12.07.2015 Views

Referat fra mødet i Samarbejdsudvalget for speciallæger 29-02-2012

Referat fra mødet i Samarbejdsudvalget for speciallæger 29-02-2012

Referat fra mødet i Samarbejdsudvalget for speciallæger 29-02-2012

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

11-01-72-9-101. Lukket punkt: MødedeltagereSagsfremstillingMødedeltagere:Region Midtjylland, Regionsrådet:Mette Valbjørn (<strong>for</strong>mand)Ulla DiderichsenOve NørholmJacob Isøe KlærkeRepræsentanter <strong>fra</strong> FAPS:Aksel Otkjær (mødeleder)Lars LukmanErik LehfeldtAnette G. TherkildsenLæge<strong>for</strong>eningens sekretariat:Lisbeth Trøllund AndersenRegion Midtjylland, administrationen:Jørgen Nørskov NielsenClaus Meldgaard<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


21-01-72-9-1<strong>02</strong>. Gensidig orientering<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


31-31-72-20-073. Ansøgning om <strong>for</strong>længelse af assisterende speciallæge i ørelægepraksisResuméØrelæge Michael S. Lüscher, Århus, søger om <strong>for</strong>længelse af sin tilladelse til at ansætteen assisterende speciallæge 2 dage om ugen i en treårig periode.Administrationen indstiller,atsagen drøftes.Forud <strong>for</strong> <strong>mødet</strong> vil administrationen indhente yderligere oplysninger <strong>fra</strong> MichaelLüscher, om hvad tids<strong>for</strong>bruget som postgraduat klinisk lektor er normeret til ogom han <strong>for</strong>tsat varetager de opgaver, der dannede grundlag <strong>for</strong> den eksisterendetilladelse.atdet drøftes, hvordan samarbejdsudvalget skal <strong>for</strong>holde sig til ansøgninger omassisterende <strong>speciallæger</strong> og vikarer, som ikke umiddelbart opfylder overenskomstenskrav.SagsfremstillingØrelæge Michael Lüscher, Århus, ansøger i mail af 21. januar <strong>2012</strong> om, at hans tilladelsetil at have en assisterende speciallæge 2 dage om ugen <strong>for</strong>tsætter.Baggrunden <strong>for</strong> anmodningen er, at ørelægen pr. 1. januar <strong>2012</strong> er ansat som postgraduatklinisk lektor i uddannelsesregion Midt inden <strong>for</strong> oto-rhino-laryngologi. Ansættelsener treårig.<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet godkendte på <strong>mødet</strong> i februar 2011 ansøgningom tilladelse til at ansætte en assisterende speciallæge 2 dage om ugen i et år.Ansøgningen blev givet på baggrund af undervisningsopgaver.I henhold til § 14 i overenskomst om Speciallægehjælp med Regionernes Lønnings- ogTakstnævn og Foreningen af Speciallæger kan tilladelse til ansættelse af assisterendespeciallæge meddeles, hvor speciallægen på grund af kronisk sygdom, fagpolitisk arbejdeeller alder (folkepensionsalder) har brug <strong>for</strong> aflastning. Denne <strong>for</strong>mulering er gældende<strong>for</strong> nye tilladelser givet <strong>fra</strong> 01.10.2011.Der er med den nye overenskomst tale om en opstramning af kriterierne i <strong>for</strong>hold til tidligere,hvor også svagelighed, familiemæssige årsager, undervisningsopgaver samt rekrutteringog fastholdelse var angivet som kriterier, der kunne give anledning til ansættelseaf assisterende speciallæge.<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


