NYT - Øresunds Sejlklub Frem

oesf.dk

NYT - Øresunds Sejlklub Frem

KOØJET

ØRESUNDS SEJLKLUB FREM 1/2012


2

Indholdsfortegnelse

4 Nye medlemmer

5. Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

6. Nyt fra skolen

7. Nyt fra havnen

9. Nyhed: Nyt forbudsområde

10. Nordbjærgs Bådeværft åbner butik i Skovshoved

12. KØS - tilbageblik på 2011

14. Referat fra Generalforsamlingen 2012

22. Skitse af forslag til nyt klubhus

23. Torskegilde

24. Bag om sejlerkogebogen »Huba & gryden«

26. Sommersejladser

27. Kommende fester

28. Kalender

Svanemøllehavnen:

Formand:

Morten Ingerslev, KAS

Bestyrelsesmedlem:

Kaare Kjerulf, ØSF

Svanemøllekredsen:

Charlotte Andersen, KAS

Adm. Havnefoged, John Vestergaard

Strandvænget 43, 2100 København Ø

Tlf. 3020 2221; Mail: info@smhavn.dk

Hjemmeside: www.smhavn.dk

Kontortid:

Man: 7.30-10 og 12-13.30 og 16-18

Tirs-fre: 7.30-10 og 12-13.30

Lør-søn: Lukket


Øresunds Sejlklub Frem

BESTYRELSEN I FREM

Formand:

Laila Hansen, formand@oesf.dk

Næstformand:

Thomas Søndergaard, frem@oesf.dk

Kasserer/regnskab:

Michel Schaumburg, frem@oesf.dk

Skolechef:

Birgit Ryaa Hansen, sejlerskolen@oesf.dk

Kapsejladschef:

Morten Meyer Müller, kapsejlads@oesf.dk

Pladsudvalg:

Stig Nonbo, pladsudvalg@oesf.dk

Festudvalg:

Karen Boa, festudvalg@oesf.dk

Klubhusudvalg:

Niels Jørgen Larsen

Havnerepræsentant:

Kaare Kjerulf

1. suppleant i bestyrelsen:

Merete Hansen

2. suppleant i bestyrelsen:

Lillian Hottenroth

Revisor:

Ole Rosted

Skoleudvalg i Frem:

Seniorleder Jens Stavnstrup,

sejlerskolen@oesf.dk

Klubmåler: Poul Levin, maalebrev@oesf.dk

Adresse:

Strandvænget 65

2100 København Ø

Telefoner:

Kontoret, torsdage 18.30-20.00

Restauratøren

Tlf. 3929 3385

Hjemmeside: www.oesf.dk

Mail: frem@oesf.dk

Koøjet:

Medlemsblad for Øresunds Sejlklub

Frem.

Medieudvalg:

Redaktør (Ansvarshavende)

Hanne Flyger

Tlf. 6050 7563

Mail: koojet@oesf.dk

Karen Boa:

Festudvalg@oesf.dk

Jens Stavnstrup:

webmaster@oesf.dk

Oplag: ca. 800 stk.

Trykkeri: Svendbord Tryk

Kommentarer og artikler udtrykker

ikke nødvendigvis medieudvalgets

eller Frems holdninger.

Forside: Skolebåden til eksamen,

sommeren 2011.

Foto: Vidar Illum.

3


4

Nye medlemmer

Michael Qvist

Langkærgårdsvej 26

3460 Birkerød

Søren Oskar Duvald

Rantzausgade 44A, st.

2200 København N

Sune Mikkel Krohn

Viborggade 9, 2,th.

2100 København Ø

Tonny Eschen

HC. Christensensvej 11

5960 Marstal

Patrick Fragtrup

Jagtvej 109 C, 4.th

2200 København N

Søren Banke

Kastelsvej 4, 2.th

2100 København Ø

Annoncepriser 2012

Anders Jarl Hansen

Ved Klosteret 15, 3.th

2100 København Ø

Ida Hornhaver

Ericaparken 57, 2.tv

2820 Gentofte

Jess Henri Andersen

Borreby 47

2700 Brønshøj

Petter Møller

Broderskabsvej 27

2000 Frederiksberg

Sofie Leweson

Lykkeholms Allé 3b, 4.tv

1902 Frederiksberg C

Størrelse Format (mm) Pris pr. blad Pris (4 numre)

(højde x bredde)

1/2 side 79 x 108 600 kr. 2.800 kr.

1/1 side 151 x 108 900 kr. 4.300 kr.

Bagsiden 151 x 108 - kr. 6000 kr.


Bestyrelsesmøde

- referat

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde, torsdag

den 29. marts 2012.

Tilstede:

Laila, Birgit, Karen, Merete, Lillian,

Flemming, Michel, Niels-Jørgen, Morten,

Kaare, Stig, og Thomas.

Ordstyrer: Laila

Referent: Thomas

Formanden bød Michel Schaumburg

tillykke med valget som kasserer og

velkommen i bestyrelsen.

Kommende bestyrelsesmøder:

Mandag den 16. april 2012 kl.19:00

Tirsdag den 8. maj 2012 kl.19:00

Mandag den 21. maj 2012 kl.19:00

Konstitueret bestyrelse:

Vi støtter ungdomsarbejdet i Svanemøllehavnen

Amagerbrogade 30, st. th., 2300 København S - Telefon: 35433424

Formand : Laila Hansen

Næstformand/sekretær: Thomas Søndergaard

Kasserer : Michel Schaumburg

Skolechef: Birgit Ryaa Hansen

Kapsejladschef: Morten Meyer Muller

Pladsudvalg: Stig Nonbo

Festudvalg: Karen Boa

Klubhusudvalg: Niels-Jørgen Larsen

Havnerepræsentant: Kaare Kjerulf

1. suppleant: Merete Hansen

2. suppleant: Lillian Hottenroth

Intern revisor: Ole Rosted

5


Nyt fra skolen

Klargøringen er nu i fuld gang, og mandag

den 23. april skal bådene i vandet. Så

mangler der bare tilrigning, så bådene er

klare til skolesejlads fra 30. april.

Onsdag 25. april er der orienteringsmøde

for alle elever på sejlerskolen. Her vil

du møde de andre elever fra sejlerskolen.

Sammen med din lærer og de andre

elever på dit hold, skal I bl.a. aftale, hvordan

lige netop jeres hold skal fungere denne

sommer - det er derfor vigtigt at alle møder

op til denne aften.

6

Her er Anne i fuld gang med at slibe den ene af skolebådene.

