Tilsynsrapport 2011 - Guldborgsund Kommune

guldborgsund.dk

Tilsynsrapport 2011 - Guldborgsund Kommune

Tilsynsrapport

Skovsund

2011


Afsnit 1:

Oplysning om institutionen

A. Navn på anbringelsessted/skole og overenskomstpart (kommune)

Dagbehandlingstilbuddet Skovsund

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

Jette Lund Madsen

skoleleder

Nørre Alslev skole

PPC Guldborgsund

Niels Hemmníngsensvej 4

4800 Nykøbing F.

Skovsund har egen psykolog tilknyttet,

herudover har institutionen kontakt med

psykiater hver 2. måned.

Skovsund samarbejder med Kirsten Trezpacz

og Martina Titze, GBS Kommune

D. Institutionsbeskrivelse:

Adresse, kontaktoplysninger, bestyrelse, forstander, skoleleder, antal medarbejdere, normering.

Skovsund

Lyngbyvej 6

4850 Stubbekøbing

Kontaktoplysninger:

Søren Andersen mobil nr. 2219 0360

Skovsund mobil nr. 2213 3917

Skovsund ledes overordnet af forstander Peter Henriksen. Skovsunds daglige ledelse varetages

af skoleleder Søren Andersen.

Det pædagogiske personale består af 3 lærere, 2 faglærere, 4 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere.

Lærergruppen består af seminarieuddannede lærere, hvis faglige bredde dækker dansk,

matematik og engelsk med mulighed for prøveaflæggelse og samtidig giver mulighed for

undervisning i folkeskolens øvrige fagrække.

Yderligere er der ansat køkken- og værkstedspersonale og pedel på Skovsund.

Der samarbejdes med DSI Grønsunds socialrådgiver, psykolog og administrative personale.

E. Samarbejdsrelationer (tilknyttet skole, lærersamarbejde, skolebibliotek, adgang til

faglokaler m.v.)

Skovsund samarbejder løbende med Stubbekøbing skole og Nørre Alslev skole. Dette

samarbejde kan være i form af faglig sparring, undervisningsmaterialer, prøveaflæggelse

(censor) og faglokaler.

Endvidere er der samarbejde med PPC, GBS Kommune.

Skovsund har mulighed for at benytte bibliotekerne i GBS Kommune.

Side 2 af 7 sider


F. Særlig undervisningsmæssig service (amtscentral, efteruddannelsesmuligheder,

deltagelse i skoleledermøder m.v.)

Center for Undervisningsmidler benyttes.

Efteruddannelse er regelmæssig og meget nødvendig i forhold til specialpædagogik.

Skovsund arbejder miljøterapeutisk – udgangspunktet for miljøterapeutisk behandling er en

bred forståelse af barnet, samt at kunne analysere en adfærd i relation til det enkelte barn og

forstå, hvilke motiver der foranlediger adfærden.

Intentionerne er, at personalet skal kunne reagere præcist, professionelt og nogenlunde

ensartet på opståede situationer og få øje på de mange muligheder, hverdagen og det daglige

samvær giver for at bearbejde følelsesmæssige og sociale problemer, et væsentligt element i

den miljøterapeutiske behandling.

Læreren/pædagogen er sit eget vigtigste arbejdsredskab, hvilket kræver løbende uddannelse og

supervision.

Faglige efteruddannelsesmuligheder kan benyttes.

Skolelederen har et fagligt netværk i Skolelederforeningen, GBS Kommune.

G. Overenskomst vedrørende undervisning (hvis ja – vedhæftes overenskomsten

dokumentet):

Der er indgået overenskomst med Guldborgsund Kommune.

Overenskomsten er vedlagt i bilag 1.

H. Budget og regnskab for skolen:

Afsnit 1 H

Guldborgsund Kommune har godkendt prisfastsættelsesbudgettet for 2012. På den baggrund er

taksten fastsat til 35.505 kr. per måned

Heraf udgør udgiften til undervisningsdelen kr. 26.629 kr. per måned og udgiften til behandling

8.876 kr. per måned ved 95 % belægning.

Regnskabet vedrørende 2010 er gennemgået og forelagt udvalget til orientering.

