FarmTest - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

FarmTest - LandbrugsInfo

Bygninger | nr. 34 | 2007

FarmTest

Gødningsopbevaring

og -håndtering

Teltoverdækninger og gyllelaguner


Gødningsopbevaring

og -håndtering

Teltoverdækninger og gyllelaguner

Af Jørgen Hviid, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri

og Teknik


Titel: Gødningsopbevaring og -håndtering, Teltoverdækninger og gyllelaguner

Forfatter: Bygningskonstruktør, Jørgen Hviid

Review: Landskonsulent Kjeld Vodder Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik

Layout: Conni Føste, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik

Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning, Lanscentret

Udgave: 1. udgave 2006

Oplag: 25 stk.

Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Byggeri og Teknik

Udkærsvej 15, Skejby

8200 Århus N

Telefon 87 40 50 00 | Fax 87 40 50 10

E-mail: farmtest@landscentret.dk

www.farmtest.dk

iSSN: 1601-6815


Forord

Flydende husdyrgødning opbevares traditionelt i betonbeholdere med naturligt fl ydelag,

som kræver logbog. Alternativt til denne opbevaringsform er betonbeholdere med teltoverdækning

eller gyllelaguner. Denne FarmTest belyser forskellige typer af teltoverdækninger

til betongylletanke samt gyllelaguner udført af kunststofmembraner.

Dansk Landbrugsrådgivning vil gerne takke de landmænd, som har deltaget i FarmTesten.

Også en tak til leverandørerne for et positivt samarbejde.

Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger, kan de rettes til Dansk Landbrugsrådgivning.

FarmTest er orienterende undersøgelser af ny teknologi og nye metoder til dansk landbrug.

Undersøgelserne foregår under praktiske forhold. Undersøgelserne bliver udført i et

tæt samarbejde mellem Dansk Landbrugsrådgivning, leverandører af ny teknologi, forsknings-

og forsøgsinstitutioner, lokale rådgivere og sidst, men ikke mindst landmænd.

Du kan læse denne FarmTest og mange andre på vores hjemmeside på adressen www.

farmtest.dk

Ivar Ravn

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Plan & Miljø

Skejby, januar 2007

Gødningsopbevaring og -håndtering 4


Indholdsfortegnelse

Forord .................................................................................................................................................................. 4

1. Sammendrag og konklusioner .......................................................................................................................... 6

1.1 Gyllelaguner ................................................................................................................................................. 6

1.1.1 Resultater .......................................................................................................................................... 6

1.1.2 Drift og vedligehold af gyllelaguner ................................................................................................... 7

1.2 Teltoverdækning ........................................................................................................................................... 7

1.2.1 Resultater .......................................................................................................................................... 7

1.2.2 Overvejelser inden man investerer i teltoverdækninger ....................................................................... 8

1.2.3 Omrøring .......................................................................................................................................... 8

1.2.4 Drift og vedligehold af teltoverdækninger .......................................................................................... 8

1.2.5 Lovkrav og anbefaling vedrørende gyllelaguner og overdækninger .................................................... 9

1.2.6 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

(AB 92 ) ...................................................................................................................................................... 9

1.2.7 Garanti .............................................................................................................................................. 9

1.2.8 Forsikring .......................................................................................................................................... 9

1.2.9 Arbejdsmiljø ...................................................................................................................................... 9

2. Indledning og baggrund ................................................................................................................................. 10

2.1 Baggrund .................................................................................................................................................... 10

2.1.1 Homogenisering af gyllen – omrøring eller spuling ........................................................................... 10

2.2 Tidligere undersøgelser ............................................................................................................................... 10

2.2.1 Gyllelagune ..................................................................................................................................... 10

2.2.2 Teltoverdækning .............................................................................................................................. 10

3. Formål og afgrænsning ................................................................................................................................... 12

4. Farmtestens gennemførelse ............................................................................................................................ 13

4.1 Interview, vurdering og observationer ......................................................................................................... 13

4.2 Sådan blev gyllelaguner og overdækninger valgt ......................................................................................... 13

4.3 Sådan blev gyllelagunerne vurderet ............................................................................................................. 14

4.4 Sådan blev teltoverdækningerne vurderet ................................................................................................... 14

5. Gyllelaguner ................................................................................................................................................... 15

5.1 Gyllelagunernes udformning ....................................................................................................................... 15

5.2 Hvorfor vælge en gyllelagune? .................................................................................................................... 15

5.3 Fordele og ulemper ved gyllelaguner ........................................................................................................... 16

5.4 Vejledning, betingelser og rådgivning .......................................................................................................... 16

5.5 Bedømmelser foretaget af brugerne ............................................................................................................ 17

5.6 Opbygning af de undersøgte laguner .......................................................................................................... 17

5.7 Analyser af gyllen ........................................................................................................................................ 18

6. Teltoverdækninger ........................................................................................................................................... 19

6.1 Teltoverdækningernes udformning .............................................................................................................. 20

6.2 Resultater ................................................................................................................................................... 21

6.3 Andre spørgsmål som indgår i undersøgelsen af telt-overdækninger ........................................................... 22

6.4 Hvorfor vælge en teltoverdækning? ............................................................................................................ 22

6.5 Beslutning for valg af fabrikat ..................................................................................................................... 22

6.6 Materialevalg .............................................................................................................................................. 23

6.7 Fyldning af gylletank ................................................................................................................................... 24

6.8 Tømning af gylletank .................................................................................................................................. 24

6.9 Lukkesystem af åbningsluger ...................................................................................................................... 25

6.10 Omrøring i gylletank ................................................................................................................................. 26

6.11 Danske Maskinstationer udtaler ................................................................................................................ 26

6.12 Tørstof i gylletanke ................................................................................................................................... 27

7. Diskussion og anbefalinger ............................................................................................................................. 28

7.1 Gyllelaguner ............................................................................................................................................... 28

7.1.1 Overvejelser inden man investerer i gyllelaguner .............................................................................. 28

7.1.2 Tømning af gyllelaguner .................................................................................................................. 28

7.1.3 Drift og vedligehold af gyllelaguner ................................................................................................. 29

7.2 Teltoverdækninger ...................................................................................................................................... 29

7.2.1 Overvejelser inden man investerer i teltoverdækninger ..................................................................... 29

7.2.2 Dagligt arbejde ved teltoverdækninger ............................................................................................ 29

8. Konstruktionsopbygning ................................................................................................................................ 30

8.1 Beskrivelse af gyllelagune ............................................................................................................................ 30

8.1.1 Opbygning af de undersøgte gyllelaguner ....................................................................................... 30

8.1.2 Fyldning .......................................................................................................................................... 30

8.1.3 Omrøring ........................................................................................................................................ 31

8.1.4 Tømning .......................................................................................................................................... 31

8.1.5 Overfl adevand ................................................................................................................................. 32

8.2 Beskrivelse af teltoverdækninger ................................................................................................................. 33

Gødningsopbevaring og -håndtering 5


1. Sammendrag og konklusioner

Denne undersøgelse rummer observationer og vurderinger af 12 teltoverdækninger til

gødningsbeholdere samt fem gyllelaguner.

