28.12.2013 Views

Huseftersyn

Huseftersyn

Huseftersyn

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sagsnummer 2013/000473<br />

april 2013<br />

Udbudsmateriale<br />

For<br />

Ribevej 32<br />

6500 Skrydstrup


Side 2 af 153


Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste<br />

udbyder i offentligt udbud<br />

Fritliggende parcelhus<br />

Ribevej 32<br />

6500 Skrydstrup<br />

Velbeliggende villa opført i 1935. Boligarealet udgør ifølge BBR 122 m². Herudover er<br />

der en mindre fritliggende garage.<br />

Grundarealet udgør ifølge tingbogen 1205 m².<br />

Ejendommen er beliggende i landzone.<br />

Side 3 af 153


Ejendommen udbydes efter statens regler i offentligt udbud af Forsvarets Bygnings- og<br />

Etablissementstjeneste.<br />

Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket<br />

kuvert mærket ”Tilbud vedrørende Ribevej 32” således at tilbuddet er Forsvarets<br />

Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring<br />

tirsdag d. 25. juni 2013 kl. 12:00. Samme dag kl. 12:30 vil der for de bydende være<br />

mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.<br />

Side 4 af 153


Side 5 af 153


Side 6 af 153


Side 7 af 153


Side 8 af 153


BILAGSFORTEGNELSE<br />

Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg s. 11<br />

af statens faste ejendomme<br />

Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 17<br />

Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 23<br />

Bilag 3a Tegninger s. 27<br />

Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 33<br />

Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 45<br />

Bilag 6 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 51<br />

Bilag 7 Kommunalt oplysningsskema s. 57<br />

Bilag 8 Tilstandsrapport s. 69<br />

Bilag 8a Tilbud på ejerskifteforsikring s. 97<br />

Bilag 10 Energimærke s. 117<br />

Bilag 11 Skødeudkast s. 147<br />

Bilag 12 Tilbudsblanket s. 151<br />

Side 9 af 153


Side 10 af 153


Bilag 1<br />

Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25.<br />

januar 2010 om salg af statens faste<br />

ejendomme<br />

Side 11 af 153


Side 12 af 153


Cirkulære om salg af statens faste ejendomme<br />

CIR nr 7 af 25/01/2010<br />

Offentligt udbud<br />

§ 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i<br />

budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske<br />

efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette<br />

cirkulære.<br />

Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i<br />

lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af<br />

bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af<br />

loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens § 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om<br />

undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast<br />

ejendom, finder § 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når<br />

salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler.<br />

Tilbudsblanket og annoncering<br />

§ 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med<br />

oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af<br />

budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges<br />

bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i<br />

tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret.<br />

§ 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af<br />

lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes<br />

hensigtsmæssigt.<br />

Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan<br />

rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud<br />

angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret<br />

vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at<br />

denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere<br />

angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal.<br />

Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering.<br />

Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller<br />

en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve<br />

ejendomsformidlingsvirksomhed.<br />

§ 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette<br />

cirkulære.<br />

Side 13 af 153


Afgivelse af tilbud<br />

§ 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket<br />

»Tilbud på matr.nr. . . . .«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse.<br />

Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om<br />

størrelsen af tilbuddene.<br />

Vurdering af tilbuddene<br />

§ 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om<br />

institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om<br />

institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter,<br />

om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero.<br />

Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne,<br />

meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud.<br />

Overbud<br />

§ 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem<br />

højestbydende meddelelse om<br />

1) størrelsen af de fem højeste bud,<br />

2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og<br />

3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes.<br />

Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling<br />

med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud.<br />

Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af<br />

supplerende tilbud gælder reglerne i §§ 5 og 6.<br />

Sikkerhed m.v.<br />

§ 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af<br />

deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller<br />

afslået i medfør af § 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved<br />

erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. § 14.<br />

Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er<br />

bundet af sit bud, indtil accept foreligger.<br />

Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept,<br />

inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept,<br />

skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering,<br />

deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt<br />

bank, sparekasse eller forsikringsselskab.<br />

Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte<br />

udgifter til etablering af sikkerheden.<br />

Side 14 af 153


Accept af tilbud<br />

§ 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg<br />

skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde.<br />

Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for<br />

bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis<br />

salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige<br />

ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60<br />

mill.kr.<br />

Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et<br />

fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter § 8 i lov<br />

om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der<br />

kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. § 12.<br />

Krav mod staten<br />

§ 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse<br />

noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis<br />

institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog § 8, stk. 4.<br />

Undtagelser<br />

§ 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden<br />

statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen.<br />

Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S.<br />

§ 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes<br />

anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig<br />

med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget.<br />

Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette<br />

findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har<br />

været foretaget offentligt udbud.<br />

§ 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal<br />

da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet.<br />

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.<br />

§ 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af<br />

fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er<br />

bestemt for beboelse for køberen.<br />

§ 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om<br />

tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen.<br />

Side 15 af 153


Ikrafttræden m.v.<br />

§ 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der<br />

iværksættes fra og med denne dato.<br />

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste<br />

ejendomme.<br />

Finansministeriet, den 25. januar 2010<br />

Claus Hjort Frederiksen<br />

/ Mogens Pedersen<br />

Side 16 af 153


Bilag 2<br />

Særlige salgsvilkår<br />

Side 17 af 153


Side 18 af 153


Særlige salgsvilkår<br />

for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr.<br />

320, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup, beliggende Ribevej 32, 6500 Skrydstrup.<br />

1. Generelt:<br />

Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25.<br />

januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære<br />

er vedlagt som bilag 1.<br />

Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse<br />

af tilbud skal acceptere.<br />

2. Beskrivelse af ejendommen:<br />

Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 320, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstup,<br />

med et grundareal på 1205 m² , samt de på grunden værende bygninger.<br />

Oversigtskort vedlægges som bilag 3.<br />

3. Ejendommens data:<br />

Tingbogsattest for ejendommen og kopi af tinglyst servitut vedlægges som bilag 4.<br />

BBR- ejermeddelelse vedlægges som bilag 5.<br />

Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 6<br />

Kommunalt oplysningsskema vedlægges som bilag 7<br />

Tilstandsrapport H-13-01894-0013, tilbud på ejerskifteforsikring, energimærke og Eleftersyn<br />

vedlægges som bilag 8, 8A , 9 og 10.<br />

4. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at:<br />

Ejendommen vil blive søgt afhændet til højstbydende.<br />

Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at<br />

ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber<br />

at tegne forsikring fra overtagelsesdagen.<br />

Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget offentligvurdering, dette forhold ophører<br />

ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler.<br />

Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning<br />

fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist.<br />

5. Overtagelse:<br />

Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder<br />

har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers<br />

regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter<br />

fra det øjeblik, ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling<br />

af skatter og afgifter m.v.<br />

Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse,<br />

hvis saldo berigtiges kontant.<br />

Side 19 af 153


6. Købesummen:<br />

Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen.<br />

7. Ansvarsfraskrivelse:<br />

Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber<br />

skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende,<br />

hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets<br />

ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af<br />

skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens<br />

bundforhold samt forurening af grunden.<br />

Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende<br />

undersøgelser.<br />

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste betaler halvdelen af den præmie, der<br />

fremgår af det forsikringstilbud på ejerskifteforsikring, som er vedlagt som bilag 8A. I den<br />

forbindelse skal det særligt fremhæves, at fremlæggelse af tilstandsrapporten i bilag 8 og<br />

oplysning om ejerskifteforsikring indebærer, at tilbudsgiver/køber ikke overfor sælger kan<br />

påberåbe sig, at ejendommens fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en fejl burde have<br />

været nævnt i tilstandsrapporten.<br />

8. Øvrige vilkår:<br />

Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber<br />

med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast<br />

tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og<br />

andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende.<br />

Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og<br />

forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste<br />

byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets<br />

rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v.<br />

Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle<br />

udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og<br />

refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i<br />

bilag 11.<br />

Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger,<br />

som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres<br />

mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal<br />

lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder<br />

efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest<br />

6 måneder efter overdragelsen.<br />

Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste<br />

særligt fremhæve at;<br />

- den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter institutionen<br />

har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10% af købesummen,<br />

- tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed,<br />

- den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept foreligger,<br />

Side 20 af 153


- ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre<br />

salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg<br />

ikke tiltrædes.<br />

Der kan forekomme afvigelser i de bygningsmæssige arealer i forhold til registreringen i<br />

BBR, hvorfor det det påhviler en ny ejer at foretage en evt. indberetning til kommunen.<br />

9. Tilbud:<br />

Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i<br />

en lukket kuvert mærket ”Tilbud vedrørende Ribevej 32” til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste,<br />

Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser<br />

skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest tirsdag d. 25. juni<br />

2013 kl. 12.00. Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl. 12.30, hvor der er adgang<br />

for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen.<br />

Side 21 af 153


Side 22 af 153


Bilag 3<br />

Oversigts- og Matrikelkort<br />

Side 23 af 153


Side 24 af 153


Kort over vejforsyning<br />

Vejforsyning omkring matr.nr. 320, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup<br />

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 7. februar 2013.<br />

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:<br />

Offentlig<br />

Privat fælles<br />

Privat/almen<br />

Matrikelnummer<br />

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller<br />

private/almene. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.<br />

Side 25 af 153


Side 26 af 153


Bilag 3a<br />

EB-plan uddrag<br />

Side 27 af 153


Side 28 af 153


Side 29 af 153


Side 30 af 153


Side 31 af 153


Side 32 af 153


Bilag 4<br />

Tingbogsattest og tinglyste servitutter<br />

Side 33 af 153


Side 34 af 153


TINGBOGSATTEST<br />

Udskrevet: 15.01.2013 08:38:40<br />

EJENDOM:<br />

Adresse: Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Samlet areal:<br />

1205 m2<br />

Heraf vej:<br />

0 m2<br />

Appr.dato: 11.11.1111<br />

Landsejerlav:<br />

Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup<br />

Matrikelnummer: 0320<br />

Areal:<br />

1205 m2<br />

Heraf vej:<br />

0 m2<br />

Retskreds: 0041<br />

ADKOMSTER<br />

DOKUMENT:<br />

Dokument type:<br />

Skøde<br />

Dato/løbenummer: 26.06.1954-906818-41<br />

OVERFØRT:<br />

Overført fra gammelt system:<br />

Ja<br />

ADKOMSTHAVERE:<br />

Navn:<br />

Forsvarsministeriet<br />

Ejerandel: 1 / 1<br />

KØBESUM:<br />

Kontant købssum:<br />

Købesum i alt:<br />

28.750 DKK<br />

28.750 DKK<br />

TILLÆGSTEKST:<br />

Tillægstekst<br />

ifølge flere skøder<br />

HÆFTELSER<br />

Der findes ingen hæftelser på ejendommen<br />

Side 35 af 153<br />

15.01.2013 08:38:40 Side 1 af 3


SERVITUTTER<br />

DOKUMENT:<br />

Dato/løbenummer: 09.09.1947-928038-41<br />

Prioritet: 1<br />

Dokument type:<br />

Anden Servitut<br />

OVERFØRT:<br />

Overført fra gammelt system:<br />

Ja<br />

TILLÆGSTEKST:<br />

Tillægstekst<br />

Dok om flyveplads mv,<br />

DOKUMENT:<br />

Dato/løbenummer: 23.01.1979-1835-41<br />

Prioritet: 2<br />

Dokument type:<br />

Anden Servitut<br />

OGSÅ LYST PÅ:<br />

Antal: 306<br />

OVERFØRT:<br />

Overført fra gammelt system:<br />

Ja<br />

TILLÆGSTEKST:<br />

Tillægstekst<br />

Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 1008<br />

Skrydstrup, se matr. 727 Haderslev<br />

SE AKT:<br />

41_HAD_727<br />

DOKUMENT:<br />

Dato/løbenummer: 01.05.1979-9447-41<br />

Prioritet: 3<br />

Dokument type:<br />

Anden Servitut<br />

Side 36 af 153<br />

15.01.2013 08:38:40 Side 2 af 3


OGSÅ LYST PÅ:<br />

Antal: 332<br />

OVERFØRT:<br />

Overført fra gammelt system:<br />

Ja<br />

TILLÆGSTEKST:<br />

Tillægstekst<br />

Dok om byggelinier mv, Vedr 1008 Skrydstrup. Se akt<br />

41_FRE_2<br />

ØVRIGE OPLYSNINGER<br />

EJENDOMSVURDERING:<br />

Ejendomsværdi:<br />

660.000 DKK<br />

Grundværdi:<br />

114.500 DKK<br />

Vurderingsdato: 01.10.2011<br />

Kommunekode: 0510<br />

Ejendomsnummer (BBR-nr.): 017828<br />

INDSKANNET AKT:<br />

Filnavn:<br />

41_SKR_320<br />

Side 37 af 153<br />

15.01.2013 08:38:40 Side 3 af 3


Side 38 af 153


Side 39 af 153


Side 40 af 153


Side 41 af 153


Side 42 af 153


Side 43 af 153


Side 44 af 153


Bilag 5<br />

BBR-ejermeddelelse<br />

Side 45 af 153


Side 46 af 153


Haderslev Kommune<br />

Data og Information<br />

BBR-Meddelelse<br />

(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)<br />

Afsender<br />

Haderslev Kommune Data og Information<br />

Rådhuscentret 7, 6500 Vojens<br />

Modtager:<br />

Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:<br />

510 17828 15-01-2013<br />

Ejendommens beliggenhed:<br />

Ribevej 32 (vejkode: 991), 6500 Vojens<br />

Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition.<br />

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen på telefonnr. 74 34 06 00 eller e-mail-adressen: bbr@haderslev.dk<br />

Oplysninger om grunde<br />

Adresse: Ribevej 32 (vejkode: 991), Skrydstrup, 6500 Vojens<br />

Vand & afløb<br />

Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)<br />

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg<br />

Matrikelnr.<br />

Ejerlav<br />

320 SKRYDSTRUP, SKRYDSTRUP<br />

Oplysninger om bygninger<br />

Bygningsnr.: 1<br />

Adresse: Ribevej 32, Skrydstrup (vejkode: 991), 6500 Vojens<br />

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)<br />

Matrikelnr.: 320<br />

Ejerlav: SKRYDSTRUP, SKRYDSTRUP<br />

Opførelsesår: 1935<br />

Antal boliger med køkken: 1<br />

Materialer<br />

Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)<br />

Tagdækning: Tegl<br />

Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)<br />

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2<br />

Bebygget areal 85 Samlet bygningsareal 85 Samlet boligareal 122<br />

heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0<br />

heraf indbygget garage 0 Kælder 8 Samlet erhvervsareal 0<br />

heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 8 Adgangsareal 0<br />

heraf indbygget udhus 0 Tagetage 37 Andet areal 0<br />

heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 37 Antal etager u. kælder & tagetage 1<br />

Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0<br />

Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)<br />

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr<br />

Opvarmningsmiddel: Naturgas<br />

Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed<br />

Adresse: Ribevej 32 (vejkode: 991), Skrydstrup, 6500 Vojens<br />

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).<br />

Samlet areal: 122 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)<br />

Areal til erhverv:<br />

0 m2<br />

Bolig areal:<br />

122 m2<br />

Andet areal:<br />

0 m2<br />

Fællesareal:<br />

0 m2<br />

Åben overdækning/udestue:<br />

0 m2<br />

Lukket overdækning/udestue:<br />

0 m2<br />

Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)<br />

BBR<br />

Ejendommens beliggenhed: Side 47 af 153 Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side:<br />

Ribevej 32 (vejkode: 991), 6500 Vojens 510 17828 15-01-2013 1/2


Antal værelser: 5<br />

Antal toiletter: 1<br />

Antal badeværelser: 1<br />

Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)<br />

BBR<br />

Ejendommens beliggenhed: Side 48 af 153 Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side:<br />

Ribevej 32 (vejkode: 991), 6500 Vojens 510 17828 15-01-2013 2/2


Din pligt som ejer<br />

Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at oplysningerne<br />

om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger<br />

til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger<br />

Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer undlader, at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i<br />

kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig at antallet og den omtrentlige størrelse af bygningerne på din grund er i<br />

overensstemmelse med de registrerede forhold.<br />

Kommunen har lov til, at kontrollere de oplysninger, du giver til i BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved register<br />

samkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos<br />

Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager.<br />

Du bør være særligt opmærksom på:<br />

• Opførelsesår<br />

• Om- og tilbygningsår<br />

• Bebygget areal<br />

• Antal etager<br />

• Samlet boligareal<br />

• Samlet erhvervsareal<br />

• Areal af udnyttet tagetage<br />

• Areal af udestue<br />

• Tagdækningsmateriale<br />

• Energiforsyning<br />

Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du maler huset indvendigt eller indretter nyt køkken. Når du køber et hus skal du være opmærksom<br />

på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i forbindelse med<br />

ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal indsendes til kommunen inden 4 uger.<br />

BBR registrerer din ejendom på mange niveauer.<br />

De 3 vigtigste er:<br />

Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler,<br />

der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen.<br />

Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til en lufthavnsterminal. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden<br />

oplyses dette.<br />

En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller erhvervsenheder. Det samlede antal og arealet af<br />

hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen hæfter du som ejer for fejlen.<br />

Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, olietanke, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning.<br />

Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere fra kommune til kommune.<br />

Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god idé at<br />

orientere sig i reglerne på forhånd på www.bbr.dk.<br />

Arealerne på BBR-meddelelsen<br />

Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten.<br />

De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene – læs mere på www.bbr.dk.<br />

Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens<br />

udbredelse set oppefra.<br />

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage.<br />

Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i<br />

bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen.<br />

Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.<br />

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.<br />

Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v.<br />

Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet<br />

medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til<br />

beboelsesrum.<br />

Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse, at<br />

boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.<br />

Er der i en bygning to eller flere lejligheder fordeles adgangs- og trappearealer mellem de enkelte lejligheder.<br />

Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR’s boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal.<br />

Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper.<br />

Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal til erhverv.<br />

Vejledning til BBR-meddelelse<br />

Vers. 1.4<br />

Side 49 af 153


Oversigt over BBR-oplysninger<br />

Anvendelse<br />

Helårsbeboelse<br />

• Stuehus til landbrugsejendom.<br />

• Fritliggende enfamiliehus<br />

• Række-, kæde- eller dobbelthus<br />

Etageboligbebyggelse Kollegium.<br />

• Døgninstitution<br />

• Anden bygning til helårsbeboelse.<br />

Produktions- og lagerbygninger i<br />

forbindelse med Landbrug, industri,<br />

offentlige værker o.lign.<br />

• Landbrug, skovbrug, gartneri,<br />

råstofudvinding m.v<br />

• Industri, fabrik, håndværk m.v.<br />

• El-, gas-, vand- eller varmeværker,<br />

forbrændingsanstalter m.v.<br />

• Anden bygning til landbrug, industri<br />

m.v.<br />

Handel, kontor, transport og service<br />

• Transport- og garageanlæg, stationer,<br />

lufthavne m.v<br />

• Kontor, handel, lager, herunder<br />

offentlig administration.<br />

• Liberalt erhverv<br />

• Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og<br />

anden service virksomhed.<br />

• Andet bygning til transport, handel<br />

m.v.<br />

Institutioner og kultur<br />

• Biograf, teater, erhvervsmæssig<br />

udstilling, bibliotek, museum, kirke og<br />

lign.<br />

• Skole, undervisning og forskning<br />

Hospital, sygehjem, fødeklinik,<br />

offentlige klinikker m.v.<br />

• Daginstitutioner m.v.<br />

• Anden institution.<br />

Fritidsformål<br />

• Sommerhus.<br />

• Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset<br />

fra sommerhus.<br />

• Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v.<br />

• Kolonihavehus.<br />

• Anden bygning til fritidsformål.<br />

Mindre bygninger til garageformål,<br />

opbevaring m.v.<br />

• Garage til et eller to køretøjer.<br />

• Carport.<br />

• Udhus.<br />

Toilet og afløb<br />

Toiletforhold<br />

• Antal vandskyllende toiletter i<br />

bolig- eller erhvervsenhed.<br />

• Vandskyllende toilet udenfor<br />

enheden.<br />

• Anden type toilet udenfor<br />

enheden eller intet toilet i<br />

forbindelsen med enheden.<br />

Badeforhold<br />

• Antal badeværelser i enheden<br />

• Adgang til badeværelser<br />

• Hverken badeværelser eller<br />

adgang til badeværelser.<br />

Køkkenforhold<br />

• Eget køkken (med afløb og<br />

kogeinstallation)<br />

• Adgang til fælles køkken<br />

• Fast kogeinstallation i værelse<br />

eller på gang.<br />

• Ingen fast kogeinstallation.<br />

Materialer<br />

Ydervæggenes materiale<br />

• Mursten (tegl, kalksten, cementsten).<br />

•<br />

•<br />

Letbeton (lette bloksten, gasbeton).<br />

Fibercement, asbest (eternit el. lign).<br />

•<br />

•<br />

• Fibercement, asbestfri<br />

r<br />

• Bindingsværk (med udvendigt synligt •<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

træværk).<br />

Træbeklædning<br />

Betonelementer (Etagehøje<br />

betonelementer)<br />

Metalplader<br />

PVC<br />

Glas<br />

Ingen<br />

Andet materiale<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Afløbsforhold<br />

Tagdækningsmateriale<br />

• Built-up (fladt tag, typisk tagpap).<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Tagpap (med taghældning).<br />

