03.09.2013 Views

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær ...

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær ...

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

<strong>Rektor</strong> <strong>Lauritz</strong> B. <strong>Holm</strong>-<strong>Nielsen</strong><br />

<strong>Marianne</strong> <strong>Kjær</strong><br />

Sendt pr. e-mail:<br />

au@au.dk, mj@adm.au.dk<br />

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fransk<br />

sprog, litteratur og kultur.<br />

Bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur (herefter uddannelsen)<br />

godkendes hermed i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen 1 , herunder § 12,<br />

stk. 1. Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år.<br />

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 22. maj 2012 akkrediteret uddannelsen<br />

positivt, jf. akkrediteringslovens 2 § 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte<br />

akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det<br />

Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel.<br />

Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med<br />

fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 3 samt<br />

”Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser”,<br />

2. udgave, 1. februar 2011.<br />

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for<br />

uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Afgørelse fra Styrelsen for <strong>Universitet</strong>er og Internationalisering<br />

Akkrediteringsrådet har den 24. maj 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for<br />

<strong>Universitet</strong>er og Internationalisering om nedenstående forhold.<br />

Styrelsen for <strong>Universitet</strong>er og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse<br />

om<br />

1. uddannelsens titel/betegnelse,<br />

2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav,<br />

3. uddannelsens normerede studietid,<br />

4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt<br />

1<br />

Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

2<br />

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser<br />

(akkrediteringsloven).<br />

3<br />

Bekendtgørelse nr. 1402 af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).<br />

Akkrediteringsrådet<br />

19. juni 2012<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Studiestræde 5<br />

1455 København K<br />

Telefon 3392 6900<br />

Telefax 3392 6901<br />

E-post<br />

Netsted www.acedenmark.dk<br />

CVR-nr. 30603907<br />

Sagsbehandler<br />

Malene Hyldekrog<br />

Telefon 7231 8808<br />

Telefax 3395 1300<br />

E-post mahy@acedenmark.dk<br />

Sagsnr. 12-122602<br />

Dok nr. 2321662<br />

Side 1/3


5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,<br />

jf. brev af 8. juni 2012 fra UI til ACE Denmark – med kopi til universitetet.<br />

UI har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev:<br />

Titel<br />

Dansk: Bachelor (BA) i fransk sprog, litteratur og kultur<br />

Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in French Language, Literature and Culture<br />

UI gør opmærksom på, at såfremt dimittenden skal opnå kompetence til at undervise<br />

i sidefaget (tidligere tilvalg) på gymnasiet, er det nødvendigt, at dimittenden<br />

har haft faget som sidefag på bacheloruddannelsen, jf. den nye § 15, stk. 1, i uddannelsesbekendtgørelsen<br />

med ændringer. For at opnå kompetence til at undervise<br />

i gymnasiet skal sidefaget udgøre mindst 90 ECTS-point på bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

sammenlagt.<br />

Adgangskrav<br />

Uddannelsens hovedvægt ligger på det humanistiske hovedområde, og dermed er<br />

uddannelsen kategoriseret som en humanistisk bacheloruddannelse i adgangsbekendtgørelsens<br />

bilag 1 4 .<br />

Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene<br />

- Dansk A,<br />

- Engelsk B<br />

- Historie B, Idehistorie B eller Samtidshistorie B.<br />

Uddannelsesspecifikke adgangskrav:<br />

- Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS-point.<br />

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering<br />

Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er<br />

6312.<br />

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding<br />

(KOT) er der fastsat følgende koder:<br />

Danmarks Statistik: UDD 6530 AUDD 6530<br />

KOT: 22245.<br />

Evt. fastsættelse af maksimumrammer<br />

Der er hverken en ministerielt fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen<br />

eller en adgangsbegrænsning, fastsat af universitetet.<br />

4<br />

Bekendtgørelse nr. 212 af 21. februar 2012 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne<br />

(adgangsbekendtgørelsen).<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 2/3


Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for fransk.<br />

Akkrediteringsrådets godkendelse<br />

På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og UI’s afgørelse<br />

vedrørende de fem ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. universitetslovens<br />

§ 3, stk. 1 5 .<br />

Akkrediteringen er gældende til og med 30. juni 2018, svarende til en periode på<br />

6 år, som er den af rådet vedtagne standardperiode, jf. akkrediteringslovens § 7,<br />

stk. 2.<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen udbydes i <strong>Aarhus</strong>.<br />

Forudsætning for godkendelsen<br />

Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder<br />

særligt uddannelsesbekendtgørelsen.<br />

Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på København <strong>Universitet</strong>.<br />

<strong>Universitet</strong>et er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på email:<br />

acedenmark@acedenmark.dk, såfremt der er spørgsmål eller behov for<br />

yderligere information.<br />

Med venlig hilsen<br />

Søren Barlebo Rasmussen Anette Dørge Jessen<br />

Formand Direktør<br />

Akkrediteringsrådet ACE Denmark<br />

Bilag:<br />

Kopi af akkrediteringsrapport<br />

Kopi af dette brev er sendt til:<br />

Børne- og Undervisningsministeriet<br />

Danmarks Statistik samt<br />

Styrelsen for <strong>Universitet</strong>er og Internationalisering<br />

5 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven).<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 3/3


Bachelor- og kandidatuddannelse i fransk sprog, litteratur og kultur<br />

<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

Turnusakkreditering 2011-2


Turnusakkreditering, 2011-2<br />

Publikationen er udgivet elektronisk på<br />

www.acedenmark.dk<br />

2


Indholdsfortegnelse<br />

Indledning .......................................................................................................................................................... 4<br />

Sagsbehandling .................................................................................................................................................. 5<br />

Indstilling for bacheloruddannelsen .................................................................................................................. 7<br />

Indstilling for kandidatuddannelsen .................................................................................................................. 8<br />

Resumé af kriterievurderingerne ....................................................................................................................... 9<br />

Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen ............................................................................... 10<br />

Bacheloruddannelsens kompetenceprofil ........................................................................................................ 11<br />

Kandidatuddannelsens kompetenceprofil ........................................................................................................ 12<br />

Bacheloruddannelsens struktur ........................................................................................................................ 13<br />

Kandidatuddannelsens struktur........................................................................................................................ 14<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen ............................................................................................................... 17<br />

Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse ............................................................................................... 21<br />

Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet . 21<br />

Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring .................................... 25<br />

Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau ....................................................................................... 25<br />

Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse .................................................................................. 29<br />

Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen ......................................................................... 41<br />

Indstilling til Styrelsen for <strong>Universitet</strong>er og Internationalisering for kandidatuddannelsen ............................ 49<br />

3


Indledning<br />

Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse<br />

af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af<br />

akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har<br />

akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten<br />

er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af<br />

akkrediteringspanelets faglige vurdering.<br />

Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. <strong>Universitet</strong>ets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten<br />

under de relevante kriterier.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr. 1402 af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen)<br />

samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser.<br />

Akkrediteringsrapporten består af fem dele:<br />

- ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet<br />

- Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur<br />

- Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen<br />

- Indstilling til Styrelsen for <strong>Universitet</strong>er og Internationalisering<br />

- Legalitetskontrol<br />

Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets<br />

indstilling træffer Styrelsen for <strong>Universitet</strong>er og Internationalisering afgørelse om uddannelsens<br />

tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens<br />

normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold).<br />

4


Sagsbehandling<br />

Akkrediteringspanelet<br />

Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om<br />

og erfaring med:<br />

Uddannelse inden for hovedområdet<br />

Forskning inden for fransk sprog, litteratur og kultur<br />

Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for fransk sprog, litteratur og kultur<br />

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området<br />

Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur og kandidatuddannelsen i<br />

fransk består af:<br />

Kernefaglig ekspert<br />

Karin Gundersen (f. 1944), dr. philos. 1980, professor i fransk litteratur ved <strong>Universitet</strong>et i Oslo siden 1983.<br />

Særlige forskningsområder: den franske roman fra Stendhal til Proust, samt moderne fransk teori og filosofi.<br />

Underviser i fransk litteratur på alle nivåer og fra alle tider/genre etter 1550. Veileder PhD-avhandlinger og<br />

Masteroppgaver. Var medlem av bedømmergruppen i Högskolerådets evaluering av grunn- og forskerutdanningen<br />

i fransk ved svenske universiteter og høyskoler, 2004-2005.<br />

Aftagerrepræsentant<br />

Dorte Fristrup, rektor, Århus Statsgymnasium. Cand.mag. i fransk og master i fremmedsprogspædagogik.<br />

Lektor og senere vicerektor ved Horsens HF & VUC, fagkonsulent for fransk mv. i Undervisningsmininsteriet<br />

2005-2010. Medlem af regeringens Arbejdsgruppe for fremmedsprog i Danmark.<br />

Studerende<br />

Laura Salomonsen læser på kandidatuddannelsen i dansk på Aalborg <strong>Universitet</strong> med tilvalg i kulturforståelse.<br />

Hun har siddet i studienævnet siden 2010 som repræsentant for kulturforståelse og deltager desuden i<br />

forskningsprojektet ”Syntaktisk stilistik”.<br />

Datoer i sagsbehandlingen<br />

Dokumentationsrapport modtaget<br />

1. juli 2011<br />

Eventuel indhentning af supplerende dokumentation<br />

Der er ikke indhentet supplerende dokumentation.<br />

Akkrediteringspanelets besøg på universitetet<br />

27. september 2011<br />

Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet<br />

22. december 2011<br />

Høringssvar modtaget<br />

23. januar 2012<br />

Det bemærkes, at kriterium 4for kandidatuddannelsen er ændret fra ikke tilfredsstillende til tilfredsstillende,<br />

idet vurderingen af sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil<br />

med hensyn til sprogfærdigheder og sikring af de gymnasiale mindstekrav til sprogfærdigheder på C-linjen<br />

er ændret på baggrund af universitetets høringssvar.<br />

5


Det bemærkes, at indstillingen for kandidatuddannelsen er ændret fra betinget positiv til positiv akkreditering,<br />

idet vurderingen af kriterium 4 er ændret på baggrund af universitetets høringssvar<br />

Sagsbehandling afsluttet<br />

7. maj 2012<br />

Dato for Akkrediteringsrådets møde<br />

22.maj 2012<br />

6


Indstilling for bacheloruddannelsen<br />

ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen til<br />

Positiv akkreditering<br />

Betinget positiv akkreditering<br />

Afslag på akkreditering<br />

Begrundelse<br />

Bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong> indstilles til positiv akkreditering<br />

Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne.<br />

7


Indstilling for kandidatuddannelsen<br />

ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen til<br />

Positiv akkreditering<br />

Betinget positiv akkreditering<br />

Afslag på akkreditering<br />

Begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong> indstilles til positiv akkreditering<br />

Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne.<br />

Det bemærkes, at kriterium 4 er ændret fra ikke tilfredsstillende til tilfredsstillende, idet vurderingen af sammenhæng<br />

mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil med hensyn til sprogfærdigheder<br />

og sikring af de gymnasiale mindstekrav til sprogfærdigheder på C-linjen er ændret på baggrund af<br />

universitetets høringssvar.<br />

Det bemærkes, at indstillingen er ændret fra betinget positiv til positiv akkreditering, idet vurderingen af<br />

kriterium 4 er ændret på baggrund af universitetets høringssvar<br />

8


Resumé af kriterievurderingerne<br />

Bacheloruddannelsen 1 2 3 4 5<br />

Tilfredsstillende<br />

Delvist tilfredsstillende<br />

Ikke tilfredsstillende<br />

Kandidatuddannelsen 1 2 3 4 5<br />

Tilfredsstillende<br />

Delvist tilfredsstillende<br />

Ikke tilfredsstillende<br />

9


Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Udbudssted<br />

Århus<br />

Sprog<br />

Dansk<br />

Hovedområde<br />

Det humanistiske hovedområde<br />

Bacheloruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år<br />

2008 2009 2010<br />

Optagne 11 19 21<br />

Indskrevne 45 51 58<br />

Fuldførte 11 9 7<br />

Tilvalgsstuderende<br />

Kandidatuddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år<br />

2008 2009 2010<br />

Optagne 8 4 7<br />

Indskrevne 37 29 21<br />

Fuldførte 10 11 17<br />

Tilvalgsstuderende<br />

<strong>Universitet</strong>et angiver 6 tilvalgsstuderende i 2010 og ingen tal for de øvrige år. Det fremgår ikke om der er<br />

tale om bachelortilvalg, kandidattilvalg eller begge dele samlet.<br />

10


Bacheloruddannelsens kompetenceprofil<br />

Viden:<br />

Indsigt i væsentlige lingvistiske og grammatiske teorier, herunder fonetik og syntaks.<br />

Viden om grundlæggende lingvistiske paradigmer og teorier, samt indsigt i sprogtilegnelse og sprogpædagogik.<br />

Viden om fransk litteraturhistorie og litteraturlæsning, samt litteraturteori og -analyse set i relation til<br />

kulturhistoriske faktorer.<br />

Viden om Frankrigs nyere historie og aktuelle franske samfundsforhold.<br />

Metodisk indsigt i franskfagets tre hovedområder: sprog, litteratur og historie/samfundsforhold.<br />

Viden om og kritisk anvendelse af videnskabeligt baserede analysemetoder med bevidsthed om forskellige<br />

teoretiske tilgange inden for fagets hovedområder.<br />

Kendskab til de faglige hovedområders videnskabshistorie og erkendelsesteoretiske historie.<br />

Færdigheder:<br />

Færdigheder i skriftlig og mundtlig formidling, herunder argumentation og retorisk bevidsthed.<br />

Evne til at formidle og kommunikere adækvat på fransk, mundtligt såvel som skriftligt, i forskellige<br />

kommunikationssituationer med baggrund i viden om tekstlingvistik, retorik og argumentationsformer.<br />

Færdighed i at indkredse, analysere og formidle historiske og samfundsmæssige problemstillinger.<br />

Færdighed i søgning, selektion og kildekritisk bearbejdning af fagrelevante problemstillinger.<br />

Evne til at reflektere over og evaluere en given teoris og metodes anvendelighed i en aktuel situation<br />

samt til at tilegne sig og inddrage nye relevante teorier og metoder.<br />

Evne til at formidle et kompliceret stof på en i forhold til målgruppen adækvat og målrettet måde, såvel<br />

skriftligt som mundtligt.<br />

Evne til formidle og anskueliggøre konkret stof med bevidsthed om progression i formidlingen og målgruppens<br />

læring.<br />

Kompetencer:<br />

Kunne arbejde tværkulturelt, herunder foretage komparative analyser af fænomener i fransk og dansktalende<br />

kulturområder.<br />

Kunne identificere, analysere og tage stilling til komplekse problemstillinger inden for sproglige og kulturelle<br />

emneområder.<br />

Kunne arbejde tværfagligt og gøre brug af sprogfags faglige områder samt tilegne sig relevant viden<br />

inden for nye vidensområder.<br />

Kunne samarbejde med f.eks. repræsentanter fra andre fagområder med henblik på opnåelse af tværfaglige<br />

projektmål.<br />

Kunne problematisere og reflektere over faglige problemstillinger og situationer.<br />

Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.<br />

11


Kandidatuddannelsens kompetenceprofil<br />

Viden:<br />

En kandidat i fransk sprog, litteratur og kultur har:<br />

Nuanceret viden om franskfagets sprog- og litteraturteoretiske samt historisk-kulturelle aspekter<br />

En videnskabeligt funderet bevidsthed om franskfagets teorier og metoder i et historisk, aktuelt og anvendelsesorienteret<br />

perspektiv<br />

Dybtgående, forskningsbaseret indsigt i et afgrænset fagligt emneområde<br />

Dybtgående indsigt i relevant faglitteratur<br />

Færdigheder:<br />

En kandidat i fransk sprog, litteratur og kultur kan:<br />

Udtrykke sig korrekt, nuanceret og situationstilpasset på mundtligt og skriftligt fransk<br />

Anvende relevante fagbegreber, -teorier og –terminologier på et højt akademisk niveau om forhold knyttet<br />

til fransk sprog, litteratur og kultur<br />

Finde, vurdere og analysere relevant kildemateriale om et givent stofområde samt disponere over dette<br />

på en hensigtsmæssig måde<br />

Isolere og definere en analysegenstand og arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med denne<br />

Formulere en klar og relevant problemstilling på baggrund af et komplekst stofområde<br />

Vurdere, begrunde og anvende relevante humanvidenskabelige teorier og metoder i problemløsningen<br />

Formidle komplekse problemstillinger, pointer og perspektiver til forskelligartede målgrupper<br />

Reflektere over og forholde sig kritisk til anvendte metoder og teorier i en given sammenhæng; herunder<br />

revurdere, tilpasse og supplere disse i forhold til den konkrete sammenhæng<br />

Kompetencer:<br />

En kandidat i fransk sprog, litteratur og kultur kan:<br />

Selvstændigt igangsætte, deltage i og gennemføre faglige såvel som tværfaglige samarbejder med henblik<br />

på<br />

opnåelse af projektmål og med en professionel tilgang<br />

Identificere og strukturere egne læringsbehov i forskellige kontekster og situationer<br />

Argumentere konsekvent og velunderbygget for faglige valg, fravalg og dispositioner i en given sammenhæng<br />

12


Bacheloruddannelsens struktur<br />

13


Kandidatuddannelsens struktur<br />

Kandidatuddannelsen har tre linjer.<br />

A-linjen er for de studerende, der optages med en bachelorgrad i fransk, og som ønsker en etfagsuddannelse i<br />

fransk.<br />

B-linjen er for de studerende, der optages med en bachelorgrad i fransk og et tilvalg i et andet gymnasiefag,<br />

og som ønsker en tofagsuddannelse med fransk som centralt fag. Denne linje giver kompetence til at undervise<br />

i gymnasieskolen i fransk og tilvalgsfaget.<br />

C-linjen er en etfagsuddannelse for de studerende, der optages med en bacheloruddannelse, hvor fransk er<br />

tilvalg. I praksis opnår dimittender med C-linjen samlet set en tofaglighed i deres fulde uddannelsesforløb<br />

med kandidatfaget som det ene fag (i alt 165 ECTS-point) og bacheloruddannelsens centralfag som det andet<br />

(i alt 135 ECTS-point).<br />

14


Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Dialog med aftagerpanel og aftagere<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Mere end 85 % af bachelorerne fortsætter på en kandidatuddannelse, og redegørelsen for dialogen med aftagere<br />

og dimittender omfatter derfor bachelor- og kandidatuddannelsen samlet.<br />

”Siden 2005 har Det Humanistiske Fakultet haft et aftagerpanel organiseret på fakultetsniveau, og dette aftagerpanel<br />

suppleres af ad hoc paneler på uddannelsesniveau.” (Dokumentationsrapport s. 5) Panelet består af<br />

ca. 50 eksterne og 20 interne medlemmer. Hele aftagerpanelet mødes en gang årligt til et heldagsseminar, og<br />

derudover kan de enkelte studienævn trække på og mødes med mindre grupper inden for aftagerpanelet efter<br />

behov. <strong>Universitet</strong>et skriver i dokumentationsrapporten, at aftagerpanelet har været inddraget i processen<br />

med at lave en ny fælles studiestruktur på fakultetet, herunder i udarbejdelsen af de arbejdsmarkedsorienterede<br />

profiler. <strong>Universitet</strong>et beskriver processen på følgende måde:<br />

”Foråret 2007 og Efteråret 2008: Afklarende møder for hele panelet med fokus på de humanistiske<br />

uddannelsers arbejdsmarkedsorientering<br />

Foråret 2009: Afholdelse af to temamøder med hhv. aftagere inden for undervisningssektoren og andre<br />

aftagere med fokus på drøftelse af ideen om tematiske profiler på kandidatuddannelsernes 3. Semester<br />

– herunder profilernes omfang og indhold.<br />

Vinter og forår 2010/11: Afholdelse af en række fokusgruppeinterviews og møder inden for hver af<br />

de fem tematiske profiler (undervisning, kulturformidling, kommunikation, undersøgelsesdesign<br />

samt organisation, entrepreneurship og design) med fokus på det konkrete indhold og profilens kompetencebeskrivelse.”<br />

(Dokumentationsrapport, s. 6)<br />

Udover dialogen med aftagerpanelet lægger uddannelserne stor vægt på dialog med gymnasieskolen, da en<br />

stor del af fagets kandidater finder ansættelse her. Instituttet har en række aktiviteter, hvor fagets undervisere<br />

og ledelse er i kontakt med gymnasieskolen:<br />

Gymnasielærerdage, hvor den nyeste forskning inden for faget bliver præsenteret. I 2011 blev forslag<br />

til ny kandidatstudieordning også præsenteret og diskuteret.<br />

Gymnasieformidling: ”Praktik” for de studerende i gymnasieskolen.<br />

Teoretisk pædagogikum varetages af <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong> og Syddansk <strong>Universitet</strong>.<br />

Undervisere, der er censorer i gymnasieskolen, og gymnasielærere der er censorer på franskuddannelserne.<br />

Fagkonsulenten i fransk (UVM), senest via et fælles seminar med flere fagkonsulenter af relevans<br />

for instituttets uddannelser<br />

(Dokumentationsrapport, s. 4-6)<br />

Endelig nævnes at to forskere fra uddannelsen har udviklet et bachelortilvalgsstudium i oversættelse, som<br />

retter sig mod beskæftigelse uden for gymnasieskolerne. Studiet indebærer et samarbejde med repræsentanter<br />

17


for dette arbejdsmarked og derigennem ”.. udvikler franskfagets undervisere frugtbare relationer til forskellige<br />

potentielle aftagere og åbner bl.a. mulighed for, at de studerende integrerer en praktikdel i deres uddannelse.”<br />

(Dokumentationsrapport s. 5).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med aftagerpanel(er) og aftagere, og at<br />

dialogen anvendes i sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet.<br />

Dialog med dimittender<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Dialogen med dimittenderne foregår ad to veje: dimittendundersøgelse og alumneforening.<br />

Dimittendundersøgelsen blev gennemført første gang i 2007 og gennemføres nu en gang årligt og omfatter<br />

kandidater, der er dimitteret henholdsvis ca. 1 og 5 år tidligere. Før det lavede uddannelsen sine egne dimittendundersøgelser<br />

i 2001 og 2006/07. <strong>Universitet</strong>et skriver om anvendelse af undersøgelserne, at de har ”(...)<br />

løbende givet anledning til konkret uddannelsesudvikling: tydeligere specialiseringsmuligheder på kandidatuddannelsen<br />

i fransk sprog, litteratur og kultur målrettet kulturformidlings- og oversættelsesjobs.” (Dokumentationsrapport<br />

s. 8f).<br />

Hvad angår alumneforeningen, blev den oprettet på instituttet i 2009. Det er planen at holde to arrangementer<br />

