24.07.2013 Views

KU - kandidat i interreligiøse studier - Hvad er akkreditering?

KU - kandidat i interreligiøse studier - Hvad er akkreditering?

KU - kandidat i interreligiøse studier - Hvad er akkreditering?

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Københavns Univ<strong>er</strong>sitet<br />

Rektor Ralf Hemmingsen<br />

Sendt pr. e-mail:<br />

rektor@adm.ku.dk<br />

ku@ku.dk<br />

Afslag på akkredit<strong>er</strong>ing og godkendelse af ny <strong>kandidat</strong>uddannelse i<br />

<strong>int<strong>er</strong>religiøse</strong> <strong>studi<strong>er</strong></strong>: jødedom, kristendom, islam<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsrådet har på rådsmøde den 7. novemb<strong>er</strong> 2008 behandlet<br />

Københavns Univ<strong>er</strong>sitets anmodning om akkredit<strong>er</strong>ing og godkendelse af en ny<br />

<strong>kandidat</strong>uddannelse i <strong>int<strong>er</strong>religiøse</strong> <strong>studi<strong>er</strong></strong>: jødedom, kristendom, islam.<br />

Uddannelsens formål:<br />

Kandidatuddannelsen Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam ved Det<br />

Teologiske Fakultet, Københavns Univ<strong>er</strong>sitet har som sit ov<strong>er</strong>ordnede mål den<br />

selvstændige og kvalific<strong>er</strong>ede beskæftigelse med jødedom, kristendom og islam<br />

samt d<strong>er</strong>es int<strong>er</strong>aktion på alle samfundsniveau<strong>er</strong>.<br />

Kandidatuddannelsen løft<strong>er</strong> viden og færdighed<strong>er</strong> fra bacheloruddannelsen til et<br />

høj<strong>er</strong>e fagligt niveau gennem selvstændige og specialis<strong>er</strong>ede <strong>studi<strong>er</strong></strong> i de<br />

uddannelsens videnskabelige disciplin<strong>er</strong> og fagområd<strong>er</strong>.<br />

Den, d<strong>er</strong> har fuldført <strong>kandidat</strong>uddannelsen i <strong>int<strong>er</strong>religiøse</strong> <strong>studi<strong>er</strong></strong>, <strong>er</strong> kvalific<strong>er</strong>et til<br />

at løse et bredt spektrum af opgav<strong>er</strong> i offentlige og private virksomhed<strong>er</strong> og<br />

organisation<strong>er</strong>. En cand.mag. i Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam<br />

kan varetage stilling<strong>er</strong> inden for områd<strong>er</strong> som rådgivning og kommunikation.<br />

Endelig kvalific<strong>er</strong><strong>er</strong> <strong>kandidat</strong>uddannelsen til ph.d.-uddannelse.<br />

Det meddeles h<strong>er</strong>med, at uddannelsen den 7. novemb<strong>er</strong> 2008 har fået afslag på<br />

akkredit<strong>er</strong>ing, jf. § 9 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsinstitutionen for vid<strong>er</strong>egående uddannels<strong>er</strong> (akkredit<strong>er</strong>ingsloven).<br />

Afgørelsen <strong>er</strong> truffet på baggrund af vedlagte akkredit<strong>er</strong>ingsrapport udarbejdet af<br />

Det Faglige Sekretariat. Københavns Univ<strong>er</strong>sitet har ikke fremsendt høringssvar<br />

ov<strong>er</strong> akkredit<strong>er</strong>ingsrapporten.<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsrådets vurd<strong>er</strong>ing af uddannelsen <strong>er</strong> foretaget på baggrund af<br />

fastsatte krit<strong>er</strong>i<strong>er</strong> for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr. 1030 af 22.<br />

august 2007 om krit<strong>er</strong>i<strong>er</strong> for univ<strong>er</strong>sitetsuddannels<strong>er</strong>s relevans og kvalitet og om<br />

sagsgangen ved godkendelse af univ<strong>er</strong>sitetsuddannels<strong>er</strong><br />

(akkredit<strong>er</strong>ingsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkredit<strong>er</strong>ing<br />

og godkendelse af nye univ<strong>er</strong>sitetsuddannels<strong>er</strong> .<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsrådet<br />

1. decemb<strong>er</strong> 2008<br />

ACE Denmark -<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsinstitutionen<br />

Studiestræde 5<br />

1455 København K<br />

Telefon 3392 6900<br />

Telefax 3392 6901<br />

E-post<br />

ark.dk<br />

acedenmark@acedenm<br />

Netsted www.acedenmark.dk<br />

CVR-nr. 30603907<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong><br />

Trine Jensen<br />

Telefon 3392 6909<br />

E-post trj@acedenmark.dk<br />

Sagsnr.<br />

Dok nr.<br />

Side 1/1


Følgende forhold <strong>er</strong> samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsrådets beslutning om at meddele afslag på akkredit<strong>er</strong>ing:<br />

- Det vurd<strong>er</strong>es ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at uddannelsens<br />

faglige profil imødekomm<strong>er</strong> et konkret behov på arbejdsmarkedet.<br />

- Det vurd<strong>er</strong>es ikke at være sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> behov for en ny<br />

selvstændig <strong>kandidat</strong>uddannelse indenfor kombinationsområdet:<br />

religionsforståelse/konflikthåndt<strong>er</strong>ing.<br />

- På baggrund af arbejdsmarkedsanalysen samt statistisk mat<strong>er</strong>iale<br />

vurd<strong>er</strong>es det ikke at være sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> en egentlig m<strong>er</strong>eft<strong>er</strong>spørgsel<br />

indenfor religionsforståelse.<br />

- I forhold til uddannelsens adgangsforudsætning<strong>er</strong>, vurd<strong>er</strong>es det, at<br />

univ<strong>er</strong>sitetet ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at uddannelsen<br />

grundet dens brede optagefelt formår at sikre en progression for de<br />

optagne stud<strong>er</strong>ende i forhold til d<strong>er</strong>es forskellige faglighed og<br />

uddannelsens tværfaglige indhold.<br />

Idet uddannelsen har fået afslag på akkredit<strong>er</strong>ing kan den jf.<br />

akkredit<strong>er</strong>ingslovens § 10 ikke godkendes.<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsrådets afgørels<strong>er</strong> kan jf. akkredit<strong>er</strong>ingslovens § 14, stk. 1 ikke<br />

indbringes for anden administrativ myndighed.<br />

Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til<br />

akkredit<strong>er</strong>ingslovens § 14, stk. 2, indbringes for Univ<strong>er</strong>sitets- og<br />

Bygningsstyrelsen.<br />

Det betyd<strong>er</strong>, at d<strong>er</strong> kan klages til Univ<strong>er</strong>sitets- og Bygningsstyrelsen, hvis<br />

univ<strong>er</strong>sitetet men<strong>er</strong>, at afgørelsen ikke <strong>er</strong> foretaget i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med de<br />

regl<strong>er</strong>, som gæld<strong>er</strong> for akkredit<strong>er</strong>ing af univ<strong>er</strong>sitetsuddannels<strong>er</strong>. D<strong>er</strong> kan ikke<br />

klages ov<strong>er</strong> de faglige vurd<strong>er</strong>ing<strong>er</strong>, d<strong>er</strong> <strong>er</strong> indgået i afgørelsen, idet<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsrådets faglige vurd<strong>er</strong>ing<strong>er</strong> <strong>er</strong> endelige.<br />

Fristen for at klage ov<strong>er</strong> afgørelsen <strong>er</strong> 2 ug<strong>er</strong> fra den dag, afgørelsen <strong>er</strong> meddelt<br />

univ<strong>er</strong>sitetet. En eventuel klage skal indsendes til:<br />

Univ<strong>er</strong>sitets- og Bygningsstyrelsen<br />

Bredgade 43<br />

1260 København K<br />

Ell<strong>er</strong> på e-mail:<br />

ubst@ubst.dk<br />

Univ<strong>er</strong>sitetet <strong>er</strong> velkommen til at kontakte direktør Jette Fred<strong>er</strong>iksen på e-mail:<br />

jef@acedenmark.dk ell<strong>er</strong> telefon: 40 75 19 97, såfremt d<strong>er</strong> <strong>er</strong> spørgsmål ell<strong>er</strong><br />

behov for yd<strong>er</strong>lig<strong>er</strong>e information.<br />

ACE Denmark -<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsinstitutionen<br />

Side 2/2


Med venlig hilsen<br />

Søren Barlebo Rasmussen Jette Fred<strong>er</strong>iksen<br />

Formand Direktør<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsrådet ACE Denmark<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsinstitutionen<br />

Bilag: Kopi af akkredit<strong>er</strong>ingsrapport<br />

ACE Denmark -<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsinstitutionen<br />

Side 3/3


Akkredit<strong>er</strong>ingsrapport ny uddannelse<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsrapporten <strong>er</strong> udarbejdet på baggrund af det mat<strong>er</strong>iale, univ<strong>er</strong>sitetet har indsendt i<br />

forbindelse med anmodning om akkredit<strong>er</strong>ing og godkendelse af uddannelsen.<br />

Den faglige vurd<strong>er</strong>ing af uddannelsen <strong>er</strong> foretaget i henhold til krit<strong>er</strong>i<strong>er</strong> for univ<strong>er</strong>sitetsuddannels<strong>er</strong>s<br />

relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr. 1030 af 22. august 2007 om krit<strong>er</strong>i<strong>er</strong> for<br />

univ<strong>er</strong>sitetsuddannels<strong>er</strong>s relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af<br />

univ<strong>er</strong>sitetsuddannels<strong>er</strong> (akkredit<strong>er</strong>ingsbekendtgørelsen).<br />

Akkredit<strong>er</strong>ingsrapporten har været i høring på univ<strong>er</strong>sitetet. Univ<strong>er</strong>sitetet har dog ikke afgivet et<br />

høringssvar på den ansøgte uddannelse.<br />

Eft<strong>er</strong> indstilling fra Akkredit<strong>er</strong>ingsrådet træff<strong>er</strong> Videnskabsminist<strong>er</strong>en jf. § 10, stk. 2 i lov nr. 294 af 27.<br />

marts 2007 om Akkredit<strong>er</strong>ingsinstitutionen for vid<strong>er</strong>egående uddannels<strong>er</strong> (akkredit<strong>er</strong>ingsloven),<br />

afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplac<strong>er</strong>ing (takstindplac<strong>er</strong>ing), titel, specifikke<br />

adgangskrav for bacheloruddannels<strong>er</strong>, uddannelsens norm<strong>er</strong>ede studietid samt eventuel<br />

maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Det Faglige Sekretariats anbefaling<strong>er</strong> vedr. nævnte<br />

forhold ledsaget af de nødvendige oplysning<strong>er</strong> fremgår af afsnittet Oplysning<strong>er</strong> og anbefaling<strong>er</strong> vedr.<br />

uddannelsens legalitetsforhold .<br />

Univ<strong>er</strong>sitet Københavns Univ<strong>er</strong>sitet<br />

Ansøgt titel, dansk Cand.mag. i Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam<br />

Ansøgt titel, engelsk Mast<strong>er</strong> of Arts in Int<strong>er</strong>religious Studies: Judaism, Christianity, Islam<br />

Niveau Kandidat<br />

Ansøgt hovedområde Humaniora<br />

Uddannelsens formål Kandidatuddannelsen Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam ved<br />

Det Teologiske Fakultet, Københavns Univ<strong>er</strong>sitet har som sit<br />

ov<strong>er</strong>ordnede mål den selvstændige og kvalific<strong>er</strong>ede beskæftigelse med<br />

jødedom, kristendom og islam samt d<strong>er</strong>es int<strong>er</strong>aktion på alle<br />

samfundsniveau<strong>er</strong>. (Ansøgningens bilag 1, s. 2)<br />

Kandidatuddannelsen løft<strong>er</strong> viden og færdighed<strong>er</strong> fra<br />

bacheloruddannelsen til et høj<strong>er</strong>e fagligt niveau gennem selvstændige og<br />

specialis<strong>er</strong>ede <strong>studi<strong>er</strong></strong> i de uddannelsens videnskabelige disciplin<strong>er</strong> og<br />

fagområd<strong>er</strong>. (Ansøgningens bilag 1, s. 4)<br />

1


Rapport sendt i høring D. 6. oktob<strong>er</strong> 2008<br />

Sagsbehandling afsluttet D. 23. oktob<strong>er</strong> 2008<br />

Den, d<strong>er</strong> har fuldført <strong>kandidat</strong>uddannelsen i <strong>int<strong>er</strong>religiøse</strong> <strong>studi<strong>er</strong></strong>, <strong>er</strong><br />

kvalific<strong>er</strong>et til at løse et bredt spektrum af opgav<strong>er</strong> i offentlige og private<br />

virksomhed<strong>er</strong> og organisation<strong>er</strong>. En cand.mag. i Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>:<br />

Jødedom, Kristendom, Islam kan varetage stilling<strong>er</strong> inden for områd<strong>er</strong><br />

som rådgivning og kommunikation. Endelig kvalific<strong>er</strong><strong>er</strong><br />

<strong>kandidat</strong>uddannelsen til ph.d.-uddannelse. (Ansøgningens bilag 1, s. 4)<br />

Særlige bemærkning<strong>er</strong> Suppl<strong>er</strong>ende oplysning<strong>er</strong> <strong>er</strong> modtaget d. 30. septemb<strong>er</strong> 2008<br />

2


Uddannelsen indstilles til<br />

positiv akkredit<strong>er</strong>ing<br />

afslag på akkredit<strong>er</strong>ing<br />

Indstilling<br />

Begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen i Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam indstilles til afslag på<br />

akkredit<strong>er</strong>ing af følgende grunde:<br />

Det vurd<strong>er</strong>es ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at uddannelsens faglige profil imødekomm<strong>er</strong> et<br />

konkret behov på arbejdsmarkedet. D<strong>er</strong> vurd<strong>er</strong>es på baggrund af arbejdsmarkedsanalysen ikke at være<br />

sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> en egentlig m<strong>er</strong>-eft<strong>er</strong>spørgsel indenfor religionsforståelse. Det <strong>er</strong> ikke<br />

dokument<strong>er</strong>et, at kombinationsområdet religiøse konflikt<strong>er</strong> <strong>er</strong> int<strong>er</strong>essant for aftag<strong>er</strong>gruppen samlet<br />

set.<br />

Det <strong>er</strong> således vurd<strong>er</strong>ingen, at det ikke <strong>er</strong> sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> behov for en ny selvstændig<br />

uddannelse indenfor kombinationsområdet: religionsforståelse/konflikthåndt<strong>er</strong>ing, samt at det ikke i<br />

tilstrækkelig grad <strong>er</strong> sandsynliggjort, at det eventuelle behov bedst varetages af etabl<strong>er</strong>ingen af en<br />

<strong>kandidat</strong>uddannelse.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es, at det statistiske mat<strong>er</strong>iale suppl<strong>er</strong>et af arbejdsmarkedsanalysen kun delvist<br />

tilfredsstillende sandsynliggør et behov på arbejdsmarkedet for uddannelsens <strong>kandidat</strong><strong>er</strong>. Således<br />

sandsynliggør dokumentationen i krit<strong>er</strong>ium 2 ikke et yd<strong>er</strong>lig<strong>er</strong>e behov for fl<strong>er</strong>e dimittend<strong>er</strong> indenfor<br />

feltet. Dette skal i øvrigt ses i sammenhæng med aftag<strong>er</strong>tilkendegivels<strong>er</strong>ne, hvor det ikke i tilstrækkelig<br />

grad vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at aftag<strong>er</strong>ne eft<strong>er</strong>spørg<strong>er</strong> dimittend<strong>er</strong> fra den ansøgte uddannelse.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> aktiv forskning indenfor int<strong>er</strong>aktionen<br />

mellem islam og jødedom. Således vurd<strong>er</strong>es det, at de stud<strong>er</strong>ende ikke vil opnå den tilstrækkelige viden,<br />

færdighed<strong>er</strong> og kompetenc<strong>er</strong> indenfor denne centrale del af uddannelsens profil, med de nuværende<br />

forskningsområd<strong>er</strong>.<br />

I forhold til uddannelsens adgangsforudsætning<strong>er</strong>, vurd<strong>er</strong>es det, at univ<strong>er</strong>sitetet delvist tilfredsstillende<br />

har sandsynliggjort, at uddannelsen grundet dens brede optagefelt formår at sikre en progression for de<br />

optagne stud<strong>er</strong>ende i forhold til d<strong>er</strong>es forskellige faglighed (antropologi, etnologi, etnografi, sociologi,<br />

samfundsvidenskab, statskundskab, psykologi, religion, religionsvidenskab, arabisk/hebraisk, teologi)<br />

og uddannelsens tværfaglige indhold.<br />

3


Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Faglig vurd<strong>er</strong>ing af uddannelsen<br />

Krit<strong>er</strong>ium 1: Behov for uddannelsen<br />

Begrundelse<br />

Gennem arbejdsmarkedsund<strong>er</strong>søgelsen har univ<strong>er</strong>sitetet identific<strong>er</strong>et og forholdt sig til relevante<br />

aftag<strong>er</strong>es konkrete behovstilkendegivels<strong>er</strong>. Det vurd<strong>er</strong>es ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at<br />

uddannelsens faglige profil imødekomm<strong>er</strong> et konkret behov på arbejdsmarkedet. D<strong>er</strong> vurd<strong>er</strong>es på<br />

baggrund af arbejdsmarkedsanalysen ikke at være sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> en egentlig m<strong>er</strong>eft<strong>er</strong>spørgsel<br />

indenfor religionsforståelse. Det <strong>er</strong> ikke dokument<strong>er</strong>et, at kombinationsområdet<br />

religiøse konflikt<strong>er</strong> <strong>er</strong> int<strong>er</strong>essant for aftag<strong>er</strong>gruppen samlet set.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at uddannelsen adskill<strong>er</strong> sig fra beslægtede uddannels<strong>er</strong> ved at være en<br />

kombination af et traditionelt uddannelsesfelt som religions<strong>studi<strong>er</strong></strong>, og h<strong>er</strong>und<strong>er</strong> særligt fokus<strong>er</strong>e på de<br />

mod<strong>er</strong>ne udgav<strong>er</strong> af kristendom, jødedom og islam og samtidig inddrage konflikthåndt<strong>er</strong>ing.<br />

Det <strong>er</strong> således vurd<strong>er</strong>ingen, at det ikke <strong>er</strong> sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> behov for en ny selvstændig<br />

uddannelse indenfor kombinationsområdet: religionsforståelse/konflikthåndt<strong>er</strong>ing, samt at det ikke i<br />

tilstrækkelig grad <strong>er</strong> sandsynliggjort, at det eventuelle behov bedst varetages af etabl<strong>er</strong>ingen af en<br />

<strong>kandidat</strong>uddannelse.<br />

Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Krit<strong>er</strong>ium 2: Dimittend<strong>er</strong>nes arbejdsmarkedssituation<br />

