galathea 3 (Bilag 23)<br />

− Religion i det 21. århundrede (Bilag 37)<br />

Ud over at være med i en række tværgående <strong>pr</strong>ojektnetværk (se fx http://tors.<strong>ku</strong>.dk/forskning/ og<br />

http://kinastudier.<strong>ku</strong>.dk/inter_samarbejder/) er ToRS Det Humanistiske Fa<strong>ku</strong>ltets største deltager i<br />

Asian Dynamics Initiative (Bilag 12), som har til formål at styrke og udvikle forskning og undervisning<br />

om Asien på <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong> gennem interdisciplinært forskningssamarbejde, <strong>ku</strong>rser, seminarer<br />

og workshops (se http://asiandynamics.<strong>ku</strong>.dk/). En række af ovenstående <strong>pr</strong>ojekter indeholder et<br />

direkte anvendelsesperspektiv. Fx skal der i <strong>pr</strong>ojektet Alternative Spaces finansieret af det Strategiske<br />

Forskningsråd udvikles redskaber til at ans<strong>ku</strong>eliggøre det samspil, der er mellem tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse<br />

og økonomisk/<strong>ku</strong>lturel globalisering til gavn for erhvervslivet.” (Ansøgning, s. 8)<br />

Ph.d.-aktivitet<br />

”Et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet kan tiltrække ph.d.er. ToRS har, som det fremgår af nedenstående<br />

liste, mange ph.d.er og et dynamisk forskningsmiljø i relation til disse. På Humanioras institutter<br />

fordeler ph.d.erne sig på følgende måde (optalt efter listen over ansatte på institutternes hjemmesider<br />

august 2008):<br />

− Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 32<br />

− Institut for Tvær<strong>ku</strong>lturelle og Regionale Studier (ToRS) 28<br />

− Saxo-instituttet 22<br />

− Institut for Nordiske og S<strong>pr</strong>ogvidenskabelige studier 17<br />

− Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 15<br />

− Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 13” (Ansøgning, s. 9)<br />

Forskerskoler<br />

”I relation til forskningsuddannelser er ToRS direkte involveret i en række forskerskoler og forskningsuddannelses<strong>pr</strong>ogrammer:<br />

− Forskerskolen for Regionale Studier (se Bilag 13)<br />

− Forskerskolen for Religion og Samfund (se Bilag 14)<br />

− International Ph.D. School for Studies of Arctic Societies (se Bilag 15)<br />

− Dansk Arkæologisk Forskerskole (se Bilag 16)<br />

Samt tilknyttet følgende forskerskoler:<br />

− Kulturarvens forskerskole<br />

− Den antropologiske forskerskole” (Ansøgning, s. 9)<br />

Ekstern finansiering af forsknings<strong>pr</strong>ojekter<br />

”Instituttet finansierer en stor del af forskningen gennem basismidler, men det forventes at en stigende<br />

31


del af forskningen vil blive finansieret med eksterne midler (se også Bilag 41). Graden af ekstern finansiering<br />

er ligeledes en indikator for et forskningsmiljø af høj kvalitet. Institutleder Ingolf Thuesen vurderer,<br />

at omkring 40% af instituttets samlede midler stammer fra andre kilder end basismidler. Ifølge<br />

en intern opgørelse var succesraten for eksterne ansøgninger i 2007 31%. I disse midler er ikke indregnet<br />

de betragteligt store beløb, som er bevilliget af universitetet til Stjerne<strong>pr</strong>ogrammet (Bilag 38) og<br />

Islam<strong>pr</strong>ojektet (Bilag 10). Instituttets forsknings- og ansøgningsstrategier koordineres og stimuleres af<br />

instituttets eget forskningsudvalg (se Bilag 17).<br />

Publikationer<br />

Antallet af publikationer regnes også som en indikator for kvaliteten af forskningsmiljøet. Her henvises<br />

til Bilag 18, som er en analyse af de seneste års publikationsaktiviteter. Analysen viser et højt niveau af<br />

publicering og en stor grad af internationalt samarbejde og publicering.<br />

Forskningspolitik<br />

En række af instituttets VIP er involveret i forskellige bevilligende organer enten som medlemmer eller<br />

som reviewers, hvor et højt forskningsniveau er påkrævet. Instituttet har medlemmer i såvel det Strategiske<br />

Forskningsråd som i Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.” (Ansøgning, s. 9f)<br />

Hvilket omfang har det internationale forskningssamarbejde ved institutionen med relevans for uddannelsen?<br />

”Da ToRS har verden som forskningsfelt, er internationalt samarbejde og engagement på forsknings-<br />

såvel som på undervisningssiden en integreret del af instituttets dynamik. Mange forskere er på forskningsophold<br />

(feltarbejde, arkivstudier, udgravninger mv.) i udlandet og indgår derfor i løbende dialog<br />

og samarbejde med de pågældende landes forskningsinstitutioner og myndigheder. Dette fremgår bl.a.<br />

af årbøgerne for <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong> (Bilag 20), CVerne for udvalgets medlemmer (Bilag 5) samt<br />

Kriterium 5 punkt 1, hvor grundforskningen beskrives. Instituttets internationale publiceringssamarbejde<br />

fremgår af Bilag 18. ToRS har endvidere en række <strong>pr</strong>ojekter med internationale partnere og står<br />

som arrangør af konferencer og forelæsningsrækker af international høj standard og med international<br />

deltagelse (se Bilag 5, 20, 21, 22, 23, 35, 37 og 39).” (Ansøgning, s. 10)<br />

Hvordan forventes uddannelsen at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionen?<br />

”Uddannelsens fo<strong>ku</strong>s på tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse og regional specialisering rammer ned i instituttets<br />

centrale kernefaglighed og dermed forskningsaktiviteter, herunder de internationale. Da det <strong>pr</strong>imært er<br />

forskere, der står for undervisningen, vil de studerende under hele deres uddannelse møde den videnskabelige<br />

<strong>pr</strong>oces – ikke <strong>ku</strong>n på <strong>pr</strong>æsentationsniveauet, men som en integreret del af undervisningen.<br />

Det omfattende internationale forskningssamarbejde og netværk resulteter bl.a. i en række løbende<br />

aktiviteter, hvoraf nogle er blevet mere permanete. Uddannelsen og studiemiljøet vil benytte sig af og<br />

knytte sig til instituttets generelle internationale forsknings- og undervisningsmæssige orientering. Som<br />

del af det internationale samarbejde mellem forskere og universiteter driver ToRS fx en s<strong>pr</strong>ogskole i<br />

Kina (European Centre for Chinese Studies at Peking University,<br />

http://kinastudier.<strong>ku</strong>.dk/inter_samarbejder/eccs/), hvor studerende fra ToRS sendes over som del af<br />

deres BA-uddannelse. Ligeledes har ToRS et fast udvekslings<strong>pr</strong>ogram med Moskvas Statsuniversitet<br />

og arrangerer studieture til Rusland (studies.<strong>ku</strong>.dk/studies/study_tour). Da både modul 1 og 5 samt<br />

modul 2 og 4 (den regionale specialisering) i særlig høj grad vægter aktuelle faglige <strong>pr</strong>oblemstillinger og<br />

integrerer flere forskere i såkaldte dialogseminarer, vil de studerende til stadighed s<strong>ku</strong>lle relatere sig<br />

aktivt til disse <strong>pr</strong>oblemstillinger og den seneste viden inden for en forskning, som hovedsageligt er<br />

forankret i internationalt samarbejde og netværk. For studerende på ToRS betyder det, at de har ad-<br />

32


gang til studieture, gæsteundervisere, gæsteforelæsninger, work-shops, seminarer og konferencer på<br />

højt internationalt niveau og med deltagelse af udenlandske forskere. Ligeledes indgår studerende på<br />

overbygningsniveau også direkte i en række af forsknings<strong>pr</strong>ojekterne ved ToRS enten som <strong>pr</strong>aktikanter<br />

eller forskningsassistenter. Endelig lægger ToRS et stort arbejde i at rekruttere dygtige kandidater til<br />

ph.d. stillinger som del af forsknings<strong>pr</strong>ojekter eller som del af ph.d. <strong>pr</strong>ogrammerne (se fx Bilag 13, 14,<br />

