Skopet uge 3-4 - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Skopet uge 3-4 - Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborg, Skive

Uge 3 - 4 I 20. januar I 2011

Så kom underskriften!

Med sundhedsministerens underskrift fik hospitalet en “julegave”, der rækker langt ind i fremtiden. Side 4

2 11-

2 12

Besparelser

Regionen har fremlagt sin spareplan. Den

får store konsekvenser for RH VS, der må

bære en stor del af besparelserne. Side 6

Europas bedste!

Side 15

Den travleste dag,

nogen kan huske

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 1

Side 8


Uge 3-4 I 20. januar I 2011

Deadline til Skopet uge 5-6/2011:

Torsdag den 27. januar 2011 klokken 15.30 til

Susanne M. Overgaard.

Skopet er medarbejderblad for Regionshospitalet

Viborg, Skive.

Skopet udkommer hver anden torsdag - i 2011 i

ulige uger bortset fra uge 27, 29 og 51.

Skopet trykkes i 800 eksemplarer og udkommer

desuden på hospitalets hjemmeside:

www.regionshospitalet-viborg.dk > Om hospitalet.

Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Redaktion:

Susanne M. Overgaard, kommunikationsafdelingen,

tlf. 7844 1113 / mobil 7844 1114 /

e-post: susanne.m.overgaard@viborg.RM.dk

Lene Christensen, kommunikationsafdelingen,

tlf. 7844 1111 / mobil 7844 1112 /

e-post: lene.christensen1@viborg.RM.dk

Foto: Lisbeth H. Justesen, klinisk foto, tlf. 7844 3060

/ e-post: lisbeth.justesen@viborg.RM.dk

Foto / grafik: Nida Nielsen, kommunikationsafdelingen,

tlf. 7844 1117 /

e-post: nida.nielsen@viborg.RM.dk

Indlæg til næste nummer:

Deadline til Skopet uge 5-6 /2011:

Torsdag den 27. januar klokken 15.30 til

Susanne M. Overgaard.

Job-opslag skal dog være HR-afdelingen i hænde

senest torsdag den 27. januar klokken 11.00.

Nyheder på intranettet:

Skopets redaktion opdaterer løbende hospitalets

intranet med nyheder. Nogle nyheder kan kun læses

på intranettet og vil ikke senere kunne læses

i Skopet.

Skriv selv på intranettet!

Hospitalets medarbejdere er velkomne til at benytte

sig af muligheden for at få et budskab hurtigt

formidlet ud til kollegerne på intranettet, dels

via “Skriv selv-beskeder”, dels via “Kalender” og

“Opslagstavler”, som der er adgang til fra intranettets

forside.

2

Nyt fRa HoSpItalSlEDElSEN

Besparelser, afskedigelser og omstilling – men hospitalet har perspektivet i behold.

Godt nytår!

Det er et krævende nyt år, vi er trådt ind i for Regionshospitalet Viborg, Skive – og

for regionen generelt.

Lykkeligvis kom vi ind i 2011 med et nyerhvervet endeligt tilsagn fra regeringen om

medfinansiering af en udbygning og renovering af hospitalet i Viborg til 1,164 mia.

kroner. Det, der formentlig i 2018 vil danne rammen om et komplet akuthospital.

Region Midtjyllands direktion indledte året med at fremlægge en spareplan: Omstilling

til fremtidens sundhedsvæsen. Den kom, alt imens vi internt på hospitalet

er godt i gang med en hård omstilling til ”projekt budgetbalance”.

Regionens spareplan, som den er lagt frem til politisk stillingtagen, kan være barsk

læsning. Sammen med RH Randers og Grenaa skal vi løfte næsten halvdelen af den

samlede besparelse. Det kan ikke ske, uden det kan mærkes. Vi er selvsagt bekymret

for, at vi kan miste gode og velfungerende specialer og med det også dygtige og

engagerede medarbejdere fx på ØNH, KMA og fra medicinske afsnit.

Regionsrådet er ude i et tvunget træk. Det nytter ikke at klynke og pege fingre. Alle

skal nødvendigvis bidrage. Hvis ikke regionen finder besparelser på strukturen, skal

vi ud med grønthøsteren – igen - men der er intet at høste på afdelingernes jorde

for nuværende.

Når det ikke kan være anderledes, så må vi acceptere, at der er noget, der ikke længere

skal være på vores matrikel i Viborg. Heldigvis ser det ud til, at Skive får mulighed

for at beholde neurorehabiliteringen med få ekstra senge.

Vi må også acceptere, at der stilles yderligere krav til vores effektivitet. Det vil presse

vores afdelinger og medarbejdere til at udfordre de aktuelle patientforløb og

måden at tilrettelægge arbejdet på. Vi skal finde nye og endnu mere effektive løsninger

i samarbejde med praktiserende læger og kommuner.

Det kræver sit hospital at kunne mestre det, men vi er sikre på, at også den opgave

kan vi stå sammen om.

En fusion med Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter er også i omstillingsplanen.

Vi må ikke være bange for endnu en fusion. Vi er i forvejen et hospital

med et fantastisk miks af kolleger med rod i mange forskellige hospitaler og organisationer.

Nok er det politikerne, der skal træffe afgørelse om sammenlægninger

og fusioner - og det er også sket for vores hospital mange gange. Alligevel har

vi på det, der nu er Regionshospitalet Viborg, Skive, bevist, at vi formår at trække

på samme hammel som en helhed. Vi har en ”midt-kultur”.

Den kultur ændrer regionens spare- og omstillingsplan ikke ved. Og skulle fusionen

blive aktuel, ja så kan vi fortsætte den kultur i fællesskab med kollegerne der. Vi ved

med os selv, vi kan fusionere - også så der kan komme én styrket organisation ud af

det med respekt for de forskellige matrikler og for de specialer og holdninger, som

vi hver især i givet fald vil bringe ind i det.

Nu afventer vi politikernes beslutning. Mens vi gør det, kan vi glæde os over det endelige

tilsagn fra regeringen om en meget stor pose penge til at udbygge og forbedre

hospitalet i de kommende seks-syv år. Udbygningsplanerne styrker vores

muligheder for fortsat faglig udvikling til gavn for patienterne. Regionshospitalet

Viborg bliver det store akuthospital i midten af regionen og samtidig et af de tre

største akuthospitaler i Region Midtjylland. Langt ind i fremtiden har vi en rolle som

fuldt udbygget akuthospital - som ”Dit hospital i midt’en - døgnet rundt”.

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


Skopet og intranettet i parløb

med information til hospitalets medarbejdere

Skopet kommer fremover hver anden uge. til gengæld vil mange nyheder og korte beskeder komme langt hurtigere ud på

intranettet.

Skopet vil fremover være et 14-dages-blad. I 2011 kommer

det i de ulige uger (bortset fra uge 27, 29 og 51). Den direkte

anledning til ændringen er hospitalets vanskelige økonomiske

situation. Der er penge at spare - under forudsætning af,

at bladets volumen ikke bliver større, end da det udkom en

gang om ugen.

Reduktionen i de trykte informationer kommer dog ikke til at

betyde, at I bliver begrænset i jeres daglige adgang til at få

intern information om jeres arbejdsplads. Det kommer blot

til at betyde, at I nu i stedet skal finde en del informationer

på hospitalets intranet, som pr. årsskiftet er blevet relanceret

i ny forklædning og med endnu bedre funktionalitet - se

særskilt artikel herom på side 12-13.

I kommunikationsafdelingen vil vi gøre vores til, at I kommer

til at opleve ændringen som en fordel. I vil få nyheder på intranettet,

mens de endnu er friske, og I får gode muligheder

for selv at publicere korte beskeder, jeres arrangementer og

lignende hurtigt og nemt. Større artikler med baggrundsviden

vil finde deres plads i Skopet. Og selvfølgelig vil de vigtigste

nyheder både blive omtalt på intranettet og i Skopet,

Regionshospitalet

Viborg, Skive

Så kom underskriften!

Regionen har fremlagt sin spareplan. Den

får store konsekvenser for RH VS, der må

bære en stor del af besparelserne. Side 6

da der jo stadig er mange medarbejdere, som ikke har pc’en

som deres vigtigste arbejdsredskab. I hvert nummer vil der

også komme en reminder om de nært forestående arrangementer,

som er annonceret på intranettets kalender. Som

noget nyt kommer hospitalsledelsen til orde i en selvstændig

klumme i hvert nummer af Skopet på side 2. På denne side

vil I også finde bladets kolofon, hvor der bl.a. er information

om deadline til næste nummer af Skopet.

Vi har benyttet lejligheden til at relancere Skopet i et opfrisket

layout, hvor vi samtidig har gjort mere ud af den journalistiske

prioritering og en forhåbentlig mere overskuelig

præsentation af indholdet.

Skopets redaktion modtager fortsat meget gerne jeres artikler

eller hører gerne fra jer, hvis I har ideer til emner, vi

kunne tage op. Er der noget, I synes, vi bør vide - også om

bladets ændring - er vi naturligvis også særdeles lydhøre.

Med venlig hilsen

redaktionen, kommunikationsafdelingen

Regionshospitalet Viborg, Skive

Uge 3 - 4 I 20. januar I 2011

Med sundhedsministerens underskrift fik hospitalet en “julegave”, der rækker langt ind i fremtiden. Side 4

2 11-

2 12

Besparelser

Uge 50 - 52

16. december

2010

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 1

Europas bedste!