1.1 Gyllelaguner

De undersøgte laguner er etableret i 2003 og 2004. Lagunerne har et bruttoindhold på

mellem 3.780 og 6.450 m 3 .

Brugerne fremhævede følgende fordele eller begrundelser for at vælge en gyllelagune:

Lagunerne er nemme at indpasse i landskabet, de kræver dog et stort areal

Anlægsprisen er konkurrencedygtig

Undgår at udbringe regnvand, da der er et krav om fast overdækning

En enkel landmand kunne ikke få tilladelse fra amtet til overdækning af en gylletank,

og derfor etablerede han en lagune

1.1.1 Resultater

Kun en af de fem laguner fungerer tilfredsstillende med hensyn til tømning. Fire gyllelaguner

i undersøgelsen lever ikke op til brugernes forventning med hensyn til tømning.

I de fi re gyllelaguner har det ikke været muligt at tømme lagunen for de sidste 1,0 – 1,5

meter gylle. Gyllen blev mere og mere tyktfl ydende, efterhånden som tømningen skred

frem. Derfor er der behov for udvikling af udstyr, der effektivt kan homogenisere gyllen i

hele lagunen.

En af lagunerne kunne tømmes helt. Denne lagune kan omrøres fem steder og er udformet

kvadratisk. Det er ikke muligt at konkludere, om det er årsagen til at den kunne tømmes

helt. Det vil kræve undersøgelse af fl ere laguner, som er opbygget på samme måde.

Omrøring af gyllen foregår mellem tre og fem steder. Arbejdsforbruget ved omrøringen

er tidskrævende. Brugeren skal til og fra lagunen for at skifte ventil til andet omrørersted,

inden tømningen kan startes. Under selve tømningen skal brugeren jævnligt skifte ventil

til andet omrørersted.

Lagune nr. Information,

indkøring,

service 1)

Fyldning af

lagunen

Tømning af

lagunen

Arbejdsforbrug/tømning

og omrøring

1 3 4 2 3 3

2 2 2 1 2 1,8

3 3 4 1 3 2,8

4 3 4 2 2 2,8

5 2)

4 4 4 2 3,5

Gennemsnit

for de enkelte

spørgsmål

3 3,2 2 2,4

1= meget utilfredsstillende, 5= tilfreds

1) Fra leverandøren

2) Den eneste lagune som kan tømmes helt

Tabel 1.1: Brugernes bedømmelse af lagunerne.

Gennemsnit

Gødningsopbevaring og -håndtering 6


Alle lagunerne i undersøgelsen er leveret af Varmodan A/S, som er den eneste leverandør

af laguner i Danmark. Leverandøren har derfor været eneste fi rma, der har udviklet på for

eksempel systemet til omrøring.

1.1.2 Drift og vedligehold af gyllelaguner

De undersøgte laguner er under fem år gamle, og der har endnu ikke været nogen væsentlig

form for slitage på lagunen eller vedligeholdelse, som er udført af brugeren. Brugerne

forventer en levetid på gyllelaguner på 20-30 år.

1.2 Teltoverdækning

Der har de senere år været stor interesse for overdækning af gylletanke. Årsagen er blandt

andet et lovkrav om tæt fl ydelag på gylletanke, og der skal føres en logbog som led i en

egenkontrolordning. Anvendes der i stedet en fast overdækning i form af teltoverdækning,

kan logbogen undlades. Endelig forhindrer en teltoverdækning, at der kommer

regnvand i gylletanken – mindre mængder der skal udbringes.

Følgende leverandører af teltoverdækninger er med i undersøgelsen:

Varmodan A/S

Lundsby A/S

Spæncom A/S

Betonelement A/S (Muleby)

A-Consult A/S (Agri Tanken)

Perstrup A/S

1.2.1 Resultater

Alle teltoverdækninger i undersøgelsen fungerer tilfredsstillende, og brugerne er godt tilfredse

med det valgte produkt.

Overdækningens

nr.

Information,

indkøreing

og service 1)

Er åbningernetilstrækkelige

store

til tømningsudstyr

Tømning af

beholderen

- er der åbninger

nok

Arbejdsforbrug/sikkerhed,betjening

af luger

1 4 3 4 4 4

2 4 4 4 4 4

3 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 3,8

5 4 3 4 4 3,8

6 2 ) 4 - - 4 4

7 2 ) 4 - - 4 4

8 4 4 4 3 3,8

9 4 4 4 3 3,8

10 4 4 4 2 3,5

11 4 4 4 4 4

12 4 4 4 3 3,8

Gennemsnit

for de enkelte

spørgsmål

4 3,8 4 3,5

1= meget utilfredsstillende, 5= meget tilfreds

1) Fra leverandøren

2 ) Tanken er til biogas. Gyllen pumpes til anden lagertank, derfor er der ingen åbninger til tømning

Tabel 1.2: Brugernes bedømmelse af teltoverdækning.

Gennemsnit

for hver bruger

Gødningsopbevaring og -håndtering 7


1.2.2 Overvejelser inden man investerer i teltoverdækninger

Det er vigtigt at tage stilling til følgende:

Skal tømningen foregå med pumpekran, bør åbningen være mindst 2,0 x 5,0 m

Skal tømningen foregå med traktorpumpe, bør åbningen være mindst 2,0 x 2,0 m

Åbninger til traktormonteret omrører, bør være mindst 2,0 x 2,0 m

Hvis udkørsel sker med fl ere gyllevogne med pumpekran, bør det overvejes at have mere

end en åbning til tømning.

1.2.3 Omrøring

Der bør være mindst en åbning til omrøring for hver 1.000 m 3 gylle. Antallet bør dog altid

vurderes i den enkelte situation.

Eksempler hvor der bør overvejes fl ere åbninger til omrøring:

Hvis der anvendes sand i sengebåse i løsdriftsstalde

Hvis der anvendes savsmuld som strøelse

Hvis køer slæber meget jord med ind i stalden

De væsentligste forskelle på de undersøgte overdækninger er følgende:

Centermasten er udført enten af stål eller træ, og der har ikke været nogen forskel på

holdbarheden

Opspænding af teltdugen foretages enten hydraulisk i centermasten eller med rustfri

selestrammere på beholdervæggen, begge systemer fungerer tilfredsstillende.

Fastgørelse af teltdugen foregår på tre forskellige måder, herunder:

Fastgjort til beholdervæggen med rustfri patentbånd og bolte

Fastgjort til beholdervæggen med nylonbånd og selestrammere

Fastgjort på toppen af beholdervæggen mellem to kantprofi ler med indstøbte

rørmøtrikker

Der er risiko for slidtage på dugen, som er fastgjort efter princippet, som producent B anvender.

Teltdugen trækkes ca. 150 mm ned over beholderkanten og er dermed i kontakt

med denne.

