12.07.2015 Views

Det nye hospital i vest - Region Midtjylland

Det nye hospital i vest - Region Midtjylland

Det nye hospital i vest - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Det</strong> <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> i <strong>vest</strong>Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herningog nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


IndholdIndledning............................................................................3Sammenfatning...................................................................4<strong>Det</strong> <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong>..................................................................6Udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning............................8Nybyggeri i Gødstrup........................................................16Økonomi............................................................................24<strong>Det</strong> <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> i VestSammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning og for nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup.Analyser og beregninger er foretaget af COWI A/S. Konsulenterne har løbende fået bistand i dataindsamling af en koordinationsgruppebestående af kontaktpersoner fra <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, fra Hospitalsenheden Vest og fra Herning KommuneTilsvarende har en følgegruppe med repræsentanter fra <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, fra Hospitalsenheden Vestjylland og fra Herning Kommune somplanmyndighed fulgt arbejdet og sikret, at de ønskede sammenligningsparametre er blevet belyst.Fotos:Ulrik Jantzen (s.20, s.25 og s.27)Luftfoto:DDO®land2008. Copyright COWIKort:Grundmateriale © copyright Kort & Matrikelstyrelsen. Reproduceret i henhold til tilladelse G11-98.Dato: Maj 2009Gengivelse af illustrationer må kun ske med COWIs tilladelse.2 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


DET NYE HOSPITAL I VEST:IndledningBaggrund og formål<strong>Region</strong>srådet i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har besluttet,at der skal bygges et nyt <strong>hospital</strong> i Vestjylland.<strong>Region</strong>srådet har den 18. juni 2008 besluttet, at<strong>hospital</strong>et skal placeres i Gødstrup 6 km. nord<strong>vest</strong>for Herning. Regeringens rådgivende udvalg har inovember 2008 konkluderet, at en samling af <strong>hospital</strong>ernei Vestjylland støttes, men at der ikke på detforeliggende grundlag er rationale for at realiseredet påtænkte byggeri ved Gødstrup. <strong>Det</strong> rådgivendeudvalg konstaterer, at <strong>hospital</strong>et i Herning formentliger velegnet til udbygning.På denne baggrund har <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> igangsaten analyse af rationalerne for nybyggeri i Gødstrupog udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning. Kommissorietfor udarbejdelse af sammenligningsgrundlagetblev godkendt på forretningsudvalgsmødetden 24. februar 2009.Denne rapport er udarbejdet af COWI A/S for<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> og beskriver fordele og ulemperved de to løsninger på en række kvantitative ogkvalitative parametre.Proces og metodeIndledningsvis er rammer og forudsætninger for det<strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> fastlagt. På baggrund af tilbagemeldingenfra det rådgivende udvalg er der foretaget enregulering af nogle af forudsætningerne bag <strong>Region</strong><strong>Midtjylland</strong>s oprindelige beregninger, f.eks. vedrørendeforventninger til liggetidsreduktion, vækst iambulant aktivitet, åbningstider m.v. Derudover erdet rådgivende udvalgs forslag til kvadratmeterpriseranvendt som forudsætning. Arealstandarderog brutto/netto-faktor er anvendt som foreslået afDanske <strong>Region</strong>er. Samlet betyder det, at indhold ogarealer er ændret i forhold til de i 2008 udarbejdedeprospekter, som blev fremsendt til det rådgivendeudvalg. Forudsætningernes relevans er ikke vurdereti forhold til det konkrete projekt.Ud fra det beregnede areal og indhold af det <strong>nye</strong><strong>hospital</strong> er foretaget volumen- og mulighedsstudierfor begge de to placeringer. <strong>Det</strong> er i den forbindelsevurderet, hvorledes de eksisterende rammer på <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning kan udbygges til at rummede ønskede funktioner på en funktionel måde.Herudover er forhold som patientsikkerhed og-service og kvalitet vurderet, ligesom afledte effekteraf de to mulige byggeprocesscenarier, som f.eks.trafikbelastning og parkeringsforhold, byplanmæssigeog arkitektoniske forhold er beskrevet.Fordele og ulemper ved de to løsningsmuligheder ervurderet på følgende områder: Patienter og pårørende (service, sikkerhed,tilgængelighed, kvalitet, overskuelighed oglogistik) Drift (logistik, driftsomkostninger, totaløkonomiskeovervejelser) Personale (arbejdsmiljø, rekruttering, uddannelse,servicetilbud, tilgængelighed herunderparkering) Lokalområdet (trafik- og parkeringsbelastning,adgangsforhold, infrastruktur, gener i byggeperioden,plangrundlag) Byggeprocessen (byggelogistik, anlægsetaperog – økonomi, tidsmæssige aspekter).Økonomisk er foretaget en vurdering af værdi ogmulig indtægt ved salg af eksisterende matrikler ogbygninger, samt køb af byggegrunden i Gødstrup.For de beregnede funktionsarealer for det <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong>er omkostninger til anlæg, inventar og udstyrsamt øvrige omkostninger beregnet. Tilsvarendeberegning er udført for ombygning af det eksisterende<strong>hospital</strong>.Der er foretaget en overordnet totaløkonomiskbetragtning i forhold til de nævnte omkostningersamt overordnede betragtninger omkring muligedriftsbesparelser. Mulighed for opnåelse af driftseffektiviseringerved de to løsninger er vurderet.Tidsplan for opgavenAnalysen er foretaget i perioden 13. marts 2009 til25. maj 2009.LæsevejledningDenne rapport indeholder, udover denne indledningog en efterfølgende sammenfatning, 4hovedkapitler. Først beskrives forhold gældendefor begge placeringer. Herefter beskrives først enmulig udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning ogdernæst et muligt nybyggeri i Gødstrup. Af hensyntil overskueligheden er totaløkonomiske overvejelsersamlet til sidst, hvor anlægs- og driftsøkonomiskekonsekvenser for begge muligheder er beskrevet.For mere detaljerede beregninger og metodebeskrivelsehenvises til den særskilte bilagsrapport, somoffentliggøres sammen med denne rapport.Indledning – 3


:Sammenfatning<strong>Det</strong> <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong>Kapacitet og dimensioner for det <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> erberegnet, dels på baggrund af forudsætningersom i screeningsmaterialet, der blev sendt til detrådgivende udvalg i august 2008, og dels efter justeringaf nogle af forudsætningerne efter udvalgetstilbagemelding.Ændringer i forudsætningerne vedrører yderligerereduktion i liggetid, lavere forventet vækst i ambulantebehandlinger, øget åbningstid samt laverekvadratmeterpriser. Der er ikke i dette projekt tagetstilling til relevansen af de ændrede forudsætninger.På baggrund af forudsætningerne er det <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong>saktiviteter og arealmæssige behov beregnet.Resultaterne af beregningerne fremgår af tabellennedenfor. Model 1 i tabellen angiver resultatermed de oprindelige forudsætninger, mens model 2angiver resultaterne med de <strong>nye</strong> forudsætningerResultaterne er udmøntet i volumenmodeller forhenholdsvis udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herningog nybyggeri i Gødstrup. På begge lokaliteterdanner model 2 udgangspunktet for volumenmodellerne,mens konsekvenser af model 1 er angivetsom en udvidelsesmulighed.<strong>Det</strong> <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> i Vest Udbygning af Nybyggeri i<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et HerningGødstrupNødvendigt areal (brutto) 179.000 m 2 163.700 m 2- heraf nybyggeri (brutto) 137.750 m 2 163.700 m 2- heraf renoveret (brutto) 41.250 m 2 ingenAnlægsin<strong>vest</strong>ering 4,967 mia. kr. 4,097 mia. kr.- heraf grund (køb, salg) 0,120 mia. kr. -0,390 mia. kr.- heraf anlæg 0,324 mia. kr. 0,152 mia. kr.- heraf byggeri 4,491 mia. kr. 4,335 mia. kr.- heraf afledte omkostninger 0,032 mia. kr. ingenByggetid 11-12 år 7-8 årSkønnet driftsbesparelse 4,6 % 6 %<strong>Det</strong> <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> i Vest Udbygning af Nybyggeri i<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et HerningGødstrupVejanlæg 94 mio. kr. 172 mio. kr.Driftstab i byggeperioden 29 mio. kr. ingen<strong>Det</strong> <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> i Vest Model 1 Model 2Somatiske indlæggelser pr. år (antal) 53.917 53.917Gennemsnitlig liggetid (antal dage) 3,45 2,91Psykiatriske indlæggelser pr. år (antal) 1.245 1.245Ambulante besøg pr. år (somatik) 396.782 348.054Somatiske senge (antal) 629 532Psykiatriske senge (antal) 83 83Trafik til og fra <strong>hospital</strong>et (biler/dag) 11.000-11.500Parkeringsbehov (antal pladser) 2.500-2.550Bruttoareal (m 2 ) 186.200 163.700Sammenligning<strong>Det</strong> er muligt at opføre <strong>hospital</strong>et på begge placeringer.Dog kræver en udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning, at der tillægges ekstra areal til den eksisterende<strong>hospital</strong>smatrikel og at der dermed erhvervesen række ejendomme. En placering i Gødstrup givergode muligheder for udformning og placering oggode fremtidige udvidelsesmuligheder.Et nybygget <strong>hospital</strong> i Gødstrup vil kunne opføresmed en lavere anlægsin<strong>vest</strong>ering end en udbygningi Herning. Differencen er ca. 870 mio. kr.,hvoraf mere end halvdelen udgøres af forventedeindtægter fra salg af ejendom i Herning. 150 mio. kr.skyldes højere udgifter til P-anlæg som en følge afdet begrænsede areal.Estimatet på udbygning af <strong>hospital</strong>et i Herningbaserer sig på genanvendelse af ca. 40.000 m 2 afdet eksisterende <strong>hospital</strong>. Disse arealer kan ikke anvendesligeså effektivt som nybyggede m 2 , hvorfordet samlede areal bliver større.Anlægsperioden forventes at være 50 % længere iHerning i forhold til i Gødstrup.Med den skitserede løsning vil standarden på <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning blive næsten på niveau med4 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


