personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

hospitalsenhedmidt.dk

personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Hospitalsklovnerne fik det sidste ord ...

“Vejen frem” var temaet på fællesarrangementerne på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups “Store uddannelsesdag 2009”, som

løb af stabelen fredag den 20. november. Hospitalsledelsen og hovedMED-udvalgets næstformand var “på” for at give bud på, hvilke

udfordringer hospitalet står over for de kommende år - det samme var formændene for overlægerådet, ledende sygeplejerskers råd

og tværfagligt lederråd. Og den daglige ledelse i hospitalets nye akutafdeling A24 tegnede et meget konkret billede af det seneste,

men meget store skridt, hospitalet har taget ud i fremtiden med hensyn til modtagelse af akutte medicinske og organkirurgiske patienter

- et skridt, som vil sætte mærkbare spor i alle hospitalets kliniske afdelinger.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups forhal var traditionen tro omdannet til en sydende, livlig sports- og markedsplads. Løbere

og cyklister svedte sponsorkroner ind til fordel for hospitalsklovnerne - og der var boder, hvor ansatte præsenterede nye ideer og tiltag

for kolleger fra andre afdelinger. Deltagerne kunne se film fra den nye akutafdeling A24, og der var mulighed for at få præsenteret

de nye elektroniske patienttavler, som er installeret i A24.

Hospitalsklovnerne skulle som de sidste på programmet give deres bud på, hvordan Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup finder “Vejen

frem”. Og da de først havde kasseret deres komplicerede navigationskort og skubbet en stribe stole til side, var svaret i grunden såre simpelt:

- Det er bare SÅ svedigt med helikoptere - og svævebaner. Men I må ikke glemme, at det skal være helt vildt sjovt at arbejde her! Alt skal

selvfølgelig være toptunet, men der skal også være plads til sjov, formanede Petunia og fru Ib. Mere om “Store uddannelsesdag” side 7 til 9.

Uge 48

26. november

2009


Nyt pleje- og behandlingskoncept for knæ- og hoftepatienter

Hofte- og knæpatienter tager direkte

på patienthotel efter operationen

”Raske” patienter*) behøver ikke længere at blive indlagt på et almindeligt sengeafsnit på hospitalet for at

få en hofte- eller en knæprotese. På Regionshospitalet Viborg tjekker de ind på patienthotellet umiddelbart

inden operationen. Straks efter operationen returnerer de direkte til hotellet.

Patienterne er særdeles tilfredse med det nye tilbud, og fagligt er resultaterne på samme høje niveau som

ved almindelig hospitalsindlæggelse.

Selvom hoften eller knæet er mærket af slidgigt, er man

ikke nødvendigvis ”syg” i traditionel forstand. Men man

kommer hurtigt til at føle sig syg i samme øjeblik, man

tager patienttøj på, og ens private sfære reduceres til

en seng på et hospital.

Derfor har ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet

Viborg udviklet et helt nyt pleje- og behandlingskoncept

for ”raske” patienter, der skal have et nyt

knæ eller en ny hofte. Grundtanken er, at patienterne

og deres pårørende på alle måder skal støttes i at

bruge deres egne ressourcer til at komme videre efter

operationen - og at denne støtte får størst effekt, når

patienten får mulighed for at fastholde sit raske jeg.

Rollen som den syge har patienten kun, så længe det

er absolut nødvendigt, dvs. mens han bliver opereret

og vågner op efter operationen på hospitalet. Resten

af indlæggelsestiden foregår på patienthotellet, hvor

patientens raske jeg danner basis for pleje, behandling

og genoptræning. Alt det nære signalerer klart,

at patienten er rask - han går i sit eget tøj og bor på

et hotelværelse med eget bad og toilet. Ægtefællen

er velkommen til at indlogere sig på hotelværelset og

deltage efter formåen i plejen og genoptræningen.

Muligheden for at tage på restaurant kan også være en

del af det raske jeg - og hotelrestaurantens lækre mad

og udsigt over byen og søerne er en helsebringende

oplevelse i sig selv.

Patienten behøver kun at være hjemmefra i to-tre dage.

Det accelererede, optimerede patientforløb er så

vidt vides ikke ført så langt frem andre steder i verden.

Velforberedte, trygge patienter

Ophold på patienthotel er ikke det eneste tilbud, ortopædkirurgisk

afdeling på Regionshospitalet Viborg har

til patienter, der skal have skiftet knæ eller hofte. Der

er fortsat mulighed for at blive indlagt på traditionel

vis i ortopædkirurgisk afdeling, hvis speciallægen ved

den ambulante forundersøgelse vurderer, at patienten

af den ene eller den anden grund ikke kan opfylde kriterierne

for at komme på patienthotel. CPR-nummeret

har ingen betydning i denne sammenhæng - det har

derimod patientens eget potentiale og helbredssituation

i øvrigt.

Et vigtigt led i behandlingsforløbet er patientseminaret,

som patienten indkaldes til cirka 14 dage før den

planlagte operation. Til seminaret møder patienten

andre patienter, som også skal knæ- henholdsvis hof-

... Fortsættes side 3

*) Ordet ”raske” er sat i anførselstegn, da slidgigt naturligvis ikke skal underkendes som en invaliderende sygdom. Desuden

har en del af patienterne også andre helbredsproblemer ved siden af slidgigten, fx diabetes, hjerte- eller kredsløbssygdomme.

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009


Nyt pleje- og behandlingskoncept for knæ- og hoftepatienter

... Hofte- og knæpatienter tager direkte på patient-

hotel efter operationen - fortsat fra side 2

teopereres. Patienten opfordres til at tage en pårørende

med til seminaret - to par ører hører og opfatter som

bekendt bedre end ét par, og den pårørende bliver jo

uundgåeligt involveret i forløbet efter udskrivelsen.

På seminaret undervises der i hold, og bagefter er der

individuelle samtaler og undersøgelser med hver enkelt

patient.