51-32-72-3-114. Ansøgning om assisterende speciallæge i specialet neurologiResuméSpeciallæge i neurologi Jacob Geday, Horsens, søger om i en tre årig periode at ansætteen assisterende speciallæge. Ansøgningen begrundes med at han i <strong>2012</strong> kan begynde envidenskabelig undersøgelse med titlen "Effekten af fysisk aktivitet på hjernes dopaminergestofskifte og cognitive per<strong>for</strong>m ance".Administrationen indstiller,Atsagen drøftes.Forud <strong>for</strong> <strong>mødet</strong> vil administrationen indhente yderligere oplysninger om <strong>for</strong>skningsprojektet- bl.a. det <strong>for</strong>ventede ugentlige tids<strong>for</strong>brug.SagsfremstillingSpeciallæge i neurologi Jacob Geday, Horsens, søger om at ansætte assisterende speciallægei praksis to dage om ugen i en treårig periode, hvor han regner med at være væk<strong>fra</strong> praksis <strong>for</strong> at arbejde med et videnskabeligt projekt.Jacob Geday overtog pr. 1. juli 2011 et fuldtidsydernummer i neurologi i Horsens. Tidligerehavde han et deltidsydernummer i Hinnerup.Jacob Geday har sammen med professor Albert Gjedde, Københavns Universitet, <strong>fra</strong>Etisk Komite fået godkendt, at de i <strong>2012</strong> kan påbegynde projektet.Projektet omhandler undersøgelser af hvorvidt øget fysisk aktivitet har indflydelse på<strong>for</strong>søgspersonernes koncentration og hukommelse.Jacob Geday ønsker at påvise ved hjælp af PET-scanninger, hvorvidt fysisk aktivitet,f.eks. 3x15 minutters jogging <strong>for</strong>delt over skoledagen, <strong>for</strong>bedrer indlæring og koncentrationsevne,og nedsætter problemerne med børn, der har let ADHD.Hele tankesættet bag projektet er en direkte afledning af Jacob Gedays disputats, oghan vil gerne have en fremtrædende tilgang til projektet. Af denne årsag vil det væresvært <strong>for</strong> ham samtidig at passe sin fuldtidspraksis alene. Der<strong>for</strong> søger han om tilladelsetil at ansætte en assisterende speciallæge til 2 dage om ugen.I henhold til § 14 i overenskomst om Speciallægehjælp med Regionernes Lønnings- ogTakstnævn og Foreningen af Speciallæger kan tilladelse til ansættelse af assisterende<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


6speciallæge meddeles, hvor speciallægen på grund af kronisk sygdom, fagpolitisk arbejdeeller alder (folkepensionsalder) har brug <strong>for</strong> aflastning. Der er her tale om en opstramningaf <strong>for</strong>muleringen <strong>fra</strong> den tidligere overenskomst, hvor der også var angivetsvagelighed, familiemæssige årsager, undervisningsopgaver og rekruttering/fastholdelseaf <strong>speciallæger</strong>.Er gældende <strong>for</strong> nye tilladelser givet <strong>fra</strong> 01.10.2011.Tilladelsen gives efter ansøgning til SU og under <strong>for</strong>udsætning af en række betingelser,herunder at mindst 50 % af ydelserne, der afregnes under ydernummeret, skal væreudført af den assisterende speciallæge, samt at det skal fremgå, om ansættelsen er tidsbegrænseteller der er aftalt opsigelsesvarsel.Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke umiddelbart opfylder overenskomstenskriterier <strong>for</strong> tilladelse til at ansætte assisterende speciallæge.Forud <strong>for</strong> <strong>mødet</strong> vil administrationen indhente yderligere oplysninger om <strong>for</strong>skningsprojektet- bl.a. det <strong>for</strong>ventede ugentlige tids<strong>for</strong>brug.Administrationen anbefaler, at sagen drøftes på baggrund af samarbejdsudvalgets drøftelseunder punkt 2, om ansøgninger om assisterende <strong>speciallæger</strong>, som ikke umiddelbartopfylder overenskomstens krav.BeslutningDer gives afslag på ansøgningen.Administrationen udarbejder et svar til Geday, som godkendes af Aksel Otkjær og MetteValbjørn inden afsendelse.I svaret vil der blive lagt vægt på at samarbejdsudvalget <strong>for</strong>venter,- at man som nytiltrådt fuldtidspraktiserende speciallæge koncentrerer sin arbejdsindsatsi sin praksis- at der er en <strong>for</strong>ventning om, at de praktiserende <strong>speciallæger</strong> i en rimelig udstrækningdeltager i <strong>for</strong>skningsprojekter mv, samtidig med at de driver praksis- at man ikke vurderer, at det konkrete <strong>for</strong>skningsprojekt kræver, at Jacob Geday ervæk <strong>fra</strong> sin praksis 2 dage om ugen, da selve undersøgelserne udføres af laboranter ellerandre.Bilag• Ansøgning om assisterende speciallæge, Jacob Geday<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