Fibercement, herunder asbest (bølge<br />

eller skifereternit)<br />

Cementsten<br />

Tegl<br />

Metalplader (bølgeblik, aluminium,<br />

o.lign.)<br />

Stråtag<br />

Fibercement (asbestfri)<br />

PVC<br />

Glas<br />

Andet materiale<br />

Asbestholdigt materiale<br />

• Asbestholdigt ydervægsmateriale.<br />

• Asbestholdigt<br />

tagdækningsmateriale.<br />

• Asbestholdigt ydervægs- og<br />

tagdækningsmateriale.<br />

Kilder til bygningens materialer.<br />

• Oplyst af ejer.<br />

• Oplyst af teknisk forvaltning.<br />

• Oplyst af andre.<br />

• Bygningen er maskinelt oprettet.<br />

• Oplyst og kontrolleret af teknisk<br />

forvaltning.<br />

Kilde til bygningsarealer<br />

• Oplyst af ejer.<br />

• Oplyst af teknisk forvaltning.<br />

• Oplyst af andre.<br />

• Bygningen er maskinelt oprettet.<br />

• Oplyst og kontrolleret af teknisk<br />

forvaltning.<br />

Energi og vandforsyning<br />

Varmeinstallation<br />

• Fjernvarme/blokvarme<br />

• Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr<br />

•<br />

Ovne (Kakkelovne, kamin,<br />

• brændeovn o. lign.)<br />

• Varmepumpe<br />

Centralvarme med to<br />

fyringsenheder (fast brændsel<br />

• og olie eller gas)<br />

• Elovne, elpaneler<br />

• Gasradiator<br />

• Ingen varmeinstallation<br />

Blande (kræver specifikation på<br />

enhedsniveau)<br />

Opvarmningsmiddel<br />

• Elektricitet<br />

• Gasværksgas<br />

• Flydende brændsel (olie,<br />

petroleum, flaskegas)<br />

• Fast brændsel (kul, brænde mm.)<br />

• Halm<br />

• Naturgas<br />

• Andet<br />

Supplerende varme<br />

• Ikke oplyst<br />

Varmepumpeanlæg<br />

Ovne til fast brændsel<br />

(brændeovn o.lign.)<br />

Ovne til flydende brændsel.<br />

Solpaneler<br />

Pejs<br />

Gasradiator<br />

Elovn, elpaneler<br />

Biogasanlæg<br />

Andet<br />

Bygningen har ingen supplerende<br />

varme.<br />

Afløbskoder gammelt kodesæt:<br />

Kodesættet benyttes for eksisterende<br />

forhold, ved enhver ændring skal nyt<br />

kodesæt benyttes<br />

• Afløb til offentligt spildevandsanlæg.<br />

• Afløb til fælles privat<br />

spildevandsanlæg.<br />

• Afløb til samletank.<br />

• Afløb til samletank for toiletvand og<br />

mekanisk rensning af øvrigt<br />

spildevand.<br />

• Mekanisk rensning med<br />

nedsivningsanlæg (med tilladelse).<br />

• Mekanisk rensning med<br />

nedsivningsanlæg.<br />

• Mekanisk rensning med privat<br />

udledning dir. til vandløb.<br />

• Mekanisk og biologisk rensning.<br />

• Udledning direkte uden rensning til<br />

vandløb, søer eller havet.<br />

• Andet<br />

Afløbskoder nyt kodesæt:<br />

Der er indført temmelig mange nye<br />

afløbskoder i BBR. De nye koder skal<br />

benyttes ved alle fysiske ændringer i<br />

afløbsforholdene på en ejendom.<br />

Kommunen har dog også ret til på eget<br />

initiativ at konvertere koden, uden der er<br />

sket fysiske ændringer i forholdene.<br />

Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,<br />

således at det vigtigste kriterium er om<br />

ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller<br />

om ejendommen ligger i det åbne land.<br />

Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,<br />

inddeles efter om spildevandet (typisk fra<br />

køkken, bad og toilet) ledes ned i samme<br />

kloak som regnvandet (overfladevandet<br />

fra tage og befæstede arealer) eller om<br />

de behandles hver for sig.<br />

Ejendomme, der ligger i det åbne land,<br />

inddeles efter den måde spildevandet<br />

behandles. Der er i BBR mulighed for at<br />

registrere, hvilke renseklasser det lokale<br />

renseanlæg overholder. Renseklassen<br />

kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er<br />

en forkortelse for organisk stof, P for<br />

Phosphat og S for Sulphat. OP betyder<br />

så, at rensningen både omfatter organisk<br />

stof og Phosphat, osv.<br />

Det er ikke altid, at alle bygninger på en<br />

ejendom har ens afløbsforhold. I så fald<br />

kan forholdene registreres individuelt på<br />

den enkelte bygning.<br />

En fuldstændig oversigt over afløbskoder<br />

i BBR og en vejledning hertil kan findes<br />

på www.bbr.dk.<br />

Andet<br />

Boligtype<br />

• Egentlig beboelseslejlighed<br />

• Blandet erhverv og bolig med<br />

eget køkken<br />

• Enkeltværelse<br />

• Fællesbolig eller<br />

fælleshusholdning<br />

• Sommer-/fritidsbolig<br />

• Andet<br />

Offentlig støtte<br />

• Almen familiebolig<br />

• Støttet privat udlejningsbolig<br />

• Støttet privat andelsbolig<br />

• Almen ungdomsbolig<br />

• Støttet privat ungdomsbolig<br />

• Almen ældrebolig<br />

• Almen plejebolig<br />

Midlertidig<br />

oprettelse/fuldførelse<br />

• Ikke midlertidig oprettet.<br />

• Midlertidig oprettet.<br />

• Midlertidig fuldført.<br />

Fredning<br />

• Fredet iht. til<br />

bygningsfredningsloven.<br />

• Som 1 men med tinglyst<br />

bevaringsbestemmelser jf.<br />

lovens § 15.<br />

• Tinglyst bevaringsdeklaration<br />

men, bygningen ikke fredet.<br />

• På middelalderlige<br />

bygningsdele er der tinglyste<br />

fredningsbestemmelser.<br />

• Indeholder middelalderlige<br />

bygningsdele.<br />

• Bygningen og den<br />

umiddelbare omgivelser fredet iht. til<br />

bygningsfredningsloven.<br />

• Som 6, men med tinglyst<br />

bevaringsdeklaration.<br />

• Bevaringsværdig<br />

• Medtaget i registrant,<br />

bevaringsplan mm.<br />

Ejerforhold<br />

• Privatperson(er) eller<br />

interessentskab.<br />

• Almennyttigt boligselskab<br />

• Aktie-, anparts- eller andet<br />

selskab<br />

• Forening, legat eller<br />

selvejende institution<br />

• Privat andelsboligforening<br />

• Kommunen<br />

(beliggenhedskommune)<br />

• Kommunen (anden<br />

kommune)<br />

• Regionskommune<br />

• Staten<br />

• Andet, moderejendom for<br />

ejerlejligheder<br />

Vandforsyning<br />

• Alment vandforsyningsanlæg<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

(tidligere offentligt)<br />

Privat, alment<br />

vandforsyningsanlæg<br />

Enkeltindvindingsanlæg<br />

(egen boring)<br />

Brønd<br />

Ikke alment<br />

vandforsyningsanlæg<br />

(forsyner < 10 ejendomme)<br />

Ingen vandforsyning<br />

Kilde til bygningsarealer<br />

• Oplyst af ejer.<br />

• Oplyst af teknisk forvaltning.<br />

• Oplyst af andre.<br />

• Bygningen er maskinelt<br />

oprettet.<br />

• Oplyst og kontrolleret af<br />

teknisk forvaltning.<br />

Vejledning til BBR-meddelelse<br />

Vers. 1.4<br />

Side 50 af 153


Bilag 6<br />

Ejendomsvurdering og skatteattest<br />

Side 51 af 153


Side 52 af 153


Afsender: SKAT<br />

Ejendomsvurdering<br />

Christian X's Vej 22<br />

6100 Haderslev<br />

Modtager/ejer<br />

510<br />

Ejendomsvurdering<br />

Henvisningsnummer<br />

Ejendommens registernummer<br />

Matr. nr.<br />

SKRYDSTRUP 320<br />

Vurderet areal<br />

Ejendommens beliggenhed<br />

Ribevej 32<br />

1.205 m²<br />

SKATs telefonnr.<br />

Udskrevet<br />

Oplysninger til brug for forsendelsen<br />

510 017828<br />

72 22 18 18 07/02-2013<br />

Bunke 03 C Vmt 1<br />

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2009 vurderet sådan:<br />

Benyttelse<br />

01 - Beboelsesejendom med 1 lejlighed<br />

Ejendomsværdi 700.000 kr Grundværdi 127.700 kr<br />

Grundværdi, fritaget efter §7<br />

127.700 kr<br />

KMD OGJM7230 2.udg. 06.2010<br />

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvorefter<br />

den samlede ejendom vurderes til den kontante handelsværdi<br />

pr. 1. oktober 2009. Grunden skal vurderes, som om den<br />

var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens<br />

benyttelse samt til om en nyopført ejerbolig er færdigbygget.<br />

Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års<br />

vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og<br />

grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens §6,<br />

jf. §9, stk. 1, §13, stk. 1, samt §33, stk.1 og stk. 12-18.<br />

Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handelspriser<br />

ved ejendomssalg frem til 1. oktober 2009. Prisudviklingen<br />

mellem 1. oktober 2009 og udsendelsen har derfor ingen<br />

indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Internettet<br />

(www.vurdering.skat.dk) efter den 15. april 2010.<br />

Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens<br />

register om ejendommens areal og arealets planlagte<br />

anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.<br />

Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i<br />

kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Det er ejerens<br />

Områdeoplysninger<br />

Grundværdiområde<br />

Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv.<br />

Side 53 af 153<br />

ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er der fejl i oplysningerne,<br />

skal du kontakte kommunens BBR-myndighed.<br />

Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens<br />

værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priserne på solgte<br />

ejendomme i området.<br />

Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder<br />

for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning<br />

for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du<br />

kontakte SKAT.<br />

Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet<br />

ejendommen i løbet af 2009.<br />

Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan du ringe til<br />

SKAT på ovennævnte telefonnummer.<br />

Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og<br />

sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra<br />

modtagelsen af denne skrivelse. Hvis SKAT er enig i klagen,<br />

genoptages sagen. Er SKAT ikke enig i klagen, bliver den<br />

sendt videre til afgørelse i vurderingsankenævnet.<br />

Side<br />

1 af 2


SPECIFIKATIONER<br />

Grundværdi<br />

______________________________________________________________________________________ Beløb<br />

Kvadratmeterpris 1205 m² à 106 kr 127.730 kr<br />

Grundværdi afrundet<br />

_________________<br />

127.700 kr<br />

Bygningsværdi _______________________________________________________ ____________ Antal m² _________________<br />

Etageareal Bebygget areal 85 m² x 100 % 85 m²<br />

Udnyttet tagetage 37 m² x 10 % 4 m²<br />

Kælderareal 8 m² x 15 % 1 m²<br />

Vægtet etageareal ____________ 90 m²<br />

_______________________________________________________ ____________ Beløb pr. m² _________________ Beløb<br />

Værdiberegning Standardpris for området 6.000 kr<br />

Bebygget areal : 85 m² 450 kr<br />

Bygningsværdi pr. m²<br />

____________ 6.450 kr<br />

Bygningsværdi 90 m² x 6.450 kr _________________<br />

580.500 kr<br />

_______________________________________________________ Ejendomsværdi<br />

____________ _________________ Beløb<br />

Grundværdi<br />

Bygningsværdi<br />

Beregnet værdi i alt<br />

Ejendomsværdi afrundet<br />

127.700 kr<br />

580.500 kr<br />

708.200 kr<br />

_________________<br />

700.000 kr<br />

Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit skøn over<br />

ejendommens handelsværdi.<br />

KMD OGJM7002 1. udg. 05.2000<br />

Side 54 af 153


Modtager<br />

Ejendommens beliggenhed:<br />

Matrikelbetegnelse:<br />

Ejendomsværdi<br />

Fradrag i grundværdi for forbedringer<br />

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune<br />

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom - 2013<br />

Specifikation<br />

Haderslev Kommune<br />

Ejendomsskattekontoret<br />

Rådhuscentret 7<br />

6500 Vojens<br />

Grundværdi<br />

B<br />

Fritagelse for grundskyld til kommunen<br />

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi<br />

EKSPEDITION:<br />

Mandag - onsdag kl. 9 - 15<br />

Torsdag kl. 9 - 17<br />

Fredag kl. 9 - 13<br />

E-MAIL: ejendomsskat@haderslev.dk<br />

YDERLIGERE INFORMATION SE BAGSIDEN<br />

Udskrevet den:<br />

07/02-2013<br />

Debitornummer:<br />

Moms-nr.:<br />

Kommunenr.:<br />

xxx xx xxxxxx xx xx 510 017828<br />

Vurderet areal:<br />

29189757<br />

Vurderingsår:<br />

Ribevej 32 1205 2011 (01/10-2011)<br />

SKRYDSTRUP, SKRYDSTRUP 320<br />

660.000 114.500<br />

114.500<br />

545.500<br />

Stuehusgrundværdi<br />

Grundskatteloftværdi<br />

Beløb<br />

Ejendomsnr.:<br />

Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi<br />

KOMMUNE<br />

promille af grundlag<br />

Dækn.afg. af grundværdi 12,180 : 114500 01/01-31/12 1394,61<br />

Dækn.afg. af forskelsv. 8,750 : 545500 01/01-31/12 4773,13<br />

ROTTEBEKÆMPELSE 2013 7,95<br />

JORDFLYTNINGSGEBYR 2013 3,93<br />

Billetten er sendt elektronisk til EAN nr: 5798000201781<br />

Side 01 af 01<br />

Heraf moms<br />

KMD OGCG0001 6. udg. 10. 2012<br />

Hvis ejendommen er tilmeldt betalingsservice, vedlægges indb.kort ikke<br />

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:<br />

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først<br />

medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.<br />

Rate<br />

Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Fakturadato<br />

Ratebeløb<br />

Moms beløb<br />

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige<br />

indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.<br />

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr,<br />

som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.<br />

I ALT<br />

6179,62 0,00<br />

01 01/02-2013 20/02-2013 3089,82 01/02-2013 0,00<br />

02 01/08-2013 20/08-2013 3089,80 01/08-2013 0,00<br />

Side 55 af 153<br />

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld<br />

for lån vil blive videregivet til SKAT.


Oplys venligst ejendomsnummeret ved henvendelse til kommunen.<br />

Ved evt. spørgsmål til ejendomsskattebilletten rettes henvendelse til:<br />

Haderslev Kommune, telefonnr. 74 34 34 34<br />

Vedr. gebyr for administration af jordflytning:<br />

Gebyret skal dække de udgifter, kommunen har i forbindelse med administration af jord fra forurenede områder.<br />

Alle ejendomme i Haderslev Kommune pålægges gebyret, da alle har fælles interesse i beskyttelse<br />

af drikkevandsressourcer.<br />

Vedr. skorstensfejningsbidrag:<br />

Skorstensfejermester<br />

Adresse<br />

Telefon<br />

Mail<br />

Område<br />

Finn Nielsen<br />

Ole Rømers Vej 28<br />

6100 Haderslev<br />

74 52 57 54<br />

haderslev@skorstensfejeren.dk<br />

Haderslev, Aarøsund, Bramdrup,<br />

Diernæs, Halk, Hejsager, Hoptrup,<br />

Kelstrup, Marstrup, Moltrup, Starup,<br />

Vilstrup, Øsby<br />

Bent Kurth<br />

Herrestedtoft 6<br />

6520 Toftlund<br />

74 83 02 55<br />

bent@kostogstige.dk<br />

Bevtoft, Hammelev, Jegerup,<br />

Over Jerstal, Skrydstrup, Styding,<br />

Vedsted, Vojens<br />

Svend Jensen<br />

Gl. Tingvej 7<br />

6630 Rødding<br />

74 84 14 62<br />

svend-sko@sol.dk<br />

Enderupskov, Fole, Gabøl, Gram,<br />

Kastrup, Nustrup, Skibelund, Tiset,<br />

Vester Lindet, Arnum, Højrup<br />

Orla Nielsen<br />

Tingvej 5<br />

6070 Christiansfeld<br />

74 56 12 43<br />

fejerfrafeld@nielsen.dk<br />

Bjerning, Fjelstrup, Hjerndrup<br />

Maugstrup, Oksenvad, Sommersted<br />

Indbetaling:<br />

Du kan betale ejendomsskat via betalingsservice, på posthuset, i banken eller via netbank til Danske Bank,<br />

reg.nr. 0994, kontonr. 4810481048. Husk at oplyse ejendomsnummeret. Er du tilmeldt betalingsservice, bliver<br />

beløbet automatisk trukket fra din bankkonto og overført til Haderslev Kommunes konto, og du modtager<br />

derfor ingen indbetalingskort. Du kan melde ejendomsskattebilletten til betalingsservice via netbank eller ved<br />

henvendelse til din bank med indbetalingskortet.<br />

Renter:<br />

Hvis du ikke betaler ratebeløbet til tiden, tillægges der 0,50 % i rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.<br />

Hvis du ikke betaler de skyldige renter, bliver rentebeløbet overført til 1. rate på din ejendomsskattebillet for<br />

det følgende år.<br />

Rykkergebyr:<br />

Vi tillægger desuden et gebyr på 250,00 kr., hvis det bliver nødvendigt at udsende en rykker.<br />

Hvis du ikke betaler gebyret, bliver beløbet overført til 1. rate på din ejendomsskattebillet for det følgende år.<br />

Lån:<br />

Hvis du modtager pension eller efterløn, kan du søge om at få et kommunalt lån til betaling af grundskyld.<br />

Henvend dig til Borgerservice på telefonnr. 74 34 34 34 eller e-mail opkraevning@haderslev.dk<br />

E-Boks:<br />

Sig farvel til papirarkivet<br />

Tænk, hvis du slap for besværet med sortering og arkivering af lønsedler, ejendomsskattebilletter,<br />

vurderinger m.m., der hvert år kommer med posten. Det kan du, hvis du tilmelder dig e-boks. Al post og<br />

vigtige dokumenter får du tilsendt elektronisk direkte i din e-boks.<br />

Tilmelding kan ske på www.e-boks.dk<br />

KMD OGCG5102 7. udg. 10. 2012<br />

Side 56 af 153


Bilag 7<br />

Kommunalt oplysningsskema<br />

Side 57 af 153


Side 58 af 153


Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Rapport købt 7. februar 2013<br />

IKKE<br />

KOMPLET<br />

RAPPORT<br />

Følgende oplysninger mangler forsat at blive<br />

leveret til din rapport:<br />

• Kortlagt jordforurening<br />

Vi sender en emails/SMS så snart alle<br />

oplysninger er indhentet. I mellemtiden<br />

kan du se din rapport med de oplysninger<br />

som allerede er hentet.<br />

Side 59 af 153


Læsevejledning<br />

Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Rapport købt 7. februar 2013<br />

sektion<br />

Læsevejledning<br />

IKKE<br />

KOMPLET<br />

RAPPORT<br />

Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel.<br />

Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at købe Ejendomsdatarapporten undgår du at skulle<br />

henvende dig til mange forskellige myndigheder for at få oplysningerne.<br />

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag<br />

ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre eller hos offentlige myndigheder om den pågældende<br />

ejendom. Dette dokument giver et resumé af oplysningerne i ejendomsdatarapporten. En oplysning i resumeet<br />

kan enten indeholde det samlede svar på et spørgsmål eller henvise til et bilag. Bilagene kan hentes sammen<br />

med resumeet, men de uddybende og detaljerede svar findes i den ejendomsdatarapport, du kan læse online.<br />

Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, sammen med resumeet af din<br />

ejendomsdatarapport.<br />

Hvis der på dette dokument står ”Ikke komplet rapport”, betyder det, at resumeet bygger på en<br />

Ejendomsdatarapport, som endnu ikke har modtaget svar fra samtlige registre eller myndigheder. Når alle svar<br />

er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som ”Komplet”. Det betyder også, at du kan hente et nyt og<br />

komplet resume. Når man har bestilt en ejendomsdatarapport, får man besked pr e-mail/SMS, når rapporten<br />

er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunerne vedrørende enkelte oplysninger. Der arbejdes<br />

på at nedbringe svartiden.<br />

I dette resume er der bagerst en kort forklaring til de enkelte oplysninger. Yderligere oplysninger og<br />

kontaktoplysninger til relevante myndigheder findes i selve ejendomsdatarapporten.<br />

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendomsejeren eller en, der har fået en<br />

fuldmagt fra ejeren Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af resumeet.<br />

Følgende bilag kan hentes:<br />

• BBR-meddelelse<br />

• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har fuldmagt fra ejer)<br />

• Vurderingsmeddelelse<br />

• Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har fuldmagt fra ejer)<br />

• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har fuldmagt fra ejer)<br />

• Energimærke<br />

• Kort over vejforsyning<br />

• Jordforureningsattest<br />

• Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har fuldmagt fra ejer)<br />

Side 60 af 153<br />

Side 2 af 10


Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Rapport købt 7. februar 2013<br />

sektion<br />

Ejendommen<br />

IKKE<br />

KOMPLET<br />

RAPPORT<br />

Ejendommen<br />

Ejendommens adresse:................................................................ Ribevej 32, 6500 Vojens<br />

Matr.nr......................................................................... 320 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup<br />

Grundareal..................................................................................................1205 m²<br />

Ejendomsnummer:.........................................................................................017828<br />

Kommune:.................................................................................... Haderslev Kommune<br />

Ejerforhold:....................................................................................................Staten<br />

Enhedens samlede areal:..................................................................................... 0 m²<br />

Antal værelser:......................................................................................................0<br />

Side 61 af 153<br />

Side 3 af 10


Resume<br />

Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Rapport købt 7. februar 2013<br />

sektion<br />

Resume<br />

IKKE<br />

KOMPLET<br />

RAPPORT<br />

Bygninger<br />

BBR-meddelelsen<br />

Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?......................................................... Nej<br />

Energimærkning<br />

Hvad er ejendommens energimærke?.......................................................................... G<br />

Tilstandsrapport<br />

Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?............................................................. Ja<br />

Elinstallationsrapport<br />

Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?....................................................... Ja<br />

Byggesag<br />

Er der igangværende byggesag for ejendommen?......................................................... Nej<br />

Byggeskadeforsikring<br />

Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?..........................Nej<br />

Olietanke<br />

Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?............................................ Nej<br />

Økonomi<br />

Ejendomsskat (grundskyld)<br />

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?........................................ 6.167,74 kr.<br />

Ejendomsskattebillet<br />

Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?....................................................... Ja<br />

Ejendoms- og grundværdi<br />

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?................................... 660.000 kr.<br />

Vurderingsmeddelelse<br />

Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?..................................................... Ja<br />

Forfalden gæld til kommunen<br />

Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed<br />

overtages af køberen?.......................................................................................... Nej<br />

Huslejenævnssager<br />

Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?........... Nej<br />

Arbejderbolig<br />

Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?...............................................................Nej<br />

Jordrente<br />

Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?................................................................ Nej<br />

Statstilskud efter stormfald<br />

Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?..........................Nej<br />

Planer<br />

Zonestatus<br />

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?.................................................... ukendt<br />

Lokalplaner<br />

Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?........................................Nej<br />

Varmeforsyning<br />

Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?.............................. Ja<br />

Side 62 af 153<br />

Side 4 af 10


Vejforsyning<br />

Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?..................................... Se bilag.<br />

Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Rapport købt 7. februar 2013<br />

sektion<br />

Resume<br />

IKKE<br />

KOMPLET<br />

RAPPORT<br />

Kommunale anlægsprojekter<br />

Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller<br />

medfører en udgift?..............................................................................................Nej<br />

Vand<br />

Aktuelle afløbsforhold<br />

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?..Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg<br />

Aktuel vandforsyning<br />

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?......... Ingen vandforsyning registreret<br />

Spildevandsplan<br />

Er der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) vedtagelser, der vil ændre ejendommens<br />

afløbsforhold?.................................................................................................... Nej<br />

Grundvand - Drikkevandsinteresser<br />

Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?.....................................Ja<br />

Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder<br />

Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde?.......................................Nej<br />

Jordforurening<br />

Jordforureningsattest<br />

Findes der jordforureningsattest for ejendommen?...........................................................Ja<br />

Kortlagt jordforurening<br />

Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?.............................................................Nej<br />

Lettere jordforurening<br />

Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?........................... Nej<br />

Natur, skov og landbrug<br />

Fredskov<br />

Er ejendommen pålagt fredskovspligt?....................................................................... Nej<br />

Majoratsskov<br />

Er der noteret majoratsskov på ejendommen?.............................................................. Nej<br />

Beskyttet natur<br />

Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?...............................Nej<br />

Internationale naturbeskyttelsesområder<br />

Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?...... Nej<br />

Landbrugspligt<br />

Er ejendommen pålagt landbrugspligt?.......................................................................Nej<br />

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)<br />

Er ejendommen omfattet af MVJ-aftaleområder?........................................................... Nej<br />

Naturperler<br />

Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?........................................Nej<br />

Særligt følsomme landbrugsområder (SFL)<br />

Er der SFL-områder på ejendommen?....................................................................... Nej<br />

Bygge- og beskyttelseslinjer<br />

Side 63 af 153<br />

Side 5 af 10


Skovbyggelinjer<br />

Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?....................................................Ja<br />

Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Rapport købt 7. februar 2013<br />

sektion<br />

Resume<br />

IKKE<br />

KOMPLET<br />

RAPPORT<br />

Sø- og åbeskyttelseslinjer<br />

Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?.................................... Nej<br />

Kirkebyggelinjer<br />

Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?..................................................Nej<br />

Klitfredningslinje<br />

Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?................................................ Nej<br />

Strandbeskyttelseslinje<br />

Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?........................................ Nej<br />

Beskyttede sten- og jorddiger<br />

Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?.................................................. Nej<br />

Miljøsag<br />

Miljøsag<br />

Er der igangværende miljøsag på ejendommen?........................................................... Nej<br />

Side 64 af 153<br />

Side 6 af 10


Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Rapport købt 7. februar 2013<br />

sektion<br />

Om oplysninger i<br />

ejendomsdatarapporten<br />

IKKE<br />

KOMPLET<br />

RAPPORT<br />

Om oplysninger i<br />

ejendomsdatarapporten<br />

BBR-meddelelsen<br />

BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og<br />

Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen,<br />

også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger<br />

hos ejeren af ejendommen.<br />

Energimærkning<br />

Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et<br />

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.<br />

Tilstandsrapport<br />

En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.<br />

Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.<br />

Byggesag<br />

En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).<br />

Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets<br />

omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke<br />

i BBR.<br />

Byggeskadeforsikring<br />

Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i<br />

forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde<br />

også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af<br />

byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn.<br />

Olietanke<br />

Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer<br />

typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i<br />

sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen.<br />

Ejendomsskat (grundskyld)<br />

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to<br />

seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den<br />

samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.<br />

Ejendomsskattebillet<br />

En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som<br />

ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der<br />

opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via<br />

ejendomsskattebilletten.<br />

Ejendoms- og grundværdi<br />

Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for<br />

forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal<br />

ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år.<br />

Vurderingsmeddelelse<br />

Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen er et skøn, hvor SKAT fastsætter<br />

ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for<br />

ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober<br />

hvert andet år i ulige år.<br />

Forfalden gæld til kommunen<br />

Forfalden gæld til kommunen er gæld (herunder lån), restance eller garanti, hvor det er kommunen, der er<br />

kreditor, eller hvor garantien er afgivet af kommunen. Der oplyses typisk om følgende former for gæld, restance<br />

eller lån: vand, vej, kloak, rensningsanlæg, el og varme.<br />

Side 65 af 153<br />

Side 7 af 10


Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Rapport købt 7. februar 2013<br />

sektion<br />

Om oplysninger i<br />

ejendomsdatarapporten<br />

IKKE<br />

KOMPLET<br />

RAPPORT<br />

Huslejenævnssager<br />

I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private<br />

lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i<br />

nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om<br />

huslejens størrelse.<br />

Arbejderbolig<br />

Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet<br />

forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse.<br />

Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.<br />

Jordrente<br />

Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens<br />

kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.<br />

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.<br />

Statstilskud efter stormfald<br />

Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som<br />

følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.<br />

Zonestatus<br />

Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være<br />

forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse<br />

ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse<br />

af arealer.<br />

Lokalplaner<br />

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Grundejerne<br />

må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan – efter<br />

nabohøring – dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.<br />

Varmeforsyning<br />

Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller<br />

fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om<br />

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).<br />

Vejforsyning<br />

Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som<br />

vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status<br />

for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.<br />

Kommunale anlægsprojekter<br />

Her oplyser kommunen, om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet<br />

anlægsbevilling, eller hvor der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved<br />

ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren.<br />

Aktuelle afløbsforhold<br />

Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Hvis svaret er ”Se detaljeret<br />

besvarelse”, skal svaret ses i den ejendomsdatarapport, som kan ses online.<br />

Aktuel vandforsyning<br />

Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment<br />

vandforsyningsanlæg. Hvis svaret er ”Se detaljeret besvarelse”, skal svaret ses i den ejendomsdatarapport,<br />

som kan ses online.<br />

Spildevandsplan<br />

Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre<br />

ejendommens afløbsforhold.<br />

Grundvand - Drikkevandsinteresser<br />

Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af<br />

drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på<br />

ejendommen.<br />

Side 66 af 153<br />

Side 8 af 10


Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Rapport købt 7. februar 2013<br />

sektion<br />

Om oplysninger i<br />

ejendomsdatarapporten<br />

IKKE<br />

KOMPLET<br />

RAPPORT<br />

Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder<br />

Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende<br />

indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på<br />

ejendommen.<br />

Jordforureningsattest<br />

Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne<br />

dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.<br />

Kortlagt jordforurening<br />

Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2)<br />

i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.<br />

Lettere jordforurening<br />

Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.<br />

Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden<br />

om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under ”Anden viden”. Hvis ejendommen er omfattet af<br />

lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.<br />

Fredskov<br />

Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende<br />

det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den<br />

langsigtede skovdyrkning.<br />

Majoratsskov<br />

Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at ophæve<br />

majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven.<br />

Beskyttet natur<br />

Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis ejendommen<br />

er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af<br />

arealerne på ejendommen.<br />

Internationale naturbeskyttelsesområder<br />

Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og<br />

Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder,<br />

kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.<br />

Landbrugspligt<br />

Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m²). Når en ejendom er<br />

noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige<br />

regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med<br />

landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.<br />

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)<br />

MVJ-aftaleområder er områder med flerårige tilsagn om miljøvenlig drift, som er givet i henhold til ordninger<br />

under Landdistriktsprogrammerne. Hvis ejendommen er omfattet af MVJ-aftaleområde, kan der være<br />

begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.<br />

Naturperler<br />

Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor<br />

særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være<br />

begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.<br />

Særligt følsomme landbrugsområder (SFL)<br />

Særligt følsomme landbrugsområder er udpegede områder, hvor miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger kan<br />

anvendes til beskyttelse af naturen og miljøet. Hvis der er særligt følsomme landbrugsområder på<br />

ejendommen, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.<br />

Skovbyggelinjer<br />

Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for<br />

private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at<br />

bygge.<br />

Side 67 af 153<br />

Side 9 af 10


Ribevej 32<br />

6500 Vojens<br />

Rapport købt 7. februar 2013<br />

sektion<br />

Om oplysninger i<br />

ejendomsdatarapporten<br />

IKKE<br />

KOMPLET<br />

RAPPORT<br />

Sø- og søbeskyttelseslinjer<br />

Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og<br />

spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer,<br />

dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l.<br />

Kirkebyggelinjer<br />

Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres<br />

bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.<br />

Klitfredningslinje<br />

Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet.<br />

Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko<br />

for sandflugt.<br />

Strandbeskyttelseslinje<br />

I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m<br />

eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som<br />

fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.<br />

Beskyttede sten- og jorddiger<br />

Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.<br />

Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område.<br />

Miljøsag<br />

Her angiver kommunen om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager,<br />

der behandles i kommunen efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om<br />

vandforsyning.<br />

Side 68 af 153<br />

Side 10 af 10


Bilag 8<br />

Tilstandsrapport<br />

Side 69 af 153


Side 70 af 153


<strong>Huseftersyn</strong><br />

Tilstandsrapport for ejendommen<br />

Sælger:<br />

Forsvarets Boligforvaltning<br />

Adresse<br />

Ribevej 32<br />

Postnr.<br />

6500<br />

Dato<br />

25-01-2013<br />

HE nr.<br />

1894<br />

By<br />

Vojens<br />

Udløbsdato<br />

25-07-2013<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Kommunenr./Ejendomsnr.<br />

510-17828<br />

Matrikel/Ejerlav:<br />

320 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup<br />

Internt sagsnummer<br />

101598<br />

Indhold<br />

Vigtige oplysninger om huseftersyn 2<br />

Tilstandsrapport for ejendommen 6<br />

Registrering af bygningens tilstand (noter) 8<br />

Sammenfatning af huseftersyn - beboelsesdelen 12<br />

Sælgers oplysninger om ejendommen 14<br />

Bygningskonstruktioner - oplysninger til<br />

ejerskifteforsikring<br />

18<br />

Besøg www.boligejer.dk<br />

Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden<br />

www.boligejer.dk. På hjemmesiden kan du blandt andet hente forskellige foldere med nyttig information om<br />

huseftersynsordningen.<br />

Side 71 af 153


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Vigtige oplysninger om huseftersyn<br />

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for<br />

at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring.<br />

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik,<br />

men du kan finde meget mere information om huseftersyn på<br />

hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. <strong>Huseftersyn</strong> bliver<br />

udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og<br />

Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige<br />

repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at<br />

give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige<br />

skader.<br />

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års<br />

erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri,<br />

og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn.<br />

Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har<br />

en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i<br />

tilstandsrapporten i mindst 5 år.<br />

Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager<br />

udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type – og altså ikke<br />

et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som<br />

er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som<br />

skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved<br />

hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle<br />

hustypebeskrivelse, som er vedlagt.<br />

Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport<br />

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og<br />

forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den<br />

sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så<br />

tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.<br />

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede<br />

bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og<br />

sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af<br />

beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din<br />

klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet.<br />

Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på<br />

www.husklage.dk eller ved at ringe til nævnet på tlf. 33 92 29<br />

00. Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel<br />

slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca.<br />

6 måneder.<br />

Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de<br />

bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at<br />

blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil<br />

bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis<br />

frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et<br />

gratis ekstra eftersyn af din ejendom.<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 72 af 153<br />

Tre vigtige ting, du skal vide om<br />

rapporten:<br />

• En tilstandsrapport er en<br />

skadesrapport<br />

Den bygningssagkyndige foretager<br />

en visuel gennemgang af huset.<br />

Ved gennemgangen anvendes en<br />

systematisk metode, som afdækker<br />

synlige skader eller forhold, som kan<br />

udvikle sig til skader. Du får ikke<br />

oplysninger om ejendommens<br />

generelle vedligeholdelsesstand eller<br />

om f.eks. forventet restlevetid for<br />

bygningsdele. Tilstandsrapporten<br />

kan derfor ikke sammenlignes med<br />

en ”varedeklaration”.<br />

• Omfatter synlige skader<br />

Der kan være skjulte skader, som<br />

den bygningssagkyndige ikke har<br />

mulighed for at finde. Eftersynet<br />

handler om synlige forhold ved<br />

huset, som har givet - eller senere<br />

kan risikere at give - en skade. Ejerskifteforsikringen<br />

kan beskytte mod<br />

omkostninger til skader, som ikke er<br />

synlige.<br />

• Høj karakter er ikke nødvendigvis<br />

det samme som høj udgift<br />

Der er ikke en direkte sammenhæng<br />

mellem den karakter, som den bygningssagkyndige<br />

giver en skade og<br />

prisen på at udbedre skaden. Der<br />

kan være skader, som hurtigt og<br />

billigt kan udbedres, men som bliver<br />

alvorlige for huset, hvis der ikke<br />

gøres noget. Alvorlige skader får en<br />

høj karakter (K2 eller K3), uanset om<br />

de er billige eller dyre at udbedre.<br />

Den sagkyndige kan også bruge<br />

karakteren UN. Denne karakter skal<br />

forstås som en advarselslampe, der<br />

tændes. Her er noget, som kræver en<br />

nærmere undersøgelse, end eftersynet<br />

har mulighed for.<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 2 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Til dig, der skal købe<br />

Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den<br />

fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe.<br />

Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige<br />

en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de<br />

skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har<br />

fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sælgers<br />

oplysninger om ejendommens tilstand.<br />

Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor<br />

alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne<br />

er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor<br />

meget det vil koste at udbedre en skade.<br />

Sådan foregår et huseftersyn<br />

Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umiddelbart<br />

kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler,<br />

men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor<br />

kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan<br />

opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.<br />

Hvad kigger den bygningssagkyndige efter?<br />

<strong>Huseftersyn</strong>et afdækker altså synlige skader, som reducerer<br />

bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks.<br />

være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.<br />

<strong>Huseftersyn</strong>et afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold,<br />

der kan udvikle sig til en skade.<br />

Her er en liste med eksempler på<br />

forhold, som den bygningssagkyndige<br />

ikke holder øje med:<br />

• El- og vvs-installationernes funktion<br />

• Sædvanligt slid og normal<br />

vedligeholdelsesstand<br />

• Småting, som ikke påvirker<br />

bygningens brug eller værdi særlig<br />

meget<br />

• Bygningens placering på grunden<br />

• Bygningens planløsning<br />

• Bygningens indretning<br />

• Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer<br />

• Udendørs svømmebassiner og<br />

pumpeanlæg<br />

• Markiser og baldakiner<br />

• Installationer uden for bygningerne<br />

• Bygningens æstetik og arkitektur<br />

• Bygningens lovlighed (bortset fra<br />

åbenlyse overtrædelser af<br />

bygningslovgivningen)<br />

Karaktersystemet<br />

Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der<br />

kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt<br />

forholdet er:<br />

• Kosmetiske skader (KO)<br />

• Mindre alvorlige skader (K1)<br />

• Alvorlige skader (K2)<br />

• Kritiske skader (K3)<br />

• Bør undersøges nærmere (UN)<br />

Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus,<br />

som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage,<br />

og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten.<br />

Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske<br />

for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis<br />

nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen<br />

på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis<br />

fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen.<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 73 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 3 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Tillæg og allonger til tilstandsrapporten<br />

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget<br />

kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af<br />

tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger,<br />

som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke<br />

en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af<br />

huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke<br />

indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede<br />

bygningssagkyndige.<br />

En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af -<br />

oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstandsrapporten<br />

og er derfor omfattet af huseftersynet.<br />

En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode,<br />

som er 6 måneder.<br />

Eleftersyn<br />

Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten<br />

også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes<br />

ejerskifteforsikring.<br />

Læs mere om dette på hjemmesiden<br />

www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn<br />

Om ejerskifteforsikring<br />

• Ejerskifteforsikringen kan sikre dig<br />

mod større udgifter til bl.a. skjulte<br />

skader. Men husk: Du får ikke<br />

erstattet gammelt med nyt –<br />

størrelsen på en eventuel erstatning<br />

afhænger af bygningens alder. Dette<br />

vil være beskrevet i detaljer i<br />

tilbuddet på ejerskifteforsikring.<br />

• Udgifter til mindre skader,<br />

vedligeholdelse samt udbedring af<br />

almindeligt slid og ælde må du<br />

normalt selv betale for.<br />

• Forhold, der er anført i<br />

tilstandsrapporten eller<br />

elinstallationsrapporten, er ikke<br />

dækket af ejerskifteforsikringen,<br />

medmindre forholdet er klart forkert<br />

beskrevet. Ejerskifteforsikringen<br />

dækker heller ikke forhold, der er<br />

normale for husets type og alder.<br />

Du kan læse mere om ejerskifteforsikring<br />

på www.forsikringsoplysningen.dk.<br />

Ejerskifteforsikring<br />

Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis<br />

der er udarbejdet en tilstandsrapport.<br />

<strong>Huseftersyn</strong>et og eleftersynet samt rapporterne er altså<br />

grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en<br />

ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til<br />

udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en<br />

rapport eller ej.<br />

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker – men det<br />

fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet.<br />

Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for<br />

dækningens omfang.<br />

Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien, du<br />

skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers<br />

forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab.<br />

Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit<br />

oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab er<br />

højere.<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 74 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 4 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Til dig, der skal sælge<br />

Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om<br />

bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af<br />

samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår<br />

hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og<br />

tegn på skader.<br />

Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter<br />

huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den<br />

bygningssagkyndige.<br />

Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en<br />

autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din<br />

ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en<br />

elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på<br />

hjemmesiden: www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn<br />

Du skal præsentere tilstandsrapporten og<br />

elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om<br />

en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.<br />

Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige<br />

sælgeransvar.<br />

Du kan kun blive fritaget for ansvaret,<br />

hvis du opfylder følgende tre<br />

punkter:<br />

• Den bygningssagkyndige har<br />

udarbejdet eller fornyet<br />

tilstandsrapporten mindre end seks<br />

måneder før den dag, hvor køberen<br />

modtager rapporten.<br />

• Der er udarbejdet en<br />

elinstallationsrapport mindre en 12<br />

måneder før den dag, hvor køberen<br />

modtager rapporten.<br />

• Du fremskaffer et tilbud på en<br />

ejerskifteforsikring og tilbyder at<br />

betale halvdelen af præmien.<br />

• Du sikrer dig, at køberen er klar over,<br />

at dit 10-årige sælgeransvar er<br />

bortfaldet.<br />

Du skal dog være klar over, at du<br />

som sælger fortsat kan komme til at<br />

hæfte for:<br />

• Forhold uden for bygningen (f.eks.<br />

forurenet jord)<br />

• Ulovligheder (f.eks. bygninger eller<br />

bygningsdele, der er opført i strid<br />

med gældende regler)<br />

• Hvis du bevidst eller groft uagtsomt<br />

har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse<br />

med huseftersynet (f.eks.<br />

ved at fortie skjulte skader, du har<br />

kendskab til)<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 75 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 5 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Tilstandsrapport for ejendommen<br />

Ejendommen besigtiget: 24-01-2013<br />

Starttidspunkt: 08:30 Sluttidspunkt: 10:15<br />

Vej: Ribevej 32 Postnr.: 6500 By: Vojens<br />

Sælger:<br />

Navn: Forsvarets Boligforvaltning<br />

Vej: Haregade 34 , Postnr.: 1022 By: København K<br />

Telefon: Mobiltlf.: E-mail:<br />

Følgende materiale forelå:<br />

BBR-ejermeddelelse af: 21-01-2013<br />

Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: Ingen ifølge registre. Energimærke: 100125905<br />

Andre bygningsoplysninger:<br />

Der forelå ikke bygningstegninger ved besigtigelsen.<br />

Bygningsbeskrivelse:<br />

Boligtype: Enfamilieshus Ejendommen:<br />

Hustype:<br />

Murermesterhus/Bedre Byggeskik<br />

Tagets restlevetid:<br />

Det har ikke været muligt at slå tagets restlevetid op i tabellen, fordi...<br />

Note:<br />

tagets alder er ukendt.<br />

Forventet restlevetid for bygningens tag<br />

Den bygningssagkyndige angiver ovenfor den forventede restlevetid for bygningens tag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale<br />

om en gennemsnitsbetragtning baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i tagets alder og de anvendte byggematerialer.<br />

Den bygningssagkyndige foretager altså ikke et individuelt skøn, og der tages derfor ikke højde for særlige forhold som f.eks. slid fra vind<br />

og vejr. Restlevetiden er baseret på den del af taget, der har den korteste restlevetid.<br />

Bygnr. Bygn. Anvendelse<br />

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder<br />

BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra,<br />

hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er<br />

ikke den bygningssagkyndiges ansvar.<br />

Bemærkninger<br />

Opført år Etager ud over<br />

kælder og<br />

tagetage<br />

Bebygget areal<br />

m2<br />

Udnyttet<br />

tagetage<br />

m2<br />

Brutto etageareal<br />

m2<br />

Total Kælder Bolig Erhverv<br />

1 A Beboelse 1935 1 65 8 37 102 0<br />

2 B Beboelse - tilbygning 1935 1 20 0 0 20 0<br />

3 C Garage/udhus - 1 27 0 0 0 0<br />

1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? ¨ ý<br />

Ja Nej Bygning<br />

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?<br />

Tagene er is- og snedækket på besigtigelsestidspunktet og kan ikke synes fra ydersiden.<br />

ý ¨<br />

ABC<br />

Skunke i hovedhuset er ikke tilgængelig p.g.a. tilmalede og tillimede skunklemme.<br />

Spærkonstruktionen på baghuset er skjult af parallelbeklædning.<br />

Der er ikke adgang til krybekælder uden destruktive indgreb.<br />

Kvisttaget kan ikke synes p.g.a. højde fra terræn.<br />

3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? ý ¨<br />

AB<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 76 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 6 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Punkterede termoruder/energiruder kan ikke altid konstateres, fordi dette er afhængig af<br />

lys- og temperaturforhold på besigtigelsestidspunktet. Der tages derfor forbehold for evt.<br />

punkterede termoruder/energiruder.<br />

4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det<br />

ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger?<br />

¨<br />

ý<br />

5. Er der afvigelser i forhold til BBR?<br />

(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til<br />

BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).<br />

Garage/udhus er ikke registreret i BBR.<br />

ý ¨<br />

C<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 77 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 7 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Registrering af bygningens tilstand<br />

Karakterer:<br />

HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at<br />

udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.<br />

Ingen bemærkninger<br />

IB<br />

Kosmetiske skader<br />

Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.<br />

Mindre alvorlige skader<br />

Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.<br />

Alvorlige skader<br />

Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.<br />

Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.<br />

Kritiske skader<br />

Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.<br />

Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.<br />

Bør undersøges nærmere<br />

Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang.<br />

Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.<br />

K0<br />

K1<br />

K2<br />

K3<br />

UN<br />

Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.<br />

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner.<br />

Bygn.: Karakter: Registrering og note:<br />

A Beboelse<br />

A. Primære bygningsdele<br />

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten<br />

1.1 Tagbelægning/rygning K3 Der hvor tagfladen kan ses er der konstateret kraftig overfladeslidtage på tagstenene<br />

Note: Der er risiko for fugttransport via tagstenene ind i tagrummet<br />

1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Der er nedbrydning i udvendig træværk ved kvisttaget<br />

1.7 Kviste K2 Der er begyndende blødhed i træbeklædning ved kvisten<br />

K2<br />

Der er slip ved elastisk fuge mellem kvistbeklædningen og kvistvinduet<br />

1.8 Spær og lægter K1 Spær og lægter er gamle fugtskjolder og der er tegn på gamle borebilleangreb<br />

1.10 Undertage/understrygning K3 Der er revnedannelse og stedvis udfalden understrygning i tagrummet og der er<br />

lysindfald flere steder<br />

Note: Der er risiko for fygesne og fugtindtrængning.<br />

Understrygning med mørtel skal jævntligt gennemgås og vedligeholdes<br />

1.16 Bemærkninger til skorsten K2 Der er løse og udfaldne fuger på skorstenen samt revne i skorstenen mod øst<br />

2. Ydervægge<br />

2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis revnedannelser i murede gesimser og der er mindre materialeudfald<br />

under tagstenene<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 78 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 8 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Registrering af bygningens tilstand - fortsat<br />

Bygn.: Karakter: Registrering og note:<br />

K1<br />

K1<br />

Der er revnedannelser i pudsede facader over og under vinduer<br />

Pudsede facader er med algebegroning<br />

3. Vinduer og døre<br />

3.3 Fuger K2 Der er stedvis slip ved elastiske fuger omkring vinduerne<br />

4. Fundament/sokler<br />

4.2 Sokkel K2 Der er spredte revnedannelser i sokkelpuds og stedvis sokkelpuds med reduceret<br />

vedhæftning på facader og gavle samt et lidt større område med afslået sokkelpuds<br />

ved karnapvinduet<br />

5. Kældre/krybekældre/terrændæk<br />

5.2 Vægge K2 Der er opfugtning og afskallende samt løs puds på kældervægge<br />

Note: Fugt i kældre er almindelig forekommende i mange ældre huse p.g.a. at ældre<br />

huse ofte ikke er forsynet med kapilarbrydende lag under kældergulv og ikke er<br />

forsynet med fugspærre i kældervæggene, der kan derfor ske optrængning af fugt i<br />

murværk, men skaden forværes af at der også står vand på kældergulvet.<br />

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)<br />

6.2 Vægkonstruktion/-belægning K1 Elastiske fuger ved flisebeklædning i vindueslysning i badeværelset er revnede<br />

B. Sekundære bygningsdele<br />

7. Gulvkonstruktion og gulve<br />

7.1 Gulvkonstruktioner K3 Der står vand på kældergulvet<br />

Note: Der er risiko for fugtskader i gulv og omkringliggende konstruktioner<br />

8. Indervægge/skillevægge<br />

8.1 Indvendige vægge K2 Der er misfavninger og skimmel på sydgavlen i hjørnerne ved skunkvæggene i de to<br />

værelser i tagetagen<br />

Note: Der er på besigtigelsestidspunktet ikke målt forhøjet fugt. Skaden skønnes at<br />

være forårsaget af kuldebroer evt. tidligere møblering (huset er ikke møbleret på<br />

besigtigelsestidspunktet)<br />

9. Lofter/etageadskillelser<br />

9. Ingen bemærkninger<br />

10. Indvendige trapper<br />

10.2 Konstruktion K1 Balustre ved trappegelænder til 1. sal skal eftergås<br />

C. Installationer<br />

11. VVS-installationer<br />

11.3 Afløbsinstallationer K3 Afløbsrør under fyret i kælderen er utæt<br />

B Beboelse - tilbygning<br />

A. Primære bygningsdele<br />

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten<br />

1.1 Tagbelægning/rygning K2 Metaltagfladernes overflade behandling skaller af ved spærfod/tagrende og det om<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 79 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 9 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Registrering af bygningens tilstand - fortsat<br />

Bygn.: Karakter: Registrering og note:<br />

forventes at der ligeledes er afskalninger og evt. rustdannelser under sneen.<br />

2. Ydervægge<br />

2.1 Facader/gavle K2 Der er revnedannnelser og løs puds under vinduer mod vest<br />

K1<br />

Pudsede facader er med algebegroning<br />

3. Vinduer og døre<br />

3.2 Vinduer K2 Der er stedvis slip ved elastiske fuger omkring vinduerne<br />

4. Fundament/sokler<br />

4. Ingen bemærkninger<br />

5. Kældre/krybekældre/terrændæk<br />

5. Ingen bemærkninger<br />

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)<br />

6.3 Fuger K1 Fuge mellem gulv og kantflise i bryggers er revnet<br />

B. Sekundære bygningsdele<br />

7. Gulvkonstruktion og gulve<br />

7.2 Belægninger K1 Der er kantskader på fliser ved trappetrin og til køkkenet<br />

8. Indervægge/skillevægge<br />

8.1 Indvendige vægge K1 Der er misfarvninger og lidt opfugtning på skillevæg ved siden af bagdøren<br />

9. Lofter/etageadskillelser<br />

9. Ingen bemærkninger<br />

10. Indvendige trapper<br />

10. Ingen bemærkninger<br />

C. Installationer<br />

11. VVS-installationer<br />

11.1 Vandinstallationer K2 Vandhane ved køkkenvask i bryggers sidder løs og vandhanen drypper<br />

C Garage/udhus<br />

A. Primære bygningsdele<br />

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten<br />

1.2 Tagfald K1 Fald på eternittag er mindre end fabrikantens krav til min. fald<br />

Note: Dette kan give anledning til utætheder<br />

1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Der er nedbrydning i vindskeder og sternbrædder<br />