Der fi ndes forskellige former for lukkeanordninger af luger:

Det mest anvendte system er krydslukning med snoretræk. Dette system er ikke brugervenligt

og sikkerhedsmæssigt utilfredsstillende

Et lukkesystem, hvor lugen er delt i to stykker og kan åbnes og lukkes fra jorden, er

brugervenligt og sikkerhedsmæssigt at foretrække

Brugerne udtaler, at der mangler udvikling på dette område. Lugerne slutter ikke tæt til

overdækningen, hvilket betyder, at der kan komme vind under, og det reducerer holdbarheden

af disse.

1.2.4 Drift og vedligehold af teltoverdækninger

Daglig vedligeholdelse af teltoverdækningen er ikke nødvendig.

De fl este leverandører kræver dog at følgende vedligeholdelsesanvisning skal følges:

Brugeren skal jævnligt efterse overdækningen for rifter, huller, slid eller andre skader

og skal kontakte leverandøren

Brugeren skal evt. fjerne sne, is og vand, der giver ”vandlommer”

Brugeren skal kontrollere at overdækningen altid er opstrammet

Udover disse anvisninger kan den enkelte leverandør stille andre krav, der skal overholdes.

Gødningsopbevaring og -håndtering 8


1.2.5 Lovkrav og anbefaling vedrørende gyllelaguner og overdækninger

I henhold til Landbrugets Byggeblad nr. 103.04-30, laguner og nr. 103.04-29, teltoverdækninger

stilles der nogle generelle minimumskrav til henholdsvis etablering af gyllelaguner

samt teltoverdækninger af gylletanke.

Byggeanmeldelse er påkrævet ved etablering af teltoverdækning og gyllelaguner. Der bør

foretages en vurdering af jordbundsforholdene samt bundpladen i eksisterende gylletanke.

Eksisterende gylletanke skal være rengjorte inden etablering af en teltoverdækning.

1.2.6 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

(AB 92)

Såfremt det af købsaftalen fremgår, at AB 92 gælder for entreprisen, indebærer det, at

bygherren i fem år fra afl evering har mulighed for at reklamere over mangler ved byggeriet.

Der er ikke tale om en egentlig garanti, men det betragtes blandt andet som en mangel

ved byggeriet, hvis dette ikke har de egenskaber, som er tilsikret i henhold til aftalen.

1.2.7 Garanti

Det kan fremgå af købsaftalen, at der gives fem eller 10 års garanti på byggeriet. Man skal

dog være opmærksom på, at der ofte er knyttet betingelser til byggeriet, eksempelvis til

vedligehold og service, ligesom det kan forekomme, at ikke hele byggeriet er omfattet af

garantien. Endelig kan det forekomme, at der sker en nedskrivning af garantien, således

at der efter en årrække kun dækkes en del af den mangel, der konstateres.

1.2.8 Forsikring

Nogle leverandører tilbyder en Kaskoforsikring eller All-Risk forsikring af deres produkt.

Det er dog vigtigt at brugeren selv undersøger dækningens omfang.

1.2.9 Arbejdsmiljø

Ved alle nedstigningsåbninger til gyllebeholdere og pumpebrønde m.v. skal være opsat

advarselsskilte om forgiftningsfare

Ved pumpesteder skal være opsat advarselsskilte om brandfare

I øvrigt skal Arbejdstilsynets At-anvisning nr. 2.6.1.1 august 1996, Anlæg til fl ydende husdyrgødning

(gylleanlæg og ajlebeholdere) overholdes.

Figur 1.1: Eksempel på advarselsskilte.

Gødningsopbevaring og -håndtering 9


2. Indledning og baggrund

2.1 Baggrund

Ifølge bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (bekendtgørelse

nr. 604 af 15. juli 2002) skal beholdere for fl ydende husdyrgødning have naturligt

fl ydelag eller være forsynet med overdækning i form af eksempelvis teltoverdækning,

betonlåg eller lignende.

En teltoverdækning er en fast og tæt overdækning af kunststof, der udspændes som et

telt over beholderen. Teltoverdækning af store beholdere er forbundet med en række

problemer, særligt ved teltoverdækninger til beholdere med en diameter større end 30 m.

Søjler, dug og befæstigelser m.v. skal dimensioneres meget kraftigt ved store beholdere.

Alternativet til overdækkede gyllebeholdere kan være laguner udført af membraner. Det

er et krav, at laguner skal etableres med overdækning.

2.1.1 Homogenisering af gyllen – omrøring eller spuling

I gyllebeholdere foregår homogeniseringen af gyllen ved omrøring. Der anvendes normalt

en traktormonteret propelomrører til dette. I de undersøgte gyllelaguner foregår

homogeniseringen af gyllen ved spuling. Der er monteret et antal rør i bunden af lagunen.

Gyllen kan via fortanken pumpes rundt i lagunen. I rapporten anvendes kun begrebet omrøring.

2.2 Tidligere undersøgelser

2.2.1 Gyllelagune

I 2001 blev den første større lagune på 5.000 m 3 etableret. Der er blevet indsamlet erfaringer

i perioden fra januar 2002 til juli 2003 af de 2 første laguner, som blev bygget i Danmark.

Lagunerne er opført efter Landbrugets Byggeblad nr. 103.04-30.

Gyllelagunerne havde på undersøgelsestidspunktet været i brug i ca. et år og derfor kun

været tømt en enkel gang. Der havde ikke været problemer med hverken fyldning eller

tømning af lagunerne i observationsperioden, men resultaterne viste, at det var vanskeligt

at homogenisere gyllen fuldstændigt. Omrøring foregik to timer i den ene lagune og ca.

18 timer i den anden lagune. Alligevel var der stor forskel på tørstofi ndholdet fra tømningens

begyndelse til dens afslutning. Gyllen blev mere og mere tyktfl ydende, efterhånden

som tømningen skred frem, tørstofprocenten blev højere. Der var derfor et tydeligt behov

for udvikling af udstyr, der effektivt kunne homogenisere gyllen i hele lagunen. Der er i

dag etableret ca. 30 laguner.

2.2.2 Teltoverdækning

I 2001 blev der gennemført en undersøgelse af syv forskellige former for overdækning af

gyllebeholdere for at vurdere fordele og ulemper ved de forskellige typer. Undersøgelsen

byggede på interview af landmænd.

Undersøgelsen omfattede følgende typer af overdækninger:

Flydelag – naturligt

Flydelag af snittet halm

Gødningsopbevaring og -håndtering 10


Letklinker

Letklinker i net

Flydedug

Teltoverdækning

Betonlåg

Der var generelt stor tilfredshed med teltoverdækninger med undtagelse af åbningerne til

tømning, som besværliggjorde tømning af tanken. Der var størst utilfredshed med fl ydedugen,

idet den vanskeliggjorde omrøring og tømning af beholderen. Brugerne var gennemgående

godt tilfredse med snittet halm, som var den billigste løsning.

Gødningsopbevaring og -håndtering 11


3. Formål og afgrænsning

Formålet med denne FarmTest er at belyse praktiske forhold ved forskellige former for laguner

og teltoverdækninger. Dette er sket ved at indsamle data om konstruktive, tekniske

løsninger.