71-31-72-1097-075. Ansøgning om lokal aftale om sterilisation af mænd i speciallægepraksis ikirurgi.ResuméKirurg Søren Fristrup ansøger på vegne af kirurgerne om en lokal aftale om rammeydelsensterilisation af mænd.Ydelsen blev ved ændring af sundhedsloven om ophævelse af egenbetaling <strong>for</strong> kunstigbefrugtning mv. <strong>fra</strong> 1. januar <strong>2012</strong> igen en del af ydelsessortimentet. Ydelsen er dogsom tidligere en rammeydelse, der kræver beslutning i Regionsrådet.Administrationen indstiller,atder meddeles afslag på ansøgningen og at der udarbejdes analyse af kapacitetsbehov,opgave<strong>for</strong>deling og økonomi med henblik på <strong>for</strong>elæggelse <strong>for</strong> RegionsrådetSagsfremstillingI <strong>for</strong>længelse af Folketingets beslutning om ophævelse af egenbetaling <strong>for</strong> kunstig befrugtningmv., ansøger kirurg Søren Fristrup på vegne af deltids-/fuldtidskirurgerne iRegion Midt om § 64-aftale om sterilisation af mænd, således at rammeydelsen 5001kan anvendes i Region Midtjylland.Af ansøgningen fremgår det, at på baggrund af tidligere erfaringer, skønnes behovet tilca. 150 indgreb i hver klinik årligt.Endvidere fremgår det, at indgrebet er velegnet til udførelse i speciallægepraksis, derudovervar der i Viborg ønsket om valgmulighed <strong>for</strong> mændene samt ønske om diskretion.Ydelsen honoreres pr. 01.01.<strong>2012</strong> med et grundhonorar på 2.<strong>29</strong>2,39 kr. (Honorar2.484,95 kr.)Med 5 kirurger og en limitering på 150 ydelser pr. praksis årligt, vil udgiften til rammeydelsenbeløbe sig til 1.719.<strong>29</strong>3 kr. årligt i grundhonorar.Inden Folketingets tidligere beslutning om indførelse af egenbetaling var rammeaftalenom sterilisation af mænd alene indgået af det tidligere Viborg Amt og der<strong>for</strong> kun gældende<strong>for</strong> en af de i alt 5 ansøgere. I praksisplanen <strong>for</strong> speciallægepraksis, som blevvedtaget af Regionsrådet i december 2009, blev det imidlertid anbefalet, at rammeaftalenudvides til hele regionen.<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


8Uanset at der med beslutningen om ophævelse af egenbetalingen sker en DUTregulering(samt <strong>for</strong>højelse af den økonomiske ramme i speciallægeoverenskomsten), vilnærværende ansøgning betyde en væsentlig merudgift i Region Midtjylland.Der <strong>for</strong>eligger ikke i øjeblikket nærmere vurdering af kapacitetsmuligheder på hospitalerne.Det indstilles der<strong>for</strong>, at der gives afslag på nærværende ansøgning, men at der samtidigiværksættes en analyse af kapacitetsbehov og opgave<strong>for</strong>deling samt økonomi på området,med henblik på <strong>for</strong>elæggelse <strong>for</strong> Regionsrådet og dermed beslutning om evt. tilslutningaf rammeydelsen.Beslutningvedtaget som indstillet.Administrationen <strong>for</strong>etager en hurtig udredning af området, hvorefter ansøgningen behandlesigen på næste møde i samarbejdsudvalget.Bilag• Ansøgning <strong>for</strong> kirurgerne i RM om § 64 sterilisation af mænd<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


