Download som PDF 1,4 mb - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

Download som PDF 1,4 mb - Esbjerg Havn

Hav&Kaj

Marts 2008

Victoria Line kan

nu i samarbejde

med Tschudi Line

tilbyde tre ugentlige

afsejlinger til England

Side 6-7

Nyheder og information

fra Esbjerg Havn23.220 tons vindmøller over

kaj inden midsommer side 3-4

Større kapacitet og

fl eksibilitet på Sea-Cargo’s

rute til Vestnorge Bagsiden


Et rigtig godt år

for Esbjerg Havn

❚ Igen kan vi glæde os over, at vi har

oplevet en stigning i godsmængden

over havnen.

Godsomsætningen over kaj steg i

2007 med 6% til 4,6 mio. tons.

Der er tale om det bedste år siden

2001, hvor den samlede godsomsætning

lå på samme niveau.

Stærkt medvirkende til stigningen

er, at den lossede mængde kul steg

med 53%.

Vindmøller viser en betydelig vækst

på 14%, og der forventes yderligere

vækst de kommende år. Udviklingen

betyder stærkt øget efterspørgsel efter

arealer og krankapacitet.

Containeromsætningen er steget

med 37%. Short sea-ruterne har udviklet

sig særdeles tilfredsstillende.

Dette er specielt glædeligt, idet

øgningen af netop denne type gods afspejler

Havnens ønske om at medvirke

til at fl ytte gods fra landevejen over til

søværts transport, hvilket både afl aster

trafi kken på vore landeveje og medvirker

til at mindske CO2-udledningen

pr. transporteret godsenhed.

Mindst én ny linie om året

Siden 2003 har vi sat os som mål at få

mindst én ny linie om året til at anløbe

Esbjerg Havn.

Det har vi også opnået i 2007. Så

godt og vel endda.

Sea-Cargo startede op på sin

RO/RO-forbindelse mellem Esbjerg og

Vestnorge. Denne rute er kommet så

godt fra start, at man allerede i efteråret

fordoblede kapaciteten til to ugentlige

afsejlinger. Og der er netop sat et

større og hurtigere skib ind på ruten.

Desuden har Victoria Line gennem

sit samarbejde med det norske rederi

Tschudi Lines øget sin mulighed for

transport af containergods til England

fra to til tre ugentlige afsejlinger, og

med Tschudi Lines kan godset være i

2 Hav&Kaj marts 2008

Rotterdam via Immingham på to dage

uden omladning.

To gode eksempler på, at der via

Esbjerg Havn kan fl yttes gods fra

landevejen til søværts transport - med

trafi kafl astning og miljøforbedring som

resultat.

Mange spændende

projekter

I 2008 vil aktiviteterne på

Havnen blive præget af

opbygningen af de to store vindmølleparker

”Lynn & Inner Dowsing” ved den

engelske østkyst og ”Horns Rev II”, der

skal etableres ca. 14 km nordvest for

den eksisterende ”Horns Rev I”.

Siemens Wind Power A/S er i fuld

gang med at samle mølledelene til

”Lynn & Inner Dowsing” på deres lejede

plads på Europakaj, og specialfartøjet

”MV Resolution” afsejler primo marts

med de første seks færdig samlede

mølletårne og mølledele.

Der skal i første halvår samles og

udskibes 54 møller. Det drejer sig om

en godsmængde på i alt godt 23.000

tons.

De 95 møller til Horns Rev II skal

ligeledes udskibes fra Esbjerg Havn. I

2008 vil bl.a. fundamenterne til vindmøllerne

blive installeret; det drejer

sig om monopæle, som bliver hamret

ned i havbunden. Når mølleparken er

etableret i 2009, vil hele parken kunne

producere ca. 200 MW.

Forlængelse af motorvejen

vil bidrage til nedbringelse

af CO2-udslippet

På anlægssiden ser vi frem til at

kunne færdiggøre arbejderne med

forlængelsen af Australienskaj, der

blev påbegyndt i 2007.

Når arbejdet er fuldført i slutningen

af året, kan vi tilbyde en 380 meter

lang kaj med 60.000 m 2 bagland og

en vanddybde på 10,5 meter.

