27.07.2013 Views

Redderen nr 9 November 2009

Redderen nr 9 November 2009

Redderen nr 9 November 2009

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 9 November 2009 32. årgaNg

SeNiorSergeNt

- o g a m b u l a N c e a S S i S t e N t


REDDEREN

udgives af

Reddernes Landsklub

Redaktion:

Redaktør & Fællestillidsmand

Morten Andersen

Ringstedgade 128

4700 Næstved

Mobil ........ 20 76 17 22

E-mail: moa@falck.dk

Adresseændr ng kan foretages v a hjemmes

den Redder.dk, e er ved henvende

se t redaktøren.

Redaktionssekretær:

Ebbe Vang

Kontor ...... 43 95 87 27

Mobil ........ 40 20 87 40

Mail: ebbe@redder.dk

2

REDDERNES

LANDSKLUB

Journalist:

Flemming Frederiksen Kyster (DJ)

Langesøvej 67 - 7000 Fredericia

Mobil ........ 28 91 29 80

E-mail: kyster@frederiksen.mail.dk

Annoncer, sats & trykning:

PE Offset A/S

Tømrervej 9 - 6800 Varde

Tlf. ............ 76 95 17 17

Fax ........... 75 21 04 10

E-mail: peoffset@peoffset.dk

Oplag:

4.500 stk.

Redderen læses af reddere, brandmænd,

ledere og andre medarbejdere

i Falck koncernen, AMU-centre,

tekniske skoler, hos pitaler og politikere

samt beredskabs- og

forvaltningschefer.

ISSN nr. 1603-1660

iNdhold

Forsidefoto:

Flyvevåbnets Fototjeneste Nord

Leder ..................................... 3

Ole fløj forrest i ny redderuddannelse. ........... 4

Masser af udfordringer i Nordsjælland ........... 6

Seniorpolitik på dagsordenen .................. 8

Vejvisere i efterløns- og pensionsjunglen ......... 9

Indtægten kan dykke ubehageligt dybt ........... 10

Måske også yngre med ....................... 10

Super initiativ ............................... 10

Bedre otium med et godt helbred ............... 11

Nærmest genial hjemmeside. .................. 11

Hvorfor oprette testamente? ................... 11

Ny korpslæge vest for Storebælt. ............... 14

TEMA: Besøg hos Responce .................. 16

Noter

huSk at m e l d e adreSSeæNdriNg

Husk at melde adresseændring til ”Redderen”, når du flytter, så du fortsat

kan få bladet på din nye adresse.

Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og

ærgrelse over, at bladet ikke dukker op.

Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under ”Medlemsservice”,

”Adresseændring”.

Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg ”Redderen”,

”Abonnement” og gå ned nederst på siden, hvor du kan markere

”Bladet Redderen” og sende en mail.

Husk at meddele både nuværende og kommende adresse!

redderen nr. 9 2009


leder

vi SeS derude

Det er ikke hver dag, Danmark får en ny, ”rigtig” ambulanceoperatør. Så det er lidt

historisk, når Responce A/S fra den 1. december triller ud fra syv stationer i Horsens/Skanderborg-området.

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at en del reddere i området har ønsket

opkomlingen hen, hvor peberet gror. Ikke på grund af deres gerninger, men fordi

deres fremkomst har skabt opbrud og nødvendiggjort svære valg for fremtiden.

Omvendt er det næppe helt forkert, at uden konkurrence fra Responce og andre

aktører kunne monopol-forskrækkede politikere hurtigt begynde at se ambulanceområdet

som modent til offentlig overtagelse.

Men det bliver spændende at se, hvordan Responce kommer fra land. ”Redderen

var – som man kan læse på tema-siderne inde i bladet – på et veltilrettelagt besøg

hos Responce tidligere på måneden. Og det efterlod ingen tvivl om, at der hersker

engagement, pionerånd og en ”vi skal vise dem”-stemning hos alle medarbejdere.

Samme gejst, som oprykkere i fodbold nogen gange lever højt på.

Mere interessant bliver det, hvordan firma og ansatte tackler udfordringerne, når

silken er slidt af og hverdagen melder sig. Og om de tyske ejere virkelig er klar til

at acceptere røde tal i flere år som en slags etableringsomkostninger.

Under alle omstændigheder skal Responce have ros for at prøve nye veje inden

for køretøjer, udstyr og teknologi. Vi kan alle kun blive bedre af at have lidt kappestrid

på disse områder.

Så god vind til Responce – vi ses derude.

Noter

SidSte: Fo r m a N d Stopper

Formanden for Reddernes Landsklub Niels Stuhr Gerlach har meddelt bestyrelsen,

at han med øjeblikkelig virkning stopper som formand. Denne beslutning

tages til efterretning i bestyrelsen.

Bestyrelsen takker Niels Gerlach for indsatsen, både som fællestillidsmand og

formand, og ønsker ham god vind fremover.

Næstformand Vagn Flink Pedersen vil i henhold til vedtægterne indtræde som

fungerende

formand indtil der er valgt en ny formand for Reddernes Landsklub.

Noter

har du eN

god hiStorie?

Fagbladet Redderen modtager gerne

tips til historier eller emner, som

vi kan tage op.

Ambulanceområdet fylder af naturlige

årsager en del i bladet. Men vi

har et stærkt ønske om at afspejle

hele reddergruppen i bladet, så ikke

mindst kolleger fra assistance- og

brandområdet opfordres til at komme

med input.

Henvendelse kan ske til redaktør

Morten Andersen (se kontaktdata i

kolofonen side 2).

Flere ambulaNcer

til regioN

midtjyllaNd

Region Midtjylland har tilsyneladende

lært af de massive problemer,

som Region Hovedstadens dimensionering

af det nye akutberedskab

resulterede i, skriver bla. beredskabsinfo.

I hvert fald har regionens

forretningsudvalg besluttet, at man

vil kontakte Falck og Responce

for at få indsat ekstra ambulanceberedskaber

i Horsens, Århus,

Silkeborg og Viborg, når regionen

den 1. december 2009 lancerer et

nyt akutberedskab. I første omgang

skal ambulancerne være i drift i et

halvt år.

- Vi har selvfølgelig fulgt nært med

i de opstartsvanskeligheder Region

Hovedstaden havde, da de overtog

ansvaret for ambulancedriften. Det

er én ting. Men en række andre

forhold som statens manglende

leverance af nødvendige computerprogrammer,

usikkerhed omkring

data, der er brugt i beregningerne

af behovet for ambulancer, og den

almindelige risiko for opstartsvanskeligheder

gør, at vi mener der er

behov for flere ambulancer i opstarten.

Man kan sige, at regionsrådet

både har lyttet og lært, siger regionsrådsformand

Bent Hansen (S).

redderen nr. 9 2009 3


ole Fløj ForreSt

i Ny redderuddaNNelSe

Seniorsergent i Flyvevåbnet

og redder Ole

Runager er som den

første uddannet efter

den nye ordning

Af Flemming F. Kyster

Den 30. september var en mærkedag

– både for Ole Runager

og for den nye redderuddannelse,

hvor man vælger speciale inden for

autohjælp eller ambulance. Den dag

bestod han nemlig som den første

herhjemme svendeprøven efter den

nye ordning.

4

Den nye uddannelse trådte i kraft

sidste år og varer et år og ni måneder

på autosiden og to år og syv måneder

på ambulancedelen.

Den opmærksomme læser vil måske

undre sig over, at Ole Runager så

allerede er færdigudlært, men det

skyldes endnu en nyskabelse, nemlig

mulighederne for merit.

50-årige Ole Runager kunne nemlig

præsentere en solid liste med færdigheder,

som var yderst relevante

for en ambulanceredder-uddannelse.

Ud af foreløbig 33 år i Flyvevåbnet

har seniorsergenten de seneste 21 år

været fast tilknyttet sanitetstjenesten.

Som leder af AECC (Aeromedical

Evacuation Control Center – lufttransport

af tilskadekomne soldater) ved

Eskadrille 690 på Flyvestation Aalborg

har han en række kompetencer og

kurser på CV’et. Det gælder blandt

andet Forsvarets egne sundhedsfaglige

uddannelser og en uddannelse i

lufttransport af patienter hos Royal Air

Force i England.

Sparede tid

Alt dette blev inddraget ved den meritafklaring,

som EUC Vest i Esbjerg

foretog. Resultatet var, at Ole Runager

kunne ”stige ind” på syvende skoleperiode

og dermed spare knap 20

måneder.

- Desuden var jeg glad for, at jeg

ikke skulle have autohjælp, som man

skulle med den gamle ordning. Til

gengæld var jeg glad for brand-funkti-

redderen nr. 9 2009


onsuddannelsen, som er relevant i forhold

til de brand- og redningstjenester,

der er i de militære lufthavne, forklarer

Ole Runager.

25 år yngre

Han fulgte på skoleopholdene delvist

en redderklasse, der afslutter uddannelsen

til december efter den gamle

ordning.

- De fleste var jo 25 år yngre end

mig, så jeg var meget spændt på,

hvordan det ville gå. Men det har

fungeret rigtig fint. Vi havde jo helt

forskellige baggrunde, så jeg har lært

meget af dem, og de har nok også

lært noget af mig. Og socialt gik det

super godt, også på studierejsen til

Barcelona, fortæller seniorsergenten.

