Nr. 3/2012 - Øresunds Sejlklub Frem

oesf.dk

Nr. 3/2012 - Øresunds Sejlklub Frem

KOØJET

ØRESUNDS SEJLKLUB FREM 3/2012


2

Indholdsfortegnelse

4 Nye medlemmer

5. Kommentarer til ’Brev fra Karen Boa’

6. Nyt fra skolen

7. Nyt fra havnen

8. Skoletur 2012 til Sletten Havn

11. Svar fra Dansk Sejlunion

13. Årets jubilarer

14. Vordingborglejren 2012

18. Diverse opslag

19. Kommende fester

20. Kalender

Svanemøllehavnen:

Havnebestyrelsesformand:

Niels Laursen, KAS

Bestyrelsesmedlem:

Kaare Kjerulf, ØSF

Svanemøllekredsen:

Charlotte Andersen, KAS

Havnefoged, John Vestergaard

Strandvænget 45, 2100 København Ø

Tlf. 3920 2221; Mail: info@smhavn.dk

Hjemmeside: www.smhavn.dk

Kontortid:

Alle hverdage: 7.30-13.30

Mandage også åbent: 16.00-18.00


Øresunds Sejlklub Frem

BESTYRELSEN I FREM

Formand:

Laila Hansen, formand@oesf.dk

Næstformand:

Thomas Søndergaard, frem@oesf.dk

Kasserer/regnskab:

Michel Schaumburg, frem@oesf.dk

Skolechef:

Birgit Ryaa Hansen, sejlerskolen@oesf.dk

Kapsejladschef:

Morten Meyer Müller, kapsejlads@oesf.dk

Pladsudvalg:

Stig Nonbo, pladsudvalg@oesf.dk

Klubhusudvalg:

Niels Jørgen Larsen

Havnerepræsentant:

Kaare Kjerulf

1. suppleant i bestyrelsen:

Merete Hansen

2. suppleant i bestyrelsen:

Lillian Hottenroth

Revisor:

Ole Rosted

Skoleudvalg i Frem:

Seniorleder Jens Stavnstrup,

sejlerskolen@oesf.dk

Klubmåler: Poul Levin, maalebrev@oesf.dk

Adresse:

Strandvænget 65

2100 København Ø

Telefoner:

Kontoret, torsdage 18.30-20.00

Restauratøren

Tlf. 3929 3385

Hjemmeside: www.oesf.dk

Mail: frem@oesf.dk

Koøjet:

Medlemsblad for Øresunds Sejlklub

Frem.

Medieudvalg:

Redaktør (Ansvarshavende)

Hanne Flyger

Tlf. 6050 7563

Mail: koojet@oesf.dk

Jens Stavnstrup:

webmaster@oesf.dk

Oplag: ca. 800 stk.

Trykkeri: Svendborg Tryk

Kommentarer og artikler udtrykker

ikke nødvendigvis medieudvalgets

eller Frems holdninger.

Forside: Sindbad II

i Svanemøllehavnen

Foto: Vidar Illum.

3


4

Nye medlemmer

Carsten Wernebo

Øresundshøj 1 B

2920 Charlottenlund

Peter Eskekilde Køster

Jægersborggade 28, 1.tv

2200 København

Sidsel Thestrup

Rubinsteinsvej 50, 1.mf

2450 København SV

Henning Poulsen

Fredriksvej 37, 1.th

2000 Frederiksberg

Jørgen Kanters

Falkenbergvænget 32

3140 Ålsgårde

Christian Flensted Rasmussen

Gothersgade 150, 4.tv

1123 København

Flemming Reinhardt

Klokkedybet 13

2730 Herlev

Michael Hein

Skovbovænget 9

3500 Værløse

Magnus Ogren

Skarpskyttevagen 10C

S22642 Lund, Sverige

Cecilie Sandvik

Edvard Griegs Gade 1, 3.th

2100 København Ø

Jeppe Clausen

Edvard Griegs Gade 1, 3.th

2100 København Ø

Kevin Allan Christensen

Bellmannsgade 15, 3.th

2100 København Ø

Christian Korsgaard Pedersen

Godthaabsvej 109, st. tv

2000 Frederiksberg

Lene Beier

Mathildevej 18, 2. th

2000 Frederiksberg

Mikkel Østergaard Hansen

Hovmestervej 25, 4. tv

2400 København NV

Karina Rafn

Stolpehøj 82, 1. tv

2820 Gentofte

Anders Beier

Mathildevej 18, 2. th

2000 Frederiksberg

Morten Søndergaard

Skt. Annæ Plads 19A, 4. th

1250 København K

Frederik Agner Husted

Åboulevarden 60, 3. tv

2200 København N

Bjørge Sandvej

Marstalsgade 12, 5. th.

