26.09.2013 Views

Nye veje - klædt på til løn og ledelse - Finansministeriet

Nye veje - klædt på til løn og ledelse - Finansministeriet

Nye veje - klædt på til løn og ledelse - Finansministeriet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

– <strong>klædt</strong> <strong>på</strong> <strong>til</strong> <strong>løn</strong> <strong>og</strong> <strong>ledelse</strong>?<br />

Forhandlingsstyrelsen<br />

<strong>Finansministeriet</strong><br />

<strong>Nye</strong> <strong>veje</strong><br />

1


<strong>Nye</strong> <strong>veje</strong> – <strong>klædt</strong> <strong>på</strong> <strong>til</strong> <strong>løn</strong> <strong>og</strong> <strong>ledelse</strong><br />

Udsendt af <strong>Finansministeriet</strong>,<br />

Forhandlingsstyrelsen<br />

April 2000<br />

Den trykte redegørelse:<br />

ISBN: 87-7856-354-2<br />

Den elektroniske redegørelse:<br />

ISBN: 87-7856-355-0<br />

Redegørelsen kan hentes <strong>på</strong>:<br />

<strong>Finansministeriet</strong>s/Forhandlingsstyrelsens hjemmeside www.fhst.dk<br />

Oplag: 3000 eksemplarer<br />

Design: Roar Design<br />

Tryk: Nordsjællands Trykcenter ApS<br />

Pjecen koster 75 kr. <strong>og</strong> kan bes<strong>til</strong>les hos:<br />

Schultz Information<br />

Herstedvang 10-12<br />

2620 Albertslund<br />

Tlf. 43 63 23 00<br />

Hjemmeside: www.schultz.dk<br />

Henvendelse om pjecen i øvrigt kan ske <strong>til</strong>:<br />

Forhandlingsstyrelsen,<br />

Personalerådgivningkontoret<br />

Tlf. 33 92 40 49<br />

Fax 33 91 00 69<br />

E-post: fhst@fm.dk


<strong>Nye</strong> <strong>veje</strong><br />

– <strong>klædt</strong> <strong>på</strong> <strong>til</strong> <strong>løn</strong> <strong>og</strong> <strong>ledelse</strong>?


Forord<br />

Liniecheferne står i dag overfor mange nye krav <strong>og</strong> forventninger. Samtidig åbnes der for<br />

nye <strong>ledelse</strong>smæssige muligheder. Et af de nyeste <strong>til</strong>tag i staten er <strong>løn</strong>reformen, hvor liniechefen<br />

spiller en helt central rolle.<br />

Formålet med denne pjece er at inspirere, give ny viden <strong>og</strong> få den enkelte liniechef <strong>til</strong> at<br />

reflektere over brugen af <strong>løn</strong>reformen. Samtidig er pjecen velegnet som debatoplæg <strong>til</strong><br />

eksempelvis en drøftelse i <strong>ledelse</strong>sgruppen. Udgangspunktet er de nye <strong>løn</strong>systemer, men<br />

omdrejningspunktet er <strong>ledelse</strong> <strong>og</strong> de <strong>ledelse</strong>smæssige muligheder <strong>og</strong> udfordringer, der kan<br />

opstå i forbindelse med de nye <strong>løn</strong>systemer.<br />

Pjecen henvender sig primært <strong>til</strong> liniechefer d.v.s. chefer med et direkte personaleansvar.<br />

En liniechef kan f.eks. være en kontorchef, en institutbestyrer <strong>på</strong> et universitet eller en<br />

divisionschef i et direktorat.<br />

Pjecen er skrevet med udgangspunkt i, at liniechefen helt eller delvist får delegeret aftale<strong>og</strong><br />

forhandlingskompetencen i forhold <strong>til</strong> de nye <strong>løn</strong>systemer. Har man som liniechef ikke<br />

fået delegeret den fuldstændige kompetence, kan pjecen alligevel være relevant at læse.<br />

Mange af de <strong>ledelse</strong>sopgaver, der opstår i kølvandet <strong>på</strong> en differentieret <strong>løn</strong>dannelse, vil<br />

skulle håndteres af liniechefen uanset omfanget af liniechefens forhandlings- <strong>og</strong> aftalekompetence.<br />

Pjecens temaer er bl.a. valgt ud fra en række interviews med medarbejdere, liniechefer <strong>og</strong><br />

topchefer i staten. Desuden er der i efteråret 1998 foretaget en spørgeskemaundersøgelse<br />

blandt 220 liniechefer. Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men giver et fingerpeg om liniechefernes<br />

arbejdsvilkår samt deres viden om <strong>og</strong> forventninger <strong>til</strong> <strong>løn</strong>reformen.<br />

5


Indhold<br />

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER MED LØNREFORMEN 8<br />

Hvad er hovedforskellene mellem det gamle <strong>og</strong> det nye <strong>løn</strong>system? 8<br />

Hvad rummer <strong>løn</strong>reformen af muligheder <strong>og</strong> udfordringer for liniechefen? 10<br />

De nye <strong>løn</strong>systemer forudsætter <strong>ledelse</strong> 13<br />

Stop op et øjeblik 14<br />

Hvis du vil vide mere 15<br />

ØGET SAMSPIL I LEDELSESGRUPPEN 17<br />

Hvordan sikrer man et fælles grundlag for anvendelsen af de nye <strong>løn</strong>systemer? 18<br />

<strong>Nye</strong> krav <strong>og</strong> forventninger <strong>til</strong> liniechefen 21<br />

Personalechefens <strong>og</strong> topchefens roller 25<br />

Stop op et øjeblik 26<br />

Hvis du vil vide mere 27<br />

DIALOG OM KOMPETENCEUDVIKLING OG LØN 28<br />

Hvordan identificeres enhedens kompetencebehov? 30<br />

Hvordan kan <strong>løn</strong> understøtte kompetenceudviklingen? 32<br />

Hvordan drøftes <strong>løn</strong> under medarbejderudviklingssamtalen? 33<br />

Stop op et øjeblik 36<br />

Hvis du vil vide mere 37<br />

6


HÅNDTERING AF LØNFORSKELLE 39<br />

Hvilke forventninger har liniechefen <strong>til</strong> <strong>løn</strong>reformen? 39<br />

Hvordan kan liniechefen afstemme medarbejdernes forventninger? 40<br />

Feedback <strong>på</strong> resultaterne af <strong>løn</strong>forhandlingerne 42<br />

S<strong>til</strong>lingtagen <strong>til</strong> graden af åbenhed <strong>og</strong> offentliggørelse 45<br />

Stop op et øjeblik 47<br />

LØNSTYRING 48<br />

Hvilket grundlag kræves for at kunne <strong>løn</strong>styre? 48<br />

Hvilken information er nødvendig for at drøfte <strong>og</strong>/eller forhandle <strong>løn</strong>? 50<br />

Hvordan følger man op <strong>på</strong> <strong>løn</strong>styring? 51<br />

Stop op et øjeblik 52<br />

Hvis du vil vide mere 53<br />

FORHANDLING MED TILLIDSREPRÆSENTANTERNE 55<br />

Hvad er liniechefernes baggrund <strong>og</strong> mulighed for at forhandle <strong>løn</strong>? 56<br />

Hvad kan være relevant at over<strong>veje</strong> inden forhandlingen? 57<br />

Hvad kan være nyttigt at vide om forhandling? 58<br />

Hvor skal liniechefen sætte ind med evaluering <strong>og</strong> opfølgning? 60<br />

Stop op et øjeblik 61<br />

Hvis du vil vide mere 61<br />

7


Der er en tendens <strong>til</strong>, at flere <strong>og</strong> flere<br />

opgaver overføres fra personaleenheden<br />

<strong>til</strong> liniechefen. Det betyder, at liniechefens<br />

rolle er under forandring.<br />

Lønreformen bidrager <strong>til</strong> at forstærke<br />

denne tendens.<br />

Succes med <strong>løn</strong>reformen forudsætter, at liniechefen er<br />

<strong>klædt</strong> <strong>på</strong> <strong>til</strong> at varetage funktionen som både faglig leder<br />

<strong>og</strong> personaleleder.<br />

Dette afsnit beskæftiger sig med spørgsmålene:<br />

• Hvad er de overordnede forskelle mellem det gamle<br />

<strong>og</strong> det nye <strong>løn</strong>system?<br />

• Hvilke muligheder <strong>og</strong> udfordringer indebærer <strong>løn</strong>reformen<br />

for liniechefen?<br />

• Hvordan sikrer liniechefen sig det bedste udbytte<br />

af mulighederne <strong>og</strong> en fornuftig håndtering af udfordringerne?<br />

HVAD ER HOVEDFORSKELLENE MELLEM<br />

DET GAMLE OG DET NYE LØNSYSTEM?<br />

Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 igangsatte<br />

overenskomstparterne en <strong>løn</strong>reform med det formål at:<br />

• bidrage <strong>til</strong> større effektivitet <strong>og</strong> kvalitet i den statslige<br />

sektor<br />

• skabe bedre arbejdspladser, bl.a. ved at sikre bedre<br />

muligheder for at rekruttere <strong>og</strong> fastholde medarbejdere<br />

Overordnet er der en række forskelle mellem det gamle <strong>og</strong><br />

det nye <strong>løn</strong>system. Det nye <strong>løn</strong>system er mere decentralt.<br />

Aftale- <strong>og</strong> forhandlingskompetencen vedrørende <strong>løn</strong>- <strong>og</strong><br />

ansættelsesvilkår er delegeret <strong>til</strong> de enkelte ministerier, som<br />

igen forudsættes at delegere kompetencen <strong>til</strong> institutionerne.<br />

<strong>Finansministeriet</strong> anbefaler yderligere, at der i den enkelte<br />

institution – helt eller delvis – sker en delegering af forhand-


Muligheder <strong>og</strong><br />

udfordringer<br />

med <strong>løn</strong>reformen


lings- <strong>og</strong> aftalekompetencen <strong>til</strong> den enkelte liniechef. Decentraliseringen<br />

giver mulighed for lokalt at skabe sammenhæng mellem institutionens mål,<br />

personalepolitik <strong>og</strong> <strong>løn</strong>.<br />

Lønreformen indebærer, at centrale <strong>løn</strong>forbedringer i højere grad erstattes<br />

af et større lokalt råderum. I de nye <strong>løn</strong>systemer har man forladt puljestyringen,<br />

der hid<strong>til</strong> har sat en række restriktioner for den enkelte institutions<br />

anvendelse af <strong>løn</strong>.<br />

Det nye <strong>løn</strong>system er mere individuelt <strong>til</strong>passet. Sted<strong>til</strong>lægsordningen, hvor der gives <strong>til</strong>læg<br />

efter, hvilket ge<strong>og</strong>rafisk område medarbejderen er ansat i, er generelt afskaffet. Den mekanik,<br />

der lå i ordningen, er erstattet af muligheden for at tage hensyn <strong>til</strong> de lokale “markedsforhold”<br />

ved ydelse af <strong>til</strong>læg m.v.<br />

HVAD RUMMER LØNREFORMEN AF MULIGHEDER OG<br />

UDFORDRINGER FOR LINIECHEFEN?<br />

“Som chef oplever jeg, at der er n<strong>og</strong>le væsentlige muligheder i <strong>løn</strong>reformen. Det er f.eks. en god<br />

proces, når de nye <strong>løn</strong>systemer bruges sammen med kontraktstyring. For cheferne er det en god<br />

øvelse i starten af året at sætte næsen i sporet <strong>og</strong> vide, hvad vej man skal. Men det er <strong>og</strong>så virkelig<br />

svært, fordi der ikke er så mange erfaringer endnu, særligt m.h.t. resultat<strong>løn</strong>. Men vi taler meget om,<br />

hvordan vi skal gøre tingene <strong>og</strong> prøver os frem. En af de ting, vi har lært af at bruge det nye <strong>løn</strong>system<br />

<strong>og</strong> specielt resultat<strong>løn</strong>, er, at det er vigtigt at sikre en forventningsafstemning med medarbejderne.”<br />

Planlægningschef Karen Mosbech – Slots- <strong>og</strong> Ejendomsstyrelsen<br />

De nye <strong>løn</strong>systemer rummer såvel muligheder som udfordringer for liniechefen. N<strong>og</strong>le<br />

muligheder er nemmere at gøre brug af end andre, ligesom n<strong>og</strong>le udfordringer er sværere<br />

at håndtere end andre. Det er derfor ikke alle udfordringer <strong>og</strong> muligheder, som pjecen<br />

uddybende beskæftiger sig med. Pjecen tager hovedsageligt fat <strong>på</strong> de områder, hvor liniecheferne<br />

i den tidligere nævnte spørgeskemaundersøgelse <strong>og</strong> i forbindelse med en lang række<br />

kurser har givet udtryk for, at der kan være behov for inspiration, råd <strong>og</strong> vejledning.<br />

MULIGHEDER FOR LINIECHEFEN<br />

De nye <strong>løn</strong>systemer betyder, at liniecheferne får et nyt <strong>ledelse</strong>sredskab, som giver en øget<br />

mulighed for at fremhæve <strong>og</strong> understøtte konkrete behov i enheden samt honorere medarbejdere,<br />

der har præsteret n<strong>og</strong>et ekstraordinært. Lønreformen kan bidrage <strong>til</strong>:<br />

10


Større fokus <strong>på</strong> mål <strong>og</strong> arbejdsopgaver<br />

Medarbejdernes <strong>løn</strong> vil i højere grad afhænge af indsats, funktioner, kvalifikationer <strong>og</strong> resultater.<br />

Lønnen bidrager dermed <strong>til</strong> at synliggøre for alle i enheden, hvilke mål <strong>og</strong> arbejdsopgaver<br />

der har en høj prioritet. Dette giver mulighed for at øge både effektiviteten <strong>og</strong><br />

kvaliteten i opgaveudførelsen.<br />

Rekruttering <strong>og</strong> fastholdelse af medarbejdere<br />

Med <strong>løn</strong>reformen forbedres mulighederne for at <strong>til</strong>passe <strong>løn</strong>nen <strong>til</strong> den enkelte<br />

medarbejders eller faggruppes markedsværdi. Det bliver i højere grad muligt f.eks.<br />

at <strong>til</strong>trække faggrupper, der er meget efterspurgte. Desuden kan særligt kvalificerede<br />

nøglemedarbejdere fastholdes via honorering af indsats, kvalifikationer<br />

<strong>og</strong>/eller funktioner.<br />

Udvikling af enhedens kompetencer<br />

En god opgaveløsning – <strong>og</strong> dermed en velfungerende enhed – forudsætter, at der<br />

er de fornødne medarbejderressourcer <strong>og</strong> de rette kompetencer <strong>til</strong> rådighed.<br />

Det nye <strong>løn</strong>system kan bruges <strong>til</strong> at understøtte udviklingen af medarbejdernes<br />

kompetencer.<br />

Mere motiverede medarbejdere<br />

Liniechefen får med <strong>løn</strong>reformen nye muligheder for at motivere medarbejderne. Af motivationsfaktorer<br />

kan nævnes medarbejderens mulighed for indirekte at præge sin egen indtjening<br />

samt den anerkendelse en <strong>løn</strong>forbedring er et udtryk for. Liniechefen får desuden et<br />

bedre grundlag for at honorere medarbejderne efter deres forskellighed <strong>og</strong> kan dermed i<br />

større grad <strong>til</strong>passe <strong>løn</strong>nen i forhold <strong>til</strong> den enkelte medarbejder.<br />

Øget bredde i chefjobbet<br />

De nye <strong>løn</strong>systemer sætter større fokus <strong>på</strong> <strong>ledelse</strong>srollen, herunder den enkelte chefs evne<br />

<strong>til</strong> at ops<strong>til</strong>le mål <strong>og</strong> bruge <strong>løn</strong>instrumentet <strong>til</strong> at understøtte institutionens aktiviteter. Det<br />

s<strong>til</strong>ler større krav <strong>til</strong> liniechefen. Samtidig kan chefjobbet for mange liniechefer <strong>og</strong>så blive<br />

mere interessant <strong>og</strong> nuanceret.<br />

I januar 2000 offentliggjorde Økonomistyrelsen en evalueringsundersøgelse af <strong>løn</strong>reformen,<br />

som blev gennemført i efteråret 1999. I evalueringen indgår 347 af statens institutioner. Af<br />

evalueringen fremgår det, at bl.a. rekruttering <strong>og</strong> fastholdelse samt accept af individuel vurdering<br />

<strong>og</strong> be<strong>løn</strong>ning opfattes som de væsentligste positive effekter af <strong>løn</strong>reformen.<br />

11


De 5 væsentligste positive effekter af <strong>løn</strong>reformen<br />

• Rekrutteringsmuligheder<br />

• Fastholdelsesmuligheder<br />

• Accept af individuel vurdering <strong>og</strong> be<strong>løn</strong>ning<br />

• Sammenhæng mellem mål/strategi, personale- <strong>og</strong> <strong>løn</strong>politik<br />

• Medarbejderansvar for egen udvikling<br />

Evaluering af <strong>løn</strong>reformen – Resultat, Økonomistyrelsen, januar 2000<br />

De fem positive effekter af <strong>løn</strong>reformen har betydning for institutionen som helhed. Det er<br />

d<strong>og</strong> samtidig tydeligt, at hovedparten af de fremhævede forhold særligt vil få en positiv indvirkning<br />

<strong>på</strong> liniechefens <strong>ledelse</strong>smuligheder.<br />

UDFORDRINGER FOR LINIECHEFEN<br />

Lønreformen rummer ikke kun muligheder. Der findes en række udfordringer, som <strong>ledelse</strong>sgruppen<br />

<strong>og</strong> den enkelte liniechef skal være bevidst om. Det gælder bl.a.:<br />

For stort fokus <strong>på</strong> <strong>løn</strong><br />

Faren ved de nye <strong>løn</strong>systemer er, at <strong>løn</strong> gøres <strong>til</strong> et mål i sig selv <strong>og</strong> at medarbejderne primært<br />

yder en ekstra indsats, hvis de får en økonomisk gevinst. Lønnen bør fastholdes som<br />

et middel <strong>til</strong> at synliggøre <strong>og</strong> understøtte institutionens mål, strategi, opgavevaretagelse <strong>og</strong><br />

kompetencebehov. Desuden er det vigtigt, at liniechefen tænker <strong>løn</strong> ind i en sammenhæng<br />

med andre forhold, der motiverer medarbejderne.<br />

Suboptimering<br />

Når medarbejderne af<strong>løn</strong>nes efter indsats <strong>og</strong> målopnåelse, er der en risiko for intern konkurrence<br />

<strong>og</strong> dermed suboptimering <strong>på</strong> bekostning af helheden. Det kan skabe konflikter<br />

med <strong>og</strong> mellem medarbejderne. Derfor er det vigtigt at gennemtænke, hvilke kriterier der<br />

skal danne grundlag for udmøntning af <strong>løn</strong>.<br />

Demotivation<br />

Med den individuelle af<strong>løn</strong>ning opstår n<strong>og</strong>le forventninger hos medarbejderne om honorering.<br />

Chefen skal kunne håndtere medarbejdernes forventninger, ops<strong>til</strong>le vurderingskriterier<br />

<strong>og</strong> begrunde udmøntede <strong>til</strong>læg – eller mangel <strong>på</strong> samme. Hvis liniechefen ikke kan styre forventningsdannelsen<br />

hos medarbejderne, risikerer liniechefen, at medarbejderne bliver demotiverede.<br />

