30.09.2013 Views

og kandidatuddannelse i fransk sprog, litteratur og kultur Aarhus ...

og kandidatuddannelse i fransk sprog, litteratur og kultur Aarhus ...

og kandidatuddannelse i fransk sprog, litteratur og kultur Aarhus ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Aarhus</strong> Universitet<br />

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen<br />

Marianne Kjær<br />

Sendt pr. e-mail:<br />

au@au.dk, mj@adm.au.dk<br />

Akkreditering <strong>og</strong> godkendelse af eksisterende <strong>kandidatuddannelse</strong> i <strong>fransk</strong><br />

spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong>.<br />

Kandidatuddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (herefter uddannelsen)<br />

godkendes hermed i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen 1 , § 18/ bekendtgørelsens<br />

bilag 1, 1.4. Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6<br />

år.<br />

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 22. maj 2012 akkrediteret uddannelsen<br />

positivt, jf. akkrediteringslovens 2 § 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte<br />

akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det<br />

Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel.<br />

Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med<br />

fastsatte kriterier for kvalitet <strong>og</strong> relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 3 samt<br />

”Vejledning til ansøgning om akkreditering <strong>og</strong> godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser”,<br />

2. udgave, 1. februar 2011.<br />

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for<br />

uddannelsens relevans <strong>og</strong> kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Afgørelse fra Styrelsen for Universiteter <strong>og</strong> Internationalisering<br />

Akkrediteringsrådet har den 24. maj 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for<br />

Universiteter <strong>og</strong> Internationalisering om nedenstående forhold.<br />

Styrelsen for Universiteter <strong>og</strong> Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse<br />

om<br />

1. uddannelsens titel/betegnelse,<br />

2. uddannelsens normerede studietid,<br />

3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt<br />

4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,<br />

jf. brev af 8. juni 2012 fra UI til ACE Denmark – med kopi til universitetet.<br />

1<br />

Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

2<br />

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser<br />

(akkrediteringsloven).<br />

3<br />

Bekendtgørelse nr. 1402 af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans <strong>og</strong> kvalitet <strong>og</strong> om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).<br />

Akkrediteringsrådet<br />

19. juni 2012<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Studiestræde 5<br />

1455 København K<br />

Telefon 3392 6900<br />

Telefax 3392 6901<br />

E-post<br />

Netsted www.acedenmark.dk<br />

CVR-nr. 30603907<br />

Sagsbehandler<br />

Malene Hyldekr<strong>og</strong><br />

Telefon 7231 8808<br />

Telefax 3395 1300<br />

E-post mahy@acedenmark.dk<br />

Sagsnr. 12-122602<br />

Dok nr. 2321799<br />

Side 1/3


UI har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev:<br />

Titel<br />

Dansk: Cand.mag. i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

Engelsk: Master of Arts (MA) in French Language, Literature and Culture<br />

eller<br />

Dansk: Cand.mag. i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> <strong>og</strong> [tilvalg]<br />

Engelsk: Master of Arts (MA) in French Language, Literature and Culture<br />

and [tilvalg på engelsk]<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS-point.<br />

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering<br />

Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er<br />

6312.<br />

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode:<br />

Danmarks Statistik: UDD 6416 AUDD 6731<br />

Evt. fastsættelse af maksimumrammer<br />

Der er hverken en ministerielt fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen<br />

eller en adgangsbegrænsning, fastsat af universitetet.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for <strong>fransk</strong>.<br />

Akkrediteringsrådets godkendelse<br />

På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering <strong>og</strong> UI’s afgørelse<br />

vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. universitetslovens<br />

§ 3, stk. 1 4 .<br />

Akkrediteringen er gældende til <strong>og</strong> med den 30. juni 2018, svarende til en periode<br />

på 6 år, som er den af rådet vedtagne standardperiode, jf. akkrediteringslovens<br />

§ 7, stk. 2.<br />

Adgangskrav<br />

Kandidatuddannelsens adgangskrav:<br />

- Dansk A<br />

Retskravsbachelorer:<br />

- Bacheloruddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (<strong>Aarhus</strong> Universitet)<br />

Adgang til <strong>kandidatuddannelse</strong>ns A-linje forudsætter:<br />

- bacheloruddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (<strong>Aarhus</strong> Universitet)<br />

- bacheloruddannelsen i <strong>fransk</strong> (Københavns Universitet)<br />

4 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven).<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 2/3


- bacheloruddannelserne i spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> kommunikation samt spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> europæiske<br />

studier med <strong>fransk</strong> (<strong>Aarhus</strong> Universitet)<br />

- bacheloruddannelserne i virksomhedskommunikation med <strong>fransk</strong> (<strong>Aarhus</strong>,<br />

Aalborg <strong>og</strong> Syddansk Universitet)<br />

- bacheloruddannelsen i international erhvervsøkonomi, spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

(/negot) med <strong>fransk</strong> (Syddansk Universitet)<br />

Adgang til <strong>kandidatuddannelse</strong>ns B-linje forudsætter:<br />

- En bestået bacheloruddannelse med <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (<strong>Aarhus</strong><br />

Universitet) eller <strong>fransk</strong> (Københavns Universitet) med et bachelortilvalg<br />

(45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes fagrække).<br />

Adgang til <strong>kandidatuddannelse</strong>ns C-linje forudsætter:<br />

- En bestået bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i <strong>fransk</strong>.<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen udbydes i <strong>Aarhus</strong>.<br />

Forudsætning for godkendelsen<br />

Uddannelsen <strong>og</strong> dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder<br />

særligt uddannelsesbekendtgørelsen.<br />

Uddannelsen er danskspr<strong>og</strong>et <strong>og</strong> udbydes <strong>og</strong>så på København Universitet.<br />

Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på email:<br />

acedenmark@acedenmark.dk, såfremt der er spørgsmål eller behov for<br />

yderligere information.<br />

Med venlig hilsen<br />

Søren Barlebo Rasmussen Anette Dørge Jessen<br />

Formand Direktør<br />

Akkrediteringsrådet ACE Denmark<br />

Bilag:<br />

Kopi af akkrediteringsrapport<br />

Kopi af dette brev er sendt til:<br />

Børne- <strong>og</strong> Undervisningsministeriet<br />

Danmarks Statistik samt<br />

Styrelsen for Universiteter <strong>og</strong> Internationalisering<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 3/3


Bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong> i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

<strong>Aarhus</strong> Universitet<br />

Turnusakkreditering 2011-2


Turnusakkreditering, 2011-2<br />

Publikationen er udgivet elektronisk på<br />

www.acedenmark.dk<br />

2


Indholdsfortegnelse<br />

Indledning .......................................................................................................................................................... 4<br />

Sagsbehandling .................................................................................................................................................. 5<br />

Indstilling for bacheloruddannelsen .................................................................................................................. 7<br />

Indstilling for <strong>kandidatuddannelse</strong>n .................................................................................................................. 8<br />

Resumé af kriterievurderingerne ....................................................................................................................... 9<br />

Grundoplysninger for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n ............................................................................... 10<br />

Bacheloruddannelsens kompetenceprofil ........................................................................................................ 11<br />

Kandidatuddannelsens kompetenceprofil ........................................................................................................ 12<br />

Bacheloruddannelsens struktur ........................................................................................................................ 13<br />

Kandidatuddannelsens struktur........................................................................................................................ 14<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen ............................................................................................................... 17<br />

Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse ............................................................................................... 21<br />

Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning <strong>og</strong> er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet . 21<br />

Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil <strong>og</strong> niveau samt intern kvalitetssikring .................................... 25<br />

Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil <strong>og</strong> niveau ....................................................................................... 25<br />

Kriterium 4: Uddannelsens struktur <strong>og</strong> tilrettelæggelse .................................................................................. 29<br />

Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen ......................................................................... 41<br />

Indstilling til Styrelsen for Universiteter <strong>og</strong> Internationalisering for <strong>kandidatuddannelse</strong>n ............................ 49<br />

3


Indledning<br />

Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering <strong>og</strong> godkendelse<br />

af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af<br />

akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har<br />

akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten<br />

er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af<br />

akkrediteringspanelets faglige vurdering.<br />

Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten<br />

under de relevante kriterier.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans <strong>og</strong> kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr. 1402 af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen)<br />

samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering <strong>og</strong> godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser.<br />

Akkrediteringsrapporten består af fem dele:<br />

- ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet<br />

- Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil <strong>og</strong> struktur<br />

- Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen<br />

- Indstilling til Styrelsen for Universiteter <strong>og</strong> Internationalisering<br />

- Legalitetskontrol<br />

Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets<br />

indstilling træffer Styrelsen for Universiteter <strong>og</strong> Internationalisering afgørelse om uddannelsens<br />

tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens<br />

normerede studietid <strong>og</strong> eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold).<br />

4


Sagsbehandling<br />

Akkrediteringspanelet<br />

Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om<br />

<strong>og</strong> erfaring med:<br />

Uddannelse inden for hovedområdet<br />

Forskning inden for <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

Undervisning <strong>og</strong> uddannelsesplanlægning inden for <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> arbejdsmarkedsforhold inden for området<br />

Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n i<br />

<strong>fransk</strong> består af:<br />

Kernefaglig ekspert<br />

Karin Gundersen (f. 1944), dr. philos. 1980, professor i <strong>fransk</strong> <strong>litteratur</strong> ved Universitetet i Oslo siden 1983.<br />

Særlige forskningsområder: den <strong>fransk</strong>e roman fra Stendhal til Proust, samt moderne <strong>fransk</strong> teori <strong>og</strong> filosofi.<br />

Underviser i <strong>fransk</strong> <strong>litteratur</strong> på alle nivåer <strong>og</strong> fra alle tider/genre etter 1550. Veileder PhD-avhandlinger <strong>og</strong><br />

Masteroppgaver. Var medlem av bedømmergruppen i Högskolerådets evaluering av grunn- <strong>og</strong> forskerutdanningen<br />

i <strong>fransk</strong> ved svenske universiteter <strong>og</strong> høyskoler, 2004-2005.<br />

Aftagerrepræsentant<br />

Dorte Fristrup, rektor, Århus Statsgymnasium. Cand.mag. i <strong>fransk</strong> <strong>og</strong> master i fremmedspr<strong>og</strong>spædag<strong>og</strong>ik.<br />

Lektor <strong>og</strong> senere vicerektor ved Horsens HF & VUC, fagkonsulent for <strong>fransk</strong> mv. i Undervisningsmininsteriet<br />

2005-2010. Medlem af regeringens Arbejdsgruppe for fremmedspr<strong>og</strong> i Danmark.<br />

Studerende<br />

Laura Salomonsen læser på <strong>kandidatuddannelse</strong>n i dansk på Aalborg Universitet med tilvalg i <strong>kultur</strong>forståelse.<br />

Hun har siddet i studienævnet siden 2010 som repræsentant for <strong>kultur</strong>forståelse <strong>og</strong> deltager desuden i<br />

forskningsprojektet ”Syntaktisk stilistik”.<br />

Datoer i sagsbehandlingen<br />

Dokumentationsrapport modtaget<br />

1. juli 2011<br />

Eventuel indhentning af supplerende dokumentation<br />

Der er ikke indhentet supplerende dokumentation.<br />

Akkrediteringspanelets besøg på universitetet<br />

27. september 2011<br />

Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet<br />

22. december 2011<br />

Høringssvar modtaget<br />

23. januar 2012<br />

Det bemærkes, at kriterium 4for <strong>kandidatuddannelse</strong>n er ændret fra ikke tilfredsstillende til tilfredsstillende,<br />

idet vurderingen af sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål <strong>og</strong> uddannelsens kompetenceprofil<br />

med hensyn til spr<strong>og</strong>færdigheder <strong>og</strong> sikring af de gymnasiale mindstekrav til spr<strong>og</strong>færdigheder på C-linjen<br />

er ændret på baggrund af universitetets høringssvar.<br />

5


Det bemærkes, at indstillingen for <strong>kandidatuddannelse</strong>n er ændret fra betinget positiv til positiv akkreditering,<br />

idet vurderingen af kriterium 4 er ændret på baggrund af universitetets høringssvar<br />

Sagsbehandling afsluttet<br />

7. maj 2012<br />

Dato for Akkrediteringsrådets møde<br />

22.maj 2012<br />

6


Indstilling for bacheloruddannelsen<br />

ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen til<br />

Positiv akkreditering<br />

Betinget positiv akkreditering<br />

Afslag på akkreditering<br />

Begrundelse<br />

Bacheloruddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> på <strong>Aarhus</strong> Universitet indstilles til positiv akkreditering<br />

Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne.<br />

7


Indstilling for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

ACE Denmark indstiller <strong>kandidatuddannelse</strong>n til<br />

Positiv akkreditering<br />

Betinget positiv akkreditering<br />

Afslag på akkreditering<br />

Begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> på <strong>Aarhus</strong> Universitet indstilles til positiv akkreditering<br />

Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne.<br />

Det bemærkes, at kriterium 4 er ændret fra ikke tilfredsstillende til tilfredsstillende, idet vurderingen af sammenhæng<br />

mellem fagelementernes læringsmål <strong>og</strong> uddannelsens kompetenceprofil med hensyn til spr<strong>og</strong>færdigheder<br />

