Referat fra mødet i Samarbejdsudvalget for speciallæger 29-02-2012

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Referat fra mødet i Samarbejdsudvalget for speciallæger 29-02-2012

11-01-72-9-101. Lukket punkt: MødedeltagereSagsfremstillingMødedeltagere:Region Midtjylland, Regionsrådet:Mette Valbjørn (formand)Ulla DiderichsenOve NørholmJacob Isøe KlærkeRepræsentanter fra FAPS:Aksel Otkjær (mødeleder)Lars LukmanErik LehfeldtAnette G. TherkildsenLægeforeningens sekretariat:Lisbeth Trøllund AndersenRegion Midtjylland, administrationen:Jørgen Nørskov NielsenClaus MeldgaardSamarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


21-01-72-9-102. Gensidig orienteringSamarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


31-31-72-20-073. Ansøgning om forlængelse af assisterende speciallæge i ørelægepraksisResuméØrelæge Michael S. Lüscher, Århus, søger om forlængelse af sin tilladelse til at ansætteen assisterende speciallæge 2 dage om ugen i en treårig periode.Administrationen indstiller,atsagen drøftes.Forud for mødet vil administrationen indhente yderligere oplysninger fra MichaelLüscher, om hvad tidsforbruget som postgraduat klinisk lektor er normeret til ogom han fortsat varetager de opgaver, der dannede grundlag for den eksisterendetilladelse.atdet drøftes, hvordan samarbejdsudvalget skal forholde sig til ansøgninger omassisterende speciallæger og vikarer, som ikke umiddelbart opfylder overenskomstenskrav.SagsfremstillingØrelæge Michael Lüscher, Århus, ansøger i mail af 21. januar 2012 om, at hans tilladelsetil at have en assisterende speciallæge 2 dage om ugen fortsætter.Baggrunden for anmodningen er, at ørelægen pr. 1. januar 2012 er ansat som postgraduatklinisk lektor i uddannelsesregion Midt inden for oto-rhino-laryngologi. Ansættelsener treårig.Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet godkendte på mødet i februar 2011 ansøgningom tilladelse til at ansætte en assisterende speciallæge 2 dage om ugen i et år.Ansøgningen blev givet på baggrund af undervisningsopgaver.I henhold til § 14 i overenskomst om Speciallægehjælp med Regionernes Lønnings- ogTakstnævn og Foreningen af Speciallæger kan tilladelse til ansættelse af assisterendespeciallæge meddeles, hvor speciallægen på grund af kronisk sygdom, fagpolitisk arbejdeeller alder (folkepensionsalder) har brug for aflastning. Denne formulering er gældendefor nye tilladelser givet fra 01.10.2011.Der er med den nye overenskomst tale om en opstramning af kriterierne i forhold til tidligere,hvor også svagelighed, familiemæssige årsager, undervisningsopgaver samt rekrutteringog fastholdelse var angivet som kriterier, der kunne give anledning til ansættelseaf assisterende speciallæge.Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


51-32-72-3-114. Ansøgning om assisterende speciallæge i specialet neurologiResuméSpeciallæge i neurologi Jacob Geday, Horsens, søger om i en tre årig periode at ansætteen assisterende speciallæge. Ansøgningen begrundes med at han i 2012 kan begynde envidenskabelig undersøgelse med titlen "Effekten af fysisk aktivitet på hjernes dopaminergestofskifte og cognitive perform ance".Administrationen indstiller,Atsagen drøftes.Forud for mødet vil administrationen indhente yderligere oplysninger om forskningsprojektet- bl.a. det forventede ugentlige tidsforbrug.SagsfremstillingSpeciallæge i neurologi Jacob Geday, Horsens, søger om at ansætte assisterende speciallægei praksis to dage om ugen i en treårig periode, hvor han regner med at være vækfra praksis for at arbejde med et videnskabeligt projekt.Jacob Geday overtog pr. 1. juli 2011 et fuldtidsydernummer i neurologi i Horsens. Tidligerehavde han et deltidsydernummer i Hinnerup.Jacob Geday har sammen med professor Albert Gjedde, Københavns Universitet, fraEtisk Komite fået godkendt, at de i 2012 kan påbegynde projektet.Projektet omhandler undersøgelser af hvorvidt øget fysisk aktivitet har indflydelse påforsøgspersonernes koncentration og hukommelse.Jacob Geday ønsker at påvise ved hjælp af PET-scanninger, hvorvidt fysisk aktivitet,f.eks. 3x15 minutters jogging fordelt over skoledagen, forbedrer indlæring og koncentrationsevne,og nedsætter problemerne med børn, der har let ADHD.Hele tankesættet bag projektet er en direkte afledning af Jacob Gedays disputats, oghan vil gerne have en fremtrædende tilgang til projektet. Af denne årsag vil det væresvært for ham samtidig at passe sin fuldtidspraksis alene. Derfor søger han om tilladelsetil at ansætte en assisterende speciallæge til 2 dage om ugen.I henhold til § 14 i overenskomst om Speciallægehjælp med Regionernes Lønnings- ogTakstnævn og Foreningen af Speciallæger kan tilladelse til ansættelse af assisterendeSamarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