Større administrative byrder<br />

Liniechefen vil med <strong>løn</strong>reformen opleve, at han/hun får flere administrative opgaver, specielt<br />

når arbejdet med de nye <strong>løn</strong>systemer indledes. De administrative opgaver vil efter al sand-<br />

12


synlighed mindskes igen, efterhånden som institutionen får indarbejdet <strong>løn</strong>reformen. Men<br />

det vil fortsat kræve en stor indsats for liniechefen at håndtere den decentrale <strong>løn</strong>dannelse.<br />

Udbyttet af <strong>løn</strong>reformen skal imidlertid gerne stå mål med liniechefens indsats.<br />

I den tidligere nævnte evaluering af <strong>løn</strong>reformen blev institutionerne <strong>og</strong>så bedt om at vurdere<br />

<strong>løn</strong>systemets negative effekter. På den negative side peger mange <strong>på</strong> mængden af administration<br />

i forhold <strong>til</strong> effekt, <strong>løn</strong>styringsmæssige problemer samt usikkerhed blandt medarbejderne.<br />

Også her ses det, at hovedparten af de negative effekter indvirker <strong>på</strong> liniechefens<br />

varetagelse af <strong>ledelse</strong>sopgaven.<br />

De 5 væsentligste negative effekter af <strong>løn</strong>reformen<br />

• Meget administration i forhold <strong>til</strong> effekt<br />

• Usikkerhed blandt medarbejderne<br />

• Lønstyringsmæssige problemer<br />

• Øget konkurrence i medarbejdergruppen<br />

• Uhensigtsmæssig konkurrence i forhold <strong>til</strong> andre offentlige arbejdsgivere<br />

Evaluering af <strong>løn</strong>reformen – Resultat, Økonomistyrelsen, januar 2000<br />

DE NYE LØNSYSTEMER FORUDSÆTTER LEDELSE<br />

En fornuftig håndtering af udfordringerne <strong>og</strong> udnyttelse af mulighederne ved <strong>løn</strong>reformen<br />

forudsætter i høj grad, at liniechefen er <strong>klædt</strong> <strong>på</strong> <strong>til</strong> at varetage sin <strong>ledelse</strong>sfunktion. Derfor<br />

er det vigtigt, at liniecheferne <strong>og</strong> institutionen sætter fokus <strong>på</strong> <strong>ledelse</strong>, når arbejdet med de<br />

nye <strong>løn</strong>systemer <strong>på</strong>begyndes.<br />

Pjecens næste afsnit ser derfor <strong>på</strong> det øgede samspil i <strong>ledelse</strong>sgruppen <strong>og</strong> hvordan topchef,<br />

personalechef <strong>og</strong> chefkollegaerne i fællesskab kan sikre en succesfuld anvendelse af <strong>løn</strong>reformen.<br />

Den resterende del af pjecen beskæftiger sig med liniechefen <strong>og</strong> hvad han/hun som<br />

ansvarlig for enheden <strong>og</strong> de enkelte medarbejdere skal være bevidst om i arbejdet med de<br />

nye <strong>løn</strong>systemer.<br />

13


Det skal nævnes, at denne pjece anvender <strong>til</strong>lægsdelen af de nye <strong>løn</strong>systemer som omdrejningspunkt<br />

for at skabe <strong>løn</strong>mæssige forbedringer for medarbejderne. Der findes d<strong>og</strong> <strong>og</strong>så<br />

andre former for <strong>løn</strong>forbedringer f.eks. omklassificeringer, som liniechefen kan gøre brug af.<br />

STOP OP ET ØJEBLIK…<br />

Pjecen indeholder som afslutning <strong>på</strong> hvert afsnit en række vejledende<br />

spørgsmål, der kan inspirere liniechefen <strong>til</strong> både at søge konkret<br />

information om de nye <strong>løn</strong>systemer samt <strong>til</strong> at gøre sine egne over<strong>veje</strong>lser<br />

om <strong>løn</strong>reformen <strong>og</strong> <strong>ledelse</strong>.<br />

HVAD KENDER DU TIL LØNREFORMEN?<br />

• Har du det nødvendige kendskab <strong>til</strong> de nye <strong>løn</strong>systemer?<br />

• Er du <strong>klædt</strong> <strong>på</strong> <strong>til</strong> arbejdet med de nye <strong>løn</strong>systemer?<br />

• Hvad har du af viden <strong>og</strong> erfaring, som understøtter arbejdet med<br />

<strong>løn</strong>reformen?<br />

• Hvad har du brug for at få større viden om <strong>og</strong> erfaring med?<br />

• Hvor kan du hente information <strong>og</strong> viden?<br />

• Hvordan opnår du den nødvendige erfaring?<br />

HVAD BETYDER LØNREFORMEN FOR DINE MEDARBEJDERE?<br />

• Har du drøftet de nye <strong>løn</strong>systemer med dine medarbejdere?<br />

• Hvordan er holdningen blandt dine medarbejdere <strong>til</strong> <strong>løn</strong>reformen?<br />

• Hvordan håndterer du bedst dine medarbejderes eventuelt forskellige holdninger?<br />

HVILKEN BETYDNING HAR LØNREFORMEN FOR DIN<br />

LEDELSESFUNKTION?<br />

• Hvilke ændringer i din <strong>ledelse</strong>sfunktion vil <strong>løn</strong>reformen bidrage <strong>til</strong>?<br />

• Hvad betyder det for din daglige <strong>ledelse</strong>?<br />

• Er der ting, du skal være mere eller mindre opmærksom <strong>på</strong>?<br />

• Hvilke muligheder får du som chef i forbindelse med <strong>løn</strong>reformen?<br />

• Hvilke faktorer begrænser dine muligheder?<br />

• Hvad styrker dine muligheder?<br />

• Hvilke udfordringer får du med de nye <strong>løn</strong>systemer?<br />

• Hvad har du brug for af viden, erfaring <strong>og</strong> opbakning for, at du kan håndtere disse<br />

udfordringer?<br />

14


HVIS DU VIL VIDE MERE<br />

LØNREFORMEN:<br />

• Vejledning om nye <strong>løn</strong>systemer i staten, <strong>Finansministeriet</strong>, oktober 1999 (Rev. udg.)<br />

• Evaluering af <strong>løn</strong>reformen – Resultat, Økonomistyrelsen, januar 2000<br />

RESULTATLØN:<br />

• Resultat<strong>løn</strong> i staten, <strong>Finansministeriet</strong>, september 1999<br />

15


Øget samspil<br />

i <strong>ledelse</strong>sgruppen<br />

De nye <strong>løn</strong>systemer skaber et øget behov for dial<strong>og</strong><br />

<strong>og</strong> samspil i <strong>ledelse</strong>sgruppen – både i forbindelse med<br />

selve gennemførelsen af <strong>løn</strong>reformen <strong>og</strong> i den videre<br />

håndtering af de nye <strong>løn</strong>former.<br />

Det er derfor afgørende, at topchefen <strong>og</strong> <strong>ledelse</strong>sgruppen<br />

etablerer et forum, hvor liniecheferne kan<br />

søge inspiration <strong>og</strong> opbakning hos chefkolleger, <strong>og</strong><br />

hvor det er muligt at diskutere de muligheder <strong>og</strong><br />

udfordringer, som opstår under arbejdet med <strong>løn</strong>reformen.<br />

Dette afsnit giver en række bud <strong>på</strong>, hvordan<br />

<strong>ledelse</strong>sgruppen kan bruges som et forum, hvor man<br />

dels kan drøfte <strong>og</strong> fastlægge fælles holdninger <strong>til</strong> <strong>løn</strong>reformen,<br />

<strong>og</strong> dels kan diskutere de mange nye <strong>og</strong><br />

forskelligartede udfordringer, som liniechefen står<br />

overfor.<br />

Afsnittet berører følgende spørgsmål:<br />

• Hvordan opnås en fælles holdning <strong>til</strong><br />

håndteringen af de nye <strong>løn</strong>systemer?<br />

• Hvilke nye krav s<strong>til</strong>les <strong>til</strong> liniechefen?<br />

• Hvordan bliver liniechefen <strong>klædt</strong> bedst<br />

muligt <strong>på</strong> <strong>til</strong> de nye udfordringer?<br />

• Hvilke nye krav s<strong>til</strong>les <strong>til</strong> topchefen <strong>og</strong><br />

personalechefen?


HVORDAN SIKRER MAN ET FÆLLES GRUNDLAG<br />

FOR ANVENDELSEN AF DE NYE LØNSYSTEMER?<br />

Det er vigtigt, at den enkelte institution får skabt en fælles opfattelse af,<br />

hvordan de nye <strong>løn</strong>systemer skal anvendes i institutionen. I den forbindelse<br />

har det stor betydning, at liniecheferne føler et ansvar for brugen af de nye<br />

<strong>løn</strong>systemer i institutionen som helhed, <strong>og</strong> dermed tænker længere end <strong>til</strong><br />

udmøntning af <strong>løn</strong> i egen enhed.<br />

I det følgende peges <strong>på</strong> forskellige forhold, som det vil være naturligt at drøfte<br />

i <strong>ledelse</strong>sgruppen med henblik <strong>på</strong> at opnå en fælles holdning <strong>og</strong> dermed<br />

sikre en ensartet <strong>løn</strong>dannelse i institutionen.<br />

SAMMENHÆNG MELLEM MÅL, STRATEGI, PERSONALE- OG LØNPOLITIK<br />

De nye <strong>løn</strong>systemer kan - sammen med personalepolitikken - være med <strong>til</strong> at fremme institutionens<br />

mål <strong>og</strong> strategi. Lønreformen lægger derfor op <strong>til</strong>, at der i endnu højere grad skal<br />

tænkes i helheder.<br />

At fastlægge sammenhængen mellem mål, strategi, personale- <strong>og</strong> <strong>løn</strong>politik er en <strong>ledelse</strong>sret.<br />

Det er d<strong>og</strong> hensigtsmæssigt at udforme sammenhængen i et samarbejde mellem <strong>ledelse</strong>n <strong>og</strong><br />

repræsentanter for medarbejderne.<br />

Inden en drøftelse i f.eks. samarbejdsudvalget bør <strong>ledelse</strong>sgruppen gøre sig n<strong>og</strong>le fælles<br />

over<strong>veje</strong>lser om, hvordan man skaber sammenhæng mellem mål, personalepolitik <strong>og</strong> <strong>løn</strong>politik,<br />

<strong>og</strong> hvordan man sikrer, at sammenhængen kommer <strong>til</strong> at fremgå af både de formulerede<br />

politikker <strong>og</strong> den daglige praktisering af personale- <strong>og</strong> <strong>løn</strong>politikken i institutionen.<br />

Ledelsen bør opnå en fælles holdning både <strong>til</strong> udformningen <strong>og</strong> indholdet af personalepolitikken<br />

<strong>og</strong> <strong>løn</strong>politikken. Når det kommer <strong>til</strong> den individuelle <strong>løn</strong>fastsættelse, er det liniechefens<br />

opgave at anvende <strong>løn</strong>politikken i sammenhæng med personalepolitikken <strong>og</strong><br />

dermed sikre, at <strong>løn</strong>nen udmøntes efter hensigten <strong>og</strong> understøtter institutionens <strong>og</strong> enhedens<br />

mål.<br />

LØNPOLITIK<br />

Individualiseringen af <strong>løn</strong>nen kræver, at der formuleres en <strong>løn</strong>politik med henblik <strong>på</strong> at sikre<br />

en ensartet <strong>løn</strong>dannelse i institutionen. For de fleste institutioner er det nyt at skulle udforme<br />

en <strong>løn</strong>politik, <strong>og</strong> det kan derfor være relevant, at <strong>ledelse</strong>sgruppen gør sig over<strong>veje</strong>lser<br />

om bl.a.:<br />

• Hvilke kriterier skal anvendes ved udmøntning af <strong>til</strong>læg?<br />

• Hvilke typer af <strong>til</strong>læg (engangsvederlag, kvalifikations- <strong>og</strong> funktions<strong>til</strong>læg) skal anvendes?<br />

• Hvilket <strong>løn</strong>spænd accepteres f.eks. mellem medarbejdergrupper, mellem medarbejdere i<br />

enheden eller mellem forskellige enheder?<br />

18


• Hvordan sikres en ensartethed <strong>på</strong> tværs af enheder, hvis <strong>løn</strong>dannelsen foregår<br />

decentralt?<br />

• Hvilke kriterier skal anvendes ved fordeling af de decentrale <strong>løn</strong>midler <strong>til</strong><br />

institutionens enheder?<br />

Ifølge <strong>Finansministeriet</strong> bør alle institutioner med selvstændigt <strong>ledelse</strong>sansvar/-kompetence<br />

senest 1. januar 2001 have udformet en <strong>løn</strong>politik, der omfatter såvel medarbejdere <strong>på</strong><br />

gamle som nye <strong>løn</strong>systemer. Alle <strong>løn</strong>politikker bør følge intentionerne i <strong>løn</strong>reformen, hvilket<br />

betyder, at <strong>løn</strong>politikken skal udformes, så fleksibiliteten i det nye <strong>løn</strong>system bevares.<br />

DELEGERING AF ANSVAR TIL LINIECHEFEN<br />

Omfanget af ændringer i liniechefrollen vil i n<strong>og</strong>en udstrækning afhænge af, hvor<br />

meget kompetence liniecheferne får delegeret. Der findes flere forskellige delegeringsmodeller,<br />

der spænder lige fra, at liniechefen udelukkende har inds<strong>til</strong>lingsret<br />

<strong>til</strong>, at chefen får delegeret kompetence <strong>til</strong> at forhandle alle typer af <strong>til</strong>læg.<br />

Valg af model bør drøftes i <strong>ledelse</strong>sgruppen <strong>og</strong> afhænger af institutionens organisation<br />

<strong>og</strong> kultur, omfanget af <strong>løn</strong>midler samt om liniecheferne <strong>og</strong> personaleenheden<br />

er klar <strong>til</strong> de nye roller, som en fuldstændig delegering indebærer.<br />

Ledelsesgruppen bør i drøftelsen inddrage væsentlige lokale forhold <strong>og</strong> behov. Her er det<br />

vigtigt at være opmærksom <strong>på</strong>, at metoder <strong>og</strong> delegeringsmodeller, der fungerer effektivt i<br />

én institution, ikke nødvendigvis kan overføres <strong>til</strong> andre institutioner med samme succes.<br />

En kontorchef har gjort sig følgende over<strong>veje</strong>lser om kontorchefens ændrede rolle <strong>og</strong> samspillet<br />

i <strong>ledelse</strong>sgruppen.<br />

Hvad skaber et øget samspil i <strong>ledelse</strong>sgruppen?<br />

“Lønreformen giver liniecheferne et større <strong>ledelse</strong>sansvar. Cheferne skal i højere grad bruge<br />

deres tid <strong>og</strong> ressourcer <strong>på</strong> personale<strong>ledelse</strong> <strong>og</strong> i mindre grad <strong>på</strong> “oversagsbehandling”. Det<br />

er en utrolig positiv dimension ved <strong>løn</strong>reformen, men det forudsætter:<br />

• at der gives plads her<strong>til</strong><br />

• at der vises cheferne den <strong>til</strong>strækkelige <strong>til</strong>lid<br />

• at de får mulighed for at foretage de nødvendige skøn i denne nye <strong>ledelse</strong>srolle<br />

• at medarbejderne har de fornødne kvalifikationer <strong>til</strong> at <strong>på</strong>tage sig et øget ansvar<br />

Lønreformen vil få betydning for flere af kontorchefernes roller:<br />

• Chefen som personaleleder<br />

• Chefen som personaleadministrator<br />

• Chefen som <strong>ledelse</strong>srepræsentant i det fagretlige system<br />

• Chefen som medlem af <strong>ledelse</strong>sgruppen<br />

19


En meget mærkbar virkning af <strong>løn</strong>reformen vil uden tvivl blive i <strong>ledelse</strong>sgruppen.<br />

De nye opgaver <strong>og</strong> udfordringer, som <strong>løn</strong>reformen medfører, betyder, at kontorcheferne<br />

i højere grad vil engagere sig i fastlæggelsen af den overordnede <strong>løn</strong>politik<br />

<strong>og</strong> –strategi <strong>og</strong> i den løbende koordinering af <strong>løn</strong>politikkens udmøntning.<br />

Kontorchefen er nødt <strong>til</strong> at engagere sig i, hvorledes <strong>løn</strong>reformen udmøntes af<br />

hans eller hendes kolleger. Det skyldes, at andre chefers brug af <strong>løn</strong>systemet har<br />

en mindst lige så stor betydning for kontorchefen som hans eller hendes egen<br />

brug af <strong>løn</strong>systemet. Decentraliseringen af forhandlings- <strong>og</strong>/eller aftalekompetencen<br />

<strong>til</strong> kontorcheferne nødvendiggør desuden en koordinering mellem disse for<br />

at undgå, at man bliver spillet ud mod hinanden af <strong>til</strong>lidsrepræsentanterne.<br />

En række væsentlige forhold for chefsamarbejdet skal være <strong>på</strong> plads for, at cheferne kan<br />

engagere sig i det fælles arbejde:<br />

• De overordnede chefer <strong>og</strong> personalecheferne skal være åbne over for kontorchefernes<br />

engagement <strong>og</strong> konstruktive modspil. De bør desuden aktivt fremme kontorchefernes<br />

inddragelse i fastlæggelsen <strong>og</strong> udmøntningen af institutionernes <strong>løn</strong>politik <strong>og</strong> – strategi.<br />

Derved vil beslutningsgrundlaget kunne blive optimalt <strong>og</strong> man vil i kontorcheferne kunne<br />

få n<strong>og</strong>le væsentlige ambassadører for de overordnede <strong>løn</strong>beslutninger.<br />

• Der skal blandt cheferne være en gensidig loyalitet, respekt <strong>og</strong> åbenhed overfor hinanden.<br />

Her ligger en helt central opgave for top<strong>ledelse</strong>n <strong>og</strong> personalechefen i at arbejde<br />

for, at disse <strong>ledelse</strong>sværdier hersker i <strong>ledelse</strong>sgruppens samarbejde.<br />

• Man skal som chef være parat <strong>til</strong> i <strong>ledelse</strong>sgruppen at give <strong>og</strong> modtage kritik <strong>til</strong> <strong>og</strong> fra<br />

chefkolleger om <strong>løn</strong>- <strong>og</strong> personaledispositioner.<br />

• Man skal være inds<strong>til</strong>let <strong>på</strong> at bidrage konstruktivt <strong>til</strong> den nødvendige prioritering af<br />

<strong>løn</strong>midlerne.<br />

• I forhold <strong>til</strong> medarbejderne skal man som chef loyalt bakke op om <strong>ledelse</strong>ns <strong>og</strong> chefkollegers<br />

<strong>løn</strong>dispositioner.<br />

Uden opfyldelse af disse forudsætninger vil det nye <strong>løn</strong>system <strong>og</strong> kontorchefernes engagement<br />

heri kunne resultere i en destruktiv “alles kamp mod alle”. Det kan blive en kamp om<br />