15, 16 og 41). (Ansøgning, s. 10f)<br />

Hvis der er tale om et nyt satsningsområde<br />

Hvilken strategi og hvilke konkrete handlingsplaner, tegner satsningen?<br />

Fremgår ikke af ansøgningen.<br />

Hvordan forventes dette at understøtte den ansøgte uddannelse?<br />

Fremgår ikke af ansøgningen.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier vil<br />

blive koblet til det eksisterende tvær<strong>ku</strong>lturelt orienterede forskningsmiljø på ToRS. På baggrund af<br />

relevante indikatorer for kvaliteten af dette forskningsmiljø (redegørelsen for forsknings<strong>pr</strong>ojekter, graden<br />

af eksternt finansieret forskning samt analysen af forskningspublikationer) vurderes det samtidig at<br />

være sandsynliggjort, at forskningsmiljøet er af høj kvalitet.<br />

Det vurderes ligeledes at være sandsynliggjort, at forskningsmiljøet bag uddannelsen deltager aktivt i<br />

internationale forsknings<strong>pr</strong>ojekter, -samarbejder og -netværk med relevans for uddannelsen.<br />

Kriterium 5 vurderes på denne baggrund at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

33


Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse)<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur<br />

Do<strong>ku</strong>mentation<br />

Hvordan er uddannelsen struktureret? Herunder:<br />

- Hvilke moduler og fagelementer består uddannelsen af?<br />

- Hvad er deres indhold og ECTS-vægt?<br />

- Hvordan er de placeret på uddannelsen?<br />

Sammenfatning<br />

Kandidatuddannelsen består af følgende moduler:<br />

− Modul 1: Tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse I<br />

− Modul 2: Regional specialisering I<br />

− Modul 3: Tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse II<br />

− Modul 4: Regional specialisering II<br />

− Modul 5: Tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse III<br />

− Modul 6: Projekt- og virksomhedsforståelse<br />

− Modul 7: Speciale<br />

Semester Fagelement ECTS Bedømmelse Censur Fagtype<br />

4. Speciale (modul 7) 30 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende<br />

3. Projektorienteret forløb 15 Bestået/ikke Intern Valgfag, konsti-<br />

eller <strong>pr</strong>ojektorienteret<br />

formidling eller virksomhedsforståelse<br />

(modul 6)<br />

bestået<br />

tuerende<br />

Aktuel tematisk <strong>pr</strong>oblemstilling<br />

(modul 5)<br />

15 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende<br />

2. Regional specialisering 15 7-trins-skalaen Intern Tilvalg, ikke-<br />

(modul 4)<br />

konstituerende<br />

Kultur- og samfundsanalyse<br />

(modul 3)<br />

15 7-trins-skalaen Intern Konstituerende<br />

1. Regional specialisering 15 7-trins-skalaen Intern Tilvalg, ikke<br />

med s<strong>pr</strong>og (modul 2)<br />

konstituerende<br />

(Bilag 3)<br />

Kulturel oversættelse<br />

(modul 1)<br />

15 7-trins-skalaen Intern Konstituerende<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”…den Regionale specialisering på 30 ECTS [er] en integreret del af uddannelsen, hvor de studerende<br />

følger regionalt orienterede <strong>ku</strong>rser ude på de enkelte fag, for at komme så tæt på fageksperticen som<br />

muligt. De tager det ikke som tilvalg, men de kan vælge at erstatte den regionale specialisering med et<br />

tilvalg (fx i film og medier), men så bliver de ikke rene cand. mag.'er i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier. De stude-<br />

34


ende følger undervisning på de regionale fag, men skal op efter studieordningen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier.<br />

Det er således vigtigt at bemærke at i den ansøgte kandidatuddannelse i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier<br />

kommer de de studerende ikke ud på andre studieordninger, hvis de ønsker at få en grad i tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

studier.” (<strong>mail</strong> 1 fra 10. september 2008)<br />

Hvordan supplerer uddannelsens moduler og fagelementer hinanden, og hvordan er deres indbyrdes<br />

<strong>pr</strong>ogression?<br />

”På første og andet semester ligger tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse og regional specialisering parallelt for at give<br />

de studerende de bedste betingelser for at skabe en interaktion mellem disse to centrale ben i uddannelsen.<br />

På tredje semester skal den studerende forholde sig til <strong>pr</strong>aksisfeltet og forbinde det tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

med den regionale specialisering dels gennem en analyse og dis<strong>ku</strong>ssion af et aktuelt tematisk emne<br />

og dels gennem et <strong>pr</strong>ojektrelateret forløb (<strong>pr</strong>aktik, formidling eller virksomhedsforståelse). På fjerde<br />

semester skal den studerende specialisere sig, gerne med udgangspunkt i de <strong>pr</strong>aksisrelaterede forløb<br />

som den studerende var involveret i på tredje semester, hvorved specialet kan komme til at spille aktivt<br />

sammen med aftagere.” (Ansøgning, s. 11)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”Som en del af studiereformen på Humaniora, hvor den studerende skal <strong>ku</strong>nne vælge 30 ECTS studier<br />

uden for det konstituerende fag, er fagene på ToRS nu systematisk ved at udvikle regionalt specialiserede<br />

<strong>ku</strong>rser, som skal <strong>ku</strong>nne udbydes til alle overbygningsstuderende på Humaniora. Mange af de regionalt<br />

specialiserede fag udbyder allerede en vifte af sådanne <strong>ku</strong>rser og har gjort det siden fagene blev<br />

o<strong>pr</strong>ettet. Alle fag på ToRS vil således udbyde mindst 30 ECTS regionalt orienterede <strong>ku</strong>rser på overbygningsniveau<br />

inden 1. september 2009. Disse <strong>ku</strong>rser vil blive udbudt til studerende ved Tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

Studier, men også for fagenes egne studerende samt andre studerende ved Humaniora. Mht. kriterier<br />

så vil studienævnet udarbejde en liste over regionale specialiserede <strong>ku</strong>rsuspakker på ToRS samt<br />

vurdere ansøgninger om forhåndsgodkendelser af meritoverførelser i de tilfælde en studerende ønsker<br />

at følge et relevant <strong>ku</strong>rsus andetsteds på universitetet. Dermed sikres, at <strong>ku</strong>rserne taget uden for ToRS<br />

lever op til Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studiers studieordnings indholds- og niveaumæssige krav og samtidig gives<br />

den studerende mobilitetsmulighed… De mindst 30 ECTS regionalt specialiserede <strong>ku</strong>rser, som alle<br />

ToRS regionalt orienterede fag skal <strong>ku</strong>nne udbyde <strong>pr</strong>. 1. september 2009 som en del af studiereformen<br />

vil i indhold, niveau og eksamensform have en klar tilknytning til uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier.<br />

Dette er et krav fra studieleder.” (Mail modtaget d. 18. september 2008)<br />

Hvordan er uddannelsens struktur og indhold afpasset uddannelsens adgangsforudsætninger?<br />

”S<strong>pr</strong>oglig indsigt og flers<strong>pr</strong>oglig kompetence udgør et grundlæggende element i KA uddannelsen i<br />

Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier. Med fler<strong>ku</strong>lturel kompetence menes evnen til at navigere og begå sig i situationer,<br />

relationer og udvekslingsforhold, hvor flere s<strong>pr</strong>og er i spil, blandt andet i de regioner den studerende<br />

specialiserer sig i. Derfor sættes der et s<strong>pr</strong>ogligt adgangskrav.” (Ansøgning, s. 12)<br />

”Studiet af de tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold kræver en grundlæggende indsigt i <strong>ku</strong>lturanalytiske studier, herunder<br />

<strong>ku</strong>lturteori, <strong>ku</strong>lturbegreber, <strong>ku</strong>lturanalyse og metoder til <strong>ku</strong>lturanalyse (fx feltarbejde). Det kræves,<br />

at en studerende ud over s<strong>pr</strong>ogforståelsen skal have et minimum af 15 ECTS <strong>ku</strong>lturanalytiske studier<br />

for at <strong>ku</strong>nne blive optaget på uddannelsen.” (Ansøgning, s. 12)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”Der er ingen krav om, at der skal være en entydig korrespondance mellem den studerendes <strong>pr</strong>opædeutiske<br />

s<strong>pr</strong>ogkompetence og den regionale specialisering. At mange studerende vil søge denne korre-<br />

35


spondance grundet allerede opbygget kompetence inden for en region gennem BA studiet er noget<br />

andet. De vil gennem kandidatuddannelsen erhverve sig kompetencer i at forstå og arbejde med tvær<strong>ku</strong>lturelle<br />

<strong>pr</strong>oblemstillinger og relationer i en region som fx de tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger, der er<br />

ved etablering af tættere <strong>ku</strong>lturelle, religiøse og handelsmæssige kontakter mellem kinesiske og danske<br />

institutioner. Vi har valgt en åbenhed overfor regional specialisering af flere årsager.<br />

