18.11.2013 Views

Hvorfor opfatter USA Irak som en trussel?

Hvorfor opfatter USA Irak som en trussel?

Hvorfor opfatter USA Irak som en trussel?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Hvorfor</strong> <strong>opfatter</strong> <strong>USA</strong> <strong>Irak</strong><br />

<strong>som</strong> <strong>en</strong> <strong>trussel</strong>?<br />

Major Peter Sangiorgio<br />

December 2002<br />

1


HVORFOR OPFATTER <strong>USA</strong> IRAK SOM EN TRUSSEL?<br />

Indledning.<br />

Der har sid<strong>en</strong> 11. september 2001 været et stadig stig<strong>en</strong>de ønske i d<strong>en</strong> amerikanske administration<br />

for <strong>en</strong> fjernelse af <strong>Irak</strong>s diktator Saddam Hussein fra magt<strong>en</strong> 1 .<br />

En udskiftning af regimet i Bagdad er påkrævet, da man ser styret <strong>som</strong> <strong>en</strong> <strong>trussel</strong> mod<br />

amerikanske interesser. Der har dog været u<strong>en</strong>ighed i administration<strong>en</strong> om, hvordan,<br />

hvornår og på hvilk<strong>en</strong> baggrund dette systemskifte skulle g<strong>en</strong>nemtvinges. Det er derfor<br />

relevant at stille spørgsmålet om, i hvilk<strong>en</strong> udstrækning <strong>Irak</strong> udgør <strong>en</strong> <strong>trussel</strong> mod <strong>USA</strong>.<br />

Papiret analyserer de politiske, økonomiske og militære trusler, <strong>som</strong> <strong>Irak</strong> udgør ud fra<br />

amerikanske synspunkter 2 .<br />

Der kan på d<strong>en</strong>ne baggrund formuleres følg<strong>en</strong>de underspørgsmål:<br />

Hvordan ser d<strong>en</strong> s<strong>en</strong>este politiske udvikling ud i <strong>USA</strong> og på hvilke områder ses <strong>Irak</strong><br />

<strong>som</strong> <strong>en</strong> politisk <strong>trussel</strong>?<br />

Hvorledes udgør <strong>Irak</strong> <strong>en</strong> militær <strong>trussel</strong> mod <strong>USA</strong> og nabostaterne i Mellemøst<strong>en</strong>?<br />

Hvorledes kan <strong>Irak</strong> udgøre <strong>en</strong> økonomisk <strong>trussel</strong> mod <strong>USA</strong>?<br />

Baggrund<strong>en</strong> for konflikt<strong>en</strong>.<br />

Baggrund<strong>en</strong> for konflikt<strong>en</strong> skal bl.a. findes ved <strong>Irak</strong>s invasion af Kuwait i 1990. Før Golfkrig<strong>en</strong><br />

støttede <strong>USA</strong> <strong>Irak</strong> i krig<strong>en</strong> mod Iran, der var <strong>USA</strong>’s davær<strong>en</strong>de største fj<strong>en</strong>de i Mellemøst<strong>en</strong>.<br />

<strong>USA</strong> ledte i 1991 d<strong>en</strong> koalition, der angreb <strong>Irak</strong> <strong>som</strong> svar på landets overrask<strong>en</strong>de<br />

angreb sin lille m<strong>en</strong> velhav<strong>en</strong>de nabo. Erobring<strong>en</strong> af Kuwait var et åb<strong>en</strong>lyst brud<br />

på FN’s charter og medførte <strong>en</strong> kraftig fordømmelse fra omverd<strong>en</strong><strong>en</strong>, herunder også <strong>USA</strong>.<br />

FN’s Sikkerhedsråd vedtog i d<strong>en</strong> forbindelse flere resolutioner, der fordømte angrebet og<br />

pålagde <strong>Irak</strong> at trække sig tilbage 3 . Koalition<strong>en</strong> indledte d. 17. januar 1991 modangrebet<br />

på <strong>Irak</strong> med <strong>en</strong> indled<strong>en</strong>de luftoff<strong>en</strong>siv. Formålet var at nedkæmpe <strong>Irak</strong>s luftforsvar samt<br />

landets kommando- og kontrolsystemer for derved, at skabe forudsætning for <strong>en</strong> efterfølg<strong>en</strong>de<br />

landoff<strong>en</strong>siv. Operation<strong>en</strong> blev g<strong>en</strong>nemført på baggrund af et mandat fra FN’s Sikkerhedsråd<br />

og <strong>en</strong> bred koalition af europæiske og arabiske lande bidrog med styrker.<br />

Landoff<strong>en</strong>siv<strong>en</strong> blev indledt d. 24. februar 1991 og afskar hurtigt de irakiske styrker i Kuwait.<br />

Off<strong>en</strong>siv<strong>en</strong> varede kun få dage, før <strong>Irak</strong> måtte kapitulere og acceptere FN’s krav om<br />

at forlade Kuwait. <strong>USA</strong> var, efter pres fra sine koalitionspartnere, således nødsaget til at<br />

standse off<strong>en</strong>siv<strong>en</strong>, før man kunne nedkæmpe Saddam Husseins elitestyrker og fjerne<br />

ham fra magt<strong>en</strong>. Det faktum, at davær<strong>en</strong>de præsid<strong>en</strong>t Bush standsede off<strong>en</strong>siv<strong>en</strong> før<br />

Hussein var fjernet, blev efterfølg<strong>en</strong>de af flere amerikanske politikere og embedsmænd på<br />

højt niveau anset <strong>som</strong> <strong>en</strong> stor fejltagelse.<br />

Efter krig<strong>en</strong> blev <strong>Irak</strong> pålagt at destruere alle sine masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> 4 . FN indsatte<br />

kontrollører for at tilsikre, at der blev levet op til d<strong>en</strong> FN resolution 5 , der pålagde <strong>Irak</strong> at<br />

destruere våb<strong>en</strong>, fremstillingsfaciliteter samt våb<strong>en</strong>systemer, der kunne fremføre masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>.<br />

Samtidigt opretholdt <strong>USA</strong> og Storbritanni<strong>en</strong> på baggrund af <strong>en</strong> FN<br />

resolution 6 flyveforbudszoner 7 i det nordøstlige og sydlige <strong>Irak</strong> for at beskytte Kurdiske og<br />

1 Washington Post: “Afghan Campaign’s Blueprint Emerges”, 13. september, Dan Balz og Bob Woodward,<br />

29. januar 2002.<br />

2 Det skal i d<strong>en</strong>ne forbindelse understreges, at artikl<strong>en</strong>s synspunkter al<strong>en</strong>e er forfatter<strong>en</strong>s egne. Disse er<br />

derfor ikke nødv<strong>en</strong>digvis udtryk for Forsvarsakademiets synspunkter. Publikation<strong>en</strong> er godk<strong>en</strong>dt til off<strong>en</strong>tliggørelse.<br />

3 Bl.a. FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 660 og 678.<br />

4 Kemiske-, biologiske- og atomvåb<strong>en</strong>.<br />

5 FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 687 af 3. april 1991.<br />

6 FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 688 af 5. april 1991, der fordømmer <strong>Irak</strong>s overgreb på eg<strong>en</strong> befolkning<br />

2


Shiamuslimske mindretal. Disse grupper var i opposition til det sidd<strong>en</strong>de regime og havde<br />

b<strong>en</strong>yttet koalition<strong>en</strong>s angreb på <strong>Irak</strong> til at forsøge, at afsætte <strong>Irak</strong>s leder Saddam Hussein.<br />

Opposition<strong>en</strong> var efter Golfkrig<strong>en</strong>s ophør truet af Saddams sikkerhedsstyrker 8 og Husseins<br />

behandling af oprør<strong>en</strong>e medførte derfor nye fordømmelser fra FN 9 .<br />