<strong>løn</strong>kronerne, medarbejderne <strong>og</strong> opgaverne <strong>til</strong> skade for den samlede effektivitet <strong>og</strong> kvalitet i<br />

varetagelse af institutionens opgaver.”<br />

Kontorchef Per Hansen – Indenrigsministeriet<br />

20


LØNSTYRING OG DEN VIDERE HÅNDTERING AF LØNREFORMEN<br />

Der er vigtigt, at der fastlægges retningslinier for liniechefernes udmøntning af <strong>løn</strong>nen. Disse<br />

kan bestå i, at der fastsættes rammer for <strong>løn</strong>niveauer, <strong>løn</strong>udviklingen eller <strong>til</strong>lægsstrukturen i<br />

enheden eller for medarbejdergrupper.<br />

Liniecheferne bør deltage i dial<strong>og</strong>en om, hvilke styringsparametre der skal anvendes. Det<br />

kan medvirke <strong>til</strong>, at cheferne føler et ejerskab over for <strong>løn</strong>styringen.<br />

Ledelsesgruppen skal løbende informeres om <strong>løn</strong>udviklingen i institutionen, således at man<br />

med udgangspunkt heri kan drøfte, hvordan <strong>ledelse</strong>n skal forholde sig <strong>til</strong> udviklingen <strong>og</strong> hvilke<br />

<strong>til</strong>tag, der eventuelt skal iværksættes.<br />

I Erhvervsministeriet har man erfaret vigtigheden af en tæt dial<strong>og</strong> i <strong>ledelse</strong>sgruppen i<br />

relation <strong>til</strong> udmøntning af <strong>løn</strong> <strong>og</strong> <strong>løn</strong>styring:<br />

“Arbejdsformen <strong>og</strong> organiseringen i Erhvervsministeriet bevirker, at medarbejderne løbende refererer<br />

<strong>til</strong> forskellige chefer. Ved det første forløb med <strong>til</strong>deling af individuelle <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg i Erhvervsministeriet<br />

blev det klart for chefgruppen, at det var nødvendigt, at chefgruppen samlet indgik i en<br />

tæt dial<strong>og</strong> om såvel <strong>ledelse</strong> som <strong>løn</strong> for at sikre et ensartet niveau for <strong>til</strong>deling af <strong>til</strong>læg <strong>og</strong> en ensartet<br />

anvendelse af kriterier for <strong>til</strong>læg. Som en konsekvens heraf mødes chefgruppen med jævne<br />

mellemrum for at diskutere deres fælles <strong>ledelse</strong>sgrundlag <strong>og</strong> derudover holder gruppen af personaleledere<br />

møder, hvor gruppen indbyrdes forsøger at koordinere <strong>til</strong>delingen af <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg.”<br />

Kontorchef Birgit Kjølby – Erhvervsministeriet<br />

NYE KRAV OG FORVENTNINGER TIL LINIECHEFEN<br />

Som det allerede er nævnt, indebærer <strong>løn</strong>reformen, at der s<strong>til</strong>les flere krav <strong>til</strong> liniechefen.<br />

De nye opgaver betyder, at chefen fra hovedsageligt at have beskæftiget sig med den faglige<br />

<strong>ledelse</strong> af enheden <strong>til</strong>lige skal sætte større fokus <strong>på</strong> personale<strong>ledelse</strong>.<br />

Rollen som personaleleder indebærer bl.a., at man skal formulere klare forventninger <strong>til</strong><br />

arbejdsindsatsen, give feedback <strong>til</strong> medarbejderne, sikre at medarbejderne udvikler sig fagligt<br />

<strong>og</strong> personligt <strong>og</strong> ikke mindst forestå udmøntning af <strong>løn</strong>.<br />

For at frigive mere tid <strong>til</strong> disse opgaver er det nødvendigt, at <strong>ledelse</strong>sgruppen drøfter de<br />

overordnede prioriteringer <strong>og</strong> muligheder for at justere liniechefens opgaver.<br />

For n<strong>og</strong>le chefer kan det være en stor udfordring at skulle leve op <strong>til</strong> de nye <strong>ledelse</strong>sopgaver.<br />

Hvis man som leder ikke er vant <strong>til</strong> en tæt <strong>og</strong> åben dial<strong>og</strong> med medarbejderne om mål,<br />

opgaver <strong>og</strong> gensidige forventninger, kan det være svært at skulle i gang med f.eks. dial<strong>og</strong> om<br />

udmøntning <strong>løn</strong>.<br />

21


Blandt cheferne i de statslige institutioner er der forskellige opfattelser af, hvilke opgaver<br />

der er spændende, <strong>og</strong> hvilke der er belastende. Nedenfor gengives citater fra spørge-skemaundersøgelsen<br />

om, hvad der henholdsvis er det bedste <strong>og</strong> det værste ved at være chef.<br />

Hvad er det bedste ved at være chef?<br />

• “At opleve, at afgørende risikosatsninger lykkes, <strong>og</strong> at medarbejderne udvikler sig”<br />

• “At få n<strong>og</strong>et <strong>til</strong> at flytte sig – åbne nye muligheder”<br />

• “At være ansvarlig for, at tingene fungerer, at motivere <strong>og</strong> engagere andre <strong>til</strong> et samarbejde<br />

<strong>og</strong> fælles resultat”<br />

• “Udfordringen ved personale<strong>ledelse</strong> <strong>og</strong> muligheden for at nå mere end én person kan”<br />

• “At være tæt <strong>på</strong> beslutningsprocessen”<br />

• “Den <strong>til</strong>fredshed, der er forbundet med at udfylde lederfunktionen godt. D.v.s. at medarbejderne,<br />

top<strong>ledelse</strong>n <strong>og</strong> jeg selv er <strong>til</strong>freds med min måde at udøve <strong>ledelse</strong> <strong>på</strong>”<br />

• “Præge faglig udvikling <strong>og</strong> udvikling af medarbejdere”<br />

• “At have større indflydelse <strong>på</strong> valget af arbejdsopgaver <strong>og</strong> løsningsmetoderne, så man kan<br />

prioritere ting som kvalitet, arbejdsklima <strong>og</strong> arbejdsmiljø <strong>og</strong> at have større indflydelse <strong>på</strong><br />

sin egen arbejdssituation”<br />

Spørgeskemaundersøgelse blandt statens liniechefer<br />

Hvad bryder du dig mindst om ved at være chef?<br />

• “Meget tunge personalesager, hvor indsatsen vanskeligt kan forbedres”<br />

• “Det stigende arbejdspres”<br />

• “At afskedige personale”<br />

• “Kedelige møder, kedeligt arbejde, administration, pligtopgaver <strong>og</strong> rutineopgaver”<br />

• “Vanskeligheder ved at slippe problemerne efter fyraften <strong>og</strong> i weekenden”<br />

• “Ubehagelige beslutninger”<br />

• “Kævl <strong>og</strong> strid i småtingsafdelingen”<br />

• “At skulle gå <strong>på</strong> kompromis med faglighed p.g.a. tidspres <strong>og</strong> politik dikteret oppefra”<br />

Spørgeskemaundersøgelse blandt statens liniechefer<br />

Ledelsesgruppen bør drøfte, hvilke forventninger <strong>og</strong> krav der s<strong>til</strong>les <strong>til</strong> liniechefen. Udgangspunktet<br />

for drøftelsen bør være liniechefens <strong>ledelse</strong>sopgaver <strong>og</strong> arbejdsvilkår i øvrigt. Dermed<br />

får liniecheferne klarlagt, hvilke <strong>ledelse</strong>sopgaver der har højest prioritet. Der kan ligeledes<br />

ske en afklaring af de gensidige forventninger, som liniechefer, topchef <strong>og</strong> personalechef<br />

har <strong>til</strong> hinanden i forbindelse med håndteringen af <strong>løn</strong>reformen.<br />

OPSTIL SUCCESKRITERIER FOR GOD LEDELSE<br />

Følgende spørgsmål om <strong>ledelse</strong>, arbejdsopgaver <strong>og</strong> -vilkår kan være udgangspunkt for en<br />

diskussion i <strong>ledelse</strong>sgruppen:<br />

• Hvad karakteriserer god <strong>ledelse</strong> i relation <strong>til</strong> de nye <strong>løn</strong>systemer?<br />

22


• Hvilke forventninger <strong>og</strong> krav s<strong>til</strong>les der <strong>til</strong> liniechefen med brugen af de nye <strong>løn</strong>systemer?<br />

• Hvilke ændringer sker der i liniechefens arbejdsopgaver?<br />

• Hvordan vurderes liniechefernes aktuelle arbejdsvilkår?<br />

• Hvordan er forholdet mellem den faglige <strong>ledelse</strong> <strong>og</strong> personale<strong>ledelse</strong>?<br />

• Hvordan kan der ske uddelegering af ansvar <strong>og</strong> kompetence <strong>til</strong> medarbejderne samtidig<br />

med at kvalitetssikringen opretholdes?<br />

DISKUTÉR RAMMERNE FOR LINIECHEFENS AGEREN<br />

Ledelse af institutionen er et fælles ansvar <strong>og</strong> <strong>ledelse</strong>sgruppen samt topchefen bør derfor<br />

<strong>og</strong>så forholde sig <strong>til</strong>, om institutionen har de mest hensigtsmæssige rammer for liniechefens<br />

arbejde. Sådanne over<strong>veje</strong>lser kan bidrage <strong>til</strong> at skabe en større bevidsthed om, hvordan det<br />

lader sig gøre at øge effektiviteten <strong>og</strong> kvaliteten i opgaveløsningen.<br />

En diskussion af rammerne kan eventuelt foregå med udgangspunkt i følgende spørgsmål:<br />

• Skal opgaveløsning <strong>og</strong> administrative procedurer effektiviseres?<br />

• Skal organisationsstrukturen ændres?<br />

• Skal kommunikations<strong>veje</strong>ne ændres?<br />

• Skal medarbejdersammensætning <strong>og</strong>/eller –fordeling ændres?<br />

• Skal der foretages ændringer i <strong>ledelse</strong>smødernes indhold <strong>og</strong> form?<br />

OVERVEJ LINIECHEFENS BEHOV FOR KOMPETENCEUDVIKLING<br />

Liniechefen skal som nævnt være <strong>klædt</strong> <strong>på</strong> <strong>til</strong> at kunne varetage de nye op-gaver, der følger<br />

af <strong>løn</strong>reformen. Derfor kan det være relevant for <strong>ledelse</strong>sgruppen at diskutere<br />

den enkelte chefs behov for kompetenceudvikling.<br />

N<strong>og</strong>le liniechefer kan måske have brug for øget kendskab <strong>til</strong> <strong>løn</strong>forhandling<br />

eller <strong>løn</strong>styring, mens andre har behov for generel lederudvikling.<br />

I Vejdirektoratet har personaleenheden udarbejdet en vejledning <strong>til</strong> brug<br />

for liniecheferne i forbindelse med <strong>løn</strong>forhandlinger. Den indeholder bl.a.<br />

oplysninger om forhandlingsprocessen, <strong>løn</strong>politik, evaluering af <strong>løn</strong>politik <strong>og</strong><br />

forhandlingsforløb samt <strong>løn</strong>samtalen. I Miljøstyrelsen er der ligeledes blevet<br />

udarbejdet en <strong>løn</strong>vejledning <strong>til</strong> støtte for liniecheferne.<br />

I Den Sociale Ankestyrelse har <strong>ledelse</strong>sgruppen valgt følgende måde at<br />

arbejde målrettet med at støtte op omkring liniechefens ændrede rolle.<br />

23


Dial<strong>og</strong> om <strong>ledelse</strong> i Den Sociale Ankestyrelse<br />

“Indførelsen af de nye <strong>løn</strong>systemer har fået <strong>ledelse</strong>sgruppen i Den Sociale Ankestyrelse <strong>til</strong> at<br />

sætte fokus <strong>på</strong> liniechefens rolle. Chefens rolle som leder <strong>og</strong> udvikler af medarbejderne er<br />

blevet meget central, ligesom chefens vurdering af medarbejderens kompetencer nu <strong>og</strong>så er<br />

blevet vigtig i en <strong>løn</strong>mæssig sammenhæng.<br />

I eftersommeren 1998 <strong>og</strong> foråret 1999 havde vi to fælles seminarer for chefgruppen. Drøftelserne<br />

viste, at chefgruppen havde et udtalt ønske om at finde fælles holdninger <strong>til</strong> god<br />

<strong>ledelse</strong> <strong>og</strong> det at være personaleleder <strong>og</strong> vi drøftede meget “hvad gør I andre”.<br />

Vi besluttede, at vi havde brug for møder ud over de almindelige faglige <strong>ledelse</strong>smøder, hvor<br />

vi kunne drøfte <strong>ledelse</strong>s- <strong>og</strong> personale<strong>ledelse</strong>sspørgsmål.<br />

Som opfølgning <strong>på</strong> de to fællesseminarer i 1998/1999, <strong>og</strong> da vi <strong>og</strong>så er ved at revidere vores<br />

personalepolitik, besluttede chefgruppen at gennemgå <strong>Finansministeriet</strong>s b<strong>og</strong> “Personalepolitik<br />

i Staten – fra ord <strong>til</strong> handling”.<br />

Vi delte kapitlerne ud mellem os <strong>og</strong> <strong>på</strong> baggrund af oplæg, drøftede vi <strong>på</strong> fire mandagsmøder<br />

vores holdninger <strong>til</strong> emnerne:<br />

• Ankestyrelsens personalepolitiske arena<br />

• Ledelse<br />

• Kompetenceudvikling<br />

• Den hele medarbejder<br />

Drøftelserne har været utrolig givtige som almindelig erfaringsudveksling i chefgruppen, som<br />

en afstemning af <strong>ledelse</strong>sindsatsen <strong>og</strong> som chefgruppens input <strong>til</strong> arbejdet med revisionen af<br />

personalepolitikken.<br />

Drøftelserne har <strong>og</strong>så givet input <strong>til</strong> indholdet af det chefseminar, vi afholdt i oktober 1999.<br />

Her drøftede vi bl.a.:<br />

• Ledelse <strong>på</strong> tværs – herunder vores krav <strong>til</strong> hinanden <strong>og</strong> <strong>til</strong> vores indbyrdes samarbejde<br />

• Personale<strong>ledelse</strong> <strong>og</strong> personale<strong>ledelse</strong>svurdering<br />

• Ønsket om en skriftlig <strong>ledelse</strong>spolitik <strong>og</strong> hvad den skal indeholde<br />

Ledelse er svært <strong>og</strong> nye tider s<strong>til</strong>ler nye krav <strong>til</strong> os. Det er d<strong>og</strong> en stor gevinst at drøfte,<br />

hvad der for os er god <strong>ledelse</strong> <strong>og</strong> indbyrdes tale om, hvad <strong>og</strong> hvordan vi håndterer <strong>ledelse</strong>.<br />

Vi har haft mange gode drøftelser, der har sat meget i gang. Vi ved, det er en lang proces,<br />

for det er nyt at tale så direkte med hinanden om, hvordan man udøver <strong>ledelse</strong> <strong>og</strong> hvad vi<br />

samlet betragter som god personale<strong>ledelse</strong>.<br />

24


Det kræver tryghed <strong>og</strong> ærlighed i <strong>ledelse</strong>sgruppen at turde indrømme svagheder, tvivl <strong>og</strong><br />

tage imod gode råd fra andre. Det kræver en top<strong>ledelse</strong>, der 100% bakker op om processen<br />

<strong>og</strong> som opfatter erkendelse af svaghed som et udtryk for viljen <strong>til</strong> at blive bedre.<br />

Vi har lært, at det faktisk er muligt at have fælles grundlæggende værdier <strong>og</strong> holdninger <strong>til</strong><br />

<strong>ledelse</strong>, <strong>og</strong> at disse fælles opfattelser er nødvendige for, at vi sammen kan lede vores<br />

arbejdsplads mod de mål, vi har sat os.”<br />

Personalechef Lone Sand Kjærgaard – Den Sociale Ankestyrelse<br />

PERSONALECHEFENS OG TOPCHEFENS ROLLER<br />

De nye <strong>løn</strong>systemer <strong>og</strong> liniechefens ændrede rolle har <strong>og</strong>så betydning for personalechefens<br />

<strong>og</strong> topchefens ansvars- <strong>og</strong> opgavefordeling, hvorfor det bør drøftes, hvordan topchefen <strong>og</strong><br />

personalechefen kan understøtte liniecheferne i deres arbejde.<br />

Personalechefen skal sammen med den øvrige personaleenhed understøtte liniechefen ved<br />

at være:<br />

• Initiativtager <strong>til</strong> aktiviteter omkring indførelse af de nye <strong>løn</strong>systemer<br />

• Sparringspartner for top<strong>ledelse</strong>n omkring den strategiske gennemførelse af <strong>løn</strong>reformen<br />

• Rådgiver for liniechefen om <strong>løn</strong>politik, <strong>løn</strong>forhandlinger <strong>og</strong> redskaber <strong>til</strong> bl.a. <strong>løn</strong>styring<br />

• Rådgiver for liniechefen om personalepolitik, motivation, personale<strong>ledelse</strong> m.v.<br />

• Opfølger <strong>på</strong> processen især i forhold <strong>til</strong> at styre <strong>løn</strong>udviklingen <strong>og</strong> levere <strong>ledelse</strong>sinformation<br />

Topchefen bør være igangsætter <strong>og</strong> tovholder <strong>på</strong> processen med at<br />

indføre nye <strong>løn</strong>systemer. Det kræver en aktiv <strong>og</strong> engageret indsats fra<br />

top<strong>ledelse</strong>n, ikke mindst kræver det vedvarende støtte <strong>til</strong> personalechefen<br />

<strong>og</strong> liniecheferne.<br />

Det er topchefen, der afgør, i hvor høj grad liniecheferne skal involveres<br />

i arbejdet med de nye <strong>løn</strong>systemer, herunder hvor stor kompetence<br />

der skal delegeres. Det er ligeledes topchefens ansvar at udvikle<br />

samspillet i <strong>ledelse</strong>sgruppen <strong>og</strong> sikre, at <strong>ledelse</strong>sgruppen har de<br />

ressourcer, der skal <strong>til</strong> for at håndtere processen.<br />

25


STOP OP ET ØJEBLIK…<br />

Nedenstående spørgsmål kan bruges af liniechefen <strong>til</strong> at reflektere over<br />

situationen i institutionen <strong>og</strong> samarbejdet i <strong>ledelse</strong>sgruppen. Yderligere<br />

kan det være relevant at bruge spørgsmålene som udgangspunkt for en<br />

diskussion i <strong>ledelse</strong>sgruppen.<br />

HVAD BØR LEDELSESGRUPPEN OVERVEJE I FORBINDELSE MED<br />

LØNREFORMEN?<br />

• Hvilke forhold, temaer <strong>og</strong> emner mener du, at <strong>ledelse</strong>sgruppen i din institution bør<br />

beskæftige sig med i forbindelse med anvendelsen af <strong>løn</strong>reformen?<br />

• Hvilke barrierer for anvendelsen af de nye <strong>løn</strong>systemer bør <strong>ledelse</strong>sgruppen tage<br />

s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong>?<br />

• Hvad mener du, at <strong>ledelse</strong>sgruppen bør gøre for at imødekomme barriererne?<br />

• Hvilke forhold i institutionen mener du, der vil kunne understøtte anvendelsen af de nye<br />

<strong>løn</strong>systemer?<br />

• Overvej tre ting der har afgørende betydning for, at <strong>løn</strong>reformen bliver en succes i din<br />

institution.<br />

HVORDAN SKABES SAMMENHÆNG MELLEM MÅL, STRATEGI, PERSONALE- OG<br />

LØNPOLITIK?<br />

• Hvad mener du, der skal <strong>til</strong> for, at <strong>løn</strong>politikken bliver en integreret del af institutionen<br />

<strong>og</strong> fungerer i sammenhæng med mål, strategi <strong>og</strong> personalepolitik?<br />