Vi har ud fra et fagligt synspunkt og ud fra samtaler med erhvervslivet ønsket en åbenhed i valget af<br />

region for den studerende for at sikre muligheden for, at analysen af og arbejdet med de komplekse<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger ikke begrænses. Der er således betragtelige argumenter for, at en kandidat<br />

med f.eks. s<strong>pr</strong>ogkompetence i kinesisk specialiserede sig i en region i Afrika eller Centralasien,<br />

idet denne kombination af s<strong>pr</strong>og og regional ekspertise vil have betydelige tvær<strong>ku</strong>lturelle potentialer på<br />

grund af Kinas kraftige involvering i disse områder af verden. Ligeledes vil det give mening at arbejde<br />

med en åbenhed og fleksibilitet således, at studerende med <strong>pr</strong>opædeutisk s<strong>pr</strong>ogkompetence i fx tyrkisk<br />

ikke skal afskæres fra muligheden for at specialisere sig i mellemøstlige lande, hvor tyrkisk <strong>ku</strong>n spiller<br />

en mindre rolle. I flere tilfælde er der ikke en entydig sammenhæng mellem region og s<strong>pr</strong>og som fx<br />

mellem inuit s<strong>pr</strong>oget inuktitut i Canada og grønlandsk i Grønland selv om begge er i samme region<br />

(Arktis). Instituttet er blevet kontaktet af virksomheder og senest af EU kommissionen med ønske om<br />

at vi skal være behjælpelige med analyser af regionale og tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold i Arktis. Vi ønsker ikke<br />

at afskære en studerende med grønlandsk s<strong>pr</strong>og-kompetence og en BA i eskimologi fra at specialisere<br />

sig i en anden arktisk region, hvor der ikke tales grønlandsk. Men de studerendes s<strong>pr</strong>ogkompetencer i<br />

henholdsvis tyrkisk og grønlandsk i ovenstående eksempler vil <strong>ku</strong>nne integreres på forskellig vis i arbejdet<br />

med Mellemøsten og Arktis ligesom de studerende også vil have en grundlæggende s<strong>pr</strong>ogforståelse.”<br />

(Mail modtaget d. 18. september 2008)<br />

Hvordan tænkes uddannelsen ind i institutionens strategi for at sikre de studerende mulighed for at<br />

deltage i internationalt studiemiljø?<br />

”Uddannelsen forankres i ToRS’s undervisningsmiljø, hvor det internationale ikke <strong>ku</strong>n afspejles i indholdet,<br />

men også i både studentermassen, undervisernes nationaliteter og muligheder for udlandsophold.<br />

ToRS har siden 2004 haft undervisningssamarbejde med Danish Institute for Study Abroad<br />

(DIS), hvilket betyder, at amerikanske studerende har deres gang i instituttes studiemiljø ligesom mange<br />

af ToRS’ studerende er på studieophold i udlandet (fx Kina og Rusland, se kriterium 5 punkt 3).<br />

Endvidere har ToRS etableret en international studievejledning, som bl.a. vejleder studerende i at benytte<br />

sig af ophold på instituttets samarbejdsuniversiteter (Bilag 24). Endelig kan det nævnes, at ToRS<br />

sammen med Singapore University og Yale University har stået for planlægningen og gennemførelsen<br />

af sommerskolen ”South East Asia in Context” i Singapore 2007 og 2008, samt at ToRS sammen med<br />

disse to universiteter afholder Masterclass i København i 2009 med titlen ”Islam and Muslims in the<br />

modern world” (Se Bilag 34). De studerende på Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier vil således blive en integreret<br />

del af et internationalt undervisningsmiljø, og det betyder, at de har adgang til en bred vifte af allerede<br />

etablerede internationale netværk og forbindelser. Det giver dem mulighed for at dis<strong>ku</strong>tere med internationale<br />

gæsteundervisere og gæsteforelæsere til workshops, seminarer og på konferencer (se kriterium<br />

5 punkt 2). De internationale aktiviteter på instituttets andre uddannelser på BA såvel som på KA<br />

niveau vil være befordrende for de studerendes internationale udsyn og studiemuligheder.” (Ansøgning,<br />

s. 12)<br />

Samarbejde med <strong>pr</strong>aksisfeltet<br />

Hvis det vurderes at være relevant: Hvilke af uddannelsens fagområder forventes at samarbejde med <strong>pr</strong>aksisfeltet?<br />

36


Modul 6<br />

”Uddannelsen indeholder to studieelementer (modul 5 og 6), der knytter sig tæt til et <strong>pr</strong>aksisfelt. Det<br />

ene (modul 6) giver den studerende mulighed for at forfølge tre forskellige <strong>pr</strong>aksisrelaterede studier:<br />

− <strong>pr</strong>ojektorienteret forløb, der dækker over det, der traditionelt blev betegnet <strong>pr</strong>aktik, hvor den<br />

studerende forholder sig analytisk og reflekteret til konkrete <strong>pr</strong>oblemløsninger, kommunikationsmønstre,<br />

og virksomheds<strong>ku</strong>lturer under et længerevarende ophold i en virksomhed.<br />

− <strong>pr</strong>ojektorienteret formidling, hvor den studerende knytter udformingen af et konkret formidlings<strong>pr</strong>ojekt<br />

med eksplicitte akademiske overvejelser over kommunikationsstrategi, virksomheds<strong>ku</strong>ltur<br />

og tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold.<br />

− virksomhedsforståelse, hvor den studerende analyserer en konkret virksomhed og dis<strong>ku</strong>terer<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger i forhold til teorier om virksomheds<strong>ku</strong>ltur og institutionsdannelse.”<br />

(Ansøgning, s. 6)<br />

”…da dette samarbejde finder sted i semestret før specialet, er der gode betingelser for, at specialets<br />

fo<strong>ku</strong>s kan udvikles i samarbejde med <strong>pr</strong>aksisfeltet, hvorved dets anvendelsesmuligheder forøges. Det<br />

forventes yderligere, at aftagerinstitutioner og virksomheder vil <strong>ku</strong>nne spille sammen med den studerendes<br />

regionale specialisering (modul 2 og 4) således, at den studerendes arbejde kan være en del af fx<br />

en regionsanalyse for aftagere…<br />

Undervisningen udføres af instituttets forskere, og der vil (<strong>pr</strong>imært i modul 5 og 6) være tale om, at<br />

personer med virksomhedserfaring inddrages i undervisningen. Dermed sikres, at undervisningen i<br />

forretnings- og virksomhedsforståelse samt <strong>pr</strong>ojektstyring knyttes tættere til <strong>pr</strong>aksisfeltet.” (Ansøgning,<br />

s. 13)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”Endvidere så er vi i dette modul interesseret i at benytte os af vores erhvervskontakter og få dem ind<br />

som bidragere til vores undervisning, så netop erhvervslivets erfaring med det tvær<strong>ku</strong>lturelle kommer i<br />

spil og dermed giver vores undervisning en anden vinkel end lignede udbud på Humaniora.” (Mail 2<br />

fra den 10. september 2008)<br />

Modul 5<br />

”I modul 5 skal den studerende behandle et aktuelt tematisk emne og dermed relatere forskningsrelaterede<br />

perspektiver til en konkret <strong>pr</strong>aksis, hvor den studerende eksplicit skal begrunde aktualiteten af<br />

temaet. Studieforløbet er planlagt således, at den studerende kan udvide sin <strong>pr</strong>aktikperiode til et halvt<br />

år for dermed at styrke relationen mellem forskning og <strong>pr</strong>aksis. Forlængelsen gøres ved at modul 5 og<br />

modul 6 udgør hele <strong>pr</strong>aktikperioden og at modul 5 skal relatere sig til et aktuelt tema på <strong>pr</strong>aktikstedet.<br />

Denne mulighed er indført som et led i at sætte øget fo<strong>ku</strong>s på <strong>pr</strong>aktik og for at styrke de studerendes<br />

forretnings- og virksomhedsforståelse…<br />

[Modul 1]<br />

I modul 1 (<strong>ku</strong>lturel oversættelse) ligger vægten på indføring i og dis<strong>ku</strong>ssion af relationen mellem forsknings<strong>pr</strong>aksis<br />

og forskningsanvendelsen og de <strong>pr</strong>oblemer, der er forbundet hermed (fx forsknings- og<br />

formidlingsetik).<br />

[Modul 2 og 4]<br />

I modulerne 2 og 4 (den regionale specialisering) er undervisningen ofte knyttet til konkrete <strong>ku</strong>ltur-,<br />

s<strong>pr</strong>og-, samfunds-og religionsrelaterede <strong>pr</strong>oblemer i de fagrelevante regioner. At uddannelsens tredje<br />