Den travleste dag,

nogen kan huske

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 3

Side 15

Side 8


Glædelig ”julegave” til hospitalet

Region Midtjylland og Regionshospitalet Viborg modtag den 22. december 2010 det endelige tilsagn med sundhedsminister

Bertel Haarders underskrift. Det betyder, at regeringen yder finansiel støtte til en udbygning og renovering af Regionshospitalet

Viborg for i alt 1,164 mia. kroner.

Regionshospitalet Viborg vil dermed blive det første hospital

i regionen med en fuldt udbygget akutmodtagelse, hvor

speciallæger modtager alle akutte patienter. Ud- og ombygningen

vil ske løbende, og i 2018 vil det hele efter planen stå

færdigt.

I november anbefalede regeringens rådgivende udvalg, Erik

Juhl-udvalget, at regeringen gav endeligt tilsagn til byggeplanerne,

og det skete altså lige op til jul med brevet fra Bertel

Haarder og kontorchef John Erik Pedersen fra Sygehuspolitisk

Center i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

- Selvom regionen har fremlagt sin store omstillingsplan, og

vi aktuelt på hospitalet står midt i besparelser på driften og

også må reducere i medarbejderstaben, så må det her være

et lyspunkt for os alle. Det er en fremtidssikring for os, at vi

får udvidet hospitalet og renoveret fx sengebygningen. Vi

får et moderne og fuldt udbygget akuthospital, hvor vi i nye

rammer kan levere den kvalitet, som er kendetegnet for os,

siger hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard.

Hospitalsledelsen understreger, at der selvfølgelig vil blive

en bred involvering fra relevante afdelinger, når detailplanlægning

skal i gang.

4

Illustration hovedindgang

I pressemeddelelsen, som hospitalet og regionen udsendte

om tilsagnet fra regeringen, siger direktør Ole Thomsen fra

Region Midtjylland bl.a.:

- Brevet med underskriften er en dejlig julegave - både til

Region Midtjylland og til Regionshospitalet Viborg. En meget

stor del af pengene skal gå til at bygge en stor, moderne

akutmodtagelse, som vil være med til at cementere Regionshospitalet

Viborgs status som fuldt udbygget akuthospital.

Hele pressemeddelelsen og brevet om endeligt tilsagn kan

læses på intranettet: Interne nyheder -> Flere interne nyheder.

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


Karkirurgisk afsnit V11-3 bliver til V08

overtager det midterste afsnit på etage 8 efter kirurgisk afsnit K08.

Som led i de igangværende besparelser og effektiviseringer

flytter karkirurgisk afsnit V11-3 fra 11. til 8. etage i sengebygningen.

Her overtager karkirurgerne det midterste

afsnit, som er blevet ledigt, efter at kirurgisk afsnit K08 lukkede

i december. Det karkirurgiske sengeafsnit vil efter flytningen

få betegnelsen V08. Flytningen sker 1. februar, og

samtidig reduceres afsnittets sengetal fra 16 til 12.

Helle Skytte, som er oversygeplejerske for såvel karkirurgisk

som kirurgisk afdeling, oplyser, at karkirurgisk afsnit V08 og

urologisk afsnit U08 arbejder på at knytte tættere bånd på

plejesiden. De to afsnit bliver naboer efter flytningen af karkirurgisk

afsnit, og de stiler mod et tværgående samarbejde

Nye vandrør i dele af

behandlingsbygningen

Håndværkere er for tiden i gang med at udskifte vandrør i

bygning 2 og 3 i behandlingsbygningen - dvs. den del af behandlingsbygningen,

der ligger vest for trafikcentret.

De gamle vandrør er slidte af ælde og hård brug - og der har

de seneste år været flere situationer med gennemtæring og

deraf følgende vandskader.

- Håndværkerne arbejder på højtryk - og hele renoveringsarbejdet

er afsluttet i uge 14, lover souschef i projektafdelingen

René Kjellerup.

Han tilføjer, at der i renoveringsperioden kan være problemer

med, at det varme brugsvand tilsyneladende er “væk”.

- Men det er det ikke. Bare lad vandhanen stå åben - så skal

det nok komme, lover han.

Nye retningslinjer for

hjertestop-behandling

Der er kommet nye retningslinjer for behandling af hjertestop

på Regionshospitalet Viborg, Skive.

Det drejer sig om følgende instrukser, der er blevet opdateret:

2.13.1.1 Erkendelse af hjertestop (DDKM 2.13.1)

2.13.1.3 Basal genoplivning (DDKM 2.13.1)

2.13.1.4 Avanceret genoplivning af voksne (DDKM 2.13.1)

eksempelvis i nattevagter samt i nogle aftalte nedlukningsperioder.

Også på sekretærsiden er der tilløb til et tættere

samarbejde mellem de to naboafsnit.

- Reduktionen i V08’s sengetal hænger sammen med Regionshospitalet

Viborgs samlede sengereduktion i de kirurgiske

sengeafsnit. Færre senge nødvendiggør en reduktion i

patientindtaget i afsnittet, og derfor er der nogle patientkategorier,

som vi fremover kun sjældent vil se i karkirurgisk

afsnit på Regionshospitalet Viborg, siger Helle Skytte. Som

eksempel nævner hun, at Regionshospitalet Silkeborg er på

vej med et center for behandling af åreknuder (varice-center).

Desuden oprustes der i videst muligt omfang inden for

dagkirurgi.

Nytårspersienner og

vindueshyl

Nytårsaften det herrens år 2010. Trettende etage. Tremmer

på tværs. Vinden tager til. Persiennernes ubønhørlige banken

mod ruderne konkurrerer med nytårsfyrværkeriets kanonslag.

Vindens hylen i de utætte vinduesrammer kæmper

om kap med heksenes hyl nede i byen. Gardinerne blafrer.

Medens stormen raser, stilner festlighederne af. Persiennernes

hamren og vindens hylen holder sygesengen vågen. Natten

er lang, og hvilen får vente til stormen lægger sig. Et beskedent

ønske: Må 2011 bringe ro til den syge. For en indenforstående

vil en saks og en tætningsliste kunne afhjælpe

dette gamle og vedvarende problem.

Godt nytår.

Kristian Aabo

medicinsk afdeling

Kommentar fra projektafdelingen:

En tiltrængt renovering af vinduerne i sengebygningen starter

i uge 5 og forløber derefter over de næste to-tre måneder.

Alle ruder udskiftes. De nye får indbyggede persienner og

solstoppende belægning. Alle tætningslister skiftes; mekaniske

dele efterses og repareres om nødvendigt. Sidst, men

ikke mindst, giver dette mulighed for, at vi kan fjerne de udvendige

persienner.

Vi vender snarest tilbage her i Skopet med en detaljeret tidsplan

for renoverigsarbejdet.

Projektafdelingen

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 5


RH Viborg, Skive i regionens omstillingsplan

Der er mange strukturelle ændringer på vej for Regionshospitalet Viborg, Skive i den spareplan, som regionen netop har

sendt i høring.

I det fremlagte forslag til en spareplan kommer ændringer

på Regionshospitalet Viborg, Skive til at bære en stor del af

besparelsen. I alt skal der på budget 2012 findes 500 mio.

kroner på regionens budget. Af dem skal 87,6 mio. kroner findes

ved ændringer på Regionshospitalet Viborg, Skive.

Hertil kommer en andel af den besparelse på 15 mio. kroner,

som regionen forudser ved fælles ledelse og administration

på Regionshospitalet Viborg, Skive og Regionshospitalet Silkeborg

og Hammel Neurocenter.

- Det går hårdt ud over os, men det kunne have været endnu

værre. Spareplanen ændrer ikke ved, at vi forbliver et fuldt

udbygget akuthospital med de specialer, der skal være på et

fremtidens akuthospital. Men det bliver hårdt, når vi samtidig

er i gang med vores egen spare- og effektiviseringsplan

og besparelser for 60 mio. kroner i 2011 for at få budgettet

til at nå sammen. Spareplanen, som regionen har fremlagt,

er jo med udgangspunkt i, at vi holder vores budget, siger

hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard.

Han ser dog regionens spareplan som en nødvendighed, selv

om der pludselig er sat turbo på centraliseringsprocessen.

Regionens økonomi bliver ikke bedre af at vente, men det er

voldsomt tunge regnestykker – ikke mindst når den lokale

økonomi også strammer.

Uddrag fra regionens spareplan:

6

fusion med HE Silkeborg

Fusion mellem Regionshospitalet Viborg,

Skive og Regionshospitalet Silkeborg

og Hammel Neurocenter til en

enhed med fælles ledelse og administration.

Klinisk vil der også blive en

fusion mellem specialerne i Silkeborg

og Viborg.

Øre-, næse-, halsafdelingen

Afdelingen nedlægges i Viborg og flyttes

til Vest. Fremover skal der være

ØNH-afdelinger i Vest og Århus med

udefunktion i hhv. Viborg og Randers.

Klinisk mikrobiologisk afdeling

Afdelingen nedlægges i Viborg. Klinisk

mikrobiologi i regionen skal samles i

Århus.

Klinisk immunologisk afdeling

Afdelingen nedlægges i Viborg. Klinisk

immunologi i regionen skal samles i

Århus.

Decentral tappefunktion og fraktionering

i Viborg.

onkologi

Klinisk onkologi fra Viborg flyttes til

Vest. Al onkologisk behandling samles

i Århus og Herning.