• Hvordan mener du, at <strong>ledelse</strong>sgruppen (<strong>og</strong> medarbejderne) bedst kan arbejde med at<br />

skabe sammenhæng mellem mål, strategi, personale- <strong>og</strong> <strong>løn</strong>politik?<br />

• Hvordan kan <strong>ledelse</strong>sgruppen efter din opfattelse praktisere <strong>og</strong> synliggøre ovennævnte<br />

sammenhæng for medarbejderne?<br />

HVILKEN MODEL FOR DELEGERING BØR DIN INSTITUTION VÆLGE?<br />

• Hvilken forhandlings- <strong>og</strong> aftalekompetence skal du som liniechef have delegeret <strong>og</strong><br />

hvorfor?<br />

• Hvad har du behov for af viden, støtte <strong>og</strong> kompetenceudvikling i forhold <strong>til</strong> at kunne<br />

håndtere det ansvar, du har fået/får delegeret?<br />

• Har det betydning for dit daglige arbejde, at du har fået ansvaret for at forhandle<br />

<strong>løn</strong><strong>til</strong>læg?<br />

• Hvilken betydning har det delegerede ansvar for, at du videredelegerer opgaver <strong>og</strong> ansvar<br />

<strong>til</strong> dine medarbejdere?<br />

• Hvordan vil du måle effekten af <strong>løn</strong>reformen?<br />

26


HVORDAN SER DET IDEELLE SAMARBEJDE I LEDELSESGRUPPEN<br />

UD EFTER DIN MENING?<br />

• Mener du, at der som konsekvens af <strong>løn</strong>reformen er behov for ændringer i samarbejdsformen<br />

i <strong>ledelse</strong>sgruppen?<br />

• Skal <strong>ledelse</strong>sgruppen med <strong>løn</strong>reformen beskæftige sig endnu mere med faglige <strong>og</strong><br />

<strong>ledelse</strong>smæssige temaer?<br />

• Har du behov for øget opbakning i <strong>ledelse</strong>s- <strong>og</strong> <strong>løn</strong>reformarbejdet fra chefkolleger,<br />

personalechef <strong>og</strong> topchef?<br />

• Hvis ja, hvad skal der <strong>til</strong> for, at <strong>ledelse</strong>sgruppen fungerer som den støtte <strong>og</strong> opbakning,<br />

du har brug for?<br />

• Hvordan kan <strong>ledelse</strong>sgruppen efter din mening gennemføre en dial<strong>og</strong> om mulige<br />

ændringer i liniechefernes, personalechefens <strong>og</strong> topchefens <strong>ledelse</strong>srolle?<br />

• Hvilke ændringer opstår, som følge af de nye <strong>løn</strong>systemer, i din måde at udøve personale<strong>ledelse</strong><br />

<strong>og</strong> faglig <strong>ledelse</strong> <strong>på</strong>?<br />

• Hvad skal der <strong>til</strong> for, at du bliver <strong>klædt</strong> <strong>på</strong> <strong>til</strong> at håndtere <strong>løn</strong>reformen i forhold <strong>til</strong> din<br />

enhed?<br />

• Hvad skal der <strong>til</strong> for, at du får de bedste betingelser (inden for rammerne af, hvad der<br />

er muligt) for at udøve personale<strong>ledelse</strong> <strong>og</strong> faglig <strong>ledelse</strong>?<br />

HVIS DU VIL VIDE MERE<br />

LØNPOLITIK:<br />

• Opfølgning <strong>på</strong> <strong>løn</strong>reformen, <strong>Finansministeriet</strong>/Økonomistyrelsen, efterår 1999<br />

ÆNDRING I ROLLEFORDELINGEN MELLEM LINIECHEF,<br />

PERSONALECHEF OG TOPCHEF:<br />

• Ledelse, udvikling <strong>og</strong> <strong>løn</strong>, <strong>Finansministeriet</strong>, maj 1998<br />

• Personalepolitik i staten – Fra ord <strong>til</strong> handling, <strong>Finansministeriet</strong>, november 1998<br />

• Ny tids <strong>ledelse</strong> – en debatb<strong>og</strong> om <strong>ledelse</strong>, <strong>Finansministeriet</strong>, april 1999<br />

27


Dial<strong>og</strong> om<br />

kompetenceudvikling<br />

<strong>og</strong> <strong>løn</strong><br />

Med <strong>løn</strong>reformen har liniechefen<br />

fået et <strong>ledelse</strong>sredskab, som kan<br />

bidrage <strong>til</strong> at synliggøre institutionens<br />

forventninger <strong>og</strong> krav <strong>til</strong><br />

medarbejderne.<br />

“I kraft af at liniechefen skal gennemføre <strong>løn</strong>forhandlingerne,<br />

kommer der mere fokus <strong>på</strong> medarbejdernes kompetencer,<br />

indsats <strong>og</strong> resultater. Liniechefen tvinges i meget højere grad<br />

<strong>til</strong> at forholde sig <strong>til</strong> medarbejderne <strong>og</strong> sin egen rolle som<br />

chef.”<br />

Kontorchef Jan Thorsen - Kort <strong>og</strong> Matrikelstyrelsen<br />

Da <strong>løn</strong>nen i højere grad end tidligere afhænger af den<br />

enkeltes indsats, kvalifikationer, funktioner <strong>og</strong> resultater,<br />

må det samtidig forventes, at medarbejderne vil s<strong>til</strong>le<br />

større krav <strong>til</strong> deres chef om at kunne redegøre for de<br />

<strong>løn</strong>- <strong>og</strong> udviklingsmuligheder, som institutionen giver.<br />

For at kunne leve op <strong>til</strong> disse krav må liniechefen have<br />

kendskab <strong>til</strong> institutionens mål, strategi, personale- <strong>og</strong><br />

<strong>løn</strong>politik. Endvidere må chefen kunne nedbryde mål<br />

<strong>og</strong> politikker <strong>til</strong> enheds- <strong>og</strong> medarbejderniveau <strong>og</strong> i den<br />

daglige <strong>ledelse</strong> kunne synliggøre sammenhængen mellem<br />

indsats, udvikling <strong>og</strong> <strong>løn</strong>.<br />

Det er liniechefen, der i samarbejde med personaleenheden<br />

skal sikre, at der er sammenhæng mellem institutionens<br />

<strong>og</strong> enhedens kompetencebehov <strong>og</strong> den<br />

kompetenceudvikling, der iværksættes <strong>på</strong> medarbejderniveau.


Dette afsnit berører følgende spørgsmål om kompetenceudvikling <strong>og</strong> <strong>løn</strong>:<br />

• Hvordan afdækkes enhedens kompetencebehov?<br />

• Hvordan kan <strong>løn</strong> understøtte kompetenceudvikling?<br />

• Hvordan drøftes <strong>løn</strong> under medarbejderudviklingssamtalen?<br />

HVORDAN IDENTIFICERES ENHEDENS KOMPETENCEBEHOV?<br />

Én måde at identificere enhedens kompetencebehov <strong>på</strong> er ved, at liniechefen med udgangspunkt<br />

i institutionens overordnede mål fastlægger enhedens fremtidige mål <strong>og</strong> opgaver. De<br />

fremtidige mål <strong>og</strong> opgaver danner grundlag for en vurdering af, hvilke mål der skal ops<strong>til</strong>les<br />

for kompetenceudvikling i enheden.<br />

Liniechefen bør inddrage medarbejderne i disse over<strong>veje</strong>lser <strong>og</strong> f.eks. s<strong>til</strong>le følgende spørgsmål:<br />

• Hvilke faglige, sociale <strong>og</strong> personlige kompetencer er enhedens medarbejdere aktuelt i<br />

besiddelse af?<br />

• Hvilke kompetencer bliver nødvendige for at sikre opfyldelsen af såvel enhedens som<br />

institutionens fremtidige mål <strong>og</strong> opgaver?<br />

I forbindelse med ovennævnte drøftelse mellem chef <strong>og</strong> medarbejdere kan det være relevant<br />

at over<strong>veje</strong>:<br />

• om arbejdet eller arbejdsprocedurerne kan organiseres mere effektivt<br />

• om der er kompetencer hos de nuværende medarbejdere, der p.t. ikke anvendes<br />

• om der er kompetencer andre steder i institutionen, der kan trækkes <strong>på</strong><br />

• om der er de rette fysiske <strong>og</strong> sociale rammer <strong>til</strong> stede i enheden<br />

• om der er behov for rekruttering af medarbejdere<br />

• hvordan de eksisterende medarbejdere <strong>og</strong> dermed deres kompetencer fastholdes<br />

På baggrund af disse drøftelser kan der ops<strong>til</strong>les konkrete<br />

kompetencemål for enheden, d.v.s. mål for hvilke kompetencer,<br />

der skal udvikles. Desuden kan det være hensigtsmæssigt<br />

at drøfte, hvilket kompetenceniveau medarbejderne<br />

eller grupper af medarbejdere skal være <strong>på</strong> for at leve<br />

op <strong>til</strong> de ops<strong>til</strong>lede kompetencemål.<br />

Ovennævnte metode <strong>til</strong> at identificere enhedens<br />

kompetencebehov er meget udbredt, men kan ofte være<br />

svær at anvende i praksis. Derfor kan en anden vinkel <strong>på</strong><br />

arbejdet med kompetenceudvikling være, at enheden inden<br />

for rammerne af institutionens overordnede mål starter<br />

med at vurdere, hvad der er medarbejdernes nuværende<br />

kompetencer. Det kan bl.a. ske <strong>på</strong> baggrund af, hvilke opga-<br />

30


ver medarbejderne aktuelt varetager. Med det som grundlag træffes beslutning om, hvilke<br />

arbejdsopgaver enheden skal varetage i fremtiden. Opgaverne sammensættes sådan, at de i<br />

forhold <strong>til</strong> enhedens mål bidrager <strong>til</strong>, at medarbejderne udvikler nye kompetencer i kombination<br />

med, at arbejdet udføres.<br />

I Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring har man udformet en uddannelses- <strong>og</strong> kompetenceudviklingspolitik,<br />

som indeholder en række hjælpemidler for liniechefen i arbejdet med<br />

kompetenceafdækning <strong>og</strong> –udvikling.<br />

DfA’s uddannelses- <strong>og</strong> kompetencepolitik bygger <strong>på</strong> to<br />

forudsætninger:<br />

1. Kompetenceudvikling skal tage udgangspunkt i såvel institutionens som medarbejdernes<br />

behov.<br />

2. Størst udbytte af indlæring nås, hvis indlæring knyttes <strong>til</strong> konkrete arbejdsfunktioner.<br />

Uddannelse <strong>og</strong> udvikling skal så vidt muligt integreres i hverdagen.<br />

Materiale <strong>til</strong> at understøtte processen:<br />

• Vejledning <strong>til</strong> kontordrøftelse om kompetenceudvikling<br />

• Vejledning <strong>til</strong> medarbejderudviklingssamtalen (MUS)<br />

• Kompetenceprofiler<br />

• Beskrivelse af kompetenceudviklingsaktiviteter f.eks. jobrokering, udvekslingsordninger,<br />

udstationering, turnusordninger, læring <strong>på</strong> jobbet, deltagelse i projektgrupper, udviklingsarbejder<br />

o.s.v.<br />

Chefens rolle er:<br />

• På kontor- <strong>og</strong> medarbejderniveau at have overblik over kompetencebehov <strong>og</strong><br />

eksisterende kompetenceniveau<br />

• At kunne organisere arbejdet <strong>og</strong> medarbejderne så kompetencerne anvendes<br />

• At skabe et læringsmiljø<br />

• At gennemføre en årlig drøftelse i kontoret om behov for kompetenceudvikling<br />

• At gennemføre en årlig MUS<br />

• At gennemføre opfølgning <strong>på</strong> MUS <strong>på</strong> kontorniveau<br />

• At gennemføre løbende evaluering af kompetenceudviklingen i forhold <strong>til</strong> den enkelte<br />

medarbejder<br />

Uddannelses- <strong>og</strong> kompeteceudviklingspolitik. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring<br />

31


HVORDAN KAN LØN UNDERSTØTTE KOMPETENCE-<br />

UDVIKLINGEN?<br />

Inden for rammerne af institutionens <strong>løn</strong>politik skal liniechefen kunne vurdere, hvordan<br />

han/hun ved hjælp af <strong>løn</strong> kan understøtte kompetenceudviklingen i enheden. Liniechefen<br />

kan bruge <strong>løn</strong>nen <strong>til</strong> at motivere medarbejderne <strong>til</strong> kompetenceudvikling. I Kystinspektoratet<br />

udmøntes <strong>til</strong>læg ud fra nedenstående kriterier.<br />

Kompetenceudvikling <strong>og</strong> udmøntning af <strong>til</strong>læg<br />

“Efter- <strong>og</strong> videreuddannelse for i bred almindelighed at kunne varetage sit job kan ikke give<br />

anledning <strong>til</strong> <strong>til</strong>læg. Det skal være en særlig efteruddannelse, som skal give effekt i hverdagen.<br />

Uddannelse i sig selv giver aldrig anledning <strong>til</strong> <strong>til</strong>læg, medmindre det er et led i en forudbestemt<br />

<strong>og</strong> længerevarende kompetenceudvikling, som fører <strong>til</strong> et mere ansvarsfuldt/krævende<br />

job – <strong>og</strong> jobbet i sig selv ikke giver anledning <strong>til</strong> mere i <strong>løn</strong> (der vil da ofte være et funktions<strong>til</strong>læg<br />

for s<strong>til</strong>lingen). Man skal som nævnt være opmærksom <strong>på</strong>, at det ikke er uddannelsen i<br />

sig selv, men en efterfølgende bedre arbejdsindsats, der evt. kan berettige <strong>til</strong> <strong>til</strong>læg.”<br />

Evalueringsrapport af nyt <strong>løn</strong>system 1998 – Kystinspektoratet<br />

Målet med kompetenceudvikling er, at medarbejderen bliver i stand <strong>til</strong> at anvende den udviklede<br />

kompetence ved løsningen af konkrete arbejdsopgaver. Lønnen kan fungere som<br />

motivationsfaktor ved, at liniechefen udmønter <strong>til</strong>læg <strong>til</strong> medarbejdere, der er i stand <strong>til</strong> at<br />

udvikle nye kompetencer <strong>og</strong> anvende disse <strong>på</strong> kvalificeret vis i det daglige arbejde.<br />

Der er flere forhold ved <strong>løn</strong>nen, der kan virke motiverende <strong>på</strong> en medarbejder:<br />

• <strong>løn</strong>nens størrelse<br />

• medarbejderens egen indflydelse <strong>på</strong> <strong>løn</strong>nens størrelse<br />

• <strong>løn</strong>nen som en anerkendelse af kvalifikationer <strong>og</strong> opnåelse af resultater<br />

Lønnens betydning som motivationsfaktor afhænger af, om medarbejderen får imødekommet<br />

sine andre behov <strong>og</strong> motiver <strong>til</strong> at gå <strong>på</strong> arbejde.Ved at sikre, at en række andre<br />

forhold <strong>på</strong> arbejdspladsen lever op <strong>til</strong> medarbejdernes forventninger, vil <strong>løn</strong>nens størrelse<br />

være mindre væsentlig.<br />

Generelt er det vigtigt, at liniechefen tænker <strong>løn</strong>nen ind i en sammenhæng med andre forhold,<br />

som kan virke motiverende <strong>på</strong> medarbejderen. Andre motivationsfaktorer kan være,<br />

at:<br />

• arbejdsopgaverne er interessante/betydningfulde<br />

• jobbet indeholder udviklingsmuligheder<br />

• medarbejderen har et godt forhold <strong>til</strong> sin chef<br />

• chefen giver konstruktiv feedback<br />

• forholdet <strong>til</strong> arbejdskollegerne er godt<br />

• af<strong>løn</strong>ning af kollegerne står i et <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>lende forhold <strong>til</strong> medarbejderens egen af<strong>løn</strong>ning<br />

32


• arbejdstiderne er acceptable<br />

• der er <strong>til</strong>strækkelig selvstændighed <strong>og</strong> fleksibilitet <strong>på</strong> jobbet<br />

• arbejdsmiljøet er <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>lende<br />

• arbejdspladsen har et godt image<br />

I Patent- <strong>og</strong> Varemærkestyrelsen supplerer man <strong>løn</strong> med andre forhold, der understøtter<br />

medarbejdernes motiver for at gå <strong>på</strong> arbejde.<br />

Tænk <strong>løn</strong> ind i en sammenhæng<br />

“Over<strong>veje</strong>lserne kan gå <strong>på</strong>, om der er andre faktorer end <strong>løn</strong>, der kan motivere gode medarbejdere.<br />

Hvis medarbejderne i for<strong>veje</strong>n har en rimelig <strong>løn</strong>, kan andre faktorer end <strong>løn</strong> i<br />

høj grad motivere den enkelte. Eksempler her<strong>på</strong> kan være karriereudviklingsforløb, karriereafklaringsforløb,<br />

større ansvar, fleksibilitet i forhold <strong>til</strong> arbejdsmetoder <strong>og</strong> arbejdstid. Sådanne<br />

andre valg kan ofte være <strong>til</strong> stor gavn for både virksomhed <strong>og</strong> medarbejder. Det bør således<br />

være legalt for såvel medarbejder som virksomhed at se ud i fremtiden <strong>og</strong> skabe et udviklingsforløb<br />

for gode medarbejdere, der rækker ud over jobbet i den <strong>på</strong>gældende virksomhed.<br />

Derved kan man måske beholde medarbejderen længere, end man ville kunne ved en<br />

mere snæver personalepolitik. Det er samtidigt vigtigt at sørge for, at der ikke går inflation i<br />

disse andre faktorer. Situationen skal derfor altid over<strong>veje</strong>s meget nøje <strong>og</strong> konkret <strong>og</strong> kunne<br />

begrundes overfor andre medarbejdere.”<br />

Markedscenterchef Lone Hartung Nielsen - Patent- <strong>og</strong> Varemærkestyrelsen<br />

Liniechefen bør bl.a. anvende medarbejderudviklingssamtalen <strong>til</strong> at skaffe sig konkret viden<br />

om, hvilke andre faktorer end <strong>løn</strong> der motiverer medarbejderne <strong>til</strong> kompetenceudvikling.<br />

HVORDAN DRØFTES LØN UNDER<br />

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALEN?<br />

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er et supplement <strong>til</strong> den daglige<br />

dial<strong>og</strong> mellem chef <strong>og</strong> medarbejder. Der er tale om en gensidigt<br />

velforberedt <strong>og</strong> dybtgående dial<strong>og</strong> om medarbejderens aktuelle<br />

arbejdssituation samt ønsker <strong>og</strong> forventninger <strong>til</strong> egen udvikling.<br />

Desuden får medarbejder <strong>og</strong> chef lejlighed <strong>til</strong> at give hinanden feedback<br />

<strong>på</strong> årets præstationer.<br />

33


I Økonomistyrelsens evaluering af <strong>løn</strong>reformen har 63 respondenter af 347 (ca. 18 procent)<br />

svaret ja <strong>til</strong>, at man i institutionen har drøftet <strong>løn</strong> under MUS. Bemærkningerne fra de<br />

respondenter, der i praksis har prøvet at drøfte <strong>løn</strong> under MUS, er over<strong>veje</strong>nde positive.<br />

Skal <strong>løn</strong> drøftes i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen?<br />