37


semester fo<strong>ku</strong>serer på det <strong>pr</strong>aksisrelaterede muliggør, at den studerende kan formulere et specialeemne<br />

på fjerde semester, som kan tage afsæt i virksomhedsbehov, den viden og de kompetencer, som den<br />

studerende har erhvervet sig på tredje semester.<br />

De tvær<strong>ku</strong>lturelle teoretiske dele og de mere regionalt <strong>pr</strong>aksisrelaterede dele interagerer sideløbende på<br />

den måde som uddannelsen er struktureret. De s<strong>pr</strong>oglige kompetencer, som forventes af de studerende<br />

(se adgangskravene i studieordningen Bilag 3), vil yderligere accentuere relationen mellem forskning<br />

og <strong>pr</strong>aksis.” (Ansøgning, s. 6)<br />

Sammenfatning<br />

I bilag 25 beskrives, hvad der gøres på ToRS for at give de studerende mulighed for at samarbejde med<br />

<strong>pr</strong>aksisfeltet. Det indebærer bl.a. ansættelsen af en decideret <strong>pr</strong>aktikkoordinator i 2006 (Bilag 25).<br />

Sammenfatning.<br />

Initiativet ”Kultur<strong>ku</strong>rser.dk”, som foregår på ToRS, beskrives som et eksempel på, hvordan ToRS har<br />

tradition for et samarbejde med <strong>pr</strong>aksisfeltet. Gennem ”Kultur<strong>ku</strong>rser.dk” kan offentlige og <strong>pr</strong>ivate<br />

virksomheder købe konsulentydelser og <strong>ku</strong>rser, der knytter sig til regionale og tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger<br />

(Bilag 26).<br />

Hvis det vurderes at være relevant: Har uddannelsen haft været i kontakt med eller har fået forpligtigende<br />

tilkendegivelser om fremtidigt samarbejde fra <strong>pr</strong>aksisfeltet samt samarbejdets <strong>pr</strong>aksisnærhed?<br />

”ToRS har gennem sin erhvervsvejledning (se Bilag 25) etableret en række kontakter til erhvervslivet<br />

og andre aftagere, som allerede nu indgår i samarbejde med ToRS i form af <strong>pr</strong>aktiktilbud, arbejdspladsbesøg,<br />

oplæg og workshops knyttet til undervisning og seminarer. Erhvervsvejlederen vil på uddannelsen<br />

spille en aktiv rolle i at knytte aftagere og studerende allerede tidligt i forløbet, fx gennem<br />

etablering af en ”bank” indeholdene emner som aftagere ønsker belyst. Aftagerpanelet spiller i stigende<br />

grad også en rolle i at knytte <strong>pr</strong>aksisfeltet til ToRS. Desuden har ToRS indledt et samarbejde med Nationalmuseet<br />

og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene om at udvikle og tilbyde <strong>ku</strong>rser for<br />

erhvervslivet, organisationer og offentlige institutioner i forbindelse med internationalisering og globalisering<br />

(Bilag 26). Forskere ved ToRS rådgiver fra tid til anden store virksomheder og organisationer i<br />

forbindelse med globalisering af virksomheden eller ved tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemer. ToRS har derfor en<br />

løbende kontakt og samarbejde med <strong>pr</strong>aksisfeltet, som muliggør samarbejder om <strong>pr</strong>ojektorienterede<br />

forløb og vidensudveksling. Som led i udarbejdelsen af uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier har ToRS<br />

haft samtaler med Dansk Erhverv og Dansk Industri for bedre at <strong>ku</strong>nne relatere uddannelsens struktur,<br />

indhold og læringsmål til <strong>pr</strong>aksisfeltet.” (Ansøgning, s. 13)<br />

Hvis det ikke vurderes at være relevant: Hvorfor?<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Med udgangspunkt i Bilag 3: Udkast til studieordningen vurderes det, at universitetet har sandsynliggjort,<br />

at uddannelsen er tilrettelagt som en helhed. Der vurderes at være faglig <strong>pr</strong>ogression i dybden<br />

inden for modulerne, der fo<strong>ku</strong>serer på tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse samtid med, at den studerende har mulighed<br />

for at specialisere sig yderligere i en bestemt region. Det forhold, at den studerende, som gennemfører<br />

en regional specialisering, stadig følger studieordningen for kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>ltu-<br />

38


elle studier, vurderes samtidig at sikre sammenhængen i bredden af uddannelsen. I den forbindelse<br />

bemærkes det, at de regionale fag på ToRS inden 1. september 2009 forpligtes til at udbyde 30 ECTS<br />

tilvalgsfag på kandidatniveau med indhold, niveau og eksamensform, som forventes at have en klar<br />

tilknytning til kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier.<br />

Idet der både er s<strong>pr</strong>oglige og <strong>ku</strong>lturanalytiske adgangskrav til uddannelsen vurderes det at være sandsynliggjort,<br />

at strukturen gør det muligt for de studerende at opnå det nødvendige faglige niveau inden<br />

for den normerede tid. Det bemærkes, at udviklingen af de studerendes s<strong>pr</strong>oglige kompetencer ikke<br />

indgår som et læringsmål for uddannelsen, idet der i højere grad fo<strong>ku</strong>seres på s<strong>pr</strong>ogforståelsen som et<br />

element i de tvær<strong>ku</strong>lturelle analyser. Samtidig bemærkes det, at det ikke er et krav, at der er sammenhæng<br />

mellem det adgangsgivende s<strong>pr</strong>og og den region, som den studerende skal specialisere sig i.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsen lægger op til en høj grad af samarbejde med <strong>pr</strong>aksisfeltet<br />

– især i kraft af de konstituerende <strong>pr</strong>aksisrelaterede valgfag i modul 6. Det vurderes samtidig at<br />

være sandsynliggjort, at uddannelsen vil <strong>ku</strong>nne drage fordel af ToRS allerede etablerede samarbejde<br />

med <strong>pr</strong>aksisfeltet.<br />

I forhold til de studerendes mulighed for at deltage i et internationalt studiemiljø, vurderes det, at universitetet<br />

har sandsynliggjort, at uddannelsen vil indgå i de eksisterende internationale aktiviteter, netværk<br />

og samarbejder på ToRS. Den strukturelle fleksibilitet omkring den regionale specialisering samt<br />

de <strong>pr</strong>aksisrelaterede forløb i modul 6 vurderes samtidig at sandsynliggøre, at de studerende vil have<br />

gode mulighed for at studere i udlandet i løbet af uddannelsen.<br />

Kriterium 6 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer<br />

Do<strong>ku</strong>mentation<br />

Hvordan forventes uddannelsens indhold samt de påtænkte pædagogiske og didaktiske metoder i uddannelsens<br />

moduler og fagelementer at understøtte realiseringen af uddannelsens mål for de studerendes<br />

læringsudbytte?<br />

”Et centralt læringsmål for kandidaterne er at <strong>ku</strong>nne relatere tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse og analyse med<br />

konkrete <strong>pr</strong>aksisfelter og empirisk materiale. Derfor er første og andet semester organiseret således at<br />

disse to kompetencer kan samtænkes af den studerende og i undervisningen. Endvidere skal den studerende<br />

<strong>ku</strong>nne arbejde selvstændigt og løsningsorienteret som del af et <strong>pr</strong>ojektforløb.<br />

Hele tredje semester støtter op om disse læringsmål. På tredje semester vil den studerende få mulighed<br />

for at møde aftagere i undervisningsforløb (seminarer mv), men også i deciderede <strong>pr</strong>ojektrelaterede<br />

forløb, hvor den studerende videreudvikler sin virksomhedsforståelse og evne til <strong>pr</strong>ojektledelse i en<br />

konkret <strong>pr</strong>aksis-situation. Med hensyn til undervisningen i mere <strong>ku</strong>lturanalytiske kompetencer og kvalifikationer<br />

så vil den blive tilrettelagt som forelæsninger og tekstdis<strong>ku</strong>ssioner, hvoraf en del vil foregå<br />

som dialogseminarer, hvor flere forskere i undervisningen reflekterer over og dis<strong>ku</strong>terer <strong>pr</strong>oblemstillingerne<br />

med de studerende og hinanden for derigennem at eksponere de studerende for den nyeste<br />

39


viden og spørgsmål inden for feltet, men også for at bibringe den studerende en forståelse for faglig<br />

diversitet og fortolkningens kompleksitet. Uddannelsen benytter sig af en række forskellige <strong>pr</strong>øveformer<br />