God praktik

Meget af stoffet i skoleperioderne var

velkendt for den garvede redderelev,

men indlæringen var god, siger han.

Det har dog især været praktikperioderne

(på station Ballerup), der har

været meget givende, oplyser Ole

Runager.

- I AECC henter vi soldater, som er

sårede i de såkaldte operationsområder,

primært Afghanistan. Og det er jo

ofte den samme type skader og traumer,

soldaterne har.

- Men i ambulancen kommer man ud

til alverdens ting; borgere med suk-

Noter

kersyge, astma, andre sygdomme,

misbrugere, færdselsuheld. Der køres

til en særdeles bred vifte af skader og

sygdomme, så det udvider min horisont

og mine kompetencer markant.

Og vi kører virkelig meget, så jeg får

en anden rutinering, end jeg trods alt

kan få i Flyvevåbenet.

Erfarne folk

- Desuden har det været godt at køre

med forskellige reddere. Det er kompetente

og erfarne folk, som griber

tingene lidt forskelligt an, så det lærer

man meget af. Generelt er det inspirerende

at se deres tilgang til et skadested

og den systematik, de bruger,

lyder det fra Ole Runager.

Efter sin assistent-eksamen i august

blev han ”forfremmet” til 2. mand på

ambulancerne, og det har gjort det

endnu mere spændende, fordi man nu

i den grad er ”på” ved indsatser.

Spændende svendeprøve

Selve svendeprøven den 30. september

var også en nyskabelse. Den

rummer en skriftlig, casebaseret multiple

choice-test, en praktisk prøve og

en mundtlig prøve, som omfatter alle

emner i uddannelsen.

Den praktiske prøve var et helt

udstyrsstykke med køretøjer, figuranter,

tre hjælpere og udfordrende

cases.

Falck iNdgår aFtale m e d ForSvaret

Falck og Forsvaret har indgået en aftale, som giver Forsvaret mulighed for at uddanne deres

sanitetssoldater som ambulanceassistenter, dette med henblik på at øge det sundhedsfaglige

beredskab for Forsvarets soldater udsendt i missioner rundt i verden.

Aftalen sikrer at Forsvarets kommende redderelever kan få deres prakt k hos Falck under

samme vilkår som Falcks elever. Formålet er ikke alene at uddanne soldaterne som ambulanceassistenter,

men sigter også på, at de over tid skal uddannes som både behandlere og

paramedicinere. Chefen for Forsvaret Personeltjeneste General Jens Frandsen udtrykker

tilfredshed med aftalen. - Aftalen sikrer kke blot videreuddannelse af vores personel, men er

med til at s kre, at behandlingen af vores soldater på missionerne er af høj kvalitet.

- Jeg glæder mig over aftalen er på plads, og at vi kan hjælpe i dette vigtige anliggende. Ikke

alene øges det faglige niveau hos Forsvarets sanitetspersonale og giver de udsendte bedre

sikkerhed, men det uddanner også flere reddere til branchen og giver evt. soldaterne et

andet erhverv at søge over i på sigt, siger redningsdirektør Lars Vester.

Forsvarets elever kommer til at indgå på samme vilkår som Falcks egne elever, de skal

bære Fa cks un form og under sko eper oderne v de fremadrettet komme t at ndgå på

ho d sammen med e ever fra de øvr ge ambu anceoperatører. Forsvaret regner med at

uddanne ca. 18 e ever om året.

- Først skulle jeg transportere en

”blind” mand i en kørestol og vise, at

jeg forstod principperne bag persontransport.

Under transporten kom vi så

til et færdselsuheld med tilskadekomne,

ild i en bil med videre. Der skulle

man så slukke branden, sikre stedet,

hjælpe de tilskadekomne, tilkalde

hjælperne – og i øvrigt også huske at

fortælle den blinde mand, hvad der

skete og at han var i sikkerhed trods

røglugten.

Fulgt med interesse

- Sidste opgave var en akuttur til en

patient, der på en byggeplads var

faldet ned. Der var aspekter med

egen og patientens sikkerhed (hjelm),

anlæggelse af halskrave etc.

- Man blev virkelig grebet af opgaverne,

og de to timer gik lynhurtigt.

Jeg synes, det er en fantastisk god

måde at bygge det op på, og en god

måde at teste, om de kommende reddere

er klar til ”virkeligheden”, siger

Ole Runager.

Den nyudlærte redders svendeprøve

gik flot, og den blev fulgt med interesse

af folk fra blandt andet EUC

Vest og TUR (Transporterhvervets

Uddannelsesråd), netop fordi det var

første gang, den nye uddannelse blev

afsluttet.

Derfor har seniorsergenten som ”forsøgsperson”

haft travlt med at udfylde

diverse evalueringer af uddannelsen,

svendeprøven med videre, så eventuelle

uheldige ting kan justeres ind, før

de store hold når igennem.

Større arbejdsglæde

Ole Runager er ikke i tvivl om, at det

er en endnu skarpere og dygtigere

seniorsergent, Forsvaret får tilbage,

når han returnerer i starten af det nye

år. Desuden vil forløbet give et boost

i arbejdsglæde og motivation, mener

seniorsergenten.

- Det var en stor tilfredsstillelse at få

svendebrevet og vide, at nu har jeg

papir på en sundhedsfaglig uddannelse,

som kan bruges i det civile.

Der er mange døre, der har åbnet sig

– ikke fordi jeg planlægger at forlade

Flyvevåbenet, men det er da rart at

tænke på, påpeger Ole Runager.

Planen er, at han i alt cirka tre måneder

om året skal køre ambulance i

det civile for at opretholde sine kompetencer.

Og han er også frisk på at

gå efter titlen som behandler på et

senere tidspunkt.

redderen nr. 9 2009 5


Karsten Bendix Jakobsen (th) deltager hvert år i Merida MTB Marathon i Hillerød.

maSSer aF udFordriNger

i NordSjællaNd

Karsten Bendix Jakobsen

blev tidligere på

året valgt som ny fællestillidsmand

Af Flemming F. Kyster

Det var et velkendt ansigt, der

tidligere på året tiltrådte som ny

fællestillidsmand i den nordlige del af

Region Øst.

48-årige Karsten Bendix Jakobsen,

station Fredensborg og bosat i

Hørsholm, blev valgt som afløser for

den hidtidige fællestillidsmand, Niels

Gerlach, der rykkede op som formand

for Reddernes Landsklub.

6

Som ambulancebehandler, holdleder

brand og intern/ekstern instruktør

med knap 23 års erfaring i det nordsjællandske,

kender Karsten Bendix

Jakobsen ni ud af ti af de folk, han

skal repræsentere.

- Det er selvfølgelig en fordel, at jeg

kender de forskellige og ved, hvordan

de tænker – og omvendt; at de ved,

hvem jeg er, konstaterer fællestillidsmanden.

Kan ikke nå alt

Han nåede netop at gennemgå sit

andet V3 opdateringsforløb inden han

gik fra som ambulancebehandler, men

han har suppleret op med kendskab

til det nye udstyr, blandt andet LP

15, ny trappemaskine med videre.

Desuden vil han fortsætte i brandrøret

med nogle holdleder-vagter i den

udstrækning, det kan lade sig gøre.

- Det var faktisk også meningen,

at jeg ville fortsætte med at køre lidt

ambulance for at beholde den praktiske

føling med faget samt opretholde

mit kompetence niveau. Men efter

en måned og tæt ved 80 overarbejdstimer

måtte jeg erkende, at man

ikke kan overkomme det hele, siger

Karsten Bendix Jakobsen.

Spændende udfordring

For der er bestemt nok at se til for

den nye fællestillidsmand. Region

Hovedstadens nye ambulance-setup

redderen nr. 9 2009


har som bekendt givet store dønninger,

og Falcks røropdeling fungerer – som

tidligere beskrevet i Redderen – heller

ikke just uden problemer.

Men med sin merkonomuddannelse i

ledelse, samarbejde og personaleadministration

er han ikke dårligt klædt på til

opgaverne.

- Jeg ser posten som fællestillidsmand

som en spændende og udviklende

udfordring, hvor man skal kunne

holde en masse bolde i luften. Jeg

skal servicere tillidsfolkene og sørge

for, at de har det godt, og så skal jeg

redderen nr. 9 2009

48-årige Karsten Bendix Jakobsen, station Fredensborg, er tidligere på året

tiltrådt som fællestillidsmand i den nordlige del af Region Øst.

gøre min indflydelse gældende over for

ledelsen, til gavn for kollegerne, fastslår

Karsten Bendix Jakobsen.

Elsker mountainbike

I fritiden er det ikke bolde, men cykler,

der optager fællestillidsmanden. Han er

bidt af en gal mountainbike og deltager

blandt andet hvert år i Merida MTB

Marathon i Hillerød, der byder på op til

103 kilometers strabadser.

I forbindelse med løbet i år blev der

Ribe Karosseri Center ApS

Industrivej 35a

6760 Ribe

Tlf. 75 42 31 56

Fax 75 42 33 55

Mobil 30 33 78 88

mail@ribekaros.dk

www.ribekaros.dk

- har i 30 år samarbejdet med

Falcks Redningskorps omkring renovering og

opbygning af korpsets forskellige køretøjer.

afholdt 8 MTB- træningspas, for alle kolleger

i regionen, der havde lyst til køre

med i løbet. Deltagelsen kunne dog godt

have været større fra kollegernes side,

men initiativet gentages fortrøstningsfuldt

til næste år. Badminton har ligeledes

igennem mange år også fyldt godt på

programmet for den aktive familiefar.