Respondenterne fremhæver bl.a. at:<br />

• Løn <strong>og</strong> opgavevaretagelsen kobles bedre sammen<br />

• Opmærksomhed omkring indsatsen set i forhold <strong>til</strong> <strong>løn</strong>nen forøges<br />

• Mulighederne for at afstemme forventningerne forbedres<br />

• Medarbejderne bliver væsentligt mere engagerede i samtalen<br />

Evaluering af <strong>løn</strong>reformen – Resultat, Økonomistyrelsen, Januar 2000<br />

<strong>Finansministeriet</strong> mener, at det er uundgåeligt, at <strong>løn</strong>nen drøftes som en integreret del af<br />

medarbejderudviklingssamtalen. Det er således naturligt, at medarbejder <strong>og</strong> leder drøfter<br />

baggrunden for en eventuel <strong>løn</strong>ændring i sammenhæng med opgaveløsning <strong>og</strong> kompetenceudvikling.<br />

Institutionens politik med hensyn <strong>til</strong> at drøfte <strong>løn</strong> under medarbejderudviklingssamtalen kan<br />

f.eks. tages op i samarbejdsudvalget eller <strong>løn</strong>udvalget. På AMU-Center Randers har man<br />

gjort sig følgende over<strong>veje</strong>lser <strong>og</strong> erfaringer med <strong>løn</strong>drøftelser <strong>og</strong> MUS.<br />

MUS <strong>og</strong> <strong>løn</strong>drøftelsen bør gennemføres samlet<br />

“Da vi igangsatte <strong>løn</strong>forsøg <strong>på</strong> HK-området, blev begge parter enige om, at <strong>løn</strong>drøftelsen<br />

skulle inddrages i MUS. Det skyldes, at vi ønskede en synlig kobling mellem <strong>løn</strong>systemet <strong>og</strong><br />

medarbejdernes kompetenceudvikling. Såfremt MUS <strong>og</strong> <strong>løn</strong>drøftelse blev holdt adskilt, ville<br />

vi signalere, at de er uafhængige af hinanden. Ulempen er naturligvis, at der er fare for, at<br />

fokus bliver <strong>på</strong> <strong>løn</strong>nen fremfor medarbejderens kompetenceudvikling. Hvorvidt det bliver<br />

<strong>til</strong>fældet afhænger d<strong>og</strong> af den måde, hvor<strong>på</strong> institutionen vælger at anvende det nye <strong>løn</strong>system.<br />

Det er vigtigt at understrege, at det kun er forudsætningerne for <strong>løn</strong>nen, der drøftes <strong>på</strong><br />

<strong>løn</strong>samtalen eller MUS – der må ikke forhandles <strong>løn</strong>. Opstår der en situation, hvor medarbejderen<br />

eller chefen mener, at der er behov for at ændre <strong>på</strong> <strong>løn</strong>nen, optages der efterfølgende<br />

forhandling mellem de respektive parter.<br />

I marts 1999 var det første gang, at medarbejderne skulle indplaceres <strong>på</strong> det nye <strong>løn</strong>system.<br />

Til trods for intentionerne om, at <strong>løn</strong> skulle drøftes under MUS, valgte vi at gennemføre<br />

selvstændige <strong>løn</strong>drøftelser.<br />

Vi havde adskillige argumenter for at foretage denne første drøftelse af <strong>løn</strong> separat fra MUS:<br />

34


1. Det var første gang drøftelsen skulle gennemføres <strong>og</strong> der var derfor meget stort fokus<br />

blandt medarbejderne <strong>på</strong> deres nye <strong>løn</strong> <strong>og</strong> de forventninger, der var forbundet med<br />

denne <strong>løn</strong>.<br />

2. Vi var bekymrede for at koble disse to samtaler <strong>til</strong> én samtale p.g.a. risikoen for, at der<br />

under MUS ville være et for stort fokus <strong>på</strong> <strong>løn</strong>delen <strong>og</strong> generelle spørgsmål vedrørende<br />

det nye <strong>løn</strong>system.<br />

3. Vi ville gerne uafhængigt af MUS evaluere <strong>på</strong> <strong>løn</strong>samtalen for derigennem at se, om denne<br />

samtale ville være forenelig med MUS.<br />

Efter at have afholdt <strong>løn</strong>drøftelse <strong>og</strong> MUS separat er vi blevet bekræftet i, at disse to samtaler<br />

overlapper hinanden – faktisk blev der under <strong>løn</strong>samtalen drøftet mere om medarbejdernes<br />

opgaver <strong>og</strong> kompetenceudvikling end selve <strong>løn</strong>nen. Løn kan ikke drøftes uafhængigt<br />

af medarbejdernes kompetencer, indsats <strong>og</strong> s<strong>til</strong>ling ligesom, at MUS <strong>og</strong> dermed dial<strong>og</strong> om<br />

udvikling er svær at gennemføre uden at inddrage <strong>løn</strong>aspektet i en eller anden form.”<br />

Personale- <strong>og</strong> sekretariatschef Jesper Kaas Schmidt – AMU-Center Randers<br />

Når man drøfter <strong>løn</strong> under MUS, er det vigtigt at være opmærksom <strong>på</strong>:<br />

• ikke at overse andre faktorer, som <strong>og</strong>så kan have betydning for medarbejderens<br />

job<strong>til</strong>fredshed<br />

• at medarbejderen kan være <strong>til</strong>bageholdende i sin feedback <strong>på</strong> chefens daglige <strong>ledelse</strong> af<br />

frygt for, at det kan få negative konsekvenser for medarbejderens <strong>løn</strong><br />

For at sikre en konstruktiv dial<strong>og</strong>, således at samtalen om udvikling <strong>og</strong> <strong>løn</strong> giver det største<br />

udbytte, bør liniechefen være opmærksom <strong>på</strong> nedenstående forhold.<br />

PLACERING AF LØNDRØFTELSEN<br />

Lønaspektet kan inddrages først, løbende eller sidst i samtalen.<br />

• Behandles <strong>løn</strong>spørgsmålet først i samtalen placeres udvikling centralt i resten af samtalen.<br />

Omvendt kan en indledende <strong>til</strong>kendegivelse af, at der ikke er mulighed for at få <strong>til</strong>læg,<br />

præge den resterende del af samtalen i negativ retning.<br />

• En løbende behandling af <strong>løn</strong>spørgsmålet kan give samtalen et mere naturligt forløb.<br />

Lønaspektet kan inddrages i forhold <strong>til</strong> de elementer, hvor det er relevant. Omvendt<br />

kommer <strong>løn</strong>spørgsmålet let <strong>til</strong> at fylde for meget.<br />

• Drøftes <strong>løn</strong> sidst i samtalen, kan konklusioner, man tidligere er nået <strong>til</strong> enighed om,<br />

knyttes <strong>til</strong> <strong>løn</strong>spørgsmålet. Det skaber en god sammenhæng mellem udviklingselementet<br />

<strong>og</strong> <strong>løn</strong>elementet. N<strong>og</strong>le medarbejdere vil d<strong>og</strong> muligvis i første del af samtalen have svært<br />

ved at abstrahere fra <strong>løn</strong>spørgsmålet.<br />

35


VIDEN OM MULIGHEDERNE FOR AT UDMØNTE LØN<br />

Liniechefen bør være velforberedt <strong>og</strong> kende institutionens <strong>løn</strong>politik <strong>og</strong> betingelserne for<br />

at yde <strong>til</strong>læg herunder <strong>til</strong>læggenes størrelse <strong>og</strong> karakter.<br />

LØNNEN KAN KUN DRØFTES, IKKE FORHANDLES<br />

Linjechefen bør præcisere, at der alene er tale om en drøftelse af <strong>løn</strong> med medarbejderen<br />

<strong>og</strong> at selve forhandlingen af <strong>løn</strong>nen altid foregår med <strong>til</strong>lidsrepræsentanten.<br />

KLAR BEGRUNDELSE FOR AT EN MEDARBEJDER IKKE SKAL HAVE TILLÆG<br />

Hvis liniechefen ikke mener, at en medarbejder har ydet en ekstraordinær indsats eller har<br />

kvalifikationer, der berettiger <strong>til</strong> et <strong>til</strong>læg, bør chefen under samtalen begrunde denne vurdering.<br />

Dermed skabes grundlag for en dial<strong>og</strong> om, hvorvidt en ændring i arbejdsopgaver <strong>og</strong><br />

udviklingsaktiviteter eventuelt i fremtiden kan kvalificere medarbejderen <strong>til</strong> et <strong>til</strong>læg.<br />

MEDARBEJDERENS FEEDBACK TIL LINIECHEFEN<br />

Som nævnt er MUS <strong>og</strong>så et forum, hvor medarbejderen kan give feedback <strong>på</strong> chefens <strong>ledelse</strong>ss<strong>til</strong><br />

m.v. Særligt når <strong>løn</strong> drøftes under MUS, er det som tidligere nævnt vigtigt, at medarbejderen<br />

ikke er <strong>til</strong>bageholdende med at kommentere chefens <strong>ledelse</strong> af frygt for, at det skal<br />

få indvirkning <strong>på</strong> mulighederne for en eventuel <strong>løn</strong>fremgang eller muligheder for kompetenceudvikling.<br />

STØRRE INCITAMENT TIL OPFØLGNING PÅ MUS<br />

Det er liniechefens <strong>og</strong> medarbejderens ansvar at sikre, at der foregår en opfølgning <strong>på</strong> MUS.<br />

En aktiv anvendelse af <strong>løn</strong>systemet kan i høj grad være med <strong>til</strong> at sikre, at både chef <strong>og</strong><br />

medarbejder sørger for at følge op <strong>på</strong> MUS. Når medarbejderen kan se, at der er en sammenhæng<br />

mellem udvikling, kvalificeret anvendelse af nye kompetencer <strong>og</strong> en mulig <strong>løn</strong>fremgang,<br />

vil det typisk betyde, at medarbejderen s<strong>til</strong>ler endnu større krav <strong>til</strong> sig selv <strong>og</strong> chefen<br />

om opfølgning <strong>på</strong> de indgående aftaler om udviklingsaktiviteter.<br />

STOP OP ET ØJEBLIK…<br />

Skal <strong>løn</strong>reformen understøtte liniechefen i arbejdet med kompetenceudvikling<br />

i enheden <strong>og</strong> for den enkelte medarbejder, kan det være<br />

relevant for chefen at over<strong>veje</strong> nedenstående spørgsmål.<br />

36


HVORDAN KAN LØNREFORMEN UNDERSTØTTE ENHEDENS KOMPETENCE-<br />

UDVIKLING?<br />

• Hvordan sikrer du, at kompetenceudvikling i din enhed er koblet <strong>til</strong> institutionens overordnede<br />

mål <strong>og</strong> strategi?<br />

• Hvordan kan du – eventuelt i samarbejde med medarbejderne – bedst identificere<br />

enhedens <strong>og</strong> medarbejdernes behov for kompetenceudvikling?<br />

• Hvordan kan du bruge <strong>løn</strong>reformen <strong>til</strong> at synliggøre, hvilke kompetencer der er<br />

afgørende for enheden at kunne anvende?<br />

• Hvordan anvender du <strong>løn</strong> <strong>til</strong> at understøtte kompetenceudvikling af dine medarbejdere?<br />

HVORDAN KAN LØNNEN INDGÅ I EN SAMMENHÆNG MED ANDRE MOTIVATI-<br />

ONSFAKTORER?<br />

• Har du kendskab <strong>til</strong>, hvad der motiverer dine medarbejdere?<br />

• Hvilke muligheder har du i din institution for at kombinere <strong>løn</strong> med andre faktorer, der<br />

kan motivere den enkelte medarbejder?<br />

HVORDAN SKAL LØN INDDRAGES I MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALEN?<br />

• Hvordan vil du inddrage <strong>løn</strong>drøftelsen i medarbejderudviklingssamtalen?<br />

• På hvilket tidspunkt under MUS vil du drøfte <strong>løn</strong> med medarbejderen <strong>og</strong> hvorfor?<br />

• Hvad mener du, er fordelene <strong>og</strong> ulemperne ved at inddrage <strong>løn</strong> i MUS?<br />

• Hvordan vil du forberede dig <strong>på</strong> <strong>løn</strong>drøftelsen?<br />

• Hvordan vil du forberede dine medarbejdere <strong>på</strong> <strong>løn</strong>drøftelsen?<br />

HVIS DU VIL VIDE MERE<br />

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALEN:<br />

• Inspiration <strong>og</strong> værktøj <strong>til</strong> medarbejderudviklingssamtalen, <strong>Finansministeriet</strong>, maj 1998<br />

KOMPETENCEUDVIKLING:<br />

• Personalepolitik i staten - Fra ord <strong>til</strong> handling, <strong>Finansministeriet</strong>, november 1998<br />

• Vejledning om systematisk kompetenceudvikling, <strong>Finansministeriet</strong>, forår 2000<br />

MOTIVATION:<br />

• <strong>Finansministeriet</strong> har iværksat en motivationsundersøgelse. Resultaterne inklusiv<br />

belysning af forholdet mellem motivation <strong>og</strong> <strong>løn</strong> foreligger i juni 2000<br />

37


Håndtering af<br />

<strong>løn</strong>forskelle<br />

Lønreformen vil med tiden føre <strong>til</strong> øgede<br />

<strong>løn</strong>forskelle mellem medarbejderne.<br />

Udfordringen for statens institutioner <strong>og</strong><br />

dermed for liniecheferne bliver at udnytte<br />

<strong>løn</strong>forskellenes motiverende effekt <strong>og</strong><br />

mindske en mulig demotiverende virkning.<br />

Afsnittet her behandler spørgsmålene:<br />

• Hvad forventer liniecheferne af <strong>løn</strong>reformen?<br />

• Hvordan lader det sig gøre at afstemme medarbejdernes forventninger?<br />

• Hvad betyder feedback for den enkelte medarbejders opfattelse af <strong>løn</strong>forskelle?<br />

• Hvilken betydning har offentliggørelse af <strong>løn</strong>forhold?<br />

HVILKE FORVENTNINGER HAR LINIECHEFEN<br />

TIL LØNREFORMEN?<br />

At medarbejdernes <strong>løn</strong> afhænger af indsats, kvalifikationer, funktioner <strong>og</strong><br />

resultater, kan have en positiv indvirkning <strong>på</strong> opgaveudførelsen, medarbejdernes<br />

motivation <strong>og</strong> arbejdsklimaet i enheden. Det skyldes, at det bliver<br />

acceptabelt at honorere medarbejdere forskelligt <strong>på</strong> baggrund af kvalifikationer,<br />

funktioner, resultater <strong>og</strong> indsats, hvorved forskellighed <strong>og</strong> individualitet<br />

bliver mere legitimt.<br />

Omvendt kan <strong>løn</strong>forskelle, hvis de ikke håndteres hensigtsmæssigt, bidrage<br />

<strong>til</strong> at forringe arbejdsklimaet, skabe uoverensstemmelser mellem medarbejdere<br />

samt mellem chef <strong>og</strong> medarbejdere <strong>og</strong> resultere i en mindsket effektivitet<br />

<strong>og</strong> kvalitet i opgaveløsningen.


I spørgeskemaundersøgelsen fremhæver liniecheferne nedenstående forventninger <strong>til</strong> <strong>løn</strong>reformen.<br />

Liniechefernes forventninger <strong>til</strong> det nye <strong>løn</strong>system<br />

• Lønreformen vil være med <strong>til</strong> at forbedre medarbejdernes motivation. Det forventes, at<br />

liniecheferne i det nye <strong>løn</strong>system, bedre end før, kan udmønte <strong>løn</strong> <strong>til</strong> medarbejderne for<br />

en ekstra indsats <strong>og</strong> for nye initiativer, <strong>og</strong> at dette vil have en motiverende virkning <strong>på</strong><br />

medarbejdernes arbejdsindsats<br />

• De nye <strong>løn</strong>systemer vil skabe en forbedring af opgaveløsningen i enheden<br />

• Arbejdsklimaet i enheden vil blive forværret af <strong>løn</strong>reformen<br />

Spørgeskemaundersøgelse blandt liniechefer<br />

Undersøgelsen viser, at liniecheferne har positive forventninger <strong>til</strong> de nye <strong>løn</strong>systemer, men<br />

de er alligevel opmærksomme <strong>på</strong>, at der kan opstå problemer i relation <strong>til</strong> det indbyrdes<br />

forhold mellem medarbejderne.<br />

I evalueringen af <strong>løn</strong>reformen er respondenterne blevet spurgt om, hvilke barrierer der har<br />

været i institutionen i forbindelse med udformning af <strong>løn</strong>politikken. Nedenfor gengives de<br />

fem mest udbredte barrierer i prioriteret rækkefølge.<br />

Barrierer over for anvendelsen af de nye <strong>løn</strong>systemer<br />

• For få budgetmidler<br />

• Usikkerhed blandt medarbejderne<br />

• Forskellige forventninger<br />

• Lønninger ikke attraktive<br />

• Lille forandringsparathed blandt medarbejderne<br />

Evaluering af <strong>løn</strong>reformen – Resultat, Økonomistyrelsen, januar 2000<br />

Medarbejdernes usikkerhed, forskellige forventninger <strong>og</strong> en lille forandringsparathed er<br />

n<strong>og</strong>le af de forhold, som liniechefen bør være opmærksom <strong>på</strong>. Håndteringen heraf bidrager<br />

<strong>til</strong> at sikre, at <strong>løn</strong>reformen får den ønskede motiverende effekt.<br />

HVORDAN KAN LINIECHEFEN AFSTEMME MEDARBEJDER-<br />

NES FORVENTNINGER?<br />

Lønnens motiverende effekt afhænger af forventningsdannelsen hos medarbejderne. Forventning<br />

om at få <strong>til</strong>læg kan begrundes i to forhold - henholdsvis medarbejderens forventning<br />

om <strong>til</strong>læg i forhold <strong>til</strong> egen præstation eller medarbejdernes forventning om <strong>til</strong>læg<br />

gennem sammenligning med kollegaer.<br />

Liniechefen kan bl.a. afstemme medarbejdernes forventninger ved at gøre opmærksom <strong>på</strong>,<br />

hvor stor en del af <strong>løn</strong>summen liniechefen har mulighed for at bruge <strong>til</strong> individuelle <strong>til</strong>læg.<br />

40


Dermed gøres medarbejderne bevidste om, at der ikke er ubegrænsede ressourcer <strong>til</strong> <strong>løn</strong>.<br />

En anden måde at afstemme medarbejdernes forventninger er ved at sikre, at medarbejderne<br />

kender <strong>og</strong> forstår indholdet af <strong>og</strong> baggrunden for de kriterier, som institutionen <strong>og</strong> liniechefen<br />

baserer udmøntningen af <strong>løn</strong> <strong>på</strong>.<br />

Forventningerne dannes ofte <strong>på</strong> baggrund af den kommunikation, der i hverdagen finder<br />

sted i institutionen. Derfor er det <strong>og</strong>så vigtigt at være opmærksom <strong>på</strong>, hvordan man i institutionen<br />

indbyrdes vælger at tale om <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg <strong>og</strong> mulighederne for <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg.<br />

Et vigtigt middel <strong>til</strong> at afstemme forventninger hos den enkelte medarbejder er <strong>løn</strong>drøf-telsen.<br />