Og så håber vi, at det i år må

lykkes at få en politisk beslutning om

at forlænge motorvejen helt ud til

havnearealerne, sådan som det har

været vort ønske i fl ere år.

Etableringen af nye short sea ruter

og Esbjerg Havn’s betydelige rolle i

forbindelse med etableringen af havvindmølleparker

i Nordeuropa viser, at

Esbjerg Havn er en vigtig medspiller

i bestræbelserne på at nedbringe

CO2- udslippet.

Men det skal jo også rent praktisk

kunne lade sig gøre at få godset transporteret

helt frem til havnen.

Derfor er det helt nødvendigt med

en forlængelse af motorvejen, hvis

vi på denne måde skal kunne bidrage

til, at det skal lykkes at nedbringe

CO2-udledningen.

Alt tyder således på, at Esbjerg

Havn igen i 2008 vil få et aktivt år med

mange spændende projekter.

Ole Ingrisch


- Vi samler så meget, vi overhovedet kan, her på havnen, siger Michael Kessler, - ellers bliver det alt for dyrt.

23.220 tons vindmøller

over kaj inden midsommer

Det er, hvad Siemens Wind

Power A/S agter at gennemføre

fra deres plads på Europakaj.

❚ Her har virksomheden lejet sig ind

hos Esbjerg Havn med henblik på at

kunne samle og afsende næsten færdige

vindmøller til den nye vindmøllepark

Lynn og Inner Dowsing tæt på den

engelske østkyst.

Senior project manager Michael

Kessler fortæller, at det i alt drejer sig

om 54 møller, der hver vejer 430 tons.

Mølledelene, tårnsektioner, møllehuse

og vinger mv. transporteres med

bil til pladsen på Esbjerg Havn, hvor

delene samles til helt færdige mølletårne

uden vinger.

Disse tårne transporteres så seks

ad gangen sammen med de tilhørende

møllevinger med et særligt transport-

og montagefartøj ”MV Resolution”

tværs over Nordsøen og monteres på

deres plads i den nye vindmøllepark.

”MV Resolution” ejes af MPI Offshore

Ltd. Det er forsynet med seks

nedsænkelige ben og store kraner,

hvilket muliggør, at man kan placere

mølletårnene på deres rette plads

direkte fra skibet.

fortsættes næste side

Fakta om vindmøllerne

til Lynn og Inner

Dowsing

• Der er tale om 54 stk.

3,6 MW møller.

• Hver mølle vejer 430 tons.

• Mølletårnets højde vil være

80 meter over daglig vande.

• Rotordiameteren er 107 meter.

• Den totale tiphøjde er 137

meter over daglig vande.

• Parkens årlige energiproduktion

svarer til 130.000 husstandes

forbrug.

Hav&Kaj marts 2008 3


Fortsat fra forrige side

Der vil blive i alt ni skibsafgange fra

primo marts til hen midt på sommeren.

Stor logistikopgave

- Siemens Wind Power er verdens

største aktør på dette område, fortæller

Michael Kessler, - og vi har fået

ordren på både produktion, installation

og service på disse vindmøller. Servicearbejdet

vil efterfølgende blive udført

med engelsk arbejdskraft.

Møllerne produceres på Siemens’

fabrikker i Brande og i Aalborg, og alle

dele transporteres til Esbjerg på lastbil.

Så der er tale om en temmelig stor

logistikopgave, der skal planlægges

helt nøjagtigt.

- Vi samler så meget, vi overhovedet

kan, her på havnen, hvor vi også

har lejet en plads til formontage, siger

Michael Kessler. - Det bliver selvfølgelig

nogle store enheder at transportere

med skib, men det ville blive alt for

dyrt at samle delene offshore.

4 Hav&Kaj marts 2008

På pladsen på Europakaj har man

da også to store kraner til at håndtere

de velvoksne mølledele. Den største af

dem kan løfte 750 tons og den mindre

140 tons.