DET NYE HOSPITAL I VESTet nybygget <strong>hospital</strong>. Dog lægger de eksisterendebygninger en begrænsning på logistiske mulighederog fleksibilitet, som kan værdisættes i en årlig driftseffektiviseringi Gødstrup på 18,4 mio. kr.Herudover vil der være en række afledte omkostningerknyttet til de to projekter. Nogle af dissekan kapitaliseres, mens andre må vurderes påkvalitative parametre.I forhold til patienter og pårørende er det muligtved begge lokaliseringer at skabe tilfredsstillendeparkeringsforhold i forhold til det aktuelle behov.<strong>Det</strong> er også muligt at skabe overskuelighed og godtilgængelighed for patienter og pårørende beggesteder. <strong>Det</strong> er en fordel ved udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning, at der er nærhed til eksisterendeservicefaciliteter i kraft af den centrale placering iHerning Midtby. Gødstrup ligger længere væk fraeksisterende servicefaciliteter. Til gengæld medførerden centrale beliggende i Herning, at det ikke ermuligt at placere <strong>hospital</strong>et i grønne omgivelser. <strong>Det</strong>er der god mulighed for i Gødstrup.For personalet er der ved begge placeringermulig hed for at skabe gode arbejdsforhold. Ved udbygningaf <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning er der en visrisiko for, at halvdelen af personalet vil opleve detnegativt at skulle flytte ind i en eksisterende kulturknyttet til stedet. Ved etablering af et nyt <strong>hospital</strong>i Gødstrup vil hele personalet flytte sammen i <strong>nye</strong>omgivelser.Også personalet vil opleve god tilgængelighed ibegge placeringer, ligesom det er muligt at skabetilfredsstillende parkeringsforhold. <strong>Det</strong> kan forventesat personalet vil sætte pris på at placeringen iHerning ligger meget centralt i forhold til HerningMidtbys servicefaciliteter.For begge placeringer gælder, at det vil værenødvendigt at in<strong>vest</strong>ere i infrastruktur for at tilvejebringeen god tilgængelighed til <strong>hospital</strong>et. Der skalligeledes for begge lokaliseringer tilvejebringes etnyt plangrundlag. Da <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning eromgivet af tæt bebyggelse kan lokalområdet oplevegener om følge af anlægsarbejdet. I Gødstrup vil dervære mulighed for at tilrettelægge anlægsarbejdet,så lokalområdet ikke påvirkes i nævneværdig grad.<strong>Det</strong> vil være muligt at ibrugtage de enkelte etaper iHerning undervejs i anlægsfasen, mens det ikke vilvære hensigtsmæssigt at flytte alle <strong>hospital</strong>saktivitetertil Gødstrup før hele projektet er afsluttet.I anlægsfasen kan de eksisterende <strong>hospital</strong>erfortsætte uændret, hvis der bygges et nyt <strong>hospital</strong>i Gødstrup, mens det vil være nødvendigt at skulleforstyrre den eksisterende <strong>hospital</strong>sdrift ved udbygningi Herning.<strong>Det</strong> vil være vanskeligt at skaffe plads til en udvidelseaf <strong>hospital</strong>aktiviteterne i Herning, mens derer god plads til eventuelle fremtidige udvidelser iGødstrup.Fordele og ulemper Udbygning af Nybyggeri i<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning GødstrupPatienter og pårørendeNærhed til eksisterende servicefaciliteter + -Parkeringsforhold + +Tilgængelighed + +Overskuelighed + +Grønne omgivelser - +PersonaleforholdArbejdsmiljø + +Parkering + +Nærhed til eksisterende by + -Tilgængelighed + +LokalområdetTrafikbelastning - -Gener i byggeperioden - +ByggeprocessenMulighed for etapevis udbygning og ibrugtagning + -Uforstyrret <strong>hospital</strong>sdrift i byggeperioden - +UdbygningMulighed for fremtidig udbygning - +Sammenfatning – 5


:<strong>Det</strong> <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong>Forudsætninger anvendti screeningsmaterialet<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> fremsendte i august 2008 ensamt beregning af kapacitet og dimensionering.Forudsætningerne fremgår af tabellen nedenfor.Ajourføring af screeningsmaterialetOvenstående beregninger er gentaget af COWIi 2009 på stort set samme forudsætninger, menstigning i antallet af ældre. Tabellen nedenfor viserden demografiske udvikling.screeningsrapport til regeringens ekspertudvalg.Rapporten beskrev indhold, areal og økonomirelateret til opførelse af et nyt <strong>hospital</strong> i Gødstrup,som erstatning for <strong>hospital</strong>erne Herning, Holstebroog Ringkøbing.Forudsætningen for screeningsmaterialet var enfremskrivning af den demografiske udvikling til 2018,Analysen i screeningsmaterialet konkluderer at<strong>hospital</strong>et skal varetage: 53.421 somatiske og1.335 psykiatriske indlæggelser pr. år 325.199 ambulante somatiske besøg 621 somatiske og 82 voksenpsykiatriske senge 187.000 m 2 brutto.med en forøgelse af patientunderlaget, idet det <strong>nye</strong><strong>hospital</strong> dimensioneres, så det kan rumme hele dennuværende Hospitalsenheden Vest, såfremt dettemåtte blive nødvendigt. Indhold af specialer fastholdessom i dag bortset fra den planlagte tilvækst medstrålebehandling af kræftpatienter.Fremskrivningen tilsiger stort set status quo ibefolkningsantallet i området, men med en kraftigAnalysens resultat er: 53.917 somatiske og1.245 psykiatriske indlæggelser pr. år 396.782 ambulante somatiske besøg 629 somatiske og 83 voksenpsykiatriske senge 186.500 m 2 brutto.Denne model er i de videre beregninger angivetsom model 1.Reduktion Reduktion Vækst i Åbningstid Åbningstidi liggetid i liggetid ambulante for ambulante for ambulantemedicin Kirurgi ydelser frem områder områderpr. år pr. år til 2018 (dage pr. år) (timer pr. dag)2 % 1 % 71 % 220 6Forudsætninger i screeningsrapport.Arealstandarder og brutto/netto-faktor er benyttet som anbefalet af Danske <strong>Region</strong>er .Ændring 2008-2018 i procentKommune i optageområde 0-17 år 18-64 år 65+ år SumHerning -5,2 % -1,2 % 33,0 % 2,8 %Holstebro -4,9 % -2,8 % 35,5 % 2,6 %Ikast-Brande -5,0 % -2,3 % 35,6 % 2,8 %Lemvig -24,0 % -13,2 % 23,4 % -9,1 %Ringkøbing-Skjern -8,9 % -3,9 % 29,7 % 0,3 %Struer -11,7 % -9,2 % 41,4 % -1,4 %Fremskrivningsprocent -7,8 % -3,7 % 33,0 % 1,0 %Demografisk udvikling i det vedtagne optageområde.Data i skemaet er af hensyn til overskueligheden sammentrukket ud fra fremskrivning på 1-års intervaller.Demografiske data: Danmarks Statistik.Optageområde for Hospitalsenheden Vest.6 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


Nye forudsætningerPå baggrund af tilbagemelding fra det rådgivendeudvalg har <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> bedt om at få laveten supplerende beregning. Forudsætningerne –svarer til det rådgivende udvalgs forudsætningerom liggetid, åbningstider og behov for ambulantebehandlinger – fremgår af tabellen nedenfor.Reduktion Reduktion Vækst i Åbningstid Åbningstidi liggetid i liggetid ambulante for ambulante for ambulantemedicin Kirurgi ydelser frem områder områderpr. år pr. år til 2018 (dage pr. år) (timer pr. dag)4 % 2 % 50 % 245 7Forudsætninger for den supplerende beregning.Øvrige forudsætninger inklusive arealstandarder er uændret.Analysen konkluderer at <strong>hospital</strong>et skal varetage: 53.917 somatiske og1.245 psykiatriske indlæggelser pr. år 348.054 ambulante somatiske besøg 532 somatiske og 83 voksenpsykiatriske senge 164.000 m 2 brutto.Denne model er i de videre beregninger angivetsom model 2. Udover de anførte m 2 <strong>hospital</strong>sfunktionerer der behov for op til 20.000 m 2 boligarealtil ansatte. Disse m 2 er ikke medtaget i de videreberegninger.Trafik til og fra det <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong>Beregning af den forventede fremtidige trafik tilHospitalsenheden Vest tager udgangspunkt i dataom <strong>hospital</strong>ets forventede aktivitet i model 2.Med det angivne aktivitetsniveau både i model 1 og2 vurderes, at Hospitalsenheden Vest vil skabe enhverdagsdøgntrafik på 11.500-11.500 biler/døgn:De mere detaljerede beregninger og forudsætningerfremgår af bilagsrapporten.Herning Kommune har beregnet at det eksisterende<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning skaber en hverdagsdøgntrafiksvarende til ca. 5.000 biler/døgn. <strong>Det</strong>må således forventes at Hospitalsenheden Vest vilskabe en trafikvækst svarende til ca. 6.500 biler/døgn.ParkeringUd fra de forventede aktiviteter i model 2 er derogså gennemført en beregning af behovet forparkeringspladser.Parkeringsbehovet for det udbyggede <strong>hospital</strong>i model 2 er således beregnet til ca. 2.500 p-pladser.I model 1 med den større udbygning, vil det beregnedebehov for parkeringspladser være øget med50 pladser.<strong>Det</strong> <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> – 7