årligt, men det lykkedes ikke at gennemføre et arrangement i 2010 og dokumentationsrapporten (s. 7) nævner<br />

ingen planer for 2011. Instituttet har også oprettet en Facebookside med det formål at kommunikere til studerende,<br />

alumner og andre interesserede om relevante arrangementer. ”Instituttets egne tiltag understøttes af<br />

AU’s nye online netværk ”Gerda”, der blev tilgængeligt ultimo januar 2011. Instituttet har oprettet en gruppe<br />

på portalen, og via mailinglisterne opfordret alumnerne til at aktivere deres profiler. Vi opfordrede via<br />

FirstClass vore kandidatstuderende og ph.d.’ere til at melde sig ind, da alumnearbejdet kun vinder ved at<br />

blive påbegyndt tidligt. På alumneportalen er det bl.a. muligt at finde sine tidligere medstuderende, at blogge,<br />

at læse AU-nyheder og at orientere sig i alumnenetværkets kalender.” (Dokumentationsrapport, s. 8)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med uddannelsens dimittender gennem<br />

jævnlige dimittendundersøgelser, mens alumneforening og andre netværk er under opbygning. Akkrediteringspanelet<br />

vurderer videre, at dialogen med uddannelsens dimittender anvendes til sikring og udvikling af<br />

uddannelsens relevans og kvalitet<br />

Beskæftigelse<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

(Dokumentationsrapport s. 8f)<br />

Det bemærkes, at tallene på fra UI viser, at i 2007 tilhørte de resterende personer kategorien ”uden for arbejdsmarkedet”,<br />

og at det drejer sig om to personer ud af i alt 16 dimittender.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender videreuddanner sig i tilfredsstillende grad.<br />

18


Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

(Dokumentationsrapport s. 9)<br />

<strong>Universitet</strong>et skriver om tallene: ”Tendensen kan i nogen grad tilskrives en større tilbøjelighed til at rejse til<br />

udlandet blandt franskkandidater samt formentlig også arbejdet med at målrette vejledning og uddannelsesindhold<br />

til kulturformidling, oversættelses- og andre jobs. Det bemærkes at ledigheden i de tre har ligget<br />

væsentligt under hovedområdegennemsnittet:<br />

Ledighedsprocent HUM landsgennemsnit AU fransk<br />

2006 10 % 10% (2 personer)<br />

2007 9 % 5 % (1 person)<br />

2008 6 % 0 %<br />

(Indhentet af ACE Denmark på UI.dk)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i<br />

et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde.<br />

Relevant beskæftigelse<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

<strong>Universitet</strong>et henviser til sine egne beskæftigelsesundersøgelser for belysning af dimittendernes beskæftigelse.<br />

I den seneste undersøgelse fra 2010 ”(...) indgår 13 kandidater fra fransk. Af disse arbejder 6 med undervisning/forskning,<br />

4 med servicefag (turisme, it, handel, medier) og 3 med ”andet”. ” (Dokumentationsrapport,<br />

s. 10). Den foregående undersøgelse fra 2007 omfattede 67 af de i alt 96 adspurgte dimittender i fransk.<br />

Den viste en vis spredning i beskæftigelsesområder:<br />

(Dokumentationsrapport, s. 11)<br />

<strong>Universitet</strong>et oplyser med henvisning til en oversigt over stillingsbetegnelser i beskæftigelsesundersøgelsen<br />

(Bilag 9), at dimittenderne finder akademisk beskæftigelse. Det fremgår dog af oversigten i Bilag 9, s. 48, at<br />

ca. 10 % ud af de 55 oplyste stillingsbetegnelser er åbenlyst uakademiske (”salgsassistent” i Handel og de-<br />

19


tail). Akkrediteringspanelet bemærker dog at langt hovedparten er stillingsbetegnelser, som kan svare til<br />

akademisk arbejde.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation<br />

Dokumentationsrapport, s. 4-11<br />

Bilag 9: Beskæftigelsesrapport for kandidater fra SLK, 2007<br />

20


Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse<br />

Kriterium 2:<br />

Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

”Der er pt. tilknyttet fem fastansatte forskere og undervisere til bachelor- og kandidatuddannelsen i fransk<br />

sprog, litteratur og kultur:<br />

- Henning Nølke (HN), Professor<br />

- Merete Birkelund (MB), lektor<br />

- Steen Bille Jørgensen (SBJ), lektor<br />

- Carsten Løfting (CL), lektor<br />

- Sebastien Doubinsky (SD), udenlandsk lektor8<br />

Dertil kommer:<br />

- Mads Bøttcher Jønsson (MBJ), scholarstipendiat<br />

- Miriam Vestergaard Kobbersmed (MVK), Ph.d.-studerende<br />

- Louise Højgaard Marcussen (LHM), Ph.d.-studerende<br />

- Alexandre Planque Tafteberg (APT), Ph.d.-studerende<br />

- Katrine Planque Tafteberg (KPT), Ph.d.-studerende”<br />

(Dokumentationsrapport, s. 12)<br />

På besøget blev der talt med ledelsen og underviserne om rekrutteringsstrategien, fordi to af de fire fastansatte<br />

er over 60 år. Det blev her nævnt, at instituttet har til hensigt at oprette et center, som skal fremtidssikre<br />

forskningsområdet lingvistik. MB vil skulle tage over efter HN og der er mulighed for at rekruttere yderligere<br />

en forsker. CL, der dækker historie og samfundsforhold er der ikke umiddelbart nogen der kan tage over<br />

efter, men der vil man indgå et samarbejde med den tidligere handelshøjskole om nyrekruttering eller på<br />

anden vis sikring af området<br />

<strong>Universitet</strong>et har illustreret sammenhængen mellem på den ene side uddannelsens tre temaer, sprog, litteratur<br />

og kultur og på den anden side forskningen i skemaer for bachelor- og kandidatuddanelsen:<br />

(Dokumentationsrapport, s. 12, temaerne er de samme på bacheloruddannelsen)<br />

21


På besøget blev skemaerne drøftet da akkrediteringspanelet ikke umiddelbart kunne afkode dem. Men meningen<br />

med skemaerne var at vise samarbejdsrelationer i forskningsmiljøet og at der også bliver samarbejdet<br />

på tværs af fagene på uddannelsen.<br />

Den direkte sammenhæng mellem uddannelse og forskning er dog, at uddannelsens tre temaer modsvares af<br />

tre forskningsfelter, som dækkes af de fire fastansatte forskere.<br />

HN og MB forsker inden for lingvistik og tekstteori, SBJ og SD forsker inden for tekstanalyse – teori og<br />

litteratur, CL forsker inden for historie, kultur og samfund. De pågældende dækker de tilsvarende temaer på<br />

uddannelsen, men underviser også uden for de moduler, der modsvarer deres forskningsfelt.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder knyttet til uddannelsen og<br />

uddannelsens fagelementer, men bemærker at det ikke er klart, hvordan forskningen inden for fransk historie,<br />

kultur og samfund er sikret på længere sigt, da der ikke foreligger konkrete planer.<br />

Forskningens samvirke med praksis<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

<strong>Universitet</strong>et nævner forskellige formidlingsrettede aktviteter, fx at forskerne skriver i ”FranskNyt”, der er<br />

Fransklærerforeningens blad (Dokumentationsrapport, s. 13) Der nævnes også en filmklub og foredragsvirksomhed.<br />

Uddannelsens tilrettelæggere<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

”Studienævnet ved SLK er overordnet ansvarlig for bachelor- og kandidatuddannelsen i fransk sprog, litteratur<br />

og kultur. Tilrettelæggelsen af uddannelsen sker i samarbejde mellem studienævnsformanden/studielederen<br />

og faglederen for franskuddannelserne, som er en fastansat VIP. Faglederen tilrettelægger uddannelsen i<br />

samråd med kolleger, der bidrager aktivt til nye tiltag ikke mindst gennem månedlige afdelingsmøder. Faglederen<br />

varetager alt i alt kontakten mellem studienævnet/studielederen og afdelingen.<br />

Links til CV og publikationslister for:<br />

- Ken Henriksen, studieleder og studienævnsformand: http://pure.au.dk/portal/da/romkh@hum.au.dk<br />

- Steen Bille Jørgensen, fagleder: http://pure.au.dk/portal/da/romsbj@hum.au.dk ” (Dokumentationsrapport,<br />

s. 14)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP’er, der forsker inden for<br />

et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen<br />

VIP/DVIP-ratio<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

”På bacheloruddannelsen varetages så godt som al undervisning af VIP’er. Instruktorer benyttes gennem<br />

værksted-ordning som supplement til den skemalagte undervisning. På kandidatuddannelsen varetager VIP<br />

al undervisning.<br />

I 2010 indgik DVIP-timer således slet ikke i undervisningen på hverken BA- eller KA-niveau. Det samlede<br />

regnskab for VIP/DVIP-timer fremgår af nedenstående tabel.<br />

(Dokumentationsrapport, s.14)<br />

22


Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på uddannelserne i udstrakt grad undervises af VIP’er.<br />

Antal studerende pr. VIP<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

(Dokumentationsrapport, s. 14)<br />

På mødet med de studerende fremgik det, at de oplevede at have god kontakt til underviserne og at de generelt<br />

oplevede uddannelsesmiljøet som relativt lille med tilhørsforhold til årgangshold. De nævnte semesterstartsamtaler<br />

som en kontaktmulighed samt at de generelt følte sig velkomne, hvis de henvendte sig til forskerne<br />

uden for undervisningen. Alternativ formidling i form af tilbagevendende ”stand upforskerarrangementer”,<br />

hvor et forskerpanel svarer på publikumspørgsmål blev også nævnt.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på uddannelserne har mulighed for en tæt kontakt til<br />

VIP’er.<br />

Forskningsmiljøets kvalitet<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Nedenstående tabeller viser forskningsproduktionen i årene 2008-2010 i afdelingen, som i perioden har bestået<br />

af 4-5 VIP’er:<br />

23


Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet, som er knyttet til uddannelsen, er af høj kvalitet.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation<br />

Dokumentationsrapport, s. 12-17<br />

24


Kriteriesøjle III:<br />

Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring<br />

Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Titel<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Bachelor- og kandidatuddannelsen i fransk sprog litteratur og kultur giver ret til henholdsvis titlerne bachelor<br />