Løndrøftelsen gennemføres af liniechefen med den enkelte medarbejder <strong>og</strong> kan som<br />

nævnt indgå som en del af medarbejderudviklingssamtalen eller foregå som en selvstændig<br />

drøftelse.<br />

Merete Roos, kontorchef i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring, har valgt at gennemføre<br />

en <strong>løn</strong>drøftelse/forventningssamtale med medarbejderne.<br />

Løndrøftelse med medarbejderne for at afstemme forventninger<br />

“Da vi skulle i gang med at udmønte <strong>løn</strong>, afholdt jeg først en forventningssamtale med hver<br />

enkelt medarbejder. Formålet var at høre medarbejdernes forventninger <strong>til</strong> <strong>løn</strong>udmøntningen<br />

samt at give den enkelte medarbejder en mulighed at ændre min opfattelse af, hvorvidt<br />

vedkommende skulle have <strong>til</strong>læg.<br />

Forløbet blev indledt med et møde med alle kontorets medarbejdere, hvor jeg kom med et<br />

oplæg om, hvad der skal <strong>til</strong> for at få <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg, herunder at det er hensigten, at <strong>løn</strong> skal<br />

understøtte direktoratets mål <strong>og</strong> strategier. Herefter havde jeg en samtale med hver enkelt<br />

medarbejder med det formål at afstemme forventningerne <strong>til</strong> <strong>løn</strong>nen.<br />

Medarbejderne spillede under samtalerne ud med deres vurdering af, i hvilket omfang deres<br />

opgavevaretagelse burde give sig udslag i <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg. Jeg forsøgte under samtalerne at trække<br />

linierne <strong>til</strong> de overordnede mål <strong>og</strong> strategier, <strong>og</strong> at give perspektiv <strong>til</strong> den enkeltes egen vurdering.<br />

Der blev ikke aftalt eller lovet n<strong>og</strong>et under disse samtaler.<br />

Efter at forhandlingerne var faldet <strong>på</strong> plads, offentliggjorde jeg resultatet <strong>og</strong> mine begrundelser<br />

for de enkelte <strong>til</strong>læg <strong>på</strong> et kontormøde, d<strong>og</strong> uden at nævne beløb. Jeg opfordrede samtidig<br />

<strong>til</strong>, at medarbejdere, der havde brug for en mere konkret begrundelse i forhold <strong>til</strong> sig<br />

selv, henvendte sig <strong>til</strong> mig.”<br />

Kontorchef Merete Roos – Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring<br />

41


Forventningsafstemning har en væsentlig funktion i forhold <strong>til</strong> at skabe motivation <strong>og</strong> undgå<br />

demotivation. En velbegrundet argumentation for, hvorfor der gives eller ikke gives <strong>til</strong>læg,<br />

har betydning for medarbejderens (de)motivation.<br />

Medarbejderen har desuden nemmere ved at acceptere beslutningen, hvis liniechefen meddeler<br />

forhandlingsresultatet, så medarbejderen har mulighed for at få beslutningen begrundet<br />

<strong>og</strong> s<strong>til</strong>le spørgsmål <strong>til</strong> årsagen.<br />

FEEDBACK PÅ RESULTATERNE AF LØNFORHANDLINGERNE<br />

“Man gør alt for lidt ud af at håndtere den svære samtale. Kommunikation opfattes typisk som<br />

n<strong>og</strong>et, chefer bare kan. Men det kan de ikke bare. Kommunikation skal prioriteres højere, for hvis<br />

cheferne ikke kan kommunikere, så nytter det ingenting.”<br />

Erhvervspsykol<strong>og</strong> Erno Metze – Erno Metze Erhvervspsykol<strong>og</strong>er A/S<br />

Med de nye <strong>løn</strong>systemer kan der opstå flere situationer, hvor liniechefen skal videregive<br />

negative eller skuffende meddelelser <strong>til</strong> medarbejderne. F.eks. vil liniechefen i forbindelse<br />

med <strong>løn</strong>drøftelsen eller efter <strong>løn</strong>forhandlinger med <strong>til</strong>lidsrepræsentanten skulle orientere en<br />

medarbejder om, at:<br />

• Han/hun ikke efter <strong>ledelse</strong>ns opfattelse er kvalificeret <strong>til</strong> et <strong>til</strong>læg<br />

• Et eventuelt <strong>til</strong>læg ikke har den forventede størrelse<br />

• Et midlertidigt <strong>til</strong>læg ikke videreføres<br />

Selvom resultatet af en <strong>løn</strong>forhandling ikke lever op <strong>til</strong> medarbejdernes forventninger, er der<br />

mulighed for at vende situationen <strong>til</strong> en mere positiv oplevelse med et konstruktivt resultat.<br />

Det er ikke kun indholdet af en besked, der kan skabe motivation eller demotivation hos en<br />

medarbejder. Også måden, beskeden videregives <strong>på</strong>, kan <strong>på</strong>virke medarbejdernes motivation,<br />

følelse af anerkendelse, status <strong>og</strong> retfærdig behandling.<br />

Derfor bør liniechefen være opmærksom <strong>på</strong>, hvordan han/hun kommunikerer budskabet <strong>til</strong><br />

medarbejderen. Det handler om at skabe situationer, hvor medarbejder <strong>og</strong> chef kan få talt<br />

situationen igennem, så der ikke efterfølgende er uafklarede forhold, der kan give anledning<br />

<strong>til</strong> problemer.<br />

Ved overbringelsen af et negativt budskab kan det være hensigtsmæssigt, at chefen:<br />

• Meddeler resultatet <strong>til</strong> medarbejderne snarest muligt efter, at <strong>løn</strong>forhandlinger med<br />

<strong>til</strong>lidsrepræsentanten er gennemført. Dette gælder ikke mindst, hvis resultatet er negativt.<br />

• Er velforberedt <strong>og</strong> kan argumentere for <strong>og</strong> begrunde udmøntningen af et bestemt <strong>til</strong>læg<br />

eller mangel <strong>på</strong> samme. Er argumentationen ikke i orden <strong>og</strong> følger den ikke institutionens<br />

udmeldte kriterier for <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg, kan det give medarbejderen en yderligere grund <strong>til</strong> at<br />

mene, at beslutningen er uberettiget.<br />

42


• Giver den reelle begrundelse overfor medarbejderen <strong>og</strong> ikke blot giver udtryk for<br />

“tekniske begrundelser” som f.eks. mangel <strong>på</strong> <strong>til</strong>lægssum. Det giver en konstruktiv dial<strong>og</strong>,<br />

hvis chefen i stedet melder ud om, hvad der kræves for at opnå <strong>til</strong>læg i fremtiden.<br />

• Afsætter den nødvendige tid <strong>til</strong> at få gennemdiskuteret beslutningen med medarbejderen.<br />

En medarbejder, der ikke modtager <strong>til</strong>læg, kan risikere at opfatte situationen, som om liniechefen<br />

ikke er <strong>til</strong>freds med det arbejde eller den indsats, som medarbejderen leverer. Det<br />

er typisk ikke <strong>til</strong>fældet, idet <strong>til</strong>læg som oftest udmøntes <strong>til</strong> medarbejdere for en særlig kvalificeret<br />

eller ekstraordinær indsats.<br />

Merete Roos, kontorchef i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring, har gjort sig følgende<br />

erfaringer.<br />

Tilbagemelding <strong>til</strong> medarbejderne er af stor betydning<br />

“Da beslutningen om, hvilke medarbejdere der skulle have hvilke <strong>til</strong>læg, blev truffet, offentliggjorde<br />

jeg resultaterne <strong>på</strong> et kontormøde. Efterfølgende gennemførte jeg en spørgeskemaundersøgelse<br />

blandt medarbejderne for at få kendskab <strong>til</strong> deres opfattelse af forløbet<br />

<strong>og</strong> eventuelt modtage forslag <strong>til</strong> forbedring.<br />

Et afgørende resultat af undersøgelsen var, at der er behov for, at resultaterne af <strong>løn</strong>forhandlingerne<br />

meldes ud <strong>til</strong> medarbejderne individuelt, før de offentliggøres samlet i kontoret.<br />

Det drejer sig ikke om alle medarbejdere, men specielt om medarbejdere, som ved<br />

forventningssamtalen havde grund <strong>til</strong> at tro, at de ville modtage <strong>til</strong>læg <strong>og</strong> hvor resultatet af<br />

forhandlingerne er et andet.<br />

Disse medarbejdere har langt nemmere ved at acceptere, at udfaldet af <strong>løn</strong>forhandlingerne<br />

ikke har imødekommet deres forventninger, hvis man som chef afsætter tid <strong>til</strong> at gennemføre<br />

en individuel samtale med medarbejderen. Her er det vigtigt at få forklaret medarbejderen<br />

baggrunden for, at <strong>til</strong>lægget ikke blev udmøntet i forhold <strong>til</strong> dem. Desuden bør man<br />

igen redegøre for, hvilke kriterier beslutningen om <strong>til</strong>læg er truffet ud fra, hvilke priorite-ringer<br />

der er foretaget <strong>og</strong> perspektivere disse i forhold <strong>til</strong>, hvordan afdelingen fungerer. Det<br />

kan <strong>og</strong>så være nemmere at acceptere beskeden, hvis medarbejderen oplever, at dennes<br />

arbejdsområder bliver taget op <strong>til</strong> vurdering <strong>og</strong> man diskuterer, hvad medarbejderen kan<br />

gøre for i fremtiden at kvalificere sig <strong>til</strong> et <strong>til</strong>læg.<br />

Medarbejderen behøver ikke at være enig i den beslutning, der er truffet, men det er vigtigt,<br />

at medarbejderen accepterer, at det er chefen <strong>og</strong> <strong>til</strong>lidsrepræsentanten, der har forhandlet<br />

sig frem <strong>til</strong> resultatet <strong>og</strong> at chefen har sin begrundelse for, at udfaldet ser ud, som det gør.”<br />

Kontorchef Merete Roos – Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring<br />

43


Det er vigtigt, at meddelelsen om en beslutning ikke virker som invitation <strong>til</strong> diskussion af,<br />

om beslutningen skal håndhæves eller ej. Beslutningen står fast, men derfor er der stadig<br />

behov for en dial<strong>og</strong> om, hvorfor udfaldet er blevet <strong>på</strong> en bestemt måde <strong>og</strong> hvilke muligheder,<br />

der er for fremtidig handling.<br />

Det er ikke nødvendigvis institutionens egne interne forhold, der er er årsag <strong>til</strong> <strong>løn</strong>forskelle.<br />

I Patent- <strong>og</strong> Varemærkestyrelsen har man erfaring for, at <strong>løn</strong>forskelle primært er baseret <strong>på</strong><br />

udbud <strong>og</strong> efterspørgsel af arbejdskraft.<br />

Lønforskelle som konsekvens af markedsvilkår<br />

“På visse områder er arbejdskraften så begrænset, at de, som er <strong>til</strong>bage <strong>på</strong> markedet, måske<br />

er medarbejdere med ringere faglige <strong>og</strong>/eller personlige kvalifikationer end gennemsnittet.<br />

Det kan være nødvendigt at give sådanne medarbejdere en højere <strong>løn</strong>, end de isoleret set<br />

er værd i forhold <strong>til</strong> kvalifikationer <strong>og</strong> indsats. Dette kan virke meget demotiverende <strong>på</strong><br />

medarbejdere, der er dygtige <strong>og</strong> yder en stor indsats, men som <strong>til</strong>hører faggrupper, der ikke<br />

generelt er mangel <strong>på</strong>. Man kan således meget let komme <strong>til</strong> at stå i en situation, hvor <strong>løn</strong>midlerne<br />

i høj grad må bruges <strong>til</strong> de efterspurgte medarbejdere, hvis kvalifikationer <strong>og</strong> indsats<br />

harmonerer dårligst med de ops<strong>til</strong>lede kompetencekrav.<br />

Det er derfor vigtigt, at de medarbejdere, der ikke får <strong>til</strong>læg, får en god <strong>og</strong> ærlig forklaring<br />

her<strong>på</strong>. Medarbejderne ved godt, hvem der er kvalificerede, <strong>og</strong> så længe <strong>til</strong>læggene gives <strong>til</strong><br />

disse, opleves det som rimeligt <strong>og</strong> fair. Men medarbejderne er nødt <strong>til</strong> at acceptere, at <strong>løn</strong>midlerne<br />

i et vist omfang anvendes efter de markedsmæssige vilkår, selvom dette i forhold<br />

<strong>til</strong> den enkelte måske ikke altid opleves som rimeligt <strong>og</strong> fair.<br />

I situationer hvor medarbejdere har fortjent <strong>til</strong>læg, men af budgetmæssige årsager ikke kan<br />

få det, er det især vigtigt, at cheferne er yderst omhyggelige med <strong>til</strong>bagemeldinger.Vanskeligheden<br />

for chefen i sådanne situationer er balancen mellem loyaliteten i forhold <strong>til</strong> de <strong>ledelse</strong>smæssige<br />

budgetbeslutninger <strong>og</strong> ærligheden i forhold <strong>til</strong> medarbejderne. Det er meget<br />

fristende for chefen at sige:“Jeg ville have givet dig <strong>til</strong>læg, hvis direktionen havde afsat penge<br />

nok <strong>på</strong> mit budget”. Men chefen må håndtere denne balance <strong>og</strong> <strong>på</strong>tage sig sit medansvar for<br />

budgettet.”<br />

Personalekonsulent Yvonne Krastrup Husted – Patent- <strong>og</strong> Varemærkestyrelsen<br />

44


STILLINGTAGEN TIL GRADEN AF ÅBENHED OG<br />

OFFENTLIGGØRELSE<br />

“Det største problem i starten var, da vi skulle tage s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong>, om <strong>løn</strong>ningerne skulle være<br />

kendte af alle, som de jo var i det gamle system. Det blev afgjort ved en afstemning blandt<br />

HK-medarbejderne, som er de eneste <strong>på</strong> nye <strong>løn</strong>systemer. Afstemningen endte med et<br />

stort flertal for hemmeligholdelse af den enkelte persons <strong>løn</strong>. Det var ret overraskende for<br />

de andre faggrupper i huset.”<br />

Økonomichef Bent Madsen – Horsens Handelsskole<br />

Det er en central diskussion blandt medarbejdere <strong>og</strong> chefer, i hvilket omfang der skal være<br />

åbenhed om <strong>løn</strong>. Men hvad betyder åbenhed? Er åbenhed ensbetydende med, at f.eks. <strong>til</strong>læg<br />

<strong>og</strong> de <strong>til</strong>hørende begrundelser for <strong>til</strong>læggene skal offentliggøres? Eller er det <strong>løn</strong>politikken<br />

<strong>og</strong> kriterierne bagved <strong>til</strong>delingen af <strong>til</strong>læg, der skal frem i lyset?<br />

ÅBENHED OM LØNPOLITIK OG KRITERIER<br />

For at <strong>løn</strong>nen kan virke motiverende for medarbejderne, skal medarbejderne kende <strong>løn</strong>politikken<br />

<strong>og</strong> kriterierne for udmøntning af <strong>til</strong>læg. Er kriterierne ikke kendte <strong>og</strong> eventuelt drøftet<br />

af chef <strong>og</strong> medarbejdere i fællesskab, har <strong>løn</strong>reformen kun en begrænset adfærdsfremmende<br />

effekt <strong>og</strong> dermed ikke den fremadrettede motiverende virkning, som er hensigten. Dermed<br />

kan <strong>løn</strong>reformen ikke i samme udstrækning anvendes <strong>til</strong> at understøtte <strong>og</strong> synliggøre institutionens<br />

<strong>og</strong> enhedens mål <strong>og</strong> strategi.<br />

Selvom det er vigtigt for medarbejdernes motivation, at institutionen har kendte <strong>og</strong> dermed<br />

konkretiserede kriterier for udmøntning af <strong>løn</strong>, bør kriterierne kun undtagelsesvis være så<br />

konkrete, at <strong>til</strong>læg udløses automatisk. Det binder <strong>løn</strong>summen <strong>og</strong> fastholder institutionens<br />

brug af <strong>løn</strong> <strong>på</strong> samme måde, som det var <strong>til</strong>fældet med de gamle <strong>løn</strong>systemer.<br />

OFFENTLIGGØRELSE AF TILLÆG<br />

Offentliggørelse af hvem der har fået <strong>til</strong>læg, størrelsen <strong>på</strong> <strong>til</strong>læggene <strong>og</strong> begrundelsen for <strong>til</strong>læggene<br />

kan have en positiv effekt - ikke mindst <strong>på</strong> de medarbejdere - der bliver fremhævet.<br />

Offentliggørelse kan <strong>og</strong>så bidrage <strong>til</strong> en generel større accept af, at n<strong>og</strong>le medarbejdere<br />

præsterer bedre resultater eller yder en større indsats end andre.<br />

En væsentlig fordel ved at offentliggøre <strong>til</strong>læg er, at der ikke opstår hemmeligheder <strong>og</strong> rygtedannelser<br />

i forbindelse med udmøntning af <strong>til</strong>læg. Der er en klarhed i institutionen mellem<br />

chef <strong>og</strong> medarbejdere <strong>og</strong> indbyrdes mellem medarbejdere om, at n<strong>og</strong>le får <strong>til</strong>læg <strong>og</strong> årsagen<br />

her<strong>til</strong>, <strong>og</strong> at der for andre ikke udmøntes <strong>til</strong>læg. I Kystinspektoratet anses åbenhed om <strong>løn</strong>differentiering<br />

for at være et væsentligt succeskriterie for anvendelsen af de nye <strong>løn</strong>systemer.<br />

45


“Når forhandlingerne i Kystinspektoratet er overstået, bliver forhandlingsresultaterne<br />

offentliggjort med begrundelse for, hvorfor der er givet <strong>til</strong>læg.<br />

Baggrunden for offentliggørelsen er, at skal det nye <strong>løn</strong>system lykkes, må alle<br />

være klar <strong>til</strong> åbent <strong>og</strong> ærligt at drøfte arbejds- <strong>og</strong> <strong>løn</strong>situationen, ønsker <strong>og</strong><br />

krav <strong>til</strong> hinanden, give feedback <strong>til</strong> hinanden om alle forhold – både de lette<br />

<strong>og</strong> de svære.Ved åbenhed vil der skabes forståelse for den <strong>løn</strong>differentiering,<br />

som følger med det nye <strong>løn</strong>system. Personalecheferne kan skabe rammerne<br />

<strong>og</strong> være aktive sparringspartnere, men nærmeste leder må være villig <strong>til</strong> at<br />

<strong>på</strong>tage sig ansvar i forhold <strong>til</strong> den enkelte medarbejder – ikke kun i arbejdsforhold,<br />

men nu <strong>og</strong>så aktivt i <strong>løn</strong>forhold.”<br />

Personalechef Anne Lund – Kystinspektoratet<br />

Offentliggørelsen af <strong>til</strong>læg kan d<strong>og</strong> <strong>og</strong>så have negative konsekvenser. Der er en risiko for, at<br />

medarbejdere, der f.eks. har modtaget <strong>til</strong>læg <strong>og</strong> som i første omgang er <strong>til</strong>freds med det, bliver<br />

u<strong>til</strong>fredse eller kan have svært ved at forstå, hvorfor andre kolleger har fået et større<br />

<strong>til</strong>læg, end de selv får.<br />

Det kan være en fordel at undlade at offentliggøre <strong>til</strong>læg, idet ingen dermed uds<strong>til</strong>les for<br />

hinanden. Det kan bidrage <strong>til</strong>, at der ikke i så stor udstrækning opstår konflikter, misundelse<br />

