Bornholmske Samlinger - Bind 11 - 1917 - Bornholms Historiske ...

historisk.samfund.bornholm.dk

Bornholmske Samlinger - Bind 11 - 1917 - Bornholms Historiske ...

Bornholmske Samlinger, Ellevte Bind, Rønne 1917

88

Skovplantning der er tilraadelig og kan svare Regning.

Men de gode Mænd i Rentekamret havde en

Gang for alle faaet nok af Hans Rømers Meninger

herom; og Kongen gav 14. Maj Peder Jespersen

Raadighed over 500 Rbd. til dette Aars Udgifter efter

hans Fotslag. Dette gik ud paa at udsaa Elle og

Birke, at udflytte Elleplanter og Pilestiklinger: "Jeg

ønsker helst at gaa smaalig frem; at udsaa Fyr og

Gran, førend Naturen og Fred har dæmpet Sanden

mere, vover jeg ikke."

Særligt det Forhold, at Hælvten af Sandflugtskommissærens

Aarsløn skulde udredes af Amtets Kasse,

bragte den varsomme Amtmand Jespersen ind i en

lidt vanskelig Stilling. Da de aarlige Udgifter for

Amtets særlige Kasse ved Aarhundredets Begyndelse

kun udgjorde langt under 1000 Rbd. og endnu 1835

laa under 4000 Rbd., var denne aarlige Udbetaling af

250 Rbd. følelig. Amtmanden skrev 14. Novbr. 1822

til Rentekamret : "Bornholmerne have i de senere Aar

ikke forlangt at erholde den Afskrift af Amtets Udgiftsposter,

hvortil de ere berettigede, muligen fordi

de stole paa mig, at jeg paaser, at ingen ufornøden

Udgift paalægges dem. Men naar de erfare, at· de,

foruden at tabe Græsningen paa Sandrnarkerne, ogsaa

maa betale ikke ubetydeligt i Aarsløn til Sandf.1ugtskommissæren,

vil den store Grad Modvillighed,

de have vist mod Sandflugtsdæmpningen, sikkert føre

dem, just fordi han er min Broder, til at tage hans

Ansættelse og Løn som et Foster af mig. Jeg har

i denne Anledning hørt den bitreste Sarkasme af en

Præst [Niels Grønbech i Nilarsker]. og det kan vel

derfor noget undskyldes de simple Bønder, om de

endnu tænke lavere end Embedsmanden. Noget kan

. I

I

I

89

anføres for Bønderne i dette Tilfælde, nemlig at Skovopelskningen

paa Sand marken imellem Rønne og

Hasle sker til Fordel, ikke for Bønderne, men for

Kongen og paa hans Grund." Rentekamret afviste

hans Synspunkt: "Da Sandflugtsdæmpningen er til

Fordel for Bornholms Land i Almindelighed, samt

da Beboerne have været fritagne for at forrette Arbejde

dertil, og da alle andre Udgifter udredes af

Kongen, kan Rentekamret ikke søge dette Lønningsforhold

ændret."

Peder Jespersen saa intet synderligt for sig at lære

af Almindingskovens Tilplantning: "Havde Almindingen

kunnet lade sig oppløje, saa havde jeg kunnet

have mere Erfaring af Holtsførster Rømers Fremgang,

end jeg nu har." Derimod rejste han i Foraaret 1822

til Stettin og derfra til Lands 400 Kilometre over

Svinemynde til Rygenwalde. Hvad han her fik at se

af Skovplantning paa fugtig Sandgrund, optog ham

stærkt. Afhuggede frøbæreqde Fyrregrene var lagte

ud i Sandrnarkerne, for at Frøet ved Eftermodning

kunde falde ud og under Grenedækket skærmes mod

Udtørring. Paa Mosegrund stod Fyrrestammerne livskraftige

ude i Vandsumpene. Pilestikliriger var satte

i Rækker paa Krys og tværs igjennem Sand markerne

for at skaffe Læ og Ro i Flyvesandet. Han forelskede

sig i en særegen Art Hedepil (Wejde), tog flere Hundrede

Stiklinger af den med sig og fik den til at

voxe i Sandflugten mellem Rønne og Hasle, bedre

end anden Pil.

Herredsfoged I. C. Pingel optog 3. Jan. 1823 Synsforretning

over Sandflugtstrækningen i Knudsker og

Nyker. Optagelsesfolden fandtes indelukket bag et

185 Metre langt enkelt Gærde af kløvede Kampesten

www.vang-hansen.dk

More magazines by this user
Similar magazines