(BA) og cand.mag. ”Franskuddannelsens humanistiske karakter og fokus på sprog, litteratur og kultur fremgår<br />

af både videns-, færdigheds- og kompetencedimensionen i kompetenceprofilerne på både bachelor- og<br />

kandidatniveau. (...) Både bachelor- og kandidatuddannelsen har med UBST’s godkendelse ændret navn<br />

inden for de seneste år fra ”fransk” til ”fransk sprog, litteratur og kultur” netop med henblik på at understrege<br />

uddannelsernes brede fokus på sprog, litteratur og kultur (i modsætning til blot sproget) overfor såvel kommende<br />

studerende som aftagere. <strong>Universitet</strong>et finder således, at sammenhængen mellem kompetenceprofilen<br />

og uddannelsesnavnet er styrket”<br />

(Dokumentationsrapport s. 18)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at bachelor- og kandidatuddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens<br />

titel og navn.<br />

25


Niveau<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

(Dokumentationsrapport s. 19f)<br />

Eksempelvis ses det, at kravet om at dimittenden ”Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller<br />

til både fagfæller og ikke-specialister” modsvares i kompetenceprofilens kvalifikation: ”Evne<br />

til formidle og anskueliggøre konkret stof med bevidsthed om progression i formidlingen og målgruppens<br />

læring. ”<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse<br />

i kvalifikationsrammen.<br />

26


Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

(Dokumentationsrapport, s. 20)<br />

Eksempelvis ses det, at kravet om at dimittenden ”Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets/ernes<br />

videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille<br />

nye analyse- og løsningsmodeller.” modsvares i kompetenceprofilens kvalifikationer: ”Reflektere over<br />

og forholde sig kritisk til anvendte metoder og teorier i en given sammenhæng; herunder revurdere, tilpasse<br />

og supplere disse i forhold til den konkrete sammenhæng” samt ” Vurdere, begrunde og anvende relevante<br />

humanvidenskabelige teorier og metoder i problemløsningen.”<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse<br />

i kvalifikationsrammen.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

27


Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation<br />

Dokumentationsrapport, s. 18-21<br />

28


Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau<br />

Adgangskravet er til uddannelsen er<br />

Dansk A,<br />

Engelsk B<br />

Historie B, Idehistorie B eller Samtidshistorie B.<br />

Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Universitet</strong>et skriver om de studerendes adgangsforudsætninger: ”En af udfordringerne i undervisningen<br />

hænger sammen med tilrettelæggelsen af første semester i overensstemmelse med de studerende sproglige<br />

kompetencer såvel teoretisk som praktisk. De studerende møder med meget forskellige sproglige (og faglige)<br />

forudsætninger, og det er altafgørende for den faglige progression, at underviserne ikke lægger et urealistisk<br />

højt (teoretisk) niveau. For at sikre muligheden for – på længere sigt – at kunne læse komplekse fransksprogede<br />

tekster samt gennemføre undervisningen på fransk, søger vi at etablere en social/faglig ramme for de<br />

studerende således, at de bliver bevidste om det vigtige i at arbejde selvstændigt med sprogligt-analytiske<br />

kompetencer og færdigheder. Det sikres dels gennem et såkaldt introducerende turbo-kursus med fokus på<br />

grammatik og sprogfærdighed, dels gennem vejledning og diskussion. Hvad angår arbejdsformerne spiller<br />

værkstedsordningen (med tilknyttede instruktorer) i denne sammenhæng en central rolle, og gruppearbejdet<br />

er en vigtig arbejdsform, der i bedste fald sikrer den studerendes aktive indsats i form af diskussion og problemløsning<br />

samt refleksion over en given disciplins udfordringer og egen læring.” (Dokumentationsrapport,<br />

s. 22)<br />

På besøget talte akkrediteringspanelet med studerende og undervisere om sammenhængen mellem adgangskrav<br />

og uddannelsens niveau. De studerende oplevede intro-ugen i starten af uddannelsen som en blanding af<br />

gentagelse af noget stof fra deres gymnasiale uddannelse og samtidig nyt stof. De fortalte også, at det tidligere<br />

har været sådan, at man skulle skrive en 15-siders opgave på fransk i 1. semester, og at mange ”knækkede<br />

halsen” på det. Underviserne hæftede sig især ved, at den senest startede årgang var præget af et stort flertal<br />

med uddannelsen som 1. prioritet, hvilket var nyt. De nye studerende blev oplevet som meget motiverede og<br />

uden den tidligere ofte antrufne opfattelse af, at uddannelsen var en ”sprogskole”.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng fra adgangsgrundlaget til uddannelsens faglige niveau?<br />

Faglig progression fra første til sidste semester<br />

<strong>Universitet</strong>et beskriver, at uddannelsen er opbygget af tre discipliner: en sproglig, en litterær samt en historisk<br />

og kulturel. Men i praksis overlapper de tre discipliner i de enkelte moduler på uddannelsen, sprog indgår<br />

i læsning af litteratur, litteratur bidrager til forståelse af kultur osv.: ”Den sproglige analyse introduceres<br />

ikke alene gennem grammatikundervisningen men også gennem arbejdet med teksters betydningsdannelse i<br />

samfundet (tekst og kontekst). Litteraturdisciplinen lægger sig relativt tæt op ad historieundervisningen med<br />

fokus på forskellige perioders betingelser for tekstlæsning. Gennem andet og tredje semester øges discipli-<br />

29


nernes specialisering gradvist samtidig med at det fælles fokus på moderne fransk (i teori og praksis) virker<br />

samlende for arbejdet med de forskellige discipliner.” (Dokumentationsrapport, s. 24) I fjerde semester er der<br />

mulighed for udlandsophold, hvilket en stor del af de studerende benytter sig af, ifølge både undervisere og<br />

studerende.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker, at der er beskrevet breddeprogression inden for de tre discipliner sprog,<br />

litteratur og kultur, samt deres indbyrdes relation, såvel som progression i højden inden for de enkelte discipliner.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig progression fra første til sidste semester.<br />

Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil<br />

<strong>Universitet</strong>et har opstillet et skema, der illustrerer sammenhængen mellem uddannelsens fagelementer og<br />

kompetenceprofilens kvalifikationer, her gengivet i uddrag:<br />

(...)<br />

(...)<br />

(Dokumentationsrapport, s. 24f)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens<br />

kompetenceprofil.<br />

30


Frafald<br />

<strong>Universitet</strong>et skriver om frafaldstallene: ” Det store udsving i frafaldet kan først og fremmest tilskrives et<br />

relativt lille optag på fransk BA (2007: 11, 2008: 10, 2009:12)” (Dokumentationsrapport, s. 26) Derudover<br />

skriver universitetet om sin indsats mod frafald: ”I de senere år har fakultetet og studienævnet ved SLK i<br />

samarbejde taget en række initiativer til: 1) at finde årsager til frafaldet og til 2) at udvikle initiativer, der kan<br />

reducere frafaldet.<br />

I April 2010 udarbejdede det humanistiske fakultetssekretariat en undersøgelse af frafaldet ved det humanistiske<br />

fakultet (bilag 13). Undersøgelsen er blevet fulgt op af en række seminarer og workshops, der viser at<br />

studerendes tvivl spiller en central rolle, og at mange frafaldne har været tvivlere allerede inden studiestart.<br />

Rapporten peger desuden på, at tvivlen har en negativ virkning på den studerendes studieaktivitet, fremmøde<br />

etc., og at tvivlen på den måde bidrager til skabelsen af en ond cirkel, der i sidste ende udløser en udmelding.<br />

Studienævnet ved SLK har nærstuderet tallene for frafaldet på fransk bacheloruddannelsen. Dette studie viser,<br />

at så godt som hele frafaldet kan tilskrives studerende uden STÅ-produktion. Dette indikerer, at den<br />

ovenfor nævnte sammenhæng mellem tvivl og lav studieaktivitet spiller en afgørende rolle for frafaldet.<br />

Studienævnet ved SLK har på baggrund af disse erfaringer taget en række initiativer, der adresserer disse<br />

tendenser. De vigtigste elementer er:<br />

– At øge og forbedre kommunikationen og informationen om hvad det vil sige at studere fransk og om<br />

de krav, der stilles til den studerende. Dette initiativ inkluderer desuden flere faglige aktiviteter allerede<br />

i RUS-ugen. Formålet er så hurtigt som muligt at give de studerende et klart billede af livet som<br />

franskstuderende.<br />

– At intensivere brugen af læsegrupper og tutorordninger på franskstudiet. Læsegrupperne er i dag<br />

blevet rammen omkring studieprocessamtaler, og læsegruppearbejdet er i højere grad blevet integreret<br />

i konkrete undervisningsforløb, ikke mindst i forløbene Fagspecifikt Studium Generale på første<br />

semester og grammatik 1 – 3 (over studiets tre første semestre).<br />

– Fokuserede evalueringer af konkrete fastholdelsesinitiativer. I november 2010 fik studienævnet udarbejdet<br />

en selvstændig evaluering af læsegruppeinitiativet<br />

– Fokus på at de studerende støttes og ruster sig i overgangen fra gymnasieskolen til et liv som universitetsstuderende.<br />

Dette foregår dels gennem grundig introduktion til studiet (discipliner, arbejdsformer<br />

m.m.), studiestartsinterviews ved en faglig mentor på basis af spørgeskema (bilag 12) dels gennem<br />

etablering af grupper, der udarbejder den første (tværfaglige) opgave på studiet med henblik på<br />

at synliggøre faglige ”fællesmængder” og grænser mellem fagets discipliner. I resten af BA-forløbet<br />

opfordres de studerende kraftigt til at aflevere opgaver i grupper, hvilket de - for flertallets vedkommende<br />

- benytter sig af. Som allerede antydet, indgår arbejdet i de faglige værksteder (Grammatik,<br />

fonetik, historie og litteratur) her som et vigtigt element. Princippet er, at ældre kompetente studerende<br />

vejleder og fungerer som sparringspartner for de nye studerende, således at disse har mulighed<br />

for i videst muligt omfang at eliminere faglige tvivlsspørgsmål.<br />

– Endelig sikrer franskstudiets eksamensstruktur (se punkt 4.1.3) på den nye BA-studieordning, at de<br />

studerende - især på første semester - har et væsentligt incitament til at deltage aktivt i undervisningen.<br />

Aktiv undervisningsdeltagelse bidrager både til at øge de studerendes studieaktivitet og til at<br />

sikre en social og faglig integration på studiet. ” (Dokumentationsrapporten, s. 29f)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer at frafaldet opgjort i procent er utilfredsstillende højt, i et af de tre år, men<br />

bemærker at der er tale om små tal, hvor få personer giver store udslag. Panelet vurderer, at universitetet har<br />

analyseret frafaldsproblemet og iværksat tiltag for at imødegå det gennem tilrettelæggelsen af uddannelsen.<br />

31


Prøveformer<br />

<strong>Universitet</strong>et redegør for prøveformerne i skemaform (her gengivet i uddrag):<br />

(...)<br />

(Dokumentationsrapporten, s. 33f)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil.<br />

Understøtter tilrettelæggelsen af uddannelsen dens kompetenceprofil?<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggelsen af uddannelsen – herunder adgangskrav, faglig progression,<br />

sammenhæng mellem læringsmål og kompetenceprofil samt uddannelsens prøveformer – samlet set<br />

understøtter, at de studerende vil kunne nå målene for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau<br />

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur:<br />

– bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur (<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>)<br />

– bacheloruddannelsen i fransk (Københavns <strong>Universitet</strong>)<br />

– bacheloruddannelserne i sprog og kommunikation samt sprog og europæiske studier med fransk (<strong>Aarhus</strong><br />

<strong>Universitet</strong>)<br />

– bacheloruddannelserne i virksomhedskommunikation med fransk (<strong>Aarhus</strong>, Aalborg og Syddansk <strong>Universitet</strong>)<br />

– bacheloruddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur (/negot) med fransk (Syddansk<br />