2100 København Ø


Kommentarer til ”Brev fra

Karen Boa” i koøjet nr. 2/2012

Kære Fremmere

Det er med meget stor tristhed at læse og

høre alle de skriverier, mails og rygter, der

svirrer rundt i klubben om bestyrelsens

arbejde.

ØSF er en gammel sejlklub, der har

eksisteret i 115 år. Klubben er ikke et større

selskab med lønnet personale og bestyrelse,

men en fritids/sportsklub, som i alle disse år

har været drevet af amatører. Hvor

medlemmerne gerne vil bruge deres fritid

med de værdier og formål klubben står for.

Og hvor vi i fællesskab kan have et dejligt

fristed og dyrke vores fælles interesse for

sejlads, undervisning, hyggeligt samvær mm.

Alle i bestyrelsen er demokratisk valgt

på en generalforsamling og arbejder ulønnet

i deres fritid 1-2 dage om ugen. Derudover

er der mange møder med skolen, de andre

klubber, diverse udvalg, og nu også en

projektgruppe om 1. sal på klubhuset.

Karen Boas mail

Med hensyn til Karen Boas mail, der

pludselig cirkulerede rundt i klubben, og

senere kom i Koøjet, om hendes fratræden

af bestyrelsen pga. bestyrelsens arbejde og

påstået rod i regnskaberne må jeg sige dette.

Klubbens økonomi er meget sund, og

der er ikke rod i regnskaberne. Hele

bestyrelsen inkl. Karen havde godkendt det

af den interne og eksterne revisorreviderede

regnskab. Hele generalforsamlingen vedtog

regnskabet, der var ingen der stemte imod.

Dog har det knebet for festudvalget at få

afregnet de acontobeløb af klubbens midler,

der blev stillet til rådighed til fastelavn. Selv

om Karen på flere bestyrelsesmøder lovede

at der blev afregnet, er det først for nylig

sket.

Den nye kasserer og § 14

Med hensyn til § 14 kniber det for

bestyrelsen at overholde dette, da den

nyvalgte kasserer ikke møder op om

torsdagen eller til det aftalte møde om

overdragelse af kassererens opgaver.

Når vi spørger ind til hvilke opgaver den

valgte kasserer vil løse, svarer han ’egentlig

ikke nogen’, da han ser sig selv som finansminister.

Formandskabet har derfor i samarbejde

med vores eksterne regnskabsmedarbejder

udarbejdet en slags kontrakt om,

hvilke regnskabsopgaver han vil tilbyde at

løse for klubben. Hele bestyrelsen var enig i

dette, men trods mundtlig tilsagn fra

kassereren vil han ikke underskrive kontrakten.

Jeg er meget ked af den splittelse, som nogle

forsøger at skabe i vores klub.

På sejlerhilsen Laila

5


Nyt fra skolen

Sejlsæsonen 2012 blev afsluttet med

førerprøve lørdag den 29. september

2012.

Tilmelding til vinterkurser

Vi har nu åbnet for tilmelding til de to

vinterkurser, der begge starter i uge 43.

Det drejer sig om det obligatoriske

kursus i sejlkundskab, der skal bestås

inden praktisk prøve i sejlads, og kurset i

navigation, der kan tages efter praktisk

prøve, da det er en selvstændig prøve til

duelighedsbeviset.

Navigationskurset afsluttes med

skriftlig prøve i navigation mandag den 28.

januar 2013 og mundtlig prøve mandag 4.

februar 2013, mens kurset i sejlkundskab

fortsætter til midt i marts 2013.

Bemærk, at der er begrænset pladser på

begge kurser.

6

Tilmelding til sejlads, sæsonen 2013

Vi har også åbnet for tilmeldinger til

sejlads i sæsonen 2013. Samtidig med

tilmelding skal man vælge to klargøringsdage.

Holdene fyldes i den takt tilmeldingerne

kommer ind. Så hvis du har et ønske

om at sejle en bestemt dag på et bestemt

hold, er det med at få sendt tilmeldingen

hurtigt. Tilmelding sker via skolens

hjemmeside.

Venlig hilsen

Skoleudvalget

Svanemøllehavnen.


Nyt fra havnen

Vinteren nærmer sig og den mørke tid er

ved at være over os. Båden forlades

oftere, og der er ikke så mange på havnen.

Det gør det nemmere for personer at

”kigge” efter, om der skulle være efterladt

noget, de kan bruge. Så fjern løse dele af

værdi, når båden forlades.

Skal din båd blive i vandet?

Husk, at give havnekontoret besked inden

den 15. oktober 2012, hvis din båd skal

blive i vandet vinteren 2012-2013.