Kalenderen for første del af sæsonen:

25. april: Introduktionsmøde om sæsonen

2012

- kl. 18:30 for lærerne

- kl. 19:30 for eleverne og lærerne

28. april: Standerhejsning for hele klubben,

her håber vi at se mange fra sejlerskolen.

30. april: Første sejlaften for skolebådene.

22. juni: Tur til Flakfortet, hvor vi skal grille.

Skoleudvalget


Nyt fra havnen

Bundmalingsbekendtgørelse

vedtaget.

Miljøstyrelsen har oplyst, at en ny bundmalingsbekendtgørelse

nu er vedtaget og

optaget i Lovtidende.

Den nye bundmalingsbekendtgørelse

udskyder forbuddet mod brug af biocidholdig

bundmaling til 1. januar 2015.

Udskydelsen er utrolig vigtig for

lystbådehavnenes fortsatte drift og

økonomi. Et stop for anvendelse af de traditionelle

biocidholdige bundmalinger pr. 1.

januar 2012 ville nemlig have medført en

væsentligt øget mængde begroning på

skibsbundene og resulteret i meget store

økonomiske og praktiske problemer for

lystbådehavnene.

Der er dermed 3 år til at finde brugbare

og miljørigtige løsninger. I den forbindelse

er det positivt, at Miljøstyrelsen fortsat

støtter udviklingen af mindre miljøbelastende

bundmalingsprodukter. Udskydelsen

indebærer også, at EU´s godkendelsesordning

for biocider/bundmaling i 2015

forhåbentligt vil være implementeret i

Danmark.

Miljø:

Foråret står for døren og dermed også

klargøring af båden, men husk at gøre det

på en skånsom måde overfor miljøet.

Husk, at alt slibe- og malerarbejde skal

foregå efter din klubs pladsreglemet. Dette

for at skåne andre bådejere på pladsen, dig

selv og miljøet.

Når affaldet skal bortskaffes, så gør det

på den rigtige måde, og sorter affaldet

rigtigt. På miljøstationerne er der opsat

skilte med, hvad der skal i hvilke beholdere.

Husk, at det er dig selv, der indirekte,

kommer til at betale, hvis affaldet ikke er

sorteret rigtig. Selskabet, der afhenter

miljøaffaldet, er meget opmærksomme på

dette.

De store containere ( blå ), der gerne

kun skulle indeholde dagrenovation fra

sejlere/bådejere, er IKKE til malerruller,

tomme malerdåser, oliebøtter og andet

miljøfarligt affald. De er heller ikke beregnet

til haveaffald, kontoraffald og andet

affald, der ikke kommer fra havnen. Finder

vi ”synderen” vil regningen blive videresendt.

Beskæring

Beskæring og oprensning af buskene ved

parkeringspladsen udfor roklubberne er nu

godt i gang. Kommunen, der foretager

beskæringen, tager et stykke af gangen for

ikke at genere brugerne af parkerede biler.

Navn på båden

Ifølge havnereglementet skal der være

tydeligt navn og hjemhavn på båden agter

og navn foran på båden, da det skal kunne

læses fra land/broen.

Er der ikke navn på båden, som kan ses

fra land/broen, vil vi i første omgang sætte

en seddel på båden og samtidig kontakte

bådejeren.

Bådejeren vil få 14 dage til at sætte

korrekt navn på båden, sker dette ikke

betragtes det som misligholdelse af aftalen

med deraf følger, jævnfør havnereglementet.

Det er ikke for at genere bådejerne, at

vi beder om navn på båden, men Svanemøllehavnen

A/S er forpligtiget til at sørge for

7


dette ifølge forpagtningsaftalen med By og

Havn (tidligere Københavns Havn ). Men

også af sikkerhedsmæssige hensyn til

personalet, der skal kontrollere, at det er

den rigtige båd, der ligger på pladsen, når

der bl.a. sættes årsmærker på.

Forsikring:

For at overholde vores forpagningsaftale

med By og Havn vil der forekomme

stikprøvekontrol på bådenes ansvarsforsikring.

De enkelte bådejere vil få direkte

besked, og vi skal så bede om en kopi af

forsikringen samt en kvittering på at denne

er betalt.

El:

Jævnfør stærkstrømsreglementet for

marina`er (kapitel 709 bilag A) skal

tilslutningen til en strømstander være

forsynet med jord og være i èn længde

uden samlinger. Dette af sikkerheds

hensyn.

Lågen ud til midtermolen.

Lågen ud til midtermolen har indtil nu

fungeret efter hensigten og vil blive

nedtaget ved sommersæsonens start. Kort,

der er kodet til lågen vil automatisk udløbe.

Blå beholdere ved nordmolen

De tre blå beholdere, der er opsat ved

udkørslen til nordmolen/Svaneknoppen, er

opsat af Nordhavnsvejen og er beregnet til

at filtrere det grundvand, der bliver pumpet

ud, når grundvandet sænkes i forbindelse

med etableringen af tunnelen til Nordhavnsvejen.

Se det aktuelle vejr i

svanemøllehavnen

Svanemøllehavnen har fået installeret en

vejrstation på havnehuset. Gå ind på

hjemmesiden www.smhavn.dk, brug link til

vejret og se det aktuelle vejr i svanemøllehavnen.

Siden er åben for alle.

8

Vandscootere

Ny bekendtgørelse fra Naturstyrelsen giver

nu vandscootersejlere flere muligheder for

at sejle, men sikrer samtidig at kysterne

- og dermed de badene - er beskyttede.

Vandscootere skal nemlig holde sig i en

zone på minimum 300 meter fra kysten.

Tranporten ud til 300 meter zonen skal

foregå vinkelret på kysten med en hastighed

på maksimalt 5 knop. Hvis vandscooteren

søsættes fra en havn, skal man følge

sejlløbet ud til de 300 meter fra kysten.

Alle ønskes en god start på 2012 sæsonen.

John Vestergaard

Havnefoged


Nyt forbudsområde

I forbindelse med etableringen af den nye Krydstogtsterminal i

Københavns Nordhavn, er der etableret et afmærket forbudsområde.

Alle skibe og både opfordres til at overholde

forbuddet mod at sejle ind i arbejdsområdet.

Forbudsområdet er etableret af

Søfartsstyrelsen (SFS) i henhold til lovbekendtgørelse

nr. 654 af 15. juni 2010 om

sikkerhed til søs, §6, nr., og overtrædelse af

forbuddet straffes i henhold til samme lov,

§28, nr. 3.