1.6 Tagrender/tagnedløb K3 Tagrende og tagnedløb er ikke samlet<br />

Note: Der er risiko for utilsigtet opfugtning af træbeklædningen<br />

1.8 Spær og lægter K2 Der er nedbrydning i yderste lægte ved tagrenden og der er begyndende nedbrydning<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 80 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 10 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Registrering af bygningens tilstand - fortsat<br />

Bygn.: Karakter: Registrering og note:<br />

i spærender ved tagrenden<br />

2. Ydervægge<br />

2.1 Facader/gavle K2 Der er løs samt manglende hjørnebeklædning mod nord<br />

3. Vinduer og døre<br />

3. Ingen bemærkninger<br />

4. Fundament/sokler<br />

4. Ingen bemærkninger<br />

5. Kældre/krybekældre/terrændæk<br />

5. Ingen bemærkninger<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 81 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 11 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen<br />

Bygningsdel/installation: Vurdering: IB K0 K1 K2 K3 UN Note<br />

A. Primære bygningsdele<br />

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1 5 2 X<br />

2. Ydervægge 3 2<br />

3. Vinduer og døre 2<br />

4. Fundament/sokler 1<br />

5. Kældre/krybekældre/terrændæk 1 X<br />

6. Vådrum (badeværelse, toilet og<br />

bryggers)<br />

B. Sekundære bygningsdele<br />

7. Gulvkonstruktion og gulve 1 1 X<br />

8. Indervægge/skillevægge 1 1 X<br />

9. Lofter/etageadskillelser X<br />

10. Indvendige trapper 1<br />

C. Installationer<br />

11. VVS-installationer 1 1<br />

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:<br />

Boligen er traditionelt opført og vedligeholdelsesstanden er middel. Der må regnes med istandsættelse før normal vedligeholdelse kan<br />

påregnes.<br />

2<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 82 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 12 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Karakterer:<br />

IB: Ingen bemærkninger<br />

K0: Kosmetiske skader<br />

K1: Mindre alvorlige skader<br />

K2: Alvorlige skader<br />

K3: Kritiske skader, der medfører skader på andre<br />

bygningsdele<br />

UN: Bør undersøges nærmere<br />

(Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art,<br />

omfang og konsekvenser altid afklares)<br />

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner.<br />

HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at udbedre,<br />

mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.<br />

Beskikket bygningssagkyndig:<br />

Navn: Mona Alslev<br />

Firma: Botjek Sydvestjylland<br />

Vej: Kronprinsensgade 32 Postnr.: 6700 By: Esbjerg<br />

Telefon: 75124311 Mobiltlf.: 20914311 Telefax:<br />

Email: mal@botjek.dk<br />

Rapportdato: 25-01-2013<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 83 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 13 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Sælgers oplysninger om ejendommen<br />

Til sælger:<br />

Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en<br />

tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men<br />

som en sælger normalt vil have kendskab til.<br />

Du skal være opmærksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger<br />

på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse<br />

m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden.<br />

Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det<br />

gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har<br />

kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid.<br />

Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet med den bygningssagkyndige. Særligt bør du rådføre dig med den<br />

bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmål, herunder eventuelle fagudtryk. Det<br />

skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar.<br />

Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være<br />

spørgsmål, som ikke er relevante for netop din ejendom.<br />

Du har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller komme med yderligere bemærkninger om<br />

forhold ved ejendommen, som ikke dækkes af de stillede spørgsmål.<br />

Til køber:<br />

Spørgeskemaet er udfyldt på baggrund af sælgers kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være<br />

opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks.<br />

være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage.<br />

Du skal være opmærksom på at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.<br />

0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten<br />

0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten?<br />

Ja Nej Ved<br />

ikke<br />

0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? ¨ ¨ ¨<br />

1. Generelle oplysninger<br />

1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen?<br />

I hvilken periode har du boet på ejendommen?<br />

1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. udskiftet<br />

tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af<br />

bad/toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)?<br />

¨ ¨ ¨<br />

Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? ¨ ¨ ¨<br />

1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? ¨ ¨ ¨<br />

1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i:<br />

2. Tage<br />

- kælder/krybekælder/ventileret hulrum? ¨ ¨ ¨<br />

- yder- og indervægge/skillevægge? ¨ ¨ ¨<br />

- vinduer/døre? ¨ ¨ ¨<br />

- lofter/etageadskillelser? ¨ ¨ ¨<br />

- gulve? ¨ ¨ ¨<br />

- tage ¨ ¨ ¨<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 84 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 14 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat<br />

2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? ¨ ¨ ¨<br />

2.2 Er der, eller har der været, skader i/ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder<br />

¨ ¨ ¨<br />

eller afskallinger)?<br />

2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? ¨ ¨ ¨<br />

2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? ¨ ¨ ¨<br />

Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret?<br />

2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? ¨ ¨ ¨<br />

3. Yder- og indervægge/skillevægge<br />

3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? ¨ ¨ ¨<br />

¨ ¨ ¨<br />

3.2 Er der fugtpletter eller mug/skimmel, som er dækket af møbler eller andet<br />

inventar?<br />

4. Fundamenter/sokler<br />

4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? ¨ ¨ ¨<br />

4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? ¨ ¨ ¨<br />

4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? ¨ ¨ ¨<br />

Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? ¨ ¨ ¨<br />

5. Kælder / krybekælder / ventileret hulrum<br />

5.1 Er der kælder/krybekælder/ventileret hulrum? ¨ ¨ ¨<br />

5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? ¨ ¨ ¨<br />

5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke<br />

¨ ¨ ¨<br />

gulvafløb)?<br />

5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede<br />

hulrum?<br />

¨ ¨ ¨<br />

5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? ¨ ¨ ¨<br />

5.6 Er der en grundvandspumpe? ¨ ¨ ¨<br />

6. Gulve<br />

6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af<br />

tæpper, møbler eller andet inventar?<br />

¨ ¨ ¨<br />

6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve? ¨ ¨ ¨<br />

7. Vinduer og døre<br />

7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? ¨ ¨ ¨<br />

¨ ¨ ¨<br />

7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan<br />

åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte<br />

over for nedbør)?<br />

8. Lofter/etageadskillelser<br />

8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs. nyt loft opsat under det gamle)? ¨ ¨ ¨<br />

9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)<br />

9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller<br />

opstigende kloakvand)?<br />

Ja Nej Ved<br />

ikke<br />

¨ ¨ ¨<br />

9.2 Er der løse/revnede fliser på gulv eller vægge? ¨ ¨ ¨<br />

10. VVS-installationer<br />

10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? ¨ ¨ ¨<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 85 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 15 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat<br />

10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb)<br />

udført af personer uden autorisation?<br />

Ja Nej Ved<br />

ikke<br />

¨ ¨ ¨<br />

10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? ¨ ¨ ¨<br />

10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak/skjulte rør? ¨ ¨ ¨<br />

10.5 Er der varmeinstallationer og/eller termostatventiler, der ikke virker? ¨ ¨ ¨<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 86 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 16 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:<br />

Andet:<br />

Dato Underskrift - ejer/sælger<br />

¨ Sælger var til stede<br />

¨ Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet<br />

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:<br />

Ejendommen er ejet af Forsvarets Boligforvaltning, der er derfor ikke afgivet sælgers oplysninger, da ejer har ingen eller ringe kendskab til<br />

ejendommen og ejendommens fejl og mangler.<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 87 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 17 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring<br />

Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om<br />

ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller<br />

konstruktionsudformning.<br />

Bygn.:<br />

Uddybende oplysninger:<br />

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten<br />

Kommentar A Konstruktioner og bygningsdele over 3,3 meters stigehøjde registreres kun<br />

visuelt fra terræn/loft<br />

Sadeltag<br />

Ensidigt fald A på kvist<br />

Hanebåndspær<br />

Bjælkespær A på kvist<br />

Taghældning - >35 grader<br />

Tagbelægning - Betonsten<br />

Tagbelægning - Tagpap/tagduge A på kvist<br />

Skorsten - Muret<br />

Ensidigt fald<br />

Taghældning - 1-15 grader<br />

Tagbelægning - Metalplader<br />

Ensidigt fald<br />

Taghældning - 1-15 grader<br />

Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader<br />

A<br />

A<br />

A<br />

A<br />

A<br />

B<br />

B<br />

B<br />

C<br />

C<br />

C<br />

2. Ydervægge<br />

Hulmur<br />

Formur - Tegl/kalksandsten<br />

Formur - Murværk med puds<br />

Bagmur - Tegl/kalksandsten<br />

Bagmur - Let pladekonstruktion<br />

Hulmur<br />

Formur - Tegl/kalksandsten<br />

Formur - Murværk med puds<br />

Bagmur - Tegl/kalksandsten<br />

Træ<br />

Formur - Træ<br />

3. Vinduer og døre<br />

Plast<br />

Plast<br />

Metal<br />

A<br />

A<br />

A<br />

A<br />

A<br />

B<br />

B<br />

B<br />

B<br />

C<br />

C<br />

A<br />

B<br />

C<br />

4. Fundament/sokler<br />

Teglsten<br />

Teglsten<br />

Andet; Type: C Punktfundamenter<br />

A<br />

B<br />

5. Kældre/krybekældre/terrændæk<br />

Terrændæk<br />

Kælder<br />

A<br />

A<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 88 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 18 af 19


<strong>Huseftersyn</strong><br />

HE nr.<br />

1894<br />

Lb. nr.<br />

H-13-01894-0013<br />

Tilstandsrapport<br />

Version 7.0<br />

Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring<br />

Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om<br />

ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller<br />

konstruktionsudformning.<br />

Bygn.: Uddybende oplysninger:<br />

Krybekælder<br />

A<br />

Muret i blok- eller teglsten<br />

A<br />

Ingen adgang til krybekælder<br />

A<br />

Terrændæk<br />

B<br />

Støbt i beton<br />

B<br />

Terrændæk<br />

C<br />

Andet; Type: C Betonfliser<br />

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)<br />

Vægkonstruktioner, organisk<br />

Vægkonstruktioner, uorganisk<br />

Gulvkonstruktioner, uorganisk<br />

A<br />

A<br />

A<br />

7. Gulvkonstruktion og gulve<br />

Gulv på strøer eller bjælker<br />

Væg-til-væg tæppe<br />

Tæppe på beton<br />

Andet; Type: A Vinyl<br />

Klinkegulv på beton<br />

A<br />

A<br />

A<br />

B<br />

8. Indervægge/skillevægge<br />

Inder-/skillevægge - Murværk<br />

Inder-/skillevægge - Let pladekonstruktion<br />

A<br />

A<br />

9. Lofter/etageadskillelser<br />

Kommentar A Gipslofter<br />

Kommentar B Gipslofter<br />

10. Indvendige trapper<br />

11. VVS-installationer<br />

Gas/centralvarme<br />

Gulvvarme; Type: A El-varme<br />

Gas/centralvarme<br />

A<br />

B<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />

HE-sekretariatet<br />

Gregersensvej<br />

Side 89 af 153<br />

Postboks 141<br />

DK-2630 Taastrup Side 19 af 19


Version 1.0 - 1. maj 2012<br />

HUSEFTERSYNHUSTYPEBESKRIVELSE<br />

Murermesterhus/Bedre Byggeskik<br />

Opført i perioden: ca. 1910-1940<br />

VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører<br />

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom<br />

på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget<br />

hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have<br />

slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at<br />

være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes.<br />

I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige<br />

skader huset har. Derudover kan der være tidstypiske byggetekniske<br />

forhold ved huset, der må forventes ved hustypen.<br />

Disse forhold er som udgangspunkt ikke registreret<br />

i tilstandsrapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen.<br />

Du bør derfor læse denne typebeskrivelse grundigt – især<br />

OBS-punkterne – så du ved, hvilke forhold der typisk må<br />

forventes ved den pågældende hustype.<br />

Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse<br />

kunne være beskrevet for sig i en særskilt hustypebeskrivelse.<br />

Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget<br />

andre typer af bygningsændringer – f.eks. tilbygning<br />

af kviste, efterisolering m.v. Sådanne ændringer er ikke<br />

omfattet af hustypebeskrivelsen, der kun gælder den<br />

oprindelige hustype. Samtidig skal det understreges,<br />

at typebeskrivelsen er generel og uafhængig af den<br />

udarbejdede tilstandsrapport og den tegnede ejerskifteforsikring.<br />

Efter selve hustypebeskrivelsen finder du information om<br />

det oprindelige kloaksystem, herunder hvordan kloakken<br />

må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at<br />

være konstrueret af, og hvornår den må forventes at være<br />

udtjent.<br />

Du bør desuden være opmærksom på informationen<br />

på de bagerste sider om gasarten radon, herunder ikke<br />

mindst hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radonproblem.<br />

Side 90 af 153


HUSEFTERSYNHUSTYPEBESKRIVELSE<br />

KONSTRUKTION<br />

Fundament<br />

Murermesterhusets kælderydervægge (fundamenter) og kældergulv er støbt af beton og<br />

er uden isolering.<br />

Mange kældervægge i ældre huse er støbt direkte mod jord. Kælderydervægge støbt i<br />

forskalling er undertiden fugttætnet udvendigt med asfalt og mørtel.<br />

Kælderdækket er hævet et stykke over jorden.<br />

Etageadskillelser/<br />

gulve<br />

Etageadskillelserne er som oftest træbjælkelag med trægulve. Der er lerindskud (ler indlagt<br />

på forskallingsbrædder mellem bjælkerne i træbjælkelaget) i bjælkelaget. På undersiden<br />

af bjælkerne er et loft udført af forskallingsbrædder med rørvæv og puds. Der er ingen<br />

isolering. Bjælkelaget er dimensioneret til udnyttelse af etagerne til beboelse.<br />

Trægulvene er oftest udført med almindelige gulvbrædder af fyr.<br />

Vægge<br />

En del murermesterhuse er udført med hulmur med faste bindere (mursten, der forbinder<br />

den ydre del af ydervæggen med den indre del) som ydervæg.<br />

Der er normalt massivt murværk omkring vinduerne.<br />

De seneste huse i perioden kan være udført med bindere af ståltråd (siden midten af<br />

1930’erne).<br />

Det udvendige murværk står som blank mur (teglstensmur uden overfladebehandling)<br />

eller kan være pudset. Indvendige vægge er typisk pudsede murstensvægge, slaggepladevægge<br />

eller bræddeskillevægge med rørvæv og puds.<br />

Tag<br />

Tagdækningen består oftest af røde tegltagsten med understrygning (mørtelfugning på<br />

bagsiden af tagstenene). Der er ingen isolering omkring de udnyttede loftsrum.<br />

Tagkonstruktionen er udført som sadeltag/høj rejsning (45-60 graders taghældning) og<br />

afvalmede gavlpartier (skrå tagflade med fald mod husgavl).<br />

Overgange mellem tagfladerne og lodrette ydervægge er som regel udført som opskalket<br />

tag på små murede gesimser (dvs. de nederste rækker tagsten har lidt mindre hældning,<br />

fordi de ligger på et vandret liggende, fremstående bånd af mursten under tagrenden)<br />

med synlige tagrender og nedløb, der ofte er af zink.<br />

Installationer<br />

Huset er oprindeligt opført med indlagt vand, afløb, el og gas og med centralt placeret kakkelovn.<br />

Installationerne er normalt udskiftede.<br />

MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER SIDE 2<br />

Side 91 af 153


HUSEFTERSYNHUSTYPEBESKRIVELSE<br />

OBS-PUNKTER<br />

Fundament/gulve<br />

Kældergulvene er kolde på grund af manglende isolering. Der kan være mørke opfugtede<br />

pletter på betongulvet.<br />

På kældervæggen kan der være saltudfældninger eller afskallende puds (hvidt, porøst,<br />

afskallende lag). Dette skyldes fugt, der trænger igennem væggen.<br />

Manglende ventilation og opvarmning af kælderrummene vil kunne medføre ”kælderlugt”.<br />

Vægge<br />

De murede yder- og indervægge kan ved overgangen til fundament/kældergulv mangle<br />

fugtspærre (fugtbeskyttende lag af f.eks. asfaltpap), eller fugtspærren kan være nedbrudt.<br />

I så fald kan fugt trænge op i den nederste del af murstensvæggen. Dette kan medføre<br />

mørkfarvning*.<br />

På grund af det massive murværk kan der være en kuldebro (koldt område) ved de indvendige<br />

vindueslysninger, dørhuller og hushjørner, som kan medføre mørkfarvning*.<br />

Tag<br />

Tegltaget kan danne grobund for alger og lav, især hvis tagfladen vender mod nord, eller<br />

hvis der er høje træer, der skygger. Alger og lav er kun et kosmetisk problem.<br />

Tagkonstruktionen er som regel uisoleret.<br />

Der kan i nogle tilfælde forekomme utætheder ved skorstenens gennemføring (inddækninger),<br />

hvor regn og sne kan trænge ind.<br />

Hvis tagetagen er udnyttet, kan det være svært eller måske umuligt at besigtige uudnyttede<br />

tagrum/skunkrum (tagrum bag lodret væg mod taget på etageadskillelsen) samt<br />

understrygningen.<br />

Vedligehold<br />

Hustypen kræver almindelig vedligeholdelse. Vær opmærksom på mørtelfugerne mellem<br />

de buede rygningssten (øverste sten som forbinder de to tagflader).<br />

Det kan være nødvendigt at renovere den indvendige side af et tegltag ved understrygning<br />

og udbedring/montering af bindere til at fastholde tagstenene. Det kan endvidere<br />

være nødvendigt at eftergå mørtelfuger i tagrygning både indvendig og udvendig.<br />

Andre punkter<br />

Kælderen er normalt ikke godkendt til beboelse.<br />

Bemærk at en ændring af husets ydre (f.eks. supplerende isolering af vægge, gulv, tag etc.) skal<br />

være udført korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.<br />

De fleste murermesterhuse har en muret gesims (vandret liggende fremstående bånd af<br />

mursten under tagrenden), som var en del af denne tids tegn på håndværksmæssig tradition<br />

og kvalitet. Gesimsen sikrer, at vand og sne holdes fri af facaden.<br />

*) Mindre omfang af mørkfarvning må forventes på overflader, som er særligt udsatte for fugt, eller som har ringe isolering. Mørkfarvning skyldes ofte<br />

støvfigurer (ansamling af støv), men kan undertiden være skimmelvækst. Sådanne overflader bør være tilgængelige og jævnligt kunne rengøres.<br />

MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER SIDE 3<br />

Side 92 af 153


HUSEFTERSYNHUSTYPEBESKRIVELSE<br />

Generel beskrivelse af kloaksystemer<br />

Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige<br />

kloaksystem for de angivne perioder, herunder<br />

hvordan kloakken må formodes at være konstrueret, hvad<br />

den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må<br />

forventes at være udtjent. Det bemærkes, at flere forskellige<br />

forhold kan have indflydelse af restlevetiden, f.eks.<br />

store træer, dårligt vedligeholdt offentlig kloak eller rør<br />

udført i dårlig kvalitet.<br />

Kloaksystemet – eller afløbssystemet – fra en ejendom<br />

består af en afløbsinstallation (eventuelt med dræn),<br />

stikledning, hovedkloak og renseanlæg. Afløbsinstallationen<br />

er den del af et kloaksystem, der er beliggende<br />

i selve bygningen og i jorden på ejendommens grund.<br />

Grundejeren ejer i dag kun den del af stikledningen, som<br />

befinder sig på grunden.<br />

Kloaksystemer fra før 1920<br />

Afløbsinstallationer fra før 1920 er typisk udført af glaserede<br />

lerrør. Efter år 1900 blev det almindeligt at montere<br />

en septiktank på afløbet fra toilet. I denne periode blev<br />

der normalt ikke kloakeret på landet.<br />

De oprindelige afløbsinstallationer fra denne periode,<br />

som endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt<br />

ingen eller kun ringe restlevetid.<br />

Kloaksystemer fra 1920 til 1970<br />

Afløbsinstallationer fra denne periode er oftest udført<br />

af præfabrikerede betonrør eller glaserede lerrør. Afløbsrørene<br />

blev overvejende samlet ved hjælp af tjæret<br />

pakgarn og fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt. I<br />

slutningen af perioden afløstes pakgarnet af gummiringe.<br />

De fra byerne kendte kloakopbygninger blev i slutningen<br />

af perioden også udbredt til ejendomme på landet.<br />

Toiletafløb blev i perioden fortsat ført til en septiktank.<br />

I takt med at der etableredes offentlige kloakker blev<br />

mange septiktanke sløjfet. Endvidere blev der i perioden i<br />

stigende grad etableret dræning af husene, hvor drænene<br />

tilsluttes afløbsinstallationerne.<br />

Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er<br />

levetiden for betonrør normalt lidt kortere end for lerrør.<br />

For både lerrør og betonrør opstår der ofte problemer<br />

med samlingerne, hvorfor afløbssystemet, hvis dette ikke<br />

efterfølgende har været renoveret, samlet set har begrænset<br />

restlevetid.<br />

Kloaksystem fra 1970 til nu<br />

I denne periode blev afløbsinstallationer – både rør og<br />

brønde – typisk udført i plast. I starten af 70’erne blev<br />

rørene samlet med løse gummiringe, som senere hen blev<br />

afløst af fastsiddende gummiringe.<br />

Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor<br />

materialernes kvalitet forbedres. I år 2000 blev der indført<br />

nye regler til udformning af kloakanlæg, og der blev stillet<br />

krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set<br />

betyder, at kvaliteten forbedres betydeligt.<br />

Særligt for ejendomme på landet bemærkes det, at der<br />

bruges nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses i<br />

septiktank og derefter siver ned i undergrunden. Siden<br />

omkring år 2000 har det været almindeligt at etablere<br />

minirensningsanlæg, beplantet filteranlæg eller pileanlæg<br />

i forbindelse med rensning af spildevandet, inden det<br />

ledes videre til vandløb, grøfter m.v.<br />

Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og<br />

efterfølgende nedsivning. Endvidere etableres der ofte<br />

omfangsdræn, der tilsluttes afløbsinstallationerne.<br />

Der er endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. Er<br />

rørinstallationen udført korrekt, må der forventes at være<br />

en betydelig restlevetid for kloaksystemet (50-100 år).<br />

MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER SIDE 4<br />

Side 93 af 153


HUSEFTERSYNHUSTYPEBESKRIVELSE<br />

Radon i danske huse<br />

Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan løses nemt og billigt<br />