Til holdundervisningen er der indlæg ved en ortopædkirurg,

en narkoselæge, en sygeplejerske, en fysioterapeut

og en ergoterapeut om, hvad der skal ske

under opholdet.

Til den individuelle del af patientseminaret hører en

samtale med en sygeplejerske, narkoselæge, fysio- og

ergoterapeut samt blodprøvetagning og røntgenundersøgelse.

Målet med patientseminaret er for det første, at patient

og pårørende er bedst muligt forberedt på og trygge

... Fortsættes side 4

Der er udmærkede træningsfaciliteter

på patienthotellet.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009

På patientseminaret får patienterne information om det

forestående behandlingsforløb. Patienten er velkommen

til at have en pårørende med - både til seminaret og på

patienthotellet.

Plejen varetages af ortopædkirurgisk afdelings plejepersonale,

som er til stede på hotellet 24 timer i døgnet.

Helt fundamentalt for konceptet er der stuegang ved en

speciallæge hver dag.

3


... Hofte- og knæpatienter tager direkte på patient-

hotel efter operationen - fortsat fra side 3

ved det, der skal ske i behandlingsforløbet. Et andet

vigtigt mål er at rydde alle løse ender af vejen, inden

patienten møder op til operation, så alt er “timet og

tilrettelagt”.

Så nok er der tale om et koncept, men konceptet danner

kun en ramme om et individuelt tilrettelagt forløb.

Nyt pleje- og behandlingskoncept for knæ- og hoftepatienter

døgnets 24 timer. Desuden kommer fysio- og ergoterapeuter

på hotellet og træner med patienterne. Sidst,

men helt fundamentalt, er der stuegang hver dag på

hotellet ved en ortopædkirurgisk speciallæge.

Patienten møder fastende på patienthotellet på indlæggelsesdagen

eller eventuelt aftenen inden. Patienten

bliver fulgt over på operationsafsnittet, og de få

timer som hospitalspatient starter med omklædning til

hospitalstøj inden operationen og slutter umiddelbart

efter opvågningen med en tur tilbage til patienthotellet

Faglig backup 24 timer i døgnet

To etager, benævnt T45, på patienthotellet er forbe-

i den vandrette elevator på en transportbåre.

holdt ortopædkirurgisk afdelings hofte- og knæpa- Det er det totalt hospitalsløse efterforløb, der gør

tienter. Hotelopholdet adskiller sig fra de øvrige hotelgæsters

ved, at plejen varetages af ortopædkirurgisk

Viborg-konceptet unikt. Princippet om den raske paafdelings

plejepersonale, som er til stede på hotellet ... Fortsættes side 5

Patienttilfredshed -

på en skala fra 1 til 10:

Alle søjler i figuren er et udtryk for

middelværdien efter tilbagemelding

fra 48 patienter.

Søjle 1: Viser graden af tilfredshed

med patientseminar.

Søjle 2: Viser graden af tilfredshed

med selve operationen.

Søjle 3: Viser graden af tilfredshed

med transporten fra opvågning til

hotellet.

Søjle 4: Viser graden af tilfredshed

med varighed af indlæggelsen.

Søjle 5: Viser graden af tilfredshed

med muligheden for at få pårørende

medindlagt.

Søjle 6: Viser graden af tilfredshed

overordnet set med hele forløbet.

Kilde: De første 48 svar i en patienttilfredshedsundersøgelse, ortopædkirurgisk

afdeling gennemfører blandt hofte- og knæpatienter på patienthotellet.

Spørgeskemaet består af i alt 22 spørgsmål, hvor patienten på en skala fra

1 til 10 bliver bedt om at angive sin tilfredshed - hvor 1 er den laveste grad

af tilfredshed, og 10 er den højeste. Undersøgelsen er anonym, og formålet

er at optimere behandlingsforløbet og imødekomme patienternes behov

og forventninger.

4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009


Nyt pleje- og behandlingskoncept for knæ- og hoftepatienter

... Hofte- og knæpatienter tager direkte på patienthotel efter operationen - fortsat fra side 4

Anna Bodilsen (til højre) har fået et nyt knæ.

- Jeg kan ikke pege på noget, der kunne være gjort bedre

under mit ophold. Alle, jeg har mødt, har behandlet mig

fantastisk godt, og det har været rart at have sit eget

værelse. Patientseminaret var godt som forberedelse til

operationen, og undervejs i forløbet har jeg fået god information

om, hvad der skulle ske. Jeg føler mig helt tryg

ved at skulle hjem nu.

tient leves fuldt ud - med maksimal udnyttelse af det

positive i patientens og den pårørendes evne til at yde

egenomsorg. Plejepersonalet tilrettelægger plejen individuelt

i overensstemmelse med patientens behov.

Patienten udskrives typisk efter to-tre dage - men først,

når han er klar til det. T45 er lukket i weekenden, og

skulle der være en patient, som om fredagen viser sig

at have behov for en enkelt dag ekstra, overflyttes han

til et af de ortopædkirurgiske sengeafsnit på hospitalet.

Hjem igen

Patienten tjekker først ud fra patienthotellet efter en

individuel udskrivningssamtale, hvor bl.a. den indi-

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009

Evelyn Andersen (til venstre) har fået to nye hofter i én og samme ope-

ration.

- Jeg har kun positivt at sige om tiden her. Jeg har fået god behandling. Alle har

været søde og rare og har hele tiden spurgt til mig, og jeg har jo bare kunnet

kalde, hvis jeg havde brug for hjælp. Jeg har nydt at kunne have et privatliv i mit

eget værelse, som også har været stort nok til at træne i - og til at have besøg.

Patientseminaret var også godt - her fik jeg viden om, hvad jeg gik ind til, og der

var mulighed for at snakke med andre i samme situation.

viduelle smertebehandlingsplan tilrettelægges og

gennemgås. Patienten bliver også grundigt instrueret

i, hvad han skal gøre, hvis der opstår tegn på betændelse

- og at han kan bruge telefonen som livline til

sin kontaktperson.