Læs mere om forbuddet på www.oesf.dk

Kilde: Søfartsstyrelsen. Kortudsnit fra Efterretninger for Søfarende.

9


Nordbjærgs Bådeværft åbner

ny butik i Skovshoved

Efter Claus V på Østerbro lukkede, har det ikke været let at finde

sejlertøj og bådegrej i den nordlige del København. Nordbjærgs Bådeværft

på Skovshoved Havn har taget udfordringen op, og åbnet en

veludstyret butik med alt til sejleren.

Butikken åbnede i det små i 2009, men står

nu, efter en større renovering, forårsklar,

fuld af nye varer og parat til at servicere de

mange sejlere i København og omegn.

Lars Nordbjærg, 4. generation i

Nordbjærgs Bådeværft, er manden bag

initiativet og bestyrer af butikken.

- Der er lukket mange bådudstyrsforretninger

i Københavnsområdet de senere år. Så da

Claus V valgte at lukke efter skybruddet sidste

sommer, var det oplagt at vi udvidede

sortimentet, fortæller Lars Nordbjærg.

- Enten skal man til Amager eller til

Rungsted for at finde en velassorteret

bådudstyrsforretning, så beliggenheden på

Skovshoved Havn er perfekt, lige midt i

området, og vi har også gode p-muligheder.

Både grej og rådgivning

Vægten er lagt på maling, plejemidler,

udstyr til joller, tovværk, bolte og skruer

og meget mere. Og har butikken ikke lige

den ønskede vare, bestiller Lars den gerne

hjem, og det er som regel levering fra dag

til dag.

Fordelen ved at have bådeværftet lige

ved siden af butikken er, at værftets

bådebyggere kan hjælpe med at rådgive

sejlerne, hvis der er særlige problemer med

båden eller eventuelle spørgsmål.

- Vi har mulighed for at trække på vores

bådebyggeres kompetencer, så vi kan hjælpe

med gode råd og anvisninger, på hvordan et

10

givent problem skal løses, siger Lars Nordbjærg.

Sejlertøj og sikkerhed

Udover det mere gængse bådudstyr, kan

Nordbjærgs bådudstyr også sørge for, at

sejlerne kan blive klædt ordentligt på.

- Vi har de førende mærker indenfor

såkaldt teknisk sejlertøj, og så har vi selvfølgelig

sikkerhedsudstyr som f. eks. redningsveste,

lover Lars.

Lars Nordbjærg er udover at være

butiksbestyrer i Skovshoved også aktiv

MatchRace sejler og kan sætte adskillige

vundne mesterskaber på cv’et.

Butikken er åben fra tirsdag til fredag 10 –

17.30 og lørdag 10-13. I april og maj åbent

alle dage.

Mere information:

P. Nordbjærgs Bådeværft Aps,

Skovshoved havn 14,

2920 Charlottenlund


Tilbuddene gælder kun i marts - maj og sålænge lager haves

Bådudstyr i

det nordlige

København

849,-

Vejl. pris 1199 kr

SPAR 350 kr

»Vi kan trække på vores bådebyggeres kompetencer,

så vi kan hjælpe med gode råd og anvisninger,

på hvordan et givent problem skal løses...«

Særtilbud på Hempels

mest solgte bundmaling

Mille Xtra.

2,5 l. - Dækker 13 m 2 /l.

Flere farver

P. NORDBJÆRGS BÅDEVÆRFT

1998,-

SKOVSHOVED HAVN

Kampagnepris/sæt

SPAR 500 kr

Gill IN11 sejlersæt

Fantastisk pris og

perfekt pasform.

Kraftige materialer.

•3-lags

• Fleece lommer

• Stor krave med

Hi-vis hætte

• Str. XS-XXL

Vejl. pris:

Jakke 1499kr

bukser 999 kr

P. Nordbjærgs Bådeværft Aps • Skovshoved havn 14 • 2920 Charlottenlund • Tlf. 39 63 60 22

e-mail: info@nordbjaerg.dk • www.nordbjaerg.dk

49,- Vejl. pris 74 kr

SPAR 25 kr

Malerbakkesæt – QPT,

18 cm, microlon rulle,

velegnet til bundmaling og

primer (store flader)

Butikkens

åbningstider

Ti. - fr.: 10 - 17.30

Lørdag: 10 - 13

Søn. - man.: lukket

April og Maj:

åbent alle dage

11


KØS Sejlsport - 2011

2011 var endnu et godt år i KØS Sejlsport,

med aktiviteter stort set hver dag i hele

sæsonen.

Jollerne havde frivillig kapsejladstræning

mandag, ordinær træning tirsdag og

torsdag og træning på engelsk fredag. Som

et nyt initiativ, blev der startet et decideret

begynderhold med et velplanlagt introduktionsforløb,

hvor alle på holdet startede

samtidig, så de kunne følges ad på de første

svære sømil.

Ynglingene sejlede også skolesejlads i

løbet af ugen, og desuden bidrog juniorerne

med at lægge mærker til kølbådenes

kapsejlads om onsdagen.

To 2’er joller

2011 blev også året, hvor vi solgte en af

vores efterhånden gamle ynglinge og i

stedet investerede i to lettere brugte 2’er

joller, som de lidt større sejlere kan blive

udfordret i.

Vi fik et sponsorat fra Københavns

12

Andelskasse, som hjalp til at dække nogle af

udgifterne. Desværre fløj en af de nye joller

ned fra sine bukke under en af januar

stormene og pådrog sig en slem skade, som

forsikringen nu skal vurdere. Vi håber

meget, at jollen er klar til at gå på vandet,

når sæsonen starter igen.

Apropos både, der snart er klar, så er

vores yngling med sejlnummer 12, der i

lang tid har ligget med kølen i vejret ved at

være færdigrenoveret. Nu skal den bare

vendes om og have lidt mere kærlighed, og

så er den klar til bølgen blå.

Vordingborglejren

Vores årlige sommerlejr, Vordingborglejren,

for optimister og feva-sejlere var

vanen tro en stor succes. Den har nu været

afholdt hvert år i snart 30 år og 2012-lejren

er allerede under planlægning. Ungdomsafdelingen

afholdt også tradition tro sommertur

med deltagelse af 3 ynglinge og en

følgebåd. Vejret viste sig i år ikke fra den


edste side, så konvojen nåede at blæse

inde i flere omgange, inden den vendte om

i Hornbæk.

Det største teori-undervisningshold

Her til vinter har vi oprettet det største

teoriundervisningshold i mange år for

ynglingesejlere, der ønsker at tage duelighedsbevis.