Begrundelse<br />

Univ<strong>er</strong>sitetet har med udgangspunkt i tal fra Univ<strong>er</strong>sitets- og Bygningsstyrelsen dokument<strong>er</strong>et<br />

arbejdsmarkedssituationen for dimittend<strong>er</strong> fra de ovenfor nævnte beslægtede uddannels<strong>er</strong>.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es, at det statistiske mat<strong>er</strong>iale suppl<strong>er</strong>et af arbejdsmarkedsanalysen kun delvist<br />

tilfredsstillende sandsynliggør et behov på arbejdsmarkedet for uddannelsens <strong>kandidat</strong><strong>er</strong>. Således<br />

sandsynliggør dokumentationen i krit<strong>er</strong>ium 2 ikke et yd<strong>er</strong>lig<strong>er</strong>e behov for fl<strong>er</strong>e dimittend<strong>er</strong> indenfor<br />

feltet. Dette skal i øvrigt ses i sammenhæng med aftag<strong>er</strong>tilkendegivels<strong>er</strong>ne, hvor det ikke i tilstrækkelig<br />

grad vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at aftag<strong>er</strong>ne eft<strong>er</strong>spørg<strong>er</strong> dimittend<strong>er</strong> fra den ansøgte uddannelse.<br />

4


Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Krit<strong>er</strong>ium 3: Uddannelsen <strong>er</strong> forskningsbas<strong>er</strong>et<br />

Begrundelse<br />

Det vurd<strong>er</strong>es i tilfredsstillende grad sandsynliggjort, at uddannelsen kan give de stud<strong>er</strong>ende viden,<br />

færdighed<strong>er</strong> og kompetenc<strong>er</strong> bas<strong>er</strong>et på forskning inden for det tværvidenskabelige studie af religiøse<br />

int<strong>er</strong>aktion<strong>er</strong> blandt de tre monoteistiske religion<strong>er</strong>.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> aktiv forskning indenfor int<strong>er</strong>aktionen<br />

mellem islam og jødedom. Således vurd<strong>er</strong>es det, at de stud<strong>er</strong>ende ikke vil opnå den tilstrækkelige viden,<br />

færdighed<strong>er</strong> og kompetenc<strong>er</strong> indenfor denne centrale del af uddannelsens profil, med de nuværende<br />

forskningsområd<strong>er</strong>. Det <strong>er</strong> ikke dokument<strong>er</strong>et hvordan forskningsbas<strong>er</strong>ingen indenfor nævnte område<br />

vil sikres og d<strong>er</strong>med hvordan uddannelsens ov<strong>er</strong>ordnede mål om at <strong>kandidat</strong>en skal besidde viden om<br />

de tre religion<strong>er</strong>s int<strong>er</strong>aktion i fortid og nutid opnås. Særligt int<strong>er</strong>aktionsmodulets faglige mål om et<br />

indgående kendskab til udvalgte centrale begivenhed<strong>er</strong> og forhold vurd<strong>er</strong>es kun delvist at kunne<br />

opfyldes.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at uddannelsens fagspecifikke og akademiske kompetenc<strong>er</strong> <strong>er</strong><br />

tydeliggjorte.<br />

I faget konflikthåndt<strong>er</strong>ing vurd<strong>er</strong>es det praktiske element at fylde en betydelig del, hvorfor<br />

inddragelsen af uddannede konfliktmægl<strong>er</strong>e vil være en fordel for de stud<strong>er</strong>endes opøvelse af de<br />

relevante kompetenc<strong>er</strong>. Det vurd<strong>er</strong>es dog ikke i tilstrækkelig grad tydeliggjort, hvordan dette fag spill<strong>er</strong><br />

sammen med de øvrige fag.<br />

Krit<strong>er</strong>ium 4: Uddannelsen <strong>er</strong> bas<strong>er</strong>et på et aktivt forskningsmiljø<br />

Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Udviklingsgruppen bag uddannelsen består ifølge ansøgningen (s. 5) udelukkende af aktive forsk<strong>er</strong>e.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es ligeledes, at uddannelsens und<strong>er</strong>visning vil blive forestået af aktive forsk<strong>er</strong>e, på nær<br />

kurset i konflikthåndt<strong>er</strong>ing, hvilket svar<strong>er</strong> til 15 ud af 120 ECTS-point.<br />

I forhold til faget i konflikthåndt<strong>er</strong>ing redegør univ<strong>er</strong>sitetet for, at forskningsbas<strong>er</strong>ingen sikres ved at<br />

und<strong>er</strong>visningen planlægges i samarbejde med en aktiv forsk<strong>er</strong> inden for et af uddannelsens<br />

5


hovedområd<strong>er</strong> og gennem et samarbejde med de ansatte ved Det Juridiske Fakultets mast<strong>er</strong>-program<br />

om konfliktmægling.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es, at univ<strong>er</strong>sitetet på tilfredsstillende vis sandsynliggør, at uddannelsen vil blive bas<strong>er</strong>et på<br />

int<strong>er</strong>nationalt an<strong>er</strong>kendte forsk<strong>er</strong>e indenfor områd<strong>er</strong>ne kristendom og islam. Dette gæld<strong>er</strong> også i nogen<br />

grad forskning i jødedom. Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort i det suppl<strong>er</strong>ende information til ansøgningen,<br />

at d<strong>er</strong> forudsat akkredit<strong>er</strong>ing vil blive ansat forsk<strong>er</strong>e indenfor mod<strong>er</strong>ne jødedom, d<strong>er</strong> kan ligge til grund<br />

for und<strong>er</strong>visningen h<strong>er</strong>i.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es i nogen grad sandsynliggjort, at uddannelsens fokus på int<strong>er</strong>aktionen mellem de tre<br />

monoteistiske religion<strong>er</strong>, vil være dækket af den eksist<strong>er</strong>ende forsk<strong>er</strong>base. Således vurd<strong>er</strong>es i alt fire af<br />

de i udviklingsgruppen deltagende forsk<strong>er</strong>e at være fokus<strong>er</strong>et på int<strong>er</strong>aktion. H<strong>er</strong>af <strong>er</strong> to forsk<strong>er</strong>e<br />

fokus<strong>er</strong>et på int<strong>er</strong>aktion mellem islam og kristendom (Jørgen S. Nielsen, Safet Bektovic), og to på<br />

int<strong>er</strong>aktionen mellem jødedom og kristendom (Jesp<strong>er</strong> Tang Nielsen, Martin Schwarz Lausten) mens<br />

int<strong>er</strong>aktionen mellem islam og jødedom ikke umiddelbart synes dækket (jf. også krit<strong>er</strong>ium 3).<br />

Krit<strong>er</strong>ium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at kvaliteten af fakultets int<strong>er</strong>nationale forskningssatsning, den for<br />

uddannelsen relevante forskningsproduktion samt omfanget af det int<strong>er</strong>nationale<br />

forskningssamarbejde <strong>er</strong> på et tilfredsstillende niveau. Dette vurd<strong>er</strong>es på baggrund af de vedlagte CV<br />

(Bilag 4) og den korte redegørelse.<br />

Da uddannelsen samtidig må anses for at være en del af et nyt satsningsområde, <strong>er</strong> d<strong>er</strong> desuden<br />

redegjort for centrale nyansættels<strong>er</strong> (professorat i islam<strong>studi<strong>er</strong></strong>) og etabl<strong>er</strong>ing af centrale<br />

forskningsgrupp<strong>er</strong> (Cent<strong>er</strong> for Europæisk Islamisk Tænkning). Dog foreligg<strong>er</strong> d<strong>er</strong> ingen ov<strong>er</strong>ordnede<br />

strategi<strong>er</strong> for forskningssatsningen.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at det til uddannelsen hørende forskningsmiljø <strong>er</strong> af høj kvalitet.<br />

Samtidig vurd<strong>er</strong>es det sandsynliggjort, at uddannelsen vil komplement<strong>er</strong>e det eksist<strong>er</strong>ende<br />

forskningsmiljø ( ) med et fokus på de tre religion<strong>er</strong>s nyeste historie, mod<strong>er</strong>ne udformning og<br />

aktuelle int<strong>er</strong>aktion. (Ansøgning, s. 6)<br />

Som nævnt und<strong>er</strong> krit<strong>er</strong>ium 3 og 4 vurd<strong>er</strong>es det, at nogle få fagelement<strong>er</strong> i uddannelsen, kun delvist vil<br />

kunne und<strong>er</strong>støttes af det eksist<strong>er</strong>ende forskningsmiljø, men at forskningssatsningen tyd<strong>er</strong> på, at d<strong>er</strong> vil<br />

blive satset på at opbygge den fornødne kapacitet indenfor de tre religion<strong>er</strong>s nyeste historie, mod<strong>er</strong>ne<br />

udformning og aktuelle int<strong>er</strong>aktion.<br />

På baggrund af Bilag 4 vurd<strong>er</strong>es det, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> inden for de seneste år har været en omfattende<br />

int<strong>er</strong>national aktivitet (gæsteophold, bidrag til int<strong>er</strong>nationale publikation<strong>er</strong>, oplægshold<strong>er</strong>e og arrangør<br />

af ansete forskningskonf<strong>er</strong>enc<strong>er</strong> mv.), hvis relevans dog skal ses i lyset af ovenstående argument om<br />

6


uddannelsen som en ny forskningssatsning.<br />

Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Krit<strong>er</strong>ium 6: Uddannelsesstruktur<br />

Begrundelse<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at uddannelsen indholdsmæssigt <strong>er</strong> tilrettelagt som en sammenhængende<br />

uddannelse og kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme. Det <strong>er</strong> i ansøgningen samt i<br />

udkastet til studieordning (bilag 1) tydeliggjort hvordan uddannelsens modul<strong>er</strong> suppl<strong>er</strong><strong>er</strong> hinanden.<br />

Således vurd<strong>er</strong>es det endvid<strong>er</strong>e, at univ<strong>er</strong>sitetet har sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> progression mellem<br />

uddannelsens fagelement<strong>er</strong>. Det vurd<strong>er</strong>es således, at særligt de integr<strong>er</strong>ende fagelement<strong>er</strong> sikr<strong>er</strong><br />

sammenhæng og progression.<br />

I forhold til uddannelsens adgangsforudsætning<strong>er</strong>, vurd<strong>er</strong>es det, at univ<strong>er</strong>sitetet delvist tilfredsstillende<br />

har sandsynliggjort, at uddannelsen grundet dens brede optagefelt formår at sikre en progression for de<br />

optagne stud<strong>er</strong>ende i forhold til d<strong>er</strong>es forskellige faglighed (antropologi, etnologi, etnografi, sociologi,<br />

samfundsvidenskab, statskundskab, psykologi, religion, religionsvidenskab, arabisk/hebraisk, teologi)<br />

og uddannelsens tværfaglige indhold.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at en lille del af uddannelsen vil samarbejde med praksisfeltet. Det skal<br />

h<strong>er</strong> anmærkes, at d<strong>er</strong> ikke <strong>er</strong> hjemmel i uddannelsesregl<strong>er</strong>ne til at have praktikforløb som en del af en<br />

<strong>kandidat</strong>uddannelse. Det vurd<strong>er</strong>es, at den omtalte mulighed for de stud<strong>er</strong>ende for at komme ud i<br />

organisation<strong>er</strong> (Bilag 1, s. 8) <strong>er</strong> i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsens krav til et<br />

projektorient<strong>er</strong>et forløb.<br />

Det <strong>er</strong> sandsynliggjort, at de stud<strong>er</strong>ende vil have mulighed for at deltage i et int<strong>er</strong>nationalt studiemiljø<br />

igennem ophold ved udenlandske univ<strong>er</strong>sitet<strong>er</strong>.<br />

Krit<strong>er</strong>ium 7: Und<strong>er</strong>visningens tilrettelæggelse og und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>nes kvalifikation<strong>er</strong><br />

Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> ov<strong>er</strong>ensstemmelse mellem de pædagogiske og didaktiske<br />

metod<strong>er</strong> og realis<strong>er</strong>ingen af uddannelsens mål for de stud<strong>er</strong>endes læringsudbytte på uddannelsesniveau.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> vil ske en opkvalific<strong>er</strong>ing af fakultetets fastansatte forsk<strong>er</strong>e.<br />

7


Konkret vil d<strong>er</strong> ved igangsættelse af uddannelsen foregå et univ<strong>er</strong>sitetspædagogisk<br />

eft<strong>er</strong>uddannelsesforløb, d<strong>er</strong> sigt<strong>er</strong> på tværfaglig und<strong>er</strong>visning og vejledning.<br />

Af ansøgningen fremgår det at univ<strong>er</strong>sitetet har tænkt sig, at uddannelsen kan tilrettelægges indenfor<br />

fakultetets eksist<strong>er</strong>ende infrastruktur og lokal<strong>er</strong>. Dette vurd<strong>er</strong>es tilfredsstillende.<br />

Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Krit<strong>er</strong>ium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Begrundelse<br />

Københavns Univ<strong>er</strong>sitet har i ansøgningen tydeliggjort de und<strong>er</strong>visningsnære kvalitetssikrende<br />

mekanism<strong>er</strong>, h<strong>er</strong>und<strong>er</strong> bl.a. monitor<strong>er</strong>ing af eksamens resultat<strong>er</strong>, und<strong>er</strong>visningsevalu<strong>er</strong>ing,<br />

årgangsint<strong>er</strong>view, mentorordning, censorkorps, pædagogisk eft<strong>er</strong>uddannelse og aftag<strong>er</strong>panel. Som<br />

opfølgningsmekanisme på sådanne tiltag <strong>er</strong> skits<strong>er</strong>et studienævnets centrale rolle som i praksis<br />

udmøntes i opsamlende redegørels<strong>er</strong> og eft<strong>er</strong>følgende initiativ<strong>er</strong>.<br />

Univ<strong>er</strong>sitetet har ikke eksplicit<strong>er</strong>et hvordan institutionens kvalitetssikringssystem lev<strong>er</strong> op til de<br />

europæiske standard<strong>er</strong> og retningslinj<strong>er</strong> for univ<strong>er</strong>sitet<strong>er</strong>nes int<strong>er</strong>ne kvalitetssikring (ESG). Det<br />

vurd<strong>er</strong>es ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at Københavns Univ<strong>er</strong>sitets har et ov<strong>er</strong>ordnet system<br />

for kvalitetssikring indeholdende strategi<strong>er</strong>, politikk<strong>er</strong> og procedur<strong>er</strong> for kvalitetssikring.<br />

Af andre ansøgning<strong>er</strong> om akkredit<strong>er</strong>ing fra Københavns Univ<strong>er</strong>sitet fremgår det, at univ<strong>er</strong>sitetet<br />

kvalitetssikringssystem <strong>er</strong> und<strong>er</strong> opbygning.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> iværksat tiltag til kvalitetssikring af den ansøgte uddannelse,<br />

men det vurd<strong>er</strong>es ikke at Københavns Univ<strong>er</strong>sitet har sandsynliggjort en ov<strong>er</strong>ordnet strategi for<br />

kvalitetssikring af den ansøgte uddannelse.<br />

Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Krit<strong>er</strong>ium 9: Uddannelsens faglige profil<br />

8


Begrundelse<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at den ansøgte titel afspejl<strong>er</strong> uddannelsens hovedvægt på de tre<br />

monoteistiske religion<strong>er</strong>. Det bemærkes, at titlen ikke afspejl<strong>er</strong> området konflikthåndt<strong>er</strong>ing, hvilket i<br />

Krit<strong>er</strong>ium 1 netop <strong>er</strong> anvendt som argument for uddannelsens særegenhed.<br />

Det <strong>er</strong> i ansøgningen ikke eksplicit<strong>er</strong>et hvordan uddannelsens faglige profil stemm<strong>er</strong> ov<strong>er</strong>ens med og<br />

lev<strong>er</strong> op til kravene til uddannelsens mål for læringsudbytte, som beskrevet i den danske<br />

kvalifikationsramme for vid<strong>er</strong>egående uddannels<strong>er</strong>. Det vurd<strong>er</strong>es dog at Bilag 1 Udkast til<br />

studieordning pkt. 3.3 tilfredsstillende beskriv<strong>er</strong> uddannelsens mål for læringsudbytte, samt at disse<br />

vurd<strong>er</strong>es at være i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med kvalifikationsrammens typebeskrivelse for<br />

<strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong>.<br />

9


Krit<strong>er</strong>iesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Krit<strong>er</strong>ium 1: Behov for uddannelsen<br />

Dokumentation<br />

Uddannelsens <strong>er</strong>hv<strong>er</strong>vssigte<br />

Hvilke relevante branch<strong>er</strong> ell<strong>er</strong> typ<strong>er</strong> af virksomhed<strong>er</strong>/ organisation<strong>er</strong> forventes dimittend<strong>er</strong>ne<br />

at finde ansættelse indenfor?<br />

Aftag<strong>er</strong>grupp<strong>er</strong>ne udgøres af store int<strong>er</strong>nationalt profil<strong>er</strong>ede virksomhed<strong>er</strong> med en fl<strong>er</strong>kulturel<br />

medarbejd<strong>er</strong>stab og/ ell<strong>er</strong> behov for at ag<strong>er</strong>e i int<strong>er</strong>nationale sammenhænge, som præges af religiøse<br />

forhold. Endvid<strong>er</strong>e vil region<strong>er</strong> og kommun<strong>er</strong> kunne aftage dimittend<strong>er</strong> til rådgivning og<br />

projektarbejde i forbindelse med integration og konfliktløsning. Store offentlige institution<strong>er</strong> som<br />

politiet og humanitære organisation<strong>er</strong> vil være en tredje aftag<strong>er</strong>gruppe, og endelig kan dimittend<strong>er</strong>ne<br />

finde arbejde i medi<strong>er</strong> og i und<strong>er</strong>visningssektoren. (Ansøgning, s. 3)<br />

Hvilke funktion<strong>er</strong> forventes dimittend<strong>er</strong>ne at udføre og hvordan forventes d<strong>er</strong>es kompetenc<strong>er</strong><br />

at kunne anvendes?<br />

Gennem <strong>kandidat</strong>uddannelsen opnår <strong>kandidat</strong><strong>er</strong>ne et indgående kendskab til jødedom, kristendom og<br />

islam samt til religion<strong>er</strong>nes indbyrdes forhold i den nærmeste fortid og nutid. D<strong>er</strong> lægges særlig vægt<br />

på de religiøse tradition<strong>er</strong>s forskelle og lighed<strong>er</strong> med henblik på, at <strong>kandidat</strong><strong>er</strong>ne skal kunne navig<strong>er</strong>e i<br />

d<strong>er</strong>es potentielt konfliktuelle relation<strong>er</strong> og håndt<strong>er</strong>e kulturelt bestemte konflikt<strong>er</strong>, hvori en ell<strong>er</strong> fl<strong>er</strong>e af<br />

de tre religion<strong>er</strong> optræd<strong>er</strong> som medvirkende faktor. Med denne kompetenceprofil skal dimittend<strong>er</strong>ne<br />

opfylde samfunds- og <strong>er</strong>hv<strong>er</strong>vslivets behov for at inddrage viden om religiøse forhold og tradition<strong>er</strong> i<br />

forhold til HR, integration, rådgivning, vejledning og konflikthåndt<strong>er</strong>ing. (Ansøgning, s. 3)<br />