<strong>Universitet</strong>)<br />

Adgang til kandidatuddannelsens b-linje forudsætter:<br />

32


– en bestået bacheloruddannelse med fransk sprog, litteratur og kultur (<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>) eller fransk<br />

(Københavns <strong>Universitet</strong>) med et bachelortilvalg (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes<br />

fagrække)<br />

Adgang til kandidatuddannelsens c-linje forudsætter:<br />

– en bestået bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i fransk”<br />

(Dokumentationsrapport, s. 22)<br />

Det bemærkes, at adgangskravet til bachelortilvalget i fransk er ”1½ års beståede studier inden for et andet<br />

fagområde omfattet af gymnasieskolernes fagrække.” (Studieordningen for bachelortilvalg i fransk) Dermed<br />

kræves der ikke forudgående kvalifikationer i fransk.<br />

Derudover kræves ”Dansk på gymnasialt A-niveau” for alle linjerne.<br />

<strong>Universitet</strong>et skriver at der tages udgangspunkt i, at den studerende kan modtage undervisning på fransk i en<br />

række discipliner. Akkrediteringspanelet bemærker, at dette krav svarer til kompetenceprofilerne for de adgangsgivende<br />

uddannelser.<br />

Akkrediteringspanelet vurderede tidligere, at der er sammenhæng fra adgangsgrundlaget til uddannelsens<br />

faglige niveau, men bemærkede dog et problem med adgangskravet til C-linjen idet der ikke var krav om<br />

fransk på gymnasieniveau på tilvalgsstudiet som er adgangsgivende til C-linjen. I høringssvaret oplyser universitetet<br />

at der var en fejl i studieordningen, som nu er rettet, således at fransk på gymnasialt A-niveau er et<br />

krav.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer nu, at der er sammenhæng fra adgangsgrundlaget til uddannelsens faglige<br />

niveau.<br />

Faglig progression fra første til sidste semester<br />

Kandidatuddannelsen har tre linjer:<br />

A-linjen er for de studerende, der optages med en bachelorgrad i fransk, og som ønsker en etfagsuddannelse i<br />

fransk.<br />

B-linjen er for de studerende, der optages med en bachelorgrad i fransk og et tilvalg i et andet gymnasiefag,<br />

og som ønsker en tofagsuddannelse med fransk som centralt fag. Denne linje giver kompetence til at undervise<br />

i gymnasieskolen i fransk og tilvalgsfaget.<br />

C-linjen er en etfagsuddannelse for de studerende, der optages med en bacheloruddannelse, hvor fransk er<br />

tilvalg. I praksis opnår dimittender med C-linjen samlet set en tofaglighed i deres fulde uddannelsesforløb<br />

med kandidatfaget som det ene fag (i alt 165 ECTS-point) og bacheloruddannelsens centralfag som det andet<br />

(i alt 135 ECTS-point). C-linjen er opbygget med de første 45 ECTS-point identisk med et kandidattilvalg i<br />

fransk og de resterende 75 ECTS-point svarer næsten til B- og A-linjen (universitetet skriver ”De resterende<br />

75 ECTS er identiske med B-linjen.” – s. 31, men det svarer ikke til studieordningernes bestemmelser.). De<br />

sidste 60 ECTS-point er identiske for alle tre linjer. C-linjen giver kompetence til at undervise i gymnasieskolen<br />

i fransk og bacheloruddannelsens centralfag.<br />

Tredje semester er ens på alle linjerne, og består af en ”profil”: I modulet Profil kan den studerende vælge<br />

mellem (a) et projektorienteret forløb i form af en uddannelsesophold i en virksomhed/organisation af minimum<br />

3 måneders varighed med tilhørende rapport og analyse, (b) studier ved et universitet i udlandet eller<br />

(c) profilfag. Profilfag er arbejdsmarkedsorienterede, tværfaglige valgfag, som indenfor 5 profilrammer med<br />

hver sin erhvervsorientering: underviserprofil, kommunikationsprofil, kulturformidlerprofil, organisationsprofil<br />

og undersøgelsesdesign. Franskstuderende kan vælge alle fem profiler og vil kunne beskæftige sig med<br />

franskfaglige emner inden for alle profiler. Underviserprofilen består således af et 20 ECTS kursus i fremmedsprogsdidaktik<br />

koblet til et gymnasiepraktikforløb i kombination med et pædagogisk/didaktisk valgfag.<br />

Et andet eksempel er kulturformidlerprofilen, som vil indeholde et 20 ECTS kulturformidlingsprojekt og<br />

valgfag inden for blandt andet oversættelsesteori.” (Dokumentationsrapport, s. 27)<br />

33


På besøget forklarede ledelse og undervisere, at profilfagene (som udbydes på alle de humanistiske kandidatuddannelser<br />

på universitetet) vil få det franskfaglige indhold ved at en underviser fra fransk tilknyttes de<br />

studerende på profilmodulet, så der kan ske en toning af profilen i franskfaglig retning, for eksempel ved at<br />

finde franske tekster eller temaer til kulturformidlingsprojektet. Da profilmodulerne er oprettet med 2011studieordningerne<br />

er de endnu ikke afprøvet i praksis og hverken undervisere eller studerende kunne derfor<br />

berette om erfaringer med at knytte dem til uddannelsens faglighed.<br />

Oversigt over det samlede 5-årige studieforløb for studerende på de tre linjer:<br />

(Udarbejdet af ACE Denmark)<br />

På mødet med ledelsen spurgte akkrediteringspanelet, hvordan det sikres at målene i kompetenceprofilen nås<br />

af de studerende, uanset hvilken profil de vælger i 3. semester. Ledelsen understregede at profilernes indhold<br />

stadig var under udvikling, men at den nye studieordning samlet har større fokus på det franskfaglige end<br />

den gamle, alene de 15 ECTS-point obligatoriske elementer på B-linjen sikrer mere franskfagligt fokus, end<br />

den tidligere ordning med meget stor valgfrihed.<br />

De øvrige fag på alle tre linjer bygger videre på de samme tre discipliner som var på bacheloruddannelsen,<br />

det vil sige sprog, litteratur og kultur med en tilføjelse af et modul i kommunikation og medier, som dog kan<br />

fravælges på B-linjen.<br />

34


På A og C-linjen er der 60 ECTS-point obligatoriske moduler forud for profilmodulet og specialet. På Blinjen<br />

er der kun 15 ECTS-point, idet de første 45 point af kandidatuddannelsen foregår på tilvalgsfaget.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker, at der er tale om progression i bredden inden for uddannelsens discipliner,<br />

med mulighed for fordybelse i specialet. Profilvalget giver en særlig toning af uddannelsen efter den studerendes<br />

præference.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig progression fra første til sidste semester, men bemærkede<br />

dog tidligere, jævnfør næste vurderingspunkt, at der var en uklarhed om progressionen i sprogfærdighederne.<br />

I høringssvaret har universitetet redegjort for en række ændringer i studieordningen, som fjerner uklarheden,<br />

hvorfor bemærkningen ikke længere er aktuel.<br />

Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil<br />

<strong>Universitet</strong>et har i dokumentationsrapporten opstillet et skema, der illustrerer sammenhængen mellem uddannelsens<br />

fagelementer og kompetenceprofilens kvalifikationer. I høringssvaret indgår et revideret skema,<br />

der her gengivet i uddrag, idet ”udprøvede kompetencer” svarer til fagelementets læringsmål:<br />

(Høringssvar, s. 7ff)<br />

Akkrediteringspanelet bemærkede tidligere, at profilmodulet ikke angives at understøtte nogen af kvalifikationerne<br />

i kompetenceprofilen, samt at fagbeskrivelserne ikke forelå. I høringssvaret har universitetet som<br />

bilag vedlagt de færdige fagbeskrivelser for profilmodulerne. <strong>Universitet</strong>et redegør tillige i svaret ved hjælp<br />

af et skema for, hvordan modulerne understøtter kompetenceprofilen, her gengivet i uddrag:<br />

35


(Høringssvar, s.20ff)<br />

På baggrund af de nye oplysninger bortfalder akkrediteringspanelets bemærkning.<br />

Akkrediteringspanelet vurderede tidligere, at færdigheden i at ”udtrykke sig korrekt, nuanceret og situationstilpasset<br />

på mundtligt og skriftligt fransk” ikke var understøttet tilstrækkeligt af uddannelsens fagelementer.<br />

I høringssvaret har universitetet redegjort for en række ændringer i uddannelsens studieordning, herunder:<br />

- ”Disciplin ”Kommunikation, medier og samfund” gøres på B‐linjen obligatorisk (5 ECTS)<br />

- Disciplinen gøres sprogspecifik, således at både undervisning og udprøvning foregår på fransk.<br />

- Undervisnings‐ og eksamenssproget på disciplinen har i praksis været fransk – nu er det præciseret i<br />

studieordningen. Som dokumentation for, at undervisningen i praksis forgår på fransk medsendes i<br />

bilag en fagbeskrivelse af det kursus, som i foråret 2012 udbydes inden for rammerne af disciplinen<br />

”Kommunikation, medier og samfund”.<br />

- Prøveformen er ændret fra en mundtlig eksamen med forberedelsestid til en kombinationsprøve,<br />

hvor en mundtlig eksamen afholdes på baggrund af en synopsis, der er affattet på fransk. Synopsen<br />

indgår modificerende i bedømmelsen. Således udprøves både skriftlig og mundtlig sprogfærdighed.”<br />

(Høringssvar, s. 2)<br />

- Øgede krav på C-linjen for de fagelementer som samlæses med bacheloruddannelsen. (Høringssvar,<br />

s. 3ff)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer nu, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens<br />

kompetenceprofil.<br />

Frafald<br />

(Dokumentationsrapport, s. 33)<br />

<strong>Universitet</strong>et bemærker om frafaldstallene: ” Frafald fra kandidatuddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur<br />

forekommer sjældent og skyldes som regel personlige forhold, såsom flytning eller sygdom.” (Dokumentationsrapport,<br />

s. 33) Akkrediteringspanelet bemærker, at der er tale om meget små årgange (ca. 10 optagne) og at frafaldet<br />

samlet over de tre opgjorte år ligger under niveauet for hovedområdet.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer at frafaldet på uddannelsen har et tilfredstillende lavt niveau.<br />

36


Prøveformer<br />

<strong>Universitet</strong>et redegør for prøveformerne i skemaform (her gengivet i uddrag, idet to eksaminer som kun gælder<br />

C-linjen og en som kun gælder A-linjen er udeladt):<br />

(Dokumentationsrapport, s. 35)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil.<br />

Understøtter tilrettelæggelsen af uddannelsen dens kompetenceprofil?<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggelsen af uddannelsen – herunder adgangskrav, faglig progression,<br />

sammenhæng mellem læringsmål og kompetenceprofil samt prøveformer – samlet set understøtter, at<br />

de studerende vil kunne nå målene for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen.<br />

Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

<strong>Universitet</strong>et redegør i et skema for hvordan uddannelsen (B- og C-linjerne) understøtter mindstekravene<br />

(her gengivet i uddrag):<br />

(...)<br />

37


(Dokumentationsrapport, s. 35f)<br />

I høringssvaret er medsendt et nyt skema gældende for C-linjen, idet der er ændret i uddannelsens studieordning<br />