6speciallæge meddeles, hvor speciallægen på grund af kronisk sygdom, fagpolitisk arbejdeeller alder (folkepensionsalder) har brug for aflastning. Der er her tale om en opstramningaf formuleringen fra den tidligere overenskomst, hvor der også var angivetsvagelighed, familiemæssige årsager, undervisningsopgaver og rekruttering/fastholdelseaf speciallæger.Er gældende for nye tilladelser givet fra 01.10.2011.Tilladelsen gives efter ansøgning til SU og under forudsætning af en række betingelser,herunder at mindst 50 % af ydelserne, der afregnes under ydernummeret, skal væreudført af den assisterende speciallæge, samt at det skal fremgå, om ansættelsen er tidsbegrænseteller der er aftalt opsigelsesvarsel.Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke umiddelbart opfylder overenskomstenskriterier for tilladelse til at ansætte assisterende speciallæge.Forud for mødet vil administrationen indhente yderligere oplysninger om forskningsprojektet- bl.a. det forventede ugentlige tidsforbrug.Administrationen anbefaler, at sagen drøftes på baggrund af samarbejdsudvalgets drøftelseunder punkt 2, om ansøgninger om assisterende speciallæger, som ikke umiddelbartopfylder overenskomstens krav.BeslutningDer gives afslag på ansøgningen.Administrationen udarbejder et svar til Geday, som godkendes af Aksel Otkjær og MetteValbjørn inden afsendelse.I svaret vil der blive lagt vægt på at samarbejdsudvalget forventer,- at man som nytiltrådt fuldtidspraktiserende speciallæge koncentrerer sin arbejdsindsatsi sin praksis- at der er en forventning om, at de praktiserende speciallæger i en rimelig udstrækningdeltager i forskningsprojekter mv, samtidig med at de driver praksis- at man ikke vurderer, at det konkrete forskningsprojekt kræver, at Jacob Geday ervæk fra sin praksis 2 dage om ugen, da selve undersøgelserne udføres af laboranter ellerandre.Bilag• Ansøgning om assisterende speciallæge, Jacob GedaySamarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


71-31-72-1097-075. Ansøgning om lokal aftale om sterilisation af mænd i speciallægepraksis ikirurgi.ResuméKirurg Søren Fristrup ansøger på vegne af kirurgerne om en lokal aftale om rammeydelsensterilisation af mænd.Ydelsen blev ved ændring af sundhedsloven om ophævelse af egenbetaling for kunstigbefrugtning mv. fra 1. januar 2012 igen en del af ydelsessortimentet. Ydelsen er dogsom tidligere en rammeydelse, der kræver beslutning i Regionsrådet.Administrationen indstiller,atder meddeles afslag på ansøgningen og at der udarbejdes analyse af kapacitetsbehov,opgavefordeling og økonomi med henblik på forelæggelse for RegionsrådetSagsfremstillingI forlængelse af Folketingets beslutning om ophævelse af egenbetaling for kunstig befrugtningmv., ansøger kirurg Søren Fristrup på vegne af deltids-/fuldtidskirurgerne iRegion Midt om § 64-aftale om sterilisation af mænd, således at rammeydelsen 5001kan anvendes i Region Midtjylland.Af ansøgningen fremgår det, at på baggrund af tidligere erfaringer, skønnes behovet tilca. 150 indgreb i hver klinik årligt.Endvidere fremgår det, at indgrebet er velegnet til udførelse i speciallægepraksis, derudovervar der i Viborg ønsket om valgmulighed for mændene samt ønske om diskretion.Ydelsen honoreres pr. 01.01.2012 med et grundhonorar på 2.292,39 kr. (Honorar2.484,95 kr.)Med 5 kirurger og en limitering på 150 ydelser pr. praksis årligt, vil udgiften til rammeydelsenbeløbe sig til 1.719.293 kr. årligt i grundhonorar.Inden Folketingets tidligere beslutning om indførelse af egenbetaling var rammeaftalenom sterilisation af mænd alene indgået af det tidligere Viborg Amt og derfor kun gældendefor en af de i alt 5 ansøgere. I praksisplanen for speciallægepraksis, som blevvedtaget af Regionsrådet i december 2009, blev det imidlertid anbefalet, at rammeaftalenudvides til hele regionen.Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