Der har sid<strong>en</strong> Golfkrig<strong>en</strong>s afslutning være talrige samm<strong>en</strong>stød mellem <strong>USA</strong> og <strong>Irak</strong>, <strong>som</strong><br />

følge af opretholdels<strong>en</strong> af flyveforbudszonerne og <strong>som</strong> følge af, at <strong>Irak</strong> lagde hindringer i<br />

vej<strong>en</strong> for FN’s våb<strong>en</strong>inspektører. <strong>Irak</strong>s mangl<strong>en</strong>de vilje til at samarbejde og leve op til<br />

fredsaftal<strong>en</strong> medførte, at inspektørerne forlod landet ved udgang<strong>en</strong> af december 1998 10 .<br />

D<strong>en</strong> s<strong>en</strong>este politiske udvikling i <strong>USA</strong>.<br />

For at forstå det, der er sket efter d. 11. september 2001, er det nødv<strong>en</strong>digt at k<strong>en</strong>de til<br />

d<strong>en</strong> s<strong>en</strong>este politiske udvikling i <strong>USA</strong>. Bush overtog i år 2000 præsid<strong>en</strong>tembedet efter<br />

Clinton efter et historisk tæt valg med demokrat<strong>en</strong> Al Gore. Bush gik til valg på et program,<br />

hvor <strong>USA</strong> i højere grad skulle varetage egne interesser og i mindre grad <strong>en</strong>gagere sig ude<br />

i verd<strong>en</strong><strong>en</strong>. Økonomisk vækst fik højeste prioritet og disse forhold har efterfølg<strong>en</strong>de vist<br />

sig ved, at <strong>USA</strong> bl.a. ikke ville deltage i klimaaftal<strong>en</strong> i Kyoto og ved beslutning<strong>en</strong> om, at<br />

indføre et nationalt missil forsvar, der nødv<strong>en</strong>diggjorde, at <strong>USA</strong> måtte opsige ABMtraktat<strong>en</strong><br />

11 .<br />

<strong>USA</strong> har tidligere været udsat for <strong>en</strong> række terrorangreb - herunder også fra Al Qaeda.<br />

Bl.a. blev WTC bomberamt i 1993, hvilket kostede 6 m<strong>en</strong>nesker livet og medførte omfatt<strong>en</strong>de<br />

materielle skader, m<strong>en</strong> disse terrorangreb blev tilsynelad<strong>en</strong>de ikke taget særlig alvorligt<br />

af d<strong>en</strong> tidligere amerikanske administration 12 . <strong>USA</strong> var i begyndels<strong>en</strong> af 1990’erne<br />

også mindre villige til at risikere tab blandt sine militære styrker i forbindelse med internationale<br />

missioner. <strong>USA</strong>’s interv<strong>en</strong>tion i Somalia i 1993 medførte, at 18 amerikanske soldater<br />

blev dræbt, hvorefter <strong>USA</strong> trak sig ud af operation<strong>en</strong>. Der har efterfølg<strong>en</strong>de været teorier<br />

fremme om, at Al Qaeda havde forbindelse til d<strong>en</strong> <strong>som</strong>aliske gruppe, der stod bag drab<strong>en</strong>e.<br />

<strong>USA</strong> var efter episod<strong>en</strong> i Somalia meget modstræb<strong>en</strong>de, når det gjaldt deltagelse i<br />

operationer med soldater på landjord<strong>en</strong>. I stedet anv<strong>en</strong>dte man i højere grad angreb fra<br />

luft<strong>en</strong> med krydsermissiler og fly, <strong>som</strong> f.eks. ved straffeaktion<strong>en</strong> mod Sudan og Afghanistan,<br />

der var svar på terrorangreb på ambassaderne i K<strong>en</strong>ya og Tanzania i juli 1998 13 . Efter<br />

11. september er d<strong>en</strong>ne tilbagehold<strong>en</strong>hed forsvundet og <strong>USA</strong> havde i fm. operation<br />

Enduring Freedom i Afghanistan ikke større betænkeligheder med at indsætte landstyrker.<br />

Der har i Bush administration<strong>en</strong> været u<strong>en</strong>ighed om, hvornår <strong>Irak</strong>s leder skulle fjernes fra<br />

magt<strong>en</strong>. Administration<strong>en</strong> var efter 11. september opdelt i ”høg<strong>en</strong>e” med bl.a. vicepræsid<strong>en</strong>t<br />

Dick Ch<strong>en</strong>ey og forsvarsminister Donald Rumsfeld, der argum<strong>en</strong>terede for, at <strong>Irak</strong><br />

straks skulle angribes og Saddam Hussein skulle fjernes, med eller ud<strong>en</strong> koalitionspartnere<br />

og uanset om der lå <strong>en</strong> FN resolution til grund for angrebet. Modsat dette synspunkt<br />

stod ”duerne” med ud<strong>en</strong>rigsminister Collin Powell i spids<strong>en</strong>, der argum<strong>en</strong>terede for, at et<br />

angreb på <strong>Irak</strong> skulle have <strong>en</strong> bred støtte fra verd<strong>en</strong>ssamfundet og legitimeres af FN 14 .<br />

Sidstnævnte synspunkt synes for nærvær<strong>en</strong>de at have vundet indpas, <strong>som</strong> følge af d<strong>en</strong><br />

7 Zonerne er oprettet af <strong>USA</strong> og England på baggrund af <strong>en</strong> fortolkning af FN’s Sikkerhedsråds resolution nr.<br />

688 og er således ikke direkte nævnt i tekst<strong>en</strong>, hvilket har givet anledning til kritik af flyveforbudszonerne.<br />

8 Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; The Gulf States –11, p. 5.<br />

9 FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 688.<br />

10 Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; The Gulf States –11, p. 5.<br />

11 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/05/print/20010501-10.html,<br />

12 http://www5.cnn.com/cnn/Programs/people/shows/binlad<strong>en</strong>/timeline.html<br />

13 http://www.cnn.com/WORLD/africa/9808/21/strikes.world.reax.02/index.html<br />

14 Newsweek, ”Hawks, Doves And Dubya. 2. september 2002.<br />

3


vedtag<strong>en</strong>de resolution i FN’s Sikkerhedsråd, der giver <strong>Irak</strong> <strong>en</strong> sidste frist til at leve op til<br />

tidligere resolutioner 15 . Bush erklærede i <strong>en</strong> tale til FN’s G<strong>en</strong>eralforsamling i september<br />

2002, at <strong>USA</strong> ville søge om international opbakning til <strong>en</strong> aktion mod <strong>Irak</strong>, m<strong>en</strong> slog i<br />

samme anledning fast, at <strong>USA</strong> ville g<strong>en</strong>nemføre angrebet ud<strong>en</strong> FN mandat såfremt dette<br />

bliver nødv<strong>en</strong>digt 16 . Dette betyder nu, at FN’s våb<strong>en</strong>inspektører ig<strong>en</strong> skal forsøge at få<br />

adgang til <strong>Irak</strong>s masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>, før <strong>USA</strong> med international opbakning kan<br />

iværksætte et eg<strong>en</strong>tligt angreb på <strong>Irak</strong>.<br />

Som tidligere nævnt standsede <strong>USA</strong> off<strong>en</strong>siv<strong>en</strong> i Golfkrig<strong>en</strong>, da Kuwait var befriet efter<br />

pres fra sine koalitionspartnere. D<strong>en</strong> efterfølg<strong>en</strong>de fredsaftale 17 har Saddam Hussein<br />

modarbejdet ved at lægge hindringer i vej<strong>en</strong> for FN inspektørernes frie bevægelighed. Der<br />

er i period<strong>en</strong> mellem 1991 og 2001 vedtaget ikke mindre <strong>en</strong>d 16 resolutioner fra FN sikkerhedsråd,<br />

der pålægger <strong>Irak</strong> at leve op til våb<strong>en</strong>hvileaftal<strong>en</strong> og samtidigt give inspektørerne<br />

uhindret adgang til alle områder med masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> 18 . <strong>USA</strong> ser derfor<br />