Nu håber vi så, at de alle består, så vi

har et nyt kuld førere, der kan lære fra sig.

Optimisterne holder teoriundervisning

over 4 lørdage i løbet af vinteren. Lørdagen

er valgt, da det passer børnefamilierne

bedre ikke at skulle stresse fra arbejde for

at aflevere sultne og trætte børn i havnen

på hverdagsaftenerne.

Administration

På den administrative front arbejder vi på

at overdrage nogle af de lidt sure administrative

opgaver, som for eksempel

bogføring og kontingentopkrævning, til

Svanemøllehavnens ansatte. Det vil befri

nogle kræfter til aktiviteterne på vandet –

og det er jo dét, der er det sjove.

Har du lyst til at lære at sejle?

Hvis du er ung (under 25 år gammel) og

har lyst til at lære at sejle. Så gå ind på

www.kos-sejIsport.dk og udfyld skemaet,

der kommer frem, når du klikker på

”Indmeldelse” i det øverste højre hjørne.

Så vil du blive kontaktet af en træner, inden

sæsonen starter.

Mange tak for et godt år

Venlig hilsen alle os i KØS

Klargøring i høj sol.

13


Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamling* - Øresunds Sejlklub Frem.

Mandag den 19. marts 2012.

Referent: Thomas Søndergaard

14

* Bemærk, at referatet endnu ikke var godkendt ved redaktionens slutning.


Formanden Laila Hansen bød velkommen

til generalforsamling 2012.

Inden der blev taget hul på dagsordenen

bad formanden forsamlingen rejse sig og

mindes de medlemmer, der i årets løb var

afgået ved døden med et øjebliks stilhed.

Medlemmer, der vil være savnet i såvel

klubben som hos pårørende:

Inga Alice Laursen

Jens Eising

Tom Mejer

Anker J. Nielsen vor tidligere mangeårige

formand

Ad 1 – valg af dirigent.

Ole Victor Nielsen bliver foreslået og

valgt. Efter konstatering af generalforsamlingens

lovlighed, blev Thomas Søndergaard

valgt som referent, og der blev

nedsat et stemmeudvalg, bestående af

Connie og Georg Jensen, Erik Rosenlund,

Helle Pedersen.

Ad 2 – bestyrelsens beretning - ved

formanden, Laila Hansen.

Jeg vil gerne takke de personer, som altid

gør et stort frivilligt arbejde for klubben.

Vores halvtage fra branden er genopført,

og vores juniorbro er bygget i løbet af

vinteren. Jeg takker alle, der gør et frivilligt

arbejde på sejlerskolen med vinterundervisning

sejlads mm.

Jeg vil takke hele bestyrelsen for det

store arbejde de lægger i klubben en til to

aftener hver uge året rundt.

Jeg har deltaget i møder med havnen

om den nye aktionærlov, som indebærer at

vi skal ændre forretningsorden og vedtægter

for havnen.

Vi har deltaget i diverse møder med

KØS og formænd fra SS og KAS.

Vi har arbejdet med pladsreglement og

vedtægter. Fulgt op på forpagtningsaftalen.

Jeg vil også gerne rose vores nye

’Koøjet’, som jeg syntes er blevet et rigtig

flot klubblad.

Jeg vil især takke vores kasserer

Flemming Vornøe, som har brugt rigtig

mange timer for klubben og beklager at

han ikke ønsker at fortsætte.

Skoleudvalg v. Birgit Ryaa Hansen:

I sæsonen 2011 var der ikke fyldt helt op

på vores hold i sejlsæsonen. Der var et

hold, der ikke blev oprettet, da vi manglede

3 elever, men de øvrige hold kørte

fint hele sommersæsonen.

Om mandagen har vores kapsejladshold

sammen med holdene fra de øvrige

sejlerskoler i Svanemøllekredsen trænet på

kapsejlads, det vil sige starter, kapsejladsregler,

trim mv. Om onsdagen har et hold

fra sejlerskolen deltaget i onsdagskapsejladsen.

Der er til den kommende sæson så

stor tilslutning til kapsejladsskolen, at vi

både får hold om mandagen og torsdagen,

foruden holdet, der deltager om onsdagen.

Det er dejligt at så mange af eleverne

vælger at fortsætte, efter de er færdige

med den almindelige sejlerskole.

Ture til Flakfortet

Vi har nu i to sæsoner haft en tur til

Flakfortet en fredag, hvor vi griller, så nu

kan vi vel sige, det er blevet en tradition.

Vi mødes en fredag, hvor vi sammen

med de private både, der vil deltage, sejler

til Flakfortet. De 2 år vi har gjort det, har

vi valgt kun at sejle i private både, så

eleverne på denne måde får prøvet andre

både en skolebådene. Det har desuden den

fordel, at der er motor på, så vi også kan

komme hjem igen i ordentlig tid, hvis

vinden er forsvundet om aftenen, når vi er

klar til at sejle retur.

Stor tak til de, der har lagt båd til. Vi

håber, I vil stille op igen i denne sæson,

15


hvor vi har planlagt denne tur til fredag 22.

juni, hvor vi mødes ved skolebådene kl.

17.00. Hvis der er andre, der gerne vil

med, er I meget velkomne. Kontakt

venligst sejlerskolen.

Svanemøllekredsens fælles skoletur

Der var igen pæn tilslutning til i Svanemøllekredsens

fælles skoletur. Tak til alle, der

var med som førere og derved gjorde det

muligt for os at få eleverne ud på andet

end den ugentlige sejlaften. Denne fælles

skoletur er samtidig en af de muligheder,

der er for at deltage i natsejlads.

Fælles sommertur

Igen i ferien 2011 var der arrangeret fælles

sommertur for alle sejlerskolerne i

Svanemøllekredsen med KAS som

arrangør. Vi havde et par elever med på

turen. Vi håber, det på et tidspunkt bliver

muligt for os selv at have en af vores både

med, da der igen i år er indbudt til 3 ugers

16

Stemning fra Generalforsamlingen 2012.

fælles sommertur igen med KAS som

arrangør.

Sejlkundskabskurset

I vintersæsonen har vi som de tidligere år

igen haft to hold på sejlkundskabskurset,

der kører torsdag aften, og et hold med

navigation, der har kørt om mandagen.

24-timers sejlads

Desværre kniber det med at få førere til at

sejle de to 24-timers sejladser, så der var

heller ikke i 2011 nogen af vores skolebåde

med, men Tue Christensen har været

venlig at tage nogle af skolens elever med.