Bådplads i bero

De bådejere, der har haft deres bådplads i

bero i 2012 (§ 15), skal give havnekontoret

besked inden udgangen af november, hvis

de vil gøre brug af deres plads i sæsonen

2013.

Benzinøen

Benzinøen, som tidligere lå i Svanemøllehavnen,

er nu åbnet ud for Svanemølleværket

(Kalkbrænderiløbet), og der er høflig

selvbetjening alle døgnets timer ved brug

af kreditkort. Det er oplyst, at det er

marinediesel, der sælges.

Køb af stativer og bukke

I september vil havnen igen koordinere

indkøb af stativer og bukke, hvorved vi

formentlig kan opnå en fornuftig rabat på

de indkøbte ting. Havnekontoret kan

kontaktes på tlf. 3920 2221.

Kulspul

De både, der skal op på Kulpladsen til

vinter 2012-2013, kan tages op i bedding

og blive vasket i bunden før optagning.

Kontakt havnekontoret for nærmere information

om hvilke dage, der er ”kulspul”,

eller følg med på SMHs hjemmeside, hvor

datoer for ’kulspul’ kommer til at fremgå.

Affaldscontainere

Affalds containerne er kun til dagligt affald

fra bådene, alt andet affald skal på miljøstationen/genbrugsstationen.

El-ledninger

El-ledningerne fra stander til båd skal være

en ledning af god kvalitet og 3 leder, dvs.

at ledninger med 2 ledere ikke er tilladt.

Der må heller ikke være mere end et

udtag på ledningen. I stærkstrømsbekendtgørelsen

findes 2 kapitler, der omhandler

marinaer, jf. kapitel 52 og 709 der sikrer at

havnen og bådejeren ikke kommer galt af

sted.

Førstehjælpskursus

Der er lavet en aftale med TRYG hjerteforening

om et afsluttende kursus i brugen

af hjertestarter og livreddende førstehjælp

i november.

Kurset afholdes tirsdag d. 20 november

kl. 9.00 – 12,00. Tilmelding til havnekontoret

senest 1. november 2012.

Ændring af stamdata

Husk, at give havnekontoret besked om

ændringer i adresse, mailadresse, mobilnummer,

bådnavn og andre stamoplysninger.

Det sikrer hurtigere kommunikation

mellem havnekontoret og bådejerne.

Husk, navn på båden for og agter samt

hjemstavn agter, det er et krav i havnereglementet!

Alle ønskes et godt og lunt efterår.

Med venlig hilsen

John Vestergaard, Havnefoged

7


Skoletur 2012

til Sletten Havn

8

Af Vidar Illum

Den fælles skoletur for de tre klubber blev

i år afholdt den 17.-19. august, da der

stadig var sommer i Danmark.

Fredag aften kl. 20.00 var der klargøring

af bådene med soveposer, mad osv.

Skippermøde kl. 22.00 for førerne, og

starten gik kl. 23.00 næsten uden vind,

men til gengæld med super dejligt vejr.

Stort fremmøde

Feltet var i år stort med hele 11 både og

47 deltagere, hvoraf 4 både og 18 personer

var fra Frem; Spækuline med Jens

Staunstrup, Tophat med Mogens Henriksen,

Kaneser med Søren ”Elvis” Carstensen,

Røde orm med Nikolaj Hundborg og

Sommerstemning i Sletten Havn.

en masse glade elever. Flemming Sejr og

frue stødte til i X-båden om lørdagen.

Natsejlads og navigationsøvelser

Sejlturen omfattede udover den obligatoriske

natsejlads for eleverne, også navigationsøvelser

med observationer af bøjer,

kompas-afmærkninger og priser på is i

kiosken på Hveen.

Der var dog ikke så meget plads i

Kyrkbacken, kun en enkelt af Frems både

havde fundet en plads - den hed vist nok

’snorkehat’ eller noget i den stil?

Spækoline lavede rigtig mange flotte

havnemanøvrer, men valgte til sidst at sejle

videre, da der er fartbegrænsning på 2

knob i havnen…


Efter en stjerneklar natsejlads, hvor man

blandt andet kunne se satelitter på himlen

og nyde lidt dyrlægens natmad, ankom

bådene en efter en til Sletten Havn ved 5-6

tiden om morgenen, og så var det ellers på

hovedet i køjerne.

Vækket af skønsang

Om morgenen eller om formiddagen var

det vel, blev vi vækket af sang fra nabobåden

– Åh gud hvad havde vi dog gjort, det

var ’Snorkehat’ fra Hveen med Mogens

”Tophat” Henriksen som forsanger.