Saddam Hussein <strong>som</strong> vær<strong>en</strong>de <strong>en</strong> utroværdig og utilregnelig diktator, der vil gøre hvad<br />

<strong>som</strong> helst for at bevare magt<strong>en</strong>, hvilket kan true stabilitet<strong>en</strong> i hele Mellemøst<strong>en</strong>. <strong>Irak</strong>s aggressive<br />

adfærd over for sine naboer, herunder beskydning<strong>en</strong> af Israel med missiler under<br />

Golfkrig<strong>en</strong> underbygger dette synspunkt. Det faktum, at <strong>Irak</strong> med Saddam Hussein ved<br />

magt<strong>en</strong> har angrebet både Iran, Israel og Kuwait medfører, at man med rette ikke kan<br />

udelukke, at <strong>Irak</strong> ig<strong>en</strong> vil udvise aggressiv adfærd over for sine naboer, såfremt dette er i<br />

magthavernes interesse. Saddam Hussein har også udtrykt støtte til palæstin<strong>en</strong>serne i<br />

forbindelse med d<strong>en</strong> igangvær<strong>en</strong>de konflikt med Israel, og har herunder bl.a. støttet det<br />

palæstin<strong>en</strong>siske selvstyre økonomisk til fordel for deres væbnede kamp mod Israel 19 .<br />

Det, der form<strong>en</strong>tlig er <strong>USA</strong>’s største bekymring, er mulighed<strong>en</strong> for, at Saddam Hussein vil<br />

give terrororganisationer adgang til masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>, <strong>som</strong> herefter vil kunne anv<strong>en</strong>des<br />

på amerikansk jord. Det er i d<strong>en</strong> forbindelse vigtigt at forstå det paradigmeskift i<br />

<strong>USA</strong>’s opfattelse af eg<strong>en</strong> sikkerhed, der er resultatet af terrorangrebet d. 11. september<br />

2001. <strong>USA</strong> blev for første gang sid<strong>en</strong> 1941 ramt på eget kontin<strong>en</strong>t og angrebet havde <strong>en</strong><br />

vold<strong>som</strong> effekt på amerikanske beslutningstagere og borgere, der på direkte TV kunne<br />

bevidne de tragiske sc<strong>en</strong>er i New York og Washington. D<strong>en</strong> første konsekv<strong>en</strong>s af angrebet<br />

var parol<strong>en</strong> om, at man <strong>en</strong>t<strong>en</strong> er ”med” eller ”mod” <strong>USA</strong>, hvilket har været et hovedprincip<br />

for d<strong>en</strong> efterfølg<strong>en</strong>de krig mod terror. Det var således ikke længere muligt at forholde sig<br />

neutral eller acceptere tilstedeværelse af terrorister på eget territorium, ud<strong>en</strong> at risikere<br />

<strong>USA</strong>’s vrede. Dette er efterfølg<strong>en</strong>de blevet underbygget af <strong>en</strong> resolution fra FN’s sikkerhedsråd,<br />

der pålægger alle medlemsland<strong>en</strong>e at bekæmpe terror 20 . <strong>USA</strong> vil med alle midler<br />

hindre <strong>en</strong> g<strong>en</strong>tagelse af terrorangreb<strong>en</strong>e mod <strong>USA</strong>, hvilket præsid<strong>en</strong>t Bush i <strong>en</strong> tale i juni<br />

2002 på det amerikanske militærakademi West Point understregede ved at tale om <strong>USA</strong>’s<br />

ret til at g<strong>en</strong>nemføre forebygg<strong>en</strong>de angreb på lande, der fremstiller masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong><br />

eller <strong>som</strong> støtter terrorisme 21 . D<strong>en</strong>ne doktrin kan med rette siges at underminere<br />

FN’s charter og dette viser, at amerikanerne m<strong>en</strong>er deres kamp mod terror og masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong><br />

alvorligt. Da <strong>Irak</strong> falder ind under definition<strong>en</strong> på et land, der fremstiller<br />

og/eller besidder masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> og <strong>som</strong> samtidigt kan mistænkes for at<br />

15 Sikkerhedsrådets resolution nr. 1441, vedtaget d. 15. november 2002.<br />

16 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020912-1.html<br />

17 FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 687 af 3. april 1991<br />

18 http://www.cam.ac.uk/societies/casi/info/scriraq.html.<br />

19 http://<strong>en</strong>glish.peopledaily.com.cn/200204/11/<strong>en</strong>g20020411_93856.shtml “Iraq Announces 10-Million-Euro<br />

Aid to Palestine. 11.april 2002.<br />

20 FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 af 28. september 2001.<br />

21 http://guardian.co.uk/bush/story/0,7369,728870,00.html. 7. juni 2001.<br />

4


støtte terrorisme, skal dette form<strong>en</strong>tligt ses <strong>som</strong> <strong>en</strong> væs<strong>en</strong>tlig årsag til, at <strong>USA</strong> gerne ser et<br />

nyt regime i <strong>Irak</strong>.<br />

Udgør <strong>Irak</strong> <strong>en</strong> militær <strong>trussel</strong> for <strong>USA</strong>??<br />

<strong>Irak</strong> har de s<strong>en</strong>este årtier været <strong>en</strong> c<strong>en</strong>tral militær magt i Mellemøst<strong>en</strong>. Under Golfkrig<strong>en</strong>,<br />

blev store dele af <strong>Irak</strong>s militære kapacitet ødelagt. Sanktionerne, herunder de forbud mod<br />

eksport at militær udrustning til <strong>Irak</strong>, der fulgte med krig<strong>en</strong> har gjort det vanskeligt for <strong>Irak</strong>,<br />

at fremskaffe nyt materiel til at erstatte de store tab. Derfor har <strong>Irak</strong>s væbnede styrker i<br />

dag langt fra d<strong>en</strong> samme styrke, <strong>som</strong> før Golfkrig<strong>en</strong>. Det materiel, <strong>som</strong> landet råder over<br />

er nedslidt og mangl<strong>en</strong> på reservedele er stor. <strong>Irak</strong> udgør derfor ikke <strong>en</strong> væs<strong>en</strong>tlig militær<br />

<strong>trussel</strong> mod selve <strong>USA</strong>, m<strong>en</strong> <strong>en</strong> krig mod <strong>Irak</strong>, der trods alt har ca. 400.000 mand under<br />

våb<strong>en</strong> og <strong>en</strong> reserve på yderligere 650.000 mand, kan alligevel påføre <strong>USA</strong> store tab 22 .<br />

Det gælder især, hvis krig<strong>en</strong> trækkes ind i de store byer. Ved kamp i bebyggede områder<br />

vil <strong>USA</strong> ikke fuldt ud kunne udnytte sin teknologiske overleg<strong>en</strong>hed og h<strong>en</strong>synet til civile vil<br />

vanskeliggøre operationerne. <strong>USA</strong> vil derfor få langt vanskeligere ved at løse opgav<strong>en</strong>,<br />

hvis <strong>Irak</strong> vælger at kæmpe i byerne, hvilket synes at være tilfældet. <strong>Irak</strong> prøver også til<br />

stadighed at forhindre <strong>USA</strong> og koalitionspartnerne i at håndhæve de tidligere nævnte flyveforbudszoner,<br />

<strong>som</strong> blev oprettet for at beskytte opposition<strong>en</strong> i det nordlige og sydlige<br />