Metalclipsene, der holder operationssåret sammen,

fjernes af en sygeplejerske i agraf-ambulatoriet på

hospitalet 14 dage efter udskrivelsen. Besøget bruges

også til at gøre status over tiden efter udskrivelsen -

med mulighed for at blive set af en ortopædkirurg, hvis

der er opstået behov for det.

... Fortsættes side 6

5


Nyt pleje- og behandlingskoncept for knæ- og hoftepatienter • “Kvalitets-vindere”

... Hofte- og knæpatienter tager direkte på patient-

hotel efter operationen - fortsat fra side 5

Går alt planmæssigt, skal patienten først møde op igen

på hospitalet tre måneder efter udskrivelsen - denne

gang hos fysioterapeuten, som undersøger for eventuelle

fejlstillinger og om nødvendigt henviser patienten

til ortopædkirurg. Er der grønt lys fra fysioterapeuten,

afsluttes forløbet formelt med dette besøg.

Et år efter operationen udfylder patienten et spørgeskema.

Er der problemer, kommer patienten til undersøgelse

i ambulatoriet hos en speciallæge.

Tilfredse patienter

Ved hjælp af et spørgeskema er ortopædkirurgisk afdeling

i færd med at skaffe sig overblik over, hvordan

patienterne oplever behandlingsforløbet. De første 48

besvarelser er modtaget - skopet løfter sløret for de

vigtigste resultater på side 4.

- Vi oplever selv, at patienterne kommer lettere igennem

forløbet, når vi hele tiden har deres raske jeg i

fokus. Desuden vurderer vi, at patienten har stor hjælp

af at have en pårørende med som aktiv medspiller -

både til patientseminaret og på patienthotellet. Den

pårørende ser, hvordan vi støtter patienten i hurtigt

at genvinde sine færdigheder - og det er vigtigt, at

denne støtte fortsætter efter udskrivelsen. Men det

er også vigtigt, at den pårørende er tryg ved at få

patienten hjem igen, og det bliver de, når de ser og

lærer, hvordan vi gør - og at det hele ikke er så farligt

endda, siger oversygeplejerske Lene Rindom, ortopædkirurgisk

afdeling, og afdelingssygeplejerske Lis

Munk, der leder sygeplejerskeholdet på afsnit T45 på

patienthotellet.

Cheflægen mener

- Det er et spændende koncept, som hospitalet

har udviklet til glæde for knæ- og hoftepatienter.

Vi følger resultaterne tæt og overvejer, om der er

basis for at udbrede konceptet til andre patientgrupper.

Jeg forestiller mig også, at vi kan hente

nyttig viden og inspiration, når vi om få år skal

til at indrette os i nye bygninger og modernisere

sengebygningen, siger cheflæge Christian Møller-

Nielsen, hospitalsledelsen.

De understreger, at de naturligvis ikke forventer, at den

pårørende udfører sygeplejeopgaver - men insisterer

de på at påtage sig nogle af disse, er det naturligvis i

orden.

- Ellers er opgaverne for sygeplejerskerne og social- og

sundhedsassistenterne i afsnittet i vid udstrækning af

rådgivende, justerende og vejledende karakter. Vores

arbejde foregår i meget tæt samspil med patienten og

den pårørende, siger de.

Patienter danner netværk

Afdelingssygeplejerske Lis Munk fra T45 har ikke kunnet

undgå at bemærke, at der er en sidegevinst ved at

holde patientseminar som introduktion til forløbet. Her

kommer patienter i samme situation uvægerligt i kontakt

med hinanden - og ofte opstår der gensynsglæde,

når de mødes igen efter overstået operation på patienthotellet,

og muligheden for at udveksle erfaringer og

dyrke et socialt fællesskab er til stede. Hun har sågar

hørt om patienter, der har mødt hinanden på dén måde

og har udviklet venskab og netværk efterfølgende.

“Kvalitets-vindere” på “St. udd.dag”

Vinderne i kvalitets- og forskningsafdelingens spørgeskema-konkurrence på “Store uddannelsesdag” blev:

Sygeplejerske Anna Bjørn, øjenklinikken, og sygeplejerske Line Rud, anæstesi- og operationsafdelingen.

6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009


“Store uddannelsesdag” 2009

Mange udfordringer i vente for hospitalet

Høj kvalitet og høj aktivitet fordrer gode rammer at

arbejde i. Og manglende husrum har i årevis været Regionshospitalet

Viborgs akilleshæl. Men selvom byggekraner

viser, at der er forbedringer på vej, vil der fortsat

være masser af håndtag, der til stadighed skal drejes og

finjusteres på, for at hospitalet kan fungere som smurt.

Nogle af fremtidens udfordringer blev ridset op af hospitalsledelsen

og næstformanden i hospitalets hovedMEDudvalg

(HMU), da Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

holdt “Store uddannelsesdag” den 20. november.

Personalet - hospitalets vigtigste ressource

Muligheden for at skaffe nok personale med de rigtige

kvalifikationer blev nævnt som den største udfordring.

- Vi kan allerede nu mærke, at vores bygge- og moderniseringsplaner

øger lysten til at søge job hos os, sagde

chefl æge Christian Møller-Nielsen. Både han og hospitalsdirektør

Jens Anton Dalgaard påpegede, at en vej til

at styrke rekrutteringen af specialister er, at hospitalet

bliver bedre til at markedsføre sig - fx med en skarpere

profil af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup som

et forskningshospital. Chefsygeplejerske Tove Kristensen

nævnte, at mange unge får en god uddannelse på

hospitalet - men at en del søger væk efter endt uddannelse,

fordi arbejdsbelastningen på hospitalet er høj.