<strong>og</strong> sikring af de gymnasiale mindstekrav til spr<strong>og</strong>færdigheder på C-linjen er ændret på baggrund af<br />

universitetets høringssvar.<br />

Det bemærkes, at indstillingen er ændret fra betinget positiv til positiv akkreditering, idet vurderingen af<br />

kriterium 4 er ændret på baggrund af universitetets høringssvar<br />

8


Resumé af kriterievurderingerne<br />

Bacheloruddannelsen 1 2 3 4 5<br />

Tilfredsstillende<br />

Delvist tilfredsstillende<br />

Ikke tilfredsstillende<br />

Kandidatuddannelsen 1 2 3 4 5<br />

Tilfredsstillende<br />

Delvist tilfredsstillende<br />

Ikke tilfredsstillende<br />

9


Grundoplysninger for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Udbudssted<br />

Århus<br />

Spr<strong>og</strong><br />

Dansk<br />

Hovedområde<br />

Det humanistiske hovedområde<br />

Bacheloruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år<br />

2008 2009 2010<br />

Optagne 11 19 21<br />

Indskrevne 45 51 58<br />

Fuldførte 11 9 7<br />

Tilvalgsstuderende<br />

Kandidatuddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år<br />

2008 2009 2010<br />

Optagne 8 4 7<br />

Indskrevne 37 29 21<br />

Fuldførte 10 11 17<br />

Tilvalgsstuderende<br />

Universitetet angiver 6 tilvalgsstuderende i 2010 <strong>og</strong> ingen tal for de øvrige år. Det fremgår ikke om der er<br />

tale om bachelortilvalg, kandidattilvalg eller begge dele samlet.<br />

10


Bacheloruddannelsens kompetenceprofil<br />

Viden:<br />

Indsigt i væsentlige lingvistiske <strong>og</strong> grammatiske teorier, herunder fonetik <strong>og</strong> syntaks.<br />

Viden om grundlæggende lingvistiske paradigmer <strong>og</strong> teorier, samt indsigt i spr<strong>og</strong>tilegnelse <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>pædag<strong>og</strong>ik.<br />

Viden om <strong>fransk</strong> <strong>litteratur</strong>historie <strong>og</strong> <strong>litteratur</strong>læsning, samt <strong>litteratur</strong>teori <strong>og</strong> -analyse set i relation til<br />

<strong>kultur</strong>historiske faktorer.<br />

Viden om Frankrigs nyere historie <strong>og</strong> aktuelle <strong>fransk</strong>e samfundsforhold.<br />

Metodisk indsigt i <strong>fransk</strong>fagets tre hovedområder: spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> historie/samfundsforhold.<br />

Viden om <strong>og</strong> kritisk anvendelse af videnskabeligt baserede analysemetoder med bevidsthed om forskellige<br />

teoretiske tilgange inden for fagets hovedområder.<br />

Kendskab til de faglige hovedområders videnskabshistorie <strong>og</strong> erkendelsesteoretiske historie.<br />

Færdigheder:<br />

Færdigheder i skriftlig <strong>og</strong> mundtlig formidling, herunder argumentation <strong>og</strong> retorisk bevidsthed.<br />

Evne til at formidle <strong>og</strong> kommunikere adækvat på <strong>fransk</strong>, mundtligt såvel som skriftligt, i forskellige<br />

kommunikationssituationer med baggrund i viden om tekstlingvistik, retorik <strong>og</strong> argumentationsformer.<br />

Færdighed i at indkredse, analysere <strong>og</strong> formidle historiske <strong>og</strong> samfundsmæssige problemstillinger.<br />

Færdighed i søgning, selektion <strong>og</strong> kildekritisk bearbejdning af fagrelevante problemstillinger.<br />

Evne til at reflektere over <strong>og</strong> evaluere en given teoris <strong>og</strong> metodes anvendelighed i en aktuel situation<br />

samt til at tilegne sig <strong>og</strong> inddrage nye relevante teorier <strong>og</strong> metoder.<br />

Evne til at formidle et kompliceret stof på en i forhold til målgruppen adækvat <strong>og</strong> målrettet måde, såvel<br />

skriftligt som mundtligt.<br />

Evne til formidle <strong>og</strong> anskueliggøre konkret stof med bevidsthed om pr<strong>og</strong>ression i formidlingen <strong>og</strong> målgruppens<br />

læring.<br />

Kompetencer:<br />

Kunne arbejde tvær<strong>kultur</strong>elt, herunder foretage komparative analyser af fænomener i <strong>fransk</strong> <strong>og</strong> dansktalende<br />

<strong>kultur</strong>områder.<br />

Kunne identificere, analysere <strong>og</strong> tage stilling til komplekse problemstillinger inden for spr<strong>og</strong>lige <strong>og</strong> <strong>kultur</strong>elle<br />

emneområder.<br />

Kunne arbejde tværfagligt <strong>og</strong> gøre brug af spr<strong>og</strong>fags faglige områder samt tilegne sig relevant viden<br />

inden for nye vidensområder.<br />

Kunne samarbejde med f.eks. repræsentanter fra andre fagområder med henblik på opnåelse af tværfaglige<br />

projektmål.<br />

Kunne problematisere <strong>og</strong> reflektere over faglige problemstillinger <strong>og</strong> situationer.<br />

Kunne identificere egne læringsbehov <strong>og</strong> strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.<br />

11


Kandidatuddannelsens kompetenceprofil<br />

Viden:<br />

En kandidat i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> har:<br />

Nuanceret viden om <strong>fransk</strong>fagets spr<strong>og</strong>- <strong>og</strong> <strong>litteratur</strong>teoretiske samt historisk-<strong>kultur</strong>elle aspekter<br />

En videnskabeligt funderet bevidsthed om <strong>fransk</strong>fagets teorier <strong>og</strong> metoder i et historisk, aktuelt <strong>og</strong> anvendelsesorienteret<br />

perspektiv<br />

Dybtgående, forskningsbaseret indsigt i et afgrænset fagligt emneområde<br />

Dybtgående indsigt i relevant fag<strong>litteratur</strong><br />

Færdigheder:<br />

En kandidat i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> kan:<br />

Udtrykke sig korrekt, nuanceret <strong>og</strong> situationstilpasset på mundtligt <strong>og</strong> skriftligt <strong>fransk</strong><br />

Anvende relevante fagbegreber, -teorier <strong>og</strong> –terminol<strong>og</strong>ier på et højt akademisk niveau om forhold knyttet<br />

til <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

Finde, vurdere <strong>og</strong> analysere relevant kildemateriale om et givent stofområde samt disponere over dette<br />

på en hensigtsmæssig måde<br />

Isolere <strong>og</strong> definere en analysegenstand <strong>og</strong> arbejde selvstændigt, kritisk <strong>og</strong> metodisk med denne<br />

Formulere en klar <strong>og</strong> relevant problemstilling på baggrund af et komplekst stofområde<br />

Vurdere, begrunde <strong>og</strong> anvende relevante humanvidenskabelige teorier <strong>og</strong> metoder i problemløsningen<br />

Formidle komplekse problemstillinger, pointer <strong>og</strong> perspektiver til forskelligartede målgrupper<br />

Reflektere over <strong>og</strong> forholde sig kritisk til anvendte metoder <strong>og</strong> teorier i en given sammenhæng; herunder<br />

revurdere, tilpasse <strong>og</strong> supplere disse i forhold til den konkrete sammenhæng<br />

Kompetencer:<br />

En kandidat i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> kan:<br />

Selvstændigt igangsætte, deltage i <strong>og</strong> gennemføre faglige såvel som tværfaglige samarbejder med henblik<br />

på<br />

opnåelse af projektmål <strong>og</strong> med en professionel tilgang<br />

Identificere <strong>og</strong> strukturere egne læringsbehov i forskellige kontekster <strong>og</strong> situationer<br />

Argumentere konsekvent <strong>og</strong> velunderbygget for faglige valg, fravalg <strong>og</strong> dispositioner i en given sammenhæng<br />

12


Bacheloruddannelsens struktur<br />

13


Kandidatuddannelsens struktur<br />

Kandidatuddannelsen har tre linjer.<br />

A-linjen er for de studerende, der optages med en bachelorgrad i <strong>fransk</strong>, <strong>og</strong> som ønsker en etfagsuddannelse i<br />

<strong>fransk</strong>.<br />

B-linjen er for de studerende, der optages med en bachelorgrad i <strong>fransk</strong> <strong>og</strong> et tilvalg i et andet gymnasiefag,<br />

<strong>og</strong> som ønsker en tofagsuddannelse med <strong>fransk</strong> som centralt fag. Denne linje giver kompetence til at undervise<br />

i gymnasieskolen i <strong>fransk</strong> <strong>og</strong> tilvalgsfaget.<br />

C-linjen er en etfagsuddannelse for de studerende, der optages med en bacheloruddannelse, hvor <strong>fransk</strong> er<br />

tilvalg. I praksis opnår dimittender med C-linjen samlet set en tofaglighed i deres fulde uddannelsesforløb<br />

med kandidatfaget som det ene fag (i alt 165 ECTS-point) <strong>og</strong> bacheloruddannelsens centralfag som det andet<br />

(i alt 135 ECTS-point).<br />

14


Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Dial<strong>og</strong> med aftagerpanel <strong>og</strong> aftagere<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Mere end 85 % af bachelorerne fortsætter på en <strong>kandidatuddannelse</strong>, <strong>og</strong> redegørelsen for dial<strong>og</strong>en med aftagere<br />

<strong>og</strong> dimittender omfatter derfor bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n samlet.<br />

”Siden 2005 har Det Humanistiske Fakultet haft et aftagerpanel organiseret på fakultetsniveau, <strong>og</strong> dette aftagerpanel<br />

suppleres af ad hoc paneler på uddannelsesniveau.” (Dokumentationsrapport s. 5) Panelet består af<br />

ca. 50 eksterne <strong>og</strong> 20 interne medlemmer. Hele aftagerpanelet mødes en gang årligt til et heldagsseminar, <strong>og</strong><br />

derudover kan de enkelte studienævn trække på <strong>og</strong> mødes med mindre grupper inden for aftagerpanelet efter<br />

behov. Universitetet skriver i dokumentationsrapporten, at aftagerpanelet har været inddraget i processen<br />

med at lave en ny fælles studiestruktur på fakultetet, herunder i udarbejdelsen af de arbejdsmarkedsorienterede<br />

profiler. Universitetet beskriver processen på følgende måde:<br />

”Foråret 2007 <strong>og</strong> Efteråret 2008: Afklarende møder for hele panelet med fokus på de humanistiske<br />

uddannelsers arbejdsmarkedsorientering<br />

Foråret 2009: Afholdelse af to temamøder med hhv. aftagere inden for undervisningssektoren <strong>og</strong> andre<br />

aftagere med fokus på drøftelse af ideen om tematiske profiler på <strong>kandidatuddannelse</strong>rnes 3. Semester<br />

– herunder profilernes omfang <strong>og</strong> indhold.<br />

Vinter <strong>og</strong> forår 2010/11: Afholdelse af en række fokusgruppeinterviews <strong>og</strong> møder inden for hver af<br />

de fem tematiske profiler (undervisning, <strong>kultur</strong>formidling, kommunikation, undersøgelsesdesign<br />

samt organisation, entrepreneurship <strong>og</strong> design) med fokus på det konkrete indhold <strong>og</strong> profilens kompetencebeskrivelse.”<br />

(Dokumentationsrapport, s. 6)<br />

Udover dial<strong>og</strong>en med aftagerpanelet lægger uddannelserne stor vægt på dial<strong>og</strong> med gymnasieskolen, da en<br />

stor del af fagets kandidater finder ansættelse her. Instituttet har en række aktiviteter, hvor fagets undervisere<br />

<strong>og</strong> ledelse er i kontakt med gymnasieskolen:<br />

Gymnasielærerdage, hvor den nyeste forskning inden for faget bliver præsenteret. I 2011 blev forslag<br />

til ny kandidatstudieordning <strong>og</strong>så præsenteret <strong>og</strong> diskuteret.<br />

Gymnasieformidling: ”Praktik” for de studerende i gymnasieskolen.<br />

Teoretisk pædag<strong>og</strong>ikum varetages af <strong>Aarhus</strong> Universitet <strong>og</strong> Syddansk Universitet.<br />

Undervisere, der er censorer i gymnasieskolen, <strong>og</strong> gymnasielærere der er censorer på <strong>fransk</strong>uddannelserne.<br />

Fagkonsulenten i <strong>fransk</strong> (UVM), senest via et fælles seminar med flere fagkonsulenter af relevans<br />

for instituttets uddannelser<br />

(Dokumentationsrapport, s. 4-6)<br />

Endelig nævnes at to forskere fra uddannelsen har udviklet et bachelortilvalgsstudium i oversættelse, som<br />

retter sig mod beskæftigelse uden for gymnasieskolerne. Studiet indebærer et samarbejde med repræsentanter<br />