(se studieordningen Bilag 3), hvorved eksamensformerne reflekterer af<strong>pr</strong>øvning af en række forskelligartede<br />

kompetencer hos den studerende (for en beskrivelse af sammenhængen mellem <strong>pr</strong>øveform<br />

og kompetence<strong>pr</strong>øving se Humanistiske Fa<strong>ku</strong>ltet (2004: 16-19).” (Ansøgning, s. 13)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”De regionale fags videnskabelige personale (se Bilag i) eksaminerer i <strong>ku</strong>rserne og står for at vurdere,<br />

hvorledes eksaminanden lever op til kravet om at integrere den s<strong>pr</strong>oglige dimension i <strong>pr</strong>oblemstillingen.<br />

Den studerende kan fx vælge at anvende kildemateriale på originals<strong>pr</strong>og eller formulere en <strong>pr</strong>oblemstilling,<br />

hvor det s<strong>pr</strong>oglige er et aspekt på anden vis (se ansøgningens Bilag 40).” (Mail modtaget<br />

den 18. september 2008)<br />

Hvordan tænkes uddannelsen ind i institutionens krav til eller strategi for udviklingen af undervisernes<br />

pædagogiske kvalifikationer og kompetencer?<br />

Sammenfatning<br />

Der henvises til Det Humanistiske Fa<strong>ku</strong>ltets pædagogiske og didaktiske centre og redegøres for akkrediteringen<br />

af specialevejledere samt konferencen ”Samtaleformer på <strong>Universitet</strong>et – konference for<br />

undervisere, vejledere og studieadministratorer”, som blev afholdt i 2007. (Ansøgningen, s. 14)<br />

”Disse tilbud anvender ansatte på ToRS til udviklingen af kvalifikationer og kompetencer. Behovet for<br />

disse <strong>ku</strong>rser dis<strong>ku</strong>teres med de enkelte ansatte og med faggrupperne ved henholdsvis MUS og GRUS<br />

(gruppeudviklingssamtaler), hvorefter ledelsen <strong>pr</strong>ioriterer ressourcerne.<br />

Udviklingen af undervisernes pædagogiske kvalifikationer og kompetencer opbygges endvidere i den<br />

kollegiale supervision, som især finder sted, når undervisere er fælles om et <strong>ku</strong>rsusforløb og i forbindelse<br />

med adjunktpædagogi<strong>ku</strong>m eller ved pædagogiske satsninger. Endelig udfører studieledelsen konkrete<br />

vurderinger af behovet for viderekvalificeringer i forbindelse med <strong>ku</strong>rsusevalueringerne.” (Ansøgning,<br />

s. 14)<br />

Hvordan kan uddannelsen gennemføres i forhold til dimensionering, undervisnings- og arbejdsformer<br />

samt servicefaciliteter?<br />

”ToRS investerede for nogle få år siden i et s<strong>pr</strong>oglaboratorium for at facilitere og støtte s<strong>pr</strong>ogundervisningen<br />

og integrationen af s<strong>pr</strong>og i forskning og undervisning generelt. Det er ikke blot et almindeligt<br />

s<strong>pr</strong>oglaboratorium, men et multimedies<strong>pr</strong>og-laboratorium, hvis tekniske standard <strong>ku</strong>n kan beskrives<br />

som "state of the art" (Bilag 30). Dette s<strong>pr</strong>oglaboratorium er et vigtigt tilbud til de studerende, som<br />

vælger at tone deres kandidat-uddannelse med s<strong>pr</strong>og. Et andet eksempel på undervisningsfaciliteter er<br />

Carsten Niebuhr Afdelingens formidling og undervisning, der for en stor del er baseret på kendskab til<br />

et af Mellemøstens s<strong>pr</strong>og og dermed til aktuelt kildemateriale. Derfor er der på instituttet investeret i<br />

en parabolantenne, der kan modtage signaler fra arabiske, israelske, persiske og tyrkiske tv-stationer.<br />

Forskere, undervisere og studerende har adgang til at <strong>ku</strong>nne se fjernsyn fra ovenstående lande, og ud<br />

over internet-aviser er dette et vigtigt redskab for de lektorer og <strong>pr</strong>ofessorer, der løbende informerer<br />

den danske befolkning i aviser, TV og radio. Basisundervisningen i arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk<br />

s<strong>pr</strong>og er på ToRS internetbaseret. Dette giver mulighed for løbende at opdatere materiale og inddrage<br />

aktuelt stof, både i form af tekster, netfjernsyn og billeder.<br />

Endvidere giver netbaseret undervisning mulighed for at lytte til materialet, f.eks. i form af lytte-forstå-<br />

40


øvelser, samt mulighed for fjernundervisningsstuderende, af hvilke især Arabisk har et stort antal.<br />

Endvidere er der inden for de sidste år etableret <strong>pr</strong>ojektorer i de største undervisningslokaler. Som det<br />

fremgår af UndervisningsMiljø-Vurderingen (Bilag 31 og Bilag 32) er der planer om yderligere forbedringer<br />

i form af trådløst netværk og forbedringer af studiepladser. Disse initiativer er en del af både<br />

Det Humanistiske Fa<strong>ku</strong>ltetet og <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong>s satsning på bedre studiemiljø.” (Ansøgning,<br />

s. 15)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at undervisningsformerne er varierede og overordnet set understøtter<br />

uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Dog bemærkes det, at det i mindre grad er sandsynliggjort,<br />

hvordan uddannelsen vil sikre, at dette også er tilfældet i forhold til den regionale specialisering,<br />

hvor den studerende følger undervisningen på en anden uddannelse men går til eksamen efter<br />

studieordningen for kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier.<br />

Det vurderes at være sandsynliggjort, at udviklingen af undervisernes pædagogiske og didaktiske kompetencer<br />

vil blive <strong>pr</strong>ioriteret på uddannelsen. Med udgangspunkt i aktuelle behov forventes fa<strong>ku</strong>ltetets<br />

udviklingstilbud at blive benyttet, og det vurderes samtidig at være sandsynliggjort, at der vil være fo<strong>ku</strong>s<br />

på den løbende kollegiale supervision på uddannelsen.<br />

Endelig vurderes det at være sandsynliggjort, at infrastrukturen og faciliteterne på ToRS vil <strong>ku</strong>nne understøtte<br />

uddannelsens mål for læringsudbytte.<br />

Kriterium 7 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Do<strong>ku</strong>mentation<br />

Hvordan forventes institutionens system for kvalitetssikring (jf. de europæiske standarder) at bidrage<br />

til den fremadrettede udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen?<br />

”<strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong> tager kvalitetssikring af uddannelser meget seriøst og har blandt andet formuleret<br />

konkrete tiltag og mål i den netop underskrevne udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet<br />

(jf. Resultatmål nr. 11 ”Do<strong>ku</strong>mentation vedr. undervisning”), hvor det fremgår, at den foreslåede<br />

kvalitetssikringsmodel ”vil blive udfoldet hvad angår de nationale akkrediteringskriterier, som vil danne<br />

grundlag både for en uddannelsesudviklings<strong>pr</strong>oces og for et sæt kriterier til løbende intern selvevaluering<br />

af uddannelserne. Alle undervisningsevalueringer vil blive offentliggjort efter det nye koncept.” (s.<br />

12)<br />

Konkret har universitetet iværksat et <strong>pr</strong>ojekt om god <strong>pr</strong>aksis for undervisningsevaluering, der skal være<br />

med til at styrke det samlede kvalitetsarbejde. Projektet er det første af en række af interne kvalitetssikrings<strong>pr</strong>ojekter<br />

på universitetet. I 2008 fo<strong>ku</strong>seres der, foruden udvikling af den generelle begrebsramme,<br />

på undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse og opfølgning.<br />

41


Formålet med <strong>pr</strong>ojektet er, at fastlægge rammerne for undervisningsevaluering som et kvalitetsudviklingsredskab<br />

samt leve op til interne og eksterne krav til undervisningsevaluering. Projektet indeholder<br />

tre centrale elementer. For det første afdækker <strong>pr</strong>ojektet universitetets <strong>pr</strong>aksis inden for undervisningsevaluering.<br />