Budget i hovedtal er vedlagt i bilag 2

Side 3 af 7 sider


Afsnit 2:

Tilsynet

A. Hvem har foretaget tilsynet

Navn:

Jette Lund Madsen

Stilling:

Skoleleder, Nørre Alslev skole, Guldborgsund Kommune

Kontaktoplysninger:

Jette Lund Madsen

Nørre Alslev skole

Nørre Alslev Parkvej 5

4840 Nørre Alslev

Mailadresse: jlma@guldborgsund.dk

Tlf. 5473 1440

Mobil 2518 0300

Tilsynsperioden:

Fra dato til dato:

Tilsynsperioden er kalenderåret 2011.

Der er udført anmeldt tilsyn d. 1. december 2011

B. Fokusområder for tilsynet:

Opfølgning på sidste tilsynsrapport

Interview med skoleleder

Straffe- og børneattester på nye medarbejdere

Medarbejdere og deres kvalifikationer

Timetal og fagrække

Samarbejde med distriktsskolen og andre

Evaluering af magtanvendelser

Overværelse af undervisning

Budget og regnskab

C. Liste over bilag vedlagt rapporten:

Bilag 1 Overenskomst

Bilag 2 Budget og regnskab i hovedpunkter

Bilag 3 Skemaer for skolen

Bilag 4 Medarbejdere og deres kvalifikationer (offentliggøres ikke i rapporten)

Bilag 5

D. Helhedsindtryk

Fokuspunkter og vurderinger:

Opfølgning på sidste tilsynsrapport

Intet at bemærke

Side 4 af 7 sider


Interview med skolelederen

Søren Andersen gav undertegnede en meget grundig og informationsspækket orientering om

Dagbehandlingstilbuddet Skovsund.

Der er 22 pladser på Skovsund. Nogle elever bor på institutionen, andre elever er i dagtilbud.

Elevgruppen består af børn/unge mellem 12 -20 år. Eleverne kan være diagnosticeret med en

gennemgribende udviklingsforstyrrelse som ADHD, Tourette, Asperger, OCD eller med GUA og

GUU. Elevgruppen kan være børn/unge med tilknytningsforstyrrelser, emotionel ustabil

personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen og andre adfærds- og emotionelle forstyrrelser.

Skovsund udarbejder handle- og undervisningsplaner for alle elever, samtidig arbejdes efter en

generel undervisningsplan for Skovsund. Der evalueres løbende på elevernes udbytte af

undervisningen. Der udarbejdes daglige notater og føres logbog.

Undertegnede fik et godt indblik i den enkelte elevs undervisningstilbud –

undervisningstilbuddet tilrettelægges på baggrund af den miljøterapeutiske tankegang, hvor få,

stabile og nære voksenrelationer, et overskueligt og fysisk aktivt miljø med enkle regler og

faste daglige rutiner er grundlæggende elementer.

Eleverne har individuelle skemaer, idet der lægges vægt på, at undervisningen er tilpasset den

unges forudsætninger, er stressreducerende og med en lav affektintensitet. Elevgruppen kan

ses som skrøbelige unge, som kun kan lære i det rette, hensyntagende miljø.

Det er tilsynsførendes vurdering, at Skovsund giver et professionelt og veldokumenteret undervisningstilbud

til målgruppen.

Straffe- og børneattester på nye medarbejdere

Der indhentes straffe- og børneattester på alle medarbejder, pædagogiske som øvrige ansatte.

Det vurderes, at kravene hertil er opfyldt.

Medarbejdere og deres kvalifikationer

3 lærere på Skovsund er uddannede lærere, som dækker følgende fag: dansk, matematik,

kristendomskundskab, engelsk, billedkunst, geografi, musik, idræt og hjemkundskab. Hertil

kommer faglærere med tømrer-snedkeruddannelse og håndarbejdslæreruddannelse.

Skolelederen er uddannet ernærings- og husholdningsøkonom med supplerende uddannelse i

linjefag. Der er 4 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere (sejlmager og mekaniker) ansat.

Der gives lærerne mulighed for deltagelse i faglige kurser/efteruddannelse.

Personalet uddannes løbende pædagogisk i relation til mestring af elevgruppen.

