Du kan downloade publikationen i PDF her. - Finansministeriet

fm.dk

Du kan downloade publikationen i PDF her. - Finansministeriet

2. OFFENTLIGE FINANS FINANSER FINANS

ER OG OG FINANSPOLITIKK

FINANSPOLITIKKEN

FINANSPOLITIKK EN

mindre omfang den førte finanspolitik i perioden har bidraget til en

forbedring af den strukturelle budgetsaldo.

Tabel Tabel 2.6. 2.6. Den Den strukturelle strukturelle budgetsaldo, budgetsaldo, 1994 1994-2002

1994 2002

Pct. af BNP Niveau

22

22

Strukturel saldo ------------------ Ændring som følge af ----------------

Årlig

ændring

Finanspolitik

1)

Strukturel

ledighed 2)

Arbejdsudbud

3)

Specielle

poster 4)

Andet/

residual

1993 -1,2 - - - - - -

1994 -1,5 -0,3 -1,1 -0,0 -0,2 0,3 0,7

1995 -2,1 -0,6 0,3 0,4 -0,2 -0,1 -1,0

1996 -1,7 0,4 -0,5 0,6 -0,1 -0,1 0,3

1997 -0,2 1,6 1,0 0,5 -0,2 0,1 0,1

1998 0,4 0,6 -0,1 0,6 -0,2 0,2 0,1

1999 1,7 1,3 0,9 0,5 -0,1 0,1 -0,2

2000 2,0 0,3 0,4 0,3 -0,0 0,1 -0,5

2001 2,2 0,2 -0,4 0,1 0,0 0,0 0,4

2002 2,1 -0,2 -0,4 0,1 0,0 0,3 -0,2

I alt 3,3 0,2 3,1 -0,7 0,9 -0,2

Note: Metoden anvendt til beregningen af den strukturelle saldo er som udgangspunkt baseret på

den af OECD anvendte metode.

1) Finanspolitikken er – med enkelte justeringer som eksempelvis korrektion for skat på indkomstoverførsler

mv. – givet ved de direkte provenuer anvendt ved beregningen af finanseffekten.

2) Den strukturelle ledighed angiver det ledighedsniveau, som er forenelig med en langsigtsholdbar

inflation.

3) Til grund for beregningen ligger arbejdsudbuddet målt i timer.

4) Specielle poster indeholder blandt andet nettorenteudgifter, drifts- og kapitaloverførsler og

overskud af offentlig virksomhed mv.

2.4. 2.4. 2.4. Offentlige Offentlige finanser finanser finanser i i langsigtet langsigtet perspektiv

perspektiv

Det er et tilsigtet led i den langsigtede strategi at fastholde et overskud, der

kan nedbringe den offentlige gæld og dermed bidrage til at sikre robustheden

af de offentlige finanser over for skiftet i befolkningens alderssammensætning

igennem de næste 20-40 år.

Størrelsen af det offentlige overskud nu skal således vurderes i lyset af den

offentlige sektors fremtidige forpligtelser – herunder udgifterne til folkepension

og pleje til flere ældre.

More magazines by this user
Similar magazines