<strong>og</strong> eventuelt mindreværdsfølelser mellem kollegaer. Løn<strong>til</strong>læg <strong>og</strong> <strong>løn</strong>nens størrelse bliver i<br />

større udstrækning en “privat” sag mellem chef <strong>og</strong> medarbejder. Det er ikke ensbetydende<br />

med, at <strong>løn</strong> holdes hemmeligt, men blot et udtryk for, at der er forskel <strong>på</strong> at kende sine kollegaers<br />

<strong>løn</strong> ved, at man f.eks. har talt med hinanden om <strong>løn</strong>nen versus at alle i institutionen<br />

ved hvem, der får hvad i <strong>løn</strong> <strong>og</strong> hvorfor.<br />

Når institutionen skal træffe en afgørelse om at offentliggøre <strong>løn</strong> eller ikke, vil det være<br />

relevant at inddrage institutionens kultur <strong>og</strong> den kommunikationsform, der ellers er i<br />

institutionen. Der er forskellige modeller for offentliggørelse.<br />

Der er mulighed for at offentliggøre:<br />

• Hvem der får <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg<br />

• Løn<strong>til</strong>læggets størrelse<br />

• Begrundelse for <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg<br />

Under alle omstændigheder kræver en åbenhed om den lokale <strong>løn</strong>udmøntning, at liniechefen<br />

evner at håndtere forventningsdannelsen hos medarbejderne, <strong>og</strong> at chefen forstår at<br />

argumentere for, hvorfor visse medarbejderes arbejdsopgaver/indsatser skal af<strong>løn</strong>nes højere<br />

end andre. I institutionen bør der desuden være en respekt omkring de medarbejdere, der<br />

ikke kan eller vil arbejde i et sådant omfang eller <strong>på</strong> en sådan måde, at det kan berettige <strong>til</strong><br />

<strong>til</strong>læg.<br />

46


STOP OP ET ØJEBLIK…<br />

Nedenfor kan liniechefen besvare en række spørgsmål med henblik <strong>på</strong> at<br />

skabe en større klarhed over for sig selv omkring, hvordan <strong>løn</strong>forskelle<br />

efter hans/hendes mening kan håndteres.<br />

HVILKE BARRIERER FOR ANVENDELSEN AF DE NYE LØNSYSTE-<br />

MER SER DU?<br />

• Oplever du, at de samme barrierer for anvendelse af de nye <strong>løn</strong>systemer<br />

er <strong>til</strong>stede i din institution, som dem der er fremhævet i evalueringen af<br />

<strong>løn</strong>reformen?<br />

• Hvilke andre barrierer mener du, er <strong>til</strong>stede i din enhed/institution?<br />

• Hvad kan du som chef gøre for at imødekomme eller håndtere sådanne<br />

barrierer?<br />

• Hvordan mener du, at chefgruppen bør forholde sig <strong>til</strong> de barrierer, du<br />

har identificeret?<br />

HVAD SKAL DER TIL FOR AT HÅNDTERE MEDARBEJDERNES FORVENTNINGER?<br />

• Hvad kan du gøre for at afstemme medarbejdernes forventninger om <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg <strong>og</strong><br />

størrelsen af <strong>løn</strong><strong>til</strong>læg?<br />

• Hvordan kan du vælge at kommunikere om <strong>løn</strong> <strong>og</strong> de nye <strong>løn</strong>systemer, så du undgår, at<br />

medarbejderne får for høje forventninger?<br />

• Hvordan har du tænkt dig at bruge <strong>løn</strong>drøftelsen (eventuelt under medarbejderudviklingssamtalen)<br />

som et led i at afstemme medarbejdernes forventninger?<br />

HVORDAN SKAL MEDARBEJDERNE HAVE TILBAGEMELDING PÅ RESULTATERNE<br />

AF LØNFORHANDLINGEN?<br />

• Mener du, at måden, hvor<strong>på</strong> et negativt budskab overbringes, har betydning for medarbejderens<br />

motivation eller demotivation?<br />

• Hvordan vil du vælge at overbringe et muligt negativt budskab <strong>til</strong> medarbejderen?<br />

HVAD ER DIN HOLDNING TIL ÅBENHED OM/OFFENTLIGGØRELSE AF LØN?<br />

• Hvordan vil du sikre dig, at dine medarbejdere kender <strong>løn</strong>politikken <strong>og</strong> kriterierne for<br />

udmøntning af <strong>løn</strong>?<br />

• Hvordan vil du undgå, at kriterierne bliver så konkrete, at et eventuelt <strong>til</strong>læg næsten<br />

udmøntes pr. automatik?<br />

• Hvilke fordele mener du, der er forbundet med at offentliggøre, hvem der har fået <strong>til</strong>læg,<br />

størrelsen af <strong>til</strong>læg <strong>og</strong> begrundelsen for <strong>til</strong>læg?<br />

• Hvilke fordele mener du, der er forbundet med ikke at offentliggøre <strong>til</strong>læg o.s.v.?<br />

• Hvis du kunne bestemme, mener du så, at din institution bør vælge at offentliggøre <strong>til</strong>læg<br />

eller undlade at offentliggøre <strong>til</strong>læg?<br />

47


Liniechefen spiller en aktiv rolle ved<br />

udmøntningen af <strong>til</strong>læg <strong>og</strong> skal i den forbindelse<br />

medvirke <strong>til</strong>, at <strong>løn</strong>dannelsen i<br />

praksis sker i overensstemmelse med de<br />

rammer, som den øverste <strong>ledelse</strong> har<br />

udmeldt. Den vigtigste opgave er at<br />

sikre, at <strong>løn</strong>nen anvendes rigtigt i<br />

forhold <strong>til</strong> institutionens overordnede<br />

mål <strong>og</strong> de fastlagte styringsparametre.<br />

Nedenstående spørgsmål vil blive uddybet i dette afsnit:<br />

• Hvilket grundlag kræves for at kunne <strong>løn</strong>styre?<br />

• Hvilken information er der behov for?<br />

• Hvordan følger man op <strong>på</strong> <strong>løn</strong>styringen <strong>og</strong> sikrer en balanceret<br />

<strong>løn</strong>udvikling?<br />

HVILKET GRUNDLAG KRÆVES FOR AT<br />

KUNNE LØNSTYRE?<br />

LØNPOLITIK<br />

Ledelsesgruppen bør have en fælles forståelse af <strong>løn</strong>politikken.<br />

Dermed undgås u<strong>til</strong>sigtede forskelle i <strong>løn</strong>dannelsen mellem de<br />

enkelte enheder i institutionen, som kan resultere i interne <strong>løn</strong>spiraleffekter<br />

eller <strong>løn</strong>niveauer, der er ude af trit med det øvrige<br />

offentlige <strong>og</strong> private arbejdsmarked.<br />

KONKRETE PARAMETRE FOR LØNSTYRING<br />

Får liniechefen helt eller delvist ansvaret for forhandling af <strong>løn</strong><br />

eller for <strong>løn</strong>budgettet, skal liniechefen kende de parametre for<br />

<strong>løn</strong>styring, der er fastlagt i institutionen. Styringsparametre kan<br />

f.eks. være:<br />

• kendskab <strong>til</strong> det økonomiske råderum<br />

• et angivet maksimum for <strong>løn</strong>udviklingen i den enkelte enhed<br />

• et angivet maksimum for <strong>løn</strong>niveauer eller for brugen af<br />

forskellige typer <strong>til</strong>læg<br />

Liniechefen har ansvaret for, at styringsparametrene overholdes,<br />

når <strong>løn</strong>nen udmøntes under <strong>løn</strong>forhandlingerne i enheden.


Lønstyring


Ops<strong>til</strong>ling af styringsparametre<br />

Evalueringen af <strong>løn</strong>reformen viser, at ganske få institutioner (i alt 18 respondenter) <strong>på</strong> undersøgelsestidspunktet<br />

har ops<strong>til</strong>let styringsparametre. Derimod er der en række respondenter,<br />

som er <strong>på</strong> vej med sådanne parametre <strong>og</strong> oplyser, at de planlægges anvendt indenfor<br />

det kommende halve år. De institutioner, som endnu ikke har ops<strong>til</strong>let parametre for <strong>løn</strong>styring,<br />

bør snarest muligt foretage <strong>til</strong>tag i den retning.<br />

Evaluering af <strong>løn</strong>reformen – Resultat, Økonomistyrelsen, januar 2000<br />

HVILKEN INFORMATION ER NØDVENDIG FOR AT DRØFTE<br />

OG/ELLER FORHANDLE LØN?<br />

En vigtig forudsætning for god <strong>løn</strong>styring er, at de forhandlingsberettigede chefer har et højt<br />

informationsniveau. I evalueringen af <strong>løn</strong>reformen skulle respondenterne svare <strong>på</strong>, hvilken<br />

information der gives <strong>til</strong> cheferne. Resultatet fremgår herunder.<br />

Hvilken information om <strong>løn</strong>styring gives <strong>til</strong> de forhandlingsberettigede<br />

chefer?<br />

• Medarbejdernes <strong>løn</strong>dele<br />

• Løn- <strong>og</strong> <strong>til</strong>lægsspredning mellem enheder/medarbejdere<br />

• Lønniveauer i institutionen<br />

• Anden information<br />

Evaluering af <strong>løn</strong>reformen – Resultat, Økonomistyrelsen, januar 2000<br />

Når liniechefen skal forberede sig <strong>til</strong> <strong>løn</strong>drøftelser eller <strong>løn</strong>forhandlinger skal han/hun have<br />

information om en række spørgsmål:<br />

LØNNIVEAUET I ENHEDEN<br />

Liniechefen bør have kendskab <strong>til</strong>, hvilken grund<strong>løn</strong> <strong>og</strong> hvilke <strong>til</strong>læg de enkelte medarbejdere<br />

oppebærer. Sådanne oversigter kan personaleenheden udarbejde.<br />

Personaleenheden kan <strong>og</strong>så udarbejde oversigter over <strong>løn</strong>- <strong>og</strong> <strong>til</strong>lægsspændet i enheden m.v.<br />

Har institutionen n<strong>og</strong>le hensigtserklæringer om en øget eller mindsket <strong>løn</strong>-/<strong>til</strong>lægsspredning,<br />

er det liniechefen, der skal sørge for, at de bliver efterlevet.<br />

LØNNIVEAUET I INSTITUTIONEN<br />

For at sikre en ensartet <strong>løn</strong>dannelse er det nødvendigt, at cheferne kender <strong>løn</strong>niveauerne i<br />

institutionens øvrige enheder. Personaleenheden kan levere oversigter over <strong>løn</strong>niveauer <strong>og</strong><br />

<strong>til</strong>lægsstørrelser opgjort <strong>på</strong> enkelte enheder eller <strong>på</strong> medarbejdergrupper ved hjælp af<br />

Crystal Reports eller et almindeligt regneark.Ved brug af ISOLA kan der for institutionen<br />

som helhed udarbejdes oversigter over <strong>løn</strong>udviklingen, <strong>løn</strong>niveauer <strong>og</strong> <strong>til</strong>lægsfordelingen<br />

mellem varige <strong>og</strong> midlertidige <strong>til</strong>læg samt engangsvederlag. Det er personaleenhedens<br />

ansvar at levere disse informationer <strong>til</strong> liniechefen.<br />

50


LØNNIVEAUET PÅ DET ØVRIGE ARBEJDSMARKED<br />

Liniechefen vil under <strong>løn</strong>drøftelse med en medarbejder ofte blive<br />

konfronteret med <strong>løn</strong>niveauet <strong>på</strong> det private arbejdsmarked. Det kan<br />

f.eks. forekomme i en rekrutterings- eller fastholdelsessituation, hvor<br />

medarbejderen har modtaget <strong>til</strong>bud om et job i den private sektor. I<br />

den situation er det en fordel at kende <strong>løn</strong>niveauerne for <strong>til</strong>svarende<br />

jobs <strong>på</strong> det private arbejdsmarked 1 .<br />

Ønsker liniechefen at sammenligne <strong>løn</strong>niveauet med niveauet i de<br />

øvrige statslige institutioner, findes <strong>Finansministeriet</strong>s statistikker <strong>på</strong><br />

Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes.dk.<br />

Her er oplysninger om:<br />

• Lønniveauer for medarbejdergrupper i staten<br />

• Lønniveauer for den enkelte institutions medarbejdergrupper<br />

Sammenligner liniechefen egne tal med <strong>løn</strong>statistikker fra det private arbejdsmarked, er det<br />

vigtigt at være opmærksom <strong>på</strong>, at <strong>løn</strong>begreberne kan være forskellige. Som eksempler kan<br />

nævnes anden pensionsordning, betalt/ikke-betalt frokostpause, ferieforhold, barselsorlov<br />

med eller uden <strong>løn</strong> m.v.<br />

FREMTIDIGE KONSEKVENSER<br />

Liniechefen bør over<strong>veje</strong> de langsigtede, økonomiske konsekvenser af anvendelsen af <strong>til</strong>læg.<br />

Personaleenheden kan bistå med:<br />

• beregninger af <strong>til</strong>læggenes konsekvens for næste års <strong>løn</strong>budget<br />

• regneark over hvad et givent <strong>til</strong>læg betyder for medarbejdernes <strong>løn</strong>udvikling<br />

HVORDAN FØLGER MAN OP PÅ LØNSTYRING?<br />

INTERNE DRØFTELSER<br />

Lønstyring bør løbende indgå som en del af drøftelserne i <strong>ledelse</strong>sgruppen med henblik <strong>på</strong>:<br />

• at skabe grundlag for en fælles koordinering af den fremadrettede <strong>løn</strong>styring<br />

• løbende at overvåge <strong>og</strong> drøfte <strong>løn</strong>niveauer, anvendelse af <strong>løn</strong>politik m.v.<br />

1 I de fleste fagforeninger er det muligt at få adgang <strong>til</strong> <strong>løn</strong>statistik/<strong>løn</strong>oversigter ligesom DA <strong>og</strong> Danmarks Statistik<br />

udarbejder <strong>løn</strong>statistikker.<br />

51


LEDELSESINFORMATION VED OPFØLGNINGEN<br />

Liniechefen bør kende <strong>til</strong>:<br />

• Lønudviklingen i institutionen: Lønudviklingen kan måles enten som udviklingen i fast <strong>løn</strong><br />

(ekskl. variable <strong>løn</strong>dele) eller som udviklingen i samlet <strong>løn</strong> (inkl. variable <strong>løn</strong>dele, f.eks.<br />

overarbejdsbetaling <strong>og</strong> engangsvederlag)<br />

• Lønniveauerne: Lønniveauer fordelt <strong>på</strong> medarbejdergrupper<br />

• Løn- <strong>og</strong> <strong>til</strong>lægsspredning: Den spredning der er i en enhed, mellem enheder eller i en<br />

medarbejdergruppe mellem højeste <strong>og</strong> laveste <strong>løn</strong> eller <strong>til</strong>lægsstørrelse<br />

• Tillægsstrukturen: Fordelingen af <strong>til</strong>læggenes form <strong>og</strong> varighed<br />

For opfølgning <strong>på</strong> alle styringsparametre gælder, at personaleenheden kan udarbejde tabeller<br />

<strong>og</strong> figurer, så liniechefen får bedst muligt overblik.<br />

Opfølgning <strong>på</strong> <strong>løn</strong>udviklingen<br />

Evalueringen af <strong>løn</strong>reformen viser, at i alt 120 respondenter bekræfter, at de følger systematisk<br />

op <strong>på</strong> <strong>løn</strong>udviklingen i institutionen. Dette svarer <strong>til</strong> 35 procent af alle respondenter.<br />

Knapt 2/3 af alle respondenter svarede enten nej <strong>til</strong>, at de foretager opfølgning <strong>på</strong> <strong>løn</strong>udviklingen<br />

eller undlader at svare <strong>på</strong> spørgsmålet.<br />

I forhold <strong>til</strong> <strong>løn</strong>niveau <strong>og</strong> <strong>til</strong>lægsstrukturen følger 1/3 af respondenterne systematisk op <strong>på</strong><br />

denne. Kun en lille andel af respondenterne følger systematisk op <strong>på</strong> <strong>løn</strong>- <strong>og</strong> <strong>til</strong>lægsspredningen.<br />

De institutioner, der endnu ikke følger op <strong>på</strong> <strong>løn</strong>- <strong>og</strong> <strong>til</strong>lægsspredningen, bør snarest<br />

muligt foretage <strong>til</strong>tag i den retning.<br />

Evaluering af <strong>løn</strong>reformen – Resultat, Økonomistyrelsen, januar 2000<br />

STOP OP ET ØJEBLIK…<br />

Med en besvarelse af nedenstående spørgsmål kan liniechefen få en<br />

indikation <strong>på</strong>, hvor stort kendskab han/hun har <strong>til</strong> institutionens<br />

<strong>løn</strong>styring.<br />

HVAD VED DU OM LØNSTYRING?<br />

• Har du kendskab <strong>til</strong> de fastlagte styringsparametre i din<br />

institution?<br />

• Har du kendskab <strong>til</strong> det økonomiske råderum?<br />

• Har du kendskab <strong>til</strong> <strong>løn</strong>udviklingen i institutionen?<br />

• Har du kendskab <strong>til</strong> dine medarbejderes <strong>løn</strong>niveau<br />

- basis<strong>løn</strong> såvel som <strong>til</strong>læg?<br />

• Har du kendskab <strong>til</strong> <strong>til</strong>lægsfordelingen?<br />

• Har du kendskab <strong>til</strong> <strong>løn</strong>niveauet i resten af institutionen?<br />

• Har du kendskab <strong>til</strong> hvilke informationer, personaleenheden<br />

kan levere?<br />

52


• Har du behov for yderligere information for at kunne sikre en<br />

optimal <strong>løn</strong>styring?<br />

• Hvilken information har du eventuelt behov for?<br />

HVIS DU VIL VIDE MERE<br />

LØNSTYRING:<br />

• Lønstyring i praksis, Økonomistyrelsen, august 1999<br />

53


Forhandling med<br />

<strong>til</strong>lidsrepræsentanterne<br />

Måden hvor<strong>på</strong> <strong>løn</strong>forhandlingerne<br />

kommer <strong>til</strong> at foregå i den enkelte<br />

institution <strong>og</strong> i den enkelte enhed<br />

vil være meget forskellige. Derfor er<br />

afsnittets fokus at give den enkelte<br />

liniechef en række generelle tips <strong>og</strong><br />

råd om forhandling, som han/hun<br />

kan arbejde videre med i forhold <strong>til</strong><br />

at finde sin egen måde at gribe<br />

fremtidige <strong>løn</strong>forhandlinger an <strong>på</strong>.<br />

“Selvom resultatet er opnået via forhandling imellem 2 parter, er det<br />

vigtigt, at du som chef kan stå inde for resultatet, såvel overfor de<br />

medarbejdere der blev <strong>til</strong>godeset, som overfor dem der ikke blev det.”<br />

Kontorchef Jan Thorsen - Kort <strong>og</strong> Matrikel Styrelsen<br />

Afsnittet s<strong>til</strong>ler spørgsmålene:<br />

• Hvor stor erfaring har liniecheferne med at forhandle <strong>løn</strong>?<br />

• Hvilken type information er nyttig for liniechefen at have<br />

kendskab <strong>til</strong> inden forhandlingerne?<br />

• Hvad kan være relevant at vide om forhandlingsteknik?<br />

• Hvilken form for opfølgning <strong>på</strong> forhandlingerne kan liniechefen<br />

vælge at gennemføre?