Hvordan har relevante aftag<strong>er</strong>e og aftag<strong>er</strong>panel<strong>er</strong> været involv<strong>er</strong>et i udviklingen af<br />

uddannelsen?<br />

D<strong>er</strong> <strong>er</strong> gennemført en arbejdsmarkedsanalyse gennem kvalitative int<strong>er</strong>views med 10 potentielle<br />

aftag<strong>er</strong>institution<strong>er</strong> samt en konsulent fra Dansk Industri. Alle med undtagelse af en enkelt var villige<br />

til at indgå i et fortsat samarbejde, og de 8 samt konsulenten fra DI ville g<strong>er</strong>ne deltage i et rådgivende<br />

aftag<strong>er</strong>panel for at sikre uddannelsens fortsatte forbindelse til aftag<strong>er</strong>grupp<strong>er</strong>ne og arbejdsmarkedets<br />

aktuelle behov. (Ansøgning, s. 3)<br />

De kvalitative int<strong>er</strong>view <strong>er</strong> gennemført i p<strong>er</strong>ioden 3. juni til 3. juli 2008. (Ansøgning, bilag 2b)<br />

Hvorfor <strong>er</strong> d<strong>er</strong> behov for den ansøgte uddannelse, og hvordan und<strong>er</strong>støttes det af<br />

ovenstående?<br />

Arbejdsmarkedsund<strong>er</strong>søgelsen sandsynliggør, at:<br />

religion spill<strong>er</strong> en større rolle end tidlig<strong>er</strong>e i aftag<strong>er</strong>gruppens virkelighed<br />

10


aftag<strong>er</strong>ne har ikke kompetenc<strong>er</strong> inden for området på nuværende tidspunkt<br />

und<strong>er</strong> forudsætning af, at <strong>kandidat</strong>graden <strong>er</strong> kombin<strong>er</strong>et med en relevant bachelorgrad, <strong>er</strong><br />

ansættelsesmulighed<strong>er</strong>ne realistiske<br />

På den baggrund <strong>er</strong> det sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> et udækket behov på arbejdsmarkedet, hvor<br />

dimittend<strong>er</strong>ne ifølge arbejdsmarkedsund<strong>er</strong>søgelsen primært vil finde beskæftigelse i:<br />

offentlige institution<strong>er</strong> og afdeling<strong>er</strong> for udlændinge- og integrationsspørgsmål (h<strong>er</strong>und<strong>er</strong> offentlige<br />

institution<strong>er</strong>s rådgivende organ<strong>er</strong>)<br />

større private virksomhed<strong>er</strong> med fokus på integration<br />

konsulentvirksomhed<strong>er</strong> med speciale i HR (h<strong>er</strong>und<strong>er</strong> integration)<br />

nødhjælps- og humanitære organisation<strong>er</strong><br />

Int<strong>er</strong>viewene und<strong>er</strong>stregede, at uddannelsen trods sit specifikke sigte skal tilgodese, at dimittend<strong>er</strong>ne<br />

besidd<strong>er</strong> gen<strong>er</strong>elle akademiske kompetenc<strong>er</strong> og samtidig stift<strong>er</strong> bekendtskab med det aktuelle<br />

arbejdsmarked. Disse forhold <strong>er</strong> indarbejdet i uddannelsen ved, at det indledende metodefag og<br />

konflikthåndt<strong>er</strong>ingsmodulet oppriorit<strong>er</strong>es, og d<strong>er</strong> <strong>er</strong> åbnet mulighed for praktikforløb. (Ansøgning, s.<br />

3)<br />

D<strong>er</strong> <strong>er</strong> gennemført en arbejdsmarkedsanalyse gennem kvalitative int<strong>er</strong>views med 10 potentielle<br />

aftag<strong>er</strong>institution<strong>er</strong> samt en konsulent fra Dansk Industri. (Ansøgning, s. 3)<br />

Sammenfatning:<br />

Int<strong>er</strong>viewene <strong>er</strong> foretaget med en række potentielle aftag<strong>er</strong>e og kan grupp<strong>er</strong>es i forhold til d<strong>er</strong>es<br />

vurd<strong>er</strong>ing af hvorvidt d<strong>er</strong> på d<strong>er</strong>es arbejdsplads <strong>er</strong> opgav<strong>er</strong> som en <strong>kandidat</strong> i Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong> vil<br />

kunne varetage.<br />

Fire af respondent<strong>er</strong>ne nævn<strong>er</strong> tidsafgrænsede opgav<strong>er</strong> i forhold til d<strong>er</strong>es organisation (fx<br />

udredningsopgav<strong>er</strong>, konsultativ støtte ell<strong>er</strong> kort<strong>er</strong>e kurs<strong>er</strong>). Tre af respondent<strong>er</strong>ne s<strong>er</strong><br />

religionsnavigatoren som én blandt fl<strong>er</strong>e mulige <strong>kandidat</strong><strong>er</strong> til fremtidige stilling<strong>er</strong>. To af<br />

respondent<strong>er</strong>ne oplev<strong>er</strong> religion som en smal specialis<strong>er</strong>ing. En respondent men<strong>er</strong> ikke at d<strong>er</strong> <strong>er</strong><br />

opgav<strong>er</strong> d<strong>er</strong> ikke bliv<strong>er</strong> dækket, ell<strong>er</strong> hvor en religionsnavigator vil kunne bidrage.<br />

Som eksempl<strong>er</strong> på citat<strong>er</strong> fra int<strong>er</strong>view (De udklippede citat<strong>er</strong> svar<strong>er</strong> på arbejdsmarkedsanalysens<br />

spørgsmål: Er d<strong>er</strong> opgav<strong>er</strong> som kræv<strong>er</strong> indsigt i religion, og som en religionsnavigator kunne<br />

varetage? ):<br />

(Citat fra Aftag<strong>er</strong>udtalels<strong>er</strong> - Bilag 2B, Chef for uddannelsessektionen i Forsvarets P<strong>er</strong>soneltjeneste).<br />

11


(Citat fra Aftag<strong>er</strong>udtalels<strong>er</strong> - Bilag 2B, Gymnasi<strong>er</strong>ektor).<br />

(Citat fra Aftag<strong>er</strong>udtalels<strong>er</strong> - Bilag 2B, Afdelingsled<strong>er</strong>: integration, beskæftigelse og uddannelse,<br />

Rambøll Management)<br />

Uddannelsens relation til beslægtede uddannels<strong>er</strong><br />

Hvordan adskill<strong>er</strong> uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte sig fra beslægtede<br />

uddannels<strong>er</strong>s faglige profil og mål for læringsudbytte?<br />

I forhold til andre uddannels<strong>er</strong> udmærk<strong>er</strong> denne sig ved sit fokus på:<br />

gen<strong>er</strong>el religionsteori<br />

jødedom, kristendom og islam samt d<strong>er</strong>es indbyrdes forhold og relation<strong>er</strong><br />

konflikthåndt<strong>er</strong>ing<br />

Beslægtede uddannels<strong>er</strong> adskill<strong>er</strong> sig ved slet ikke at inddrage religion, ved at fokus<strong>er</strong>e på fl<strong>er</strong>e<br />

forskellige religion<strong>er</strong> ell<strong>er</strong> ved kun at behandle dem historisk. Ingen anden uddannelse har fokus på de<br />

aktuelle udgav<strong>er</strong> af de tre religion<strong>er</strong>, d<strong>er</strong> domin<strong>er</strong><strong>er</strong> den mod<strong>er</strong>ne vestlige v<strong>er</strong>den. Ligeledes <strong>er</strong> det<br />

særegent at stud<strong>er</strong>e netop disse tre religion<strong>er</strong>s int<strong>er</strong>aktion. Endelig <strong>er</strong> det unikt at inddrage<br />

konflikthåndt<strong>er</strong>ing i religions<strong>studi<strong>er</strong></strong>.<br />

Følgende <strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong> <strong>er</strong> beslægtede, idet de indehold<strong>er</strong> delelement<strong>er</strong> ell<strong>er</strong> p<strong>er</strong>spektiv<strong>er</strong>, d<strong>er</strong><br />

også indgår i Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam:<br />

sociologi (<strong>KU</strong>, AAU) <strong>er</strong> beslægtet pga. fokus på forskellige samfundsfaktor<strong>er</strong> og d<strong>er</strong>es int<strong>er</strong>aktion,<br />

men adskill<strong>er</strong> sig bl.a. ved ikke at fokus<strong>er</strong>e specifikt på religion<br />

samfundsvidenskab, int<strong>er</strong>national udvikling (RUC) <strong>er</strong> beslægtet pga. fokus på int<strong>er</strong>nationale relation<strong>er</strong>,<br />

men adskill<strong>er</strong> sig bl.a. ved ikke at fokus<strong>er</strong>e specifikt på religion<br />

12


antropologi og etnologi (<strong>KU</strong>, AU) <strong>er</strong> beslægtet pga. fokus på kultur og kulturelle tradition<strong>er</strong> samt d<strong>er</strong>es<br />

int<strong>er</strong>aktion, men adskill<strong>er</strong> sig bl.a. ved ikke at fokus<strong>er</strong>e specifikt på religion<br />

religionsvidenskab/ religion (<strong>KU</strong>, AU, SDU) <strong>er</strong> beslægtet pga. fokus på religion, men adskill<strong>er</strong> sig bl.a.<br />

ved det bred<strong>er</strong>e fokus og ved ikke specifikt at behandle disse tre religion<strong>er</strong>s int<strong>er</strong>aktion<br />

teologi (<strong>KU</strong>, AU) <strong>er</strong> beslægtet pga. kristendom og antik jødedom, men adskill<strong>er</strong> sig bl.a. ved hv<strong>er</strong>ken at<br />

behandle islam ell<strong>er</strong> den mod<strong>er</strong>ne jødedom<br />

The Religious Roots of Europe (nordisk fællesuddannelse: <strong>KU</strong>, AU i samarbejde med univ<strong>er</strong>sitet<strong>er</strong>ne i<br />

Oslo, B<strong>er</strong>gen, Helsinki og Lund) <strong>er</strong> beslægtet pga. fokus på de tre religion<strong>er</strong>, men adskill<strong>er</strong> sig bl.a. ved<br />

det historiske og filologiske grundlag, sit fokus på religion<strong>er</strong>nes formative p<strong>er</strong>iode i antikken, sit<br />

rekrutt<strong>er</strong>ingsgrundlag og sit <strong>er</strong>hv<strong>er</strong>vssigte<br />

Tillige findes følgende beslægtede tilvalgs-/suppl<strong>er</strong>ingsfag:<br />

Kultur- og sprogmøde (RUC) <strong>er</strong> beslægtet pga. det int<strong>er</strong>kulturelle p<strong>er</strong>spektiv, men adskill<strong>er</strong> sig bl.a. ved<br />

ikke at fokus<strong>er</strong>e specifikt på religion<br />

Islam og politik (SDU) <strong>er</strong> beslægtet pga. fokus på islam og samfundsforhold, men adskill<strong>er</strong> sig bl.a. ved<br />

ikke at inddrage andre religion<strong>er</strong><br />

Religion, politik og samfund (AU) <strong>er</strong> beslægtet pga. fokus på religion og samfundsforhold, men<br />

adskill<strong>er</strong> sig bl.a. ved at fokus<strong>er</strong>e på religion gen<strong>er</strong>elt og ikke specifikt på jødedom, kristendom og<br />

islam, samt ikke at inddrage konflikthåndt<strong>er</strong>ing<br />

I udlandet findes én sammenlignelig uddannelse:<br />

Mast<strong>er</strong> in Int<strong>er</strong>religiöse Studien: Judentum Christentum Islam, Otto-Friedrich-Univ<strong>er</strong>sität<br />

Bamb<strong>er</strong>g, Tyskland<br />

Endvid<strong>er</strong>e findes en række centre, som behandl<strong>er</strong> delelement<strong>er</strong> af uddannelsen, men ikke tilbyd<strong>er</strong> en<br />

hel <strong>kandidat</strong>uddannelse. Disse vil være mulige samarbejdspartn<strong>er</strong>e og relevante i forbindelse med<br />

studieophold:<br />

Yale Univ<strong>er</strong>sity, USA: Yale Cent<strong>er</strong> for Faith and Culture<br />

Univ<strong>er</strong>sity of Cambridge, UK: Centre for the Study of Jewish-Christian Relations<br />

Univ<strong>er</strong>sity of Cambridge, UK: Centre for the Study for Muslim-Jewish Relations<br />

Brandeis Univ<strong>er</strong>sity, USA: The Alan B. Slifka Program in Int<strong>er</strong>communal Coexistence<br />

Hartford Seminary, USA: Building Abrahamic Partn<strong>er</strong>ships<br />

Univ<strong>er</strong>sity of Glasgow, UK: Centre for Int<strong>er</strong>-Faith Studies<br />

Otto-Friedrich-Univ<strong>er</strong>sität Bamb<strong>er</strong>g, Tyskland - Zentrum für Int<strong>er</strong>religiöse Studien<br />

Det anses således for godtgjort, at ingen anden uddannelse <strong>er</strong> rettet mod det samfundsmæssige behov<br />

for viden om jødedom, kristendom og islam samt d<strong>er</strong>es potentielt konfliktuelle int<strong>er</strong>aktion, som <strong>er</strong><br />

baggrunden for Int<strong>er</strong>religiøse <strong>studi<strong>er</strong></strong>: Jødedom, Kristendom, Islam. (Ansøgning, s. 3f)<br />

Hvordan forventes uddannelsen at imødekomme en konkret eft<strong>er</strong>spørgsel, d<strong>er</strong> ikke<br />

imødekommes af beslægtede uddannels<strong>er</strong>?<br />

Se ovenfor.<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Gennem arbejdsmarkedsund<strong>er</strong>søgelsen har univ<strong>er</strong>sitetet identific<strong>er</strong>et og forholdt sig til relevante<br />

aftag<strong>er</strong>es konkrete behovstilkendegivels<strong>er</strong>. Det vurd<strong>er</strong>es ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at<br />

uddannelsens faglige profil imødekomm<strong>er</strong> et konkret behov på arbejdsmarkedet. D<strong>er</strong> vurd<strong>er</strong>es på<br />

baggrund af arbejdsmarkedsanalysen ikke at være sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> en egentlig m<strong>er</strong>-<br />

13


eft<strong>er</strong>spørgsel indenfor religionsforståelse. Det <strong>er</strong> ikke dokument<strong>er</strong>et, at kombinationsområdet<br />

religiøse konflikt<strong>er</strong> <strong>er</strong> int<strong>er</strong>essant for aftag<strong>er</strong>gruppen samlet set.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at uddannelsen adskill<strong>er</strong> sig fra beslægtede uddannels<strong>er</strong> ved at være en<br />

kombination af et traditionelt uddannelsesfelt som religions<strong>studi<strong>er</strong></strong>, og h<strong>er</strong>und<strong>er</strong> særligt fokus<strong>er</strong>e på de<br />

mod<strong>er</strong>ne udgav<strong>er</strong> af kristendom, jødedom og islam og samtidig inddrage konflikthåndt<strong>er</strong>ing.<br />

Det <strong>er</strong> således vurd<strong>er</strong>ingen, at det ikke <strong>er</strong> sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> behov for en ny selvstændig<br />

uddannelse indenfor kombinationsområdet: religionsforståelse/konflikthåndt<strong>er</strong>ing, samt at det ikke i<br />

tilstrækkelig grad <strong>er</strong> sandsynliggjort, at det eventuelle behov bedst varetages af etabl<strong>er</strong>ingen af en<br />

<strong>kandidat</strong>uddannelse.<br />

Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es d<strong>er</strong>med ikke at være tilfredsstillende opfyldt.<br />

Krit<strong>er</strong>ium 2: Dimittend<strong>er</strong>nes arbejdsmarkedssituation<br />

Dokumentation<br />

Hvordan <strong>er</strong> arbejdsmarkedssituationen for dimittend<strong>er</strong> fra beslægtede uddannels<strong>er</strong>?<br />

UBST s statistik ov<strong>er</strong> nyuddannedes aktivitet 4-19 måned<strong>er</strong> eft<strong>er</strong> fuldført <strong>kandidat</strong>uddannelse <strong>er</strong> for<br />

de anførte beslægtede uddannels<strong>er</strong>s vedkommende vedlagt som bilag.<br />

Idet det bemærkes, at ingen af de anførte beslægtede uddannels<strong>er</strong> <strong>er</strong> direkte rettet mod behovet for<br />

viden om de tre monoteistiske religion<strong>er</strong>s int<strong>er</strong>aktion, <strong>er</strong> det tydeligt, at de nyuddannede fra beslægtede<br />

<strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong> har en stabil ell<strong>er</strong> stigende beskæftigelsesgrad. Procentuelt ligg<strong>er</strong> de fleste<br />

omkring landsgennemsnittet.<br />

Imidl<strong>er</strong>tid <strong>er</strong> de statistiske forhold ikke nødvendigvis signifikante for arbejdsmarkedssituationen for<br />

<strong>kandidat</strong><strong>er</strong> i Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam, da uddannelsen imødekomm<strong>er</strong> et nyligt<br />

opstået behov, som de traditionelle uddannels<strong>er</strong> ikke <strong>er</strong> rettet mod. (Ansøgning, s. 4f)<br />

Sammenfatning af Bilag 3:<br />

Af bilag 3 fremgår det, at en række af de delvist sammenlignelige uddannels<strong>er</strong> har haft en stigende ell<strong>er</strong><br />

stabil beskæftigelse fra 2002 og frem til 2005.<br />

Af nedenstående tabel fremgår således de seneste tal (2005) fra Univ<strong>er</strong>sitets- og Bygningsstyrelsen<br />

(Ansøgning, Bilag 3)<br />

2005<br />

Total for landet Sociologi IU Antropo-<br />

/etnolog<br />

Religions<br />

-videnskab<br />

/ Religion<br />

Teologi<br />

Ph.d.uddannelse 2% 2% 5% 0% 23%<br />

beskæftigelse 71% 50%<br />

udlandet 13% 17%<br />

63% 80% 58%<br />

6% 2% 4%<br />

14


uden for<br />

arbejdsstyrken<br />

7% 21%<br />

9% 14% 8%<br />

antal nyuddannede 55 48 87 49 106<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Univ<strong>er</strong>sitetet har med udgangspunkt i tal fra Univ<strong>er</strong>sitets- og Bygningsstyrelsen dokument<strong>er</strong>et<br />

arbejdsmarkedssituationen for dimittend<strong>er</strong> fra de ovenfor nævnte beslægtede uddannels<strong>er</strong>.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es, at det statistiske mat<strong>er</strong>iale suppl<strong>er</strong>et af arbejdsmarkedsanalysen kun delvist<br />

tilfredsstillende sandsynliggør et behov på arbejdsmarkedet for uddannelsens <strong>kandidat</strong><strong>er</strong>. Således<br />

sandsynliggør dokumentationen i krit<strong>er</strong>ium 2 ikke et yd<strong>er</strong>lig<strong>er</strong>e behov for fl<strong>er</strong>e dimittend<strong>er</strong> indenfor<br />

feltet. Dette skal i øvrigt ses i sammenhæng med aftag<strong>er</strong>tilkendegivels<strong>er</strong>ne, hvor det ikke i tilstrækkelig<br />

grad vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at aftag<strong>er</strong>ne eft<strong>er</strong>spørg<strong>er</strong> dimittend<strong>er</strong> fra den ansøgte uddannelse.<br />