Tilsynsførende vurderer, at Skovsunds personale besidder de nødvendige kvalifikationer og har

de nødvendige kompetencer til at varetage undervisningen i folkeskolens fagrække, da undervisning

i fysik/kemi sker i samarbejde med en af naboskolerne.

Se i øvrigt vedlagt bilag 4 ”Personalesammensætning”.

Timetal og fagrække

Der undervises/behandles hver dag mandag – torsdag ml. 8.00 – 14.45, fredag til kl. 11.30.

Hver fredag indeholder individuelle elevsamtaler med evaluering.

Der undervises i folkeskolens fagrække med mulighed for prøveaflæggelse i dansk, matematik

og engelsk. Enkelte elever kan modtage tysk som tilbudsfag. Fysik/kemi læses på Nørre Alslev

skole eller på Stubbekøbing skole af en fysik/kemilærer fra en af disse to skoler.

På den baggrund vurderes det, at kravene til timetal og fagrække er opfyldt.

Side 5 af 7 sider


Magtanvendelser

Der er få magtanvendelser, men magtanvendelser afrapporteres altid, og involverede medarbejdere

får mulighed for/skal deltage i ”debriefing”, supervision mm. med psykolog m.fl.

Der har ikke været tilfælde af magtanvendelser i perioden fra 1/11 2010 til 30/11 2011.

Vurdering

Det vurderes, at kravene til dokumentation af magtanvendelse er opfyldt. Der er ingen

bemærkninger.

Overværelse af undervisning

Da tilsynsførende besøgte Skovsund, var få elever til undervisning, enkelte elever deltog i for-

løb på CELF, nogle elever deltog i praktisk arbejde med en pædagog og andre var fraværende,

evt. pga. sygdom.

Desuden nærmede frokostpausen sig.

Ved næste besøg lægges mere vægt på overværelse af undervisningen.

Budget og regnskab

Se afsnit 1 H

Vurdering

E. Stillede krav til skolen:

Ingen, bortset fra samarbejde med en naboskole i forbindelse med undervisning i fysik/kemi,

mht. lærerkræfter/lokale.

F. Henstillinger til skolen

Ingen

G. Rådgivning og vejledning:

Ingen

H. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og institution

Ingen – evt. som tidligere: tilsynet kan deltage i årlige revisitationer af elever sammen med PPC

og evt. UU.

I. Skolens kommentarer på tilsynsrapporten

Dato: 9. december 2011

Tilsynsførendes underskrift: Jette Lund Madsen

Side 6 af 7 sider


Afsnit 4:

Beskrivelse af undervisning for det enkelte barn

Der er ikke lavet en beskrivelse og vurdering til tilsynsrapporten vedrørende det individuelle

tilsyn for skoleåret 2010/2011.

For de fremtidige årlige tilsynsrapporterne vil der være en samlet statusbeskrivelse og

vurdering, første gang med tilsynsrapporten med udgangen af 2012.

A. Stamoplysninger

Navn, cpr., forældremyndighedshaver(e), forældres navn og adresse, evt. plejefamilie/opholdssted (navn og adresse

skal fremgå), betalingskommune, evt. betalingstilsagn, undervisningshistorik, foranstaltningsoversigt, aktuelt klassetrin,

fritagelser & særlige vilkår, fritagelser fra fag.

B. PPR’s udtalelser vedr. barnet/den unge

Udtalelser vedrørende den enkelte elev fra pædagogisk-psykologisk rådgivning, fritagelser, herunder stillingtagen til den

enkelte elevs behov for specialundervisning og muligheder for at blive undervist i en folkeskole:

C. Undervisningsstedets notater vedrørende den enkelte elev

Statusbeskrivelser vedrørende den personlige, sociale og faglige udvikling, evaluering generelt og af sidste elevplan,

hjælpemidler og/eller metoder, sammenhæng med uddannelsesplaner, samarbejde med hjemmet/bostedet,

sammenhæng mellem statusoplysninger og målsætninger, elevplan.

D. Handleplan for undervisningen:

Handleplan for arbejdet med målsætningerne, evaluering, evt. årsplaner for fagene, evt. uddannelsesplaner, praktikker,

herunder hvordan undervisningen i fremtiden kan foregå på helt eller delvist på den lokale folkeskole.

Side 7 af 7 sider