Til gengæld arrangerer Sejlklubben

København (tidl. Øst) natsejlads i september

for skolebådene, og her har vi haft

elever med.

Praktisk prøve

I september 2011 havde vi 18 af vores egne

elever til praktisk prøve. Desværre var der


fire af eleverne, der ikke bestod. Vi har på

lærermødet i januar talt om, hvad vi kan

gøre for at ruste vores elever bedre til

prøven. Så det prøver vi i denne sæson.

I januar/februar 2012 har der været

prøve i navigation med 11 deltagere, her

var der to, der ikke bestod.

Elever på lærerkursus

Denne vinter har vi igen haft to beståede

elever på lærerkursus - de kan nu sejle som

føl og kan træde til som vikarer. Hvert år

opfordrer vi de, der består prøven til at

tage lærerkursus og sejle som føl, da det er

vigtigt for skolen, at vi har nok vikarer at

tage af.

Klargøring

For at kunne deltage på et hold i sejlsæsonen

skal eleverne deltage med to dages

klargøringsarbejde, som er en del af

undervisningen, og i år er vi startet lørdag

10. marts.

Klargøringen fortsætter hver weekend

frem til og med 29. april med tilrigning, så

sejlsæsonen kan starte mandag 30. april.

Ledige pladser til første års elever

Vi har stadig ledige pladser i år til nye

første års elever, men vi håber at få besat

alle pladser, inden sæsonen starter.

Tak til frivillige lærere

En stor tak til alle frivillige sommer- og

vinterlærere, samt bådsmænd som er

tilknyttet sejlerskolen, uden jeres store

indsats var det ikke muligt for os at køre

sejlerskolen.

Havnerepræsentant i

Svanemøllehavnen ved Kaare Kjerulf:

Stikmolen M1 (den lange med knækket

foran roklubberne) er forsat principielt

ikke placeret endeligt, vi forventer dog, at

den bliver, hvor den nu er.

Havnehuset (med vaskeri, toiletter og

kontor mv.) blev overtaget af havnen og

taget i brug. Budgettet for byggeriet er

overholdt.

Gitterport til midtermolen opsat for vinteren

(opsættes igen næste vinter).

Runderingsordningen for bådejere blev

opgivet for dette år, da parterne ikke

fandt, at forsikringsforholdene var tilstrækkeligt

belyst.

Nye vedtægter

Klubberne og havnen er i gang med at

udarbejde nye vedtægter for selskabet,

idet aktieselskabslovgivningen er ændret.

Der er ingen principielle ændring i

ejerskabet som forsat er med 1/3 til hver

sejlklub i havnen,

Cashloader

Der opsættes cashloader ved østmolens

landfæste.

Ventelister

Ventelisterne er gennemsnitligt set noget

kortere end tidligere.

Ophaling af både

Et udvalg har gennemregnet og vurderet

forskellige scenarier for ophaling af både

fremover og fundet, at dette kan effektiviseres

og billiggøres væsentligt, idet vi

tilsammen anvender ca. 750.000 på

ophaling og søsætning pro anno.

Bestyrelserne i de tre klubber er blevet

orienteret herom og skal her 2012 melde

tilbage om, hvilken interesse der er for at

gå videre med sagen. ØSF kan selvstændigt

vurdere, om vi parallelt hermed vil

videreføre vores bedding.

Diverse spørgsmål:

Robert Andersen spørger: Ramper til

flydebroer er ”dødsramper” ved lavvande?

17


Kaare Kjerulf svarer: Ramperne vil

blive forlængede.

Niels Johansen spørger: Hvad med tankstationen?

Kaare Kjerulf svarer: tankstationen

skulle åbne 1.maj. Hvis den ikke gør det, vil

havnen stille noget til rådighed.

Charlotte Bak spørger: Hvad med cykelstativer

ved havnehuset?

Kaare Kjerulf svarer: Der vil komme

cykelstativer ude ved vejen, vi vil ikke have

dem inde ved havnehuset.

Festudvalg/medieudvalg

ved Karen Boa:

Yngre mennesker efterlyses

11 fester afholdt, yngre mennesker

efterlyses. Der vil som noget nyt blive

afholdt haloween 1. oktober i klubben.

Næste arrangement er standerhejsningen.

Medieudvalg

Medieudvalget: Koøjet og nyhedsbrevet

kører, hvis man vil med på maillisten så

send en forespørgsel til mig.

DS Konference

Jeg deltog på DS konference i Vejle

sammen med Lillian Hottenroth. Det var

meget interessant med hensyn til strategier

og modulopbyggede skolesystemer.

Birgit roses for organiseringen af Frems

sejlerskole.

Klubhusudvalg ved

Niels-Jørgen Larsen

Klubhusets tag og el-installation afventer

en overordnet beslutning.

Låsesystem for klubben er ikke afklaret.

Der har været indbrud og hærværk i

klubhuset. Det har været diskuteret om

der skulle opsættes overvågning. Bestyrelsen

har pt. fundet det for dyrt at iværksætte.

18

Varmeanlægget er blevet afkalket og

holder tilsyneladende.

Toiletter på 1. sal bliver ikke behandlet

ordentligt. Der er nogen, der ikke kan

finde ud af at opføre sig ordentligt, så fra

tid til anden er de meget ulækre, desværre.

Pladsudvalg ved Stig Nonbo

Lister til søsætning er opsat.

Kapsejladsudvalg ved Morten Meyer

Müller

Vi havde ingen stævner, men løftede vores

forpligtelse med afviklingen af onsdagssejladserne.

Det blev til to sejladser før

sommerferien og to efter.

Det gør vi også i 2012, men der bliver

det tre sejladser før sommerferien og en

efter.

Fælles stævneafvikling

Gruppen omkring Svanemøllekredsens

diskuterer fælles stævneafvikling og evt.

fælles dommerbåd.

Vi er reelt ikke i stand til at løfte et

større stævne - f.eks. EM af en eller anden

slags.

Ad 3 - Regnskab og budget ved

Flemming Vornøe

Regnskabet nåede desværre ikke at komme

med i det sidste Koøjet, før Generalforsamlingen,

derfor vil jeg bruge lidt mere tid

på, at gennemgå og uddybe det.

Flemming gennemgår herefter regnskab

og budget samt fastsættelse af kontingent.

- Medlemstallet daler lidt.

- Investering i printer til medlemskort giver

underskud.

- Forpagtningsaftale med restauratør

gennemgås.