Brugeren gav ud fra interview en vurdering af valg af en gyllelagune eller en gyllebeholder

med teltoverdækning til opbevaring af husdyrgødning.

Gødningsopbevaring og -håndtering 12


4. Farmtestens gennemførelse

Der er besøgt fem landmænd, som hver har etableret en gyllelagune og 12 landmænd,

hvoraf fl ere har mere end en teltoverdækning. Alle landmænd havde søer og/eller slagtesvin.

De undersøgte gyllelaguner er udført ens, da der kun fi ndes en leverandør af gyllelaguner

i Danmark.

De undersøgte teltoverdækninger er udført af seks forskellige leverandører, hvoraf fi re

leverandører forhandler samme fabrikat. Det vil sige, at der er undersøgt tre forskellige

fabrikater.

4.1 Interview, vurdering og observationer

Besætningsbesøgene omfattede et kort interview af brugerne samt gennemgang af den

pågældende teltoverdækning eller lagune.

Teltoverdækninger blev bedømt på følgende parametre:

Vurdering af materialer og brug af dem (dug, befæstigelse, søjle, forankring m.v.)

Montering/montage

Åbningsluger for tømning og omrøring/størrelse

Påfyldningsplads/spild

Arbejdsforhold og sikkerhed

Ved gyllelaguner indgår følgende:

Vurdering af (kritiske) forhold ved etablering og drift

Konstruktion og materialer

Montering/montage

Tømning, blandt andet forbindelse mellem lagune og fortank

Omrøring og udluftning

Arbejdsforhold og sikkerhed

Pumper og andet teknisk udstyr (ved fortank og lagertank) i forhold til gødningens

konsistens (tørstofanalyse og vurdering)

4.2 Sådan blev gyllelaguner og overdækninger valgt

Hovedparten af danske leverandører af gyllelaguner og teltoverdækninger blev kontaktet.

Der fi ndes kun en leverandør af gyllelaguner på det danske marked.

Leverandør af gyllelaguner:

Varmodan A/S

Der blev kontaktet otte leverandører af teltoverdækninger, hvoraf seks meldte positivt

tilbage. To leverandører er ophørt med at levere overdækninger. Der er kun undersøgt teltoverdækninger

fra de seks leverandører, da de dækker mere end 95% af markedet.

Gødningsopbevaring og -håndtering 13


Leverandører af teltoverdækning:

Varmodan A/S

Lundsby A/S

Spæncom A/S

Betonelement A/S (Muleby)

A-Consult A/S (Agri Tanken)

Perstrup A/S

4.3 Sådan blev gyllelagunerne vurderet

Besøgene omfattede en gennemgang af gyllelagunens opbygning samt et interview af

landmanden. Der blev især fokuseret på tømning af lagunen, da det har været et af de

væsentlige spørgsmål ved etablering af gyllelaguner.

4.4 Sådan blev teltoverdækningerne vurderet

Besøgene omfattede en total gennemgang af overdækningens opbygning, samt et interview

af landmanden.

Karakterskala:

5: Meget tilfreds

4: Tilfreds

3: Middel

2: Utilfredsstillende

1: Meget utilfredsstillende

Interviewet af landmanden blev bedømt efter en karakterskala fra et til fem.

De to spørgeskemaer kan læses under FarmTesten på www.farmtest.dk.

Gødningsopbevaring og -håndtering 14


5. Gyllelaguner

Under besøgene gennemgik konsulenten lagunens opbygning. Alle de besøgte laguner er

opført efter Landbrugets Byggeblad nr. 103.04-30.

Byggeanmeldelse er påkrævet for at etablere en gyllelagune.

5.1 Gyllelagunernes udformning

Lagune nr. 1 2 3 4 5

Årgang 2004 2003 2003 2004/05 2004

Indhold brutto/netto, m 3

4320/ 5236/ 3780/ 4470/ 6450/

4000 4866 3500 4000 6000

Dybde i midten, m 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Hældning på sider, grader 26 27 26 26 26

Fald på bund mod fortank, m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

Spulerør/omrøring, stk. 3 3 3 3 5

Placering af spulerør fra bund, m 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5

Udluftninger, stk. 10 8 6 8 17

Pumper til overfl adevand, stk. 2 2 1 1 1

Søer X X

Slagtesvin X X X X

Færdigfoder X X X

Hjemmeblanding X X

Strøelse nej ja nej ja ja

Havreandel i foderet, i procent 0 10 10 5 10

Flydelag 1)

ja ja ja ja ja

Bundfald 1)

ja ja ja ja ja

Tømning via fortank, størrelse på rør mellem

lagune og fortank i mm

560 400 400 560 560

Tidsforbrug for omrøring, timer 2)

24 25 23 60 36

Pumpestørrelse, i tommer (traktorpumpe) 6 6/10 6 6 6

Pumpefabrikat Landia Landia

Harsø

Landia Landia Landia

1) Det var ikke muligt at måle tykkelsen på fl ydelaget og bundfaldet.

2) Stor variation i tidsforbrug fordi bruger ved lagune nr. 4 har omrørt længe inden udkørsel startede

Tabel 5.1: Data på de undersøgte gyllelaguner.

5.2 Hvorfor vælge en gyllelagune?

Der har de senere år været forholdsvis stor interesse for gyllelaguner til opbevaring af

gylle som alternativ til betongylletanke. Alle de undersøgte laguner er til opbevaring

af svinegylle. Der fi ndes kun ganske få laguner til opbevaring af kvæggylle. De besøgte

landmænd havde fundet information om gyllelaguner i Landbrugsavisen og ved besøg på

Agromek. Brugerne anfører følgende begrundelser for valg af gyllelagune:

Gødningsopbevaring og -håndtering 15


5.3 Fordele og ulemper ved gyllelaguner

Fordele

Miljømæssige årsager - laguner er ikke synlig i landskabet

Økonomi - prisen er konkurrencedygtig

Undgår at udbringe regnvand

En enkel landmand kunne ikke få tilladelse fra amtet til overdækning af en gylletank,

og derfor etablerede han en lagune

Brugerne forventer en levetid på gyllelaguner på mellem 20 og 30 år.

Figur 5.1 og 5.2: En gyllelagune der falder fi nt ind i landskabet.

Ulemper

Omrøring af gyllen foregår tre – fem steder. Arbejdsforbruget ved omrøringen er tidskrævende.

Brugeren skal til og fra lagunen for at skifte ventil til andet omrørersted,

inden tømningen kan startes. Under selve tømningen skal brugeren jævnligt skifte

ventil til andet omrørersted.

Maskinstationer anvender pumpekran til tømning, og det kræver en stor tømningsåbning.

Da de undersøgte laguner ikke er etableret med tilstrækkelig stor åbning i fortanken,

er der behov for en buffervogn eller lignende, som der kan tømmes fra.

Omrøringen er dyr og tidskrævende.

5.4 Vejledning, betingelser og rådgivning

Figur 5.3: Buffervogn som pumpekran kan fylde fra.