HMU’s næstformand Helle Balling Engelsen pointerede,

at ledelse bliver tiltagende kompliceret, fordi forskellige

generationer af medarbejdere har vidt forskellige

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009

behov og stiller vidt forskellige krav til arbejdspladsen.

Hun så en udfordring i at blive bedre til at få arbejdsliv

og privatliv til at gå hånd i hånd.

Det blev også nævnt, at hospitalets muligheder for at

imødekomme befolkningens forventninger og krav i

stigende grad kommer til at afhænge af hospitalets

evne til at kvalificere medarbejderne til at udføre opgaver,

som de ikke lige var uddannet til oprindeligt.

Samarbejde - internt og eksternt

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning indebærer en

stærk centralisering med omfordeling af hospitalsopgaverne.

Det enkelte hospitals behandlingsrepertoire bliver

smallere, men til gengæld skal hospitalet løse flere af den

type opgaver, det bliver tildelt - efter devisen “øvelse gør

mester”. Samtidig udfordres akuthospitalerne på en anden

led - de skal nemlig sikre, at den akutte patient modtages

af læger, som arbejder sammen på tværs af deres

specialer i én og samme akutafdeling. Herudover er det

af afgørende betydning for Regionshospitalet Viborg at

få etableret et godt samarbejde med Regionshospitalet

Silkeborg om såvel akutte som elektive patienter fra området.

Nye måder at organisere patientbehandlingen på - og

samarbejde med den private hospitalssektor på ensartede

konkurrencevilkår var også blandt de mange emner, der

blev udnævnt til udfordringer på “Store uddannelsesdag”.

Chefredaktør Lars Norup fra Viborg Stifts Folkeblad

styrede debatten.

7


Resultatlister fra “Store uddannelsesdag”

På sportspladsen svedte kendisser fra sports- og politi-

ker-verdenen, hospitalets leverandører og ansatte spon-

sorkroner ind til fordel for hospitalsklovnerne - godt hjul-

pet af hospitalsklovnerne selv og sports-eventmageren

Niels Ole Pedersen, som speakede i samtlige seks timer,

løbet var i gang - uden at miste mælet.

“Store uddannelsesdag” 2009

Alt i alt blev der løbet 129.240 kroner ind til det gode

formål. Sponsorerne, som er hospitalets leverandører

og eksterne samarbejdspartnere, fremgår af resultattavlerne

nedenfor. Uden for holdkonkurrencen kørte

bjergbestigeren Mogens Jensen sit helt eget maratonløb

på motionscykel - 43 kilometer på fem kvarter.

8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009


“Store uddannelsesdag” 2009

Der var mange, der tog udfordringen op og prøvede at regne sig frem til de rigtige svar. Dem

var der mange af – og også nogle, der ikke var helt korrekte!

Tillykke til vinderen af vores præmie:

Anæstesisygeplejerske Anne Petersen, anæstesiafsnittet.

For en god ordens skyld, så kommer svarene:

1) Metronidazol-suppositorier findes som 1 g.

Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? 1000 mg

2) Digoxin tabletter findes som 62,5 µg.

Hvor mange mg indeholder hver tablet? 0,0625 mg

3) Der ordineres 17,5 mg prednisolon om morgen. Prednisolon-tabletter findes som 5 mg.

Hvor mange tabletter skal du hælde op? 3,5 tabletter

4) Der skal gives 16 IE insulin. Insulin findes som 100 IE/ml.

Hvor mange ml skal du give? 0,16 ml

5) Der skal gives 0,35 ml Innohep (10.000 IE/ml).

Hvor mange IE svarer det til? 3.500 IE

6) Et barn vejer 9,4 kg og skal have Panodil mikstur 24 mg/ml. Barnet skal have 15 mg/kg

per dosis. Den anbefalede dosis er 50 mg/kg/døgn.

a) Hvor mange mg Panodil skal barnet have per dosis? 141 mg

b) Hvor mange ml Panodil mikstur skal barnet have per dosis? 5,9 ml

c) Hvor mange mg Panodil anbefales der til barnet (per døgn)? 470 mg

d) Hvis barnet får 4 doser Panodil per døgn, er maksimum anbefalede dosis oversteget?

Ja

Hvad er styrken i

procent (%)?

Marianne Eg, børneafdelingen, og Linda Jeffery, hospitalsapoteket.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009

Hvad er styrken i

mg/ml?

Glukose 50 mg/ml 5% Glukose 50 % 500 mg/ml

Glukose 100 mg/ml 10% Glukose 5 % 50 mg/ml

Glukose 200 mg/ml 20% Glukose 15 % 150 mg/ml

7) Patienten skal have 75 g glukose.

Hvor mange ml skal der gives af en 15% opløsning? 500 ml

8) Der ordineres 200 ml glucose 15% til en patient. Infusionstiden er 6 timer.

Hvad er infusionshastigheden i ml/time? 33,3 ml/time

9) 50 ml infusionskoncentrat Magnesiumsulfat 1 mmol/ml skal fortyndes med natriumklorid

0,9 % infusionsvæske til 0,05 mmol/ml.

Hvor mange ml natriumklorid infusionsvæske skal der tilsættes? 950 ml

9


RH VSK’s forskningspulje 2009 uddelt • Ambulancekørsel fra 1. december

225.000 forskningskroner uddelt

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups forskningspulje for 2009 er på 225.000 kr. Hospitalsledelsen har netop

fordelt puljen efter prioriteret indstilling fra hospitalets forskningslektorer til følgende 10 forskningsprojekter:

• Lene Søndergaard Larsen:“Patient-patient-relationer.

Hvilken betydning har medpatienter for kræftpatienters

sygdomsopfattelse, indlæggelsesforløb

og oplevelse af at være patient”. 40.000 kr.

• Helle Damgaard Zacho:“Værdi af knoglescintigrafi

hos patienter med nydiagnosticeret prostatacancer”.

10.000 kr.