Samlet set vurd<strong>er</strong>es det, at krit<strong>er</strong>ium 2 kun <strong>er</strong> delvist tilfredsstillende opfyldt.<br />

15


Krit<strong>er</strong>iesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbas<strong>er</strong>ing)<br />

Krit<strong>er</strong>ium 3: Uddannelsen <strong>er</strong> forskningsbas<strong>er</strong>et<br />

Dokumentation<br />

Hvordan påtænk<strong>er</strong> uddannelsen at sikre, at de stud<strong>er</strong>endes viden, færdighed<strong>er</strong> og<br />

kompetenc<strong>er</strong> <strong>er</strong> bas<strong>er</strong>et på forskning inden for uddannelsens fagområd<strong>er</strong>?<br />

Und<strong>er</strong>visningen varetages af aktive forsk<strong>er</strong>e inden for hovedområd<strong>er</strong>ne religionsteori, jødedom,<br />

kristendom og islam. I forbindelse med modulet konflikthåndt<strong>er</strong>ing indgås samarbejde mellem<br />

uddannede konfliktmægl<strong>er</strong>e og religionsspecialist<strong>er</strong> for at opnå et samspil mellem teori og praksis.<br />

(Ansøgning, s. 5)<br />

Som det fremgår af udkastet til studieordning, vil dimittend<strong>er</strong>ne opnå fagspecifikke og akademiske<br />

kvalifikation<strong>er</strong> og kompetenc<strong>er</strong> samt viden om relevant videnskabelig teori gennem modul<strong>er</strong>ne<br />

Religionsfag, Int<strong>er</strong>aktion og Religion<strong>er</strong>nes Teologi (se Udkast til studieordning 4.1-3). På alle<br />

områd<strong>er</strong>ne besidd<strong>er</strong> Det Teologiske Fakultet forskningskompetenc<strong>er</strong> på højeste int<strong>er</strong>nationale niveau,<br />

idet det teologiske hovedområde <strong>er</strong> udforskningen af kristendommen, hvortil hør<strong>er</strong> udforskning af<br />

jødedommen, hvoraf kristendommen <strong>er</strong> udsprunget. Endvid<strong>er</strong>e hus<strong>er</strong> fakultetet Cent<strong>er</strong> for Europæisk<br />

Islamisk Tænkning, hvor d<strong>er</strong> <strong>er</strong> tilknyttet int<strong>er</strong>nationalt an<strong>er</strong>kendte islamforsk<strong>er</strong>e (dokumentation<br />

h<strong>er</strong>for vil fremgå af redegørelsen for krit<strong>er</strong>ium 4).<br />

Konflikthåndt<strong>er</strong>ingsmodulets forskningsbas<strong>er</strong>ing består i en kombination mellem und<strong>er</strong>visning ved<br />

uddannede konfliktmægl<strong>er</strong>e samt Det Teologiske Fakultets kompetenc<strong>er</strong> inden for studiet af<br />

forskellige form<strong>er</strong> for religiøse konflikt<strong>er</strong> såvel mellem forskellige religion<strong>er</strong> (fx korstog) som int<strong>er</strong>nt<br />

inden for én religion (fx reformationen). (Ansøgning, s. 5)<br />

Suppl<strong>er</strong>ende information af 30. septemb<strong>er</strong> 2008<br />

Forskningsbas<strong>er</strong>ing mhp. int<strong>er</strong>aktion og mod<strong>er</strong>ne jødedom<br />

Det anses ikke for problematisk at sikre forskningsbas<strong>er</strong>ingen i int<strong>er</strong>aktion , da alle uddannelsens<br />

teologiske og religionsvidenskabelige und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>es forskning har fokus på de enkelte religion<strong>er</strong> i sam-<br />

og modspil med andre religion<strong>er</strong>. Det gæld<strong>er</strong> for de teologiske forsk<strong>er</strong>e, d<strong>er</strong> <strong>er</strong> involv<strong>er</strong>et i<br />

religionsteori og religionsteologi, og det gæld<strong>er</strong> Islam-forsk<strong>er</strong>ne ved CEIT, d<strong>er</strong> stud<strong>er</strong><strong>er</strong> Islam i en<br />

europæisk, dvs. traditionelt kristen, kontekst.<br />

Forskning inden for mod<strong>er</strong>ne jødedom <strong>er</strong> ganske rigtigt ikke markant til stede i Det Teologiske<br />

Fakultets aktuelle forskningsprofil, og fakultetet har d<strong>er</strong>for besluttet at opslå en stilling inden for<br />

mod<strong>er</strong>ne jødedom, evt. i kategorien professorat med særlige opgav<strong>er</strong>, såfremt uddannelsen opnår<br />

akkredit<strong>er</strong>ing. Uddannelsen <strong>er</strong> først planlagt igangsat pr. 1. septemb<strong>er</strong> 2010, hvilket giv<strong>er</strong> fakultetet tid<br />

til opslag af stilling og ansættelse af en videnskabelig medarbejd<strong>er</strong> med specialkompetenc<strong>er</strong> inden for<br />

mod<strong>er</strong>ne jødedom og med medansvar for uddannelsen (ligesom denne frist i det hele taget <strong>er</strong> valgt, for<br />

at d<strong>er</strong> kan være tid til udarbejdelse af kursusmat<strong>er</strong>iale til de enkelte modul<strong>er</strong>, etabl<strong>er</strong>ing af hjemmeside<br />

for uddannelsen og udarbejdelse vejledningsmat<strong>er</strong>iale m.m.). Processen med at defin<strong>er</strong>e et<br />

stillingsområde <strong>er</strong> i gang, og da denne proces også vil involv<strong>er</strong>e dialog med ekst<strong>er</strong>ne<br />

samarbejdspartn<strong>er</strong>e om eventuel samfinansi<strong>er</strong>ing, håb<strong>er</strong> vi, at det også i lyset af den korte svarfrist<br />

vil være muligt for fakultetet at vende tilbage til Acedenmark med yd<strong>er</strong>lig<strong>er</strong>e og m<strong>er</strong>e konkrete<br />

oplysning<strong>er</strong>.<br />

16


Angivelse af de stud<strong>er</strong>endes forventede <strong>er</strong>hv<strong>er</strong>velse af:<br />

Fagspecifikke og almene akademiske kvalifikation<strong>er</strong> og kompetenc<strong>er</strong>.<br />

Viden om videnskabelig teori.<br />

Erfaring med at vurd<strong>er</strong>e og anvende videnskabelige metod<strong>er</strong>.<br />

Læringsmål for uddannelsen:<br />

Kandidaten beh<strong>er</strong>sk<strong>er</strong> gen<strong>er</strong>elle akademiske færdighed<strong>er</strong> på højt niveau og <strong>er</strong> fortrolig med<br />

videnskabelige arbejds- og formidlingsform<strong>er</strong>. Studiet opøv<strong>er</strong> en kompetence til at arbejde<br />

int<strong>er</strong>disciplinært, idet det foren<strong>er</strong> religionsvidenskabelige, historiske, teologiske og praktiske disciplin<strong>er</strong>.<br />

Det betyd<strong>er</strong>, at <strong>kandidat</strong>en <strong>er</strong> i besiddelse af en faglig viden på højt niveau om<br />

religionsteori<br />

jødedom<br />

kristendom<br />

islam<br />

de tre religion<strong>er</strong>s int<strong>er</strong>aktion i fortid og nutid<br />

konflikthåndt<strong>er</strong>ing<br />

besidd<strong>er</strong> færdighed<strong>er</strong> inden for<br />

videnskabelig analyse og fortolkning<br />

definition af religion<strong>er</strong>s betydning i konkrete komplekse problemstilling<strong>er</strong><br />

forståelse for samspillet mellem religiøse og andre faktor<strong>er</strong><br />

analyse af konflikt<strong>er</strong>s element<strong>er</strong> og forløb<br />

har kompetenc<strong>er</strong> til at<br />

skabe viden om religion<strong>er</strong>nes rolle og betydning for aktuelle samfundsforhold<br />

ag<strong>er</strong>e praktisk i kulturelt og religiøst bestemte konfliktuelle situation<strong>er</strong><br />

bidrage til aktuelle diskussion<strong>er</strong> om religion<strong>er</strong>s rolle kulturelt og socialt<br />

at søge, udvælge og benytte relevant information og litt<strong>er</strong>atur<br />

at formidle et fagligt indhold i mundtlig og skriftlig form<br />

at tage vare på egen faglig udvikling<br />

Den, d<strong>er</strong> har fuldført <strong>kandidat</strong>uddannelsen i <strong>int<strong>er</strong>religiøse</strong> <strong>studi<strong>er</strong></strong>, <strong>er</strong> kvalific<strong>er</strong>et til at løse et bredt<br />

spektrum af opgav<strong>er</strong> i offentlige og private virksomhed<strong>er</strong> og organisation<strong>er</strong>. En cand.mag. i<br />

Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam kan varetage stilling<strong>er</strong> inden for områd<strong>er</strong> som<br />

rådgivning og kommunikation. Endelig kvalific<strong>er</strong><strong>er</strong> <strong>kandidat</strong>uddannelsen til ph.d.-uddannelse.<br />

(Ansøgning, bilag 1, s. 4)<br />

De faglige mål for <strong>kandidat</strong>specialet:<br />

Faglige mål<br />

avanc<strong>er</strong>et viden om et afgrænset emne ell<strong>er</strong> område og forståelse af dettes p<strong>er</strong>spektiv<strong>er</strong>,<br />

evne til selvstændigt at søge, udvælge og benytte relevant information og litt<strong>er</strong>atur,<br />

evne til selvstændigt at afgrænse og opnå ov<strong>er</strong>blik ov<strong>er</strong> et emne ell<strong>er</strong> en problemstilling med d<strong>er</strong>til<br />

hørende forskning,<br />

evne til kritisk, metodisk og teologisk reflekt<strong>er</strong>et diskussion af et fagligt indhold,<br />

17


evne til klar og sammenhængende skriftlig fremstilling af et fagligt indhold på et højt niveau og<br />

evne til gennemførelse af et omfattende projekt på begrænset tid (Ansøgning, bilag 1, s. 9)<br />

Int<strong>er</strong>aktion mellem forskning og praksis<br />

Hvis det vurd<strong>er</strong>es at være relevant: Hvordan vil und<strong>er</strong>visningen og de stud<strong>er</strong>endes forventede<br />

viden, færdighed<strong>er</strong> og kompetenc<strong>er</strong> bas<strong>er</strong>e sig på int<strong>er</strong>aktion mellem forskning og praksis?<br />

Jf. kursus i konflikthåndt<strong>er</strong>ing og inddragelsen af uddannede konfliktmægl<strong>er</strong>e i und<strong>er</strong>visningen.<br />

Hvis ikke det vurd<strong>er</strong>es at være relevant: Hvorfor?<br />

Ikke relevant<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Det vurd<strong>er</strong>es i tilfredsstillende grad sandsynliggjort, at uddannelsen kan give de stud<strong>er</strong>ende viden,<br />

færdighed<strong>er</strong> og kompetenc<strong>er</strong> bas<strong>er</strong>et på forskning inden for det tværvidenskabelige studie af religiøse<br />

int<strong>er</strong>aktion<strong>er</strong> blandt de tre monoteistiske religion<strong>er</strong>.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> aktiv forskning indenfor int<strong>er</strong>aktionen<br />

mellem islam og jødedom. Således vurd<strong>er</strong>es det, at de stud<strong>er</strong>ende ikke vil opnå den tilstrækkelige viden,<br />

færdighed<strong>er</strong> og kompetenc<strong>er</strong> indenfor denne centrale del af uddannelsens profil, med de nuværende<br />

forskningsområd<strong>er</strong>. Det <strong>er</strong> ikke dokument<strong>er</strong>et hvordan forskningsbas<strong>er</strong>ingen indenfor nævnte område<br />

vil sikres og d<strong>er</strong>med hvordan uddannelsens ov<strong>er</strong>ordnede mål om at <strong>kandidat</strong>en skal besidde viden om<br />

de tre religion<strong>er</strong>s int<strong>er</strong>aktion i fortid og nutid opnås. Særligt int<strong>er</strong>aktionsmodulets faglige mål om et<br />

indgående kendskab til udvalgte centrale begivenhed<strong>er</strong> og forhold vurd<strong>er</strong>es kun delvist at kunne<br />

opfyldes.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at uddannelsens fagspecifikke og akademiske kompetenc<strong>er</strong> <strong>er</strong><br />

tydeliggjorte.<br />

I faget konflikthåndt<strong>er</strong>ing vurd<strong>er</strong>es det praktiske element at fylde en betydelig del, hvorfor<br />

inddragelsen af uddannede konfliktmægl<strong>er</strong>e vil være en fordel for de stud<strong>er</strong>endes opøvelse af de<br />

relevante kompetenc<strong>er</strong>. Det vurd<strong>er</strong>es dog ikke i tilstrækkelig grad tydeliggjort, hvordan dette fag spill<strong>er</strong><br />

sammen med de øvrige fag.<br />

Samlet set vurd<strong>er</strong>es krit<strong>er</strong>iet at være opfyldt delvist tilfredsstillende.<br />

18


Krit<strong>er</strong>ium 4: Uddannelsen <strong>er</strong> bas<strong>er</strong>et på et aktivt forskningsmiljø<br />

Dokumentation<br />

Hvor stor en andel af uddannelsens tilrettelægg<strong>er</strong>e og und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>e <strong>er</strong> fastansat videnskabeligt<br />

p<strong>er</strong>sonale (VIP), d<strong>er</strong> forsk<strong>er</strong> inden for uddannelsens centrale fagområd<strong>er</strong>?<br />

Uddannelsens udviklingsgruppe består af aktive forsk<strong>er</strong>e på højeste akademiske niveau med rig<br />

int<strong>er</strong>national <strong>er</strong>faring (se vedlagte korte CV):<br />

Forskningslektor, ph.d. Safet Bektovic (islam)<br />

Ph.d.-stipendiat, cand.mag. Trine Bjørnung Hasselbalch (arbejdsmarkedsanalyse)<br />

Lektor, ph.d. Søren Holst (jødedom, kristendom)<br />

Professor em<strong>er</strong>., dr.theol. Martin Schwartz Lausten (kristendom, jødedom)<br />

Lektor, dr.theol. Bent Flemming Nielsen (kristendom, religionsteori)<br />

Lektor, ph.d. Jesp<strong>er</strong> Tang Nielsen (kristendom, religionsteori)<br />

Professor, Ph.D. Jørgen S. Nielsen (islam)<br />

Professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen (kristendom)<br />

Aktive forsk<strong>er</strong>e forestår und<strong>er</strong>visningen. (Ansøgning, s. 5)<br />

Hvordan forvent<strong>er</strong> institutionen at sikre en nødvendig forskningsbas<strong>er</strong>ing på de kurs<strong>er</strong>, hvor<br />

und<strong>er</strong>visningen ikke varetages af fastansat videnskabeligt p<strong>er</strong>sonale (VIP)?<br />

I modulet konflikthåndt<strong>er</strong>ing inddrages ekst<strong>er</strong>ne und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>e, som ikke nødvendigvis <strong>er</strong> aktive<br />

forsk<strong>er</strong>e. I dette modul sikres forskningsbas<strong>er</strong>ingen ved, at und<strong>er</strong>visning foregår i samarbejde med en<br />

aktiv forsk<strong>er</strong> inden for et af uddannelsens hovedområd<strong>er</strong> og gennem et samarbejde med de ansatte ved<br />

Det Juridiske Fakultets mast<strong>er</strong>-program om konfliktmægling. (Ansøgning, s. 5)<br />

Hvis d<strong>er</strong> <strong>er</strong> tale om et nyt satsningsområde<br />

Hvilken strategi og hvilke konkrete handlingsplan<strong>er</strong>, tegn<strong>er</strong> satsningen?<br />

Det Teologiske Fakultet besidd<strong>er</strong> forskningskompetenc<strong>er</strong> på int<strong>er</strong>nationalt niveau inden for<br />

kristendom, den antikke jødedom, jødedommens historie i Danmark og har ved en bevilling fra<br />

Grundforskningsfonden kunnet oprette Cent<strong>er</strong> for Europæisk Islamisk Tækning. Med kombinationen<br />

af de traditionelle teologiske forskningsområd<strong>er</strong> og det nye cent<strong>er</strong> <strong>er</strong> d<strong>er</strong> skabt basis for udviklingen af<br />

uddannels<strong>er</strong> i <strong>int<strong>er</strong>religiøse</strong> <strong>studi<strong>er</strong></strong>, hvilket har result<strong>er</strong>et i akkredit<strong>er</strong>ingen af fællesuddannelsen The<br />

Religious Roots of Europe, som fakultetet udbyd<strong>er</strong> i samarbejde med fem andre nordiske<br />

univ<strong>er</strong>sitet<strong>er</strong>. (Ansøgning, s. 2)<br />

Uddannelsen i <strong>int<strong>er</strong>religiøse</strong> <strong>studi<strong>er</strong></strong> <strong>er</strong> en integr<strong>er</strong>et del af fakultetets int<strong>er</strong>nationale<br />

forskningssatsning, som bl.a. har result<strong>er</strong>et i etabl<strong>er</strong>ingen af Grundforskningsfondsprofessoratet i<br />

islam<strong>studi<strong>er</strong></strong> (professor, Ph.D. Jørgen S. Nielsen) og det i tilknytning til professoratet etabl<strong>er</strong>ede Cent<strong>er</strong><br />

for Europæisk Islamisk Tænkning. Fakultetets kompetenc<strong>er</strong> inden for studiet af de monoteistiske<br />

religion<strong>er</strong> har endvid<strong>er</strong>e udmøntet sig i den nordiske fællesuddannelse The Religious Roots of Europe,<br />

som fakultetet bl.a. ved professor, dr. phil. et theol. Troels Engb<strong>er</strong>g-Ped<strong>er</strong>sen har deltaget aktivt i<br />

udviklingen af. Endvid<strong>er</strong>e kan det oplyses, at d<strong>er</strong> blandt udviklingsgruppens medlemm<strong>er</strong> (lektor, ph.d.<br />

19


Søren Holst, lektor, ph.d. Jesp<strong>er</strong> Tang Nielsen i samarbejde med postdoc., ph.d. Thomas Hoffmann)<br />

foregår forhandling<strong>er</strong> med henblik på at etabl<strong>er</strong>e et int<strong>er</strong>nationalt forskningsprojekt om de tre<br />

monoteistiske religion<strong>er</strong> med særligt henblik på d<strong>er</strong>es skriftbrug og -forståelse. (Ansøgning, s. 5f)<br />