- Min kone og jeg har tre store drenge,

der elsker at køre gocart og i det

hele taget også er optaget af sport,

så jeg har ikke problemer med at udfylde

fritiden, griner Karsten Bendix

Jakobsen.

Autoopretning

Pladearbejde

Specialopbygninger

Redningskøretøjer

Varevognsindretning

Busser/Handicapbusser

Hydraulik

Montageopgaver

Salg & Service af Gaffeltrucks

7


SeNiorpolitik på dagSordeNeN

Stor succes for ”Seniordage”

i Region Øst

Af Flemming F. Kyster

Hvem vil frivilligt sidde en hel lørdag

fra ni morgen til fem aften og høre

om pension, sundhed, arveret med

videre?

Tja, det er der tydeligvis mange, der

gerne vil. I al fald har Falcks Region

Øst haft nærmest overvældende succes

med deres såkaldte ”Seniordage”, hvor

en række emner med relation til den

tredje alder har været på dagsordenen.

Alle ansatte over 55 år i regionen samt

ægtefæller/samlevere er blevet inviteret,

og flere end 220 har takket ja.

- Det er en utrolig flot respons. Vi har

måttet oprette venteliste, og vi planlægger

to ekstra arrangementer i det

8

nye år, fortæller planlægningschef og

ambulancedirektør i Region Øst Sean

Bisgaard.

Arbejdsgruppe

Han sidder sammen med fællestillidsmand

Morten Andersen, Slagelse, og

HR-sekretariatsleder Ghita Pedersen i

et udvalg under HSU, som skal arbejde

med seniorpolitik i Falck.

Udvalget har været på banen i et års

tid, og blandt de konkrete resultater er

udarbejdelsen af en officiel seniorpolitik,

samt altså Seniordagene, som i

første omgang får premiere i Region

Øst.

- Social ansvarlighed og gode muligheder

for ældre medarbejdere er

blandt mine kæpheste. Så det glæder

mig virkelig, at vi nu har en formel,

nedskrevet seniorpolitik på trapperne,

fortæller Morten Andersen.

”Bliv lidt længere”

Sean Bisgaard understregede i sin velkomst,

at Seniordagen ikke rummede

nogen bagtanker om at lokke folk ud af

vagten lidt hurtigere.

Tværtimod gengav han et udsagn

– inspireret af Fakta-reklamerne – fra

regionsdirektør Palle Kjeldsen om medarbejdere

på tærsklen til efterløn eller

pension: ”Det tager kun fem minutter

at skrive en opsigelse – men vi vil så

gerne have, at folk bliver lidt længere”.

Informeret valg

- Vi vil gerne have, at folk træffer et

informeret valg. At de ikke først takker

af, men siden fortryder på grund af økonomien

eller andet. Eller ikke undersøger

mulighederne for nedsat tid eller omlægning

af arbejdsopgaver, så de kan blive

på arbejdsmarkedet på en god måde.

- Det giver en dum start på ens otium,

Medlemmerne i arbejdsgruppen under HSU, som har arbejdet med seniorpolitikken: Fælllestillidsmand Morten

Andersen, planlægningschef i Region Øst Sean Bisgaard og HR-sekretariatsleder Ghita Pedersen.

redderen nr. 9 2009


hvis man er stoppet i trods, eller fordi

man føler sig tvunget til det, mener Sean

Bisgaard. Ghita Pedersen tilføjer, at det

ville være dumt at vinke farvel til de garvede

medarbejderes kæmpe erfaring og

deres menneskelige og faglige ressourcer,

hvis man kan finde bedre løsninger,

som gavner alle.

Tema ved OK

Fællestillidsmand Morten Andersen

opfordrer til, at seniorpolitik bliver et tema

i de kommende overenskomstforhandlinger.

Fleksibilitet fra begge parter kan

gøre det nemmere for ældre kolleger

at skræddersy et arbejdsliv, der passer

dem – og passer korpset, mener han.

- Og det skal selvfølgelig udmøntes, så

det for den enkelte medarbejder spiller

bedst muligt sammen med de krav og

regler til eksempelvis efterløn og pension,

som det offentlige stiller, påpeger

Morten Andersen.

Sean Bisgaard tilføjer, at landsdækkende,

seniorpolitiske tiltag nedfældet i

en overenskomst er den rigtige vej at gå:

- Den slags må ikke afhænge af, om

der i et område eller i en region er god

kemi mellem tillidsfolk og ledelsesrepræsentanter,

som tilfældet er her. Der bør

være synlige, ens vilkår hele vejen rundt.

Også så en ældre medarbejder ikke skal

gå og putte lidt med, hvis han er ansat i

en særlig ansættelsesform – for så står

den i overenskomsten.

Måske hele landet

Ifølge Ghita Pedersen var tilbagemeldingerne

fra deltagerne på den første

Seniordag, der blev afviklet den 24.

vejviSere i

eFterløNS- og

peNSioNSjuNgleN

”Du er gammel, når

dine venner roser dine

nye sko i alligatorskind

- og du er barfodet.”

”Det bedste ved morfar

er, at han er sig selv og

ikke lader, som om han

er et eller andet normalt

menneske.”

Omkring 60 Falck-medarbejdere og ægtefæller/samlevere var mødt op til den

anden Seniordag i Region Øst. Det foregik hos 3F Vordingborg og strakte sig fra

klokken ni morgen til den fælles middag klokken 18.

Sådan lød et par af de humoristiske

guldkorn fra internetsiden de-pletskaldede-ulve.dk,

som kundechef ved

Industriens Pension Elsabeth Bisgaard

krydrede sit veloplagte indlæg om

seniorøkonomi med.

Sammen med Gitte Jensen fra 3F

Næstved fortalte hun om pensionssystemet

i Danmark, de forskellige

efterlønssatser, hvad der modregnes

og ikke modregnes, selvstændig virksomhed

samtidig med efterløn med

videre.

Desuden gav hun sin holdning til,

oktober i Falck-Huset, yderst positive.

Disse vurderinger, samt erfaringerne fra

de øvrige tre arrangementer, vil blive

bragt tilbage til HSU, der så vil vurdere,

om tiltaget skal rulles ud i hele landet.

- Det kunne jeg sagtens forestille mig.

Vi vil i al fald gentage succesen her i

regionen, understreger Ghita Pedersen.

Deltagerne kunne næppe huske alle de regler, tal og oplysninger,

som kom fra Gitte Jensen (th) og Elsabeth Bisgaard. Men de fik en

fornemmelse af, hvilke områder de – i forhold til deres egen situation

– måske skulle søge nærmere oplysning eller rådgivning på.

hvornår det er bedst at tage hul på

sin arbejdsmarkedspension.

Elsabeth Bisgaard – som i øvrigt er

gift med Sean Bisgaard og var trådt

til på afbud – redegjorde også for folkepensionen

og reglerne herfor.

Gitte Jensen fortalte også om de

skattefri præmier, man kan optjene,

hvis man opfylder forskellige krav for

alder, antal arbejdstimer etc. Faktisk

kan man optjene op til 12 præmier

á 11.300 kroner (i øjeblikket), som

udbetales, når man fylder 65 år.

redderen nr. 9 2009 9


Det er aldrig for sent at øge pensionsopsparingen, lød det

fra Hans Barth. Men naturligvis gælder det, at jo tidligere en

kursændring sker, jo større er effekten.

Der var flere gange eftertænksom

stilhed, da finansrådgiver Hans Barth

var på podiet.

Han forsøgte da heller ikke at pakke

ind, at mange vil opleve en ganske

voldsom indtægtsnedgang i deres

såkaldte tredje alder, hvis de ikke har

lagt til side og forberedt sig.

- Som jeg forstår det, har mange

her en årsløn i omegnen af 335.000

kroner. Så kan jeg fortælle jer, at hvis

I går på efterløn som 62-årige, så

sker der en lønnedgang på 159.000

måSke

ogSå yNgre

m e d?

Jan K. Rasmussen, 60-årig redder fra

Nykøbing F., og hans hustru Bente, var

meget tilfredse med Seniordagen.

- Det har simpelthen været sådan en

god dag. Der har været så mange gode

og nyttige informationer, og det er en

rigtig god ide med sådan et arrangement,

konstaterer de.

De tilføjer dog, at man måske skulle

udvide kredsen til også at omfatte yngre

mennesker end 55+. De vil så have en

chance for at rette især pensionsopsparingen

til, så det når at batte noget – i

modsætning til dem, der står tæt på

pensionering.

- Men uanset hvad, så skal der lyde

stor ros til dette arrangement, lyder det

fra parret.

10

iNdtægteN

kaN dykke

ubehageligt dybt

kroner om året! Og når I fylder 65,

ryger der lige yderligere 60.000 kroner

årligt.

- Det er ikke just en glidende overgang,

som mange forstiller sig. Det er

en kraftig nedgang, så det er vigtigt

at se fremad og få gang i opsparingen.

Og det er vigtigt at tale om,

hvad man gerne vil have råd til, og

hvordan det harmonerer med de reelle

forhold, understregede Hans Barth,

som er tidligere direktør i Jyske Bank.

