Søfartens Ledere

soefartensledere.dk

Søfartens Ledere

Søfartens LedereFinansministerietAtt. Hr. Jørgen NiclasenKvíggjartún 1,PostBox 2039,Fo-165 Argir, Færøerne1. April 2012Forslag til lagtingslov om pensionsopsparing og beskatning af pension (Pensionsloven)I Maskinmestrenes Forening, CO-Søfart og Søfartens Ledere har vi nu haft lejlighed til at se detmere detaljerede lovforslag af 21. marts 2012 om pensionsopsparing og beskatning af pension(Pensionsloven) på Færøerne.Den danske handelsflåde beskæftiger en del dygtige færøske søfarende. Mange har sejlet i danskeskibe i størstedelen af deres karrierer, hvor de har været omfattet af danske overenskomster ogkollektive arbejdsmarkedspensionsordninger. Tal fra PFA Pension viser at ca. 400 færinger eromfattet af den skibsofficersordning Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfarthar indgået med PFA Pension, og som er implementeret i organisationernes aftaler med DanmarksRederiforening og Rederiforeningen af 2010.Vi har modtaget en del henvendelser fra vores færøske medlemmer, som er bekymrede over detiltag, der overvejes vedtaget på Færøerne. Så vidt vi kan se indeholder lovinitiativet to temaer.For det første at sikre, at alle borgere i den arbejdsdygtige alder pålægges at spare privat op tilpension og for det andet at flytte beskatningen af pensionsordninger frem fraudbetalingstidspunktet til indbetalingstidspunktet.Vores medlemmer på Færøerne ønsker at bidrage til finansieringen af det færøske samfundgennem skat af pensionsopsparing, men kombinationen af de to temaer gør at det bliver svært atopretholde deres pensionsordninger i PFA Pension.For det første lever deres pensionsordninger i PFA, selvom de er mere udviklede end lovforslaget,i juridisk forstand ikke op til kravene i lovforslaget.Vores pensionsordninger for søfarende i Danmark har udviklet sig siden starten af 1900-tallet tilnogle meget moderne ordninger. Det er vigtigt at forstå, at pensionsordninger ikke kun eropsparing, men også er forsikringer mod død og invaliditet. Denne anden del er meget veludvikleti de nuværende ordninger og ligger i al beskedenhed langt over det niveau som lovforslagetlægger op til skal være standard i de nye tvungne pensionsordninger på Færøerne.Havnegade 55, DK -1058 København K. – Tlf. +45 33 45 55 65 – Fax +45 33 45 55 66E-mail: mail@soefartens.org - www.soefartensledere.dk Bank reg.nr. 0400 kontonr. 1250018068 Eban DK9204001250018068


Søfartens LedereDet bemærkes også, at lovforslaget ikke beskriver om færøske pensionskunder i det nye systemskal afgive nye helbredsoplysninger ved indtræden. Et forhold som er meget afgørende for allepensionskunder, også vores medlemmer.I tillæg til dækning ved død og invaliditet har vi sikret tillægsforsikringer ved tab af de søfarendessundhedsbeviser samt dækning af kritisk sygdom og ikke mindst helbredssikring. Ordninger somudover at være et gode for den færøske sømand også er til økonomisk gavn for det færøskesamfund, når en sømand bliver syg eller kommer til skade. Dækningen for tab af sundhedsbevis(den blå bog for søfarende), der giver indkomst udregnet som invalidepension i op til 5 år tilfinansiering af omskoling, uddannelse mv., er en særlig udviklet forsikringsdækning for søfarende,som giver den søfarende dækning ved sygdom eller tilskadekomst, som ikke er alvorlig nok tilindvalidedækning, men alligevel gør at sømanden mister sit sundhedsbevis og dermed sinejobmuligheder til søs.For det andet er pensionsordningerne tilrettelagt efter det danske skattesystem, der somhovedregel beskatter ved udbetaling, og som det bliver svært at ændre for en mindre gruppe. Udaf ca. 5000 forsikrede i ordningen for søfarende i PFA er 400 færinger. Vi fornemmer ikke at derfra dansk arbejdsgiverside er interesse i at ændre ”den danske arbejdsmarkedspensionsmodel”.Det vil kræve at pensionsordningerne laves om til ordninger efter den danskepensionsbeskatningslov § 53 A.Men da det yderligere synes at være et nyt krav, at alle pensionsordninger skal være oprettet ifærøske pensionsforsikringsselskaber, besværliggøres det yderligere. Det er ikke vores opfattelseat PFA Pension vil lave en særlig færøsk afdeling, da en sådsan vil have en alt for lille volumen ogblot øge omkostningerne markant til ulempe for de færøske søfarende.Indførsel af den foreslåede lovgivning på Færøerne vil sammenlagt udgøre en klar forringelse afvilkårene og pensionsordningerne for de færøske søfarende i Dansk Internationalt Skibsregister(DIS). DIS har eksisteret siden 1988, hvor man gennem overenskomster implementerede etnettolønssystem og et dertil hørende pensionssystem i overenskomsterne, og der er ikkeumiddelbart i denne mulighed for, at der kan tages højde for måden det færøske pensionssystemforeslås ændret.Sådan som overenskomstsystemet for de søfarende ansat på overenskomster er indgået mellemarbejdsgiverne og ovenstående organisationer, modtager de søfarende som en del af aflønningenpension. I langt den overvejende del af overenskomsterne, er den søfarende – ud over den ioverenskomsten fastsatte pensionsopsparing – også berettiget til at foretage en yderligere frivilligpensionsindbetaling gennem arbejdsgiver.Organisationerne og de færøske søfolk vil derfor have meget svært ved at gennemføre ændringer ivores pensionssystemer som kan rumme de færøske ændringer, og det har ikke vedoverenskomstfornyelsen for de menige i 2012 været muligt at tage højde for de ændrede vilkår forfærøske sejlende. Hvilket heller ikke forventes at ske ved fornyelsen af officersoverenskomsterne.Havnegade 55, DK -1058 København K. – Tlf. +45 33 45 55 65 – Fax +45 33 45 55 66E-mail: mail@soefartens.org - www.soefartensledere.dk Bank reg.nr. 0400 kontonr. 1250018068 Eban DK9204001250018068