Mange job på spil

På Regionshospitalet Viborg, Skive blev på grund af besparelser

reduceret i antallet af medarbejdere med flere end

100. I 2011 kan hospitalets egen spareplan i værste fald betyde,

at yderligere 200 mister deres arbejde. Med regionens

nye forslag til besparende strukturændringer vil mange flere

skulle forlade arbejdspladsen i Viborg.

- Jeg er oprigtigt bekymret over, hvor mange kolleger der

kan komme til at miste deres job. Umiddelbart er der jo ikke

noget andet sted, de kan gå hen og finde et andet arbejde

inden for det, de brænder for. Samtidig skal vi midt i besparelser

og strukturændringer fortsat kunne levere faglig kvalitet

og holde fast i kompetenceudvikling. Det kommer til at

kræve meget af os og virker helt uoverskueligt lige nu, siger

næstformand i HMU, sygeplejerske Helle Balling Engelsen.

En spareplan med perspektiver

Næstformanden mener dog, at der trods det, der ligner en

massakre på medarbejderstaben, også er tænkt på Regionshospitalet

Viborg, Skive i fremtiden. Hospitalsenheden Silkeborg

har stærke specialer fx inden for neurorehabilitering,

reumatologi og ortopædkirurgi, mens Hospitalsenheden Viborg

kan supplere de specialer og samtidig være et fuldt udbygget

akuthospital. Tilsammen vil Viborg og Silkeborg kunne

give en styrket hospitalsenhed i midten af regionen.

Medicinske senge

I fusionen mellem Viborg og Silkeborg

skal der reduceres med 40 senge –

heraf halvdelen i Viborg.

Hæmatologi

De hæmatologiske afsnit i Holstebro

og Viborg samles i Viborg.

Neurorehabilitering

Neurorehabiliteringen i Lemvig lukkes.

Tre senge flyttes til Skive. Fremover

kun neurorehabilitering i Skive,

Holstebro, Hammel og Århus.

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


- Det her forslag lægger op til, at vi ikke i fremtiden bliver

helt så bredt specialiseret, som vi er i dag. Det er en ”down

sizing” af hospitalet. Til gengæld er der fremadrettet store

perspektiver i nogle af forslagene, når det handler om en fusion

med Silkeborg. Sammen med vores kolleger i Silkeborg

vil vi kunne udgøre et stærkt hospital med en respekt om de

særlige kendetegn, begge hospitaler har i dag, siger Jens Anton

Dalgaard.

Han understreger dog, at spareplanen foreløbig er et forslag.

Meget kan ændre sig, og uanset hvad der bliver sagt og

skrevet i medierne i den kommende tid, er det politikerne der

i sidste ende skal vedtage en spareplan.

Uddrag fra HMU’s høringssvar:

oMStIllINGSplaNEN, besparelser på RH Viborg, Skive

Besparelsesemner 2011 2012

Fødsler, RH Silkeborg til RH Viborg 5,0 12,6

Øre-, næse-, halsafd. til HE Vest -9,9 -39,7

Samling af mammakirurgi, stat. til amb. -0,3 1,2

Neurorehabilitering, 3 senge til Skive 0,4 2,3

Hæmatologi, fra HE Vest til Viborg

specifik medicin

Onkologi, fra RH Viborg til HE Vest

specifik medicin

Klinisk mikrobiologisk afd.

intern sparerunde

1,8

5,7

-8,0

-12,5

0,0

0,0

4,6

14,1

-31,3

-19,9

-18,4

0,4

Klinisk immunologisk afd. -1,0 -2,9

Klinisk biokemisk afd., centrifugering 0,6 1,8

Reduceret sengekapacitet (20 senge) -6,0 -15,0

Intensiv, RH Silkeborg til Viborg 1,3 5,0

I alt -22,9 -87,6

Fordeling af besparelserne på de enkelte områder, hvor Regionshospitalet

Viborg, Skive er en del af spareplanen: ”Omstilling

til fremtidens sundhedsvæsen”.

Regionshospitalet Viborg, Skive skal, hvis den fremlagte spareplan

vedtages politisk, spare 87,6 mio. kroner i 2012 af regionens

samlede besparelse på 500 mio. kroner.

Hertil kommer en andel af den besparelse på 15 mio. kroner,

som regionen forudser ved fælles ledelse og administration

på Regionshospitalet Viborg, Skive og Regionshospitalet Silkeborg

og Hammel Neurocenter.

Kort høringsperiode og politisk behandling

Regionens behov for at få realiseret besparelser er stort,

og derfor er der også forholdsvis kort proces i forhold til behandling

og vedtagelser. Mandag den 17. januar var der frist

for MED-systemet til at aflevere høringssvar til planen.

De 41 politikere i regionsrådet skal se på spareplanen og

høringssvar på budgetseminar den 25. januar, og den 31. januar

er der budgetforligsdrøftelser. Regionens forretningsudvalg

har spareplanen på dagsordenen den 8. februar, og

den 23. februar skal regionsrådet vedtage den omfattende

plan.

”Vi kan være bekymret for, om kommunerne og de praktiserende

læger kan løfte den store opgave, der vil være konsekvensen

af færre senge på de medicinske afdelinger. Den

bekymring underbygges, hvis man kaster et blik på den nuværende

massive overbelægning. Alene i den første uge af

januar var belægningsprocenten 113,6 på medicinsk afdeling.”

”De afledte afskedigelser - tillagt de kolleger vi allerede har

sagt farvel til og er ved at sige farvel til – gør ondt. Det er gode,

kompetente kolleger, hvor det er svært for os at få øje på,

hvor de umiddelbart kan finde et andet job inden for den hospitalsverden,

de brænder for.”

”Den fremlagte plan betyder serviceforringelser for brugerne

af hospitalet, og det er ikke mindst os som medarbejdere

og hospital, der skal se patienterne i øjnene i fremtiden.”

”Vi ser den foreslåede fusion mellem Regionshospitalet Viborg,

Skive og Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter

som en ny mulighed, der kan have store perspektiver

for patienterne - og samtidig også for medarbejderne på

begge hospitalsenheder.”

Besparelser

Klik på knappen på forsiden af hospitalets intranet. Her kan

du læse alle intranet-nyheder om regionens omstillingsplan

og finde link til regionens “spare-site”.

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 7


Den travleste dag, nogen kan huske

planlagte operationer blev aflyst ugen ud. Ekstra operationsstuer blev åbnet. Ventetiden i skadestuen var på den gode side

af seks timer, og overbelægningen på sengestuerne var massiv. Det hele skyldes vejrliget og vintersygdomme. Det har

aldrig været så slemt, lød det fra personalet.

Det var onsdag den 12. januar. Fra morgen kl. 7 til kl. 17 var

der ca. 90 patienter i skadestuen. Af dem blev 12 indlagt, og

knap 20 blev sendt hjem og skulle møde ind til operation hurtigst

muligt - en stor del af dem med håndledsbrud og andre

frakturer.

- Sneen ligger over isen, og så er der rigtig mange, der falder

hårdt. Der kommer patienter ind uafbrudt på skadestuen, og

vi har kaldt alt det mandskab ind, vi kan. Det er voldsomt, og

ingen her kan huske, at vi nogensinde har haft så travlt, sagde

oversygeplejerske Lene Rindom fra ortopædkirurgisk afdeling,

som også skadestue-modtagelsen hører under.

Hele døgnet den 12. januar var der 128 patienter gennem

skadestuen. Det tal havde formentlig været meget højere,

hvis ikke lægevagten havde taget sig af mange, og hvis ikke

mange var blevet sendt hjem med besked om at gå til egen

læge eller komme igen næste dag. På et normalt døgn i skadestuen

er der ca. 50 patienter - og det med flere småskader

end den travle onsdag.

lang ventetid i skadestuen

Den travle dag betød desværre også rigtig lang ventetid i

skadestuen. Mange patienter måtte vente i langt over seks

8

timer. Det selv om der var en ekstra læge til at vurdere patienterne

i venteværelset. De, der forsvarligt kunne sendes

hjem, blev sendt hjem, hvis skaden var af mindre karakter.

- Det er beklageligt, når vi må gøre det. Men vi kan simpelthen

ikke tage alle ind. Men vi behandler selvfølgelig alle dem,

der er kommet svært til skade, og som ikke umiddelbart kan

vente hjemme, sagde oversygeplejerske Lene Rindom.

Travlheden betød også, at sengecentralen på et tidspunkt

måtte melde “alt udsolgt”. Portørerne havde nok at gøre

med at fragte patienter rundt, så der måtte kaldes folk på arbejde

til at rede senge.

aflyste operationer og overbelægning

Ikke kun den 12. januar, men også de foregående dage, var

der kommet mange patienter ind. Derfor var der allerede en

pukkel af patienter, der skulle opereres.

Der blev åbnet to ekstra operationsstuer for at få plads til de

mange, der på sne og is var kommet galt af sted. Af samme

grund måtte ortopædkirurgisk afdeling aflyse alle planlagte

operationer resten af ugen, det selv om nogle af de planlagte

allerede tidligere var blevet udskudt.

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


På de to ortopædkirurgiske sengeafsnit var der måske ikke

så overraskende massiv overbelægning. Onsdag den 12. januar

var der 38 patienter på T10-1, der er normeret til 24.

Mens T10-3 havde 25 patienter, men kun 17 normerede senge.

På de andre kirurgiske sengeafsnit var der også overbelægning.