Han fortalte om forskellige måder at

Super

iNitiativ

- Det er et super initiativ. Det er lang

tid siden, jeg har været med til noget

så godt.

Sådan lød bedømmelsen af

Seniordagen fra 63-årige Kristian

Vestergaard, vagtcentralmedarbejder

fra Nykøbing F.

Han og hustruen Leila tilmeldte sig

arrangementet ud fra en betragtning

om, at de kun kunne blive klogere.

placere sine pensionsmidler, fordele,

ulemper og risici. Selv havde han

fået en gevaldig øretæve, da hans

Danske Bank-aktier røg fra kurs 200

til 36. De har rettet sig en del igen,

konstaterede han, men det viser, at

man skal tænke over de forskellige

risici.

Hans Barth oplyste blandt andet

også om fordele og ulemper ved livrente,

kapital- og ratepension samt

fordele og ulemper ved ”nedsparing”,

altså at låne penge i husets friværdi.

- Jeg troede, vi var dækket godt

ind. Men vi har da hørt en del ting, vi

ikke var klar over – og også ting, der

overraskede noget. Det er selvfølgelig

svært at ændre så meget som

63-årig, men jeg er glad for, at vi tog

med, siger Kristian Vestergaard.

redderen nr. 9 2009


edre

otium m e d

et godt

helbred

redderen nr. 9 2009

Et sundt liv er et langt sjovere liv,

lød det fra to repræsentanter fra Falck

Health Care.

Sundhedsfaglig kvalitetschef Benedicte

Rostock og udredningskoordinator Anne

Willum fik pulsen op hos forsamlingen,

når de satte gang i forskellige små fysiske

tests.

Hensigten var naturligvis at sætte fokus

på den fysiske tilstand, som kan have

stor indvirkning på, om den tredje alder

bliver en god tid eller ej.

Lige som fra pensionseksperten lød

formaningen, at det aldrig er for sent at

lægge kursen om. Eksempelvis kan man

med små skridt – små succesoplevelser

– opnå vægttab, der holder. Det er langt

at foretrække frem for drastiske kure, hvor

man ”ryger i”, eller hvor kiloene sniger sig

tilbage, fordi man ikke grundlæggende

har lagt livsstilen om, lød det fra duoen.

Ifølge Rostock og Willum kommer man

langt ved at fokusere på KRAM: Kost,

Rygning, Alkohol og Motion.

Næ r m e S t geNial h j e m m eS i d e

hvorFor oprette

teStameNte?

”Hvorfor oprette testamente?”

Sådan lød overskriften på advokat

Elisabeth Eriksens oplæg, som blandt

andet handlede om den nye arvelov

og om, hvordan et par sikrer hinanden

bedst muligt.

- Mange ægtefæller med dine, mine

og vores børn ønsker at sikre, at den

anden ikke bliver ribbet og kan blive

boende i huset også efter et dødsfald.

Det er nu muligt ved testamente

at sørge for, at den efterlevende får

op til 15/16 af den samlede fælles

formue, fortalte Elisabeth Eriksen

blandt andet.

Hun understregede også, at man i

et papirløst samliv kun arver sin samlever,

hvis der er oprettet testamente

– uanset hvor længe man har boet

sammen.

- Et ekstremt eksempel på dette er

den afdøde forfatter Stieg Larssons

partner, som ikke umiddelbart får en

krone af formuen. Det er pudsigt,

Fra flere af oplægsholderne lød der stor

og ubetinget ros til hjemmesiden pensionsinfo.dk.

Ved hjælp af sin digitale signatur, som

man også bruger til netbank, kan man

på siden få et overblik over sine egne

pensioner, både offentlige og private.

Man kan også lave konkrete beregninger

på, hvordan man er stillet, alt efter

hvilke arbejdsmæssige valg man træffer.

Og man kan få oplysninger om en

ens situation i tilfælde af eksempelvis

arbejdsskade, sygdom eller ulykke.

Endelig kan man få udskrevet en fuldstændig

rapport over sine pensionsoplysninger,

som er helt ideel at tage med,

hvis man skal have rådgivning i banken,

A-kassen, kommunen eller andet.

Elisabeth Eriksen – indehaver af Ret & Råd Advokaterne

i Nykøbing F. – afdækkede en række forskellige

aspekter inden for arveret.

at papirløst samliv ... kræver meget

papir, sagde advokaten med et smil.

Evt. yderligere oplysninger:

www.mittestamente.dk

11


”Velkommen i Falck”

Disse 3 ord har jeg mødt et utal af gange, siden jeg

for 2 måneder siden tiltrådte min stilling som Teknisk

Direktør. Den 1. september 2009 kl. 9.00 fik jeg en flot

velkomst af mine nye kolleger i Materielafdelingen på

Falck-Gården i Århus, med præsentation og rundvisning

i hele huset.

Forud var der gået nogle hektiske måneder med jobinterviews,

møder, tests og samtaler, før jobbet i Falck var

en realitet.

Jeg har tilbragt mere end 20 år i verdens største privatejede

tekstilkoncern, Milliken (amerikansk) med ca.

16.000 ansatte, og været ansvarlig for produktioner i

ind- og udland. De sidste 2½ år var jeg involveret i at

starte en mindre dansk produktionsvirksomhed med en

partner i Kina.

Savnet af den atmosfære, dynamik og korpsånd, der

findes i en stor organisation, og som jeg tidligere havde

oplevet hos Milliken, var den primære årsag til, at jeg

som 50 årig søgte nye udfordringer.

Og nu startede det så, denne tirsdag 1. september kl.

9.00 “Velkommen i Falck”

Introduktion/første indtryk

Et 6 ugers intensivt introduktionsprogram var blevet

udarbejdet, som jeg netop i skrivende stund har afsluttet.

Det har været helt utroligt spændende, og lad mig

nævne nogle af de områder, jeg har besøgt.

Naturligvis materielafdelingen, hvor medarbejderne har

vist en del af deres arbejdsprocesser og det udstyr, der

hører herunder, hvilket er et meget bredt område.

Jeg har besøgt alle centralværksteder samt en del stationer,

og været introduceret til koncernledelsen samt

de udenlandske aktiviteter. Jeg har holdt møder med

økonomiafdeling samt indkøbsafdeling, introduceret til

kontraktafdelingen og kvalitetsafdelingen.

Ligeledes har jeg læst en masse, herunder referater fra

mange forskellige udvalg.

Min chef - Redningsdirektør Lars Vester Pedersen - har

jeg løbende holdt opfølgningsmøder med i denne introduktionsfase.

12

For mig har der været ét fælles mønster i min oplevelse

gennem hele denne introduktionsfase nemlig,

at jeg har mødt medarbejdere med en korpsånd, en

hjælpsomhed, et engagement i sit job og sine omgivelser,

som jeg ikke tidligere har oplevet noget andet sted

i verden.

Jeg har heller aldrig tidligere stødt på en virksomhed,

hvor medarbejderne i så stort et antal fejrer 10, 25 ja

sågar 40 års jubilæum.

I Falck har mange medarbejdere gennem årene haft

mange forskellige jobs og ansvarsområder, og har på

den måde opbygget en bred viden omkring aktiviteter

og udstyr. Det er min oplevelse, at megen udannelse

er foregået gennem de forskellige grupper/teams og

dermed med en del ”sidemands-oplæring”.

Med min baggrund i produktionsindustrien og ledelse

af virksomheder, der har været blandt de første til at

blive certificerede indenfor kvalitet, miljø etc. i deres

respektive lande, har jeg været vant til, at processer,

procedurer og udstyr har været beskrevet i detaljer.

Dette har jeg endnu ikke oplevet i samme detaljeringsgrad

i de områder, jeg til dato har stiftet bekendtskab

med hos Falck.

Den netop gennemførte organisationsændring fra

april i år med blandt andet en røropdeling til følge, er

med til at tage højde for, at viden og faglighed fokuseres

inden for de forskellige rør. Organisationsændringen

og videnkoncentration vil over tid tage hånd

omkring det dokumentationsbehov, som jeg ovenfor

nævner.

Fremtiden ”set efter 2 måneder”

Den rigtige organisation til at møde fremtidens udfordringer

er efter min opfattelse søsat i april 2009.

For at Falck i fremtiden fortsat skal kunne være en

profitabel og voksende virksomhed, skal vi have tilfredse

kunder og tilfredse medarbejdere. Så kort og

simpelt kan det siges, hvilket ikke betyder, at det er

nemt og enkelt at nå disse mål.

Vore kunder stiller krav til kvalitet, pris, leveringstid,

miljø, sikkerhed, etc. samt at vi forsat kan udvikle

os som virksomhed. Vi skal alle - både ledere og

redderen nr. 9 2009


medarbejdere - være omstillingsparate og klar til at

imødekomme de nye udfordringer, disse kundeønsker

kræver af os.

Det betyder blandt andet, at vi skal videreuddanne os,

have fokus inden for specielle fagområder, beskrive

vore processer og procedurer således, at vi hurtigt og

præcist kan oplære nye medarbejdere samt dokumentere

vore arbejdsgange. Vi skal sikre os kendskab til

den nye lovgivning - faktisk før den er færdig - indenfor

områder som sikkerhed og miljø etc.

Som ledende virksomhed inden for sit felt i Danmark

og Europa har vi som firma en forpligtigelse til at

have førertrøjen på inden for en lang række områder.

En evne og et ansvar jeg til fulde mener, Falck lever

op til i dag.