<strong>Irak</strong>. Der har således været mere <strong>en</strong>d 140 hændelser al<strong>en</strong>e i period<strong>en</strong> januar – september<br />

2002, hvor <strong>Irak</strong>s luftforsvarsstyrker har beskudt koalition<strong>en</strong>s fly, m<strong>en</strong>s de håndhævede<br />

flyveforbudszonerne 23 . Disse samm<strong>en</strong>stød er stadig hyppigt forekomm<strong>en</strong>de begiv<strong>en</strong>heder,<br />

hvilket <strong>USA</strong> på det s<strong>en</strong>este tolker, <strong>som</strong> <strong>en</strong> overtrædelse af FN Sikkerhedsresolution<br />

1441 24 .<br />

På trods af, at <strong>Irak</strong> militært set er svækket, kan det stadig true sine naboer <strong>som</strong> bl.a. Kuwait<br />

og Saudi Arabi<strong>en</strong>. D<strong>en</strong> største militære <strong>trussel</strong>, <strong>som</strong> <strong>Irak</strong> udgør mod sine naboer<br />

kommer fra <strong>Irak</strong>s masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>. Det vurderes, at <strong>Irak</strong> råder over biologiskeog<br />

kemiske våb<strong>en</strong> samt at <strong>Irak</strong> har et atomprogram, der har til formål at gøre <strong>Irak</strong> til <strong>en</strong><br />

atommagt. FN’s sikkerhedsråd pålagde derfor <strong>Irak</strong> at destruere alle lagre og faciliteter til<br />

fremstilling af masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> i fm. fredsslutning<strong>en</strong> efter Golfkrig<strong>en</strong>. Dette<br />

skulle overvåges af inspektører fra FN, m<strong>en</strong> der blev i de efterfølg<strong>en</strong>de syv år lagt hindringer<br />

i vej<strong>en</strong> for inspektionerne af de irakiske myndigheder. Saddam Hussein har derfor i<br />

princippet haft frie hænder til at g<strong>en</strong>optage udvikling og fremstilling af masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong><br />

sid<strong>en</strong> 1998, hvor inspektørerne trak sig helt ud af <strong>Irak</strong> 25 .<br />

<strong>Irak</strong> har med sikkerhed rådet over store mængder kemiske våb<strong>en</strong>. Saddam Hussein anv<strong>en</strong>dte<br />

kemiske våb<strong>en</strong> i krig<strong>en</strong> mod Iran i period<strong>en</strong> 1980 -1988 samt mod dele af eg<strong>en</strong><br />

kurdiske befolkning, bl.a. i Halahja i marts 1988. Det kan i par<strong>en</strong>tes bemærkes, at det ikke<br />

var uk<strong>en</strong>dt for <strong>USA</strong>, at <strong>Irak</strong> anv<strong>en</strong>dte kemiske kampstoffer mod Iran, m<strong>en</strong> at dette tilsynelad<strong>en</strong>de<br />

ikke ændrede <strong>USA</strong> støtte til <strong>Irak</strong>. FN’s våb<strong>en</strong>inspektører har overvåget destruktion<strong>en</strong><br />

af mere <strong>en</strong>d 480.000 liter kemiske kampstoffer og tilsvar<strong>en</strong>de mængder af ingredi<strong>en</strong>ser,<br />

der kunne anv<strong>en</strong>des til fremstilling af nye kampstoffer. Da inspektørerne ikke har kunnet<br />

arbejde frit, kan man med stor sandsynlighed formode, at Saddam Hussein stadig råder<br />

over kemiske våb<strong>en</strong> og fremføringsmidler, <strong>som</strong> f.eks. scud missiler, flybomber og artillerigranater<br />

26 . Det Internationale Institut for Strategiske Studier hævder i sin s<strong>en</strong>este rap-<br />

22 Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; Iraq Special Report, pkt. 3.10.<br />

23 http://www.c<strong>en</strong>tcom.mil/News/last_release.asp. “Coalition forces strike Iraqi air def<strong>en</strong>ce communications<br />

facility”. 15. september 2002.<br />

24 http://www.cnn.com/2002/world/meast/11/17/iraq.no.fly/index.html , 17. november 2002.<br />

25 Note 4 samt Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; The Gulf States –11, Exclusive Summery, p. 3.<br />

26 Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; Iraq Special Report, pkt. 3.10.9.<br />

5


port, at <strong>Irak</strong> form<strong>en</strong>tlig stadig råder over hundredvis af tons kemiske kampstoffer, og at<br />

landet vil kunne g<strong>en</strong>optage produktion<strong>en</strong> i løbet af få måneder 27 .<br />

<strong>Irak</strong> havde før Golfkrig<strong>en</strong> Mellemøst<strong>en</strong>s mest avancerede program for biologiske våb<strong>en</strong>.<br />

<strong>Irak</strong> rådede over store mængder af biologiske kampstoffer <strong>som</strong> bl.a. anthrax og havde også<br />

fremføringsmidler til disse våb<strong>en</strong> 28 . FN’s inspektører destruerede i period<strong>en</strong> fra 1991 -<br />

1998 store dele af <strong>Irak</strong>s biologiske våb<strong>en</strong> og fremstillingsfaciliteter. I følge Det Internationale<br />

Institut for Strategiske Studier råder <strong>Irak</strong> på nuvær<strong>en</strong>de tidspunkt form<strong>en</strong>tlig over <strong>en</strong><br />

substantiel mængde af materialer til fremstilling af biologiske våb<strong>en</strong> samt tusinder liter<br />

færdiglavet anthrax og lign<strong>en</strong>de stoffer. Instituttet hævder <strong>en</strong>dvidere, at <strong>Irak</strong> vil kunne g<strong>en</strong>optage<br />

produktion<strong>en</strong> i løbet af få uger 29 . Problemet med faciliteter til fremstilling af biologiske<br />

våb<strong>en</strong>, er at disse også anv<strong>en</strong>des til fremstilling af medicinske præparater, dvs. legale<br />

civile produkter.<br />

<strong>Irak</strong>s atomprogram nævnes i dette afsnit selv om det kan diskuteres, hvorvidt atomvåb<strong>en</strong><br />

er et militært eller politisk middel. <strong>Irak</strong> havde før 1991 gjort store fremskridt med deres<br />

atomprogram. Der var bl.a. ansat mere <strong>en</strong>d 7000 ing<strong>en</strong>iører og 100.000 andre medarbejde.<br />

Programmet blev vold<strong>som</strong>t bremset af systematiske angreb i forbindelse med Golfkrig<strong>en</strong>,<br />

hvilket form<strong>en</strong>tlig samm<strong>en</strong> med FN sanktioner og inspektioner har forhindret <strong>Irak</strong> i at<br />

udvikle atomvåb<strong>en</strong>. Som tilfældet er med de biologiske og kemiske våb<strong>en</strong>programmer har<br />

FN ikke haft fuld adgang til samtlige faciliteter, der indgår i atomprogrammet. Derfor er der<br />

stor usikkerhed om, hvor langt <strong>Irak</strong> er fra at kunne fremstile egne atomvåb<strong>en</strong>. Det vurderes<br />

dog, at <strong>Irak</strong> ville kunne have et atomvåb<strong>en</strong> i løbet af 2 – 3 år, hvis sanktioner og begrænsninger<br />

blev ophævet, da <strong>Irak</strong>s ”know-how” <strong>som</strong> sådan er intakt 30 . Det Internationale Institut<br />

for Strategiske Studier hævder i sin rapport, at <strong>Irak</strong> kan fremstille atomvåb<strong>en</strong> i løbet af få<br />

måneder, såfremt landet får tilført de materialer, der er nødv<strong>en</strong>dige for fremstilling<strong>en</strong> 31 .<br />