Gødningsopbevaring og -håndtering 16


Anvendelse samt brug af gyllelagune:

Alle brugere har modtaget en brugervejledning fra leverandøren

To brugere har modtaget en vedligeholdelsesvejledning, to brugere mener ikke de har

modtaget en vedligeholdelsesvejledning, en bruger ved ikke

Ingen brugere har modtaget garantibevis

Alle brugere har modtaget salgs- og leveringsbetingelser

Alle brugere er tilfredse med rådgivning, levering og indkøring/ibrugtagning fra leverandøren

side

5.5 Bedømmelser foretaget af brugerne

Lagune nr. Information,

indkøring,

service 1)

fyldning af

lagunen

Tømning af

lagunen

Arbejdsforbrug/tømning

og omrøring

1 3 4 2 3 3

2 2 2 1 2 1,8

3 3 4 1 3 2,8

4 3 4 2 2 2,8

5 2)

4 4 4 2 3,5

Gennemsnit

for de enkelte

spørgsmål

3,0 3,2 2 2,4

1= meget utilfredsstillende, 5= meget tilfreds

1) Fra leverandøren

2) Den eneste lagune som kan tømmes helt

Tabel 5.2: Vurdering af de undersøgte gyllelaguner.

Gennemsnit

Tømning af gyllelagunen har givet følgende resultat:

Tre brugere har ikke kunne tømme de sidste 800 - 1000 m 3

En bruger har ikke kunnet tømme de sidste 1200 - 1400 m 3

En bruger har tømt hele lagunen, det var gyllelagune nr. 5 som kunne tømmes helt

5.6 Opbygning af de undersøgte laguner

Der er to væsentlige forskelle på de undersøgte laguner.

Gyllelagune nr. 5 er udformet på følgende måde:

Der er monteret fem stk. omrøringsrør. De tre af rørene er placeret på samme side,

samt et rør på hver sin side, vinkelret på de øvrige

Lagunen er udformet kvadratisk

Brugeren mener, at udformningen (kvadratisk) samt de ekstra omrørerrør medvirker til

at sætte gyllen i bevægelse, og dermed brydes fl ydelaget lettere

De andre laguner er udformet på følgende måde:

Der er monteret tre stk. omrørerrør. Alle rør er placeret på samme side af lagunen

Lagunerne har en rektangulær form

Hos de fi re brugere har det ikke været muligt at tømme lagunen for de sidste 1,0 -1,5 meter.

Årsagen til dette var et højt tørstofi ndhold i gyllen. Det var ikke muligt at opnå en homogen

konsistens i gyllen, og derfor ”fulgte” fl ydelaget med ned, og kunne herefter ikke

omrøres til en homogen gylle.

Gødningsopbevaring og -håndtering 17


5.7 Analyser af gyllen

Følgende prøver er taget i fortanken:

Prøve 1 - før omrøring

Prøve 2 - efter omrøring

Prøve 3 - ved halvt fyldt lagune (omrørt)

Prøve 4 - ved kvart fyldt lagune (omrørt)

Der blev ikke taget gylleprøver ved gyllelagune 2. Brugeren havde påbegyndt tømning af

lagunen, inden undersøgelsen var startet op.

Lagune 1 Dato Tørstof, % Total-N

kg/ton

Amm.-N

kg/ton

Fosfor

kg/ton

Prøve 1 03-04-06 5,62 4,16 3,47 1,01

Prøve 2 03-05-06 3,18 4,53 4,13 0,66

Prøve 3 03-05-06 3,96 4,95 4,09 0,84

Prøve 4 04-05-06 13,77 1)

6,39 4,62 1,80

1)

Gyllen var ikke omrørt, da prøve 4 blev taget

Lagune 3 Dato Tørstof, % Total-N

kg/ton

Amm.-N

kg/ton

Fosfor

kg/ton

Prøve 1 02-06-06 3,09 3,48 3,28 0,56

Prøve 2 02-06-06 4,58 3,87 3,48 1,04

Prøve 3 mangler

Prøve 4 mangler

Lagune 4 Dato Tørstof, % Total-N

kg/ton

Amm.-N

kg/ton

Fosfor

kg/ton

Prøve 1 06-05-06 2,45 3,01 2,94 0,44

Prøve 2 08-05-06 2,14 3,35 3,01 0,50

Prøve 3 08-05-06 2,51 3,51 3,40 0,55

Prøve 4 09-05-06 2,40 3,30 2,93 0,58

Lagune 5 Dato Tørstof, % Total-N

kg/ton

Amm.-N

kg/ton

Fosfor

kg/ton

Prøve 1 18-04-06 2,19 3,08 2,67 0,55

Prøve 2 24-04-06 2,96 3,12 2,83 0,48

Prøve 3 27-04-06 3,77 3,34 2,97 1,01

Prøve 4 10-05-06 3,39 3,20 2,70 0,89

Tabel 5.3: Gyllens indhold af tørstof og næringsstoffer.

Gylleanalyserne er ikke fuldstændig sammenlignelige, da det ikke er samme person, som

har udtaget samtlige prøver. Gyllen har heller ikke været omrørt lige længe, inden prøverne

blev taget.

Gødningsopbevaring og -håndtering 18


6. Teltoverdækninger

Der er undersøgt tre forskellige fabrikater af teltoverdækninger. De undersøgte fabrikater

af teltoverdækninger har været på markedet i mere end 10 år. Den største ændring der er

sket i denne periode er størrelsen af åbningerne til tømning. Det skyldes, at der i dag anvendes

pumpekraner til tømning, hvilket kræver mere plads end traktorpumper.

Byggeanmeldelse er påkrævet ved etablering af teltoverdækning.

Gødningsopbevaring og -håndtering 19


6.1 Teltoverdækningernes udformning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Overdækningens

nr.

Lundsby Muleby Spæncom

Lundsby Muleby Perstrup A-Consult

Varmodan

Spæncom

A-Consult

Leverandør Perstrup Varmodan

Årgang 2004 2002 2005 2004 2005 2005 2004 2004 2003 2003 2005 2004

Diameter, m 22,0 25,0 32,0 22,5 28,0 30,0 31,0 22,0 30,0 30,0 30,0 28,0

Træsøjle X X X X X X X X

Stålsøjle X X X X

X X X X X X X X

X X X X

Opspændes på

beholderkant

Opspændes i

søjle

X X X X X X X X

Nylon opstramningsbånd

X X

Tabel 6.1: Data på de undersøgte teltoverdækninger.

Gødningsopbevaring og -håndtering 20

X X

1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1

Rustfri opstramningsbånd

Boltet på beholderkant

Antal åbninger

til tømning

2 2 3 1 2 2

1 3 3 3 1 elomrørerfastmonteret

i telt

Antal åbnnger

til omrøring

X X X X X X X X X X X

X X X

Omrøring,

traktorpropel

Tømning, pumpekran

X X X X X X

X X Pumper

til

anden

tank

Tømning, traktorpumpe


6.2 Resultater

Bedømmelser foretaget af brugerne.

Gennemsnit for hver

bruger

Arbejdsforbrug/sikkerhed

- betjening af

Tømning af beholderen

- er der åbninger

Er åbningerne tilstrækkelige

store til

Leverandør Information, indkøring

og service 1)

luger

nok?

tømningsudstyr?