(her gengivet i uddrag):<br />

(Høringssvar, s. 14ff)<br />

Akkrediteringspanelet vurderede tidligere, at de faglige mindstekrav for uddannelser rettet mod undervisning<br />

i de gymnasiale skoler ikke sikres på C-linjen, da niveauet for sprogfærdigheder ikke sikres.<br />

Ændringerne i studieordningen har, jævnfør foregående vurderingspunkt, ændret akkrediteringspanelets vurdering<br />

af på hvilket niveau de studerende på C-linjen opnår sprogfærdigheder.<br />

På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at de faglige mindstekrav for uddannelser rettet mod undervisning<br />

i de gymnasiale skoler er sikret.<br />

Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

<strong>Universitet</strong>et redegør i dokumentationsrapporten for, at de ansatte på universitetet to gange årligt kan søge<br />

om midler fra universitetets kompetenceenhed om midler til deres personlige kompetenceudvikling. (Dokumentationsrapport,<br />

s. 37)<br />

38


På fakultetsnievau varetager Center for Undervisningsudvikling forskning og udvikling inden for for humanistisk<br />

universitetspædagogik og de humanistiske fags didaktik. ”Centeret er bl.a. ansvarligt for udviklingen<br />

og afviklingen af det obligatoriske adjunktpædagogikum, hvor også alle spansk-fagets adjunkter har pligt til<br />

at deltage. CFU har ligeledes udviklet et pædagogisk forløb i ’kollegial supervision’, hvor en række af<br />

fransk-fagets undervisere deltog i perioden 2008-10. (…) Endelig tilbyder CFU en række kortere pædagogiske<br />

kurser i f.eks specialevejledning, e-learning, hvor vores undervisere også har mulighed for at deltage.<br />

Endelig er CFU ansvarlig for at gennemføre didaktiske kurser for instruktorer.” (Dokumentationsrapport, s.<br />

37)<br />

På mødet med underviserne fortalte de, at de fleste havde deltaget i CFU-kurserne i kollegial og benyttet det<br />

efterfølgende, men at det ikke aktuelt blev brugt. De fortalte også, at de indimellem havde fælles undervisning,<br />

og at dette også indebærer mulighed for pædagogisk sparring og udvikling.<br />

I dokumentationsrapporten beskrives, hvordan der gennemføres undervisningsevalueringer i form af midtvejsevalueringer,<br />

jævnfør også kriterium 5. Derudover nævnes at studienævnet også har taget initiativ til<br />

såkaldt fokuserede evalueringer, for eksempel at studiestart på bacheloruddannelsen, hvilket blandt andet har<br />

ført til udvikling af indsatsen for at organisere de studerende i læsegrupper og revision af RUS-ugen.<br />

På mødet med de studerende nævnte en enkelt sin overraskelse over hvor pædagogisk undervisningen havde<br />

været fra starten af bacheloruddannelsen. Med hensyn til anvendelse af evalueringerne, fortalte de studerende<br />

om oprettelse af ekstra-curriculære undervisningsaktiviteter i sprogfærdigheder, fonetikværksted og grammatikværksted,<br />

hvor instruktorer underviste i samråd med fagenes undervisere.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen indhenter de studerendes vurderinger af den pædagogiske<br />

afvikling af undervisningen – og at der følges der op på vurderingerne.<br />

Fysiske forhold<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

”(...) over 95 % af undervisningen foregår inden for 50-100 meter fra studiesekretariat, studievejledning og<br />

VIP kontorer. Her findes et større antal undervisningslokaler med plads til mellem 20 og 60 studerende.<br />

Langt de fleste lokaler er udstyret med PC, AV-udstyr og internet. Enkelte af de mindre lokaler mangler<br />

endnu dette udstyr, men dette forventes installeret i løbet 2011-12. Instituttet er i besiddelse af transportabelt<br />

AV- og IT-udstyr til brug i disse lokaler.” (Dokumentationsrapport, s. 38)<br />

<strong>Universitet</strong>et foretager hvert 3. år en studiemiljøundersøgelse. Den sidste undersøgelse, der er fra 2011 viser,<br />

at de studerende på instituttet generelt er tilfredse med forholdene, for eksempel finder 81 % af de studerende<br />

at de fysiske rammer gør det rart at opholde sig på universitetet, og 90 % mener at underviserne gode til at<br />

bruge e-læringsværktøjer og elektroniske platforme i kommunikation med studerende. (Dokumentationsrapport,<br />

s. 38f)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer uddannelsens fysiske rammer.<br />

Studieophold i udlandet<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Studiestrukturen lægger op til at de studerende kan tage til udlandet på 4. semester af bacheloruddannelsen<br />

og eventuelt på 3. semester af kandidatuddannelsen. Underviserne oplyste at langt de fleste benytter sig af<br />

muligheden. På den seneste bachelorårgang var det kun to studerende, der ikke havde været af sted.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur giver de studerende mulighed for tage på studieophold<br />

i udlandet.<br />

39


Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Det bemærkes, at kriterium 4 er ændret fra ikke tilfredsstillende til tilfredsstillende, idet vurderingen af sammenhæng<br />

mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil med hensyn til sprogfærdigheder<br />

og sikring af de gymnasiale mindstekrav til sprogfærdigheder på C-linjen er ændret på baggrund af<br />

universitetets høringssvar.<br />

Dokumentation<br />

Dokumentationsrapport, s. 22-40<br />

Studieordningen for bacheloruddannelsen<br />

Studieordningen for kandidatuddannelsen<br />

Bilag 12: Spørgemanual til studieprocessamtale<br />

Bilag 13: Frafald, fravalg og omvalg<br />

Studieordningen for bachelortilvalg i fransk<br />

Høringssvar<br />

40


Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

<strong>Universitet</strong>et gør rede for, at <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>s bestyrelse i slutningen af 2008 vedtog en kvalitetspolitik<br />

med det formål at etablere en fælles ramme for kvalitetsarbejdet på universitetet (Dokumentationsrapport, s.<br />

45).<br />

Kvalitetspolitikken danner rammen for det tilhørende kvalitetssystem for uddannelsesområdet, hvilket er<br />

illustreret i figuren nedenfor.<br />

Kilde: Dokumentationsrapport, s. 45<br />

Kvalitetssystemet er ifølge universitetet den praktiske udførelse af universitetets kvalitetspolitik, der beskriver<br />

indikatorer, procedurer og ansvarsfordeling gældende for hvert af politikkens delområder. Implementeringen<br />

af kvalitetssystemet sker i løbet af 2010-11 (Dokumentationsrapport, s. 45).<br />

Delområder i kvalitetspolitikken indgår i procedurerne for de enkelte europæiske standarder for universiteternes<br />

interne kvalitetssikring (ESG’erne), som er beskrevet nedenfor, dog ligger delområderne ”Rekruttering<br />

og optagelse” samt ”Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet” ud over ESG’erne.<br />

I forhold til delområdet ”Rekruttering og optagelse” er det universitetets centrale studieadministration, der<br />

har ansvaret for at initiere og koordinere en række vejledningsarrangementer og tiltag rettet mod potentielle<br />

studerende. Arbejdet er organiseret i en styregruppe, hvori alle hovedområder er repræsenteret. Eksempler på<br />

arrangementer er Åbent hus, studiepraktik og deltagelse på uddannelsesmesser. For at markedsføre universitet<br />

udgives desuden bachelor- og kandidatbøger (Dokumentationsrapport, s. 42)<br />

Delområdet ”Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet” sikres ved årlige beskæftigelsesundersøgelser på<br />

uddannelsesniveau. Et webbaseret spørgeskema sendes til dimittender, der blev færdige for henholdsvis ½-<br />

1½ år siden og 4½-5½ år siden. <strong>Universitet</strong>ets Studieudvalg har ansvaret for driften af beskæftigelsesundersøgelsen<br />

(Dokumentationsrapport, s. 44)<br />

41


Procedurerne for kvalitetsarbejdet er baseret på et kvalitetshjul, der beskriver, hvordan en aktivitet kontinuerligt<br />

gennemløber en proces, som omfatter 1) formulering af mål for aktiviteten, herunder planlægning og<br />

ressourcetildeling, 2) udførelse af aktiviteten i praksis, 3) evaluering af aktiviteten samt 4) analyse og opfølgning<br />

– eksempelvis i form af revision af målsætninger eller ændring af praksis (Dokumentationsrapport,<br />

s. 46).<br />

ARTS har eksemplificeret brugen af kvalitetshjulet i forhold til delområdet ”Rekruttering og optagelse”: ”Aktiviteterne<br />

omfatter bl.a. annoncering, webkampagner, rekruttering via alumner fra uddannelsen samt åbent hus<br />

arrangementer. Rekrutteringsindsatsen evalueres løbende dels gennem ansøgertal og –data, dels via kvalitative<br />

spørgsmål til ansøgerne om rekrutteringsmaterialets kvalitet. På baggrund af evalueringerne justeres indsatsen, og<br />

det er bl.a. på den baggrund, at ARTS primært satser på målrettede annoncer og rekruttering via alumner frem for<br />

på brede – og dyre – kampagner.” (Supplerende dokumentation, 29. august 2011).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har en kvalitetssikringspolitik med definerede delområder og<br />

tilhørende målsætninger og procedurer, herunder for delområderne ”Rekruttering og optagelse” og ”Uddannelsernes<br />

relation til arbejdsmarkedet”, der ligger ud over de europæiske standarder. Det bemærkes, at ARTS<br />

anvender kvalitetshjulet.<br />

Ansvarsfordeling<br />

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for kvalitetspolitikken, og det er det relevante ledelsesniveau, der<br />

skal tage hånd om, at der er de nødvendige ressourcer samt sikre en velegnet incitamentsstruktur i forhold til<br />

udførelse og opfølgning på kvalitetsarbejdet (Dokumentationsrapport, s. 38).<br />

På ARTS er dekanen ansvarlig for uddannelseskvaliteten og varetager i samarbejde med fakultetssekretariatet<br />

koordineringen af, at kvalitetshjulets faser gennemløbes på alle kvalitetspolitikkens områder (Supplerende<br />

dokumentation, 29. august 2011).<br />

I dokumentationsrapporten eksemplificeres ansvarsfordelingen blandt andet i forhold til studieordningsrevision.<br />

Det fremgår således, at studienævnet drøfter de overordnede rammer for udarbejdelsen af en ny studieordning,<br />

og studienævnet nedsætter et udvalg, som udarbejder studieordningsudkast og varetager inddragelse<br />

af VIP, studerende og aftagere. Fakultetets uddannelseskvalitets- og udviklingsenhed varetager godkendelse<br />

af studieordninger i samråd med dekanatet varetager godkendelse af studieordningerne. (Dokumentationsrapport,<br />

s. 39).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en klar ansvarsfordeling mellem dekan, institutleder og studieleder/studienævn<br />

i forhold til varetagelsen af de konkrete opgaver i kvalitetssikringssystemet, jf. redegørelserne<br />

under de enkelte ESG’er nedenfor.<br />

Procedurer, der sikrer imødekommelsen af ESG<br />

Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger<br />

<strong>Universitet</strong>et har indført en studieordningsgenerator, der sikrer, at alle studieordninger, der oprettes, lever op<br />

til gældende love og bekendtgørelser. AU Studieadministration opdaterer løbende studieordningsgeneratoren,<br />

så den er i tråd med lovgivningen. Studieordningers kvalitet sikres gennem en løbende dialog mellem<br />

dekan og studienævn. Grundlæggende sikres kvaliteten i forbindelse med revision af en given studieordning,<br />

hvor dekanen spiller den centrale rolle (Dokumentationsrapport, s. 38).<br />

<strong>Universitet</strong>et uddyber desuden, at studieordningernes effekt på de studerendes studieforløb monitoreres dels<br />

via undervisningsevalueringer og årgangsevalueringer og dels via studieledertal og monitorering af de studerendes<br />

eksamensaktivitet. (Dokumentationsrapport, s. 39).<br />

42


Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>et har procedurer for udarbejdelse af<br />

studieordninger, og at der på ARTS er procedurer for monitorering og kvalitetsudvikling af studieordningerne.<br />

Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler og procedurer<br />

<strong>Universitet</strong>ets regler om prøver og eksamen er indarbejdet i afsnit 4 i enhver studieordning, hvorved det sikres,<br />

at den enkelte studieordning er koblet til de korrekte regler. Studieordninger findes i universitetets online<br />

regelsamling. I studieordningerne er formålet med den enkelte prøve beskrevet, herunder kriterier for vurdering<br />

af målopfyldelsen. Oplysninger om prøvers afholdelse (tid, sted og tilhørende frister for til- og afmelding)<br />

offentliggøres forud for hver prøvetermin. Overholdelse af regler om prøver påses af den enhed, der<br />

fysisk afholder prøven i tæt dialog med den fagligt ansvarlige for prøven. Reaktioner ved brud på prøveregler<br />

reguleres i universitetets regler om disciplinære foranstaltninger (Dokumentationsrapport, s. 39).<br />

<strong>Universitet</strong>et skriver desuden om procedurerne på ARTS, at eksamensplanen løbende revideres på baggrund<br />

af feedback fra de studerende og underviserne, og at ”Studienævnet har særligt fokus på sammenhængen<br />

mellem undervisning, prøve og faglige mål efter principperne om alignment. I forbindelse med implementering<br />

af den nye karakterskala og Bologna spiller eksplicitering og bevidstgørelse om faglige mål og kompetenceprofiler<br />

en stadig større rolle i undervisningen og prøveforberedelsen.” (Dokumentationsrapport, s. 48)<br />

Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at universitetet har krav, regler og procedurer, der sikrer de<br />

studerendes eksamen.<br />

Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer<br />

Ansøgere til videnskabelige stillinger på alle niveauer skal ved siden af deres videnskabelige produktion<br />

medsende en undervisningsportfolio som grundlag for bedømmelse af ansøgernes undervisningsmæssige<br />

kompetencer. På denne måde er der indført en fast procedure for, at videnskabelige medarbejdere i forbindelse<br />

med både rekruttering og forfremmelse vurderes på grundlag af såvel deres forskningsmæssige som deres<br />

undervisningsmæssige meritter. Dekanen har ansvaret for, at de videnskabelige medarbejdere, som ansættes,<br />

har de fornødne pædagogiske og didaktiske kompetencer. På institutniveau er det institutlederens ansvar, at<br />

de videnskabelige medarbejdere til stadighed har opdaterede kompetencer i forhold til at varetage undervisningsopgaverne,<br />

og der er en løbende dialog med dekanen om behov og prioritering af ressourcer (Dokumentationsrapport,<br />

s. 40f).<br />

<strong>Universitet</strong>et skriver videre, at der foretages midtvejs- og slutevalueringer af alle undervisningsforløb.<br />

”Midtvejsevalueringen afholdes mundtligt og slutevalueringen foretages skriftligt (på papir) efter en fælles<br />

skabelon udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling. Der er altid en høj svarprocent pga. denne fremgangsmåde.<br />

Evalueringen gennemgås og opsummeres af underviseren og en studenterrepræsentant. Opsummeringen<br />

af slutevalueringen afleveres til studielederen, som udarbejder en samlet rapport over semestrets<br />

undervisning til institutleder og studienævn. Begge instanser kan på forskellig vis følge op på kritiske evalueringer:<br />

studienævnet via justeringer i undervisnings- og eksamensplan, studieordninger og pædagogisk tilrettelæggelse,<br />

institutlederen via MUS-samtalen, pædagogisk kompetenceudvikling, ansættelsesrelaterede<br />

tiltag mv.” (Dokumentationsrapport, s. 39).<br />

<strong>Universitet</strong>et redegør endvidere for de ressourcer, institutlederen har til rådighed:<br />

didaktiske kurser for instruktorer og eksterne lektorer samt for ph.d.-studerende<br />

adjunktpædagogikum<br />

individuelt aftalte kurser<br />

kollegial supervision, der er obligatorisk, og som gennemføres på ”en systematisk og aftalebestemt<br />

måde”<br />

kurser i akademisk engelsk<br />

seminarer og workshops<br />

tilbud om individuelle coachingforløb<br />

43


samarbejde med fag/institutter om lokale tiltag med fokus på f. eks. vejledning, evalueringspraksis<br />

og udvikling af undervisningsformer<br />

der er afsat 40 timer pr. medarbejder pr. tre år til deltagelse i udviklende kursusaktivitet<br />

(Supplerende dokumentation, 29. august 2011).<br />

<strong>Universitet</strong>spædagogisk netværk, der er et samarbejde mellem universitetets universitetspædagogiske enheder<br />

og medarbejdere, varetager større og mere tværgående undervisningsopgaver som f.eks. kurserne i universitetspædagogik<br />

for adjunkter og ph.d.-studerende (Dokumentationsrapport, s. 40f).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer således, at universitetet har dokumenteret procedurer, der sikrer undervisernes<br />

kompetencer og kvalifikationer.<br />

Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer, instrumenter<br />

og tutorer/undervisningsassistenter<br />

<strong>Universitet</strong>et gennemførte i 2007/08 en undersøgelse af de studerendes vurdering af det psykiske studiemiljø.<br />

Dette fokus på studiemiljøet er et af universitetets prioriterede områder. Det er planlagt, at studiemiljøundersøgelsen<br />

fremover skal gentages hvert tredje år af hensyn til at skabe tid til at lade effekter af initiativer på<br />

baggrund af undersøgelsen slå igennem. Undersøgelsen, der gennemføres i foråret 2011, vil foruden det psykiske<br />

studiemiljø også dække det fysiske og æstetiske studiemiljø. Studerende har endvidere mulighed for at<br />

gøre opmærksom på, om de fysiske rammer, instrumenter og undervisningsassistenter er tilstrækkelige i<br />

forhold til undervisningen i forbindelse med evalueringen af de enkelte undervisningsforløb (Dokumentationsrapport,<br />

s. 44).<br />

Institut- og studieleder følger op på evalueringerne, og dekanen har det endelige ansvar for opfølgningen.<br />

Inden for de økonomiske rammer har dekanen ansvar for, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådig for undervisningen,<br />

herunder undervisningsassistenter, instruktorer, tutorer og lignende. Konkret får institutterne<br />

en ramme, inden for hvilken institut- og studieleder kan prioritere ressourcerne, herunder undervisningens<br />

organisering og dermed brug af forskellige typer undervisere (Dokumentationsrapport, s. 41).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at der foregår en systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over<br />

underviserne på universitetet.<br />

Har institutionen systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne<br />

styre uddannelserne<br />

Hvert år i oktober udarbejder AU Studieadministration nøgletal til både internt- og eksternt brug. Nøgletal er<br />

eksempelvis antal indskrevne, antal optagne, antal færdiguddannede og antal STÅ. Kvalitetssikringen af<br />

nøgletallene sker i <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>s Statistiknetværk, hvor medarbejdere kan finde de fastlåste datatræk<br />

fra oktober samt definitionerne på nøgletallene. AU Studieadministration har i 2010 igangsat nedenstående<br />

initiativer, der uddrager nøgletal på uddannelsesniveau:<br />

a. ”Ledelsesinformation om studerendes eksamensaktivitet består af en mængde aggregerede data, der<br />

viser eksamensaktiviteten og studieprogressionen på hovedområdeniveau, fordelt på den enkelte bachelor-<br />

og kandidatuddannelser. Data bliver distribueret 2 gange årligt til dekaner, prodekaner for<br />

uddannelse samt studieledere.<br />

b. Studieledertal er et datagrundlag, der skal muliggøre forbedringen af de studerendes gennemførsel.<br />

Ud fra tallene kan studielederne identificere, hvilke studerende der har afmeldt en given eksamen,<br />

hvilke studerende der ikke har bestået en given eksamen, samt hvilke studerende der er bagud i forhold<br />

til den normerede studietid. Data bliver distribueret to gange årligt til studielederne.<br />

c. Studielederforum er et nyt forum for samtlige studieledere på <strong>Universitet</strong>et. Formålet med forummet<br />

er erfaringsudveksling og diskussioner af alle spørgsmål af interesse i forhold til studieledelse og<br />

44


studieadministration på tværs af hovedområderne. Møderne i forummet er tematisk orienteret og skal<br />

således tjene som platform for udvikling af uddannelserne på tværs af hovedområderne.”<br />

(Dokumentationsrapport, s. 44f).<br />

Det er dekaner, prodekaner og studieledere, der har ansvaret for, at informationerne bliver analyseret og anvendt<br />

i forhold til de enkelte uddannelser (Dokumentationsrapport, s. 45).<br />

<strong>Universitet</strong>et uddyber i dokumentationsrapporten procedurerne for opfølgning på studieledertallene på<br />

ARTS. ”Opfølgningen på disse informationer finder sted i to fora: Dels på fakultetsniveau via studieledermøder,<br />

uddannelsesudvalgsmøder og temadage, hvor der sættes særligt fokus på erfaringsudveksling og<br />

tværgående problematikker og dels på institutniveau via studienævnsdrøftelser, vejledningstiltag, faglige<br />

dage, osv. Studieledertallene, fremsendes fra AU Studieadministration til studielederen i et regneark med<br />

information om enkelte studerendes forsinkelser, udeblivelser, dumpede prøver, etc. Studieleder-tallene omsættes<br />

af instituttets administration til ledelsesinformation/overbliksgrafer med henblik på analyse af særlige<br />

flaskehalse i studieforløbene og uddannelsernes tilrettelæggelse. Derudover anvendes tallene også på personniveau<br />

til at identificere og kontakte forsinkede eller frafaldstruede studerende. Vejledningscentret på IFI<br />

varetager denne opgave i samarbejde med studieledelsen.” (Dokumentationsrapport, s. 53)<br />

<strong>Universitet</strong>et har desuden beskrevet, hvordan der i universitetets udviklingskontrakt er fastsat standarder,<br />

som anvendes i kvalitetsarbejdet: ”I universitetets udviklingskontrakt med VTU er der fastsat en lang række<br />

måltal for uddannelserne bl.a. frafald, antal studerende, antal timer afsat til studie- og erhvervsvejledning,<br />

osv. Det er disse måltal universitetet i hovedsagen anvender som standarder. Et eksempel på hvordan udviklingskontraktens<br />

mål anvendes aktivt som standard i kvalitetsarbejdet er opfølgningen på frafald på ARTS,<br />

som er fokuseret på uddannelser, som 2 år i træk har et højere frafald end udviklingskontraktmålet. Som en<br />

del af opfølgningen foretages fokusgruppeinterviews med aktive studerende, frafaldne studerende og undervisere,<br />

og på baggrund af studienævnets og prodekanens analyse af disse undersøgelser udarbejdes en handlingsplan<br />

for nedbringelse af frafaldet på uddannelsen” (Dokumentationsrapport, s. 43). Udviklingskontrakten<br />

beskriver universitetets standarder for eksempelvis frafald, gennemførselstid, dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

og andelen af offentliggørelser af studenterevalueringer på nettet.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående, at universitetet indsamler og anvender information<br />

om frafald, gennemførselstid, studenterevalueringer og dimittendernes arbejdsmarkedssituation, samt at<br />

disse informationer tilgår studieledelsen. Det vurderes endvidere, at universitetet har defineret standarder for<br />

kvalitetsarbejdet og har procedurer for, hvordan standarderne bringes i anvendelse.<br />

Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer<br />

<strong>Universitet</strong>et har på sin hjemmeside oprettet en side, som samler såvel kvantitative som kvalitative informationer<br />

om universitetet og uddannelserne. På siden kan man eksempelvis finde karaktergennemsnit for bachelorprojekter<br />

og kandidatspecialer samt oplysninger om gennemførelse og frafald. Det er AU Studieadministration,<br />

der er ansvarlig for, at informationerne offentliggøres og holdes opdateret. Dette sker som minimum<br />

en gang årligt i forlængelse af indberetningen af nøgletal i oktober måned (Dokumentationsrapport, s<br />

45).<br />

På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at universitetet har procedurer i forhold til regelmæssig<br />

offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer.<br />

Institutionens system for kvalitetssikring<br />

Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>s overordnede kvalitetssikringssystem lever<br />

op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. Kvalitetssikringssystemet indeholder<br />

en kvalitetspolitik med definerede mål og tilhørende procedurer og ansvarsfordeling, der omfatter<br />

ESG’erne. Kvalitetspolitikken omfatter udover ESG’erne også andre politikområder med tilhørende procedurer<br />

og ansvarsfordeling defineret af universitetet (rekruttering og optagelse og uddannelsernes relation til<br />

arbejdsmarkedet). Der foregår endvidere en systematisk indsamling af data om uddannelserne.<br />

45


Udmønter uddannelsen institutionens kvalitetssikringssystem?<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelserne indgår i institutionens kvalitetssikringssystem, hvad angår:<br />

Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger<br />

Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler og procedurer<br />

Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer, jf. kriterium 4<br />

Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer, instrumenter<br />

og tutorer/undervisningsassistenter, jf. kriterium 4<br />

Institutionens systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevant information i forhold til at<br />

kunne styre uddannelserne<br />

Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer<br />

Ledelsen uddybede på mødet, at de to gange årligt modtager nøgletal om frafald, gennemførsel mm, og at<br />

disse tal opgøres både på individnievau og overordnet for uddannelserne. Derudover ser studielederen alle<br />

evalueringer og sørger for offentliggørelse. Det fremgik på mødet med ledelsen, at de i høj grad havde brugt<br />

resultaterne fra studenterevalueringerne, men også dialogen med aftagerne i forbindelse med indførelse af ny<br />

studiestruktur på hele fakultetet og nye studieordninger for bachelor- og kandidatuddannelsen i fransk og<br />

sprog, litteratur og kultur. Derudover redegjorde ledelsen for, at nøgletallene om frafald havde givet anledning<br />

til initiativer til at øge oplysningen om bacheloruddannelsen og styrke den sociale og faglige integration<br />

på studiet, særligt på første år, da ledelsen vurderede, at frafaldet i høj grad skyldes tvivl om studievalg, jf.<br />

kriterium 4.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen er integreret i institutionens kvalitetssikringssystem.<br />

Tager uddannelsesledelsen løbende og systematisk hånd om identificerede problemer på uddannelsen?<br />

Som nævnt ovenfor vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsesledelsen anvender relevant information til<br />

at identificere problemer og følge op på dem. Det gælder både i forhold de enkelte fagelementer, men også i<br />

forhold til hele uddannelsen. Nye initiativer evalueres desuden ved de særligt fokuserede evalueringer med<br />

henblik på at måde effekten.<br />

Som beskrevet i kriterium 4 og i afsnittet ovenfor gav både ledelsen, underviserne og de studerende eksempler<br />

på, hvordan der blev fulgt op på identificerede problemer på både kort og langt sigt.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsesledelsen på baggrund af indsamling, analyse og anvendelse af<br />

relevant information løbende og systematisk tager hånd om identificerede problemer på uddannelsen.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation<br />

Dokumentationsrapport, s. 41-50<br />

46


Indstilling til Styrelsen for <strong>Universitet</strong>er og Internationalisering for bacheloruddannelsen<br />

Bekendtgørelsesforhold<br />

Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Hovedområde<br />

Hovedvægten ligger inden for det humanistiske hovedområde.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Sprog<br />

Uddannelsen udbydes på dansk<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen udbydes i Århus.<br />

Uddannelsen udbydes også på Københavns universitet.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for fransk.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Titel<br />

Bacheloruddannelsens titel er pt. godkendt til<br />

Dansk: Bachelor (BA) i fransk sprog, litteratur og kultur<br />

Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in French Language, Literature and Culture<br />

Bacheloruddannelsens titel indstilles til<br />

Dansk: Bachelor (BA) i fransk sprog, litteratur og kultur<br />

Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in French Language, Literature and Culture<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

47


Uddannelsens normerede studietid<br />

Bacheloruddannelsen er pt. godkendt til<br />

180 ECTS-point<br />

<strong>Universitet</strong>et indstiller<br />

180 ECTS-point<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Tilskudsmæssig indplacering<br />

Bacheloruddannelsen er pt. godkendt til<br />

Heltidstakst 1<br />

<strong>Universitet</strong>et indstiller<br />

Heltidstakst 1<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Adgangskrav for bacheloruddannelser<br />

Uddannelsen er pt. godkendt til<br />

Dansk A,<br />

Engelsk B<br />

Historie B, Idehistorie B eller Samtidshistorie B.<br />

Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B<br />

<strong>Universitet</strong>et indstiller<br />

Dansk A,<br />

Engelsk B<br />

Historie B, Idehistorie B eller Samtidshistorie B.<br />

Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen<br />

Har bacheloruddannelsen en ministerielt fastsat maksimumramme?<br />

Nej<br />

Adgang til kandidatuddannelser<br />

Hvilke kandidatuddannelser giver bacheloruddannelsen direkte adgang til?<br />

Kandidatuddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur (AU)<br />

Kandidatuddannelsen i Europastudier (uanset tilvalg)<br />

Kandidatuddannelsen i Journalistik (uanset tilvalg)<br />

Afhængigt af den studerendes valg af tilvalg: mere end 25 kulturvidenskabelige/humanistiske kandidatuddannelser<br />

ved <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

48


Retskrav<br />

Kandidatuddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur (AU)<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Indstilling til Styrelsen for <strong>Universitet</strong>er og Internationalisering for kandidatuddannelsen<br />

Bekendtgørelsesforhold<br />

Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Uddannelsens titel er alene angivet til:<br />

”Cand.mag. i fransk sprog, litteratur og kultur” og ”Master of Arts (MA) in French Language, Literature and<br />

Culture”.<br />

For dimittender fra uddannelsens B-linje skal titlen være:<br />

”Cand.mag. i fransk sprog, litteratur og kultur og (tilvalg)” og ”Master of Arts (MA) in French Language,<br />

Literature and Culture and (tilvalg på engelsk)”.<br />

Hovedvægten ligger inden for det humanistiske hovedområde.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Sprog<br />

Uddannelsen udbydes på dansk<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen udbydes i Århus.<br />

Uddannelsen udbydes også på Københavns universitet.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for fransk.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Titel/Betegnelse<br />

Dansk: Cand.mag. i fransk sprog, litteratur og kultur<br />

Cand.mag. i fransk sprog, litteratur og kultur og (tilvalg)<br />

Engelsk: Master of Arts (MA) in French Language, Literature and Culture.<br />

Master of Arts (MA) in French Language, Literature and Culture and (tilvalg på engelsk)<br />

49


Kandidatuddannelsens titel indstilles til<br />

Dansk: Cand.mag. i fransk sprog, litteratur og kultur<br />

Cand.mag. i fransk sprog, litteratur og kultur og (tilvalg)<br />

Engelsk: Master of Arts (MA) in French Language, Literature and Culture.<br />

Master of Arts (MA) in French Language, Literature and Culture and (tilvalg på engelsk)<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Kandidatuddannelsen er pt. godkendt til<br />

120 ECTS-point<br />

<strong>Universitet</strong>et indstiller<br />

120 ECTS-point<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Tilskudsmæssig indplacering<br />

Kandidatuddannelsen er pt. godkendt til<br />

Heltidstakst 1<br />

<strong>Universitet</strong>et indstiller<br />

Heltidstakst 1<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen<br />

Har kandidatuddannelsen en ministerielt fastsat maksimumramme?<br />

Nej<br />

Adgangskrav<br />

Hvilke bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen?<br />

A-linjen<br />

bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur (<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>)<br />

bacheloruddannelsen i fransk (Københavns <strong>Universitet</strong>)<br />

bacheloruddannelserne i sprog og kommunikation samt sprog og europæiske studier med fransk (<strong>Aarhus</strong><br />

<strong>Universitet</strong>)<br />

bacheloruddannelserne i virksomhedskommunikation med fransk (<strong>Aarhus</strong>, Aalborg og Syddansk <strong>Universitet</strong>)<br />

bacheloruddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur (/negot) med fransk (Syddansk<br />

<strong>Universitet</strong>)<br />

Adgang til kandidatuddannelsens B-linje forudsætter:<br />

50


En bestået bacheloruddannelse med fransk sprog, litteratur og kultur (<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>) eller fransk (Københavns<br />

<strong>Universitet</strong>) med et bachelortilvalg (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes fagrække).<br />

Adgang til kandidatuddannelsens C-linje forudsætter:<br />

En bestået bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i fransk.<br />

Retskrav<br />

Bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur (<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>)<br />

Kandidatuddannelsens adgangskrav<br />

Dansk A<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen<br />

Har universitetet fastsat adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen?<br />

Nej.<br />

Særlige forhold<br />

Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv<br />

Kan bachelor- og kandidatuddannelsen føre til udøvelsen af lovregulerede erhverv?<br />

Nej.<br />

Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser<br />

Er bachelor- og kandidatuddannelsen rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler?<br />

Ja<br />

Hvilket gymnasialt fag giver uddannelsen faglig kompetence til at opnå undervisningskompetence i?<br />

Fransk<br />

Hvordan lever bachelor- og kandidatuddannelsen op til § 15, stk. 3 og § 21 i uddannelsesbekendtgørelsen?<br />

Der er mulighed for tilvalg uden for det centrale fag på bacheloruddannelsen på 45 ECTS-point.<br />

Hvorledes opfylder bachelor- og kandidatuddannelsen de faglige mindstekrav som fastsat i vejledning om<br />

retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser?<br />

Se vurderingen under kriterium 4.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Parallelforløb og fællesuddannelser<br />

Er bachelor- og kandidatuddannelsen tilrettelagt som et parallelforløb eller en fællesuddannelse?<br />

Nej<br />

51


Andre forhold<br />

Finder universitetet at der er andre forhold, der er relevante i forhold til legalitet?<br />

Nej<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!