91-31-72-1324-076. Ansøgning <strong>fra</strong> øjenlæge om aftale om behandling af efterstærResuméØjenlæge Jørn Bøgh, Århus, ansøger om aftale om behandling af efterstær. Ydelsen eren rammeydelse.Administrationen indstiller,atder meddeles afslag på ansøgningen.SagsfremstillingØjenlæge Jørn Bøgh, Århus, ansøger om en § 64 aftale om behandling af efterstær ispeciallægepraksis.Af ansøgningen fremgår det, at efterstær <strong>for</strong>ekommer hos 5-15 % af patienter der erblevet opereret <strong>for</strong> grå stær. Efterstær er en uklarhed der dannes i den bageste del aføjenlinsen, som ikke fjernes ved grå stær operation.Behandlingen af efterstær kan gennemføres i samme konsultation som tilstanden diagnosticeresog behandles på 2-3 minutter med YAG-laser. I øjeblikket henvises disse patientertil øjenafdeling i Århus og Holstebro, og nogle bliver her<strong>fra</strong> viderehenvist til Brædstrup/Silkeborg.I speciallægeoverenskomsten er behandling af efterstær en rammeaftale, der kan tiltrædesefter regionens beslutning.Grundhonorar <strong>for</strong> behandling af efterstær med YAG-laser, kr. 1.033,83. Evt. følgendeoperation i samme konsultation honoreres med kr. 516,92.Der har tidligere har været aftaler på området med 6 øjenlæger i Region Midtjylland,men de er blevet opsagt i <strong>for</strong>bindelse med besparelserne på praksisområdet, jvf. Regionsrådetsbeslutning i september 2010, med en bruttobesparelse, der i 2009-niveaublev anslået til i alt ca. kr. 800.000, nettoeffekt på kr. 4-600.000.Såfremt der skal indgås nye aftaler på området vil det være nødvendigt at anvise alternativebesparelser.Der kan evt. i <strong>for</strong>bindelse med en kommende praksisplanlægning findes grundlag <strong>for</strong> atetablere en ændret arbejdsdeling mellem hospitalerne og praktiserende øjenlæger påområdet. Der er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt grundlag <strong>for</strong> at anvise alternativebesparelser. Det indstilles der<strong>for</strong>, at der gives afslag på ansøgningen.Beslutning<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


10Det blev besluttet, at operationer <strong>for</strong> efterstær drøftes i gruppen, der skal <strong>for</strong>handle nyeaftaler om operationer <strong>for</strong> grå stær.Administrationen laver tidsplan <strong>for</strong> processenBilag• Ansøgning om aftale om behandling af efterstær, Jørn Bøgh<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


111-17-2-06-V7. Henvendelse <strong>fra</strong> øjenlæge Jens Aagaard vedrørende referater og flytning afydernummerResuméPraktiserende øjenlæge Jens Aagaard, Herning har henvendt sig til samarbejdsudvalgetvedrørende manglende referater på nettet og flytning af øjenlægeydernummer <strong>fra</strong> Herningtil Ikast.Administrationen indstiller,atorienteringen tages til efterretningSagsfremstillingPraktiserende øjenlæge Jens Aagaard har henvendt sig til samarbejdsudvalget med 2sager.1. Han har konstateret, at referaterne <strong>fra</strong> møderne i samarbejdsudvalget i september2011 og december 2011 ikke var offentliggjort på regionens hjemmeside.Han mener, at dette er i modstrid med <strong>for</strong>retningsordenen.På <strong>mødet</strong> i marts 2009 orienterede Administrationen samarbejdsudvalget om, atdagsordener og referater fremover ville blive lagt på hjemmesiden – dette er dogikke skrevet ind i <strong>for</strong>retningsordenen.Administrationen beklager, at de 2 referater ikke var blevet offentliggjort påhjemmesiden. Det er de nu.2. Jens Aagaard har hørt, at et øjenlægeydernummer i Herning er blevet besat og iden <strong>for</strong>bindelse flyttet til Ikast.Det drejer sig om, at en potentiel køber til øjenlæge Susanne Madsens praksis iHerning, ønskede at flytte klinikken til Ikast <strong>for</strong> at indgå et praksisfællesskab medøjenlægen der.<strong>Samarbejdsudvalget</strong> behandlede sagen på den lukkede del af <strong>mødet</strong> den 7. september,og bakkede i den <strong>for</strong>bindelse op om administrationens anbefaling om atgive tilladelse til <strong>for</strong>håndsgodkendelsen.Regionsrådet gav den endelige <strong>for</strong>håndsgodkendelse på det lukkede møde den28. september 2011.Jens Aagaard stiller nogle konkrete spørgsmål:<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