Massiv overlægning på medicinske afsnit

Også på de medicinske sengeafsnit var/er der massiv overbelægning,

da vintersygdommene rammer mange. Mange

bliver indlagt med lungebetændelse og andre infektionssygdomme,

og samtidig rammes mange hjertepatienter hårdt,

hvis de får en infektion. I uge 1 var der en belægningsprocent

på 113,6 på medicinsk afdelings sengeafsnit.

- Det her er mere vedholdende og massivt end nogensinde.

Det plejer bare at være nogle dage, men det her holder ved.

Vi har fået flere læger ind, så nogle kvalificeret kan tage sig

af patienterne og få dem udskrevet. Personalet er presset

til det yderste og dermed også den pleje, de kan give patienterne,

siger Henning Danielsen, der er ledende overlæge på

medicinsk afdeling.

Medicinsk afdeling har i en periode kørt med overbelægning

på over 10 procent - fx var der den 11. januar 42 patienter på

et hjertemedicinsk afsnit, der er normeret til 29 senge.

Skadestuens medarbejdere havde mere end nok at gøre i

sidste uge, da det på det nærmeste “væltede ind” med patienter,

der havde været uheldige i det glatte føre. Billedet

her er taget dagen derpå, da der var faldet lidt mere ro over

skadestuen. Men der var fortsat patienter, der havde brug

for hjælp efter glatføreuheld.

Her tilser sygeplejerske Henriette Rokkjær (t.h.) og skadestuens

lægelige ansvarlige, overlæge Flemming Hansen, en

patient, mens sygeplejerske Rikke Kornum rigger monitoren

til i baggrunden.

Nordmænd kiggede på elektroniske tavler

På den travleste dag i mands

minde var der på skadestuen

- samt visitation og A24 - også

lige besøg af en delegation af

medarbejdere fra Telemark Sykehus

og Logica Norge.

Telemark Sykehus overvejer at

investere i elektroniske tavler

som på Regionshospitalet Viborg.

Onsdag den 12. januar fik

de så et indblik i, hvordan tavlerne

fungerer i dagligdagen.

Logica må være tilfredse med

at se den store begejstring, som

det norske hospitalspersonale

udtrykte under og efter besøget

i Viborg. Hvorvidt der blev

talt provision med Logica, er

Skopets redaktion ikke bekendt

med ...

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 9


RoS-børn sluttede af med ros og heksesuppe

I starten af januar afsluttede 31 børn deres et år lange Rund og Sund-projekt (RoS). Det skete på Naturskolen ved Hald

Hovedgård, der har været fast samlingssted for børnene i kampen for et sundere, lettere og mere aktivt liv.

Diætist Esther Hvass fra børneafdelingen havde lavet heksesuppe

som et velsmagende festmåltid, da de 11-13-årige

børn og deres forældre var inviteret til afslutningsfest.

Det seneste år har børnene sammen med forældrene været

til madaftner på Søndre Skole en gang om måneden for at

lære at lave sund mad, men til festen den 6. januar blev de

serveret for.

10

Endnu vigtigere end suppen var der ros til børnene, da de en

efter en modtog diplomer og fik nogle meget personlige ord

med på vejen af Lone Simonsen fra Viborg Idrætsråd.

Ikke alene har børnene det seneste år lært at lave sund mad.

De har samtidig kæmpet med overvægt, prøvet sig selv af inden

for et hav af sportsgrene, de har løbet - og gennemført

- 24-timers-løbet i Viborg, og så har de uden forældre været

en uge på La Santa Sport på Lanzarote i december.

Ugens opskrift

Heksesuppe

Denne suppe er særligt egnet, hvis man vil lave mad over bål.

Opskriften giver mad til ca. 4-6 børn/voksne.

3 gulerødder i tern

2 porrer i tern

1 løg i tern

4 kartofler i tern

100 g Pikant ost 30+

1½ l vand og en suppeterning

evt. lidt skinke i tern

olie

smages til med salt

Kan laves med gryden direkte på gløderne eller

på stativ alt efter temperament og tålmodighed.

fremgangsmåde:

• Varm olien op

• Svits urterne heri

• Hæld vand og suppeterninger i gryden

• Når vandet koger tilsættes ost og skinke

• Lad suppen koge indtil osten er smeltet og urterne er møre.

Ca. 20 min.

• Smag til med salt.

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


penge til nyt RoS-hold

Nok var afslutningsfesten ved Hald et punktum for det første

hold ROS-børn, men ved afslutningsfesten blev stafetten

også givet videre til et 2011-hold - økonomisk i hvert fald.

Reservelægerne Ronni Jacobsen og Morten Christiansen fra

børneafdelingen fik overrakt en check på 60.100 kroner. De

penge blev løbet ind med støtte fra Boligselskabet Sct. Jørgen,

da der i sommer var 24-timers-løb ved Søndersø. Pengene

er et bidrag til finansieringen af ROS-holdet anno 2011.

Fra børneafdelingen er det bl.a. lægerne Mimi Kjærsgaard

og Morten Christiansen, diætist Esther Hvass og psykolog

Hanne Engbjerg, der kommer til at være Regionshospitalet

Viborgs repræsentanter i projektet.

Kontrolgruppe af børn i 2011

I uge 8 eller 9 begynder det nye hold. Planen er, at 50 børn

skal være med, men kun halvdelen kommer gennem det fulde

ROS-forløb. De andre 25 skal udgøre en kontrolgruppe,

som blot får en kontakt til børneafdelingen nogle enkelte

gange. Deres udgangspunkt er, at de blot bliver fortalt, hvordan

man kan leve sundere.

På den måde kan man sammenligne effekten af blot at fortælle

om sundere livsstil og motion kontra det, som børnene

fra ROS-2010 har været igennem. Det vil sige hjælp og opbakning

til to ugentlige træninger, madlavning med

forældre, motivationssamtaler, jævnlige besøg hos diætist,

læge og sygeplejerske mv.

Resultater ikke klar endnu

Alle omkring børnene fra ROS-2010 er enige om, at de har

flyttet sig gevaldigt i livsstil og livsindstilling det seneste år.

Men hvor sunde - både fysisk og mentalt - de runde børn blev

af at deltage i projektet, det skal børneafdelingens involverede

nu til at kortlægge ud fra tester, målinger og samtaler.

I et af de kommende numre af Skopet vil læserne kunne se,

hvad psykolog Hanne Engbjerg og reservelæge på børneafdelingen

Ronni Jacobsen kan konkludere ud fra det seneste

års undersøgelser af ROS-børnene.

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 11


Intranet med friskere layout, mere plads,

flere tilbud og mere fleksibilitet

Godt et halvt års prøvetid fik intranettet i sin forrige skikkelse. Når det allerede nu skifter layout, så skyldes det, at vi følger

en generel fornyelse af såvel koncern-intranettet som de enkelte hospitalers intranet.

Indholdet er i store træk uforandret, men der er flyttet lidt rundt på menuopbygningen, og desuden er der kommet nye muligheder

til. Derfor kan der være behov for denne korte præsentation.

ambitionen

Ambitionen er efterhånden at gøre hospitalets intranet til et

så interessant og nyttigt sted, at alle medarbejdere vender

forbi mindst en gang om dagen. Det sker naturligvis ikke fra

den ene dag til anden, men forhåbentlig vil denne nye udgave

bidrage til at gøre besøget mere spændende og udbytterigt.

12

Nyhedsområde prioriteret

Nyhedsområdet med fanerne ’Interne nyheder’, ’Opslagstavler’

og ’Kalender’ har en fremtrædende placering. Strømmen

af intranet-nyheder skal bidrage til at holde hospitalets medarbejdere

bedst og hurtigst muligt orienterede om, hvad der

sker i huset. Ikke mindst i tider med omfattende forandringer

er det en kanal til hurtig og bred information.

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


Opslagstavlerne er tænkt som en platform, hvor både afdelinger

og stabe, men også faggrupper o.a. kan melde ud til

hele organisationen/hospitalet. Informationerne kan typisk

være servicemeddelelser af mere varig karakter. Evt. kan

man benytte skriv-selv-beskeder-feltet (se nedenfor) til at

gøre opmærksom på, at der er noget nyt på tavlen.

Kalenderen skal give et overblik over kommende arrangementer

i huset (foreløbig optages arrangementer på kalenderen

med hjælp fra kommunikationsafdelingen - senere på

foråret vil der blive mulighed for selvbetjening).

Nye menuer i toppen

Først i læseretningen ses Medarbejderforhold. Vinklen er

hér den enkelte medarbejders behov for information om

praktiske forhold, tilbud o.l. Under Sådan gør vi er vinklen

i højere grad arbejdspladsens, og her samles råd og vejledning

(fx i form af skabeloner) i forbindelse med udførelse af

de daglige arbejdsopgaver.

Andre nye menupunkter er ’Kvalitet’, ’EPJ’’ og ’IT og web’.

Kvalitet er i stigende grad et fokusområde, ikke mindst under

den igangværende akkrediteringsproces. EPJ er i forvejen

et kerne-’værktøj’, og forude venter en omlægning til

Midt-EPJ. IT og web er tænkt som et område, der samler information

om hospitalets it, om hjemmeside og intranet.

Min afdeling

Under menupunktet Min afdeling kan de enkelte afdelinger

få adgang til at opbygge og redigere deres eget sideområde

til intern information og kommunikation. En række afdelinger

er gået i gang med at udnytte denne mulighed for at

samle dagsordner, referater osv.

Kommunikationsafdelingen tilbyder hjælp til opsætning af et

Min afdeling-område. Derefter overtager afdelingens hjemmeside/intranet-redaktør

det videre arbejde, naturligvis

med adgang til den nødvendige vejledning fra kommunikationsafdelingen.