Båden ”Tophat” (eller ”Klaphat” som

den senere blev døbt til i løbet af turen)

var fyldt med glade Fremmere i super

humør, hvilket var super naboer.

De 4 både fra Frem lå side om side i

havnen, og der blev hygget og spist

morgenmad og frokost i bådene.

Senere på dagen gik alle mand til

stranden syd for havnen for at svømme og

nyde det gode danske sommervejr. Der

blev sprøjtet med vand (det var dem fra

KAS) og afholdt en svømmekonkurrence,

der blev vundet af en ”stud. Gud” studerende

fra KAS – tydeligvis til ærgrelse for

Sofie fra Frem, som blev en flot nummer

to.

Fest om aftenen

Kl. 17.00 var der velkomstdrinks og snaks

på kajen, og kl. 18.00 var der festmiddag i

klubhuset.

Maden var god, og der blev uddelt

præmier for opgaveløsningerne.

Mogens ”tophat”s elever løb med

første præmien for korrekt opgaveløsning.

Stemningen var nu i top, og kl. 23.30

blev der indkaldt til stiftende generalforsamling

for en ny klub i klubberne, nemlig

stiftelsen af ”Skipper Pibe Lauget”.

Generalforsamlingen foregik i Cockpittet

på Elvis´s båd ”Kaneser”. Antallet af

deltagere til generalforsamlingen var så

højt, at man ikke kunne se havnen, når man

kiggede ud mod stævnen. Flere bemærkede,

at der kom vand ind i cockpittet, så

lavt lå den med hækken.

Klubben blev stiftet med manér og til

bestyrelse blev valgt, Søren samt undertegnede,

da det nu var os der trods alt var

kommet med idéen.

Og så forsatte festen i bådene til den

lyse morgen.

Morgenmad i Sletten Havn

med besætningen fra

Spækuline.

9


Afgang mod Svanemølle Havnen

Så var der afgang mod Svanemøllen.

På ’Kaneser’ blev der praktiseret ”mastesving”

som morgenbadning.

Det vil sige Søren og undertegnede,

der praktiserede det – Michael syntes det

var for koldt….

For dem der ikke ved hvad mastesving

er, så er det, at man tager storsejlsfaldet,

binder en fender i den, stiller sig op på

relingen bagerst i båden og giver båden

fuld gas med motoren. Så hopper man ud,

mens man holder i fenderen til styrbord,

og samtidig drejer skipper hårdt til

bagbord, og så svinger man ca. 6-7 meter

ud mod styrbord i en højde af ca. 4

meter.

10

Vigtigt, at man husker at slippe

fenderen og lade sig falde i vandet, inden

man rammer båden.

Vejret var helt fantastisk med høj sol,

30 grader og ingen vind, så flere måtte på

slæb – resten gik for motor.

Tak til arrangør Ole Brandt(Sundet),

Linda Jersin(KAS) og sidst, men ikke

mindst Jens Staunstrup fra vores egen

klub FREM.

Tak for en god tur - Vi ses til næste år !

Ny redaktør af Koøjet

søges

Vores nuværende redaktør af Koøjet,

Hanne Flyger har valgt at trække sig fra

posten grundet manglende tid. Det er vi i

bestyrelsen meget kede af, og vi vil gerne

takke for det store arbejde, hun har gjort

for klubben, og ønsker hende held og

lykke fremover.

Hvad laver redaktøren?

Redaktøren er ansvarlig for at indsamle

kommunikation til medlemmerne fra

bestyrelsen, de forskellige udvalg og

medlemmerne. Desuden deltager

redaktøren i klubbens arrangementer,

tager billeder, skriver artikler til Koøjet

og laver lay out af blad/nyhedsbrev.

Frems nyhedsbrev udkommer på månedlig

basis eller efter behov, mens medlemsbladet,

Koøjet udkommer fire gange

årligt.

Er du Frems nye redaktør?

Har du tid og lyst til at være vores nye

redaktør, så hører vi gerne fra dig. Du er

også velkommen til at kontakte Hanne

Flyger, tlf. 6050 7563, hvis du har spørgsmål

eller bare har lyst ti at høre mere.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


Svar fra Dansk Sejlunion

vedr. forslag til vedtægtsændringer

Af Dan Ibsen, generalsekretær Dansk

Sejlunion

Først og fremmest må jeg beklage, at vi

ikke har fået svaret på dette inden sommeren.

Ordensudvalget behandler kun

konkrete klagesager, hvilket er årsagen til,

at jeg besvarer henvendelsen. Jeg går ud

fra, at det mere konkret er ændringerne i

paragraf 8, som nogle påstår er ”ulovlige”.