HVAD ER LINIECHEFERNES BAGGRUND OG MULIGHED FOR<br />

AT FORHANDLE LØN?<br />

De fleste statslige chefer har i en eller anden udstrækning gennemført forhandlinger. F.eks. har<br />

n<strong>og</strong>le forhandlet lovforslag med interesseorganisationer eller kontrakter med private firmaer,<br />

men det er de færreste liniechefer, der har erfaring med forhandling af medarbejdernes <strong>løn</strong>, da<br />

<strong>løn</strong>systemet ind<strong>til</strong> for få år siden var meget centralt opbygget.<br />

Erfaring med <strong>løn</strong>forhandling<br />

78% af liniecheferne har ingen tidligere erfaring med forhandling af <strong>løn</strong>. Dette gælder især<br />

liniechefer med under 5 års anciennitet. Det er hovedsageligt mænd i gruppen over 50 år,<br />

der har forhandlingserfaring.<br />

I de enheder, der er opdelt i underenheder, formelt som uformelt, er der en markant større<br />

erfaring med <strong>løn</strong>forhandling end i enheder, som ikke er opdelt. Det viser sig ved, at jo flere<br />

<strong>ledelse</strong>sniveauer, der er i institutionen, jo flere liniechefer har forhandlingserfaring.<br />

Liniechefernes erfaringer med forhandling stammer i høj grad fra tidligere deltagelse i forhandling<br />

ved nyansættelser, lokal<strong>løn</strong> m.v.Tidligere ansættelse i en personaleafdeling eller i et<br />

privat firma er de andre hovedkilder <strong>til</strong> erfaring.<br />

Spørgeskemaundersøgelse blandt liniechefer<br />

Den nyeste information om, hvem der har fået delegeret kompetencen <strong>til</strong> at forhandle medarbejderens<br />

<strong>løn</strong>, stammer fra evaluering af <strong>løn</strong>reformen. Heri fremgår det, at liniechefen<br />

blandt 20% af respondenterne har fået delegeret kompetencen <strong>til</strong> at forhandle <strong>løn</strong>.<br />

Hvem har forhandlingskompetencen?<br />

Forhandlings- <strong>og</strong> aftalekompetencen er primært placeret <strong>på</strong> centralt niveau. Kompetencen<br />

er placeret hos top<strong>ledelse</strong>n (direktør/direktionen, rektor, forstander) blandt ca. 30 procent<br />

af respondenterne <strong>og</strong> hos personalecheferne blandt ca. 40 procent af respondenterne. Derimod<br />

er forhandlings- <strong>og</strong> aftalekompetencen kun delegeret <strong>til</strong> linjecheferne blandt ca. 20<br />

procent af respondenterne.<br />

Undersøgelsen viser endvidere, at der er en stigende tendens <strong>til</strong> delegering af forhandlings<strong>og</strong><br />

aftalekompetencen ved <strong>til</strong>deling af engangsvederlag, mens delegeringen er mindst ved <strong>til</strong>deling<br />

af varige <strong>til</strong>læg.<br />

Evaluering af <strong>løn</strong>reformen – Resultat, Økonomistyrelsen, januar 2000<br />

56


“I Vejdirektoratet har alle liniechefer fået delegeret den fulde kompetence <strong>til</strong> at forhandle <strong>løn</strong> med<br />

<strong>til</strong>lidsrepræsentanterne frem <strong>til</strong> et maksimum <strong>på</strong> 1 % samlet stigning <strong>og</strong> et maksimumbeløb <strong>på</strong> <strong>til</strong>lægsstørrelser<br />

<strong>til</strong> de enkelte faggrupper.Tillæg ud over disse skal godkendes af personalechefen.<br />

Delegering af den fulde kompetence s<strong>til</strong>ler store krav <strong>til</strong> koordinering, idet forskellige chefer ellers<br />

vælger at udmønte <strong>løn</strong> efter forskellige kriterier, hvilket kan give problemer i forhold <strong>til</strong> medarbejderne.<br />

Fuldstændig delegering er således ikke problemfrit, men der er ingen tvivl om, at jo mere<br />

kompetencen er delegeret, jo større er liniechefernes engagement.”<br />

Driftsleder Niels Christian Skov Nielsen - Vejdirektoratet<br />

Det kan være positivt for n<strong>og</strong>le institutioner, at man gradvist delegerer kompetencen <strong>til</strong><br />

liniechefen <strong>og</strong> f.eks. lægger ud med at delegere kompetencen <strong>til</strong> at forhandle engangsvederlag.<br />

En sådan <strong>til</strong>gang giver liniechefen mulighed for gradvist at opbygge sin egen viden<br />

<strong>og</strong> erfaring i forhandlingssituationen <strong>og</strong> yderligere placeres der ikke for store administrative<br />

byrder <strong>på</strong> liniechefen <strong>på</strong> en gang.<br />

Det er imidlertid ikke sikkert, at alle institutioner skal delegere den fulde forhandlings- <strong>og</strong><br />

aftalekompetence <strong>til</strong> liniecheferne. Der er stor forskel <strong>på</strong>, om delegering vil være fordelagtigt<br />

for den enkelte institution 1 .<br />

HVAD KAN VÆRE RELEVANT AT OVERVEJE INDEN<br />

FORHANDLINGEN?<br />

“Selve forhandlingsforløbet bar præg af, at vi hele tiden måtte lave tingene om, da målet med at<br />

gøre tingene så retfærdige som muligt for alle gjorde, at vi kørte fast <strong>og</strong> måtte have en tænkepause.<br />

Konklusionen blev, at det ikke kan lade sig gøre at lave en retfærdig <strong>løn</strong>politik fra starten. Man<br />

må i højere grad lægge vægt <strong>på</strong>, at det nye <strong>løn</strong>system er et individuelt system <strong>og</strong> at de enkelte personers<br />

<strong>løn</strong> skal udmøntes ud fra deres fremtidige arbejdsindsats <strong>og</strong> ikke ud fra, hvordan andre i et<br />

<strong>til</strong>svarende job af<strong>løn</strong>nes.”<br />

Økonomichef Bent Madsen – Horsens Handelsskole<br />

INDSAMLING AF BAGGRUNDSVIDEN<br />

Det er vigtigt, at der i <strong>ledelse</strong>sgruppen er et ensartet grundlag for at<br />

<strong>på</strong>begynde forhandlingerne. Det skyldes bl.a., at <strong>til</strong>lidsrepræsentanten<br />

er den gennemgående figur i forhandlingsprocessen <strong>på</strong> medarbejderside.<br />

På arbejdsgiversiden er der, med delegering af kompetencen, ikke<br />

længere nødvendigvis en gennemgående person i alle forhandlinger <strong>på</strong><br />

tværs af enhederne.<br />

Derfor bliver det vigtigt at vide f.eks., hvad andre linjechefer over<strong>veje</strong>r<br />

at gøre, hvad <strong>ledelse</strong>ns holdning er <strong>til</strong> anvendelse af <strong>løn</strong>politikken,<br />

hvad arbejdstagersidens holdninger/forventninger er etc.<br />

1 For en uddybning se afsnittet “Øget samspil i <strong>ledelse</strong>sgruppen”<br />

57


FÆLLES INFORMATIONER OM LØN<br />

ENIGHED OM FREMGANGSMÅDEN FOR FORHANDLINGEN<br />

Liniechefen <strong>og</strong> <strong>til</strong>lidsrepræsentanten kan <strong>og</strong>så imødekomme mange<br />

unødvendige problemer ved fra starten at være enige om fremgangsmåden<br />

for forhandlingerne. Dermed har liniechefen <strong>og</strong> <strong>til</strong>lidsrepræsentanten<br />

allerede defineret en stor del af rammen for den konkrete<br />

forhandlingssituation. I mange <strong>til</strong>fælde er forhandlingsprocedurerne<br />

d<strong>og</strong> fastlagt i <strong>løn</strong>politikken.<br />

Det kan være relevant at over<strong>veje</strong>, hvilken information <strong>til</strong>lidsrepræsentanten skal have s<strong>til</strong>let<br />

<strong>til</strong> rådighed. På mange måder kan det være en fordel i forhandlingen, hvis liniechefen <strong>og</strong> <strong>til</strong>lidsrepræsentanten<br />

får den samme information <strong>til</strong> rådighed, så de har et ensartet grundlag<br />

for at deltage i forhandlingerne. Relevante informationer om medarbejdernes <strong>løn</strong>dele, som<br />

liniechefen får s<strong>til</strong>let <strong>til</strong> rådighed fra personalefunktionen, kan derfor eventuelt s<strong>til</strong>les <strong>til</strong><br />

rådighed for <strong>til</strong>lidsrepræsentanten.<br />

FORHANDLINGSFORBEREDELSE<br />

Under liniechefens forberedelse <strong>til</strong> forhandlingen, kan det være en fordel at gennemtænke<br />

mulige konfliktsituationer for dermed at undgå, at krav fra <strong>til</strong>lidsrepræsentanten kommer<br />

som en overraskelse.<br />

Desuden kan det styrke liniechefens forhandlingsposition, hvis han/hun har:<br />

• Fastlagt <strong>og</strong> prioriteret sine mål for forhandlingen<br />

• Planlagt sin overordnede “strategi”<br />

• Lavet en liste over vigtige forhandlingspunkter – herunder besluttet hvilke indrømmelser<br />

han/hun vil gøre <strong>og</strong> hvilke indrømmelser han/hun vil have <strong>til</strong> gengæld<br />

• Gennemtænkt <strong>til</strong>lidsrepræsentantens mål, prioritering <strong>og</strong> hvor langt han/hun er villig <strong>til</strong> at<br />

strække sig <strong>på</strong> de enkelte punkter<br />

• Sat sig ind i <strong>til</strong>lidsrepræsentantens “mærkesager”<br />

HVAD KAN VÆRE NYTTIGT AT VIDE OM FORHANDLING?<br />

FORHANDLINGENS START<br />

Hvordan forhandlingerne indledes afhænger meget af, hvor stor afstand der som udgangspunkt<br />

er mellem parternes synspunkter samt hvilket forhandlingsklima, der karakteriserer<br />

situationen. Forhandlinger indledes ofte med relativt faste standpunkter, hvorved de første<br />

udmeldinger er kategoriske <strong>og</strong> uforbeholdne. Liniechefen kan gøre sig over<strong>veje</strong>lser om,<br />

hvordan forhandlingerne mest hensigtsmæssigt indledes.<br />

58


LYT TIL SIGNALERNE<br />

En vellykket forhandling afhænger af parternes evne <strong>til</strong> at nærme sig hinanden. Den ene part<br />

kan f.eks. starte forhandlingerne med at sige, at man umuligt kan ansætte en person uden, at<br />

der ydes et <strong>til</strong>læg. Efter diskussion bliver det:“Vi får meget svært ved at ansætte en person<br />

uden, der ydes <strong>til</strong>læg”. Sådanne signaler er vigtige at være opmærksomme <strong>på</strong>. De kan føre <strong>til</strong><br />

ændringer i forhandlingen.<br />

STIL SPØRGSMÅL<br />

Modparten bør anspores <strong>til</strong> at komme med signaler <strong>og</strong> <strong>til</strong>kendegivelser ved, at der s<strong>til</strong>les<br />

spørgsmål, som får den anden part <strong>til</strong> at forsætte. F.eks.:“Kan du ikke uddybe, under hvilke<br />

omstændigheder I er parate <strong>til</strong> at acceptere en begrænsning i <strong>til</strong>læggets varighed?”<br />

KOM MED FORSLAG<br />

Når de positive signaler er registreret, går forhandlingen ind i en ny fase. Her afprøver forhandlingsparterne<br />

hinanden for at finde områder, hvor <strong>på</strong>virkning er mulig.Typisk fører det<br />

<strong>til</strong>, at en af parterne kommer med forslag.<br />

Når et forslag s<strong>til</strong>les, gives uundgåeligt oplysninger <strong>til</strong> modparten om, hvad liniechefen opfatter<br />

som acceptabelt. Derfor bør chefen være relativt kortfattet <strong>og</strong> forholde sig tavs, når forslaget<br />

er afgivet for at give modparten lejlighed <strong>til</strong> at svare. En lang forklaring kan give for<br />

mange informationer om liniechefens måde at prioritere <strong>på</strong>.<br />

NÅR ET FORSLAG MODTAGES<br />

Det er i denne del af forhandlingen, at der er mulighed for at nå <strong>til</strong> enighed.<br />

VED PROBLEMER<br />

Derfor bør liniechefen:<br />

• Undlade at afbryde, mens der s<strong>til</strong>les forslag<br />

• Være forsigtig med at afvise et forslag med det samme med mindre, at<br />

forslaget er helt uacceptabelt<br />

• Vente lidt med at fremlægge modforslag<br />

• S<strong>til</strong>le spørgsmål, hvis der er forståelsesmæssige uklarheder<br />

• Besvare forslagene så indgående som muligt<br />

• Betone den enighed, der er<br />

Det kan fra tid <strong>til</strong> anden være fornuftigt at afbryde forhandlingerne. Dermed skabes grundlag<br />

for, at begge parter over<strong>veje</strong>r situationen <strong>på</strong> ny. Det er <strong>og</strong>så et signal om, at videre forhandlinger<br />

er meningsløse med mindre, der kommer alternative udspil fra en eller begge<br />

parter. I en sådan situation kan det være relevant at inddrage andre personer f.eks. chefkollegaer<br />

eller personalechefen for at få nye perspektiver <strong>på</strong> situationen.<br />

59


FORHANDLINGENS AFSLUTNING<br />

Liniechefen bør ikke afslutte forhandlingen, før alle punkterne i den er gennemgået, <strong>og</strong> han/hun<br />

har sammenlignet sin egen udlægning med <strong>til</strong>lidsrepræsentantens. Det er nemmere at<br />

afklare misforståelser i den aktuelle situation. Liniechefen <strong>og</strong> <strong>til</strong>lidsrepræsentanten bør desuden<br />

aftale indbyrdes, hvem der skal foretage udmeldingen af de forhandlede resultater.<br />

HVOR SKAL LINIECHEFEN SÆTTE IND MED EVALUERING<br />

OG OPFØLGNING?<br />

Når forhandlingen er afsluttet, handler det primært om at få meldt resultaterne af forhandlingerne<br />

ud samt sikre sig, at det aftalte realiseres. Derudover er det vigtigt at få foretaget<br />

en decideret opfølgning eller evaluering af forhandlingsprocessen.<br />

EVALUERING I LEDELSESGRUPPEN<br />

Ledelsesgruppen kan gennemgå problemer eller konflikter, der er opstået<br />

undervejs i forhandlingsprocessen. F.eks. kan man drøfte:<br />

• Hvordan det lykkes parterne at nå <strong>til</strong> enighed<br />

• Hvordan der i fremtiden kan skabes et bedre grundlag for håndtering<br />

af uenighed<br />

• Hvordan forhandlingsprocessen kan gøres mindre bureaukratisk<br />

EVALUERING MED TILLIDSREPRÆSENTANTEN<br />

Det kan være lærerigt for både chef <strong>og</strong> <strong>til</strong>lidsrepræsentant, hvis de<br />

gennemgår processen sammen. Det vil samtidig kunne skabe et bedre<br />

forhandlingsklima i forhold <strong>til</strong> fremtidige forhandlinger.<br />

LINIECHEFENS EGNE OVERVEJELSER<br />

Mens liniechefen stadig har forhandlingsforløbet i frisk erindring, bør han/hun over<strong>veje</strong>:<br />

• var jeg godt nok forberedt?<br />

• havde jeg de nødvendige redskaber/statistikker <strong>til</strong> min rådighed?<br />

• analyserede jeg min modparts interesser korrekt?<br />

• lyttede jeg godt nok efter signaler?<br />

• reagerede jeg hensigtsmæssigt <strong>på</strong> de fremsatte forslag?<br />

• hvad kan jeg gøre for at forbedre min præstation i fremtiden?<br />

Den største barriere for at gennemføre evalueringer af forhandlingsforløbet er liniechefens<br />

manglende tid. Liniechefens daglige arbejde er ofte blevet nedprioriteret i perioden. Derfor<br />

kommer man nemt <strong>til</strong> at udelade denne sidste fase af forhandlingsforløbet.<br />

60


STOP OP ET ØJEBLIK…<br />

Liniechefen kan med udgangspunkt i spørgsmålene over<strong>veje</strong>, hvordan<br />

han/hun kunne fors<strong>til</strong>le sig at gribe forhandlingerne med <strong>til</strong>lidsrepræsentanterne<br />

an.<br />

HVAD ER DINE FORUDSÆTNINGER FOR AT FORHANDLE<br />

LØN?<br />

• Hvordan føler du, at du er <strong>klædt</strong> <strong>på</strong> <strong>til</strong> at gennemføre<br />

<strong>løn</strong>forhandlingerne?<br />

• Hvad kan du få brug for i forhold <strong>til</strong> viden <strong>og</strong> erfaring?<br />

• Hvor vil du kunne få dækket dit eventuelle behov for viden <strong>og</strong><br />

erfaring?<br />

• Hvad vil lette dit arbejde med <strong>løn</strong>forhandlingerne <strong>og</strong> eventuelt<br />

bidrage <strong>til</strong>, at du sparer tid?<br />

HVORDAN VIL DU HÅNDTERE FORHANDLINGSPROCESSEN?<br />

• Hvordan vil du forberede dig op <strong>til</strong> <strong>løn</strong>forhandlingerne?<br />

• Hvem vil du inddrage i en koordinering af <strong>løn</strong>udmøntningen?<br />

• Hvilken <strong>løn</strong>information har du brug for?<br />

• Hvad vil du gøre for, at forhandlingerne forløber efter din hensigt?<br />

• Hvad kan du gøre for at sikre dig, at du opnår de ønskede resultater?<br />

• Hvordan vil du informere om resultatet?<br />

• Hvad vil du lægge vægt <strong>på</strong> i opfølgning <strong>og</strong> evaluering – herunder hvad anser du for<br />

væsentlig viden, som du kan anvende ved en ny forhandlingsrunde?<br />

HVIS DU VIL VIDE MERE<br />

DELEGERINGSMODELLER OG LØNPOLITIK:<br />

• Ledelse, udvikling <strong>og</strong> <strong>løn</strong>, <strong>Finansministeriet</strong>, maj 1998<br />

• Lønstyring i praksis, Økonomistyrelsen, august 1999<br />

61


De nye <strong>løn</strong>systemer er med <strong>til</strong> at øge behovet for, at<br />

liniechefen er <strong>klædt</strong> <strong>på</strong> <strong>til</strong> at varetage funktionen som<br />

personaleleder <strong>og</strong> kan anvende <strong>løn</strong> som et <strong>ledelse</strong>sredskab.<br />

Denne pjece sætter fokus <strong>på</strong> liniechefens rolle<br />

som faglig leder <strong>og</strong> personaleleder <strong>og</strong> ser nærmere <strong>på</strong>,<br />

hvilke muligheder <strong>og</strong> udfordringer de nye <strong>løn</strong>systemer<br />

rummer for cheferne.<br />

Pjecen har <strong>til</strong> formål at inspirere den enkelte liniechef<br />

<strong>til</strong> at reflektere over brugen af <strong>løn</strong>reformen, men er<br />

samtidig velegnet som debatoplæg <strong>til</strong> eksempelvis en<br />

drøftelse i <strong>ledelse</strong>sgruppen. Pjecen henvender sig<br />

primært <strong>til</strong> liniechefer, men vil <strong>og</strong>så være relevant<br />

læsning for personalechefer <strong>og</strong> topchefer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!