Skriv selv beskeder

En ny mulighed for selvbetjening er ’Skriv selv beskeder’.

Her kan alle medarbejdere let og enkelt skrive en besked,

der straks ses på forsiden – hurtigere kan man ikke melde

bredt ud i huset fx med en efterlysning, en reminder, en oplysning

om driftsforstyrrelser, nyt på en opslagstavle eller

måske en god idé til inspiration for andre!

Knapper og links-område

Under nyhedsområdet finder man en række link-knapper. De

fleste er selvforklarende, og hvis man lader cursoren/musen

hvile over en knap et øjeblik, dukker et lille tekstboks op med

supplerende information. Nogle af knapperne er permanente,

mens andre senere kan tænkes udskiftet med mere

aktuelle emner.

Nederst på siden ses et links-område, som under forskellige

overskrifter samler en lang række links, de fleste til forskellige

ressourcer uden for hospitalet. Under Web-logon fører

links til logon-sider, fx til e-Doks logon-side (derimod fører e-

Dok-knappen ovenover til startsiden for almindelige e-Dokbrugere).

Koncern-bånd nu kun på forsiden

Tilhørsforholdet til koncernen Region Midtjylland ses fortsat

tydeligt, nu i koncern-båndet med de orange bjælker til højre

på intranettets forside. Derimod er der ikke længere en

række faste koncern-links på undersider, hvor den frie plads i

stedet kan udnyttes fx til kontaktinformation om den nøgleperson,

der er ansvarlig for det bestemte område.

Søgefelt m.m.

Øverst til højre på alle sider finder man links tilbage til forsiden

samt til et sitemap, der viser en samlet oversigt over intranettets

sider.

Finder man ikke umiddelbart, hvad man leder efter i menuerne

eller i sitemappet, så er der endnu en alternativ vej til målet

i det søgefelt, der også ses i øverste højre hjørne. Senere

vil området blive suppleret med et felt til søgning af medarbejdere

i hele Region Midtjylland.

Intranet og hjemmeside - hvad er forskellen?

Trods sit misvisende navn, så er hospitalets hjemmeside det ansigt, der vises ude på www. Det engelske (world wide-) website

er en noget bedre betegnelse.

Selvom der står www i adressen, og selvom der arbejdes i en webbrowser (fx Internet Explorer), så er intranettet den digitale

platform for kommunikation og vidensformidling mellem hospitalets medarbejdere inden for murene. Samtidig skal intranettet

skal opfylde rollen som ’springbræt’ til i princippet alle hospitalets it-systemer og øvrige informationsressourcer.

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 13


Klar til at afprøve frysebehandling på patienter

tre læger fra Regionshospitalet Viborg og en fra Århus Sygehus har været med til at tage et afgørende skridt inden for

kræftkirurgi på bugspytkirtlen. I sommer blev i alt otte grise kikkertopereret og fik frosset væv på bugspytkirtlen. Resultaterne

var lige, hvad lægerne håbede på. Næste skridt bliver at overføre den skånsomme, men endnu sjældne behandlingsmetode

til mennesker.

I juni lykkedes det lægerne med

brug af isnende nåle at fryse

vævet ved bugspytkirtlen på

en gris på Aarhus Universitets

forskningscenter i Foulum. Det

var så stor en succes, at et pilotprojekt

med i alt otte grise gik i

gang i august. Grisene blev fulgt

efter operationerne, og nu viser

prøver og analyser, at grisene

lynhurtigt fik det bedre. Samtidig

er der langt færre og meget

korterevarende bivirkninger end

Dr.med. Lars Lund

ved almindelige operationer.

- Vi målte og var meget interesseret

i, hvordan sukkerindholdet i blodet blev påvirket efter

indgrebet. Normalt når man påvirker bugspytkirtlen, kan

man ødelægge de celler, som producerer insulin. Derfor vil

sukkerindholdet efter et indgreb forventeligt være meget

højt, men det var ikke tilfældet. Vi så heller ingen tegn på betændelsestilstand

i bugspytkirtlen, som kan være en overordentlig

farlig tilstand. Der var en ganske let forhøjelse af

tallene den første dag efter operationen, men ellers normaliseredes

de hurtigt. Grisene blev ikke syge. De spiste godt og

klarede ganske enkelt operationerne strålende, konstaterer

overlæge, dr.med. Lars Lund fra Regionshospitalet Viborg.

Banebrydende - også på verdensplan

Bag frysebehandlingerne (kryobehandling) på grisene for

seks måneder siden stod foruden specialeansvarlig overlæge

Lars Lund fra Viborg også leverkirurg, dr.med. Frank

V. Mortensen fra Århus Sygehus og de to yngre læger René

Svendsen og Casper Nielsen fra Regionshospitalet Viborg.

De er selvsagt glade for, at resultaterne nu bekræfter dem i,

14

at frysemetoden er en farbar vej inden for kræftkirurgi - også

i Danmark.

Frysemetoden anvendes i forbindelse med andre operationer,

men i Danmark har man aldrig tidligere forsøgt at frysebehandle

bugspytkirtlen. Faktisk har man i den vestlige

verden kun behandlet tre patienter med frysemetoden i bugspytkirtlen

(to i Strassburg og en i USA). Disse operationer

blev fortaget som smertelindring og ikke i helbredende øjemed.

overbevisende resultater af griseoperationer

Frysemetoden benyttes allerede ved f.eks. tumorer i nyrerne

eller blærehalskirtlen, og kræftcellerne dør, når de udsættes

for minus 40 grader eller lavere. På de grise, der blev opereret

i bugspytkirtlen, frøs lægerne et område med en diameter

på 15 mm. Da grisene efter nogle uger planmæssigt blev

aflivet, og bugspytkirtlerne analyseret af patolog Mogens

Vyberg fra Aalborg Sygehus, var det ikke muligt at finde de

områder, hvor frysebehandlingen var udført.

- Resultaterne betyder, at vi kan gå videre med planerne om

at operere mennesker for fx kræft eller godartede knuder i

bugspytkirtlen. Vi er overbevist om, at det er en operationsmetode,

der nok skal komme til at vinde indpas herhjemme.

De analyserede prøver fra grisene er bare det første bevis

på, at metoden er langt mere skånsom og mindre risikofyldt

end traditionelle operationer i bugspytkirtlen. Det kan få en

væsentlig indflydelse på overlevelsesmulighederne, forklarer

overlæge Lars Lund.

En af de opererede grise døde, inden den skulle aflives. Den

blev efterfølgende obduceret, men dødsfaldet havde ingen

sammenhæng med frysebehandlingen. Obduktionen viste,

at der ikke var noget galt med hverken bugspytkirtlen eller

andre organer i maven.

Kryometoden i anvendelse. Her

et billede fra en af operationerne

i Foulum, hvor Lars Lund og co.

fryser på en gris’ bugspytkirtel.

Et lille område på 15 mm blev

frosset med nåle. Syv uger senere

var det umuligt at se, hvor på

bugspytkirtlen grisen havde fået

kryobehandling.

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


Bioanalytiker blev europamester

Susanne pavar fra klinisk fysiologisk afdeling (Kfa) blev kåret som den bedste bioanalytiker inden for nuklearmedicin ved

den årlige, europæiske kongres. Nyheden var dog en måned om at nå frem - ved en tilfældighed!

Da EANM, European Association of Nuclear Medicine, i oktober

i Wien holdt den årlige kongres, var der for hospitalets

bioanalytiker mere end bare ny viden og inspiration med

hjem. Det vidste hun bare ikke.

Sammen med sine kolleger, bioanalytiker Jens Peder Paludan,

sygeplejerske Lone Hesselby Andersen, fysiker Lennart

Egedal Petersen og ledende overlæge Jan Abrahamsen, var

Susanne Pavar taget hjem dagen inden kongressens afslutning

- og dermed også de ”award ceremonies”, der satte

punktum for den fem dage lange kongres.

Besked ved en tilfældighed

Undervejs på kongressen havde Susanne Pavar og hundreder

af andre bioanalytikere, sygeplejersker og andre fra hele

Europa fulgt de CME-sessions (Continuing Medical Education

- 9 sessions a hver tre x 30 minutters oplæg), som man

frivilligt kunne vælge at afslutte med en eksamen. Det valgte

Susanne Pavar.

Der var 36 ”multiple choice”-spørgsmål generelt om nuklearmedicin

til de sessions. Susanne Pavar svarede så godt hun

kunne, også selv om hun missede sidste session pga. hjemrejse.

- En måned senere er jeg på kursus i Århus, og her siger en af

kollegerne: Tillykke! Jeg tænke, at hun måtte have taget fejl.

Vi gik jo ud fra, at en vinder ville få direkte besked, fortæller

Susanne Pavar, der er meget beskeden omkring sin hæder.

En uges tid efter kurset i Århus besluttede hun alligevel at

undersøge sagen nærmere, og den var god nok. Under prisoverrækkelsen

i Wien var der i hendes fravær blevet vist et

stort foto af hende på lærredet.

pris og bevis den 23. december

Den 23. december kom så det endelige bevis på, at hun på

EANM-kongressen blev kåret som Europas bedste ”technologist”

inden for nuklearmedicin. Et diplom og et digert værk:

”Nuclear Medicin and PET/CT”.

- Bogen fra USA var der åbenbart leveranceproblemer med,

og derfor fik jeg først besked til jul. Lige nu har jeg bogen

hjemme, men mon ikke den kommer med ind på afdelingen,

selv om vi ikke har PET/CT her, siger Susanne Pavar, der i

halvandet år har været ansat på KFA i Viborg.