Hvis <strong>Irak</strong> får held til at anskaffe sig atomvåb<strong>en</strong>, vil det for alvor forrykke magtbalanc<strong>en</strong> i<br />

Mellemøst<strong>en</strong> og d<strong>en</strong> nuvær<strong>en</strong>de amerikanske administration er overbevist om, at Saddam<br />

Hussein vil anv<strong>en</strong>de <strong>en</strong> status <strong>som</strong> atommagt til at afpresse de lande, der er afhængige af<br />

oli<strong>en</strong> fra Mellemøst<strong>en</strong> 32 - f.eks. ved at true de olieeksporter<strong>en</strong>de lande i region<strong>en</strong>. <strong>Irak</strong> kan<br />

også true Israel, <strong>som</strong> Saddam Hussein ved tidligere lejligheder har beskudt med missiler.<br />

Et atombevæbnet <strong>Irak</strong> vil tillige udgøre <strong>en</strong> alvorlig <strong>trussel</strong> mod militære <strong>en</strong>heder i opmarchområder<br />

i region<strong>en</strong> i forbindelse med <strong>en</strong> forberedelse af <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuel operation mod<br />

<strong>Irak</strong>.<br />

En forudsætning for at <strong>Irak</strong> kan levere sine masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> over længere afstande,<br />

er at der rådes over ballistiske missiler. <strong>Irak</strong> anv<strong>en</strong>dte 80 – 90 ”Scud” missiler under<br />

Golfkrig<strong>en</strong> mod mål i Israel og Saudi Arabi<strong>en</strong> 33 . Disse missiler var udrustet med konv<strong>en</strong>tionelle<br />

sprænghoveder og selv om d<strong>en</strong> militære effekt var begrænset, havde de alligevel<br />

<strong>en</strong> vis psykologisk effekt. Havde de været armeret med masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>,<br />

ville de have haft <strong>en</strong> langt større effekt og havde sandsynligvis påført koalition<strong>en</strong> og civilbefolkning<strong>en</strong><br />

i de berørte lande store tab. <strong>Irak</strong> anv<strong>en</strong>dte ikke masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> i<br />

Golfkrig<strong>en</strong> og årsag<strong>en</strong> til dette vides ikke med sikkerhed, m<strong>en</strong> <strong>en</strong> mulighed kunne være, at<br />

Saddam Hussein var nervøs for <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuel g<strong>en</strong>gældelse fra <strong>USA</strong>.<br />

27 http://www.iiss.org/news-more.php?itemID=88, 9. september 2002.<br />

28 Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; Iraq Special Report, pkt. 3.10.8.<br />

29 http://www.iiss.org/news-more.php?itemID=88, 9. september 2002.<br />

30 Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; Iraq Special Report, pkt. 3.10.7<br />

31 http://www.iiss.org/news-more.php?itemID=88, 9. september 2002.<br />

32 http://www.nytimes.com/2002/09/01/weekinteview/01SANGhtml?tntemail1;”The Debate Over Attacking<br />

Iraq Heats Up”, 3. september 2002.<br />

33 Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; Iraq Special Report, pkt. 3.10.<br />

6


I forbindelse med FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 687, der pålægger <strong>Irak</strong> at destruere<br />

sine masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>, forbydes <strong>Irak</strong> også at råde over langtrækk<strong>en</strong>de fremføringsmidler,<br />

herunder ballistiske missiler af typ<strong>en</strong> ”Scud”. <strong>Irak</strong> rådede før Golfkrig<strong>en</strong> over<br />

omkring 800 missiler og mange af disse er efterfølg<strong>en</strong>de blevet ødelagt under krig<strong>en</strong> eller<br />

destrueret af FN’s inspektører. <strong>Irak</strong> har dog ikke i tilstrækkelig grad dokum<strong>en</strong>teret skæbn<strong>en</strong><br />

for samtlige missiler, hvilket medfører, at <strong>Irak</strong> kan mistænkes for at have gemt et antal<br />

missiler rundt om i <strong>Irak</strong>. Det Internationale Institut for Strategiske Studier vurderer i sin<br />

rapport, at Saddam Hussein også råder over omkring 20 ballistiske missiler, der vil kunne<br />

ramme mål i bl.a. Israel, Kuwait, Saudi Arabi<strong>en</strong>, Tyrkiet og Iran 34 .<br />

Efter 11. september blev <strong>Irak</strong> af flere højtstå<strong>en</strong>de embedsmænd, herunder viceforsvarsminister<br />

Paul Wolfowitz mistænkt for at have haft forbindelse til Al Qaeda og dermed <strong>en</strong> andel<br />

i terrorangrebet 35 . Dette har dog ikke kunnet bevises, m<strong>en</strong> mistank<strong>en</strong> forstærkede<br />

amerikanernes frygt for, at <strong>Irak</strong> i fremtid<strong>en</strong> kunne finde på at forsyne terrorgrupper <strong>som</strong> Al<br />

Qaeda med masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>. Disse beskyldninger er ig<strong>en</strong> fremsat af både forsvarsminister<br />

Donald Rumsfeld, af præsid<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s nationale sikkerhedsrådgiver Condolezza<br />

Rice i udgang<strong>en</strong> af september 2002, samt i præsid<strong>en</strong>t Bush’s tale til nation<strong>en</strong> d. 6. oktober<br />

2002, <strong>som</strong> et argum<strong>en</strong>t for <strong>en</strong> militær aktion mod <strong>Irak</strong> 36 . <strong>USA</strong>’s doktrin 37 om et forebygg<strong>en</strong>de<br />

angreb mod <strong>en</strong> nation, der fremstiller masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> medfører, at <strong>Irak</strong>s<br />

masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> ud fra et amerikansk synspunkt kan ses <strong>som</strong> <strong>en</strong> direkte <strong>trussel</strong><br />

mod <strong>USA</strong>.<br />

Det kan på d<strong>en</strong>ne baggrund konkluderes, at der efter 4 år ud<strong>en</strong> inspektioner er stor usikkerhed<br />

om <strong>Irak</strong>s kapaciteter ind<strong>en</strong> for masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> det kan med rimelighed<br />

formodes, at <strong>Irak</strong> råder over kemiske og biologiske våb<strong>en</strong>, samt at <strong>Irak</strong> ind<strong>en</strong> for få<br />

år kan fremstille atomvåb<strong>en</strong>, hvis sanktionerne hæves. Da <strong>Irak</strong> også råder over fremføringsmidler<br />

<strong>som</strong> fly og missiler er trusl<strong>en</strong> mod nabostaterne reel. Selv om det ikke kunne<br />

bevises, at Saddam Hussein aktivt har støttet terrorgrupper <strong>som</strong> Al Qaeda kan det på d<strong>en</strong><br />

and<strong>en</strong> side heller ikke udelukkes, at han i fremtid<strong>en</strong> vil gøre det. Ud fra <strong>en</strong> betragtning om,<br />

at både <strong>Irak</strong> og Al Qaeda har <strong>USA</strong> <strong>som</strong> sin erklærede hovedfj<strong>en</strong>de, er det ikke utænkeligt,<br />

at <strong>Irak</strong> kan finde på at støtte terrorister. Mulighed<strong>en</strong> for, at Saddam Hussein forsyner terrorgrupper<br />

med masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> eller teknologi til fremstilling af disse, er <strong>en</strong><br />

uacceptabel <strong>trussel</strong> for <strong>USA</strong>. Perspektiverne for et atombevæbnet <strong>Irak</strong> med <strong>en</strong> Saddam<br />

Hussein ved magt<strong>en</strong>, vil have <strong>en</strong> stor effekt på magtbalanc<strong>en</strong> i Mellemøst<strong>en</strong>, hvilket med<br />

sikkerhed vil medføre, at <strong>USA</strong> med alle midler vil forhindre <strong>Irak</strong> i at blive atommagt.<br />