- Københavns kommune vil nu have penge

for pladsen.


Diverse spørgsmål:

Martin Nørgaard spørger om klubbens el

udgifter på 67.000 kr.?

Flemming Vornøe svarer, at der har

været rod i målere. Efter ny forpagtningsaftale

vil prisen blive væsentlig mindre.

Robert Andersen mener, at alle medlemmer

bør have et medlemskort.

Regnskab, og budget bliver godkendt af

Generalforsamlingen.

Ad 4 - fastsættelse af kontingent –

ved Flemming Vornøe

Ny takster gennemgås af Flemming Vornøe

og godkendes af Generalforsamlingen.

Ad 5 – Behandling af forslag fra

bestyrelsen og medlemmer ved

Thomas Søndergaard

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer,

der er fremsendt til alle medlemmer,

gennemgås.

På billedet ses blandt andre Lillian Hottenroth og Mogens Henriksen.

Indkomne forslag og spørgsmål fra

medlemmer, udleveret som bilag til

generalforsamlingen gennemgås ligeledes.

Vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

er at betragte som en samlet pakke. Der

er tale om en almindelig modernisering og

tilpasning, f. eks. hvis klubben måtte

opløses skal evt. overskydende midler

anvendes på lokale nære aktiviteter evt.

naboklubberne eller havn.

Der ønskes en generel stramning af

disciplinærmidler overfor medlemmer, der

ikke kan opfører sig ordentligt. Samme

linje som hos havnen - nul-tolerance. Det

giver også en præventiv effekt.

Kontingent skal ikke kunne betales på

dagen for Generalforsamlingen for at få

stemmeret, da det lægger unødigt pres på

bestyrelsen, der skal varetage Generalforsamlingen

(GF).

19


Diverse svar

1) Charlotte Bak svares: Forslaget kræver

en vedtægtsændring, GF må afgøre om det

er en god idé, hvis ja kan forslaget optages

på næste GF.

2) Troels Broholm Halse svares: Forslag til

vedtægtsændringer er en samlet pakke.

- Ad.8.3 Det berører ikke retten til havneplads

eller havn. En afgrænset periode er

min. 3 max. 12 mdr. eller til bestyrelsens

administrative afgørelse.

- Ad.8.6 Vi mener der står det samme,

men erkender, at din formulering er bedre.

Det er kun GF der kan ekskludere

medlemmer.

- Ad.9.5 Hvis man er ude, er man ude, er

man inde, er man inde.

Forklaring:

Alm. modernisering. Betaling af kontingent

kan ikke ske på GF dagen for at få stemmeret,

da det lægger et unødigt pres på

bestyrelsen, og hvorfor ikke bare betale

rettidigt.

Anvendelsen af klubbens evt. formue

ved evt. opløsning.

Bestyrelsens disciplinære muligheder

styrkes, nul-tolerance politik. Præventiv

effekt. I øvrigt samme linje som havnen.

3) Ole Albrechtsen svares: Tak for

tilsendte. Bestyrelsen mener ikke, at dit

forslag ændrer ved indholdet. Vi anerkender,

der er formulerings- og stavefejl, som

vi selvfølgelig vil rette til den evt. trykte

udgave af vedtægterne.

Øvrige kommentarer

Leif Boa er ked af, at bestyrelsens forslag

til vedtægtsændringer er en samlet pakke.

Leif Boa mener, at bestyrelsens forslag

med regler for eksklusion er i modstrid

med DS vedtægter, og dermed ulovlige.

20

Leif Boa, som er meget vant med

bestyrelsesarbejde, anbefaler bestyrelsen,

at deltage i kurser omkring bestyrelsesarbejde

og påpeger, at der er skærpede krav

om ansvar for bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen trækker herfor forslagspakken

tilbage for granskning og efterprøvelse.

Bestyrelsen trækker forslag tilbage

og dermed falder det.

Michel Schaumburg mener, at det er sund

fornuft at lade bestyrelsens forslag falde.

Mange ændringer kommer man ikke til at

savne.

Poul Levin mener, at Charlotte Bak´s

forslag er underligt. Betal, hvad det koster,

enten eller.

Efter GF debat falder Charlotte Bak´s

forslag.

Forslag til nyt klubhus ved Vidar

Illum

Laila Hansen introducerer:

Der er udsendt en folder til alle medlemmer

med visioner og et skitseforslag om et

nyt klubhus.

Flere medlemmer har udtrykt ønske

om et klubhus for medlemmerne og

ordentlige forhold for sejlerskolen.

Uanset om et sådant projekt bliver til

virkelighed, skal der under alle omstændigheder

afholdes omkostninger for renovering

af tag og el installation på klubhuset.

Vidar Illum gennemgår herefter

projektet.

Efter stor debat beslutter GF med et

overvældende flertal at bemyndige

bestyrelsen til at få udarbejdet teknikerprojekt,

myndighedsbehandling, og

håndværkertilbud på klubhusets udvidelse.

Vi vil i den forbindelse afklare om det er

muligt at opnå et længere opsigelsesvarsel

på vores lejemål fra Københavns kommune.


Ad 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kasserer Flemming Vornøe modtager ikke

genvalg.

Skolechef Birgit Ryaa Hansen bliver

genvalgt.

Havnerepræsentant i SMH Kaare Kjerulf

bliver genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Plads Stig Nonbo bliver

genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Klubhus Niels-Jørgen

Larsen bliver genvalgt.

Der bliver forespurgt på ny kandidater til

posten som kasserer.

Michel Schaumburg melder sig som

kandidat som kasserer og bliver valgt.

Skolechef Birgit Ryaa Hansen bliver

genvalgt.

Havnerepræsentant i SMH Kaare kjerulf

bliver genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Plads Stig Nonbo bliver

genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Klubhus Niels-Jørgen

Larsen bliver genvalgt.

Ad 7 - Valg af 1. suppleant

Lillian Hottenroth bliver genvalgt.

Ad 8 - Valg af intern revisor

Ole Rosted bliver genvalgt.

Ad 9 – Eventuelt

Formanden Laila Hansen takker bestyrelsen

for et godt samarbejde

Vi siger mange tak til Flemming Vornøe

for hans store arbejde for klubben

Støttegruppe til nyt klubhus

Der opfordres til at oprette støttegrupper

for det nye klubhus.

Kirsten Hansen, Anne Ristig, Torben

Schipper og Sofie Kønigsfeldt melder sig.

Tove foreslår, at vi investerer i et nyt

højtaleranlæg.