12• Er det et punkt, der vanligvis hører hjemme på den lukkede dagsorden?Da der var tale om en <strong>for</strong>håndsgodkendelse til en potentiel køber, mener administrationen,at det var korrekt, at sagen blev behandlet på lukkede møder i samarbejdsudvalgetog regionsrådet.• Det <strong>for</strong>lyder at ydernummeret er flyttet til Ikast, er det rigtigt?Regionsrådet besluttede, at give tilladelse til at ydernummeret flyttes de 14 km.<strong>fra</strong> Herning til Ikast, idet der så er sikret en praktiserende øjenlæge i området.Susanne Madsen havde ikke andre interesserede købere på hånden.• Er det, i givet fald, i overensstemmelse med regionens specialeplan yderligere at<strong>for</strong>skyde speciallæge dækningen af befolkningen mod øst?Administrationen skønner at en flytning på 14 km. ikke <strong>for</strong>skyder speciallægedækningenpå en problematisk måde. Regionsrådet godkendte flytningen.• Er regionsrådet i givet fald orienteret om denne omplacering af ydernumre?Regionsrådet godkendte flytningen på det lukkede møde den 28. september2011.• Skal det det, eller har samarbejdsudvalget kompetence til at flytte rundt på placeringenaf ydernumre i regionen?<strong>Samarbejdsudvalget</strong> har ikke kompetence til at flytte rundt på ydernumre, dethar regionsrådet. Administrationen valgte i den konkrete sag at høre samarbejdsudvalget<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> behandling i regionsrådet.• Er det ikke sådan at ledige ydernumre skal slås op?Ledige ydernumre skal slås op. I den konkrete sag, var der ikke tale om et ledigtydernummer, da Susanne Madsen <strong>for</strong>tsat praktiserede. Der<strong>for</strong> var der tale om enganske almindelig praksishandel.• Kan en ansøger <strong>for</strong>beholde sig ret til anonymitet frem til åbning af klinik?En køber af en praksis kan selv bestemme, hvornår vedkommende føler det hensigtsmæssigtat offentliggøre handlen.• Jens Aagaard er bekendt med at regionen har besluttet ikke at besætte det ledigeydernummer i Viborg, og spørger om, hvori <strong>for</strong>skellen på de 2 situationer er.Endvidere skriver han, at regionen spurgte de eksisterende praksis, om de kunneyde mere <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> beslutningen om ikke at <strong>for</strong>søge at genbesætte ydernumret<strong>for</strong> nuværende.Den nævnte øjenlægepraksis i Viborg lukkede uden, at det lykkedes ejeren atfinde en køber. Der<strong>for</strong> skulle regionen tage stilling til, om den skulle slås op, hvilketikke var ikke tilfældet i <strong>for</strong>bindelse med at Susanne Madsen afhændede sin<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


13praksis. Regionsrådet besluttede, at afvente revideringen af praksisplanen før dertages stilling til, om det ledige ydernummer i Viborg skal genbesættes, flyttes ellernedlægges.Regionen spurgte ikke de eksisterende praksis, om de kunne yde mere <strong>for</strong>ud <strong>for</strong>beslutningen. Beslutningen blev primært taget på baggrund af en analyse af befolkningstalog antal praktiserede øjenlæger i området.Administrationen skriver til Jens Aagaard og redegør <strong>for</strong> ovenstående.BeslutningVedtaget som indstilletBilag• Brev <strong>fra</strong> øjenlæge vedrørende flytning af ydernummer mv.<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


