Bornholmske Samlinger - Bind 11 - 1917 - Bornholms Historiske ...

historisk.samfund.bornholm.dk

Bornholmske Samlinger - Bind 11 - 1917 - Bornholms Historiske ...

Bornholmske Samlinger, Ellevte Bind, Rønne 1917

50

Agerbech i Klemrnedsker, nyttede Lejligheden til at

stemple hans retslige Indlæg som en Grovsmeds

Løgne. Kommandanten fik imidlertid Præsten dømt

i svære Bøder og Omkostninger, 190 Rigsdaler i alt,

og hans ublu Tale fra Prædikestolen kendt død og

magtIøs. I øvrigt stod Justiskassen sig vel saa godt

som Jesper Hansen ved dennes Optræden som Prokurator,

der hyppigt kostede ham Bøder for lovstridig

Procedure.

Hans Fjende blev selve Sognepræsten Hans Christian

Lassen Mahler, født 1695, Præst i Olsker og

Allinge Sogne fra 3. Dec. 1723 til sin Død 17. Okt.

1759. Hans Nidkærhed bragte ham i et meget skævt

Forhold til Menighederne. "Enten Allinge skal agtes

for et Kiøbstæd eller Fischeleye, veed jeg iche, men

det ve ed jeg", skrev han i 1735, "de iche i elleve

Aar har haft nogen Skolemester, men ladet de unge

leve sQm vilde creaturæ, hvorfor mangen af dem er

opvoxen i Synd og Sicherhed og træder i deres Forældres·

onde Fodspoer." Da nu Christian den Sjette

23. Dec. 1735 ved sin Forordning om nøjere Kirketugt

mod skandaløse Synder lagde den iltre Præst

skrappe Paatalemidler i Hænde, og der endog rejstes

Gabestokke rundt om paa Danmarks og Norges Kirkegaarde,

da blev selvsagt Kærlighedsforholdet mellem

Præst og Menighed ikkun yderligere undergravet.

Allinge Borgere satte haardt imod haardt. Jesper

Hansen sammen med ni andre rejste 1734 Sag mod

Sognepræsten for hans forargelige Forhold baade i

og uden Embedet, hans Undladelse af at komme til

syge inden deres Død, hans Nægtelse af at tildele

Sakramentet, hans utilbørlige Forhold i Skriftestolen,

hans ulovlige Krav for Ligtaler, hans foragtelige Tale

51

om Doktor Luthers Lærdomme. De opnaaede strax,

at det midlertidigt under Sagens Gang overdroges en

anden Præst at betjene Allinge Menighed med Sakramenterne,

og deres Klage fremkaldte et Tilhold til

alle danske og norske Præster om at holde sig Loven

og Ritualet efterrettelige. Først efter fem lange Aar

naaede Sagen frem for Højesteret, som gav baade

Præsten og Prokuratoren noget nær lige Uret: Hans

Mahler skulde bøde 30, Jesper Hansen 24 Rigsdaler.

Præsten Mahler laa paa sin Side ikke ledig. Der

faldt rigt med Vrag paa Allinge Forstrand, og Præsten,

som ogsaa paatalte Julelege og Fastelavnsskyden

som Helligbrøde, lod 1743 Jesper Hansen og Hans

Wienberg af Allinge samtSlotsvangegaards Ejer Vevst

Jensen tiltale for Birketinget, fordi de en Søndag

Morgen havde været ude ved et Vrag. Birkedommer

Poul Eskildsen frikendte dem dog alle, da det var

sket før Kirkegang, og det var uomgængeligt fornødent

at brus-e det stille Vejr til at bjerge Godset

og bringe Ligene kristeligt i Land. Lige saa stort

Uheld havde Præsten i sine egne Vraghandler. Han

blev tiltalt for at have købt vaade Hareskind ; de var

lige fiskede op fra et Vrag, og han idømtes herfor

en Bøde paa 14 Rigsdaler, for hvilken dog Kongen

fritog ham 26. Nov. 1745. Da sex Lodsmændfra

Allinge 17. Sept. 1748 Klokken 10 om Formiddagen i

Magsvejr havde sejlet Skipper Mathias Pedersen Riis's

Skib paa Grund, blev noget af det bjergede Gods lagt

ind iMahiers Gaard i Allinge, og her forsvandt en

Del Hør; ved Rettens Eftersøgning fandtes det gemt

ind i en Kælder, under Præstens Laas og Lukke. De

brøstholdne Rhedere fik Kongen til at sætte en Kommissionsdomstol

[Sjællandske Tegneiser 1748, 15.

4'"

www.vang-hansen.dk

More magazines by this user
Similar magazines