• Brian O. Kloster: “Induktion og laparoskopisk assisteret

behandling af eksperimentelle aortaaneurismer”.

40.000 kr.

• Mette Høgh Christensen:“Dermal vasodilatation og

protein ekstravasation hos patienter med langvarig

diabetes kompliceret med proteintabende nefropati”.

15.000 kr.

• Vibeke Andersen:“Er tarmens beskyttelse mod skadelige

stoffer i tarmen nedsat hos patienter, der

udvikler kronisk tarmbetændelse”. 40.000 kr.

• Inger Lauge:“Forebyggelse af vægtudvikling blandt

personer med nyopstået rygmarvsskade. En individuel

målrettet tværdisciplinel indsats”. 10.000 kr.

• Jes Lindholt: “Screening men for abdominal aortic

aneurysms: A decision-analytic model of lifetime

cost-effectiveness”. 25.000 kr.

• Lars Jelstrup Petersen:“Perifere smertemekanismer

ved inflammation”. 25.000 kr.

• Claus HedeboThygesen:“Karakterisering af inflammatorisk

respons og sensoriske reaktioner af endotoxin

i huden hos raske forsøgspersoner”.10.000 kr.

• Steffen Bank:“Actinobaculum schaalii, en opportunistisk

uropatogen hos visse patienter”. 10.000 kr.

Der var indsendt ansøgning om økonomisk støtte til

yderligere fem projekter, som det ikke var muligt at

støtte inden for puljens ramme.

AMK-vagtcentralen, Region Midtjylland

Ændringer fra 1. december 2009

Bestilling af ambulancekørsler og liggende befordring skal fra 1. december 2009 ske via følgende telefonnumre:

• Ambulancekørsel i hastende og livstruende situationer:

70 113 116 (i stedet kan anvendes selvvalgsnr. 2020 eller 2021)

• Liggende befordring og ikke-hastende ambulancekørsler:

70 236 257 (i stedet kan anvendes selvvalgsnr. 3608)

AMK-vagtcentralen har åbent for telefonisk henvendelse fra sundhedspersonale alle dage døgnet rundt.

Se i øvrigt retningslinjer bragt i skopet uge 45.

10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009


Nye arbejdsgange for varemodtagelse i ILM • Skolekørsel med syge elever

Varemodtagelse af kontorartikler,

isenkram og kalendere

Hospitalsledelsen har besluttet at omlægge dele af arbejdsgangen vedrørende varemodtagelsen i ILM. Det drejer

sig om varer, der tidligere blev udleveret fra centraldepotet, nemlig kontorartikler og isenkramvarer, og omfatter aktuelt

leverandører som Lyreco, Bent Brandt og Provinsforlaget. Andre varekategorier er ikke omfattet af ændringen.

Fra og med mandag den 30. november foretager centraldepotet central-varemodtagelse af kontorartikler

og isenkram bestilt gennem ILM.

Centraldepotet vil åbne pakken og kontrollere, om varen er intakt og i overensstemmelse med følgesedlen. Følgesedlen

vil blive stemplet med teksten:

Ordren er varemodtaget i

ILM

Centraldepotet

Følgesedlen vedlægges pakken og udsendes til afdelingen. Centraldepotet foretager herefter den elektroniske

varemodtagelse i ILM.

Ved fejlbestillinger, fejlleveringer og returneringer er det den bestillende afdeling, der kontakter leverandøren, aftaler

returnering og fremsendelse af kreditnota.

Returvaren sendes til centraldepotet straks efter, at returneringen er aftalt med firmaet vedlagt oplysning om returnerende

afdeling og reference person/telefonnummer. Der må IKKE skrives på originalemballagen.

Vi er overbeviste om, at afdelingerne vil opleve dette som en stor lettelse i hverdagen.

Økonomifunktionen

Ny fremgangsmåde ved ansøgning

om kørsel med syge elever

Der er kommet nye ansøgningsskemaer, der fremover skal bruges til kørsel med elever, der er midlertidigt syge

eller kommet til skade.

De kan findes på Viborg Kommunes hjemmeside under Børn & Unge, Kørsel med elever.

Magne Juhl, ledende overlæge

ortopædkirurgisk afdeling

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009

11


Hospitalsansatte stod i kø for at

få målt lungefunktion

International KOL-dag

Medicinsk afdelings lungemedicinske sektion var igen i år ude med spirometriapparater og gode råd, da der var

international KOL-dag onsdag den 18. november.

- Vi har tidligere stillet op i indkøbscentre og på biblioteker med tilbud til forbipasserende om at få målt lungefunktion.

I år valgte vi at fokusere på hospitalets ansatte. Om formiddagen kunne personalet på Regionshospitalet Skive

få målt lungefunktion i lungeambulatoriet - og om eftermiddagen fik personalet på Regionshospitalet Viborg det

samme tilbud i forhallen, fortæller overlæge Michael Skov Jensen fra lungemedicinsk sektion.

Tilbuddet var annonceret på intranettet og pr. mail. I Skive udførte lungemedicinerne 27 undersøgelser - og i Viborg

blev det til 105 undersøgelser. Som det ses af billedet ovenfor fra Viborg, måtte de interesserede indstille sig

på kort ventetid, som dog let blev overstået i selskab med gode kolleger.

- I Skive kom der udelukkende personale - i Viborg skønner vi, at 65 procent var ansatte. Resten var forbipasserende

pårørende og patienter. Hver tiende af de undersøgte blev opfordret til at kontakte deres egen læge på grund af

symptomer på fx KOL eller astma. Det er ikke så mange, som når vi stiller op med vores tilbud til den almindelige

befolkning, siger Michael Skov Jensen.

12 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009


Personalia

25-års-jubilæum

Lægesekretær Birgitte Fruergaard

har 25-års-jubilæum den 2. december 2009.