Suppl<strong>er</strong>ende information af 30. septemb<strong>er</strong> 2008<br />

Forskning inden for mod<strong>er</strong>ne jødedom <strong>er</strong> ganske rigtigt ikke markant til stede i Det Teologiske<br />

Fakultets aktuelle forskningsprofil, og fakultetet har d<strong>er</strong>for besluttet at opslå en stilling inden for<br />

mod<strong>er</strong>ne jødedom, evt. i kategorien professorat med særlige opgav<strong>er</strong>, såfremt uddannelsen opnår<br />

akkredit<strong>er</strong>ing.<br />

Hvordan forventes dette at und<strong>er</strong>støtte den ansøgte uddannelse?<br />

Ovenstående beskrivelse af Det Teologiske Fakultets kompetence- og aktivitetsområd<strong>er</strong> vis<strong>er</strong>, at<br />

en uddannelse Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam vil være en integr<strong>er</strong>et del af forsknings- og<br />

uddannelsesmiljøet, idet den tillige vil b<strong>er</strong>ige sidstnævnte med et fokus på de tre religion<strong>er</strong>s nyeste<br />

historie, mod<strong>er</strong>ne udformning og aktuelle int<strong>er</strong>aktion. (Ansøgning, s. 6)<br />

Se endvid<strong>er</strong>e ovenfor<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Udviklingsgruppen bag uddannelsen består ifølge ansøgningen (s. 5) udelukkende af aktive forsk<strong>er</strong>e.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es ligeledes, at uddannelsens und<strong>er</strong>visning vil blive forestået af aktive forsk<strong>er</strong>e, på nær<br />

kurset i konflikthåndt<strong>er</strong>ing, hvilket svar<strong>er</strong> til 15 ud af 120 ECTS-point.<br />

I forhold til faget i konflikthåndt<strong>er</strong>ing redegør univ<strong>er</strong>sitetet for, at forskningsbas<strong>er</strong>ingen sikres ved at<br />

und<strong>er</strong>visningen planlægges i samarbejde med en aktiv forsk<strong>er</strong> inden for et af uddannelsens<br />

hovedområd<strong>er</strong> og gennem et samarbejde med de ansatte ved Det Juridiske Fakultets mast<strong>er</strong>-program<br />

om konfliktmægling.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es, at univ<strong>er</strong>sitetet på tilfredsstillende vis sandsynliggør, at uddannelsen vil blive bas<strong>er</strong>et på<br />

int<strong>er</strong>nationalt an<strong>er</strong>kendte forsk<strong>er</strong>e indenfor områd<strong>er</strong>ne kristendom og islam. Dette gæld<strong>er</strong> også i nogen<br />

grad forskning i jødedom. Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort i det suppl<strong>er</strong>ende information til ansøgningen,<br />

at d<strong>er</strong> forudsat akkredit<strong>er</strong>ing vil blive ansat forsk<strong>er</strong>e indenfor mod<strong>er</strong>ne jødedom, d<strong>er</strong> kan ligge til grund<br />

for und<strong>er</strong>visningen h<strong>er</strong>i.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es i nogen grad sandsynliggjort, at uddannelsens fokus på int<strong>er</strong>aktionen mellem de tre<br />

monoteistiske religion<strong>er</strong>, vil være dækket af den eksist<strong>er</strong>ende forsk<strong>er</strong>base. Således vurd<strong>er</strong>es i alt fire af<br />

de i udviklingsgruppen deltagende forsk<strong>er</strong>e at være fokus<strong>er</strong>et på int<strong>er</strong>aktion. H<strong>er</strong>af <strong>er</strong> to forsk<strong>er</strong>e<br />

fokus<strong>er</strong>et på int<strong>er</strong>aktion mellem islam og kristendom (Jørgen S. Nielsen, Safet Bektovic), og to på<br />

int<strong>er</strong>aktionen mellem jødedom og kristendom (Jesp<strong>er</strong> Tang Nielsen, Martin Schwarz Lausten) mens<br />

int<strong>er</strong>aktionen mellem islam og jødedom ikke umiddelbart synes dækket (jf. også krit<strong>er</strong>ium 3).<br />

Det vurd<strong>er</strong>es således sandsynliggjort, at uddannelsens tilrettelægg<strong>er</strong>e og und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>e <strong>er</strong> aktive forsk<strong>er</strong>e,<br />

indenfor nogle for uddannelsen relevante forskningsområd<strong>er</strong>, hvorfor krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være<br />

tilfredsstillende opfyldt.<br />

20


Krit<strong>er</strong>ium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

Dokumentation<br />

Hvori består kvaliteten af forskningsmiljøet bag uddannelsen?<br />

Uddannelsen i <strong>int<strong>er</strong>religiøse</strong> <strong>studi<strong>er</strong></strong> <strong>er</strong> en integr<strong>er</strong>et del af fakultetets int<strong>er</strong>nationale<br />

forskningssatsning, som bl.a. har result<strong>er</strong>et i etabl<strong>er</strong>ingen af Grundforskningsfondsprofessoratet i<br />

islam<strong>studi<strong>er</strong></strong> (professor, Ph.D. Jørgen S. Nielsen) og det i tilknytning til professoratet etabl<strong>er</strong>ede Cent<strong>er</strong><br />

for Europæisk Islamisk Tænkning. Fakultetets kompetenc<strong>er</strong> inden for studiet af de monoteistiske<br />

religion<strong>er</strong> har endvid<strong>er</strong>e udmøntet sig i den nordiske fællesuddannelse The Religious Roots of Europe,<br />

som fakultetet bl.a. ved professor, dr. phil. et theol. Troels Engb<strong>er</strong>g-Ped<strong>er</strong>sen har deltaget aktivt i<br />

udviklingen af. Endvid<strong>er</strong>e kan det oplyses, at d<strong>er</strong> blandt udviklingsgruppens medlemm<strong>er</strong> (lektor, ph.d.<br />

Søren Holst, lektor, ph.d. Jesp<strong>er</strong> Tang Nielsen i samarbejde med postdoc., ph.d. Thomas Hoffmann)<br />

foregår forhandling<strong>er</strong> med henblik på at etabl<strong>er</strong>e et int<strong>er</strong>nationalt forskningsprojekt om de tre<br />

monoteistiske religion<strong>er</strong> med særligt henblik på d<strong>er</strong>es skriftbrug og -forståelse.<br />

Til yd<strong>er</strong>lig<strong>er</strong>e belysning af uddannelsens forskningsmæssige relevans og aktivitet skal det nævnes, at<br />

d<strong>er</strong> i år <strong>er</strong> afholdt en stor int<strong>er</strong>national og int<strong>er</strong>disciplinær forskningskonf<strong>er</strong>ence om emnet på Aarhus<br />

Univ<strong>er</strong>sitet: Und<strong>er</strong>standing Conflicts: Cross-Cultural P<strong>er</strong>spectives , d. 19.-22. august 2008. Særligt<br />

fokus for konf<strong>er</strong>encen var religion<strong>er</strong>s og religiøse v<strong>er</strong>densanskuels<strong>er</strong>s rolle i konflikt<strong>er</strong>. To af Det<br />

Teologiske Fakultets fastansatte forsk<strong>er</strong>e, professor, lic.theol. Niels Henrik Greg<strong>er</strong>sen og lektor,<br />

cand.theol. Carsten Pallesen, var medlemm<strong>er</strong> af konf<strong>er</strong>encekomiteen.<br />

Ovenstående beskrivelse af Det Teologiske Fakultets kompetence- og aktivitetsområd<strong>er</strong> vis<strong>er</strong>, at en<br />

uddannelse Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam vil være en integr<strong>er</strong>et del af forsknings- og<br />

uddannelsesmiljøet, idet den tillige vil b<strong>er</strong>ige sidstnævnte med et fokus på de tre religion<strong>er</strong>s nyeste<br />

historie, mod<strong>er</strong>ne udformning og aktuelle int<strong>er</strong>aktion. (Ansøgning, s. 5f)<br />

Hvilket omfang har det int<strong>er</strong>nationale forskningssamarbejde ved institutionen med relevans<br />

for uddannelsen?<br />

Uddannelsens udviklingsgruppe består af aktive forsk<strong>er</strong>e på højeste akademiske niveau med rig<br />

int<strong>er</strong>national <strong>er</strong>faring (se vedlagte korte CV). (Ansøgning, s. 5)<br />

Sammenfatning:<br />

På baggrund af CV <strong>er</strong>ne (Jf. Ansøgningens Bilag 4) kan d<strong>er</strong> konstat<strong>er</strong>es følgende int<strong>er</strong>nationale<br />

forsknings- og forskningsformidlingsaktivitet<strong>er</strong> indenfor de seneste år, bredt ud ov<strong>er</strong> samtlige forsk<strong>er</strong>e<br />

med nogle års <strong>er</strong>faring:<br />

Bidrag til / udarbejdelse af publikation<strong>er</strong> og lærebøg<strong>er</strong> sammen med udenlandske forsk<strong>er</strong>e,<br />

redaktørfunktion<strong>er</strong> if. antologi<strong>er</strong> og int<strong>er</strong>nationalt an<strong>er</strong>kendte tidsskrift<strong>er</strong> (fx Muslim Minorities),<br />

deltagelse i offentlige int<strong>er</strong>nationale forskningsprojekt<strong>er</strong> (fx Den europæiske social fond),<br />

deltagelse i int<strong>er</strong>nationale arbejdsgrupp<strong>er</strong> (fx ritualteori)<br />

gæsteophold på an<strong>er</strong>kendte udenlandske uddannelsesinstitution<strong>er</strong> (bl.a. Yale),<br />

medlem af int<strong>er</strong>national videnskabelig komité,<br />

foredrag ved div<strong>er</strong>se int<strong>er</strong>nationale konf<strong>er</strong>enc<strong>er</strong> og<br />

gæsteforelæsning<strong>er</strong> ved udenlandske univ<strong>er</strong>sitet<strong>er</strong> (bl.a. Norge og Sv<strong>er</strong>ige).<br />

21


Hvordan forventes uddannelsen at indgå i det int<strong>er</strong>nationale forskningssamarbejde ved<br />

institutionen?<br />

Se dokumentationen til spørgsmålet, Hvori består kvaliteten af forskningsmiljøet bag uddannelsen? ,<br />

ovenfor.<br />

Hvis d<strong>er</strong> <strong>er</strong> tale om et nyt satsningsområde<br />

Hvilken strategi og hvilke konkrete handlingsplan<strong>er</strong>, tegn<strong>er</strong> satsningen?<br />

Se dokumentationen for Krit<strong>er</strong>ium 4 (Akkredit<strong>er</strong>ingsrapporten, s. 13)<br />

Hvordan forventes dette at und<strong>er</strong>støtte den ansøgte uddannelse?<br />

Se ovenfor<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at kvaliteten af fakultets int<strong>er</strong>nationale forskningssatsning, den for<br />

uddannelsen relevante forskningsproduktion samt omfanget af det int<strong>er</strong>nationale<br />

forskningssamarbejde <strong>er</strong> på et tilfredsstillende niveau. Dette vurd<strong>er</strong>es på baggrund af de vedlagte CV<br />

(Bilag 4) og den korte redegørelse.<br />

Da uddannelsen samtidig må anses for at være en del af et nyt satsningsområde, <strong>er</strong> d<strong>er</strong> desuden<br />

redegjort for centrale nyansættels<strong>er</strong> (professorat i islam<strong>studi<strong>er</strong></strong>) og etabl<strong>er</strong>ing af centrale<br />

forskningsgrupp<strong>er</strong> (Cent<strong>er</strong> for Europæisk Islamisk Tænkning). Dog foreligg<strong>er</strong> d<strong>er</strong> ingen ov<strong>er</strong>ordnede<br />

strategi<strong>er</strong> for forskningssatsningen.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at det til uddannelsen hørende forskningsmiljø <strong>er</strong> af høj kvalitet.<br />

Samtidig vurd<strong>er</strong>es det sandsynliggjort, at uddannelsen vil komplement<strong>er</strong>e det eksist<strong>er</strong>ende<br />

forskningsmiljø ( ) med et fokus på de tre religion<strong>er</strong>s nyeste historie, mod<strong>er</strong>ne udformning og<br />

aktuelle int<strong>er</strong>aktion. (Ansøgning, s. 6)<br />

Som nævnt und<strong>er</strong> krit<strong>er</strong>ium 3 og 4 vurd<strong>er</strong>es det, at nogle få fagelement<strong>er</strong> i uddannelsen, kun delvist vil<br />

kunne und<strong>er</strong>støttes af det eksist<strong>er</strong>ende forskningsmiljø, men at forskningssatsningen tyd<strong>er</strong> på, at d<strong>er</strong> vil<br />

blive satset på at opbygge den fornødne kapacitet indenfor de tre religion<strong>er</strong>s nyeste historie, mod<strong>er</strong>ne<br />

udformning og aktuelle int<strong>er</strong>aktion.<br />

På baggrund af Bilag 4 vurd<strong>er</strong>es det, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> inden for de seneste år har været en omfattende<br />

int<strong>er</strong>national aktivitet (gæsteophold, bidrag til int<strong>er</strong>nationale publikation<strong>er</strong>, oplægshold<strong>er</strong>e og arrangør<br />

af ansete forskningskonf<strong>er</strong>enc<strong>er</strong> mv.), hvis relevans dog skal ses i lyset af ovenstående argument om<br />

uddannelsen som en ny forskningssatsning.<br />

Samlet set vurd<strong>er</strong>es det, at ansøgningen på tilfredsstillende vis sandsynliggør, at de relevante dele af det<br />

eksist<strong>er</strong>ende forskningsmiljø besidd<strong>er</strong> et højt niveau og <strong>er</strong> aktivt deltagende i velansete int<strong>er</strong>nationale<br />

sammenhænge. Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es samlet set tilfredsstillende opfyldt.<br />

22


Krit<strong>er</strong>iesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organis<strong>er</strong>ing og<br />

tilrettelæggelse)<br />

Krit<strong>er</strong>ium 6: Uddannelsesstruktur<br />

Dokumentation<br />

Hvordan <strong>er</strong> uddannelsen struktur<strong>er</strong>et? H<strong>er</strong>und<strong>er</strong>:<br />

Hvilke modul<strong>er</strong> og fagelement<strong>er</strong> består uddannelsen af?<br />

<strong>Hvad</strong> <strong>er</strong> d<strong>er</strong>es indhold og ECTS-vægt?<br />

Hvordan <strong>er</strong> de plac<strong>er</strong>et på uddannelsen?<br />

Følgende model angiv<strong>er</strong> uddannelsens struktur (jf. udkast til studieordning)<br />

1. sem<br />

2. sem<br />

3. sem<br />

4. sem<br />

A) Religionsfag. Teoretiske, metodiske,<br />

samfundsvidenskabelige og retlige p<strong>er</strong>spektiv<strong>er</strong> på<br />

religion 15 ECTS<br />

C1) Jødisk religiøs<br />

praksis belyst ud fra<br />

jødedommens idé- og<br />

litt<strong>er</strong>aturhistorie på<br />

grundlag af<br />

Religionsfag (A)<br />

C2) Kristen religiøs<br />

praksis belyst ud fra<br />

kristendommens<br />

idé- og<br />

litt<strong>er</strong>aturhistorie på<br />

grundlag af<br />

Religionsfag (A)<br />

D) Konflikthåndt<strong>er</strong>ing<br />

Kursus i konfliktløsning med særligt henblik på religiøst<br />

og kulturelt betingede konflikt<strong>er</strong> 15 ECTS<br />

B) Int<strong>er</strong>aktionsfag. De tre religion<strong>er</strong>s politisk-sociale<br />

int<strong>er</strong>aktion fra Holocaust til Twin Tow<strong>er</strong>s globalt og lokalt.<br />

Historiske og samfundsvidenskabelige tilgange 15 ECTS<br />

C) Religion<strong>er</strong>nes teologi 30 ECTS<br />

Fundamentals and Int<strong>er</strong>actions<br />

C3) Islamisk religiøs<br />

praksis belyst ud fra<br />

islams idé- og<br />

litt<strong>er</strong>aturhistorie på<br />

grundlag af<br />

Religionsfag (A)<br />

F) Speciale 30 ECTS<br />

C4) Tværgående tema<strong>er</strong> i religion<strong>er</strong>nes<br />

idéhistorie og religiøse praksis i et<br />

samfundsmæssigt p<strong>er</strong>spektiv på grundlag af<br />

Int<strong>er</strong>aktionsfag (B)<br />

C5) Projekt om et selvvalgt tværgående tema<br />

E)Valgfag/Praktik/Udlandsophold/Feltarbejde<br />

ECTS<br />

Hvordan suppl<strong>er</strong><strong>er</strong> uddannelsens modul<strong>er</strong> og fagelement<strong>er</strong> hinanden, og hvordan <strong>er</strong> d<strong>er</strong>es<br />

indbyrdes progression?<br />

1. semest<strong>er</strong>: De to fag i første semest<strong>er</strong> fung<strong>er</strong><strong>er</strong> på én gang som introduktion til studiet og som<br />

grundlag for studiet af de enkelte religion<strong>er</strong> i andet semest<strong>er</strong>.<br />

15<br />

23


Religionsfaget indfør<strong>er</strong> i studiet af religion og integr<strong>er</strong><strong>er</strong> tillige de forskellige uddannelsesmæssige<br />

baggrunde, som student<strong>er</strong>ne må formodes at komme med. Gennem dette fag lægges desuden den<br />

metodiske grund for andet semest<strong>er</strong>, idet netop de religionsfænomenologiske, -sociologiske og -<br />

psykologiske teori<strong>er</strong> og modell<strong>er</strong>, som de tre religion<strong>er</strong> skal behandles ud fra i andet semest<strong>er</strong>, tilegnes.<br />

Int<strong>er</strong>aktionsfaget introduc<strong>er</strong><strong>er</strong> de ny<strong>er</strong>e eksempl<strong>er</strong> på relation<strong>er</strong> mellem de tre religion<strong>er</strong>, hvorved<br />

religion<strong>er</strong>nes ny<strong>er</strong>e historie præsent<strong>er</strong>es, og de aktuelle udtryk for d<strong>er</strong>es konfliktuelle forhold<br />

diskut<strong>er</strong>es. Gennem disse aktuelle og historiske eksempl<strong>er</strong> på religion<strong>er</strong>nes int<strong>er</strong>aktion rustes<br />

student<strong>er</strong>ne til studiet af religiøse tematikk<strong>er</strong> på tværs af de tre religion<strong>er</strong>.<br />

Af pædagogiske årsag<strong>er</strong> <strong>er</strong> Int<strong>er</strong>aktionsfaget plac<strong>er</strong>et før gennemgangen af de enkelte religion<strong>er</strong>, idet<br />

det formodes at være umiddelbart int<strong>er</strong>essegen<strong>er</strong><strong>er</strong>ende og motiv<strong>er</strong>ende at relat<strong>er</strong>e de religiøse forhold<br />

og fænomen<strong>er</strong> til konkrete og aktuelle problemstilling<strong>er</strong>.<br />