- Foreløbig går det hele efter planen,

og vi er godt tilfreds med forholdene

her på Esbjerg Havn og med den modtagelse,

vi har fået, slutter Michael

Kessler

Fakta om ”MV Resolution”

”MV Resolution” er verdens første fartøj,

der er bygget specielt til transport og

installation af havvindmøller.

Fartøjet er på 10.968 tons DW, det er

130 meter langt, 38 meter bredt og har

en dybgang på 8 meter. Det er forsynet

med seks støtteben, der ved hjælp af

det hydrauliske system kan hæve skibet

fri af vandet med en hastighed af en

halv meter i minuttet.

Dets største kran kan løfte 300 tons i

en radius af 25 meter.

”MV Resolution” har en besætning på

30 mand og har derudover overnatningsog

leisurefaciliteter for 40 mand til

installationsarbejdet.


Havnens kraner kan nu også operere ved 5. og 6. bassin

Hidtil har Esbjerg Havn’s mobile

kraner typisk kunnet operere i

Trafi khavnen, på Tauruskaj eller

i Sønderhavnen, men nu er det

også muligt at servicere kunderne

ved 5. og 6. bassin.

❚ Det fortæller Havnens driftsleder,

Bjørn Eriksen.

- Den første opgave, vi har udført,

fortæller han videre, - var at fl ytte et

shakerhus og et beboelsesmodul fra

Semco’s plads til den barge, der senere

skulle transportere emnerne til Sønderhavnen.

Shakerhuset og beboelsesmodulet

var en del af et større reparationsarbejde

på boreriggen ”Energy Endavour”, og

Havnens kran udførte i øvrigt også de

løft, der skulle udføres for at montere

modulerne på riggen.

- De var på henholdsvis 105 og 40

tons, og arbejdet blev udført til kundens

tilfredshed, konstaterer Bjørn Eriksen.

Årsagen til, at man nu kan få kranerne

helt ud til den nordlige del af

havnen, er, at man har fået mulighed

for at afmontere rundkørslen ved HE

Bluh mes vej og Bådebrogade. Nu kan

kranerne komme igennem her og via

Molevej køre ”bagom” ud til 5. og 6.

bassin.

Esbjerg Kommunes Byfond har

præmieret havneadministrationsbygningen

for god renovering og fornyelse.

Hav&Kaj marts 2008 5


Victoria Line kan nu

i samarbejde med

Tschudi Line tilbyde tre

ugentlige afsejlinger

til England

Det er en realitet, efter at man

i oktober 2007 indgik et samarbejde

med norske Tschudi Line,

der i forvejen besejlede ruten

Sydnorge-Immingham-

Rotterdam.

❚ Victoria Line har selv siden juni

2006 sejlet to gange ugentligt mellem

Esbjerg og Boston på den engelske

østkyst med tilbud om dør-til-dør fragt

i containere mellem fortrinsvis Danmark/Sverige

og kunder i Storbritannien.

Ruten besejles med ”MV Carina”,

der er indchartret til opgaven. Skibets

kapacitet er 74 stk. 45’ containere.

- Men der opstod hurtigt et behov

hos vore kunder for tre ugentlige afgange,

fortæller Hardy Jørgensen.

- Derfor var vi meget glade for i oktober

sidste år at kunne indgå et samarbejde

om en slot charter med det

norske rederi Tschudi Line, der ellers

mest betjener Baltikum og Østersølandene

i det hele taget. Men de

sejlede netop også på en rute mellem

Moss, Drammen, Larvik, Immingham

og Rotterdam. Ruten betjenes af

”MV Lily Mitchell”, der har en kapacitet

på 400 teu.

6 Hav&Kaj marts 2008

Direkte feederforbindelse

til Rotterdam

- Så uden nævneværdig øget sejltid

kunne ”MV Mitchell” let samle gods

op for os her i Esbjerg og losse det i

Immingham dagen efter, siger Hardy

Jørgensen. - Fra Immingham sejler

”MV Mitchell” direkte videre til Rotterdam

med ankomst kun to dage efter

afsejling fra Esbjerg. Så nu kan vi også

tilbyde direkte feederforbindelse fra

Esbjerg via Rotterdam til alle de store

havne i hele verden.