8Uanset at der med beslutningen om ophævelse af egenbetalingen sker en DUTregulering(samt forhøjelse af den økonomiske ramme i speciallægeoverenskomsten), vilnærværende ansøgning betyde en væsentlig merudgift i Region Midtjylland.Der foreligger ikke i øjeblikket nærmere vurdering af kapacitetsmuligheder på hospitalerne.Det indstilles derfor, at der gives afslag på nærværende ansøgning, men at der samtidigiværksættes en analyse af kapacitetsbehov og opgavefordeling samt økonomi på området,med henblik på forelæggelse for Regionsrådet og dermed beslutning om evt. tilslutningaf rammeydelsen.Beslutningvedtaget som indstillet.Administrationen foretager en hurtig udredning af området, hvorefter ansøgningen behandlesigen på næste møde i samarbejdsudvalget.Bilag• Ansøgning for kirurgerne i RM om § 64 sterilisation af mændSamarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


91-31-72-1324-076. Ansøgning fra øjenlæge om aftale om behandling af efterstærResuméØjenlæge Jørn Bøgh, Århus, ansøger om aftale om behandling af efterstær. Ydelsen eren rammeydelse.Administrationen indstiller,atder meddeles afslag på ansøgningen.SagsfremstillingØjenlæge Jørn Bøgh, Århus, ansøger om en § 64 aftale om behandling af efterstær ispeciallægepraksis.Af ansøgningen fremgår det, at efterstær forekommer hos 5-15 % af patienter der erblevet opereret for grå stær. Efterstær er en uklarhed der dannes i den bageste del aføjenlinsen, som ikke fjernes ved grå stær operation.Behandlingen af efterstær kan gennemføres i samme konsultation som tilstanden diagnosticeresog behandles på 2-3 minutter med YAG-laser. I øjeblikket henvises disse patientertil øjenafdeling i Århus og Holstebro, og nogle bliver herfra viderehenvist til Brædstrup/Silkeborg.I speciallægeoverenskomsten er behandling af efterstær en rammeaftale, der kan tiltrædesefter regionens beslutning.Grundhonorar for behandling af efterstær med YAG-laser, kr. 1.033,83. Evt. følgendeoperation i samme konsultation honoreres med kr. 516,92.Der har tidligere har været aftaler på området med 6 øjenlæger i Region Midtjylland,men de er blevet opsagt i forbindelse med besparelserne på praksisområdet, jvf. Regionsrådetsbeslutning i september 2010, med en bruttobesparelse, der i 2009-niveaublev anslået til i alt ca. kr. 800.000, nettoeffekt på kr. 4-600.000.Såfremt der skal indgås nye aftaler på området vil det være nødvendigt at anvise alternativebesparelser.Der kan evt. i forbindelse med en kommende praksisplanlægning findes grundlag for atetablere en ændret arbejdsdeling mellem hospitalerne og praktiserende øjenlæger påområdet. Der er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at anvise alternativebesparelser. Det indstilles derfor, at der gives afslag på ansøgningen.BeslutningSamarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


10Det blev besluttet, at operationer for efterstær drøftes i gruppen, der skal forhandle nyeaftaler om operationer for grå stær.Administrationen laver tidsplan for processenBilag• Ansøgning om aftale om behandling af efterstær, Jørn BøghSamarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