●●<br />

Hvad er radon?<br />

Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan<br />

løses nemt og billigt<br />

● ● Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart,<br />

der kan trænge ind i huset fra undergrunden.<br />

● ● 350.000 huse i Danmark anslås at have for højt radonniveau.<br />

● ● Radon lugter ikke og kan ikke ses eller smages, men det<br />

kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt,<br />

og det er en medvirkende årsag til ca. 300 tilfælde af<br />

lungekræft om året.<br />

● ● Sundhedsrisikoen ved radonudsættelse er cirka 25<br />

gange større for rygere end for ikke-rygere.<br />

●●<br />

●●<br />

●●<br />

●●<br />

Måler du over 100 Bq/m 3 , anbefaler Energistyrelsen, at<br />

radonniveauet nedbringes.<br />

Ved radonniveauer mellem 100-200 Bq/m 3 , anbefaler<br />

Energistyrelsen, at du nedbringer radonniveauet via<br />

forbedringer af ventilation samt tætning af revner i<br />

fundamentet og utætheder ved rørsammenføringer.<br />

Ved radonniveauer over 200 Bq/m 3 , kan det være<br />

nødvendigt med mere omfattende tiltag, som f.eks.<br />

etablering af radonsug (et særligt ventilationssystem<br />

under bygningen).<br />

Husk også, at radonniveauet generelt er højere i kælderog<br />

stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem<br />

gulv og jord. Især kælderrum har ofte et dårligere indeklima<br />

end resten af huset, og kælderrum er derfor først<br />

og fremmest beregnet til opbevaring – ikke til beboelse.<br />

●●<br />

●●<br />

●●<br />

●●<br />

●●<br />

●●<br />

Hvor kommer radon fra?<br />

Radon kommer fra jorden under huset.<br />

Din boligs stand og konstruktion har betydning for,<br />

hvor meget radon der er i dit hus.<br />

Det meste radon trænger ind i huse gennem revner og<br />

sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve,<br />

ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer<br />

i fundamenter m.v.<br />

Radonkortet<br />

På Radonkortet på næste side kan du se, at mængden<br />

af radon i jorden varierer landet over. Kortet viser, hvor<br />

stor en andel af enfamiliehuse, som Sundhedsstyrelsen<br />

vurderer, har et radonniveau over 200 Bq/m 3 .<br />

Kommunevurderingerne er et udtryk for, at risikoen for<br />

at bo i et hus med for høje radonniveauer er forskellig<br />

alt efter hvor i landet du bor. Der er f.eks. større risiko<br />

for radon på Sjælland og Øerne end i Vestjylland.<br />

Hvad gør jeg ved det?<br />

Du kan nemt og billigt foretage en radonmåling i dit<br />

hjem. Radon måles i bequerel per kubikmeter (Bq/m³).<br />

●●<br />

●●<br />

●●<br />

●●<br />

●●<br />

Læs meget mere på www.radonguiden.dk<br />

Du kan på www.radonguiden.dk læse meget mere om<br />

radon, hvordan du bestiller en radonmåling, og hvordan<br />

du kan reducere radonniveauet i dit hus.<br />

Du kan desuden indtaste oplysninger om dit hus og<br />

straks få svar på, om der er særlig risiko for radon.<br />

Radonsikring er lovkrav i nybyggeri<br />

I 1998 blev der indført et krav i bygningsreglementet<br />

om, at nyt byggeri skal radonsikres. Er dit hus opført<br />

efter 1998, er det således opført med radonsikring.<br />

Selvom dit hus er opført efter 1998, kan være for høje radonniveauer<br />

i dit hus, hvis radonsikringen ikke fungerer.<br />

Det kan være fordi, at der er for lavt ventilation og luftskift<br />

i dit hus, eller hvis den membran i fundamentet,<br />

der skal sikre, at der ikke trænger radon ind fra jorden,<br />

er gennembrudt.<br />

I Bygningsreglement 2010 er det for nybyggeri præciseret,<br />

at kravet om radonsikring skal sørge for, at<br />

radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m 3 i indeklimaet.<br />

Ejeren af et hus, der er opført efter x. juni 2010, har således<br />

krav på at radonniveauet ikke overstiger 100 Bq/m 3 .<br />

Det er den professionelle bygherre, der har ansvaret for,<br />

at radonsikringen overholder kravet om max. 100 Bq/m 3 .<br />

MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER SIDE 5<br />

Side 94 af 153


HUSEFTERSYNHUSTYPEBESKRIVELSE<br />

Radonkort<br />

Andel af husstande med over 200 Bq/m 3 .<br />

Lav<br />

Høj<br />

0 %<br />

0,3 %<br />

1 %<br />

3 %<br />

10 %<br />

30 %<br />

MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER SIDE 6<br />

Side 95 af 153


Side 96 af 153


Bilag 8 A<br />

Tilbud på ejerskifteforsikring<br />

Side 97 af 153


Side 98 af 153


K Ø B E R H J Æ L P<br />

MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING<br />

fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice<br />

i samarbejde med Botjek Esbjerg<br />

30-01-2013<br />

Ribevej 32, 6500 Vojens<br />

Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig<br />

Om denne side<br />

Ejendommen<br />

Vigtige<br />

forudsætninger<br />

Denne side giver dig en række nyttige oplysninger om tilstandsrapport, eltjek,<br />

energimærke samt tilbud på ejerskifte- og husforsikring. Blanketten er alene et<br />

supplement – og kan ikke træde i stedet for professionel rådgivning i forbindelse med<br />

køb af fast ejendom.<br />

Det er oplyst, at ejendommen er beliggende på adressen ovenfor, at kontantprisen er sat<br />

til kr. 0 (heraf off. grundværdi kr. 0). Boligarealet er 122 m2.<br />

Oplysningerne i dette skema er samlet afgørende for alle tilbud og priser, der er vist<br />

nedenfor. Kontakt derfor straks vores HOTLINE, hvis du finder fejl eller mangler. Se tlf.<br />

og mail nedenfor.<br />

Tilstandsrapporter og Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten udføres begge efter<br />

Elinstallationsrapporter<br />

("El-tjek")<br />

huseftersynsordningen jf. "Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom<br />

m.v.".<br />

Samlet giver rapporterne en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige<br />

skader og elinstallationernes tilstand. <strong>Huseftersyn</strong>et er frivilligt, men skal udføres, hvis du<br />

som sælger vil undgå at hæfte i 10 år for skjulte skader ved boligen. <strong>Huseftersyn</strong>et er<br />

også en forudsætning for at kunne få tilbud på/tegne en ejerskifteforsikring.<br />

Tilstandsrapportens formål er at beskrive i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er<br />

ringere end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporter<br />

udarbejdes på baggrund af en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment<br />

tilgængelige bygningsdele. Tilstandsrapporter afdækker synlige skader, der nedsætter<br />

bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller<br />

fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der vil kunne udvikles en skade.<br />

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder.<br />

Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens elinstallationer og en<br />

elinstallationsrapport. Elinstallatøren gennemgår både hovedhus og evt. garager, udhuse<br />

og andre bygninger, hvor der er elinstallationer. Elinstallatøren gennemgår<br />

elinstallationerne for at kunne give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens<br />

elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Rapporten er gyldig i 12 måneder efter<br />

udførelsen.<br />

Der er udarbejdet en tilstandsrapport og et eltjek af en bygningssagkyndig udenfor<br />

samarbejdet mellem Dansk Boligforsikring og Willis. Vi kan derfor ikke give dig yderligere<br />

oplysninger her, og må blot henvise til rapporterne.<br />

Energimærke<br />

Når en bolig sælges, skal den have en gyldig energimærkning jf. "Lov om fremme af<br />

energi- og vandbesparelser i bygninger vandbesparelser i bygninger".<br />

Enenergimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand.<br />

Energimærkningen består af to dele, dels en vurdering af boligens energiudgifter (fx til<br />

olie, gas, fjernvarme, el og vand) og dels et besparelsesforslag, der viser hvilke<br />

forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på boligen. En energimærkning af en<br />

helårsbolig gælder som udgangspunkt i 10 år. De fleste bygninger, der anvendes til<br />

beboelse, skal energimærkes ved salg. De væsentligste undtagelser er sommerhuse,<br />

kolonihaver og fritliggende bygninger under 60 m2 i etageareal.<br />

Side 99 af 153


Ejerskifteforsikring<br />

Ejerskifteforsikring tilbydes af Dansk Boligforsikring.<br />

Hvis sælger skal frigøres for sit ellers 10-årige mangelsansvar, skal sælger – udover en<br />

tilstandsrapport og eltjek - tilbyde køber en 5 årig ejerskifteforsikring, der dækker skjulte<br />

skader, fejl og mangler. Forsikringsdækningen skal følge lovens minimumskrav, og<br />

sælger skal samtidig tilbyde at betale halvdelen af forsikringspræmien.<br />

Baseret på oplysninger om ejendommen (se ovenfor) og tilstandsrapporten HE/LB:<br />

H-13-01894-0013 samt elinstallationsrapport nr: 44969 har vi beregnet nedenstående,<br />

endelige og BINDENDE tilbud. Gældende forsikringsbetingelser W.1.1.13. Tilbudet er<br />

gældende til 30-10-2013. Dette tilbud er dog afgivet, før ejendommens salgspris er<br />

kendt/oplyst. Tilbudet er derfor givet med den klare forudsætning, at ejendommens<br />

salgspris (kontantprisen) fradraget grundværdien (den off. vurdering af sidstnævnte)<br />

IKKE må overstige 6 mio. kr. I så fald bortfalder tilbudet uden varsel.<br />

Forhold (skader) beskrevet i Tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten er undtaget<br />

fra ejerskifteforsikringen. Dette følger af lovgivning herom. Se i øvrigt også<br />

forsikringsbetingelserne.<br />

Side 100 af 153


Alle præmier nedenfor er for 5 eller 10 år, betales én gang for hele perioden, og<br />

opkræves hos køber, dog tidligst 21 dage før overtagelse/rådighed af ejendommen<br />

beliggende Ribevej 32, 6500 Vojens.<br />

Priser på ejerskifte -<br />

forsikring<br />

(Sæt x for at købe) Selvrisiko 5 års forsikring 10 års forsikring<br />

BASIS<br />

Ejerskifteforsikring<br />

(Dækker jf. lovens<br />

minimumskrav)<br />

5000 kr. pr. skade<br />

- og 35.000 kr. i alt i<br />

løbetiden<br />

10.740 kr. 13.740 kr.<br />

Udvidet<br />

Ejerskifteforsikring 10.000 kr. pr. skade<br />

(dog 5.000 kr. ved 14.420,00 kr. 19.006,00 kr.<br />

Dækker som basisdækning)<br />

Basis samt<br />

- og 35.000 kr. i alt i<br />

ulovlig bygnings - løbetiden<br />

indretning,<br />

installationer,<br />

funktionsduelighed, 5.000 kr. pr. skade 15.158 Kr. 19.706 Kr.<br />

miljøforhold, kloak - og 35.000 i alt i<br />

m.v.<br />

løbetiden<br />

Uanset dit valg af ejerskifteforsikring ovenfor, refunderer sælger dig halvdelen af<br />

minimums forsikringspræmien. Har sælger fremlagt tilbud via dette system – og som vist<br />

ovenfor - andrager refusionsbeløbet således 50% af 10.740 kr. (dvs. 5.370,00 kr.). Har<br />

sælger evt. fremlagt et andet tilbud, er det 50% af præmien heri, der vil være afgørende<br />

for refusionen til dig.<br />

For ejendommen gælder, at ejerskifteforsikringen er påført forbehold som følge af<br />

bestemte fysiske forhold konstateret ved gennemgang af tilstandsrapporten:<br />

Særlig undtagelse:<br />

Særlig undtagelse:<br />

Da der er konstateret revner/sætningsrevner dækker forsikringen ikke sætningsskader,<br />

herunder skader på ejendommens fundament, terrændæk, sokkel og vægge, .<br />

Forsikringen omfatter ikke ejendommens tagflader, der ikke er besigtiget af den<br />

byggesagkyndige jf. tilstandsrapporten side 6 punkt 2).<br />

Er du det mindste i tvivl om rækkevidden af ovenstående undtagelse(r) bør du søge<br />

professionel hjælp hos din advokat eller ejd. mægler.<br />

Bemærk at den fulde forsikringspræmie som vist i skemaet opkræves hos dig som køber<br />

i forbindelse med din overtagelse af ejendommen. Sælgers refusion sker så<br />

efterfølgende og typisk i forbindelse med refusionsopgørelsen.<br />

Yderligere informa -<br />

tion og hjælp<br />

WILLIS HOTLINE. Har du generelle spørgsmål til oplysningerne på disse sider, kan du<br />

kontakte Willis HOTLINE på tlf. 88 13 96 00, mandag til fredag 09.00 – 16.00. Du kan<br />

også skrive til os på ejerskifte@willis.dk eller med alm. post på adressen Willis<br />

Forsikringsservice I/S, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup, att.: Ejerskifte<br />

TEGNING AF FORSIKRING: Køberhjælp i udfyldt og underskrevet stand bedes<br />

afleveret/sendt til Willis,Tuborgvej 5, 2900 Hellerup<br />

Side 101 af 153


Underskrift ved<br />

begæring af<br />

forsikring<br />

Med min/vor underskrift nedenfor bekræftes, at jeg/vi som køber af ejendommen<br />

beliggende Ribevej 32, 6500 Vojens, ønsker at oprette de med (X) afkrydsede<br />

forsikringer. Jeg/vi bekræfter jf. forsikringsaftaleloven endvidere rigtigheden af samtlige<br />

ovenstående oplysninger om ejendommen. Jeg/vi er gjort bekendt med, at<br />

forsikringsdækningens omfang alene afgøres af den endelige policetekst, og ikke af<br />

resuméet ovenfor. Jeg/vi er endvidere gjort bekendt med den fulde 14 dages<br />

fortrydelsesret. Jeg er bekendt med, at ejerskifteforsikringen SKAL sættes i kraft inden<br />

jeg/vi får rådighed over (nøgle til boligen).<br />

Med min underskrift giver jeg samtykke til, at Willis Forsikringsservice og de med os<br />

samarbejdende forsikringsselskaber kan udveksle kundeoplysninger til brug for vor<br />

fælles administration og rådgivning. Af forsikringsbetingelserne beskrives hvilke<br />

oplysninger, der kan videregives. Som forsikringstager har du selvfølgelig mulighed for at<br />

se egne oplysninger.<br />

(købers underskrift)<br />

© Willis Forsikringsservice I/S, 2000-2013<br />

Side 102 af 153


Nedenstående udfyldes af forsikringstager (ejendommens køber):<br />

Vedr. ejendommen beliggende<br />

Ribevej 32, 6500 Vojens<br />

Ejendommens faktiske kontantpris (angives i kr.):<br />

Ejendommens grundværdi (angives i kr.):<br />

Købers navn(-e) (anvendes ved opkrævning):<br />

Købers nuværende adresse:<br />

Postnr. og by:<br />

Købers tlf. (dagtimerne):<br />

Hvornår skal forsikringen træde ikraft (angiv dato):<br />

(Denne dato må senest falde på rådighedsdatoen)<br />

Tilstandsrapport (angiv HE- og løbenummer):<br />

Dato for tilstandsrapportens udarbejdelse (angiv dato):<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

Såfremt husforsikring ønskes tegnet, angives også:<br />

Nuværende forsikringsselskab og police nr.:<br />

Køber 1 fødselsdato: *<br />

Køber 2 fødselsdato: *<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

* fødselsdatoen kan være rabatgivende<br />

Ved anvendelse som begæring: Med min underskrift bekræftes det, at jeg/vi som køber af ovenfor angivne<br />

ejendom ønsker at oprette de med X angivne forsikringer. Jeg/vi bekræfter endvidere jf. forsikringsaftaleloven<br />

rigtigheden af samtlige venstående oplysninger om ejendommen. Jeg/vi er endvidere gjort bekendt med den<br />

fulde 14 dages fortrydelsesret. Ejerskifteforsikringen SKAL sættes ikraft inden du/I får rådighed over<br />

(nøgle til) boligen.<br />

Side 103 af 153


E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G<br />

Almindelige Forsikringsbetingelser nr. W.1.1.13<br />

1. Sikrede<br />

2. Forsikringens dækningsomfang<br />

3. Hvilke forhold er dækket<br />

4. Undtagelser fra dækning<br />

5. Erstatningsberegning<br />

6. Følgeudgifter<br />

7. Regres og anden forsikring<br />

8. Selvrisiko<br />

9. Forsikringstiden<br />

10. Anmeldelse af skaden<br />

11. Betaling af præmier, afgifter og gebyrer<br />

12. Ankenævn<br />

13. Lovvalg og værneting<br />

14. Fortrydelse<br />

15. Behandling af personoplysninger<br />

16. Udvidet dækning<br />

Forsikringsbetingelserne opfylder kravene i Lov nr. 1142 af 28. september 2007 om forbrugerbeskyttelse<br />