Derfor vil vi gerne invitere til

reception i kaffestuen, BDA, Regionshospitalet Skive

FREDAG DEN 27. NOVEMBER 2009 klokken 09.30

Med venlig hilsen

afdelingsledelsen, billeddiagnostisk afdeling

Vi vil gerne sende en stor ros til vores

sekretærer på patologisk institut

De har med dygtighed og stor succes overtaget bioanalytikernes meget tidskrævende

arbejde med at efterlyse manglende rekvisitioner på modtagne prøver; at opklare

uoverensstemmelser mellem prøveoplysninger og modtagne prøver - eller at udrede

helt manglende patient-identifikation.

Vi har således fået frigjort tid til de reelle laboratorieopgaver.

Med kærlig hilsen

bioanalytikerne på patologisk institut

Månedens buket

Vi vil gerne indstille vores socialrådgiver Merete Ley til månedens buket.

Begrundelse herfor er at Merete arbejder hurtigt, er meget engageret, opsøgende,

handlekraftig og indlevende. Hun påtager sig mere, end hun bliver bedt om, men

virker aldrig fortravlet. Hun er synlig for både personale og patienter. Vi er så glade

for at have Merete tilknyttet neurorehabiliteringen - hun er der, når vi har brug

for hende, og hun finder mange kreative løsninger og bruger mange kræfter på

at finde den bedste løsning. Vi nyder, når hun “lige kommer forbi” vores afdeling,

og her opfanger hun problemstillinger, som hun hurtigt handler på. Derudover er

hun et positivt og glad menneske med et stort socialt engagement, der er meget

inspirerende at arbejde sammen med. Hun er en stor gevinst for vores afdeling!

Indstillingen kommer fra neurorehabiliteringen i Skive

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009

13


“Det orange skema”

bliver en del af EPJ

EPJørnet: “Det orange skema” i EPJ

EPJ

Pr. 30. november 2009 bliver den del af “det orange skema”, som kirurgen og anæstesien udfylder,

erstattet med en SFI-handling i EPJ.

Det er meningen, at patienten fortsat selv udfylder sin side af “det orange skema” inden kontakten til hospitalet.

Patientens side skal så scannes ind i EPJ.

Sådan finder du “det orange skema”:

• Log på EPJ på dit eget afsnit eller på overafdeling

• Gå til Aktuel Status-fanen

• Brug Opret-knappen og opret ny SFI-handling

• Vælg “Oplysningsseddel” og udfyld felterne. Felterne svarer til det, der også tidligere skulle udfyldes.

Når anæstesien senere skal udfylde sin del af “Oplysningsseddel”, eller man senere vil se det udfyldte, vælges det

fra listen under Handlinger.

“Det orange skema” er blevet til

“Oplysningsseddel” i EPJ.

14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009


Nyt fra fagbiblioteket

Nye bøger

McMinn’s color atlas of foot and ankle anatomy /

Bari M. Logan … [et al.] / 3rd ed.

St Louis: Mosby, 2004.

130 sider.

Bogens placering: Ortopædkirurgisk afdeling. Viborg

Mindfulness – smerte / Eve Bengta Lorenzen

København: Mindfullife, 2008

1 cd, ca. 63 min.

Placering: Paraplegifunktionen. Viborg

Motorisk usikre børn / Helle Østergaard

København: Munksgaard Danmark, 2008.

312 sider, ill.

Bogens placering: Fysioterapien. Viborg

Neonatologi: Det raske og det syge nyfødte barn /

Birgit Peitersen … [et al.] / 3. udg.

København: Nyt Nordisk Forlag, 2008.

350 sider, ill.

Bogens placering: Svangre/barsel sengeafsnit Y07.

Viborg

Å se og å innse: om ulike former for evidens / Kari

Martinsen … [et al.]

Oslo: Akribe, 2009.

179 sider.

Bogens placering: Børneafdelingen. Viborg

Skæld ud på Gud / Preben Kok / 2. udg.

København: Information, 2009.

119 sider, ill.

Bogens placering: Skadestue/modtagelse. Viborg

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009

Smerter: Baggrund, evidens og behandling \ Troels

Staehelin Jensen … [et al.] / 2. udg.

København: FADL´s Forlag, 2009.

393 sider, ill.

Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg

Sundhedspædagogik for praktikere / Ruth Mach-

Zagal … [et al.] / 3. udg.

København: Munksgaard Danmark, 2009.

228 sider.

Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg

Supervision i sundhedsprofessioner: Perspektiver

og metoder / Anne Juutilainen

København: Hans Reitzels Forlag, 2008.

209 sider, ill.

Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg

Sår: Baggrund, diagnose og behandling / Finn Gottrup

… [et al.] / 2. udg.

København: Munksgaard Danmark, 2008.

454 sider, ill.

Bogens placering: Paraplegifunktionen. Viborg

Teori U: Lederskab der åbner fremtiden mod en ny

social teknologi – presencing / C. Otto Scharmer

Hinnerup: Ankerhus Forlag, 2009.

484 sider, ill.

Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg

Videnskabsteori for begyndere / Torsten Thurén /

2. udg.

København: Rosinante, 2009.

208 sider.

Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg

15


Recto-skopet er tilbage i næste uge • Staff-meeting 2. december • Reminder

Recto- er

tilbage!

Redaktionen, der “tirrer, hvor andre tørrer”.

Spalten for de bagkloge, der fokuserer på de mere bagvendte aspekter af vores travle kliniske hverdag.

Hvem står nu for tur til at blive hængt ud i Recto-skopet? Glæd dig til næste nummer af skopet!

Indbydelse til staff-meeting

onsdag den 2. december 2009

Program ved klinisk biokemisk afdeling:

Vurdering af nyrefunktion på basis af biokemiske markører

ved overlæge Axel Brock, overlæge Else Randers og cand.scient. Erland Erlandsen.

Næste møde er planlagt til onsdag den 16. december 2009 ved klinisk mikrobiologisk afdeling.