Udgør <strong>Irak</strong> <strong>en</strong> økonomisk <strong>trussel</strong> mod <strong>USA</strong>?<br />

Set ud fra et amerikansk perspektiv er der fra <strong>Irak</strong> to primære økonomiske trusler mod<br />

<strong>USA</strong>. D<strong>en</strong> <strong>en</strong>e er d<strong>en</strong> indirekte påvirkning af d<strong>en</strong> amerikanske økonomi, der sandsynligvis<br />

vil være følg<strong>en</strong> af et terrorangreb mod <strong>USA</strong>, <strong>som</strong> tilfældet var efter angrebet 11. september.<br />

Dette skal ses ud fra det amerikanske synspunkt om, at <strong>Irak</strong> muligvis vil støtte terrorister,<br />

<strong>som</strong> tidligere nævnt. D<strong>en</strong> and<strong>en</strong> økonomiske <strong>trussel</strong> er d<strong>en</strong> indflydelse, <strong>som</strong> et ustabilt<br />

Mellemøst<strong>en</strong> har på oliepriserne.<br />

D<strong>en</strong> 11. september 2001 viste, hvor føl<strong>som</strong> d<strong>en</strong> amerikanske økonomi og verd<strong>en</strong>søkonomi<strong>en</strong><br />

er over for terrorangreb. For at give et par eksempler på dette, kostede angrebet på<br />

World Trade C<strong>en</strong>ter i New York adskillige mia. $ i udgifter til oprydning, g<strong>en</strong>opbygning og<br />

mistede indtægter. Et bud fra <strong>en</strong> amerikansk analysegruppe vurderer, at udgifterne i for-<br />

34 http://www.iiss.org/news-more.php?itemID=88, 9. september 2002.<br />

35 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1853860.stm,” Washington’s case against Saddam”, 7. marts 2002.<br />

36 http://www.nytimes.com/2002/09/26politics/26CND-MILI.html?tntemail1 og http://jp.dk/popup:print1432738<br />

37 D<strong>en</strong> såkaldte Bush doktrin. Guardian Unlimited Observer, Iraq and the Bush doctrine, 24. marts 2002.<br />

7


indelse med de ødelagte bygninger omkring World Trade C<strong>en</strong>ter al<strong>en</strong>e beløber sig til<br />

omkring 34 mia. US $. Hertil kommer de tab <strong>som</strong> New York har haft på grund af angrebet.<br />

By<strong>en</strong> har i det efterfølg<strong>en</strong>de år bl.a. mistet omkring 100.000 arbejdspladser og gik i samme<br />

periode glip af skatteindtægter på omkring 650 mio. US $. Det har derfor været nødv<strong>en</strong>digt<br />

for d<strong>en</strong> amerikanske forbundsregering, at støtte New York med massive beløb 38 .<br />

Aktiekurserne på de store vestlige børser faldt efter 11. september og s<strong>en</strong>dte de finansielle<br />

markeder ud i <strong>en</strong> krise. Et forv<strong>en</strong>tet opsving i d<strong>en</strong> amerikanske økonomi udeblev og blev i<br />

stedet næst<strong>en</strong> v<strong>en</strong>dt til <strong>en</strong> recession. Et år efter angrebet har økonomi<strong>en</strong> i <strong>en</strong> vis grad rettet<br />

sig op, m<strong>en</strong> er stadig ikke rigtigt kommet op på et ønskeligt niveau, hvilket dog kan tilskrives<br />

andre årsager. Terrorangrebet ramte også luftfartsindustri<strong>en</strong> hårdt. <strong>USA</strong>’s regering<br />

beordrede al flytrafik indstillet d. 11. september og med 55.000 daglige i afgange i <strong>USA</strong>,<br />

medførte dette et tab på flere hundrede mio. US $ for flyselskaberne. Samtidigt er passagertallet<br />

for mange amerikanske og europæiske flyselskaber gået markant tilbage, hvilket<br />

har medført konkurser blandt flere store luftfartsselskaber 39 . Andre brancher <strong>som</strong> f.eks.<br />

forsikringsbranch<strong>en</strong> er ligeledes blevet påvirket negativt af angreb<strong>en</strong>e.<br />

Ov<strong>en</strong>stå<strong>en</strong>de er eksempler på, at et terrorangreb på kort sigt kan have <strong>en</strong> væs<strong>en</strong>tlig indflydelse<br />

på d<strong>en</strong> amerikanske økonomi. D<strong>en</strong>ne vil dog form<strong>en</strong>tligt på længere sigt rette sig<br />

op ig<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> hvis et terrorangreb med fire fly alt andet lige kan have så stor indflydelse på<br />

d<strong>en</strong> amerikanske økonomi, hvad vil der så ikke ske, hvis <strong>USA</strong> bliver udsat for et terrorangreb<br />

med et masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>?<br />

<strong>USA</strong> er <strong>en</strong> af verd<strong>en</strong>s største forbrugere af olie, hvilket medfører at oliepriserne påvirker<br />

d<strong>en</strong> amerikanske økonomi. <strong>USA</strong> er kun selvforsyn<strong>en</strong>de med ca. 25 % af sit nuvær<strong>en</strong>de<br />

olieforbrug og er derfor afhængig af import. D<strong>en</strong>ne afhængighed forstærkes af d<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>tede<br />

udvikling i det amerikanske <strong>en</strong>ergiforbrug. Af <strong>USA</strong>’s nuvær<strong>en</strong>de olieimport kommer<br />

ca. 50 % fra d<strong>en</strong> vestlige halvkugle og kun ca. 22 % kommer fra land<strong>en</strong>e i Mellemøst<strong>en</strong><br />

40 . Ud fra disse tal kan man se, at <strong>USA</strong> får over 75 % af sit oliebehov dækket fra lande<br />

ud<strong>en</strong> for Mellemøst<strong>en</strong>, hvilket vil sige, at <strong>USA</strong> ud fra et synspunkt om forsyningssikkerhed<br />

på kort sigt ikke er ubetinget afhængig af Mellemøst<strong>en</strong>. Problemet er nok i højere grad, at<br />

ustabilitet i Mellemøst<strong>en</strong>, herunder <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuel irakisk kontrol over oli<strong>en</strong> i Mellemøst<strong>en</strong>, vil<br />

s<strong>en</strong>de de globale oliepriser i vejret. Dette vil have <strong>en</strong> negativ påvirkning på d<strong>en</strong> amerikanske<br />

økonomi og derved bremse d<strong>en</strong> økonomiske vækst. Omv<strong>en</strong>dt kunne et <strong>USA</strong> v<strong>en</strong>ligt<br />

regime i <strong>Irak</strong>, der råder over de næststørste oliereserver i Mellemøst<strong>en</strong> efter Saudi Arabi<strong>en</strong>,<br />

forøge <strong>USA</strong>’s indflydelse på oli<strong>en</strong> og derved muliggøre, at priserne blev presset ned, til<br />

gavn for verd<strong>en</strong>søkonomi<strong>en</strong>. Med <strong>en</strong> tidligere produktion på 6 mill. tønder olie om dag<strong>en</strong>,<br />

kunne <strong>Irak</strong> også være et alternativ til Saudi Arabi<strong>en</strong> <strong>som</strong> olieleverandør. Man kan heller<br />

ikke se bort fra, at de store amerikanske olieselskaber vil være sikret stor indtj<strong>en</strong>ing, hvis<br />

<strong>USA</strong> får indflydelse på <strong>Irak</strong>s oliereserver. På længere sigt vurderer ”US Energy Information<br />

Administration”, at <strong>USA</strong> vil forøge sit olieforbrug med ca. 33 % over de næste 20 år, hvilket<br />

vil forøge <strong>USA</strong>’s behov for import af olie. Set i dette perspektiv vil større indflydelse på<br />