I kan finde DS udkast til standardvedtægter

her: http://www.sejlsport.dk/

service/til-klubber/klubvedtaegter.

Disse vedtægter er i overensstemmelse

med DIF’s generelle standard for foreningsvedtægter.

Svar på forespørgsel

Grundlæggende er der efter DS opfattelse

intet til hinder for, at en klub vedtægtsmæssigt

beskriver en mulighed for udelukkelse

i en begrænset periode, i stedet for at

skride direkte til evt. beslutning om

eksklusion, som jo en meget mere drastisk

beslutning.

Det er faktisk en god ide, at en

klubbestyrelsen kan håndtere relevante

sager med en tidsbegrænset udelukkelse,

idet det er en ”mildere” sanktion end

eksklusion.

Umiddelbart er det min opfattelse, at

en bestyrelse har mandat til at træffe en

sådan beslutning om nødvendigt, men det

er en god ide, at dette fremgår af vedtægterne,

således at det er kendt for alle

medlemmer, eksisterende som nye.

Jeg kan også se af de medsendte bilag,

at tonen til tider antager en uacceptabel

karakter, hvilket kan løses gennem visse

sanktionsmuligheder hos en bestyrelse.

Jeg har nedenfor foreslået en konkretisering

af denne paragraf 8.3

Det er vigtigt, at en sådan beslutning

ikke tages med simpelt flertal. Det er også

vigtigt, at en eksklusion på en generalforsamling

ikke vedtages med simpelt flertal,

idet en eksklusion er en meget indgribende

handling. Og dette skærpes yderligere, hvis

der til medlemskabet er tilknyttet muligheden

for bådplads.

Derfor skal en sådan beslutning ske

med en klar majoritet, normalt samme som

ændring af vedtægterne.

Derfor også forslag om, at dette fastholdes

i jeres vedtægter, jf. vedtægterne af

10/3-2010.

• § 8 Udmeldelse og Eksklusion

• 8.1 (OK)

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker

skriftligt til klubben med mindst 30 dages

varsel til den 31. december, og at det

pågældende medlem ikke har noget

udestående med klubben.

• 8.2 (OK)

Når et medlem er i restance med kontingent,

pladsleje eller andre ydelser til

klubben, - ud over 1. måned efter første

rykker, kan bestyrelsen med mindst 8

dages skriftlig varsel slette vedkommende

af medlemskartoteket.

11


• 8.3 – DI Forslag til tilføjelser

Hvis et medlem overtræder klubbens

vedtagelser , reglementer o.lign. eller

udviser upassende opførsel, kan bestyrelsen

i en afgrænset periode udelukke

medlemmet fra aktiviteter eller forsamling.

Medlemmet skal have mulighed for at

fremlægge sin sag for bestyrelsen mindst

en måned før udelukkelsen træder i kraft.

Normalt vil bestyrelsen give medlemmet

en skriftlig advarsel første gang en sag

behandles, men kan i særlige tilfælde skride

direkte til udelukkelse. Bestyrelsens

beslutning om udelukkelse kræver dog, at

mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har

stemt for udelukkelsen.

• 8.4 - OK

Bestyrelsen kan indstille et medlem til

eksklusion, når særlige forhold giver

anledning dertil. Bestyrelsens beslutning

herom kræver dog, at mindst 2/3 af

bestyrelsens medlemmer har stemt for

indstillingen til eksklusion.

• 8.5 – DI forslag til tilføjelse

Vedkommende skal, inden bestyrelsen

træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til

at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at

spørgsmålet om eksklusion afgøres på den

førstkommende generalforsamling, men

dette har normalt ikke opsættende

virkning.

• 8.6 – DI forslag til ny paragraf

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal

behandles på en generalforsamling, har

vedkommende medlem krav på at få

meddelelse herom senest 7 døgn, før

generalforsamlingen afholdes. Ligesom

vedkommende har adgang til denne med

ret til at for svare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal

optages som et særskilt punkt på dagsor

denen.

12

• 8.7 - DI forslag til ændring

Generalforsamlingens beslutning om

eksklusion kræver samme majoritet som

ved ændring af klubbens vedtægter, jvf. pkt.

17. Et medlem, der er ekskluderet i

henhold til en generalforsamlingsbeslutning,

kan kun optages som medlem ved en

ny generalforsamlingsbeslutning. Her

kræves samme majoritet som ved beslutning

om eksklusion.

• 8.8 – DI forslag til tilføjelse

Ved udmeldelse, tidsbegrænset udelukkelse

eller eksklusion ydes ikke refusion for

kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.

Anbefaling fra DS

DS vil anbefale, at klubbens bestyrelsen

ved næste ordinære generalforsamling

fremsætter forslag til ændring af klubbens

vedtægter i overensstemmelse med

ovenstående.