Som jeg tidligere har nævnt, besidder vi i Falck en

meget stor viden. Det er utrolig vigtigt, at den viden,

vi har, kollektivt opsamles således, at den bevares i

virksomheden. Det er en ledelsesopgave og ansvar at

sikre, at det sker.

Vi oplever i hverdagen en øget konkurrence på produkter

og services, vi omgiver os med i det daglige. Vi

kan i dag få ting hurtigere, billigere og ofte i en bedre

kvalitet, end vi kunne for blot 10 år siden.

Derfor er det en rimelig sikker forudsigelse at Falck

i fremtiden vil opleve en øget konkurrencesituation

på de markeder, vi opererer på og på de produkter,

vi tilbyder.

Fremtidens køretøjer.

Vil komme til at gennemgå forandringer på en lang

række områder. Køretøjerne vil yde vore kunder

en bedre komfort og service. De medarbejdere,

der arbejder med og i køretøjerne, vil få en bedre

arbejdsplads.

Tænk blot på den udvikling, der er sket inden for

ambulancer. Falck har i dag det ypperste udstyr, der

findes på markedet, det bedst uddannede personale

med en lang uddannelse samt en proces for efteruddannelse.

Denne udvikling forsætter naturligvis.

redderen nr. 9 2009

På miljøsiden er der i dag mange krav og betingelser,

der skal opfyldes. Vi hører dagligt om udfordringer og

krav til reducerede udledninger. De geografiske markeder,

som vi opererer på, er i de samme lande, som

har de strengeste krav til miljø. Vore køretøjer kommer

i fremtiden til at tilbagelægge flere kilometer på mindre

forbrugt energi.

Der vil være krav til fremtidens materialer og processer,

hvorpå vi bygger vore køretøjer, leverandørerne

skal være godkendte, de råvarer, der anvendes, skal

kunne genanvendes etc.

Jeg tror, at vi indenfor de forskellige køretøjsgrupper

kommer til at se et standardiseret koncept på et højt

niveau.

Inden for et defineret område vil der så være mulighed

for at ”vælge til” dette koncept, såfremt der er kundekrav

herfor.

På tværs af alle køretøjsgrupper forudser jeg, at vi

kommer til at se en standardisering. Dette vil blandt

andet være med til at fokusere uddannelsen af medarbejderne,

servicering af køretøjerne etc.

Fremtiden - den er svær at spå om, men jeg tror dog,

at forandringens vinde vil blæse nøjagtig, som vi ser i

det i det omkringliggende samfund. Jeg har den personlige

holdning, at jeg hellere bygger en vindmølle

end et læhegn.

Jeg er af den helt klare overbevisning, at ressourcerne

til at forme en god fremtid for Falck og dets medarbejdere

findes internt. Det er nemlig vores kollektive viden

og erfaring, der primært udgør disse ressourcer.

Endnu en gang - Tak for den flotte og venlige modtagelse.

Jeg glæder mig meget til det fremtidige

samarbejde.

Peter H Sørensen,

Teknisk direktør

13


Det er en særdeles rutineret herre, Falck får i staben fra 1. december. Matthias Giebner

får som korpslæge base på den tidligere vagtcentral i Kolding.

Ny k o r p S l æ g e veSt For St o r e b æ l t

Matthias Giebner –

tidligere præhospital

leder i Sønderjyllands

Amt – tiltræder 1.

december

Af Flemming F. Kyster

Der venter en styrkelse af Falcks

korpslægeenhed og en aflastning

af Sven Trautner, når den 50-årige anæstesi-overlæge

Matthias Giebner den 1.

december tiltræder som korpslæge.

Han får ansvaret for Vestdanmark

(vest for Storebælt) samt for de internationale

ambulancekontrakter som

eksempelvis Polen og Slovakiet.

- Jeg glæder mig meget til at starte.

Jeg kommer til at beskæftige mig med

14

det, jeg brænder for, jeg får brug for alle

mine kompetencer, og jeg får lejlighed

til sætte fingeraftryk både herhjemme

og på den spændende udvikling, Falck

oplever i udlandet, konstaterer Matthias

Giebner.

Solid bagage

Den kommende korpslæge kommer fra

en stilling som klinikchef på anæstesi- og

operationsafdelingen på Sygehus Sønderjylland,

Aabenraa.

Ingen kan dog beskylde ham for kun at

have en teoretisk tilgang til præhospitalt

arbejde. Han har i mange år indgået

i bemandingen af læge- og akutbiler i

området, og han har i 12 år virket som

helikopterlæge – senest på den dansktyske

helikopter i Niebøl.

Desuden lægger han til foråret sidste

hånd på en masteruddannelse inden for

redningsarbejde fra et universitet i Østrig.

Endelig har han en solid bagage fra de

seks år, han var præhospital leder i det

tidligere Sønderjyllands Amt.

- Næsten hele mit arbejdsliv har været

rettet mod akutmedicin og redningstjeneste,

fordi det optager mig helt og aldeles,

påpeger Matthias Giebner.

Godt samarbejde

I de funktioner, han har haft, har Falck

naturligt været en gennemgående samarbejdspartner,

både på lederplan og

”ude i marken”.

- Jeg har altid haft et godt og tæt samarbejde

med Falck. Det er en virksomhed

med styr på tingene og ledere, der

holder ord.

- Min oplevelse af redderne er, at de

er fagligt dygtige og besidder et menneskeligt

overskud, som virker beroligende

redderen nr. 9 2009


for patienterne. Og så er de utroligt gode

til at finde løsninger på de praktiske problemer,

de møder. Hvad gør man, hvis

døren til en patient er låst, hvis en patient

er meget overvægtig, eller hvis der skal

tages vare på fire hunde i en bil efter

et færdselsuheld? Sådanne udfordringer

klarer redderne super godt, mener

Matthias Giebner.

Synlig og tilgængelig

For den kommende korpslæge er det

vigtigt, at han er synlig og tilgængelig,

hvis blandt andet reddere har spørgsmål

eller problemer. Hvordan det skal gøres

i praksis – måske telefontræffetid, en

internetblog eller andet – må afklares hen

ad vejen.

- Jeg vil gerne være sparringspartner

og have føling med, hvad der rører sig

blandt redderne. Det er selvfølgelig

ikke realistisk at køre rundt og tale med

samtlige reddere. Men min intention er at

kigge ind på lokale stationer, hvis jeg alligevel

er i området, og hilse på. Jeg dukker

også gerne op, hvis en eller flere stationer

samler et antal reddere til møde.

Tests bibeholdes

De årlige tests, som nogle reddere har

det lidt skidt med, bliver der ikke rokket

ved.

- Jeg ved godt, at der er garvede folk,

som er helt rolige ved trafikulykker eller

genoplivninger, men som er noget nervøse

for tests. Det er dog mit indtryk

– også fra mit virke som censor – at det

har fundet en form, som de fleste har det

okay med.

- Jeg vil i al fald lægge vægt på, at det

sker i en afslappet atmosfære, hvor man

kan få svar på det, man måtte være i tvivl

om, og få afdækket, hvor man måske

skal læse lidt op. Det er absolut ikke

tanken, at folk skal ”dumpe”. Jeg synes,

redderne kan være stolte af, at de kan

dokumentere deres høje niveau – det

kunne man lære meget af andre steder

i sundhedsvæsenet, mener Matthias

Giebner.

Ydmyghed skal bevares

På den lange bane forudser den kommende

korpslæge, at kravene til teoretisk

viden hos redderne vil øges.

- Redderne har stor praktisk rutine og

en omfattende teoretisk viden. Men den

kan godt hen ad vejen styrkes yderligere.

Vi kan arbejde hen imod endnu større

forståelse af, hvorfor man gør sådan og

redderen nr. 9 2009

sådan ifølge algoritmerne, og ikke bare

”fordi det siger Sven”.

- Den uheldige side af ”Kogebogsmedicin”

er, at enkelte patienter falder

uden for ”opskriften”, og det kræver stor

viden og erfaring at spotte det.

Matthias Giebner understreger, at mange

reddere netop besidder disse færdigheder.

Og det vigtigste er ifølge ham at

kende grænserne for egen formåen samt

at bevare ydmygheden over for faget og

sin kunnen.

- Og det gælder bestemt også mig selv,

tilføjer Matthias Giebner.

Introduktionstur

Den nye korpslæge vil bruge det meste

af december på en introduktionstur

rundt på et antal vestdanske stationer. I

Navn:

Matthias Giebner

Alder:

50 år

Baggrund:

Født og opvokset i det tidligere DDR

Kom til Vesttyskland i 1971

Uddannet anæstesiolog

januar gælder det så en rundtur til aktiviteterne

uden for grænsen.

- Så de første par måneder vil gå med

at stikke en finger i jorden og få føling

med organisationen og jobbet, forklarer

han.

Blandt hans forcer er, at han taler tysk

og har et stort netværk i de tysktalende

lande. Det kan der meget vel blive brug

for, hvis Falck med tiden får foden inden

for i Tyskland og Østrig.

- Mange tyske samarbejdspartnere

opfatter med rette Falck som gennemstruktureret

og professionelt. Hvor det

danske ambulancevæsen er meget

ensartet, er det tyske et ”kludetæppe”

med mange operatører og forskelle i

niveau. Så jeg tror, Falck vil stå stærkt,

efterhånden som der åbnes for ambulanceudbud

i Tyskland og Østrig, vurderer

Matthias Giebner.