Hendes chef, ledende overlæge Jan Abrahamsen, er mere

end stolt, men måske ikke så overrasket over, at den bedste i

klassen var Susanne Pavar.

- Hun er en dygtig kollega, og nu har hun også bevist det

for vores kolleger i hele Europa. Samtidig er jeg selvfølgelig

stolt over, at vi på et i nuklearmedicinske sammenhænge lille

hospital kan præstere noget så flot, det er med til at sætte

vores afdeling og hospital på europakortet, siger Jan Abrahamsen.

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 15


Recto- er tilbage!

Redaktionen, der “tirrer, hvor andre tørrer”.

Redaktionen, der får det værste frem i de bedste - og omvendt – er tilbage!

En af koncernens tidligere så travle kirurger har således i

sin nedluknings-depression sendt os dette dejlige kvad:

Sygehus under kraftig reduktion

Sygehus under kraftig reduktio

Sygehus under kraftig redukti

Sygehus under kraftig redukt

Sygehus under kraftig reduk

Sygehus under kraftig redu

Sygehus under kraftig red

Sygehus under kraftig re

Sygehus under kraftig r

Sygehus under kraftig

Sygehus under krafti

Sygehus under kraft

Sygehus under kraf

Sygehus under kra

Sygehus under kr

Sygehus under k

Sygehus under

Sygehus unde

Sygehus und

Sygehus un

Sygehus u

Sygehus

Sygehu

Sygh

Syg og dyr visitering til andet sted

16

Hygiejne-sygeplejen lancerer nu operation:

“Rene hænder fra vugge til grav”

Der kommer hele tiden nye hygiejnemæssigt kvalitetsforbedrende

tiltag. (Det har længe anet den gamle redaktør, at

de nye, hundekolde kortærmede kitler ikke var det ultimative

angreb på den lægelige valgfrihed).

Ifølge sædvanligvis velunderrettet kilde dekreteres nu:

30 sekunders omhyggelig afspritning af hænderne

før påbegyndt hjertemassage!

Det vil selvfølgelig også give personalet en kærkommen mulighed

for tid til omtanke i den givne akutte situation, så man

ikke overilet kaster sig ud i en uovervejet genoplivning. Og

hastværk er jo lastværk! Vi har på redaktionen ganske vist

ikke kunnet finde rekommandationen i Den Danske Kvalitetsmodel

– men er ikke i tvivl om at den snarest vil finde vej dertil.

og for dem, der vil lide mere –

lidt nyt fra fremmed-ordbogen

Blow-job

Se: Slik for en skilling

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


Recto-

fra brevkassen

Kære brevkasse

Jeg erfarede så i den forgangne jul, at hospitalet på grund af

de økonomisk trange tider ikke længere kunne afse midler

til de små julegaver til de ansatte. Var det ikke lidt småligt af

hospitalsledelsen og et forkert signal at sende i en tid, hvor

alle medarbejderne allerede havde mærket sparekniven - og

hvor politikerne peger på, at det gælder om at holde gang i

forbruget af danske varer for at sikre beskæftigelsen? Hvad

mener den altid svarberedte redaktion om dette?

“Putte”

SOSU-assistent

Svar:

Tak for dit brev. Som altid tænker du jo dybt over tingene! Her på redaktionen tror vi, at den hellige treenighed i hospitalsledelsen

som vanligt traf en indsigtsfuld og rigtig beslutning. Som altid kigger de jo ud i verden – og har netop set, hvordan det

gik i en sammenlignelig driftig koncern, nemlig rederiet Mærsk, der jo altid udviser “rettidig omhu”. Her ville ledelsen for nylig

efter en sparerunde, der havde skåret ind til benet (og bl.a. reduceret mad-budgetterne på rederiets skibe drastisk) belønne

alle de ansatte for en ekstra god indsats, der havde medført øget overskud i forretningen. Man ordinerede derfor en omgang

lagkage til personalet på alle skibene. Men tror du de utaknemlige skarn ville spise lagkagerne! Ledelsen fik lagkagerne retur!

Der er ingen tvivl om, at hospitalsledelsen har frygtet, noget tilsvarende kunne ske – og selvom kvalitetsafdelingen med de

mange ansatte blev sat til at hjælpe, ville de jo nok ikke kunne spise sig gennem et par tusinde æsker chokolade.

Nej, Putte – vi må alle skønne på det, vi tidligere har fået i

gode tider. Det kan man jo - indtil videre - ikke tage fra os.

Næste jul er det måske de tilbageblivende ikke-fyrede medarbejdere,

der må skillinge sammen til en jule-opmuntring til

ledelsen.

Men i salig erindring om bedre tider og evig taknemlighed

bringer vi så fra arkivet et billede fra året, hvor der stod julechokolade

på pakkebordet.

Redaktionen ønsker alle et bedre nytår!

Den gamle redaktør

Kolofonen!

Indlæg af beskeden almen interesse modtages fortsat gerne af Recto-skopets chefredaktør, overlæge Ole Lederballe, medicinsk

afdeling. Seriøse indlæg må dog påregne at blive omvisiteret til Skopet af den uansvarlige redaktion.

Se tidligere udgaver af Recto-skopet i Skopet uge 6-7/2008; uge 16/2008; uge 46/2008; uge 51-52/2008; uge 22-23/2009; uge

49/2009; uge 11/2010 og uge 41-42/2010.

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 17


Nyt oM NaVNE

18

Jens anton Dalgaard er en af de få hospitalsdirektører, som har været leder af

det samme hospital i 25 år!

Den 1. februar 2011 kan vi markere, at han har stået i spidsen for hospitalet i Viborg

og de hospitaler, der har været fusioneret med gennem årene.

I den anledning vil vi gerne invitere kolleger, samarbejdspartnere og andre til reception

på jubilæumsdagen

Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 14.00–16.00

i festsalen, Søndersøparken 4, 8800 Viborg.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op og være med til at markere dagen.

Med venlig hilsen

Christian Møller-Nielsen Ole Thomsen Tove Kristensen

cheflæge direktør chefsygeplejerske

Velkomstreception

Vores nye ledende overlæge, Richard farlie, starter tirsdag den 1. februar.

I den anledning holder vi en lille velkomstreception

Fredag den 4. februar klokken 13.30-15.00

i personalerummet på fødegangen.

Vi glæder os til at byde Richard Farlie velkommen i afdelingen og på hospitalet.

Med venlig hilsen

afdelingsledelsen på kvindeafdelingen

Hej med jer

Jeg vil gerne sige tusind tak til jer, der mødte op og gjorde 6. januar 2011 til “min

dag” - det var helt vildt.

Tak for gaver, blomster og taler. Det rørte mig dybt.

Det var dejligt at sige farvel på den måde.

Tak skal I have.

De kærligste hilsener

fra Niels Vinther

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


Nyt oM NaVNE

Velkommen til nye kolleger, som deltog i introduktionsmødet for nyansatte mandag den 3. januar 2011:

Siddende fra venstre: Reservelæge Esben Kure Næser, børneafdelingen; reservelæge Ditte Munkedal, kirurgisk afdeling; reservelæge

Mikkel Børsen-Koch, kirurgisk afdeling; reservelæge Tomas Gudauskas, billeddiagnostisk afdeling.

Stående fra venstre: Reservelæge Karima Egelund, neurologisk afdeling, reservelæge Ivan Arsic, kirurgisk afdeling; oversygeplejerske

Bente Dam, medicinsk afdeling; sygeplejerske Susanne Payne, børneafdelingen; kontorassistent Mette Anny Mortensen,

ortopædkirurgisk afdeling;, kontorassistent Jette Filtenborg Amstrup, medicinsk afd.; servicemedarbejder Christian-

Ovidiu Vaganu, medicinsk afdeling.

De næste introduktionsmøder for nyansatte holdes 2. februar, 1. marts, 1. april og 2. maj klokken 8.00 - 15.00 i mødelokale 22.

Grazina Urbonaviciene blev ph.d.

Har undersøgt, hvilke faktorer der har indflydelse på, at patienter med udbredt åreforkalkning i benene også udvikler hjerte-karsygdomme.

Speciallæge i kardiologi Grazina Urbonaviciene blev mandag

den 13. december 2010 ph.d. på sin afhandling med titlen

”Clinical prospective study of potential new inflammatory

and remodeling cardiovascular risk factors in patients with

lower-extremity arteriosclerosis”.

Grazina Urbonavicienes forskningsresultater tyder på, at der

er flere end de traditionelt bedømte risikofaktorer (fx diabetes,

rygning, for højt blodtryk), der har indflydelse på, at

patienter med udbredt åreforkalkning i benene også udvikler

hjerte-karsygdomme. Hun anbefaler derfor, at der forskes

videre i, om dette kan have betydning for den medicinske behandling,

man tilbyder patienter med udbredt åreforkalkning

i benene.

Forsvaret fandt sted på Regionshospitalet Viborg.

Grazina Urbonaviciene har været tilknyttet karkirurgisk afdelings

forskningssektion med forskningsoverlæge, ph.d. og

dr.med. Jes S. Lindholt som sin hovedvejleder.

Grazina Urbonaviciene i midten - omgivet af vejledere og

opponenter. Fra venstre professor, dr.med. Thomas Ledet,

Forskningslaboratoriet for biokemisk patologi, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus; forskningsoverlæge, ph.d. og

dr.med. Jes S. Lindholt, karkirurgisk afdelings forskningssektion;

molekylærbiolog Jose Luis Martin-Ventura, Autonoma

Universitetet i Madrid, og overlæge Marie-Louise Grønholdt,

karkirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus.