17


for dette arbejdsmarked <strong>og</strong> derigennem ”.. udvikler <strong>fransk</strong>fagets undervisere frugtbare relationer til forskellige<br />

potentielle aftagere <strong>og</strong> åbner bl.a. mulighed for, at de studerende integrerer en praktikdel i deres uddannelse.”<br />

(Dokumentationsrapport s. 5).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dial<strong>og</strong> med aftagerpanel(er) <strong>og</strong> aftagere, <strong>og</strong> at<br />

dial<strong>og</strong>en anvendes i sikring <strong>og</strong> udvikling af uddannelsens relevans <strong>og</strong> kvalitet.<br />

Dial<strong>og</strong> med dimittender<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Dial<strong>og</strong>en med dimittenderne foregår ad to veje: dimittendundersøgelse <strong>og</strong> alumneforening.<br />

Dimittendundersøgelsen blev gennemført første gang i 2007 <strong>og</strong> gennemføres nu en gang årligt <strong>og</strong> omfatter<br />

kandidater, der er dimitteret henholdsvis ca. 1 <strong>og</strong> 5 år tidligere. Før det lavede uddannelsen sine egne dimittendundersøgelser<br />

i 2001 <strong>og</strong> 2006/07. Universitetet skriver om anvendelse af undersøgelserne, at de har ”(...)<br />

løbende givet anledning til konkret uddannelsesudvikling: tydeligere specialiseringsmuligheder på <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> målrettet <strong>kultur</strong>formidlings- <strong>og</strong> oversættelsesjobs.” (Dokumentationsrapport<br />

s. 8f).<br />

Hvad angår alumneforeningen, blev den oprettet på instituttet i 2009. Det er planen at holde to arrangementer<br />

årligt, men det lykkedes ikke at gennemføre et arrangement i 2010 <strong>og</strong> dokumentationsrapporten (s. 7) nævner<br />

ingen planer for 2011. Instituttet har <strong>og</strong>så oprettet en Facebookside med det formål at kommunikere til studerende,<br />

alumner <strong>og</strong> andre interesserede om relevante arrangementer. ”Instituttets egne tiltag understøttes af<br />

AU’s nye online netværk ”Gerda”, der blev tilgængeligt ultimo januar 2011. Instituttet har oprettet en gruppe<br />

på portalen, <strong>og</strong> via mailinglisterne opfordret alumnerne til at aktivere deres profiler. Vi opfordrede via<br />

FirstClass vore kandidatstuderende <strong>og</strong> ph.d.’ere til at melde sig ind, da alumnearbejdet kun vinder ved at<br />

blive påbegyndt tidligt. På alumneportalen er det bl.a. muligt at finde sine tidligere medstuderende, at bl<strong>og</strong>ge,<br />

at læse AU-nyheder <strong>og</strong> at orientere sig i alumnenetværkets kalender.” (Dokumentationsrapport, s. 8)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dial<strong>og</strong> med uddannelsens dimittender gennem<br />

jævnlige dimittendundersøgelser, mens alumneforening <strong>og</strong> andre netværk er under opbygning. Akkrediteringspanelet<br />

vurderer videre, at dial<strong>og</strong>en med uddannelsens dimittender anvendes til sikring <strong>og</strong> udvikling af<br />

uddannelsens relevans <strong>og</strong> kvalitet<br />

Beskæftigelse<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

(Dokumentationsrapport s. 8f)<br />

Det bemærkes, at tallene på fra UI viser, at i 2007 tilhørte de resterende personer kategorien ”uden for arbejdsmarkedet”,<br />

<strong>og</strong> at det drejer sig om to personer ud af i alt 16 dimittender.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender videreuddanner sig i tilfredsstillende grad.<br />

18


Gælder kun for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

(Dokumentationsrapport s. 9)<br />

Universitetet skriver om tallene: ”Tendensen kan i n<strong>og</strong>en grad tilskrives en større tilbøjelighed til at rejse til<br />

udlandet blandt <strong>fransk</strong>kandidater samt formentlig <strong>og</strong>så arbejdet med at målrette vejledning <strong>og</strong> uddannelsesindhold<br />

til <strong>kultur</strong>formidling, oversættelses- <strong>og</strong> andre jobs. Det bemærkes at ledigheden i de tre har ligget<br />

væsentligt under hovedområdegennemsnittet:<br />

Ledighedsprocent HUM landsgennemsnit AU <strong>fransk</strong><br />

2006 10 % 10% (2 personer)<br />

2007 9 % 5 % (1 person)<br />

2008 6 % 0 %<br />

(Indhentet af ACE Denmark på UI.dk)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i<br />

et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde.<br />

Relevant beskæftigelse<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Universitetet henviser til sine egne beskæftigelsesundersøgelser for belysning af dimittendernes beskæftigelse.<br />

I den seneste undersøgelse fra 2010 ”(...) indgår 13 kandidater fra <strong>fransk</strong>. Af disse arbejder 6 med undervisning/forskning,<br />

4 med servicefag (turisme, it, handel, medier) <strong>og</strong> 3 med ”andet”. ” (Dokumentationsrapport,<br />

s. 10). Den foregående undersøgelse fra 2007 omfattede 67 af de i alt 96 adspurgte dimittender i <strong>fransk</strong>.<br />

Den viste en vis spredning i beskæftigelsesområder:<br />

(Dokumentationsrapport, s. 11)<br />

Universitetet oplyser med henvisning til en oversigt over stillingsbetegnelser i beskæftigelsesundersøgelsen<br />

(Bilag 9), at dimittenderne finder akademisk beskæftigelse. Det fremgår d<strong>og</strong> af oversigten i Bilag 9, s. 48, at<br />

ca. 10 % ud af de 55 oplyste stillingsbetegnelser er åbenlyst uakademiske (”salgsassistent” i Handel <strong>og</strong> de-<br />

19


tail). Akkrediteringspanelet bemærker d<strong>og</strong> at langt hovedparten er stillingsbetegnelser, som kan svare til<br />

akademisk arbejde.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation<br />

Dokumentationsrapport, s. 4-11<br />

Bilag 9: Beskæftigelsesrapport for kandidater fra SLK, 2007<br />

20


Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse<br />

Kriterium 2:<br />

Uddannelsen er baseret på forskning <strong>og</strong> er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Sammenhæng mellem forskningsområder <strong>og</strong> uddannelsens fagelementer<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

”Der er pt. tilknyttet fem fastansatte forskere <strong>og</strong> undervisere til bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n i <strong>fransk</strong><br />

spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong>:<br />

- Henning Nølke (HN), Professor<br />

- Merete Birkelund (MB), lektor<br />

- Steen Bille Jørgensen (SBJ), lektor<br />

- Carsten Løfting (CL), lektor<br />

- Sebastien Doubinsky (SD), udenlandsk lektor8<br />

Dertil kommer:<br />

- Mads Bøttcher Jønsson (MBJ), scholarstipendiat<br />

- Miriam Vestergaard Kobbersmed (MVK), Ph.d.-studerende<br />

- Louise Højgaard Marcussen (LHM), Ph.d.-studerende<br />

- Alexandre Planque Tafteberg (APT), Ph.d.-studerende<br />

- Katrine Planque Tafteberg (KPT), Ph.d.-studerende”<br />

(Dokumentationsrapport, s. 12)<br />

På besøget blev der talt med ledelsen <strong>og</strong> underviserne om rekrutteringsstrategien, fordi to af de fire fastansatte<br />

er over 60 år. Det blev her nævnt, at instituttet har til hensigt at oprette et center, som skal fremtidssikre<br />

forskningsområdet lingvistik. MB vil skulle tage over efter HN <strong>og</strong> der er mulighed for at rekruttere yderligere<br />

en forsker. CL, der dækker historie <strong>og</strong> samfundsforhold er der ikke umiddelbart n<strong>og</strong>en der kan tage over<br />

efter, men der vil man indgå et samarbejde med den tidligere handelshøjskole om nyrekruttering eller på<br />

anden vis sikring af området<br />

Universitetet har illustreret sammenhængen mellem på den ene side uddannelsens tre temaer, spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong><br />

<strong>og</strong> <strong>kultur</strong> <strong>og</strong> på den anden side forskningen i skemaer for bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddanelsen:<br />

(Dokumentationsrapport, s. 12, temaerne er de samme på bacheloruddannelsen)<br />

21


På besøget blev skemaerne drøftet da akkrediteringspanelet ikke umiddelbart kunne afkode dem. Men meningen<br />

med skemaerne var at vise samarbejdsrelationer i forskningsmiljøet <strong>og</strong> at der <strong>og</strong>så bliver samarbejdet<br />

på tværs af fagene på uddannelsen.<br />

Den direkte sammenhæng mellem uddannelse <strong>og</strong> forskning er d<strong>og</strong>, at uddannelsens tre temaer modsvares af<br />

tre forskningsfelter, som dækkes af de fire fastansatte forskere.<br />

HN <strong>og</strong> MB forsker inden for lingvistik <strong>og</strong> tekstteori, SBJ <strong>og</strong> SD forsker inden for tekstanalyse – teori <strong>og</strong><br />

<strong>litteratur</strong>, CL forsker inden for historie, <strong>kultur</strong> <strong>og</strong> samfund. De pågældende dækker de tilsvarende temaer på<br />

uddannelsen, men underviser <strong>og</strong>så uden for de moduler, der modsvarer deres forskningsfelt.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder knyttet til uddannelsen <strong>og</strong><br />

uddannelsens fagelementer, men bemærker at det ikke er klart, hvordan forskningen inden for <strong>fransk</strong> historie,<br />

<strong>kultur</strong> <strong>og</strong> samfund er sikret på længere sigt, da der ikke foreligger konkrete planer.<br />

Forskningens samvirke med praksis<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Universitetet nævner forskellige formidlingsrettede aktviteter, fx at forskerne skriver i ”FranskNyt”, der er<br />

Fransklærerforeningens blad (Dokumentationsrapport, s. 13) Der nævnes <strong>og</strong>så en filmklub <strong>og</strong> foredragsvirksomhed.<br />

Uddannelsens tilrettelæggere<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

”Studienævnet ved SLK er overordnet ansvarlig for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong><br />

<strong>og</strong> <strong>kultur</strong>. Tilrettelæggelsen af uddannelsen sker i samarbejde mellem studienævnsformanden/studielederen<br />

<strong>og</strong> faglederen for <strong>fransk</strong>uddannelserne, som er en fastansat VIP. Faglederen tilrettelægger uddannelsen i<br />

samråd med kolleger, der bidrager aktivt til nye tiltag ikke mindst gennem månedlige afdelingsmøder. Faglederen<br />

varetager alt i alt kontakten mellem studienævnet/studielederen <strong>og</strong> afdelingen.<br />

Links til CV <strong>og</strong> publikationslister for:<br />

- Ken Henriksen, studieleder <strong>og</strong> studienævnsformand: http://pure.au.dk/portal/da/romkh@hum.au.dk<br />

- Steen Bille Jørgensen, fagleder: http://pure.au.dk/portal/da/romsbj@hum.au.dk ” (Dokumentationsrapport,<br />

s. 14)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP’er, der forsker inden for<br />

et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen<br />

VIP/DVIP-ratio<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

”På bacheloruddannelsen varetages så godt som al undervisning af VIP’er. Instruktorer benyttes gennem<br />

værksted-ordning som supplement til den skemalagte undervisning. På <strong>kandidatuddannelse</strong>n varetager VIP<br />

al undervisning.<br />

I 2010 indgik DVIP-timer således slet ikke i undervisningen på hverken BA- eller KA-niveau. Det samlede<br />

regnskab for VIP/DVIP-timer fremgår af nedenstående tabel.<br />

(Dokumentationsrapport, s.14)<br />

22


Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på uddannelserne i udstrakt grad undervises af VIP’er.<br />

Antal studerende pr. VIP<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

(Dokumentationsrapport, s. 14)<br />

På mødet med de studerende fremgik det, at de oplevede at have god kontakt til underviserne <strong>og</strong> at de generelt<br />

oplevede uddannelsesmiljøet som relativt lille med tilhørsforhold til årgangshold. De nævnte semesterstartsamtaler<br />

som en kontaktmulighed samt at de generelt følte sig velkomne, hvis de henvendte sig til forskerne<br />

uden for undervisningen. Alternativ formidling i form af tilbagevendende ”stand upforskerarrangementer”,<br />

hvor et forskerpanel svarer på publikumspørgsmål blev <strong>og</strong>så nævnt.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på uddannelserne har mulighed for en tæt kontakt til<br />

VIP’er.<br />

Forskningsmiljøets kvalitet<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Nedenstående tabeller viser forskningsproduktionen i årene 2008-2010 i afdelingen, som i perioden har bestået<br />

af 4-5 VIP’er:<br />

23


Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet, som er knyttet til uddannelsen, er af høj kvalitet.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation<br />

Dokumentationsrapport, s. 12-17<br />

24


Kriteriesøjle III:<br />

Uddannelsens faglige profil <strong>og</strong> niveau samt intern kvalitetssikring<br />

Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil <strong>og</strong> niveau<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Titel<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong> <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> giver ret til henholdsvis titlerne bachelor<br />