ved erhvervelse af fast ejendom med senere ændringer.<br />

Side 104 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 2<br />

1. Sikrede<br />

Sikret er alene forsikringstageren i egenskab af køber og<br />

ejer af den i policen anførte ejendom. Forsikringstager er<br />

den, der har indgået aftalen om forsikringen med Dansk<br />

Boligforsikring A/S.<br />

2. Forsikringens dækningsomfang<br />

2.1<br />

Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen,<br />

medmindre andet fremgår af policen.<br />

Forhold der knytter sig til dækningen i pkt. 3.1, og 3.2 er<br />

dog ikke omfattet af forsikringen, hvis det af<br />

tilstandsrapporten fremgår, at bygningen ikke er<br />

undersøgt af den bygningssagkyndige og forhold, der<br />

knytter sig til dækningen i pkt. 3.3. er ikke omfattet af<br />

forsikringen, hvis det af el-installationsrapporten<br />

fremgår, at bygningen ikke er undersøgt af den<br />

sagkyndige, der har undersøgt el-installationerne.<br />

Hvidevarer omfattes af forsikringen, såfremt de udgør en<br />

del af bygningen.<br />

2.2<br />

Forsikringen omfatter ikke udendørs svømmebassiner<br />

og dertil hørende pumper og installationer, markiser,<br />

baldakiner, antenner eller andre forhold som ikke er<br />

omfattet af huseftersynet, for eksempel indretninger<br />

udenfor selve bygningen, såsom vandstik, omfangsdræn,<br />

faskiner og kloakanlæg. Forhold udenfor bygningerne er<br />

ikke omfattet af forsikringen.<br />

3. Hvilke forhold er dækket<br />

3.1<br />

Forsikringen dækker udbedring af aktuelle skader samt<br />

fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende<br />

risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele.<br />

Ved ”skade” forstås brud, lækage, deformering, svækkelse,<br />

revnedannelser, ødelæggelse eller andre fysiske<br />

forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi<br />

eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende<br />

intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand.<br />

Manglende bygningsdele kan være en<br />

skade.<br />

Ved ”nærliggende risiko for skade” forstås, at der<br />

erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke<br />

sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder<br />

eller andre forebyggende foranstaltninger.<br />

3.2<br />

Forsikringen dækker:<br />

udbedring af manglende eller væsentligt nedsat<br />

funktion af vvs-installationer i eller under de<br />

forsikrede bygninger (til yderside af bygningens<br />

fundament)<br />

lovliggørelse af vvs-installationer i den/de<br />

forsikrede bygninger såfremt disse var ulovlige<br />

på udførelses- / opførelsestidspunktet og på<br />

tidspunktet for anmeldelsen af forholdet.<br />

3.3<br />

Forsikringen dækker:<br />

<br />

<br />

udbedring af manglende eller nedsat funktion<br />

af elinstallationer i eller på de forsikrede<br />

bygninger.<br />

lovliggørelse af elinstallationer i eller på de<br />

forsikrede bygninger såfremt disse var ulovlige<br />

på udførelses- / opførelsestidspunktet og på<br />

tidspunktet for anmeldelsen af forholdet.<br />

3.4<br />

Forhold under 5000 kr. er ikke omfattet af forsikringen<br />

og kan ikke anmeldes.<br />

3.5<br />

Dækningen er betinget af:<br />

- at forholdet er til stede ved henholdsvis<br />

tilstandsrapportens og elinstallationsrapportens<br />

udarbejdelse, eller er opstået efter disse rapporters<br />

udarbejdelse, men inden købers overtagelse af<br />

ejendommen og<br />

- at skaden konstateres og anmeldes i forsikringstiden.<br />

3.6<br />

Ved dækningsberettigende forhold i henhold til dette<br />

pkt. 3 dækker forsikringen desuden:<br />

3.6.1 Forøgede byggeudgifter i forbindelse med<br />

udbedring af et dækningsberettigende forhold,<br />

når udbedringen nødvendiggør en væsentlig<br />

forandring af bygningen eller bygningsdelen, og<br />

forsikringstageren kan dokumentere, at<br />

vedkommende har fået afslag fra<br />

myndighederne på en ansøgning om<br />

dispensation fra de relevante krav i henhold til<br />

bygningslovgivningen, bygningsreglementet<br />

eller<br />

stærkstrømsbekendtgørelsen.<br />

Erstatningen for forøgede byggeudgifter kan i<br />

alt udgøre indtil 20% af den beskadigede<br />

bygnings nyværdi, dog maksimalt 1,3 mio. kr.<br />

3.6.2 Rimelige og nødvendige udgifter til teknisk<br />

bistand i forbindelse med konstatering og<br />

afdækning af et dækningsberettigende forhold.<br />

Dækning forudsætter, at udgifterne afholdes<br />

efter forudgående aftale med<br />

forsikringsselskabet.<br />

3.6.3 Rimelige og nødvendige merudgifter til<br />

genhusning i op til 12 måneder, hvis<br />

udbedringen af et dækningsberettigende<br />

forhold gør huset ubeboeligt.<br />

4. Undtagelser fra dækning<br />

Forsikringen dækker ikke:<br />

4.1<br />

- Forhold, der er anført i tilstandsrapporten eller<br />

elinstallationsrapporten, medmindre forholdet er<br />

klart forkert beskrevet. Et forhold anses for klart<br />

forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende<br />

eller klart ufyldestgørende, således at en køber ikke<br />

på grundlag af den pågældende rapport har haft<br />

mulighed for at tage forholdets reelle karakter,<br />

omfang eller betydning i betragtning.<br />

Side 105 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 3<br />

4.2<br />

- Bygningens funktionsforhold (planløsning,<br />

indretning m.v. og almindelig brugbarhed i øvrigt)<br />

eller lovlighed i henhold til byggelovgivning,<br />

servitutetter eller offentligretlige forskrifter<br />

medmindre disse er dækket efter pkt. 3.2 og 3.3,<br />

samt æstetiske og arkitektoniske forhold, medmindre<br />

der som følge af dette forhold er indtrådt en skade,<br />

eller der er en nærliggende risiko for, at en skade på<br />

det forsikrede vil opstå, jf. pkt. 3.1.<br />

4.3<br />

Forhold vedrørende bygningsdele eller installationer,<br />

hvis det er anført i tilstandsrapporten eller<br />

elinstallationsrapporten, at den pågældende<br />

bygningsdel eller installation skønnes at være gjort<br />

utilgængelig for den bygningssagkyndige eller den<br />

sagkyndige, der har gennemgået el-installationerne.<br />

4.4<br />

- Forhold, som det godtgøres, at køberen havde kendskab<br />

til før forsikringsaftalens indgåelse. Det gælder<br />

dog ikke i forhold til skader, der ikke er omtalt i<br />

tilstandsrapporten, men som afdækkes ved teknisk<br />

revision, og som inden forsikringsaftalens indgåelse,<br />

kommer til køberens kendskab ved modtagelse af<br />

teknisk revisors rapport.<br />

4.5<br />

- Forhold, som køberen enten har fået dækket i<br />

henhold til en garanti eller har undladt at kræve<br />

dækket i henhold til tredjemands garanti, samt forhold<br />

der er dækket af en anden forsikring.<br />

4.6<br />

- Forhold, der alene består i sædvanligt slid eller<br />

bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre<br />

der som følge af det pågældende forhold er sket<br />

skade eller nærliggende risiko for skade på det<br />

forsikrede, jf. pkt. 3.1.<br />

4.7<br />

- Forhold, der alene består i udløb af bygningsdelens,<br />

konstruktionens eller materialets sædvanlige levetid.<br />

4.8<br />

- Fejlagtig angivelse i tilstandsrapporten af den<br />

forventede restlevetid for bygningens tag.<br />

4.9<br />

- Følgeskader, der er forårsaget af forhold, som køberen<br />

på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten<br />

eller elinstallationsrapporten burde have udbedret,<br />

hvis følgeskaden i så fald ikke var opstået.<br />

4.10<br />

- Forhold, der er opstået efter, at udbedring af et<br />

tilsvarende forhold er blevet dækket, hvis forsikringstageren<br />

i forbindelse hermed blev gjort opmærksom<br />

på, at et tilsvarende forhold kunne opstå igen, hvis<br />

årsagen til forholdet ikke blev udbedret eller fjernet.<br />

4.11<br />

- Forsikringstagerens individuelle ønsker om en særlig<br />

anvendelse af ejendommen eller det forhold i sig selv,<br />

at en bygningsdel består af et andet materiale end<br />

beskrevet i tilstandsrapporten eller<br />

elinstallationsrapporten.<br />

4.12<br />

- Forhold under 5000 kr.<br />

5. Erstatningsberegning<br />

5.1<br />

Erstatningen beregnes som nyværdierstatning.<br />

5.2<br />

Erstatningen fastsættes til det beløb, som det efter<br />

priserne på skadesdagen vil koste at reparere, genoprette<br />

eller genopføre det beskadigede ved brug af samme<br />

byggemåde og på samme sted.<br />

5.3<br />

Der afskrives i erstatningssummen som følge af slid og<br />

ælde i overensstemmelse med de afskrivningstabeller,<br />

der er vedlagt som bilag A.<br />

5.4<br />

Det samlede erstatningsbeløb som udbetales, kan ikke<br />

overstige den kontante købesum for ejendommen med<br />

fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved<br />

forsikringens ikrafttræden. Dog erstattes udgifter i<br />

henhold til pkt. 3.6.2 og 3.6.3 udover<br />

forsikringssummen.<br />

5.5<br />

Dansk Boligforsikring A/S udbetaler kun erstatning, hvis<br />

det pågældende forhold udbedres eventuelt ved<br />

genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende.<br />

Erstatningen forfalder til udbetaling, når der er ført bevis<br />

for erstatningens anvendelse.<br />

Erstatningskravet bortfalder i det omfang der ikke inden<br />

3 år fra selskabets opgørelse af erstatningen, er ført bevis<br />

for erstatningens anvendelse i henhold til dette pkt. 5.<br />

5.6<br />

Forskelle af kosmetisk art, herunder farveforskelle mellem<br />

det erstattede og de resterende genstande erstattes<br />

ikke.<br />

5.7<br />

Eventuelt værditab af ejendommen er ikke dækket.<br />

6. Følgeudgifter<br />

Istandsættes eller bygges ikke til samme anvendelse,<br />

betales kun erstatning for genhusning jfr. pkt. 3.6.3. for<br />

det tidsrum, der ville medgå til at sætte det beskadigede i<br />

samme stand som før skaden.<br />

Sikrede har pligt til at medvirke til, at skaden udbedres<br />

hurtigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse, forhold<br />

som sikrede, har indflydelse på, betales det derved forøgede<br />

tab ikke.<br />

Side 106 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 4<br />

7. Regres og anden forsikring<br />

7.1<br />

Såfremt Dansk Boligforsikring A/S dækker en skade,<br />

indtræder selskabet i samtlige sikredes rettigheder mod<br />

bygningssagkyndig, tidligere ejere/sælgere, bygherren,<br />

ansvarlig entreprenør, håndværkere, leverandører samt<br />

andre tredjemænd.<br />

7.2<br />

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet<br />

selskab bortfalder dækningen. Har dette selskab taget<br />

forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes,<br />

hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab,<br />

gælder samme forbehold nærværende forsikring, således<br />

at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne.<br />

8. Selvrisiko<br />

Ved enhver dækningsberettiget skade gælder der en<br />

selvrisiko på 5000 kr. pr. skade.<br />

Den samlede selvrisiko udgør maksimalt kr. 35.000,- i<br />

forsikringstiden.<br />

9. Forsikringstiden<br />

Forsikringen træder i kraft på den dag, der er anført på<br />

policens forside samt når præmien er indbetalt.<br />

Forsikringen ophører uden varsel på den i policen<br />

nævnte ophørsdato eller ved ejerskifte forinden.<br />

Er forsikringen tegnet for 5 år, kan aftalen – efter<br />

eventuel fornyet besigtigelse af ejendommen – forlænges<br />

med yderligere 5 år, under forudsætning af at<br />

ejendommen er tilstrækkeligt vedligeholdt.<br />

Forsikringen ophører ved ejerskifte.<br />

10. Anmeldelse af skaden<br />

Ethvert forhold, der kan medføre erstatningskrav, skal<br />

hurtigst muligt skriftligt anmeldes til:<br />

Dansk Boligforsikring A/S<br />

Bysøplads 1<br />

4300 Holbæk<br />

www.danskboligforsikring.dk<br />

Anmeldelse af en skade kan foretages via selskabets<br />

hjemmeside under punktet „anmeld en skade“<br />

Der bør ikke foretages udbedring, nedrivning eller<br />

fjernelse af det beskadigede før Dansk Boligforsikring<br />

A/S har fået mulighed for at vurdere det anmeldte<br />

forhold, herunder foretage besigtigelse. Dog bør skaden<br />

bedst muligt begrænses eller afværges, for at begrænse et<br />

evt. tab. Kontakt evt. selskabet for rådgivning.<br />

11. Betaling af præmier, afgifter og gebyrer<br />

11.1<br />

Præmien betales på en gang for den aftalte periode.<br />

Præmieafgift til staten betales i henhold til Lov om afgift<br />

af skadesforsikrings regler og opkræves sammen med<br />

præmien.<br />

11.2<br />

Willis Forsikringsservice I/S foranlediger at præmieopkrævningen<br />

fremsendes til forsikringstager til<br />

betaling.<br />

11.3<br />

Ved ejerskifte i forsikringstiden, ristorneres præmien<br />

som nævnt nedenfor:<br />

0-1 år 40 % af præmien<br />

1-2 år 30 % af præmien<br />

2-3 år 15 % af præmien<br />

3-4 år 10 % af præmien<br />

4-5 år 5 % af præmien<br />

5- år 0 % af præmien<br />

Ovennævnte ristornering sker på samme måde, uanset<br />

om forsikringen er tegnet for en fem- eller tiårig periode.<br />

Sikrede skal snarest muligt underrette selskabet om<br />

ejerskiftet. Underretningen skal dog ske senest 6<br />

måneder efter overtagelsesdagen.<br />

11.4<br />

Præmien opkræves via indbetalingskort.<br />

Betales præmien ikke senest den på opkrævningen<br />

anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Willis<br />

Forsikringsservice I/S en erindringsskrivelse, der<br />

indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen<br />

ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny<br />

anført betalingsdag.<br />

Betales præmien fortsat ikke, sender Willis<br />

Forsikringsservice I/S restancemeddelelse, hvori konsekvensen<br />

af den manglende betaling er anført.<br />

11.5<br />

Gebyrer kan opkræves til hel eller delvis dækning af<br />

omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser,<br />

inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter<br />

og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og<br />

ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling.<br />

Priserne er enten fast eller beregnes som en procentsats<br />

/ timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres.<br />

Prisernes fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på<br />

www.danskboligforsikring.dk eller oplyses på forespørgsel.<br />

I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer indføres af<br />

omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager.<br />

Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den<br />

første i en måned. Ændringerne offentliggøres på<br />

www.danskboligforsikring.dk.<br />

Side 107 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 5<br />

12. Ankenævn<br />

Opstår der uoverensstemmelse mellem forsikringstageren<br />

og Dansk Boligforsikring A/S, og har<br />

forsikringstageren ikke opnået et tilfredsstillende<br />

resultat efter fornyet henvendelse til Dansk<br />

Boligforsikring A/S, kan forsikringstageren klage til<br />

Ankenævnet for Forsikring.<br />

Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på<br />

et særskilt klageskema og der skal betales et gebyr, som<br />

fastsat af Ankenævnet for Forsikring.<br />

Klageskema og oplysninger om gebyrindbetaling kan fås<br />

ved henvendelse til Dansk Boligforsikring A/S,<br />

Ankenævnet for Forsikring, Forsikringsoplysningen eller<br />

Forbrugerrådet. Ankenævnets vedtægter kan fås ved<br />

henvendelse til Ankenævnet.<br />

De relevante adresser er:<br />

- Dansk Boligforsikring A/S<br />

Bysøplads 1, 4300 Holbæk<br />

Telefon: 59 49 88 44<br />

www.danskboligforsikring.dk<br />

- Ankenævnet for Forsikring<br />

Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V<br />

Telefon: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00-13.00)<br />

www.ankeforsikring.dk<br />

- Forbrugerrådet<br />

Fiolstræde 17, 1017 København K<br />

Telefon: 77 41 77 41<br />

www.fbr.dk<br />

- Forsikringsoplysningen<br />

Amaliegade 10, 1256 København K<br />

Telefon: 33 43 55 00 (mellem kl. 10.00-16.00)<br />

www.forsikringsoplysningen.dk<br />

13. Lovvalg og værneting<br />

Nærværende forsikringsaftale er underlagt dansk ret.<br />

Eventuelle tvister vedrørende forsikringsaftalen henhører<br />

under de danske domstole.<br />

denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, af De<br />

sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem<br />

bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende<br />

brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.<br />

Underretning om at De har fortrudt aftalen, skal gives til<br />

enten Willis Forsikringsservice I/S eller Dansk<br />

Boligforsikring A/S på en af nedenstående adresser:<br />

Willis Forsikringsservice I/S DanskBoligforsikring A/S<br />

Tuborgvej 5 Bysøplads 1<br />

2900 Hellerup 4300 Holbæk<br />

15. Behandling af personoplysninger<br />

Til brug for tegning af forsikringen er der hos<br />

forsikringstageren og/eller dennes rådgiver indhentet<br />

oplysninger om navn og adresse på både sælger og køber<br />

af ejendommen, samt andre oplysninger, herunder<br />

oplysninger om ejendommens kontantpris og offentlige<br />

vurdering.<br />

De indhentede oplysninger behandles af Willis<br />

Forsikringsservice I/S (databehandler) på vegne af<br />

Dansk Boligforsikring A/S (dataansvarlig). Oplysninger<br />

videregives til den dataansvarlige samt til samarbejdspartnere,<br />

herunder ingeniørfirmaer med henblik<br />

på at udforme et forsikringstilbud, tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter<br />

og energimærker samt indgå<br />

forsikringsaftaler. De registrerede oplysninger kan<br />

desuden videregives og anvendes til udformning af<br />

tilbud på eventuelle nye relevante forsikringsprodukter.<br />

Hvis der anmeldes forhold under forsikringen, bruges og<br />

videregives oplysningerne til samarbejdspartnere<br />

(herunder eksterne konsulenter og rådgivere, kommuner<br />

og andre offentlige myndigheder, samt håndværkere) i<br />

forbindelse med behandling og vurdering af de anmeldte<br />

forhold.<br />

Den registrerede kan til enhver tid anmode Willis<br />

Forsikringsservice I/S om indsigt i de registrerede<br />

oplysninger i henhold til Persondatalovens bestemmelser<br />

herom, og den registrerede har ret til straks at få<br />

rettet eventuelle ukorrekte oplysninger.<br />

14. Fortrydelse<br />

I henhold til lov om visse forbrugsaftaler har De<br />

fortrydelsesret.<br />

14.1 Fortrydelsesfristen<br />

Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra<br />

den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i<br />

hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor<br />

De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen<br />

er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i<br />

hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager<br />

forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De en frist<br />

til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en<br />

helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen,<br />

den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag.<br />

14.2 Hvordan fortryder De?<br />

Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette<br />

forsikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Gives<br />

Side 108 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 6<br />

16. Udvidet dækning<br />

Såfremt det fremgår af policens forside er forsikringen<br />

udvidet til at dække følgende:<br />

16.1<br />

Ulovlige bygningsindretninger i strid med bygningslovgivningen<br />

(byggelov og dertil hørende offentligretlige<br />

forskrifter som for eksempel bygningsreglement) hvis<br />

ulovligheden var til stede på opførelses-/udførelsestidspunktet<br />

.<br />

Manglende overholdelse af producentanvisninger,<br />

vejledninger, SBI anvisninger, By-Erfa blade etc. er ikke<br />

en ulovlig bygningsindretning, medmindre overholdelse<br />

af sådanne anvisninger er et krav i medfør af<br />

bygningslovgivningen.<br />

Det er en betingelse for dækning at dispensation ikke<br />

kan opnås hos myndighederne.<br />

Undtagelser til pkt. 16.1:<br />

a) Ulovlige terrændækskonstruktioner (herunder<br />

kapillarbrydende lag) dækkes kun hvis<br />

betingelserne for dækning under pkt. 3.1 også<br />

er opfyldt.<br />

b) Forhold vedrørende manglende lofthøjde.<br />

Forsikringsbetingelsernes pkt. 1, 2, 3.4-3.6, 4-7 og 9-15<br />

gælder tillige for dækningen under dette pkt. 16.1.<br />

16.2<br />

Hvis der er et dækningsberettiget forhold omfattet af betingelsernes<br />

punkt 3 eller 16.1 i bad/toiletrum, kan forsikringstager<br />

i samarbejde med Dansk Boligforsikring<br />

A/S vælge at få udskiftet ubeskadigede fliser/klinker i<br />

pågældende bad/toiletrum i et afgrænset areal svarende<br />

til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden forefindes,<br />

mod en egenbetaling på 50 % af udgifterne hertil.<br />

Forsikringsbetingelsernes pkt. 1, 3.4-3.6, 4, 5 (dog ikke<br />

5.4), 6, 7 og 9-15 gælder tillige for dækningen under<br />

dette pkt. 16.5.<br />

16.6<br />

Forsikringen dækker lovliggørelse af ulovlige stik- og<br />

kloakledninger i jorden udenfor bygningen. Stik- og<br />

kloakledninger er ulovlige, hvis de ikke opfylder lovkravene<br />

på udførelses- / opførelsestidspunktet.<br />

Forsikringsbetingelsernes pkt. 1, 3.4-3.6, 4, 5 (dog ikke<br />

pkt. 5.3), 6, 7 og 9-15 gælder tillige for dækningen under<br />

dette pkt. 16.6.<br />

Der afskrives i erstatningssummen som følge af slid og<br />

ælde under dette pkt. 16.6 således:<br />

Alder (antal år) Erstatning (%)<br />

0 100<br />

5 92<br />

10 84<br />

15 76<br />

20 68<br />

25 60<br />

30 52<br />

35 44<br />

40 36<br />

45 28<br />

50 20<br />

16.7<br />

For den udvidede dækning gælder den selvrisiko, som<br />

fremgår af policens forside.<br />

16.8<br />

For den udvidede dækning gælder en<br />

maksimalerstatning i forsikringens løbetid på kr.<br />

500.000,- før fradrag af selvrisiko.<br />

16.3<br />

Hvis der er et dækningsberettiget forhold omfattet af betingelsernes<br />

punkt 3 eller 16.1 på sanitet i bad/toiletrum,<br />

kan sikrede i samarbejde med selskabet vælge at få<br />

udskiftet ubeskadiget sanitet i pågældende bad/toiletrum,<br />

hvor skaden forefindes, mod en egenbetaling på<br />

50 % af udgifterne hertil.<br />

16.4<br />

En forudsætning for dækning under pkt. 16.2 og 16.3 er,<br />

at det ikke er muligt at anskaffe fliser/klinker eller<br />

sanitet, der er identisk med det/de beskadigede.<br />

16.5<br />

Forsikringen dækker forurening af grunden, opstået før<br />

overtagelsesdagen, hvis miljø- myndighederne eller<br />

andre myndigheder har meddelt sikrede påbud om<br />

oprensning eller afværgeforanstaltninger, med op til kr.<br />

250.000 i forsikringsperioden, når erstatning for disse<br />

følger ikke opnås fra anden forsikring fx miljøforsikring.<br />

Hvis erstatning fra anden side ikke når op på kravet,<br />

betaler selskabet differencen, dog max. kr. 250.000 i<br />

forsikringstiden.<br />

Side 109 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 7<br />

Afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele<br />

Side 110 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 8<br />

Bilag A<br />

Afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele<br />

En erstatning i henhold til ejerskifteforsikringen skal som udgangspunkt beregnes som en nyværdierstatning, medmindre<br />

der er tale om en bygningsdel omfattet af dette bilag.<br />

For de bygningsdele, der er omfattet af dette bilag (det drejer sig om tagdækning og inddækning, undertagkonstruktion,<br />

vinduer og yderdøre, vægkonstruktion, gulvkonstruktion og vandsystem), er i tabel 1 angivet en række forskellige<br />

byggematerialer (venstre kolonne) samt afskrivningstabel A-M (højre kolonne).<br />

Består en tagdækning f.eks. af naturskifer, skal afskrivningstabel A anvendes, mens afskrivningstabel E skal anvendes, hvis<br />

et vindue består af plast.<br />

Det er den samlede udgift til udbedring af den beskadigede bygningsdel, herunder udgifter til arbejdsløn og materialer mv.,<br />

som afskrivningen foretages på.<br />

Består en bygningsdel af et byggemateriale, der ikke er indeholdt i tabel 1, skal erstatningen for skade på den pågældende<br />

bygningsdel beregnes som en nyværdierstatning.<br />

Nedenstående tabeller finder alene anvendelse ved beregning af erstatning, når der foreligger et dækningsberettigende<br />

forhold.<br />

Tabel 1:<br />

Bygningsdel<br />

Afskrivningstabel<br />

Tagdækning og inddækning<br />

- naturskifer Tabel A<br />

- tegl, vingetagsten, røde Tabel B<br />

- tegl, falstagsten Tabel B<br />

- tegl, glaserede teglsten Tabel B<br />

- kobbertag Tabel C<br />

- betontagsten Tabel D<br />

- eternitbølgeplader med asbest Tabel D<br />

- eternitskifer med asbest (ved taghældning på mere end 35 grader) Tabel D<br />

- tegl, vingetagsten, gule og brune Tabel F<br />

- tegltagsten med fugesystem Tabel F<br />

- betontagsten med fugesystem Tabel F<br />

- stål- og aluminiumtag, belagt (ved taghældning på mere end 10 grader) Tabel F<br />

- zinktag Tabel F<br />

- aftrækshætter, inddækninger samt skot- og tagrender (metal) Tabel F<br />

- aftrækshætter, inddækninger samt tagrender (plast) Tabel F<br />

- eternitskifer med asbest (ved taghældning under 35 grader) Tabel G<br />

- stråtag Tabel G<br />

- træspån (ubehandlet) Tabel G<br />

- stål- og aluminiumtag, belagt (ved taghældning under 10 grader) Tabel H<br />

- tagpap (ved taghældning over 10 grader) Tabel H<br />

- tagdækning med stenlag Tabel H<br />

- eternitbølgeplader uden asbest Tabel I<br />

- eternitskifer uden asbest Tabel I<br />

- tagpap (ved taghældning under 10 grader) Tabel I<br />

- plastplader, flere lag (UV-stabiliseret) Tabel J<br />

- plastplader, 1 lag (UV-stabiliseret) Tabel L<br />

Side 111 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 9<br />

Undertagkonstruktion<br />

- fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning (lukket tagdækning) Tabel D<br />

- fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning (åben tagdækning) Tabel F<br />

- frithængende banevarer af bitumen og oliebehandlede træfiberplader (lukket tagdækning) Tabel F<br />

- frithængende banevarer af bitumen og oliebehandlede træfiberplader (åben tagdækning) Tabel H<br />

- frithængende lette banevarer af filt eller film (lukket tagdækning) Tabel H<br />

- frithængende lette banevarer af filt eller film (åben tagdækning) Tabel K<br />

Vinduer og yderdøre<br />

- hårdt træ (løvtræ, tropiske træarter og kernetræ af fyr) Tabel A<br />

- metal Tabel A<br />

- blødt træ og metal Tabel D<br />

- plast Tabel E<br />

- blødt træ, vakuum-imprægneret Tabel F<br />

- tagvinduer, blødt træ, metalinddækninger Tabel F<br />

- blødt træ, ikke vakuum-imprægneret Tabel H<br />

Vægkonstruktion<br />

- murværk (tegl) Tabel A<br />

- naturstensfacader (granit) Tabel A<br />

- bindingsværk inklusiv tavl Tabel A<br />

- brædder og konstruktionstræ (høvlet, behandlet) Tabel A<br />

- porebeton (med overfladebehandling) Tabel B<br />

- beton Tabel C<br />

- naturstensfacader (marmor, sandsten) Tabel D<br />

- murkroner og læmure (metal- og steninddækning) Tabel D<br />

- eternit med asbest Tabel D<br />

- metal Tabel D<br />

- facadeglas Tabel D<br />

- træpladebeklædning (behandlet) Tabel E<br />

- vindskeder og sternbrædder (med metalinddækning) Tabel E<br />

- porebeton (uden overfladebehandling) Tabel F<br />

- vindskeder og sternbrædder (behandlede) Tabel F<br />

- konstruktionstræ, savskåret (ubehandlet) Tabel G<br />

- puds på tegl Tabel G<br />

- puds på minraluld Tabel H<br />

- vindskeder og sternbrædder (trykimprægneret) Tabel H<br />

- murkroner og læmure (rulleskifte) Tabel I<br />

- eternit uden asbest Tabel I<br />

- vindskeder og sternbrædder (ubehandlet) Tabel J<br />

- puds på træ Tabel J<br />

Side 112 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 10<br />

Gulvkonstruktion<br />

- massive trægulve Tabel B<br />

- lameltrægulve Tabel E<br />

- linoleum Tabel G<br />

- vinyl, laminat og kork Tabel I<br />

- tæpper og nålefilt Tabel J<br />

- gulvmaling og lakering Tabel M<br />

Vandsystem<br />

- afløbsinstallationer (støbejern og plast) Tabel D<br />

- rørinstallationer, brugsvand (kobber, rustfrit stål og plast) Tabel D<br />

- rørinstallationer, varme (stål og plast) Tabel E<br />

- radiatorer, støbejern Tabel E<br />

- rørinstallationer, brugsvand (varmforzinket stål) Tabel G<br />

- kedler, støbejern (olie/brænde) Tabel G<br />

- radiatorer, pladejern Tabel H<br />

- kedler, pladejern (olie/brænde) Tabel H<br />

- varmtvandsbeholdere (forråd) Tabel H<br />

- varmevekslere (opvarmning) Tabel H<br />

- solfangere, plade Tabel H<br />

- vandvarmere (el) Tabel I<br />

- varmtvandsbeholdere (gennemstrømning) Tabel I<br />

- kedler, væghængte (gas) Tabel J<br />

- kedler, kondenserende (olie) Tabel J<br />

- varmepumper Tabel J<br />

- solfangere (vakuum) Tabel J<br />

Side 113 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 11<br />

Tabel A: Tabel D:<br />

Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning<br />

30 år 100 pct. 24 år 100 pct.<br />

60 år 93 pct. 32 år 93 pct.<br />

90 år 78 pct. 40 år 78 pct.<br />

120 år 63 pct. 48 år 63 pct.<br />

150 år 48 pct. 56 år 48 pct.<br />

180 år 38 pct. 64 år 37 pct.<br />

210 år 34 pct. 72 år 30 pct.<br />

240 år 30 pct. 80 år 23 pct.<br />

270 år 26 pct. Mere end 80 år 20 pct.<br />

300 år 22 pct.<br />

Mere end 300 år<br />

20 pct.<br />

Tabel B: Tabel E:<br />

Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning<br />

30 år 100 pct. 21 år 100 pct.<br />

45 år 94 pct. 28 år 93 pct.<br />

60 år 82 pct. 35 år 78 pct.<br />

75 år 70 pct. 42 år 63 pct.<br />

90 år 58 pct. 49 år 48 pct.<br />

105 år 46 pct. 56 år 37 pct.<br />

120 år 37 pct. 63 år 30 pct.<br />

135 år 30 pct. 70 år 23 pct.<br />

150 år 23 pct. Mere end 70 år 20 pct.<br />

Mere end 150 år 20 pct. (lameltrægulve dog 0 pct.)<br />

Tabel C: Tabel F:<br />

Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning<br />

30 år 100 pct. 18 år 100 pct.<br />

40 år 93 pct. 24 år 93 pct.<br />

50 år 78 pct. 30 år 78 pct.<br />

60 år 63 pct. 36 år 63 pct.<br />

70 år 48 pct. 42 år 48 pct.<br />

80 år 37 pct. 48 år 37 pct.<br />

90 år 30 pct. 54 år 30 pct.<br />

100 år 23 pct. 60 år 23 pct.<br />

Mere end 100 år 20 pct. Mere end 60 år<br />

20 pct. (aftrækshætter, inddækninger<br />

samt tagrender (plast) dog 0 pct.)<br />

Side 114 af 153


Almindelige<br />

forsikringsbetingelser<br />

nr. W.1.1.13, side 12<br />

Tabel G: Tabel K:<br />

Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning<br />

15 år 100 pct. 6 år 100 pct.<br />

20 år 93 pct. 8 år 93 pct.<br />

25 år 78 pct. 10 år 78 pct.<br />

30 år 63 pct. 12 år 63 pct.<br />

35 år 48 pct. 14 år 48 pct.<br />

40 år 37 pct. 16 år 37 pct.<br />

45 år 30 pct. 18 år 30 pct.<br />

50 år 23 pct. 20 år 23 pct.<br />

Mere end 50 år 20 pct. (linoleum dog 0 pct.) Mere end 20 år 20 pct. (tæpper og nålefilt dog 0 pct.)<br />