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 19


EpJørnet

e-journal og Viborg-EpJ

Journalnotater i Viborg-EPJ skal signeres

eller færdigmarkeres.

Ellers bliver notaterne ikke sendt til ejournal.

Sundhedsinformatik

Nyt oM foRSKNING

Regionshospitalet Viborg, Skives forskningspulje

En kvart million kroner skal "ud at arbejde" for sundhedsvidenskabelig forskning.

Regionshospitalet Viborg, Skives forskningspulje giver støtte

til konkrete forskningsprojekter udgående fra Regionshospitalet

Viborg, Skive til løn, apparatur, driftsudgifter med mere.

Ansøgning skal indeholde projektbeskrivelse, budget og kort

curriculum vitae for ansøgeren.

Alle indkomne ansøgninger vurderes af forskningsudvalgets

forskningslektorer, der udarbejder indstilling til hospitalsle-

20

delsen. Hospitalsledelsen træffer den endelige beslutning.

Uddeling forventes at ske medio marts.

Ansøgningsfrist er 1. februar 2011 klokken 12.00.

Se de nærmere retningslinjer for ansøgningen på hospitalets

hjemmeside: "www.regionshospitalet-viborg.dk/forskning"

under fanen "RHV_Forskningsnyt".

Nu kan du indsende abstrakt til præsentation

på "forskningens dag" 11. maj

Der er mulighed for mundtlig præsentation og poster-præsentation.

Regionshospitalet Viborg, Skive holder for tredje gang

"Forskningens dag" 11. maj. Forskningsudvalget indkalder

allerede nu abstrakter, hvoraf otte-ti vil blive udvalgt til

mundtlig præsentation. Øvrige accepterede abstrakter præsenteres

som postere.

De abstrakter, som forskningsudvalget udvælger, vil vise

mangfoldigheden af den forskning, der foregår på hospita-

let. Originalitet og kvalitet er andre udvælgelsesparametre.

Forskningsudvalget udlover præmie for den bedste mundtlige

præsentation og den bedste poster.

Se mere om de formelle krav til abstrakter på ”www.regionshospitalet-viborg.dk/forskning”

under fanen ”RHV_Forskningsnyt”

- og send dit abstrakt til forskningsudvalgets sekretær

senest 11. marts 2011.

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


Mænd går også i fertilitetsbehandling

fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, står bag udgivelsen af en ny pjece med titlen Mænd går også i fertilitetsbe-

handling. forfatterne er chefpsykolog Svend aage Madsen, Rigshospitalet, og projektsygeplejerske alice toft Mikkelsen,

fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive.

Forfatterne har i en spørgeskemaundersøgelse med 210

mænd i fertilitetsbehandling bl.a. vist, at mange mænd er

parate til en højere grad af åbenhed og information om nedsat

sædkvalitet og relaterede psykologiske konsekvenser

end hidtil antaget. Og at mange mænd lægger stor vægt på

at blive behandlet ligestillet med den kvindelige partner under

behandlingen.

9.8 % af børn født i Danmark i 2009 var resultat af fertilitetsbehandling

– ca. en tredjedel forårsaget af nedsat sædkvalitet

hos manden. Nedsat sædkvalitet er således en hyppig årsag

til behandling af ufrivillig barnløshed.

Under fertilitetsbehandling er det kvinden, der lægger krop til

undersøgelser og behandling. Manden skal levere en sædprøve

til tiden, men er i øvrigt mest passiv deltager i processen. Dette

fokus på kvinden gør sig også gældende, når årsagen til behandlingen

er hos manden som følge af nedsat sædkvalitet.

Manden på sidelinjen ...

Mænd udtrykker generelt tilfredshed med den medicinske del

af behandlingen, men de oplever ofte at være på sidelinjen.

Samtidig får en del mænd dårlig samvittighed over for deres

partner, fordi hun skal behandles. Desuden viser undersøgelser,

som bl.a. chefpsykolog Svend Aage Madsen står bag, at mænd

– i modsætning til kvinder – er dårlige til at gøre opmærksomme

på deres problemer og behov i sundhedsvæsenet.

Pjecen er en ny måde at vise mændene opmærksomhed i

sundhedsvæsenet. Den handler om fertilitetsbehandling set

fra mandens side. Om maskulinitet og infertilitet - og om ønsket

om at blive far. Desuden er der er et afsnit om parfor-

overbelægning og solidaritet

Det var i fredag den 7. januar, at vi havde 33 patienter i overbelægning på medicinsk afdeling. Flere firesengsstuer var belagt

med fem patienter, ligesom tosengsstuer var blevet til tresengsstuer. Hist og her var der senge i mellemgange og enkelte steder

også på hovedfærdselsårer. Heldigvis var der ledige pladser på andre afdelinger, som venligst blev udlånt. Næsten alle patienter,

som indlægges på medicinsk afdeling, er som bekendt akutte og uafviselige.

Som chefonkolog havde jeg den store fornøjelse at supplere min stuegang på medicinsk afdeling med et besøg på øre-, næse-,

halsafdelingen, hvor vi havde lånt en plads til en patient med halsbetændelse. Til stuegangen mødte jeg op med en sygeplejerske

fra medicinsk stamafdeling. Vi blev venligt modtaget, og for første gang i mine mere end 16 års virke på medicinsk

afdeling kunne jeg gå stuegang med to sygeplejersker, en medicinsk og en halssygeplejerske. Ren luksus. Patienten var velbehandlet,

så vi vovede udskrivning til hjemmet i Glyng-øre.

Nu forlyder det, at onkologen snart skal forflyttes. Man skal høre meget, før ørerne falder af, som man siger derude, hvor kragerne

vender. Udkantsdanmark, hvor ingen ønsker sig hen.

En stor tak til alle afdelinger for jeres solidaritet og hjælp med pasning af vore medicinske patienter i disse alvorlige tider.

Kristian Aabo, medicinsk afdeling

holdet i en tid, der kan være vanskelig, og gode råd til, hvad

man selv kan gøre.

... eller manden som den aktive, ligeværdige partner

Der er en tendens til, at mænd nu kaster tidligere tiders normer

om mandighed til side. At møde op på en fertilitetsklinik

med problemet nedsat sædkvalitet er at bryde normer og

at handle for at nå et mål, at få barn. Det er et udtryk for at

turde tage nye skridt og forholde sig til tidens udfordringer,

som de er.

I fertilitetsklinikken er vi nået langt, men der er stadig plads til

forbedringer i kommunikationen med manden som ligeværdig

partner. Manden opfordres derfor til at deltage aktivt i behandlingen

og stille spørgsmål, der angår ham. Dels til støtte for

kvinden, men også for selv at blive nærværende ved behandlingen,

der sigter mod tilblivelsen af parrets fælles barn.

At sætte fokus på mænd i fertilitetsbehandling kan ses som en

udvikling af hospitalernes tilbud til mænd ved fødsel og barselsophold.

Med pjecen ønsker fertilitetsklinikken i Skive at bidrage

til, at manden får en veldefineret rolle som ligeværdig

partner i klinikken. Samtidig ønskes at synliggøre, at fertilitetsbehandlingen

også har til formål at gøre manden til forælder.

Pjecen er på 28 sider og foreløbig trykt i et oplag på 3.000

eksemplarer. Medicinalfirmaet MSD udgiver pjecen til distribution

i danske fertilitetsklinikker. Udenlandske klinikker har

allerede vist interesse for pjecen, der er i lommeformat. Lige

til at stoppe i inderlommen.

Alice Toft Mikkelsen, fertilitetsklinikken

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 21


JoB-Nyt

overlæge - neurologisk afdeling (neurorehabilitering)

Start efter nærmere aftale. Ansøgning mrk. 184 senest 24.

januar 2011.

overlæge - neurologisk afdeling

Start efter nærmere aftale. Ansøgning mrk. 185 senest 24.

januar 2011.

Internt opslag (jobbanken)

Vikar for sygeplejerske - ortopædkirurgisk afdeling - skade-modtageafsnittet

Start 1. februar 2011 eller snarest muligt. Slut 31. august

2011. Ansøgning mrk. 3 27. januar 2011.

fyraftensmøder om de

nye sundhedsaftaler

Region Midtjylland og primærkommunerne har indgået nye

sundhedsaftaler, der gælder for perioden 2011-2014. Sundhedsaftalerne

beskriver bl.a., hvordan kommunerne og regionen

deler sundhedsopgaverne imellem sig og sætter rammer

for de to sektorers daglige samarbejde.

De nye aftaler indeholder en række ændringer, som det er

vigtigt for hospitalets medarbejdere at have kendskab til i

det daglige arbejde, bl.a. nogle lidt anderledes varslingsfrister,

som i en ny terminologi nu kaldes “kommunal forberedelsestid”.

Hospitalet holder to fyraftensmøder med ens indhold om de

nye sundhedsaftaler. Målgruppen er medarbejdere i klinikken

- især de, der indgår i arbejdet med at udskrive patienter,

fx læger, plejepersonale, sekretærer, terapeuter m.v.

På fyraftensmøderne bliver de nye aftaler gennemgået, og

der bliver mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.

fyraftensmøderne holdes i mødelokale 21, RH Viborg,

onsdag den 26. januar klokken 15.30 - 16.30, og

tirsdag den 8. februar klokken 15.30 - 16.30.