(BA) <strong>og</strong> cand.mag. ”Franskuddannelsens humanistiske karakter <strong>og</strong> fokus på spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> fremgår<br />

af både videns-, færdigheds- <strong>og</strong> kompetencedimensionen i kompetenceprofilerne på både bachelor- <strong>og</strong><br />

kandidatniveau. (...) Både bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n har med UBST’s godkendelse ændret navn<br />

inden for de seneste år fra ”<strong>fransk</strong>” til ”<strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong>” netop med henblik på at understrege<br />

uddannelsernes brede fokus på spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (i modsætning til blot spr<strong>og</strong>et) overfor såvel kommende<br />

studerende som aftagere. Universitetet finder således, at sammenhængen mellem kompetenceprofilen<br />

<strong>og</strong> uddannelsesnavnet er styrket”<br />

(Dokumentationsrapport s. 18)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>ns kompetenceprofil svarer til uddannelsens<br />

titel <strong>og</strong> navn.<br />

25


Niveau<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

(Dokumentationsrapport s. 19f)<br />

Eksempelvis ses det, at kravet om at dimittenden ”Skal kunne formidle faglige problemstillinger <strong>og</strong> løsningsmodeller<br />

til både fagfæller <strong>og</strong> ikke-specialister” modsvares i kompetenceprofilens kvalifikation: ”Evne<br />

til formidle <strong>og</strong> anskueliggøre konkret stof med bevidsthed om pr<strong>og</strong>ression i formidlingen <strong>og</strong> målgruppens<br />

læring. ”<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse<br />

i kvalifikationsrammen.<br />

26


Gælder kun for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

(Dokumentationsrapport, s. 20)<br />

Eksempelvis ses det, at kravet om at dimittenden ”Skal kunne vurdere <strong>og</strong> vælge blandt fagområdets/ernes<br />

videnskabelige teorier, metoder, redskaber <strong>og</strong> generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille<br />

nye analyse- <strong>og</strong> løsningsmodeller.” modsvares i kompetenceprofilens kvalifikationer: ”Reflektere over<br />

<strong>og</strong> forholde sig kritisk til anvendte metoder <strong>og</strong> teorier i en given sammenhæng; herunder revurdere, tilpasse<br />

<strong>og</strong> supplere disse i forhold til den konkrete sammenhæng” samt ” Vurdere, begrunde <strong>og</strong> anvende relevante<br />

humanvidenskabelige teorier <strong>og</strong> metoder i problemløsningen.”<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at <strong>kandidatuddannelse</strong>ns kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse<br />

i kvalifikationsrammen.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

27


Samlet vurdering af kriteriet for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation<br />

Dokumentationsrapport, s. 18-21<br />

28


Kriterium 4: Uddannelsens struktur <strong>og</strong> tilrettelæggelse<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Sammenhæng mellem adgangsgrundlag <strong>og</strong> fagligt niveau<br />

Adgangskravet er til uddannelsen er<br />

Dansk A,<br />

Engelsk B<br />

Historie B, Idehistorie B eller Samtidshistorie B.<br />

Fransk begynderspr<strong>og</strong> A/fortsætterspr<strong>og</strong> B<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Universitetet skriver om de studerendes adgangsforudsætninger: ”En af udfordringerne i undervisningen<br />

hænger sammen med tilrettelæggelsen af første semester i overensstemmelse med de studerende spr<strong>og</strong>lige<br />

kompetencer såvel teoretisk som praktisk. De studerende møder med meget forskellige spr<strong>og</strong>lige (<strong>og</strong> faglige)<br />

forudsætninger, <strong>og</strong> det er altafgørende for den faglige pr<strong>og</strong>ression, at underviserne ikke lægger et urealistisk<br />

højt (teoretisk) niveau. For at sikre muligheden for – på længere sigt – at kunne læse komplekse <strong>fransk</strong>spr<strong>og</strong>ede<br />

tekster samt gennemføre undervisningen på <strong>fransk</strong>, søger vi at etablere en social/faglig ramme for de<br />

studerende således, at de bliver bevidste om det vigtige i at arbejde selvstændigt med spr<strong>og</strong>ligt-analytiske<br />

kompetencer <strong>og</strong> færdigheder. Det sikres dels gennem et såkaldt introducerende turbo-kursus med fokus på<br />

grammatik <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>færdighed, dels gennem vejledning <strong>og</strong> diskussion. Hvad angår arbejdsformerne spiller<br />

værkstedsordningen (med tilknyttede instruktorer) i denne sammenhæng en central rolle, <strong>og</strong> gruppearbejdet<br />

er en vigtig arbejdsform, der i bedste fald sikrer den studerendes aktive indsats i form af diskussion <strong>og</strong> problemløsning<br />

samt refleksion over en given disciplins udfordringer <strong>og</strong> egen læring.” (Dokumentationsrapport,<br />

s. 22)<br />

På besøget talte akkrediteringspanelet med studerende <strong>og</strong> undervisere om sammenhængen mellem adgangskrav<br />

<strong>og</strong> uddannelsens niveau. De studerende oplevede intro-ugen i starten af uddannelsen som en blanding af<br />

gentagelse af n<strong>og</strong>et stof fra deres gymnasiale uddannelse <strong>og</strong> samtidig nyt stof. De fortalte <strong>og</strong>så, at det tidligere<br />

har været sådan, at man skulle skrive en 15-siders opgave på <strong>fransk</strong> i 1. semester, <strong>og</strong> at mange ”knækkede<br />

halsen” på det. Underviserne hæftede sig især ved, at den senest startede årgang var præget af et stort flertal<br />

med uddannelsen som 1. prioritet, hvilket var nyt. De nye studerende blev oplevet som meget motiverede <strong>og</strong><br />

uden den tidligere ofte antrufne opfattelse af, at uddannelsen var en ”spr<strong>og</strong>skole”.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng fra adgangsgrundlaget til uddannelsens faglige niveau?<br />

Faglig pr<strong>og</strong>ression fra første til sidste semester<br />

Universitetet beskriver, at uddannelsen er opbygget af tre discipliner: en spr<strong>og</strong>lig, en litterær samt en historisk<br />

<strong>og</strong> <strong>kultur</strong>el. Men i praksis overlapper de tre discipliner i de enkelte moduler på uddannelsen, spr<strong>og</strong> indgår<br />

i læsning af <strong>litteratur</strong>, <strong>litteratur</strong> bidrager til forståelse af <strong>kultur</strong> osv.: ”Den spr<strong>og</strong>lige analyse introduceres<br />

ikke alene gennem grammatikundervisningen men <strong>og</strong>så gennem arbejdet med teksters betydningsdannelse i<br />

samfundet (tekst <strong>og</strong> kontekst). Litteraturdisciplinen lægger sig relativt tæt op ad historieundervisningen med<br />

fokus på forskellige perioders betingelser for tekstlæsning. Gennem andet <strong>og</strong> tredje semester øges discipli-<br />

29


nernes specialisering gradvist samtidig med at det fælles fokus på moderne <strong>fransk</strong> (i teori <strong>og</strong> praksis) virker<br />

samlende for arbejdet med de forskellige discipliner.” (Dokumentationsrapport, s. 24) I fjerde semester er der<br />

mulighed for udlandsophold, hvilket en stor del af de studerende benytter sig af, ifølge både undervisere <strong>og</strong><br />

studerende.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker, at der er beskrevet breddepr<strong>og</strong>ression inden for de tre discipliner spr<strong>og</strong>,<br />

<strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong>, samt deres indbyrdes relation, såvel som pr<strong>og</strong>ression i højden inden for de enkelte discipliner.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig pr<strong>og</strong>ression fra første til sidste semester.<br />

Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål <strong>og</strong> uddannelsens kompetenceprofil<br />

Universitetet har opstillet et skema, der illustrerer sammenhængen mellem uddannelsens fagelementer <strong>og</strong><br />

kompetenceprofilens kvalifikationer, her gengivet i uddrag:<br />

(...)<br />

(...)<br />

(Dokumentationsrapport, s. 24f)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål <strong>og</strong> uddannelsens<br />

kompetenceprofil.<br />

30


Frafald<br />

Universitetet skriver om frafaldstallene: ” Det store udsving i frafaldet kan først <strong>og</strong> fremmest tilskrives et<br />

relativt lille optag på <strong>fransk</strong> BA (2007: 11, 2008: 10, 2009:12)” (Dokumentationsrapport, s. 26) Derudover<br />

skriver universitetet om sin indsats mod frafald: ”I de senere år har fakultetet <strong>og</strong> studienævnet ved SLK i<br />

samarbejde taget en række initiativer til: 1) at finde årsager til frafaldet <strong>og</strong> til 2) at udvikle initiativer, der kan<br />

reducere frafaldet.<br />

I April 2010 udarbejdede det humanistiske fakultetssekretariat en undersøgelse af frafaldet ved det humanistiske<br />

fakultet (bilag 13). Undersøgelsen er blevet fulgt op af en række seminarer <strong>og</strong> workshops, der viser at<br />

studerendes tvivl spiller en central rolle, <strong>og</strong> at mange frafaldne har været tvivlere allerede inden studiestart.<br />

Rapporten peger desuden på, at tvivlen har en negativ virkning på den studerendes studieaktivitet, fremmøde<br />

etc., <strong>og</strong> at tvivlen på den måde bidrager til skabelsen af en ond cirkel, der i sidste ende udløser en udmelding.<br />

Studienævnet ved SLK har nærstuderet tallene for frafaldet på <strong>fransk</strong> bacheloruddannelsen. Dette studie viser,<br />

at så godt som hele frafaldet kan tilskrives studerende uden STÅ-produktion. Dette indikerer, at den<br />

ovenfor nævnte sammenhæng mellem tvivl <strong>og</strong> lav studieaktivitet spiller en afgørende rolle for frafaldet.<br />

Studienævnet ved SLK har på baggrund af disse erfaringer taget en række initiativer, der adresserer disse<br />

tendenser. De vigtigste elementer er:<br />

– At øge <strong>og</strong> forbedre kommunikationen <strong>og</strong> informationen om hvad det vil sige at studere <strong>fransk</strong> <strong>og</strong> om<br />

de krav, der stilles til den studerende. Dette initiativ inkluderer desuden flere faglige aktiviteter allerede<br />

i RUS-ugen. Formålet er så hurtigt som muligt at give de studerende et klart billede af livet som<br />

<strong>fransk</strong>studerende.<br />

– At intensivere brugen af læsegrupper <strong>og</strong> tutorordninger på <strong>fransk</strong>studiet. Læsegrupperne er i dag<br />

blevet rammen omkring studieprocessamtaler, <strong>og</strong> læsegruppearbejdet er i højere grad blevet integreret<br />

i konkrete undervisningsforløb, ikke mindst i forløbene Fagspecifikt Studium Generale på første<br />

semester <strong>og</strong> grammatik 1 – 3 (over studiets tre første semestre).<br />

– Fokuserede evalueringer af konkrete fastholdelsesinitiativer. I november 2010 fik studienævnet udarbejdet<br />

en selvstændig evaluering af læsegruppeinitiativet<br />

– Fokus på at de studerende støttes <strong>og</strong> ruster sig i overgangen fra gymnasieskolen til et liv som universitetsstuderende.<br />

Dette foregår dels gennem grundig introduktion til studiet (discipliner, arbejdsformer<br />

m.m.), studiestartsinterviews ved en faglig mentor på basis af spørgeskema (bilag 12) dels gennem<br />

etablering af grupper, der udarbejder den første (tværfaglige) opgave på studiet med henblik på<br />

at synliggøre faglige ”fællesmængder” <strong>og</strong> grænser mellem fagets discipliner. I resten af BA-forløbet<br />

opfordres de studerende kraftigt til at aflevere opgaver i grupper, hvilket de - for flertallets vedkommende<br />

- benytter sig af. Som allerede antydet, indgår arbejdet i de faglige værksteder (Grammatik,<br />

fonetik, historie <strong>og</strong> <strong>litteratur</strong>) her som et vigtigt element. Princippet er, at ældre kompetente studerende<br />

vejleder <strong>og</strong> fungerer som sparringspartner for de nye studerende, således at disse har mulighed<br />

for i videst muligt omfang at eliminere faglige tvivlsspørgsmål.<br />

– Endelig sikrer <strong>fransk</strong>studiets eksamensstruktur (se punkt 4.1.3) på den nye BA-studieordning, at de<br />

studerende - især på første semester - har et væsentligt incitament til at deltage aktivt i undervisningen.<br />

Aktiv undervisningsdeltagelse bidrager både til at øge de studerendes studieaktivitet <strong>og</strong> til at<br />

sikre en social <strong>og</strong> faglig integration på studiet. ” (Dokumentationsrapporten, s. 29f)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer at frafaldet opgjort i procent er utilfredsstillende højt, i et af de tre år, men<br />

bemærker at der er tale om små tal, hvor få personer giver store udslag. Panelet vurderer, at universitetet har<br />

analyseret frafaldsproblemet <strong>og</strong> iværksat tiltag for at imødegå det gennem tilrettelæggelsen af uddannelsen.<br />

31


Prøveformer<br />

Universitetet redegør for prøveformerne i skemaform (her gengivet i uddrag):<br />