Jeg står naturligvis til rådighed for spørgsmål

til ovenstående, eller spørgsmål i

relation til andre justeringer/tilføjelser i

vedtægter.

Sejlerhilsner Dan


Årets jubilarer 2012

Et stort tillykke til årets jubilarer.

25 år

Fra 1987

Anne Marie Larsen

Frank Hinch

Uwe Frahm

Jens Buch

Søren Nonbo Sørensen

Ditte Jessing

Elsebeth Brødholt

Eva Henriksen

40 År

Fra 1972

Frank Ebbe

Jørn Henriksen

John Kristensen

Bent Trolle Nielsen

Erling Voss Petersen

Peter Heeno Rasmussen

Poul Sørensen

Jytte Ebbe

50 år

Fra 1962

Bjarne Pedersen

60 år

Fra 1952

Krista Christensen

65 år.

Fra 1947

Jørgen Rørly

80 år

Fra 1932

Erik Libner

Oui Oui for fuld fart.

13


Vordingborglejren 2012

Igen i år blev Vordingborglejren afholdt

for sejlerne i optimisterne og FEVA´erne.

Vi havde dog også et par Zoom joller og

Laser joller med.

I år var det 30. gang, at teltpælene

blev slået i grønsværen i Vordingborg. De

første år lejren blev afholdt, blev teltene

vistnok slået op på grønsværen ved enden

af indløbet til havnen og med Gåsetårnet i

ryggen. Senere flyttede man lejren ud til

søspejdernes hus, der ligger ned til vandet

og ved indløbet til havnen. Her er langt

bedre rammer for lejren, og her er vi så

vendt tilbage til i flere årtier.

Vordingborglejren er uden tvivl

højdepunktet for sæsonen for mange af

os, og det er en uge med så faste rammer,

at vi uden problemer kan blive kvalitetsgodkendt

og ISO-certificeret.

Alt er på forhånd afklaret ned til

mindste detalje: løbeholdet starter

klokken 6.30, resten bliver vækket

klokken 7, morgenmad klokken 8,

skippermøde klokken 9, på vandet

14

Sommer i Vordingborg.

klokken 10, frokost klokken 12-14, sejlads

14-17, aftensmad klokken 18, rundbold

klokken 19, aftenskaffe og kage klokken

21.30, sengetid klokken 22.

Selv kostplanen er på plads hjemmefra

- den er iøvrigt den samme som for 10 år

siden.

Nu skulle man så tro, at der ikke er

plads til individualitet, men det er ikke

rigtig. Vores sejlere er særdeles gode til at

finde plads til egne udfordringer indenfor

tidsrammen. Der er for eksempel rigeligt

med tid til at lade pigerne hjælpe med

neglelakken, spænderne i håret samt

udtænke mulighederne indenfor de kjoler,

der fandtes i lejren.

I år havde vi et meget stort generationsskifte.

Mange af vores ”gamle” sejlere

er rykket op i Ynglingene, og det har givet

plads til de nyeste sejlere, der startede i

maj i år.

Vi havde 24 sejlere med på lejren, og

de blev delt ind i 3 hold, der hver havde

en fast træner og en hjælpetræner.


Holdene blev fordelt efter, hvor mange

timer sejlerne har været på vandet. Der

var ni på holdet med sejlere, der har

erfaring tilbage fra maj i år.

Her skal jeg være den første til at sige,

at det var ganske imponerende, hvad de

kunne og hvor lærevillige de var. Allerede

onsdag havde de så godt styr på krydsteknikkerne

og så godt fart i jollerne, at de

uden problemer kunne følge med resten af

feltet, da vi var på langtur i Gåbense om

onsdagen.

Den havn har sejlerne så omdøbt til

Gabensen, og vi voksne har helt forstået,

at en smuk naturoplevelse placeres i

forskellige kasser, når man er ung, og når

man er over 35 år.

Forplejning

Det er jo sejlernes lejr, og det er derfor

også dem, der primært står for

madlavningen. Rigtigt mange

forældre hjælper os hjemmefra med at lave

aftensmad, kager og brød, og der er ingen

tvivl om, at deres hjælp gør en kæmpe

forskel. Vi er derfor meget meget taknemmelige

for hjælpen.

Sejlerne bliver fordelt på arbejdshold,

Fire af de glade deltagere.

og der laves en turnusordning, så alle hold

kommer til at lave både morgenmad,

frokost, aftensmad og aftenshygge.