<strong>Irak</strong>s olie give <strong>USA</strong> <strong>en</strong> forøget forsyningssikkerhed i fremtid<strong>en</strong>, samt <strong>en</strong> større indflydelse<br />

på oliepriserne 41 .<br />

Det kan derfor konkluderes, at <strong>USA</strong> har økonomiske interesser i at få løst konflikt<strong>en</strong>. En<br />

fortsat <strong>trussel</strong> om terrorangreb og Saddam Husseins negative indflydelse på oliepriserne<br />

kan på længere sigt påvirke d<strong>en</strong> amerikanske vækst negativt, hvilket derfor er uacceptabelt<br />

for <strong>USA</strong>. Modsat vil <strong>USA</strong> kunne forøge sin indflydelse på oli<strong>en</strong> i Mellemøst<strong>en</strong> med et<br />

38 http://www.terrorismanswers.com/policy/rebuilding.html “Rebuilding New York”, august 2002.<br />

39 http://www.stratfor.com/standard/analysis_wiew.php?ID=200732.htm ”Explosions cripple US economy”,<br />

11.september 2001.<br />

40 Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; North America – 02. Natural Resources p. 1.<br />

41 Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; North America – 02. Natural Resources p. 1<br />

8


v<strong>en</strong>ligsindet regime i <strong>Irak</strong> og derved sikre sig stabile oliepriser samt ruste sig til at dække<br />

d<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>tede vækst i olieforbruget. Et <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t i <strong>Irak</strong> vil samtidigt kunne tilgodese<br />

d<strong>en</strong> amerikanske olieindustri <strong>en</strong> god forretning.<br />

Perspektiver for et <strong>Irak</strong> efter Saddam Hussein.<br />

Perspektiverne for et <strong>Irak</strong> med et nyt regime er på nuvær<strong>en</strong>de tidspunkt meget usikre. Med<br />

d<strong>en</strong> nuvær<strong>en</strong>de retorik omkring <strong>Irak</strong>, synes <strong>USA</strong> at være fast besluttet på, at Saddam<br />

Hussein skal sættes fra magt<strong>en</strong> uanset om <strong>en</strong> sådan aktion er legitimeret på et FN mandat<br />

eller ej, hvilket ud fra Bush’s nye doktrin om forebygg<strong>en</strong>de angreb i og for sig kan virke<br />

logisk. Der er for nærvær<strong>en</strong>de ikke <strong>en</strong> <strong>en</strong>tydig person eller opposition i <strong>Irak</strong>, der kan overtage<br />

magt<strong>en</strong> efter Saddam Hussein. Opposition<strong>en</strong> er splittet og består af flere grupperinger<br />

fra de forskellige områder af <strong>Irak</strong> samt af eksil <strong>Irak</strong>ere bosidd<strong>en</strong>de i <strong>USA</strong> og Europa.<br />

Såfremt der skal være et fornuftigt alternativ til det eksister<strong>en</strong>de regime, er det nødv<strong>en</strong>digt<br />

for <strong>USA</strong> at sikre <strong>en</strong> overgangsregering, der med tilstrækkelig opbakning fra befolkning<strong>en</strong><br />

kan føre <strong>Irak</strong> over til mere demokratiske tilstande. I modsat fald kan man frygte, at <strong>Irak</strong><br />

kommer ud i <strong>en</strong> borgerkrigslign<strong>en</strong>de tilstand, der vil kunne sprede sig til naboland<strong>en</strong>e, herunder<br />

Tyrkiet og Iran, hvilket derved kan true stabilitet<strong>en</strong> i hele Mellemøst<strong>en</strong>. Et styre med<br />

bredest mulig opbakning i befolkning<strong>en</strong> og <strong>en</strong> bevarelse af <strong>Irak</strong>s nuvær<strong>en</strong>de grænser må<br />

være et ubetinget krav for et fremtidigt <strong>Irak</strong>. Sidstnævnte ud fra at perspektiv om, at <strong>en</strong><br />

opdeling af <strong>Irak</strong> i mindre <strong>en</strong>heder vil have uoverskuelige konsekv<strong>en</strong>ser for andre konfliktområder<br />

rund om i region<strong>en</strong> og rest<strong>en</strong> af verd<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

<strong>USA</strong> vil ud fra et geopolitisk synspunkt være særdeles interesseret i at få indsat et regime,<br />

der er v<strong>en</strong>ligt stemt over for <strong>USA</strong>. Mulighed<strong>en</strong> for at kunne etablere faste baser i <strong>Irak</strong>, vil<br />

form<strong>en</strong>tlig forøge <strong>USA</strong>’s indflydelse i region<strong>en</strong>. Derved vil man i højere grad kunne inddæmme<br />

Iran, <strong>som</strong> præsid<strong>en</strong>t Bush ved <strong>en</strong> tidligere lejlighed har kaldt ”ondskab<strong>en</strong>s akse”,<br />

samm<strong>en</strong> med <strong>Irak</strong> og Nord Korea 42 . <strong>USA</strong> vil samtidigt i større grad kunne påvirke Saudi<br />

Arabi<strong>en</strong>, <strong>som</strong> har haft et anstr<strong>en</strong>gt forhold til <strong>USA</strong> efter det blev k<strong>en</strong>dt, at 15 ud af de 19,<br />

der deltog i terrorangrebet 11. september var fra Saudi Arabi<strong>en</strong>. Slutteligt vil <strong>USA</strong> i højere<br />

grad kunne øve indflydelse på oliepolitikk<strong>en</strong> i Mellemøst<strong>en</strong>. Hvis der lukkes op for hanerne<br />

i <strong>Irak</strong>, vil dette form<strong>en</strong>tlig presse oliepris<strong>en</strong> ned. Samtidigt vil d<strong>en</strong> amerikanske olieindustri<br />

få del i goderne og derved sikre økonomisk indtj<strong>en</strong>ing.<br />

Set fra d<strong>en</strong> irakiske befolknings synspunkt kan situation<strong>en</strong> dårligt blive værre. Befolkning<strong>en</strong><br />

har været de store tabere under sanktionerne efter Golfkrig<strong>en</strong>. <strong>Irak</strong>s elite har kunnet<br />

sikre sig stort set uændrede levevilkår, m<strong>en</strong> landets økonomi og infrastruktur er i ruiner.<br />

Med <strong>en</strong> stor inflation og <strong>en</strong> mangel på varer, herunder medicin er levestandard<strong>en</strong> for d<strong>en</strong><br />

alm<strong>en</strong>e befolkning efter indførels<strong>en</strong> af FN’s sanktioner faldet betragteligt 43 . En amerikansk<br />

interv<strong>en</strong>tion i <strong>Irak</strong> vil forpligte <strong>USA</strong> og vest<strong>en</strong> i øvrigt, til at støtte g<strong>en</strong>opbygning<strong>en</strong> af landet.<br />

Dette vil bl.a. kunne g<strong>en</strong>nemføres ved at ophæve de restriktioner, der er pålagt <strong>Irak</strong> og<br />

g<strong>en</strong>opbygning<strong>en</strong> vil kunne finansieres ved salg af irakisk olie.<br />

Indførels<strong>en</strong> af demokrati bliver <strong>en</strong> vanskelig opgave, da der ikke er d<strong>en</strong> store tradition for<br />

dette i d<strong>en</strong> arabiske verd<strong>en</strong>. Det kan med stor sandsynlighed antages, at <strong>en</strong> udskiftning af<br />

det nuvær<strong>en</strong>de regime i <strong>Irak</strong> vil medføre <strong>en</strong> forbedret levestandard for befolkning<strong>en</strong>, primært<br />

fordi de pålagte sanktioner form<strong>en</strong>tligt vil blive hævet.<br />

42 I sin tale om ”nation<strong>en</strong>s tilstand” 29. januar 2002.<br />

43 Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t; Iraq Special Report, pkt. 3.18.11-16.<br />