(...)<br />

(Dokumentationsrapporten, s. 33f)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil.<br />

Understøtter tilrettelæggelsen af uddannelsen dens kompetenceprofil?<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggelsen af uddannelsen – herunder adgangskrav, faglig pr<strong>og</strong>ression,<br />

sammenhæng mellem læringsmål <strong>og</strong> kompetenceprofil samt uddannelsens prøveformer – samlet set<br />

understøtter, at de studerende vil kunne nå målene for viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer i kompetenceprofilen.<br />

Gælder kun for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Sammenhæng mellem adgangsgrundlag <strong>og</strong> fagligt niveau<br />

Følgende uddannelser giver adgang til <strong>kandidatuddannelse</strong>n i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong>:<br />

– bacheloruddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (<strong>Aarhus</strong> Universitet)<br />

– bacheloruddannelsen i <strong>fransk</strong> (Københavns Universitet)<br />

– bacheloruddannelserne i spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> kommunikation samt spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> europæiske studier med <strong>fransk</strong> (<strong>Aarhus</strong><br />

Universitet)<br />

– bacheloruddannelserne i virksomhedskommunikation med <strong>fransk</strong> (<strong>Aarhus</strong>, Aalborg <strong>og</strong> Syddansk Universitet)<br />

– bacheloruddannelsen i international erhvervsøkonomi, spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (/negot) med <strong>fransk</strong> (Syddansk<br />

Universitet)<br />

Adgang til <strong>kandidatuddannelse</strong>ns b-linje forudsætter:<br />

32


– en bestået bacheloruddannelse med <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (<strong>Aarhus</strong> Universitet) eller <strong>fransk</strong><br />

(Københavns Universitet) med et bachelortilvalg (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes<br />

fagrække)<br />

Adgang til <strong>kandidatuddannelse</strong>ns c-linje forudsætter:<br />

– en bestået bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i <strong>fransk</strong>”<br />

(Dokumentationsrapport, s. 22)<br />

Det bemærkes, at adgangskravet til bachelortilvalget i <strong>fransk</strong> er ”1½ års beståede studier inden for et andet<br />

fagområde omfattet af gymnasieskolernes fagrække.” (Studieordningen for bachelortilvalg i <strong>fransk</strong>) Dermed<br />

kræves der ikke forudgående kvalifikationer i <strong>fransk</strong>.<br />

Derudover kræves ”Dansk på gymnasialt A-niveau” for alle linjerne.<br />

Universitetet skriver at der tages udgangspunkt i, at den studerende kan modtage undervisning på <strong>fransk</strong> i en<br />

række discipliner. Akkrediteringspanelet bemærker, at dette krav svarer til kompetenceprofilerne for de adgangsgivende<br />

uddannelser.<br />

Akkrediteringspanelet vurderede tidligere, at der er sammenhæng fra adgangsgrundlaget til uddannelsens<br />

faglige niveau, men bemærkede d<strong>og</strong> et problem med adgangskravet til C-linjen idet der ikke var krav om<br />

<strong>fransk</strong> på gymnasieniveau på tilvalgsstudiet som er adgangsgivende til C-linjen. I høringssvaret oplyser universitetet<br />

at der var en fejl i studieordningen, som nu er rettet, således at <strong>fransk</strong> på gymnasialt A-niveau er et<br />

krav.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer nu, at der er sammenhæng fra adgangsgrundlaget til uddannelsens faglige<br />

niveau.<br />

Faglig pr<strong>og</strong>ression fra første til sidste semester<br />

Kandidatuddannelsen har tre linjer:<br />

A-linjen er for de studerende, der optages med en bachelorgrad i <strong>fransk</strong>, <strong>og</strong> som ønsker en etfagsuddannelse i<br />

<strong>fransk</strong>.<br />

B-linjen er for de studerende, der optages med en bachelorgrad i <strong>fransk</strong> <strong>og</strong> et tilvalg i et andet gymnasiefag,<br />

<strong>og</strong> som ønsker en tofagsuddannelse med <strong>fransk</strong> som centralt fag. Denne linje giver kompetence til at undervise<br />

i gymnasieskolen i <strong>fransk</strong> <strong>og</strong> tilvalgsfaget.<br />

C-linjen er en etfagsuddannelse for de studerende, der optages med en bacheloruddannelse, hvor <strong>fransk</strong> er<br />

tilvalg. I praksis opnår dimittender med C-linjen samlet set en tofaglighed i deres fulde uddannelsesforløb<br />

med kandidatfaget som det ene fag (i alt 165 ECTS-point) <strong>og</strong> bacheloruddannelsens centralfag som det andet<br />

(i alt 135 ECTS-point). C-linjen er opbygget med de første 45 ECTS-point identisk med et kandidattilvalg i<br />

<strong>fransk</strong> <strong>og</strong> de resterende 75 ECTS-point svarer næsten til B- <strong>og</strong> A-linjen (universitetet skriver ”De resterende<br />

75 ECTS er identiske med B-linjen.” – s. 31, men det svarer ikke til studieordningernes bestemmelser.). De<br />

sidste 60 ECTS-point er identiske for alle tre linjer. C-linjen giver kompetence til at undervise i gymnasieskolen<br />

i <strong>fransk</strong> <strong>og</strong> bacheloruddannelsens centralfag.<br />

Tredje semester er ens på alle linjerne, <strong>og</strong> består af en ”profil”: I modulet Profil kan den studerende vælge<br />

mellem (a) et projektorienteret forløb i form af en uddannelsesophold i en virksomhed/organisation af minimum<br />

3 måneders varighed med tilhørende rapport <strong>og</strong> analyse, (b) studier ved et universitet i udlandet eller<br />

(c) profilfag. Profilfag er arbejdsmarkedsorienterede, tværfaglige valgfag, som indenfor 5 profilrammer med<br />

hver sin erhvervsorientering: underviserprofil, kommunikationsprofil, <strong>kultur</strong>formidlerprofil, organisationsprofil<br />

<strong>og</strong> undersøgelsesdesign. Franskstuderende kan vælge alle fem profiler <strong>og</strong> vil kunne beskæftige sig med<br />

<strong>fransk</strong>faglige emner inden for alle profiler. Underviserprofilen består således af et 20 ECTS kursus i fremmedspr<strong>og</strong>sdidaktik<br />

koblet til et gymnasiepraktikforløb i kombination med et pædag<strong>og</strong>isk/didaktisk valgfag.<br />

Et andet eksempel er <strong>kultur</strong>formidlerprofilen, som vil indeholde et 20 ECTS <strong>kultur</strong>formidlingsprojekt <strong>og</strong><br />

valgfag inden for blandt andet oversættelsesteori.” (Dokumentationsrapport, s. 27)<br />

33


På besøget forklarede ledelse <strong>og</strong> undervisere, at profilfagene (som udbydes på alle de humanistiske <strong>kandidatuddannelse</strong>r<br />

på universitetet) vil få det <strong>fransk</strong>faglige indhold ved at en underviser fra <strong>fransk</strong> tilknyttes de<br />

studerende på profilmodulet, så der kan ske en toning af profilen i <strong>fransk</strong>faglig retning, for eksempel ved at<br />

finde <strong>fransk</strong>e tekster eller temaer til <strong>kultur</strong>formidlingsprojektet. Da profilmodulerne er oprettet med 2011studieordningerne<br />

er de endnu ikke afprøvet i praksis <strong>og</strong> hverken undervisere eller studerende kunne derfor<br />

berette om erfaringer med at knytte dem til uddannelsens faglighed.<br />

Oversigt over det samlede 5-årige studieforløb for studerende på de tre linjer:<br />

(Udarbejdet af ACE Denmark)<br />

På mødet med ledelsen spurgte akkrediteringspanelet, hvordan det sikres at målene i kompetenceprofilen nås<br />

af de studerende, uanset hvilken profil de vælger i 3. semester. Ledelsen understregede at profilernes indhold<br />

stadig var under udvikling, men at den nye studieordning samlet har større fokus på det <strong>fransk</strong>faglige end<br />

den gamle, alene de 15 ECTS-point obligatoriske elementer på B-linjen sikrer mere <strong>fransk</strong>fagligt fokus, end<br />

den tidligere ordning med meget stor valgfrihed.<br />

De øvrige fag på alle tre linjer bygger videre på de samme tre discipliner som var på bacheloruddannelsen,<br />

det vil sige spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> med en tilføjelse af et modul i kommunikation <strong>og</strong> medier, som d<strong>og</strong> kan<br />

fravælges på B-linjen.<br />

34


På A <strong>og</strong> C-linjen er der 60 ECTS-point obligatoriske moduler forud for profilmodulet <strong>og</strong> specialet. På Blinjen<br />

er der kun 15 ECTS-point, idet de første 45 point af <strong>kandidatuddannelse</strong>n foregår på tilvalgsfaget.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker, at der er tale om pr<strong>og</strong>ression i bredden inden for uddannelsens discipliner,<br />

med mulighed for fordybelse i specialet. Profilvalget giver en særlig toning af uddannelsen efter den studerendes<br />

præference.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig pr<strong>og</strong>ression fra første til sidste semester, men bemærkede<br />

d<strong>og</strong> tidligere, jævnfør næste vurderingspunkt, at der var en uklarhed om pr<strong>og</strong>ressionen i spr<strong>og</strong>færdighederne.<br />

I høringssvaret har universitetet redegjort for en række ændringer i studieordningen, som fjerner uklarheden,<br />

hvorfor bemærkningen ikke længere er aktuel.<br />

Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål <strong>og</strong> uddannelsens kompetenceprofil<br />

Universitetet har i dokumentationsrapporten opstillet et skema, der illustrerer sammenhængen mellem uddannelsens<br />

fagelementer <strong>og</strong> kompetenceprofilens kvalifikationer. I høringssvaret indgår et revideret skema,<br />

der her gengivet i uddrag, idet ”udprøvede kompetencer” svarer til fagelementets læringsmål:<br />

(Høringssvar, s. 7ff)<br />

Akkrediteringspanelet bemærkede tidligere, at profilmodulet ikke angives at understøtte n<strong>og</strong>en af kvalifikationerne<br />

i kompetenceprofilen, samt at fagbeskrivelserne ikke forelå. I høringssvaret har universitetet som<br />

bilag vedlagt de færdige fagbeskrivelser for profilmodulerne. Universitetet redegør tillige i svaret ved hjælp<br />

af et skema for, hvordan modulerne understøtter kompetenceprofilen, her gengivet i uddrag:<br />

35


(Høringssvar, s.20ff)<br />

På baggrund af de nye oplysninger bortfalder akkrediteringspanelets bemærkning.<br />

Akkrediteringspanelet vurderede tidligere, at færdigheden i at ”udtrykke sig korrekt, nuanceret <strong>og</strong> situationstilpasset<br />

på mundtligt <strong>og</strong> skriftligt <strong>fransk</strong>” ikke var understøttet tilstrækkeligt af uddannelsens fagelementer.<br />

I høringssvaret har universitetet redegjort for en række ændringer i uddannelsens studieordning, herunder:<br />

- ”Disciplin ”Kommunikation, medier <strong>og</strong> samfund” gøres på B‐linjen obligatorisk (5 ECTS)<br />

- Disciplinen gøres spr<strong>og</strong>specifik, således at både undervisning <strong>og</strong> udprøvning foregår på <strong>fransk</strong>.<br />

- Undervisnings‐ <strong>og</strong> eksamensspr<strong>og</strong>et på disciplinen har i praksis været <strong>fransk</strong> – nu er det præciseret i<br />

studieordningen. Som dokumentation for, at undervisningen i praksis forgår på <strong>fransk</strong> medsendes i<br />

bilag en fagbeskrivelse af det kursus, som i foråret 2012 udbydes inden for rammerne af disciplinen<br />

”Kommunikation, medier <strong>og</strong> samfund”.<br />

- Prøveformen er ændret fra en mundtlig eksamen med forberedelsestid til en kombinationsprøve,<br />

hvor en mundtlig eksamen afholdes på baggrund af en synopsis, der er affattet på <strong>fransk</strong>. Synopsen<br />

indgår modificerende i bedømmelsen. Således udprøves både skriftlig <strong>og</strong> mundtlig spr<strong>og</strong>færdighed.”<br />

(Høringssvar, s. 2)<br />

- Øgede krav på C-linjen for de fagelementer som samlæses med bacheloruddannelsen. (Høringssvar,<br />

s. 3ff)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer nu, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål <strong>og</strong> uddannelsens<br />

kompetenceprofil.<br />

Frafald<br />

(Dokumentationsrapport, s. 33)<br />

Universitetet bemærker om frafaldstallene: ” Frafald fra <strong>kandidatuddannelse</strong>n i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

forekommer sjældent <strong>og</strong> skyldes som regel personlige forhold, såsom flytning eller sygdom.” (Dokumentationsrapport,<br />

s. 33) Akkrediteringspanelet bemærker, at der er tale om meget små årgange (ca. 10 optagne) <strong>og</strong> at frafaldet<br />

samlet over de tre opgjorte år ligger under niveauet for hovedområdet.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer at frafaldet på uddannelsen har et tilfredstillende lavt niveau.<br />