:UDBYGNING AF<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et HerningBeskrivelse af lokalområdet<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning er placeret i den centraledel af Herning by. Hospitalet er bygget op omkringhovedbygningen til det gamle <strong>hospital</strong> fra omkring1910. Siden er <strong>hospital</strong>et løbende udvidet med flerebygninger. Hospitalsgrunden er afgrænset at Gl.Landevej mod nord, Skolegade mod øst, Overgademod syd og Møllegade mod <strong>vest</strong>, og omfatter i altca. 10 ha.Grunden indeholder i øjeblikket ca. 92.000 m 2 etagemeter<strong>hospital</strong>sbyggeri, heraf er 5.500 m 2 under opførelsetil ny stråleterapi. Bygningshøjder er mellemto og fire etager. I helhedsplanen fra 2007 er vurdereten restrummelighed på 5.000 m 2 efter gældendelokalplaner til en bebyggelsesprocent på 110.Da en samling af Hospitalsenheden Vest på deneksisterende matrikel vil give en tilvækst på mellem72.000 og 95.000 m 2 vil udvidelsen betyde envæsentlig forhøjelse af etageantallet generelt ogen meget høj bebyggelsesprocent. <strong>Det</strong> er derforforudsat at planlægningsarealet udvides mod sydtil Rolighedsvej og mod øst til Skolegade, såledesat arealet omfatter i alt ca. 13 ha. <strong>Det</strong>te giver denfordel at arealer, som ikke i dag anvendes til <strong>hospital</strong>sformål,giver ekstra plads til funktionsrokader ibyggeperioden.Planlægningsarealet rummer ca. 60 ejendomme/ejerlejligheder, som ikke tilhører <strong>hospital</strong>et i dag.<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et ligger relativt højt, med moderateterrænfald mod nord, øst og syd og en mindreterrænstigning mod <strong>vest</strong>. Inde på området er der etmarkant terrænspring på ca. tre meter, som betyderat bygningernes højde opleves forskelligt set fraforskellige vinkler.Den østlige afgrænsning af <strong>hospital</strong>sområde –Skolegade – fremtræder i dag som en boliggade,der enkelte steder brydes af større byggeri eller parkeringspladser.Centralt i gaden findes indkørslen tilden ældste del af <strong>hospital</strong>et.Mod nord er Gl. Landevej på strækningen ud for deteksisterende <strong>hospital</strong> præget af <strong>hospital</strong>ets storebygningsvolumener. Gl. Landevej er hovedadgangsvejentil det eksisterende <strong>hospital</strong>. Der er adgangbåde for ambulance- og varetransport samt adgangtil en stor del af de eksisterende p-pladser.Mod <strong>vest</strong> fremstår Møllegade som en naturligafgrænsning af Hospitalskarréen.Rolighedsvej udgør den nordlige afgrænsning afHernings centrale butiksområder. Gaderummetbærer præg heraf med større grad af bebyggelse oggenerelt en højere etagehøjde.Omkring <strong>hospital</strong>ets område findes flere høje bygninger,blandt andet Codanhus på 13 etager modsyd, Herning Kirke mod øst. Mod sydøst forventesDGI Parken Herning færdigudbygget i efteråret8 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


DET NYE HOSPITAL I VEST2010, blandt andet med et punkthus på 13 etagermed en højde på 48 meter. Herning Kommunehar oplyst, at der er planer om generelt at tilladehøjere byggeri i bymidten jvf. Herning KommunesHøjhuspolitik. Aktuelt planlægges opførelse af ethøjhusbyggeri øst for Møllegade.Nord, <strong>vest</strong> og øst for <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et er bystrukturenåben og lav og præges af villabebyggelse medenkelte højere bygninger. Mod syd fortættes byenog den generelle etagehøjde øges.Omkring <strong>hospital</strong>et er krydsene Møllegade/Rolighedsvej,Rolighedsvej/Skolegade, Skolegade/H.C. Ørstedsvejog Skolegade/Gl. Landevej signalregulerede,mens der er etableret en rundkørsel i krydset mellemGl. Landevej og Møllegade. Samtlige adgangsveje til<strong>hospital</strong>ets parkeringspladser er vigepligtsregulerede.ProjektbeskrivelseUdgangspunktet for den skitserede model er, at enudbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning skal væresammenlignelig med et nybyggeri i Gødstrup. <strong>Det</strong>teunderstøttes ved anvendelsen af en relativ højrenoveringsstandard. Således beskrives en model,som vil være næsten på højde med den kvalitetsstandard,der forventes i et nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri. Derplanlægges således også med et-sengsstuer til allepatienter.Med henblik på at sikre kvalitet og fleksibilitet i detfremtidige <strong>hospital</strong> er de eksisterende bygningervurderet ud fra stand, funktionalitet og tilpasningsdygtighed.Når <strong>nye</strong> arealstandarder overføres til deteksisterende byggeri, medfører dette et tab af funktionsarealpå grund af konstruktive forhold, som ikkekan ændres. F.eks. vil et stort rum ikke altid kunnedeles i to, og derfor medføre øget arealforbrug, ellermindre rum vil savne anvendelsesmuligheder.Andre steder vil bygningsbredder betyde, at kravtil dagslys ikke kan overholdes, og at arealersanvendelsesmuligheder derfor reduceres. <strong>Det</strong>te skalnaturligvis bearbejdes i det endelige projekt, menvil på dette tidlige planlægningsstade betyde, at derskal tages højde for en reduceret arealeffektivitet.De eksisterende behandlingsbygninger mod <strong>vest</strong>har en funktionel indretning, som understøtter engod logistik. Bygning erne er opført inden for desidste 16 år og rummer fleksibilitet for anvendelse tilforskellige typer af hos pitalsfunktioner. Beliggenhedenpå grunden betyder, at arealerne med fordel kanbenyttes til behandlingsfunktioner i tilknytning til denfælles akutmodtagelse. For at opnå fremtidssikredearealstandarder særligt på operationsfaciliteter er detnødvendigt, at reducere antallet af operationsstuer ibygningerne i forhold til i dag.Sengebygningerne midt på grunden har en velfungerendelogistik og en rimelig vedligeholdelsesstandard.Bygningerne er opført i 1969 og besidder ikke heltden ønskede fleksibilitet. <strong>Det</strong> betyder at arealeffektivitetenaf bygningerne er lavere, end det som kanopnås med <strong>nye</strong>re bygninger. Bygningernes centraleplacering og volumen betyder dog, at det vil værevanskeligt at nedrive dem. <strong>Det</strong> vil desuden værevanskeligt at etablere en fornuftig logistik mellembe handling og midlertidige sengebygninger i denAKUT MODTAGELSE2 etagerSENGE14 etager (ex. udvidelse)LABORATORIER5 etagerPSYKIATRI2 og 3 etagerBEHANDLING6 og 11 etager ADMINISTRATION OG HOTEL5 etagerPPperiode, hvor bygninger nedrives og genopføres.Derfor er det vurderet at bygningerne skal bevares,men at de i fremtiden anvendes til ambulantvirksomhed, hvilket er den funktion som giver denbedste arealeffektivitet.PPUdbygning i Herning – 9


Midt på områdets østlige del er de oprindelige<strong>hospital</strong>sbygninger placeret. Bygningerne er opførtmodellen bibeholdes bygningerne, men anvendes tiladministrative formål som kontorer og undervisning.omkring 1910 og er dermed nogle af de ældstebygningsværker i Herning by. De besidder derforbåde for kommunen og for <strong>hospital</strong>et en affektionsværdi.Bygningerne har en rimelig vedligeholdelsesstandard,men er funktionelt og logistisk ikke egnettil patientformål og har en lav arealeffektivitet. IResten af bygningsmassen forudsættes i modellennedrevet og erstattet med nyt byggeri – i alt 55 % afden eksisterende bygningsmasse. Den nordøstligedel af området er ikke forsynet med tunnelsystemerog besværliggør en samlet logistikløsning. Andre deleHospitalsfunktioner Bruttoareal (m 2 )Senge 36.000Hotel 1.700Behandling 32.000Kontorer m.m. 22.000Psykiatri 17.000Onkologi 10.000Forsyning og service 31.000Diagnostik Laboratorier 7.000Billeddiagnostik 7.000I alt 163.700Heraf eksisterende areal (41.250)Ekstra pga. lav arealeffektivitet 15.300Model 2 i alt 179.000Fremtidig udvidelsesmulighed 22.500Model 1 i alt 201.500Visualiseret areal Herning.nedrives med henblik på at opnå en mere logisk ogsammenhængende placering af <strong>hospital</strong>sfunktioner.I den konkrete planlægning af udbygning af <strong>hospital</strong>etkan enkelte af de eksisterende bygninger vise sigat kunne bevares og integreres i en samlet løsning.Der er ud fra en overordnet betragtning set bort fradette i modellen, idet omkostningerne ved at byggeuden om bygningerne og lave specialløsninger tilintegrering af mindre eksisterende bygninger forventesat svare til at bygge nyt.Den overordnede plan for det fremtidige <strong>hospital</strong>sområdebygger dels på ovenstående og dels påprincipper og ideer fra den helhedsplan, der blevudarbejdet for <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning i 2007.Ligesom i helhedsplanen fra 2007 er der i planen ensamling af behandlingsområder mod <strong>vest</strong>, ambulanteområder og sengeområder i midterfeltet, serviceområdermod nordøst og psykiatri mod sydøst.Hospitalet bygges op omkring et centralt strøg,som danner fortsættelsen af forbindelsen til byenscentrum. Denne vil udgøre en grøn kile med tilstødendepladser og torve og tænkes ikke anvendt tilgennemgående trafik. I områdets nordøstlige hjørneplaceres en serviceby, som modtager alle vare- og affaldstransportertil og fra <strong>hospital</strong>et og herfra forsynerresten af matriklen med varer. Akutmodtagelse placeresmod nord med parkeringshus og heliport. Behandlingsfunktionerstrækker sig fra akutmodtagelsenog ned til den sydlige ende ved strålebehandlingen.Her placeres endnu et parkeringshus. Ambulantefunktioner placeres i de eksisterende sengebygningerog vil i fremtiden kunne udvides ind i deunderste etager af den <strong>nye</strong> sengebygning, som opføressyd for den nuværende bygningsmasse. I detsydøstlige hjørne placeres psykiatrien samlet, menshotel og administrative funktioner placeres mellempsykiatrien og servicebyen ud mod det centraletorv, som danner hovedankomst for ambulante ogbesøgende. Hertil kommer ca. 40.000 m 2 bruttoareali parkeringshuse.Volumenmodellen er et eksempel på hvordan <strong>hospital</strong>etkan udformes. Den fremtidige tilpasningsdygtighedsikres, dels ved at de <strong>nye</strong> bygninger indrettesfleksibelt, således at rummene har standarddimensionerog indretning, og at ændringer kan ske meden minimal forstyrrelse af driften. <strong>Det</strong> forventes atsærligt behandlingsområder og ambulante funktionervil få behov for fremtidige udvidelser. Eventuelleudvidelser af behandlingsområderne er nødt til atske ved at bygge ekstra etager ovenpå behandlingsbygningerne.Udvidelser af ambulante områder kanske ved at bygge ovenpå eksisterende ambulatoriebygningereller ved at udvide de ambulante områderind i de nederste etager af sengebygningen, idetantallet af senge i givet fald forventes reduceret.I volumenmodelen er de mulige udvidelser angivetmed en mørkere blå farve.10 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