”MV Mitchell” samler op i havnene

ved Oslofjorden mandag/tirsdag,

anløber Esbjerg onsdag, ankommer til

Imminghan torsdag og er i Rotterdam

fredag morgen.

- Vi ser en absolut tilfredsstillende

udvikling på de tre forbindelser til

England, vi nu kan tilbyde, siger Hardy

Jørgensen. - Nu ser vi frem til, at vi

måske kan få ruten til at tage Esbjerg

med også på hjemvejen fra Rotterdam.

Det ville være helt perfekt for os.


Immingham

Larvik

Drammen

Rotterdam

Moss

Esbjerg

- Med ”MV Mitchell” kan vi

have gods fremme i Rotterdam

kun to dage efter afsejling fra

Esbjerg, siger Hardy Jørgensen,

Victoria Line i Esbjerg.

I øjeblikket anløbes Esbjerg kun

på udturen mellem Sydnorge

og Immingham/Rotterdam.

Men Victoria Line ønsker sig

også et anløb på hjemvejen

(markeret med blåt).

Hav&Kaj marts 2008 7


En sømotorvej mellem

Esbjerg og Zeebrügge

Esbjerg Havn har i samarbejde med

det belgiske rederi Cobelfret i nogle

år sikret muligheden for på sikker og

miljørigtig vis at transportere gods

mellem Danmark og Belgien ad søvejen.

Projektet blev påbegyndt i 2005

og har siden starten udviklet sig med

god fart. Betjeningen er baseret på et

ro/ro koncept med en ugentlig afgang

mellem Esbjerg og Zeebrügge, og det

har vist sig at være konkurrencedygtigt

i forhold til vejtrafi kken på den paral lelle

strækning gennem Tyskland.

Ro/ro-transport

ad søvejen til

Zeebrügge

har vist sig

konkurrencedygtig

i forhold til

landevejstransport.

8 Hav&Kaj juni 2007

Af Michael Henriques,

seniortransportøkonom

- Tetraplan A/S

og Jacob Kronbak,

lektor, Ph.D.

- SDU Esbjerg

Ofte er det svært for transportløsninger

baseret på søfart at opnå en

tilstrækkelig konkurrencekraft, når man

sejler parallelt med vejnettet, men det

er lykkedes her. Så dette, i kombination

med at der er tale om sejlads på en

nord/sydgående akse mellem forskellige

lande, har gjort projektet yderligere

interessant, også i EU-sammenhæng.

Esbjerg Havn søger derfor i samarbejde

med Cobelfret og havnen i Zeebrügge

om økonomisk støtte fra EU til at

gennemføre en række tilpasninger

og forbedringer af havneanlæggene,

således at godshåndteringen bliver lettere

og frekvensen på ruten kan øges,

eksempelvis gennem indsættelse af

yderlig tonnage.

Søværts transport kan

konkurrere med vejtransport

De støttemidler, der søges i EU, er en

del af midlerne til de såkaldte ”sømotorveje”

(Motorways of the Sea), som

har til formål at støtte projekter, der

gennem samarbejde mellem havne

og operatører i fl ere lande sikrer en

udbygning af de søbaserede transportløsninger.

Målet er, at transportløsninger

baseret på søfart bedre skal

kunne konkurrere med vejtransport og

dermed afl aste vejene for en del af

lastbiltrafi kken.

Esbjerg Havn er en af de første

havne i Danmark, der søger disse EU

midler til en ”sømotorvej”, og ansøgningen

har derfor stor bevågenhed fra

både Transportministeriet og Søfartsstyrelsen.

Esbjerg Havn samarbejder desuden

løbende med Institut for Maritim

Forskning og Innovation ved Syddansk

Universitet i Esbjerg, og i forbindelse

med denne ansøgningen har man udnyttet

de nyeste metoder og modeller.

Et eksempel på dette kan ses på kortet

på modstående side, der viser hvortil

og hvor meget, man idealt kan spare

ved at benytte en transportløsning

baseret på søfart frem for vej.