36


Prøveformer<br />

Universitetet redegør for prøveformerne i skemaform (her gengivet i uddrag, idet to eksaminer som kun gælder<br />

C-linjen <strong>og</strong> en som kun gælder A-linjen er udeladt):<br />

(Dokumentationsrapport, s. 35)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil.<br />

Understøtter tilrettelæggelsen af uddannelsen dens kompetenceprofil?<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggelsen af uddannelsen – herunder adgangskrav, faglig pr<strong>og</strong>ression,<br />

sammenhæng mellem læringsmål <strong>og</strong> kompetenceprofil samt prøveformer – samlet set understøtter, at<br />

de studerende vil kunne nå målene for viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer i kompetenceprofilen.<br />

Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Universitetet redegør i et skema for hvordan uddannelsen (B- <strong>og</strong> C-linjerne) understøtter mindstekravene<br />

(her gengivet i uddrag):<br />

(...)<br />

37


(Dokumentationsrapport, s. 35f)<br />

I høringssvaret er medsendt et nyt skema gældende for C-linjen, idet der er ændret i uddannelsens studieordning<br />

(her gengivet i uddrag):<br />

(Høringssvar, s. 14ff)<br />

Akkrediteringspanelet vurderede tidligere, at de faglige mindstekrav for uddannelser rettet mod undervisning<br />

i de gymnasiale skoler ikke sikres på C-linjen, da niveauet for spr<strong>og</strong>færdigheder ikke sikres.<br />

Ændringerne i studieordningen har, jævnfør foregående vurderingspunkt, ændret akkrediteringspanelets vurdering<br />

af på hvilket niveau de studerende på C-linjen opnår spr<strong>og</strong>færdigheder.<br />

På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at de faglige mindstekrav for uddannelser rettet mod undervisning<br />

i de gymnasiale skoler er sikret.<br />

Kvalificeret <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>isk afvikling af undervisningen<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Universitetet redegør i dokumentationsrapporten for, at de ansatte på universitetet to gange årligt kan søge<br />

om midler fra universitetets kompetenceenhed om midler til deres personlige kompetenceudvikling. (Dokumentationsrapport,<br />

s. 37)<br />

38


På fakultetsnievau varetager Center for Undervisningsudvikling forskning <strong>og</strong> udvikling inden for for humanistisk<br />

universitetspædag<strong>og</strong>ik <strong>og</strong> de humanistiske fags didaktik. ”Centeret er bl.a. ansvarligt for udviklingen<br />

<strong>og</strong> afviklingen af det obligatoriske adjunktpædag<strong>og</strong>ikum, hvor <strong>og</strong>så alle spansk-fagets adjunkter har pligt til<br />

at deltage. CFU har ligeledes udviklet et pædag<strong>og</strong>isk forløb i ’kollegial supervision’, hvor en række af<br />

<strong>fransk</strong>-fagets undervisere delt<strong>og</strong> i perioden 2008-10. (…) Endelig tilbyder CFU en række kortere pædag<strong>og</strong>iske<br />

kurser i f.eks specialevejledning, e-learning, hvor vores undervisere <strong>og</strong>så har mulighed for at deltage.<br />

Endelig er CFU ansvarlig for at gennemføre didaktiske kurser for instruktorer.” (Dokumentationsrapport, s.<br />

37)<br />

På mødet med underviserne fortalte de, at de fleste havde deltaget i CFU-kurserne i kollegial <strong>og</strong> benyttet det<br />

efterfølgende, men at det ikke aktuelt blev brugt. De fortalte <strong>og</strong>så, at de indimellem havde fælles undervisning,<br />

<strong>og</strong> at dette <strong>og</strong>så indebærer mulighed for pædag<strong>og</strong>isk sparring <strong>og</strong> udvikling.<br />

I dokumentationsrapporten beskrives, hvordan der gennemføres undervisningsevalueringer i form af midtvejsevalueringer,<br />

jævnfør <strong>og</strong>så kriterium 5. Derudover nævnes at studienævnet <strong>og</strong>så har taget initiativ til<br />

såkaldt fokuserede evalueringer, for eksempel at studiestart på bacheloruddannelsen, hvilket blandt andet har<br />

ført til udvikling af indsatsen for at organisere de studerende i læsegrupper <strong>og</strong> revision af RUS-ugen.<br />

På mødet med de studerende nævnte en enkelt sin overraskelse over hvor pædag<strong>og</strong>isk undervisningen havde<br />

været fra starten af bacheloruddannelsen. Med hensyn til anvendelse af evalueringerne, fortalte de studerende<br />

om oprettelse af ekstra-curriculære undervisningsaktiviteter i spr<strong>og</strong>færdigheder, fonetikværksted <strong>og</strong> grammatikværksted,<br />

hvor instruktorer underviste i samråd med fagenes undervisere.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer en kvalificeret <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>isk afvikling af undervisningen.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen indhenter de studerendes vurderinger af den pædag<strong>og</strong>iske<br />

afvikling af undervisningen – <strong>og</strong> at der følges der op på vurderingerne.<br />

Fysiske forhold<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

”(...) over 95 % af undervisningen foregår inden for 50-100 meter fra studiesekretariat, studievejledning <strong>og</strong><br />

VIP kontorer. Her findes et større antal undervisningslokaler med plads til mellem 20 <strong>og</strong> 60 studerende.<br />

Langt de fleste lokaler er udstyret med PC, AV-udstyr <strong>og</strong> internet. Enkelte af de mindre lokaler mangler<br />

endnu dette udstyr, men dette forventes installeret i løbet 2011-12. Instituttet er i besiddelse af transportabelt<br />

AV- <strong>og</strong> IT-udstyr til brug i disse lokaler.” (Dokumentationsrapport, s. 38)<br />

Universitetet foretager hvert 3. år en studiemiljøundersøgelse. Den sidste undersøgelse, der er fra 2011 viser,<br />

at de studerende på instituttet generelt er tilfredse med forholdene, for eksempel finder 81 % af de studerende<br />

at de fysiske rammer gør det rart at opholde sig på universitetet, <strong>og</strong> 90 % mener at underviserne gode til at<br />

bruge e-læringsværktøjer <strong>og</strong> elektroniske platforme i kommunikation med studerende. (Dokumentationsrapport,<br />

s. 38f)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer uddannelsens fysiske rammer.<br />

Studieophold i udlandet<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Studiestrukturen lægger op til at de studerende kan tage til udlandet på 4. semester af bacheloruddannelsen<br />

<strong>og</strong> eventuelt på 3. semester af <strong>kandidatuddannelse</strong>n. Underviserne oplyste at langt de fleste benytter sig af<br />

muligheden. På den seneste bachelorårgang var det kun to studerende, der ikke havde været af sted.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur giver de studerende mulighed for tage på studieophold<br />

i udlandet.<br />

39


Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Det bemærkes, at kriterium 4 er ændret fra ikke tilfredsstillende til tilfredsstillende, idet vurderingen af sammenhæng<br />

mellem fagelementernes læringsmål <strong>og</strong> uddannelsens kompetenceprofil med hensyn til spr<strong>og</strong>færdigheder<br />

<strong>og</strong> sikring af de gymnasiale mindstekrav til spr<strong>og</strong>færdigheder på C-linjen er ændret på baggrund af<br />

universitetets høringssvar.<br />

Dokumentation<br />

Dokumentationsrapport, s. 22-40<br />

Studieordningen for bacheloruddannelsen<br />

Studieordningen for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Bilag 12: Spørgemanual til studieprocessamtale<br />

Bilag 13: Frafald, fravalg <strong>og</strong> omvalg<br />

Studieordningen for bachelortilvalg i <strong>fransk</strong><br />

Høringssvar<br />

40


Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Universitetet gør rede for, at <strong>Aarhus</strong> Universitets bestyrelse i slutningen af 2008 vedt<strong>og</strong> en kvalitetspolitik<br />

med det formål at etablere en fælles ramme for kvalitetsarbejdet på universitetet (Dokumentationsrapport, s.<br />

45).<br />

Kvalitetspolitikken danner rammen for det tilhørende kvalitetssystem for uddannelsesområdet, hvilket er<br />

illustreret i figuren nedenfor.<br />

Kilde: Dokumentationsrapport, s. 45<br />

Kvalitetssystemet er ifølge universitetet den praktiske udførelse af universitetets kvalitetspolitik, der beskriver<br />

indikatorer, procedurer <strong>og</strong> ansvarsfordeling gældende for hvert af politikkens delområder. Implementeringen<br />

af kvalitetssystemet sker i løbet af 2010-11 (Dokumentationsrapport, s. 45).<br />

Delområder i kvalitetspolitikken indgår i procedurerne for de enkelte europæiske standarder for universiteternes<br />

interne kvalitetssikring (ESG’erne), som er beskrevet nedenfor, d<strong>og</strong> ligger delområderne ”Rekruttering<br />

<strong>og</strong> optagelse” samt ”Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet” ud over ESG’erne.<br />

I forhold til delområdet ”Rekruttering <strong>og</strong> optagelse” er det universitetets centrale studieadministration, der<br />

har ansvaret for at initiere <strong>og</strong> koordinere en række vejledningsarrangementer <strong>og</strong> tiltag rettet mod potentielle<br />

studerende. Arbejdet er organiseret i en styregruppe, hvori alle hovedområder er repræsenteret. Eksempler på<br />

arrangementer er Åbent hus, studiepraktik <strong>og</strong> deltagelse på uddannelsesmesser. For at markedsføre universitet<br />

udgives desuden bachelor- <strong>og</strong> kandidatbøger (Dokumentationsrapport, s. 42)<br />

Delområdet ”Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet” sikres ved årlige beskæftigelsesundersøgelser på<br />

uddannelsesniveau. Et webbaseret spørgeskema sendes til dimittender, der blev færdige for henholdsvis ½-<br />

1½ år siden <strong>og</strong> 4½-5½ år siden. Universitetets Studieudvalg har ansvaret for driften af beskæftigelsesundersøgelsen<br />

(Dokumentationsrapport, s. 44)<br />

41


Procedurerne for kvalitetsarbejdet er baseret på et kvalitetshjul, der beskriver, hvordan en aktivitet kontinuerligt<br />

gennemløber en proces, som omfatter 1) formulering af mål for aktiviteten, herunder planlægning <strong>og</strong><br />

ressourcetildeling, 2) udførelse af aktiviteten i praksis, 3) evaluering af aktiviteten samt 4) analyse <strong>og</strong> opfølgning<br />

– eksempelvis i form af revision af målsætninger eller ændring af praksis (Dokumentationsrapport,<br />

s. 46).<br />

ARTS har eksemplificeret brugen af kvalitetshjulet i forhold til delområdet ”Rekruttering <strong>og</strong> optagelse”: ”Aktiviteterne<br />

omfatter bl.a. annoncering, webkampagner, rekruttering via alumner fra uddannelsen samt åbent hus<br />

arrangementer. Rekrutteringsindsatsen evalueres løbende dels gennem ansøgertal <strong>og</strong> –data, dels via kvalitative<br />

spørgsmål til ansøgerne om rekrutteringsmaterialets kvalitet. På baggrund af evalueringerne justeres indsatsen, <strong>og</strong><br />

det er bl.a. på den baggrund, at ARTS primært satser på målrettede annoncer <strong>og</strong> rekruttering via alumner frem for<br />

på brede – <strong>og</strong> dyre – kampagner.” (Supplerende dokumentation, 29. august 2011).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har en kvalitetssikringspolitik med definerede delområder <strong>og</strong><br />

tilhørende målsætninger <strong>og</strong> procedurer, herunder for delområderne ”Rekruttering <strong>og</strong> optagelse” <strong>og</strong> ”Uddannelsernes<br />

relation til arbejdsmarkedet”, der ligger ud over de europæiske standarder. Det bemærkes, at ARTS<br />

anvender kvalitetshjulet.<br />

Ansvarsfordeling<br />

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for kvalitetspolitikken, <strong>og</strong> det er det relevante ledelsesniveau, der<br />

skal tage hånd om, at der er de nødvendige ressourcer samt sikre en velegnet incitamentsstruktur i forhold til<br />

udførelse <strong>og</strong> opfølgning på kvalitetsarbejdet (Dokumentationsrapport, s. 38).<br />

På ARTS er dekanen ansvarlig for uddannelseskvaliteten <strong>og</strong> varetager i samarbejde med fakultetssekretariatet<br />

koordineringen af, at kvalitetshjulets faser gennemløbes på alle kvalitetspolitikkens områder (Supplerende<br />

dokumentation, 29. august 2011).<br />

I dokumentationsrapporten eksemplificeres ansvarsfordelingen blandt andet i forhold til studieordningsrevision.<br />

Det fremgår således, at studienævnet drøfter de overordnede rammer for udarbejdelsen af en ny studieordning,<br />