Perstrup 4 3 4 4 4

Varmodan 4 4 4 4 4

A-Consult 4 4 4 4 4

Spæncom 4 4 4 3 3,8

Varmodan 4 3 4 4 3,8

Lundsby 1 ) 4 4 4

Muleby 1 ) 4 4 4

Perstrup 4 4 4 3 3,8

A-Consult 4 4 4 3 3,8

Lundsby 4 4 4 2 2)

3,5

Muleby 4 4 4 4 4

Spæncom 4 4 4 3 3,8

Tabel 6.2: Vurdering af de undersøgte teltoverdækninger.

Gennemsnit for de en- 4,0 3,8 4,0 3,5

kelte spørgsmål

1= meget utilfredsstillende, 5= meget tilfreds

1)

Tanken er til biogas. Gyllen pumpes til anden lagertank, derfor er der ingen åbninger til tømning.

2)

Den dårlige karakter skyldes, at hjulene i ”snoretrækket” er rustne. De rustne hjul er efterfølgende udskiftet med rustfri. Firmaet anvender fremover kun

Gødningsopbevaring og -håndtering 21

rustfri materiale.


6.3 Andre spørgsmål som indgår i undersøgelsen af teltoverdækninger

Følgende spørgsmål har været vigtige at få afklaret:

1. Har gyllen haft en homogen konsistens?

2. Har der været nok åbninger til omrøring?

3. Har der været omrørt længe nok?

4. Hvor store skal åbningerne til tømning være?

5. Hvor mange åbninger skal der være til tømning?

Ad. 1) Brugerne oplyser, at gyllen har haft en god homogen konsistens. Det har ikke givet

problemer med større tørstofi ndhold i gyllen efter, at tanken er blevet overdækket.

Ad. 2) Brugerne oplyser, at det generelt er nok med to steder, hvor der kan omrøres.

Ad. 3) Brugerne oplyser, at omrøringen starter ca. en halv til en time før udbringningen af

gylle. På syv af de 12 bedrifter omrøres der under hele udbringningen. I resten af

beholderne blev omrøringen stoppet i kortere perioder mellem udbringningen af

gylle.

Ad. 4) Brugerne oplyser, at åbningerne skal være min. 2,0 x 5,0 m.

Ad. 5) Brugerne oplyser, at det afhænger af, om maskinstationen bruger mere end en gyl-

levogn.

6.4 Hvorfor vælge en teltoverdækning?

Der har de senere år været stor interesse for overdækning af gylletanke. Årsagen er blandt

andet et lovkrav om tæt svømmelag på gylletanke, og der skal føres en logbog. Anvendes

der i stedet en fast overdækning i form af teltoverdækning, kan logbogen undlades. Endelig

forhindrer en teltoverdækning, at der kommer regnvand i gylletanken.

Der fi ndes kun to typer overdækninger på markedet, som både kan reducere amoniakfordampning

og regnvand i tanken. Den ene type er et betondæk, som er en meget dyr løsning.

Et betondæk kan ikke monteres på alle eksisterende beholdere. Den anden type er

teltoverdækninger. I denne rapport er det kun teltoverdækninger, der er undersøgt.

6.5 Beslutning for valg af fabrikat

10 ud af 12 landmænd har ikke haft en rådgiver med i beslutningen om valg af type teltoverdækning.

10 brugere har valgt en teltoverdækning fra samme leverandør, som har

leveret gylletanken. Da der ikke fi ndes mange producenter af teltoverdækningen, er konkurrencen

ikke særlig stor.

Gødningsopbevaring og -håndtering 22


6.6 Materialevalg

De tre producenter af teltoverdækninger anvender følge materialer:

Leverandør Forhandles

af

Søjle/centermast

A Varmodan Varmgalvaniseret

stålrør

som er ekstra

beskyttet med

epoxy

B Perstrup

Spæncom

Muleby

A-Consult

C Lundsby Varmgalvaniseret

stålrør

Tabel 6.3: Materialetyper.

Dug/overfl

ade

Polyester og

PVC

Azobe træ Polyester og

PVC

Polyester og

PVC

Fastgørelse

på beholdervæg

Varmgalvaniseretrandrør

i dugen

fastgjort med

rustfri patentbånd

og bolte

Varmgalvaniseretrandrør

i dugen

fastgjort med

nylonbånd og

rustfri selestrammere

Dugen fastgjort

på beholderkanten

mellem to

kantprofi ler

med indstøbte

rørmøtrikker

Opspænding

af teltdug

Opstramning

foretages i

søjlen

Opstramning

foretages på

beholdervæg

Opstramning

foretages

hydraulisk i

søjlen

Der fi ndes tre forskellige systemer til fastgørelse af teltdugen til beholderens elementer.

Figur 6.1 og 6.2: Dugen fastgjort til beholderkanten via rustfri stålbånd, dugen er fri af beholderkanten

(producent A).

Figur 6.3: Dugen fastgjort til beholderkanten via nylonstropper

(producent B).

Figur 6.4: Udfyldningsplanke mellem dug og beholdervæg.

Gødningsopbevaring og -håndtering 23


Figur 6.5 og 6.6: Dugen er fastgjort til beholderkanten mellem to kantprofi ler, som fastgøres til beholderkan-

ten med indstøbte rørmøtriker. (producent C).

De ældste af de undersøgte teltoverdækninger har kun været i brug siden 2002. Det er

derfor ikke muligt at fastslå levetiden på de enkelte konstruktionsdele på de undersøgte

overdækninger.

I Danmark er der dog ca. 12 års erfaring med teltoverdækninger. Landscentret , Byggeri

og Teknik har kendskab til enkelte uheld med overdækninger af ældre dato. Det drejer sig

blandt andet om luger, som er revet i stykker i stormvejr. Store mængder af sne og vand

har givet en skæv belastning af centermasten, hvilket har forårsaget nedstyrtning af overdækningen.

Der har desuden været enkelte fabrikanter på markedet, som havde mange

skader på overdækningen. De er dog ophørt med at producere teltoverdækninger. Årsagen

har sandsynligvis været fejlkonstruktion.

6.7 Fyldning af gylletank

Fyldning af en gylletank med overdækning foregår ved, at der udspares i teltdugen, hvor

pumperøret føres ned i gylletanken.

Figur 6.7 og 6.8: Overpumpningsrør ført igennem teltdugen.

6.8 Tømning af gylletank

Brugerne af de undersøgte overdækninger har ikke haft problemer med tømningen af beholderen

på grund af for små åbninger i overdækningen.

Syv af de undersøgte overdækninger var udført med 2,0 x 5,0 m store åbninger. Resten

var udført med åbninger varierende fra 2,2 x 4,0 m til 2,0 x 2,0 m. De mindste åbninger

kan kun anvendes til el- og traktorpumper. Det anbefales at åbninger i teltoverdækninger

udføres på minimum 2,0 x 5,0 m. Det skal bemærkes at meget store åbninger vil svække

konstruktionen, og at leverandører af pumpekraner bør udvikle systemer, som er mindre

pladskrævende.