Tabel H: Tabel L:<br />

Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning<br />

12 år 100 pct. 4,5 år 100 pct.<br />

16 år 93 pct. 6 år 93 pct.<br />

20 år 78 pct. 7.5 år 78 pct.<br />

24 år 63 pct. 9 år 63 pct.<br />

28 år 48 pct. 10,5 år 48 pct.<br />

32 år 37 pct. 12 år 37 pct.<br />

36 år 30 pct. 13,5 år 30 pct.<br />

40 år 23 pct. 15 år 23 pct.<br />

Mere end 40 år 20 pct. Mere end 15 år 0 pct.<br />

Tabel I: Tabel M:<br />

Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning<br />

9 år 100 pct. 3 år 100 pct.<br />

12 år 93 pct. 4 år 93 pct.<br />

15 år 78 pct. 5 år 78 pct.<br />

18 år 63 pct. 6 år 63 pct.<br />

21 år 48 pct. 7 år 48 pct.<br />

24 år 37 pct. 8 år 37 pct.<br />

27 år 30 pct. 9 år 30 pct.<br />

30 år 23 pct. 10 år 23 pct.<br />

Mere end 30 år 20 pct. (vinyl, laminat og kork dog 0 pct.) Mere end 10 år 0 pct.<br />

Tabel J:<br />

Alder indtil<br />

Erstatning<br />

7,5 år 100 pct.<br />

10 år 93 pct.<br />

12,5 år 78 pct.<br />

15 år 63 pct.<br />

17,5 år 48 pct.<br />

20 år 37 pct.<br />

22,5 år 30 pct.<br />

25 år 23 pct.<br />

Mere end 25 år<br />

20 pct.<br />

Side 115 af 153


EJERSKIFTEFORSIKRING<br />

Produktblad<br />

Rev.: 3/2012<br />

Om Dansk Boligforsikring og<br />

Willis Forsikringsservice<br />

Willis Forsikringsservice tilbyder udvalgte<br />

ejendomsmæglere, advokater og<br />

bygningssagkyndige at tegne ejerskifteforsikringer i<br />

Dansk Boligforsikring. Willis Forsikringsservice har<br />

sammen med nævnte samarbejdspartnere udviklet<br />

forsikringen, således at den giver den typiske<br />

boligkøber en meget favorabel kombination af<br />

dækning og pris. Som køber af fast ejendom bør<br />

man altid søge professionel vejledning.<br />

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?<br />

Ejerskifteforsikringens dækning defineres af Lov<br />

om Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast<br />

ejendom m.v. - I nævnte lov findes opstillet en<br />

basisdækning, som ubetinget skal opfyldes af alle<br />

ejerskifteforsikringer uanset forsikringsselskab.<br />

Herudover tilbyder de fleste forsikringsselskaber<br />

mod merpris udvidelser, hvorved ejendommens<br />

køber stilles væsentligt bedre, end hvad loven som<br />

minimum foreskriver.<br />

Basisdækningen dækker udbedring af aktuelle<br />

skader på bygningen tilstede ved overtagelsen<br />

samt fejl ved huset, der giver nærliggende risiko for<br />

skade. Ved vurderingen om der er tale om en<br />

”skade” tages udgangspunkt i husets<br />

opførelsestidspunkt, og de regler, der var<br />

gældende på det tidspunkt. Forholdet skal også<br />

nedsætte bygningens værdi eller brugbarhed<br />

nævneværdigt i sammenligning af andre<br />

ejendomme af samme alder og konstruktion.<br />

Desuden dækkes el- og vvs-installationer, der var<br />

ulovlige på opførelses-/udførelsestidspunktet samt<br />

manglende eller væsentligt nedsat funktion på<br />

overtagelsestidspunktet af sådanne installationer.<br />

Tilstandsrapporten og el-installationsrapporten for<br />

ejendommen indgår som en del af<br />

forsikringsbetingelserne. Forhold, som findes klart<br />

beskrevet i rapporterne, er dermed ikke omfattet af<br />

ejerskifteforsikringen, idet lovens forudsætning er,<br />

at køber har haft mulighed for at vurdere disse<br />

forinden sit køb – evt. kræve et afslag i<br />

købesummen – eller helt undlade at handle.<br />

Sælgers ansvar – og forpligtelser<br />

Som udgangspunkt kan en sælger af fast ejendom<br />

gøres ansvarlig for fejl og mangler i op til 10 år.<br />

Sælger kan dog frigøres herfra, hvis sælger 1) har<br />

fået udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport,<br />

2) tilbyder køber en<br />

ejerskifteforsikring, 3) tilbyder at betale halvdelen af<br />

den tilbudte forsikringspræmie og 4) oplyse køber<br />

om retsvirkningen af tilbuddene. Opfylder sælger<br />

disse betingelser, kan køber kun (undtaget herfra<br />

er dog svig m.v.) rette sine mangelskrav mod en<br />

ejerskifteforsikring – og selvsagt kun, hvis køber<br />

har valgt at tegne en sådan. Sælgers<br />

ansvarsfritagelse gælder altså, hvad enten køber<br />

tegner forsikringen eller ej. Sælger skal i øvrigt<br />

betale halvdelen af den præmie, der fremkommer<br />

af sælgers eget tilbud, uanset om køber vælger den<br />

eller en helt anden ejerskifteforsikring, der kan<br />

være både dyrere eller billigere.<br />

Lovens krav til selvrisiko<br />

Ved enhver dækningsberettiget skade skal køber<br />

betale selvrisiko. Loven foreskriver, at denne (for<br />

2012) højst kan udgøre 5.000 kr. pr. skade – og<br />

ydermere at køber i alt højst kan betale 50.000 kr. i<br />

selvrisiko i forsikringens samlede løbetid (5 år).<br />

Forhold under 5.000 kr. indgår ikke i den samlede<br />

selvrisiko og kan derfor ikke anmeldes under<br />

forsikringen.<br />

Selvrisiko hos Dansk Boligforsikring<br />

Willis Forsikringsservice og Dansk Boligforsikring<br />

har forbedret minimumsbetingelserne, således at<br />

den maksimale selvrisiko for forsikringen udgør<br />

35.000 kr. i alt.<br />

Udvidet forsikring med særlige fordele<br />

Langt de fleste købere vælger mod en mindre<br />

mérpræmie at tegne en udvidet ejerskifteforsikring.<br />

Med Willis Forsikringsservice og Dansk<br />

Boligforsikring er køber godt stillet, idet den<br />

udvidede forsikring indeholder nogle af markedets<br />

bedste ekstradækninger, bl.a. ulovlige<br />

bygningsindretninger, dækning af kloak- og<br />

stikledning på grunden, miljøforhold på grunden (op<br />

til 250.000 kr.) og kosmetisk dækning i bad/toilet.<br />

Selvrisikoen for den udvidede ejerskifteforsikring er<br />

kun 10.000 kr. pr. skade og 35.000 kr. i alt. Du kan<br />

også mod merpris få nedsat selvrisikoen yderligere<br />

til kun 5.000 kr. pr. skade og 35.000 kr. i alt.<br />

Den maksimale erstatning under den udvidede<br />

dækning i hele forsikringens løbetid er 500.000 kr.<br />

før fradrag af selvrisiko.<br />

Forsikringens løbetid<br />

Både basisdækningen og den udvidede<br />

ejerskifteforsikring løber i 5 år. Du kan mod merpris<br />

forlænge perioden til 10 år. Forlængelsen kan<br />

tegnes med det samme – eller inden udløbet af det<br />

5’te år under forudsætning af tilstrækkelig<br />

vedligeholdelse af ejendommen.<br />

Nye<br />

Fortrydelse, skader og evt. klage<br />

Du har 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, du<br />

modtager forsikringspolicen. Ønsker du at klage<br />

over forsikringen, kan dette ske til selskabet selv –<br />

eller til Ankenævnet for forsikring. Får du en skade,<br />

skal denne anmeldes hurtigst muligt til Dansk<br />

Boligforsikring. Se alle praktiske detaljer i din police<br />

– eller kontakt Willis Forsikringsservice eller Dansk<br />

Boligforsikring. Husk at dette produktblad ikke er en<br />

police. Ved skade er alene policen gældende.<br />

HOTLINE<br />

Willis Forsikringsservice’s HOTLINE er åben<br />

mandag til fredag klokken 09.00 til 16.00:<br />

Tlf. 88 13 96 00<br />

Fax 88 13 96 01<br />

Mail: ejerskifte@willis.dk<br />

Leverandør af ejerskifteforsikring<br />

er Dansk Boligforsikring A/S<br />

Side 116 af 153


Bilag 9<br />

Energimærke<br />

Side 117 af 153


Side 118 af 153


Energimærkning<br />

SIDE 1 AF 6<br />

Energimærkning for følgende ejendom:<br />

Adresse: Ribevej 32<br />

Postnr./by:<br />

6500 Vojens<br />

BBR-nr.: 510-017828<br />

Energimærkning nr.: 100125905<br />

Gyldigt 5 år fra: 30-06-2009<br />

Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Firma: BRIX & KAMP A/S<br />

Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.<br />

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.<br />

Beregnet varmeforbrug<br />

Energimærke<br />

• Udgift inkl.<br />

moms og afgifter:<br />

29500 kr./år<br />

Lavt forbrug<br />

• Forbrug:<br />

3768 m³ naturgas<br />

Energimærket angiver varmeforbrug under standard<br />

betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til<br />

rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.<br />

Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke<br />

om måden den bruges på eller om vinteren var kold<br />

eller mild<br />

Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det<br />

faktiske forbrug, som fremgår af el- og varmeregninger.<br />

Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i<br />

boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.<br />

Højt forbrug<br />

Kan det blive bedre?<br />

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det<br />

mere attraktivt ved salg.<br />

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.<br />

Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"<br />

Forslag til forbedring<br />

Årlig<br />

besparelse i<br />

energienheder<br />

Årlig<br />

besparelse i<br />

kr.<br />

Skønnet<br />

investering<br />

Tilbagebetalingstid<br />

1 Efterisolering af dæk over kælder. Øvrigt<br />

terrændæk opbrydes og nyt etableres.<br />

2 Hulmurene efterisoleres med indblæsning af<br />

mineraluldsgranulat.<br />

425 m³ Naturgas ,<br />

23 kWh el<br />

1090 m³ Naturgas ,<br />

60 kWh el<br />

3370 kr. 96385 kr. 28.6 år<br />

8640 kr. 31857 kr. 3.7 år<br />

3 Efterisolering af skunkvægge. 290 m³ Naturgas 2300 kr. 17976 kr. 7.8 år<br />

Bemærk:<br />

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.<br />

Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur,<br />

forbrugsvaner m.m.<br />

Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel<br />

mere energi end konsulenten har beregnet.<br />

Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.<br />

Side 119 af 153


Energimærkning<br />

SIDE 2 AF 6<br />

Energimærkning nr.: 100125905<br />

Gyldigt 5 år fra: 30-06-2009<br />

Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Firma: BRIX & KAMP A/S<br />

Der kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere<br />

fjernvarme.<br />

Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:<br />

Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.<br />

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af<br />

besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv<br />

varmekilde og isolering.<br />

Samlet besparelse - her og nu<br />

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:<br />

• Samlet besparelse på varme: 14100 kr./år<br />

• Samlet besparelse på el: 200 kr./år<br />

• Besparelser i alt: 14300 kr./år<br />

• Investeringsbehov: 146200 kr.<br />

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.<br />

Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.<br />

Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.<br />

Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.<br />

Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer<br />

vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.<br />

Alle beløb er inklusive moms.<br />

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D<br />

Til sammenligning:<br />

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.<br />

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.<br />

Energiforbedring ved ombygning og renovering<br />

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer.<br />

Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde<br />

betale både for isolering og det nye tag.<br />

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i<br />

huset.<br />

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større<br />

ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3<br />

og 7.4.<br />

Side 120 af 153


Energimærkning<br />

SIDE 3 AF 6<br />

Energimærkning nr.: 100125905<br />

Gyldigt 5 år fra: 30-06-2009<br />

Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Firma: BRIX & KAMP A/S<br />

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:<br />

Forslag til forbedring<br />

Årlig besparelse<br />

i energienheder<br />

Årlig besparelse<br />

i kr.<br />

4 Efterisolering af vandret loft og skråvægge. 17 m³ Naturgas 140 kr.<br />

5 Udskiftning af vinduer og døre. 125 m³ Naturgas 1000 kr.<br />

Energikonsulentens konklusion og kommentarer<br />

Bygningen er opført i 1935 og er et fritliggende enfamiliehus.<br />

Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, Version 2, samt informationer fra besigtigelsen.<br />

Bygningens energimærke er udregnet til et ”G” med et beregnet forbrug på i alt 344,1 kWh/m2/år.<br />

Bygningens transmissionstab ekskl. vinduer og døre er udregnet til 31,3 W/m2.<br />

Bygningen vurderes normal tæt.<br />

Der er ikke rekvireret tegningsmateriale på bygningerne til brug ved energimærkningen. Konstruktionerne og<br />

opbygningen er derfor i høj grad vurderet ud fra erfaring med de pågældende konstruktionstyper fra<br />

opførelsestidspunktet.<br />

Alle rum var tilgængelige ved besigtigelsen.<br />

Der er ikke foretaget aflæsninger af varmeforbruget, og derfor er der under oplyst forbrug indtastet det<br />

beregnede forbrug.<br />

Energikonsulentens bygningsgennemgang<br />

Bygningsdele<br />

• Tag og loft<br />

Status:<br />

Taget er tagsten på hanebåndspær.<br />

Loft til uudnyttet tagrum vurderes med 200 mm isolering.<br />

Skråvægge vurderes til at være et lag brædder med 50 mm isolering.<br />

Skunkvægge vurderes til at være et lag brædder med 50 mm isolering.<br />

Flunkvægge vurderes ligeledes til at være et lag brædder med 50 mm isolering, og tag over<br />

kviste er et zinktag, som vurderes til at have 100 mm isolering.<br />

Forslag 3:<br />

Vandret og lodret skunk efterisoleres med 250 mm mineraluld kl. 37. Mineraluld udlægges på<br />

eksisterende isolering.<br />

Forslag 4:<br />

Vandret loft efterisoleres med 150 mm mineraluld kl. 37. Mineraluld udlægges på eksisterende<br />

isolering. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende<br />

energipriser.<br />

Side 121 af 153


Energimærkning<br />

SIDE 4 AF 6<br />

Energimærkning nr.: 100125905<br />

Gyldigt 5 år fra: 30-06-2009<br />

Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Firma: BRIX & KAMP A/S<br />

• Ydervægge<br />

Status:<br />

Ydervæggene vurderes opbygget som 300 mm hulmur uden hulmursisolering. Dog er der i<br />

stuen etableret indvendig efterisolering med en gipsplade. Her er dog en tydelig markering af<br />

kuldebroen stadigvæk, og det anbefales derfor at efterisolere alle ydervægge.<br />

Forslag 2: Hulmurene isoleres med indblæst mineraluldsgranulat kl. 38.<br />

• Vinduer, døre, ovenlys mv.<br />

Status:<br />

Vinduer og døre er alle nyere plast-vinduer med termoruder.<br />

Forslag 5:<br />

Vinduer og døre udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslaget er<br />

kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser.<br />

• Gulve og terrændæk<br />

Status: Gulve i stueetagen er parketgulve på strøer over 8 m2 kælder. Der vurderes at være med 50<br />

mm isolering. Resten af gulvet er betongulv, som vurderes uden isolering.<br />

Forslag 1:<br />

Gulv mod kælder efterisoleres på undersiden af dækket med 150 mm mineraluldsisolering, og<br />

fastholdes med forskalling. Loft afsluttes med plademateriale.<br />

Øvrigt terrændæk demonteres og bortskaffes. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med<br />

min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og<br />

udførelsen.<br />

• Kælder<br />

Status:<br />

Der er 8 m2 kælder under huset, der benyttes til fyrrum.<br />

Ventilation<br />

• Ventilation<br />

Status:<br />

Der er naturlig ventilation.<br />

Varme<br />

• Køling<br />

Status:<br />

Der er ingen køling.<br />

• Varmeanlæg<br />

Status:<br />

Bygningen opvarmes med Naturgas, som kommer fra etablissementet. Gasfyr er af typen<br />

Valliant med 24 kW.<br />

• Varmt vand<br />

Status:<br />

Det varme vand produceres i kedel-uniten i en 120 liters varmtvandsbeholder.<br />

• Fordelingssystem<br />

Status:<br />

Fordelingssystemet er et 2-strengs Side 122 fordelingssystem af 153<br />

med radiatorer.


Energimærkning<br />

SIDE 5 AF 6<br />

Energimærkning nr.: 100125905<br />

Gyldigt 5 år fra: 30-06-2009<br />

Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Firma: BRIX & KAMP A/S<br />

• Automatik<br />

Status:<br />

Der er radiatortermostater på alle radiatorer.<br />

Oplyst varmeforbrug<br />

• Udgifter inkl. moms og afgift:<br />

• Forbrug:<br />

29466 kr./år<br />

3768 m³ naturgas/år<br />

• Aflæst periode: 01-01-2008 - 01-01-2009<br />

Bygningsbeskrivelse<br />

• Opførelsesår: 1935<br />

• År for væsentlig renovering:<br />

• Varme:<br />

• Supplerende opvarmning:<br />

Naturgas (m³)<br />

Ingen<br />

• Boligareal i følge BBR: 122 m²<br />

• Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²<br />

• Opvarmet areal: 122 m²<br />

• Anvendelse ifølge BBR:<br />

120 | Enfamiliehus<br />

• Kommentar til BBR-oplysninger:<br />

Det samlede boligareal er 122 m2 fordelt med 85 m2 i stueplan og 37 m2 på 1. sal.<br />

Det bebyggede areal er 85 m2.<br />

Energipriser<br />

• Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 7.82 kr./m³<br />

Fast afgift på varme: 0 kr./år<br />

El:<br />

2 kr./kWh<br />

Vand:<br />

35 kr./m³<br />

Side 123 af 153


Energimærkning<br />

SIDE 6 AF 6<br />

Energimærkning nr.: 100125905<br />

Gyldigt 5 år fra: 30-06-2009<br />

Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Firma: BRIX & KAMP A/S<br />

Hvad er energimærkning?<br />

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare<br />

energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.<br />

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke<br />

må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger.<br />

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.<br />

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet,<br />

www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.<br />

Yderligere oplysninger<br />

Forbehold for priser<br />

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene<br />

iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering<br />

af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.<br />

Klagemulighed<br />

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang<br />

rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en<br />

afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan<br />

indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger<br />

samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.<br />

Læs mere<br />

www.sparenergi.dk<br />

Energikonsulent<br />

Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Firma: BRIX & KAMP A/S<br />

Adresse: Badehusvej 18 9000 Aalborg Telefon: 98 12 78 66<br />

E-mail:<br />

mb@brixkamp.dk<br />

Dato for<br />

bygningsgennemgang: 19-02-2009<br />

Energikonsulent nr.: 103205<br />

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.<br />

Side 124 af 153


Bilag 10<br />

Eleftersyn<br />

Side 125 af 153


Side 126 af 153


Eleftersyn<br />

Elinstallationsrapport for ejendommen<br />

Sælger<br />

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste<br />

Adresse Ribevej 32<br />

Postnr. og by<br />

6500 Vojens<br />

Dato 25.01.2013<br />

Udløbsdato 25.01.2014<br />

Autoriseret<br />

elinstallatørvirksomhed<br />

Botjek Eltjek ApS<br />

Søndergade 43, 1. sal<br />

8700 Horsens<br />

Tlf.: 70261199<br />

Lb.nr. 44969<br />

Indhold<br />

Vejledning om elinstallationsrapporter .................................................. 2<br />

Sammenfatning af eleftersyn ................................................................ 7<br />

Gennemgang af bygningens elinstallationer......................................... 9<br />

Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed ...................................... 20<br />

Side 127 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

VEJLEDNING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER<br />

<strong>Huseftersyn</strong>sordningen omfatter både et huseftersyn og et<br />

eleftersyn i forbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal bestille<br />

eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og huseftersynet<br />

hos en bygningssagkyndig.<br />

Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en<br />

tilstandsrapport og indhenter et tilbud på ejerskifteforsikring,<br />

som præsenteres for køberen, inden købsaftalen skal<br />

underskrives. Kun på den måde kan sælgeren blive fritaget for<br />

det normale 10-årige sælgeransvar.<br />

Vigtige oplysninger om<br />

elinstallationsrapporter og eleftersyn<br />

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at<br />

vide noget om eleftersyn, elinstallationsrapporter og<br />

ejerskifteforsikring.<br />

Her får du en kort introduktion og et hurtigt<br />

overblik<br />

Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens elinstallationer<br />

og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren gennemgår både<br />

"hovedhuset" og garager, udhuse og andre bygninger, hvor der er<br />

elinstallationer.<br />

Eleftersynet bliver udført af autoriserede elinstallatørvirksomheder.<br />

Elinstallatørerne har autorisation til at udføre og servicere<br />

elinstallationer og har derfor stor erfaring på området. De har sat sig<br />

ind i, hvilke regler der gælder for elinstallationer i de forskellige<br />

perioder.<br />

Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den<br />

autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i virksomheden og<br />

den person, der har personlig autorisation som elinstallatør.<br />

Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og<br />

formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt<br />

billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og<br />

lovlige.<br />

Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager<br />

udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på<br />

udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler, der<br />

gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være<br />

opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt<br />

efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, der opføres nu.<br />

Tre vigtige ting, du skal vide om<br />

elinstallationsrapporten<br />

1. En elinstallationsrapport er en<br />

beskrivelse af manglende eller nedsat<br />

funktion ved elinstallationerne og af<br />

ulovlige forhold ved elinstallationerne<br />

Elinstallatøren foretager en visuel<br />

gennemgang af husets elinstallationer og<br />

åbner stikprøvevis nogle af elinstallationerne<br />

for at se, hvad der er bagved.<br />

Ved gennemgangen anvendes en systematisk<br />

metode, som kan afdække ulovlige forhold og<br />

funktionsfejl ved elinstallationerne, som på<br />

kort eller længere sigt kan indebære risiko for<br />

personskade eller brand.<br />

Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil<br />

kunne påvirke elinstallationernes funktion,<br />

hvis elforbruget og forbrugsmønsteret ændrer<br />

sig væsentligt. Det vil sige, at du ikke får en<br />

vurdering af, om elinstallationerne er<br />

tidssvarende.<br />

Elinstallationsrapporten kan ikke<br />

sammenlignes med en varedeklaration på<br />

husets elinstallationer.<br />

2. Omfatter synlige skader<br />

Der kan være skjulte skader, som<br />

elinstallatøren ikke har mulighed for at finde.<br />

Eleftersynet handler primært om ulovlige<br />

forhold ved bygningens elinstallationer, som<br />

kan indebære risiko for personskade eller<br />

brand. Ejerskifteforsikringen dækker<br />

omkostninger til at udbedre ulovlige<br />

elinstallationer og funktionsfejl, som ikke er<br />

omtalt i elinstallationsrapporten.<br />

3. Høj karakter er ikke nødvendigvis<br />

det samme som høj udgift<br />

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem<br />

den karakter, som elinstallatøren giver en<br />

installation eller en installationsdel, og prisen<br />

på at få gjort elinstallationen lovlig og<br />

funktionsdygtig. Der kan være ulovlige forhold<br />

eller funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan<br />

udbedres, men som kan indebære alvorlig<br />

risiko for personskade eller brand, hvis der<br />

ikke gøres noget.<br />

Dato: 25.01.2013 Side 2 af 20<br />

Side 128 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten ikke<br />

tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne fungere, hvis<br />

husstandens elforbrug og dermed belastningen af elinstallationerne<br />

ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der er lovligt udført for 20 år<br />

siden, og som også er funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise<br />

sig at blive utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der<br />

bliver tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater.<br />

Elinstallatøren kan også bruge karakteren UN.<br />

Denne karakter skal forstås som en<br />

advarselslampe, der tændes. Her er noget,<br />

som kræver en nærmere undersøgelse, end<br />

eleftersynet har givet mulighed for.<br />

Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en<br />

ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse med<br />

gennemgangen af bygningens elinstallationer eller<br />

elinstallationsrapporten i mindst 5 år.<br />

Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med<br />

elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af<br />

Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter at<br />

elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens<br />

medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstallationerne i din<br />

ejendom. Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen<br />

for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af bygningens<br />

elinstallationer.<br />

Læs mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter på<br />

www.boligejer.dk/elinstallationsrapport<br />

Hvis du er utilfreds med din<br />

elinstallationsrapport<br />

Elinstallatøren gennemgår elinstallationerne for at kunne give et<br />

professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er<br />

funktionsdygtige og lovlige.<br />

Du kan klage, hvis elinstallatøren har overset ulovlige forhold,<br />

funktionsfejl eller har begået andre fejl, så elinstallationsrapporten<br />

giver et forkert indtryk af elinstallationerne.<br />

Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer,<br />

Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klager fra både<br />

købere og sælgere over elinstallationsrapporter, som er udarbejdet<br />

af elinstallatører som led i huseftersynsordningen. Du skal dog<br />

forelægge din klage for elinstallatøren, inden du klager til<br />

Ankenævnet.<br />

Du kan læse om reglerne om klage og hente et klageskema på<br />

www.el-vvs-anke.dk eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon 87 41<br />