For det andet deler <strong>pr</strong>ojektet sin viden om <strong>pr</strong>aksis med alle fa<strong>ku</strong>lteterne. For det tredje<br />

kommer <strong>pr</strong>ojektet med en god <strong>pr</strong>aksis for undervisningsevaluering på KU. Projektet løber indtil udgangen<br />

af 2008.” (Ansøgning, s. 15)<br />

Beskrivelse af institutionens kvalitetssikringssystem. Herunder:<br />

- Hvad er kvalitetssikringssystemets formål og indhold?<br />

- Hvilke dele består kvalitetssikringssystemet af?<br />

- Hvordan er samspillet mellem kvalitetssikringssystemets enkelte dele?<br />

- Hvordan er institutionens <strong>pr</strong>ocedurer for, hvordan den indhentede viden omsættes i kvalitetsforbedringer?<br />

”Studienævnet har i henhold til <strong>Universitet</strong>sloven §18, stk. 6 ansvaret for at sikre kvaliteten og den<br />

fortsatte udvikling af uddannelserne. Dette ansvar indbefatter et kvalificeret og kontinuerligt arbejde<br />

med at udvikle uddannelserne. I arbejdet inddrages en bred vifte af aftagere (aftagerpanel, censorformandskabet<br />

m.fl.), som er beskrevet under kriterium 1, samt en række andre kvalitetsfremmende foranstaltninger<br />

som beskrevet herunder.<br />

For det første har Studienævnet nedsat en fast følgegruppe til uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier bestående<br />

af 8 VIP (medlemmerne af det udvalg, som har udarbejdet forslaget til den nye uddannelse), der<br />

skal følge undervisningen, de studerende, eksaminerne og relationen til arbejdsmarkedet på tæt hold.<br />

Det er udvalgets opgave kontinuerligt at sikre, at uddannelsen har det niveau, den retning og den <strong>pr</strong>ofil<br />

som er tiltænkt.<br />

For det andet inddrages en række kompetence-personer i den løbende evaluering af de uddannelser, som<br />

udbydes på instituttet: Fagfolk fra censorkorpset, personer fra aftagerpanelet, studerende fra fagråd og<br />

dimittender. Erhvervsvejlederen indtager en central rolle i høringen af dimittender.<br />

For det tredje støtter Studienævnet i dets kvalitetssikring af uddannelserne sig til <strong>ku</strong>rsusevalueringer. Studienævnet<br />

foretager hvert semester evaluering af samtlige <strong>ku</strong>rser. Resultaterne af <strong>ku</strong>rsusevalueringerne<br />

forlægges Studienævnet, som anvender dem i den løbende dialog med fagene og underviserne samt i<br />

dets vurdering af ressourcebehov og forbedringer.<br />

For det fjerde vil den faste følgegruppe til uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier løbende inddrage karaktergennemsnit<br />

for samlige eksaminer som led i en kvalitetssikring af uddannelsen.<br />

For det femte udarbejder fagenes koordinatorer og undervisere tilbagemeldinger til studieledelsen angående<br />

forhold på uddannelserne generelt og <strong>ku</strong>rserne specifikt, for derigennem at give ledelsen mulighed<br />

for at agere hurtigt og konstruktivt i relation til kritiske forhold. Endvidere er disse tilbagemeldinger<br />

nødvendige til kontekstualisering af studenterevalueringerne.<br />

For det sjette er studievejlederne samt erhvervsvejleder med til studienævnsmøder, hvor deres <strong>pr</strong>imære<br />

opgave er at bidrage med erfaringer og vurderinger af kvaliteten af uddannelsesforløbene set fra deres<br />

positioner og daglige interaktion med de studerende i både indslusning, gennemførelses- og udslusningsfasen.<br />

Studienævnet benytter sig således af en række sikringsmekanismer, som til stadighed er under udvik-<br />

42


ling. Afvigende og uforventede eksamensresultater, evalueringer samt kritiske kommentarer fra fagfolk<br />

vil give anledning til overvejelser i Studienævnet om, hvorvidt det bør resultere i ændringer i studieordning,<br />

<strong>ku</strong>rsernes/uddannelsens tilrettelæggelse eller ressourcetilførsel. Ved ansættelse af nye undervisere<br />

skal ansøgere <strong>ku</strong>nne do<strong>ku</strong>mentere undervisningsmæssige kvalifikationer, og der afholdes i nogle<br />

tilfælde <strong>pr</strong>øveundervisning som led i ansættelsesforløbet.<br />

ToRS har arbejdet målrettet med kvalitetssikring af uddannelserne, og det afspejler sig bla. i den spørgeskemaundersøgelse<br />

af undervisningsmiljøet blandt studerende på KU i 2007. I denne undersøgelse<br />

ligger ToRS meget højt på Humaniora, hvad angår tilfredshed blandt de studerende (Bilag 33).” (Ansøgning,<br />

s. 15f)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong>s overordnede system for kvalitetssikring er under opbygning,<br />

da der er endnu ikke udarbejdet strategier, politikker og <strong>pr</strong>ocedurer for kvalitetssikring. Det bemærkes<br />

dog, at man på fa<strong>ku</strong>ltetet har igangsat et kvalitetssikrings<strong>pr</strong>ojekt med fo<strong>ku</strong>s på <strong>ku</strong>rsusevalueringer, men<br />

det vurderes at være uklart, hvordan dette <strong>pr</strong>ojekt indgår i den fremadrettede kvalitetssikring af kandidatuddannelsen<br />

i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier.<br />

På institutniveau vurderes det at være sandsynliggjort, at uddannelsen vil indgå i studienævnets eksisterende<br />

kvalitetssikringsarbejde. Udvalget for Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier forventes ligeledes at indgå i kvalitetssikringen<br />

af uddannelsen, og det vurderes at være sandsynliggjort, at der løbende vil blive indsamlet<br />

kvantitative og kvalitative informationer internt såvel som eksternt, som et led i kvalitetssikringen af<br />

uddannelsen.<br />

Samlet set vurderes kriterium 8 at være opfyldt delvist tilfredsstillende, da det tillægges betydning, at<br />

KU’s overordnede kvalitetssikringssystem er under opbygning, og da der ikke vurderes at være sandsynliggjort<br />

en kobling mellem kvalitetssikringsarbejdet på ToRS og de <strong>pr</strong>ojekter, der er i gang på <strong>Københavns</strong><br />

<strong>Universitet</strong>.<br />

43


Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte)<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil<br />

Do<strong>ku</strong>mentation<br />

Hvordan stemmer uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil overens med og lever op til den relevante bekendtgørelses<br />

bestemmelser for uddannelsens titel/betegnelse?<br />

”Uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil (kompetence<strong>pr</strong>ofil), som den er beskrevet i udkast til studieordning for<br />

kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier, stemmer overens med uddannelsens titel/betegnelse i<br />

henhold til Uddannelsesbekendtgørelsen (2004) §28. Kompetence<strong>pr</strong>ofilen beskriver kernediscipliner<br />

inden for feltet Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier.” (Ansøgning, s. 17)<br />

Hvordan stemmer uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil overens med og lever op til kravene til uddannelsens<br />

mål for læringsudbytte, som beskrevet i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse?<br />

Kandidatuddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil er som det fremgår, udarbejdet ud fra Kvalifikationsrammen<br />

(2008) og dennes opdeling af den faglige <strong>pr</strong>ofil (kompetence<strong>pr</strong>ofilen) i Viden, Færdigheder og Kompetencer<br />

(se skemaet i Bilag 42). (Ansøgning, s. 17)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”De nuværende <strong>ku</strong>rser (fag), som beskæftiger sig med det tvær<strong>ku</strong>lturelle felt har vi indtil nu måtte udbyde<br />

”klatvis” som BA tilvalg og enkeltstående elementer på kandidatniveau (altså ikke som en samlet<br />

BA eller Kandidatuddannelse). Vi har dog udviklet og med stor success udbudt et samlet BA tilvalg (45<br />

ECTS) i Komparative Kulturstudier, hvor det tvær<strong>ku</strong>lturelle er en integreret del. Gennem differentieret<br />

undervisning og yderligere undervisningstilbud i form af seminarer og vejledning har det været muligt<br />

for studerende på forskellige niveauer at nå de Faglige mål, som er opstillet i de respektive studieordninger.<br />

Dette har været en overgangsperiode. Med en egen studieordning i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier<br />

vil <strong>ku</strong>rserne (fagene) målrette sig direkte til en specifik gruppe af studerende på et specifikt niveau og<br />

med specielle faglige mål for øje. Derfor vil det være vanskeligt og ikke hensigtsmæssigt at udbyde de<br />

samme <strong>ku</strong>rser (fag) på både BA tilvalgsniveau og kandidatniveau. ToRS skal således fx stadig udbyde<br />