Har ud over arbejdet som hospitalslæge virket som læge på lægeambulancer

og lægehelikoptere fra 1988 til 2009

Bosat i Danmark siden 1995

Tidligere leder af lægeambulancen i Flensborg samt i Aabenraa. Har blandt

andet arbejdet på sygehuse i Erlangen, Flensborg, Niebøll, Sønderborg og nu

Aabenraa (SHS Aabenraa).

Præhospital leder i Sønderjyllands Amt 2001-2007

Privat:

Dansk gift (med intensivsygeplejerske)

Fem børn i alderen 12-22 år (heraf to fra tidligere ægteskab)

Familien har bopæl uden for Aabenraa

blå bog

Fritid: Spiller guitar og andre instrumenter. Oldboys-fodbold i Ensted IF,

sejlads, haven, bøger

15


på beSøg hoS

reSpoNce

Fra 1. december skal 90 ansatte i

det nye selskab Responce A/S køre

ambulance i områderne Brædstrup,

Nr. Snede, Galten, Skanderborg,

Odder, Horsens og Hornsyld.

Redderen” besøgte i starten af

november Responce for at høre

mere om denne nye aktør på ambulanceområdet.

Besøget startede hos Dansk Præhospital

Uddannelsescenter i Silkeborg,

hvor et Responce-hold var

på skolebænken. Derefter gik turen

til Skanderborg, hvor en ny station

bliver indrettet i Brand & Rednings

bygninger, og besøget sluttede på

”hovedstationen” i Horsens, hvor

også firmaets nye ambulance blev

præsenteret.

Både medarbejdere og

firmaet som sådan skal

være fagligt ærgerrige,

mener ambulancechefen

Af Flemming F. Kyster

De starter først i december, men

de 90 Responce-ansatte har

allerede været på skolebænken for at

være helt klar til start.

Det er foregået hos Dansk

Præhospital Uddannelsescenter

(Dapuc) i Silkeborg, som har tegnet

en fireårig aftale med Responce om

kompetenceudvikling samt efter- og

16

TEMA

beSøg eSøg hoS reSpoNce r Sp e

Responce-medarbejderne er fagligt velfunderede og meget motiverede,

vurderer Dapuc-leder Jens Brock-Larsen.

dapuc k l æ d e r reSpoNce på

videreuddannelse.

Da vi besøger Dapuc, er det sidste

af fire Responce-hold i gang med

deres forløb.

- Det er et fem-dages AMU-kursus

i medicinadministration, som blandt

andet omfatter sygdomsforståelse,

simulation med videre, og som omfatter

vores interaktive redskab ”Turning

Point” – hvor eleverne får spørgsmål

via klassens SMART-board, hvorefter

de svarer via en trådløs stemmeboks.

Kurset er delt i to dage i år og tre

dage næste år, fortæller Jens Brock-

Larsen, leder af Dapuc.

Temaaftener

Centret vil også danne rammen om

tema-aftener, hvor der undervises i

Responce-ambulancernes indretning,

brug af båresystemet, instrukserne,

forflytningsteknik, noget nyskabende

udstyr til brud-immobilisering med videre.

Det er cheflæge Claus Henrik Rasmussen

fra Responce’s lægeenhed,

der er ansvarlig for temaaftenerne.

- Vi oplever Responcemedarbejderne

som fagligt meget velfunderede,

og meget motiverede for

at lære nyt. Desuden er vi glade for,

at firmaet flytter udviklingen fremad i

forhold til at inddrage nyt udstyr, til at

elektronisk dokumentere alt hvad man

gør, og i forhold til nye metoder, siger

Jens Brock-Larsen.

Han sigter blandt andet til en internetbaseret

læringsform, hvor medarbejderne

jævnligt får cases ud,

som de kan besvare, hvorefter de får

lægelig feedback. Der vil også være

redderen nr. 9 2009


allehånde fagligt relevante artikler,

som Dapuc lægger op, og medarbejderne

kan stille spørgsmål eller

komme med input.

Anden model

Ifølge Finn Thranum bruger Responce

ikke Falcks model, hvor en supervisor

gennemfører årlig repetition. I

stedet har man førnævnte netforum,

og desuden tilstræber lægeenheden

”stikprøver”, så man mindst en gang

årligt når at køre med hver enkelt

medarbejder.

Er det så uanmeldt?

- Nej, han ringer til pågældende

medarbejder og hører, om han må

køre med den og den dag. Og i øvrigt

Efter 35 år i Falck blev

Finn Thranum ambulancechef

i Responce

Af Flemming F. Kyster

Det har været en utroligt spændende,

men også arbejdsmæssigt og mentalt

hård rejse, som Responce’s ambulancechef

Finn Thranum har taget, siden han i

december 2008 takkede ja til jobbet.

- Der har været øjeblikke, hvor medarbejdere

sprang fra og hvor det virkede

op ad bakke, og der har været øjeblikke,

hvor man sagde ”Yes!”, fordi ting faldt i

hak, fortæller Finn Thranum.

er det lægens rolle at være coach og

hjælper, understreger Finn Thranum.

Han lægger desuden op til, at medarbejderne

sparrer fagligt med hinanden,

så de tager ansvar for deres

egen og kollegernes læring.

Vil gerne løbe forrest

I forhold til Region Midtjylland vil

Responce gerne være en ”forskningsambulancetjeneste”.

Forstået på den

måde, at man gerne vil løbe forrest

med nye metoder, nye medicin-kompetencer

og så videre. Det vil være

oplagt at gøre hos Responce, fordi det

er et forholdsvis lille område, og fordi

man er teknologisk på forkant, mener

Han har tidligere beklædt flere lederstillinger

i Falck – senest som stationsleder

i Odder og Hornsyld (som jo fra 1.

december bliver Responce-land).

Stort engagement

Finn Thranum erkender, at det har været

underligt at sige farvel til Falck efter 35

gode år.

Men hans engagement i Responce

kan man ikke drage i tvivl. Han kan tale

længe og med stor glød om firmaets

visioner og medarbejdere, som han ikke

tøver med at betegne som ”toppen af

kransekagen”.

Han bemærker, at 75 procent af medarbejderne

er ambulancebehandlere,

plus der er fire paramedicinere.

redderen nr. 9 2009TEMA

ambulancechefen.

- Regionen siger: ”Start nu med at

komme i gang, så kan vi kigge på det

andet senere”, griner Finn Thranum.

- Men vi vil gerne være dem, som

regionen skal holde lidt i tømmerne.

Vi vil hellere være de lidt uregerlige

og utålmodige, end nogen, der skal

piskes fremad, lyder det fra ambulancechefen.

På samme måde forventer ambulancechefen,

at alle medarbejdere er

fagligt ærgerrige. Derfor har han en

forventning om, at eksempelvis alle

assistenter ønsker at videreuddanne

sig til behandlere. Det gælder dog ikke

nødvendigvis ældre medarbejdere,

som ønsker at blive på dette niveau,

fortæller han.

Finn Thranum sammen med Jens

Brock-Larsen, leder af Dansk Præhospital

Uddannelsescenter i Silkeborg,

som varetager kompetenceudvikling

samt efter- og videreuddannelse for

Responce.

klar ved

Start eFter

hård rejSe

Aldersspredningen er fra 23 år til 60 år,

hvilket giver et godt mix af ungdommeligt

gåpåmod og stor erfaring, mener ambulancechefen.

Tog springet

Desuden viser dét, at medarbejderne

har turdet tage springet og forlade den

trygge havn og uopsagte stillinger for at

indgå i et pionérprojekt, at de har drive

og engagement, mener Finn Thranum.

- Det er klart, at de folk, der er med om

bord nu, altid vil have en særlig plads i

mit hjerte. For det er jo noget nemmere

at søge til Responce om et år, når alle

kan se, at vi er kommet godt fra land og

er en eftertragtet arbejdsplads, anfører

ambulancechefen.

beSøg be hoS reSpoNce reSpoNce

17


18

TEMA

albert og NderS SavNede am ulaNceN

Anders Schou Vigild (tv) og Albert Mouritsen glæder sig

til Responce-premieren den 1. december.

34-årige Albert Mouritsen er en af de knap 15 ambulancefolk, som er kommet til Responce fra Københavns Brandvæsen

eller med baggrund dér.

Skyldes tilgangen, at Københavns Brandvæsen måtte afskedige en del folk?

- Det tror jeg faktisk ikke. De kunne sandsynligvis sagtens have fundet job hos Falck i hovedstaden eller hos Roskilde

Brandvæsen. Min oplevelse er, at de positivt har valgt Responce, fordi de synes, konceptet er nyt og spændende, vurderer

Albert Mouritsen.

Spændende ideer

Selv har han en lidt atypisk baggrund, idet han ved siden af jobbet som ambulancebehandler tog en uddannelse som

operationssygeplejerske. Det var også i den egenskab, han arbejdede på Rigshospitalet, da han blev opmærksom på

Responce.

- Jeg ville gerne køre ambulance igen, og jeg kommer oprindelig fra Horsens. Men det var udslagsgivende, at Responce

havde spændende og nyskabende ideer. Foreløbig har det mere end indfriet forventningerne, siger Albert Mouritsen.