Leif Boa anbefaler, at vi ser vores vedtægter

efter og kommer med flere referater

fra bestyrelsesmøder. Anbefaler bestyrelsen

seminarer om bestyrelsesarbejde.

Formanden Laila Hansen siger tak for god

ro og orden på Generalforsamlingen og tak

til de mange, der er mødt op.

Der udbringes et leve for Øresunds

Sejlklub Frem

Thomas Søndergaard

21


oms

oms

af NYT

Forslag til “KLUBHUS”

ombygning af klubhus

Økonomi

E. C. Bygningssyn har foretaget en økonomisk vurdering af projektet efter V&S

byggedata:

Klubhus kan overslagsmæssigt udføres for ca. kr. 1.700.000,- inkl. moms

Tagterrassen kan overslagsmæssigt udføres for ca. kr. 600.000,- inkl. moms

Ingeniør/arkitekthonorar vil beløbe sig til ca. kr. 145.000,- inkl. moms

I alt ca. kr. 2.445.000,- inkl. moms

Note: Der er forhandlet en rabat på ingeniør/arkitekt honoraret på kr. 90.000,-

Prisoverslaget indeholder ikke maling og spartling af vægge og lofter, finansiering, indretning af

lokaler, byggetilladelse, advokat mv.

22

Klubhus set fra vandsiden

Klubhuset set fra østsiden

Godkendelse fra kommunen

Projektet har været forelagt Køben-

N


Torskegilde

Af Vidar Illum

Fredag den 27. januar 2012 blev der traditionen

tro afholdt torskegilde i Frem.

I restauranten blev der serveret kogt og

saltet torsk med kartofler, sennepssovs og

alverdens tilbehør, som der bør være ved

et torskegilde.

Gorm Boa bød velkommen til årets

torskegilde, og det varede ikke længe, før

de første vittigheder ”fløj” hen over

bordet. Der var kun enkelte protester

over de kvindelige deltagere, idet man

mente, at det lagde en dæmper på selskabet

– det skulle dog senere vise sig ikke at

være tilfældet.

Hvis min farfar Herluf Illum Hansen

(Kystskipperlauet) havde levet og været

med til torskegildet ville protesterne været

kommet fra ham. Idet hans holdning i

øvrigt var, at kvinder ikke havde noget at

gøre på et skib.

Der var rigtig mange ”saftige” historier,

men Pia Dorthea Rafn havde forberedt sig

Efterlysning

- billeder af Victoria

til slagets gang og løb af med sejren som

årets kanon konge eller skulle vi sige

dronning. Et stort tillykke herfra !

Efter udnævnelsen kom der en enkelt

kommentar ved mit bord om, at ”hun nok

skulle hjem og vaske sin mund med sæbe”.

Torskegildet er i øvrigt en af Frem’s

meget gamle traditioner.

Er der nogle i klubben, der ligger inde med fotos af Gunnar Svenssons gamle båd

’Victoria F5’? Så vil jeg være meget interesseret i at se dem.

Kontakt venligst Vidar Illum på vi@vidarillum.dk

23


Bag om ’Huba & gryden’

Multikunstneren Morten P. W. Madsen, i daglig tale kaldet Huba,

udkommer i maj måned med sejlerkogebogen ’Huba & gryden’.

Retterne er krydret med Hubas egne fotos, illustrationer fortællinger og

refleksioner over livet.

Af Hanne Flyger

Koøjet møder Huba i hans båd ’Kildevæld’

en blæsende, kold lørdag med høj sol.

Båden gynger i den hårde vind fra øst, og i

pantryet er sønnen, den 17-årige Olav i

gang med at stege bacon til morgenmaden.

For Huba var det børnene, der for

alvor fik sat skub i hans passionerede

interesse for madlavning.

”Jeg har oplevet mange, der siger: ’vi skal

ud og sejle, så vi smører nogle klemmer eller

en klapsammen med leverpostej’, men så

bliver det for kedeligt”, synes han.

Madlavning skal i stedet være noget

langvarigt, måske endda besværligt, der

involverer alle og gør processen til en leg.

Man skal lege med børnene

”Når vi for eksempel går i land på pragtfulde

Hven, bliver børnene straks sendt ned på

stranden for at finde pinde og tømmer til

bålet. Ofte finder de også noget andet, for

eksempel fjer, som vi kan lave en fjerprydelse

af, og på den måde er alle aktiveret”,

forklarer han.

Det har hans egne børn været vant til

helt fra de var små, og han husker, at

sønnen Olav allerede som 11-årige sagde: ”

Rundt hvert et gadehjørne venter et

eventyr”.

Bogen har været undervejs i 17 år, lige

siden Olav kom til verden. For hver gang

han har lavet en ret, hvor han har tænkt

’orv, den blev god’, er retten blevet noteret

ned i en mappe.

En af de retter, som læserne kan se

24

frem til, er for eksempel ’hornfiskeruller a

la surprise’, der som de øvrige retter blev

til ved en tilfældighed og ved at bruge de

forhåndenværende ingredienser.

Set i bakspejlet erkender han, at det

nok er en gammel drøm, der går i opfyldelse

med bogen. Ikke mindst fordi alle

hans kreative sider samles i bogen. Det var

dog først for nylig, da han til en fest løb ind

iCarsten Olsen, der er kendt som ’den

skaldede kok’, at der for alvor kom skub i

bogen.

En bog bliver til

På opfordring fra ’den skaldede kok’

kontaktede han forlaget Muusmann.

”Så kom jeg der med mine lapper og fik at

vide, at ’det er meget fint, men du kan roligt

regne med, at der skal skrives meget mere’,”

fortæller han.

De sidste fire måneder har Huba

derfor knoklet med projektet. Ikke bare

med opskrifterne og præciseringer af portionsstørrelser,

men også med illustrationer

og fotos til bogen.

”Hvor finder man hyben om vinteren”,

spørger han og forklarer, at han altid

tegner ud fra rigtige ting.

Nogle gange er tegningerne så naturtro,

at folk tror, der er tale om et fotografi.

Hans håb er, at folk vil tage bogen med ud

og sejle og bruge den som billedbog for

børnene.

”Vi lever af det, vi fanger….”

Opskrifterne i bogen er en skøn blanding af

alle slags retter - dog med fokus på fisk og


skaldyr, som er naturligt inden for rækkevidde,

når man befinder sig på havet.

”Vi har brugt udtrykket: ’ vi lever af det, vi

fanger’, og når vi ikke fanger noget, bliver det

til: ’vi lever af det, vi finder’,” fortæller han og

tilføjer, at der dog ikke er tale om en

decideret overlevelsesbog, for han bruger

også gerne ting fra supermarkedet.