<strong>ku</strong>rset (faget) ”Kultur- og samfundsteori for tvær<strong>ku</strong>lturelle studier” på BA niveau og BA tilvalgsniveau<br />

og samtidig udbyde et andet <strong>ku</strong>rsus (fag) (baseret på erfaringer fra det tidligere <strong>ku</strong>rsus) på kandidatniveau<br />

målrettet til de studerende på Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier.” (<strong>mail</strong> modtaget 3. oktober 2008)<br />

44


Sagsbehandlers vurdering<br />

Uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil vurderes at have hovedvægt inden for det humanistiske hovedområde og<br />

overordnet set at leve op til § 28 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser<br />

ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

På baggrund af skemaet i bilag 42 vurderes der ligeledes at være overensstemmelse mellem uddannelsens<br />

kompetence<strong>pr</strong>ofil og beskrivelsen af kandidatniveauet i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående<br />

uddannelser.<br />

Kriterium 9 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

45


Oplysninger og anbefalinger vedr. uddannelsens legalitetsforhold<br />

Bekendtgørelsesforhold<br />

Hvilken bekendtgørelse og hvilken § heri ønsker institutionen uddannelsen godkendt i henhold til?<br />

§ 28 i Uddannelsesbekendtgørelsen (Ansøgning, s. 17)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Kandidatuddannelsen vurderes at <strong>ku</strong>nne godkendes i henhold til § 28 i bekendtgørelse nr. 338 af 6.<br />

maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

Det bemærkes, at der i udkastet til studieordningen refereres til et forældet regelsæt i forhold til uddannelsens<br />

adgangskrav. Uddannelsens adgangskrav reguleres i forhold til bekendtgørelse nr. 32 af 29.<br />

januar 2008 om adgang mv. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Adgangsbekendtgørelsen).<br />

Det bemærkes yderligere, at ordet ”<strong>pr</strong>aktik” ikke bør indgå i titlen på fagelementet ”Projektorienteret<br />

forløb (<strong>pr</strong>aktik)” i modul 6.<br />

Erstatter uddannelsen helt eller delvist et allerede eksisterende uddannelsesudbud?<br />

”Uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier erstatter hverken helt eller delvist eksisterende uddannelser.”<br />

(Ansøgning, s. 17)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”Grundlæggende så er der tale om en ny uddannelse som 1) delvis baserer sig på eksisterende uddannelser<br />

og erfaringer (<strong>ku</strong>rser, der så skal tilpasses og justeres ifht tvær<strong>ku</strong>lturelle studier) og som 2) selvfølgelig<br />

også kræver at vi udvikler nye <strong>ku</strong>rser og samarbejder.”<br />

”På ToRS er der en række undervisningsudbud som undervisningen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier vil læne<br />

sig op ad. [Bl.a.] "En analyse bliver til" som var et pilot-undervisningsforløb målrettet på at udvikle et<br />

<strong>ku</strong>rsusforløb knyttet til modul 5. Kurset virker meget egnet og vi vil videreudvikle det så det passer til<br />

de forventninger og rammer som studieordningen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier opstiller.<br />

Ligeledes har vi afholdt <strong>ku</strong>rset "Kulturel Oversættelse", som er et overbygnings<strong>ku</strong>rsus udbudt af<br />

Asienstudier og Minoritetsstudier. Kurset skal udgøre fundamentet med enkelte justeringer således at<br />

det passer til kravene i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier i modul 1” (Mail 2 fra den 10. september 2008)<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

…de <strong>ku</strong>rser, som nu udbydes, [vil] ikke blive udbudt i deres nuværende form, da de knytter an til helt<br />

andre studieordninger og andre niveauer. Vi skal på baggrund af vores erfaringer fra <strong>ku</strong>rserne skræddersy<br />

nye <strong>ku</strong>rsusudbud (fagudbud), som knytter sig direkte til studieordningen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier.<br />

I det tilfælde et af <strong>ku</strong>rsusudbuddene (fagudbuddene) på Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier ækvivalerer med et studieelement<br />

(fagelement) i en anden studieordning (både hvad angår adgangskrav, niveau, <strong>pr</strong>ogression<br />

46


og faglige mål), vil Studienævnet <strong>ku</strong>nne vælge at udbyde det pågældende <strong>ku</strong>rsus til andre uddannelser.<br />

(Mail modtaget 3. oktober 2008)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Kandidatuddannelsen i tvær<strong>ku</strong>lturelle studier vurderes ikke at erstatte et eksisterende uddannelsesudbud.<br />

Titel/betegnelse<br />

Dansk titel/betegnelse, som indstillet af institutionen<br />

Titel: ”Cand. mag. i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier” (Ansøgning, s. 17)<br />

Betegnelse: ”Kandidatuddannelse i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier” (Ansøgning, s. 17)<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Engelsk titel/betegnelse, som indstillet af institutionen<br />

Titel: ”Master of Arts in Cross-Cultural Studies” (Ansøgning, s. 17)<br />

Betegnelse: ”Master’s Programme in Cross-Cultural Studies” (Ansøgning, s. 17)<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Hovedområde, som indstillet af institutionen<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

”Grundet uddannelsens kernefaglighed (se bl.a. kriterium 3, punkt 1, 2 og 3) ønskes uddannelsen indplaceret<br />

under det humanistiske hovedområde.” (Ansøgning, s. 18)<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Hvis uddannelsen er tværfaglig: Hvilke faglige områder vægter tungest i uddannelsen?<br />

”Uddannelsen er ikke tværfaglig i traditionel forstand” (Ansøgning, s. 18)<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

47


Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid, som indstillet af institutionen<br />

”Uddannelsen er normeret til 120 ECTS svarende til 2 årsværk jf. universitetsloven (2007) §4” (Ansøgning,<br />

s. 18).<br />

Hvis uddannelsen afviger fra normalen: Hvorfor er dette tilfældet?<br />

Ikke relevant.<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Takstindplacering<br />

Uddannelsens takstmæssige indplacering, som indstillet af institutionen<br />

”Da kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier er en humanistisk uddannelse og ikke er forbundet<br />

med ekstraordinære udgifter, forventes den indplaceret i takstgruppe 1” (Ansøgning, s. 18).<br />

Evt. institutionens begrundelse herfor<br />

Ikke relevant.<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Adgangskrav<br />

Uddannelsens adgangskrav, som indstillet af institutionen<br />

”Studerende med en bacheloruddannelse fra et dansk universitet har adgang til den 2-årige kandidatuddannelse<br />

i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier under forudsætning af, at bacheloruddannelsen omfatter A. Mindst<br />

15 ECTS studier relateret til <strong>ku</strong>lturanalyse (<strong>ku</strong>lturteori, <strong>ku</strong>lturanalyse og metoder til <strong>ku</strong>lturanalyse (fx<br />

kvalitative metoder)) og B. Kan do<strong>ku</strong>mentere s<strong>pr</strong>ogforståelse i form af 30 ECTS <strong>pr</strong>opædeutik i et<br />

s<strong>pr</strong>og, der ikke er svensk, norsk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. En bachelor, som ikke opfylder<br />

ovenstående minimumskrav i s<strong>pr</strong>ogforståelse (adgangskrav B), kan alternativt have, hvad der svarer til<br />

48


15 ECTS s<strong>pr</strong>ogforståelse på tilvalgsniveau” (Ansøgning, s. 18).<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

For bacheloruddannelser<br />

Under hvilket hovedområde i adgangsbekendtgørelsens bilag 1, ønskes uddannelsen placeret?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Hvilke kandidatuddannelser giver uddannelsen adgang til (der skal angives minimum to)?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

For kandidatuddannelser<br />

Hvilke bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende (der skal angives minimum en)?<br />

”Japansk, kinesisk, arabisk, religionsvidenskab, russisk, indonesisk, thai, tibetologi, indianske s<strong>pr</strong>og og<br />

<strong>ku</strong>lturer, eskimologi, hebraisk, persisk, tyrkisk, balkanstudier, bulgarsk, grækenlansstudier og polsk.<br />

Studerende, der har taget tilvalgsmodulet ”S<strong>pr</strong>og- og <strong>ku</strong>lturmøde” på Minoritetsstudier samt har hvad<br />

der svarer til 15 ECTS <strong>ku</strong>lturanalytisk indhold i studierne, kan også optages” (Ansøgning, s. 18).<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

For masteruddannelser<br />

Hvilke bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende (der skal som minimum angives enten en akademisk<br />

bacheloruddannelse, en <strong>pr</strong>ofessionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse<br />

eller en diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb)?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