Forventer indflydelse

38-årige Anders Schou Vigild har en baggrund som behandler igennem ni år hos Falck i Århus og Skanderborg. Det

seneste år har han dog brugt sin uddannelse som elektriker.

- Men jeg savner at køre ambulance, og jeg bor i Hovedgård, så Responce vakte min interesse.

- Det jeg især ser frem til, det er at få indflydelse. Falck er et stort, gammelt firma med mange kvaliteter, men det kan

være lidt tungt. Her forventer jeg, at jeg kan være med til at forme min arbejdshverdag, lyder det fra Anders Schou Vigild.

Kurset i Silkeborg og en senere sekstimers temaaften samme sted foregår i deres fritid, fordi de formelt først starter hos

Responce fra 1. december.

Kurset og temaaftenen aflønnes med, at det pågældende antal timer indsættes på en afspadseringskonto, hvorefter det

senere kan afspadseres eller udbetales, alt efter hvad de foretrækker.

beSøg eSøg hoS reSpoNce r Sp e

redderen nr. 9 2009


Bjarne Vinther, beredskabschef i Skanderborg Kommune, og to af de nye ”lejere”,

ambulancebehandlerne Benjamin Rugaard og Lars Rasmussen.

boFælleSSkab m e d braNdvæSeNet

To tidligere Århusreddere

oplever større

medindflydelse hos

Responce Skanderborg

Af Flemming F. Kyster

Skanderborg lejer Responce sig ind

I hos Brand & Redning på Vestergade.

Et tidligere hjælpemiddeldepot ombygges

og istandsættes, så der bliver i alt

300 kvadratmeter med moderne faciliteter

til de 15-20 mand, der får deres

gang på stationen.

Det gælder blandt andet to ambulancebehandlere,

begge 34 år, som skifter

fra Falck i Århus.

- Jeg så Responce som chancen for

at prøve noget nyt. I et helt nyt firma får

man mulighed for at præge udviklingen,

og det tiltaler mig, forklarer Benjamin

Rugaard, tidligere Falck-Gården i

Århus.

Hans kollega Lars Rasmussen fra

Århus Nord supplerer:

- På det øvrige arbejdsmarked skifter

man jo også job ind i mellem, og det

tror jeg er sundt. Og den iværksætterånd,

jeg oplever her, er spændende

og tiltalende.

Godt med konkurrence

Ifølge Lars Rasmussen vil Responce

være med til at holde Falck på tæerne.

- Da jeg startede i Falck, kørte de

autohjælp med meget nedslidte køretøjer

og grej. Man da så Dansk Autohjælp

virkelig kom på banen, skal jeg love

for, der skete noget med hensyn til

materiel, køretøjer og uddannelse. På

redderen nr. 9 2009TEMA

samme måde tror jeg, konkurrencen

fra Responce kan give korpset et skub

fremad på ambulanceområdet – uden

at jeg siger, det fungerer dårligt i dag.

Begge reddere har været åbne

omkring deres firmaskift, og de har

mødt stor nysgerrighed og godmodige

drillerier fra kollegerne, men ikke negative

reaktioner.

Personalegoder

Hvad har jeres overvejelser været

omkring at forlade goder i Falck: Personaleforening,

Kunstforening, muligheder

for skånejob, sommerhuse...?

- Jeg må sige, at jeg ikke har skænket

sommerhuse en tanke i to sekunder,

siger Lars Rasmussen.

Men summen af goderne...?

- Jo, men der er også personalegoder

her, og det kommer flere til – og

beSøg be hoS reSpoNce reSpoNce

19


spørgsmålet er også, hvor meget man

reelt bruger de forskellige goder. Det

er jo også et gode at være i en smidig

organisation, der kan handle hurtigt.

Der er – for at nævne et eksempel – på

kort tid skabt et godt intranet, og vi har

allerede fået firma-mailadresse – det fik

jeg aldrig i Falck, påpeger han.

Behøver ikke livrem og seler

Hvad så med muligheden for skånejob,

hvis for eksempel ryggen giver problemer?

- Hvis jeg var 55, ville jeg måske tænke

i de baner. Men jeg er 34 år og i min

bedste alder, så der er ingen grund til at

gå med livrem og seler, siger Benjamin

Rugaard.

Ambulancechef Finn Thranum tilføjer,

at ansatte i Responce får en sundhedsforsikring

gennem Tryg, rabataftale med

samme, tilbud om influenza A-vaccine,

tilbud om billig mobiltelefon samt andre

goder, og mere føjes til hen ad vejen.

Indflydelse som koordinator

Mens vi kigger på lokalerne, der rummer

køkken/spiseplads, tv/hvilerum,

pc-rum og omklædning til begge køn,

har håndværkerne travlt. Det er tydeligt,

at der bliver tale om lyse og indbydende

faciliteter.

Det har Benjamin Rugaard en del af

æren for, for han har meldt sig som

20

TEMA

beSøg eSøg hoS reSpoNce r Sp e

Garagen her er base for et døgndækkende beredskab

og et 12 timers dagberedskab.

byggekoordinator. Det betyder, at han

på egne og kollegernes vegne medvirker

til at finde den bedst mulige indretning

af stationen.

Andre kolleger er koordinatorer – det

vil sige ansvarlige – på områder som

eksempelvis hygiejne, materiel med

videre.

Til spørgsmålet om, hvorvidt der gives

tillæg for koordinator-arbejdet, er svaret

umiddelbart nej.

Man gør det, fordi man er engageret,

og fordi man derved får den indflydelse

på sin egen arbejdshverdag, som man

ofte higer efter i Falck, forklarer de to

reddere.

”Tovtrækker”

Samme tankegang er årsagen til, at

der ikke er stationsledere på de syv

Responce-ambulancestationer. Der er

en redder, der er ”tovtrækker” (det er en

bedre betegnelse end en ”tovholder”,

som jo bare står passivt, mener Finn

Thranum), men ellers er det koordinatorerne

og team’et, der skal få tingene til

at fungere.

- Det er voksne mennesker, der kan

tænke selv. De er i stand til at lave triage

på et kompliceret skadested – så

er de nok også i stand til at bedømme,

hvornår affaldet skal tømmes og andre

opgaver løses, påpeger Finn Thranum.

”det er ogSå

i FalckS iNtereSSe at vi lykkeS”

Responce-stifter

Michael Sørensen forventer

røde tal de første

fire-fem år

Af Flemming F. Kyster

32 årige Michael Sørensen fra

Vejen er stifter og redningsdirektør i

Responce A/S.

Han er uddannet speditør og har sidste

10 år beskæftiget med uvikling og

logistik inden for transportsektoren.

Sideløbende har han haft selskaber,

der har løst opgaver for politimyndigheder

(eksempelvis gerningssteds-sikring

og afspærring) og redningsberedskaber

rundt omkring i Danmark. Han er

uddannet brandmand, har altid været

fascineret af brand- og redningsområdet

og er desuden lidt af en Ole

Opfinder inden for teknologi og elektroniske

løsninger.

Efter forskellige omlægninger i ejerkredsen

har Michael Sørensen i dag

en femtedel af aktierne i virksomheden,

mens to store tyske, private

ambulanceoperatører – Promedica

Rettungsdienst og G.A.R.D – tegner sig

for hver 40 pct.

redderen nr. 9 2009


Smidig organisation

Ifølge Michael Sørensen var der muligheder

for at etablere virksomhed med

store, kapitalstærke koncerner i ryggen.

Men jo større de er, jo mere vrider de

armen rundt på samarbejdspartnere, er

hans erfaring.

Så målet har været at lave en lille, smidig

organisation med få beslutningstagere,

og videreføre bla. Falcks tradition

for samvær, sammenhold og korpsånd,

som ifølge Michael Sørensen gør dansk

ambulancetjeneste speciel i forhold til

resten af Europa.

Samtidig har man villet gå nye veje

i forhold til Falck inden for teknologi,

udstyr, ledelsesformer (selvstyrende

teams) med videre.

Vigtig for Falck

Man kunne tro, at Responce var en torn

i øjet på Falck. Men det forholder sig

lige omvendt, mener Responce-stifteren.

- Falck ved godt, at hvis vi ikke lykkes,

så vil regionerne og nok især staten

kraftigt tænke på at lægge al ambulancekørsel

ind i offentligt regi på grund af

manglende konkurrence. Så Falck vil

meget hellere miste et mindre område til

os, end risikere at miste hele landet på

grund af politiske beslutninger, vurderer

Michael Sørensen. Denne tese bekræftes

ifølge stifteren af, at Responce har

Redningsdirektør og stifter af Responce,

Michael Sørensen.

mødt en meget positiv og velvillig indstilling

fra Falck-toppen.

Skudt for lavt

Jeres timepriser på de forskellige beredskaber

ligger noget lavere end Falcks.

Hvordan klarer I det?

- Det er ikke nogen hemmelighed, at

vi blev lidt snydt af konditionerne i både

udbud og overenskomst. Så de priser

skal givetvis justeres næste gang, og

indtil da forventer vi at få røde tal i hele

kontraktperioden. Men alligevel vil vi

altid være 15-20 pct. billigere end Falck,

fordi vi ikke har det der store maskineri.

- Det er ikke for pengenes skyld, vi er

med. Hverken os eller de tyske partnere.