DET NYE HOSPITAL I VESTUdbygning i Herning – 11


Konsekvenser forpatienter og pårørendeEt <strong>hospital</strong> skal sikre tryghed for patienterne ogderes pårørende. Trygheden rummer mange elementer;fra trygheden i at man kan finde det rigtigested til den rigtige tid, til sikkerheden i behandlingen.De fysiske rammer skal være med til at sikre beggedele. Den foreslåede struktur kan være med til atsikre en høj grad af overskuelighed, så patienter ogpårørende let kan finde vej. Antallet af parkeringspladserer tilpasset det fremtidige behov. Reservearealertil overfladeparkering nær centrale ogdecentrale indgange er meget begrænsede. Derforvil afstand fra parkering til sengebygning være optil ca. 500 m og afstand fra parkering til ambulantbehandlingop til ca. 550 m. Ved placering afparkeringshus tæt ved akutmodtagelsen er nærhedmellem behandling og parkering prioriteret højt.Med den foreslåede struktur forventes det at væreenkelt og logisk at finde vej i <strong>hospital</strong>et. Ved fremtidigeudvidelser, hvor sengeafdelinger omdannes tilambulatorier, vil denne logik dog let kunne forstyrres.I forbindelse med udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning vil byggeriet skulle udføres, mens <strong>hospital</strong>eter i drift. Byggeperioden kan give gener for patienterog pårørende i form af besværede adgangsforhold,besværliggjort orientering pga. ændringer i ad gangsveje,støj, støv og uro. I forslaget til etapedelingog byggeproces er disse gener forsøgt minimeret.Nedlukninger som følge af byggeprocessen kanforlænge indlæggelsestiden for den enkelte patient,eller medføre udskydelser eller aflysning af behandlinger.For alle nyopførte <strong>hospital</strong>sarealer (80 % af denfremtidige bygningsmasse) vil rumstørrelser,indretning og materialevalg svare til en modernestandard. I de tilfælde, hvor eksisterende bygningerrenoveres og genbruges, vil rumstørrelser skulletilpasses til rammerne. <strong>Det</strong>te betyder at rumfordelingog størrelse ikke alle steder vil være optimal. I denskitserede løsning er det prioriteret, at sengeafsnitopføres som <strong>nye</strong> arealer, og at de derved kanindrettes efter moderne fremtidssikre normer. Allesengestuer kan derfor indrettes som etsengsrum.Når patienter og pårørende skal transportere sigtil <strong>hospital</strong>et, er den samlede oplevelse af tilgængelighedvigtig. <strong>Det</strong>te gælder uanset om dette skermed bil eller anden transportform. <strong>Det</strong> er derfornødvendigt, at der in<strong>vest</strong>eres i forbedringer tilafhjælpning af de trafikale flaskehalse, som entenkan konstateres i dag, eller kan forventes at opstå,når <strong>hospital</strong>et er fuldt udbyggetHospitalet ligger tæt på Herning bycenter, og derer derfor let adgang til servicetilbud centralt i byen.Til gengæld vil afstanden til grønne områder værestørre. <strong>Det</strong>te forstærkes af at grunden med den højebebyggelsesprocent vil have et begrænset tilbud afgrønne områder omkring <strong>hospital</strong>sbygningerne.Konsekvenser for medarbejdereDer er evidens for at logistik, funktionalitet, hensigtsmæssigearbejdsgange uden afbrydelser, fleksibilitet,akustik, lys og indeklima samt personalefaciliteterhar betydning for arbejdsmiljøet.For medarbejderne vil det være vigtigt at opretholdeet godt arbejdsmiljø i hele byggeperioden. I det aktuelletilfælde forventes ca. halvdelen af medarbejdernepå forhånd at være tilknyttet <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning. Disse vil formentlig opleve glæden vedat bibeholde deres nuværende arbejdsplads, menogså gener for den daglige drift på grund af denlangvarige byggeproces. En sidegevinst i processener at medarbejdere, som deltager i planlægningenaf udbygningen, har både mål og resultater synligeog tilgængelige i dagligdagen. <strong>Det</strong>te kan medvirke tilat holde motivationen gennem en lang udbygningsproces.Uanset omhyggelig planlægning vil en byggeprocespå et eksisterende <strong>hospital</strong> i 11-12 år medføregener. <strong>Det</strong>te har en række afledte omkostninger,som beskrives i senere afsnit, men kan også haveen negativ indvirkning på personalets trivsel ogarbejdsmiljø. De driftsøkonomiske konsekvenser afden langstrakte byggeproces behandles i efterfølgendeafsnit.Hospitalet er placeret i gåafstand fra eksisterendebanegård.Når byggeriet står færdigt vil hovedparten afarealerne fungere efter moderne standard, selvomdet ikke vil være fuldt på højde med nybyggede <strong>hospital</strong>er.<strong>Det</strong> vil f.eks. ikke være muligt at indføre alleformer for automatiserede løsninger. Renovering afde fysiske rammer ses dog generelt næsten altid athave en positiv indflydelse på medarbejdertilfredsheden.Da en stor del af arealerne vil fremstå som<strong>nye</strong>, forventes indeklima, lys, akustik og personalefaciliteterat være optimale. På enkelte områderforventes de logistiske forhold ikke at være helt somman kunne ønske. <strong>Det</strong>te gælder f.eks. mulighedenfor etablering af automatiserede løsninger samtnødvendigheden af at drifte nogle afdelinger på tofysiske placeringer.Denne model, hvor alle <strong>hospital</strong>sfunktioner flyttessammen på en eksisterende matrikel, må forventesat give en ledelsesmæssig udfordring ved sammensmeltningaf to kulturer på én matrikel, hvorhalvdelen af medarbejderne føler sig mere hjemmeend de andre.Nærhed til uddannelsesinstitutioner forventes sammenmed nærhed til byens eksisterende servicetilbudat have en vis positiv betydning.12 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


DET NYE HOSPITAL I VESTKonsekvenser for lokalområdetUdbygningen af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et påvirker denvisuelle oplevelse af området både hvad angår bygningshøjderog volumener. I Skolegade vil den visteudbygning af <strong>hospital</strong>et i den nord- og sydlige del afgaden være afpasset den omkringliggende by, mensden fem etagers administrationsbyggeri i tilknytningtil de ældste <strong>hospital</strong>sbygninger vil påvirke det visuelleindtryk. Volumenmæssigt vil udbygningen stå ikontrast til den åbne bebyggelse på den modsatteside af gaden.Omkring Gl. Landevej vurderes den viste udbygningaf <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et kun i begrænset omfang at fåbetydning for den byarkitektoniske oplevelse omkringGl. Landevej. Kun det illustrerede parkeringshusafviger fra højden på <strong>hospital</strong>et i dag.I Møllegade på strækningen umiddelbart nord forRolighedsvej fjernes den eksisterende bebyggelseog erstattes af bygninger i op til syv etager – højestmod krydset mellem Rolighedsvej og Møllegade.Denne bygning vil fint kunne spille op til detplanlagte højhusbyggeri på det modsatte hjørne afMøllegadeMod Rolighedsvej er vist en ny sengebygning i optil 14 etager. Bygningen vil visuelt blive dominerendei Herning Bys skyline. Bygningen vil desudenmedføre en ikke ubetydelig skyggepåvirkning på deomkringliggende arealer.Den skitserede sengebygning spiller højdemæssigtsammen med de eksisterende høje punkter (Codanhus,kirketårnet ved Herning Kirke og det fremtidigepunkthus ved DGI Parken Herning). Volumenmæssigtvil det <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong>sbyggeri dog fremstå meremassivt end de øvrige høje bygninger i byen.Byplanmæssigt vil <strong>hospital</strong>sområdets høje bebyggelsesprocentmod syd matche den øvrige midtbysnuværende og fremtidige struktur. I forhold til denrelativt åbne struktur mod <strong>vest</strong>, nord og øst vil det<strong>nye</strong> byggeri på <strong>hospital</strong>sområdet opfattes som endel af den tætte midtby. I planlægning af et konkretprojekt skal skyggevirkninger og andre gener forlokalområdet vurderes nøjere.Trafikalt vil samling af Hospitalsenheden Vest påmatriklen i Herning medføre at der på nogle af destrækninger, der allerede i dag har tendens til atudgøre flaskehalse, vil komme mere trafik. For atsikre fremkommeligheden til <strong>hospital</strong>et for specieltudrykningskøretøjer, vil det derfor være nødvendigtat in<strong>vest</strong>ere i en forbedring af fremkommelighedenpå enkelte strækninger.Herning Kommune vurderer, at trafikvækstensom følge af placering af Hospitalsenheden Vesti Herning vil udløse behov for at udvide TjørringHovedgade fra to til fire spor på ca. én km, samtat udvide Gullestrupvej mellem H. P. Hansensvejog Gl. Landevej fra to til fire spor. Derudover skalder ifølge Herning Kommune ske en optimering afsignalanlæg i Fredensgade og ske ombygning af ialt seks kryds.For at sikre fornuftige adgangsforhold til det fremtidige<strong>hospital</strong>s p-huse kan det blive nødvendigt atetablere svingbaner på adgangsvejene til <strong>hospital</strong>etsparkeringsanlæg.Udbygning i Herning – 13