Hvert hold har en ”gammel” sejler som

teamleder. Disse er for mange år siden

navngivet Obergefreiter, der er en

betegnelse, der stammer fra den tyske hær

under 2. Verdenskrig. Titlen blev givet til

to soldater, der fik kommandoen over små

enheder, hvis soldater havde titlen

Gefreitere. De to soldater skulle præstere

noget usædvanligt for at opnå titlen som

Obergefreiter.

Den tyske hærs principper er med

andre ord overført til Vordingborglejren,

hvor disse fantastiske unge mennesker

opnår titlen gennem hårdt arbejde,

personligt indstilling og en coachende holdning

overfor deres Gefreitere.

Desværre har vi også at gøre med en

samling teenagere, der lader til at få

nulstillet deres hukommelse efter 10

sekunder, således alt ny indlæring meget

vel risikerer at gå tabt, og hvis hormoner

sender dem til tælling ved hver eneste

morgenvækning.

Men uden deres indsats, så ville lejren

være vanskelig at få til at glide i olie, som

15


den også har gjort i år. Vi er rigtigt glade

for jeres indsats og vi synes I gør det

fantastisk :-)

Ramt af uheld

Vi er generelt heldige med vejret, heldige

med humøret og heldige med rammerne

omkring lejren. I år ramte der desværre

også lidt uheld.

Vi sendte pionerlejren af sted om

lørdagen, og vi kom til Vordingborg søndag

til en opslået lejr, frysere, der kørte og et

madkammer fyldt med alle nødvendighederne.

Vi skulle med andre ord bare koncentrere

os om en god lejr. Det gik også

rigtigt godt indtil onsdag. Indenfor for 2

timer meldte 4 skader sig, og det er jo

smadder praktisk, at de kommer på samme

tid, og når det ikke er flere end, hvad der

kan være i én bil.

Skadestuen i Vordingborg var ikke

bemandet med læge, fik jeg i telefonen

oplyst af en lettere overrasket vagtlæge,

der havde vanskeligt ved at forstå, hvordan

jeg som ene voksen kunne mønstre med 3

tilskadekomne børn samt 1 voksen.

Turen gik herefter til Nykøbing Falster,

og i bilen gik snakken godt trods de

nødlidendes tilstande. Vi lærte blandt

andet, at det er bedre at være sammen

med mor end far, når man er kommet til

skade.

En mor er tilsyneladende indfølende og

medfølende, hvor en far åbenbart er af den

holdning, at hvis det ikke har sagt knæk, så

skal man enten gå eller svømme det væk.

Alle 4 tilskadekomne fik repareret

deres udfordringer, så godt som det nu lod

sig gøre, og de tog det alle fire med fint

humør.

Dog måtte vi alle 5 erkende, at vi var

en del mere nussede end gennemsnittet på

skadesstuen, så for at imødegå medpatienternes

og personalets spekulationer om

16

børnenes livsvilkår, gjorde vi flere gange

opmærksomme på vores ikke familiære

baggrund.

Forældreaften

Torsdag aften er forældreaften, hvor vi alle

sammen spiser sammen og spiller rundbold

sammen. Efter maden og rundbolden

holder vores Obergefreitere en tale. De

har skrevet dagbog over hver deres dag, og

det er ganske interessant at høre deres

observationer.

Det er dog helt gennemgående for

dem, at de alle finder morgenvækningen

unødvendig og et særdeles anmassende

påfund. Jeg synes, det er super sejt, at de

stiller sig op foran alle forældre og

kammerater og fortæller om deres

oplevelser, og det er virkeligt sjovt at høre.

I år fik vi lagkage efter Obernes tale og

en enkelt båddåb. Det var jo 30. gang

lejren blev afholdt, så det skulle fejres. Og

– det blev en aften og nat, vi sent glemmer.

Kalorierne fra kagen har ikke nået at sætte

sig på 29 ud af 36 deltagere på lejren. For

den virus, som vagtlægen havde talt om på

skadesstuen aften før, havde bestemt ikke

tænkt sig at dø hverken i stilhed eller på

anden vis gå ubemærket hen.

De opmærksomhedskrævende

bakterier sørgede for at give os en ret

surrealistisk aften og nat med opkastninger

i mængder, I tror, der er løgn.

Jeg er ikke andet end sikker på, at

nogle forældre flygtede fra Vordingborg i

ren panik. Det er helt sikkert, at vi ikke

kommer til at glemme det jubilæum.

Fredag

Fredagen blev afholdt i stilhed. Det plejer

ellers at være højdepunktet for lejren, hvor

sejlerne, der er med for 3. år, bliver døbt,

hvor vi voksne sejler mod hinanden i

optimistjollerne.

Det er Obernes arrangement og - tror


jeg – deres stille hævn for morgenvækningen.

Vi måtte nøjes med at blive på land og

få samling tropperne. Vi havde en hel

lagkage til overs, og den blev sat på bordet

om formiddagen.