Vi vil gerne have det til at rende rundt,

så vi alle kan udvikle os. Men vi er indstillet

på, at det koster nogle penge at

starte sådan noget her op. Eksempelvis

falder første betaling fra regionen først

efter tre måneders kørsel, men der er jo

store etableringsomkostninger inden da.

Men dine tyske partnere vil vel gerne

se et afkast på længere sigt?

Jo, men det er et sigt, der hedder otteti

år. Eksempelvis G.A.R.D har meget at

stå imod med. På en af deres stationer

er der 25 ambulancer – det er der ikke

mange Falck-stationer, der har, og det

siger noget om deres tyngde. De er villige

til at investere meget – men naturligvis

til en vis grænse.

”Laboratorium”

redderen nr. 9 2009TEMA

Og deres mål er at vinde markedsandele

i Danmark?

Nej, det er egentlig den anden vej

rundt. Vi kan ikke tilbyde dem 100 års

dynasti. Men de synes, dette koncept er

rigtig godt, og de vil godt være med til

at udvikle nye teknologiske løsninger og

nye koncepter, som de så kan tage til

sig i Tyskland.

Så det er en slags laboratorium for

dem?

Ja, faktisk. Men dermed ikke sagt, at

de ikke gerne vil blive større i Danmark.

Omvendt har de nogle ting, vi kunne

lære noget af, (blandt andet med hensyn

til udstyr og kompetencer) så vi kan

faktisk løfte hinanden.

Føler I, at der er stort fokus på, hvordan

I klarer jer?

Ja, absolut. Det bliver ikke nemmere af

ny vagtcentral og at regionen overtager

ansvaret for disponering. Som en journalist

sagde: ”I ved godt, at I får skraldet,

hvis I kommer for sent, selv hvis det

ikke er jeres skyld?”

Fagligt system

Har I planer om et system med tillidsrepræsentant,

fællestillidsrepræsentant

etc. – et fagligt system?

- Det er medarbejderne ved at bygge

op. Lige nu kører der afstemninger,

så det er i fuld sving. De har fået frie

hænder til at finde den model, de vil

have. Ønsker de en TR på hver station,

gør det det, foretrækker de en TR, som

dækker alle stationer, gør de det.

Falck er på godt og ondt en stor organisation,

men det giver nogle strenge

at spille på med eksempelvis skånejob.

Hvad har I af muligheder der?

- Der plejer jeg jo at sige, at hvad gør

andre virksomheder? Falck er jo ikke de

eneste i Danmark.

Men det er vel Falck, redderne skal

sammenligne med?

- Ja, men vi har nogle muligheder gennem

brancheorganisationer, lige som vi

har gjort benyttet os af på lastbilchauffør-området.

Der kan vi gennem brancheorganisationer

kigge på, om samarbejdspartnere

har nogle muligheder for

at hjælpe.

- Vi har ikke grillvogne eller p-vogne,

vi kan sende folk ud i. Men jeg er faktisk

overbevist om, at vi får et glimrende

samarbejde med Falck om disse ting.

Hvis en redder ikke kan køre ambulance

af en eller anden grund, og Falck står og

mangler en til p-vogn, så var det oplagt

Fortsættes på bagsiden ➥

beSøg be hoS reSpoNce reSpoNce

21


22

En båre af mærket Stollenwerk er standard i Responce-ambulancerne. Den er godkendt til 250 kilos belastning. Båren er monteret med en h-sele, som

kommer ud hvor skuldrene er placeret, så patienter – også børn – bliver liggende ved opbremsning. Båren kan sænkes variabelt med start fra valgfri ende.

Desuden kan overdelen løftes af og benyttes som løs båre uden understel. Uden overdel kan en kuvøse klikkes på bårestellet, så ambulancen nemt kan

omdannes til babyambulance. Responce-redderne havde, da vi var på besøg, ikke nået at afprøve båren så meget, så det var for tidligt at bedømme fordele

og ulemper i forhold til Falcks båre.

Udstyr, der skal bruges uden for, HENTES uden for i skabe indrettet til formålet.

Det gælder blandt andet bærestol og spineboard. Det er mere praktisk,

og det forhindrer temperaturudsving i bårerummet, mener Responce.

TEMA

beSøg eSøg hoS reSpoNce r Sp e

Der er god plads i skabe og skuffer. På billedet er det

ambulancebehandler Thomas Andersen, som skifter fra

Falck til Responce i hjembyen Horsens.

redderen nr. 9 2009


Responce’s modstykke til LP 12 er denne Schiller, som blot vejer to kilo. Den kan spille

trådløst sammen med MobiMed-skærmen, som blandt andet kan overføre data ”live” til

sygehuset mht. EKG, tryk, saturation, temperatur med videre. Endnu er regionen dog ikke

klar til denne platform, så Responce bruger også indtil videre LP 12.

Dette såkaldte traumelys er ifølge tyske erfaringer bedre og

mere skånsomt for bla. traumepatienter. Det normale lys

udgøres af et stort antal dioder, og det betyder, at der ikke

kastes skygger, når man arbejder med patienten.

Responce’s 11 ambulancer – eller Fremskudte Hospitals Enheder (FHE), som de benævnes

– bygges på en Mercedes Sprinter 319 med 190 hk motor. De opbygges hos HospiMobil i

Tyskland, og i det hele taget fornægter Responce’s tyske tilknytning sig ikke i indretning, valg

af udstyr med videre. Responce lejer køretøjerne, som står i cirka en million kroner stykket.

Bårelejet er placeret i midten af bårerummet, så der er god plads på begge sider af patienten. I det hele taget er de

imponerende pladsforhold en af de store gevinster ved den ”kasse-model”, Responce’s ambulancer er opbygget

med. Bemærk også bakkamera/mikrofon øverst i midten, så føreren i en højtaler kan høre, hvad der bliver sagt og via

en lille skærm i kabinen kan se, om kysten er klar på stationen eller skadestedet. Der er i øvrigt 220 volt stik i alle biler,

ekstra flaske ilt, skrivepult, det nyeste inden for køle- og varmefaciliteter med mere.

redderen nr. 9 2009TEMA

beSøg be hoS reSpoNce reSpoNce

23


Afsender: Redderen, Ringstedgade 128, 4700 Næstved

Fortsat fra side 21

at lave et samarbejde. Vi har som nævnt et

glimrende samarbejde med direktionen i Falck.

- Jeg vil godt understrege, at vi ikke bare

smider folk på gaden. Hvis der er tale om en

arbejdsskade, er vi forpligtet til at beholde

medarbejderen, til der er fundet en løsning. Så

det er både i medarbejderens og vores interesse

at finde en løsning

Også omvendt

- Omvendt har vi folk her, som ikke kan få

ansættelse hos Falck på grund af fx. højde

eller sukkersyge, men som vores korpslæge

har fundet fuldt klar til arbejdet. Så det går begge

veje. Vi får også mange elevansøgninger

fra folk, der er lidt for lave eller lidt for høje til

Falcks krav. Det kører vi ikke med – og vores

ambulancer er høje nok til dem, griner Michael

Sørensen.

Er der i jeres stab dimensioneret til sygdom,

ferie, efteruddannelse etc., eller skal medarbejderne

selvafløse?

Vi har normeret vores stationer så de kan

digitale tiltag

være selvafløsende i ferien. Herudover har vi

ansat et passende antal fuld- og deltidsansatte,

så vi kan afvikle ferie/fridage, sygdom, afspadsering

og efteruddannelse.

I arbejder med nogle koordinator-funktioner

hos medarbejderne. Er det ikke bare en måde

at spare penge på?

- Når man har et ansvarsområde, så er man

også mere engageret i tingene. Det er et

ønske, folk har haft. Havde det været normal

Falck-struktur, havde vi haft nogle stationsledere,

nogle over dem etc. Her forsøger vi at

skabe en mere flad, inddragende struktur, som

man har i det tyske system. Hvorfor skulle vi

sætte nogle ledere ind til at styre folk, hvis folk

har et ønske om at bestemme selv? Der er

flere, der direkte siger, at de skifter, fordi de her

får medindflydelse.

I er klar til start den 1. december?

- Det mener jeg, vi er. Som du nok har kunnet

fornemme, hersker der en fantastisk pionerånd

og engagement hos samtlige medarbejdere.

Når det er tilfældet, kan det ikke gå helt galt

– og vi glæder os meget til at komme i gang,

slutter Michael Sørensen.

Responce’s Michael Sørensen satser på at gøre tingene enklere med elektroniske løsninger.

Det omfatter blandt andet:

• Mulighed for videokonferencer mellem stationer

• Mulighed for at vinkle af på skærmen, når reddere indgiver en journal, de gerne vil drøfte med

korpslægen. Så går journalen automatisk til korpslægen.

• Endnu skal regionen have ambulancejournaler i papir. Men Responce lagrer også alle journaler

elektronisk som data- og billedfiler, så de kan fremskaffes på et øjeblik, hvis de selv eller regionen

har brug for dem

• Den 3. kopi af journalen, som læger og sygeplejersker kan bruge til kommentarer, ris/ros efter

en overlevering på sygehuset, er afskaffet. I stedet får de et link til en side, hvor de kan gå ind

og skrive, hvorefter redder og Responce kan se det på skærmen.

• Michael Sørensen fremhæver også, at enten ledende korpslæge Claus-Henrik Rasmussen eller

korpslæge Jens Thygesen om nødvendigt kan kontaktes af redderne døgnet rundt

UMM ID-nr. 42 506

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!