Anlægsfasen<strong>Det</strong> eksisterende <strong>hospital</strong> skal under anlægsarbejdernefortsat kunne fungere som <strong>hospital</strong>. <strong>Det</strong>betyder at der i takt med ibrugtagning af de enkelteetaper vil ske en gradvis forøgelse af trafikken.Anlægsarbejdet kan medføre gener for det omkringliggendeområde i form af øget parkeringssøgendetrafik. Derudover vil arbejdstrafikken og de øvrigeaktiviteter i anlægsperioden formentlig genere bådede omkringliggende boliger og de dele af <strong>hospital</strong>et,der er i drift under anlægsarbejderne med hensyn tilvibrationer, rystelser, støv og støj.14 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


Gl. LandevejRolighedsvejSkolegadeEtape 1:Anlægsarbejdet forventes indledt med projektering af kommendebyggeetaper, arealerhvervelse mod syd, nedrivning af 10.000 m 2 ,samt etablering af midlertidige p-pladser. I denne fase nedrivesikke bygninger, som i dag anvendes til <strong>hospital</strong>sformål.Varighed: Ca. 1,5 årGl. LandevejRolighedsvejSkolegadeEtape 5: ca. 16.000 m 2 renovering til <strong>hospital</strong>sformålDe <strong>nye</strong> kirurgiske funktioner og ambulatorier giver mulighed for atde eksisterende kirurgiske funktioner og ambulatorier kan blive renoveret.Byggepladsen som blev etableret i etape 4 kan genbrugesi denne etape. Behandlingsfunktioner og akutfunktioner flyttes indi de <strong>nye</strong> bygninger. Efterhånden som de eksisterende behandlingsbygningerrenoveres, udflyttes tilsvarende funktioner fra Holstebro.Varighed: ca. 2 årGl. LandevejRolighedsvejSkolegadeEtape 2:Når der er etableret midlertidige p-pladser på den sydlige del afarealet kan etape 2 igangsættes. Etapen omfatter etablering aftunnelsystemer i den nordlige del af arealet. Etapen indebærer atca. 184 p-pladser nedlægges, og enkelte bygninger skal nedrives.<strong>Det</strong> forventes, at der vil være plads til at indrette byggeplads ogplads til håndværkerparkering på det areal, som inddrages.Teknisk afdeling flyttes til pavillon. Køkkenet nedrives. Der forudsættesmidlertidig levering af mad fra <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Holstebro.Varighed: Ca. 0,5 årGl. LandevejRolighedsvejSkolegadeEtape 6: ca. 40.000 m 2 nybyggeri til <strong>hospital</strong>sformålI etape 6 etableres et sengetårn mod syd. Arbejdsplads og håndværkerparkeringindrettes i områdets sydøstlige del.Psykiatrien samles midlertidigt i Holstebro.Varighed: ca. 2 årGl. LandevejRolighedsvejSkolegadeEtape 3: ca. 40.000 m 2 nybyggeri til <strong>hospital</strong>sformålNæste etape vil omfatte opførelse af et p-hus til ca. 800 biler medadgang fra Gl. Landevej, etablering af p-kælder og overfladeparkeringmed ca. 470 pladser, hvorfra der er adgang fra Skolegade,nedrivning af eksisterende bebyggelse på den nord-østlige del afarealet samt opførelse af serviceby og supplerende kontorfaciliteter.Igangsætning af etapen vil medføre at yderligere 121 p-pladser nedlægges. <strong>Det</strong> vil formentlig være nødvendigt at etablerebyggeplads og plads til håndværkerparkering på en stor del afområdet mellem den gamle hovedbygning og Skolegade. Adgangtil byggeplads må forventes at skulle ske både fra Gl. Landevej ogfra Skolegade. Varighed: ca. 2 årGl. LandevejRolighedsvejSkolegadeEtape 7: ca. 26.000 m 2 renovering til <strong>hospital</strong>sformålOmbygning af eksisterende sengebygninger kan først påbegyndesnår de <strong>nye</strong> sengeafsnit er taget i brug. <strong>Det</strong> vil være hensigtsmæssigtat ombygge den "gamle" hovedbygning samtidig, og etablere enp-kælder med supplerende overfladeparkering med 375 p-pladserforan hovedbygningen. En del af byggepladsen i etape 6 kan genbrugesi denne etape. Sengepladser og ambulatorier fra eksisterendesengebygninger indflyttes i ny sengebygning. Efter renoveringaf de eksisterende sengebygninger flyttes ambulatorierne tilbageog resten af de somatiske funktioner fra Holstebro flyttes ud.Administrative funktioner fra Holstebro flyttes ind i den oprindeligehovedbygning, når denne er færdigrenoveret. Varighed: ca. 1,5 årGl. LandevejRolighedsvejSkolegadeEtape 4: ca. 40.000 m 2 nybyggeri til <strong>hospital</strong>sformålNår der er etableret et p-hus med adgang fra Gl. Landevej kan denmidlertidige p-plads mod syd nedlægges og nybyggeri af akutfunktionmod nord samt kirurgiske funktioner, ambulatorier og etp-hus til ca. 800biler mod syd kan igangsættes. <strong>Det</strong> må forventesat en stor del af arealet mod syd skal inddrages til byggeplads oghåndværkerparkering. En del administrative arealer nedrives for atgøre plads til den <strong>nye</strong> behandlingsbygning. Disse funktioner flyttestil de <strong>nye</strong> administrationsbygninger ved servicebyen nord for deoprindelige <strong>hospital</strong>sbygninger.Varighed: ca. 2 årGl. LandevejRolighedsvejSkolegadeEtape 8: ca. 17.000 m 2 nybyggeriDen sidste etape omfatter etablering af de psykiatriske funktioner iden sydøstlige del af arealet. Da <strong>hospital</strong>smatriklen stort set er udbyggetvil det formentlig være nødvendigt at inddrage Skolegadeog den offentlige p-plads på hjørnet af Rolighedsvej/Skolegade tilbyggeplads. <strong>Det</strong>te vil medføre at trafik, der i dag benytter Skolegadesom adgang til bymidten må finde andre veje. Psykiatrienflyttes samlet ind fra Holstebro.Varighed: ca. 1,5 år.Udbygning i Herning – 15


:Nybyggeri i GødstrupBeskrivelse af lokalområdetPlacering af et nyt <strong>hospital</strong> i Gødstrup vil tilføreområdet en helt ny struktur, som vil give både udfordringerog muligheder.Den udpegede lokalitet i Gødstrup til placering afet samlet regions<strong>hospital</strong> <strong>vest</strong> er ca. 63 ha. Arealetligger i det åbne land <strong>vest</strong> for Gødstrup Sø oglandsbyen Gødstrup. Banestrækningen mellemHerning og Holstebro udgør arealets nord-østligeafgrænsning.Inden for den viste afgrænsning af arealet på figurenligger fem ejendomme, hvoraf to ligger i den ydersteperiferi af området. På arealet er registreret to beskyttedegravhøj og et mindre naturområde, der erbeskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.Nord for banen i den nord<strong>vest</strong>lige del af området liggeren eksisterende korn- og foderstofvirksomhed.Området er stort set fladt med et meget svagt terrænfaldmod Gødstrup sø mod øst.Arealet ligger i et åbent landskab, hvor kun enkeltestørre landsbrugsejendomme i umiddelbar nærhedaf området bryder det åbne landskab. Mod øst liggerlandsbyen Gødstrup og Gødstrup Sø.Der er ingen eksisterende lokal serviceforsyning iområdet.Området ligger i landzone i dag og er ikke medtageti forsyningsselskabernes forsyningsområder.Herning Kommune har planlagt at gennemføre enbyudvikling i området syd for <strong>hospital</strong>sgrunden, oghar i den forbindelse udarbejdet et debatoplæg vedrørendeen Masterplan for området. Debatoplæggetindeholder forslag om en byudvikling af området sydfor den planlagte <strong>hospital</strong>slokalisering med 1.800boliger, detailhandel, institutioner, mindre liberaleerhverv m.v. Debatoplægget har været i offentlighøring i perioden 7. - 28. januar 2009.<strong>Det</strong> eksisterende vejnet, forventes ikke at kunnebære den forventede trafikstigning et nyt <strong>hospital</strong>vil medføre. Herning Kommune har i kommuneplan2009-2020 medtaget en <strong>vest</strong>lig omfartsvej omkringHerning. Herudover forventer Herning Kommune atdet vil være nødvendigt at forlænge Vesterholmvej,for at skabe en tilfredsstillende adgang til det <strong>nye</strong><strong>hospital</strong> fra Herning.Parallelt med <strong>hospital</strong>sområdet løber jernbanenfra Holstebro til Herning, hvilket betyder at derforventes at kunne etableres et trinbræt, med direkteadgang til <strong>hospital</strong>sområdet. I Herning Kommuneshelhedsplan beskrives planer om etablering af etomfattende stisystem fra Gødstrup og til Herningcentrum.16 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