Det satte tingene i perspektiv: dem der

ikke lå og kastede op, spiste lagkage – alle

med udgangspunkt fra samme lokale. Trods

alt blev fredagen faktisk en hyggelig dag og

aften, hvor de tilbageblevne sejlere

efterhånden var kommet til hægterne igen.

Guns n’ Roses for ever

Omkring bålet om aften fik vi voksne en

mulighed for at lære sejlerne, hvorfor Guns

n´ Roses altid vil være udødeligt musik.

Lørdag er nedtagning af lejren, pakning

af lastbilen og afgang til Svanemøllen.

Morgenvækning var som altid klokken

7, men denne gang uden et eneste respons

fra nogen af teltene overhovedet. Kun

snorken blev sendt som kvittering for

morgenklokkens ringen. Efter en halv time

blev forsøget gjort igen og resultatet var

det samme.

Nedpakningen og rengøringen af huset

og køkkenet foregik samtidig med morgenmaden

blev lavet, og morgenvækningen

blev forsøgt – af ét menneske.

Klokken lidt over 8 kom den første

hjælpende hånd fra København ind ad

døren, og denne undrede sig selvsagt over,

at der ingen sejlere var oppe – eller andre

voksne for den sags skyld.

Tonen var venlig og spørgende, og den

hjælpende hånd blev da også budt en kop

kaffe, mens nedpakningen forsatte.

Minuttet efter hjælperen havde

indtaget den første tår, blev tonen

parterne i mellem ændret ganske markant.

Nedpakkeren, med efterhånden stor

erfaring indenfor rengøring efter opkastninger

og for lidt søvn, blev af hjælperen

henstillet til at lave en varmere kop kaffe.

Herefter besluttede sidstnævnte sig for,

at temperaturen på kaffen var fin nok, og

at der vist nok var ting, der kunne pakkes

ned i værkstedet under lokalet han

nuværende befandt sig i.

Nedtagning af lejren

Nedtagningen af lejren gik fint, og der er

altid en lidt vemodig stemning over dagen.

Selvom vi er trætte og glæder os til at sove

længere end klokken 6.30, så er lørdagen

desværre et punktum for en rigtig god uge

med godt selskab og gode udfordringer.

Følelsen er en sikker måling for

succesen af lejren og sikkert derfor, at vi

allerede samme lørdag aften, glæder os til

at komme af sted igen til næste år.

Her til sidst vil jeg på alle os voksnes

vegne gerne takke jer sejlere for en rigtig

god uge.

I er super gode ved hinanden, og I

holder en god kammeratligt ånd ugen i

gennem. Det er en fornøjelse at være

sammen med jer, og vi håber, vi ser jer igen

til næste år.

Mange hilsner Helena

17


18

Bådejermøde

den 5. november kl. 19.00

Annoncepriser 2012

Størrelse Format (mm)

(højde x bredde)

Har du bestået Yachtskipperaf 3. grad eller højere

eksamen og er medlem af Øresunds Sejlklub

Frem, er du velkommen til at melde dig ind i

Kystskipperlauget.

Kontakt venligst oldermanden Birgit Ryaa Hansen

tlf 2648 6944. Laugssamlingen bliver i år torsdag

15. november, der vil komme mail/brev til laugets

medlemmer.

Laugsstyrelsen

Dagens ret i restauranten fra kl. 17.00 til 98 kr.

Vi støtter ungdomsarbejdet i Svanemøllehavnen

Amagerbrogade 30, st. th., 2300 København S - Telefon: 35433424

Pris pr. blad Pris (4 numre)

½ side 79x108 600 kr. 2.800 kr.

1/1 side 151x108 900 kr. 4.300 kr.

Bagsiden 151x108 - 6.000 kr.


Kommende fester

Husk, også klubbens stiftelsesfest lørdag den 17. november (ny

dato), julebanko den 2. december, børnejuletræ den 9. december

og nytårskur den 6, januar 2013.

Opslag om disse arrangementer følger senere.

19


Øresunds Sejlklub Frem · Strandvænget 65 · 2100 København Ø

ID-nr 47531

Kalender

B

2012

Oktober

6. Standernedhaling, om aftenen fest med uddeling

af dueligheds- og førerbeviser.

7. Havnetur

17. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

Uge 42: Kontoret holder lukket

November

5. Bådejermøde kl. 19.00

6. Skoleudvalgsmøde kl. 19.00

17. Stiftelsesfest

19. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

December

2. Bankospil

9. Juletræ for børn

12. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

2013

Januar

6. Nytårskur

Marts

18. Generalforsamling.

More magazines by this user
Similar magazines