77 90 på hverdage mellem kl. 10 og 12.<br />

Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel kan<br />

undgå retssag. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for<br />

cirka 6 måneder.<br />

Dato: 25.01.2013 Side 3 af 20<br />

Side 129 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Til dig, der skal købe<br />

Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til at vurdere<br />

elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe.<br />

Når sælger har fået foretaget et eleftersyn, skriver elinstallatøren en<br />

elinstallationsrapport på baggrund af de undersøgelser og<br />

stikprøver, der er foretaget. Rapporten beskriver, i hvilket omfang<br />

bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.<br />

Derudover indeholder rapporten oplysninger fra sælger om<br />

elinstallationernes funktionsdygtighed.<br />

Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i<br />

elinstallationsrapporten får en karakter, der viser, hvor farlig eller<br />

alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen. Karaktererne<br />

gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren siger ikke noget om,<br />

hvor meget en udbedring vil koste.<br />

Elinstallationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver ulovlige<br />

forhold. K3 angiver et ulovligt forhold, der allerede på kort sigt kan<br />

medføre alvorlig fare. K1 og K2 angiver ulovlige forhold, hvor faren<br />

er vurderet at være på længere sigt. Ejerskifteforsikringen dækker<br />

ikke, at et K3-forhold ved en fejl for eksempel er kategoriseret som<br />

et K1- eller K2-forhold.<br />

Sælgers oplysninger om elistallationernes funktionsdygtighed er<br />

ikke en garanti.<br />

Sådan foregår et eleftersyn<br />

Elinstallatøren vurderer husets elinstallationer ud fra det, man<br />

umiddelbart kan se, og der foretages også stikprøver, hvor nogle<br />

aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Der<br />

bliver ikke tale om at fjerne for eksempel sænkede lofter. Derfor kan<br />

der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget,<br />

og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten.<br />

Hvad kigger elinstallatøren efter?<br />

Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren blandt<br />

andet<br />

• kontrollere eltavler<br />

• foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere<br />

• kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag<br />

• kontrollere lavvoltsinstallationer<br />

• kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering<br />

• kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med<br />

spændingsførende dele.<br />

Her er en liste med eksempler på<br />

forhold, som elinstallatøren ikke<br />

holder øje med:<br />

• bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt<br />

slid og ælde, som er normalt for en<br />

elinstallation med den pågældende alder,<br />

og som ikke påvirker elinstallationernes<br />

funktionsdygtighed nævneværdigt<br />

• dele af elinstallationen, der var<br />

utilgængelige<br />

• elinstallationer uden for selve bygningen<br />

• hårde hvidevarer<br />

• andre brugsgenstande<br />

• om elinstallationen er tidssvarende<br />

Karaktersystemet<br />

Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller<br />

hver funktionsfejl en karakter, der svarer til,<br />

hvor alvorligt forholdet er:<br />

• IB – Ingen bemærkninger<br />

• K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel<br />

• K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart<br />

er farligt, og som ikke påvirker<br />

funktionsdygtigheden<br />

• K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt<br />

kan indebære risiko for personskade eller<br />

brand og/eller manglende eller mangelfuld<br />

funktionsdygtighed i en mindre og<br />

afgrænset del af installationen<br />

• K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller<br />

på kort sigt kan indebære risiko for<br />

personskade eller brand og/eller<br />

manglende eller mangelfuld<br />

funktionsdygtighed i en væsentlig eller<br />

omfattende del af installationen<br />

• UN – Bør undersøges nærmere<br />

Dato: 25.01.2013 Side 4 af 20<br />

Side 130 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Elinstallationsrapportens gyldighed<br />

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år, efter den er udarbejdet.<br />

Tilstandsrapport<br />

Du skal være opmærksom på, at der ud over<br />

elinstallationsrapporten også er krav om en tilstandsrapport, for at<br />

der kan tegnes ejerskifteforsikring.<br />

Læs mere om dette på www.boligejer.dk/tilstandsrapport<br />

Ejerskifteforsikring<br />

Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis der<br />

er udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport.<br />

Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv<br />

betale alle udgifter til udbedring af husets elinstallationer, hvad<br />

enten ulovlige forhold eller funktionsfejl er nævnt i en elinstallationsrapport<br />

eller ej.<br />

Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen dækker. Det<br />

fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet.<br />

Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens<br />

omfang.<br />

Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien. Du skal<br />

betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers<br />

forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab. Sælger er<br />

dog ikke forpligtet til at betale mere end sit oprindelige tilbud, hvis<br />

præmien til det nye forsikringsselskab er højere.<br />

Om ejerskifteforsikring<br />

• Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod<br />

større udgifter til blandt andet udbedring af<br />

skjulte ulovlige elinstallationer.<br />

• Du må normalt selv betale for udgifter til<br />

udbedring af mindre forhold ved<br />

elinstallationerne, som ikke umiddelbart<br />

kan indebære risiko for personskade eller<br />

brand, vedligeholdelse samt udbedring af<br />

almindeligt slid og ælde.<br />

• Forhold, der er beskrevet i<br />

elinstallationsrapporten eller i<br />

tilstandsrapporten, er ikke dækket af<br />

ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet<br />

er klart forkert beskrevet.<br />

Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke<br />

forhold ved elinstallationer, der er normale i<br />

ældre huse.<br />

Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på<br />

www.forsikringsoplysningen.dk<br />

Dato: 25.01.2013 Side 5 af 20<br />

Side 131 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Til dig, der skal sælge<br />

Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele i<br />

bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl.<br />

Som sælger skal du give oplysninger efter din bedste<br />

overbevisning. Forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende.<br />

I elinstallationsrapporten beskriver elinstallatøren, om bygningens<br />

elinstallationer var ulovlige efter de regler, der var gældende, da<br />

installationerne blev udført, eller om der er konstateret manglende<br />

eller nedsat funktion ved bygningens elinstallationer.<br />

Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter<br />

gennemgangen af elinstallationerne får du elinstallationsrapporten<br />

fra elinstallatøren. Det er vigtigt, at du læser elinstallationsrapporten<br />

grundigt. Hvis du mener, at elinstallatøren har skrevet noget forkert,<br />

for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om<br />

elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte<br />

elinstallatøren for at få det afklaret.<br />

Du skal præsentere elinstallationsrapporten for køberen sammen<br />

med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver<br />

købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport.<br />

Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige<br />

sælgeransvar.<br />

Du kan kun blive fritaget for<br />

ansvaret, hvis du opfylder<br />

følgende fire punkter:<br />

• Elinstallationsrapporten er udarbejdet<br />

mindre end 1 år før den dag, hvor køberen<br />

modtager rapporten.<br />

• Du har også fået udarbejdet<br />

tilstandsrapport.<br />

• Du fremskaffer et tilbud på en<br />

ejerskifteforsikring og tilbyder at betale<br />

halvdelen af præmien.<br />

• Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit<br />

10-årige sælgeransvar er bortfaldet.<br />

Du skal dog være klar over, at du<br />

som sælger fortsat kan komme til<br />

at hæfte for:<br />

• forhold uden for bygningen (for eksempel<br />

elinstallationer ved fritstående<br />

havebelysning)<br />

• hvis du bevidst eller groft uagtsomt har<br />

givet ukorrekte oplysninger i forbindelse<br />

med eleftersynet (for eksempel ved at<br />

fortie funktionsmangler, du har kendskab<br />

til).<br />

Hvad bruges oplysningerne til?<br />

Oplysningerne i elinstallationsrapporten indgår i et register, som<br />

administreres af Sikkerhedsstyrelsen.<br />

Registret vil blive brugt til at planlægge Sikkerhedsstyrelsens<br />

kontroltilsyn. I forbindelse med denne kontrol vil oplysningerne også<br />

indgå i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling.<br />

Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formål.<br />

Dato: 25.01.2013 Side 6 af 20<br />

Side 132 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Sammenfatning af eleftersyn<br />

Etage Rum IB K0 K1 K2 K3 UN<br />

1. sal Gang 4 0 0 0 0 0<br />

1. sal Badeværelse 3 0 2 0 0 0<br />

1. sal Soveværelse 4 0 0 0 0 0<br />

1. sal Børneværelse 1 4 0 0 0 0 0<br />

1. sal Børneværelse 2 4 0 0 0 0 0<br />

1. sal Loftrum 0 0 0 0 0 0<br />

Stuen Eltavle 10 0 0 0 0 0<br />

Stuen Bryggers 2 0 2 0 0 0<br />

Stuen Køkken 4 0 0 1 0 0<br />

Stuen Stue 4 0 0 0 0 0<br />

Stuen Entre 4 0 0 0 0 0<br />

Stuen Gang 4 0 0 0 0 0<br />

Stuen Uden på bygningen 2 0 0 0 0 0<br />

Stuen Sekundært rum i gavl 1 0 0 0 0 0<br />

Stuen Sekundært rum ved eltavle 2 0 1 0 0 0<br />

Stuen Indbygningslamper ved køkkenet 0 0 0 1 2 0<br />

Kælder Sekundært rum 2 0 0 0 0 0<br />

Øvrige Garage 2 0 0 0 0 0<br />

Øvrige Uden på bygningen 1 0 0 0 0 0<br />

Generelt – 4 0 1 0 0 0<br />

Forklaring af karakterer<br />

Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:<br />

• IB – Ingen bemærkninger<br />

• K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel<br />

• K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden<br />

Dato: 25.01.2013 Side 7 af 20<br />

Side 133 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

• K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller<br />

mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen<br />

• K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller<br />

manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen<br />

• UN – Bør undersøges nærmere<br />

Dato: 25.01.2013 Side 8 af 20<br />

Side 134 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Elinstallationens tilstand<br />

1. sal<br />

Gang<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført beskyttelsesleder<br />

til stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter og<br />

afbrydere, og er de installeret<br />

korrekt?<br />

Er der dåser over lampeudtag,<br />

og er de installeret korrekt?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? –<br />

Badeværelse<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der den krævede<br />

stikkontakt?<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter<br />

og afbrydere, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Er der dåser over<br />

lampeudtag, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Er fastmonterede og<br />

stationære brugsgenstande<br />

(fx vaskemaskine og<br />

tørretumbler) forbundet til<br />

beskyttelseslederen?<br />

Er installationen og<br />

brugsgenstande korrekt<br />

placeret i forhold til<br />

beskyttelsen mod vand?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Nej K1 Aflastning mangler<br />

Nej K1 Aflastning mangler<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? – Stikkontakt ved væg ved dør<br />

Dato: 25.01.2013 Side 9 af 20<br />

Side 135 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Soveværelse<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført beskyttelsesleder<br />

til stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter og<br />

afbrydere, og er de installeret<br />

korrekt?<br />

Er der dåser over lampeudtag,<br />

og er de installeret korrekt?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? – Stikkontakt ved ydervæg<br />

Børneværelse 1<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført beskyttelsesleder<br />

til stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter og<br />

afbrydere, og er de installeret<br />

korrekt?<br />

Er der dåser over lampeudtag,<br />

og er de installeret korrekt?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? – Lampeudtag midt i loftet<br />

Stikkontakt ved væg til venstre for dør<br />

Dato: 25.01.2013 Side 10 af 20<br />

Side 136 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Børneværelse 2<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført beskyttelsesleder<br />

til stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter og<br />

afbrydere, og er de installeret<br />

korrekt?<br />

Er der dåser over lampeudtag,<br />

og er de installeret korrekt?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? – Lampeudtag midt i loftet<br />

Loftrum<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter<br />

og afbrydere?<br />

Er der dåser over<br />

lampeudtag, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Hvad har været adskilt? –<br />

Dato: 25.01.2013 Side 11 af 20<br />

Side 137 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Stuen<br />

Eltavle<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er tavlen let tilgængelig for<br />

betjening?<br />

Er tavlekapslingen intakt?<br />

Er tavlen opmærket korrekt?<br />

Er der det krævede antal<br />

lysgrupper?<br />

Er der fejlstrømsafbryder (HPFIeller<br />

HFI-afbryder)?<br />

Fungerer fejlstrømsafbryderen<br />

korrekt ved kontrolmåling?<br />

Slår fejlstrømsafbryderen fra ved<br />

påvirkning af testknappen?<br />

Er hele installationen beskyttet<br />

mod indirekte berøring?<br />

Er der anvendt sikringer<br />

svarende til elinstallationen?<br />

Er der en virksom<br />

jordforbindelse?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Dato: 25.01.2013 Side 12 af 20<br />

Side 138 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Bryggers<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter<br />

og afbrydere, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Er der dåser over<br />

lampeudtag, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Er fastmonterede og<br />

stationære brugsgenstande<br />

(fx vaskemaskine og<br />

tørretumbler) forbundet til<br />

beskyttelseslederen?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Nej K1 Aflastning mangler i forfradåser<br />

Nej K1 Aflastning mangler i forfradåser<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Hvad har været adskilt? – Lampeudtag ved ydervæg<br />

Dato: 25.01.2013 Side 13 af 20<br />

Side 139 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Køkken<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er stikkontakterne fordelt på<br />

to lysgrupper?<br />

Er der dåser bag stikkontakter<br />

og afbrydere, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Er der dåser over<br />

lampeudtag, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Er fastmonterede og<br />

stationære brugsgenstande<br />

(fx komfur og<br />

opvaskemaskine) forbundet til<br />

beskyttelseslederen?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ja<br />

Ja<br />

Nej K2 Køleskab er ikke forbundet til beskyttelseslederen<br />

Hvad har været adskilt? – Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør<br />

Lampeudtag midt i loftet<br />

Indbygningslampe ved vask<br />

Stue<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført beskyttelsesleder<br />

til stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter og<br />

afbrydere, og er de installeret<br />

korrekt?<br />

Er der dåser over lampeudtag,<br />

og er de installeret korrekt?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? – Lampeudtag midt i loftet<br />

Stikkontakt ved ydervæg<br />

Dato: 25.01.2013 Side 14 af 20<br />

Side 140 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Entre<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført beskyttelsesleder<br />

til stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter og<br />

afbrydere, og er de installeret<br />

korrekt?<br />

Er der dåser over lampeudtag,<br />

og er de installeret korrekt?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? – Lampeudtag midt i loftet<br />

Gang<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført beskyttelsesleder<br />

til stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter og<br />

afbrydere, og er de installeret<br />

korrekt?<br />

Er der dåser over lampeudtag,<br />

og er de installeret korrekt?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? – Lampeudtag midt i loftet<br />

Uden på bygningen<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er brugsgenstande (fx<br />

lamper) forbundet til<br />

beskyttelseslederen?<br />

Har det elektriske materiel<br />

den korrekte kapslingsklasse?<br />

Ja<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? – Lampeudtag ved væg ved dør<br />

Dato: 25.01.2013 Side 15 af 20<br />

Side 141 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Sekundært rum i gavl<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter<br />

og afbrydere?<br />

Er der dåser over<br />

lampeudtag, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? –<br />

Sekundært rum ved eltavle<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter<br />

og afbrydere?<br />

Er der dåser over<br />

lampeudtag, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ja<br />

Ja<br />

Nej K1 Afstand mellem loft og dåse er for stor.<br />

Hvad har været adskilt? – Lampeudtag midt i loftet<br />

Dato: 25.01.2013 Side 16 af 20<br />

Side 142 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Indbygningslamper ved køkkenet<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er belysningsarmaturer<br />

anvendt og placeret korrekt jf.<br />

fabrikantanvisning?<br />

Er ledningssamlinger<br />

foretaget korrekt?<br />

Er loftet ved lamperne fri for<br />

brandtilløb?<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

tilslutningsstederne /<br />

lamperne?<br />

Nej K2 Armaturer er ikke placeret korrekt jf. fabrikantens anvisninger.<br />

Nej K3 Samledåse på armatur er gået i stykker på grund af varme,<br />

derved er der risiko for kortslutning. Derudover er der anvendt<br />

forkert ledningsmateriel.<br />

Nej K3 Der er kraftig tegn på brandtilløb på armatur og ledninger.<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Hvad har været adskilt? –<br />

Kælder<br />

Sekundært rum<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter<br />

og afbrydere?<br />

Er der dåser over<br />

lampeudtag, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ja<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? –<br />

Dato: 25.01.2013 Side 17 af 20<br />

Side 143 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Øvrige<br />

Garage<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der det krævede antal<br />

stikkontakter?<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er der dåser bag stikkontakter<br />

og afbrydere?<br />

Er der dåser over<br />

lampeudtag, og er de<br />

installeret korrekt?<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ja<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? –<br />

Uden på bygningen<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er der fremført<br />

beskyttelsesleder til<br />

stikkontakter og andre<br />

tilslutningssteder?<br />

Er brugsgenstande (fx<br />

lamper) forbundet til<br />

beskyttelseslederen?<br />

Har det elektriske materiel<br />

den korrekte kapslingsklasse?<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ikke<br />

relevant<br />

Ja<br />

Hvad har været adskilt? –<br />

Besøget<br />

Elinstallationen gennemgået: 23.01.2013<br />

Gennemgangen foretaget af: Dennis Mathiasen(Tlf. 52133223)<br />

Starttidspunkt: 08:30<br />

Sluttidspunkt: 9:45<br />

Dato: 25.01.2013 Side 18 af 20<br />

Side 144 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Spørgsmål Svar Note<br />

Var der adgang til alle rum? Ja –<br />

Blev alle rum gennemgået? Ja –<br />

Generelt<br />

Spørgsmål Svar Karakter Note<br />

Er al materiel fastgjort?<br />

Ja<br />

Er der låg på dåser og rosetter? Nej K1 Der var flere dåser eller rosetter der manglede låg<br />

Er der anvendt korrekt<br />

ledningsmateriel som fast<br />

installation?<br />

Er installationen beskyttet mod<br />

mekanisk overlast?<br />

Er samlinger anbragt i dåser?<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Dato: 25.01.2013 Side 19 af 20<br />

Side 145 af 153


Eleftersyn<br />

Lb.nr.<br />

44969<br />

Elinstallationsrapport<br />

Version 1.0<br />

Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed<br />

Spørgsmål Svar Note<br />

Fungerer hele elinstallationen? Ja –<br />

Stemmer sælgers oplysninger om<br />

funktionsdygtigheden overens med<br />

gennemgangen<br />

Nej<br />

Ingen oplysninger<br />

Stamoplysninger<br />

Boligen<br />

Adresse Ribevej 32<br />

Postnr. og by<br />

6500 Vojens<br />

Opført år 1935<br />

Samlet<br />

bygningsareal<br />

Særlige<br />

oplysninger<br />

om<br />

ejendommen<br />

85<br />

Største dele af installationer er delvis udskiftet i omkring midten/slutningen af 1990 'erne .<br />

Boligens ejer<br />

Adresse Arsenalvej 55<br />

Navn<br />

Postnr. og by<br />

Email<br />

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste<br />

9800 Hjørring<br />

fbe@hes12@mil.dk<br />

Telefon 41964209<br />

Dato: 25.01.2013 Side 20 af 20<br />

Side 146 af 153


Bilag 11<br />

Skødeudkast<br />

Side 147 af 153


Side 148 af 153


Ejerlav: Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup<br />

Matr. nr. 320<br />

Beliggende: Ribevej 32, 6500 Skrydstrup<br />

Anmelder:<br />

E N D E L I G T S K Ø D E<br />

Undertegnede Forsvarsministeriet v/Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste sælger,<br />

skøder og endeligt overdrager herved ejendommen matr.nr. 320, Skrydstrup Ejerlav,<br />

Skrydstrup beliggende Ribevej 32, 6500 Skrydstrup til medunderskrevne………………..………………………….<br />

Ejendommen afhændes efter afholdelse af et offentligt udbud. Vilkårene for nærværende<br />

handel fremgår af udbudsmaterialet (identificeres med dato og journalnummer) for ejendommen,<br />

som køber har accepteret. Af disse vilkår fremgår det blandt andet at:<br />

Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af køber med<br />

de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder<br />

alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger<br />

samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende.<br />

Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og<br />

forpligtigelser hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder respekt af<br />

tinglyste byrder og servitutter, hvorom der henvises til ejendommens blad i tingbogen.<br />

Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at køber skal acceptere,<br />

at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af<br />

erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse<br />

omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter,<br />

herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold<br />

samt forurening af grunden.<br />

Ejendommen overtages af køber den……….…… 2013<br />

Købesummen udgør kontant kr. ………………….…....<br />

København, den<br />

Som sælger:<br />

Forsvarsministeriet<br />

V/ Forsvarets Bygnings- og<br />

Etablissementstjeneste<br />

………………………………..<br />

Som køber:<br />

………………………………….<br />

Side 149 af 153


Side 150 af 153


Bilag 12<br />

Tilbudsblanket<br />

Side 151 af 153


Side 152 af 153


TILBUDSBLANKET<br />

Undertegnede<br />

Navn<br />

Stilling<br />

:________________________________________________________________<br />

:________________________________________________________________<br />

Adresse :________________________________________________________________<br />

CPR/CVR:_______________________________________________________________<br />

Telefon :________________________________________________________________<br />

tilbyder herved af Forsvarsministeriet v/ Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste<br />

at købe den af Staten tilhørende ejendom matr.nr. 320, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup,<br />

beliggende Ribevej 32, 6500 Skrydstrup.<br />

Tilbudsgiver/køber er bekendt med, at ejendommen udbydes offentligt til salg efter bestemmelserne<br />

i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens<br />

faste ejendomme, der er vedlagt som bilag 1 til udbudsmaterialet.<br />

Tilbuddet gives endvidere på de i udbudsmaterialet for ejendommen anførte særlige vilkår<br />

vedlagt som bilag 2 til udbudsmaterialet samt tilhørende bilag 3 - 12, som er nøje gennemlæst.<br />

Tilbuddet gives tillige på de vilkår som måtte fremgå af de til udbudsmaterialet evt. udfærdigede<br />

tillæg. Jeg bekræfter i den forbindelse, at jeg efter d. 21. juni 2013 på Forsvarets<br />

Bygnings- og Etablissementstjenestes hjemmeside www.forsvaret.dk/fbe har undersøgt,<br />

om der er udfærdiget tillæg til ovenstående, og at jeg i givet fald har gennemlæst sådanne<br />

tillæg.<br />

På de anførte vilkår tilbyder undertegnede en kontantpris på ______________________<br />

kr.<br />

skriver kroner_________________________________________________________00/100,<br />

Undertegnede er bekendt med, at tilbud først vil kunne accepteres efter godkendelse af<br />

bevillingsmyndighederne. Undertegnede er endvidere bekendt med, at jeg som tilbudsgiver<br />

er bundet af mit tilbud som anført § 8 i bilag 1, indtil der er stillet sikkerhed, og at jeg er<br />

forpligtiget til at stille sikkerhed for 10 % af købesummen inden en uge efter, at Forsvarets<br />

Bygnings- og Etablissementstjeneste har meddelt mig, at man vil indstille mit tilbud til accept.<br />

_____________________ den / 2013<br />

______________________________________<br />

Tilbudsgiver/køber<br />

Side 153 af 153

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!