Gødningsopbevaring og -håndtering 24


Figur 6.9 og 6.10: Nogle åbninger er for små , når der skal tømmes med pumpekran.

Figur 6.11 og 6.12: Mindre åbninger kan accepteres, når der tømmes med traktorpumpe.

6.9 Lukkesystem af åbningsluger

Der fi ndes forskellige former for lukkeanordninger. Det mest anvendte system er krydslukning

med snoretræk. Dette lukkesystem er ikke brugervenligt samt ikke sikkerhedsmæssigt

tilfredsstillende. Brugeren udtaler, at der mangler udvikling på dette område. Holdbarheden

ved dette system er ikke tilfredsstillende. Da lugerne ikke slutter tæt til overdækningen,

er der risiko for, at vindpåvirkninger vil reducere holdbarheden af overdækningen.

Figur 6.13: Åbningslugen er ustabil overfor vind. Figur 6.14: Åbningslugen trækkes i en skinne i

begge sider.

Gødningsopbevaring og -håndtering 25


Figur 6.15: Åbningslugen åbnes til begge sider, og

er meget stabil overfor vind.

6.10 Omrøring i gylletank

Figur 6.16: Lukkesystemet er betjeningsvenligt.

Figur 6.17: Åbning til traktoromrører. Figur 6.18: Stationær elomrører monteret i over-

dækningen.

Mere end halvdelen af brugerne udtaler, at der dannes svømmelag i gylletanken efter, at

de har etableret overdækning på deres gylletank. Det har ikke givet problemer med at

omrøre gyllen.

6.11 Danske Maskinstationer udtaler

Danske Maskinstationer udbringer ca. 60% af den totale mængde gylle i Danmark. De anbefaler

altid at gyllen omrøres i forbindelse med udbringning, det har følgende fordele:

Ensartet tildeling af næringsstoffer

Ensartet konsistens – optimal kapacitet

Gylletanken kan tømmes helt – kapaciteten kan udnyttes

Hvis gyllen ikke omrøres, bliver fosforfordelingen meget uens, da den største del af fosforen

fi ndes i bunden.

Hvis gylletanken ikke bliver tømt helt på grund af mangelfuld omrøring, akkumuleres problemerne

med at kunne tømme tanken de følgende år.

Gødningsopbevaring og -håndtering 26


6.12 Tørstof i gylletanke

Naturlig sedimentation i gyllebeholdere med svinegylle

Resumé og konklusioner:

En undersøgelse af to gyllebeholdere med slagtesvinegylle og sogylle dokumenterer,

at en meget stor andel af gyllens fosfor ophobes på bunden af gyllebeholderen under

lagringen. Der blev således målt, at henholdsvis 34 og 25 pct. af fosforen lå i de nederste

40 cm af gyllebeholderne, svarende til ca. 10 pct. af volumen. En efterkontrol tyder

imidlertid på, at dette er undervurderet, og måske ligger op mod 50 pct. af fosforen i

bundlaget. Derimod er der kun en meget begrænset ophobning af kvælstof (organisk

bundet kvælstof) og ingen ophobning af kalium. Sedimentation kan udnyttes til at

foretage en strategisk gødskning med fosfor. Én mulighed er en form for naturlig gylleseparering.

Dette kræver imidlertid udviklet udstyr og teknikker, som gør det muligt

at fjerne bundfaldet separat enten før eller efter udtømning af den tynde del af gyllen.

En anden mulighed er at gødske arealer, hvor man ønsker en lav tilførsel af fosfor

med mellemlaget i gyllebeholderen inden omrøring og dernæst gødske arealer, hvor

man ønsker en højere fosfortilførsel med gylle efter omrøring.

Baggrund

I gyllebeholdere fyldt med gylle sker der i løbet af lagringsperioden en naturlig sedimentation

af tørstof og tørstofrelaterende næringsstoffer som for eksempel fosfor. Ofte

fremhæves denne sedimentation som et problem, fordi der dannes et stort lag bundfald

på bunden af gyllebeholderen. Det kræver ofte en kraftig omrøring for at få dette lag af

bundfald tilstrækkelig opblandet med den øvrige gylle til, at den kan oppumpes til gyllevognen

og udbringes på marken på traditionel vis.

Læs hele undersøgelsen på

http://www.lr.dk/planteavl/informationsserier/planteavlsorientering/pl07-465.htm

Gødningsopbevaring og -håndtering 27


7. Diskussion og anbefalinger

Formålet med denne FarmTest er at belyse praktiske forhold ved forskellige former for laguner

og teltoverdækninger. Dette er sket ved at indsamle data om konstruktive, tekniske

løsninger. Brugeren gav ud fra interview en vurdering af valg af en gyllelagune eller en

gyllebeholder med teltoverdækning til opbevaring af husdyrgødning.

7.1 Gyllelaguner

7.1.1 Overvejelser inden man investerer i gyllelaguner

I Danmark fi ndes der kun en leverandør af gyllelaguner, hvilket medfører en lille konkurrence

på området. Leverandøren har derfor været alene om selve udviklingen af systemet.

Det drejer sig specielt af omrøring af gyllen.

Landbrugets Byggeblad

Generelle forudsætninger

Placering skal være i overensstemmelse med Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold,

husdyrgødning, ensilage m.v.

Lagunen må ikke påvirkes af udvendigt vandtryk

Lagunen skal være forsynet med et lukket drænsystem, der anvendes til pejling af udvendigt

vandtryk

Der skal foretages en geoteknisk undersøgelse

Der skal foretages en undersøgelse og vurdering af de hydrogeologiske forhold for

lokaliteten

Der skal udlægges en sikkerhedsmembran under bundmembran, og der skal etableres

et drænsystem for kontrol af gylleudslip

Der skal etableres en tætsluttende overdækning

Arbejdstilsynets anvisninger om arbejdssikkerhed skal overholdes

Læs mere i Landbrugets Byggeblad nr. 103.04-30

http://www.lr.dk/bygningerogmaskiner/informationsserier/byggeblade/BB_103_04_30_

dato031003.pdf

7.1.2 Tømning af gyllelaguner

Fire brugere kunne ikke tømme lagunen fuldstændigt. Fire af de fem brugere var selvsagt

ikke tilfredse med omrøringen af gyllen. Der vil være behov for at udvikle et system, som

kan omrøre gyllen til en homogen konsistens.

Det kan ikke anbefales at investere i en gyllelagune med det omrøresystem og udformning,

der anvendes i fi re af de undersøgte laguner, fordi det er vanskeligt at tømme lagunerne

fuldstændigt. De fi re laguner kan omrøres tre steder, og de er udformet rektangulære.

Lagunen, der kunne tømmes helt, kan omrøres fem steder, og de er udformet kvadratisk.

Brugeren har en formodning om, at udformningen og antallet af omrørersteder er årsagen

til, at den kunne tømmes. Det er ikke muligt at konkludere, om det er årsagen til at

den kunne tømmes helt. Det vil kræve undersøgelse af fl ere laguner, som er opbygget på

samme måde.