49


Hvilke adgangsgivende bacheloruddannelser anses som relevante?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Hvilke krav der stilles til ansøgers erhvervserfaring for, at den anses som relevant?<br />

Ikke relevant.<br />

Ikke relevant.<br />

Hvornår ønskes uddannelsen udbudt første gang?<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Dimensionering<br />

”Kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier ønskes udbudt først gang <strong>pr</strong>. 1. september 2009” (Ansøgning,<br />

s. 18).<br />

Evt. krav til minimumsoptag for uddannelsen, som indstillet af institutionen<br />

”Der er fastsat et minimumsoptag på 12 studerende” (Ansøgning, s. 18).<br />

Evt. adgangsbegrænsning for uddannelsen, som indstillet af institutionen<br />

”Der er ikke sat en maksimumsramme” (Ansøgning, s. 18).<br />

Hvis der er fastsat adgangsbegrænsning for uddannelsen<br />

Maksimumramme/adgangsbegrænsning for tilgangen til uddannelsen, som indstillet af universitetet<br />

”Der er ikke sat en maksimumsramme” (Ansøgning, s. 18).<br />

For kandidat- og masteruddannelser: Udvælgelseskriterierne for uddannelsen, som indstillet af institutionen<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det bemærkes, at minimumsoptaget på 12 studerende <strong>ku</strong>n gælder det første år.<br />

50


Censorkorps<br />

Hvilket censorkorps ønsker institutionen tilknyttet uddannelsen (<strong>ku</strong>n ét)?<br />

Censorkorpset for komparative <strong>ku</strong>lturstudier og minoritetsstudier (Ansøgning, s. 17)<br />

Hvordan er der sammenhæng mellem censorkorpstilknytningen og uddannelsens kernefaglighed?<br />

”Fagligheden i censorkorpset tilknyttet Komparative Kulturstudier og Minoritetsstudier harmonerer<br />

med uddannelsens fo<strong>ku</strong>s på tvær<strong>ku</strong>lturel forståelse, hvor netop inddragelsen af empirisk materiale fra<br />

regioner uden for Danmark tilvejebringes og analyseres på baggrund af en række metodiske og teoretiske<br />

tilgange inden for både samfundsvidenskab og humaniora (fx litteraturanalyser, feltarbejde, kvantitative<br />

undersøgelser, kvalitative interviews mv). Endvidere har censorkorpset også faglig tyngde inden<br />

for området s<strong>pr</strong>ogforståelse.” (Ansøgning, s. 17).<br />

Hvilket s<strong>pr</strong>og udbydes uddannelsen på?<br />

Dansk (Ansøgning, s. 18).<br />

Tekst til uddannelsesguiden.dk<br />

Supplerende do<strong>ku</strong>mentation<br />

”Endvidere vil undervisning på engelsk i nogle tilfælde finde sted som en del af internationaliseringen<br />

af uddannelsen…” (Mail fra 18. september 2008)<br />

Udbydes uddannelsen på andre institutioner?<br />

”Uddannelsen udbydes ikke på andre institutioner i Danmark” (Ansøgning, s. 18).<br />

For bachelor- og kandidatuddannelser<br />

Tekst til brug for uddannelsesguiden.dk<br />

”Om uddannelsen<br />

På uddannelsen studerer du tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold i en globaliseret verden, og du erhverver dig viden<br />

om og evne til at anvende teorier og metoder til studiet af komplekse tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemstillinger.<br />

Desuden specialiserer du dig i en regions forhold, det være sig politik, <strong>ku</strong>ltur, samfund, religion eller<br />

lignende. Mulighederne for regional specialisering lægger sig hovedsageligt op af instituttets mangeårige<br />

erfaring i og arbejde med regioner som Mellemøsten, Asien, Østeuropa, Rusland og Arktis. Du lærer<br />

desuden at omsætte din viden i <strong>pr</strong>aksis i forbindelse med fx <strong>pr</strong>ojektorienterede forløb så som <strong>pr</strong>aktik,<br />

formidling eller virksomhedsforståelse.<br />

51


Undervisningsformen<br />

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og dis<strong>ku</strong>ssion,<br />

dialogseminarer hvor forskere dis<strong>ku</strong>terer et <strong>pr</strong>oblem fra forskellige vinkler, input fra erhvervslivet,<br />

<strong>pr</strong>ojektorienteret forløb og mere selvstændigt <strong>pr</strong>ojektarbejde ofte i grupper og med vejledning af forskere.<br />

Til eksamen vil der både være skriftlige og mundtlige <strong>pr</strong>øveformer.<br />

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager 1/2 år og giver<br />

titlen cand.mag.<br />

Uddannelsen foregår i København. Se højremenuen.<br />

Du kan læse om andre humanistiske uddannelser i oversigtsartiklen.<br />

Karriere<br />

Studiet giver dig jobmuligheder inden for både det offentlige og det <strong>pr</strong>ivate, hvor globalisering og<br />

tvær<strong>ku</strong>lturelle forhold i stigende grad er en udfordring. Gennem uddannelsen vil du have erhvervet dig<br />

en række kvalifikationer og kompetencer, som gør dig i stand til at analysere tvær<strong>ku</strong>lturelle <strong>pr</strong>oblemer<br />

og regionale forhold og derigennem rådgive virksomheder og institutioner om potentialer og mulige<br />

løsninger på barrierer.<br />

Du kan læse mere om jobfunktioner og arbejdsområder i artiklerne om fx Organisationer og foreninger<br />

og Rådgivningsvirksomhed. Du kan komme til at arbejde med forskning ved fx at søge en ph.d.uddannelse,<br />

som tager 3 år.<br />

I 2005 var 75 <strong>pr</strong>ocent af de nyuddannede kandidater inden for humaniora i beskæftigelse eller i uddannelse<br />

på højere niveau. Se tallene fordelt på uddannelsesinstitutioner. Se forklaring på tallene. Se mere<br />

om fremtidsudsigter inden for det humanistiske og pædagogiske fagområde.<br />

Økonomi<br />

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.<br />

<strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong> (KU)<br />

På KU kan du studere Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier på et niveau:<br />

• 2-årig kandidatuddannelse<br />

Du har også mulighed for at tage enkelte <strong>ku</strong>rser eller et sammenhængende forløb på op til et halvt år<br />

på uddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier, hvis du er indskrevet på et andet universitetsstudium på Humaniora.<br />

Du kan læse mere om studiestrukturen i artiklen om <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong> eller på uddannelsesstedets<br />

hjemmeside. Se uddannelsessteder i højremenuen.<br />

Adgangskrav<br />

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Tvær<strong>ku</strong>lturelle Studier skal du have bestået en bacheloruddannelse<br />

med 15 ECTS <strong>ku</strong>lturanalytisk indhold (<strong>ku</strong>lturteori, <strong>ku</strong>lturanalyse og metoder til <strong>ku</strong>lturanalyse<br />

(fx kvalitative metoder så som feltarbejde). Endvidere kræves det, at du kan do<strong>ku</strong>mentere 30<br />

ECTS <strong>pr</strong>opædeutisk s<strong>pr</strong>ogkompetence i et s<strong>pr</strong>og, som ikke er dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller<br />

fransk. Såfremt du ikke kan do<strong>ku</strong>mentere dette s<strong>pr</strong>ogkrav, kan du optages, hvis du har, hvad der svarer<br />

til 15 ECTS s<strong>pr</strong>ogforståelse på tilvalgsniveau. Kurser i <strong>ku</strong>lturanalyse, <strong>pr</strong>opædeutik såvel som s<strong>pr</strong>ogforståelse<br />

udbydes på Institut for Tvær<strong>ku</strong>lturelle og Regionale Studier, men også på en række andre institutter<br />

og universiteter i Danmark.<br />

52


Optagelse<br />

Optagelse på kandidatuddannelsen sker direkte på <strong>Københavns</strong> <strong>Universitet</strong>s Humanistiske Fa<strong>ku</strong>ltet.<br />

Se vejledning, skema og frister på Humanioras studievejledning www.hum.<strong>ku</strong>.dk/vejledning<br />

Uddannelsen udbydes første gang 1. september 2009.<br />

Få mere at vide<br />

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedernes hjemmeside. Se under uddannelsessteder i højremenuen.<br />

På hjemmesiden for Institut for Tvær<strong>ku</strong>lturelle og Regionale Studier (www.tors.<strong>ku</strong>.dk) findes der<br />

yderligere information.<br />

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelserne ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

Nr. 338 af 6. maj 2004.<br />

Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).<br />

Nr. 32 af 29. januar 2008.” (Bilag, 36)<br />

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!