Biblioteket for Sprog, Litteratur og Kultur - Aarhus Universitet

nobelbiblioteket.au.dk

Biblioteket for Sprog, Litteratur og Kultur - Aarhus Universitet

Bibliotekaren i FirstClass

I forårssemestret 2010 etablerede Sprogbiblioteket i samarbejde med Statsbiblioteket, et pilotprojekt

med fire undervisere fra henholdsvis Tysk og Romansk Afdeling på SLK.

Projektet gik ud på at lade bibliotekarer og fagreferenter være til stede i FirstClass med elektronisk

semesterhylde, online vejledning, ideer til supplerende litteratur, baser, portaler m.v.

I forårssemestret deltog Sprogbiblioteket i i et fagkursus i tysk litteratur; og i efterårssemestret har

biblioteket deltaget i yderligere tre fagkurser på Tysk og Romansk på undervisningsplatformen.

Erfaringerne fra det forløbne år viser at cirka halvdelen af de studerende på de berørte hold har gjort

brug af bibliotekets tilbud i konferencerne. Dette resultat er tilstrækkeligt positivt til at vi nu gør det

til en permanent ordning, til supplement af den traditionelle kursusvirksomhed på biblioteket.

Netværk om læring

Søren Elle fungerer sammen med Susanne Thrige fra ASB som tovholder for et netværk organiseret

under AUs biblioteksudvalg, med titlen ”Videndeling i netværk”.

Netværkets opgave er at koordinere og udvikle bibliotekernes deltagelse og integration i

udviklingen af de studerendes informationskompetence. Et redskab hertil er bl.a. en wiki for alle

bibliotekarer på AU med interesse i læring, på adressen http://auik.pbworks.com/

I årets løb har netværket afholdt to velbesøgte workshops:

- Informationskompetence i udvikling (marts måned).

- Ideværksted : Del og udvikl nye idéer og værktøjer til din undervisning (juni måned).

PURE-projekt

I efteråret 2010 blev bibliotekerne på fakultetet inddraget i validering og kvalitetetssikring af data i

forbindelse med forskernes indberetning til PURE.

Projektet indebar at Erling Hansen – med udgangspunkt i det af PURE-arbejdsgruppen skitserede

ambitionsniveau – skulle validere de færdige, indberettede poster fra samtlige HUM-institutter.

Biblioteksudvikling

I starten af foråret lavede Søren Elle på vegne af Biblioteksudvalget en statusudredning over

niveauet for informationskompetence og undervisning på de 9 hovedområder, til brug for

Biblioteksudvalgets videre arbejde med en ny udviklingsplan.

Til samme udviklingsplan lavede Søren Elle sammen med Karen Harbo (ASB) et udkast til afsnittet

om ”Bibliotekernes integration i læring”. Det videre arbejde med ny udviklingsplan blev dog sat i

bero, i lyset af arbejdet med universitetets – og bibliotekernes – nye struktur.

I slutningen af året har biblioteket, i samarbejde med de øvrige biblioteker på fakultetet, udarbejdet

baggrundsmateriale og responsum til arbejdet med planen for biblioteksområdet på det nye AU.

8

More magazines by this user
Similar magazines