9


Konklusion.<br />

Formålet med d<strong>en</strong>ne artikel har været, at belyse de trusler, <strong>som</strong> <strong>Irak</strong> udgør fra et amerikansk<br />

synspunkt.<br />

<strong>USA</strong>’s krav om at fjerne Saddam Hussein kan ses <strong>som</strong> <strong>en</strong> logisk konsekv<strong>en</strong>s af terrorangrebet<br />

d.11. september 2001 og d<strong>en</strong> efterfølg<strong>en</strong>de indførelse af doktrin<strong>en</strong> om det forebygg<strong>en</strong>de<br />

angreb. Doktrin<strong>en</strong> er <strong>som</strong> skrevet med adresse til Bagdad. <strong>USA</strong> vil ikke kunne leve<br />

med risiko<strong>en</strong> for, at Saddam Hussein forsyner terrororganisationer med masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>,<br />

<strong>som</strong> efterfølg<strong>en</strong>de vil kunne blive anv<strong>en</strong>dt mod amerikanske interesser. Perspektiverne<br />

for et atombevæbnet <strong>Irak</strong> vil forrykke magtbalanc<strong>en</strong> i Mellemøst<strong>en</strong> markant.<br />

Samtidigt vil <strong>Irak</strong> med Saddam Hussein ved magt<strong>en</strong>, der tidligere har vist, at han ikke tøver<br />

med at anv<strong>en</strong>de masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>, udgøre <strong>en</strong> <strong>trussel</strong> mod amerikanske interesser<br />

i region<strong>en</strong>. <strong>Irak</strong> vil herunder udgøre <strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tiel <strong>trussel</strong> mod Israel, hvis sikkerhed<br />

er garanteret af <strong>USA</strong>. Saddam Hussein og hans regime kan på d<strong>en</strong>ne baggrund ses <strong>som</strong><br />

<strong>en</strong> politisk <strong>trussel</strong>.<br />

Selv om <strong>Irak</strong>s militære kapacitet er stærkt reduceret i forhold til tidligere, kan de irakiske<br />

væbnede styrker stadig udgøre <strong>en</strong> vis <strong>trussel</strong> mod amerikanske allierede i region<strong>en</strong>. <strong>Irak</strong><br />

vil med rådighed over masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> udgøre <strong>en</strong> militær <strong>trussel</strong> mod sine naboer,<br />

mod Israel og mod amerikanske baser i region<strong>en</strong>.<br />

<strong>Irak</strong> vil fortsat kunne true vigtige oliestater <strong>som</strong> Kuwait og Saudi Arabi<strong>en</strong>, hvilket vil kunne<br />

have <strong>en</strong> negativ indflydelse på oliepriserne og derved påvirke d<strong>en</strong> økonomiske udvikling i<br />

<strong>USA</strong> i <strong>en</strong> negativ retning. Terrororganisationer med irakiske masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong> vil<br />

også kunne påføre <strong>USA</strong> store økonomiske tab ved angreb på amerikanske interesser i og<br />

ud<strong>en</strong> for <strong>USA</strong>.<br />

Slutteligt skal man ikke undervurdere de fordele, <strong>som</strong> <strong>USA</strong> kan opnå ved at indsætte et<br />

v<strong>en</strong>ligtsindet regime i <strong>Irak</strong>. Adgang til baser c<strong>en</strong>tralt i Mellemøst<strong>en</strong> vil give <strong>USA</strong> forøget<br />

indflydelse i region<strong>en</strong>, herunder mulighed for at inddæmme Iran samt påvirke oliepriserne<br />

til gavn for <strong>USA</strong> økonomi. Afslutningsvis skal tilføjes mulighed<strong>en</strong> for <strong>en</strong> stor indtj<strong>en</strong>ing på<br />

<strong>Irak</strong>s olie samt på g<strong>en</strong>opbygning<strong>en</strong> af <strong>Irak</strong>.<br />

D<strong>en</strong> irakiske befolknings lidelser kan således ses <strong>som</strong> <strong>en</strong> sekundær årsag til, at <strong>USA</strong> ønsker<br />

at indsætte et nyt regime i <strong>Irak</strong>, m<strong>en</strong> ikke desto mindre vil et nyt styre i <strong>Irak</strong> form<strong>en</strong>tlig<br />

betyde bedre tider for d<strong>en</strong> irakiske befolkning. Indførels<strong>en</strong> af et demokratisk styre i <strong>Irak</strong> vil<br />

på langt sigt kunne sprede sig andre i region<strong>en</strong>, hvilket forhåb<strong>en</strong>tligt vil føre til <strong>en</strong> bedre<br />

stabilitet i Mellemøst<strong>en</strong>.<br />

Det må på d<strong>en</strong>ne baggrund konkluderes, at <strong>Irak</strong> ud fra et amerikansk perspektiv kan siges<br />

at udgøre <strong>en</strong> politisk, militær og økonomisk <strong>trussel</strong> mod vitale amerikanske interesser.<br />

Kildeh<strong>en</strong>visninger<br />

Hovedkilder:<br />

Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t – The Gulf States –11.<br />

http://www4.janes.com/search97/vs.vts?action=View&VdkVgwKey=/cont<strong>en</strong>t1/janes<br />

dta/s<strong>en</strong>t/gulfsu/iraqs080.htm&collection=curr<strong>en</strong>t&Prod_Name=GULFS&. Opdateres<br />

løb<strong>en</strong>de.<br />

Jane’s S<strong>en</strong>tinel Security Assessm<strong>en</strong>t – <strong>Irak</strong> Special Report.<br />

http://www2.janes.com/janesdata/ppv8/iraq_s<strong>en</strong>t.pdf. 30. august 2002.<br />

Det Internationale Institut for Strategiske Studier rapport om <strong>Irak</strong>s masseødelæggelsesvåb<strong>en</strong>,<br />

http://www.iiss.org/news-more.php?itemID=88. 9. september 2002.<br />

<br />

<br />

The White House hjemmeside, http://www.whitehouse.gov.<br />

FN’s hjemmeside: http://www.un.org/docum<strong>en</strong>ts/scres.htm, oversigt over FN Sikkerhedsråds<br />

resolutioner.<br />

10


Suppler<strong>en</strong>de kilder:<br />

Washington Post: “Afghan Campaign’s Blueprint Emerges”; 13. september, Artikelserie<br />

om hændelsesforløbet i ugerne efter 11. september. Af Dan Balz og Bob<br />

Woodward, 29. januar 2002.<br />

Det Hvide Hus’ hjemmeside, http://www.whitehouse.gov.<br />

http://<strong>en</strong>glish.peopledaily.com.cn/200204/11/<strong>en</strong>g20020411_93856.shtml “Iraq Announces<br />

10-Million-Euro Aid to Palestine. 11.april 2002.<br />

http://guardian.co.uk/bush/story/0,7369,728870,00.html. ”The Bush doctrine make<br />

nons<strong>en</strong>se of the UN charter. 7. juni 2001.<br />

http://www.cam.ac.uk/societies/casi/info/scriraq.html. UN Security Council Resolutions<br />

relating to Iraq.<br />

Newsweek, ”Hawks, Doves And Dubya. 2. september 2002.<br />

CNN network, http://www.cnn.com<br />

D<strong>en</strong>nis Drew & Donald Snow; “Making Strategy”, Air University Press, 1988.<br />

STRATFOR,http://www.stratfor.com.<br />

New York Times, http://www.nytimes.com<br />

BBC hjemmeside, http://news.bbc.co.uk<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!