141-17-0-6-06-V8. Administrationsgrundlag tutorpraksis og assisterende <strong>speciallæger</strong>Resumé<strong>Samarbejdsudvalget</strong> besluttede på det sidste møde, at der gives tilladelse til at tutorpraksiskan ansætte en assisterende speciallæge 2 dage om ugen i de perioder hvor demod <strong>for</strong>ventning ikke får en uddannelseslæge.I den <strong>for</strong>bindelse blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et administrationsgrundlag,således at tilladelsen kan gives administrativt, hvis kriterierne er opfyldte.Administrationen indstiller,atadministrationsgrundlaget godkendesSagsfremstilling<strong>Samarbejdsudvalget</strong> besluttede på det sidste møde, at der gives tilladelse til at tutorpraksiskan ansætte en assisterende speciallæge 2 dage om ugen i de perioder hvor demod <strong>for</strong>ventning ikke får en uddannelseslæge. Tilladelsen gælder alene i de situationer,hvor uddannelseslægen overhovedet ikke kommer og altså ikke, hvis uddannelseslægener i praksis i en del af den <strong>for</strong>ventede periode.I den <strong>for</strong>bindelse blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et administrationsgrundlag,således at tilladelsen kan gives administrativt, hvis kriterierne er opfyldte.BeslutningVedtaget som indstilletBilag• Administrationsgrundlag assisterende speciallæge<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


151-30-72-57-1<strong>29</strong>. Status på arbejdet med mulighederne <strong>for</strong> <strong>for</strong>handling af råderumResuméAdministrationen orienterer om status på arbejdet med at implementere speciallægeoverenskomstensmuligheder <strong>for</strong> <strong>for</strong>handling af 20 % af de praktiserende <strong>speciallæger</strong>skapacitet.Administrationen indstiller,atorienteringen tages til efterretningSagsfremstillingSom bekendt er der i den nye overenskomst <strong>for</strong> praktiserende <strong>speciallæger</strong> nogle muligheder,som det vil være relevant at indtænke i den fremtidige planlægning af den ambulanteaktivitet i Region Midtjylland. F.eks. får regionen større indflydelse på anvendelsenaf kapaciteten i speciallægepraksis. Det er bl.a. aftalt, at der friholdes 20 % af den enkeltespeciallæges kapacitet, som regionerne og de praktiserende <strong>speciallæger</strong> <strong>for</strong>pligtestil at indgå lokale aftaler om, hvad skal bruges til.De nye muligheder er blevet drøftet på Klinik<strong>for</strong>um (ledelses<strong>for</strong>um <strong>for</strong> cheflæger, repræsentanter<strong>fra</strong> administrationen og <strong>fra</strong> hospitalsledelser i Region Midtjylland) og på StrategiskSundhedsledelses<strong>for</strong>um (møde<strong>for</strong>um <strong>for</strong> regionens hospitalsledelser, sundhedsområdetsdirektør og vicedirektør).Det er besluttet, at der igangsættes overvejelser og udarbejdes aftale<strong>for</strong>salg inden <strong>for</strong>dermatologi, neurologi og psykiatri (både voksen samt Børne- og Ungdomspsykiatrien),som skal give erfaringer og danne grundlag <strong>for</strong> det videre arbejde med de øvrige specialer.Der etableres pilotprojekt-arbejdsgrupper, hvor cheflæge <strong>for</strong> psykiatrien, Centerchef <strong>fra</strong>Kræft- og Inflammationscentret (som Dermatologisk Afdeling er en del af) og Centerchefpå Hoved-Neuro-Centret som <strong>for</strong>mænd. Disse arbejdsgrupper skal komme med konkrete<strong>for</strong>slag til aftaler <strong>for</strong> de 3 specialer.Derudover afholdes en workshop hvor relevante interessenter <strong>fra</strong> hospitalerne og repræsentanter<strong>fra</strong> de praktiserende <strong>speciallæger</strong> drøfter mulighederne inden <strong>for</strong> de øvrigespecialer og kommer med konkrete <strong>for</strong>slag til undersøgelser/behandlinger/operationer,hvor det er relevant at inddrage de praktiserende <strong>speciallæger</strong>s kapacitet.På baggrund af <strong>for</strong>slagene tages der stilling til, hvilke områder regionen vurderer, det vilvære hensigtsmæssigt at <strong>for</strong>tsætte med.<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


16Der tages derefter initiativ til <strong>for</strong>handlinger og aftaler med <strong>speciallæger</strong>ne om de konkrete<strong>for</strong>salgBeslutningVedtaget som indstillet.Speciallægerne gør opmærksom på, at hvis de skal bruge op til 20 % af deres aktivitetpå andre ting, end de gør i dag, er der en stor risiko <strong>for</strong> at ventetiden stiger <strong>for</strong> en del afderes andre patienter.I <strong>for</strong>bindelse med <strong>for</strong>handlinger om konkrete aftaler ønsker de praktiserende <strong>speciallæger</strong>,at der deltager en <strong>fra</strong> bestyrelsen sammen med repræsentanten <strong>fra</strong> FaPS, der ihenhold til overenskomsten skal deltage.Speciallægerne <strong>for</strong>eslår, at specialerådene inddrages i den faglige vurdering af <strong>for</strong>slagenetil råderumsaftaler.<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