Vejene afl astes for 13 millioner

lastvognskilometer

Støttemidlerne vil være med til at sikre

en hurtigere færdiggørelse af havnens

udbygningsplaner og dermed give

mulighed for bedre transportløsninger

til søs.

En af de markante fordele ved den

søbaserede løsning er, at det er muligt

at anvende specialdesignede containere

som kan stables på skibe, hvorved

der opnås en endog meget god udnyttelse

af kapaciteten. Skulle disse containere

ud og køre på det europæiske

vejnet mellem Esbjerg og Zeebrügge,

ville det føre til en yderligere belastning

af de centrale, men samtidig

også mest belastede strækninger i det

nordlige Europa. Nu tager skibet slæbet

på den lange og hårdest belastede

del af strækningen, mens lastbilen kan

fungere som for- og eftertransport på

relativ korte strækninger, hvorved samspillet

mellem skib og lastbil udnyttes

på en rigtig effektiv måde.

Allerede i dag afl aster den ugentlige

forbindelse vejene for ca. 200.000

tons gods om året, hvilket svarer til

ca. 14.000 lastbilture eller 13 millioner

lastvognskilometer. På sigt vil dette tal

kunne øges betragteligt, hvilket underbygges

af udviklingen på ruten siden

starten i 2005.

Ud over at bilerne hverken belaster

vejsystemet, forurener eller er involveret

i uheld, så spares der også i dag

store mængder brændstof ved denne

løsning, og sker der en øgning af transportmængden

til søs, vil der kunne

spares endnu større mængder brændstof

og dermed også CO2-udledning.

Projektansøgningen til EU skrives

færdig i løbet af foråret, og så er

det kun at håbe på, at man også i

Bruxelles kan se de muligheder, der

er i dette koncept.

Bemærk:

Velfærdshuset i Fiskerihavnen

er lukket

Efter at fi skemelsfabrikken

TripleNine Fish Protein har stoppet

for modtagelse af fi sk til

fabrikken i Esbjerg, er velfærdshuset

mellem 4. og 5. bassin

lukket og tilbageleveret

til Havnen.

Nedrivning af huset er påbegyndt.

Der henvises til velfærdshuset i

Cort Adlersgade.

Hav&Kaj juni 2007 9


Semco Maritime

vil fordoble sine

rig-aktiviteter i Esbjerg

I år forventer virksomheden en

omsætning på mellem 150 og

200 millioner kroner på arbejder

med rig repair og maintenance i

Esbjerg. Disse aktiviteter ønskes

fordoblet inden for tre år.

❚ Det oplyser Hans-Peter Jørgensen,

der er Semco Maritime’s vice president

for rig projects.

Også kvantitativt regner han med at

kunne fordoble selskabets aktiviteter i

Esbjerg på dette område.

I år håber HP Jørgensen på at få fem

rigge ind til Esbjerg til ombygning og

vedligeholdelse. Og dette antal skulle

gerne op på ti inden for de kommende

tre år.

- Tidligere på året havde vi jo ”Endavour”

inde i Esbjerg til eftersyn og

vedligeholdelsesarbejder. Og så håber

jeg på, at vi også får den amerikansk

ejede kæmperig ”Galaxy 3” til Esbjerg

i juli måned. Den skal have påbygget

et accomodation-modul, oplyser HP

Jørgensen.

10 Hav&Kaj juni 2007

- Vi har fået ordren på dette arbejde,

tilføjer han. - Men det er dog ikke helt

sikkert, at den kommer ind til Esbjerg.

For hvis det viser sig, at der er skader

på riggens ben, så er det mest sandsynligt

at den går ind til Rotterdam,

hvor vi kan få hele riggen i tørdok på

en gang.

HP Jørgensen oplyser, at det er

Semco Maritime’s mål at trække fl ere

rigge, der - ligesom ”Galaxy 3”- arbejder

uden for den danske sektor, ind

til Esbjerg. Og han håber fortsat, at

”Galaxy 3” vil blive den første. Og så

er der yderligere tre rigge til Esbjerg i

ordrebogen for i år.