2. semest<strong>er</strong>: Andet semest<strong>er</strong> består af ét fag, d<strong>er</strong> <strong>er</strong> opdelt i forskellige element<strong>er</strong>. I gennemgangen af<br />

de enkelte religion<strong>er</strong> bringes Religionsfagets teoretiske modell<strong>er</strong> i anvendelse ligesom<br />

Int<strong>er</strong>aktionsfagets eksempl<strong>er</strong> dann<strong>er</strong> basis for studiet af tværgående tema<strong>er</strong> i de tre religion<strong>er</strong>.<br />

Semestret afsluttes med et projektarbejde om et sådant tværgående tema.<br />

3. semest<strong>er</strong>: I semestrets første blok arbejdes teoretisk og praktisk med konflikthåndt<strong>er</strong>ing, hvor d<strong>er</strong><br />

inddrages cases på grundlag af de eksempl<strong>er</strong> på konfliktområd<strong>er</strong>, d<strong>er</strong> <strong>er</strong> blevet præsent<strong>er</strong>et i første og<br />

andet semest<strong>er</strong>.<br />

Semestret rumm<strong>er</strong> desuden mulighed for at følge und<strong>er</strong>visning ved andre uddannels<strong>er</strong> (valgfag) ell<strong>er</strong><br />

andre univ<strong>er</strong>sitet<strong>er</strong> (udlandsophold) ell<strong>er</strong> absolv<strong>er</strong>e 15 ECTS gennem praktikforløb ell<strong>er</strong> feltarbejde.<br />

4. semest<strong>er</strong> <strong>er</strong> forbeholdt udarbejdelsen af en specialeafhandling.<br />

For en nærm<strong>er</strong>e beskrivelse af fagene og d<strong>er</strong>es læringsmål se Udkast til studieordning 4. (Ansøgning,<br />

s. 7)<br />

Hvordan <strong>er</strong> uddannelsens struktur og indhold afpasset uddannelsens adgangsforudsætning<strong>er</strong>?<br />

Uddannelsens adgangsforudsætning<strong>er</strong>, som angivet i ansøgningen:<br />

Direkte adgangsgivende:<br />

BA i antropologi/etnologi/etnografi<br />

BA i sociologi/samfundsvidenskab/statskundskab<br />

BA i psykologi<br />

BA i religion/religionsvidenskab<br />

BA i arabisk/hebraisk<br />

BA i teologi<br />

Jf. Udkast til studieordning 2.1. (Ansøgning, s. 10)<br />

De to fag i første semest<strong>er</strong> fung<strong>er</strong><strong>er</strong> på én gang som introduktion til studiet og som grundlag for<br />

studiet af de enkelte religion<strong>er</strong> i andet semest<strong>er</strong>.<br />

Religionsfaget indfør<strong>er</strong> i studiet af religion og integr<strong>er</strong><strong>er</strong> tillige de forskellige uddannelsesmæssige<br />

baggrunde, som student<strong>er</strong>ne må formodes at komme med. Gennem dette fag lægges desuden den<br />

metodiske grund for andet semest<strong>er</strong>, idet netop de religionsfænomenologiske, -sociologiske og -<br />

psykologiske teori<strong>er</strong> og modell<strong>er</strong>, som de tre religion<strong>er</strong> skal behandles ud fra i andet semest<strong>er</strong>, tilegnes.<br />

Int<strong>er</strong>aktionsfaget introduc<strong>er</strong><strong>er</strong> de ny<strong>er</strong>e eksempl<strong>er</strong> på relation<strong>er</strong> mellem de tre religion<strong>er</strong>, hvorved<br />

religion<strong>er</strong>nes ny<strong>er</strong>e historie præsent<strong>er</strong>es, og de aktuelle udtryk for d<strong>er</strong>es konfliktuelle forhold<br />

diskut<strong>er</strong>es. Gennem disse aktuelle og historiske eksempl<strong>er</strong> på religion<strong>er</strong>nes int<strong>er</strong>aktion rustes<br />

student<strong>er</strong>ne til studiet af religiøse tematikk<strong>er</strong> på tværs af de tre religion<strong>er</strong>.<br />

Af pædagogiske årsag<strong>er</strong> <strong>er</strong> Int<strong>er</strong>aktionsfaget plac<strong>er</strong>et før gennemgangen af de enkelte religion<strong>er</strong>, idet<br />

det formodes at være umiddelbart int<strong>er</strong>essegen<strong>er</strong><strong>er</strong>ende og motiv<strong>er</strong>ende at relat<strong>er</strong>e de religiøse forhold<br />

og fænomen<strong>er</strong> til konkrete og aktuelle problemstilling<strong>er</strong>. (Ansøgning, s. 7)<br />

24


Uddannelsens pædagogiske strategi vil adskille sig fra traditionelle <strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong>, da det<br />

forhold, at student<strong>er</strong>ne typisk vil komme fra forskellige fakultet<strong>er</strong>, nødvendiggør en nytænkning af<br />

studiestruktur og und<strong>er</strong>visningsform<strong>er</strong>. Cent<strong>er</strong> for Afrika<strong>studi<strong>er</strong></strong> ved Det Teologiske Fakultet driv<strong>er</strong> en<br />

<strong>kandidat</strong>uddannelse und<strong>er</strong> tilsvarende vilkår og har gennem en læng<strong>er</strong>e årrække opbygget <strong>er</strong>faring<strong>er</strong><br />

med en succesfuld integration af student<strong>er</strong> med forskellig baggrund. D<strong>er</strong> vil således kunne etabl<strong>er</strong>es<br />

<strong>er</strong>faringsudveksling vedr. de pædagogiske udfordring<strong>er</strong>, som disse to <strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong> ved Det<br />

Teologiske Fakultet del<strong>er</strong>. (Ansøgning, s. 7) (se endvid<strong>er</strong>e krit<strong>er</strong>ium 7)<br />

Suppl<strong>er</strong>ende information af 30. septemb<strong>er</strong> 2008<br />

Vedr. progression for hhv. samfundsvidenskabelige og teologiske bachelor<strong>er</strong><br />

Problemet <strong>er</strong> mindre, end det umiddelbart synes. Faren for gentagelse i forhold til den teologiske<br />

bacheloruddannelse ligg<strong>er</strong> alene i modul C2 (Kristen religiøs praksis belyst ud fra kristendommens idé-<br />

og litt<strong>er</strong>aturhistorie på grundlag af Religionsfag (A)). Imidl<strong>er</strong>tid vil uddannelsens vinkling af stoffet<br />

sikre progression i forhold til den teologiske bacheloruddannelse. Studiet af kristendommens idé- og<br />

litt<strong>er</strong>aturhistorie sk<strong>er</strong> på grundlag af den indledende indføring i religionsteori og adskill<strong>er</strong> sig d<strong>er</strong>ved fra<br />

det teologiske studium ved at anlægge en eksplicit religionsvidenskabelig metodisk ramme på den<br />

kristne religiøse praksis. Endvid<strong>er</strong>e indehold<strong>er</strong> alle element<strong>er</strong> i andet semest<strong>er</strong> et komparativt<br />

p<strong>er</strong>spektiv, d<strong>er</strong> ikke <strong>er</strong> til stede i den teologiske uddannelse. Modulet C2 adskill<strong>er</strong> sig endvid<strong>er</strong>e fra de<br />

systematisk-teologiske fag ved at fokus<strong>er</strong>e på en aktuel religiøs praksis, men ikke begrænse denne til<br />

kirkelige sammenhænge. C2 omhandl<strong>er</strong> i lige så høj grad den sociale praksis, d<strong>er</strong> <strong>er</strong> opstået i en kulturel<br />

kontekst, hvor kristendommen <strong>er</strong> den domin<strong>er</strong>ende religion. Endelig kan det tilføjes, at de element<strong>er</strong><br />

af uddannelsen, d<strong>er</strong> nødvendigvis også vil være behandlet på den teologiske bacheloruddannelse (f.eks.<br />

grundlaget for adskillelsen af religion og politik), bliv<strong>er</strong> and<strong>er</strong>ledes point<strong>er</strong>et ved at indgå i en<br />

sammenhæng, hvor de to andre religion<strong>er</strong>s forhold til samme spørgsmål <strong>er</strong> tematis<strong>er</strong>et. På denne<br />

baggrund anses det ikke for problematisk at sikre progressionen for teologiske bachelor<strong>er</strong>.<br />

For bachelor<strong>er</strong> fra de samfundsvidenskabelige uddannels<strong>er</strong> find<strong>er</strong> d<strong>er</strong> naturligt en progression sted,<br />

idet d<strong>er</strong>es samfundsvidenskabelige kompetenc<strong>er</strong> anvendes og tilføres et religionsvidenskabeligt<br />

p<strong>er</strong>spektiv gennem det indledende religionsteoretiske modul (1A). Dette dann<strong>er</strong> baggrund for<br />

tilegnelsen af specifik viden om de enkelte religion<strong>er</strong> og d<strong>er</strong>es int<strong>er</strong>aktion gennem resten af<br />

uddannelsen.<br />

Erfaring<strong>er</strong>ne fra Cent<strong>er</strong> for Afrika<strong>studi<strong>er</strong></strong> angår den pædagogiske tilrettelæggelse af de indledende<br />

kurs<strong>er</strong> i en <strong>kandidat</strong>uddannelse, hvor deltag<strong>er</strong>ne har forskellige bacheloruddannels<strong>er</strong>. H<strong>er</strong> har det vist<br />

sig hensigtsmæssigt at lade første semest<strong>er</strong> omfatte et relativt bredt 15 ECTS-modul, gennem hvilket<br />

de relevante, forskellige sid<strong>er</strong> af de stud<strong>er</strong>endes faglige forudsætning<strong>er</strong> (fra den adgangsgivende<br />

bacheloruddannelse) komm<strong>er</strong> i spil og ledes i retning af uddannelsens læringsmål. En tilsvarende<br />

model <strong>er</strong> d<strong>er</strong>for valgt til første semest<strong>er</strong> af Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong> (1A Religionsfag: Teoretiske,<br />

metodiske, samfundsvidenskabelige og retlige p<strong>er</strong>spektiv<strong>er</strong>). Som det <strong>er</strong> nævnt i ansøgningen, oprettes<br />

d<strong>er</strong> en lær<strong>er</strong>mentorordning ved uddannelsen, igennem hvilken d<strong>er</strong> netop skal gives akademisk<br />

vejledning til den enkelte stud<strong>er</strong>ende om profil, progression og karri<strong>er</strong>ep<strong>er</strong>spektiv<strong>er</strong> i hans/hendes<br />

uddannelsesforløb. En tilsvarende ordning, som <strong>kandidat</strong>uddannelsen i teologi har haft gennem en<br />

læng<strong>er</strong>e årrække, <strong>er</strong> netop indført på bacheloruddannelsen i teologi i skærpet form og med positivt<br />

resultat. Ved den endelige tilrettelæggelse af uddannelsen vil <strong>er</strong>faring<strong>er</strong>ne h<strong>er</strong>fra blive lagt til grund.<br />

Som det fremgår af ansøgningen (men ved en beklagelig fejl ikke af udkastet til studieordningen), <strong>er</strong><br />

bacheloruddannelsen i Hebraisk/Arabisk direkte adgangsgivende. Studieprogressionen b<strong>er</strong>or for disse<br />

bachelor<strong>er</strong>s vedkommende på, at de har viden om mellemøstlige forhold, d<strong>er</strong> tages op og vid<strong>er</strong>eføres i<br />

25


<strong>kandidat</strong>uddannelsen i Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødekom, Kristendom, Islam (hhv. i modul<strong>er</strong>ne 1B og C4<br />

samt i C1 og C3).<br />

Hvordan tænkes uddannelsen ind i institutionens strategi for at sikre de stud<strong>er</strong>ende mulighed<br />

for at deltage i int<strong>er</strong>nationalt studiemiljø?<br />

Sammenfatning:<br />

Ansøgningen ref<strong>er</strong><strong>er</strong> ikke til Københavns Univ<strong>er</strong>sitetets strategi for at sikre de stud<strong>er</strong>endes mulighed<br />

for at deltage i int<strong>er</strong>nationalt studiemiljø. Det fremgår af studieordningen, at stud<strong>er</strong>ende på<br />

uddannelsen har mulighed for at læse halvdelen af 3. semest<strong>er</strong> på et udenlandsk univ<strong>er</strong>sitet (jf. pkt. 3<br />

og 4 nedenfor) som én af fl<strong>er</strong>e mulighed<strong>er</strong>:<br />

1) Deltagelse i et emnekursus à 15 ECTS ved Det Teologiske Fakultet. Kravene <strong>er</strong> da ( ).<br />

2) Udarbejdelse af emneopgave à 15 ECTS. Opgaven har et omfang af 20-30 sid<strong>er</strong> og <strong>er</strong> bas<strong>er</strong>et på<br />

ca. 1200 sid<strong>er</strong> litt<strong>er</strong>atur og aftales med vejled<strong>er</strong>en. D<strong>er</strong> <strong>er</strong> int<strong>er</strong>n censur, og d<strong>er</strong> gives bedømmelsen<br />

Bestået/Ikke bestået. Bedømmelsen skal være afsluttet senest 6 ug<strong>er</strong> eft<strong>er</strong> aflev<strong>er</strong>ingen.<br />

3) Deltagelse i kursus à 15 ECTS ved andet teologisk fakultet ved dansk ell<strong>er</strong> udenlandsk univ<strong>er</strong>sitet<br />

eft<strong>er</strong> indhentet forhåndsgodkendelse fra studienævnet og med dokument<strong>er</strong>et studieaktivitet.<br />

4) Relevante <strong>studi<strong>er</strong></strong> i et omfang af 15 ECTS på univ<strong>er</strong>sitetsniveau ved et andet fakultet, eft<strong>er</strong><br />

indhentet forhåndsgodkendelse fra studienævnet og med dokument<strong>er</strong>et studieaktivitet.<br />

5) Praktikophold ved en relevant virksomhed ell<strong>er</strong> organisation. D<strong>er</strong> indlev<strong>er</strong>es eft<strong>er</strong>følgende en<br />

rapport om forløbet på ca. 10 sid<strong>er</strong>. Rapporten skal sammenholde <strong>er</strong>faring<strong>er</strong>ne fra praktikken, men<br />

den relevante teori. Mentor fung<strong>er</strong><strong>er</strong> som vejled<strong>er</strong> og bedømm<strong>er</strong> på rapporten. D<strong>er</strong> gives bedømmelse<br />

Bestået/Ikke Bestået.<br />

6) Relevant feltarbejde. Eft<strong>er</strong> feltarbejdet udarbejdes en rapport om forløbet og det indsamlede<br />

mat<strong>er</strong>iale. Mentor <strong>er</strong> vejled<strong>er</strong> og bedømm<strong>er</strong> på rapporten. D<strong>er</strong> gives bedømmelsen Bestået/ Ikke<br />

Bestået.<br />

Studienævnet vil kunne godkende andre måd<strong>er</strong> at absolv<strong>er</strong>e valgfaget på end de h<strong>er</strong> nævnte.<br />

15 ECTS. (Ansøgning, bilag 1, s. 8f)<br />

Samarbejde med praksisfeltet<br />

Hvis det vurd<strong>er</strong>es at være relevant: Hvilke af uddannelsens fagområd<strong>er</strong> forventes at<br />

samarbejde med praksisfeltet?<br />

Sammenfatning:<br />

Se pkt. 5 og 6 ovenfor. Endvid<strong>er</strong>e bemærkes at konflikthåndt<strong>er</strong>ing som fagområde forventes at<br />

samarbejde med praksisfeltet.<br />

Hvis det vurd<strong>er</strong>es at være relevant: Har uddannelsen været i kontakt med ell<strong>er</strong> har fået<br />

forpligtigende tilkendegivels<strong>er</strong> om fremtidigt samarbejde fra praksisfeltet samt samarbejdets<br />

praksisnærhed?<br />

Sammenfatning:<br />

I forhold til kurset i konflikthåndt<strong>er</strong>ing <strong>er</strong> d<strong>er</strong> all<strong>er</strong>ede indgået aftale med und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>e fra<br />

mast<strong>er</strong>programmet på Juridisk Institut i konflikthåndt<strong>er</strong>ing.<br />

Hvis det ikke vurd<strong>er</strong>es at være relevant: Hvorfor?<br />

26


Ikke relevant.<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at uddannelsen indholdsmæssigt <strong>er</strong> tilrettelagt som en sammenhængende<br />

uddannelse og kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme. Det <strong>er</strong> i ansøgningen samt i<br />

udkastet til studieordning (bilag 1) tydeliggjort hvordan uddannelsens modul<strong>er</strong> suppl<strong>er</strong><strong>er</strong> hinanden.<br />

Således vurd<strong>er</strong>es det endvid<strong>er</strong>e, at univ<strong>er</strong>sitetet har sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> progression mellem<br />

uddannelsens fagelement<strong>er</strong>. Det vurd<strong>er</strong>es således, at særligt de integr<strong>er</strong>ende fagelement<strong>er</strong> sikr<strong>er</strong><br />

sammenhæng og progression.<br />

I forhold til uddannelsens adgangsforudsætning<strong>er</strong>, vurd<strong>er</strong>es det, at univ<strong>er</strong>sitetet delvist tilfredsstillende<br />

har sandsynliggjort, at uddannelsen grundet dens brede optagefelt formår at sikre en progression for de<br />

optagne stud<strong>er</strong>ende i forhold til d<strong>er</strong>es forskellige faglighed (antropologi, etnologi, etnografi, sociologi,<br />

samfundsvidenskab, statskundskab, psykologi, religion, religionsvidenskab, arabisk/hebraisk, teologi)<br />

og uddannelsens tværfaglige indhold.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at en lille del af uddannelsen vil samarbejde med praksisfeltet. Det skal<br />

h<strong>er</strong> anmærkes, at d<strong>er</strong> ikke <strong>er</strong> hjemmel i uddannelsesregl<strong>er</strong>ne til at have praktikforløb som en del af en<br />

<strong>kandidat</strong>uddannelse. Det vurd<strong>er</strong>es, at den omtalte mulighed for de stud<strong>er</strong>ende for at komme ud i<br />

organisation<strong>er</strong> (Bilag 1, s. 8) <strong>er</strong> i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsens krav til et<br />

projektorient<strong>er</strong>et forløb.<br />

Det <strong>er</strong> sandsynliggjort, at de stud<strong>er</strong>ende vil have mulighed for at deltage i et int<strong>er</strong>nationalt studiemiljø<br />

igennem ophold ved udenlandske univ<strong>er</strong>sitet<strong>er</strong>.<br />

Krit<strong>er</strong>iet vurd<strong>er</strong>es at være delvist tilfredsstillende opfyldt.<br />

Krit<strong>er</strong>ium 7: Und<strong>er</strong>visningens tilrettelæggelse og und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>nes kvalifikation<strong>er</strong><br />