171-31-72-4-0710. Henvendelse vedrørende henvisning til praktiserende psykiatereResuméFormanden <strong>for</strong> PLO-M Bruno Meldgaard har modtaget en henvendelse <strong>fra</strong> en almentpraktiserende læge vedrørende problemer med at få henvist en patient til enten praktiserendebørne- og ungdomspsykiater eller voksen psykiater.Administrationen indstiller,atorienteringen tages til efterretningSagsfremstillingFormanden <strong>for</strong> PLO-M Bruno Meldgaard har modtaget en henvendelse <strong>fra</strong> en almentpraktiserende læge vedrørende problemer med at få henvist en patient til enten praktiserendebørne- og ungdomspsykiater eller voksen psykiater.Patienten er en pige/kvinde født i september 1994 blev i december 2011 henvist til voksenpsykiater,da hun havde brug <strong>for</strong> udredning <strong>for</strong> depression med henblik på eventuelmedicinsk behandling - det er en specialistbehandling at ordinere antidepressiv medicintil børn og unge.Patienten var på henvisningstidspunktet 17 år og 3 måneder gammel. Lægen valgte athenvise til voksenpsykiater, da hun kender den lange ventetid ved B&U-psykiatere. De 2psykiatere, patientens mor ringede til, vil ikke skrive hende op til en tid, da hun ikke varfyldt 18 år. Hun kunne heller ikke skrives op til at få en tid, så snart hun er fyldt 18 år.Derefter sendte lægen en henvisning til B&U-psykiater (da patienten var 17 år 4 mdr.),men B&U-psykiateren skriver tilbage, at hun ikke vil skrive patienten op til en tid, da hunhar 1 års ventetid, og så vil patienten ikke længere være hørende til hendes speciale.Fra 1. januar 2009 er der indført ens aldersgrænser mellem Region Midtjyllands BørneogUngdomspsykiatrisk Center og de voksenpsykiatriske afdelinger i hele Region Midtjylland.Patienter, som på henvisningstidspunktet er under 18 år, behandles i Børne- ogUngdomspsykiatrisk Center ind til patienten fylder 21 år. Dernæst overtager voksenpsykiatrienansvaret <strong>for</strong> behandlingen. Patienter, som på henvisningstidspunktet er fyldt 18år, behandles i voksenpsykiatrien.Det er administrationens vurdering, at børne- og ungdomspsykiateren kunne/burde havetaget patienten. Psykiatriledelsen er enig i denne opfattelse.Administrationen skriver til de praktiserende børne- og ungdomspsykiatere og voksenpsykiatere, <strong>for</strong> at henlede opmærksomheden på aldersdelingen. Samtidig orienteres<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


18Bruno Meldgaard om, at samarbejdsudvalget på speciallægeområdet er blevet orienteretom sagen, og at administrationen skriver til de relevante <strong>speciallæger</strong>.Beslutningvedtaget som indstillet.Administrationen orienterer den alment praktiserende læge, som har bragt sagen op.<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>


191-01-72-9-1011. EventueltSagsfremstillingPraktiserende neurolog Erik Lehfeldt gjorde opmærksom på, at han oplever en rækkeproblemer med de firmaer regionen har indgået aftaler om scanninger med. Bl.a. er derproblemer med at kommunikere elektronisk, og nogle <strong>for</strong>etager også faglige vurderingeraf undersøgelserne, hvilket medfører, at nogle patienter <strong>for</strong>venter flere undersøgelserhos det implicerede firma.Erik Lehfeldt beskriver problemstillingen nærmere og sender den til Claus Meldgaard, derviderebringer den til de relevante aktører i regionen.<strong>Samarbejdsudvalget</strong> på speciallægeområdet <strong>29</strong>. februar <strong>2012</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!