Tilmelding til AC-fuldmægtig Anja Skaarup, økonomi- og

planafdelingen, lokal 41409, eller e-post “anja.skaarup@viborg.RM.dk”

SENEST 21. januar.

22

Reservelæge - anæstesi- og operationsafdelingen - introduktion

Start 1. april 2011 eller efter aftale. Ansøgning mrk. 4 senest

31. januar 2011.

overlæge - kirurgisk afdeling - gastroenterologi

Start 1. maj 2011 eller efter aftale. Ansøgning mrk. 6 senest

4. februar 2011.

Oversigten inkluderer de opslag, der var tilgængelige på

“www.regionshospitalet-viborg.dk” > Job, da Skopet gik i

trykken - og hvor ansøgningsfristen ikke var overskredet på

Skopets udgivelsesdag 20. januar.

Innovationstræf - find

penge til dit projekt

Ligger der i din skuffe et projekt, som har potentiale, men

som alligevel aldrig er kommet frem i projektørlyset? Kunne

en af årsagerne bl.a. være manglende overblik over fundingmuligheder?

Så vil Region Midtjyllands innovationsservice

meget gerne høre om det og hjælpe dig videre!

Det sker på et “innovationstræf” 3. februar klokken 13.00 -

16.30 på RH Viborg.

Første del starter i mødelokale 21, hvor du får et minikursus

i at skrive den gode ansøgning. Du får også mulighed for at

tale med ligesindede, finde nye eller flere partnere og få andre

vinkler på din idé.

I forlængelse af minikurset er der et arrangement klokken

15.00 til 16.30 i mødelokale 22 med Højteknologifonden. Her

får du noget at vide om fondens midler, fokusområder og

meget andet. Du vælger selv, om du vil deltage i det ene eller

begge arrangementer. Det er gratis at deltage.

Tilmelding er nødvendig - på “www.innovationsservice.

RM.dk”.

Har du spørgsmål eller forslag - så kontakt Region Midtjyllands

innovationsservice på telefon 8728 5100. Spørg efter

Ulla Grøn.

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet


KalENDER 2011

31. januar

klokken 14.00 - 15.00

Medicinsk afdelings konferencelokale

(ved fagbiblioteket)

26. januar

klokken 8.00 - 8.45

Mødelokale 21-22, RH Viborg

26. januar

klokken 15.30 - 16.30

Mødelokale 21, RH Viborg

31. januar

klokken 13.00 - 16.00

2. februar

klokken 8.00 - 15.00

Mødelokale 22, RH Viborg

2. februar

klokken 8.00 - 12.00

2. februar

klokken 13.00 - 14.30

3. februar

klokken 8.00 - 10.00

3. februar

klokken 13.00 - 16.30

Mødelokale 21-22, RH Viborg

7. februar

klokken 8.30 - 16.00

8. februar

klokken 8.30 - 16.00

8. februar

klokken 12.30

8. februar

klokken 15.30 - 16.30

Mødelokale 21, RH Viborg

9. februar

klokken 8.00 - 8.45

Mødelokale 21-22

23. februar

klokken 8.00 - 8.45

Mødelokale 21-22

23. februar 2011

klokken 8.30 - 12.00

24. februar

klokken 13.00 - 16.00

28. februar

klokken 14.00 - 15.00

Journal Club - om forskningsstrategi

Staff meeting - Medicinsk afdeling: Forskningsprojekt ISAFRUIT - hvordan påvirker

frugt vores sundhed.

Fyraftensmøde om de nye sundhedsaftaler

Efteruddannelsesudvalget: Generel informationssøgning (kursus 11-04)

Tilmelding senest 17. januar

Introduktion for nyansatte

EPJ-undervisning for læger i primære områder

Efteruddannelsesudvalget: Pædiatrisk basis-genoplivning (kursus 11-05)

Tilmelding senest 19. januar

EPJ-undervisning for læger i diagnostik

Innovationstræf - find penge til dit projekt

Efteruddannelsesudvalget: Coaching (kursus 11-06)

Tilmelding senest 24. januar

Efteruddannelsesudvalget: Børn og selvværd (kursus 11-07)

Tilmelding senest 25. januar

Ordinært møde i hovedMED-udvalget

Fyraftensmøde om de nye sundhedsaftaler

Staff meeting - Øjenklinikken

Staff meeting - Karkirurgisk afdeling

Efteruddannelsesudvalget: Audit (kursus 11-08)

Tilmelding senest 8. februar

Efteruddannelsesudvalget: Referencehåndtering - Reference Manager

(kursus 11-09) Tilmelding senest 10. februar

Journal Club

Kalender-emnerne er bl.a. hentet fra intranettets “Kalender”, hvor du kan se mere om de enkelte arrangementer. Brug

selv “Kalender”, hvis du har et arrangement, som du gerne vil annoncere - så dine kolleger ser og husker det!

Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 3 -4 l 2011 23


kantinemenu 24. januar - 6. februar (uge 4 og 5)

4 anretninger Det lune / suppe Det varme Det søde

Ma Ris-rejesalat med æbler og flute.

Chilistykker med kalkun, ananas

og bacon.

Ti Maskeret blomkål med skinke og

flute.

Isingfilet med laks, rejer, citron,

bredbladet persille og flute.

On Tunroulade på salatbund.

Roastbeefsalat med champignon,

haricots verts og grovbrød.

To Ørredmousse med dilddressing og

flute.

Pasta rustica med grovbrød.

Fr Tærte med rejer, chili og blandet

salat.

Kyllingefilet med agurk-peberrodscreme

og flute.24

Broccoligratin med kryddersmør,

blandet salat og flute.

Italiensk suppe.

Ribbensteg med rugbrød, rødkål

og syltede agurker.

Gulerodssuppe.

Brændende kærlighed med rødbeder.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Pizza med pepperoni og blandet

salat.

Aspargessuppe med kødboller.

Forårsruller med karrysovs og ris.

Legeret kyllingesuppe.

Chili con carne med løse ris og salat.

Tomatsuppe med nudler.

Tarteletter med høns i asparges.

Legeret kyllingesuppe.

Medisterpølse af svine- og kalvekød

med kartofler, blomkål, skysovs

og rødkål.

Stegt sejfilet med kartofler, persillesovs,

gulerødder og citron.

Kogt oksekød med kartofler, peberrodssovs

og haricots verts.

Ungarsk gullasch af svinekød med

løse ris, broccoli og asier.

Frikadeller af svine- og oksekød

med stuvet hvidkål og ærter.

Koteletter af svinekam med skysovs,

blomkål og kartofler.

Hamburgerryg med gratinerede

kartofler og gulerødder.

Solbærgrød med

mælk.

Hindbærmousse.

Blommegrød med

mælk.

Henkogt fersken

med flødeskum.

Jordbærshake.

Pæretærte med

creme fraiche.

Kirsebærgrød med

mælk.

5 anretninger Det lune / suppe Det varme Det søde

Ma Tortellinisalat med grovbrød.

Fiskesalat med rejer, selleri, ærter

og flute.

Ti Kyllingebryst med marineret

agurk, oliven og flute.

Pastasalat med rejer, æg og grovbrød.

On Caviarrand med dampet fiskefilet,

ærter, dressing og flute.

Hønsesalat med ananas, bladselleri,

æbler og grovbrød.

To Rissalat med rejer, mandarin og

grovbrød.

Solstykke med kalkun, ananas og

bacon.

Fr Porre-skinketærte med blandet

salat.

Dampet torsk med røget laks, sukkerærter,

rucola og flute.

Varm kartoffelsalat med

grillpølser.

Minestronesuppe med bacon.

Bøf med løgsovs, cafékartofler

og rødbeder.

Tomatsuppe med nudler.

Karbonader med stuvede grøntsager.

Karrysuppe med hønsetern.

Gratinerede pandekager med

oksefyld og blandet salat.

Aspargessuppe.

Paprikakylling med løse ris og

paprikasovs.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Lø Omelet med skinke, tomatsalat og

rugbrød.

Chilisuppe med oksekød.

Sø Fyldt rødspætte med rejer, citron

og flute.

Legeret suppe med ærter og

gulerødder.

Herudover salatbar og smørrebrød. med forbehold for ændringer og udsolgte varer.

Millionbøf af oksekød med kartoffelmos

og broccoli.

Kogte fiskeloins med kartofler,

sennepssovs,

karotter og rødbeder.

Stegt kalvelever med kartofler,

løgsovs, blomkål og asier.

Forloren hare af okse- og svinekød

med kartofler, vildtsovs, haricots

verts og rødkål.

Sprængt svinekam med kartoffel-

og grøntsagsfad og broccoli.

Krydderkylling med stegte kartofler,

ærter og paprikasovs.

Oksefrikandeau med kartofler,

champignonsovs, blomkålsblanding

og tyttebær.

Jordbærgrød med

mælk.

Hindbærshake.

Risengrød med

kanelsukker, smør

og saft.

Æblekage.

Alliancegrød med

mælk.

Pærer med karamelsovs.

Frugttærte med

smuldredej og vaniljecreme.

De grønne retter opfylder de nordiske næringsstof-anbefalinger - de røde gør ikke. Ifølge anbefalingerne bør fedt i maden bidrage

med 30 procent af energiindtaget; kulhydrater med 50-60 procent og protein med 10-20 procent.

kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! kantinerne tager ikke imod kreditkort.

Uge 3 - 4 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

More magazines by this user
Similar magazines