Gødningsopbevaring og -håndtering 28


7.1.3 Drift og vedligehold af gyllelaguner

Omrøring af gyllen foregår tre – fem steder. Arbejdsforbruget ved omrøringen er tidskrævende.

Brugeren skal til og fra lagunen for at skifte ventil til andet omrørersted, inden

tømningen kan startes. Under selve tømningen skal brugeren jævnligt skifte ventil til andet

omrørersted.

De undersøgte laguner er alle mindre end fem år gamle, og i perioden indtil nu har der

ikke været nogen vedligeholdelse, som er udført af brugeren.

7.2 Teltoverdækninger

Landbrugets Byggeblad

Generelle forudsætninger

Overdækningen skal være godkendt af Forskningscenter Bygholm med hensyn til eksplosionsrisiko

og ammoniakfordampning

Overdækningen skal reducere fordampningen med mindst 80 % i forhold til ikke afdækkede

beholdere

Leverandøren skal udlevere en drifts- og vedligeholdelsesvejledning til bygherren

Projektet skal være udarbejdet i overensstemmelse med gældende normer og standarder

og skal være godkendt af anerkendt statiker eller en tilsvarende kontrolinstans

Arbejdstilsynets anvisninger om arbejdssikkerhed skal overholdes

Læs mere i Landbrugets Byggeblad 103.04-29

http://www.lr.dk/bygningerogmaskiner/informationsserier/byggeblade/bb_103_04_29.pdf

7.2.1 Overvejelser inden man investerer i teltoverdækninger

Der har de senere år været stor interesse for overdækning af gylletanke. Årsagen er blandt

andet et lovkrav om tæt fl ydelag på gylletanke, og der skal føres en logbog. Anvendes der

i stedet en fast overdækning i form af teltoverdækning, kan logbogen undlades. Endelig

forhindrer en teltoverdækning, at der kommer regnvand i gylletanken.

7.2.2 Dagligt arbejde ved teltoverdækninger

Daglig vedligeholdelse af teltoverdækningen er ikke nødvendig. De fl este leverandører

kræver dog at følgende vedligeholdelsesanvisning skal følges:

Brugeren skal jævnligt efterse overdækningen for rifter, huller, slid eller andre skader,

og kontakte leverandøren

Brugeren skal eventuelt fjerne sne, is og vand, der giver ”vandlommer”

Brugeren skal kontrollere, at overdækningen altid er opstrammet

Udover disse anvisninger kan den enkelte leverandør stille andre krav, der skal overholdes.

Der er undersøgt tre forskellige fabrikater af teltoverdækninger. De undersøgte fabrikater

af teltoverdækninger har været på markedet i mere end 10 år. Den største ændring der

er sket i denne periode er, at åbningerne til tømning er gjort større. Det skyldes, at der i

dag anvendes pumpekraner til tømning, som kræver mere plads end traktorpumper. Ifølge

brugerne fungerer teltoverdækninger tilfredsstillende.

Gødningsopbevaring og -håndtering 29


8. Konstruktionsopbygning

8.1 Beskrivelse af gyllelagune

I Landbrugets Byggeblad nr. 103.04-30 stilles der nogle generelle minimumskrav til etablering

af gyllelaguner.

Konstruktionen skal udføres således, at der ikke kan ske væsketab til undergrunden. Der

skal derfor udlægges en sikkerhedsmembran, og der etableres en kontrolmulighed samt

en tætsluttende overdækning. Det skal desuden sikres, at lagunen ikke lokaliseres på en

sådan måde, at der er risiko for grundvandsforurening eller forurening af overfl adevand.

Der skal foretages en undersøgelse og vurdering af de hydrogeologiske forhold for lokaliteten.

Figur 8.1: Den færdige gyllelagune.

8.1.1 Opbygning af de undersøgte gyllelaguner

Gyllelagunerne er opbygget efter byggebladet, dog er fyldning, omrøring og tømning udført

efter fi rmaets eget system.

8.1.2 Fyldning

Gyllen ledes direkte ud i en fortank, som er placeret umiddelbart ved lagunens kant. I

bunden af fortanken føres et Ø 560 mm rør i gennem en præfabrikeret betonsump, som

indgår i lagunen. Membranen er fastgjort på den præfabrikerede betonsump. Der er altså

direkte forbindelse mellem fortank og lagune.

Gødningsopbevaring og -håndtering 30


Figur 8.2: Udover rørforbindelse mellem fortank og lagunen ses et omrørerrør i betonsumpen.

8.1.3 Omrøring

Der er placeret tre stk. Ø 160 mm omrørerrør i fi re af de undersøgte laguner. De tre rør er

placeret i samme side som fortank. I en lagune er der placeret fem stk. Ø 160 mm omrørerrør,

hvoraf de to rør er placeret med et rør i hver side vinkelret på de øvrige.

Figur 8.3: Omrørerrør afsluttet ved fortank med ventiler til de fem rør.

8.1.4 Tømning

Gyllen tømmes fra fortanken normalt med en 6” traktorpumpe. Nogle brugere omrører

under selve tømningen, og derfor har de to pumper.

Gødningsopbevaring og -håndtering 31


Figur 8.4: Tømning foregår fra fortank med traktorpumpe.

8.1.5 Overfl adevand

Overfl adevand fra overdækningen af lagunen kan pumpes bort med en dykpumpe, som

kan fl yttes rundt på overdækningen. Leverandøren anbefaler, at der bibeholdes 20-30 cm

vand på overdækningen for at stabilisere den mod vindpåvirkning. Hvis der opsamles større

mængder regnvand, kan det skade membranen samt vanskeliggøre omrøringen. Store

vandmængder vil give ”lommer” i overdækningen. Nedbør på overdækningen må ikke

udledes til vandløb, søer eller havet uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Figur 8.6 og 8.7: Overfl adevand vil danne dybe søer på overdækningen.

Figur 8.8 og 8.9: Dykpumpe til afl edning af overfl adevand.

Figur 8.5: Tømning og omrøring foregår samtidig.

Gødningsopbevaring og -håndtering 32


Figur 8.10: Der monteres to stk. jernkæder på overdækningen. Formålet er at lede overfl adevand til pumper.

8.2 Beskrivelse af teltoverdækninger

I henhold til Landbrugets Byggeblad nr. 103.04-29 stilles der nogle generelle minimumskrav

til etablering af teltoverdækninger.

En teltoverdækning er en fast overdækning af kunststof, der udspændes som et telt over

beholderen. Gyllebeholderen forsynes med en høj centermast af stål eller træ. Teltdugen

spændes ud mellem masten og beholderens elementer. Beholderbunden skal dimensioneres

til at bære mastens punktlast, ellers kan det være nødvendigt at støbe et fundament til

masten. Dugen bør holdes fri fra beholderkanten, ellers udsættes dugen for stor slitage.

Figur 8.11: Teltoverdækning færdigmonteret.

Gødningsopbevaring og -håndtering 33

More magazines by this user
Similar magazines