forekomst og kliniske karakteristika af cerebellar cortical ... - Elbo

infolink2003.elbo.dk

forekomst og kliniske karakteristika af cerebellar cortical ... - Elbo

orIgINALArtIkEL

Figur 2. Flow diagram over tilstedeværelsen af cerebellar cortical abiotrofi blandt danskopdrættede Amstaffs stambogsført i DKK i 2003

Danskopdrættede Amstaffs

registreret i Dansk Kennel


97 hunde på årgang 2003

Undersøgelsens overordnede

studiepopulation

32 hundeejeres navn og telefonnummer

rekvireret fra opdrættere

Fase 1

2 hunde ekskluderet

1 hund er solgt til udlandet

1 pga. samarbejdsvanskeligheder med

opdrætter/ejer


hunde fra 18 måneder og helt op til 9

år (2).

Cerebellum spiller en afgørende rolle

for reguleringen af kroppens motoriske

aktiviteter, hvor dens overordnede

funktion er at koordinere og moderere

bevægelser, der initieres af upper

motor neuroner. Desuden regulerer cerebellum

kroppens muskeltonus, således

at kroppens normale position bevares

i hvile og under aktivitet, samt

opretholder kroppens balance (23, 24).

Cerebellum fungerer således ikke som

primær initiator af motorisk aktivitet,

men har en afgørende indflydelse på

koordination og timing af al frivillig bevægelse

(24).

Progredierende balance- og koordinationsforstyrrelser

udgør hovedparten

af de kliniske symptomer hos de syge

hunde og inkluderer en øget tendens

til at snuble, en generel nedsat balanceevne

ved fx opspring samt en tydelig

inkoordination ved gang på trapper

(1, 2, 19). Mange ejere beskriver, hos

deres hund, en nedsat evne til at stop-

7 hunde ekskluderet pga. ukendt adresse

65 hundeejere fik tilsendt et brevspørgeskema

Fase 1


88 hunde inkluderet

Undersøgelsens endelige studie-population


44 hunde ekskluderet

35 Returnerede ikke brevspørgeskema

1 ejer ønskede ikke at deltage

4 hunde pga. forkert information på

ejeren.

4 andre årsager

pe op efter at have været i fart, hvilket

ofte resulterer i, at hunden mister balancen

helt og vælter omkuld.

Den direkte forbindelse imellem cerebellum

(lobus flocculonodularis) og

det vestibulære apparat bevirker, at der

ved patologiske tilstande i cerebellum,

hyppigt observeres kliniske symptomer

af vestibulær karakter. Spontan og/eller

positionel patologisk nystagmus af

enten vertikal, horisontal eller rotatorisk

karakter forekommer hos størstedelen

af hundene med cerebellar cortical

abiotrofi (1, 2, 19). Det vestibulære

apparats involvering i sygdommen kommer

ligeledes til udtryk ved afficerede

hundes kompromitterede balanceevne,

hvor blandt andet hovedrysten og dorsal

fleksion af nakken bevirker, at den

afficerede hund begynder at svaje og/

eller vakle og evt. vælter.

Varierende grader af nedsat eller komplet

fravær af trusselrespons til trods

for normalt syn og normal funktion af

n. facialis konstateres hos nogle af de

afficerede hunde (1, 2). Baggrunden for

3 hunde diagnosticeret med cerebellar

cortical abiotrofi

44 hunde deltog i telefonspørgeskemaundersøgelsen.

Fase 2

dette er, at trusselsresponset koordineres

i cerebellum (25).

Progression af de neurologiske symptomer

medfører, at størstedelen af hundene

udvikler cerebellar ataksi karakteriseret

ved hypermetri, der enten er generaliseret

eller kun omfatter for- eller

bagben (1, 2). Nedsat evne til at udføre

de posturale reaktionstests (hemistand,

hemigang og »trillebør«) er en anden

meget karakteristisk observation ved

den neurologiske undersøgelse. Hundene

bliver generelt tiltagende inkoordinerede

og deres evne til at reagere på

ovenstående tests kompromitteres derfor,

selvom proprioception og posturale

nervebaner er intakte (1, 2, 19).

i slutningen af sygdomsforløbet er

de afficerede hunde voldsomt plaget

af manglende koordination og øget tendens

til at vælte ved selv små bevægelser

(2). Sygdommen er således stærkt

invaliderende og medfører en progredierende

forringet livskvalitet til en grad,

hvor den syge hund må aflives.

Der er ved den almene kliniske under-

30 Dansk Veterinærtidsskrift 2010 · 15. marts · Nummer 6 · Årgang 93

More magazines by this user
Similar magazines