På staff-meetings fremlægges forskningsresultater eller andre nyheder af tværfaglig betydning for Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerups behandlingskvalitet som et hele.

Alle er velkomne, men de fremlagte informationer er kun en del af hospitalets stigende informations- og undervisningstilbud,

hvorfor fremmøde naturligt bør nedprioriteres, når der foregår vigtige aktiviteter på egen afdeling.

Staff-meeting foregår klokken 8.00 til 8.45 på Regionshospitalet Viborg i lokale 21-22.

Prag, KMA

Husk foredragsaften med Eskild Ebbesen

“Guldsejleren” fra OL- og VM-succesen “Guldfireren”, Eskild Ebbesen, holder foredrag i regi af efteruddannelsesudvalget

10. december klokken 19.00 på Regionshospitalet Viborg.

Sidste frist for tilmelding er 26. november til Randi Aagaard, kvalitets- og forskningsafdelingen.

Se omtale i skopet uge 46 - side 16.

16 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Ledige job

Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge 47 / 2009 med ansøgningsfrist efter 26. november

2009. Opslagenes fulde ordlyd kan ses på “www.regionshospitalet-viborg.dk/job”. Har du ikke mulighed for

at se opslaget på hjemmesiden, kan du bestille et print i kommunikationsafdelingen på lokal 2593 eller 2594.

Afdelingslæge

Organkirurgisk afdeling

Organkirurgisk afdeling søger afdelingslæge fra 1. januar

2010 eller efter aftale.

Ansøger skal være speciallæge i kirurgi eller kirurgisk

gastroenterologi. Organkirurgisk afdeling er opdelt i

kirurgisk gastroenterologisk, mammakirurgisk og urologisk

sektion. Ansøger vil udelukkende blive tilknyttet

kirurgisk gastroenterologi såvel i dagtiden som i vagttiden.

Der er en vis udefunktion i Kjellerup. Allokering

til et særligt interesse- og ansvarsområde forventes.

Ansøgning 306 senest 11. december 2009 med morgenposten.

--------------------------------------------------------------------------

Fysioterapeuter

Terapiafdelingen

Fysioterapien i Skive søger to barselsvikarer for fysioterapeut

på fuld tid - dels fra 1. januar 2010 eller snarest

derefter til 30. september 2010; dels fra 1. februar 2010

til 30. september 2010.

Arbejdsopgaverne er undersøgelse, behandling og rehabilitering

af hjerneskadede patienter indlagt i neurorehabiliteringsafsnittene.

Herudover vil der i det ene

vikariat indgå ambulant behandling og specialiseret

genoptræning individuelt eller på hold af ortopædkirurgiske

og reumatologiske patienter. Der er weekendvagtordning.

Vi forventer, at du har erfaring inden for

neurorehabilitering eller interesse i at arbejde inden for

det neurologiske speciale. Du har et positivt livssyn og

en positiv indstilling til mennesker med funktionsnedsættelse

på grund af hjerneskade. Du er indstillet på at

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009

opsøge og integrere ny, monofaglig viden i praksis, og

du deltager aktivt i et godt fungerende tværfagligt og

tværsektorielt samarbejde. Vi tilbyder et spændende,

udfordrende job i en afdeling, der fokuserer på kvalitet

og faglighed, og som arbejder målbevidst med evidensbasering

af vores ydelser. Du får engagerede og

kompetente kolleger, der brænder for deres afdeling!

Ansøgning 307 senest 30. november 2009 klokken 12.

--------------------------------------------------------------------------

Afdelingssygeplejerske

Anæstesi- og operationsafdelingen

Operationsafsnittet Viborg/Kjellerup søger afdelingssygeplejerske

fra 1. januar 2010 eller snarest derefter.

Vi søger en leder, der har lyst og evne til at arbejde

med ledelse, og som har lyst og evne til at arbejde i

et travlt miljø, hvor lederen i samarbejde med personalet

hele tiden er med i ændringerne for at optimere

opgaveløsningerne. Du kan varetage arbejdet med at

sikre kvalitet og udvikling af operationsspecialet. Og

du kan medvirke til, at vi fortsat har høj produktivitet,

effektivitet og god trivsel i afsnittet. Vi forventer, at du

har erfaring som operationssygeplejerske.

Regionshospitalet Viborg er akuthospital. På Regionshospitalet

Kjellerup udføres alene dagkirurgiske aktiviteter.

Operationsafsnittet Viborg/Kjellerup er opdelt

i tre grupper med opgaver i såvel Viborg som Kjellerup.

Det er til gynækologi-karkirurgi-urologi-plastikkirurgigruppen,

vi søger en afdelingssygeplejerske. Specialiseringen

afføder behov for tæt samarbejde med afde-

... Fortsættes side 19

17


Invitation til innovation – gå-hjem-møde

Invitation til innovation

MTIC og CareTech Innovation er en del af Vækstforum for Region Midtjyllands

megasatsning inden for erhverv-sundhed.

I de næste par år har vi til opgave at identificere og støtte nye innovations-projekter

inden for de to fokusområder bio/medicoteknologi (MTIC) og sundheds-it

(Caretech) for at styrke erhvervs-udviklingen på sundhedsområdet.

Som led i dette vil vi besøge hospitalerne i Region Midtjylland. På disse besøg vil vi

gerne i kontakt med jer, der kan tænkes at have projektideer inden for de to

områder. Ideer, der vil kunne realiseres, men som mangler sparring, kompetencer,

partnere og/eller støtte hertil. Vi vil således gerne i kontakt med både klinikere og

administrativt personale.

Vi afholder derfor

gå-hjem-møde

mandag den 14. december 2009 klokken 15.00-16.00

Regionshospitalet Viborg, mødelokale 22

Yderligere information om de to megasatsninger kan findes på:

www.caretechinnovation.dk og www.mtic.dk

Tilmelding

Senest den 7. december til Susanne Brøndberg på:

sbr@alexandra.dk eller telefon 8942 5758

18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Næste intro for nyansatte

... Ledige job

- fortsat fra side 17

lingssygeplejersken i anæstesiafsnittet for tilsvarende

kirurgiske områder.