111-17-2-06-V7. Henvendelse fra øjenlæge Jens Aagaard vedrørende referater og flytning afydernummerResuméPraktiserende øjenlæge Jens Aagaard, Herning har henvendt sig til samarbejdsudvalgetvedrørende manglende referater på nettet og flytning af øjenlægeydernummer fra Herningtil Ikast.Administrationen indstiller,atorienteringen tages til efterretningSagsfremstillingPraktiserende øjenlæge Jens Aagaard har henvendt sig til samarbejdsudvalget med 2sager.1. Han har konstateret, at referaterne fra møderne i samarbejdsudvalget i september2011 og december 2011 ikke var offentliggjort på regionens hjemmeside.Han mener, at dette er i modstrid med forretningsordenen.På mødet i marts 2009 orienterede Administrationen samarbejdsudvalget om, atdagsordener og referater fremover ville blive lagt på hjemmesiden – dette er dogikke skrevet ind i forretningsordenen.Administrationen beklager, at de 2 referater ikke var blevet offentliggjort påhjemmesiden. Det er de nu.2. Jens Aagaard har hørt, at et øjenlægeydernummer i Herning er blevet besat og iden forbindelse flyttet til Ikast.Det drejer sig om, at en potentiel køber til øjenlæge Susanne Madsens praksis iHerning, ønskede at flytte klinikken til Ikast for at indgå et praksisfællesskab medøjenlægen der.Samarbejdsudvalget behandlede sagen på den lukkede del af mødet den 7. september,og bakkede i den forbindelse op om administrationens anbefaling om atgive tilladelse til forhåndsgodkendelsen.Regionsrådet gav den endelige forhåndsgodkendelse på det lukkede møde den28. september 2011.Jens Aagaard stiller nogle konkrete spørgsmål:Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


12• Er det et punkt, der vanligvis hører hjemme på den lukkede dagsorden?Da der var tale om en forhåndsgodkendelse til en potentiel køber, mener administrationen,at det var korrekt, at sagen blev behandlet på lukkede møder i samarbejdsudvalgetog regionsrådet.• Det forlyder at ydernummeret er flyttet til Ikast, er det rigtigt?Regionsrådet besluttede, at give tilladelse til at ydernummeret flyttes de 14 km.fra Herning til Ikast, idet der så er sikret en praktiserende øjenlæge i området.Susanne Madsen havde ikke andre interesserede købere på hånden.• Er det, i givet fald, i overensstemmelse med regionens specialeplan yderligere atforskyde speciallæge dækningen af befolkningen mod øst?Administrationen skønner at en flytning på 14 km. ikke forskyder speciallægedækningenpå en problematisk måde. Regionsrådet godkendte flytningen.• Er regionsrådet i givet fald orienteret om denne omplacering af ydernumre?Regionsrådet godkendte flytningen på det lukkede møde den 28. september2011.• Skal det det, eller har samarbejdsudvalget kompetence til at flytte rundt på placeringenaf ydernumre i regionen?Samarbejdsudvalget har ikke kompetence til at flytte rundt på ydernumre, dethar regionsrådet. Administrationen valgte i den konkrete sag at høre samarbejdsudvalgetforud for behandling i regionsrådet.• Er det ikke sådan at ledige ydernumre skal slås op?Ledige ydernumre skal slås op. I den konkrete sag, var der ikke tale om et ledigtydernummer, da Susanne Madsen fortsat praktiserede. Derfor var der tale om enganske almindelig praksishandel.• Kan en ansøger forbeholde sig ret til anonymitet frem til åbning af klinik?En køber af en praksis kan selv bestemme, hvornår vedkommende føler det hensigtsmæssigtat offentliggøre handlen.• Jens Aagaard er bekendt med at regionen har besluttet ikke at besætte det ledigeydernummer i Viborg, og spørger om, hvori forskellen på de 2 situationer er.Endvidere skriver han, at regionen spurgte de eksisterende praksis, om de kunneyde mere forud for beslutningen om ikke at forsøge at genbesætte ydernumretfor nuværende.Den nævnte øjenlægepraksis i Viborg lukkede uden, at det lykkedes ejeren atfinde en køber. Derfor skulle regionen tage stilling til, om den skulle slås op, hvilketikke var ikke tilfældet i forbindelse med at Susanne Madsen afhændede sinSamarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