Dokumentation<br />

Hvordan forventes uddannelsens indhold samt de påtænkte pædagogiske og didaktiske<br />

metod<strong>er</strong> i uddannelsens modul<strong>er</strong> og fagelement<strong>er</strong> at und<strong>er</strong>støtte realis<strong>er</strong>ingen af<br />

uddannelsens mål for de stud<strong>er</strong>endes læringsudbytte?<br />

Kandidatuddannelsen tilknyttes Studienævnet for Teologi, som fastlægg<strong>er</strong> ramm<strong>er</strong>ne for<br />

und<strong>er</strong>visningen tilrettelæggelse og rekvir<strong>er</strong><strong>er</strong> den nødvendige und<strong>er</strong>visning.<br />

Uddannelsens pædagogiske strategi vil adskille sig fra traditionelle <strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong>, da det forhold,<br />

at student<strong>er</strong>ne typisk vil komme fra forskellige fakultet<strong>er</strong>, nødvendiggør en nytænkning af<br />

studiestruktur og und<strong>er</strong>visningsform<strong>er</strong>. Cent<strong>er</strong> for Afrika<strong>studi<strong>er</strong></strong> ved Det Teologiske Fakultet driv<strong>er</strong> en<br />

<strong>kandidat</strong>uddannelse und<strong>er</strong> tilsvarende vilkår og har gennem en læng<strong>er</strong>e årrække opbygget <strong>er</strong>faring<strong>er</strong><br />

med en succesfuld integration af student<strong>er</strong> med forskellig baggrund. D<strong>er</strong> vil således kunne etabl<strong>er</strong>es<br />

<strong>er</strong>faringsudveksling vedr. de pædagogiske udfordring<strong>er</strong>, som disse to <strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong> ved Det<br />

27


Teologiske Fakultet del<strong>er</strong>.<br />

Hv<strong>er</strong> årgang bliv<strong>er</strong> tilknyttet en faglig kompetent akademisk mentor (VIP), som forestår<br />

und<strong>er</strong>visningen i et af de to førstesemest<strong>er</strong>s fag samt bistå med akademisk vejledning gennem hele<br />

<strong>kandidat</strong>forløbet. Mentoren <strong>er</strong> desuden forpligtet på at afholde en række holdmød<strong>er</strong> (mindst 8 pr.<br />

semest<strong>er</strong>) gennem de første to semestre, som skal bruges til eft<strong>er</strong>behandling af und<strong>er</strong>visningen,<br />

løbende mundtlig evalu<strong>er</strong>ing, litt<strong>er</strong>aturvejledning etc. Denne funktion har til formål at sikre<br />

sammenhængen og kontinuiteten gennem de to første semestre.<br />

I andet semest<strong>er</strong> forestår mentoren inden for de af Studienævnet fastlagte ramm<strong>er</strong> planlægningen af<br />

semestrets und<strong>er</strong>visning i samarbejde med kolleg<strong>er</strong> med den fagspecifikke kompetence og vejlede den<br />

projektorient<strong>er</strong>ede del af forløbet. H<strong>er</strong>med sikres sammenhængen mellem de forskellige modul<strong>er</strong>, om<br />

end forskellige und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>e varetag<strong>er</strong> und<strong>er</strong>visningen i de forskellige religion<strong>er</strong>. På dette semest<strong>er</strong> har<br />

holdmød<strong>er</strong>ne i særlig grad til hensigt at sikre forbindelsen mellem gennemgangene af de forskellige<br />

religion<strong>er</strong>.<br />

På tredje semest<strong>er</strong> indgår mentoren i samarbejde med den uddannede konfliktmægl<strong>er</strong>, d<strong>er</strong> varetag<strong>er</strong><br />

und<strong>er</strong>visningen i konflikthåndt<strong>er</strong>ing for at sikre kontinuiteten og relevansen i forhold til de foregående<br />

semestres und<strong>er</strong>visning. På dette semest<strong>er</strong> foretages d<strong>er</strong> i høj<strong>er</strong>e grad individuel studie- og<br />

<strong>er</strong>hv<strong>er</strong>vsvejledning.<br />

Fj<strong>er</strong>de semest<strong>er</strong>s specialevejledning kan varetages af alle fakultetets fastansatte forsk<strong>er</strong>e, men mentoren<br />

fung<strong>er</strong><strong>er</strong> som rådgiv<strong>er</strong> med henblik på at finde den mest velegnede vejled<strong>er</strong>. (Ansøgning, s. 7f)<br />

Suppl<strong>er</strong>ende information af 30. septemb<strong>er</strong> 2008<br />

Erfaring<strong>er</strong>ne fra Cent<strong>er</strong> for Afrika<strong>studi<strong>er</strong></strong> angår den pædagogiske tilrettelæggelse af de indledende<br />

kurs<strong>er</strong> i en <strong>kandidat</strong>uddannelse, hvor deltag<strong>er</strong>ne har forskellig bacheloruddannels<strong>er</strong>. H<strong>er</strong> har det vist<br />

sig hensigtsmæssigt at lade første semest<strong>er</strong> omfatte et relativt bredt 15 ECTS-modul, gennem hvilket<br />

de relevante, forskellige sid<strong>er</strong> af de stud<strong>er</strong>endes faglige forudsætning<strong>er</strong> (fra den adgangsgivende<br />

bacheloruddannelse) komm<strong>er</strong> i spil og ledes i retning af uddannelsens læringsmål. En tilsvarende<br />

model <strong>er</strong> d<strong>er</strong>for valgt til første semest<strong>er</strong> af Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong> (1A Religionsfag: Teoretiske,<br />

metodiske, samfundsvidenskabelige og retlige p<strong>er</strong>spektiv<strong>er</strong>). Som det <strong>er</strong> nævnt i ansøgningen, oprettes<br />

d<strong>er</strong> en lær<strong>er</strong>mentorordning ved uddannelsen, igennem hvilken d<strong>er</strong> netop skal gives akademisk<br />

vejledning til den enkelte stud<strong>er</strong>ende om profil, progression og karri<strong>er</strong>ep<strong>er</strong>spektiv<strong>er</strong> i hans/hendes<br />

uddannelsesforløb. En tilsvarende ordning, som <strong>kandidat</strong>uddannelsen i teologi har haft gennem en<br />

læng<strong>er</strong>e årrække, <strong>er</strong> netop indført på bacheloruddannelsen i teologi i skærpet form og med positivt<br />

resultat. Ved den endelige tilrettelæggelse af uddannelsen vil <strong>er</strong>faring<strong>er</strong>ne h<strong>er</strong>fra blive lagt til grund.<br />

Hvordan tænkes uddannelsen ind i institutionens krav til ell<strong>er</strong> strategi for udviklingen af<br />

und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>nes pædagogiske kvalifikation<strong>er</strong> og kompetenc<strong>er</strong>?<br />

Eft<strong>er</strong>som und<strong>er</strong>visningen varetages af fakultetets fastansatte forsk<strong>er</strong>e, indgår disse i fakultetets<br />

plan for pædagogisk vid<strong>er</strong>eudvikling og -uddannelse, men h<strong>er</strong>til kan tilføjes, at fakultetet i øjeblikket<br />

arbejd<strong>er</strong> intensivt med nye pædagogiske strategi<strong>er</strong> med henblik på at formindske såvel<br />

gennemførselstid som frafald. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse vil således være en del af<br />

fakultetets pædagogiske satsning. (Ansøgning, s. 8)<br />

Hvordan kan uddannelsen gennemføres i forhold til dimension<strong>er</strong>ing, und<strong>er</strong>visnings- og<br />

arbejdsform<strong>er</strong> samt s<strong>er</strong>vicefacilitet<strong>er</strong>?<br />

Svarende til mentorfunktionens centrale rolle i uddannelsens tilrettelæggelse og i etabl<strong>er</strong>ingen af<br />

holdet som en samlet arbejdsgruppe foregår und<strong>er</strong>visningen i det første semest<strong>er</strong> som<br />

28


holdund<strong>er</strong>visning med und<strong>er</strong>visningsform<strong>er</strong>, d<strong>er</strong> vari<strong>er</strong><strong>er</strong> mellem forelæsning<strong>er</strong>, diskussion,<br />

student<strong>er</strong>oplæg etc. Begge modul<strong>er</strong> på første semest<strong>er</strong> afsluttes med en mundtlig eksamen, hvilket<br />

giv<strong>er</strong> mentoren et øget kendskab til de enkelte stud<strong>er</strong>ende.<br />

På andet semest<strong>er</strong> inddrages relativt mange forskellige und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>e. Und<strong>er</strong>visningen i de<br />

religionsspecifikke modul<strong>er</strong> foregår i høj<strong>er</strong>e grad som forelæsning<strong>er</strong>, idet anvendelsen af den tilegnede<br />

viden om religion<strong>er</strong>ne vil finde sted gennem arbejdet med tværgående tema<strong>er</strong> og det afsluttende<br />

skriftlige eksamensprojekt, som skal forsvares mundtligt.<br />

Kurset i konflikthåndt<strong>er</strong>ing afsluttes med en mundtlig/praktisk eksamen. Prøveformen i valgfag<br />

afhæng<strong>er</strong> af, hvorledes dette modul absolv<strong>er</strong>es. Sidste semest<strong>er</strong>s specialeafhandling forsvares<br />

mundtligt.<br />

Kombinationen af mentorordning, holdund<strong>er</strong>visning og forelæsning<strong>er</strong> und<strong>er</strong>bygg<strong>er</strong> den<br />

kombination af selvstændigt akademisk arbejde og evne til at diskut<strong>er</strong>e og analys<strong>er</strong>e komplekse<br />

problemstilling<strong>er</strong> i samarbejde med andre, som uddannelsens læringsmål lægg<strong>er</strong> op til. (Ansøgning, s.<br />

8)<br />

Suppl<strong>er</strong>ende information af 30. septemb<strong>er</strong> 2008<br />

Fysiske ramm<strong>er</strong> mv.<br />

Und<strong>er</strong>visning, vejledning og studieliv i tilknytning til uddannelsen vil finde sted i Det Teologiske<br />

Fakultets bygning<strong>er</strong>. H<strong>er</strong> rådes ov<strong>er</strong> et højt antal individuelle læseplads<strong>er</strong> (i alt ca. 140), et snart fuldt<br />

udbygget trådløst netværk,<br />

døgnåbne bibliotek<strong>er</strong>, hvoraf et <strong>er</strong> indrettet til læsegrupp<strong>er</strong>, samt facilitet<strong>er</strong> som student<strong>er</strong>kantine. Ved<br />

Studiemiljøund<strong>er</strong>søgelsen (2007) plac<strong>er</strong>ede Det Teologiske Fakultet sig højt blandt Københavns<br />

Univ<strong>er</strong>sitets fakultet<strong>er</strong>, i det samlede kun ov<strong>er</strong>gået af Det Biovidenskabelige og Det Farmaceutiske<br />

Fakultet. I tilfælde af akkredit<strong>er</strong>ing får de stud<strong>er</strong>ende fuld adgang til studiefacilitet<strong>er</strong>ne på Det<br />

Teologiske Fakultet, og d<strong>er</strong> indrettes endvid<strong>er</strong>e et bibliotek til uddannelsen med mulighed for<br />

læseplads<strong>er</strong> og/ell<strong>er</strong> læsegrupp<strong>er</strong>.<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> ov<strong>er</strong>ensstemmelse mellem de pædagogiske og didaktiske<br />

metod<strong>er</strong> og realis<strong>er</strong>ingen af uddannelsens mål for de stud<strong>er</strong>endes læringsudbytte på uddannelsesniveau.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> vil ske en opkvalific<strong>er</strong>ing af fakultetets fastansatte forsk<strong>er</strong>e.<br />

Konkret vil d<strong>er</strong> ved igangsættelse af uddannelsen foregå et univ<strong>er</strong>sitetspædagogisk<br />

eft<strong>er</strong>uddannelsesforløb, d<strong>er</strong> sigt<strong>er</strong> på tværfaglig und<strong>er</strong>visning og vejledning.<br />

Af ansøgningen fremgår det at univ<strong>er</strong>sitetet har tænkt sig, at uddannelsen kan tilrettelægges indenfor<br />

fakultetets eksist<strong>er</strong>ende infrastruktur og lokal<strong>er</strong>. Dette vurd<strong>er</strong>es tilfredsstillende.<br />

Samlet set vurd<strong>er</strong>es krit<strong>er</strong>ium 7 at være opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Krit<strong>er</strong>ium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Dokumentation<br />

Hvordan forventes institutionens system for kvalitetssikring (jf. de europæiske standard<strong>er</strong>) at<br />

bidrage til den fremadrettede udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen?<br />

29


Uddannelsen kvalitetssikres i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med Det Teologiske Fakultets<br />

kvalitetssikringsprogram. For <strong>kandidat</strong>uddannelsen Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam vil d<strong>er</strong><br />

gælde følge retningslinj<strong>er</strong>:<br />

Studieelement<strong>er</strong>ne und<strong>er</strong> uddannelsen kvalitetssikres via eksamen i henhold til Bekendtgørelse 867<br />

af 19. august 2004 om eksamen ved univ<strong>er</strong>sitetsuddannels<strong>er</strong>. Uddannelsen bliv<strong>er</strong> tilknyttet<br />

censorkorpset for teologi, d<strong>er</strong> til formålet vil blive udvidet med eksp<strong>er</strong>tise inden for islam og mod<strong>er</strong>ne<br />

jødedom.<br />

Alle holdund<strong>er</strong>visningsforløb midt- og slutevalu<strong>er</strong>es, specialeforløb slutevalu<strong>er</strong>es, og d<strong>er</strong><br />

gennemføres årgangsint<strong>er</strong>views med repræsentant<strong>er</strong> for de stud<strong>er</strong>ende. Evalu<strong>er</strong>ing<strong>er</strong>ne rapport<strong>er</strong>es til<br />

studienævnet, d<strong>er</strong> hv<strong>er</strong>t semest<strong>er</strong> saml<strong>er</strong> evalu<strong>er</strong>ing<strong>er</strong>ne i en offentligt tilgængelig redegørelse, og d<strong>er</strong><br />

tages initiativ til opfølgning på evalu<strong>er</strong>ingen. Uddannelsens faglige niveau følges endvid<strong>er</strong>e via<br />

semest<strong>er</strong>vise rapport<strong>er</strong> om eksamensresultat<strong>er</strong>ne. Via mentorfunktionen vil d<strong>er</strong> ske en systematisk<br />

indsamling af viden om uddannelsens enkelte dele på und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>niveau. Censorkorpset vil blive bedt<br />

om at vise uddannelsen særlig opmærksomhed i den årlige rapport, d<strong>er</strong> drøftes mellem studienævn,<br />

studieledelse og censorformandskab.<br />

Ved igangsættelse af uddannelsen vil de involv<strong>er</strong>ede und<strong>er</strong>vis<strong>er</strong>e gennemgå et<br />

univ<strong>er</strong>sitetspædagogisk eft<strong>er</strong>uddannelsesforløb, d<strong>er</strong> særligt sigt<strong>er</strong> på tværfaglig und<strong>er</strong>visning og<br />

vejledning.<br />

Som det <strong>er</strong> fremgået, <strong>er</strong> d<strong>er</strong> i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsmarkedsanalysen fundet<br />

ressourcep<strong>er</strong>son<strong>er</strong>, som vil være villige til at indgå i et fortsat samarbejde og g<strong>er</strong>ne indtræd<strong>er</strong> i<br />

uddannelsens aftag<strong>er</strong>panel. Panelet nedsættes snarest muligt, for at aftag<strong>er</strong>grupp<strong>er</strong>ne også kan<br />

inddrages i den endelige tilrettelæggelse af uddannelsen. Når uddannelsen <strong>er</strong> i gang, vil aftag<strong>er</strong>panelet<br />

fortsat kunne rådgive om dens vid<strong>er</strong>e faglige og pædagogiske udvikling på basis af evalu<strong>er</strong>ings- og<br />

censorrapport<strong>er</strong>, rapport<strong>er</strong> fra stud<strong>er</strong>endes praktik og feltarbejde, ov<strong>er</strong>sigt<strong>er</strong> ov<strong>er</strong> gennemførte<br />

special<strong>er</strong>, eksamens- og beskæftigelsesstatistik mv. (Ansøgning, s. 8f)<br />

Beskrivelse af institutionens kvalitetssikringssystem. H<strong>er</strong>und<strong>er</strong>:<br />

<strong>Hvad</strong> <strong>er</strong> kvalitetssikringssystemets formål og indhold?<br />

Hvilke dele består kvalitetssikringssystemet af?<br />

Hvordan <strong>er</strong> samspillet mellem kvalitetssikringssystemets enkelte dele?<br />

Hvordan <strong>er</strong> institutionens procedur<strong>er</strong> for, hvordan den indhentede viden omsættes i<br />

kvalitetsforbedring<strong>er</strong>?<br />

Se ovenfor.<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Københavns Univ<strong>er</strong>sitet har i ansøgningen tydeliggjort de und<strong>er</strong>visningsnære kvalitetssikrende<br />

mekanism<strong>er</strong>, h<strong>er</strong>und<strong>er</strong> bl.a. monitor<strong>er</strong>ing af eksamens resultat<strong>er</strong>, und<strong>er</strong>visningsevalu<strong>er</strong>ing,<br />

årgangsint<strong>er</strong>view, mentorordning, censorkorps, pædagogisk eft<strong>er</strong>uddannelse og aftag<strong>er</strong>panel. Som<br />

opfølgningsmekanisme på sådanne tiltag <strong>er</strong> skits<strong>er</strong>et studienævnets centrale rolle som i praksis<br />

udmøntes i opsamlende redegørels<strong>er</strong> og eft<strong>er</strong>følgende initiativ<strong>er</strong>.<br />

Univ<strong>er</strong>sitetet har ikke eksplicit<strong>er</strong>et hvordan institutionens kvalitetssikringssystem lev<strong>er</strong> op til de<br />

europæiske standard<strong>er</strong> og retningslinj<strong>er</strong> for univ<strong>er</strong>sitet<strong>er</strong>nes int<strong>er</strong>ne kvalitetssikring (ESG). Det<br />

vurd<strong>er</strong>es ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at Københavns Univ<strong>er</strong>sitets har et ov<strong>er</strong>ordnet system<br />

for kvalitetssikring indeholdende strategi<strong>er</strong>, politikk<strong>er</strong> og procedur<strong>er</strong> for kvalitetssikring.<br />

30


Af andre ansøgning<strong>er</strong> om akkredit<strong>er</strong>ing fra Københavns Univ<strong>er</strong>sitet fremgår det, at univ<strong>er</strong>sitetet<br />

kvalitetssikringssystem <strong>er</strong> und<strong>er</strong> opbygning.<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> iværksat tiltag til kvalitetssikring af den ansøgte uddannelse,<br />

men det vurd<strong>er</strong>es ikke at Københavns Univ<strong>er</strong>sitet har sandsynliggjort en ov<strong>er</strong>ordnet strategi for<br />

kvalitetssikring af den ansøgte uddannelse.<br />

Således vurd<strong>er</strong>es krit<strong>er</strong>ium 8 kun i nogen grad at være opfyldt.<br />