DET NYE HOSPITAL I VESTOmrådet har meget få bindinger og der er mulighedfor at udnytte natur og omgivelser i disponeringenaf et nyt <strong>hospital</strong>. Samtidigt vil der være plads tiletablering af rekreative tilbud og <strong>nye</strong> samarbejdsmulighedermed uddannelsesinstitutioner ellerkommunale institutioner.ProjektbeskrivelseVed modelplacering af det <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> på grundeni Gødstrup er det prioriteret at samle bygningsmassenså meget som muligt uden at skabe et egentligthøjhusbyggeri. Der er mulighed for enkelte højebygninger eksempelvis til markering af hovedindgangog lignende. Den relativt store grund og defå bindinger på arealet giver gode muligheder formange forskellige løsninger. I denne visualisering erdet valgt at prioritere funktionalitet og tilgængelighed.Hvilken løsning der er den optimal kan dog ikkepå nuværende tidspunkt analyseres til bunds.I den viste model er bygningsmassen planlagtmed en samling af de somatiske funktioner og enpsykiatri, som tilkobles denne. Service og forsyningerer placeret dels i en særskilt forsyningsby, somaf hensyn til fleksibiliteten er placeret for sig selv,og dels som integrerede dele af det <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong>.Servicebyen tænkes at indeholde funktioner, derleverer til hele <strong>hospital</strong>et, som f.eks. centralkøkken,varelager, apotek og teknisk afdeling.Psykiatriske og somatiske funktioner tænkes somselvstændige enheder, men med fælles faciliteterimellem, som f.eks. undervisningslokaler, møderumog administrative funktioner.De ambulante funktioner placeres således at trafiktil og fra kan foregå uden gene for de stationæreområder.Akutfunktionerne nås ad separat adgangsvej.Der etableres overfladeparkering, idet dette ansesfor en billig og god løsning, som giver en høj grad aftilgængelighed. Der vil således være mulighed forparkering tæt på alle indgange med deraf følgendekorte afstande til de kliniske funktioner.<strong>Det</strong> store areal giver desuden gode mulighederfor udvidelser i fremtiden i præcis den retning, detmåtte ønskes.Grundens størrelse og de få bindinger giver storefrihedsgrader til at udnytte landskabet til rekreativearealer, hvor patienter og personale kan opholdesig. Der kan skabes lys, luft og et frit udsyn til allesider.Den illustrerede model beskriver en af mangemulige udformninger. Volumenmodellens formåler udelukkende at demonstrere at det er muligtat placere et <strong>hospital</strong> af den angivne størrelse pågrunden. Der er her valgt en traditionel model medambulante områder i bunden og akutte områderskærmet fra den øvrige drift.Hospitalet er illustreret med det beregnede areal,i model 2, men med forskellen mellem model 2 ogmodel 1 vist som en potentiel udvidelsesmulighed.Placeringen i Gødstrup rummer en stort set ube græn -set mulighed for udvidelse af <strong>hospital</strong>sfunktionerne,DAGBEHANDLING,AMBULATORIER, DIALYSE3 etagerSENGE4 etagerINTENSIV, OP, OPVÅGNING, AKUTMODTAGELSE, BILLEDDIAGNOSTIK3 etagerPSYKIATRI2 etagerPPsamt mulighed for etablering af relaterede funktioneri tilknytning hertil. <strong>Det</strong>te kunne f.eks. være uddannelsesinstitutioner,boliger og daginstitutioner, kommunalesundhedstilbud, forsknings- eller videnvirksomhederm.m.SENGE4 etagerPADMINISTRATION OG HOTEL5 etagerONKOLOGI2 etagerFØDESTUER, ENDOSKOPI2 etagerLABORATORIER3 etagerPNybyggeri i Gødstrup – 17


Hospitalsfunktioner Bruttoareal (m 2 )Senge 36.000Hotel 1.700Behandling 32.000Kontorer m.m. 22.000Psykiatri 17.000Onkologi 10.000Forsyning og service 31.000Diagnostik Laboratorier 7.000Billeddiagnostik 7.000Model 2 i alt 163.700Fremtidig udvidelsesmulighed 22.500Model 1 i alt 186.200Visualiseret areal Gødstrup.Konsekvenser forpatienter og pårørendeSom tidligere nævnt skal et <strong>hospital</strong> sikre tryghed forpatienter og deres pårørende. Trygheden rummermange elementer; fra trygheden i at man kan findedet rigtige sted til den rigtige tid til sikkerheden ibehandlingen. De fysiske rammer skal være med tilat sikre begge dele.Ved opførelse af et nyt <strong>hospital</strong> vil løsninger kunnetilpasses til krav der kendes i dag og i stort omfangkunne tilpasses behovet for fremtidssikring ogfleksibilitet. <strong>Det</strong>te giver mulighed for en optimalbehandling af patienterne.Tilgængeligheden for patienterne vil være god ogparkeringspladser vil kunne placeres som overfladeparkering,således at patienter og pårørende kanparkere meget tæt på deres bestemmelsesstedunder forudsætning af at strukturen er logisk.Fremtidige muligheder for udbygning skal væretænkt ind i disponeringen af <strong>hospital</strong>et allerede iplanlægningsfasen, således at det ved fremtidigudbygning fortsat vil være enkelt og logisk at orienteresig på <strong>hospital</strong>et. Hvis der fra start etableres etoverskueligt system til at finde vej, vil dette kunnevokse med bygningerne.Byggeprocessen kan stort set foregå uden gener forpatienter og pårørende, da det er muligt at etablereen stor del af byggeriet inden det tages i brug. <strong>Det</strong>temedfører at nedlukninger af eksisterende <strong>hospital</strong>først sker, når de <strong>nye</strong> bygninger er klare til at tageimod patienter. Dermed undgår man at skulle flytte<strong>hospital</strong>sfunktioner flere gange.Når patienter og pårørende skal transportere sig til<strong>hospital</strong>et er den samlede oplevelse af tilgængelighedvigtig. <strong>Det</strong>te gælder uanset om dette sker medbil eller anden transportform. <strong>Det</strong> er derfor nødvendigt,at der in<strong>vest</strong>eres i de nødvendige vejanlæg,cykelstier og kollektive trafikforbindelser.Området giver rig mulighed for at planlæggehospita let, så den omgivende natur og grønneområder inddrages, som en integreret del af <strong>hospital</strong>sområdet.Med en central placering af <strong>hospital</strong>et på grunden,vil fremtidige udvidelser i princippet kunne ske næstenubegrænset. <strong>Det</strong> store område giver desudenmulighed for etablering af både servicetilbud ogrelaterede funktioner, som f.eks. uddannelsesinstitutionereller kommunale servicetilbud i tilknytning til<strong>hospital</strong>et.18 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


DET NYE HOSPITAL I VESTNybyggeri i Gødstrup – 19


Konsekvenser for medarbejdereOpførelse af et nyt samlet <strong>hospital</strong> med funktionerfra hele Hospitalsenheden Vest giver gode mulighederfor at etablere dette som et fælles projekt for ansatteog borgere i regionen. Da lokaliseringen er ny,vil alle medarbejdere få påvirket deres transporttid.<strong>Det</strong> er dog ikke muligt at sige om denne bliver kortereeller længere. Med de planlagte vejforbedringerog den forudsatte forlængelse af Vesterholmvej vilder være en god tilgængelighed til området, ligesomparkeringsforhold kan tilrettelægges optimalt.<strong>Det</strong> anses for muligt, indenfor de udstukne rammer,at planlægge og opføre et moderne og fremtidssikret<strong>hospital</strong>, som vil have en positiv indflydelsepå arbejdsmiljøet og muligheden for at rekruttere denødvendige medarbejdere. <strong>Det</strong> vil i et nyt <strong>hospital</strong>sbyggerivære muligt at integrere <strong>nye</strong> automatiseredelogistikløsninger, som kan lette arbejdet for medarbejderne.<strong>Det</strong>drejer sig f.eks. om rørpostanlæg ogAGVer.En præcis beskrivelse er ikke mulig før projektet erendeligt udformet, men efter en "alt-andet-lige" betragtningvil placeringen og grunden ikke lægge nogenform for begrænsninger på det færdige resultat.Placeringen i Gødstrup giver mulighed for enoptimal planlægning af byggeprocessen, hvilket vilhave betydning for dels engagementet i planlægningsprocessen,og dels mulighed for at drive deøvrige <strong>hospital</strong>er uforstyrret i byggeperioden. Dogvil det forhold at byggeplads og fremdrift ikke ersynlig i hverdagen, kræve ekstra for at fastholdefokus. <strong>Det</strong>te skal etableres på anden vis, f.eks. vedwebcam monitorering.I forbindelse med <strong>hospital</strong>sbyggeriet i Gødstrupfindes ikke i forvejen områder med boliger ogservicetilbud. <strong>Det</strong> kan betragtes som en ulempe, atdette ikke er etableret fra starten, men kan ligeledesvære en fordel at det kan tilpasses både <strong>hospital</strong>etsog lokalområdets behov.I den endelige udformning af de fysiske rammer vilder være næsten ubegrænsede muligheder for atplanlægge rammerne, således at den interne logistikunderstøtter et optimalt og driftseffektivt arbejdsflow.Ved etablering af trinbræt på banen mellem Herningog Holstebro gives gode muligheder for at benytteoffentlige transportmidler. Busruter forventes tilpassetden givne placering af <strong>hospital</strong>et.20 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