<strong>og</strong> studienævnet nedsætter et udvalg, som udarbejder studieordningsudkast <strong>og</strong> varetager inddragelse<br />

af VIP, studerende <strong>og</strong> aftagere. Fakultetets uddannelseskvalitets- <strong>og</strong> udviklingsenhed varetager godkendelse<br />

af studieordninger i samråd med dekanatet varetager godkendelse af studieordningerne. (Dokumentationsrapport,<br />

s. 39).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en klar ansvarsfordeling mellem dekan, institutleder <strong>og</strong> studieleder/studienævn<br />

i forhold til varetagelsen af de konkrete opgaver i kvalitetssikringssystemet, jf. redegørelserne<br />

under de enkelte ESG’er nedenfor.<br />

Procedurer, der sikrer imødekommelsen af ESG<br />

Formelle mekanismer for udarbejdelse <strong>og</strong> monitorering af studieordninger<br />

Universitetet har indført en studieordningsgenerator, der sikrer, at alle studieordninger, der oprettes, lever op<br />

til gældende love <strong>og</strong> bekendtgørelser. AU Studieadministration opdaterer løbende studieordningsgeneratoren,<br />

så den er i tråd med lovgivningen. Studieordningers kvalitet sikres gennem en løbende dial<strong>og</strong> mellem<br />

dekan <strong>og</strong> studienævn. Grundlæggende sikres kvaliteten i forbindelse med revision af en given studieordning,<br />

hvor dekanen spiller den centrale rolle (Dokumentationsrapport, s. 38).<br />

Universitetet uddyber desuden, at studieordningernes effekt på de studerendes studieforløb monitoreres dels<br />

via undervisningsevalueringer <strong>og</strong> årgangsevalueringer <strong>og</strong> dels via studieledertal <strong>og</strong> monitorering af de studerendes<br />

eksamensaktivitet. (Dokumentationsrapport, s. 39).<br />

42


Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at <strong>Aarhus</strong> Universitetet har procedurer for udarbejdelse af<br />

studieordninger, <strong>og</strong> at der på ARTS er procedurer for monitorering <strong>og</strong> kvalitetsudvikling af studieordningerne.<br />

Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler <strong>og</strong> procedurer<br />

Universitetets regler om prøver <strong>og</strong> eksamen er indarbejdet i afsnit 4 i enhver studieordning, hvorved det sikres,<br />

at den enkelte studieordning er koblet til de korrekte regler. Studieordninger findes i universitetets online<br />

regelsamling. I studieordningerne er formålet med den enkelte prøve beskrevet, herunder kriterier for vurdering<br />

af målopfyldelsen. Oplysninger om prøvers afholdelse (tid, sted <strong>og</strong> tilhørende frister for til- <strong>og</strong> afmelding)<br />

offentliggøres forud for hver prøvetermin. Overholdelse af regler om prøver påses af den enhed, der<br />

fysisk afholder prøven i tæt dial<strong>og</strong> med den fagligt ansvarlige for prøven. Reaktioner ved brud på prøveregler<br />

reguleres i universitetets regler om disciplinære foranstaltninger (Dokumentationsrapport, s. 39).<br />

Universitetet skriver desuden om procedurerne på ARTS, at eksamensplanen løbende revideres på baggrund<br />

af feedback fra de studerende <strong>og</strong> underviserne, <strong>og</strong> at ”Studienævnet har særligt fokus på sammenhængen<br />

mellem undervisning, prøve <strong>og</strong> faglige mål efter principperne om alignment. I forbindelse med implementering<br />

af den nye karakterskala <strong>og</strong> Bol<strong>og</strong>na spiller eksplicitering <strong>og</strong> bevidstgørelse om faglige mål <strong>og</strong> kompetenceprofiler<br />

en stadig større rolle i undervisningen <strong>og</strong> prøveforberedelsen.” (Dokumentationsrapport, s. 48)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at universitetet har krav, regler <strong>og</strong> procedurer, der sikrer de<br />

studerendes eksamen.<br />

Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer <strong>og</strong> kvalifikationer<br />

Ansøgere til videnskabelige stillinger på alle niveauer skal ved siden af deres videnskabelige produktion<br />

medsende en undervisningsportfolio som grundlag for bedømmelse af ansøgernes undervisningsmæssige<br />

kompetencer. På denne måde er der indført en fast procedure for, at videnskabelige medarbejdere i forbindelse<br />

med både rekruttering <strong>og</strong> forfremmelse vurderes på grundlag af såvel deres forskningsmæssige som deres<br />

undervisningsmæssige meritter. Dekanen har ansvaret for, at de videnskabelige medarbejdere, som ansættes,<br />

har de fornødne pædag<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> didaktiske kompetencer. På institutniveau er det institutlederens ansvar, at<br />

de videnskabelige medarbejdere til stadighed har opdaterede kompetencer i forhold til at varetage undervisningsopgaverne,<br />

<strong>og</strong> der er en løbende dial<strong>og</strong> med dekanen om behov <strong>og</strong> prioritering af ressourcer (Dokumentationsrapport,<br />

s. 40f).<br />

Universitetet skriver videre, at der foretages midtvejs- <strong>og</strong> slutevalueringer af alle undervisningsforløb.<br />

”Midtvejsevalueringen afholdes mundtligt <strong>og</strong> slutevalueringen foretages skriftligt (på papir) efter en fælles<br />

skabelon udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling. Der er altid en høj svarprocent pga. denne fremgangsmåde.<br />

Evalueringen gennemgås <strong>og</strong> opsummeres af underviseren <strong>og</strong> en studenterrepræsentant. Opsummeringen<br />

af slutevalueringen afleveres til studielederen, som udarbejder en samlet rapport over semestrets<br />

undervisning til institutleder <strong>og</strong> studienævn. Begge instanser kan på forskellig vis følge op på kritiske evalueringer:<br />

studienævnet via justeringer i undervisnings- <strong>og</strong> eksamensplan, studieordninger <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>isk tilrettelæggelse,<br />

institutlederen via MUS-samtalen, pædag<strong>og</strong>isk kompetenceudvikling, ansættelsesrelaterede<br />

tiltag mv.” (Dokumentationsrapport, s. 39).<br />

Universitetet redegør endvidere for de ressourcer, institutlederen har til rådighed:<br />

didaktiske kurser for instruktorer <strong>og</strong> eksterne lektorer samt for ph.d.-studerende<br />

adjunktpædag<strong>og</strong>ikum<br />

individuelt aftalte kurser<br />

kollegial supervision, der er obligatorisk, <strong>og</strong> som gennemføres på ”en systematisk <strong>og</strong> aftalebestemt<br />

måde”<br />

kurser i akademisk engelsk<br />

seminarer <strong>og</strong> workshops<br />

tilbud om individuelle coachingforløb<br />

43


samarbejde med fag/institutter om lokale tiltag med fokus på f. eks. vejledning, evalueringspraksis<br />

<strong>og</strong> udvikling af undervisningsformer<br />

der er afsat 40 timer pr. medarbejder pr. tre år til deltagelse i udviklende kursusaktivitet<br />

(Supplerende dokumentation, 29. august 2011).<br />

Universitetspædag<strong>og</strong>isk netværk, der er et samarbejde mellem universitetets universitetspædag<strong>og</strong>iske enheder<br />

<strong>og</strong> medarbejdere, varetager større <strong>og</strong> mere tværgående undervisningsopgaver som f.eks. kurserne i universitetspædag<strong>og</strong>ik<br />

for adjunkter <strong>og</strong> ph.d.-studerende (Dokumentationsrapport, s. 40f).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer således, at universitetet har dokumenteret procedurer, der sikrer undervisernes<br />

kompetencer <strong>og</strong> kvalifikationer.<br />

Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer, instrumenter<br />

<strong>og</strong> tutorer/undervisningsassistenter<br />

Universitetet gennemførte i 2007/08 en undersøgelse af de studerendes vurdering af det psykiske studiemiljø.<br />

Dette fokus på studiemiljøet er et af universitetets prioriterede områder. Det er planlagt, at studiemiljøundersøgelsen<br />

fremover skal gentages hvert tredje år af hensyn til at skabe tid til at lade effekter af initiativer på<br />

baggrund af undersøgelsen slå igennem. Undersøgelsen, der gennemføres i foråret 2011, vil foruden det psykiske<br />

studiemiljø <strong>og</strong>så dække det fysiske <strong>og</strong> æstetiske studiemiljø. Studerende har endvidere mulighed for at<br />

gøre opmærksom på, om de fysiske rammer, instrumenter <strong>og</strong> undervisningsassistenter er tilstrækkelige i<br />

forhold til undervisningen i forbindelse med evalueringen af de enkelte undervisningsforløb (Dokumentationsrapport,<br />

s. 44).<br />

Institut- <strong>og</strong> studieleder følger op på evalueringerne, <strong>og</strong> dekanen har det endelige ansvar for opfølgningen.<br />

Inden for de økonomiske rammer har dekanen ansvar for, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådig for undervisningen,<br />

herunder undervisningsassistenter, instruktorer, tutorer <strong>og</strong> lignende. Konkret får institutterne<br />

en ramme, inden for hvilken institut- <strong>og</strong> studieleder kan prioritere ressourcerne, herunder undervisningens<br />

organisering <strong>og</strong> dermed brug af forskellige typer undervisere (Dokumentationsrapport, s. 41).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der foregår en systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over<br />

underviserne på universitetet.<br />

Har institutionen systemer, der indsamler, analyserer <strong>og</strong> anvender relevant information i forhold til at kunne<br />

styre uddannelserne<br />

Hvert år i oktober udarbejder AU Studieadministration nøgletal til både internt- <strong>og</strong> eksternt brug. Nøgletal er<br />

eksempelvis antal indskrevne, antal optagne, antal færdiguddannede <strong>og</strong> antal STÅ. Kvalitetssikringen af<br />

nøgletallene sker i <strong>Aarhus</strong> Universitets Statistiknetværk, hvor medarbejdere kan finde de fastlåste datatræk<br />

fra oktober samt definitionerne på nøgletallene. AU Studieadministration har i 2010 igangsat nedenstående<br />

initiativer, der uddrager nøgletal på uddannelsesniveau:<br />

a. ”Ledelsesinformation om studerendes eksamensaktivitet består af en mængde aggregerede data, der<br />

viser eksamensaktiviteten <strong>og</strong> studiepr<strong>og</strong>ressionen på hovedområdeniveau, fordelt på den enkelte bachelor-<br />

<strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>r. Data bliver distribueret 2 gange årligt til dekaner, prodekaner for<br />

uddannelse samt studieledere.<br />

b. Studieledertal er et datagrundlag, der skal muliggøre forbedringen af de studerendes gennemførsel.<br />

Ud fra tallene kan studielederne identificere, hvilke studerende der har afmeldt en given eksamen,<br />

hvilke studerende der ikke har bestået en given eksamen, samt hvilke studerende der er bagud i forhold<br />

til den normerede studietid. Data bliver distribueret to gange årligt til studielederne.<br />

c. Studielederforum er et nyt forum for samtlige studieledere på Universitetet. Formålet med forummet<br />

er erfaringsudveksling <strong>og</strong> diskussioner af alle spørgsmål af interesse i forhold til studieledelse <strong>og</strong><br />

44


studieadministration på tværs af hovedområderne. Møderne i forummet er tematisk orienteret <strong>og</strong> skal<br />

således tjene som platform for udvikling af uddannelserne på tværs af hovedområderne.”<br />

(Dokumentationsrapport, s. 44f).<br />

Det er dekaner, prodekaner <strong>og</strong> studieledere, der har ansvaret for, at informationerne bliver analyseret <strong>og</strong> anvendt<br />

i forhold til de enkelte uddannelser (Dokumentationsrapport, s. 45).<br />

Universitetet uddyber i dokumentationsrapporten procedurerne for opfølgning på studieledertallene på<br />

ARTS. ”Opfølgningen på disse informationer finder sted i to fora: Dels på fakultetsniveau via studieledermøder,<br />

uddannelsesudvalgsmøder <strong>og</strong> temadage, hvor der sættes særligt fokus på erfaringsudveksling <strong>og</strong><br />

tværgående problematikker <strong>og</strong> dels på institutniveau via studienævnsdrøftelser, vejledningstiltag, faglige<br />

dage, osv. Studieledertallene, fremsendes fra AU Studieadministration til studielederen i et regneark med<br />

information om enkelte studerendes forsinkelser, udeblivelser, dumpede prøver, etc. Studieleder-tallene omsættes<br />

af instituttets administration til ledelsesinformation/overbliksgrafer med henblik på analyse af særlige<br />

flaskehalse i studieforløbene <strong>og</strong> uddannelsernes tilrettelæggelse. Derudover anvendes tallene <strong>og</strong>så på personniveau<br />

til at identificere <strong>og</strong> kontakte forsinkede eller frafaldstruede studerende. Vejledningscentret på IFI<br />

varetager denne opgave i samarbejde med studieledelsen.” (Dokumentationsrapport, s. 53)<br />

Universitetet har desuden beskrevet, hvordan der i universitetets udviklingskontrakt er fastsat standarder,<br />

som anvendes i kvalitetsarbejdet: ”I universitetets udviklingskontrakt med VTU er der fastsat en lang række<br />

måltal for uddannelserne bl.a. frafald, antal studerende, antal timer afsat til studie- <strong>og</strong> erhvervsvejledning,<br />

osv. Det er disse måltal universitetet i hovedsagen anvender som standarder. Et eksempel på hvordan udviklingskontraktens<br />

mål anvendes aktivt som standard i kvalitetsarbejdet er opfølgningen på frafald på ARTS,<br />

som er fokuseret på uddannelser, som 2 år i træk har et højere frafald end udviklingskontraktmålet. Som en<br />

del af opfølgningen foretages fokusgruppeinterviews med aktive studerende, frafaldne studerende <strong>og</strong> undervisere,<br />