Ansøgning 308 senest 4. december 2009 med morgenposten.

--------------------------------------------------------------------------

Anæstesisygeplejersker

Anæstesi- og operationsafdelingen

Anæstesiafsnittet Viborg/Kjellerup søger anæstesisygeplejersker

37 timer pr. uge fra 1. januar 2010 eller

snarest derefter. Vi kan tilbyde job til engagerede, dygtige

anæstesisygeplejersker, der gerne vil være med til

at udvikle afsnittet.

Regionshospitalet Viborg er akuthospital med stor aktivitet

døgnet rundt. På Regionshospitalet Kjellerup udføres

alene dagkirurgiske aktiviteter. Anæstesiafsnittet

er inddelt i tre specialegrupper, der løser opgaver i såvel

Viborg som Kjellerup. Der er mulighed for at rotere

mellem grupperne. Anæstesiafsnittet har desuden en

anæstesisygeplejerske i vagt døgnet rundt på Regionshospitalet

Skive og varetager funktioner i akutbilen i

Skive. For tiden arbejder vi med at øge specialiseringen

- hvor målet er at skabe større overskuelighed, styrke

samarbejdet og øge kvaliteten i den kliniske indsats.

Ansøgning 309 senest 12. december 2009 med morgenposten.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2009

Er du interesseret i et stillingsopslag, som du

ikke har mulighed for at se elektronisk på vores

hjemmeside, kan du bestille et print af det i

kommunikationsafdelingen,

lokal 2593 eller 2594.

Operationssygeplejerske

Anæstesi- og operationsafdelingen

Operationsafsnittet Viborg/Kjellerup søger sygeplejerske

37 timer pr. uge fra 1. januar til 31. december 2010.

Vi kan tilbyde job til en engageret, dygtig sygeplejerske,

der gerne vil være med til at udvikle afsnittet.

Regionshospitalet Viborg er akuthospital med stor

aktivitet døgnet rundt. På Regionshospitalet Kjellerup

udføres alene dagkirurgiske aktiviteter. Operationsafsnittet

er inddelt i tre specialegrupper, der løser opgaver

i såvel Viborg som Kjellerup. Der er mulighed for

at rotere mellem grupperne. For tiden arbejder vi med

at øge specialiseringen - hvor målet er at skabe større

overskuelighed, styrke samarbejdet og øge kvaliteten

i den kliniske indsats.

Ansøgning 310 senest 12. december 2009 med morgenposten.

Næste introduktion for nyansatte holdes 1. december

2009 fra klokken 8.00 til 15.00 i mødelokale 22.

Herudover er der introduktion for nyansatte klokken

8.00 til 15.00 i mødelokale 22:

• 4. januar 2010

• 1. februar 2010

• 1. marts 2010

Med venlig hilsen HR-afdelingen, lokal 2583

19


Kantinemenu i uge 49

Kantinen serverer 30. november - 6. december

skopv0910.pmd

3.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Kyllingebryst på ris-ærtebund med

grovbrød.

Oste-skinkesalat med flute.

Græsk pastasalat med flute.

Torskerognsalat med rejer og flute.

Croissant med hønsefyld.

Fiskesalat med dressing, rejer,

citron og grovbrød.

Hønsesalat Madagascar med flute.

Chilistykker med salat, æg og rejer.

Tunmousse med rejer, dildcreme og

flute.

Omelet med skinke, lucernespirer,

tomat og rugbrød.

Svensk pølseret.

Hamburgerryg med gratinerede

kartofler.

Karbonade med stuvede

grønærter.

Blomkålsgratin med kryddersmør,

blandet salat og flute.

Kalkunschnitzel med karrykartofler

og gulerodsråkost.

Gratineret fiskemedaljon på

grøntsagsbund og flute.

Græske oksekødsfrikadeller

med grillede grøntsager.

Porresuppe.

Karbonade med kartofler, skysovs og majs.

Æblegrød med mælk.

Italiensk suppe.

Paprikagryde med løse ris og råkost.

Citronfromage.

Tomatsuppe med nudler.

Fyldte rødspætter med rejer, kartofler, karotter og hollandaisesovs.

Jordbærgrød med mælk.

Gule ærter.

Sprængt kam med kartofler, broccoli, legeret sovs, sennep og

rødbeder.

Henkogt fersken med flødeskum.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Italiensk farsbrød med skysovs, kartofler og råkost.

Kirsebærgrød med mælk.

Kogt oksekød med peberrodssovs, ærter og kartofler.

Blommegrød med mælk.

Svinekam med kartofler, skysovs og asier.

Pandekager med jordbærsyltetøj.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort.

© skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: “www.regionshospitalet-viborg.dk”.

skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag.

Deadline for indlæg til skopet: Torsdag kl. 15.30 for indlæg til skopet i den følgende uge. Job-opslag skal være HR-afdelingen i hænde senest torsdag kl. 11.00.

Redaktion: Kommunikationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: 8927 2593, kalder 7-2593; e-post: “susanne.m.overgaard@Viborg.RM.dk”). Karl Aage Dissing

(tlf. direkte: 8927 2594; e-post: “karl.aage.dissing@Viborg.RM.dk”).

Layout-skabelon: Nida Nielsen.

Sats: Kommunikationsafdelingen.

Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl. 7.30-14) (tlf. direkte: 8927 2934; e-post: “lisbeth.justesen@Viborg.RM.dk”). Kommunikationsafdelingen:

Nida Nielsen, (tlf. direkte: 8927 2595; e-post: “nida.nielsen@Viborg.RM.dk”).

Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade.

Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

More magazines by this user
Similar magazines