31


Krit<strong>er</strong>iesøjle IV: Uddannelsens resultat<strong>er</strong> (de stud<strong>er</strong>endes læringsudbytte)<br />

Krit<strong>er</strong>ium 9: Uddannelsens faglige profil<br />

Dokumentation<br />

Hvordan stemm<strong>er</strong> uddannelsens faglige profil ov<strong>er</strong>ens med og lev<strong>er</strong> op til den relevante<br />

bekendtgørelses bestemmels<strong>er</strong> for uddannelsens titel/betegnelse?<br />

Uddannelsens titel: Cand.mag. i Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam.<br />

Som det fremgår af uddannelsens læringsmål og kompetenceprofil (jf. udkast til studieordning), <strong>er</strong><br />

uddannelsen udformet i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med Bekendtgørelse 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og<br />

<strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong>. (Ansøgning, s. 9)<br />

Hvordan stemm<strong>er</strong> uddannelsens faglige profil ov<strong>er</strong>ens med og lev<strong>er</strong> op til kravene til<br />

uddannelsens mål for læringsudbytte, som beskrevet i den danske kvalifikationsramme for<br />

vid<strong>er</strong>egående uddannelse?<br />

Således vil uddannelsen udbygge student<strong>er</strong>nes faglige viden og kunnen i forhold til den<br />

adgangsgivende bacheloruddannelse ved at tilføre viden om jødedom, kristendom og islam samt d<strong>er</strong>es<br />

indbyrdes relation<strong>er</strong> i fortid og nutid. Den øg<strong>er</strong> de teoretiske og metodiske kvalifikation<strong>er</strong> gennem<br />

religionsfaget og konflikthåndt<strong>er</strong>ingsmodulet, hvilket bliv<strong>er</strong> inddraget i et selvstændigt akademisk<br />

projektarbejde med tværgående tema<strong>er</strong> i uddannelsens andet semest<strong>er</strong> samt i det afsluttende<br />

<strong>kandidat</strong>speciale. Endvid<strong>er</strong>e giv<strong>er</strong> alle modul<strong>er</strong>ne samt i særdeleshed det valgfrie modul mulighed for<br />

fordybelse og specialis<strong>er</strong>ing inden for et akademisk emneområde ell<strong>er</strong> et særlig <strong>er</strong>hv<strong>er</strong>vsrettet<br />

problemfelt. Denne individuelle og selvstændige specialis<strong>er</strong>ing uddybes yd<strong>er</strong>lig<strong>er</strong>e i <strong>kandidat</strong>specialet.<br />

Kandidatgraden kvalific<strong>er</strong><strong>er</strong> således til ph.d.-uddannelse.<br />

Se endvid<strong>er</strong>e Udkast til studieordning 3. (Ansøgning, s. 9)<br />

D<strong>er</strong> kan endvid<strong>er</strong>e henvises til dokumentationen und<strong>er</strong> krit<strong>er</strong>ium 3 (lærings- og kompetencemål) i<br />

nærværende rapport.<br />

32


Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Det vurd<strong>er</strong>es sandsynliggjort, at den ansøgte titel afspejl<strong>er</strong> uddannelsens hovedvægt på de tre<br />

monoteistiske religion<strong>er</strong>. Det bemærkes, at titlen ikke afspejl<strong>er</strong> området konflikthåndt<strong>er</strong>ing, hvilket i<br />

Krit<strong>er</strong>ium 1 netop <strong>er</strong> anvendt som argument for uddannelsens særegenhed.<br />

Det <strong>er</strong> i ansøgningen ikke eksplicit<strong>er</strong>et hvordan uddannelsens faglige profil stemm<strong>er</strong> ov<strong>er</strong>ens med og<br />

lev<strong>er</strong> op til kravene til uddannelsens mål for læringsudbytte, som beskrevet i den danske<br />

kvalifikationsramme for vid<strong>er</strong>egående uddannels<strong>er</strong>. Det vurd<strong>er</strong>es dog at Bilag 1 Udkast til<br />

studieordning pkt. 3.3 tilfredsstillende beskriv<strong>er</strong> uddannelsens mål for læringsudbytte, samt at disse<br />

vurd<strong>er</strong>es at være i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med kvalifikationsrammens typebeskrivelse for<br />

<strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong>.<br />

Samlet set vurd<strong>er</strong>es krit<strong>er</strong>ium 9 at være tilfredsstillende opfyldt.<br />

33


Oplysning<strong>er</strong> og anbefaling<strong>er</strong> vedr. uddannelsens legalitetsforhold<br />

Bekendtgørelsesforhold<br />

Hvilken bekendtgørelse og hvilken § h<strong>er</strong>i ønsk<strong>er</strong> institutionen uddannelsen godkendt i<br />

henhold til?<br />

Uddannelsen søges akkredit<strong>er</strong>et i henhold til Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 § 28.<br />

(Ansøgning, s. 10)<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Den anførte bekendtgørelse og paragraf vurd<strong>er</strong>es at være i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med uddannelsens type<br />

og faglige profil.<br />

Erstatt<strong>er</strong> uddannelsen helt ell<strong>er</strong> delvist et all<strong>er</strong>ede eksist<strong>er</strong>ende uddannelsesudbud?<br />

Uddannelsen <strong>er</strong>statt<strong>er</strong> hv<strong>er</strong>ken helt ell<strong>er</strong> delvist andre uddannels<strong>er</strong>. (Ansøgning, s. 10)<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Uddannelsen vurd<strong>er</strong>es at være en del af en ny satsning, og <strong>er</strong>statt<strong>er</strong> som sådan hv<strong>er</strong>ken helt ell<strong>er</strong> delvist<br />

et all<strong>er</strong>ede eksist<strong>er</strong>ende uddannelsesudbud.<br />

Titel/betegnelse<br />

Dansk titel/betegnelse, som indstillet af institutionen<br />

Dansk titel/ betegnelse: Cand.mag. i Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam<br />

(Ansøgning, s. 10)<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Den indstillede titel vurd<strong>er</strong>es at være i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med den relevante bekendtgørelse og<br />

paragraf.<br />

Det bemærkes, at danske uddannels<strong>er</strong> i praksis skrives med småt. Titlen indstilles på den baggrund til:<br />

cand.mag. i <strong>int<strong>er</strong>religiøse</strong> <strong>studi<strong>er</strong></strong>: jødedom, kristendom, islam<br />

Engelsk titel/betegnelse, som indstillet af institutionen<br />

Engelsk titel/ betegnelse: Mast<strong>er</strong> of Arts in Int<strong>er</strong>religious Studies: Judaism, Christianity, Islam<br />

(Ansøgning, s. 10)<br />

34


Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Den indstillede titel vurd<strong>er</strong>es at være i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med den relevante bekendtgørelse og<br />

paragraf.<br />

Hovedområde, som indstillet af institutionen<br />

Uddannelsen før<strong>er</strong> til titlen cand.mag. og plac<strong>er</strong>es inden for det humanistiske hovedområde på grund<br />

af sit religions- og samfundsvidenskabelige fokus. (Med sine fagområd<strong>er</strong> inden for jødedom,<br />

kristendom og islam samt d<strong>er</strong>es aktuelle problemstilling<strong>er</strong> og relation<strong>er</strong> har uddannelsen saglig affinitet<br />

til det teologiske hovedområde.) (Ansøgning, s. 10)<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Det vurd<strong>er</strong>es, at uddannelsen plac<strong>er</strong>es indenfor det humanistiske hovedområde.<br />

Hvis uddannelsen <strong>er</strong> tværfaglig: Hvilke faglige områd<strong>er</strong> vægt<strong>er</strong> tungest i uddannelsen?<br />

Se dokumentation for Hovedområde, som indstillet af institutionen<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Det vurd<strong>er</strong>es, at uddannelsens religionsvidenskabelige fokus vægt<strong>er</strong> tungest i uddannelsen.<br />

Uddannelsens norm<strong>er</strong>ede studietid<br />

Uddannelsens norm<strong>er</strong>ede studietid, som indstillet af institutionen<br />

120 ECTS = 4 semestre (Ansøgning, s. 10)<br />

Hvis uddannelsen afvig<strong>er</strong> fra normalen: Hvorfor <strong>er</strong> dette tilfældet?<br />

Ikke relevant<br />

Ingen kommentar<strong>er</strong>.<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

35


Takstindplac<strong>er</strong>ing<br />

Uddannelsens takstmæssige indplac<strong>er</strong>ing, som indstillet af institutionen<br />

Takst 1 (Ansøgning, s. 10)<br />

Evt. institutionens begrundelse h<strong>er</strong>for<br />

Hovedområde: Humaniora<br />

Fag: Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam<br />

ECTS: 120<br />

Und<strong>er</strong>visningsform: Forelæsning, holdund<strong>er</strong>visning, projektarbejde<br />

Holdstørrelse: se nedenfor, d<strong>er</strong> oprettes kun ét hold. (Ansøgning, s. 10)<br />

Ingen kommentar<strong>er</strong>.<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Adgangskrav<br />

Uddannelsens adgangskrav, som indstillet af institutionen<br />

Direkte adgangsgivende:<br />

BA i antropologi/etnologi/etnografi<br />

BA i sociologi/samfundsvidenskab/statskundskab<br />

BA i psykologi<br />

BA i religion/religionsvidenskab<br />

BA i arabisk/hebraisk<br />

BA i teologi<br />

Jf. Udkast til studieordning 2.1 (Ansøgning, s. 10)<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Det vurd<strong>er</strong>es, at uddannelsens adgangskrav <strong>er</strong> meget brede if. til uddannelsens specialis<strong>er</strong>ingsgrad. Som<br />

sådan vurd<strong>er</strong>es det, at uddannelsen med fordel kunne indsnævre antallet af direkte adgangsgivende<br />

bacheloruddannels<strong>er</strong> ud fra et krit<strong>er</strong>ium om progression fra bachelor- til <strong>kandidat</strong>uddannelse.<br />

For bacheloruddannels<strong>er</strong><br />

Und<strong>er</strong> hvilket hovedområde i adgangsbekendtgørelsens bilag 1, ønskes uddannelsen plac<strong>er</strong>et?<br />

Ikke relevant<br />

36


Ikke relevant<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Hvilke <strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong> giv<strong>er</strong> uddannelsen adgang til (d<strong>er</strong> skal angives minimum to)?<br />

Ikke relevant<br />

Ikke relevant<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

For <strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong><br />

Hvilke bacheloruddannels<strong>er</strong> <strong>er</strong> direkte adgangsgivende (d<strong>er</strong> skal angives minimum en)?<br />

Direkte adgangsgivende:<br />

BA i antropologi/etnologi/etnografi<br />

BA i sociologi/samfundsvidenskab/statskundskab<br />

BA i psykologi<br />

BA i religion/religionsvidenskab<br />

BA i arabisk/hebraisk<br />

BA i teologi<br />

Jf. Udkast til studieordning 2.1 (Ansøgning, s. 10)<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Se vurd<strong>er</strong>ingen af Uddannelsens adgangskrav, som indstillet af institutionen<br />

For mast<strong>er</strong>uddannels<strong>er</strong><br />

Hvilke bacheloruddannels<strong>er</strong> <strong>er</strong> direkte adgangsgivende (d<strong>er</strong> skal som minimum angives enten<br />

en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang<br />

vid<strong>er</strong>egående uddannelse ell<strong>er</strong> en diplomuddannelse gennemført som regul<strong>er</strong>et forløb)?<br />

Ikke relevant<br />

Ikke relevant<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Hvilke adgangsgivende bacheloruddannels<strong>er</strong> anses som relevante?<br />

Ikke relevant<br />

Ikke relevant<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

37


Hvilke krav d<strong>er</strong> stilles til ansøg<strong>er</strong>s <strong>er</strong>hv<strong>er</strong>vs<strong>er</strong>faring for, at den anses som relevant?<br />

Ikke relevant<br />

Ikke relevant<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Dimension<strong>er</strong>ing<br />

Hvornår ønskes uddannelsen udbudt første gang?<br />

Uddannelsen ønsket udbudt pr. 1.9.2010 (Ansøgning, s. 10)<br />

Evt. krav til minimumsoptag for uddannelsen, som indstillet af institutionen<br />

Minimumsoptag: 25. (Ansøgning, s. 10)<br />

Evt. adgangsbegrænsning for uddannelsen, som indstillet af institutionen<br />

Adgangsbegrænsning fastlægges ved karakt<strong>er</strong>gennemsnit på BA-uddannelsen. (Ansøgning, s. 10)<br />

Hvis d<strong>er</strong> <strong>er</strong> fastsat adgangsbegrænsning for uddannelsen<br />

Maksimumramme/adgangsbegrænsning for tilgangen til uddannelsen, som indstillet af<br />

univ<strong>er</strong>sitetet<br />

Maximumsoptag: 40. (Ansøgning, s. 10)<br />

For <strong>kandidat</strong>- og mast<strong>er</strong>uddannels<strong>er</strong>: Udvælgelseskrit<strong>er</strong>i<strong>er</strong>ne for uddannelsen, som indstillet<br />

af institutionen<br />

Adgangsbegrænsning fastlægges ved karakt<strong>er</strong>gennemsnit på BA-uddannelsen. (Ansøgning, s. 10)<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Det vurd<strong>er</strong>es, at uddannelsens optag i høj<strong>er</strong>e grad burde regul<strong>er</strong>es ud fra adgangsforudsætning<strong>er</strong> i form<br />

af bestået bacheloruddannelse, frem for et karakt<strong>er</strong>gennemsnit.<br />

38


Censorkorps<br />

Hvilket censorkorps ønsk<strong>er</strong> institutionen tilknyttet uddannelsen (kun ét)?<br />

Uddannelsen tilknyttes censorkorps for teologi, hvis k<strong>er</strong>nefaglighed <strong>er</strong> kristendom og antik jødedom.<br />

D<strong>er</strong>for skal censorkorpset suppl<strong>er</strong>es med censor<strong>er</strong> med eksp<strong>er</strong>tise inden for islam.<br />

Hvordan <strong>er</strong> d<strong>er</strong> sammenhæng mellem censorkorpstilknytningen og uddannelsens<br />

k<strong>er</strong>nefaglighed?<br />

Se ovenfor<br />

Sagsbehandl<strong>er</strong>s vurd<strong>er</strong>ing<br />

Det vurd<strong>er</strong>es, at uddannelsen grundet hovedområde tilknytningen samt uddannelsen hovedvægt<br />

tilknyttes censorkorpset for religionsvidenskab. Som alt<strong>er</strong>nativ h<strong>er</strong>til bør det censorkorpset for teologi<br />

både styrkes indenfor islam og mod<strong>er</strong>ne jødedom.<br />

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?<br />

Dansk<br />

Udbydes uddannelsen på andre institution<strong>er</strong>?<br />

Nej<br />

Tekst til uddannelsesguiden.dk<br />

For bachelor- og <strong>kandidat</strong>uddannels<strong>er</strong><br />

Tekst til brug for uddannelsesguiden.dk<br />

Int<strong>er</strong>religiøse Studi<strong>er</strong>: Jødedom, Kristendom, Islam<br />

Du stud<strong>er</strong><strong>er</strong> samspillet og konflikt<strong>er</strong>ne mellem islam, kristendom og jødedom. De tre religion<strong>er</strong> <strong>er</strong><br />

fælles om troen på, at d<strong>er</strong> kun findes én gud, og spill<strong>er</strong> en central rolle i mange konflikt<strong>er</strong> både lokalt<br />

og int<strong>er</strong>nationalt. D<strong>er</strong>for stud<strong>er</strong>es d<strong>er</strong> også konflikthåndt<strong>er</strong>ing i uddannelsen.<br />

Tre religion<strong>er</strong> <strong>er</strong> fælles om den tanke, at d<strong>er</strong> kun findes én gud: jødedom, kristendom og islam. Netop<br />

disse tre religion<strong>er</strong> spill<strong>er</strong> ofte en hovedrolle i politiske og kulturelle konflikt<strong>er</strong> i nutiden, både på den<br />

globale scene (fx Israel/ Palæstina) og i dagligdagen i et multireligiøst samfund (fx forskellige kultur<strong>er</strong>s<br />

kønsroll<strong>er</strong>). Uddannelsen giv<strong>er</strong> indsigt i den religiøse baggrund for disse konflikt<strong>er</strong> ved at kombin<strong>er</strong>e<br />

bidrag fra teologi, religionsvidenskab og samfundsfaglige disciplin<strong>er</strong>.<br />

I uddannelsen stud<strong>er</strong><strong>er</strong> man både forskelle og lighed<strong>er</strong> mellem religion<strong>er</strong>ne. Det gæld<strong>er</strong> fx d<strong>er</strong>es<br />

hellige skrift<strong>er</strong>, tradition<strong>er</strong>, historie, praktiske religionsudøvelse og nutidige udvikling. Kandidat<strong>er</strong>ne får<br />

39


h<strong>er</strong>ved kendskab til, hvad d<strong>er</strong> <strong>er</strong> specielt for den enkelte religion, og hvordan de forhold<strong>er</strong> sig til<br />

hinanden.. Studiet skal give <strong>kandidat</strong><strong>er</strong>ne evn<strong>er</strong> til på videnskabeligt grundlag at vurd<strong>er</strong>e, hvilke<br />

konsekvens<strong>er</strong> det har, at hv<strong>er</strong> religion har sit eget bud på sandheden. Målet <strong>er</strong> at sætte <strong>kandidat</strong><strong>er</strong>ne i<br />

stand til at løse opgav<strong>er</strong> vedrørende kommunikation mellem forskellige kultur<strong>er</strong>. D<strong>er</strong>for indgår<br />

konflikthåndt<strong>er</strong>ing i uddannelsen, ligesom d<strong>er</strong> <strong>er</strong> mulighed for praktik ell<strong>er</strong> feltarbejde. Dette giv<strong>er</strong><br />

uddannelsen en praktisk orient<strong>er</strong>ing mod arbejdsmarkedet.<br />

Uddannelsen kvalific<strong>er</strong><strong>er</strong> til at arbejde nationalt og int<strong>er</strong>nationalt i sammenhænge, hvor en ell<strong>er</strong><br />

fl<strong>er</strong>e af de tre religion<strong>er</strong> har en central betydning. Kompetenc<strong>er</strong>ne rett<strong>er</strong> sig især mod rådgivning, HR<br />

og kommunikation inden for den sociale sektor på alle niveau<strong>er</strong>, integrationsarbejde i offentlige og<br />

private organisation<strong>er</strong> samt virksomhed<strong>er</strong> med int<strong>er</strong>nationale aktivitet<strong>er</strong>.<br />

Kandidat<strong>er</strong>ne opnår kompetenc<strong>er</strong> inden for<br />

religionsvidenskabelige <strong>studi<strong>er</strong></strong> af Jødedom, Kristendom, Islam<br />

religion<strong>er</strong>nes indbyrdes forhold i fortid og nutid<br />

konflikthåndt<strong>er</strong>ing med særligt henblik på religiøst og kulturelt betingede konflikt<strong>er</strong><br />

(Ansøgning, s. 10)<br />

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!