<strong>og</strong> på baggrund af studienævnets <strong>og</strong> prodekanens analyse af disse undersøgelser udarbejdes en handlingsplan<br />

for nedbringelse af frafaldet på uddannelsen” (Dokumentationsrapport, s. 43). Udviklingskontrakten<br />

beskriver universitetets standarder for eksempelvis frafald, gennemførselstid, dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

<strong>og</strong> andelen af offentliggørelser af studenterevalueringer på nettet.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående, at universitetet indsamler <strong>og</strong> anvender information<br />

om frafald, gennemførselstid, studenterevalueringer <strong>og</strong> dimittendernes arbejdsmarkedssituation, samt at<br />

disse informationer tilgår studieledelsen. Det vurderes endvidere, at universitetet har defineret standarder for<br />

kvalitetsarbejdet <strong>og</strong> har procedurer for, hvordan standarderne bringes i anvendelse.<br />

Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer<br />

Universitetet har på sin hjemmeside oprettet en side, som samler såvel kvantitative som kvalitative informationer<br />

om universitetet <strong>og</strong> uddannelserne. På siden kan man eksempelvis finde karaktergennemsnit for bachelorprojekter<br />

<strong>og</strong> kandidatspecialer samt oplysninger om gennemførelse <strong>og</strong> frafald. Det er AU Studieadministration,<br />

der er ansvarlig for, at informationerne offentliggøres <strong>og</strong> holdes opdateret. Dette sker som minimum<br />

en gang årligt i forlængelse af indberetningen af nøgletal i oktober måned (Dokumentationsrapport, s<br />

45).<br />

På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at universitetet har procedurer i forhold til regelmæssig<br />

offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer.<br />

Institutionens system for kvalitetssikring<br />

Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at <strong>Aarhus</strong> Universitets overordnede kvalitetssikringssystem lever<br />

op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. Kvalitetssikringssystemet indeholder<br />

en kvalitetspolitik med definerede mål <strong>og</strong> tilhørende procedurer <strong>og</strong> ansvarsfordeling, der omfatter<br />

ESG’erne. Kvalitetspolitikken omfatter udover ESG’erne <strong>og</strong>så andre politikområder med tilhørende procedurer<br />

<strong>og</strong> ansvarsfordeling defineret af universitetet (rekruttering <strong>og</strong> optagelse <strong>og</strong> uddannelsernes relation til<br />

arbejdsmarkedet). Der foregår endvidere en systematisk indsamling af data om uddannelserne.<br />

45


Udmønter uddannelsen institutionens kvalitetssikringssystem?<br />

Gælder både for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelserne indgår i institutionens kvalitetssikringssystem, hvad angår:<br />

Formelle mekanismer for udarbejdelse <strong>og</strong> monitorering af studieordninger<br />

Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler <strong>og</strong> procedurer<br />

Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer <strong>og</strong> kvalifikationer, jf. kriterium 4<br />

Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer, instrumenter<br />

<strong>og</strong> tutorer/undervisningsassistenter, jf. kriterium 4<br />

Institutionens systemer, der indsamler, analyserer <strong>og</strong> anvender relevant information i forhold til at<br />

kunne styre uddannelserne<br />

Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer<br />

Ledelsen uddybede på mødet, at de to gange årligt modtager nøgletal om frafald, gennemførsel mm, <strong>og</strong> at<br />

disse tal opgøres både på individnievau <strong>og</strong> overordnet for uddannelserne. Derudover ser studielederen alle<br />

evalueringer <strong>og</strong> sørger for offentliggørelse. Det fremgik på mødet med ledelsen, at de i høj grad havde brugt<br />

resultaterne fra studenterevalueringerne, men <strong>og</strong>så dial<strong>og</strong>en med aftagerne i forbindelse med indførelse af ny<br />

studiestruktur på hele fakultetet <strong>og</strong> nye studieordninger for bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n i <strong>fransk</strong> <strong>og</strong><br />

spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong>. Derudover redegjorde ledelsen for, at nøgletallene om frafald havde givet anledning<br />

til initiativer til at øge oplysningen om bacheloruddannelsen <strong>og</strong> styrke den sociale <strong>og</strong> faglige integration<br />

på studiet, særligt på første år, da ledelsen vurderede, at frafaldet i høj grad skyldes tvivl om studievalg, jf.<br />

kriterium 4.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen er integreret i institutionens kvalitetssikringssystem.<br />

Tager uddannelsesledelsen løbende <strong>og</strong> systematisk hånd om identificerede problemer på uddannelsen?<br />

Som nævnt ovenfor vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsesledelsen anvender relevant information til<br />

at identificere problemer <strong>og</strong> følge op på dem. Det gælder både i forhold de enkelte fagelementer, men <strong>og</strong>så i<br />

forhold til hele uddannelsen. Nye initiativer evalueres desuden ved de særligt fokuserede evalueringer med<br />

henblik på at måde effekten.<br />

Som beskrevet i kriterium 4 <strong>og</strong> i afsnittet ovenfor gav både ledelsen, underviserne <strong>og</strong> de studerende eksempler<br />

på, hvordan der blev fulgt op på identificerede problemer på både kort <strong>og</strong> langt sigt.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsesledelsen på baggrund af indsamling, analyse <strong>og</strong> anvendelse af<br />

relevant information løbende <strong>og</strong> systematisk tager hånd om identificerede problemer på uddannelsen.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation<br />

Dokumentationsrapport, s. 41-50<br />

46


Indstilling til Styrelsen for Universiteter <strong>og</strong> Internationalisering for bacheloruddannelsen<br />

Bekendtgørelsesforhold<br />

Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>r ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Hovedområde<br />

Hovedvægten ligger inden for det humanistiske hovedområde.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Spr<strong>og</strong><br />

Uddannelsen udbydes på dansk<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen udbydes i Århus.<br />

Uddannelsen udbydes <strong>og</strong>så på Københavns universitet.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for <strong>fransk</strong>.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Titel<br />

Bacheloruddannelsens titel er pt. godkendt til<br />

Dansk: Bachelor (BA) i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in French Language, Literature and Culture<br />

Bacheloruddannelsens titel indstilles til<br />

Dansk: Bachelor (BA) i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in French Language, Literature and Culture<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

47


Uddannelsens normerede studietid<br />

Bacheloruddannelsen er pt. godkendt til<br />

180 ECTS-point<br />

Universitetet indstiller<br />

180 ECTS-point<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Tilskudsmæssig indplacering<br />

Bacheloruddannelsen er pt. godkendt til<br />

Heltidstakst 1<br />

Universitetet indstiller<br />

Heltidstakst 1<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Adgangskrav for bacheloruddannelser<br />

Uddannelsen er pt. godkendt til<br />

Dansk A,<br />

Engelsk B<br />

Historie B, Idehistorie B eller Samtidshistorie B.<br />

Fransk begynderspr<strong>og</strong> A/fortsætterspr<strong>og</strong> B<br />

Universitetet indstiller<br />

Dansk A,<br />

Engelsk B<br />

Historie B, Idehistorie B eller Samtidshistorie B.<br />

Fransk begynderspr<strong>og</strong> A/fortsætterspr<strong>og</strong> B<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen<br />

Har bacheloruddannelsen en ministerielt fastsat maksimumramme?<br />

Nej<br />

Adgang til <strong>kandidatuddannelse</strong>r<br />

Hvilke <strong>kandidatuddannelse</strong>r giver bacheloruddannelsen direkte adgang til?<br />

Kandidatuddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (AU)<br />

Kandidatuddannelsen i Europastudier (uanset tilvalg)<br />

Kandidatuddannelsen i Journalistik (uanset tilvalg)<br />

Afhængigt af den studerendes valg af tilvalg: mere end 25 <strong>kultur</strong>videnskabelige/humanistiske <strong>kandidatuddannelse</strong>r<br />

ved <strong>Aarhus</strong> Universitet<br />

48


Retskrav<br />

Kandidatuddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (AU)<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Indstilling til Styrelsen for Universiteter <strong>og</strong> Internationalisering for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Bekendtgørelsesforhold<br />

Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>r ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Uddannelsens titel er alene angivet til:<br />

”Cand.mag. i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong>” <strong>og</strong> ”Master of Arts (MA) in French Language, Literature and<br />

Culture”.<br />

For dimittender fra uddannelsens B-linje skal titlen være:<br />

”Cand.mag. i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> <strong>og</strong> (tilvalg)” <strong>og</strong> ”Master of Arts (MA) in French Language,<br />

Literature and Culture and (tilvalg på engelsk)”.<br />

Hovedvægten ligger inden for det humanistiske hovedområde.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Spr<strong>og</strong><br />

Uddannelsen udbydes på dansk<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen udbydes i Århus.<br />

Uddannelsen udbydes <strong>og</strong>så på Københavns universitet.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for <strong>fransk</strong>.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Titel/Betegnelse<br />

Dansk: Cand.mag. i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

Cand.mag. i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> <strong>og</strong> (tilvalg)<br />

Engelsk: Master of Arts (MA) in French Language, Literature and Culture.<br />

Master of Arts (MA) in French Language, Literature and Culture and (tilvalg på engelsk)<br />

49


Kandidatuddannelsens titel indstilles til<br />

Dansk: Cand.mag. i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong><br />

Cand.mag. i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> <strong>og</strong> (tilvalg)<br />

Engelsk: Master of Arts (MA) in French Language, Literature and Culture.<br />

Master of Arts (MA) in French Language, Literature and Culture and (tilvalg på engelsk)<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Kandidatuddannelsen er pt. godkendt til<br />

120 ECTS-point<br />

Universitetet indstiller<br />

120 ECTS-point<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Tilskudsmæssig indplacering<br />

Kandidatuddannelsen er pt. godkendt til<br />

Heltidstakst 1<br />

Universitetet indstiller<br />

Heltidstakst 1<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen<br />

Har <strong>kandidatuddannelse</strong>n en ministerielt fastsat maksimumramme?<br />

Nej<br />

Adgangskrav<br />

Hvilke bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende til <strong>kandidatuddannelse</strong>n?<br />

A-linjen<br />

bacheloruddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (<strong>Aarhus</strong> Universitet)<br />

bacheloruddannelsen i <strong>fransk</strong> (Københavns Universitet)<br />

bacheloruddannelserne i spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> kommunikation samt spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> europæiske studier med <strong>fransk</strong> (<strong>Aarhus</strong><br />

Universitet)<br />

bacheloruddannelserne i virksomhedskommunikation med <strong>fransk</strong> (<strong>Aarhus</strong>, Aalborg <strong>og</strong> Syddansk Universitet)<br />

bacheloruddannelsen i international erhvervsøkonomi, spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (/negot) med <strong>fransk</strong> (Syddansk<br />

Universitet)<br />

Adgang til <strong>kandidatuddannelse</strong>ns B-linje forudsætter:<br />

50


En bestået bacheloruddannelse med <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (<strong>Aarhus</strong> Universitet) eller <strong>fransk</strong> (Københavns<br />

Universitet) med et bachelortilvalg (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes fagrække).<br />

Adgang til <strong>kandidatuddannelse</strong>ns C-linje forudsætter:<br />

En bestået bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i <strong>fransk</strong>.<br />

Retskrav<br />

Bacheloruddannelsen i <strong>fransk</strong> spr<strong>og</strong>, <strong>litteratur</strong> <strong>og</strong> <strong>kultur</strong> (<strong>Aarhus</strong> Universitet)<br />

Kandidatuddannelsens adgangskrav<br />

Dansk A<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Adgangsbegrænsning for <strong>kandidatuddannelse</strong>n<br />

Har universitetet fastsat adgangsbegrænsning for <strong>kandidatuddannelse</strong>n?<br />

Nej.<br />

Særlige forhold<br />

Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv<br />

Kan bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n føre til udøvelsen af lovregulerede erhverv?<br />

Nej.<br />

Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser<br />

Er bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler?<br />

Ja<br />

Hvilket gymnasialt fag giver uddannelsen faglig kompetence til at opnå undervisningskompetence i?<br />

Fransk<br />

Hvordan lever bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n op til § 15, stk. 3 <strong>og</strong> § 21 i uddannelsesbekendtgørelsen?<br />

Der er mulighed for tilvalg uden for det centrale fag på bacheloruddannelsen på 45 ECTS-point.<br />

Hvorledes opfylder bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n de faglige mindstekrav som fastsat i vejledning om<br />

retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser?<br />

Se vurderingen under kriterium 4.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Parallelforløb <strong>og</strong> fællesuddannelser<br />

Er bachelor- <strong>og</strong> <strong>kandidatuddannelse</strong>n tilrettelagt som et parallelforløb eller en fællesuddannelse?<br />

Nej<br />

51


Andre forhold<br />

Finder universitetet at der er andre forhold, der er relevante i forhold til legalitet?<br />

Nej<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!