DET NYE HOSPITAL I VESTKonsekvenser for lokalområdetOpførelse af så mange m 2 i det åbne land vil naturligtmedføre at byggeriet, både hvad angår de storevolumener (horisontalt) og de relativt høje bygninger(vertikalt) kan komme til at virke dominerende ilandskabet i forhold til den meget spredte og relativlave bebyggelse, der i øvrigt findes i området.Masterplanen indeholder tanker om at etablereen selvstændig byenhed med centerfunktioner,videnspark med uddannelsesinstitutioner og erhvervsamt boliger. Et nyt <strong>hospital</strong> i området nord for den<strong>nye</strong> byenhed vil i høj grad spille sammen med ogunder støtte de funktioner, som er tænkt placeret iden <strong>nye</strong> byenhed.<strong>Det</strong> kan være nødvendigt allerede i de indledendefaser af anlægsarbejdet at etablere en del afdet planlagte vejnet for at opnå tilfredsstillendeadgangsforhold for byggepladskørslen.Også på længere afstand, fra dele af Tjørring,Skibbild, Snejbjerg eller de rekreative forbindelseromkring Gødstrup Sø, vurderes den skitserede volumenmodelat ville virke dominerende i landskabet.Der vil være plads til at udforme det <strong>nye</strong> byggeri, såder er en strukturel sammenhæng med den planlagtebyudvikling mod syd, til det omgivne landskabog til et evt. trinbræt ved banen.I forbindelse med en evt. fremtidig udbygning afområdet mod syd, forventes det at blive en mereintegreret del af en ny bydel.Skyggepåvirkningerne forårsaget af den skitseredevolumenmodel vurderes at have begrænset betydningfor eksisterende byggeri.Byplanmæssigt passer <strong>hospital</strong>splaceringen fint ind iHerning Kommunes planer om byudvikling på langtsigt.På baggrund af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s beslutning om atplacere Hospitalsenheden Vest i Gødstrup har HerningByråd ønsket at se <strong>hospital</strong>splaceringen i sammenhængmed en kommende byudvikling i området.Der er derfor udarbejdet et forslag til Masterplan.Masterplanen er en langsigtet byudviklingsskitse derrækker ud over kommuneplanens 12-årige horisont.Placering af et nyt <strong>hospital</strong> i Gødstrup nødvendiggørin<strong>vest</strong>eringer i <strong>nye</strong> vejanlæg. <strong>Det</strong> drejer sigom en <strong>vest</strong>lig omfartsvej omkring Herning samten forlængelse af Vesterholmvej mod <strong>vest</strong>. <strong>Det</strong>tesvarer til ca. 11,5 km ny vej, der skal anlægges forat kunne trafikbetjene området. Udover vejbetjeningaf <strong>hospital</strong>et vil disse vejanlæg kunne vejbetjene det<strong>nye</strong> byudviklingsområde syd for <strong>hospital</strong>et.<strong>Det</strong> forventes ikke at trafik til det <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> iGødstrup vil afføde behov for yderligere in<strong>vest</strong>eringeri vejnettet, bortset fra Holstebrovej gennem densydlige del af Tjørring. Her vil der være en relativtstor trafikstigning, som følge af <strong>hospital</strong>slokaliseringeni Gødstrup. Herning Kommune vurderer at detvil være nødvendigt at ombygge krydset Vesterholmvej/Tjørring Hovedgade.Nybyggeri i Gødstrup – 21


AnlægsfasenVed placering af det <strong>nye</strong> <strong>hospital</strong> på et areal, hvorder i forvejen ikke er bygninger eller andre funktioner,der skal tages hensyn til, er der mulighed for attilrettelægge byggeprocessen optimalt.Der vil være mulighed for at etablere en samletbyggeplads, som kan opretholdes fra start og indtilbyggeriet er afsluttet.I det følgende er skitseret en overordnet etapedelingaf byggeriet. Der vil være mulighed for at test ogindkøring i en etape sker samtidig med at byggerieti den efterfølgende etape startes. På den måde vilder være et tidsmæssigt overlap mellem de enkelteetaper i nybyggeriet.22 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


JernbaneEtape 1:Infrastruktur og byggemodningI de indledende faser af byggeriet skal det nødvendige plangrundlagtilvejebringes, arealer skal eksproprieres, arealet skal byggemodnesog der skal etableres adgangsveje, som kan bruges tilbyggepladskørsel. Da det eksisterende vejnet i området formentligikke kan bære den tunge byggepladskørsel vil det være hensigtsmæssigtat anlægge dele af den <strong>vest</strong>lige omfartsvej og af Vesterholmvejsforlængelse.Varighed: ca. 1,5 årJernbaneEtape 4: ca. 42.000 m 2 nybyggeri til <strong>hospital</strong>sformålNæste etape kan være etablering af Onkologi med tilhørende sengebygning,laboratorier, administrative bygninger samt patienthotel.Varighed: ca. 2 år.JernbaneEtape 2: ca. 21.000 m 2nybyggeri til <strong>hospital</strong>sformålI etape 2 etableres servicebyen med de nødvendige funktioner.<strong>Det</strong>te giver mulighed for på et tidligt tidspunkt at udflytte servicefunktioner,som er dimensioneret til at servicere det samlede<strong>hospital</strong>. <strong>Det</strong>te gælder f.eks. køkken, sterilcentral og apotek. <strong>Det</strong>tegiver luft på de eksisterende matrikler til at flytte funktioner rundti resten af byggeprocessen. I modellen er servicebyen placeretnord<strong>vest</strong> på arealet, tæt på trinbrættet. <strong>Det</strong> vil være muligt atindrette en byggeplads med plads til håndværkerparkering, somkan anvendes i hele byggeperioden.Varighed: ca. 1,5 årJernbaneEtape 5: ca. 13.000 m 2 nybyggeri til <strong>hospital</strong>sformålDen efterfølgende etape kan være etablering af ambulatorier,dialyse og dagbehandlingsafsnit samt de nødvendige p-pladsersom overfladeparkering. <strong>Det</strong>te vil dog blot være at betragte sombegyndelsen på den sidste del af <strong>hospital</strong>sbyggeriet og forventesikke at kunne tages i brug før hele processen er afsluttet.Varighed: ca. 1,5 år.JernbaneEtape 3: ca. 21.000 m 2 nybyggeriSom etape 3 foreslås psykiatrien opført. <strong>Det</strong>te vil give en meningsfuldfunktionel enhed, som kan tages i brug. <strong>Det</strong>te vil give tilstrækkeligluft for de to <strong>hospital</strong>smatrikler i henholdsvis Herning og Holstebrotil at opsuge udvidet aktivitet frem til det færdige <strong>hospital</strong>kan tages i brug, samtidigt med at særligt psykiatrien fra Herningkan få en tiltrængt forbedring af de fysiske rammer. Psykiatrienkan placeres i en passende afstand fra resten af byggeprocessen tilat dette ikke vil virke generende.Der etableres de nødvendige p-pladser, således at der er et tilstrækkeligtantal p-pladser til patienter, deres pårørende og til deansatte. Samtidigt bør den <strong>vest</strong>lige omfartsvej og Vesterholmvejsforlængelse færdiggøres.Varighed: ca. 1,5 årJernbaneEtape 6: ca. 67.000 m 2 nybyggeri til <strong>hospital</strong>sformålSom den sidste etape kan akutfunktion, intensiv, operation ogsengebygning etableres.Varighed: ca. 2 år.Nybyggeri i Gødstrup – 23


:ØkonomiAnlægsøkonomiVed vurdering af anlægsøkonomien for de to projekterer anvendt gennemsnitlige kvadratmeterpris inkl.inventar og udstyr for nybyggeri og for renovering,som anbefalet af det rådgivende udvalg. Renoveringsomkostningerneer derfor reduceret med 20% iforhold til nybyggeri.De anvendte enhedspriser er: Nybyggeri: 27.000 kr/m 2 for somatik og kr.22.000 kr/m 2 for psykiatri . Renovering: 21.600 kr/m 2 for somatik og 17.600kr./m 2 for psykiatri.Udgifter til renovering er således ikke vurderet irelation til behovet i de konkrete bygninger.Priser for køb og salg af ejendom er baseret på denoffentlige ejendomsvurdering. I Gødstrup er derdog anvendt lokale priser på landbrugsjord, samtoffentlig vurdering på jord med bebyggelse.Udgifter til byggemodning er baseret på erfaringspriserfra byggemodning af erhvervsareal.Udgifter til P-anlæg og øvrig infrastruktur på <strong>hospital</strong>sområderneer baseret på erfaringspriser.I sammenligningen er kun medtaget de omkostninger,som er forskellige i de to løsninger. Derforer provenuet ved salg af grunde og ejendomme iresten af Hospitalsenheden Vest ikke medtaget.Til forskel fra beregninger i screeningsmateriaIet fra2008 er her anvendt lavere kvadratmeterpriser, somanbefalet af det rådgivende udvalg. Disse priserindeholder, i modsætning til de tidligere anvendte,både omkostninger til byggestyring, inventar ogudstyr. Desuden er finansieringstilskud i form af salgaf <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning medtaget.GrundUdbygning<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et HerningNybyggeri i GødstrupInkl.Inkl.udvidelsesmulighedudvidelsesmulighedsv.t.sv.t.Model 2 Model 1 Model 2 Model 1(mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.)Grundkøb 120 120 19 19Salg af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning 0 0 -409 -409Delsum 120 120 -390 -390AnlægByggemodning 2 2 89 89Parkering og tunnelsystem 322 322 63 63Delsum 324 324 152 152ByggeriByggestyring 100 100 100 100Håndværkerudgifterog projekteringinkl. udstyr og inventar 4.391 5.005 4.235 4.819Delsum 4.491 5.105 4.335 4.919Afledte omkostningerGenhusning og nedrivning 32 32 0 0Delsum 32 32 0 0SUM 4.967 5.581 4.097 4.68124 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