Søfartens LedereDa søfarende i DIS ikke har en traditionel lønindkomst, har disse ikke mulighed for,at opnåfradragsret sådan som en landansat har det.Vi skal i den forbindelse også gøre opmærksom på densærlige skattemæssige status omkring DIS, som gør at der også omkring fradragsretten for færsøkesøfarende er indgået særlige aftaler mellem TAKS og Udligningskontoret for Dansk Søfart.Vi er opmærksomme på, at færøske søfarende beskæftiget i DIS med nettolønsordning ergenstand for nogen opmærksomhed på Færøerne, da man ikke betaler indkomstskat. Sådan er detogså i Danmark. Men det er afgørende vigtigt at holde sig for øje, at nettoløn er og skal værefastsat om indkomst efter skat. De søfarendes skattebetaling går til gengæld til i danske rederier,som til gengæld kan beskæftige blandt andet færøske søfarende i et relativt stort omfang. Somdet fremgår af Arbeidsrit 22/2009 og granskningen af søfartsforholdene på Færøerne er deromkring 900 færøske søfolk beskæftiget hos udenlandske rederier og skibsregistre (heraf cahalvdelen i DIS), som samlet bringer en indkomst til Færøerne på ca. 320 mio. kr. om året. Pengesom ifølge omsættes til økonomisk aktivitet i størrelsesordenen 320 mio kr. gennem direkteforbrug, ringvirkninger og offentligt forbrug.De mange færøske søfolk, som får uddannelse, job og erfaring gennem DIS og andre udenlanskeregistre er med til at udvide Færørenes maritimekompetencer og er også fundamentet forudviklingen af Færøerne som skibsregister (FAS) og dannelsen af et maritim klynge på land medafledet beskæftigelse. Vi er bekymrede for denne positive udvikling af det maritime erhverv påFærøerne, hvis færøske søfolk, skal have tvangsændret deres allerede etablerede ogvelfungerende pensionsordninger, blot fordi de er oprettet i udlandet.Vi skal derfor indtrængende foreslå, at Lagtinget i den nye lovgivning undtager pensionsordningerfor færøske søfarende beskæftiget i DIS. Det kunne gøres ved i lovforslaget at undtage dennegruppe, fx. under betingelse af at man kan dokumentere, at den enkelte færøske søfarende eromfattet af en pensionsordning i Danmark, som lever op til eller er sammenlignelig med deminimumskrav der stilles til pensionsordninger på Færøerne, bortset fra den fremrykkedebeskatning på indbetalingstidspunktet. Ligesom det selvfølgelig skal præciseres at sådannefritagne/accepterede pensionsordninger stadig beskattes på udbetalingstidspunktet.Med venlig hilsenMaskinmestrenes Forening, CO-Søfart og Søfartens LedereFritz GanzhorndirektørSøfartens LedereHavnegade 55, DK -1058 København K. – Tlf. +45 33 45 55 65 – Fax +45 33 45 55 66E-mail: mail@soefartens.org - www.soefartensledere.dk Bank reg.nr. 0400 kontonr. 1250018068 Eban DK9204001250018068

More magazines by this user
Similar magazines