Gode forhold i Esbjerg

- Det er meget fordelagtigt, at vi kan

tage riggene helt ind til kajkanten her i

Esbjerg, siger HP Jørgensen. Og han er

også godt tilfreds med, at riggene kan

tages ind til netop Vestkraftkaj, hvor

man ikke er så udsat for stærk strøm

i forbindelse med tidevandsskiftet.

Strømmen ville ellers være særdeles

generende for alt dykkerarbejde.

- Det er en

stor fordel, at

der er så gode

logistikforhold i

Esbjerg, siger

HP Jørgensen,

Semco Maritime.

- Det er også en stor fordel, at der er

så gode logistikforhold i Esbjerg, siger

HP Jørgensen. - Og det gælder både

de trafi kale forhold til og fra havnen og

på selve havnearealerne.

Mange underleverandører

Når en rig er inde til reparation eller

vedligeholdelse, udfører Semco Maritime

normalt selv det mekaniske og elarbejdet.

Men der benyttes en række

underleverandører som for eksempel

tømrere, gulvspecialister og VVS-folk.

Herudover køber man store mængder

af andre produkter, for eksempel

vinduer, trævarer, møbler og maling

hos både lokale og regionale leverandører.

- Så en fordobling af vore aktiviteter

vil have stor betydning også for en lang

række underleverandørvirksomheder,

slutter HP Jørgensen.


Sådan blev Semco Maritime til

Grundlaget for Semco Maritime

blev skabt i Esbjerg i

forbindelse med hook-up’en på

Gorm-feltet i 1979/80.

Mærsk havde været i gang

med at bygge moduler til

platformen på Lindø-værftet,

og Semco Marine havde bistået

med el-installationer mv.

Men da modulerne skulle

installeres offshore, var de ikke

helt færdige, og Semco Marine

blev bedt om at færdiggøre

dem offshore.

Man etablerede sig så i Esbjerg

og hyrede lokale elektrikere

til at udføre jobbet. Det blev

starten på Semco i Esbjerg, der

op gennem 80’erne udviklede

sig til en betydende servicevirksomhed

for offshoreindustrien

bl.a. ved Hook-up-opgaver, der

jo var en ny disciplin for danske

virksomheder.

HP Jørgensen blev ansat i

Semco i 1984 som formand/

supervisor på offshore-opgaver,

og i 1990 besluttede Semco så

at etablere en mekanisk afdeling

med ”mekaniske” ingeniører.

Og HP Jørgensen blev leder

af denne afdeling, der efter et

par år begyndte at få overdraget

forskellige opgaver at udføre

for Mærsk Contractors.

Det førte til, at man besluttede

at ændre strategi i retning af at

stræbe imod at få andre kunder

end lige Mærsk Contractors

og således satse mere på rigoperatører.

Mærsk Contractors var dog

stadig en stor kunde, der gerne

ville benytte Semco både i

Nordsøen og mange andre

forskellige steder rundt om i

verden.

I 1994 var HP Jørgensen

således sendt til Singapore for

at besigtige riggen ”Victory”,

der var på værft der. Det endte

med, at Semco fi k ordren på

en total udskiftning af alle

motorer, generatorsæt og tavler

på riggen.

Semco sendte 14 mand til

Singapore for at udføre arbejdet,

der tog 7-8 uger. Det var

selskabets første egentlige

rig-upgrade og markerede nok

også Semco’s internationale

gennembrud.

Snart efter kom endnu en rig

beliggende i Dubai i ordrebogen,

og blandt kunderne sås

efterhånden også selskaber

som Noble, Transocean og

Ensco.

For 10-12 år siden fi k Semco så

det første arbejde på en rig, der

kom ind til Esbjerg. Den skulle

ombygges og i øvrigt have

skiftet forskelligt udstyr. Semco

skulle tage sig af el-arbejdet,

mens EOS tog sig af det mekaniske.

Når Mærsk Contractors var

kunden, så var EOS altid med,

men i andre tilfælde tog Semco

sagen alene.