Som det fremgår at tabellen vil det målt på anlægsøkonomivære billigere at bygge et nyt <strong>hospital</strong> iGødstrup end at udbygge det eksisterende <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning.Udslagsgivende for dette er primært: Ekstra arealbehov på grund af lav arealeffektiviteti de eksisterende bygninger Ekstra arealkøb i Herning i form af opkøb af ca.60 ejendomme/ejerlejligheder Manglende mulighed for overfladeparkeringnødvendiggør opførelse af P-Huse/ P-kældre Omkostninger til genhusning i byggeperioden Udgifter til nedrivning af eksisterende ejendomme Salg af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning giver enindtægt, der overstiger udgifter til køb af jord iGødstrup.samt afledte omkostninger for <strong>hospital</strong>ets drift.De afledte omkostninger udenfor matriklen drejer sigom omkostninger til udbygning af vejnettet og af denkollektive trafikbetjening.Herning Kommune har vurderet at trafikvæksten,som følge af en udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning vil udløse et behov for udbygning af deteksisterende vejnet. Herning Kommune vurderer atder skal in<strong>vest</strong>eres i alt 94 mio. kr.For løsningen med nybyggeri i Gødstrup harHerning Kommune vurderet, at der er behov for en<strong>vest</strong>lig omfartsvej til 90 mio. kr. og en forlængelseaf Vesterholmvej til 60 mio. kr., Dertil kommer enudgift til arealerhvervelse på 22 mio. kr. Samlet enin<strong>vest</strong>ering på 172 mio. kr.Ud over udgifter direkte relateret til opførelse af <strong>hospital</strong>sbyggerietpå de to placeringer vil valg af løsninghave afledte omkostninger udenfor matriklerneUdgifter til udbygning af stinet, etablering af trinbrætsamt udbygning af den kollektive trafik er ikkevurderet.Økonomi – 25


DriftsøkonomiVed beregning af de driftsøkonomiske konsekvenserfor de to løsninger er taget udgangspunkt i forskellenmellem henholdsvis udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning og nybyggeri i Gødstrup.Der vil generelt være en række potentielle besparelsersom følge af at der bygges nyt. Rammerne kanoptimeres med henblik på effektive arbejdsgange ogdermed en billigere drift end det er tilfældet i dag.Et nyt sygehusbyggeri forventes at kunne planlæggessåledes, at logistikken understøtter en rationeldrift. Beregning af de præcise konsekvenser af debygningsmæssige rammer er vanskelig på dettetidlige planlægningsstade, hvor funktionernesindretning og placering i forhold til hinanden ikkeer fastlagt. Gevinsterne er ligeledes afhængige af,at man ved anvendelse af de <strong>nye</strong> rammer ændrerpå adfærd således at potentialet udnyttes. Langtstørsteparten af de omkostninger, der er forbundetmed sygehusdrift er relateret til lønomkostningersærligt i den kliniske drift. Derfor vil det være pådisse områder, at driftseffektviseringer giver denstørste gevinst.Når driftseffektiviseringer skal opnås i kraft af et nytbyggeri, er det derfor altid en kombination af ny teknologiog <strong>nye</strong> bygninger, som muliggør og understøtteren adfærd, som er billigere og mere effektiv. Konkreteberegninger på flere norske sygehusprojekterindikerer besparelser på mellem 4-8 % af de årligedriftsomkostninger.En sådan besparelse ville i tilfældet nyt <strong>hospital</strong> iVest blive mellem 69 og 138 mio. kr. om året.I en sammenligning mellem de to løsninger kanen del af effektiviseringerne, som f.eks. effektenaf patienthotel, samlokalisering af funktioner ogeffekten af ny organisering af akutmodtagelse,forventes i begge løsninger. <strong>Det</strong> er derfor i denneberegninger forudsat, at der er en effektiviseringsgevinstved udbygning i Herning svarende til de 80 %af bygningsmassen, som er nybyggeri.For at illustrere forskelle på mulighederne ved de toløsninger, er der i det følgende beregnet en rækkeeksempler:Der er taget udgangspunkt i tre områder, hvorberegninger med nogenlunde sikkerhed kan gøres: Driftsøkonomi knyttet til faserne i byggeprocessen Driftsøkonomi knyttet til areal Driftsøkonomi i nyt kontra renoverede bygningerDertil kommer udgifter til finansiering, som ikke ermedtaget. Alle priser er beregnet i 2007 niveau svarendetil udgangspunktet for kapacitetsberegningen.ProcessenEn række forøgede driftsomkostninger er knyttet tilden skitserede byggeproces i Herning. En række26 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup


DET NYE HOSPITAL I VESTArealrelaterede omkostningerEksempler på mulige besparelser i forhold til dagens forbrug.Rørpostanlæg forudsættes at erstatte 50 % af posttjenesten og 5 % af portørtjenesten svarende til ca. 3 stillinger i Gødstrup.Automatisk varetransport som f.eks. Conveyor system eller AGV forudsættes at kunne erstatte ca. 16 stillinger.kliniske og ikke-kliniske funktioner skal flyttes fleregange for at kunne gennemføre ombygningsprocessen.<strong>Det</strong>te medfører gennemsnitligt et 50 %'sdriftstab i 3 uger, hvor funktioner nedlukkes gradvist– flyttes – og genåbnes på en ny placering.Meromkostninger i form af driftstab for de kliniskeområder i byggeprocessen er estimeret til ca. 29Udbygning<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning(mio. kr. pr. år)Nybyggeri i Gødstrup(mio. kr. pr. år)Rengøring - 5,2Vedligehold - 5,4Varme - 0,8Delsum - 11,4Energi- og miljøkrav i nybyggeriReducerede varmeudgifter 3,9 4,5Delsum 3,9 4,5AutomatiseringRørpostanlæg 0,9 1,2Automatisk varetransport - 6,2Delsum 0,9 7,4Besparelser i alt 4,8 23,3mio. kr. i 2007 priser. Beregning er foretaget for dekliniske afdelingers vedkommende som driftstabberegnet på produktionsværdi, mens det for ikke kliniskeområder er beregnet som en lønomkostning.For Gødstrup løsningen vil ingen funktioner skulleflyttes mere end en gang, hvorfor udgifter hertil ikkeer beregnet.Arealrelaterede omkostningerI forbindelse med den fremtidige drift af <strong>hospital</strong>et vilen række ydelser være direkte relateret til det antalm 2 der serviceres. <strong>Det</strong>te gælder f.eks. rengøring, tekniskdrift og vedligehold, bygningsadministration samtvarme. Ved opførelse af et samlet <strong>hospital</strong> i Gødstruper det nødvendige areal mindre end det nødvendigeareal til udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning:Udgifter til el og vand forudsættes ikke reduceretpå baggrund af arealreduktionen, idet aktivitetenforudsættes fortsat i samme takt som hidtil.Nybyggeri eller renoveringVed opførelse af <strong>nye</strong> bygninger må desudenforud sættes at de bygges svarende til energi ogmiljøkrav for 2015. Dvs. at bygningerne skal være ienergiklasse 1, med en reduktion i energiforbrugetpå 50 %. <strong>Det</strong>te vil være gældende for alle nyopførtearealer, samt arealer, der renoveres svarende til enværdiforøgelse med mere end 25 %. Der vil derforfor begge løsninger være en besparelse.På grund af afstanden mellem sengebygning ogbehandlingsbygningerne ved udbygningsløsningen iHerning forventes f.eks. billeddiagnostikken delt i tofysiske enheder. Drift på to enheder giver erfaringsmæssigten lille meromkostning svarende til ca. 1fuldtidsstilling. <strong>Det</strong>te kan blive aktuelt for andre funktioneri den endelige udformning af udbygningen af<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning. <strong>Det</strong> præcise omfang kanikke beregnes på nuværende tidspunkt.I et nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri vil naturligt indtænkesmoderne automatiserede logistikløsninger samt it ogkommunikationsløsninger, som medfører båderationaliseringsgevinster og serviceforbedringer.Transportsystemer som rørpost og enten transportrobottereller conveyorsystemer vil være en naturligdel af et nyt sygehusbyggeri, ligesom affalds- oglinnedsug kan overvejes. Disse løsninger vil i mindreomfang være muligt ved en udbygning i Herning. Hervil dog kunne etableres rørpost mellem <strong>nye</strong> behand lingsafsnitog laboratorium og apotek, ligesom for bindelsetil den <strong>nye</strong> sengebygning vil være en mulighed.<strong>Det</strong> vil være vanskeligere at etablere rørpost i deneksisterende bygningsmasse. <strong>Det</strong>te vurderes at giveen mindre effektiviseringsgevinst som svarer til denarealmæssige andel af det eksisterende byggeri iden samlede bygningsmasse.Der vil således være mulige effektiviseringer i beggeløsninger, omend i højere grad ved nybyggeri iGødstrup end ved udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning.Samlet viser disse konkrete beregninger en muligeffektiviseringsgevinst ved nybyggeri i Gødstrup,som er 18,4 mio. kr. højere pr. år end en tilsvarendeudbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning.Herudover vil en række af de førnævnte effektiviseringerpå grund af <strong>nye</strong> driftsformer kunne realiseresi begge modeller.Økonomi – 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!