13praksis. Regionsrådet besluttede, at afvente revideringen af praksisplanen før dertages stilling til, om det ledige ydernummer i Viborg skal genbesættes, flyttes ellernedlægges.Regionen spurgte ikke de eksisterende praksis, om de kunne yde mere forud forbeslutningen. Beslutningen blev primært taget på baggrund af en analyse af befolkningstalog antal praktiserede øjenlæger i området.Administrationen skriver til Jens Aagaard og redegør for ovenstående.BeslutningVedtaget som indstilletBilag• Brev fra øjenlæge vedrørende flytning af ydernummer mv.Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


141-17-0-6-06-V8. Administrationsgrundlag tutorpraksis og assisterende speciallægerResuméSamarbejdsudvalget besluttede på det sidste møde, at der gives tilladelse til at tutorpraksiskan ansætte en assisterende speciallæge 2 dage om ugen i de perioder hvor demod forventning ikke får en uddannelseslæge.I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et administrationsgrundlag,således at tilladelsen kan gives administrativt, hvis kriterierne er opfyldte.Administrationen indstiller,atadministrationsgrundlaget godkendesSagsfremstillingSamarbejdsudvalget besluttede på det sidste møde, at der gives tilladelse til at tutorpraksiskan ansætte en assisterende speciallæge 2 dage om ugen i de perioder hvor demod forventning ikke får en uddannelseslæge. Tilladelsen gælder alene i de situationer,hvor uddannelseslægen overhovedet ikke kommer og altså ikke, hvis uddannelseslægener i praksis i en del af den forventede periode.I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et administrationsgrundlag,således at tilladelsen kan gives administrativt, hvis kriterierne er opfyldte.BeslutningVedtaget som indstilletBilag• Administrationsgrundlag assisterende speciallægeSamarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


151-30-72-57-129. Status på arbejdet med mulighederne for forhandling af råderumResuméAdministrationen orienterer om status på arbejdet med at implementere speciallægeoverenskomstensmuligheder for forhandling af 20 % af de praktiserende speciallægerskapacitet.Administrationen indstiller,atorienteringen tages til efterretningSagsfremstillingSom bekendt er der i den nye overenskomst for praktiserende speciallæger nogle muligheder,som det vil være relevant at indtænke i den fremtidige planlægning af den ambulanteaktivitet i Region Midtjylland. F.eks. får regionen større indflydelse på anvendelsenaf kapaciteten i speciallægepraksis. Det er bl.a. aftalt, at der friholdes 20 % af den enkeltespeciallæges kapacitet, som regionerne og de praktiserende speciallæger forpligtestil at indgå lokale aftaler om, hvad skal bruges til.De nye muligheder er blevet drøftet på Klinikforum (ledelsesforum for cheflæger, repræsentanterfra administrationen og fra hospitalsledelser i Region Midtjylland) og på StrategiskSundhedsledelsesforum (mødeforum for regionens hospitalsledelser, sundhedsområdetsdirektør og vicedirektør).Det er besluttet, at der igangsættes overvejelser og udarbejdes aftaleforsalg inden fordermatologi, neurologi og psykiatri (både voksen samt Børne- og Ungdomspsykiatrien),som skal give erfaringer og danne grundlag for det videre arbejde med de øvrige specialer.Der etableres pilotprojekt-arbejdsgrupper, hvor cheflæge for psykiatrien, Centerchef fraKræft- og Inflammationscentret (som Dermatologisk Afdeling er en del af) og Centerchefpå Hoved-Neuro-Centret som formænd. Disse arbejdsgrupper skal komme med konkreteforslag til aftaler for de 3 specialer.Derudover afholdes en workshop hvor relevante interessenter fra hospitalerne og repræsentanterfra de praktiserende speciallæger drøfter mulighederne inden for de øvrigespecialer og kommer med konkrete forslag til undersøgelser/behandlinger/operationer,hvor det er relevant at inddrage de praktiserende speciallægers kapacitet.På baggrund af forslagene tages der stilling til, hvilke områder regionen vurderer, det vilvære hensigtsmæssigt at fortsætte med.Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