Så strategisk var tanken om, at

Semco kunne overtage EOS,

nærliggende. Det endte med,

at Semco i Esbjerg blev skilt ud

under navnet Semco Maritime,

og i 2006 overtog Semco Maritime

så EOS med den udtrykte

målsætning at udvikle det

samlede selskab på det internationale

marked og blive den

største entreprenør på olie- og

gasmarkedet i Danmark. Det

ville også betyde, at man selv i

højere grad ville blive i stand til

at styre de enkelte opgaver.

Med Semco Maritime’s internationale

forbindelser håbede

man også, at man ville være i

stand til at trække udenlandske

rigge til Danmark.

I dag arbejder Semco Maritime

med rig repair, maintenance og

up-grade over hele verden, og

de første udenlandske rigge til

eftersyn og reparation i Danmark

er i ordrebogen.

“Energy Endavour”

fi k bl.a. påmonteret

et beboelsesmodul

bygget hos Semco

Maritime.

Hav&Kaj juni 2007 11


❚ Det har betydet en forøgelse af

trailerkapaciteten med 68% og en

øgning af hastigheden med 18%.

Også lastnings- losningshastigheden

er øget betydeligt.

”MV Amber” kan medtage 79

13,6 m trailere, og fartøjet har specialindrettede

indkvarteringsfaciliteter

for 12 trailerchauffører.

- At vi nu har sat et større og hurtigere

RO/RO-fartøj ind på denne rute er

en direkte opfølgning på vore kunders

ønsker, og det demonstrerer samtidig

vores engagement i denne nye rute

mellem Esbjerg og Vestnorge, siger

Sea-Cargo’s administrerende direktør,

Ole Sævild.

Der er afgang fra Esbjerg hver tirsdag

og lørdag henholdsvis kl. 21 og kl.

18 med ankomst onsdag til Tananger

og Karmøy henholdsvis kl. 18 og kl. 24

og søndag til Tananger kl. 16. Herfra er

der om søndagen mulighed for omladning

til Karmøy med ankomst kl. 24.

Fra Tananger er der direkte transitforbindelse

med Sea-Cargo’s øvrige

linier til for eksempel Bergen Ålesund

og Trondheim samt til Aberdeen, Immingham

og Amsterdam.

Trafi kale og miljømæssige

fordele

- Esbjerg har jo ikke tidligere haft

en direkte søværts forbindelse til

Vestnorge, så al trailertrafi k hertil fra

Central og Østeuropa har hidtil skullet

benytte nordjyske udskibningshavne.

Det har belastet både det jyske motorvejsnet

trafi kalt og omgivelserne

med udledning af CO2, som vi ellers

alle ønsker at nedbringe mest muligt,

siger Ole Sævild. - Hvis bare 5.000 af

disse trailere om året benytter vores

nye rute ud af Esbjerg, så vil det, når

Hav&Kaj

Udgiver:

Esbjerg Havn

”MV Amber” afsejler

to gange ugentligt fra

Esbjerg til Vestnorge.

Større kapacitet og fl eksibilitet

på Sea-Cargo’s rute til Vestnorge

Sea-Cargo har sat ”MV Amber”

ind på ruten mellem Esbjerg og

Tananger i Vestnorge i stedet

for ”MV Lygra”, der hidtil har

besejlet ruten.

man tager højde for, at disse trailere

jo også skal tilbage igen, årligt fl ytte

ca. 2 millioner kilometer lastbiltrafi k

væk fra de mest belastede motorveje

og over til søværts transport. Med de

både trafi kale og miljømæssige fordele,

dette vil medføre.

Ole Sævild venter sig meget af

Sea-Cargo’s rute mellem Esbjerg og

Vestnorge, og han oplyser, at Sea-

Cargo nu har indrettet sig i et selvstændigt

kontor ved selskabets terminal

på Amerikavej i Esbjerg. Herfra er

det meningen at udvikle en egentlig

agenturforretning.

Ansvarshavende:

Salgs- og marketingchef

Søren Clemmensen

Redaktionelt arbejde:

Total-Kommunikation

Foto:

MEDVIND/Bent Sørensen

Layout og produktion:

Reese Grafi sk

More magazines by this user
Similar magazines