På et tidspunkt kom Huba forbi et

sommerhus i Rørvig, hvor de havde

citronmelisse. Det fik ham til at banke på

og spørge, om han ikke måtte få lidt.

”Jeg endte med at gå derfra med en hel

pose med rødbeder, kartofler og løg, og da de

senere kom ned i havnen, fik de fisk af mig.

Sådan noget er sjovt,” siger han.

Det er overraskelsen, der gør forskellen,

og den, der ifølge Huba gør, at mad på

et lavt plan kommer op på et højt plan.

”Jeg elsker at få fat i folk, der kommer

gående forbi og har masser af gange foræret

dem fisk og spillet guitar for dem,” uddyber

han.

Madpolitisk revselsesbog

Samtidig benytter han også lejligheden til

at krydre retterne med sine egne refleksioner

om livet og samfundet. Med Hubas

egne ord er bogen således også en

madpolitisk revselsesbog om forbuds

Danmark.

FAKTA om Morten HUBA

* Født i 1954.

* Har 2 sønner, Sigurd på 14 og

Olav på 17.

* Ejer af båden ’Kildevæld’, som han

har haft i godt 12 år.

* Medlem af Frem i 18 år.

* Musiker og billedkunstner.

* Har gennem årene spillet med en

lang række af Danmarks bedste

musiknavne, bl.a. Kim Larsen.

”Man må ikke springe på hovedet i vandet

og man må ikke bade fra molen, fordi det er

for farligt. Vi andre sprang i fra stenene i

Skovshoved, men hvor skal børnene lære det,

hvis alt er forbudt eller for farligt?” spørger

han.

En af hans andre refleksioner går på

moderniseringen af havnene rundt om i det

ganske land.

”Når man fjerner den gamle smedje og de

gamle både og i stedet bygger timeshare

byggeri rundt om på havnene, så bliver de helt

sterile,” siger han og giver tydeligt udtryk

for, at det ikke er en udvikling, han bifalder.

Udgivelse i starten af maj

Tilbage i ’Kildevæld’ nyder Huba roen i

båden uden forstyrrende elementer fra TV,

mens han lægger sidste hånd på bogen.

Der er stadig meget, der skal finjusteres

inden endelig udgivelse.

”Men det hele sidder her,” siger han med

et smil og peger på sin hjerne og slutter:

”og når bogen udkommer i starten af maj, så

holder vi et brag af en udgivelsesfest herinde.”

Morten Huba glæder sig til udgivelsen af

sejlerkogebogen »Huba & gryden«

25


Sommer

-sejladser

International Friendship Regatta

I 2012 afholdes International

Friendship Regatta (IRF) i Hundested

i perioden fra og med torsdag

den 19. juli til tirsdag den 24 juli.

Arrangementet byder på socialt samvær,

lokale udflugter, kapsejlads og afsluttes

med Regatta middag med præmieuddeling.

International Friendship Regatta (IRF)

afholdes på skift hvert andet år i lande som

er med i Vega One Design Association

(VODA) dvs. landene Tyskland, Sverige,

England, Holland og Danmark.

Det forventes at ca. 40 AlbinVega’er fra

5 lande deltager i arrangementet - det er

ikke er krav at være medlem af Dansk Vega

Klub for at deltage i IFR.

Hører du til en af dem som også har

haft et Vega ror i hænderne, så kom forbi

og se nogle disse op til 45 år gamle

glasfiberbåde som kan endnu.

26

Programmet kan se på IFR’s hjemmeside:

www.IFR2012.dk

Om AlbinVega

Albin Vega er den første masseproducerede

glasfiberbåd. I perioden fra 1966 til

1980 byggedes næsten 3400 Vegaer, hvor

langt de fleste stadig sejler i hele verden.

Albin Vega er også kendt for at være

den båd, som de gale nordmænd sejlede i i

tv udsendelsen omkring Berserk.

Dansk Vega Klubs formål er at varetage

og styrke interessen for bådtypen Albin

Vega gennem forskellige arrangementer,

nationalt og internationalt og har 170

medlemmer i Danmark.

Svanemøllekredsens kapsejladsudvalg

- Onsdagsmatch 2012

Indbydelse til Svanemøllekredsens onsdagsmatch 2012.

Se opslag i Skipperstuen.


Kommende

- fester

Pinseturen

Vi starter med handicapsejlads til

Sletten. Starttider oplyses på opslag i

klubben samt på hjemmesiden hurtigst

muligt efter tilmeldingsfristen er

udløbet.

Program

Søndag er der morgenbrød og kaffe til

de morgenfriske kl 10, hvor der også er

præmieuddeling.

Kl 14.00 går vi til fodboldbanen ved

Humlebæk Skole, hvor vi spiller

rundbold og/eller andre spil.

Søndag aften er der bestilt bord i

Slettens klubhus. Menuen er endnu ikke

fastlagt, men det bliver en god menu til

en god pris, som vanligt.

Mandag sejles hjem, som det passer den

enkelte besætning.

Tilmelding sker til festudvalget på mail:

festudvalg@oesf.dk eller på opslag i

klubben efter standerhejsningen..

Standerhejsning

Standeren hejses den 28. april kl 13.00.

Husk, at der er medlemstilbud på

frokost i restauranten.

Der uddeles æresstander(e) og klubben

og restauratøren er vært for en øl.

27


Øresunds Sejlklub Frem · Strandvænget 65 · 2100 København Ø

ID-nr 47531

Kalender

2012

April

16. Bestyrelsesmøde

25. Orienteringsmøde om sæsonen kl. 19.30

28. Tilrigning af skolebåde kl. 10.00

28. Trimdage for spækhuggere

28. Standerhejsning

28. Elementær brandbekæmpelse kl. 9.00

29. Tilrigning af skolebåde kl. 10.00

30. Første sejlaften for skolebåde

Maj

8. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

21. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

26.-28. Pinsetur, fælles for klubben

30. Tilmeldingsfrist til fælles sommertur

Juni

2.-3. 24 timers sejlads

7. Skoletursmøde om fælles sommertur

- møde i KAS klubhus

22. Grillaften med skolen på Flakfortet

29. Sidste sejladsaften før sommerferien

29. Sjælland Rundt

Juli

7.-28. Betalingsfrist for deltagelse i sommertur

19.-24. International Friendship Regatta 2012

B

More magazines by this user
Similar magazines