16Der tages derefter initiativ til forhandlinger og aftaler med speciallægerne om de konkreteforsalgBeslutningVedtaget som indstillet.Speciallægerne gør opmærksom på, at hvis de skal bruge op til 20 % af deres aktivitetpå andre ting, end de gør i dag, er der en stor risiko for at ventetiden stiger for en del afderes andre patienter.I forbindelse med forhandlinger om konkrete aftaler ønsker de praktiserende speciallæger,at der deltager en fra bestyrelsen sammen med repræsentanten fra FaPS, der ihenhold til overenskomsten skal deltage.Speciallægerne foreslår, at specialerådene inddrages i den faglige vurdering af forslagenetil råderumsaftaler.Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


171-31-72-4-0710. Henvendelse vedrørende henvisning til praktiserende psykiatereResuméFormanden for PLO-M Bruno Meldgaard har modtaget en henvendelse fra en almentpraktiserende læge vedrørende problemer med at få henvist en patient til enten praktiserendebørne- og ungdomspsykiater eller voksen psykiater.Administrationen indstiller,atorienteringen tages til efterretningSagsfremstillingFormanden for PLO-M Bruno Meldgaard har modtaget en henvendelse fra en almentpraktiserende læge vedrørende problemer med at få henvist en patient til enten praktiserendebørne- og ungdomspsykiater eller voksen psykiater.Patienten er en pige/kvinde født i september 1994 blev i december 2011 henvist til voksenpsykiater,da hun havde brug for udredning for depression med henblik på eventuelmedicinsk behandling - det er en specialistbehandling at ordinere antidepressiv medicintil børn og unge.Patienten var på henvisningstidspunktet 17 år og 3 måneder gammel. Lægen valgte athenvise til voksenpsykiater, da hun kender den lange ventetid ved B&U-psykiatere. De 2psykiatere, patientens mor ringede til, vil ikke skrive hende op til en tid, da hun ikke varfyldt 18 år. Hun kunne heller ikke skrives op til at få en tid, så snart hun er fyldt 18 år.Derefter sendte lægen en henvisning til B&U-psykiater (da patienten var 17 år 4 mdr.),men B&U-psykiateren skriver tilbage, at hun ikke vil skrive patienten op til en tid, da hunhar 1 års ventetid, og så vil patienten ikke længere være hørende til hendes speciale.Fra 1. januar 2009 er der indført ens aldersgrænser mellem Region Midtjyllands BørneogUngdomspsykiatrisk Center og de voksenpsykiatriske afdelinger i hele Region Midtjylland.Patienter, som på henvisningstidspunktet er under 18 år, behandles i Børne- ogUngdomspsykiatrisk Center ind til patienten fylder 21 år. Dernæst overtager voksenpsykiatrienansvaret for behandlingen. Patienter, som på henvisningstidspunktet er fyldt 18år, behandles i voksenpsykiatrien.Det er administrationens vurdering, at børne- og ungdomspsykiateren kunne/burde havetaget patienten. Psykiatriledelsen er enig i denne opfattelse.Administrationen skriver til de praktiserende børne- og ungdomspsykiatere og voksenpsykiatere, for at henlede opmærksomheden på aldersdelingen. Samtidig orienteresSamarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


18Bruno Meldgaard om, at samarbejdsudvalget på speciallægeområdet er blevet orienteretom sagen, og at administrationen skriver til de relevante speciallæger.Beslutningvedtaget som indstillet.Administrationen orienterer den alment praktiserende læge, som har bragt sagen op.Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012


191-01-72-9-1011. EventueltSagsfremstillingPraktiserende neurolog Erik Lehfeldt gjorde opmærksom på, at han oplever en rækkeproblemer med de firmaer regionen har indgået aftaler om scanninger med. Bl.a. er derproblemer med at kommunikere elektronisk, og nogle foretager også faglige vurderingeraf undersøgelserne, hvilket medfører, at nogle patienter forventer flere undersøgelserhos det implicerede firma.Erik Lehfeldt beskriver problemstillingen nærmere og sender den til Claus Meldgaard, derviderebringer den til de relevante aktører i regionen.Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 29. februar 2012

More magazines by this user
Similar magazines